Sei sulla pagina 1di 34

All rights reserved.

No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Treasury of Storybooks

This storybook is a product of the National Competition on Storybook Writing


2017 of the Department of Education.

Pursuant to the Intellectual Property Code of the Philippines, no copyright


shall subsist in this work of Government of the Philippines. However, prior
approval of the Department of Education shall be necessary for exploitation
of such work for profit. DepEd may, among other things, impose as a
condition the payment of royalties. No prior approval or conditions shall be
required for the use for any purpose of statues, rules and regulations, and
speeches, lectures, sermons, addresses, and dissertations, pronounced, read
or rendered in courts of justice, before administrative agencies, in deliberative
assemblies and in meetings of public character.

This storybook is a product of the National Competition on Storybook Writing


2017 of the Department of Education.

Rey, Devin Christian P. Si Pinggoy Pinggan. Deped– BLR, 2018

Development Team

Writer: Devin Christian P. Rey


Illustrators: Devin Christian P. Rey
Jericho D. Santiago
Learning Resource Manager: Mrs. Mariam B. Rivamonte
Ms. Aurora L. Caguia

LRMDS Marinduque
MIMAROPA
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Competencies:
Edukasyon sa Pagpapakatao
EsP3PKP- Ib 15
Napahahalagahan ang kakayahan sa paggawa.

Filipino
F3PB-Ia-1
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan.
F3PN-Ic-j- 3.1.1
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari ng
kuwentong napakinggan sa pamamagitan ng
larawan.
F3PBH-Ie-4
Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento.
(tauhan, tagpuan, banghay)
F3WG-IIIe- f-5
Nagagamit ang tamang salitang kilos/ pandiwa sa
pagsasalaysay ng mga personal na karanasan.
F3PN-IIIj-10
Nakabubuo ng isang kuwentong katumbas ng
napakinggang kuwento

MTB-MLE
MT3LC-Ic-d- 2.1.1 (Pakikinig/Pagbabasa)
Naibibigay ang tamang pagkakasunod-sunod ng
tatlo hanggang limang pangyayari sa kwento.
MT3LC-Ii-i- 3.3 (Pakikinig/Pagbabasa)
Nakikilala ang nararamdaman at ugali ng mga
tauhan sa kwento.
MT3LC-IIa-b- 4.5
Natutukoy ang mahahalagang elemento ng
kwento.
MT3LC-IIh-i- 2.5 Naibibigay ng buod ng kwento.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Paunang Salita

Magandang araw sa inyo mga mambabasa!

Ang kwentong ito ay isinulat at inihanda


upang mabigyan kayo ng mga kaalaman, aral
at makapaghatid ng inspirasyon tungkol sa
mabuting naidudulot ng pagsunod sa mga
alituntunin sa tahanan lalo na sa paghuhugas ng
pinggan. Ito ay magsisilbing gabay niyo para sa
mga asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao,
Filipino at Mother Tongue (MTB-MLE). Inaaasahan
na sa paggamit at pagbasa ninyo ng kwentong
ito, kayo ay mas magiging aktibo, kasiya-siyang
matututo at makapagpapahayag ng mga ideya
o impormasyon mula sa inyong karanasan na
may kaugnayan sa mga aralin.

May-akda
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Sabado ng umaga, maagang nag-


almusal ang pamilya nina Pinggoy. Aalis
kasi ang kanyang mga magulang na si
Nanay Nata at Tatay Timoy upang
maghanapbuhay. Si Pinggoy at ang
kanyang nakababatang kapatid na si
Didoy ang tanging naiiwan sa bahay.

5
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

“ O
Pinggoy, anak, ikaw na muna
ang maghugas nitong mga pinagkainan
natin at baka tanghaliin pa kami ng tatay
n’yo!” ang bilin ng kanyang ina
pagkatapos nilang kumain.
“Opo nanay,”ang sagot ni Pinggoy.

6
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

K
“ uya, sabi ni Nanay ay ikaw ang
maghuhugas ng pinagkainan ngayon,” ang
sabi ni Didoy kay Pinggoy.
“Di ba ako ang naghugas kagabi, kaya
ikaw naman para matuto ka,” sagot ni Pinggoy.
“Kuya, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa abot ang
lababo. Baka matumba lamang ako at
mabasag pa ang mga pinggan,” ang naiiyak
na pinggan,” ang naiiyak na sagot ni Didoy.

