Sei sulla pagina 1di 1

#( , 

) N% CARTA GEOLOGICA
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PROGRAMA: GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL FOLHA SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS

$( , 
- SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO BRASIL
ESCALA 1:25.000

FOLHA SÃO SEBASTIÃO DAS ÁGUAS CLARAS - SF.23-X-A-III-1-NO CARTA GEOLÓGICA - ESCALA 1:25.000
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
L 


$EK%
&&! !
%&$&
$C
%
L 
 

 
 $&
&&J 
!

"!$ED!
%'
!
$&! 
%D!
$ 
%! = = J 

J 
!$&'$%
%'"$

%
"I %
&!%
! & &
%

=
 È È ( &( Q
%% 

È
T

È
c

È È

È È È È
=T

È
 È #1
ca

=
=

J 
J 
J 
J ut u 

Í

=
È M
 = 

È
=

È È È
=   $4< 5@\C9D?C
B5C94E19C
545DB[
D93?C

C ó rr. d o


=
= Có
rr.
Í =

U


È
=

Morro do Pilar Ferros =

1
""
7 : . 

È È

È
Paraopeba
= <
87 @ 

%
. È
Baldim T =

=
.
"" =- ' E1D5B>UB9? 


=
 $ 3?

do

.

=  5@\C9D?C
3?<
EF919C
Martinho Campos
= 
.


$%0 %
È

È
""
7 42
È 

Cór r. Topera

Mu


=
.
""
7 : > 
T È È
` =

=
È È

=
c È

tu c
Serra da Saudade Papagaios
SETE LAGOAS
  $ 17 $ 31
È

a
.
""
7 : -  5@\C9D?C
1<EF919C
1>D97?C
.

==
 5@\C9D?C
5<_F9?
3?<
EF9?>1B5C
31>71
.
u tu c
a È È %

=

Cel. Fabriciano

È
.
do M È  <
87 @11 %
%È È È

È

T 
c
1
% %

È
C ó rr

È
Lagoa Santa Itabira È È . d o Mut u ca

rr .
= 
% %
&1<
5\75>?

È
Pitangui

.


È
.
 ""
7 4. Có
È È È

=


1 tai s
. È = % %
Bom Despacho r r.
Cr is

È È
S. Luzia
Esmeraldas da
È È

c
% %
dos
. È Op 
%

 <
8<-7:

=
. .
João Monlevade T 
È er a 
% % ão
eir
%


È È= È È È È c %#'G 
%
"$$
 %

=
ÈÈ È È È
% %
=
%
Rib ( &( Q
%% 

=
È
Pará de Minas
Cór r. t ai s #1
. % %

È
Sabará Caeté
a is
%

=
To pe
% %
""
7 : 1
.
 er
È Cr

È
È

È È
r a 

È
 
p
È c
.

È
. Rio P iracicaba È

È
%
do s
Barão de Cocais

È
È %
To

È
BETIM
 = È $%

È È È
Mateus Leme Nova Lima
o
rr. 
.
È È ir ã

È È È È È È
.
a is

È
%

È %
 R ibe
=È =
È t
Bambuí
.

È
Có ris 
1 &( %*( %0%
%

È

J 
. Ibirité .

=


J T È È

=
. È Ri C
% %

=
È È
. Catas A ltas
Rio Acima
 be = % %

=

È i rãÈ

È
= 1
 =È 
.

os
È o d os #) %
.

=
DIV INÓPOLIS

=
Brumadinho
%
1
%
= C ris
È

od
Dom Silvério
 È

ca

1
 Cór r. ta i s &( %*( %0%
%
C È 
. Itatiaiuçu
È
. %

=È È
apão

=
 do Boi

.

ir ã
Í 1 
È

ut u

È


%


È
.
Itabirito =

%
È È È


È

Rio Manso

c

R ibe
=1
do 

=
Arcos

Í
M

.
CD1D5B91>?

Í
.
Bonfim


È
.

%
È


=c

= =

È
ÈÈ
1 
 
% 
!$!G 

Acaiaca
= =

rr .

%
.
Ouro P reto
 =
Itaguara

È

Belo Vale

È

. %
È È
 &"!
*%
.

