Sei sulla pagina 1di 2

Mahiwaga

Arranged by John Dale B. Aguilar

 
Soprano         
    
         

Ma hi wa ga ang bu hay ng ta o ang bu kas ay di na tin pi no at ma
  
Alto     
Doo doo doo doo
  
Tenor     
Doo doo doo doo

Bass
       
 
doo doo doo doo

6
 
S.                    

na lig la gi sa na ta yo ang Di yos sya ng pag asa ng mun do Pag i

A.  
    
doo doo doo doo doo doo

T.       
doo doo doo doo doo doo

B.
          
 
doo doo doo doo doo doo
10
     
S.        
             
big sa a ting ka pwa ta o at la ging mag ma ha lan ta yo yan ang lu nas at li

A.  
    
doo doo doo doo doo doo

T.      

doo doo doo doo doo doo

B.
            

doo doo doo doo doo doo

15
   
S.      
     
ga ya at pag a sa ng ba wat ka lul wa

A.     
doo doo Ahh ahh

doo
  
T.     
doo doo ahh ahh doo

B.
   
   
doo doo Ahh ahh doo

Potrebbero piacerti anche