Sei sulla pagina 1di 22

No English Name Mantra English Name

1 om vishvasmai namaha Vishvam


2 om vishNave namaha Vishnu
3 om vashaTkaaraaya namaha Vashatkara
4 om bhoota bhavya bhavat prabhave namaha Bhootabhavya-bhavat-prabhuh
5 om bhootakrute namaha Bhoota-krit
6 om bhootabhrute namaha Bhoota-bhrit
7 om bhaavaaya namaha Bhava
8 om bhootaatmane namaha Bhootatma
9 om bhootabhaava naathaaya namaha Bhootabhavana
10 om pootaatmane namaha Pootatma
11 om paramaatmane namaha Paramatma
12 om muktaanaam paramaayai gataye namaha Muktanam Parama Gatih
13 om avyayaaya namaha Avyayah
14 om purushaaya namaha Purushah
15 om saakshiNe namaha Sakshi
16 om kshetraaya namaha Kshetragyah
17 om aksharaaya namaha Akshara
18 om yogaaya namaha Yogah
19 om yogavidaam netre namaha Yoga-vidaam Neta
20 om pradhaana purusheshvaraaya namaha Pradhana-Purusheshwara
21 om naarasimhavapushe namaha Narasimha Vapuh
22 om shreemate namaha Shriman
23 om keshavaaya namaha Keshava
24 om purushottamaaya namaha Purushottama
25 om sarvasmai namaha Sarwa
26 om sharvaaya namaha Sharva
27 om shivaaya namaha Shiva
28 om sthaaNave namaha Sthanu
29 om bhootaadaye namaha Bhootadi
30 om nidhaye avyayaaya namaha Nidhiravyaya
31 om sambhavaaya namaha Sambhava
32 om bhaavanaaya namaha Bhavana
33 om bhartre namaha Bharta
34 om prabhavaaya namaha Prabhava
35 om prabhave namaha Prabhu
36 om eeshvaraaya namaha Ishwara
37 om svayambhuve namaha Swayambhu
38 om shambhave namaha Shambhu
39 om aadityaaya namaha Aditya
40 om pushkaraakshaaya namaha Pushkaraksha
41 om mahaasvanaaya namaha Mahaswana
42 om anaadi nidhanaaya namaha Anadinidhana
43 om dhaatre namaha Dhata
44 om vidhaatre namaha Vidhata
45 om dhaatave uttamaaya namaha Dhaturuttama
46 om aprameyaaya namaha Aprameya
47 om hrushikeshaaya namaha Hrishikesha
48 om padmanaabhaaya namaha Padmanabha
49 om amaraprabhave namaha Amara Prabhu
50 om vishvakarmaNe namaha Vishwa-Karma
51 om manave namaha Manu
52 om tvashTre namaha Twashta
53 om sthavishThaaya namaha Sthavishtha
54 om sthaviraaya dhruvaaya namaha Sthaviro-Dhruva
55 om agraahyaaya namaha Agrahya
56 om shaashvataaya namaha Sashwata
57 om krushNaaya namaha Krishna
58 om lohitaakshaaya namaha Lohitaksha
59 om pratardanaaya namaha Pratardana
60 om prabhootaaya namaha Prabhoota
61 om trikubhdhaamne namaha Trika-Kubdhama
62 om pavitraaya namaha Pavitram
63 om mangalaaya parasmai namaha Mangalam-Param
64 om eeshaanaaya namaha Ishana
65 om praaNadaaya namaha Pranada
66 om praaNaaya namaha Prana
67 om jyeshThaaya namaha Jyeshtha
68 om shreshThaaya namaha Shreshtha
69 om prajaapataye namaha Prajapati
70 om hiraNyagarbhaaya namaha Hiranyagarbha
71 om bhoogarbhaaya namaha Bhoogarbha
72 om maadhavaaya namaha Madhava
73 om madhusoodanaaya namaha Madhusudana
74 om eeshvaraaya namaha Ishwara
75 om vikramaNe namaha Vikrami
76 om dhanvine namaha Dhanvi
77 om medhaavine namaha Medhavi
78 om vikramaaya namaha Vikrama
79 om kramaaya namaha Krama
80 om anuttamaaya namaha Anuttama
81 om duraadharshaaya namaha Duradharsha
82 om krutagyaayaya namaha Kritagya
83 om krutaye namaha Kriti
84 om aatmavate namaha Atmavan
85 om sureshaaya namaha Suresha
86 om sharaNaaya namaha Sharanam
87 om shamanaye namaha Sharma
88 om vishvaretase namaha Vishwareta
89 om prajaabhavaaya namaha Prajhabhava
90 om ahane namaha Aha
91 om samvatsaraaya namaha Samvatsara
92 om vyaalaaya namaha Vyala
93 om pratyayaaya namaha Pratyaya
94 om sarvadarshanaaya namaha Sarvadarshana
95 om ajaaya namaha Aja
96 om sarveshvaraaya namaha Sarveshwara
97 om siddhaaya namaha Siddha
98 om siddhaye namaha Siddhi
99 om sarvaadaye namaha Sarvadi
100 om achyutaaya namaha Achyuta
101 om vrushaakapaye namaha Vrishakapi
102 om ameyaatmane namaha Ameyatma
103 om sarvayogavinih srutaaya namaha Sarva Yogavinih Srita
104 om vasave namaha Vasu
105 om vasumanase namaha Vasumana
106 om satyaaya namaha Satya
107 om samaatmane namaha Samatma
108 om asammitaaya namaha Sammita
109 om samaaya namaha Sama
110 om amoghaaya namaha Amogha
111 om punDareekaakshaaya namaha Pundarikaksha
112 om vrushakarmaNe namaha Vrishakarma
113 om vrushaakrutaye namaha Vrishakriti
114 om rudraaya namaha Rudra
115 om bahushirase namaL Bahushira
116 om babhrave namaha Babhru
117 om vishvayonaye namaha Vishwayoni
118 om shuchishravase namaha Suchishrava
119 om amrutaaya namaha Amrita
120 om shaashvata sthaaNave namaha Shashwata Sthanu
121 om varaarohaaya namaha Vararoha
122 om mahaatapase namaha Mahatapa
123 om sarvagaaya namaha Sarvaga
124 om sarvavidbhaanave namaha Sarvavidbhanu
125 om vishvaksenaaya namaha Vishvaksena
