Sei sulla pagina 1di 25

Mu

K=
∅ b d2 f ' c

42.55∗105 kg ∙ cm
K=
0.9 ( 40 cm)∗( 46 cm )2 (280 kg /cm 2)
K=0.199
1
K max = =0.4237
2.36

K ≤ 0.5 K max

0.199 ≤ 0.2119 → Cumple


14
ρmin =
fy
14
ρmin =
4200
ρmin =0.0033

f ' c−280
β 1=0.85−0.05( )
70
280−280
β 1=0.85−0.05( )
70
β 1=0.85

f ' c 6100
ρb =0.85 β1 (
fy 6100+ fy )
0.85∗0.85∗280 Kg/cm 2 6100
ρb =
4200 Kg/cm 2
6100+4200 ( )
ρb =0.0285

ρmax =0.5 ρb

ρmax =0.5∗0.0285

ρmax =0.01426

f ' c 1−√ 1−2.36 K


ρ=
fy ( 1.18 )
280 Kg/cm2 1−√ 1−2.36(0.199)
ρ=
4200 Kg /cm2 1.18( )
ρ=0.01535
ρmin ≤ ρ ≤ ρmax

0.003<0.01535< 0.01426 → No Cumple S.R.D.A

Corrección de Ductilidad

0.75 ≤ α ≤1
α =0.85
ρ¿ =ρmax∗α

ρ¿ =0.01426∗0.85
ρ¿ =0.0121
As1=ρ¿∗b∗d
As1=0.0121∗40 cm∗46 cm

As1=22.26 cm2
Análisis
a
Mo=T I ∗(d − )
2
As1∗fy
a=
0.85∗f ' c∗b

22.26 cm∗4200 kg/cm 2


a=
0.85∗280 kg /cm2∗40 cm
a=9.82 cm
a
c=
β1

8.77 cm
c=
0.85
c=11.56 cm
a
Mo 1=T I∗(d− )
2
Kg 9.82 cm
Mo 1=19.88 cm2∗4200
cm 2 (
∗ 46 cm−
2 )
Mo 1=34.31Tn ∙ m

Mu1 =Mo∗∅

Mu1 =0.9∗(34.31Tn ∙ m)
Mu1 =30.88Tn ∙ m

Mu=42.55 Tn ∙m
∆ Mu=Mu−Mu 1

∆ Mu=42.55Tn ∙ m−30.88 Tn∙ m


∆ Mu=11.67 Tn ∙ m

r'
f ' s=6100∗ 1− ( ) c

4 cm
f ' s=6100∗ 1− ( 10.32 cm )
f ' s=3989.27 kg/cm2
Como fy> f ' s el acero no fluye

∆ M = A ' s∗f ' s ( d−r ' )


∆M
A' s=
f s ( d−r ' )
'

' 11.67 Tn∙ m∗10 5


A s= 2
3989.27 kg/cm ∗ ( 46−4 ) cm

A' s=6.97 cm2= As2

As= As1 + As2

As=6.97 cm2 +22.26 cm2

As=29.23 cm2
As
ρ=
b∗d

29.23 cm2
ρ= 2
(40∗46) cm
ρ=0.01588

' As 2
ρ=
b∗d

6.97 cm2
ρ' =
( 40∗46)cm2

ρ' =0.00378
ρmáx =0.5 ( ρ' + ρ b )

ρmáx =0.5 ( 0.00378+0.0285 )

ρmáx =0.01614

ρmin ≤ ρ ≤ ρmax

0.0033<0.01588< 0.01614 → SiCumple

As1=22.26 cm2 →22.32 cm2 ρ=0.01213


3 ∅ 25 mm
2 ∅ 22 mm

As2=6.97 cm2 →7.10 cm2 ρ=0.00413


2 ∅ 14 mm
2 ∅ 16 mm
ρ=0.01598

3Ø18mm
2Ø20mm
3Ø25mm
EØ12mm

V =30.33Tn
Esfuerzo último de Corte
Vu
Vuc=
∅ b∗d

30.33∗103 Kg
Vuc=
0.75∗40∗46 cm2
Kg
Vuc=21.98
cm2
Esfuerzo admisible

Vac=0.53 √ f ' c

Vac=0.53 √ 280 Kg/cm2

Vac=8.86 Kg/ cm2


Vuc>Vac → Falla aCorte Necesita estribos
π
Av=2 ( Db )2
4

Av=2∗( 1.13 ) cm 2

Av=2.26 cm2
Espaciamiento para estribos
Av∗fy
S=
( Vuc−Vad )∗b
Kg
2.26 cm2∗4200
cm2
S=
Kg Kg
(
21.98 2 −8.86 2 ∗40 cm
cm cm )
S=18.09 cm
d s ≤11.5 cm s ≤14.4 cm s ≤28.8 cm
s≤
4
s≤8∅ L s ≤24 ∅ T s ≤30
46 cm
s≤ s ≤ 8∗( 1.8 cm ) s ≤24∗ (1.2 cm )
4

