Sei sulla pagina 1di 126

Issuing date 00 - 2000 Code - 0337190R1 - Release 1

CARGO range
CB D 1.5 - CB D 1.8 - CB D 2.0
CB G 1.5 - CB G 1.8 - CB G 2.0

I MANUALE USO E MANUTENZIONE


© BT Industries AB
RUS ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ
SK PRÍRUÈKA NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Il presente manuale “USO E MANUTENZIONE” Äàííîå Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè è Táto “PRÍRUÈKA NA OBSLUHU A ÚDRŽBU” je
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
costituisce parte integrante del carrello e deve äîêóìåíòîì, ïîñòàâëÿåìûì âìåñòå ñî øòàáåëåðîì. základným materiálom dodávaným spolu s vozíkom
essere facilmente reperibile dal personale Îíî äîëæíî áûòü ëåãêî äîñòóïíî äëÿ âñåõ ëèö, a musí by kedyko¾vek dostupná všetkým
addetto alla guida ed alla manutenzione. îòâåòñòâåííûõ çà âîæäåíèå è òåõíè÷åñêîå pracovníkom zodpovedným za obsluhu a údržbu
L’utente, il conducente e l’addetto alla îáñëóæèâàíèå øòàáåëåðà. Êîíå÷íûå ïîëüçîâàòåë蠖 vozíka. Koneèný užívate¾, vodiè a údržbový personál
manutenzione hanno l’obbligo di conoscere il âîäèòåëü è îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë – äîëæíû sa musí oboznámi s obsahom tejto príruèky.
contenuto del presente libretto. îçíàêîìèòüñÿ ñ ñîäåðæàíèåì ýòîãî ðóêîâîäñòâà.

file: TER-Z--bt + D---Z--bt


© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO

MANUALE ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ NÁVOD NA OBSLUHU


USO E MANUTENZIONE ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ È A ÚDRŽBU
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ

CB D 1.5 - CB D 1.8 - CB D 2.0 CB D 1.5 - CB D 1.8 - CB D 2.0 CB D 1.5 - CB D 1.8 - CB D 2.0


CB G 1.5 - CB G 1.8 - CB G 2.0 CB G 1.5 - CB G 1.8 - CB G 2.0 CB G 1.5 - CB G 1.8 - CB G 2.0

Tutti i diritti di riproduzione del presente catalogo BT Industries AB Spoloènos


sono riservati alla
ðåçåðâèðóåò âñå ïðàâà íà âîñïðîèçâåäåíèå ýòîãî BT Industries AB
BT Industries AB ðóêîâîäñòâà.
si vyhradzuje všetky práva na reprodukciu tejto
príruèky.

Il testo ed il sistema di numerazione non possono Òåêñò è ñèñòåìà íóìåðàöèè íå ìîãóò áûòü Text a spôsob èíslovania nesmie by použitý v iných
essere usati in altri stampati, ristampati, o tradotti èñïîëüçîâàíû â äðóãîì ïå÷àòíîì âèäå, tlaèených materiáloch, kopírovaný alebo
né integralmente né parzialmente senza autoriz- ñêîïèðîâàíû èëè ïåðåâåäåíû áåç ïèñüìåííîãî prekladaný, èi už v celku alebo èiastoène, bez
zazione scritta della ðàçðåøåíèÿ îò písomného súhlasu

BT Industries AB BT Industries AB. BT Industries AB

La BT si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche BT Industries AB îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî Spoloènos BT si vyhradzuje právo vykona
che riterrà opportune, senza l'obbligo di aggiornare ïðîâîäèòü ëþáûå íåîáõîäèìûå ìîäèôèêàöèè akéko¾vek potrebné zmeny bez nutnosti urýchlene
tempestivamente questa pubblicazione. áåç îáÿçàòåëüñòâà ñðàçó æå îáíîâëÿòü ýòî vyda aktualizovanú verziu tejto príruèky.
Ðóêîâîäñòâî.

Copyright by
BT Industries AB Àâòîðñêèå ïðàâà ïðèíàäëåæàò Autorské práva vlastní
BT Industries AB BT Industries AB

BT Products AB, BT Products AB, BT Products AB,


S-595 81 Mjölby Sweden S-595 81 Mjölby Sweden Øâåöèÿ S-595 81 Mjölby Sweden

I
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
SIMBOLI UTILIZZATI NEL ÑÈÌÂÎËÛ, ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÅ ZNAÈKY POUŽÍVANÉ
MANUALE Â ÝÒÎÌ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÅ V TOMTO NÁVODE

DIVIETI: ÇÀÏÐÅÙÅÍÈß: ZÁKAZY:


Indicazione di operazioni vietate. Îáîçíà÷àåò çàïðåùåííûå îïåðàöèè. Oznaèuje zákaz obsluhy.

Indicazione di divieto di manomissione delle parti Îáîçíà÷àåò äåòàëè, êîòîðûå íå äîëæíû Oznaèuje v texte popísané diely, do ktorých sa
indicate nel testo. èçìåíÿòüñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ îïèñàííûìè â nesmie zasahova
òåêñòå.

AVVERTENZE E PERICOLI ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß È UPOZORNENIA A VÝSTRAHY


ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Indicazione di avvertimento per rischi o pericoli Îáîçíà÷àåò ïðåäóïðåæäåíèÿ î ðèñêå èëè Oznaèuje èasti textu upozoròujúce na
indicati nel testo e note importanti che comportano îïàñíîñòÿõ, óêàçàííûõ â òåêñòå, è âàæíûå nebezpeèenstvo a dôležité poznámky informujúce
rischi o pericoli. ïðèìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ðèñêà è îïàñíîñòåé. o urèitom riziku alebo nebezpeèenstve.

Indicazione di parti di testo che includono pericoli Îáîçíà÷àåò ÷àñòè òåêñòà, êàñàþùèåñÿ Oznaèuje èasti textu, v ktorých sa hovorí
elettrici. îïàñíîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî óäàðà. o nebezpeèenstve v súvislosti s elektrickým
prúdom.
VARIE ÐÀÇÍÎÅ RÔZNE
Indicazione di nota importante nel testo. Îáîçíà÷àåò âàæíîå ïðèìå÷àíèå â òåêñòå. Oznaèuje dôležitú poznámku v texte.

' Indicazione nelle tabelle di manutenzione per il


controllo visivo e pulizia delle parti indicate.
 òàáëèöå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
îáîçíà÷àåò âèçóàëüíûé êîíòðîëü è î÷èñòêó
óêàçàííûõ ÷àñòåé.
V tabu¾ke údržby oznaèuje vizuálnu prehliadku
a vyèistenie uvedených dielov.

& Indicazione nelle tabelle di manutenzione per la


sostituzione delle parti indicate.
 òàáëèöå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
îáîçíà÷àåò çàìåíó óêàçàííûõ ÷àñòåé.
V tabu¾ke údržby oznaèuje výmenu uvedených
dielov.

" Indicazione nelle tabelle di manutenzione per la  òàáëèöå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ V tabu¾ke údržby oznaèuje mazanie uvedených
lubrificazione delle parti indicate. îáîçíà÷àåò ñìàçêó óêàçàííûõ ÷àñòåé. dielov.

, Indicazione nelle tabelle di manutenzione per il  òàáëèöå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ V tabu¾ke údržby oznaèuje dotiahnutie alebo
serraggio o regolazione delle parti indicate. îáîçíà÷àåò çàêðåïëåíèå èëè ðåãóëèðîâêó nastavenie uvedených dielov.
óêàçàííûõ ÷àñòåé.
C Gommatura Cushion Óïðóãàÿ øèíà (ïîäóøêà) Gumové obruèe
SE Gommatura Superelastica Ñóïåðýëàñòè÷íàÿ øèíà Superelastické pneumatiky
PN Gommatura Pneumatica Ïíåâìàòè÷åñêàÿ øèíà Vzduchové pneumatiky
SEG SE - Gemellate SE - Äâîéíèê Zdvojené SE
PNG PN - Gemellate PN - Äâîéíèê Zdvojené PN
V.T. Visibilità Totale Ïîëíûé âèä Dobrý výh¾ad
A.L.T. Alzata Libera Totale Ïîëíûé ñâîáîäíûé ïîäúåì Plný vo¾ný zdvih

II
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
INDICE ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ OBSAH

USO DEI COMPONENTI COMUNI ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ POUŽITIE ÈASTÍ SPOLOÈNÝCH


ENDOTERMICI ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÓÇËΠPRE VŠETKY VYSOKOZDVIŽNÉ
VOZÍKY SO SPA¼OVACÍM
USO E APPLICAZIONI DEL CARRELLO ÝÍÄÎÒÅÐÌÈ×ÅÑÈÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ MOTOROM
ELEVATORE ENDOTERMICO ............................. 1-2 ØÒÀÁÅËÅÐÎÂ Ñ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ POUŽITIE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA SO
NOTE GENERALI ........................................................... 1-2 ÑÃÎÐÀÍÈß ........................................................... 1-2 SPA¼OVACÍM MOTOROM ................................... 1-2
IMPIEGO NORMALE DEL CARRELLO ELEVATORE ... 1-2 ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ....................................................... 1-2
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY ............................................. 1-2
AMBIENTE DI LAVORO E CONDIZIONI AMBIENTALI . 1-4 ÍÎÐÌÀËÜÍÀß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ØÒÀÁÅËÅÐÀ
STABILITÀ ....................................................................... 1-5 BEŽNÉ POUŽITIE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA ....... 1-2
Ñ ÂÈËÀÌÈ ...................................................................... 1-2
CIRCUITI INDUTTIVI ...................................................... 1-6 PRACOVNÉ PROSTREDIE A PODMIENKY .................. 1-4
ÐÀÁÎ×Àß ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß ÑÐÅÄÀ È ÓÑËÎÂÈß
STABILITA ....................................................................... 1-5
SALDATURE ................................................................... 1-6 ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ............................................................ 1-4
PORTATA DEL CARRELLO ........................................... 1-7 INDUKÈNÉ OKRUHY ..................................................... 1-6
ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ ........................................................... 1-5
TRASPORTO DEL CARRELLO ...................................... 1-7 ZVARY ............................................................................. 1-6
ÈÍÄÓÊÒÈÂÍÛÅ ÖÅÏÈ .................................................. 1-6
NOSNOS ....................................................................... 1-7
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO .............................. 1-7 ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ .................................................. 1-6
PREPRAVA VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA .................. 1-7
DESCRIZIONE COMPONENTI COMUNI .............. 1-8 ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÜ ................................................. 1-7
ZDVÍHANIE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA .................. 1-7
SEDILE ............................................................................ 1-8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ .... 1-7
ETICHETTE E SIMBOLI CONVENZIONALI PER LA ÏÎÄÚÅÌ ØÒÀÁÅËÅÐÀ .................................................. 1-7 POPIS SPOLOÈNÝCH ÈASTÍ .............................. 1-8
SEDADLO ....................................................................... 1-8
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI ................................. 1-9 ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÓÇËÎÂ ..... 1-8
TIPI DI COMANDO PER LA MOVIMENTAZIONE DEI ZNAKY A POUŽITÉ SYMBOLY POPISUJÚCE
ÊÐÅÑËÎ .......................................................................... 1-8
CARICHI ........................................................................ 1-10 MANIPULÁCIU S NÁKLADOM ....................................... 1-9
ÝÒÈÊÅÒÊÈ È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÌÂÎËÛ ÄËß
DRUHY OVLÁDACÍCH PRVKOV NA MANIPULÁCIU
INSTALLAZIONI DI SICUREZZA ......................... 1-12 ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÇÀÌÈ ................................. 1-9
S NÁKLADOM ............................................................... 1-10
CINTURE DI SICUREZZA ............................................ 1-12 ÒÈÏÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß
DISTRIBUTORE IDRAULICO E IMPIANTO DI ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÇÎÌ ................................. 1-10 BEZPEÈNOSTNÁ VÝBAVA ................................ 1-12
BEZPEÈNOSTNÝ PÁS ................................................. 1-12
SOLLEVAMENTO ......................................................... 1-13 ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
GRIGLIE ANTI CESOIAMENTO E GRIGLIA HYDRAULICKÝ RIADIACI VENTIL A ZDVÍHACIE
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ............................................... 1-12 ZARIADENIE ................................................................. 1-13
REGGICARICO ............................................................. 1-13 ÐÅÌÅÍÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ......................................... 1-12
PROTEZIONE CONDUCENTE ..................................... 1-13 BEZPEÈNOSTNÉ ROŠTY A OPORNÉ
ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÀÏÀÍ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ROŠTY NÁKLADU ........................................................ 1-13
PERNO POSIZIONAMENTO E DISPOSITIVO ÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ................................ 1-13
ANTISFILAMENTO FORCHE ....................................... 1-13 ZARIADENIE NA OCHRANU VODIÈA ......................... 1-13
ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÐÅØÅÒÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È POLOHOVACÍ KOLÍK A MECHANIZMUS
DISPOSITIVO SPEGNIMENTO MOTORE ................... 1-14 ÐÅØÅÒÊÈ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÃÐÓÇÀ .............................. 1-13
SCONNESSIONE BATTERIA ....................................... 1-14 ZAMEDZUJÚCI VYTIAHNUTIU VIDLÍC ....................... 1-13
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÇÀÙÈÒÛ ÂÎÄÈÒÅËß ........................ 1-13 ZARIADENIE NA VYPNUTIE MOTORA ....................... 1-14
FINE CORSA CARRELLINO PORTA FORCHE ........... 1-14 ÑÒÅÐÆÅÍÜ ÄËß ÏÎÇÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÂÈË È
COLLARI MARTINETTI LATERALI .............................. 1-14 ODPOJENIE BATÉRIE .................................................. 1-14
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ÈÕ BEZPEÈNOSTNÉ KONCOVÉ ZARÁŽKY
TIRANTI CATENE ......................................................... 1-14 ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß .......................................................... 1-13
SERRATURA COFANO ................................................ 1-14 UPÍNACEJ DOSKY VIDLÍC .......................................... 1-14
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÂÛÊËÞ×ÅÍÈß ÄÂÈÃÀÒÅËß .... 1-14 MANŽETY BOÈNÝCH ZDVÍHACÍCH VALCOV ............ 1-14
USO DEL CARRELLO ........................................ 1-15 ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎÉ ÁÀÒÀÐÅÈ ........ 1-14 KOTVIACE SKRUTKY ZDVÍHACEJ REAZE .............. 1-14
AVVERTENZE OBBLIGHI E PROIBIZIONI .................. 1-15 ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ ÕÎÄÀ ÊÀÐÅÒÊÈ, ÍÅÑÓÙÅÉ ÂÈËÛ1-14 ZÁMKA KAPOTY MOTORA .......................................... 1-14
AVVERTENZE SUI RISCHI RESIDUI NELL'USO DEL ÓÏÎÐÍÛÅ ÊÎËÜÖÀ ÁÎÊÎÂÎÃÎ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊÀ ..... 1-14
CARRELLO ................................................................... 1-16 ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ØÒÀÍÃÈ ÖÅÏÈ ........................ 1-14 POUŽITIE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA ......... 1-15
PRIMA DELL'USO ......................................................... 1-18 ÇÀÏÎÐ ÊÀÏÎÒÀ ........................................................... 1-14 UPOZORNENIA, VÝSTRAHY A ODPORÚÈANIA ....... 1-15
ODPORÚÈANIA V SÚVISLOSTI S ÏALŠÍMI
AVVIAMENTO E GUIDA DEL CARRELLO ........ 1-20 ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ .... 1-15 RIZIKAMI PRI POUŽITÍ VOZÍKA .................................. 1-16
CHIAVE DI AVVIAMENTO ............................................ 1-20 ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß, ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈß È PRED POUŽITÍM .......................................................... 1-18
OPERAZIONI PER L'AVVIAMENTO ............................ 1-20 ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ........................................................ 1-15
NOTIZIE GENERALI PER LA GUIDA DEI CARRELLI . 1-21 ÏÐÎ×ÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÂÎÇÌÎÆÍÛÌ NAŠTARTOVANIE A RIADENIE
VELOCITÀ E FRENATURA .......................................... 1-22 ÐÈÑÊÀÌ ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ...... 1-16 VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA ........................... 1-20
USO DEI COMANDI NELLA GUIDA ............................. 1-23 ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ .......................... 1-18 K¼ÚÈ ZAPA¼OVANIA ................................................... 1-20
INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA ....................... 1-23 UVEDENIE DO CHODU ................................................ 1-20
ÇÀÏÓÑÊ È ÂÎÆÄÅÍÈÅ ØÒÀÁÅËÅÐÀ
TRAINO DEL CARRELLO IN AVARIA ......................... 1-24 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE VODIÈOV
GUIDA SUI PASSAGGI SOSPESI E SUGLI ELEVATORI ... 1-26
Ñ ÂÈËÀÌÈ .......................................................... 1-20 VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV .................................. 1-21
GUIDA SULLE PENDENZE .......................................... 1-26 ÊËÞ× ÇÀÆÈÃÀÍÈß ..................................................... 1-20 RÝCHLOS A BRZDENIE ............................................ 1-22
GUIDA IN SALITA ......................................................... 1-27 ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÇÀÏÓÑÊÓ .......................................... 1-20 PRVKY NA OVLÁDANIE RIADENIA ............................. 1-23
GUIDA IN DISCESA ...................................................... 1-27 ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÂÎÄÈÒÅËÅÉ SPÄTNÝ CHOD ............................................................. 1-23
PER UN MIGLIORE UTILIZZO DEL CARRELLO ......... 1-28 ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ ............................................. 1-21 AHANIE POKAZENÉHO VOZÍKA ............................... 1-24
ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÑÊÎÐÎÑÒÈ È ÒÎÐÌÎÆÅÍÈÅ .......... 1-22 JAZDA CEZ MOSTY A VO VݍAHOCH ....................... 1-26
MOVIMENTAZIONE DEL CARICO ..................... 1-29 ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÂÎ ÂÐÅÌß ÂÎÆÄÅÍÈß .... 1-23 JAZDA NA NAKLONENEJ ROVINE ............................. 1-26
NOTE GENERALI SUI CARICHI .................................. 1-29 ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÂÈÆÅÍÈß .............. 1-23 JAZDA DO KOPCA ....................................................... 1-27
MOVIMENTAZIONE DEL CARICO A TERRA .............. 1-29 ÁÓÊÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÅËÅÐÀ .... 1-24 JAZDA Z KOPCA .......................................................... 1-27
STIVAGGIO DEL CARICO IN PILA .............................. 1-30 ÂÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÌÎÑÒÀÕ È Â ËÈÔÒÅ ....................... 1-26 MAXIMÁLNE VYUŽITIE VYSOKOZDVIŽNÉHO
ÅÇÄÀ ÍÀ ÑÊËÎÍÀÕ ..................................................... 1-26
III
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
PRESA DEL CARICO DA UNA PILA ............................ 1-30 ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ ÏÎ ÑÊËÎÍÓ ....................... 1-27 VOZÍKA ......................................................................... 1-28
ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ ÂÍÈÇ ÏÎ ÑÊËÎÍÓ ......................... 1-27
PARCHEGGIO DEL CARRELLO ........................ 1-32 ÄËß ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
MANIPULÁCIA S NÁKLADOM ........................... 1-29
REGOLE PER IL PARCHEGGIO ................................. 1-32 ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ ............................................. 1-28 VŠEOBECNÉ POZNÁMKY O NÁKLADOCH ................ 1-29
NALOŽENIE NÁKLADU ZO ZEME ............................... 1-29
SERBATOIO E RIFORNIMENTI .......................... 1-33 ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ ÃÐÓÇÀ .................................... 1-29 VYLOŽENIE NÁKLADU ................................................ 1-30
SERBATOIO COMBUSTIBILE ...................................... 1-33 ÎÁÙÈÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß Î ÃÐÓÇÀÕ ............................... 1-29 NALOŽENIE NÁKLADU Z REGÁLU ............................. 1-30
BOMBOLA GPL ........................................................... 1-33 ÇÀÕÂÀÒ ÃÐÓÇÀ Ñ ÏÎËÀ .............................................. 1-29
RIFORNIMENTO GASOLIO ........................................ 1-33 ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÐÓÇÀ ÍÀ ÑÒÅËËÀÆ ............................ 1-30
PARKOVANIE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA .. 1-32
ALIMENTAZIONE GPL ................................................. 1-34 ÇÀÕÂÀÒ ÃÐÓÇÀ ÑÎ ÑÒÅËËÀÆÀ .................................. 1-30 ODPORÚÈANIA PRI PARKOVANÍ ............................... 1-32
RIFORNIMENTO GPL .................................................. 1-35
ÏÀÐÊÎÂÊÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ .............. 1-32 DOPÅÒANIE PALIVA DO PALIVOVEJ NÁDRŽE 1-33
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÏÀÐÊÎÂÊÅ ............................. 1-32 PALIVOVÁ NÁDRŽ ........................................................ 1-33
LPG F¼AŠA ................................................................... 1-33
ÒÎÏËÈÂÍÛÉ ÁÀÊ È ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÒÎÏËÈÂÎÌ 1-33 ÈERPANIE NAFTY ........................................................ 1-33
ÒÎÏËÈÂÍÛÉ ÁÀÊ ........................................................ 1-33 PRÍVOD LPG ................................................................. 1-34
ÁÀËËÎÍ ÑÎ ÑÆÈÆÅÍÍÛÌ ÃÀÇÎÌ (LPG) ............... 1-33 DOPÅÒANIE LPG .......................................................... 1-35
ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß ..................... 1-33
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÃÎ ÃÀÇÀ .............................. 1-34
ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÑÆÈÆÅÍÍÛÌ ÃÀÇÎÌ ............................ 1-35

MANUTENZIONE DEI COMPONENTI ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÚDRŽBA SPOLOÈNÝCH ÈASTÍ


COMUNI ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÓÇËÎÂ
AVVERTENZE GENERALI ................................. 1-37 ÎÁÙÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ................................ 1-37 VŠEOBECNÉ ODPORÚÈANIA ........................... 1-37
MONTAGGIO DI ATTREZZATURE O FORCHE AL ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÈËÈ ÂÈË INŠTALÁCIA ZARIADENÍ ALEBO VIDLÍC NA VOZÍK .. 1-39
VEICOLO ....................................................................... 1-39 ÍÀ ØÒÀÁÅËÅÐÅ .......................................................... 1-39
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß ....... 1-40 SPA¼OVACIE MOTORY ...................................... 1-40
MOTORI ENDOTERMICI ..................................... 1-40 ÎÁÙÅÅ ......................................................................... 1-40 VŠEOBECNE ................................................................ 1-40
GENERALITÀ ................................................................ 1-40 ÎÁÊÀÒÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß ................................................ 1-40 ZÁBEH MOTORA .......................................................... 1-40
RODAGGIO DEL MOTORE .......................................... 1-40 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËß ...... 1-40 ÚDRŽBA MOTORA ....................................................... 1-40
MANUTENZIONE DEL MOTORE ................................. 1-40 ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ È ÔÈËÜÒÐÀ ..................................... 1-40 VÝMENA OLEJA A FILTRA ........................................... 1-40
CAMBIO DELL'OLIO E FILTRO ................................... 1-40 ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂßÇÈ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ............. 1-40 SPOJOVACIE ÚSTROJENSTVO ................................. 1-40
TIRANTERIA ................................................................. 1-40 ÎÏÎÐÛ ÄÂÈÃÀÒÅËß ................................................... 1-41 ULOŽENIE MOTORA .................................................... 1-41
SUPPORTI MOTORE ................................................... 1-41 ÄÈÇÅËÜÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ – ÎÒÁÎÐ ÂÎÇÄÓÕÀ ÈÇ NAFTOVÉ MOTORY – ODVZDUŠNENIE SYSTÉMU
MOTORI DIESEL - SPURGO ARIA IMPIANTO ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÏÐÛÑÊÀ ................................................. 1-41 VSTREKOVANIA ........................................................... 1-41
INIEZIONE ..................................................................... 1-41 ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß .................... 1-42 PREHLIADKY NAFTOVÉHO MOTORA ....................... 1-42
CONTROLLI NEI MOTORI DIESEL ............................. 1-42 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÚDRŽBA LPG SYSTÉMU ............................................. 1-42
ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÈÒÀÍÈß ÑÆÈÆÅÍÍÛÌ ÃÀÇÎÌ .......... 1-42
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO GPL ..................... 1-42
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËß TECHNICKÉ ÚDAJE SPA¼OVACÍCH
DATI TECNICI MOTORI ENDOTERMICI ............ 1-43 ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß .............................. 1-43 MOTOROV ........................................................... 1-43
GRUPPO DI SOLLEVAMENTO .......................... 1-50 ÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ...................... 1-50 ZDVÍHACIE ZARIADENIE ................................... 1-50
IMPIANTO IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO ................ 1-50 ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ1-50 HYDRAULICKÝ RIADIACI
MONTANTI .................................................................... 1-50 ÌÀ×ÒÛ .......................................................................... 1-50 VENTIL .......................................................................... 1-50
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÂÈË ........................................................... 1-53
CONTROLLO DELLE FORCHE ................................... 1-53 RÁM ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA .............................. 1-50
RITIRO DELLA FORCA DAL SERVIZIO ....................... 1-54 ÈÇÚßÒÈÅ ÂÈË ÈÇ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ......................... 1-54
PREHLIADKA VIDLÍC ................................................... 1-53
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÏÎ VYRADENIE VIDLÍC Z PREVÁDZKY ........................... 1-54
CONTROLLO INSTALLAZIONI DI SICUREZZA 1-55 ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ................. 1-55
KONTROLA BEZPEÈNOSTNEJ VÝBAVY ......... 1-55
RUOTE ................................................................ 1-56 ÊÎËÅÑÀ .............................................................. 1-56
SICUREZZA DI CERCHI E RUOTE .............................. 1-56 ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ KOLESÁ .............................................................. 1-56
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO ÎÁÎÄÎÂ È ÊÎËÅÑ ...................................................... 1-56 BEZPEÈNOS RÁFIKOV A KOLIES ............................ 1-56
PER SOSTITUZIONE DEI CERCHI GOMMATI ........... 1-57 ÏÎÄÚÅÌ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ÄËß ÇÀÌÅÍÛ ZDVIHNUTIE VOZÍKA PRI VÝMENE KOLIES ............. 1-57
COPPIE DI SERRAGGIO RUOTE ................................ 1-57 ÎÁÎÄÎÂ È ØÈÍ .......................................................... 1-57
DOAHOVACIE MOMENTY MATÍC KOLIES ............... 1-57
ISTRUZIONI SPECIALI PER GOMMATURA ÊÐÓÒßÙÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ ÊÎËÅÑ ................................. 1-57
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ÄËß ZVLÁŠTNE POKYNY PRE VZDUCHOVÉ
PNEUMATICA ............................................................... 1-57
ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ØÈÍ ........................................... 1-57 PNEUMATIKY ................................................................ 1-57
MANUTENZIONI PARTICOLARI ....................... 1-58 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ZVLÁŠTNA ÚDRŽBA .......................................... 1-58
STIVAGGIO DEL CARRELLO ...................................... 1-58 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ .............. 1-58 USKLADNENIE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA .......... 1-58
LAVAGGIO DEI CARRELLI .......................................... 1-59 ÕÐÀÍÅÍÈÅ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ ........................ 1-58 UMÝVANIE VOZÍKA ...................................................... 1-59
SEDILE CONDUCENTE ............................................... 1-59 ÌÎÉÊÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ................................................... 1-59 SEDADLO VODIÈA ....................................................... 1-59
CONTROLLO E PULIZIA SERBATOIO ÊÐÅÑËÎ ÂÎÄÈÒÅËß ................................................... 1-59 KONTROLA A ÈISTENIE PALIVOVEJ
COMBUSTIBILE ............................................................ 1-59 ÊÎÍÒÐÎËÜ È Î×ÈÑÒÊÀ ÒÎÏËÈÂÍÎÃÎ ÁÀÊÀ ......... 1-59 NÁDRŽE ........................................................................ 1-59
IMPIANTO ELETTRICO ...................................... 1-60 ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ........................... 1-60 ELEKTRICKÝ SYSTÉM ...................................... 1-60
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
MANUTENZIONI ELETTRICHE ................................... 1-60 ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ÈASTÍ ............................... 1-60
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ .................................... 1-60

