Sei sulla pagina 1di 3

ISTO AQUI O QUE É?

 b 2 ä. Ç
Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ Ç ÇÇ
Ç
Ary Barroso Ar.:Alexandre Zilahi 08/90

Ç Ç Ç öÇöÇ Ò { öÇöÇ öÇ öÇöÇ


s,c
& 4
Òl===================== öÇ _ÇÇÇö _ÇÇöÇ
_ÇÇk l úÇúÇ =l
Òl ò 100 _ È
Ï
È Ò _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÈÏÈ l _ÈúÈ l
24 ä . ÏÈK ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ Ò ÏÈÈÈ È
ÏÈÈ È
ÏÈÈ È
úÈÈ
t,b Òl l =ll
IS- TO,A- QUI O O

b
LÒl=====================
? ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ Ò { È È l È
 b ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ 5 ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ
Òl======================
& Å ö
j
Ç . Ç
ö
öÇ . öÇ öÇ l öÇ öÇöÇ öÇöÇ öÇöÇ _öÇöÇ ÇöÇö l ÇöÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ l úÇúÇ =l
Ç
ö Ç
ö Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ö Ç
ö
Òl _ÈÏÈÈÏJ .. _ÏÈÈÈÏ ÏÈÏÈ l ÏÈÏÈ È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï l ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l úÈ l
ÒLÒll====================== ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï Ï
È ll ÈÈ =llú
È
É UM POU- QUI- NHO DE BRA- --SIL AI AI

? b Å l È È l È È È
 b Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ
Å öj ÇÇöÇ .. öÇÇöÇ ÇöÇöÇ l ÇöÇöÇ ÇÇöÇö ÇÇöÇö ÇÇöÇö ÇÇöÇö ÇÇöÇö l ÇÇöÇö ÇÇöÇ öÇÇöÇ ÇöÇöÇ =l
10

Òl======================
&
Òl ÏÈJÈÏ .. ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ l ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ l ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ l
ÒLÒll====================== È È È È È ll ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÏÈ =ll
? b Å È È È ll È
DES- -TE BRA- --SIL QUE CAN- -TA,E É FE- -LIZ

È
È È È
 b ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Ç ÇÇúÇ 15 Ç
Ç
ú ÇÇúÇ ÇÇúÇ
öÇöÇ .. Çj Ç
& öÇÇöÇ .. _ÇÇj
Òl====================== öÇ l úÇúÇ l öÇöÇ l ÇúÇ l ÇúÇ l ÇúÇ l ÇúÇ =l
Òl ÏÈÈ . ÏÈÈ l úÈÈ l ÏÈ . ÏÈ l úÈ l úÈ l úÈ l úÈ l
ÈÈÏÈ . ÈJÈÏÈ l ÈÈúÈ
ÒLÒll====================== l È
ÈÈÏÈ . ÈJÈÏÈ l ÈúÈÈ È l ÈúÈÈ l búÈÈÈ l ÈúÈÈ ll
FE- --LIZ _ FE- -LIZ _ É

? È b È l È l È È l l l È l È =
 b ÇÇöj ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ 20 ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ
Ç . ö
Ç Ç
ö Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
& Å ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ l öÇöÇ öÇöÇ ÇöÇö ÇöÇö öÇöÇ öÇöÇ l öÇöÇ ÇÇöÇ öÇöÇ öÇöÇ l úÇúÇ =l
Òl======================
Òl Ï . È
Ï È
Ï l _ÏÈÈ _ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ l _ÏÈÈ ÏÈ _ÏÈÏÈ _ÈÏÈÏ l _ÈúÈú l
ÒLÒll====================== È
bÏÈJÈÈ . ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l bÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈÏÈ l ÈÈÏÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ È l È È È È È È È
=ll
TAM- -BÉM UM POU- -CO DE,U- - -MA RA- -A- -ÇA -