Fisuración por flexión


d
s≤
2
46 cm
s≤
2
s ≤23 cm

Av∗fy
Smin =
0.196 √ f ' c∗b
Kg
2.26 cm2∗4200
cm2
Smin =
Kg
0.196 √ 280 ∗40 cm
cm2
Smin =72.35 cm
VIGAS T
Determinar la cantidad de acero que debe tener una viga T si debe aportar un momento
ultimo positivo de 55 T/m el hormigón a utilizarse debe ser de 280 kg/cm 2 el esfuerzo de
fluencia 4200 kg/cm2 y está construido en zona sísmica.

0.003

a1
C1
hf

H T
es

bw

Datos

Mu=5.5∗10 6 Kg ∙ cm

f ' c=280 Kg/cm2

fy=4200 Kg/cm2
r =5 cm

K=0.85∗f ' c∗b∗d

K=0.85∗280 Kg/cm 2∗80 cm∗( 85 cm−5 cm )


K=1523200 Kg

K 2 Mu
As=
fy( √
1− 1−
∅ Kd )
2 ( 5.5∗10 6 ) Kg ∙ cm
As=
1523200 Kg
4200 Kg/cm2 ( √
1− 1−
0.9(1523200 Kg)(80 cm) )
As=18.67 cm2
T = As∗fy

T =18.67 cm2∗4200 Kg /cm2


T =78414 Kg
ΣFx=0
T −C=0
T =C

C=0.85∗f ' c∗a∗b


C
a=
0.85∗f ' c∗b
78414 Kg
a=
0.85∗280 Kg/cm2∗80 cm
a=4.12 cm
a
c=
β1

4.12cm
c=
0.85
c=4.85 cm

As=3 ∅ 25 mm →14.72 cm2

2 ∅ 16 mm → 4.02 cm 2

18.74 cm2
ρmáx =0.5 ρ b

c
R=
hf
4.85 cm
R=
15 cm
R=0.32
Si R ≤ 0.5 Acero long. Correctamente determinado
AsC =0.5∗AsT

AsC =0.5 ( 18.74 cm2)

AsC =9.37 cm2 6 ∅ 12mm → 6.78 cm2

4 ∅ 10 mm → 3.14 cm2

9.92 cm2
b

4Ø25mm=19.63cm²
2Ø14mm=10.77cm²

bw

EJERCICIO
Determinar la cantidad de acero de una viga si tiene que soportar un Mu=510Tn; si b=100
cm bw=40 cm hf=15cm y el peralte total H=200cm f’c=280 Kg/cm 2 fy =4200 Kg/cm2

0.003
a1
hf

C
C1
H

T
es

bw

Datos

Mu=510 Tn⋅ m

f ' c=280 Kg/cm2

fy=4200 Kg/cm2
r =10 cm
d=H −r=190 cm

K=0.85∗f ' c∗b∗d

K=0.85∗280 Kg/cm 2∗100 cm∗( 190 cm)


K=4522000 Kg

K 2 Mu
As=
fy ( √
1− 1−
∅ Kd )
2 ( 51∗10 6 ) Kg ∙ cm
As=
4522000 Kg
4200 Kg/cm2
1−( √
1−
0.9(452200 Kg)(190 cm) )
As=73.52 cm2
T = As∗fy

T =73.52 cm2∗4200 Kg/cm2


T =308788.55 Kg
c ≤15 cm
ΣFx=0
T −C=0
T =C

C=0.85∗f ' c∗a∗b


C
a=
0.85∗f ' c∗b
308788.5 Kg
a=
0.85∗280 Kg/cm2∗100 cm
a=12.97 cm
a
c=
β1

12.97 cm
c=
0.85
c=15.26 cm
c >hf No cumple
Fase 1 Momento flector Absorbido por las Alas

a 1=β 1∗hf

a 1=0.85∗0.15 cm

a 1=12.75 cm

C 1=0.85∗f ' c∗a∗b


Kg
C 1=0.85∗280 ∗12.75 cm∗60 cm
cm 2
C 1=182070 Kg

T 1=C1

C1
As1=
fy
182070 Kg
As1=
Kg
4200 2
cm

As1=43.35 cm2

a1
Mo 1=As∗fy∗ d− ( 2 )
Kg 12.75 cm
Mo 1=43.35 cm2∗4200
cm 2 (
∗ 190 cm−
2 )
Mo 1=334.33Tn ∙ m

