Sei sulla pagina 1di 4

Doctors List With Contact Number of Bangalore

S.No Doctor Name Mobile Remarks


1 Dr. Shantha Krishnamurthy 9342055139
2 Dr. B. N. Gokul 9980140714
3 Dr. Anita 9845354053
4 Dr. Sukanya 9972231820
5 Mr. Wilfred Samson 9342839525
6 Dr. Laxmi Prasad 9980162190
7 Dr. Nalini 9008758240
8 Dr. Shalini Joshi 9449820629
9 Dr. Vince Prakash 9686572216
10 Sindhoora S 9986207628
11 Dr. Murali Chakravarthy 9845174357
12 Dr. Jaya Prakash 9880264384
13 Dr. Kumaraswamy 9845983904
14 Dr. Keshav Reddy 9945816393
15 Dr. Ramesh 9886419743
16 Dr. RND Simha 9448036416
17 Dr. Sudhir 9448168335
18 Dr. Suman Subbarya K 9900212696
19 Dr. Gopi A G 9845033681
20 Dr.Shashidhar 9980293762
21 Dr. Keshav R 9845033681
22 Dr. Sreekanth Shetty
23 Dr. Nagraj Desai / Dr. Prabha 9845132637
24 Dr. Rangaraj R 9845034436
25 Dr. Pradeep Kumar 9900833666
26 Dr. Pradeep Kumar 9900833666
27 Dr.Shashidhar 9980293762
28 Dr. Vivek Jawali 9880331315
29 Dr. Mohammed Rehan 9900236825
30 Dr. Kiran Rajappa 9481777756
31 Dr. Sanjay Pai 9845012885
32 Dr. Manish P Samson 9845187506
33 Dr.Jelani 9845019751
34 Dr. Naveen 9880230696
35 Dr. Prathima Reddy 9845014243
36 Dr. Aviva Pinto 9880233722
37 Dr. Sheela V Mane 9845038861
38 Dr. N Chandrashekar 9845039787
39 Dr. Aashish Shah 9845005820
40 Dr. Lingaraj B Patil 9448543790
41 Dr. Mohan Keshavmurthy 9448472392
42 Dr. Dinesh Vaidya 9886138081
43 Dr. Dilip Dhanpal 9845028082
44 Dr. Chidhanand (Associate CoMS 9632911066
45 Dr. Anita Cherian 9482534396
46 Dr. Pankaja Ramesh 9449788087
47 Dr. Srinivas Murthy 9448051046
48 Dr.K.N.Manjunath 9880255133
49 Dr. Satish K S 9886495731
50 Dr. Sangeeth Kumar 9241527396
51 Dr. Sandeep 9945453810
52 Dr. Anand 7259166124
53 Dr. G K Prakash 9945178776
54 Dr. Somashekar Reddy 9880354795
55 Dr. Kiran Kinger 9880677666
56 Dr. Vishnu 9845137111
57 Dr. Ravi Manohar 9845034061
58 Dr. Dinesh P N 9448360200
59 Mrs. Shubha Madhusudhan 9845307018
60 Dr. Prakash Nayak 9845675274
61 Dr. Shankar Reddy 9481122129
62 Dr. Shameem 9900127890
63 Dr. Nirmala Venkatachalam 9845007918
64 Ms. Sunitha 8147549522
65 Ms. Saloni 9880103469
66 Mr. Purshotham 9008925779
67 Dr. T A Patil 9845040997
68 Dr. Sunil 9241271214
69 Dr. Geetha 9980526152
70 Dr. Somraj 9743066596
71 Dr. Dharmesh 9980588778
72 Dr. Vijay 9986597197
73 1Dr. Prabhakar C Koregol 9741585444
74 2Dr. Nagaraj Desai 9845132637
75 3Dr. Nagesh M B MBBS 9448154074
76 1Dr. Kishore Kumar 9845141310
77 2Dr. Rudra Prasad 9845287827
78 3Dr. Kiran Rajappa 9481777756
79 1Dr H N Seshadri 9448085274
80 2Dr. Poornachandra 9663333800
81 1Dr.Ravindra Alur 9844038388
82 2Dr. Anil Mehta 9945600400
83 3Dr. Hanumanthaiah K S 9731209246
84 4Dr. Ravi Prakash 9845159226
85 1Dr. J.B.Agadi 9448076575
86 1Dr. Amresh S Bhaganagare 9480614601
87 1Dr. Akkamahadevi H. 9448066282
88 2Dr. Manjula Chandrashekar. 9845308316
89 3Dr. Asha Gowda 9845151522
90 4Dr. Preethi Gowda 9740331950
91 5Dr. Chandrika 9448146699
92 6Dr. Padmavathi 9845115682
93 7Dr. Sangeetha 9845422690
94 1Dr. Umesh D 9448266210
95 2Dr. Pradeep 9448057639
96 3Dr. Bhojamma 9845342481
97 4Dr. Babu Sunil Kiran K L 9448241702
98 5Dr. A Govind Prakash 9448412888
99 1Dr. Narasimhan R. 9341224042
100 1Dr. Mohan Rao K N 9845270973
101 1Dr. Preeth Shetty 9945228757
102 2Dr. Vrajendu BB 9845084880
103 3Dr. Chandrakanth Mahale 9844058915
104 1Dr. Ravi Kiran K MS 9901636080
105 Dr. Mahesh A 9844204460
106 Dr. Anil H.T. 9341226793
107 Dr. Hemaraju 9845994418
108 Dr. Srinivasa V 9880010807
109 1Dr. Nagarajaiah. 9945695251
110 1Dr. K.V.Gupta 9448132374
111 1Dr. Bhanu Prakash 9844011219
112 Dr. Swaminathan 9845007121
113 1Dr. Ravikumar 9880293395
114 Dr. Nagbhushana R. 9448129097
214