IV
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
APPENDICI MANUTENZIONE ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ PRÍLOHA ÚDRŽBA
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
APPENDICE (1.A) ............................................... 1-61 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.À) .......................................... 1-61 PRÍLOHA (1.A) .................................................... 1-61
MANUTENZIONI AGGIUNTIVE IN RODAGGIO .......... 1-61 ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ DODATOÈNÁ ÚDRŽBA POÈAS ZÁBEHU ................... 1-61
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ........................................................ 1-61
APPENDICE (1.B) ............................................... 1-62 PRÍLOHA (1.B) .................................................... 1-62
TEMPI DI MANUTENZIONE ......................................... 1-62 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.Â) .......................................... 1-62 HARMONOGRAM ÚDRŽBY ......................................... 1-62
ÈÍÒÅÐÂÀËÛ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß .. 1-62
APPENDICE (1.C) ............................................... 1-63 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.C) .......................................... 1-63 PRÍLOHA (1.C) .................................................... 1-63
TEMPI DI MANUTENZIONE ......................................... 1-63 ÈÍÒÅÐÂÀËÛ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß .. 1-63 HARMONOGRAM ÚDRŽBY ......................................... 1-63
APPENDICE (1.J) - ATTREZZATURE ................ 1-64 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.J) - ÎÑÍÀÑÒÊÀ .................... 1-64 PRÍLOHA (1.J) - PRÍSLUŠENSTVO ................... 1-64
PROLUNGHE FORCHE ............................................... 1-64 ÓÄËÈÍÈÒÅËÈ ÂÈË ...................................................... 1-64 PREDŎENIE VIDLÍC ................................................... 1-64
ATTREZZATURE VARIE .............................................. 1-65 ÐÀÇËÈ×ÍÀß ÎÑÍÀÑÒÊÀ ............................................ 1-65 RÔZNE PRÍSLUŠENSTVO ........................................... 1-65
APPENDICE (1.K) - VERSIONI SPECIALI ......... 1-66 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.Ê) - ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ PRÍLOHA (1.K) - ZVLÁŠTNE VERZIE ................ 1-66
VERSIONE SPECIALE PER AMBIENTI POLVEROSI . 1-66 ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ................................................... 1-66 ZVLÁŠTNA VERZIA PRE PRÁCU V PRAŠNOM
VERSIONE PER AMBIENTI FILAMENTOSI ................ 1-67 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß PROSTREDÍ .................................................................. 1-66
VERSIONE PER CONCERIE ........................................ 1-67 ÇÀÏÛËÅÍÍÎÉ ÑÐÅÄÛ ............................................... 1-66 ZVLÁŠTNA VERZIA PRE PRÁCU V PROSTREDÍ
VERSIONE PER CIRCOLAZIONE SALTUARIA .......... 1-68 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß S VYSOKÝM ZAAŽENÍM VLÁKNITÝMI MATERIÁLMI 1-67
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ Ñ ÂÛÑÎÊÈÌ ZVLÁŠTNA VERZIA PRE GARBIARNE ....................... 1-67
APPENDICE (1.L) - SEDILE CON CINTURA DI ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÂÎËÎÊÍÀ ....................................... 1-67 ZVLÁŠTNA VERZIA NA OBÈASNÚ JAZDU
SICUREZZA ......................................................... 1-69 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß PO CESTE .................................................................... 1-68
USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA ....................... 1-69 ÊÎÆÅÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ............................ 1-67
MANUTENZIONE DELLA CINTURA ............................ 1-71 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß ÐÅÄÊÎÃÎ
PRÍLOHA (1.L) - SEDADLO
RISCHI RESIDUI IN CASO DI ROVESCIAMENTO ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ................................ 1-68 S BEZPEÈNOSTNÝM PÁSOM ........................... 1-69
LATERALE .................................................................... 1-71 POUŽITIE BEZPEÈNOSTNÉHO PÁSU ....................... 1-69
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.L) - ÊÐÅÑËÎ Ñ ÐÅÌÍÅÌ ÚDRŽBA PÁSU ............................................................. 1-71
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ............................................... 1-69 PRETRVÁVAJÚCE RIZIKO BOÈNÉHO
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÐÅÌÍß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ......... 1-69 PREVRHNUTIA ............................................................. 1-71
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÐÅÌÍß .............. 1-71
ÎÑÒÀÒÎ×ÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎÃÎ
ÎÏÐÎÊÈÄÛÂÀÍÈß ..................................................... 1-71

USO DEI COMPONENTI ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ POUŽITIE ŠPECIFICKÝCH


SPECIFICI CARGO ×ÀÑÒÅÉ CARGO CASTÍ CARGO
DESCRIZIONE PARTI PRINCIPALI ...................... 2-2 ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ×ÀÑÒÅÉ .................... 2-2 POPIS HLAVNÝCH CASTÍ .................................... 2-2
DESCRIZIONE COMPONENTI DEI CARRELLI ... 2-3 ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÓÇËÛ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ...................... 2-3 ŠPECIFICKÉ CASTI VOZÍKA ............................... 2-3
SEDILE ............................................................................ 2-3 ÊÐÅÑËÎ .......................................................................... 2-3 SEDADLO ....................................................................... 2-3
PANNELLO STRUMENTAZIONE ................................... 2-3 ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ................................................ 2-3 PRÍSTROJOVÁ DOSKA ................................................. 2-3
CRUSCOTTO .................................................................. 2-3 ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÙÈÒÎÊ ................................................... 2-3 PANEL KONTROLIEK ..................................................... 2-3
AVVERTENZE ................................................................. 2-4 ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ ..................................................... 2-4 POZOR ............................................................................ 2-4
INDICAZIONI DEL CRUSCOTTO ................................... 2-5 ÏÐÈÁÎÐÛ ÍÀ ÏÐÈÁÎÐÍÎÌ ÙÈÒÊÅ .......................... 2-5 KONTROLKY .................................................................. 2-5
VOLANTE ........................................................................ 2-7 ÐÓËÅÂÎÅ ÊÎËÅÑÎ ........................................................ 2-7 VOLANT .......................................................................... 2-7
CLACSON ....................................................................... 2-7 ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÈÃÍÀË ...................................................... 2-7 KLAKSÓN ........................................................................ 2-7
LEVA COMANDO INDICATORI DI DIREZIONE (opz.) .. 2-7 ÐÛ×Àà ÓÊÀÇÀÒÅËß ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÂÈÆÅÍÈß PÁKA SMEROVIEK (volitelná) ........................................ 2-7
PEDALIERA .................................................................... 2-8 (ïî çàêàçó) ...................................................................... 2-7 PEDÁLE ........................................................................... 2-8
INVERSORE DI MARCIA AL VOLANTE ÏÅÄÀËÈ .......................................................................... 2-8 PÁKA SMERU JAZDY NA STLPIKU RIADENIA
(versione alternativa) ....................................................... 2-8 ÐÛ×Àà ÏÅÐÅÊËÞ×ÅÍÈß ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÂÈÆÅÍÈß (alternatívna verzia) ........................................................ 2-8
PEDALIERA BASCULANTE ÍÀ ÐÓËÅÂÎÉ ÊÎËÎÍÊÅ (àëüòåðíàòèâíîå èñïîëíåíèå)2- DVOJPEDÁLOVÝ SYSTÉM (alternatívna verzia) .......... 2-8
(versione alternativa) ....................................................... 2-8 8 OTVÁRANIE KAPOTY MOTORA ................................... 2-9
APERTURA COFANO MOTORE ................................... 2-9 ÑÈÑÒÅÌÀ Ñ ÊÀ×ÀÞÙÅÉÑß ÏÅÄÀËÜÞ ŠPECIFICKÉ OVLÁDAÈE NA MANIPULÁCIU
COMANDI SPECIFICI PER LA MOVIMENTAZIONE (àëüòåðíàòèâíîå èñïîëíåíèå) ...................................... 2-8 S NÁKLADOM ............................................................... 2-10
DEI CARICHI ................................................................. 2-10 ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØÊÈ ÌÎÒÎÐÍÎÃÎ ÎÒÑÅÊÀ ............ 2-9 ZARIADENIE NA ZRÝCHLENIE ZDVÍHANIA
DISPOSITIVO ACCELERAZIONE ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß (volite¾né) ...................................................................... 2-10
DI SOLLEVAMENTO (opz.) .......................................... 2-10 ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÇÎÌ ................................. 2-10 PREVÁDZKOVÁ BRZDA .............................................. 2-10
PEDALE FRENO DI SERVIZIO .................................... 2-10 ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÓÑÊÎÐÅÍÈß ÏÎÄÚÅÌÀ SPÍNAÈ PARKOVACEJ BRZDY ................................... 2-10
INTERRUTTORE FRENO DI STAZIONAMENTO ........ 2-10 (ïî çàêàçó) .................................................................... 2-10 NÚDZOVÁ BRZDA ........................................................ 2-11
FRENO DI EMERGENZA ............................................. 2-11 ÐÀÁÎ×ÈÉ ÒÎÐÌÎÇ ..................................................... 2-10 HYDROSTATICKÉ BRZDENIE ..................................... 2-11
FRENATURA IDROSTATICA ....................................... 2-11 ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ ÑÒÎßÍÎ×ÍÎÃÎ ÒÎÐÌÎÇÀ ....... 2-10 ŠTARTOVANIE VOZÍKA ................................................ 2-11
AVVIAMENTO DEL CARRELLO .................................. 2-11 ÀÂÀÐÈÉÍÛÉ ÒÎÐÌÎÇ ............................................... 2-11 SYSTÉM LPG ................................................................ 2-12
IMPIANTO GPL ............................................................. 2-12 ÃÈÄÐÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÎÐÌÎÆÅÍÈÅ ..................... 2-11 CHOD LPG SYSTÉMU ................................................. 2-12
FUNZIONAMENTO A GPL ........................................... 2-12 ÍÀ×ÀËÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ØÒÀÁÅËÅÐÀ ........................... 2-11
ÑÈÑÒÅÌÀ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÀß ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ 2-12
ŠPECIFICKÁ BEZPEÈNOSTNÁ VÝBAVA .......... 2-13
INSTALLAZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA . 2-13 BEZPEÈNOSTNÉ KONCOVÉ ZARÁŽKY

V
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
FINE CORSA DI SICUREZZA DEI CARRELLINI ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ .............................. 2-12 UPÍNACEJ DOSKY VIDLÍC .......................................... 2-13
PORTA FORCHE .......................................................... 2-13 MANŽETY ZDVÍHACÍCH VALCOV RÁMU
COLLARI DI RITEGNO DEI MARTINETTI DI
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏÎ ZDVÍHACIEHO MECHANIZMU ..................................... 2-13
SOLLEVAMENTO DEI MONTANTI .............................. 2-13 ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ................. 2-13 NÚDZOVÝ SPÍNAÈ ....................................................... 2-13
PULSANTE DI EMERGENZA ....................................... 2-13 ÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄËß KONEKTOR BATÉRIE .................................................. 2-14
CONNETTORE BATTERIA ........................................... 2-14 ÊÀÐÅÒÊÈ Ñ ÂÈËÀÌÈ .................................................. 2-13 ZÁMKA KAPOTY ........................................................... 2-14
SERRATURA COFANO ................................................ 2-14 ÊÎËÜÖÀ ÏÎÄÚÅÌÍÛÕ ÖÈËÈÍÄÐΠÌÀ×ÒÛ ......... 2-13 KOTVIACE SKRUTKY ZDVÍHACÍCH REAZÍ ............. 2-14
TIRANTI CATENE DI SOLLEVAMENTO ...................... 2-14 ÀÂÀÐÈÉÍÛÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ ................................... 2-13 BEZPEÈNOSTNÉ PÁSY ............................................... 2-14
CINTURE DI SICUREZZA ............................................ 2-14 ÊÎÍÍÅÊÒÎÐ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎÉ ÁÀÒÀÐÅÈ ............ 2-14
ÇÀÏÎÐ ÊÀÏÎÒÀ ........................................................... 2-14 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
DATI FONDAMENTALI DEL CARRELLO .......... 2-15 ÁÎËÒÛ ÍÀÒßÆÅÍÈß ÏÎÄÚÅÌÍÎÉ ÖÅÏÈ ............. 2-14 VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA ........................... 2-15
TARGA DELLE PORTATE ............................................ 2-15 ÐÅÌÍÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ........................................... 2-14 VÝKONOVÝ ŠTÍTOK .................................................... 2-15
TARGA IDENTIFICATRICE .......................................... 2-15 IDENTIFIKAÈNÝ ŠTÍTOK ............................................. 2-15
GOMMATURE STANDARD .......................................... 2-15 ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ŠTANDARDNÉ PNEUMATIKY: ..................................... 2-15
LARGHEZZA DEI CORRIDOI DI STIVAGGIO A 90° ØÒÀÁÅËÅÐÎÂ Ñ ÂÈËÀÌÈ ............................... 2-15 ŠÍRKA ULIÈKY PRI 90° OTOÈENÍ ............................... 2-16
PER CARRELLI CARGO ................................................ 2-16 ÒÀÁËÈ×ÊÀ Ñ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÄÀÍÍÛÌÈ ............. 2-15 ROZMERY VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA ................. 2-16
DIMENSIONI DEI CARRELLI ....................................... 2-16 ÒÀÁËÈ×ÊÀ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ .................................. 2-15 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÉHO
DATI STANDARD DEI CARRELLI ................................ 2-17 ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ØÈÍÛ ............................................... 2-15 VOZÍKA ......................................................................... 2-17
PERNO DI TRAINO ...................................................... 2-18 ØÈÐÈÍÀ ÇÀÊËÀÄÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÎÕÎÄÀ Ñ AŽNÝ ÈAP .................................................................. 2-18
PUNTI DI AGGANCIO PER IL SOLLEVAMENTO DEL ÏÎÂÎÐÎÒÎÌ 90Î ÄËß ØÒÀÁÅËÅÐÀ «CARGO» ..... 2-16 BODY UCHYTENIA HÁKOV PRI ZDVÍHANÍ VOZÍKA .. 2-18
CARRELLO ................................................................... 2-18 ÐÀÇÌÅÐÛ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ .......................... 2-16
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ÄËß ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÃÎ
ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ ............................................. 2-17
ÁÓÊÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ØÒÛÐÜ ....................................... 2-18
ÒÎ×ÊÈ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÈß ÊÐÞÊΠÄËß ÏÎÄÚÅÌÀ
ØÒÀÁÅËÅÐÀ ................................................................. 2-18

MANUTENZIONE DEI ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÚDRŽBA ŠPECIFICKÝCH


COMPONENTI SPECIFICI CARGO ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ×ÀÑÒÅÉ CARGO CASTÍ CARGO
GENERALITÀ ...................................................... 2-19 ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ .................................................. 2-19 VŠEOBECNE ...................................................... 2-19
MOTORI ............................................................... 2-19 ÄÂÈÃÀÒÅËÈ ....................................................... 2-19 MOTORY .............................................................. 2-19
FILTRO COMBUSTIBILE DEI MOTORI DIESEL ......... 2-19 ÒÎÏËÈÂÍÛÉ ÔÈËÜÒÐ ÄËß ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ PALIVOVÝ FILTER NAFTOVÉHO MOTORA ............... 2-19
CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE ..................... 2-20 ÄÂÈÃÀÒÅËß .................................................................. 2-19 KONTROLA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJA .......... 2-20
RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERANTE ..................... 2-20 ÊÎÍÒÐÎËÜ ÓÐÎÂÍß ÌÀÑËÀ Â ÄÂÈÃÀÒÅËÅ ............ 2-20 DOPLNENIE CHLADIACEJ KVAPALINY ...................... 2-20
ÄÎËÈÂ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÅÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ ..................... 2-20
GRUPPO ASPIRAZIONE ................................... 2-21 JEDNOTKA NASÁVANIA .................................... 2-21
FILTRO ARIA ................................................................ 2-21 ÁËÎÊ ÂÑÀÑÛÂÀÍÈß ........................................ 2-21 VZDUCHOVÝ FILTER ................................................... 2-21
PREFILTRO A CICLONE .............................................. 2-21 ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÔÈËÜÒÐ ............................................... 2-21 VSTUPNÝ CYKLÓNOVÝ ÈISTIÈ VZDUCHU ............... 2-21
ÖÈÊËÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÒÐ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ
TRASMISSIONE IDROSTATICA ....................... 2-22 Î×ÈÑÒÊÈ ...................................................................... 2-21
HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA .................... 2-22
CAMBIO FILTRO E OLIO TRASMISSIONE ................. 2-22 VÝMENA FILTRA A PREVODOVÉHO OLEJA ............. 2-22
CONTROLLO DELLE TENUTE E PULIZIA ÃÈÄÐÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß .......... 2-22 KONTROLA TESNENÍ A ÈISTOTY SYSTÉMU ............ 2-23
DELL’IMPIANTO ........................................................... 2-23 ÇÀÌÅÍÀ ÔÈËÜÒÐÀ È ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÎÍÍÎÃÎ KONTROLA PREVODOVÉHO OLEJA ......................... 2-24
CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO TRASMISSIONE .. 2-24 ÌÀÑËÀ .......................................................................... 2-22
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÉ È ×ÈÑÒÎÒÛ
PREVODOVKA POHONU ................................... 2-24
MOTORI DI TRAZIONE ...................................... 2-24 ÑÈÑÒÅÌÛ .................................................................... 2-23 JEDNOTKA POHONU .................................................. 2-24
GRUPPO TRAZIONE .................................................... 2-24 ÊÎÍÒÐÎËÜ ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑËÀ ............ 2-24 HYDRAULICKÝ MOTOR ............................................... 2-24
MOTORE IDRAULICO .................................................. 2-24 JAZDNÉ PEDÁLY – PLYNOVÝ PEDÁL –
PEDALI DI MARCIA - ACCELERATORE - PEDALIERA ÏÐÈÂÎÄÍÀß ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß ......................... 2-24 DVOJPEDÁLOVÝ SYSTÉM .......................................... 2-24
BASCULANTE ............................................................... 2-24 ÏÐÈÂÎÄÍÎÉ ÀÃÐÅÃÀÒ ............................................... 2-24
ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ............................... 2-24
ZDVÍHACIE ZARIADENIE ................................... 2-25
GRUPPO DI SOLLEVAMENTO .......................... 2-25 ÏÐÈÂÎÄÍÛÅ ÏÅÄÀËÈ – ÀÊÑÅËÅÐÀÒÎÐ – HYDRAULICKÝ VENTIL ............................................... 2-25
DISTRIBUTORE IDRAULICO ....................................... 2-25 ÑÈÑÒÅÌÀ Ñ ÊÀ×ÀÞÙÅÉÑß ÏÅÄÀËÜÞ ................... 2-24 OLEJ ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA A VÝMENA FILTRA 2-
CAMBIO DELL'OLIO E DEL FILTRO 25
DEL CIRCUITO DI SOLLEVAMENTO .......................... 2-25 ÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ...................... 2-25 RÁM ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA .............................. 2-26
MONTANTI .................................................................... 2-26 ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÀÏÀÍ ...................................... 2-25 MAZANIE ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA ...................... 2-27
LUBRIFICAZIONE DEL GRUPPO ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ È ÔÈËÜÒÐÀ ÄËß ÏÎÄÚÅÌÍÎÃÎ
DI SOLLEVAMENTO .................................................... 2-27 ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ........................................................ 2-25
KONTROLA ŠPECIFICKEJ BEZPEÈNOSTNEJ
TUBAZIONI IDRAULICHE MARTINETTI ÌÀ×ÒÛ .......................................................................... 2-26 VÝBAVY ............................................................... 2-28
DI BRANDEGGIO ......................................................... 2-28 ÑÌÀÇÛÂÀÍÈÅ ÏÎÄÚÅÌÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ... 2-27 JEDNOTKA RIADENIA ....................................... 2-29
ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎ OVLÁDANIE RIADENIA ................................................ 2-29
CONTROLLO INSTALLAZIONI SPECIFICHE DI ÄÛ ÍÀÊËÎÍßÞÙÈÕ ÖÈËÈÍÄÐÎÂ .......................... 2-28
SICUREZZA ......................................................... 2-28 KONTROLA A VYÈISTENIE TESNENÍ SYSTÉMU
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ POSILÒOVAÈA RIADENIA ........................................... 2-29

VI
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
GRUPPO STERZO .............................................. 2-29 ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ .................. 2-28 BRZDY ................................................................. 2-30
COMANDO STERZO .................................................... 2-29 SCHÉMA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ............................. 2-30
CONTROLLO DELLE TENUTE E PULIZIA
ÐÓËÅÂÎÉ ÓÇÅË ................................................. 2-29 KONTROLA BÀZD ........................................................ 2-30
DELL'IMPIANTO IDROGUIDA ...................................... 2-29 ÐÓËÅÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ............................................. 2-29 ODBLOKOVANIE BÀZD PRI AHANÍ VOZÍKA ............ 2-31
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÓÏËÎÒÍÅÍÈÉ È Î×ÈÑÒÊÀ ÑÈÑÒÅÌÛ
FRENI .................................................................. 2-30 ÃÈÄÐÎÓÑÈËÈÒÅËß ÐÓËß .......................................... 2-29 ELEKTRICKÝ SYSTÉM ...................................... 2-31
SCHEMA IMPIANTO FRENO ....................................... 2-30 GENERÁLNA KONTROLA ........................................... 2-31
CONTROLLO DEL FRENO .......................................... 2-30
ÒÎÐÌÎÇÀ ........................................................... 2-30 BATÉRIA ........................................................................ 2-31
SBLOCCO DEI FRENI PER IL TRAINO ÑÕÅÌÀ ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ .............................. 2-30 ELEKTRICKÝ RIADIACI PANEL ................................... 2-32
DEL CARRELLO ........................................................... 2-31 ÊÎÍÒÐÎËÜ ÒÎÐÌÎÇΠ............................................. 2-30 UPOZORNENIE –MIKROSPÍNACE ............................. 2-33
ÐÀÇÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÎÐÌÎÇÎÂ
IMPIANTO ELETTRICO ...................................... 2-31 ÄËß ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÈ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ............................... 2-31
CONTROLLO GENERALE ........................................... 2-31
BATTERIA ..................................................................... 2-31
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ........................... 2-31
PANNELLO COMPONENTI ELETTRICI ...................... 2-32 ÎÁÙÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ .................................................... 2-31
AVVERTENZA - MICROINTERRUTTORI .................... 2-33 ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÀß ÁÀÒÀÐÅß ................................... 2-31
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÏÀÍÅËÜ ........... 2-32
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ - ÌÈÊÐÎÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÈ ... 2-33

APPENDICI MANUTENZIONE ÏÐÈËÎÆÅÍÈß ÏÎ PRÍLOHY ÚDRŽBY


CARGO ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ CARGO
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ CARGO
APPENDICE (2.A) ............................................... 2-34 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.À) .......................................... 2-34 PRÍLOHA (2.A) .................................................... 2-34
COPPIE DI SERRAGGIO ............................................. 2-34 ÊÐÓÒßÙÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ ÇÀÒßÃÈÂÀÍÈß ................... 2-34 DOAHOVACIE MOMENTY ......................................... 2-34

APPENDICE (2.B) ............................................... 2-35 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.Â) .......................................... 2-35 PRÍLOHA (2.B) .................................................... 2-35
MANUTENZIONI AGGIUNTIVE IN RODAGGIO .......... 2-35 ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ DODATOÈNÁ ÚDRŽBA POÈAS ZÁBEHU ................... 2-35

APPENDICE (2.C) ............................................... 2-36 ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÐÈ ÎÁÊÀÒÊÅ .............................. 2-35 PRÍLOHA (2.C) .................................................... 2-36
TEMPI DI MANUTENZIONE ......................................... 2-36 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.Ñ) .......................................... 2-36 HARMONOGRAM ÚDRŽBY ......................................... 2-36

APPENDICE (2.D) ............................................... 2-37 ÈÍÒÅÐÂÀËÛ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß . 2-36 PRÍLOHA (2.D) ................................................... 2-37
TEMPI DI MANUTENZIONE ......................................... 2-37 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.D) .......................................... 2-37 HARMONOGRAM ÚDRŽBY ......................................... 2-37

APPENDICE (2.E) ............................................... 2-38 ÈÍÒÅÐÂÀËÛ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß .. 2-37 PRÍLOHA (2.E) .................................................... 2-38
SPECIFICHE OLI E GRASSI ........................................ 2-38 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.Å) .......................................... 2-38 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE MAZÍV A OLEJOV ......... 2-38

APPENDICE (2.F) ................................................ 2-38 ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈÈ ÌÀÑËÀ È ÃÓÑÒÎÉ ÑÌÀÇÊÈ ........ 2-38 PRÍLOHA (2.F) ..................................................... 2-38
PESO CARRELLI .......................................................... 2-38 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.F) ........................................... 2-38 HMOTNOSTI VOZÍKA ................................................... 2-38

APPENDICE (2.H) ............................................... 2-39 ÌÀÑÑÀ ØÒÀÁÅËÅÐÎÂ ................................................ 2-38 PRÍLOHA (2.H) .................................................... 2-39
RICICLAGGI .................................................................. 2-39 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.Í) .......................................... 2-39 RECYKLOVANIE ........................................................... 2-39

APPENDICE (2.I) ................................................. 2-41 ÓÒÈËÈÇÀÖÈß .............................................................. 2-39 PRÍLOHA (2.I) ...................................................... 2-40
SCHEMA IMPIANTO LUCI ........................................... 2-39 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.I) ............................................ 2-40 BLOKOVÁ SCHÉMA SYSTÉMU OSVETLENIA VOZÍKA2-40

APPENDICE (2.J) - ATTREZZATURE SPECIALI2-41 ÑÕÅÌÀ ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ..................... 2-40 PRÍLOHA (2.J) ..................................................... 2-41
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO CON CABINA ..... 2-41 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (2.J) ........................................... 2-41 ZVLÁŠTNE ZARIADENIA ................................... 2-41
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ................. 2-41 ZDVÍHANIE VYSOKOZDVIŽNÉHO
ÏÎÄÚÅÌ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÊÀÁÈÍÎÉ ......................... 2-41 VOZÍKA S KABÍNOU ..................................................... 2-41

VII
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO

INDICE RICHIAMI DA ETICHETTE ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÎÏÈÑÀÍÈÉ ßÐËÛÊΠZOZNAM POPISOV ZNAÈIEK

SALDATURE ................................................................ 1-6 ÑÂÀÐÊÀ ...................................................................... 1-6 ZVARY ......................................................................... 1-6

LIMITE PORTATA MASSIMA .................................... 1-7 ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÜ ............. 1-7 MAXIMÁLNA NOSNOS ............................................ 1-7

PUNTI DI AGGANCIO PER IL ÒÎ×ÊÈ ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÊÐÞÊΠÄËß BODY PRICHYTENIA HÁKOV
SOLLEVMENTO DEL CARRELLO ........................... 1-8 ÏÎÄÚÅÌÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ........................................... 1-8 PRI ZDVÍHANÍ VOZÍKA .............................................. 1-8

SCONNESSIONE BATTERIA .................................... 1-14 ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎÉ ÁÀÒÀÐÅÈ ...... 1-14 ODPOJENIE BATÉRIE ............................................... 1-14

RIFORNIMENTO GASOLIO ....................................... 1-33 ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÄÈÇÅËß .................................................. 1-33 DOPLNENIE PALIVA .................................................. 1-33

SEDILE CON CINTURA DI SICUREZZA ................ 1-69 ÊÐÅÑËÎ Ñ ÐÅÌÍÅÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ .................. 1-69 SEDADLO S BEZPEÈNOSTNÝM PÁSOM ................ 1-69

FRENO STAZIONAMENTO ....................................... 2-4 ÑÒÎßÍÎ×ÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ ......................... 2-4 PARKOVACÍ SPÍNAÈ ................................................. 2.4
FRENO STAZIONAMENTO ....................................... 2-10 ÑÒÎßÍÎ×ÍÛÉ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ ......................... 2-10 PARKOVACÍ SPÍNAÈ ................................................. 2.10

PULSANTE DI EMERGENZA .................................... 2-4 ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÊÍÎÏÊÀ .............................................. 2-4 HAVARIJNÉ TLAÈIDLO .............................................. 2-4
PULSANTE DI EMERGENZA .................................... 2-13 ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÊÍÎÏÊÀ .............................................. 2-13 HAVARIJNÉ TLAÈIDLO .............................................. 2-13
SCONNESSIONE BATTERIA .................................... 2-9 ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎÉ ÁÀÒÀÐÅÈ ...... 2-9 ODPOJENIE BATÉRIE ............................................... 2-9
SCONNESSIONE BATTERIA .................................... 2-14 ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎÉ ÁÀÒÀÐÅÈ ...... 2-14 ODPOJENIE BATÉRIE ............................................... 2-14
SCONNESSIONE BATTERIA .................................... 2-31 ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎÉ ÁÀÒÀÐÅÈ ...... 2-31 ODPOJENIE BATÉRIE ............................................... 2-31

PRESSIONI DI GONFIAGGIO .................................. 2-15 ÄÀÂËÅÍÈÅ Â ØÈÍÀÕ ............................................... 2-15 TLAK V PNEUMATIKÁCH ........................................... 2-15

PERNO DI TRAINO ................................................... 2-18 ÁÓÊÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ØÊÂÎÐÅÍÜ .............................. 2-18 AŽNÝ ÈAP ................................................................ 2-18

PUNTI DI AGGANCIO PER IL ÒÎ×ÊÈ ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÊÐÞÊΠÄËß BODY PRICHYTENIA HÁKOV PRI
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO ......................... 2-18 ÏÎÄÚÅÌÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ........................................... 2-18 ZDVÍHANÍ VOZÍKA ..................................................... 2-18
PUNTI DI AGGANCIO PER IL ÒÎ×ÊÈ ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÊÐÞÊΠÄËß BODY PRICHYTENIA HÁKOV PRI
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO ......................... 2-41 ÏÎÄÚÅÌÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ........................................... 2-41 ZDVÍHANÍ VOZÍKA ..................................................... 2-41

LIQUIDO REFRIGERANTE ........................................ 2-20 ÎÕËÀÆÄÀÞÙÀß ÆÈÄÊÎÑÒÜ ................................. 2-20 CHLADIACA KVAPALINA ........................................... 2-20

OLIO TRASMISSIONE ............................................... 2-22 ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÀÑËÎ ..................................... 2-22 HYDRAULICKÝ OLEJ ................................................. 2-22
OLIO SOLLEVAMENTO ............................................. 2-25 ÌÀÑËÎ ÏÎÄÚÅÌÍÈÊÀ ............................................. 2-25 ZDVÍHACÍ OLEJ ......................................................... 2-25

VIII
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

USO E MANUTENZIONE ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ OBSLUHA A ÚDRŽBA


CARRELLI ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ VYSOKOZDVIŽNÝCH
È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ VOZÍKOV
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ

ENDOTERMICI ÄÂÈÃÀÒÅËÜ SO SPALOVACÍM


ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ MOTOROM
ÑÃÎÐÀÍÈß

Ogni indicazione o richiamo citato su questo Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ èëè ïðåäóïðåæäåíèå, Informácie a pokyny typu “dolava”, “doprava”,
Manuale, "destro", "sinistro", "orario", óêàçàííûå â ýòîì ðóêîâîäñòâå êàê «ïðàâûé», “v smere hodinových ruciciek”, “proti smeru
"antiorario", "anteriore" o "posteriore", è da «ëåâûé», «ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå», «ïðîòèâ hodinových ruciciek”, “vpredu” alebo “vzadu”
intendersi riferito al conducente seduto al posto ÷àñîâîé ñòðåëêè», «ïåðåäíèé» èëè «çàäíèé», sú chápané z pohladu vodica sediaceho na sedadle
di guida. îòíîñÿòñÿ ê êðåñëó âîäèòåëÿ â ïîëîæåíèè obsluhy.
âîæäåíèÿ.

