Sei sulla pagina 1di 3

Tay Trái Chỉ Trăng Transcribed by

左手指月 Đặng Phước Lộc


(OST Hương Mật Tựa Khói Sương)
 = 80

   4       
  4        
          

D
     44       

d3
   
 
     

an
10
     

lH
           
              

ria
           
   

to
 
16
  
Tu   
   
      
no
        
ia

     
           
    
/P

   
/c

20
  
m

         
    
 
co


                
e.

     
          
ub
ut

24
   
        
            
yo

           
                  

youtube.com/c/PianoTutorialHand3D
chiasesheetpiano.blogspot.com
28
              
             
 
     
                    

  

D
d3
33
                   

an

        

 

lH
    
             
 

ria
 

to
37

            
  
 Tu    
no
 
     
     
 

ia

     
/P
/c

40
            
  
m


   
co

                           
e.

      

ub
ut

43 
         
      
yo

                           
     
  

2
youtube.com/c/PianoTutorialHand3D
chiasesheetpiano.blogspot.com
45 
            
     

                   
          
  

D
d3
47 
            

an

 

lH
  
  
                    
 

ria
  

to
49

   
     Tu 
no
                  
ia

   
    
              


/P
/c
m

52 
 
     
co
e.

 
 
ub
ut
yo

3
youtube.com/c/PianoTutorialHand3D
chiasesheetpiano.blogspot.com

Potrebbero piacerti anche