126 om janaardanaaya namaha Janardana
127 om vedaaya namaha Veda
128 om vedavide namaha Vedavida
129 om avyangaaya namaha Avyanga
130 om vedaangaaya namaha Vedanga
131 om vedavide namaha Vedavit
132 om kavaye namaha Kavi
133 om lokaadhyakshaaya namaha Lokadhyaksha
134 om suraadhyakshaaya namaha Suradhyaksha
135 om dharmaadhyakshaaya namaha Dharmadhyaksha
136 om krutaakrutaaya namaha KritaKrita
137 om chaturaatmaaya namaha Chaturatma
138 om chaturvyoohaaya namaha Chaturvyuha
139 om chaturdamshTraaya namaha Chaturdamshtra
140 om chaturbhujaaya namaha Chaturbhuja
141 om bhraajishNave namaha Bhrajishnu
142 om bhojanaaya namaha Bhojanam
143 om bhoktre namaha Bhokta
144 om sahishNave namaha Sahishnu
145 om jagaadijaaya namaha Jagadadija
146 om anaghaaya namaha Anagha
147 om vijayaaya namaha Vijaya
148 om jetre namaha Jeta
149 om vishvayonaye namaha Vishwayoni
150 om punarvasave namaha Punarvasu
151 om upendraaya namaha Upendra
152 om vaamanaaya namaha Vamana
153 om praamshave namaha Pramshu
154 om amoghaaya namaha Amogha
155 om shuchaye namaha Suchi
156 om oorjitaaya namaha Urjita
157 om ateendraaya namaha Ateendra
158 om sangrahaaya namaha Sangraha
159 om sargaaya namaha Sarga
160 om dhrutaatmane namaha Dhritatma
161 om niyamaaya namaha Niyama
162 om yamaaya namaha Yama
163 om vedyaaya namaha Vedya
164 om vedyaaya namaha Vaidya
165 om sadaayogine namaha Sadayogi
166 om veeraghne namaha Veeraha
167 om maadhavaaya namaha Madhava
168 om madhave namaha Madhu
169 om ateendriyaaya namaha Atindriya
170 om mahaamaayaaya namaha Mahamaya
171 om mahotsaahaaya namaha Mahotsaha
172 om mahaabalaaya namaha Mahabala
173 om mahaabuddhaye namaha Mahabuddhi
174 om mahaaveeryaaya namaha Mahaveerya
175 om mahaashaktaye namaha Mahashakti
176 om mahaadyutaye namaha Mahadyuti
177 om anirdeshyavapushe namaha Anirdeshyavapu
178 om shreemate namaha Shrimana
179 om ameyaatmane namaha Ameyatma
180 om mahaadridhrute namaha Mahadridhrik
181 om maheshvaasaaya namaha Maheshvasa
182 om maheebhartre namaha Maheebharta
183 om shreenivaasaaya namaha Shrinivasa
184 om sataamgataye namaha Satamgati
185 om aniruddhaaya namaha Aniruddha
186 om suraanandaaya namaha Surananda
187 om govindaaya namaha Govinda
188 om govidaampataye namaha Govidampati
189 om mareechaye namaha Mareechi
190 om damanaaya namaha Damana
191 om hamsaaya namaha Hamsa
192 om suparNaaya namaha Suparna
193 om bhujagottamaaya namaha Bhujagottama
194 om hiraNyanaabhaaya namaha Hiranyanabha
195 om sutapase namaha Sutapa
196 om padmanaabhaaya namaha Padmanabha
197 om prajaapataye namaha Prajapati
198 om amrutyave namaha Amrityu
199 om sarvadrushe namaha Sarvadrik
200 om simhaaya namaha Simha
201 om sandhaatre namaha Sandhata
202 om sandhimate namaha Sandhiman
203 om sthiraaya namaha Sthira
204 om ajaaya namaha Aja
205 om durmarshaNaaya namaha Durmarshana
206 om shaastre namaha Shasta
207 om vishrutaatmane namaha Vishrutatma
208 om suraarighne namaha Surariha
209 om gurave namaha Guru
210 om gurutamaaya namaha Gurutama
211 om dhaamne namaha Dhama
212 om satyaayai namaha Satya
213 om satyaparaakramaaya namaha Satyaparakrama
214 om nimishaaya namaha Nimisha
215 om animishaaya namaha Animisha
216 om sragviNe namaha Sragvi
217 om vaachaspataye udaaridhaye namaha Vachaspati Udaradhi
218 om agraNye namaha Agrani
219 om graamaNye namaha Gramani
220 om shreemate namaha Shriman
221 om nyaayaaya namaha Nyaya
222 om netre namaha Neta
223 om sameeraNaaya namaha Sameerana
224 om sahasramoordhne namaha Sahasra Moordha
225 om vishvaatmane namaha Vishwatma
226 om sahasraakshaaya namaha Sahasraksha
227 om sahasrapade namaha Sahasrapaat
228 om aavartanaaya namaha Avartana
229 om nivrutaatmane namaha Nivrittatma
230 om samvrutaaya namaha Samvrita
231 om sampramardanaaya namaha Sampramardana
232 om ahasamvartakaaya namaha Ahah Samvartaka
233 om vahnaye namaha Vahni
234 om anilaaya namaha Anila
235 om dharaNeedharaaya namaha Dharanidhara
236 om suprasaadaaya namaha Suprasada
237 om prasannaatmane namaha Prasannatma
238 om vishvadhrushe namaha Vishwadhrik
239 om vishvabhuje namaha Vishwabhuja
240 om vibhave namaha Vibhu
241 om satkartre namaha Satkarta
242 om satkrutaaya namaha Satkrita
243 om saadhave namaha Sadhu
244 om jahnave namaha Jahnunu
245 om naaraayaNaaya namaha Narayana
246 om naraaya namaha Nara
247 om asankhyeyaaya namaha Asankhyeya
248 om aprameyaatmane namaha Aprameyatma
249 om vishishTaaya namaha Vishishta
250 om shishTakrute namaha Shishtakrita
251 om shuchaye namaha Suchi
252 om siddhaarthaaya namaha Siddhartha
253 om siddhasankalpaaya namaha Siddha Sankalpa