1- 1
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
USO DEI COMPONENTI ïðèìåíåíèå POUŽITIE CASTÍ
COMUNI ENDOTERMICI ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ SPOLOCNÝCH PRE
ÓÇËΠVYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
SO SPALOVACÍM
USO E APPLICAZIONI DEL ÝÍÄÎÒÅÐÌÈ×ÅÑÈÕ MOTOROM
CARRELLO ELEVATORE ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ
ENDOTERMICO ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ØÒÀÁÅËÅÐΠPOUŽITIE VYSOKOZDVIŽNÉHO
Ñ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÌ VOZÍKA SO SPALOVACÍM
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß MOTOROM
NOTE GENERALI ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
Ferme restando le caratteristiche essenziali del BT Industries AB ðåçåðâèðóåò ïðàâî äåëàòü
tipo di carrello descritto, la BT Industries AB Bez ohladu na základnú charakteristiku
ëþáûå ìîäèôèêàöèè óçëîâ, äåòàëåé è popisovaného druhu vysokozdvižného vozíka, BT
S.p.A. si riserva il diritto di apportare le eventuali ïðèíàäëåæíîñòåé, íå êàñàþùèåñÿ Industries AB si vyhradzuje právo podla uváženia
modifiche di organi, dettagli ed accessori, che ñóùåñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê îïèñàííîãî òèïà kedykolvek vykonat akékolvek zmeny dielov,
riterrà convenienti per il miglioramento del prodotto øòàáåëåðà, åñëè ýòî òðåáóåòñÿ, â ëþáîå âðåìÿ konštrukcných prvkov a príslušenstva z výrobných
o per esigenze di carattere costruttivo o com- äëÿ óëó÷øåíèÿ ñâîéñòâ èçäåëèÿ èëè ïî alebo obchodných dôvodov.
merciale, in qualunque momento. êîììåð÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Øòàáåëåðû ñ âèëàìè ÂÒ ïîëíîñòüþ
I carrelli BT sono conformi alla Direttiva ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì «Äèðåêòèâû ïî Vysokozdvižné vozíky BT plne vyhovujú
"MACCHINE" 89/392/CEE e successivi aggior- ìàøèíàì» ÅÝÑ (Åâðîïåéñêîå ýêîíîìè÷åñêîå požiadavkám smernice EEC “O STROJOCH”
namenti, alla Dirattiva "COMPATIBILITÀ ñîîáùåñòâî) 89/392 ñ ïîñëåäóþùèìè 89/392/EEC v jej novelizovanom znení, smernici
ELETTROMAGNETICA" 89/336/CEE e suc- èçìåíåíèÿìè è äèðåêòèâû 89/336 ÅÝÑ “O ELEKTROMAGNETICKEJ
cessivi aggiornamenti. «Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü» ñ KOMPATIBILITE” 89/336/EEC v jej
Si ricorda che la compatibilità elettromagnetica ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè. Ïîìíèòå, ÷òî novelizovanom znení. Je treba si uvedomit, že
è riferita ad ambienti industriali e civili normali ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü îòíîñèòñÿ ê elektromagnetická kompatibilita sa vztahuje na
íîðìàëüíûì ïðîìûøëåííûì è ãðàæäàíñêèì štandardné priemyselné a civilné prostredie
(EN 12895); per condizioni particolari contattare âíåøíèì óñëîâèÿì (EN 12895); äëÿ ñïåöèàëüíûõ
la BT. (EN12895); V prípade zvláštnych podmienok
óñëîâèé îáðàùàéòåñü â ÂÒ. kontaktujte BT.
I carrelli sono sicuri se utilizzati da personale esperto Øòàáåëåðû áåçîïàñíû, åñëè ýêñïëóàòèðóþòñÿ
e in possesso di tutte le informazioni sull'AMBIENTE Vysokozdvižné vozíky sú bezpecné, ak ich
îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì, âëàäåþùèì ïîëíîé obsluhujú kvalifikovaní pracovníci, ktorí do
DI LAVORO, come descritto successivamente. èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ ÂÍÅØÍÈÕ detailov poznajú dané PRACOVNÉ
ÓÑËÎÂÈÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ, êàê îïèñàíî PROSTREDIE tak, ako je to uvedené nižšie.
íèæå.
IMPIEGO NORMALE DEL CARRELLO ÍÎÐÌÀËÜÍÀß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß BEŽNÉ POUŽITIE
ELEVATORE ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA
Il carrello elevatore a forche frontali è un mezzo Øòàáåëåð ñ ðàñïîëîæåííûì âïåðåäè Vysokozdvižný vozík so zdvíhacím
per la movimentazione e il trasporto di carichi ïîäúåìíèêîì ñ âèëàìè ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîðòíûì
organizzati in unità singole pallettizzate. ñðåäñòâîì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ïåðåìåùåíèÿ mechanizmom vpredu je vozidlo na presúvanie
Il prelievo e il deposito dei carichi può avvenire è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ãðóçîâ, ðàçìåùåííûõ a prepravu nákladov uložených na samostatných
sia in magazzini a terra che in magazzini a îòäåëüíûìè áëîêàìè íà ïîääîíå. paletách.
scansia. Le normali condizioni di impiego del Ñèõïîìîùüþãðóçûìîæíî ïîäíèìàòüèðàçìåùàòü Náklad je možné zdvihnút z podlahy skladu alebo
carrello elevatore a forche frontali e la posizione íåïîñðåäñòâåííî ñ ïîëà èëè ñ ïîëîê ñêëàäà. z police a následne uložit.
normale di guida, sono descritte nella normativa Íîðìàëüíûå óñëîâ Bežné podmienky pre použitie celných vidlicových
Europea EN 1726 e nella UNI-ISO 1074. èÿ ýêñïëóàòàöèè øòàáåëåðîâ ñ ïåðåäíèì vysokozdvižných vozíkov a normálna poloha pri
ïîäúåìíèêîì è íîðìàëüíîå ïîëîæåíèå åçäû riadení vozíka je popísaná v európskych normách
îïèñàíû â åâðîïåéñêîì ñòàíäàðòå EN 1726 è EN 1726 a v norme UNI-ISO 1074.
â ñòàíäàðòå UNI-ISO 1074.
La configurazione originale del carrello non Îðèãèíàëüíàÿ êîíôèãóðàöèÿ øòàáåëåðà íå
deve essere assolutamente modificata Pôvodné prevedenie vysokozdvižného vozíka sa
äîëæíà èçìåíÿòüñÿ íè â êàêîì ñëó÷àå. nesmie nikdy menit.

1- 2
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
È severamente proibito il trasporto di persone Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ñëåäóåò Prevoz osôb na vidliciach alebo na samotnom
sulle forche o sul carrello stesso, ove non siano íèêîãî ïåðåâîçèòü íà âèëàõ èëè íà øòàáåëåðå vozíku nie je v žiadnom prípade povolený, pokial
installate apposite attrezzature esplicitamente êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà îí îáîðóäîâàí vozík nie je vybavený príslušným zariadením,
autorizzate allo scopo. ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëíîñòüþ äîçâîëåííûì ktoré bolo na tento úcel schválené.
äëÿ ýòîé öåëè îáîðóäîâàíèåì. Zodpovednostou vodica je zarucit, aby sa žiadna
È obbligo del conducente impedire che le persone Âîäèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà osoba nepohybovala v priestore pod zdvihnutými
sostino sotto le forche sollevate, o salgano su îáåñïå÷åíèå òîãî, ÷òîáû íèêòî íå ñòîÿë ïîä vidlicami vozíka a aby na nich nestála.
di esse. ïîäíÿòûìè âèëàìè èëè íå âçáèðàëñÿ íà íèõ. Vysokozdvižný vozík so spalovacím motorom
vyhovuje požiadavkám na stabilitu v uvedených
Il carrello elevatore , rispetta i requisiti di stabilità Øòàáåëåð ñ äâèãàòåëåì âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ normách EEC, ale aj napriek tomu je potrebné
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ïî ñòàáèëüíîñòè
richiesti dalle norme CEE citate, è importante óêàçàííûõ âûøå ñòàíäàðòîâ ÅÝÑ, îäíàêî, âàæíî obsluhovat a riadit vozík s náležitou opatrnostou
comunque operare e guidare con la dovuta ïðèâîäèòü â äåéñòâèå èëè âîäèòü åãî ñ a vyhnút sa riskantným a nebezpecným
prudenza, evitando manovre rischiose o azzar- íàäëåæàùåé îñòîðîæíîñòüþ, èçáåãàÿ manévrom (pozri kapitolu popisujúcu “POUŽITIE
date (vedi capitolo "USO DEL CARRELLO"). ðèñêîâàííûõ èëè îïàñíûõ ìàíåâðîâ (ñìîòðèòå VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA”).
ðàçäåë, îïèñûâàþùèé «ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Pri použití vysokozdvižného vozíka musí obsluha
ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ») dodržiavat pravidlá bezpecnosti a ochrany
Nell'uso del carrello, l'operatore è tenuto a ri- Ïðè èñïîëüçîâàíèè øòàáåëåðà îïåðàòîð äîëæåí zdravia na pracovisku. Obsluha musí používat
spettare le prescrizioni di legge per l'igiene e ñîáëþäàòü çàêîíû î êîíòðîëå ãèãèåíû è všetky ochranné pomôcky vyžadované pri práci
sicurezza del posto di lavoro, indossare quindi áåçîïàñíîñòè ðàáî÷åãî ìåñòà; îí îáÿçàí äëÿ v danom pracovnom prostredí, ako napríklad
tutto quanto richiesto dallo specifico ambiente ýòîãî íîñèòü âñå çàùèòíûå ýëåìåíòû òàêèå, bezpecnostnú prilbu, ochrannú obuv, pracovné
di lavoro, come ad es. il casco protettivo, le scarpe êàê çàùèòíûé øëåì, çàùèòíûå áîòèíêè, rukavice, atd.
anti infortunistiche, i guanti da lavoro ecc... ðàáî÷èå ðóêàâèöû è ò.ï.. Volitelné zariadenia
Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Na základe analýzy vykonanej koncovým
Accessori opzionali Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ðèñêà, âûïîëíåííîãî užívatelom s cielom zefektívnit prácu a zvýšit
A fronte di una analisi dei rischi, eseguita êîíå÷íûì ïîëüçîâàòåëåì, äëÿ óëó÷øåíèÿ bezpecnost na pracovisku je možné vozík vybavit
dall'utilizzatore finale per migliorare il lavoro e óñëîâèé ðàáîòû è ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè, doplnkovým príslušenstvom:
la sicurezza (riferita anche ad ambienti di lavoro øòàáåëåð ìîæåò áûòü îáîðóäîâàí ðÿäîì - doplnkový chránic nad hlavou vodica, na
äîïîëíèòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé:
particolari), il carrello può essere dotato di alcuni - äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà íà êðûøå ochranu vodica pred pádom velmi malých
accessori opzionali: øòàáåëåðà äëÿ çàùèòû âîäèòåëÿ îò predmetov.
A - la protezione supplementare al tettuccio - ochranný rám nákladu (A), používa sa na
ìåëêèõ ïðåäìåòîâ;
del carrello, per una migliore protezione del - çàùèòíàÿ ãðóçîâàÿ ðåøåòêà (À), manipuláciu s delenými nákladmi, ktoré svojou
conducente dalla caduta di oggetti minuti. èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ výškou prevyšujú zvislú cast vidlíc;
- la griglia reggicarico (A), utilizzata per mo- ñîñòàâíûõ ãðóçîâ, âûñîòà êîòîðûõ - svetlá na prácu v nedostatocne osvetlených
vimentare carichi frazionati la cui altezza áîëüøå, ÷åì âûñîòà çàäíåé ñòîðîíû âèë priestoroch (( 32 lux)
sia superiore all’altezza della spalla-forche; øòàáåëåðà; - otocné majáky (núdzové svetlá)
B - luci per ambienti poco illuminati (≤ ≤32 lux) - ôàðû äëÿ ïëîõî îñâåùåííûõ ó÷àñòêîâ (<
- luci rotanti (luci di emergenza) 32 ëþêñ); Nástavce
- âðàùàþùèåñÿ ïðîáëåñêîâûå ôàðû Diely namontované na vozík musia byt schválené
(àâàðèéíûå ôîíàðè). spolocnostou BT (vid “PRÍLOHU 1.J”).
Ïðèñïîñîáëåíèÿ Medzi nástavce môže patrit:
Óçëû, óñòàíîâëåííûå íà øòàáåëåðå äîëæíû áûòü - predlženie vidlíc (B), za predpokladu, že
Attrezzature îäîáðåíû ÂÒ (ñìîòðèòå «ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1.J»). dlžka nástavca neprevyšuje 1,6-násobok dlžky
Le attrezzature applicabili al carrello, devono essere Îíè ìîãóò âêëþ÷àòü ñëåäóþùåå: bežne dodávanej vidlice. Používa sa na
autorizzate dalla BT (vedi "APPENDICE 1.J"). - óäëèíèòåëü âèë (Â), ïðè óñëîâèè, ÷òî åãî manipuláciu so zvláštnymi nákladmi
äëèíà íå ïðåâûøàåò ñòàíäàðòíóþ äëèíó
Esse possono essere: óñòàíîâëåííûõ âèë, óìíîæåííóþ íà 1.6, - rôzne zariadenia na zdvíhanie a presúvanie
- prolunga forche (B), purchè non superi la äëÿ ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ nákladu, ako napríklad otocné dosky, celuste
lunghezza standard della forca in dotazione ãðóçîâ; pre valcovité materiály, zariadenia na bocný
moltiplicata per 1.6, per la movimentazione - ðàçëè÷íûå ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ïîäíÿòèÿ posuv, polohovace vidlíc a iné zariadenia.
di carichi particolari è ïåðåäâèæåíèÿ ãðóçîâ, òàêèå êàê
- dispositivi vari di presa e movimento del ïîâîðîòíûå ïëèòû, çàõâàòû äëÿ ðóëîíîâ,
carico, come la piastra rotante, le pinze per óñòðîéñòâà áîêîâîãî ñäâèãà,
rotoli, traslatore agganciato, posizionatore ïîçèöèîíåðû âèë èëè äðóãèå
forche o altri. ïðèñïîñîáëåíèÿ.
1- 3
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Le informazioni per l'applicazione di tali Èíôîðìàöèÿ îá óñòàíîâêå ýòèõ èëè äðóãèõ Informácie o použití týchto alebo iných zariadení
dispositivi e altri a listino, sono disponibili ïðèñïîñîáëåíèé äîñòóïíà èç îòäåëà ïðîäàæ ÂÒ je možné získat na Oddelení odbytu BT alebo
presso il servizio commerciale BT o i centri èëè èç äðóãèõ îôèöèàëüíûõ öåíòðîâ od dalších oficiálnych servisných stredísk BT.
di assistenza autorizzati BT. îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ. Zvláštne verzie
Versioni speciali Ñïåöèàëüíûå èñïîëíåíèÿ Zvláštne verzie musí odsúhlasit BT (vid “PRÍLOHU
Le versioni speciali devono essere autorizzate dalla Ñïåöèàëüíûå èñïîëíåíèÿ äîëæíû áûòü 1.K”).
ditta BT (vedi "APPENDICE 1.K"). îäîáðåíû ÂÒ (ñìîòðèòå «ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1.Ê»).
Gli organi di manipolazione Óçëû ìàíèïóëèðîâàíèÿ ãðóçîì: Casti vozíka urcené na manipuláciu s nákladom
del carico Ìàíèïóëèðîâàíèå ãðóçîì âûïîëíÿåòñÿ Na manipuláciu s nákladom slúžia ovládacie prvky,
La movimentazione dei carichi è eseguita agendo îðãàíàìè, óïðàâëÿþùèìè ïîäúåìîì ìà÷òû, åå ktoré ovládajú zdvih zdvíhacieho zariadenia, jeho
sui comandi che governano il sollevamento del íàêëîíîì âïåðåä èëè íàçàä è ëþáûìè naklápanie dopredu a dozadu a prípadné dalšie
montante, la sua inclinazione avanti e indietro äîïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè, òàêèìè êàê prídavné zariadenia, ako napríklad zariadenie na
ed eventuali dispositivi aggiuntivi, per esempio óñòðîéñòâî äëÿ áîêîâîãî ñäâèãà ãðóçà, bocný posuv nákladu, otocná celust, ktorá dokáže
il traslatore, che può spostare il carico a destra ïîâîðîòíûé çàõâàò, êîòîðûé ìîæåò náklad otocit naopak a dalšie zariadenia.
o a sinistra, la pinza rotante, che può ruotare ïîâîðà÷èâàòü ãðóç, è äðóãèå.
un carico rispetto al terreno e altri. Pri používaní týchto ovládacích prvkov je
Utilizzando questi comandi, è necessario usare Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòèõ îðãàíîâ íóæíî potrebné postupovat velmi opatrne a podla
prudenza e regolare la velocità di esecuzione, ñîáëþäàòü áîëüøóþ îñòîðîæíîñòü, à ñêîðîñòü potreby upravit prevádzkovú rýchlost tak, aby
per impedire che bruschi blocchi di manovra, ðàáîòû äîëæíà áûòü âûáðàíà òàêîé, ÷òîáû nedochádzalo k trhanému pohybu spôsobenému
causino momentanee instabilità del carrello. ïðåäóïðåäèòü ëþáûå ðåçêèå äâèæåíèÿ, krátkodobou nestabilitou vozíka.
âûçûâàþùèå âðåìåííóþ íåóñòîé÷èâîñòü Ak chcete obmedzit rýchlost naklápania, kontaktujte
øòàáåëåðà. oficiálne servisné stredisko BT. Hlavné funkcie
Se si desidera limitare la velocità di brandeggio, ×òîáû îãðàíè÷èòü ñêîðîñòü íàêëîíà, vysokozdvižného vozíka popísané v tomto návode
îáðàùàéòåñü â îôèöèàëüíûé öåíòð je možné pomocou vhodných nastavení
rivolgersi al Servizio Assistenza BT autorizzato. îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ. Îñíîâíûå ðåæèìû ðàáîòû
Le principali prestazioni del carrello descritto in øòàáåëåðà, îïèñàííûå â ýòîì ðóêîâîäñòâå, ìîãóò optimalizovat. Pocas prvého servisu vykonávaného
questa pubblicazione sono tarabili, l’ottimizzazione áûòü îïòèìèçèðîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè oficiálnym servisným strediskom BT bude možno
delle prestazioni in funzione del tipo di lavoro óñòàíîâêàìè ïàðàìåòðîâ; ïðè ýòîì ìîæåò áûòü potrebné prispôsobit tieto nastavenia tak, aby co
può essere richiesta in occasione del primo ta- íåîáõîäèìî îòðåãóëèðîâàòü ýòè óñòàíîâêè najlepšie zodpovedali druhu vykonávanej práce.
gliando di controllo al Servizio Assistenza BT ïàðàìåòðîâ äëÿ òðåáóåìîãî âèäà ðàáîò âî âðåìÿ
autorizzato. ïåðâîãî îáñëóæèâàíèÿ, âûïîëíÿåìîãî
îôèöèàëüíûì öåíòðîì ÂÒ. PRACOVNÉ PROSTREDIE A
ðàáî÷àÿ îêðóæàþùàÿ ñðåäà è PODMIENKY
AMBIENTE DI LAVORO E óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè Vysokozdvižné vozíky BT so spalovacím motorom
Øòàáåëåðû ñ äâèãàòåëåì âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ
CONDIZIONI AMBIENTALI ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â íîðìàëüíûõ sú konštruované na prácu v bežných pracovných
I carrelli endotermici BT sono costruiti per lavorare ðàáî÷èõ óñëîâèÿõ. podmienkach.
in ambienti normali di lavoro. Èñïîëüçîâàíèå øòàáåëåðà ñ ýíäîòåðìè÷åñêèì Použite vozíkov so spalovacím motorom v
L'uso del carrello endotermico, in ambienti chiusi, äâèãàòåëåì â çàêðûòîì ïðîñòðàíñòâå äîïóñòèìî uzatvorených priestoroch je povolené, ak sú
è ammesso solo se l'ambiente stesso è adegua- òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðîñòðàíñòâî priestory dobre vetrané.
tamente aerato. õîðîøî ïðîâåòðèâàåòñÿ.
_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
CONDIZIONI CLIMATICHE ED ÍÎÐÌÀËÜÍÛÅ ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÄÐÓÃÈÅ BEŽNÉ KLIMATICKÉ PODMIENKY PRACOVNÉHO
AMBIENTALI NORMALI ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÅ ÓÑËÎÂÈß PROSTREDIA
________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
+25 °C Temperatura MEDIA per impiego continuo ÑÐÅÄÍßß òåìïåðàòóðà äëÿ äëèòåëüíîãî PRIEMERNÁ teplota dlhodobého použitia
________ ______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
+40 °C Temperatura MAX per impiego di breve termine (MAX. 1h) ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß òåìïåðàòóðà äëÿ êîðîòêîãî MAXIMÁLNA teplota pri krátkodobom použití (MAX 1 h)
________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
+5 °C Temperatura ambiente MINIMA per impiego in ambienti chiusi ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß òåìïåðàòóðà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â MINIMÁLNA teplota pri použití v interiéri
________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________
Temperatura ambiente MINIMA per impiego in ambienti esterni (con ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß òåìïåðàòóðà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îòêðûòûõ MINIMÁLNA teplota pri použití vonku
-20 °C predisposizione specifica - appendice 1k) (so zvláštnym nastavením - PRÍLOHA 1.K)
ïðîñòðàíñòâàõ (ñî ñïåöèàëüíûìè óñòàíîâêàìè – ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1.Ê)
________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
2000 m Altitudine MASSIMA di lavoro ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ðàáî÷àÿ âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ MAXIMÁLNA nadmorská výška pre prevádzku
________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
30÷95 % Umidità relativa senza condensa (MINIMA ÷ MASSIMA) Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü áåç êîíäåíñàöèè âëàãè Relatívna vlhkost nekondenzujúca (MINIMUM - MAXIMUM)
________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

1- 4
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
In caso di necessità è possibile dotare il carrello Ïðè íåîáõîäèìîñòè êàáèíà øòàáåëåðà ìîæåò V prípade potreby je možné dodat uzavretú,
di cabina chiusa anche con riscaldamento. áûòü çàêðûòà è äàæå îáîãðåâàåìà. prípadne aj vykurovanú kabínu.

La pavimentazione delle aree di lavoro, dovrà Íàñòèë ïîëà â ðàáî÷åé çîíå äîëæåí èìåòü Podlaha na pracovisku musí byt dostatocne
essere costituita da superficie non cedevole, òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü, ãëàäêóþ, pevná, hladká, vodorovná a upravená tak, aby
pressochè liscia, orizzontale e debitamente si- ãîðèçîíòàëüíóþ è ñîîòâåòñòâåííî nedochádzalo k nadmernému naklánaniu vozíka
stemata, per non compromettere la stabilità ïîäãîòîâëåííóþ äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü (UNI-ISO 1074).
del carrello (UNI-ISO 1074). èçëèøíåãî êðåíà øòàáåëåðà (UNI-ISO 1074). Zvláštnu pozornost je potrebné venovat úprave
Particolare cura sarà posta alla pavimentazione Îñîáîå âíèìàíèå íóæíî îáðàòèòü íà ïîë â podlahy v miestach, kde sa náklad nakladá alebo
delle aree di prelievo e deposito dei carichi, çîíàõ, ãäå ãðóçû çàáèðàþòñÿ è ðàçãðóæàþòñÿ. skladá. Tieto plochy musia byt vždy hladké.
che dovranno essere sempre in piano. Â ýòèõ ìåñòàõ ïîë âñåãäà äîëæåí áûòü
ïëîñêèì.
Tento vozík nie je konštruovaný na prácu v
Questa macchina non è stata progettata per Ýòà ìàøèíà íå ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû prostredí, kde existuje riziko výbuchu, požiaru
funzionare in ambienti con pericolo di esplo- â óñëîâèÿõ, ãäå åñòü îïàñíîñòü âçðûâà, ïîæàðà alebo úniku jedovatých plynov.
sioni, incendi o gas non respirabili. èëè ïîÿâëåíèÿ îòðàâëÿþùèõ ãàçîâ.

