Sei sulla pagina 1di 2
23 FRACTAL FOR ea Phone (4 244 0; Fe 4052201801 Sncatecoticettetn ‘Bucuret, tr, 176/03.03.2020 [ADUNARIT CREDITORILOR 1. Date privind dosarul: Numér dosar 15159/3/2019, Thibunslul Bucuestl, Secjia a Vil Gull, Complet C10 Faient. 2. Arhiva / Registratura instantel: Sucuresl, Sectorul 6, Splalul Indepandentel nr. 319, ‘Gicicea 8 - Sema Par, Cod Postal 060044, Tel: 024 408 36 00; Fax: 021 313 28 02; Email trb- Insolventagjust.o. Program de lier cu publicl: mar), mierur jo» rele 09.00 ~ 12.00. 3. Bebitor: BASALAU SPEED SRL, persoan’ sure roméns in insolvent, In Insolvency, en procedure collective, vind sedi In Bucurestl, Sector 3, Strada Near. 31, Cod Postal 012634, InrogistratS le Registra! Comerulul Sucurest sub numirul de ordine 340/3819/2016, Cod Unic dé Invogistrare 358003%6, 4. Lichidator udiciar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, avdnd sedi! In Bucurest, Sectorul 2, ‘Strada DionsieLupu ne. 33, Cod Postal 020021, inregisraté in Registrul Formelor de Organizare sub I, RFO 1 - 0537, Cod de Inrpistrare cali 32026728, Atrbut Fiscal R, telefon 031 226 14 00, fx (051 226 14 01, emal:offceetracta.u, 5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, in caitate de Uchidstor Juscar al debtoruul BASALAU SPEED SRL, conform Hotdrarl cove din dats de 08.12.2020 pronuitate de Trbunalul Bocurast, Seco Vis Cv, Complet C10 Faliment 6. Conform articollul 47 aineatul (1) a Lei 35/2084, convoack ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI BASALAU SPEED SRL ‘Adunareo crecitonor va avea loc la sediullchidatorululjudiclar, in Bucures, Sectorl 2, Strada Dionisie Lupu nt. 33, Cad Postal 020024, in data de 40.08.2020, la ora 16,00. ‘ORDINEA DE zr 1. Confirmarea lchdatoruut judcior FRACTAL INSOLVENTA SPRL 2. Aprobarea onaarullichidatorullfudear FRACTAL INSOLVENTR SPRL cups cum urmeazS 2a. ‘un onoraru lunar fn cuantum de 2.000 le/unar + TVA. precum st 22. in anorariu de succes, n euantum de 7% din sumele distibuitecrdtoror, < FRACTAL ‘onorarle propuse nu includ TVA s chetuele ocazionate de procedur’. Onorarle sunt ple in ROW la cusul EURY RON comunicat de BAR, valabll pentru zua eniter Fact craton pot fl reprezentatl in adunare prin Imputerioi cu procu special autentics sau, tn cazul ‘edltorlor bugetar al colorlake persosne jure, cu delegate semnats de conductor unl. Ccrecitr! vor putea vota gl prin corespondentS. Sersoarea prin care il expimé vtul, semnati de ‘editor, sou fnscrsul in format electronic ciruia | s-2 Incorporat, stasat ont asocat sermnatura ‘lectroncl extined,bazaté pe un cercat volo, pot fl comunieate prin ence mifoace, pnd Th 2iua 5112 ora fbatd pentru exprimareavetull ichidaterulu Judie FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin practi I nator Alexandr Rusu