Mu1 =∅ Mo 1

Mu1 =0.9∗334.33 Tn ∙ m

Mu1 =300.89Tn ∙ m
Fase 2 Momento flector absorbido por el Alma
Mu 2=¿ Mu− Mu ¿ 1

Mu 2=¿ 510Tn ∙ m−300.89Tn∙ m ¿

Mu 2=¿ 209.10Tn∙ m ¿
Alma

K 1=0.85∗f ' c∗b∗d


0.85∗280 Kg
K 1= ∗40 cm∗190 cm
cm2
K 1=1808800 Kg

K1 2 Mu 2
As2=
fy ( √
1− 1−
∅ K1 d )
2∗( 209∗10 5 Kg ∙cm )
As2=
1808800 Kg
Kg
4200 2
1− 1− ( √
0.9∗( 4808800 Kg )∗190 cm )
cm

As2=30.17 cm2
As2∗fy
a 2=
0.85∗f ' c∗b
Kg
30.17 cm2∗4200
cm2
a 2=
Kg
0.85∗280 ∗40 cm
cm2
a 2=13.31 cm

a2
c 2=
β1
13.31 cm
c 2=
0.85
c 2=15.66 cm
Fase 3 Momento flector absorbido por la viga T

Mu=Mu1 + Mu 2

Mu=510 Tn∙ m
AsT =As 1+ As2

AsT =43.35 cm2 +30.17 cm 2

AsT =73.52 cm2


Cuantía máxima permitida (Verificación)
fy
ε s=
Es
Kg
4200
cm2
ε s=
2.1∗106
ε s=0.002

εc c
=
ε s d−c
0.003 c
=
0.002 190 cm−c
c=114 cm
a 3=c∗β 1

a 3=114 cm∗0.85

a 3=96.9 cm
Ala

C 1=0.85∗f ' c∗b∗a 1


Kg
C 1=0.85∗280 ∗12.75 cm∗60 cm
cm 2
C 1=182070 Kg

T 1=C1

T1
As1=
fy

As1=43.35 cm2

Alma

C 2=0.85∗f ' c∗b∗a 3


Kg
C 2=0.85∗280 ∗40 cm∗96.9 cm
cm 2
C 2=922488 Kg

T 2=C2

T2
As2=
fy

As2=219.64 cm2
Asb= As1 + As2

Asb=43.35 cm2+ 219.64 cm2

Asb=262.99cm 2
As T 73.52cm2
=
Asb 262.99 cm2
ρ
=0.28
ρb

ρ=0.28 ¿ ρb → Cumple

ρ<0.5 ¿ ρb Diseño Dúctil

As=73.52 cm2

12 ∅ 28 mm → 73.88 cm2

Ascomp=36.94 cm2
b

bw

EJERCICIO
Verificar si la viga T es capaz de resistir un Mu=510Tn⋅m, f’c=280 Kg/cm2, fy=4200
Kg/cm2 , b=105cm, hf=15cm, H=2m, bw=40cm

b
hf

bw

Datos
Mu=510Tn⋅m
f’c=280 Kg/cm2
fy=4200 Kg/cm2
r=10cm

K=0.85∗f ' c∗b∗d

K=0.85∗280 Kg/cm 2∗105 cm∗( 190 cm)


K=4748100 Kg
K 2 Mu
As=
fy( √
1− 1−
∅ Kd )
2 ( 51∗10 6 ) Kg ∙ cm
As=
4748100 Kg
4200 Kg/cm2 ( √
1− 1−
0.9(452200 Kg)(190 cm) )
As=73.39 cm2