254 om siddhidaaya namaha Siddhida
255 om siddhasaadhanaaya namaha Siddhi Sadhana
256 om vrushaahiNe namaha Vrishahi
257 om vrushabhaaya namaha Vrishabha
258 om vishNave namaha Vishnu
259 om vrushaparvaNe namaha Vrishaparva
260 om vrushodaraaya namaha Vrishodara
261 om vardhanaaya namaha Vardhana
262 om vardhamaanaaya namaha Vardhamana
263 om viviktaaya namaha Vivikta
264 om shrutisaagaraaya namaha Shrutisagara
265 om subhujaaya namaha Subhuja
266 om durdharaaya namaha Durdhara
267 om vaagmine namaha Vagmi
268 om mahendraaya namaha Mahendra
269 om vasudaaya namaha Vasuda
270 om vasave namaha Vasu
271 om naikaroopaaya namaha Naikaroopa
272 om bruhadroopaaya namaha Brihadroopa
273 om shipivishTaaya namaha Shipivishta
274 om prakaashanaaya namaha Prakashana
275 om ojastejodyutidharaaya namaha Ojastejo-Dyutidhara
276 om prakaashaatmane namaha Prakashatma
277 om prataapanaaya namaha Pratapana
278 om ruddhaaya namaha Riddha
279 om spashTaaksharaaya namaha Spashtakshara
280 om mantraaya namaha Mantra
281 om chandraamshave namaha Chandramshu
282 om bhaaskaradyutaye namaha Bhaskaradyuti
283 om amrutaamshoodbhavaaya namaha Amritamshudbhava
284 om bhaanave namaha Bhanu
285 om shashabindave namaha Shashabindu
286 om sureshvaraaya namaha Sureshwara
287 om oushadhaaya namaha Aushadham
288 om jagatah setave namaha Jagata-Setu
289 om satyadharma paraakramaaya namaha Satya-Dharma-Parakramah
290 om bhoota bhavya bhavan naathaaya namaha Bhoota-Bhavya-Bhavannatha
291 om pavanaaya namaha Pavana
292 om paavanaaya namaha Paavana
293 om analaaya namaha Anala
294 om kaamaghne namaha Kamaha
295 om kaamakrute namaha Kama-Krit
296 om kaantaaya namaha Kanta
297 om kaamaaya namaha Kama
298 om kaamapradaaya namaha Kamaprada
299 om prabhave namaha Prabhu
300 om yugaadikrute namaha Yugadi-Krit
301 om yugaavartaaya namaha Yugavarta
302 om naikamaayaaya namaha Naikamaya
303 om mahaashanaaya namaha Mahashana
304 om adrushyaaya namaha Adrishya
305 om vyaktaroopaaya namaha Vyaktaroopa
306 om sahasrajite namaha Sahasrajit
307 om anantajite namaha Anantajit
308 om ishTaaya namaha Ishta
309 om apivishTaaya namaha Avishishta
310 om shishTeshTaaya namaha Shishteshta
311 om shikhanDine namaha Shikhandi
312 om nahushaaya namaha Nahusha
313 om vrushaaya namaha Vrisha
314 om krodhaghne namaha Krodhaha
315 om krodhakrutkartre namaha Krodha Kritkarta
316 om vishvabaahave namaha Vishwa Baahu
317 om maheedharaaya namaha Maheedhara
318 om achyutaaya namaha Achyuta
319 om prathitaaya namaha Prathita
320 om praaNaaya namaha Prana
321 om praaNadaaya namaha Pranada
322 om vaasavaanujaaya namaha Vasavanuja
323 om apaamnidhaye namaha Apam Nidhi
324 om adhishThaanaaya namaha Adhishthanam
325 om apramattaaya namaha Apramatta
326 om pratishThitaaya namaha Pratishthita
327 om skandaaya namaha Skanda
328 om skandadharaaya namaha Skandadhara
329 om dhuryaaya namaha Dhurya
330 om varadaaya namaha Varada
331 om vaayuvaahanaaya namaha Vayu Vahana
332 om vaasudevaaya namaha Vasudeva
333 om bruhadbhaanave namaha Brihadbhanu
334 om aadidevaaya namaha Adideva
335 om purandaraaya namaha Purandara
336 om ashokaaya namaha Ashoka
337 om taaraNaaya namaha Tarana
338 om taaraaya namaha Tara
339 om shooraaya namaha Shoora
340 om shouraye namaha Shauri
341 om janeshvaraaya namaha Janeshwara
342 om anukoolaaya namaha Anukoola
343 om shatavartaaya namaha Shatavarta
344 om padmine namaha Padmi
345 om padmanibhekshaNaaya namaha Padma Nibhekshana
346 om padmanaabhaaya namaha Padmanabha
347 om aravindaakshaaya namaha Aravindaksha
348 om padmagarbhaaya namaha Padmagarbha
349 om shareerabhrute namaha Sharirabhrit
350 om mahaddharye namaha Mahardi
351 om ruddhaaya namaha Riddha
352 om vruddhaatmane namaha Vriddhatma
353 om mahaakshaaya namaha Mahaksha
354 om garuDadhvajaaya namaha Garuda-Dwaja
355 om atulaaya namaha Atula
356 om sharabhaaya namaha Sharabha
357 om bheemaaya namaha Bheema
358 om samayagyaaya namaha Samayajna
359 om havirharaye namaha Havirhari
360 om sarvalakshaNa lakshaNaaya namaha Sarvalakshana-Lakshanya
361 om lakshmeevate namaha Lakshmivan
362 om samitinjayaaya namaha Samitinjaya
363 om viksharaaya namaha Vikshara
364 om rohitaaya namaha Rohita
365 om maargaaya namaha Marga
366 om hetave namaha Hetu
367 om daamodaraaya namaha Damodara
368 om sahaaya namaha Saha
369 om maheedharaaya namaha Maheedhara
370 om mahaabhaagaaya namaha Mahabhaga
371 om vegavate namaha Vegavaan
372 om amitaashanaaya namaha Amitashana
373 om udbhavaaya namaha Udbhava
374 om kshobhaNaaya namaha Kshobhana
375 om devaaya namaha Deva