Per l'utilizzo di carrelli frontali in ambienti Äëÿ ðàáîòû âî âçðûâîîïàñíûõ è/èëè îïàñíûõ Celné vidlicové vysokozdvižné vozíky na použitie
esplosivi e/o pericolosi è obbligatorio l'uso di â äðóãèõ îòíîøåíèÿõ îêðóæàþùèõ óñëîâèÿõ vo výbušnom alebo inak nebezpecnom prostredí
macchine appositamente progettate allo scopo, øòàáåëåðû ñ ïåðåäíèì ðàñïîëîæåíèåì musia byt na tento úcel špeciálne skonštruované.
non è per ciò possibile modificare in alcun modo ïîäúåìíèêà ñ âèëàìè äîëæíû áûòü Z tohto dôvodu sa takéto vysokozdvižné vozíky
questo tipo di carrello. ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíû äëÿ ýòîé öåëè; ïî nesmú nijako upravovat.
ýòîé ïðè÷èíå øòàáåëåðû äàííîãî òèïà íå
ñëåäóåò ïåðåîáîðóäîâàòü äëÿ ïîäîáíîãî
ïðèìåíåíèÿ.
I carrelli sono costruiti per operare in ambienti Øòàáåëåðû ñ âèëàìè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ Vysokozdvižné vozíky sú skonštruované na prácu
con condizioni di illuminazione previsti dalle norme ýêñïëóàòàöèè â óñëîâèÿõ îñâåùåííîñòè, v svetelných podmienkach stanovených platnou
e leggi vigenti. ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóùåñòâóþùèì íîðìàì è legislatívou.
ïðàâèëàì.
Dovendo operare in ambienti o aree, ove sia Åñëè íåîáõîäèìî ýêñïëóàòèðîâàòü øòàáåëåð V prípade, že je nevyhnutné obsluhovat
consentita una scarsa illuminazione ambien- â óñëîâèÿõ ïëîõîãî îñâåùåíèÿ, ñâÿæèòåñü vysokozdvižný vozík v nedostatocne osvetlených
tale, è possibile richiedere al servizio commer- ñ îòäåëîì ïðîäàæ ÂÒ èëè ñ îôèöèàëüíûì priestoroch, kontaktujte Oddelenie odbytu BT
ciale BT o ai centri di assistenza autorizzati öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ, è îíè ìîãóò alebo oficiálne servisné stredisko BT, ktoré môže
BT, il montaggio di un impianto opzionale di ïðèíÿòü ìåðû äëÿ óñòàíîâêè zabezpecit vybavenie vozíka nezávislým
illuminazione autonoma. äîïîëíèòåëüíîé àâòîíîìíîé îñâåòèòåëüíîé systémom osvetlenia.
ñèñòåìû.

STABILITÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ STABILITA


Tutti i carrelli elevatori BT superano le prove Âñå øòàáåëåðû ñ âèëàìè ÂÒ óäîâëåòâîðÿþò Všetky vysokozdvižné vozíky BT prekracujú
richieste dalla norma UNI-ISO 1074 - 1996, le òðåáîâàíèÿì ê èñïûòàíèÿì, óñòàíîâëåííûì skúšobné požiadavky stanovené normami UNI-
quali assicurano che il grado di stabilità è suf- ñòàíäàðòîì UNI-ISO 1074 – 1996 è ISO 1074 - 1996, ktoré zarucujú dostatocný stupen
ficiente per condizioni normali di impiego, con îáåñïå÷èâàþùèì äîñòàòî÷íóþ ñòåïåíü stability v bežných pracovných podmienkach a
un uso corretto e ragionevole. ñòàáèëüíîñòè äëÿ íîðìàëüíûõ ðàáî÷èõ óñëîâèé pri správnej a primeranej obsluhe.
La stabilità dei carrelli è influenzata dalle ca- ïðè ïðàâèëüíîì è ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè. Stabilitu vysokozdvižných vozíkov ovplyvnujú
ratteristiche della pavimentazione, dalla gommatura Íà óñòîé÷èâîñòü øòàáåëåðîâ ñ âèëàìè vlastnosti podlahy, pneumatík, všeobecný technický
dalle condizioni generali di mantenimento del âîçäåéñòâóþò õàðàêòåðèñòèêè ãðóíòà, øèí, stav a spôsob použitia vysokozdvižného vozíka
carrello e dall'uso dello stesso (ved. "USO DEL îáùèå óñëîâèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (pozri cast “POUŽITIE VYSOKOZDVIŽNÉHO
CARRELLO"). ïðèìåíÿåìîãî øòàáåëåðà (ñìîòðèòå VOZÍKA”).
«ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ØÒÀÁÅËÅÐÎÂ Ñ
ÂÈËÀÌÈ»).

1- 5
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Normali condizioni di impiego Íîðìàëüíûå ðàáî÷èå óñëîâèÿ Bežné pracovné podmienky
- Impilamento con montante approssimativa- - Øòàáåëèðîâàíèå ñ ìà÷òîé, óñòàíîâëåííîé - Pri ukladaní nákladu je zdvíhacie zariadenie
mente verticale, forche praticamente oriz- ïî÷òè âåðòèêàëüíî, è ñ âèëàìè, takmer v zvislej polohe, vidlice sú prakticky
zontali e impiego su una superficie non óñòàíîâëåííûìè ïî÷òè ãîðèçîíòàëüíî, íà vodorovné a náklad sa skladá na pevnú, hladkú,
cedevole, pressochè liscia, orizzontale e òâåðäîé, ãëàäêîé, ãîðèçîíòàëüíîé, vodorovnú, náležito pripravenú plochu.
debitamente sistemata. ñîîòâåòñòâåííî ïîäãîòîâëåííîé ïîâåðõíîñòè. - Pri preprave nákladu sa vozík pohybuje po
- Traslazione con i montanti inclinati indietro - Ïåðåìåùåíèå ñ ìà÷òîé èëè âèëàìè, pevnej, hladkej a náležito upravenej ploche,
íàêëîíåííûìè íàçàä, è ñ ãðóçîì â íèæíåì pricom zdvíhacie zariadenie, respektíve vidlice
ed il carico in posizione abbassata (posizione
ïîëîæåíèè (òðàíñïîðòíîå ïîëîæåíèå) ïî
di trasporto); su superficie non cedevole, òâåðäûì, ãëàäêèì è ñîîòâåòñòâåííî
sú naklonené dozadu a náklad je v spustenej
liscia e debitamente sistemata. ïîäãîòîâëåííûì ïîâåðõíîñòÿì. polohe (prepravnej polohe).
- Movimentazione di carichi il cui baricentro - Ïåðåìåùåíèå ãðóçà ñ öåíòðîì òÿæåñòè, - Pri manipulácii s nákladom je tažisko nákladu
giaccia approssimativamente sul piano me- óñòàíîâëåííûì íà îäíîé ëèíèè ñ öåíòðîì približne v pozdlžnej osi vozíka.
diano longitudinale del carrello. øòàáåëåðà.
Normale posizione di guida Íîðìàëüíîå ïîëîæåíèå ïðè åçäå Bežná poloha pri riadení
- La normale posizione di guida è quella in - Hîðìàëüíîå ïîëîæåíèå ïðè åçäå - ýòî òî - Bežná riadiaca poloha je taká, pri ktorej vodic
cui il conducente è in grado di controllare ïîëîæåíèå, â êîòîðîì âîäèòåëü ìîæåò môže ovládat všetky funkcie potrebné na
tutte le funzioni necessarie per la guida e êîíòðîëèðîâàòü âñå ôóíêöèè, íåîáõîäèìûå riadenie vozíka a manipuláciu s nákladom
la movimentazione del carico (UNI en 1726- äëÿ óïðàâëåíèÿ øòàáåëåðîì è ïåðåìåùåíèÿ (UNI EN 1726-1/96).
1/96). ãðóçà (UNI 1726 – 1/96).

Qualsiasi modifica, anche parziale, alla strut- Íèêàêèõ èçìåíåíèé, äàæå ÷àñòè÷íûõ, íå Bez písomného súhlasu BT Industries AB sa
tura portante del carrello o alle sue attrezzature äîëæíî ïðîèçâîäèòñÿ â íåñóùåé êîíñòðóêöèè nesmú vykonávat žiadne, ani ciastocné úpravy
di lavoro, compreso il tipo di gommatura, potrà øòàáåëåðà ñ âèëàìè èëè åãî ðàáî÷åì nosnej konštrukcie vysokozdvižného vozíka a
avvenire solo dopo autorizzazione scritta della îáîðóäîâàíèè, âêëþ÷àÿ òèï øèí, áåç jeho pracovných zariadení, vrátane zmeny typu
BT Industries AB ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ BT Industries AB pneumatík.

CIRCUITI INDUTTIVI ÈÍÄÓÊÒÈÂÍÛÅ ÖÅÏÈ INDUKCNÉ OKRUHY


L'installazione di nuovi componenti induttivi, Óñòàíîâêà íîâûõ èíäóêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ, Inštalácia nových, nedostatocne odtienených
non adeguatamente schermati, puòdanneggiare íåäîñòàòî÷íî ýêðàíèðîâàííûõ, ìîæåò indukcných prvkov môže spôsobit poškodenie
i componenti elettronici, presenti sul carrello; ïîâðåäèòü ëþáûå ýëåêòðîííûå êîìïîíåíòû, elektronických súciastok, ktoré sú súcastou
è vietata ogni modifica all'impianto elettrico. èìåþùèåñÿ íà øòàáåëåðå; íè â êîåì ñëó÷àå elektrického systému vozíka. Nezasahujte do
íå èçìåíÿéòå ýëåêòðè÷åñêóþ ñèñòåìó. elektrického systému.
Ïîñòàâêà øòàáåëåðîâ ÂÒ ñåðòèôèöèðîâàíà íà
I carrelli BT, nello stato in cui sono consegnati, ýëåêòðîìàãíèòíóþ ñîâìåñòèìîñòü â ñîîòâåòñòâèè Dodávka vozíkov BT je certifikovaná podla
sono certificati per la direttiva 89/336/CEE di ñ äèðåêòèâîé ÅÝÑ 89/336. Ôèðìà ÂÒ îòêàçûâàåòñÿ smernice 89/336/EEC o elektromagnetickej
îò âñÿêîé îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå èñêàæàþùåãî kompatibilite. BT odmieta akúkolvek zodpovednost
compatibilità elettomagnetica. La BT declina ogni äîïîëíåíèÿ öåïåé èëè îáñëóæèâàíèÿ, âûïîëíåííîãî
responsabilità in caso di manomissione, aggiunta v prípade zasahovania, pridávania dodatocných
íåóïîëíîìî÷åííûì ïåðñîíàëîì. Äëÿ ëþáûõ
di circuiti o manutenzione eseguita da personale ìîäèôèêàöèé ýëåêòðè÷åñêîãî óñòðîéñòâà
obvodov alebo vykonávania údržby elektrického
non autorizzato. Per qualsiasi variazione dell'im- îáðàùàéòåñü, ïîæàëóéñòà, â îòäåë òåõíè÷åñêîãî zapojenia nepovolenými osobami. V prípade potreby
pianto elettrico, rivolgersi al Servizio Assistenza îáñëóæèâàíèÿ BT Industries AB. upravit elektrické zapojenie, kontaktujte Oddelenie
Tecnica BT Industries AB technických služieb BT Industries AB.

SALDATURE ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ZVARY


Íà øòàáåëåðå íåëüçÿ ïðîèçâîäèòü íèêàêèõ Zváranie castí vozíka nie je povolené. Akákolvek
Non è ammesso eseguire saldature sul carrello.
ñâàðî÷íûõ ðàáîò. Ëþáîå èçìåíåíèå â åãî zmena konštrukcie môže spôsobit oslabenie
Ogni variazione delle strutture può compro-
êîíñòðóêöèè ìîæåò îñëàáèòü ïðî÷íîñòü pevnosti vozíka a následne znížit jeho bezpecnost.
mettere la stabilità del carrello e il suo grado
øòàáåëåðà è, ñëåäîâàòåëüíî, óõóäøèòü åãî Majte tiež na pamäti, že použitie rámu vozíka
di sicurezza.
áåçîïàñíîñòü. Ïîìíèòå òàêæå, ÷òî ako uzemnenia pri zváraní by viedlo k
Si ricorda, inoltre che, utilizzare come massa
èñïîëüçîâàíèå êîðïóñà øòàáåëåðà â êà÷åñòâå nenapravitelnému poškodeniu elektronických
della saldatrice il telaio del carrello, causa danni
“çåìëè” äëÿ ñâàðùèêà riadiacich modulov.
irreparabili ai moduli elettronici di controllo.
âûçîâåò íåîáðàòèìûå ïîâðåæäåíèÿ â
ýëåêòðîííûõ áëîêàõ óïðàâëåíèÿ.

1- 6
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
PORTATA DEL CARRELLO ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÜ NOSNOST
L'individuazione della capacità di carico del Ãðóçîïîäúåìíîñòü óêàçàíà íà òàáëè÷êå ñ Nosnost vozíka je vyznacená na výkonovom
carrello è rilevabile dalla punzonatura ripor- òåõíè÷åñêèìè äàííûìè (À), óêðåïëåííîé íà štítku stroja (A) pripevnenom na vozík. Uvedené
tata sull'apposita targhetta (A) fissata al carrello. øòàáåëåðå. Çíà÷åíèÿ, óêàçàííûå äëÿ hodnoty nosnosti sa vztahujú na vozík v stave,
A Le portate indicate si riferiscono solo e sempre ãðóçîïîäúåìíîñòè, îòíîñÿòñÿ ê øòàáåëåðó â ako bol dodaný.
al carrello così come consegnato. òîì âèäå, â êàêîì îí ïîñòàâëÿåòñÿ.
Si ricorda che il montaggio di attrezzature, Ïîìíèòå, ïîæàëóéñòà, ÷òî óñòàíîâêà íîâîãî Nezabúdajte, že osadenie nových zariadení,
il cambio di tipo di gommatura ed ogni îáîðóäîâàíèÿ, çàìåíà øèí èëè äðóãèå zmena pneumatík ako aj akákolvek iná úprava
mutamento della configurazione originale èçìåíåíèÿ â îðèãèíàëüíîé êîíôèãóðàöèè pôvodnej konfigurácie má vplyv na nosnost
influiscono sulla portata del carrello per cui âëèÿþò íà ãðóçîïîäúåìíîñòü øòàáåëåðà. vozíka.
i valori indicati in questa eventualità possono  ñëó÷àå òàêèõ èçìåíåíèé çíà÷åíèÿ, V takomto prípade hodnoty uvedené na
non essere più validi e le targhe vanno sostituite. óêàçàííûå íà øòàáåëåðå, áîëåå íå výkonovom štítku strácajú platnost a preto je
Salvo diversa ed esplicita indicazione le portate äåéñòâèòåëüíû, à ïîòîìó òàáëè÷êó ñ treba štítok vymenit.
sono riferite ad un baricentro (C) del carico òåõíè÷åñêèìè äàííûìè ñëåäóåò óáðàòü.
di 500 mm sull'asse longitudinale del carrello. Åñëè íå óêàçàíî äðóãîå, òî ãðóçîïîäúåìíîñòü Ak nie je uvedené inak, hodnoty nosnosti sa
îòíîñèòñÿ ê öåíòðó òÿæåñòè ãðóçà (Ñ), vztahujú na tažisko nákladu (C) vo vzdialenosti
ðàñïîëîæåííîìó â 500 ìì ïî ïðîäîëüíîé îñè 500 mm na pozdlžnej osi vozíka.
øòàáåëåðà.
Sul longherone sinistro del castello montanti esiste «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÅË “HODNOTA MAXIMÁLNEJ NOSNOSTI” (B)
l’indicazione (B) di "LIMITE DI PORTATA ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÑÒÈ» (Â) óêàçàí íà ëåâîé je uvedená na lavom ráme zdvíhacieho zariadenia.
MASSIMA" che consente di individuare la portata ðàìå ìà÷òû ãðóçîïîäúåìíèêà; îí óêàçûâàåò Táto hodnota oznacuje zvyškovú nosnost
residua del carrello alle altezze di sollevamento îñòàòî÷íóþ ãðóçîïîäúåìíîñòü øòàáåëåðà ïðè vysokozdvižného vozíka v strede zdvihu.
intermedie. ñðåäíèõ âûñîòàõ ïîäúåìà ãðóçà.
B ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ PREPRAVA VYSOKOZDVIŽNÉHO
TRASPORTO DEL CARRELLO ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ VOZÍKA
Per il trasporto del carrello deve essere considerato Ìàññà øòàáåëåðà ñ âèëàìè (Ïðèëîæåíèå 2.F) Pri preprave vysokozdvižného vozíka je potrebné
il suo peso (Appendice 2.F). äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ ïðè åãî òðàíñïîðòèðîâàíèè. brat do úvahy jeho hmotnost (Príloha 2.F). Vozidlo
Il mezzo di trasporto dovrà essere predisposto Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, èñïîëüçóåìîå äëÿ použité na prepravu musí byt vybavené zariadením
per il carico e lo scarico del carrello, o su ribalta òðàíñïîðòèðîâêè, äîëæíî áûòü ïðèñïîñîáëåíî äëÿ na naloženie a vyloženie vozíka, t.j. bud zadnou
C ïîãðóçêè è ðàçãðóçêè øòàáåëåðà çàäíèì îòêèäíûì
o tramite mezzo di sollevamento proprio. áîðòîì â âèäå ïàíäóñà èëè ñâîèì ñîáñòâåííûì zdvíhacou plošinou alebo vlastným žeriavom.
ïîäúåìíûì îáîðóäîâàíèåì.
Lo smontaggio del montante, per ridurre gli Ñíÿòèå ìà÷òû øòàáåëåðà äëÿ óìåíüøåíèÿ Demontហzdvíhacieho zariadenia
ingombri in caso di trasporto, e il successivo ãàáàðèòíûõ ðàçìåðîâ ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè vysokozdvižného vozíka za úcelom zníženia
rimontaggio deve essere eseguito obbligatoria- è ïîñëåäóþùàÿ óñòàíîâêà åå îáðàòíî íà celkových rozmerov pocas prepravy a následnú
mente dal Servizio Assistenza BT. Il servizio øòàáåëåð äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî spätnú montហmôžu vykonávat iba pracovníci
BT dovrà eseguire anche le PROVE îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ, êîòîðûé òàêæå Servisného oddelenia BT. Títo pracovníci
FUNZIONALI per garantire la rispondenza âûïîëíèò ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÒÅÊÓÙÅÃÎ následne vykonajú aj PREVÁDZKOVÉ
ai requisiti di sicurezza richiesti dalle Norme ÑÎÑÒÎßÍÈß äëÿ òîãî, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü SKڊKY na zabezpecenie súladu s
CEE in vigore. ñîîòâåòñòâèå øòàáåëåðà òðåáîâàíèÿì ïî bezpecnostnými pravidlami uvedenými v
áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèìè platných predpisoch EEC.
ïðàâèëàìè ÅÝÑ.
ÏÎÄÚÅÌ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ZDVÍHANIE VYSOKOZDVIŽNÉHO
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO Øòàáåëåð íóæíî ïîäíèìàòü ñ ïîìîùüþ VOZÍKA
Per sollevare il carrello, è necessario un mezzo îáîðóäîâàíèÿ, äîñòàòî÷íîãî äëÿ òîãî, ÷òîáû Vozík sa môže dvíhat iba pomocou zariadení s
idoneo che sia in grado di sostenere il peso indicato âûäåðæàòü ìàññó, óêàçàííóþ â òàáëèöå nosnostou vyhovujúcou hmotnosti vozíka uvedenej
nella tabella di Appendice (2.F). ïðèëîæåíèÿ (2.F). v tabulke v Prílohe (2.F).
Le catene e i ganci dovranno essere di tipo Öåïè è êðþêè äîëæíû áûòü ðàçðåøåííîãî ïî Retaze a háky musia vyhovovat bezpecnostným
omologato di sicurezza e idonei al peso da sollevare áåçîïàñíîñòè òèïà è ïîäõîäÿùèå äëÿ požiadavkám a musia byt vhodné na dvíhanie danej
come indicato nel capitolo "PUNTI DI AGGAN- ïîäíèìàåìîé ìàññû, êàê óêàçàíî â ðàçäåëå hmotnosti, ako je to uvedené v kapitole “BODY
CIO DEL CARRELLO". «ÒÎ×ÊÈ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÈß ÊÐÞÊΠÄËß UCHYTENIA HÁKOV PRI ZDVÍHANÍ
ÏÎÄÚÅÌÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ». VOZÍKA”.

1- 7
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
I punti di attacco dei ganci sono indicati sul carrello Òî÷êè êðåïëåíèÿ êðþêîâ óêàçàíû íà øòàáåëåðå Body na ukotvenie hákov sú na vozíku oznacené
tramite i simboli (C). ñèìâîëàìè (Ñ). znakom (C).
Imbragare il carrello in modo tale da garantire Ðàçìåñòèòå ñòðîïû íà øòàáåëåðå òàê, ÷òîáû Závesy upravte tak, aby bol vysokozdvižný vozík
una posizione orizzontale dello stesso, durante óäåðæèâàòü åãî â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè pocas celého zdvíhania vo vodorovnej polohe. V
l'intera operazione di sollevamento, utilizzando âî âðåìÿ âñåãî ïðîöåññà ïîäúåìà, èñïîëüçóÿ, prípade potreby použite retaze rôznych velkostí.
eventualmente catene di lunghezza differente. åñëè íåîáõîäèìî, öåïè ðàçëè÷íîé äëèíû. Pred zacatím zdvíhania sa ubezpecte, že retaze
Accertarsi che i ganci siano inseriti correttamente Óáåäèòåñü ïåðåä íà÷àëîì ïîäúåìà, ÷òî öåïè sú správne založené. Dvíhajte pomaly.
C nella propria sede, prima di iniziare il solleva- ïðàâèëüíî âñòàâëåíû â ñâîè ãíåçäà. Ïîäíèìàéòå
mento; sollevare lentamente. ìåäëåííî. Poloha ukotvenia hákov je popísaná v kapitole
La posizione di attacco dei ganci è descritta nel Ïîëîæåíèå àíêåðîâ êðþêîâ îïèñàíî â ðàçäåëå “BODY UCHYTENIA HÁKOV PRI ZDVÍHANÍ
capitolo "PUNTI DI AGGANCIO DEL CARREL- «ÏÐÈÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÊÐÞÊΠØÒÀÁÅËÅÐÀ». VOZÍKA”.
LO".

Per eventuali operazioni di manutenzione con Åñëè êàêèå-ëèáî îïåðàöèè ïî òåõíè÷åñêîìó Ak je potrebné vykonat údržbu vozíka v
carrello sollevato, è obbligatorio supportare il îáñëóæèâàíèþ íóæíî âûïîëíèòü íà zdvihnutej polohe, vozík musí byt podopretý
veicolo con opportuni sostegni, adatti al peso øòàáåëåðå â ïîäíÿòîì ïîëîæåíèè, vhodnými podperami, ktoré musia byt
complessivo del veicolo, mantenendo i ganci òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî äîëæíî ïîêîèòüñÿ íà dostatocne pevné na udržanie celkovej hmotnosti
nelle apposite sedi e le catene in tensione. ñîîòâåòñòâóþùèõ îïîðàõ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ vozíka. Háky pritom nechajte v kotviacich
òîãî, ÷òîáû âûäåðæàòü îáùèé âåñ bodoch a retaz nechajte napnutú.
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïîääåðæèâàÿ êðþêè
â íóæíîì ïîëîæåíèè, à öåïè íàòÿíóòûìè.

DESCRIZIONE COMPONENTI ÎÏÈÑÀÍÈÅ POPIS SPOLOCNÝCH CASTÍ


COMUNI ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÓÇËÎÂ

SEDILE ÊÐÅÑËÎ SEDADLO


Il sedile dei carrelli è regolabile in molleggio, Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäâåñêè, Na sedadle vysokozdvižného vozíka je možné
posizione e inclinazione dello schienale (vedi ïîëîæåíèÿ è óãëà ñïèíêè êðåñëà øòàáåëåðà nastavit silu pruženia, polohu sedadla a uhol
capitolo "DESCRIZIONE PARTI PRINCIPALI"). (ñìîòðèòå ðàçäåë «ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ chrbtovej opierky (vid kapitolu “ŠPECIFICKÉ
×ÀÑÒÅÉ»). CASTI VOZÍKA”).

Non regolare il sedile durante la marcia. Íå ðåãóëèðóéòå êðåñëî âî âðåìÿ äâèæåíèÿ Nenastavujte sedadlo za jazdy.
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

L'accesso al posto di guida deve essere effet- Äîñòóï ê ìåñòó âîäèòåëÿ äîëæåí áûòü òîëüêî Nastúpte do vozíka z lavej strany a zaujmite
tuato dal lato sinistro del carrello; salire o ñ ëåâîé ñòîðîíû øòàáåëåðà. Âõîä è âûõîä jazdnú polohu: nastupovanie do vozíka a
scendere dal lato destro è ammesso solo in caso ñ ïðàâîé ñòîðîíû äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå vystupovanie z neho na pravej strane je povolené
di emergenza. êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè. iba v zvláštnych núdzových prípadoch.