As∗fy
a=
0.85∗f ' c∗b

73.39 cm 2∗4200 Kg /cm2


a=
0.85∗280 Kg/cm2∗105 cm
a=12.33 cm
a
c=
β1

12.33 cm
c=
0.85
c=14.51 cm
c <hf

As=5 ∅ 32 mm→ 40.21 cm 2

7 ∅ 25 mm→ 34.36 cm2

74.57 cm 2
ρmáx =0.5 ρ b

c
R=
hf
14.51 cm
R=
15 cm
R=0.97
Verificamos las cuantías de acero
b=40cm
h=2m
d=190cm
Mu
k=
∅ b d2 f ' c
510∗105
k=
cm∗( 190 cm)2∗280 Kg
0.9∗40
cm2
k =0.102
1
k máx=
2.36
k ≤ k máx

0.1402 ≤0.2119 →Cumple


14
ρmín =
4200
ρmín =0.0033

280 Kg
cm2 1−√ 1−2.36 k
ρ=
Kg
4200 2

1.18 ( )
cm
ρ=0.01028
ρmáx =0.5 ρ b

f ' c 6100
(
ρmáx =0.5 0.85 β1 (
fy 6100+ fy ))
Kg
0.85∗0.85∗280
ρmáx =0.5∗
( 4200
Kg
cm2
cm2 6100
( 6100+ )
4200 )

ρmáx =0.01426

As
ρreal =
b∗d

73.39 cm2
ρreal =
105 cm∗90 cm
ρreal =0.00368

ρmin ≤ ρ ≤ ρmax

0.0033<0.01028< 0.01426→ SiCumple


As= ρ∗b∗d
As=0.01028∗40 cm∗190 cm

As=78.13 cm2
As=7 ∅ 32 mm→ 56.29 cm2

5 ∅ 25 mm→ 24.54 cm2

80.83 cm2
As
ρ=
b∗d

80.83 cm2
ρ=
40 cm∗190 cm
ρ=0.01064 →Cumple
Asc=0.5∗AsT

Asc=0.5∗( 80.83 cm 2 )

Asc=40.42 cm2

6 ∅ 22 mm→ 22.80 cm2

6 ∅ 20 mm→ 18.85 cm2

41.65 cm 2

AsTRACCIÓN
7Ø32mm Mc 70
5Ø25mm Mc 71
EØ10mm Mc 72

AsCOMPRESIÓN
6Ø22mm Mc 73
6Ø20mm Mc 74
8Ø14mm Mc 75

bw
Diseño de Losas
Para el diseño de losas se debe considerar los siguientes aspectos :

 Si la carga viva es mayor o igual a 3 veces la carga muerta, la losa será maciza
CV≥3CM
 Si la carga viva es menor a 3 veces la carga muerta, la losa será nervada o alivianada
CV<3CM
 Si la relación entre la luz larga y la luz corta ≤ 2 la losa será bidireccional

Llarga
≤2
Lcorta

 Si la relación entre la luz larga y la luz corta es mayor a 2 la losa dera unidireccional
Llarga
>2
Lcorta

Losas Macizas Unidireccionales


qu1 qu2

qu1L12/9 qu2L22/10 qu2L22/16


qu1L12/24

qu1L12/11 qu2L22/14

1.15qu2L22
qu1L1/2

qu2L2/2
1.15qu1L1/2

qu1 qu2

qu1L12/10 qu2L22/10 qu2L22/16


qu1L12/16

qu1L12/14 qu2L22/14

1.15qu2L22
qu1L1/2

qu2L2/2

1.15qu1L1/2

qu1 qu2 qu3

qu1L12/10 qu2L22/11 qu2L22/11


qu3L32/10 qu3L32/16
qu1L12/16

qu2L22/12 qu3L32/14
qu1L12/14

1.15qu3L3/2
1.15qu2L2/2
qu1L1/2

1.15qu2L2/2 qu3L3/2
1.15qu1L1/2
?P

4.80 5.20

11.20

Llarga 11.20
= =2.15
Lcorta 5.20
Llarga
> 2→ Losa Unidireccional
Lcorta

A=( 1.80 m)∗( 4.35 m )=7.83 m 2


10000 kg
Pv c =
m2 7.83 m2

Pv c =1277.14 kg /m2
2
m

Carga por Impacto


“Aceleración y/o frenado”=30%

Pv+Cimp=1277.14∗1.3
kg
Pv+Cimp=1660.28 =Carga Viva(L)+
m2

ln
 Simplemente Apoyada h=
20
ln
 Un extremo apoyada h=
24
ln
 Dos o más extremos apoyados h=
28
ln
 Voladizo h=
10

ln
h=
28
11.20
h=
28
h=40 cm
NOTA: Colocamos una viga secundaria que será simplemente apoyada, utilizada para rigidizar
la estructura y evitar las deflexiones.
ln 5,20 m
h= =
18 28
h=20 cm