376 om shreegarbhaaya namaha Shreegarbha
377 om parameshvaraaya namaha Parmeshwara
378 om karaNaaya namaha Karanam
379 om kaaraNaaya namaha Kaaranam
380 om kartre namaha Karta
381 om vikartre namaha Vikarta
382 om gahanaaya namaha Gahana
383 om guhaaya namaha Guha
384 om vyavasaayaaya namaha Vyavasaya
385 om vyavasthaanaaya namaha Vyavasthana
386 om samsthaanaaya namaha Sansthana
387 om sthaanadaaya namaha Sthanada
388 om dhruvaaya namaha Dhruva
389 om pararddhaye namaha Pararddhi
390 om paramaspashTaaya namaha Paramaspashta
391 om tushTaaya namaha Tushta
392 om pushTaaya namaha Pushta
393 om shubhekshaNaaya namaha Shubhekshana
394 om raamaaya namaha Rama
395 om viraamaaya namaha Virama
396 om virataaya namaha Viraja
397 om maargaaya namaha Marga
398 om neyaaya namaha Neya
399 om nayaaya namaha Naya
400 om anayaaya namaha Anaya
401 om veeraaya namaha Veera
402 om shaktimataam shreshThaaya namaha Shaktimataam Shreshtha
403 om dharmaaya namaha Dharma
404 om dharmaviduttamaaya namaha Dharmaviduttama
405 om vaikunThaaya namaha Vaikuntha
406 om purushaaya namaha Purusha
407 om praaNaaya namaha Prana
408 om praaNadaaya namaha Pranada
409 om praNavaaya namaha Pranava
410 om pruthave namaha Prithu
411 om hiraNyagarbhaaya namaha Hiranyagarbha
412 om shatrughnaaya namaha Shatrughna
413 om vyaaptaaya namaha Vyapta
414 om vaayave namaha Vayu
415 om adhokshajaaya namaha Adhokshaja
416 om rutave namaha Ritu
417 om sudarshanaaya namaha Sudarshana
418 om kaalaaya namaha Kaala
419 om parameshThine namaha Parameshthi
420 om parigrahaaya namaha Parigraha
421 om ugraaya namaha Ugra
422 om samvatsaraaya namaha Samvatsara
423 om dakshaaya namaha Daksha
424 om vishraamaaya namaha Vishrama
425 om vishvadakshiNaaya namaha Vishvadakshina
426 om vistaaraaya namaha Vistara
427 om sthaavarasthaaNave namaha Sthavarasthanu
428 om pramaaNaaya namaha Pramanam
429 om beeja ayaavyayaaya namaha Bijamavyayam
430 om arthaaya namaha Artha
431 om anarthaaya namaha Anartha
432 om mahaakoshaaya namaha Mahakosha
433 om mahaabhogaaya namaha Mahabhoga
434 om mahaadhanaaya namaha Mahadhana
435 om anirviNNaaya namaha Anirvinna
436 om sthavishThaaya namaha Sthavishtha
437 om abhuve namaha Abhu
438 om dharmayoopaaya namaha Dharmayupa
439 om mahaamakhaaya namaha Mahamakha
440 om nakshatranemaye namaha Nakshatranemi
441 om nakshatriNe namaha Nakshatri
442 om kshamaaya namaha Kshama
443 om kshaamaaya namaha Kshaama
444 om sameehanaaya namaha Sameehana
445 om yagyaaya namaha Yajna
446 om ijyaaya namaha Ijya
447 om mahejyaaya namaha Mahejya
448 om kratave namaha Kratu
449 om satraaya namaha Satram
450 om sataam gataye namaha Satamgati
451 om sarvadarshine namaha Sarvadarshi
452 om vimuktaatmane namaha Vimuktatma
453 om sarvagyaaya namaha Sarvagya
454 om gyaanaayottamaaya namaha Gyana-muttamam
455 om suvrataaya namaha Suvrata
456 om sumukhaaya namaha Sumukha
457 om sookshmaaya namaha Sukshma
458 om sughoshaaya namaha Sughosha
459 om sukhadaaya namaha Sukhada
460 om suhrude namaha Suhrit
461 om manoharaaya namaha Manohara
462 om jitakrodhaaya namaha Jitakrodha
463 om veerabaahave namaha Veerabahu
464 om vidaaraNaaya namaha Vidarana
465 om svaapanaaya namaha Svapana
466 om svavashaaya namaha Svavasha
467 om vyaapine namaha Vyapi
468 om naikaatmane namaha Naikatma
469 om naikakarmakrute namaha Naikakarmakrit
470 om vatsaraaya namaha Vatsara
471 om vatsalaaya namaha Vatsala
472 om vatsine namaha Vatsi
473 om ratnagarbhaaya namaha Ratnagarbha
474 om dhaneshvaraaya namaha Dhaneshwara
475 om dharmagupe namaha Dharmagupa
476 om dharmakrute namaha Dharmakrit
477 om dharmiNe namaha Dharmi
478 om sate namaha Sat
479 om asate namaha Asat
480 om ksharaaya namaha Ksharam
481 om aksharaaya namaha Aksharam
482 om avigyaatre namaha Avigyata
483 om sahasraamshave namaha Sahasramshu
484 om vidhaatre namaha Vidhata
485 om krutalakshaNaaya namaha Kritalakshana
486 om gabhastinemaye namaha Gabhastinemi
487 om sattvasthaaya namaha Sattvastha
488 om simhaaya namaha Simha
489 om bhoota maheshvaraaya namaha Bhoota-maheshwara
490 om aadidevaaya namaha Adideva
491 om mahaadevaaya namaha Mahadeva
492 om deveshaaya namaha Devesha
493 om devabhrudgurave namaha Devabhridguru
494 om uttaraaya namaha Uttara
495 om gopataye namaha Gopati
496 om goptre namaha Gopta
497 om gyaanagamyaaya namaha Gyanagamya
498 om puraatanaaya namaha Puratana
499 om shareera bhoota bhrute namaha Shareera-bhoota-bhrit
500 om bhoktre namaha Bhokta
501 om kapeendraaya namaha Kapindra
502 om bhooridakshiNaaya namaha Bhooridakshina
503 om somapaaya namaha Somapa
504 om amrutapaaya namaha Amritapa