7
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Laging ganito ang sitwasyon ng


magkapatid kapag pinaghuhugas ng
pinggan. Laging iniuutos ni Pinggoy ang
gawain sa kanyang nakababatang
kapatid. Nauuwi ito sa pagtatalo o pag-
aaway kaya minsan napapagalitan sila
ng kanilang magulang.

8
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Magtatanghali na nang dumating


ang kanilang magulang. Laking gulat ng
kanilang nanay nang makitang hindi pa
nahuhugasan ang mga pinagkainan. “O,
bakit hindi kayo naghugas ng mga
pinagkainan? Ano bang ginagawa n’yo?”
naiinis na tanong niya sa mga anak.

9
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Ka halip, na sumagot, muling nagtalo


at nagturuan ang magkapatid. “Haaay,
ako na lang ang maghuhugas para
makapagluto na rin ako ng tanghalian
natin,” ang sabi ni Nanay Nata sa mga
anak. Kahit pagod, siya na rin ang
naghugas ng mga pinagkainan.

10
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Pagkatapos kumain, ay muling


inutusan ni Nanay Nata si Pinggoy na
maghugas ng pinagkainan. Sumunod
naman si Pinggoy, subalit halos magiba
ang kanilang sahig sa tindi ng
pagdadabog nito.

11
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Kinagabihan, masayang
naghapunan ang mag-anak. “O
Timoy, kumusta na ang pagkokopra
ninyo? Maibebenta na ba?” tanong
ni Nanay Nata sa asawa. “Hindi pa
nga eh. Baka bukas pa at tatapusin
pa namin ang pagbabalat ng niyog,”
ang sagot naman ni Tatay Timoy.

12
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

“ O
Pinggoy, ikaw na muna ang
maghugas ng mga pinagkainan at
talagang pagod kami ng tatay n’yo,”
utos ni Nanay Nata sa anak. Ngunit sa
halip na sumunod, iniutos ito ni Pinggoy
sa kanyang kapatid. Muli silang nagtalo.

13
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

H
“ ay naku, lagi na lang kayong nag-
aaway kapag pinaghuhugas kayo ng
pinagkainan. Mabuti pa kumuha na
lamang kayo ng dahon o kaya ay bao at
doon kayo kumain!” ang naiinis na sabi
ni Tatay Timoy. Kahit pagod napilitan
naman si Nanay Nata na maghugas ng
mga pinagkainan.

14
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Habang mahimbing na natutulog


ang mag-anak, biglang nagising si
Pinggoy nang marinig niya ang boses na
tumatawag sa kanya. “Pinggoy! Pinggoy!
Pinggoy!” Laking gulat niya nang makita
ang isang babae sa kanyang harapan.

15
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

S
“ ino ka? Ano ang ginagawa mo
dito?”

16
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

A
“ ko ang Diwata ng mga Pinggan.
Dahil hindi mo sinusunod nang tama ang
iniuutos ng iyong magulang tuturuan kita
ng leksyon.” Ngunit hindi ito pinaniwalaan
ni Pinggoy. Sa halip, nahiga siya at
natulog.

17
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Nang magising si Pinggoy, may


kakaiba siyang naramdaman sa kanyang
katawan. “Bakit ba hindi ako makatayo?
Hindi ko rin maramdaman ang mga
kamay at paa ko?” nagtatakang tanong
ni Pinggoy sa sarili. Napatingin siya sa
isang salamin na malapit sa kanilang
higaan at nagulat siya sa kanyang nakita.

18
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

A
“ aaaaaaaahhhh….! Anong
nangyari sa akin?” Naalala niya ang
sinabi ng diwata. “Totoo pala ang sinabi
niya. Paano na kaya ako makakabalik sa
dati kong katawan at anyo?” ang tanong
ni Pinggoy sa sarili habang umiiyak.
“Tatay, Nanay, Didoy! Tulungan n’yo po
ako!” nagmamakaawang sigaw ni
Pinggoy.

19
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

K
“ uya, nasaan ka na ba? Kakain na
tayo ! Saan kaya nagpunta itong si Kuya,
eh ang aga-aga pa?” nagtatakang
tanong ni Didoy sa sarili habang
hinahanap ang kapatid.