Propio hormigón=1 m∗1 m∗0,20 m∗2400 kg/m 3=480 kg/m 2


m∗1900 kg
Peso acabados=1 m∗1 m∗0,05 3
=95 kg/m 2
m

PT =480 kg /m2+ 95 kg/m2=575 kg /m2 ( D ) +1660,28 kg/m2 (L)

CV ≥ CM

1660,28 kg /m2 ≥3 (575 kg/m2)

1660,28 kg /m2 <1725 kg / m2


∴ Losa Alivianada
Para ejemplo práctico se diseñara maciza

q 1=1,2 D+1,6 L

q 1=1,2 ( 575 kg/m2 ) +1,6(1660,28 kg /m2 )


q 1=3346,45 kg /m=q2

4.80m 5.20m

qu1 qu2

7710.22 9048.80 5655.50


4818.89

5507.30 6463.43

1000.89
8031.48

8700.77

9236.20

Chequeo a Flexión
ρmáx =0,50 ρb

β 1∗f ' c
∗6100
fy
ρb =0,85
6100+4200
ρb =0,0244 5

ρmáx =0,5 ( 0,02445 )

ρmáx =0,0122 2

Asumo ρ=0,012
ρasum∗fy
q=
f 'c

4200 kg /cm2
q=0,012( )
240 kg /cm 2
q=0,2 1

k =q−0,59 q 2

k =0,21−0,59 ( 0,21 )2
k =0,1 8

Mu
d real = '
∅∗f c∗k∗b
9048,8 kg−100 cm
d real =
√ 0,9 (240 kg/cm2 )(0,18)(100 cm)
d real =15,26 cm

h=20 cm
d asum =h−r

d asum =20 cm−2,5 cm

d asum =17,5 cm

d asum > d real →OK

Chequeo A Corte

∅ Vn=Vu

Vn=Vc +Vs+0

Vc=( 0,53 √ f ' c ) ( b∗d )


Vc=14368,77 kg

Vn=Vc
0,75 ( 14368,77 kg )=10776,58 kg
∅ Vn> Vu→ cumple ( NO FALLA A CORTE )
Nota: "Si no cumple se aumenta f'c o d pero se recalcula"
Si falla a corte se incrementa f’c o el peralte de la losa
Diseño Acero De Refuerzo

K1 2 Mu
As=
fy √
( 1−
∅ K1 d
)

K 1=0,85 f ' c∗b∗d

K 1=0,85 ( 240 kg/cm 2 ) (100 )( 17,5 cm )


K 1=357000 kg

357000 4818,99∗100 cm
As1=
4200 √
( 1− 1−
0,9(357000)(17,5)
)

As1=7,63 cm2
14
ρmín = =0,003 3
fy

As= ρmín∗b∗d

As=0,0033∗100∗17 ,5

As=5,75 c m2

A s 1=7,63 c m2

∅ 10→ 10 ∅ 10 mm=7,85 cm2 ∴ 1 ∅ 10 mm @10 cm

∅ 12→ 7 ∅ 12 mm=7,92cm2 ∴1 ∅ 12 mm @14 cm

∅ 14 →5 ∅ 14 mm=7,69 cm2 ∴1 ∅ 14 mm @20 cm

∅ 16 → 4 ∅ 16 mm=8,04 cm2 ∴1 ∅ 16 mm @25 cm

∅ 18→ 3 ∅ 18 mm=7,63 cm2 ∴ 1 ∅ 18 mm @33 cm


La separación máxima es 3h pero no mayor a 45 cm

357000 2 (5507,3+100 cm )
A s 2=
4200 ( √
1− 1−
0,9 ( 357000 )( 17,5 ) )
A s 2=8,78 cm2

∅ 10→ 12 ∅ 10 mm=9,42 cm2 ∴1 ∅ 10 mm@ 8 cm

∅ 12→ 8 ∅ 12 mm=9,05 cm2 ∴ 1 ∅ 12 mm@ 12 cm

∅ 14 →6 ∅ 14 mm=9,24 cm2 ∴1 ∅ 14 mm @16 cm

∅ 16 →5 ∅ 16 mm=10,05 cm2 ∴ 1 ∅ 16 mm @20 cm

∅ 18→ 4 ∅ 18 mm=10,18 cm2 ∴ 1 ∅ 18 mm @25 cm

Potrebbero piacerti anche