Sei sulla pagina 1di 3

26.

Giusta negativa Barbara Strozzi


ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙
© È̂ Í̂ Í̂ È̂ È̂ © È̂ / ˆ˙ ®
È̂ N Ë̂
Non mi di- te, non mi di- te ch'io can- ti po- ter d'A- mor,
Non mi di- te, non mi di- te ch'io suo- ni for- za del Ciel
æ ¿ ¿ ø
¢
¢ ¢ a ¢
d a ¢
ê d
¢
a A

%
ˆ˙
5
ˆ˘ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˘ ˆ˙ ˆ˘
© ˆ˘ ˆ˘ ˆ˘ ˆ¯ © ˆ˘ ˆ˙ È̂ ˆ¯ ˆ¯ ß

per- che di- rò che se- te de mu- si- ci_il fla- gel- lo e de gli'a- man- ti,
vi man- de- rò la do- ve non man- can- o al- tri_à voi mu- si- ci buo- ni,
ø/ ¿ ¿ ¿ ¿ ø ø
b b ¢ e ¢ ¢ b b
¢ a ¢ ¢ a ¢
¢ ¢ d ¢ ¢
e e
b ¢ a
A b a A

%
ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙ ˆ˙
© È̂ Í̂ N Í̂ È̂ È̂ ©/ È̂ È̂ © / Í̂ ˆ˘ ˆ˘
Í̂
non mi di- te, non mi di- te ch'io can- ti, ch'io can- ti, ch'io can- ti.
non mi di- te, non mi di- te ch'io suo- ni, ch'io suo- ni, ch'io suo- ni.
æ ø ø
¢ ¢
¢ ¢ ¢
d d d

¢ ¢
E

ˆ¯ ¯ˆ ¯ˆ ˝˜ ˆ¯ ¯ˆ ¯ˆ ¯ˆ ˝˜
%
ˆ¯ ¯ˆ ¯ˆ
10

x ß ˆ¯ ˝˜ ¯ˆ Ê ß ˆ¯ ˆ¯ ¯ˆ ¯ˆ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯
t
Nò, nò, nò, Si- gnor, nò, boc- ca non a- pri-
Nò, nò, nò, Si- gnor, nò, tas- to non- toc- che-
æ ø ø æ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ æ/ æ/ æ ø
¢ ¢ b
¢ ¢ ¢ a ¢ ¢ d
õ d ¢ d a ¢ d a d ¢
ó ¢ b ¢
a d b d
e
b d
¢
B A B A

Cantate, ariette, e duetti (1651), #26. Encoded and edited by Sarge Gerbode.
ˆ¯ ¯ˆ ¯ˆ
% ˜˝ ˜˝ ¯ˆ ¯ˆ ˜˝ ˜˝ ¯ˆ ¯ˆ
Ë̂ Ë̂ Ë̂ Á̋ Á̋ / Ë̂ Á̋ ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˆ¯ ¯ˆ ˜˝ ¯ˆ
Ë̂ N Ë̂ N Ë̂
rò, nò, nò, Si- gnor,
rò, nò, nò, Si- gnor,
æ/ ø ø/ ¿ ø æ æ/ ø æ ø æ ø æ ø æ
¢ ¢ ¢ b e e e f a ¢ e ¢ e
¢ ¢ ¢ a d ¢ d ¢ a ¢ a a d
d d ¢ ¢ f d d a
d
a ¢
¢ ¢ a e ¢ a
a A B A B a

˝˜ ¯ˆ ¯ˆ ¯ˆ ˆ¯ ˝˜
%
15

Ê/ ˆ¯ ˆ¯ ¯ˆ ¯ˆ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ u Ê/
t
nò, boc- ca non a- pri- rò.
nò, tas- to non toc- che- rò.
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ æ ø æ/ æ ø æ/
b ¢ ¢ ¢ b ¢
¢ d ¢
¢ d f d ¢ ò d
e
b d
e
b d e
¢
ó
B A E

%Õ © ˆ˘
Ë̂
©
È̂ È̂ ˆ˘
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 0ˆ
A chi, à chi can- tar
... suo- nar
ø ø æ
¢
d d d
a d a
ê a
a
a
a a

%
20

ˆ 0ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ˘ ˆ˘ Ê
ˆ Ë̂ / È̂ Ë̂ Ë̂ ® Ë̂ È̂ È̂ Á̋
dev' i- o s'il bel i- do- lo mio lun-

ø ¿ ¿ ø ø ¿ ø π π
a a a
d d ¢ ¢ ¢ e a ¢ a d
a a ¢ d d d d ¢ d d a
¢ ¢ ¢ e ¢ a a ¢ a
a a e e ¢ e
¢ a
a B C C

-2-
%
25

Á̋ ˆ © x ß
ˆ ˆ ˆ /
Á̋ N Á̋ N Á̋ Ë̂ Á̋
ˆ 0 Ë̂ ˆ È̂ / Í̂ Í̂ I Í̂ Ê
t
gi è dà me? Ven- ga l'i- do- lo

π ¿ ¿ ø ¿ ¿ æ æ ø æ/
a ¢ b a e a a ¢ b
d ¢ a b a a ¢ ¢ e
a d d d d d õ d ¢ ¢
a ¢
e ¢ a ¢ e
a
a
ó a ¢ e
a F C

˝˜ ˝˜ ˝˜ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯
% Ê/
30

ß ¶/ ß Á̋ ˝˜ N ˝˜ / ˆ¯ ˝˜ ˝˜ ¶ ß
Ê
mio, ven- ga l'i- do- lo mio ch'io can- to af- fè,
BII suo- no
ø ø ø ø/ ¿ ø æ/ æ/ æ/ æ ø ø ø ø ø/ ¿ ø
¢ a ¢ ¢
¢ Z h d ¢ a d ¢ e a a
Ye h a e ¢ f e a
b b
¢ ¢ e e
¢ X e g W e Xg ¢ a ¢

˝˜
% ˝˜ ˝˜ / ˆ¯ ˝˜ Ê/ ˝˜ ˝˜ / ˆ¯ ˝˜
35

ß ˝˜ ß ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˝˜
Á̋ Á̋ ¶ N Á̋
ven- ga l'i- do- lo mio, ven- ga, ven- ga, ven- ga l'i- do- lo mio ch'io

æ/ æ/ ø ø ø ø ø ø ø ø ø æ ø æ ø ø æ
e a a ¢ a ¢ ¢ b ¢
a a ¢ ¢ ¢ a d a d ¢ d
¢ d ¢ a a ¢ ¢ ¢
¢ e ¢ a
a
a e ¢
a A B A a B A B

^
% ˝˜ ˆ¯ ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˝˜ ˆ¯
ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ Ê ß Á̋ ˆ¯ ˆ¯ ˆ¯ Ê/
N Á̋
can- to af- fè, af- fè, af- fè, ch'io can- to af- fè.
suo- no suo- no
æ ø æ ø æ ø ø ø ø æ ø ^
¢ b ¢ ¢ ¢ b ¢
¢ ¢ ¢ ¢ a d ¢
d ¢ d ¢ d ¢ a ¢ d ¢ d
d a
e
¢ b ¢
A A a B A E

-3-