Sei sulla pagina 1di 2

Az érzelmi kompetencia szerkezete

Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen című könyve


alapján (Edge 2000, Budapest, 2002.)

Személyes kompetencia
Ezek a kompetenciák határozzák meg, hogyan tudunk saját magunkkal bánni
Éntudatosság Önszabályozás Motiváció
Saját belső állapotaink, Képesség, amely lehetővé teszi, hogy Olyan érzelmi jellegű törekvések,
preferenciáink, erőforrásaink és kezelni tudjuk belső állapotainkat, amelyek serkentik és irányítják a
intuícióink ismerete impulzusainkat és erőforrásainkat kitűzött célok elérését

• Érzelmi tudatosság: • Önkontroll: a hátráltató • Teljesítménymotiváció: a


érzelmeink és azok hatásának érzelmek és impulzusok kiválóság fejlesztésére, vagy egy
felismerése kordában tartása adott szintjének elérésére
• Megbízhatóság: őszinteség irányuló képesség
• Pontos önértékelés:
erősségeink és korlátaink és igazmondás • Elköteleződés: igazodás a
ismerete • Lelkiismeretesség: a saját csoport vagy egy szervezet
teljesítményünkkel kapcsolatos céljaihoz
• Önbizalom: értékeink és
képességeink biztos tudata felelősségvállalás • Kezdeményezőkészség:
• Alkalmazkodás: a változás készenlét a felmerülő
kezelésében megmutatkozó lehetőségek megragadására
rugalmasság • Optimizmus: a kitűzött célok
• Innováció: találékonyság, elérésére irányuló kitartás, az
nyitottság az új ötletekkel, akadályok és kudarcok ellenére
megközelítési módokkal és az új
információval szemben

Szociális Kompetencia
Ezek a kompetenciák határozzák meg, hogyan kezeljük társas kapcsolatainkat

Empátia Társas készségek


Mások érzéseinek, szükségleteinek és Olyan készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy másokból
meggyőződéseinek ismerete az általunk kívánt reakciót váltsuk ki
• Mások megértése: ez a képesség teszi • Befolyásolás: hatékony módszerek bevetése mások
lehetővé, hogy megértsük mások érzelmeit és meggyőzésének érdekében
nézőpontját, és aktív érdeklődést tanusítsunk • Kommunikáció: pártatlan érdeklődés mások
mások meggyőződése iránt véleménye iránt, és képesség, amely lehetővé teszi,
• Mások fejlesztése: ez a képesség elősegíti hogy meggyőzőek legyünk
mások fejlődési szükségleteinek megértését és • Konfliktuskezelés: tárgyalási képesség, amely
mások képességeinek fejlesztését lehetővé teszi az ellentétek feloldását
• Partnerközpontúság: képessé tesz arra, hogy • Vezetés: egyének és csoportok inspirálása és
elvárjuk, felismerjük és teljesítsük partnereink irányítása
szükségleteit • A változás katalizálása: változás
• A sokszínűség értékelése: a kibontakozás kezdeményezése vagy kezelése
lehetőségének biztosítása tőlünk különböző • Kapcsolatépítés: hasznos ismeretségek ápolása
emberek számára
• Együttműködés: képessé tesz arra, hogy másokkal
• Politikai tudatosság: egy csoport érzelmi együtt dolgozzunk közös céljaink érdekében
feszültségeinek és erőviszonyainak észlelése
• Csapatszellem: a csoport összhangjának
megteremtése a közös célok elérése érdekében
Gondolkodási képességek Spencer Kagan Rethinking Thinking - Does Bloom’s Taxonomy Align with Brain Science? című cikke alapján

Gondolkodási képességek Szinonimák és kapcsolódó képességek


Megértés
Felidézés képalkotás a rövid távú memóriában, memorizálás, körülírás, visszaemlékezés
Összefoglaló képesség elvonatkoztatás-absztrakció, felfogás-megértés, leírás, megfigyelés, adatok kiértékelése-feldolgozása
Szimbólumhasználat rajzkészség, szemléltetésre való képesség, fordítás, verbalizálás, vizualizálás
Kategóriahasználat asszociáció, klasszifikáció, csoportosítás, mintaadás, átrendezés, sorrendbeállítás, szortírozás
Nézőpontváltás hangsúlyozás, vizuális/térbeli perspektíva felállítása
Átalakítás
Analizálás kiemelés a kontextusból, értelmező kibontás, felbontás, felosztás, elválasztás-elkülönítés
Alkalmazás adaptálás-átdolgozás, kiemelés, transzferálás, áthelyezés, átvitel
Indukció példahozás, általános következtetés levonása az egyedi jelenségek alapján, megfigyelés, hipotézis állítása és
igazolása
Dedukció dedukció, következtetés az általánosból az egyedire vonatkoztatva, példahozás, érvelés
Kalkulációs képességek becslés, megoldó-képesség, alkalmazás, ellenőrzés
Generálás
Ötletelés alkotás, kidolgozás, túlzás, feltalálás-kitalálás (invenció), ellentételezés
Szintetizálás asszociáció, harmonizáció, fölépítés, kombináció, alkotás, integrálás
Előrejelzés anticipáció, becslés, extrapoláció, sorrendbeállítás
Értékelés visszajelzés, kritika, döntéshozatali képességek, tévedések, tévhitek meghatározása, interpretáció, prioritások
megállapításának képessége
Kérdésfelvetés hipotézis felállítás, érdeklődés-után követés, okok feltárása, oknyomozás