? b Å È È È l È È È ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
Ç ÈÇ È
 b ÇÇÇ . ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇö . ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ 25 Ç
Å öj
Òl======================
& ÇöÇ . ÇöÇ öÇöÇ l öÇöÇ ÇöÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ . ÇöÇöÇ ÇÇöÇö ÇÇöÇ .. l ÇöÇ .. ÇÇÇ=l
_öÇ _öÇ _j öÇö
Òl b_ÈúÈú l b_ÏÈÏÈ _ÏÈÏÈ _ÏÈÏÈ _ÏÈÏÈ _ÏÈÏÈ _ÏÈÏÈ l _ÏÈÏÈ .. _ÏÈÈ _ÏÈÈ ÏÈ . l ÏÈ . Ï l
È È È È È
È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÏÈÈ È . . È
JÈÏÈ l
QUE NÃO TEM ME- -DO DE FU- -MA- - -ÇA,AI AI E

b È
ÒLÒll====================== l È =l
? QUE
l l È l
www.zilahi.net
 b ÇÇöÇ . ÇÇ ÇÇÇöÇ . ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç 1.ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ
www.zilahi.net 2Isto aqui o que é?

öÇöÇ l öÇ .
j ö
j
ÇöÇ l öÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ l l ÇöÇ . ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ =
s,c
& ÇöÇ .
Òl===================== öÇ öÇ öÇ . _öÇ _öÇ _öÇ öÇöÇ {Ó
Òl _ÏÈÈÏÈ .. _ÏÈÈÈ l __ÈÏÈÈ . __ÈÏÈ l _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÈÏ l l _ÏÈÈ .
È È . _
È
Ï
È Ó
ÈÈ ÈJÏÈÈ l ÈÏÈÈ . ÈJÈÏÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ l l ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ Ó
NÃO SE,EN- -TRE- -GA NÃ- -ÃO IS- -- -TO,A- -QUI

t,b Òl b
LÒl=====================
? È l ÈÈ ÈÈ l l l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ = ÈÈ {Ó
Â30 b 2. Ç Ç Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ
Å Ç Ç
Òl======================
& Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç
ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ _ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ _ÇöÇ ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ _ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ _ÇöÇ=ÇöÇ l
Òl l l ÏÈ Ï
È l úÈ l
ÈÏÈÈ ÈÈ ÈúÈÈ
O- LHA SÓ O RE- -ME- -LE- -XO Q,E- -LA SA- -BE DAR O- -LHA,O JEI- -TO NAS CA- -DEI- -RAS Q,E- -LA SA- -BE DAR

ÒLÒll======================
î l î l l
? b RAPAZES BATUCAMl l lÈO -
=ll
lha só

 b ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ


Ç Ç Ç
35

Ç
Òl====================== Ç Ç
& öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ_ÇöÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ _ÇöÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ _ÇöÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ _ÇöÇ=öÇ l
Òl ÏÈÈÏ _ÈÏÏÈ l ÏÈ Ï
È l ÏÈ Ï
È l ÏÈ Ï
È l
ÒLÒll======================
È ÈÈ l ÏÈÈ ÈÈ l Ï
ÈÈ ÈÈ l ÈÈÏÈ Ï
ÈÈ
È =ll
O- -LHA ........... -LE- -XO Q,E- -LA SA- -BE DAR O- -LHA,O JEI- -TO NAS CA- DEI -RAS Q,E- -LA SA- -BE DAR

? b È l È l È lÈ
Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
re - me - le - xo o - lha o - lha

Ç Ç
continua batuque

 b ä ä ÇÇj Ç Ç
ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç ÇÇÇö ÇÇÇö ÇöÇÇ ÇöÇÇ ÇÇöÇ öÇÇ öÇÇ öÇÇ . öÇÇ nöÇÇ Ç Ç
Ç
40

& Çj
Òl======================öÇ öÇ l öÇ ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ . öÇ = öÇ l
Òl ÏÈÈJÏ ä Î l Ï
È l ÏÈ ÏÈ . ÏÈ ÏÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l ÏÈ ÏÈ . ÏÈ ÏÈ l
ÒLÒll====================== È l Î ä . Ï
È
K
È l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈÏ ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ l
MO- -RE- - -NA BO- - -A QUE ME FAZ PE- -NAR - BO- -TA,A SAN-

?b È l È
È l l ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l È È È = È l
 b ÇÇÇö . ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇöÇ . ÇÇöÇ ÇÇÇö 45 ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ
só bo- - -a que me
batuque vai parar....aqui >]