IMPORTANTE ÂÀÆÍÎ DÔLEŽITÉ


Le caratteristiche tecniche del sedile condu- Íå èçìåíÿéòå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Technické charakteristiky sedadla vodica sa
cente non devono essere modificate; allo scopo êðåñëà âîäèòåëÿ êàêèì-ëèáî îáðàçîì; ÷òîáû nesmú žiadnym spôsobom upravovat. Tým je
di non ridurre le condizioni di visibilità dal íå óõóäøèòü óñëîâèÿ âèäèìîñòè ñ êðåñëà, zarucené, že nedôjde k zníženiu výhladu zo
posto di guida, prescritte dalle norme e ve- óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ sedadla vodica, ktorý je v súlade s príslušnými
rificate in sede di prova. òðåáîâàíèÿìè îòíîñÿùèõñÿ ê íèì ñòàíäàðòîâ normami a ktorý sa pocas skúšok kontroluje.
è êîíòðîëèðóåìûå âî âðåìÿ èñïûòàíèé

1- 8
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
ETICHETTE E SIMBOLI ÝÒÈÊÅÒÊÈ È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ZNAKY A POUŽITÉ SYMBOLY
CONVENZIONALI PER LA ÑÈÌÂÎËÛ ÄËß POPISUJÚCE MANIPULÁCIU S
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÇÀÌÈ NÁKLADOM

Discesa forche Îïóñòèòü âèëû Spustenie vidlíc

Sollevamento forche Ïîäíÿòü âèëû Zdvihnutie vidlíc

Brandeggio avanti Íàêëîí âïåðåä Naklopenie dopredu

Brandeggio indietro Íàêëîí íàçàä Naklopenie dozadu

Traslazione a sinistra Äâèæåíèå íàëåâî Pohyb dolava

Traslazione a destra Äâèæåíèå íàïðàâî Pohyb doprava

Rotazione antioraria Âðàùåíèå ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè Rotácia proti smeru hodinových ruciciek

Rotazione oraria Âðàùåíèå ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå Rotácia v smere hodinových ruciciek

Uscita forche Âûòÿãèâàíèå âèë Vysunutie vidlíc

Rientro forche Âòÿãèâàíèå âèë Zasunutie vidlíc

Îòêðûòèå çàõâàòà Otvorenie celustí


Apertura pinze
Çàêðûòèå çàõâàòà Zatvorenie celustí
Chiusura pinze

Óäëèíåíèå âèë íàðóæó Vysunutie vidlíc smerom von


Prolunga forche fuori
Óäëèíåíèå âèë âíóòðü Zasunutie vidlíc smerom dnu
Prolunga forche dentro

1- 9
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

Distanziamento forche Ðàçâîä çóáüåâ âèë Približovanie vidlíc

Avvicinamento forche Ñáëèæåíèå çóáüåâ âèë Oddalovanie vidlíc

Espulsore fuori Âûâåäåíèå ýæåêòîðà Vysunutie vytlácacieho zariadenia

Rientro espulsore Îòâåäåíèå ýæåêòîðà Zasunutie vytlácacieho zariadenia

Rotazione carrellino a sinistra Ïîâîðîò êàðåòêè ñ âèëàìè íàëåâî Rotácia upínacej dosky dolava

Rotazione carrellino a destra Ïîâîðîò êàðåòêè ñ âèëàìè íàïðàâî Rotácia upínacej dosky doprava

Îòâåäåíèå êàðåòêè âëåâî Vysunutie upínacej dosky dolava


Uscita carrellino a sinistra
Îòâåäåíèå êàðåòêè âïðàâî Vysunutie upínacej dosky doprava
Uscita carrellino a destra

ÒÈÏÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß DRUHY OVLÁDACÍCH PRVKOV NA


TIPI DI COMANDO PER LA
ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÇÎÌ MANIPULÁCIU S NÁKLADOM
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
 çàâèñèìîñòè îò òèïà îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è Vysokozdvižný vozík je vybavený troj- alebo
Il carrello è provvisto di un distributore a tre îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî íà ïîäúåìíèêå
o più vie in funzione dei comandi e delle at- viaccestným rozvádzacom, v závislosti od druhu
ñ âèëàìè, øòàáåëåð ñíàáæàåòñÿ òðîéíûì èëè ovládacov a zariadení, ktorými je vozík vybavený.
trezzature presenti sul carrello stesso. áîëåå ðàñïðåäåëèòåëåì.
La movimentazione del carico può avvenire Na manipuláciu s nákladom je možné použit rôzne
Ãðóçû ìîãóò ïåðåìåùàòüñÿ ñ ïîìîùüþ druhy ovládacov (na požiadanie) alebo ich
attraverso diversi tipi di comando (a richiesta), ðàçëè÷íîãî òèïà îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ (íà çàêàç)
a volte abbinati tra loro; essi possono essere: kombinácie:
èëè êîìáèíàöèåé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, â òîì
÷èñëå:
- ðû÷àãè ñòàíäàðòíîãî òèïà, - štandardné páky
- a leve tipo standard - ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå ðû÷àãè, - viacfunkcné páky
- a leve multifunzionali - ðû÷àãè ñ êíîïêàìè âûáîðà. - páky s tlacidlom na výber funkcie
- a leve con pulsante di selezione
×èñëî ðû÷àãîâ è èõ ôóíêöèè îïðåäåëÿþòñÿ Pocet pák a ich funkcie závisia od toho, akými
Il numero di leve e le loro funzioni, sono definite îáîðóäîâàíèåì, êîòîðûì ñíàáæåí ïîäúåìíèê zariadeniami je vysokozdvižný vozík vybavený.
in base alle attrezzature presenti sul ñ âèëàìè. Ïîæàëóéñòà, ñðàâíèòå ñèìâîëû Porovnajte si symboly na ovládacích prvkoch
carrello;confrontare i simboli dei comandi con óïðàâëÿþùèõ óñòðîéñòâ ñ ñèìâîëàìè, so symbolmi zobrazenými v predchádzajúcej
quelli riportati nel capitolo precedente. ïîêàçàííûìè â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå. kapitole. (Vid tiež kapitolu “NALOŽENIE
(Vedere anche il capitolo "PRESA DEL (Ñìîòðèòå òàêæå ðàçäåë «ÏÎÄÚÅÌ ÃÐÓÇÀ NÁKLADU Z REGÁLU”)
CARICO DA UNA PILA") ÑÎ ÑÒÅËËÀÆÀ»)

1- 10
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Ogni tipo di comando agisce controllando la portata Ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ êëàïàíàìè ðåãóëèðóþò Ovládacie páky riadia prívod oleja do zariadení
d’olio verso i dispositivi di movimento del carico, ïîñòóïëåíèå ìàñëà ê óñòðîéñòâàì ïåðåìåùåíèÿ na manipuláciu nákladu v rozmedzí od nula po
da zero al valore massimo. Rilasciando una qualsiasi ãðóçà îò íóëÿ äî ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Åñëè maximum. Po uvolnení sa páka vráti do neutrálnej
leva, dopo averla azionata, questa ritorna in ðû÷àã îòïóñêàåòñÿ, òî îí âîçâðàùàåòñÿ â polohy, cím sa automaticky zablokuje a preruší
posizione di riposo bloccandosi automaticamente íåéòðàëüíîå ïîëîæåíèå, àâòîìàòè÷åñêè príslušná funkcia.
A D e interrompendo la relativa funzione. áëîêèðóÿ è ïðåðûâàÿ ñîîòâåòñòâóþùåå
I movimenti di tutti i dispositivi, variano la velocità ïåðåìåùåíèå. Rýchlost pohybu týchto zariadení je úmerná
in modo proporzionale, secondo l'inclinazione data Ñêîðîñòü ïåðåìåùåíèÿ ýòèõ óñòðîéñòâ ïðÿìî nakloneniu príslušných ovládacích pák.
B alle leve di comando. La velocità massima di ïðîïîðöèîíàëüíà íàêëîíó ðû÷àãà óïðàâëåíèÿ.
C discesa delle forche è fissata da una valvola Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü îïóñêàíèÿ âèë Maximálna rýchlost spúštania vidlíc je nastavená
limitatrice di portata che è parte dell'impianto óñòàíîâëåíà êëàïàíîì îãðàíè÷åíèÿ ðàñõîäà ventilom obmedzujúcim prietok, umiestneným v
di alimentazione dei martinetti di sollevamento. âíóòðè ñïåöèàëüíîãî êîíòåéíåðà, ÿâëÿþùåãîñÿ zvláštnom puzdre, ktoré je súcastou prívodného
÷àñòüþ ñèñòåìû ãèäðàâëè÷åñêîãî ïèòàíèÿ systému zdvíhacieho valca.
ïîäúåìíèêà.
COMANDI A LEVA DI ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÐÛ×ÀÃÈ ŠTANDARDNÉ OVLÁDACIE
TIPO STANDARD ÓÏÐÀÂËÅÍÈß PÁKY
Ãèäðàâëè÷åñêèé êëàïàí óïðàâëåíèÿ
Nella versione standard il distributore è del tipo ñòàíäàðòíîãî èñïîëíåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Štandardná hydraulický riadiaci ventil má podobu
monocorpo dotato di 3 leve. A richiesta è possibile åäèíûé áëîê ñ òðåìÿ ðû÷àãàìè. Ïî òðåáîâàíèþ jednoliateho bloku s troma pákami. Na požiadanie
applicare un distributore a 4 leve per il comando ìîæåò áûòü ïîñòàâëåíî èñïîëíåíèå (D) ñ 4 je možné vozík vybavit ventilom so štyrmi pákami,
di un dispositivo (D). ðû÷àãàìè äëÿ óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâîì. na ovládanie zariadenia (D)
A) Leva comando sollevamento A)ðû÷àã óïðàâëåíèÿ ïîäúåìîì A) páka ovládania zdvihu
F B) Leva comando brandeggio B)ðû÷àã óïðàâëåíèÿ íàêëîíîì B) páka ovládania naklápania
C) Leva comando traslatore laterale C)ðû÷àã óïðàâëåíèÿ äëÿ áîêîâîãî ñäâèãà C) páka ovládania bocného posuvu alebo
E o altri dispositivi èëè äðóãèõ óñòðîéñòâ iných zariadení
D) a richiesta (funzioni da definire) D)ïî çàêàçó (äëÿ îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé) D) na požiadanie (nutné definovat funkcie)

ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÛ×Àà OVLÁDANIE POMOCOU


COMANDO A LEVE ÓÏÐÀÂËÅÍÈß VIACFUNKCNÝCH PÁK
MULTIFUNZIONALI Ïî çàêàçó ïîäúåìíèê ñ âèëàìè ìîæåò áûòü Na požiadanie je možné vozík vybavit jednou alebo
A richiesta, il carrello può essere equipaggiato îáîðóäîâàí îäíèì èëè äâóìÿ dvoma viacfunkcnými pákami. Ovládanie môže
con una o due leve multifunzionali; i comandi ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè ðû÷àãàìè; ïðè ýòîì byt potom nasledovné:
disponibili possono essere i seguenti: â ðàñïîðÿæåíèè èìåþòñÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè: E) - 1 - Naklápanie dozadu
E) - 1 - brandeggio indietro Å) - 1 – íàêëîí íàçàä 2 - Naklápanie dopredu
2 - brandeggio avanti 2 – íàêëîí âïåðåä 3 - Zdvíhanie vidlíc
2 3 – ïîäúåì âèë 4 - Spúštanie vidlíc
3 - sollevamento forche
4 - discesa forche 4 – îïóñêàíèå âèë
Azionando le leve diagonalmente, si possono Åñëè ðû÷àãè äåéñòâóþò ïî äèàãîíàëè, òî Pohybom páky v diagonálnom smere je možné
ottenere due movimentazioni contemporane- ìîæíî ïîëó÷èòü îäíîâðåìåííî äâà docielit dva simultánne pohyby (vid obrázok).
4 3 amente (vedi figura). Fare molta attenzione nel ïåðåìåùåíèÿ (ñìîòðèòå ðèñóíîê). Âûáèðàéòå Pri používaní kombinácie povelov (2-3)(2-4)
selezionare i comandi abbinati (2-3)(2-4). êîìáèíèðîâàííûå ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ postupujte obzvlášt opatrne.
F) - a richiesta (funzioni da definire) î÷åíü âíèìàòåëüíî (2-3)(2-4). F) - na požiadanie (nutné
F) - ïî çàêàçó (äëÿ îïðåäåëåííûõ definovat funkcie)
1 ôóíêöèé)

IMPORTANTE ÂÀÆÍÎ DÔLEŽITÉ


Il lavoro eseguito specialmente con questo tipo Äëÿ ðàáîòû, âûïîëíÿåìîé ñ ïîìîùüþ ýòîãî Práca s týmto ovládacím prvkom vyžaduje od
di comando, richiede una buona padronanza òèïà îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, òðåáóåòñÿ obsluhy zrucnost v ovládaní vozíka. Túto
del mezzo acquisibile solo mediante esperienza îïåðàòîð, êîòîðûé ñìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì zrucnost možno nadobudnút jedine praxou a
ed un adeguato addestramento. îáîðóäîâàíèåì. Äëÿ ýòîãî íóæíî èìåòü adekvátnym výcvikom.
áîëüøîé îïûò è ñîîòâåòñòâóþùåå îáó÷åíèå.

1- 11
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
COMANDO A LEVE CON PULSANTE DI ÐÛ×Àà ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÊÍÎÏÎ×ÍÛÌ OVLÁDANIE POMOCOU PÁKY
G SELEZIONE ÂÛÁÎÐÎÌ S TLAÈIDLOM PRE VO¼BU
Per poter comandare ulteriori dispositivi, tipici Òðåòèé è ÷åòâåðòûé ðû÷àãè (ïî çàêàçó) ìîãóò Ovládanie niektorých zložitejších strojov, typickým
H di attrezzature complesse, la terza e quarta leva áûòü ñíàáæåíû êíîïêîé âûáîðà (G) è (H), ÷òîáû príkladom môžu by zariadenia s pohybom
(a richiesta) possono essere provviste di un pulsante óïðàâëÿòü òàêèìè óñòðîéñòâàìè, êîòîðûå viacerých nezávislých ramien, môže býva
di selezione (G) e (H). Con una sola leva possono îáû÷íî ìîæíî íàéòè òîëüêî â ñëîæíîì realizované tak, že tretia a štvrtá ovládacia páka
essere comandate due diverse movimentazioni (es. îáîðóäîâàíèè. Äâóìÿ ðàçëè÷íûìè äâèæåíèÿìè (dodávané na požiadanie, ako súèas mimoriadnej
rotazione e comando traslatore). ìîæíî óïðàâëÿòü ñ ïîìîùüþ îäíîãî ðû÷àãà výbavy) môže by vybavená tlaèidlom pre vo¾bu
(íàïðèìåð, óïðàâëåíèå âðàùåíèåì è áîêîâûì (G) a (H). Takýmto spôsobom je možné ovláda
Prima di comandare una delle due leve, assicurarsi ñäâèãîì) dva nezávislé pohyby prostredníctvom jednej páky
che la funzione relativa, vincolata all'uso del Ïåðåä ðàáîòîé ñ îäíèì èç äâóõ ðû÷àãîâ (napr. otáèanie a pohyb prekladaèa).
pulsante, sia stata attivata correttamente e com- óáåäèòåñü, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå ôóíêöèè, Pred zahájením ovládacieho manévru pomocou
pletamente. êîòîðûå ñâÿçàíû ñ êíîïêîé, àêòèâèðîâàíû jednej z pák, je potrebné sa uisti, èi bola príslušná
ïðàâèëüíî è ïîëíîñòüþ. funkcia, závislá na vo¾be pomocou tlaèidla,
aktivovaná správne a úplne.
Quando la leva (H) è preposta al comando di Êîãäà ðû÷àã (H) óïðàâëÿåò çàõâàòîì, íèêàêîå V prípade, keï je páka (H) urèená na ovládanie
una pinza, la stessa non comanda altre äðóãîå äâèæåíèå íå óïðàâëÿåòñÿ ýòèì klieští, nesmie by zároveò použitá na ovládanie
movimentazioni. In questo caso il pulsante svolge ðû÷àãîì.  ýòîì ñëó÷àå íàæèìíàÿ êíîïêà iných pohybov. V takejto situácii plní tlaèidlo
una funzione di sicurezza; premere il pulsante èìååò ôóíêöèþ áåçîïàñíîñòè; íàæìèòå ýòó bezpeènostnú funkciu; pred zahájením
prima di attivare il comando di apertura o êíîïêó ïåðåä ïðèâåäåíèåì â äåéñòâèå ovládacieho manévru otvárania alebo zatváranie
chiusura delle pinze. ôóíêöèè îòêðûòèÿ èëè çàêðûòèÿ çàõâàòà. klieští, je potrebné stlaèi tlaèidlo.

INSTALLAZIONI DI SICUREZZA ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß BEZPECNOSTNÁ VÝBAVA


ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
IMPORTANTE !!! ÂÀÆÍÎ!!!
Óçëû, îïèñàííûå â ýòîì ðàçäåëå è â ðàçäåëå DÔLEŽITÉ!!!
I componenti descritti in questo capitolo e nel
«ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß Prvky popísané v tejto casti a v casti
capitolo "INSTALLAZIONI SPECIFICHE DI
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ», ÿâëÿþòñÿ “ŠPECIFICKÁ BEZPECNOSTNÁ VÝBAVA
SICUREZZA", sono "PARTICOLARI DI SI-
«ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». sú považované za”BEZPECNOSTNÉ PRVKY”.
CUREZZA".
Prima dell'uso del carrello i conducenti e i Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì øòàáåëåðà âîäèòåëè
è ðàáîòíèêè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ Pred použitím vozíka musí vodic a pracovníci
manutentori sono tenuti a controllare che detti
äîëæíû ïðîâåðèòü, ÷òî âñå ïîäîáíûå údržby zabezpecit, aby sa tieto prvky nachádzali
dispositivi siano PRESENTI correttamente SER-
óñòðîéñòâà íàõîäÿòñÿ íà ìåñòå, çàêðåïëåíû vo vozidle, boli riadne upevnené a v dokonalom
RATI e FUNZIONANTI.
è â õîðîøåì ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. technickom stave.
In caso contrario, è VIETATO USARE IL  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ
ØÒÀÁÅËÅÐ Ñ ÂÈËÀÌÈ. Ak tomu tak nie je, VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
CARRELLO.
Ïîçâîíèòå â îòäåë îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ. NEPOUŽÍVAJTE.
Avvisare il Servizio Assistenza BT
Zavolajte servisné oddelenie BT.

CINTURE DI SICUREZZA ÐÅÌÅÍÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ BEZPECNOSTNÝ PÁS


Vedere "APPENDICE 1-L". Ñìîòðèòå «ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1-L». Vid “PRÍLOHU 1-L”.

1- 12
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
DISTRIBUTORE IDRAULICO E ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÀÏÀÍ HYDRAULICKÝ RIADIACI VENTIL A
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ZDVÍHACIE ZARIADENIE
Nel distributore idraulico è presente una valvola ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ Hydraulický systém je vybavený prepúštacím
di massima pressione all’ingresso del distributore Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáîðóäîâàíà ventilom s obmedzovaním maximálneho tlaku.
A stesso. ïðåäîõðàíèòåëüíûì êëàïàíîì. Maximálna rýchlost spúštania vidlíc sa reguluje
La velocità di discesa, massima, delle forche è Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü îïóñêàíèÿ âèë ventilom s obmedzovaním prietoku, osadeným vo
fissata da una valvola limitatrice di portata, posta óïðàâëÿåòñÿ êëàïàíîì îãðàíè÷åíèÿ ðàñõîäà, vnútri puzdra, ktoré je súcastou prívodného systému
in un apposito contenitore che è parte dell'impianto ðàñïîëîæåííûì âíóòðè êîíòåéíåðà, zdvíhacieho valca.
A di alimentazione dei martinetti di sollevamento. ÿâëÿþùåãîñÿ ÷àñòüþ ñèñòåìû ãèäðàâëè÷åñêîãî
B ïèòàíèÿ ïîäúåìíèêà.
GRIGLIE ANTI CESOIAMENTO E ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÐÅØÅÒÊÈ BEZPECNOSTNÉ ROŠTY A OPORNÉ
A GRIGLIA REGGICARICO ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÐÅØÅÒÊÈ ROŠTY NÁKLADU
ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÃÐÓÇÀ
I montanti sono dotati, dove previsto, di griglie Åñëè ýòî íåîáõîäèìî, ìà÷òû îñíàùàþòñÿ V prípade potreby chránit obsluhu sú zdvíhacie
protettive anti cesoiamento (A), a sicurezza çàùèòíûìè ðåøåòêàìè (À) äëÿ çàùèòû zariadenia vybavené protišmykovými mriežkami
dell'operatore. Inoltre, per movimentare carichi îïåðàòîðà. Äàëåå äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ñîñòàâíûõ (A). Okrem toho je možné v prípade manipulácie
frazionati la cui altezza sia superiore all’altezza ãðóçîâ, âûñîòà êîòîðûõ áîëüøå, ÷åì âûñîòà s delenými nákladmi, ktoré sú vyššie než je opierka
della spalla-forche, è possibile dotare il carrello çàäíåé ñòîðîíû âèë øòàáåëåðà, êàðåòêà âèë vidlíc, namontovat na upínaciu dosku vidlíc oporné
di griglia reggicarico (opzionale) (B). ìîæåò áûòü îáîðóäîâàíà çàùèòíîé ãðóçîâîé rošty nákladu (volitelné) (B).
ðåøåòêîé (ïî çàêàçó) (Â).
PROTEZIONE CONDUCENTE ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÇÀÙÈÒÛ ÂÎÄÈÒÅËß ZARIADENIE NA OCHRANU VODICA
FORCHE LIBERE La protezione conducente non deve mai essere Óñòðîéñòâî çàùèòû âîäèòåëÿ íè â êîåì Nikdy nezasahujte do zariadenia na ochranu
ÐAKËS ATBLOKUOTOS manomessa. ñëó÷àå íå äîëæíî ïîäâåðãàòüñÿ âíåøíèì vodica.
DAKÐAS ATBRÎVOTAS È necessario controllarne lo stato, prima di âîçäåéñòâèÿì. Pred použitím vysokozdvižného vozíka je
utilizzare il carrello. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì øòàáåëåðà íóæíî potrebné toto zariadenie preskúšat.
òàêæå ïåðåïðîâåðèòü åãî ôóíêöèîíèðîâàíèå.
C
ÑÒÅÐÆÅÍÜ ÄËß ÏÎÇÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß POLOHOVACÍ KOLÍK A
PERNO POSIZIONAMENTO E ÂÈË È ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ MECHANIZMUS ZAMEDZUJÚCI
DISPOSITIVO ANTISFILAMENTO ÄËß ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß ÈÕ VYTIAHNUTIU VIDLÍC
FORCHE ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß
Per impedire l’accidentale spostamento delle forche, Âèëû ñíàáæàþòñÿ ñïåöèàëüíûìè ñòåðæíÿìè
le stesse sono corredate di appositi perni di sicurezza áåçîïàñíîñòè (Ñ) äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ èõ ñëó÷àéíîãî Vidlice sú vybavené zvláštnymi bezpecnostnými
FORCHE BLOCCATE (C). ñäâèãà. ×òîáû èçìåíèòü ïîëîæåíèå âèë, ïîäíèìèòå kolíkmi (C), ktoré zamedzujú neúmyselnému
ÐAKËS UÞBLOKUOTOS ðû÷àã (Ñ); èçìåíèòå ïîëîæåíèå âèë, çàòåì îïóñòèòå posunu vidlíc. Pri zmene polohy vidlíc najprv
C Per variare la posizione delle forche sollevare ðû÷àã.
DAKÐAS BLOÍÇTAS
la levetta (C); posizionare le forche poi abbassare zdvihnite páku (C), nastavte polohu vidlíc a potom
Óñòðîéñòâà (D) èëè (F) äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ
la levetta. ïåðåìåùåíèÿ âèë óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ
páku opät spustite.
Per impedire lo sfilamento laterale delle forche áîêîâûõ ïåðåìåùåíèé âèë íà êàðåòêå. Vozík je vybavený aj mechanizmami, ktoré
dal carellino sono presenti dispositivi antisfilamento zamedzujú bocnému vytiahnutiu vidlíc (D) a (F)
(D) o (F). z upínacej dosky.

Prima di utilizzare il carrello, il conducente Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì øòàáåëåðà âîäèòåëü Pred použitím vysokozdvižného vozíka sa musí
dovrà assicurarsi che i perni di blocco (C) siano äîëæåí óáåäèòüñÿ, ÷òî êðåïåæíûå ñòåðæíè vodic uistit, že poistné kolíky (C) zapadajú do
posizionati nelle apposite tacche della piastra (Ñ) âñòàâëåíû â ñïåöèàëüíûå ãíåçäà íà zvláštnych žliabkov v opornej doske a že
D di supporto e che i dispositivi antisfilamento íåñóùåé ïëèòå, è ÷òî óñòðîéñòâà äëÿ mechanizmy zamedzujúce vytiahnutiu vidlíc (D)
(D) o (F) siano presenti e correttamente in- ïðåäóïðåæäåíèÿ ïåðåìåùåíèÿ (D) èëè (F) alebo (F) sú na svojom mieste a správne
F stallati. èìåþòñÿ è äîëæíûì îáðàçîì óñòàíîâëåíû. nainštalované.

1- 13
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
DISPOSITIVO SPEGNIMENTO ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÂÛÊËÞ×ÅÍÈß ZARIADENIE NA VYPNUTIE MOTORA
MOTORE ÄÂÈÃÀÒÅËß

Quando il cofano motore è sprovvisto di chiusura Åñëè ó êàïîòà íåò áëîêèðîâî÷íîãî ðû÷àãà, òî Ak na kapote motora nie je zámok na klúc, potom
a chiave, sul cofano stesso è presente un inter- èìååòñÿ çàùèòíûé âûêëþ÷àòåëü íà ñàìîì na samotnej kapote je nainštalovaný bezpecnostný
ruttore di sicurezza. Aprendo il cofano, questo êàïîòå. spínac.
dispositivo interrompe l'alimentazione elettrica, Ïðè îòêðûâàíèè êàïîòà ýòî óñòðîéñòâî Pri otvorení kapoty zariadenie odpojí elektrické
spegnendo di conseguenza il motore; con cofano ïðåðûâàåò öåïü ýëåêòðè÷åñêîãî ïèòàíèÿ, napájanie, následkom coho dôjde k vypnutiu motora.
aperto non è possibile avviare il motore. ñîîòâåòñòâåííî âûêëþ÷àÿ äâèãàòåëü; ïðè Motor sa nedá naštartovat pokial je kapota motora
îòêðûòîì êàïîòå äâèãàòåëü çàïóñòèòü íåëüçÿ. otvorená.

Non manomettere il dispositivo di controllo del- Íå âìåøèâàéòåñü â ðàáîòó óñòðîéñòâà Nezasahujte do bezpecnostného zariadenia
l'apertura cofano. çàùèòû êðûøêè ìîòîðíîãî îòñåêà. kapoty motora.
Non tentare l'avviamento con cofano aperto. Íå ïûòàéòåñü çàïóñòèòü äâèãàòåëü ñ Nepokúšajte sa naštartovat motor s otvorenou
In caso di necessità contattare il personale au- îòêðûòîé êðûøêîé. Åñëè íåîáõîäèìî, kapotou. V prípade potreby kontaktujte
torizzato o il Servizio di Assistenza BT. îáðàòèòåñü ê àêêðåäèòîâàííîìó ïåðñîíàëó autorizovaný personál alebo servisné stredisko
èëè â öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ. BT.

SCONNESSIONE BATTERIA ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÍÎÉ ODPOJENIE BATÉRIE


ÁÀÒÀÐÅÈ
Sul carrello è presente un connettore per Íà øòàáåëåðå èìååòñÿ ðàçúåì äëÿ èçîëèðîâàíèÿ Na vozíku je konektor, pomocou ktorého je možné
l'isolamneto dell'impianto elettrico; esso è ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû; îí ìàðêèðîâàí izolovat elektrický systém. Tento konektor je
contrassegnato dal simbolo riportato in figura. ðèñóíêîì, ïîêàçàííûì íèæå íà ñõåìå. oznacený znackou zobrazenou na obrázku.

Utilizzare la sconnessione di batteria prima di Îòêëþ÷àéòå àêêóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ ïåðåä Pred údržbou vozíka alebo v prípade nehody
effettuare la manutenzione del carrello o in âûïîëíåíèåì òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ odpojte batériu.
caso di incidente. øòàáåëåðà èëè â ñëó÷àå àâàðèè.

Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU- Ñìîòðèòå ðàçäåë «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ Vid kapitolu o “ŠPECIFICKEJ BEZPECNOSTNEJ
REZZA SPECIFICHE". ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß VÝBAVE”.
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».

ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ ÕÎÄÀ ÊÀÐÅÒÊÈ, BEZPECNOSTNÉ KONCOVÉ


FINE CORSA CARRELLINO PORTA ZARÁŽKY UPÍNACEJ DOSKY VIDLÍC
FORCHE ÍÅÑÓÙÅÉ ÂÈËÛ
Ñìîòðèòå ðàçäåë «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ Vid kapitolu o “ŠPECIFICKEJ BEZPECNOSTNEJ
Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU- VÝBAVE”.
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
REZZA SPECIFICHE".
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
ÓÏÎÐÍÛÅ ÊÎËÜÖÀ ÁÎÊÎÂÎÃÎ MANŽETY BOCNÝCH ZDVÍHACÍCH
COLLARI MARTINETTI LATERALI VALCOV
Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU- ÏÎÄÚÅÌÍÈÊÀ
Ñìîòðèòå ðàçäåë «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ Vid kapitolu o “ŠPECIFICKEJ BEZPECNOSTNEJ
REZZA SPECIFICHE". VÝBAVE”.
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ØÒÀÍÃÈ ÖÅÏÈ KOTVIACE SKRUTKY ZDVÍHACEJ
TIRANTI CATENE
Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU- Ñìîòðèòå ðàçäåë «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ RETAZE
REZZA SPECIFICHE". ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß Vid kapitolu o “ŠPECIFICKEJ BEZPECNOSTNEJ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». VÝBAVE”.

