Sei sulla pagina 1di 1

VITTI ’NA CROZZA “’

Testo di IGNOTO Musica originale di F. LI CAUSI

Allegro ___...


Canto
f[‘A
Vil - :. ‘na croz - za su —
-
=— —
pra nu can-nu - - _
L
_ - .. n..
,__]J
I;…
'L
L

\ J.
]— ,
".-
, ]
'

\_/ ,
I'-
‘ \

\_/ : . . ,.,
‘ I x .

r_;
‘ 4\

1 T

;_;—: 1- ,..

1 1

” 1

Re
a .

'u: Cu - rn - u _ sue c=_ vo—s: sn. - a _ _. _ - - n.

'
u Re \../ La._ R9 '

;
#
nm:—___

V
- da m'ar- spun- Èun gran du-vu - -

a
ld r. - .. .. .- .. f.
0
.

;\ 1 Î m : [___—\ 7- I“! ’- ,-Î


46 ‘

,..-
,.…
.L
‘ 1 v

4
l . L ’
.
.

IL1

'
v

,—
( , V ‘
1

'" RC.‘
.
. ‘

Sol Sin-' “I-


]1.2. ‘
mu - r- - r. sen - za rec — —
_ cu a: cam-pa - _ _ - - .. m_

Sol Sol:d.m_ Re La? R‘.

/‘\ A A
5
'
[3 !aa san-gu fu: - - - >
*

@îm
-
4373—— \;
-
- — .. zu.
f ’
; ; 1
»

A
|
il
.

k
. \
A
— ‘

'

'
h I
.\

’ ——/ ‘
{ :!
Q'}
LJ RC Re
. __; La ,

; 11 Mi
V;… 'na cruzza supra ;… :annum. $mm eru. sin… ctu Ii rm: amm. … Cunzaxzm1. cunznum1 stu letzu.
fui mnusu e ci vosi spian. unni eru. Si?-m :r ’: un sacc:u '.:"nm ca di 11 vcrm: su' manc1atu mau.
Idda m'arrzspunmu: E un gran dulun Ora ca su arrwatu a ottanta. anm. Si nun Iu scuttu cca lu mc pxccatu
munri senza :occu di campa… .: '::x'u chiama : ;: menu unn'arrispunnz. Eu scum: a chidda vma a sangu n zm.