Sei sulla pagina 1di 2
£3 FRACTAL bloke Lape Set 020021 Bucharest Phone (403) 2200; Fu (406) 201601 romney fests Ne. 336/ 20.05.2020 CONVOCAREA ADUNARII CREDITORILOR 4. Date privind dosarul: Numi dosar 972/85/2035, Anul 2015, Tribunal Sibu ~ Sela a T-a Civils, de CContencos Administra Fiscal 2. Arhiva /resistratura instantel: Adesa: Jude Sibi, Muniipll Sibi, Str. Calea Dumbrivil nr. 30, Cod Postal $50324; Telefon: 0269 217 104; Fox: 0269 217 702; mal: ihunalul sbuBust.ro, Program {de cra 0 public: Lunt Dol: 08.30 ~ 12.30; Viner: 08,30 ~ 11.30 13. Debitor: TRENKWALDER SRL, persooni juriici rom Jn fallment, In bankruptcy, en fit, vind Sedu in Jodeful Sibiu, Munlepil Sibi, Strada ORur nr. 22, Etaj 1, Cod Postal $5037, inegistrat la Regisrul Comertuui Sibiu sub numrul de ordine 352/957/2006, Cod Unie de lmegistrare 16039465, ‘rout Fecal RO. 4. Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, Cod de Idantiicare Fiscali 31026728, atibut Fecal RO, cu sel social In Bucurest, Sector 2, Strada Dionsie Lupu nr. 33, Cod Postal 020021, numa de incre in tabloul practcinlr in inalventS RFO Tt ~ 0637, Tel: 031 226 14 00, Fax: 031 226 14 01, Web: wmn.ractaleu,, E-mall: ofee@iractal.ey, erusu@tractaleu. Reprezentantlichiator Judlcar persoand juriie: protician coordonator Alexandru Rust 5. Subsctisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, in caltate de_icidator judlior al debtor TTRENKWALDER SRL, conform Sentingel nr, $39/2015 cin data de 28 mal 2015, pranunfat de Tribunalul Shou = Secia a Tha Geil, de Contencoe Administra isca, In dosarul 972/85/2015 6. Conform artical 47 aineatl (4) a Leal 85/2034, AvAND In VEDERE > foptul au fast orpanizate toate cle 6 ictal stable prin Regulamentul de aloriicare a bunurior ‘mobile aprobat de Judecstorl sind prin Tnchelerea dn 21.03,20%9 pubicat in BPE nr. 11266 din 15.06.2038, > uitimul pret pentru care au fost date anunfur de Hetate a fost de SOW dn valoares de psa a bunurilor, aga cum au fost evaluate prin Raportul de evaluare inregisrat sub nr. 24 din 28 septembrie 2018 intocmit de EVAIMOB ~ OPTIMUS VALOREM SRL la data de28.09.2018, > foptul ch pind la acest moment a fost valorieat un singur bun din cele 187 de catego de bunur mobile evaluate, <3 FRACTAL > foptul in cacralsedintl adn creditor din data de 19.05.2020 nu s-2autut lua nico deze fu pavre la ordnea de zi, avind in vederee c% adunarea credtorlor a fos nelegal const, efnd indeplin’ condita do evorum de 30% prevBzuts de at. 49 alin (1) dr Legea 85/2014, > in cadeul procesulul verbal al sadingel adund credtorlor din data de 19.05.2020 Uehidatoru jucicar a predzat cB urmeazé SB reconvoace adunarea creditorior debiteare Trenkwaler SRL cu aceeasiorine de 2, lchotoru udiciar FRACTAL INSOLVENTR SPRL ‘convoack ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUE TRENKWALDER SRL. ‘Adunoree creditorlor va aves ocla ei lichidatorululjudiciag, in Bucurest, Sector 2, Strada Dionsie Lupo ne 33, Cod Postal 020021, In data de 28.05.2020, la ora 16.00, 1. Aprobarea continu strategie de valonfcarea bunurilr mobile ana in patrimonil debitoarel Prin lieaie publeS cu stigare conform at. 154 dn Legea 85/2014 2. Aprobarea nauul Regulament de vinzare @ bunurlar mobile ale debitoarel TRENKWALDER SRL, preful de poriealprimel ica, ferent fecul bun mobil sos la lista, find redus la 50% fin valoares de pata estimati stablth conform raportlul de evaluare a bunurlordebitarel, Tnvegistrat sub ne 24 din 28 septembrie 2018, ntocmit de etre EVAIMOB - OPTIMUS VALOREH SRL la data de 28.00.2016, ulterior, prelul de porire find redus suocesiv, conform Regulamentull de vinzare supus aprob Creator pot A eprezentat in adunare prin Imputerich) cu procuré spedalé aunt sau, Ta cazul ‘reditorior bugetar lal elorate persone juridice, cl delegate sermnatS de conductor! unt Crediton vor putea vot 5 prin coespondent. Scrsoares prin care Il exprims vot, seat de creditor, su Inscrisul in format electronic cra | Sa Tncorpoat,atasat ort asodiat semnétura electronic extns, bazata pe un cerieat vail, pot fi camunicate prin arice mijoace, pn tn iva sla ora fat pentru fexprimarea votuul, lihidatorul sulle provzon FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin practician coordonator Alexandru Rusu. ao e202