SERRATURA COFANO ÇÀÏÎÐ ÊÀÏÎÒÀ ZÁMKA KAPOTY MOTORA


Vedere il capitolo "INSTALLAZIONI DI SICU- Ñìîòðèòå ðàçäåë «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ Vid kapitolu o “ŠPECIFICKEJ BEZPECNOSTNEJ
REZZA SPECIFICHE". ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß VÝBAVE”.
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
1- 14
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
USO DEL CARRELLO ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ØÒÀÁÅËÅÐÀ POUŽITIE VYSOKOZDVIŽNÉHO
Ñ ÂÈËÀÌÈ VOZÍKA

AVVERTENZE OBBLIGHI E ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß, UPOZORNENIA, VÝSTRAHY A


PROIBIZIONI ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈß È ODPORÚCANIA
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

Soltanto personale specificatamente addestrato Òîëüêî îáó÷åííûé è àêêðåäèòîâàííûé Vysokozdvižný vozík môžu riadit a obsluhovat
e autorizzato potrà guidare e manovrare il ïåðñîíàë èìååò ïðàâî ðàáîòàòü íà øòàáåëåðå iba vyškolení oprávnení pracovníci.
carrello. è îáñëóæèâàòü åãî.
La BT è organizzata per poter effettuare corsi Ïî òðåáîâàíèþ ôèðìà ÂÒ ìîæåò Na požiadanie môže BT usporiadat kurzy pre
su richiesta per conduttori di carrelli. îðãàíèçîâàòü êóðñû âîäèòåëåé øòàáåëåðîâ. vodicov vysokozdvižných vozíkov.

E' proibito circolare su strada o su suolo pubblico Íà øòàáåëåðå íåëüçÿ åçäèòü ïî S vysokozdvižným vozíkom sa nesmie jazdit
se non debitamente autorizzati dalle autorità îáùåñòâåííûì äîðîãàì èëè ïî çåìëå êðîìå po verejných komunikáciách a priestranstvách
competenti. ñëó÷àåâ, êîãäà ýòî ðàçðåøåíî bez výslovného povolenia zodpovedných
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè âëàñòè. orgánov.

Nessun passeggero potrà essere trasportato sul Íà øòàáåëåðå íåëüçÿ ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ. Preprava pasažierov na vozíku nie je povolená.
carrello.
Âîäèòåëè äîëæíû îáðàùàòü îñîáîå âíèìàíèå
I conducenti dovranno fare particolare atten- íà ó÷àñòêè, ãäå îíè ðàáîòàþò, â òîì ÷èñëå Vodici vozíkov by mali venovat zvýšenú
zione all’ambiente di lavoro, compreso la pre- íà ïðèñóòñòâèå äðóãèõ ëþäåé è íà pozornost situácii na pracovisku, v ktorom sa
senza di altre persone, oggetti fissi o mobili íåïîäâèæíûå èëè äâèæóùèåñÿ îáúåêòû pohybujú, vrátane prítomnosti dalších ludí,
nelle vicinanze, ed assicurare sempre la sal- ïîáëèçîñòè. Ñàìîå ãëàâíîå âíèìàíèå íàäî pevných i pohyblivých objektov. Prvoradé je
vaguardia dei pedoni. îáðàùàòü íà áåçîïàñíîñòü ïåøåõîäîâ. zarucenie bezpecnosti chodcov.
Íåëüçÿ íèêîãî äîïóñêàòü ñòîÿòü èëè
äâèãàòüñÿ ïîä ïîäíÿòûìè ÷àñòÿìè øòàáåëåðà Nedovolte, aby niekto stál, alebo sa pohyboval
Nessuno dovrà essere autorizzato a stazionare
íåçàâèñèìî îò òîãî, íåñåò îí ãðóç èëè íåò. pod zdvihnutými castami vysokozdvižného
o passare sotto parti sollevate del carrello, sia
Î ëþáîé àâàðèè, êàñàþùåéñÿ ëþäåé, vozíka, nezávisle od toho, ci je vozík naložený
a carico che a vuoto.
æèâîòíûõ èëè ïðåäìåòîâ, alebo nie.
Qualsiasi incidente che coinvolga persone, ñëåäóåò íåìåäëåííî ñîîáùèòü ìåíåäæåðó ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Akúkolvek nehodu, ktorej súcastou boli ludia,
animali o cose, dovrà essere immediatamente
zvieratá alebo predmety, okamžite hláste
segnalato al responsabile interno della sicurez-
Âîäèòåëè íå äîëæíû äåëàòü êàêèå-ëèáî vedúcemu zodpovednému za bezpecnost práce.
za.
èçìåíåíèÿ èëè äîïîëíåíèÿ â øòàáåëåðå äî
òåõ, ïîêà íå ïîëó÷àò ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Bez písomného súhlasu BT nesmú vodici nijakým
I conducenti non dovranno apportare al car- spôsobom upravovat alebo pozmenovat
rello né aggiunte né modifiche non autorizzate îò ÂÒ.
Âîäèòåëè äîëæíû èñïîëüçîâàòü øòàáåëåðû technickú konštrukciu vozíka.
per iscritto dalla BT.
òîëüêî äëÿ òåõ öåëåé, äëÿ êîòîðûõ îíè
ïðåäíàçíà÷åíû è îáîðóäîâàíû. Vodici môžu používat vozík iba na úcely, na
I conducenti dovranno adoperare i carrelli ktoré bol urcený a na ktoré je vybavený.
soltanto per gli usi autorizzati e per i quali
sono stati equipaggiati. Ïðè âîæäåíèè øòàáåëåðà íå äåðæèòå íîãó
íà ïåäàëè òîðìîçà. Ïîñëå òîðìîæåíèÿ
íåîáõîäèìî îòïóñòèòü ïåäàëü òîðìîçà, ÷òîáû Pri jazde s vozíkom nemajte nohu na brzdovom
Durante la guida del carrello, non mantenere pedáli. Po brzdení je potrebné uvolnit brzdový
il piede in appoggio sul pedale del freno. Dopo îíà âåðíóëàñü â ñâîå èñõîäíîå ïîëîæåíèå,
îáåñïå÷èâ òåì ñàìûì íàäëåæàùåå pedál, aby sa mohol vrátit do pôvodnej polohy.
una frenata rilasciare il pedale del freno, fino Tým sa zabezpecí správne plnenie brzdového
alla posizione di riposo, per garantire il corretto íàïîëíåíèå ìàñëîì òîðìîçíîãî íàñîñà.
cerpadla.
riempimento della pompa freno.

1- 15
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
I conducenti sono tenuti ad indossare gli Âîäèòåëè äîëæíû ïðèìåíÿòü îáîðóäîâàíèå Vodici musia používat bezpecnostné pomôcky
equipaggiamenti di sicurezza previsti dalle leggi äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, v súlade s požiadavkami platných predpisov,
in vigore, quali per esempio: ïðåäïèñûâàåìîå ñóùåñòâóþùèìè ako napríklad:
ïðàâèëàìè, òàêîå êàê:
- Casco protettivo - çàùèòíàÿ êàñêà - bezpecnostná prilba
- Scarponi di sicurezza - çàùèòíûå áîòèíêè - bezpecnostná obuv
- Guanti di protezione - çàùèòíûå ðóêàâèöû - ochranné rukavice

In presenza di qualsiasi anomalia, l'operatore Ïðè âîçíèêíîâåíèè êàêîé-ëèáî ïðîáëåìû V prípade akýchkolvek problémov, obsluha musí
è obbligato ad avvisare immediatamente il îïåðàòîð äîëæåí îñòàíîâèòü øòàáåëåð, prerušit používanie vysokozdvižného vozíka a
personale autorizzato alla manutenzione e non ïðåêðàòèòü íà íåì ðàáîòó è íåìåäëåííî okamžite o veci upovedomit pracovníkov údržby.
usare il carrello. âûçâàòü ïåðñîíàë ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ.

AVVERTENZE SUI RISCHI RESIDUI ÏÐÎ×ÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ODPORÚCANIA V SÚVISLOSTI S


NELL'USO DEL CARRELLO ÂÎÇÌÎÆÍÛÌ ÐÈÑÊÀÌ DALŠÍMI RIZIKAMI PRI POUŽITÍ
ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ VOZÍKA
ØÒÀÁÅËÅÐÀ
In caso di rovesciamento del carrello non tentare Åñëè øòàáåëåð îïðîêèäûâàåòñÿ, íå V prípade, že by malo dôjst k prevrhnutiu vozíka,
di scappare o di tuffarsi fuori dalla protezione ïûòàéòåñü âûëåçòè èëè âûïðûãíóòü èç nesnažte sa z vozíka uniknút, alebo vyskocit
del conducente: êðåñëà âîäèòåëÿ: zo sedadla obsluhy:
- rimanere seduti, - îñòàâàéòåñü ñèäåòü
- tenere stretto il volante con - êðåïêî ñõâàòèòåñü çà ðóëü îáåèìè - ostante sediet v sedadle
entrambe le mani, ðóêàìè - oboma rukami pevne zovrite volant
- puntare i piedi sulla pedana, - êðåïêî óïðèòåñü íîãàìè â ïîë êàáèíû - nohy pevne zaprite o podlahu
- inclinarsi dalla parte opposta - íàêëîíèòåñü â ïðîòèâîïîëîæíîì - naklonte sa proti smeru pádu
al ribaltamento, íàïðàâëåíèè
in questo modo le probabilità di non subire danni ýòî äàñò ìàêñèìàëüíóþ âåðîÿòíîñòü âîäèòåëþ Týmto spôsobom máte najväcšiu šancu vyhnút
risulteranno le massime possibili. èçáåæàòü íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ. sa zraneniam.

Non usare pallets danneggiati o difettosi. Íå èñïîëüçóéòå ïîâðåæäåííûå èëè Nepoužívajte poškodené alebo chybné palety.
íåïðèãîäíûå ïîääîíû.
Non sporgersi fuori dalla sagoma della pro- Íå âûñîâûâàéòåñü çà ïðåäåëû çàùèòíîé Pri riadení vozíka sa nevyklánajte mimo
tezione conducente, durante la marcia. êðûøè ïðè âîæäåíèè øòàáåëåðà. priestoru pre vodica (systém ochrany pri
Åñëè ó øòàáåëåðà åñòü êàáèíà, à êðåñëî prevrhnutí).
Quando il carrello è dotato di cabina, è âîäèòåëÿ íå îáîðóäîâàíî ðåìíåì Ak má vozík zatváratelnú kabínou a sedadlo
obbligatorio circolare con le portiere chiuse áåçîïàñíîñòè, òî äâåðè êàáèíû âî âðåìÿ nie je vybavené bezpecnostným pásom, dvere
se il sedile non è dotato di cinture di sicurezza ðàáîòû äîëæíû áûòü çàêðûòû. na kabíne musia byt vždy zatvorené.

Assicurarsi che i passaggi siano sufficientemen- Óáåäèòåñü, ÷òî ïðîõîä ìåæäó ñòåëëàæàìè Pri jazde cez priechod sa uistite, že je priechod
te alti e larghi da permettere il transito del äîñòàòî÷íî âûñîêèé è øèðîêèé, ÷òîáû dostatocne vysoký a široký na prejazd vozíka
carrello e del carico trasportato. øòàáåëåð ñ ãðóçîì ìîã ïðîåõàòü ïî íåìó. s nákladom.

Fare attenzione ai cavi elettrici e alle tubazioni Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ëþáûì Dávajte pozor na elektrické vedenia a potrubia
sospese sui corridoi, fare attenzione ai carichi ýëåêòðè÷åñêèì êàáåëÿì èëè òðóáàì, zavesené na chodbách. Dávajte pozor na zavesené
appesi. ñâèñàþùèì â ïðîõîäû. Áóäüòå âíèìàòåëüíû náklady.
ê íàâèñøèì ãðóçàì.

1- 16
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Ridurre la velocità e prevedere segnalazioni Ñíèçüòå ñêîðîñòü è èñïîëüçóéòå çâóêîâîé Pred križovaním inej chodby a v miestach, kde
acustiche in prossimità degli incroci di corsie ñèãíàë ïðè ïðèáëèæåíèè ê äðóãîìó êîðèäîðó prekážky bránia vo viditelnosti, znížte rýchlost
e in tutte quelle aree in cui la visibilità risulti è âî âñåõ çîíàõ ñ îãðàíè÷åííîé âèäèìîñòüþ. jazdy a použite klaksón.
ostruita.

Non passare sopra cavi o tubazioni se non de- Íèêîãäà íå ïåðååçæàéòå êàáåëè èëè òðóáû Nikdy vozíkom nejazdite cez káble alebo trúbky,
bitamente protette. çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, êîòîðûå äîñòàòî÷íî pokial tieto nie sú dostatocne chránené.
õîðîøî çàùèùåíû.
Non infilare le mani, le gambe o la testa tra Íèêîãäà íå âñîâûâàéòå ðóêè, íîãè èëè ãîëîâó Nikdy nestrkajte ruky, nohy alebo hlavu do
le parti mobili del sollevamento, non rimuovere ìåæäó ïîäâèæíûìè ïîäúåìíûìè ÷àñòÿìè, priestoru medzi pohyblivé casti zdvíhacieho
le griglie di protezione e non infilarvi le dita íå óäàëÿéòå çàùèòíûå ðåøåòêè è íå mechanizmu. Nesnímajte bezpecnostné rošty
tra le maglie. âñòàâëÿéòå ïàëüöû â ðåøåòêó. a nestrkajte do roštu prsty.

Vysokozdvižný vozík sa nesmie používat na


È proibito utilizzare il carrello per spingere Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü øòàáåëåð ñ âèëàìè äëÿ tlacenie nákladov alebo iných vozidiel. Na tieto
carichi o altri veicoli, è obbligatorio servirsi òîãî, ÷òîáû òîëêàòü ãðóçû èëè òðàíñïîðòíûå úcely sa musí používat dodané zariadenie na
solo dei mezzi di movimentazione in dotazione ñðåäñòâà. Äëÿ ýòîãî íóæíî èñïîëüçîâàòü premiestnovanie nákladov alebo zadný hák na
o del traino con il gancio posteriore. ñïåöèàëüíî ïîñòàâëÿåìîå îáîðóäîâàíèå èëè tahanie.
çàäíèé áóêñèðîâî÷íûé êðþê.
Íå äîáàâëÿéòå ïðîòèâîâåñû, ÷òîáû Nezvyšujte hmotnost protizávažia s cielom zvýšit
Non aggiungere contrappesi per aumentare le óâåëè÷èòü ãðóçîïîäúåìíîñòü øòàáåëåðà. nosnost vozíka.
prestazioni del carrello.
Íå òðàíñïîðòèðóéòå ïëîõî ðàçìåùåííûå Neprevážajte nevyvážené a zle uložené náklady
Non trasportare carichi malformati (con equi- ãðóçû (íåíàäåæíîå ðàâíîâåñèå) èëè (s neistou rovnováhou).
librio precario) o carichi troppo sbilanciati. íåñèììåòðè÷íûé ãðóç.
Íå òðàíñïîðòèðóéòå ãðóçû, çàòðóäíÿþùèå Neprevážajte náklady, ktoré bránia vodicovi
Non trasportare carichi che impediscono la vi- ïåðåäíèé îáçîð âîäèòåëÿ. vo výhlade dopredu.
sibilità frontale del conducente. Ýòà îïåðàöèÿ äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî Takéto operácie sa môžu vykonávat len ak
Eseguire questa operazione solo se il carrello â òîì ñëó÷àå, åñëè øòàáåëåð èìååò je na to vozík náležito vybavený alebo za
è equipaggiato adeguatamente, o con l'ausilio ñîîòâåòñòâóþùåå îáîðóäîâàíèå èëè ñ asistencie dalšej osoby na zemi.
di una persona a terra. ïîìîùüþ äðóãîãî ÷åëîâåêà.
Íå òðàíñïîðòèðóéòå ãðóçû ñ îáùèì âåñîì Neprevážajte náklady s celkovou hmotnostou
Non trasportare carichi con peso complessivo áîëüøå, ÷åì ãðóçîïîäúåìíîñòü øòàáåëåðà. prevyšujúcou nosnost vozíka.
maggiore della portata del carrello.
Nezdvíhajte hmotnosti prevyšujúce maximálne
Íå ïîäíèìàéòå âåñ, ïðåâûøàþùèé hodnoty uvedené v tabulke nosnosti.
Non sollevare un peso oltre il limite dichiarato ìàêñèìàëüíóþ ãðóçîïîäúåìíîñòü,
dalla tabella delle portate. óêàçàííóþ â òàáëèöå. Na vozíku nevykonávajte žiadne nepovolené
Íå âûïîëíÿéòå íà øòàáåëåðå íèêàêèõ zásahy.
Non eseguire operazioni non autorizzate con íåðàçðåøåííûõ îïåðàöèé. Pracovníci údržby musia prísne dodržiavat
il carrello; i manutentori dovranno attenersi Ïåðñîíàë ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ pokyny uvedené v tomto návode.
scrupolosamente alle indicazioni riportate sul äîëæåí ñòðîãî ñîáëþäàòü óêàçàíèÿ,
presente manuale. ïðèâåäåííûå â ýòîì ðóêîâîäñòâå.

1- 17
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Durante le manovre eseguite con carico in Ìàíåâðû, âûïîëíÿåìûå ñ ïîäíÿòûì ãðóçîì, Riadenie, brzdenie, naklápanie a iné manévre
posizione sollevata, le sterzate, le frenate e i ò.å. óïðàâëåíèå ðóëåì, òîðìîæåíèå è íàêëîí, so zdvihnutým nákladom vykonávajte pomaly
brandeggi dovranno essere moderati e progres- äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ìåäëåííî è ïëàâíî. a hladko.
sivi.
Il carico dovrà trovarsi ad un massimo di 300 mm Ãðóç ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè äîëæåí áûòü Pocas prevozu môže byt náklad zdvihnutý
dal suolo, durante il trasporto. íà âûñîòå íå áîëåå 300ìì íàä çåìëåé. maximálne do výšky 300 mm nad zemou.

Per interventi di manutenzione ordinaria di Äëÿ âûïîëíåíèÿ îáû÷íûõ îïåðàöèé ïî Pri potrebe vykonat bežnú údržbu
organi di sicurezza, non descritti in questo òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ óçëîâ bezpecnostných prvkov, ktoré nie sú popísané
manuale, rivolgersi al Servizio di Assistenza îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, íå îïèñàííûõ â v tomto návode, kontaktujte servisné stredisko
BT o al personale addestrato allo scopo. ýòîì ðóêîâîäñòâå, îáðàùàéòåñü â öåíòð BT alebo pracovníkov náležito vyškolených na
îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ èëè ê ïåðñîíàëó, tento úcel.
îáó÷åííîìó äëÿ ýòîé öåëè.

PRIMA DELL'USO ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ PRED POUŽITÍM

Prima di utilizzare il carrello bisognerà ve- Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì øòàáåëåðà ñ âèëàìè Pred použitím vysokozdvižného vozíka je
rificarne lo stato, i conducenti e i manutentori íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü åãî ñîñòîÿíèå. potrebné skontrolovat jeho technický stav.
sono tenuti a ispezionare con attenzione: Âîäèòåëè è ñîòðóäíèêè òåõíè÷åñêîãî Vodici a pracovníci údržby musia pozorne
îáñëóæèâàíèÿ äîëæíû òùàòåëüíî ïðîâåðèòü skontrolovat nasledovné

Prima di avviare il carrello: Ïåðåä çàïóñêîì øòàáåëåðà: Pred naštartovaním vysokozdvižného vozíka:
1 Organi di sicurezza e protezione 1. Óñòðîéñòâà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è 1 Bezpecnostné a ochranné zariadenia
È indispensabile il controllo della presenza, çàùèòû Je velmi dôležité skontrolovat prítomnost,
efficienza e buono stato di tutti gli organi Ãëàâíîå – ïðîâåðèòü íàëè÷èå, úcinnost a dobrý technický stav všetkých
di sicurezza e protezione, presenti sul veicolo ýôôåêòèâíîñòü è èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå âñåõ bezpecnostných a ochranných zariadení na
(vedi cap. "INSTALLAZIONI DI SICUREZ- óñòðîéñòâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è vozíku (vid kapitolu “BEZPECNOSTNÁ
ZA"). çàùèòû, óñòàíîâëåííûõ íà ìàøèíå VÝBAVA”).
(ñìîòðèòå ãëàâó «ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»).
Nel caso in cui la verifica risulti negativa, NON V prípade výskytu akéhokolvek problému
USARE IL VEICOLO e avvisare i responsabili Åñëè îáíàðóæåíû êàêèå-ëèáî ïðîáëåìû, ÍÅ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK ODSTAVTE a
della manutenzione. ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ ØÒÀÁÅËÅÐ è ñîîáùèòå upovedomte o tom personál úržby.
îá ýòîì ñîòðóäíèêàì ïî òåõíè÷åñêîìó
2 La gommatura îáñëóæèâàíèþ.
verificare che lo stato e l'usura delle gomme 2 Pneumatiky
sia idoneo all'uso. 2 Øèíû Skontrolujte stav pneumatík a ich vhodnost
Per la gommatura pneumatica verificare che Ïðîâåðüòå, ïîäõîäèò ëè ñîñòîÿíèå øèí äëÿ na dalšie použitie.
la pressione sia quella richiesta. íàäåæíîé ðàáîòû. Pri vzduchových pneumatikách skontrolujte,
Ó ïíåâìàòè÷åñêèõ øèí ïðîâåðüòå ci sú správne natlakované.
3 La pedaliera ñîîòâåòñòâèå äàâëåíèÿ òðåáóåìûì
controllare che tutti i pedali ritornino nelle çíà÷åíèÿì. 3 Pedále
posizione di riposo, dopo essere stati premuti. 3 Ïåäàëè Skontrolujte, ci sa všetky pedále po stlacení
Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âñå ïåäàëè âîçâðàùàëèñü vracajú do kludovej polohy.
4 Il gruppo di sollevamento â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå ïîñëå íàæàòèÿ íà 4 Zdvíhacie zariadenie
controllare lo stato delle griglie di protezione, íèõ. Skontrolujte stav bezpecnostných roštov,
dei collari dei martinetti di sollevamento e 4 Óçåë ïîäúåìà manžety zdvíhacích valcov a rám zdvíhacieho
dei montanti. Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå çàùèòíûõ ðåøåòîê, zariadenia.
ìàíæåò ïîäúåìíîãî öèëèíäðà è ìà÷ò. 5 Zdvíhacie prvky
5 I mezzi di presa del carico 5 Ïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå Skontrolujte stav vidlíc a dalších
controllare lo stato delle forche o dell'at- Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå âèë èëè nainštalovaných zariadení.
trezzatura presente. óñòàíîâëåííîãî íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
1- 18
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Controllare che i perni di bloccaggio delle forche Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ñòåðæíè áëîêèðîâàíèÿ âèë Skontrolujte, ci sú poistné kolíky vidlíc zaistené
siano chiusi e correttamente posizionati. áûëè âñòàâëåíû è ïðàâèëüíî ðàñïîëîæåíû. a v správnej polohe.
6 Le catene e tubazioni 6 Öåïè è òðóáîïðîâîäû 6 Retaze a hydraulické rozvody
Controllare lo stato delle catene e delle Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå öåïåé è Skontrolujte stav retazí a hydraulických
tubazioni dell'impianto idraulico di solleva- òðóáîïðîâîäîâ ãèäðàâëè÷åñêîãî rozvodov zdvíhacieho zariadenia.
mento. Verificare che non vi siano perdite ïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Skontrolujte, ci nedochádza k úniku oleja z
d'olio dalle tubazioni. Ïðîâåðüòå îòñóòñòâèå óòå÷åê èç ìàñëÿíîãî rozvodov.
òðóáîïðîâîäà.
Dopo l'avviamento del carrello: Ïîñëå ïóñêà â õîä øòàáåëåðà: Po naštartovaní vysokozdvižného vozíka:
7 Gli avvisatori acustici e luminosi 7 Çâóêîâîé ñèãíàë è ïðåäóïðåæäàþùèå 7 Klaksón a výstražné svetlá
controllare il funzionamento del clacson, dei ñâåòîâûå ñèãíàëû Skontrolujte funkcnost klaksónu, otocných
girofari e dei fari se presenti. Ïðîâåðüòå ôóíêöèîíèðîâàíèå çâóêîâîãî majákov a predných svetiel, ak je nimi vozík
ñèãíàëà, âðàùàþùèõñÿ ìàÿ÷êîâ è ôàð, åñëè vybavený.
èìåþòñÿ.
8 Le luci di posizione e gli stop 8 Ãàáàðèòíûå ôîíàðè è ñòîï-ñèãíàëû 8 Postranné a brzdové svetlá
verificare il funzionamento degli stop e delle Ïðîâåðüòå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñòîï- Skontrolujte funkcnost brzdových a
luci di posizione se presenti. ñèãíàëîâ è ãàáàðèòíûõ ôîíàðåé, åñëè postranných svetiel, ak je nimi vozík vybavený.
èìåþòñÿ.
9 Gli indicatori di direzione 9 Ñèãíàëüíûå ëàìïû 9 Smerovky
verificare il funzionamento degli indicatori Ïðîâåðüòå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèãíàëüíûõ Skontrolujte funkcnost smeroviek, ak je nimi
di direzione, se presenti. ëàìï, åñëè èìåþòñÿ. vozík vybavený.
10 Il motore, l'impianto idraulico e l'impianto 10 Äâèãàòåëü, ãèäðàâëè÷åñêàÿ è 10 Motor, hydraulické a elektrické systémy
elettrico ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìû Skontrolujte, ci na prístrojovej doske nesvieti
controllare che le spie di avvertimento di Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âñå ïðåäóïðåæäàþùèå žiadna z výstražných kontroliek jednotlivých
anomalia delle varie parti componenti, pre- ñâåòîâûå ñèãíàëû äëÿ ðàçëè÷íûõ zariadení.
senti sul cruscotto, siano spente. êîìïîíåíòîâ íà ïðèáîðíîé ïàíåëè áûëè
â ïîëîæåíèè OFF (ÂÛÊËÞ×ÅÍÎ).
11 I freni 11 Òîðìîçà 11 Brzdy
controllare che la spia dell'olio dei freni sul Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ïðåäóïðåæäàþùèé Skontrolujte, ci je zhasnutá výstražná kontrolka
cruscotto sia spenta. ñâåòîâîé ñèãíàë äëÿ òîðìîçíîãî ìàñëà íà brzdovej kvapaliny na prístrojovej doske.
Verificare il funzionamento dei freni, con ïðèáîðíîé ïàíåëè áûë â ïîëîæåíèè OFF Vyskúšaním brzd skontrolujte ich funkcnost.
una prova di frenatura. (ÂÛÊËÞ×ÅÍÎ).
Ïðîâåðüòå ôóíêöèîíèðîâàíèå òîðìîçîâ,
íàæèìàÿ íà òîðìîç.
12 Lo sterzo 12 Ðóëåâîå êîëåñî 12 Volant
verificare che lo sterzo funzioni correttamen- Ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè ôóíêöèîíèðóåò Skontrolujte, ci volant riadne funguje a ci
te e che non si accendano spie di allarme ðóëåâîå êîëåñî, à òàêæå, ÷òî íè îäèí èç sú všetky výstražné kontrolky na prístrojovej
sul cruscotto. ïðåäóïðåæäàþùèõ ñâåòîâûõ ñèãíàëîâ íà doske zhasnuté.
ïðèáîðíîé ïàíåëè íå íàõîäèòñÿ â
ïîëîæåíèè ON (ÂÊËÞ×ÅÍÎ).
É PROIBITO utilizzare il carrello quando uno ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ èñïîëüçîâàòü øòàáåëåð ñ JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT vysokozdvižný
o più punti, sopra descritti, non ha superato âèëàìè, åñëè íå ïðîâåðåíû îäèí èëè vozík, ak jedna alebo viacero horeuvedených
la verifica íåñêîëüêî ïóíêòîâ, îïèñàííûõ âûøå. položiek nevyhoveli skúške.
Durante la guida del carrello: Âî âðåìÿ âîæäåíèÿ øòàáåëåðà: Pri jazde s vysokozdvižným vozíkom:
Al manifestarsi di uno o più punti sopra descritti Åñëè èìåþò ìåñòî îäíî èëè íåñêîëüêî èç Ak jedna alebo viacero vecí nie je v súlade s
(7-12) non utilizzare il carrello. ñîáûòèé, îïèñàííûõ âûøå (7-12), íå horeuvedenými bodmi (7-12), vysokozdvižný vozík
èñïîëüçóéòå øòàáåëåð. nepoužívajte.
Eventuali anomalie o difettosità devono essere Ïðè ïîÿâëåíèè êàêîãî-ëèáî íàðóøåíèÿ èëè O prípadných anomáliách alebo poruchách
comunicate immediatamente all’addetto alla äåôåêòà íåìåäëåííî ïîñîâåòóéòåñü ñ okamžite upovedomte údržbového technika
manutenzione o al servizio di assistenza BT. èíæåíåðîì ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ alebo popredajový servis BT.
èëè ñ ïîñëåïðîäàæíûì ñåðâèñîì ÂÒ.
1- 19
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
AVVIAMENTO E GUIDA DEL ÇÀÏÓÑÊ È ÂÎÆÄÅÍÈÅ NAŠTARTOVANIE A RIADENIE
CARRELLO ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA
CHIAVE DI AVVIAMENTO ÊËÞ× ÇÀÆÈÃÀÍÈß KLÚC ZAPALOVANIA
Motori Diesel Äèçåëüíûå äâèãàòåëè Naftové motory
0 inserimento; 0 âñòàâèòü êëþ÷; 0 zasunutie klúca;
1 alimentazione inserita e preriscaldamento 1 âêëþ÷èòü çàæèãàíèå è ïðîãðåòü ñâå÷è 1 zapnutie zapalovania a predohrev žeraviacich
candelette; çàæèãàíèÿ sviecok
2 contatto accensione e ritorno automatico in 2 âêëþ÷åíèå ñòàðòåðà è àâòîìàòè÷åñêèé 2 kontakt štartéra a automatický návrat do polohy
pos. 1. âîçâðàò â ïîçèöèþ1. 1
Motori GPL Äâèãàòåëè íà ñæèæåííîì ãàçå LPG motory
0 inserimento; 0 âñòàâèòü êëþ÷; 0 zasunutie klúca;
1 alimentazione inserita; 1 âêëþ÷èòü çàæèãàíèå è ïðîãðåòü ñâå÷è 1 zapnutie zapalovania
2 accensione e ritorno automatico in pos. 1. çàæèãàíèÿ 2 kontakt štartéra a automatický návrat do polohy
2 âêëþ÷åíèå ñòàðòåðà è àâòîìàòè÷åñêèé 1
âîçâðàò â ïîçèöèþ1.
0 1
OPERAZIONI PER L'AVVIAMENTO ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÇÀÏÓÑÊÓ UVEDENIE DO CHODU
2 (ved. anche cap. "DESCRIZIONE PARTI PRIN- (ñìîòðèòå òàêæå ðàçäåë «ÎÏÈÑÀÍÈÅ (Vid tiež kapitolu “POPIS HLAVNÝCH CAST͔)
CIPALI") ÎÑÍÎÂÍÛÕ ×ÀÑÒÅÉ»)

Prima di effettuare l'avviamento Ïåðåä ïóñêîì â õîä Pred uvedením do chodu


- l'operatore deve essere seduto, - îïåðàòîð äîëæåí ñåñòü, - obsluha musí sediet na sedadle,
- il freno di stazionamento bloccato. - ñòîÿíî÷íûé òîðìîç äîëæåí áûòü â - rucná brzda musí byt zatiahnutá,
- Sui carrelli dotati di inversore al volante, ïîëîæåíèè ON (ÂÊËÞ×ÅÍÎ), - ak má vozík páku smeru jazdy na volante,
la leva di inversione deve essere in posi- - ó øòàáåëåðîâ ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì táto páka musí byt v neutrálnej polohe (0),
zione (0), per evitare il rischio di messa in íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ íà ðóëåâîì êîëåñå aby sa predišlo neúmyselnému rozjazdu.
marcia involontaria. ýòîò ïåðåêëþ÷àòåëü äîëæåí íàõîäèòüñÿ â
ïîëîæåíèè (0), ÷òîáû ïðåäóïðåäèòü ðèñê
ñëó÷àéíîãî çàïóñêà.

