Sei sulla pagina 1di 2

1390 ‫آﺧﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﺮوردﻳﻦ‬

.‫ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻴﺪ‬kavehita@gmail.com ‫اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ‬ *‫اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻋﻮض ﻣﻴﺸﻦ‬
.‫ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‬
‫ دﻳﺪن‬www.italianlearning.blogfa.com ‫ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎي ﺻﻮﺗﻲ از ﺳﺎﻳﺖ‬
‫ﺑﻌﺪي‬...prosimo/prosima (m/f) ‫اوﻟﻴﻦ‬......................primo/prima (m/f) ‫آﺧﺮﻳﻦ‬...ultimo/ultima (m/f)
(frml)/(inf)...‫رﺳﻤﻲ‬/‫ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ‬ 20.... venti ‫ راﺳﺖ‬/ ‫ﭼﭗ‬...............................destro / sinistra. ‫ﺟﻠﻮي ﻫﺘﻞ‬...........Di fronte al hotel.
19.... dicianove ‫ﺑﻌﺪ از ﭼﺮاغ ﻓﺮﻣﺰ‬.................. Dopo il semaforo. ‫ﺟﻠﻮي ﻣﻮزه‬. ........Davanti al museo.
million. un millione 18.... diciotto ‫اون ﮔﻮﺷﻪ‬...........................Sull’angolo. (‫ﭘﺸﺖ )ﻛﻠﻴﺴﺎ‬............ Dietro (la chiesa.)
1000..... mille 17.... diciassette ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮو‬.........................Sempre diritto. ‫ورود‬/ ‫ﺧﺮوج‬...................... entrata / uscita.
500...cinquecento 16.... sedici ‫ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﻳﻪ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺑﮕﻴﺮم؟‬.................................................. Dove posso trovare un taxi?
200...duecento 15.... quindici ‫ اداره ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺎ و ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﻫﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬،‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬............................. Dov’é l’uffi cio oggetti smarriti, per favore?
125...centoventicinque 14.... quattordici ‫ اداره ﺗﻮﺋﺮﻳﺴﺘﻬﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬،‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬............................................ Dov’é l’uffi cio turistico, per favore?
111...centoundici 13.... tredici ‫ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬،‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬...........................................Dov’é un internet café, per favore?
102...centodue 12.... dodici ‫ اﺗﻮﺑﻮس ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬/‫ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر‬،‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬.....................................Dov’é la stazione/ bus, per favore?
101...centouno 11.....undici ‫ ﭘﺴﺘﺨﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬،‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬.....................................................Dov’é l’uffi cio postale, per favore?
100...cento 10.... dieci ‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬.......................................................... Dov’é un telefono, per favore?
90.... novanta 9...... nove ‫ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮدﭘﺮداز ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬،‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬...................................... Dov’é il bancomat più vicino, per favore?
80.... ottanta 8...... otto ‫ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬،‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬........................................... Dov’é la banca più vicino, per favore?
70.... settanta 7...... sette ‫ ﻣﺮداﻧﻪ‬/ ‫ زﻧﺎﻧﻪ‬....................................................................Uomo / Donna
60.... sessanta 6...... sei ‫ دﺳﺘﺸﻮﻳﻬﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬............................................................. Dov’é il bagno?
50.... cinquanta 5...... cinque ‫ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻗﺒﻮل ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ؟‬.................................................. Si puo pagare con carta di credito?
40.... quaranta 4...... quattro ‫ ﭼﻴﺰ ارزوﻧﺘﺮي دارﻳﺪ؟‬...........................................................Avreste qualcosa di meno costo?
.com 30.... trenta 3...... tre ‫ ﻟﻄﻔﺎ‬،‫ ﻣﻴﺨﻮام ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻢ‬.........................................................Vorrei pagare, per favore.
23.... ventitre 2...... due ‫ ﻛﻮﭼﻚ‬/ ‫ *ﺑﺰرگ‬.................................................................piccolo / grande*
Italianlearnig.blogfa 22.... ventidue 1...... uno ‫ﻳﻪ آﺑﺠﻮ ﻟﻄﻔﺎ‬. ..................................................................... Potrei avere una birra?
21.... ventiuno 0...... zero ‫ !ﻣﻨﻮ ﻟﻄﻔﺎ‬..........................................................................Un menu, per favore.
‫ ﻗﻴﻤﺘﺶ ﭼﻨﺪه؟‬..................................................................... Quanto costa?
‫اﻋﺪاد‬
‫ﺧﺮﻳﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ‬
‫ﻣﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎت‬
‫ !ﺳﻼم‬...................................Ciao! ‫ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ‬..........................Ciao / Arrivederci. ‫اﺳﻤﺘﻮن ﭼﻴﻪ؟‬................................... Come ti chiami?
‫ !ﺳﻼم‬...................................Salve! ‫ﭼﻄﻮري؟‬..........................Come stai? (‫)ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ‬ ‫اﺳﻤﻢ ﺳﻴﻤﻮﻧﺎﺳﺖ‬................................ Mi chiamo Simona.
‫ ﺑﻠﻪ‬/ ‫ ﻧﻪ‬................................ Sì / No. ‫ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮرﻳﺪ؟‬،‫ ﻣﻤﻨﻮن‬،‫ﺧﻮﺑﻢ‬.... Bene, grazie, e lei? ‫از دﻳﺪﻧﺘﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ‬............................ Piacere.
‫دوﺷﻨﺒﻪ‬
‫ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ‬..............Buongiorno. (‫)ﺗﺎ ﻇﻬﺮ‬ ‫ ﺗﻮ ﭼﻄﻮري؟‬،‫ ﻣﺮﺳﻲ‬،‫ﺧﻮﺑﻢ‬....... Bene, grazie, e tu? ‫ ﺳﺎﻟﻤﻪ‬28 ‫ﻣﻦ‬.................................... (Io) ho ventiotto anni.