=
È
 <
87 .
Cláudio .

c 
. %
 %B?C9B91>?
Itapecerica


Piumhi

c 
.
Congonhas

= Bo
i

È
.

1


rr.


È
.È

Jeceaba . Ouro B ranco $'"!
%$CCarmópolis de Minas
= do
=
È =

Ca
pão

È
%

%
.

È =
.
È
.
a

=
 C ó rr. C

= Í Í ÈÈ =
È

È


È È È

È
%

È È È È
%

È È
È  ( 91391>?
= 1 

o
&& C2
%
Entre Rios de Minas
 
%

È

Itaverava
È

È
=
do
Piranga 

Í
Oliveira %

È
%

U=
È 


%
. .

È
T

È
.

Bo
. %

=
 = %

=`
 $
&


$"%%
( 

&" %&( %*( %0%
T
È È È È

i
%
È  = 
È

È

%


È
`È =
= ` 
`

È ÍÍ
c %'"$$'"!
 %

È

Cristiano Otoni % %
 =%% 
1

È

c
Rio E spera

È È È
È
Campo B elo
. È %
 

=
$'"! "
$
São Tiago

 È È C
.

È
Lagoa Dourada
%
 = $!%&$'%
( %


È È
ór

È


È
=

=
.

È

%

ca
 r. ?B=1XW?
.
Boi
. % È

È
= "!%
! &!

=
o do $'"!
&
$

È
%


u tu
4? ?B=1XW? ?B=1XW?
%
 Córr . C ap ã ?B=1XW? 538?

È
%


È

Ritápolis

ÈÈ È

J Bom Sucesso
` &$!

=
= $'"!
$E
% %

=

J o

È
*12^5C 1BB59B?

M
d ?B=1XW? ?B=1XW? E>9<
% %

È
È
ra
È 5B3149>8?
%
ó r r. 
.
=

=
.
 

= =
Perdões
= %

=
=


nd
1>41B5<
1

È È

%%
T C ) 945B91>?
&& =@3 && =@6 && =@D && =@2
#5D14912UC9? ?B=1XW? 1EZ
%
 912UC9?

ÈÈ
 
.

È È

c 

=

È Í ?B=1XW?

È
È
1D1D1<
%

=
%
&& =93 && =97

È È
 C 

È
È
È

ÈÍ
&=4

=
ó &4 #?541
8
%

È =

Í
=
%
È F

È


È

È

=
È ÈÈ È
Lavras


%
 c %
 && =3= && =32

=
= %


c

rr.

È
.

1
%

c 
Í 6<

É
%

Ma
%
 

È
ra 

È È
G ord u
%

È È
%

=
=
=
Córr.

ri a
o

È È
 
c

È

È
lh

ÈÈ
%
 
1
r r. G oe
` È

È È
c ra n 
c C

È
ra

È
 ""
7 . 7

È
d &
%! &$'%
(!

du


1
%#'G 
%
%'"$$'%&
%%
 &$%
( ' !%%
 &$%

T
È G
 <
8==

.
ó rr. 

C ó rr
or
C ór r

È È

È
C
!
C!

=
(
#
=

È
.d =

È
È È
( 

È
=

Í
oB T

È È
#

C
 <
891 =

È È È È
ar re %'"$$'"!
$!
%
( %
ir o


=
 

41

r r.

È
or
41 

È


È È È È
 du

È È
BB


G
BB
=

Có r r
ra 

ÈÈ

=


È
!! !( 

&F
 ""
7 4. 5
#9>1
#EDE31 1 ` 

=
1

È
#

. G ra
È
È

=
È È È=

È È È
È
= = È È

È È È È È


=
=

$*&)( *( %( %
È 

n de
 = 
`

È
È È

#) %
$%&( %*( %0% %


È ÈÈ È
=

=
 =

=


È
È


=

 #( #
&) ) 
, 
%+ 


=
È

= =?

J  = u
rd ra a

È
ar i

c
( 
*
) 
( 
$% 
J 


È
Go

È È È È È

( 
* ( $) *%$
" *
&" %&( %*( %0 %
% Cór r. do Mutuca r. .M

= È
Cór ór r

=


È È È


È
 = C
= 

È


È
#) #$*% ( ' + $%

Í
=

=
=È È

È
È

È

È
È
È È

È

**K) 
( $
*% ) ) ) %
%)