Avviamento motore DIESEL Çàïóñê ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ äâèãàòåëÿ Naštartovanie NAFTOVÉHO motora


- Inserire la chiave di contatto (0) e ruotata - âñòàâüòå êëþ÷ çàæèãàíèÿ (0) è ïîâåðíèòå
nella posizione (1). åãî â ïîëîæåíèå (1). - zasunte klúc do zapalovania (0) a otocte
Si accende la spia del generatore, della Çàãîðàþòñÿ êîíòðîëüíûå ëàìïî÷êè ho do polohy (1).
pressione olio, del freno di stazionamento ãåíåðàòîðà, äàâëåíèÿ ìàñëà è ñòîÿíî÷íîãî Rozsvietia sa kontrolky generátora, tlaku oleja,
e la spia del preriscaldamento candelette òîðìîçà, à òàêæå êîíòðîëüíàÿ ëàìïî÷êà parkovacej brzdy a tiež kontrolka predohrevu
- Allo spegnimento della spia di preriscalda- ïîäîãðåâà ñâå÷åé çàæèãàíèÿ. žeraviacej sviecky,
mento, ruotare la chiave in posizione (2) per - Êàê òîëüêî âûêëþ÷èòñÿ êîíòðîëüíàÿ - Ked zhasne kontrolka predohrevu žeraviacich
avviare il motore. ëàìïî÷êà ïîäîãðåâà, ïîâåðíèòå êëþ÷ â sviecok, otocením klúca do polohy (2)
Eseguito l'avviamento, rilasciare la chiave, ïîëîæåíèå (2), ÷òîáû çàïóñòèòü äâèãàòåëü. naštartujte motor. Ked motor naštartuje,
che ritornerà in posizione (1). Êîãäà äâèãàòåëü çàðàáîòàåò, îòïóñòèòå uvolnite klúc, ktorý sa vráti do polohy (1).
êëþ÷, è îí âåðíåòñÿ â ïîëîæåíèå (1).

Avviamento motore a GPL Çàïóñê äâèãàòåëÿ, ðàáîòàþùåãî íà Naštartovanie LPG motora


- Inserire la chiave di contatto (0) e ruotarla ñæèæåííîì ãàçå
nella posizione (1). - âñòàâüòå êëþ÷ çàæèãàíèÿ (0) è ïîâåðíèòå - zasunte klúc do zapalovania (0) a otocte ho
Si accende la spia del generatore, del freno åãî â ïîëîæåíèå (1). do polohy (1).
di stazionamento e della pressione olio. Çàãîðàþòñÿ êîíòðîëüíûå ëàìïî÷êè Rozsvietia sa kontrolky generátora, tlaku oleja
ãåíåðàòîðà, äàâëåíèÿ ìàñëà è ñòîÿíî÷íîãî a parkovacej brzdy.
òîðìîçà.

1- 20
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
- Ruotare la chiave in posizione (2) per avviare - Ïîâåðíèòå êëþ÷ â ïîëîæåíèå (2), ÷òîáû - Otocením klúca do polohy (2) naštartujte
il motore. Eseguito l'avviamento, rilasciare çàïóñòèòü äâèãàòåëü. motor. Ked motor naštartuje, uvolnite klúc,
la chiave, che ritornerà in posizione (1). Êîãäà äâèãàòåëü çàðàáîòàåò, îòïóñòèòå ktorý sa vráti do polohy (1).
êëþ÷, è îí âåðíåòñÿ â ïîëîæåíèå (1).
Una volta avviato il motore, in condizioni regolari, Â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ïðè ðàáîòàþùåì Za normálnych okolností akonáhle zacne motor
tutte le spie devono essere spente meno quella äâèãàòåëå âñå êîíòðîëüíûå ëàìïî÷êè, çà bežat, všetky kontrolky, s výnimkou parkovacej
del freno di stazionamento. èñêëþ÷åíèåì êîíòðîëüíîé ëàìïî÷êè brzdy, by mali zhasnút.
ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà, äîëæíû âûêëþ÷èòüñÿ.

In caso di mancato avviamento non mantenere Åñëè ìîòîð íå çàïóñêàåòñÿ, íå äåðæèòå êëþ÷ Ak motor nechce naštartovat, nedržte klúc
il contatto di accensione più di 15 secondi çàæèãàíèÿ â ïîëîæåíèè (2) áîëåå ÷åì 15 zapalovania otocený v polohe (2) dlhšie ako
consecutivi. ñåêóíä. 15 sekúnd.
Prima di ripetere l'accensione, riportare la Ïåðåä íîâîé ïîïûòêîé âåðíèòå êëþ÷ â Pred opätovným pokusom o naštartovanie otocte
chiave in posizione (0), attendere qualche istante ïîëîæåíèå (0), ïîäîæäèòå íåñêîëüêî ñåêóíä, klúc spät do polohy (0), pockajte niekolko sekúnd
ed eseguire nuovamente la sequenza di avvia- à çàòåì âûïîëíèòå ñíîâà ïðîöåäóðó çàïóñêà. a potom znovu skúste zopakovat štartovaciu
mento. postupnost.

Non dare brusche accelerate finché il motore Íå ïðîèçâîäèòå íèêàêèõ ðåçêèõ óñêîðåíèé Dokial sa motor riadne nezohreje, vyhnite sa
non è ben caldo; controllando la temperatura äî òåõ, ïîêà äâèãàòåëü íå ïðîãðååòñÿ prudkej akcelerácii. Ci je motor zohriaty zistíte
del liquido refrigerante. ïîëíîñòüþ, ÷òî ìîæíî óñòàíîâèòü ïî podla kontrolky chladiacej kvapaliny.
òåìïåðàòóðå îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.

Spegnimento del motore Âûêëþ÷åíèå äâèãàòåëÿ: Vypnutie motora:


- Lo spegnimento del motore si effettua ri- - Äâèãàòåëü âûêëþ÷àåòñÿ ïîâîðîòîì êëþ÷à - Motor sa vypína otocením klúca zapalovania
portando in posizione (0) la chiave di contatto. çàæèãàíèÿ â ïîëîæåíèå (0). do polohy (0).

NOTIZIE GENERALI PER LA GUIDA ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE
DEI CARRELLI ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ VODICOV VYSOKOZDVIŽNÝCH
ÂÈËÀÌÈ VOZÍKOV

È obbligatorio osservare le regole di circola- Íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðàâèëà Prísne dodržiavajte dopravné predpisy platné
zione e del traffico del paese nel quale si opera. äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, äåéñòâóþùèå â ñòðàíå, v krajine, v ktorej sa vysokozdvižný vozík
È obbligatorio osservare le regole speciali valide ãäå ýêñïëóàòèðóåòñÿ øòàáåëåð. používa.
nell’ambiente di lavoro e i limiti di velocità. Äîïîëíèòåëüíî äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ Okrem toho je potrebné dodržiavat aj zvláštne
Mantenere una distanza di sicurezza con qual- ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, èñïîëüçóåìûå â predpisy týkajúce sa daného pracoviska, ako
siasi altro veicolo. ðàáî÷åé çîíå, è îãðàíè÷åíèÿ ïî ñêîðîñòè. napríklad maximálnu povolenú rýchlost.
Äåðæèòåñü íà áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè îò Udržujte bezpecnostnú vzdialenost od iných
äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. vozidiel.

Ad ogni istante si dovrà avere il completo controllo Âîäèòåëü äîëæåí âñå âðåìÿ ïîëíîñòüþ Vodic musí mat po celú dobu absolútnu kontrolu
del carrello e lo si dovrà guidare in modo re- êîíòðîëèðîâàòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî è âîäèòü nad vozidlom a jeho povinnostou je jazdit
sponsabile. åãî ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ. zodpovedne.

È proibito eseguire partenze e arresti bruschi, Èçáåãàéòå ðåçêîãî ñòàðòà è îñòàíîâêè è íå Vyhnite sa prudkej akcelerácii pri štarte a
o eseguire le curve strette ad alta velocità. ïðîõîäèòå êðóòûå ïîâîðîòû ñ âûñîêîé prudkému zastavovaniu. Do ostrých zákrut
Per maggiore sicurezza, si raccomanda di non ñêîðîñòüþ. nejazdite vysokou rýchlostou.
accelerare bruscamente con le ruote direttrici Äëÿ áîëüøåé áåçîïàñíîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ íå Ako dodatocné bezpecnostné opatrenie vám
sterzate completamente. ïðîèçâîäèòü ðåçêèõ óñêîðåíèé ïðè ïîëíîì odporúcame vyhnút sa prudkej akcelerácii pri
óãëå ïîâîðîòà óïðàâëÿåìûõ êîëåñ. štarte v prípade, ked sú kolesa úplne vytocené
do strany.

1- 21
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
I dispositivi di presa del carico (per esempio Îáîðóäîâàíèå äëÿ çàõâàòà ãðóçà (íàïðèìåð, Zariadenie na naloženie nákladu (napríklad
le forche) dovranno essere posizionati a circa âèëû) äîëæíî áûòü íà âûñîòå îêîëî 150 ìì vidlice) musí byt pri presúvaní nákladu približne
150 mm dal suolo, durante la traslazione e, íàä çåìëåé âî âðåìÿ ïåðåìåùåíèÿ ãðóçà è, 150 mm nad úrovnou zeme a ak je to možné,
se possibile, inclinati all’indietro. åñëè âîçìîæíî, íàêëîíåíî íàçàä. naklonené dozadu.

È vietato traslare con il carico sollevato oltre Íåëüçÿ òðàíñïîðòèðîâàòü ãðóç íà âûñîòå Náklad sa nesmie prepravovat vo výške viac
i 300 mm dal suolo. áîëåå, ÷åì 300 ìì íàä çåìëåé. ako 300 mm nad úrovnou zeme.

Il carico deve essere sollevato soltanto nelle Ãðóçû íóæíî ïîäíèìàòü òîëüêî âî âðåìÿ Náklad sa môže dvíhat iba pri jeho ukladaní.
operazioni di stivaggio, con carrello fermo e in îïåðàöèé ïî èõ óêëàäêå ñ ïîìîùüþ øòàáåëåðà, Vysokozdvižný vozík musí pritom stát a byt vo
piano. ñòîÿùåãî íåïîäâèæíî â ãîðèçîíòàëüíîì vodorovnej polohe.
ïîëîæåíèè.
E' vietato l'uso del carrello per il trasporto Èñïîëüçîâàíèå øòàáåëåðà äëÿ Použitie vysokozdvižného vozíka na prepravu
di carichi oscillanti òðàíñïîðòèðîâàíèÿ êà÷àþùèõñÿ ãðóçîâ nákladov s premenlivým tažiskom je zakázané.
çàïðåùåíî.

Durante la guida con carichi instabili o con con- Ïðè åçäå ñ êà÷àþùèìèñÿ ãðóçàìè èëè ñ Pri jazde s kolísajúcimi sa nákladmi alebo s nádržami
tenitori di liquidi, è obbligatorio utilizzare la êîíòåéíåðàìè ñ æèäêîñòüþ íóæíî ïðîÿâëÿòü s kvapalinou je potrebné postupovat s maximálnou
massima prudenza e limitare la velocità di marcia, ìàêñèìàëüíóþ îñòîðîæíîñòü. Äâèæåíèÿ opatrnostou. Pohybujte sa s co najnižšou rýchlostou,
per evitare ripercussioni sulla stabilità del carrello. äîëæíû áûòü íà ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè, ÷òîáû aby ste negatívne neovplyvnili stabilitu
Manovrando il carico in posizione sollevata, tutti èçáåæàòü âëèÿíèé íà óñòîé÷èâîñòü øòàáåëåðà. vysokozdvižného vozíka. Pri manipulácii s
gli organi di comando dovranno essere azionati Ïðè ìàíåâðèðîâàíèè ñ ãðóçîì â ïðèïîäíÿòîì nákladom vo zdvihnutej polohe obsluhujte všetky
dolcemente e senza strappi. ïîëîæåíèè íóæíî î÷åíü ìåäëåííî è ïëàâíî, riadiace prvky pomaly a hladko, aby nedochádzalo
áåç ðåçêèõ òîë÷êîâ äåéñòâîâàòü ñî âñåìè k trhaným pohybom.
ñðåäñòâàìè óïðàâëåíèÿ.
Non si potrà sorpassare un altro carrello che Íå îáãîíÿéòå äðóãèå øòàáåëåðû íà Nepredbiehajte iné vozíky na križovatkách, kde
viaggi nella stessa direzione, dove ci siano degli ïåðåêðåñòêå ñ îãðàíè÷åííîé âèäèìîñòüþ èëè je obmedzená viditelnost, ani v žiadnych iných
incroci, in punti di visibilità limitata o in punti â äðóãèõ ìåñòàõ, ãäå ýòî ìîæåò áûòü îïàñíî. miestach, kde by to mohlo byt nebezpecné.
pericolosi.

Se altri veicoli o persone si trovano nelle vicinanze, Åñëè âáëèçè íàõîäÿòñÿ äðóãèå àâòîìîáèëè èëè Ak sa v blízkosti vozíka nachádzajú dalšie vozíky
si dovrà usare l’avvisatore acustico prima di ëþäè, ïåðåä íà÷àëîì äâèæåíèÿ øòàáåëåðà alebo osoby, pred rozjazdom vozíka zatrúbte.
manovrare. âêëþ÷èòå çâóêîâîé ñèãíàë.

VELOCITÀ E FRENATURA ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÑÊÎÐÎÑÒÈ È RÝCHLOST A BRZDENIE


ÒÎÐÌÎÆÅÍÈÅ
La velocità del carrello dovrà essere adeguata Ñêîðîñòü åçäû íóæíî âñåãäà âûáèðàòü, Pri volbe rýchlosti jazdy je vždy potrebné brat
alla presenza di persone nell’ambiente di lavoro, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðèñóòñòâèå äðóãèõ do úvahy prítomnost dalších ludí na pracovisku,
alla visibilità, allo stato del terreno e al carico. ëþäåé â ðàáî÷åé çîíå, âèäèìîñòü, ñîñòîÿíèå viditelnost, stav povrchu a prevážaný náklad.
ïëîùàäêè è ãðóç. Zvláštnu pozornost je potrebné venovat jazde na
Particolare attenzione verrà posta sul fondo sci- Îñîáîå âíèìàíèå íóæíî îáðàùàòü íà ñêîëüçêèå hrbolatých povrchoch a naklonených plochách.
voloso o sconnesso e sulle pendenze. èëè íåðîâíûå ïîâåðõíîñòè è íà íàêëîííûå
ïîâåðõíîñòè.
Il carrello dovrà sempre viaggiare ad una velocità Âñåãäà âîäèòå øòàáåëåð íà òàêîé ñêîðîñòè, S vozíkom vždy jazdite len takou rýchlostou,
che permetta l’arresto in piena sicurezza in êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå aby ste boli schopní zabrzdit na bezpecnú
relazione all’ambiente in cui opera ed al carico äî ïîëíîé îñòàíîâêè, ò.å. ïðèíèìàÿ âî vzdialenost, t.j. zohladnite podmienky na
trasportato. âíèìàíèå òèï ðàáî÷åé çîíû è ïåðåíîñèìîãî pracovisku a druh prevážaného nákladu.
ãðóçà.

1- 22
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
USO DEI COMANDI NELLA GUIDA ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÂÎ ÂÐÅÌß PRVKY NA OVLÁDANIE RIADENIA
ÂÎÆÄÅÍÈß
A parità di condizioni di lavoro la velocità è Ïðè îäíèõ è òåõ æå ðàáî÷èõ óñëîâèÿõ ñêîðîñòü Rýchlost jazdy je za rovnakých pracovných
proporzionale alla corsa del pedale. ïðîïîðöèîíàëüíà ïåðåìåùåíèþ ïåäàëè. podmienok úmerná miere stlacenia pedálu.
Premendo il pedale di marcia, avanti o indietro, Êîãäà ïåäàëü àêñåëåðàòîðà íàæàòà äëÿ äâèæåíèÿ Pri stlácaní plynového pedálu, ci už pre chod vpred
la velocità aumenta progressivamente da 0 al valore âïåðåä èëè íàçàä, ñêîðîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ alebo vzad, sa postupne zvyšuje rýchlost od 0
massimo prestabilito in sede di taratura. ïîñòåïåííî îò 0 äî ìàêñèìàëüíîé óñòàíîâêè. až maximálnu nastavenú hodnotu.

L’accelerazione del carrello è proporzionale Óñêîðåíèå øòàáåëåðà ïðîïîðöèîíàëüíî Zrýchlenie vozíka je úmerné rýchlosti stlacenia
alla velocità con cui si preme il pedale di marcia, ñêîðîñòè, íà êîòîðîé ïåäàëü àêñåëåðàòîðà plynového pedálu a preto je potrebné stlácat
è indispensabile usare prudenza nelle accele- íàæàòà, à ïîòîìó ñëåäóåò áûòü îñîáåííî pedál so zvýšenou opatrnostou.
razioni. âíèìàòåëüíûì ïðè óâåëè÷åíèè ñêîðîñòè.

Il sistema di controllo è in grado di fare una Ñèñòåìà êîíòðîëÿ ñîäåðæèò ðÿä óñòðîéñòâ Riadiaci systém obsahuje viacero bezpecnostných
analisi del corretto funzionamento dei principali îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, êîíòðîëèðóþùèõ zariadení, ktoré kontrolujú správne fungovanie castí,
organi di sicurezza per la guida (tra i quali: i ïðàâèëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå îñíîâíûõ óçëîâ, ktoré majú najväcší vplyv na bezpecnost jazdy
potenziometri, gli acceleratori, lo sterzo e il ri- âëèÿþùèõ íà áåçîïàñíîñòü åçäû (íàïðèìåð, (napríklad potenciometre, plynové pedále, volant
levamento di eventuali malfunzionamenti del co- ïîòåíöèîìåòðû, àêñåëåðàòîðû, ðóëåâîå êîëåñî a zistovanie prípadných porúch v elektronickej
mando elettronico). è îïðåäåëåíèå ëþáûõ íàðóøåíèé â ýëåêòðîííîì riadiacej jednotke).
áëîêå óïðàâëåíèÿ).

Âîäèòåëü äîëæåí îñòàíîâèòüñÿ è øòàáåëåð Ked riadiaci systém pomocou ukazovatelov alebo
È obbligatorio fermarsi e non usare il carrello, íå äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ âñÿêèé ðàç, êîãäà rozsvietením niektorej výstražnej kontrolky na
ogni volta che il sistema di controllo avvisa êîíòðîëüíàÿ ñèñòåìà ñîîáùàåò î ïðîáëåìå prístrojovej doske signalizuje problém, vodic
il conducente di una anomalia, tramite le spie ñ îäíîé èç êîíòðîëüíûõ ëàìïî÷åê èëè musí zastavit a vozík sa nesmie používat.
e gli indicatori del cruscotto. èíäèêàòîðîâ íà ïðèáîðíîé ïàíåëè.

Óñòðîéñòâî ìåäëåííîãî ïåðåìåùåíèÿ Zariadenie MIKROPOJAZDU


Dispositivo INCHING (Òîëüêî äëÿ øòàáåëåðîâ òèïà SID-P è SID- (Iba pre vysokozdvižné vozíky SID-P a SID-
(Solo per carrelli SID-P e SID-KL) KL) KL)
Premendo il pedale acceleratore, e contempora- Íàæìèòå ïåäàëü àêñåëåðàòîðà è ïåäàëü òîðìîçà Súcasným stlacením plynového a brzdového pedálu
neamente il pedale freno (leggermente e non a (ñëåãêà, íå íà ïîëíûé äèàïàçîí) îäíîâðåìåííî, (zlahka, nie nadoraz) sa aktivuje funkcia
fondo), si aziona il dispositivo "INCHING": questo ÷òîáû ïðèâåñòè â äåéñòâèå óñòðîéñòâî “MIKROPOJAZD”. Toto zariadenie vám umožní
dispositivo consente di limitare la velocità di avan- «ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ»: ýòî znížit rýchlost vpred, ktorú môžete ovládat stlácaním
zamento, modulabile attraverso il pedale acce- óñòðîéñòâî äàåò Âàì âîçìîæíîñòü óìåíüøèòü plynového pedálu a pri tom využit plný výkon
leratore, e sfruttare tutta la potenza del motore ñêîðîñòü äâèæåíèÿ âïåðåä, êîòîðóþ Âû ìîæåòå motora na zdvíhanie nákladu.
per il sollevamento dei carichi trasportati. ðåãóëèðîâàòü ñ ïîìîùüþ ïåäàëè àêñåëåðàòîðà,
è èñïîëüçîâàòü âñþ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ äëÿ
ïîäúåìà ãðóçîâ.

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß SPÄTNÝ CHOD


INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA ÄÂÈÆÅÍÈß

Íîðìàëüíî ýòà îïåðàöèÿ âûïîëíÿåòñÿ ïðè Za normálnych okolností sa táto operácia


Normalmente questa operazione va eseguita da íåïîäâèæíîì øòàáåëåðå è ïîñëå òîãî, êàê åñòü vykonáva zo stojacej polohy po tom, ako sa
carrello fermo, dopo essersi assicurati che la óâåðåííîñòü, ÷òî äîðîãà ñâîáîäíà. uistíte, že je cesta volná.
corsia sia libera. Îäíàêî òàêæå âîçìîæíî èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ Spätný chod je však možné vykonat, aj ked sa
È comunque possibile eseguire questa operazione äâèæåíèÿ âî âðåìÿ äâèæåíèÿ øòàáåëåðà. vozík pohybuje.
con il carrello in movimento.

1- 23
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Nei carrelli con due pedali acceleratori Íà øòàáåëåðå ñ äâóìÿ ïåäàëÿìè àêñåëåðàòîðà Na vysokozdvižných vozíkoch s dvoma
- togliere il piede dal pedale di marcia in uso, - îòïóñòèòü èñïîëüçóåìóþ ïåäàëü àêñåëåðàòîðà, plynovými pedálmi
- premere l'altro pedale lentamente. - ìåäëåííî íàæìèòå íà äðóãóþ ïåäàëü - uvolnite plynový pedál, ktorý práve používate,
àêñåëåðàòîðà. - pomaly stlacte druhý plynový pedál.
Nei carrelli con inversore di marcia manuale Íà øòàáåëåðå ñ ðó÷íûì ïåðåêëþ÷åíèåì Na vysokozdvižných vozíkoch s rucnou pákou
íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ spätného chodu
- sollevare il piede dall'acceleratore, - ñíèìèòå íîãó ñ ïåäàëè àêñåëåðàòîðà, - zložte nohu z plynového pedálu,
- invertire la marcia tramite l'apposita leva, - èçìåíèòå ðû÷àãîì íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ íà - pomocou páky zaradte opacný smer chodu,
- premere di nuovo l'acceleratore lentamente. îáðàòíîå, - pomaly stlacte znovu plynový pedál.
In tal modo si otterrà, in entrambi i casi, un ral- - ìåäëåííî íàæìèòå ïåäàëü àêñåëåðàòîðà ñíîâà. Pri tomto postupe bude vysokozdvižný vozík
Òàêèì ñïîñîáîì øòàáåëåð çàìåäëèò ñâîå äâèæåíèå spomalovat (rýchlost spomalovania sa dá regulovat),
lentamento, regolabile nell’intensità, fino all’ar- ñ ðåãóëèðóåìîé èíòåíñèâíîñòüþ äî òåõ ïîð, ïîêà
resto del carrello, quindi la ripartenza nella direzione až pokým sa nezastaví a následne sa rozbehne opacným
îí íå îñòàíîâèòñÿ, çàòåì îí íà÷íåò äâèãàòüñÿ ñíîâà smerom.
opposta di marcia. â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè.