‫ ﻋﺼﺮ ﺑﺨﻴﺮ‬............................. Buonasera. (‫)ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮن‬............. Grazie mille‫ ﻳﺎ‬Molte Grazie lunedì
‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دارﻳﺪ؟‬................................. Quanti anni hai?
‫ ﺷﺐ ﺑﺨﻴﺮ‬............................. Buonanotte. ‫ﻟﻄﻔﺎ‬............................... Per favore. ‫اﻫﻞ ﻛﺠﺎﻳﻴﺪ؟‬..................................... Da dove vieni?
‫ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‬
!‫ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺘﻮن‬........................Ci vediamo! ‫ﻗﺎﺑﻠﻲ ﻧﺪاره‬......................... Prego. ‫آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬.................................Sei americano/a?
!‫ﻓﺮدا ﻣﻴﺒﻴﻨﻤﺘﻮن‬....................... Ci vediamo domani! ‫ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ‬....................... Niente. martedì
‫ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ﻫﺴﺘﻢ‬،‫ﻧﻪ‬............................ No, sono canadese.
‫ ﺧﻮﺑﻪ‬/ ‫ اوﻛﻲ‬........................... Va bene ‫ ﻳﺎ‬D’accordo. (‫ﺧﻮب )ﺧﻴﻠﻲ‬....................... (Molto) bene. ‫ﻣﻦ اﻧﮕﻠﻴﺴﻴﻢ‬.......................................(Io) sono inglese.
‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ‬
‫ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ‬/ ‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬.....................Scusa! ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ‬.......................... Benissimo. ‫اون )ﻣﻮﻧﺚ( اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪﻳﻪ‬........................... Lei e scozzese.
mercoledì
‫ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬/ ‫ اﻣﻜﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ؟‬.............Permesso? ‫)ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ( !ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ‬............ Salute! ‫اوﻧﺎ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬............................. Loro sono australiani.
‫ ﺑﺎز‬/ ‫ *ﺑﺴﺘﻪ‬........................... Aperto / Chiuso.* ‫ ﻛﺸﻴﺪن‬/ ‫*ﻫﻞ دادن‬.............. Tirare / Spingere.* ‫ﻣﺎ اﻳﺮﻟﻨﺪي ﻫﺴﺘﻴﻢ‬................................. Noi siamo irlandesi.
‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪي ﻫﺴﺘﻴﺪ‬. (‫)رﺳﻤﻲ‬.................. Lei siette neo zelandese.
giovedì
‫ﺗﻮ وﻟﺰي ﻫﺴﺘﻲ‬. (‫)ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ‬.................... Tu sei Gallese.
‫اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ؟‬...............Parla l’inglese? ‫ﻳﻪ ﻛﻤﻲ‬................................ Un po’. ‫اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ رو دوﺳﺖ داري؟‬............................ Ti piace l’italia?
‫ﺟﻤﻌﻪ‬
‫اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺣﺮف ﻧﻤﻴﺰﻧﻢ‬......................................................... Non parlo italiano. ‫ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺖ دارم‬................................. Mi piace molto.
venerdì
‫ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﻛﻢ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ‬............................................. Parlo solo un po’ d’italiano. ‫ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻮدﻳﺪ؟‬........................... Sei mai stata/o prima in Italia?
‫ﻓﻬﻤﻴﺪم‬........................................................................ Ho capito. (f/m)
‫ﺷﻨﺒﻪ‬
‫ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم‬....................................................................... Non ho capito. ‫ﻫﺮﮔﺰ‬............................................... Mai.
‫ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﻪ ﺑﮕﻴﺪ؟‬،‫ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬............................................. Lo potresti ripetere, per favore? sabato
‫دﻓﻌﻪ دوﻣﻤﻪ‬....................................... Questa e la mia seconda volta.
‫ ﻣﻴﺸﻪ آروﻣﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ؟‬،‫ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ‬......................................... Potresti dirlo più piano, per favore? ‫ﭼﻴﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﻲ؟‬.....................................Cosa fai?
‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬
‫ﺑﻲ زﺣﻤﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‬.............................................................Potrebbe scriverlo, per favore? ‫ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻠﻢ‬....................................... Sono studente / studentessa.
‫ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ رو دزدﻳﺪن‬/ ‫ !ﻛﻴﻔﻢ‬/ ‫ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻟﻢ‬.....................................Mi hanno rubato la borsa / portafoglio / il passaporto! Domenica
‫ﺗﻮ ﺗﻌﻄﻴﻼﺗﻢ‬........................................Sono in vacanza.
‫!ﻳﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺨﻮام‬............................................................... Mi serve un dottore! ‫واﺳﻪ ﻛﺎر اﻳﻨﺠﺎم‬....................................Sono qui per lavoro.
‫!ﭘﻠﻴﺴﻮ ﺧﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ‬................................................................Chiama la polizia! (112 ‫)ﺗﻠﻔﻦ‬
.L>‫ز‬Qa` ‫ا‬Cbc ،C>‫@ ز‬A‫ا‬CD EFG HIJ ،LMNO ‫پ‬QR CSN>CT U‫ اول را رو‬YZ[\ ‫ب‬QSO YM^_ U‫ا‬C`
‫گ‬n`‫ در و‬Q> kavehita@gmail.com @Md>‫ ا‬Y` LMb‫ا‬eSMD ‫د را‬eg ‫دات‬Q^NiMT ‫ات و‬Cjb
.LMNO ‫ح‬CqD www.italianlearning.blogfa.com