505 om somaaya namaha Soma
506 om purujite namaha Purujita
507 om purusattamaaya namaha Purusattama
508 om vinayaaya namaha Vinaya
509 om jayaaya namaha Jaya
510 om satyasandhaaya namaha Satyasandha
511 om daashaarhaaya namaha Dasharha
512 om saattvataampataye namaha Satvatampati
513 om jeevaaya namaha Jiva
514 om vinayitaasaakshiNe namaha Vinayitasakshi
515 om mukundaaya namaha Mukunda
516 om amitavikramaaya namaha Amitavikrama
517 om ambhonidhaye namaha Ambhonidhi
518 om anantaatmane namaha Anantatma
519 om mahodadhishayaaya namaha Mahodadhishaya
520 om antakaaya namaha Antaka
521 om ajaaya namaha Aja
522 om mahaarhaaya namaha Maharha
523 om svaabhaavyaaya namaha Svabhavya
524 om jitaamitraaya namaha Jitamitra
525 om pramodanaaya namaha Pramodana
526 om aanandaaya namaha Ananda
527 om nandanaaya namaha Nandana
528 om nandaaya namaha Nanda
529 om satyadharmaNe namaha Satyadharmaa
530 om trivikramaaya namaha Trivikrama
531 om maharshaye kapilaachaaryaaya namaha Maharshi Kapilacharya
532 om krutagyaaya namaha Kritagya
533 om medineepataye namaha Medinipati
534 om tripadaaya namaha Tripada
535 om tridashaadhyakshaaya namaha Tridashadhyaksha
536 om mahaashrungaaya namaha Mahashringa
537 om krutaantakrute namaha Kritantakrit
538 om mahaavaraahaaya namaha Mahavaraha
539 om govindaaya namaha Govinda
540 om susheNaaya namaha Sushena
541 om kanakaangadine namaha Kanakangadi
542 om guhyaaya namaha Guhya
543 om gabheeraaya namaha Gabhira
544 om gahanaaya namaha Gahana
545 om guptaaya namaha Gupta
546 om chakragadaadharaaya namaha Chakragadadhara
547 om vedhase namaha Vedha
548 om svaangaaya namaha Svanga
549 om ajitaaya namaha Ajita
550 om krushNaaya namaha Krishna
551 om druDhaaya namaha Dridha
552 om sankarshaNa ayaachyutaaya namaha Sankarshanoachyuta
553 om varuNaaya namaha Varuna
554 om vaaruNaaya namaha Vaaruna
555 om vrukshaaya namaha Vriksha
556 om pushkaraakshaaya namaha Pushkaraksha
557 om mahaamanase namaha Mahamanaa
558 om bhagavate namaha Bhagawan
559 om bhagaghne namaha Bagahaa
560 om aanandine namaha Anandi
561 om vanamaaline namaha Vanamali
562 om halaayudhaaya namaha Halayudha
563 om aadityaaya namaha Aditya
564 om jyotiraadityaaya namaha Jyotiraditya
565 om sahishNave namaha Sahishnu
566 om gatisattamaaya namaha Gatisattama
567 om sudhanvane namaha Sudhanva
568 om khanDaparashave namaha Khandaparashu
569 om daaruNaaya namaha Daruna
570 om draviNapradaaya namaha Dravinaprada
571 om divasprushe namaha Divahsprik
572 om sarvadrugvyaasaaya namaha Sarvadrigvyasa
573 om vaachaspataye ayonijaaya namaha Vachaspatirayonija
574 om trisaamne namaha Trisama
575 om saamagaaya namaha Samaga
576 om saamne namaha Sama
577 om nirvaaNaaya namaha Nirvanam
578 om bheshajaaya namaha Bheshajam
579 om bhishaje namaha Bhishak
580 om sanyaasakrute namaha Sanyasakrit
581 om shamaaya namaha Shama
582 om shaantaaya namaha Shanta
583 om nishThaayai namaha Nishtha
584 om shaantyai namaha Shanti
585 om paraayaNaaya namaha Parayanam
586 om shubhaangaaya namaha Shubhanga
587 om shaantidaaya namaha Shantida
588 om srashTe namaha Srashtaa
589 om kumudaaya namaha Kumuda
590 om kuvaleshayaaya namaha Kuvaleshaya
591 om gohitaaya namaha Gohita
592 om gopataye namaha Gopati
593 om goptre namaha Gopta
594 om vrushabhaakshaaya namaha Vrishabhaksha
595 om vrushapriyaaya namaha Vrishapriya
596 om anivartine namaha Anivarti
597 om nivruttaatmane namaha Nivrittatma
598 om sanksheptre namaha Samkshepta
599 om kshemakrute namaha Kshemakrit
600 om shivaaya namaha Shiva
601 om shreevatsavakshase namaha Shrivatsavakshaa
602 om shreevaasaaya namaha Srivasa
603 om shreepataye namaha Shripati
604 om shreemataam varaaya namaha Shrimatam Vara
605 om shreedaaya namaha Shrida
606 om shreeshaaya namaha Shrisha
607 om shreenivaasaaya namaha Shrinivasa
608 om shreenidhaye namaha Shrinidhi
609 om shreevibhaavanaaya namaha Shrivibhavana
610 om shreedharaaya namaha Shridhara
611 om shreekaraaya namaha Shrikara
612 om shreyase namaha Shreya
613 om shreemate namaha Shrimana
614 om lokatrayaashrayaaya namaha Lokatrayashraya
615 om svakshaaya namaha Svaksha
616 om svangaaya namaha Svanga
617 om shataanandaaya namaha Shatananda
618 om nandaye namaha Nandi
619 om jyotirgaNeshvaraaya namaha Jyotirganeshwara
620 om vijitaatmane namaha Vijitatma
621 om avidheyaatmane namaha Avidheyatma
622 om satkeertaye namaha Satkirti
623 om cChinna samshaaya namaha Chinnasamshaya
624 om udeerNaaya namaha Udirna
625 om sarvatashchakshushe namaha Sarvatashchakshu
626 om aneeshaaya namaha Anisha
627 om shaashvatasthiraaya namaha Shashvatasthira