Ç Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç Ç Ç Ç Ç ö . ÇÇÇ
Òl======================
& ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ l öÇ öÇ . öÇ öÇ l ÇöÇ . öÇöÇ öÇöÇ ÇöÇ = ÇöÇ l
Òl È
Ï . _ È
Ï
È _
È
Ï
È _ È
Ï
È _ÏÈÈÏÈ l _ÏÈÈÏÈ ÏÈÏÈ .. ÏÈÏÈ _ÏÈÈÏÈ l _ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ È
Ï l
ÒLÒll======================#ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ È È l ÈÏÈÈ . ÈÏÈ ÈÏÈ ÈÏÈ ÏÈÈÈ l
-DÁ- -LIA DE PRA- - -TA,E VEM PRO SAM- -BA - -SAM- -BAR

? b È È l È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ = ÈÈ l
 b Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç ÇÇÇ 50ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Ç ä ÇÇj Ç
ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇöÇÇ ÇÇöÇ öÇÇ öÇÇ öÇÇ . öÇÇ nöÇÇ
& ÇöÇ
Òl====================== öÇ l öÇ ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ . öÇ = öÇ l
Òl ÏÈÈÏ Î l Ï
È l ÏÈ ÏÈ . ÏÈ ÏÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ l ÏÈ ÏÈ . ÏÈ ÏÈ l
ÒLÒll====================== È l Î ä . ÈÏKÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ l
- MO- -RE- - -NA BO- - -A QUE ME FAZ PE- -NAR BO- -TA,A SAN-

?b È l È l l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l È È È = È l


www.zilahi.net 3Isto aqui o que é?

 b ÇÇÇö . ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇöÇ . ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ä .
Ç
ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ l öÇ öÇ . öÇ öÇ l ÇöÇ . öÇöÇ k
Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ö . ÇööÇ =l
s,c
Òl=====================
&
Òl l l l
Òl l _ÏÈÈ ÏÈ . ÏÈ _ÏÈÈ l _ÏÈÈ . ÏÈ ÏÈ l
-DÁ- -LIA DE PRA- - -TA,E VEM PRO SAM- -BA -

È
Ï . _ È
Ï
È _ È
Ï
È _ È
Ï
È _È
Ï
È
#Ï È . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈÏ . ÈÈÏÈ ÈÈÏ ä . l
t,b Òl È ÈÈ ÈKÈÈÈ
?b È È ÈÈ È
LÒl===================== È l l ÈÈÈ =l

 b ÇÇj ÇÇÇ Ç
Ç ÇÇÇ
SE QUISER, FAZ UM BREQUE AQUI

ö
Ç . Ç
ö Ç
ö Ç
Ç Ç
Ç ä.
E VOLTA DA CAPO

Å Ç Ç Ç ö
Ç . Ç
ö k
ö
Ç
55

& ö
Ç . Ç
ö
Òl====================== Ç
ö l öÇ . öÇ öÇ =l l
Òl È
Ï l . ll
Òl ÏÈJÏÈ .. ÏÈÏÈÈ _
ÈÏÈÈ l _
È
Ï
ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ll
E VEM PRO SAM- -BA -

b Å È
È È È Ï
È . È
Ï È
Ï
È
K ä .
LÒl======================
? l ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ =l l

ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ 60U
 b ÇÇöj Ç Ç
ÇÇöÇ .. öÇÇöÇ öÇÇöÇ ÇÇöÇ .. ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇúÇ
Å Ç
öÇ öÇ öÇ öÇ l úÈÈ _Çk ÇÇö _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ
(Soprano)

Òl======================
& l öÇ l úÈÈ l úÈÈ =Ó
Òl l l È l È l È Ó
Òl ÏÈÈÏJ .. ÏÈÏÈÈ _ÏÈÈÏÈÈ l _ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÏÈ l úÈÈú l úÈú l UúÈú Ó
E VEM PRO SAM- -BA SAM- BAR IS- -TO,A- -QUI - O O -

b Å ÈÈ È È l ÈÏÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ l ÈÈ


ÒLÒll====================== l È
È l ÈÈÈ Ó
? l l l È l =Ó