20
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Nakita ni Didoy ang isang pinggan


malapit sa kanilang higaan. “Bakit kaya
may pinggan dito? Eto talagang si Kuya,
hindi na nga naghuhugas ng mga
pinagkainan ay nag-iiwan pa ng pinggan
sa may higaan,”sabi pa ni Didoy. Dinala
niya ito sa kusina at isinama sa ibang
pinggan.

21
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

D
“ idoy, ako ito ang Kuya mo.
Tulungan mo naman ako. Isinumpa ako ng
isang diwata!” pakiusap ni Pinggoy sa
kapatid. Kahit anong pagsigaw at
pakiusap ni Pinggoy ay hind siya naririnig
ng kanyang kapatid at magulang.

22
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Labis ang naging pag-aalala ng


kanyang pamilya nang malaman nila na
nawawala si Pinggoy. “Pinggoy anak,
nasaan ka na ba? Bumalik ka na dito,” ang
malungkot na sabi ng kanyang nanay.
“Nanay, Tatay, Didoy, narito po ako sa
kusina. Isa na po akong pinggan,
tulungan n’yo po ako!” ang malungkot
na tawag ni Pinggoy.

23
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Walang ibang mautusan ang


kanyang magulang sa paghuhugas ng
pinggan. Hanggang sa nagkasakit ang
kanyang nanay. Hindi na nito maigalaw
ang braso at kamay, dahil sa paghuhugas
ng kamay kahit pagod. Si Didoy ay
naaksidente nang minsang pilitin nitong
maghugas ng mga pinagkainan.

24
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Labis ang kalungkutan at pagsisisi ni


Pinggoy sa kanyang mga maling nagawa.
“Dapat pala ay sinusunod ko nang tama
ang mga iniuutos sa akin lalo na ang
paghuhugas ng mga pinagkainan. Dapat
pala hindi na ako nakikipag-away at
nagdadabog kapag inuutusan ako.
Patawarin n’yo po ako,” sambit ni Pinggoy
sa kanyang sarili habang umiiyak.

25
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Dahil sa labis na kalungkutan ni


Pinggoy, hindi niya namalayan na
gumugulong na pala siya at malapit
nang mahulog sa sahig mula sa lababo.
Aaaaaaahhhhhhhh……….!

26
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

H
“ oy, Pinggoy, bakit ka sumisigaw?
Tumayo ka na diyan at kakain na tayo.
Aalis muli kami nang maaga ng tatay mo
papunta sa bundok upang
makapagbenta na ng kopra!” sabi ni
Nanay Nata kay Pinggoy.
Laking pasasalamat ni Pinggoy. “Hay
salamat po, Panginoon, panaginip
lamang pala ang lahat. Isang
napakasamang panaginip na ayaw kong
mangyari,” sambit ni Pinggoy sa sarili.

27
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

N
“ anay, ako na po ang maghuhugas
ng mga pinagkainan natin. Ako na rin po
ang mag-iigib, maglilinis, at tutulong sa iba
pang gawain dito sa bahay,” ang sabi ni
Pinggoy.

28
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

A
“ ba, mabuti naman, Pinggoy. Ano
ba ang nakain mo at bigla kang
nagkaganyan?” nagtatakang tanong ni
Nanay Nata kay Pinggoy.
“Ay iyon pong nilagang kamote na
nahukay ni Tatay kahapon sa bundok.
Hahahahah!” pagbibirong sabi naman ni
Didoy. At masayang nagtawanan ang
buong pamilya.

29
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

Mula noon ay natutunan na ni


Pinggoy na sumunod ng tama sa mga
tuntunin at mga inuutos ng mga
magulang sa tahanan lalo na sa
paghuhugas ng pinggan. At ito ay hindi
na nila naging problema kaylanman.

30
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

31
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2020.

May-akda at Gumuhit
DEVIN CHRISTIAN P. REY

Isinilang sa Bayan ng Sta.


Cruz probinsya ng
Marinduque. Nagtapos sa
Marinduque State College sa
kursong Bachelor of
Elementary Education Major
in General Education taong
2012. Kasalukuyang
kumukuha ng Master of Arts
in Education Major in Educational Management sa
Marinduque State College Boac Campus. Siya ay
nagtuturo sa ikatlong baytang sa Paaralang
Elementarya ng Sibuyao sa bayan ng Torrijos. Hilig niya
ang pagbabasa at pagguhit ng mga kwento. Kaya
naman, isa siya sa napili bilang kinatawan sa pagkatha
at pagguhit ng kwentong pambata ng kanilang
dibisyon at rehiyon.