628 om bhooshayaaya namaha Bhooshaya
629 om bhooshaNaaya namaha Bhooshana
630 om bhootaye namaha Bhooti
631 om vishokaaya namaha Vishoka
632 om shokanaashanaaya namaha Shokanashana
633 om archishmate namaha Archishmana
634 om architaaya namaha Archita
635 om kumbhaaya namaha Kumbha
636 om vishuddhaatmane namaha Vishuddhatma
637 om vishodhanaaya namaha Vishodhana
638 om aniruddhaaya namaha Aniruddha
639 om apratirathaaya namaha Apratiratha
640 om pradyumnaaya namaha Pradyumna
641 om amitavikramaaya namaha Amitavikrama
642 om kaalaneminighne namaha Kalaneminiha
643 om veeraaya namaha Veera
644 om shouraye namaha Shauri
645 om shoorajaneshvaraaya namaha Shoorajaneshwara
646 om trilokaatmane namaha Trilokatma
647 om trilokeshaaya namaha Trilokesha
648 om keshavaaya namaha Keshava
649 om keshighne namaha Keshiha
650 om haraye namaha Hari
651 om kaamadevaaya namaha Kamadeva
652 om kaamapaalaaya namaha Kamapala
653 om kaamine namaha Kaami
654 om kaantaaya namaha Kanta
655 om krutaagamaaya namaha Kritagama
656 om anirdeshyavapushe namaha Anirdeshyavapu
657 om vishNave namaha Vishnu
658 om veeraaya namaha Veera
659 om anantaaya namaha Ananta
660 om dhananjayaaya namaha Dhananjaya
661 om brahmaNyaaya namaha Brahmanya
662 om brahmakrute namaha Brahmakrit
663 om brahmaNe namaha Brahma
664 om brahmaNe namaha Brahma
665 om brahmavivardhanaaya namaha Brahmavivardhana
666 om brahmavide namaha Brahmavita
667 om braahmaNaaya namaha Braahmana
668 om brahmiNe namaha Brahmi
669 om brahmagyaaya namaha Brahmagya
670 om braahmaNapriyaaya namaha Braahmanapriya
671 om mahaakramaaya namaha Mahakrama
672 om mahaakarmaNe namaha Mahakarma
673 om mahaatejase namaha Mahateja
674 om mahoragaaya namaha Mahoraga
675 om mahaakratave namaha Mahakratu
676 om mahaayajvane namaha Mahayajva
677 om mahaayagyaaya namaha Mahayajna
678 om mahaahavishe namaha Mahahavi
679 om stavyaaya nama Stavya
680 om stavapriyaaya namaha Stavapriya
681 om stotraaya namaha Stotram
682 om stutaye namaha Stuti
683 om stotre namaha Stota
684 om raNapriyaaya namaha Ranapriya
685 om poorNaaya namaha Poorna
686 om poorayitre namaha Poorayita
687 om puNyaaya namaha Punya
688 om puNyakeertaye namaha Punyakirti
689 om anaamayaaya namaha Anamaya
690 om manojavaaya namaha Manojava
691 om teerthakaraaya namaha Tirthakara
692 om vasuretase namaha Vasureta
693 om vasupradaaya namaha Vasuprada
694 om vasupradaaya namaha Vasuprada
695 om vaasudevaaya namaha Vasudeva
696 om vasave namaha Vasu
697 om vasumanase namaha Vasumana
698 om havishe namaha Havi
699 om sadgataye namaha Sadgati
700 om satkrutaye namaha Satkriti
701 om sattaayou namaha Satta
702 om sadbhootaye namaha Sadbhuti
703 om satyaparaayaNaaya namaha Satparayana
704 om shoorasenaaya namaha Shoorasena
705 om yadushreshThaaya namaha Yadushreshta
706 om sannivaasaaya namaha Sannivasa
707 om suyaamunaaya namaha suyamuna
708 om bhootavaasaaya namaha Bhootavasa
709 om vaasudevaaya namaha Vasudeva
710 om sarvaasunilayaaya namaha Sarvasunilaya
711 om analaaya namaha Anala
712 om darpaghne namaha Darpaha
713 om darpadaaya namaha Darpada
714 om druptaaya namaha Dripta
715 om durdharaaya namaha Durdhara
716 om aparaajitaaya namaha Aparajita
717 om vishvamoortaye namaha Vishwamurti
718 om mahaamoortaye namaha Mahamurti
719 om deeptamoortaye namaha Deeptamurti
720 om amoortimate namaha Amurtiman
721 om anekamoortaye namaha Anekamurti
722 om avyaktaaya namaha Avyakta
723 om shatamoortaye namaha Shatamurti
724 om shataananaaya namaha Shatanana
725 om ekasmai namaha Eka
726 om Neksomai namaha Naika
727 om savaaya namaha Sava
728 om kaaya namaha Kah
729 om kasmai namaha Kim
730 om yasmai namaha Yat
731 om tasmai namaha Tat
732 om padaayaanuttamaaya namaha Padamanuttamam
733 om lokabandhave namaha Lokabandhu
734 om lokanaathaaya namaha Lokanatha
735 om maadhavaaya namaha Madhava
736 om bhaktavatsalaaya namaha Bhaktavatsala
737 om suvarNavarNaaya namaha Suvarnavarna
738 om hemaangaaya namaha Hemanga
739 om varaangaaya namaha Varanga
740 om chandanaangadine namaha Chandanangadi
741 om veeraghne namaha Veeraha
742 om vishamaaya namaha Vishama
743 om shoonyaaya namaha Shoonya
744 om ghrutaashishe namaha Ghritashi
745 om achalaaya namaha Achala
746 om chalaaya namaha Chala
747 om amaanine namaha Amani
748 om maanadaaya namaha Manada
749 om maanyaaya namaha Manya
750 om lokasvaamine namaha Lokaswami
751 om trilokadhrushe namaha Trilokadhrik
752 om sumedhase namaha Sumedha
753 om medhajaaya namaha Medhaja
754 om dhanyaaya namaha Dhanya
755 om satyamedhase namaha Satyamedha
756 om dharaadharaaya namaha Dharaadhara
757 om tejovrushaaya namaha Tejovrisha
758 om dyutidharaaya namaha Dyutidhara
759 om sarva shastra bhrutaamvaraaya namaha Sarvashastra-bhritamvara
760 om pragrahaaya namaha Pragraha
761 om nigrahaaya namaha Nigraha
762 om vyagrahaaya namaha Vyagra
763 om naikashrungaaya namaha Naikashringa
764 om gadaagrajaaya namaha Gadagraja
765 om chaturmoortaye namaha Chaturmurti
766 om chaturbaahave namaha Chaturbahu
767 om chaturvyoohaaya namaha Chaturvyooha
768 om chaturgataye namaha Chaturgati
769 om chaturaatmane namaha Chaturatma
770 om chaturbhaavaaya namaha Chaturbhava
771 om chaturvedavide namaha Chaturvedavit
772 om ekapade namaha Ekapaat
773 om samaavartaaya namaha Samavarta
774 om anivrutaatmane namaha Anivrittatma
775 om durjayaaya namaha Durjaya
776 om duratikramaaya namaha Duratikrama
777 om durlabhaaya namaha Durlabha
778 om durgamaaya namaha Durgama
779 om durgaaya namaha Durga
780 om duraavaasaaya namaha Duravasa
781 om duraarighne namaha Durariha
782 om shubhaangaaya namaha shubhanga
783 om lokasaarangaaya nama Lokasaranga
784 om sutantave namaha Sutantu
785 om tantuvardhanaaya namaha Tantuvardhana
786 om indrakarmaNe namaha Indrakarma
787 om mahaakarmaNe namaha Mahakarma
788 om krutakarmaNe namaha Kritakarma
789 om krutaagamaaya namaha Kritagama
790 om udbhavaaya namaha Udbhava
791 om sundaraaya namaha Sundara
792 om sundaaya namaha Sunda
793 om ratnanaabhaaya namaha Ratna-nabha
794 om sulochanaaya namaha Sulochana
795 om arkaaya namaha Arka
796 om vaajasanaaya namaha Vaajasana
797 om shrungiNe namaha Shringi
798 om jayantaaya namaha Jayanta
799 om sarvavijjayine namaha Sarvavijjayi
800 om suvarNabindave namaha Suvarnabindu
801 om akshobhyaaya namaha Akshobhya
802 om sarva vaageeshvareshvaraaya namaha Sarva vageeshvareshwara
803 om mahaahradaaya namaha Mahahrida
804 om mahaagartaaya namaha Mahagarta
805 om mahaabhootaaya namaha Mahabhoota
806 om mahaanidhaye namaha Mahanidhi
807 om kumudaaya namaha Kumuda
808 om kundaraaya namaha Kundara
809 om kundaaya namaha Kunda
810 om parjanyaaya namaha Parjanya
811 om paavanaaya namaha Paavana
812 om anilaaya namaha Anila
813 om amrutaashaaya namaha Amritamsha
814 om amrutavapushe namaha Amritavapu
815 om sarvagyaaya namaha Sarvagya
816 om sarvatomukhaaya namaha Sarvatomukha
817 om sulabhaaya namaha Sulabha
818 om suvrataaya namaha Suvrata
819 om siddhaaya namaha Siddha
820 om shatrujite namaha Shatrujita
821 om shatrutaapanaaya namaha Shatrutapana
822 om nyagrodhaaya namaha Nyagrodha
823 om udumbaraaya namaha Udumbara
824 om ashvatthaaya namaha Ashwattha
825 om chaaNooraandhra nishoodanaaya namaha Chanoorandhranishoodana
826 om sahasraarchishe namaha Sahasrarchi
827 om saptajivhaaya namaha Saptajihva
828 om saptaidhase namaha Saptaidha
829 om saptavaahanaaya namaha Saptavahana
830 om amoortaye namaha Amoorti
831 om anaghaaya namaha Anagha
832 om achintyaaya namaha Achintya
833 om bhayakrute namaha Bhayakrit
834 om bhayanaashanaaya namaha Bhayanashana
835 om aNave namaha Anu
836 om bruhate namaha Brihata
837 om krushaaya namaha Krisha
838 om sthoolaaya namaha Sthoola
839 om guNabhrute namaha Gunabhrita
840 om nirguNaaya namaha Nirguna
841 om mahate namaha Mahaan
842 om adhrutaaya namaha Adhrita
843 om svadhrutaaya namaha Svadhrita
844 om svaasyaaya namaha Svaasya
845 om praagvamshaaya namaha Pragvamsha
846 om vamsha vardhanaaya namaha Vamshavardhana
847 om bhaarabhrute namaha Bharabrit
848 om kathitaaya namaha Kathita
849 om yogine namaha Yogi
850 om yogeeshaaya namaha Yogisha
851 om sarvakaamadaaya namaha Sarvakamada
852 om aashramaaya namaha Ashrama
853 om shramaNaaya namaha Shramana
854 om kshaamaaya namaha Kshaama
855 om suparNaaya namaha Suparna
856 om vaayuvaahanaaya namaha Vayu Vahana
857 om dhanurdharaaya namaha Dhanurdhara
858 om dhanurvedaye namaha Dhanurveda
859 om danDaaya namaha Danda
860 om damayitre namaha Damayita
861 om damaaya namaha Dama
862 om aparaajitaaya namaha Aparajita
863 om sarvasahaaya namaha Sarvasaha
864 om niyantre namaha Niyanta
865 om aniyamaaya namaha Aniyama
866 om ayamaaya namaha Ayama
867 om sattvavate namaha Sattvavaan
868 om saattvikaaya namaha Sattvika
869 om satyay namaha Satya
870 om satyadharma paraayaNaaya namaha Satyadharma parayana
871 om abhipraayaaya namaha Abhipraya
872 om priyaarhaaya namaha Priyarha
873 om arhaaya namaha Arha
874 om priyakrute namaha Priyakrit
875 om preeti vardhanaaya namaha Preetivardhana
876 om vihaayasagataye namaha Vihaayasagati
877 om jyotishe namaha Jyoti
878 om suruchaye namaha Suruchi
879 om hutabhuje namaha Hutabhuka
880 om vibhave namaha Vibhu
881 om ravaye namaha Ravi
882 om virochanaaya namaha Virochana
883 om sooryaaya namaha Surya
884 om savitre namaha Savita
885 om ravilochanaaya namaha Ravilochana
886 om anantaaya namaha Ananta
887 om hutabhuje namaha Hutabhuka
888 om bhoktre nama Bhokta
889 om sukhadaaya namaha Sukhada
890 om naikajaaya namaha Naikaja
891 om agrajaaya namaha Agraja
892 om anirviNNaaya namaha Anirvinna
893 om sadaamarshiNe namaha Sadamarshee
894 om lokaadhishThaanaaya namaha Lokadhishthanam
895 om adbhutaaya namaha Adbhuta
896 om sanaata namaha Sanat
897 om sanaatanatamaaya namaha Sanatanatama
898 om kapilaaya namaha Kapila
899 om kapaye namaha Kapi
900 om apyayaaya namaha Avyaya
901 om svastidaaya namaha Svastida
902 om svastikrute namaha Svastikrit
903 om svastaye namaha Svasti
904 om svastibhuje namaha Svastibhuka
905 om svasti dakshiNaaya namaha Svastidakshina
906 om aroudraaya namaha Araudra
907 om kunDaline namaha Kundali
908 om chakriNe namaha Chakri
909 om vikramiNe nama Vikrami
910 om oorjitashaasanaaya namaha Urjita-shasana
911 om shabdaatigaaya namaha Shabdatiga
912 om shabdasahaaya namaha Shabdasaha
913 om shishiraaya namaha Shishira
914 om sharvareekaraaya namaha Sharvarikara
915 om akrooraaya namaha Akroora
916 om peshalaaya namaha Peshala
917 om dakshaaya namaha Daksha
918 om dakshiNaaya namaha Dakshina
919 om kshamiNaamvaraaya namaha Kshaminamvara
920 om vidvattamaaya namaha Vidvattama
921 om veetabhayaaya namaha Veetabhaya
922 om puNyashravaNa keertanaaya namaha Punya-shravana-keertana
923 om uttaraNaaya namaha Uttarana
924 om dushkutighne namaha Dushkritiha
925 om puNyaaya namaha Punya
926 om duhsvapna praashanaaya namaha Duh-svapna-nashana
927 om veeraghne namaha Veeraha
928 om rakshaNaaya namaha Rakshana
929 om santaaya namaha Santa
930 om jeevanaaya namaha Jeevana
931 om paryavasthitaaya namaha Paryavasthita
932 om anantaroopaaya namaha Anantaroopa
933 om anantashriye namaha Anantashree
934 om jitamanyave namaha Jitamanyu
935 om bhayaapahaaya namaha Bhayapaha
936 om chaturashraaya namaha Chaturashra
937 om gabheeraatmane namaha Gabhiratma
938 om vidishaaya namaha Vidisha
939 om vyaadishaaya namaha Vyaadisha
940 om dishaaya namaha Disha
941 om anaadaye namaha Anadi
942 om bhuvobhuve namaha Bhuvo-bhuva
943 om lakshmai namaha Lakshmi
944 om suveeraaya namaha Suveera
945 om ruchiraangadaaya namaha Ruchirangada
946 om janayaaya namaha Janana
947 om janajanmaadaye namaha Jana-janmadi
948 om bheemaaya namaha Bheema
949 om bheema paraakramaaya namaha Bheema-parakrama
950 om aadhaara nilayaaya namaha Adharanilaya
951 om dhaatre namaha Adhata
952 om pushpahaasaaya namaha Pushpahasa
953 om prajaagaraaya namaha Prajagara
954 om oordhvagaaya namaha Urdhvaga
955 om saptathaachaaraaya namaha Sadpathachara
956 om praaNadaaya namaha Pranada
957 om praNavaaya namaha Pranava
958 om paNaaya namaha Pana
959 om pramaaNaaya namaha Pramanam
960 om praaNa nilayaaya namaha Prananilaya
961 om praaNabhrute namaha Pranabhrit
962 om praaNa jeevanaaya namaha Pranajeevana
963 om tattvaaya namaha Tattvam
964 om tattvavide namaha Tattvavit
965 om ekaatmane namaha Ekatma
966 om janma mrutyu jaraatigaaya namaha Janma-mrityu-jaratiga
967 om bhoorbhuvah svastarave namaha Bhoor-bhuvah-swastaru
968 om taaraaya namaha Taara
969 om savitre namaha Savita
970 om prapitaamahaaya namaha Prapitamaha
971 om yagyaaya namaha Yajna
972 om yagyapataye namaha Yajnapati
973 om yajvane namaha Yajva
974 om yagyaangaaya namaha Yajnanga
975 om yagyavaahanaaya namaha Yajnavahana
976 om yagyabhrute namaha Yajnabhrit
977 om yagyakrute namaha Yajnakrit
978 om yagyine namaha Yajnee
979 om yagyabhuje namaha Yajnabhuka
980 om yagya saadhanaaya namaha Yajnasadhana
981 om yagyaantakrute namaha Yajnantakrit
982 om yagyaguhyaaya namaha Yajnaguhyam
983 om annaaya namaha Annam
984 om annaadaaya namaha Annada
985 om aatmayonaye namaha Atmayoni
986 om svayamjaataaya namaha Svayamjata
987 om vaikhaanaaya namaha Vaikhana
988 om saama gaayanaaya namaha Samagayana
989 om devakee nandanaaya namaha Devakee-nandana
990 om srashTre namaha Srishta
991 om kshiteeshaaya namaha Kshiteesha
992 om paapanaashanaaya namaha Paapa-nashana
993 om shankhabhrute namaha Shankha-bhrit
994 om nandakine namaha Nandakee
995 om chakriNe namaha Chakri
996 om shaarngadhanvine namaha Sharnga-dhanva
997 om gadaadharaaya namaha Gadadhara
998 om rathaangapaaNaye namaha Rathangapani
999 om akshobhyaaya namaha Akshobhya
1000 om sarva praharaNa aayudhaaya namaha Sarva-praharanayudha
iti shree vishNu saharsranaama naamaavali sampoorNam