L'inversione di marcia in movimento è peri- Èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ ìîæåò Obrátenie smeru jazdy je nebezpecný manéver,
colosa se eseguita senza le dovute precauzioni. áûòü îïàñíûì ìàíåâðîì, åñëè íå pokial sa nerobí s dostatocnou opatrnostou. Pred
È obbligatorio accertarsi che la strada sia libera ñîáëþäàþòñÿ òðåáóåìûå ìåðû tým, než sa pokúsite zmenit smer jazdy, uistite
prima di eseguire questa manovra. E' neces- ïðåäîñòîðîæíîñòè. Óáåäèòåñü ïåðåä òåì, êàê sa, že máte volnú cestu. Nezabúdajte, že prudké
sario ricordare che una manovra repentina può âûïîëíèòü ýòîò ìàíåâð, ÷òî äîðîãà ñâîáîäíà. pohyby môžu spôsobit prevrhnutie nákladu.
provocare il ribaltamento del carico. Ïîìíèòå, ÷òî âíåçàïíîå äâèæåíèå ìîæåò
âûçâàòü îïðîêèäûâàíèå ãðóçà.

TRAINO DEL CARRELLO IN AVARIA ÁÓÊÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÃÎ TAHANIE POKAZENÉHO VOZÍKA


ØÒÀÁÅËÅÐÀ
I CARRELLI STANDARD NON SONO ABI- ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ØÒÀÁÅËÅÐÛ ÍÅ ŠTANDARDNÉ VOZÍKY NIE SÚ VYBAVENÉ
LITATI AL TRAINO. ÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÛ ÄËß NA TAHANIE.
ÁÓÊÑÈÐÎÂÀÍÈß
 îñîáûõ ñëó÷àÿõ äëÿ áóêñèðîâàíèÿ Vo výnimocných prípadoch je možné na tahanie
Eccezionalmente può essere usato il gancio
íåèñïðàâíîãî øòàáåëåðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü pokazeného vozíka použit zadný hák.
posteriore per trainare un carrello in avaria.
çàäíèé êðþê.
 ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü æåñòêèé V takomto prípade sa musí použit pevná tažná
In tal caso è obbligatorio usare una barra di traino
áóêñèð, óñòàíàâëèâàåìûé ìåæäó çàäíèìè tyc pripevnená medzi zadnými hákmi
rigida, bloccata tra i ganci posteriori del carrello
êðþêàìè øòàáåëåðà è áóêñèðîâî÷íîãî vysokozdvižného vozíka a tažným vozidlom.
e del mezzo trainante. È importante procedere
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Âû äîëæíû Postupujte opatrne a pomaly. Ak je to možné,
con prudenza e a bassa velocità, possibilmente
äåéñòâîâàòü îñòîðîæíî è ìåäëåííî, åñëè po vodorovnej ploche.
in piano.
âîçìîæíî, íà ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè.

- Íå íåñèòå âî âðåìÿ áóêñèðîâêè íà âèëàõ - Pri tahaní nesmie byt na vidliciach žiadny
íèêàêèõ ãðóçîâ; náklad;
- non portare altri carichi sulle forche, - Pokial možno, vyhnite sa jazde po
durante il traino; - Íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, èçáåãàéòå åçäû
ïî íàêëîííûì ïîâåðõíîñòÿì.  ëþáîì naklonenej rovine. V každom prípade
- evitare, per quanto possibile, i tratti in neprekracujte hodnotu maximálneho
pendenza, in ogni caso non superare la ñëó÷àå íå ïðåâûøàéòå çíà÷åíèé äëÿ åçäû
íà íàêëîííûõ ïîâåðõíîñòÿõ ñ ãðóçîì, sklonu pre jazdu s nákladom uvedenú v
pendenza di servizio con carico, indicata tabulke v kapitole “ŠTANDARDNÉ
nella tabella del capitolo "DATI óêàçàííûõ â òàáëèöå â ðàçäåëå
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÚDAJE O VOZÍKU”.
STANDARD DEL CARRELLO".
ÄÀÍÍÛÅ ÄËß ØÒÀÁÅËÅÐÀ».
Ïðè åçäå ïî êðèâîé áóêñèðóåìûå ãðóçû V zákrute majú tahané náklady tendenciu
ñòðåìÿòñÿ óìåíüøèòü ðàäèóñ êðèâèçíû; znižovat polomer otácania. Preto je potrebné
Nelle curve, i carichi rimorchiati, tendono a zväcšit pociatocný polomer otácania, aby nedošlo
chiudere il raggio di curvatura; è importante ïîýòîìó âàæíî óâåëè÷èòü âõîäíîé ðàäèóñ,
÷òîáû èçáåæàòü óäàðîâ î ïðåïÿòñòâèÿ. k zrážke s prípadnými prekážkami.
allargare il raggio di entrata, per evitare urti
ad ostacoli.
1- 24
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Carrelli con ponte differenziale [A] Øòàáåëåðû ñ äèôôåðåíöèàëüíîé îñüþ [A] Vozíky s hnacou polonápravou [A]
A Per evitare di danneggiare gravemente la tra- ×òîáû èçáåæàòü ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé Aby sa predišlo vážnemu poškodeniu prevodov,
smissione, può essere sfilato un semiasse; òðàíñìèññèè, îäíà ïîëóîñü ìîæåò áûòü ñíÿòà; je možné jednu polonápravu vytiahnut

Vysokozdvižné vozíky s hydraulickými hnacími


Carrelli con motori idraulici di trazione Øòàáåëåðû ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ïðèâîäîì motormi
(senza ponte differenziale) per evitare di dan- (áåç äèôôåðåíöèàëüíîé îñè) ÷òîáû èçáåæàòü (bez hnacej polonápravy) Aby sa predišlo
neggiare gravemente la trasmissione, adottare ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé ïåðåäàòî÷íîãî vážnemu poškodeniu prevodového ústrojenstva,
le seguenti precauzioni: ìåõàíèçìà, ïðèìèòå ñëåäóþùèå ìåðû je potrebné vykonat nasledovné kroky:
ïðåäîñòîðîæíîñòè: Vozík s prevodovým ústrojenstvom Hydomatik
Carrello con trasmissione Hydromatik [B] Øòàáåëåð ñ ïðèâîäîì Hydromatic [B] [B]
- avvitare di due o tre giri le valvole di massima - îñëàáüòå êëàïàíû ñáðîñà äàâëåíèÿ (D è - uvolnite bezpecnostné tlakové ventily (D a
(D e E); E) äâóìÿ èëè òðåìÿ îáîðîòàìè; E) o dve alebo tri otácky;
- sbloccare il freno (freni negativi- ved. - ðàçáëîêèðóéòå òîðìîç (îòðèöàòåëüíûå - odistite brzdu (negatívne brzdy - vid kapitolu
"SBLOCCO DEI FRENI PER IL TRAINO") òîðìîçà – ñìîòðèòå ðàçäåë “ODISTOVANIE BRZDY PRI TAHANÍ
«ÐÀÇÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÎÐÌÎÇΠÄËß VOZÍKA”);
- trainare il carrello; ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÈ ØÒÀÁÅËÅÐÀ») - odtiahnite vozík;
B - îòáóêñèðóéòå øòàáåëåð; - obnovte prevádzkový stav motora, dotiahnite
- ripristinata la funzionalità del carrello, riserrare
le valvole ed effettuare l'avviamento. - âîññòàíîâèòå ñîñòîÿíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ventily a naštartujte motor.
äâèãàòåëÿ, çàòÿíèòå êëàïàíû è ïóñòèòå â
D õîä øòàáåëåð. Vozíky s prevodovým ústrojenstvom Poclain
Carrello con trasmissione Poclain [C] Øòàáåëåð ñ ïðèâîäîì Poclain [C] [C]
- non necessita di particolari accorgimenti - íå íóæíû ñïåöèàëüíûå óñòðîéñòâà - nie sú potrebné žiadne zvláštne zariadenia;
- sbloccare il freno (freni negativi- ved. - ðàçáëîêèðóéòå òîðìîç (îòðèöàòåëüíûå - odistite brzdu (negatívne brzdy - vid kapitolu
"SBLOCCO DEI FRENI PER IL TRAINO òîðìîçà – ñìîòðèòå ðàçäåë “ODISTOVANIE BRZDY PRI TAHANÍ
DEL CARRELLO") «ÐÀÇÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÎÐÌÎÇΠÄËß VOZÍKA”);
E - trainare il carrello; ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÈ ØÒÀÁÅËÅÐÀ») - odtiahnite vozík;
- îòáóêñèðóéòå øòàáåëåð;

Ýòà ïðîöåäóðà âåäåò ê âûòåêàíèþ ìàñëà èç Uvedený postup má tendenciu vytlácat olej z
Queste procedure tendono a scaricare l'olio
òðàíñìèññèè â áàê, ñîçäàâàÿ òðóäíîñòè ïðè prevodového ústrojenstva do nádrže, co
dalla trasmissione al serbatoio e rendono pro-
ïîñëåäóþùåì èñïîëüçîâàíèè øòàáåëåðà. spôsobuje problémy pri opätovnom uvádzaní
blematico il riutilizzo del carrello.
Åñëè íåîáõîäèìî îòáóêñèðîâàòü øòàáåëåð vozíka do chodu.
Se il traino comporta un trasferimento supe-
áîëüøå, ÷åì íà íåñêîëüêî ìåòðîâ, íóæíî Ak je potrebné vozík tahat na dlhšiu vzdialenost
riore a pochi metri è necessario contattare il
îáðàòèòüñÿ â öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ ïåðåä ako pár metrov, je nutné pred opätovným
C Servizio Assistenza BT, prima di procedere al-
åãî íîâûì ïóñêîì â õîä, ÷òîáû âîññòàíîâèòü naštartovaním vozíka kontaktovat servisné
l'avviamento, per ripristinare il circuito idrau-
ãèäðàâëè÷åñêóþ ñèñòåìó. stredisko BT, aby obnovilo hydraulický obvod.
lico.

Åñëè øòàáåëåð áûë îòáóêñèðîâàí âñåãî íà Ak sa vozík tahá iba niekolko metrov, po ukoncení
Se il traino è limitato solo a pochi metri, dopo tahania a po opätovnom dotiahnutí bezpecnostných
il completamento della procedura di traino e il íåñêîëüêî ìåòðîâ, ïîñëå îêîí÷àíèÿ
áóêñèðîâàíèÿ è íîâîãî çàòÿãèâàíèÿ êëàïàíà tlakových ventilov, nechajte motor bežat na
ripristino delle valvole, lasciare al minimo il motore minimálnych otáckach (s obcasným pridávaním
(con qualche accelerata) per 3 - 5 minuti, per ñáðîñà äàâëåíèÿ, äàéòå ïîðàáîòàòü äâèãàòåëþ
íà ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè (ñ ïåðèîäè÷åñêèì plynu) približne 3 až 5 minút, aby došlo k cirkulácii
consentire all'olio della trasmissione di entrare oleja. Následne môžete obnovit prevádzku vozíka.
in circolo, quindi riprendere il lavoro. óñêîðåíèåì) 3-5 ìèíóò, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü
ïðîêà÷àòü òðàíñìèññèîííîå ìàñëî. Çàòåì
ïðîäîëæèòå ðàáîòó.

 ñëó÷àå êàêèõ-ëèáî íåîïðåäåëåííîñòåé èëè V prípade akýchkolvek problémov alebo


In caso di dubbi o di difficoltà, contattare il neistoty, kontaktujte servisné stredisko BT.
Sevizio Assistenza BT. òðóäíîñòåé îáðàòèòåñü â öåíòð îáñëóæèâàíèÿ
ÂÒ.

1- 25
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
GUIDA SUI PASSAGGI SOSPESI E ÂÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÌÎÑÒÀÕ È Â JAZDA CEZ MOSTY A VO
SUGLI ELEVATORI ËÈÔÒÅ VÝTAHOCH

Prima di attraversare un ponte sospeso, una Ïåðåä ïåðåñå÷åíèåì ìîñòà, ïàíäóñà èëè ïåðåä Pred prejazdom mosta, rampy alebo pred
rampa o prima di utilizzare un elevatore per èñïîëüçîâàíèåì ëèôòà äëÿ øòàáåëåðîâ použitím nákladného výtahu sa uistite, že ich
carrelli, è obbligatorio assicurarsi che la portata óáåäèòåñü, ÷òî èõ ãðóçîïîäúåìíîñòü áîëåå nosnost je dostatocne velká, aby udržala vozík
di questi sia maggiore del peso del carrello ÷åì äîñòàòî÷íà, ÷òîáû âûäåðæàòü âåñ spolu s nákladom.
con il carico. øòàáåëåðà ïëþñ åãî ãðóç.

Prima di attraversare i ponti sospesi o le passerelle, Ïåðåä ïåðåñå÷åíèåì ìîñòà èëè ðàáî÷èõ ìîñòêîâ Pred prejazdom mosta alebo prechodovej lávky
assicurarsi che siano saldamente bloccati; pro- óáåäèòåñü, ÷òî îíè æåñòêî çàêðåïëåíû. sa uistite, že sú pevne ukotvené. Postupujte pomaly
cedere comunque con cautela e limitando la velocità. Ïðîåçæàéòå ñ ìàêñèìàëüíîé îñòîðîæíîñòüþ è s maximálnou opatrnostou.
íà ìàëîé ñêîðîñòè.

Prima di utilizzare un elevatore o montacarichi, Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ëèôòà èëè ïîäúåìíèêà Pred použitím výtahu alebo zdvíhadla skontrolujte,
controllare che sia abilitato al sollevamento di ïðîâåðüòå, àòòåñòîâàí ëè îí äëÿ ïîäúåìà ci sa v nich môžu prepravovat vozíky a/alebo
carrelli e/o veicoli mobili. øòàáåëåðîâ è/èëè ïîäâèæíûõ òðàíñïîðòíûõ mobilné vozidlá.
ñðåäñòâ.

Nelle manovre di entrata e uscita da un elevatore Ïðè âúåçäå è âûåçäå èç ëèôòà èëè ïîäúåìíèêà Pri vjazde a výjazde z výtahu alebo zdvíhadla
o montacarichi, procedere sempre con molta âñåãäà äâèãàéòåñü ñ ìàêñèìàëüíîé vždy postupujte s maximálnou opatrnostou. Uistite
prudenza, assicurarsi che non vi siano persone îñòîðîæíîñòüþ, óáåäèâøèñü, ÷òî â ëèôòå íåò sa, že vo výtahu nie sú žiadni ludia. Vchádzajte
sul montacarichi ed entrare e uscire sempre ëþäåé è âñåãäà âúåçæàéòå è âûåçæàéòå a vychádzajte vždy kolmo na dvere, pricom náklad
perpendicolarmente alla porta con il carico rivolto ïåðïåíäèêóëÿðíî ê äâåðè ñ ãðóçîì, îáðàùåííûì smeruje dovnútra.
all'interno. âíóòðü.
Ked sa už nachádzate vo výtahu alebo na zdvíhadle,
Durante l'uso degli elevatori e montacarichi, tirare Íàõîäÿñü â ëèôòå èëè íà ïîäúåìíèêå, âûòÿíèòå zatiahnite rucnú brzdu, spustite vidlice a vypnite
il freno a mano, abbassare le forche e spegnere ðó÷íîé òîðìîç, îïóñòèòå âèëû è âûêëþ÷èòå vysokozdvižný vozík.
il carrello. äâèãàòåëü øòàáåëåðà.

GUIDA SULLE PENDENZE Åçäà íà ñêëîíàõ JAZDA NA NAKLONENEJ ROVINE


Ïðè ïîäúåìå èëè ñïóñêå ïî ñêëîíó øòàáåëåð Pri jazde do kopca alebo z kopca s celným
Salendo o scendendo dalle pendenze, i carrelli ñ ïåðåäíèì ðàñïîëîæåíèåì ïîäúåìíèêà ñ vidlicovým vysokozdvižným vozíkom musí náklad
elevatori a presa frontale, dovranno essere guidati âèëàìè äîëæåí äâèãàòüñÿ ñ ãðóçîì, îáðàùåííûì vždy smerovat hore kopcom.
con il carico nel senso della salita. ââåðõ ïî ñêëîíó.
Ak celný vidlicový vysokozdvižný vozík nie je
A vuoto, sulle pendenze, i carrelli elevatori a Ïðè ïåðåìåùåíèè áåç ãðóçà øòàáåëåð ñ ïåðåäíèì naložený, pri jazde musí zdvíhacie zariadenie
presa frontale dovranno essere guidati con gli ðàñïîëîæåíèåì ïîäúåìíèêà ñ âèëàìè äîëæåí smerovat dole kopcom.
organi porta carico nel senso della discesa. äâèãàòüñÿ ñ çàõâàòíûì îáîðóäîâàíèåì,
îáðàùåííûì âíèç ïî ñêëîíó.

1- 26
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Su tutte le pendenze, il carico e gli organi porta Íà âñåõ ñêëîíàõ ãðóç è ïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå Pri jazde na akejkolvek naklonenej rovine musí
carico, dovranno essere inclinati all’indietro e alzati äîëæíû áûòü íàêëîíåíû íàçàä è ïîäíÿòû íà byt náklad a nakladacie zariadenie naklonené dozadu
soltanto del minimo necessario. ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå íàä çåìëåé. a zdvihnuté co možno najnižšie nad úrovnou zeme.

In circolazione sulle pendenze è necessario pro- Ïðè ïåðåìåùåíèè ïî ñêëîíàì íóæíî Pri jazde na naklonenej rovine je potrebná
cedere con prudenza. ñîáëþäàòü ìàêñèìàëüíóþ îñòîðîæíîñòü. maximálna opatrnost.

Non curvare mai sulle pendenze. Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü ïîâîðà÷èâàòü íà Nikdy sa nepokúšajte otocit na naklonenej
ñêëîíå. rovine.
Non attraversare le pendenze in diagonale. Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü åõàòü ïîïåðåê ñêëîíà Nikdy sa nepokúšajte jazdit po naklonenej rovine
ïî äèàãîíàëè. diagonálne.

Mantenere una distanza sufficiente dai bordi delle Äåðæèòåñü íà áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè îò êðàÿ Pri jazde a nakladaní a vykladaní nákladu na
rampe, delle banchine o delle piattaforme sopra- ïàíäóñà, ïðèñòàíè è ïîäíÿòîé ïëàòôîðìû ïðè rampách, mólach a vyvýšených plošinách udržujte
elevate sia nella guida che nelle operazioni di ïåðåìåùåíèè èëè âûïîëíåíèè îïåðàöèé çàõâàòà bezpecnú vzdialenost od okraja.
deposito e prelievo di carichi. è ðàçìåùåíèÿ ãðóçà.

GUIDA IN SALITA ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ ÏÎ ÑÊËÎÍÓ JAZDA DO KOPCA

La salita va affrontata a velocità moderata e Íà ñêëîí íóæíî âúåçæàòü íà íèçêîé ñêîðîñòè K naklonenej rovine sa približujte pomaly a
con prudenza. è ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ. velmi opatrne.

Nelle partenze in salita o sulle pendenze elevate Ïðè íà÷àëå äâèæåíèÿ ââåðõ ïî ñêëîíó èëè íà Pri štartovaní do kopca alebo na strmej naklonenej
dell’ordine di quelle massime richiamate in ca- êðóòîì ñêëîíå ñ íàêëîíîì áëèçêèì ê rovine, ktorá sa približuje maximálnej hodnote
talogo, il carrello si predispone automaticamente ìàêñèìàëüíîìó, óêàçàííîìó â êàòàëîãå, uvedenej v katalógu, sa vozík automaticky prepne
in controllo elettronico della corrente di motore. øòàáåëåð àâòîìàòè÷åñêè ïåðåêëþ÷èòñÿ íà na elektronické prúdové riadenie motora.
ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå ñèëîé òîêà äâèãàòåëÿ.
Non tenere il piede sul pedale del freno di servizio, Íå äåðæèòå íîãó íà ïåäàëè òîðìîçà ïðè Pri jazde do kopca nedržte stlacený brzdový
durante la guida in salita. äâèæåíèè ââåðõ ïî ñêëîíó. pedál.

GUIDA IN DISCESA ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ ÂÍÈÇ ÏÎ ÑÊËÎÍÓ JAZDA Z KOPCA


La discesa va affrontata a velocità moderata Äâèæåíèå âíèç ïî ñêëîíó äîëæíî Dole kopcom jazdite opatrne a nízkou rýchlostou.
e con prudenza; ridurre la velocità in funzione âûïîëíÿòüñÿ îñòîðîæíî è íà ìàëîé ñêîðîñòè; Rýchlost upravte v závislosti od uhla klesania
della pendenza e del carico trasportato. ñíèæàéòå ñêîðîñòü â çàâèñèìîñòè îò a prepravovaného nákladu.
âåëè÷èíû íàêëîíà è òðàíñïîðòèðóåìîãî
ãðóçà.

Nell'affrontare le discese, rilasciare il pedale Ïðè ïåðåìåùåíèè âíèç ïî ñêëîíó ñíèìèòå íîãó Pri jazde z kopca uvolnite pedál plynu.
acceleratore. ñ ïåäàëè àêñåëåðàòîðà.

Se la frenatura elettrica non è sufficiente agire Åñëè íåäîñòàòî÷íî ýëåêòðè÷åñêîãî òîðìîæåíèÿ, Ak elektrické brzdenie nie je dostatocné, stlacte
sul pedale del freno di servizio. íàæìèòå íà ïåäàëü ðàáî÷åãî òîðìîçà. pedál prevádzkovej brzdy.

È possibile incrementare la frenatura del carrello, Ìîæíî òàêæå óñèëèòü òîðìîæåíèå øòàáåëåðà Brzdný úcinok vozíka je možné zvýšit stlacením
premendo il pedale di marcia opposto a quello íàæàòèåì íà ïåäàëü äâèæåíèÿ â plynového pedálu spätného chodu.
della direzione tenuta. ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè.
Nella versione con inversore al volante, è possibile Äëÿ èñïîëíåíèÿ ñ ðû÷àãîì íàïðàâëåíèÿ Pri vozíkoch s pákou smeru jazdy na stlpiku riadenia
agire sull'unico pedale acceleratore dopo avere äâèæåíèÿ íà ðóëåâîé êîëîíêå íàæìèòå ïåäàëü zaradte páku na spätný chod a potom stlacte plynový
azionato la leva di inversione della marcia, po- àêñåëåðàòîðà ïîñëå ïåðåêëþ÷åíèÿ ðû÷àãà pedál.
nendola in direzione opposta al senso di marcia. íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ íà ïðîòèâîïîëîæíîå
íàïðàâëåíèå.
1- 27
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
PER UN MIGLIORE UTILIZZO ÄËß ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ MAXIMÁLNE VYUŽITIE
DEL CARRELLO ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA
ÂÈËÀÌÈ
- Disporre per una manutenzione accurata e - Zabezpecte presné a pravidelné vykonávanie
programmata, seguendo le istruzioni. - ïðåäóñìîòðèòå òùàòåëüíîå, ïëàíîìåðíîå údržby v súlade s pokynmi.
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå â ñîîòâåòñòâèè
ñ èíñòðóêöèÿìè.
- Evitare di lavorare sempre ai limiti delle - Nezatažujte stále
prestazioni che il carrello può fornire (sia - Èçáåãàéòå ïîñòîÿííîé ðàáîòû øòàáåëåðà vozík na maximum (rýchlost a maximálne
dinamiche che di carico). íà ïðåäåëüíûõ íàãðóçêàõ (ïðåäåëüíàÿ zataženie).
ñêîðîñòü è ãðóç).
- Non manomettere valvole dell’impianto idrau- - Nezasahujte do hydraulických ventilov a
lico o apparecchiature elettriche senza la - Íå âìåøèâàéòåñü â ðàáîòó ãèäðàâëè÷åñêèõ elektrických zariadení bez náležitého
necessaria competenza ed autorizzazione. êëàïàíîâ èëè ýëåêòðè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ zaškolenia a oprávnenia.
áåç íåîáõîäèìîãî îáó÷åíèÿ è àêêðåäèòàöèè.

- Non lavorare con il carrello allorché si sia - Íå èñïîëüçóéòå øòàáåëåð, åñëè çàìå÷àåòå - Ak ste zistili akékolvek nezvycajné správanie,
notato qualche anomalia nel suo funziona- êàêîå-ëèáî íåîáû÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå, nepoužívajte vozík, až pokým nie je problém
mento e finché l’inconveniente non sia stato äî òåõ ïîð, ïîêà íå âûÿâèòå è íå óñòðàíèòå identifikovaný a odstránený.
individuato ed eliminato. çàòðóäíåíèå.

1- 28
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
MOVIMENTAZIONE DEL ïåðåìåùåíèå ãðóçà MANIPULÁCIA S NÁKLADOM
CARICO

NOTE GENERALI SUI CARICHI ÎÁÙÈÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß Î ÃÐÓÇÀÕ VŠEOBECNÉ POZNÁMKY O


NÁKLADOCH
Dovranno essere trasportati solo carichi stabili Ñëåäóåò òðàíñïîðòèðîâàòü òîëüêî óñòîé÷èâûå Prepravovat by sa mali iba stabilné alebo bezpecne
o disposti in piena sicurezza, tenendo conto del èëè íàäåæíî óëîæåííûå ãðóçû, ïðèíèìàÿ âî uložené náklady, pricom je potrebné brat do úvahy
tragitto da percorrere e delle condizioni del terreno. âíèìàíèå äîðîãó, êîòîðóþ íàäî ïðîéòè, è dlžku prepravovanej trasy a stav jazdného povrchu.
ñîñòîÿíèå äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.

Si dovrà avere particolare cura nel movimen- Îñîáóþ îñòîðîæíîñòü íóæíî ñîáëþäàòü, Pri manipulácii s výnimocne dlhými alebo
tare carichi eccezionalmente lunghi o alti, che êîãäà òðàíñïîðòèðóþòñÿ îñîáî äëèííûå èëè vysokými nákladmi, ktoré majú tažisko mimo
spostano il baricentro oltre quello assunto nella âûñîêèå ãðóçû, èìåþùèå öåíòð òÿæåñòè medzí uvádzaných v tabulke, je potrebné
tabella delle portate. âûøå òîãî, êîòîðûé óêàçàí â òàáëèöå postupovat obzvlášt opatrne.
ãðóçîïîäúåìíîñòè.
Movimentando carichi che non possono essere Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ãðóçîâ, êîòîðûå íåëüçÿ Pri manipulácii s nákladmi, ktoré nie je možné
centrati, si dovrà manovrare il carrello con îòöåíòðèðîâàòü, ìàíåâðèðîâàòü øòàáåëåðîì vycentrovat, je nutné jazdit s maximálnou
speciale prudenza. ñëåäóåò ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ. opatrnostou.

Non si dovranno utilizzare pallet difettosi o Íå èñïîëüçóéòå ïîâðåæäåííûå èëè Nepoužívajte poškodené alebo chybné palety.
danneggiati. íåïðèãîäíûå ïîääîíû.

La pavimentazione dovrà essere conforme a Ïîë äîëæåí óäîâëåòâîðÿòü òðåáîâàíèÿì, Jazdný povrch musí vyhovovat požiadavkám
quanto richiesto nel capitolo "AMBIENTE DI èçëîæåííûì â ðàçäåëå «ÐÀÁÎ÷ÀŸ stanoveným v kapitole “PRACOVNÉ
LAVORO E CONDIZIONI AMBIENTALI". ÎÊÐÓÆÀÞÙÀŸ ÑÐÅÄÀ È ÓÑËÎÂȟ PROSTREDIE A PODMIENKY”.
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ»
Il suolo dovrà essere esente da corpi estranei Ïîë äîëæåí áûòü ñâîáîäåí îò ìóñîðà è Na zemi nesmú byt necistoty a predmety, ktoré
e da oggetti che possono ostacolare le operazioni ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìîãóò ïîìåøàòü ðàáîòå by mohli narúšat prevádzku a ovplyvnit stabilitu
ed influire sulla stabilità del carrello. è ïîâëèÿòü íà óñòîé÷èâîñòü øòàáåëåðà. vozíka.

MOVIMENTAZIONE DEL CARICO A Çàõâàò ãðóçà Ñ ÏÎËÀ NALOŽENIE NÁKLADU ZO ZEME


TERRA
Le forche vanno infilate sotto il carico quanto Âñòàâüòå âèëû ïîä ãðóç êàê ìîæíî äàëüøå â Zasunte vidlice co najhlbšie pod náklad tak, aby
più possibile, in posizione centrata e giustamente öåíòðàëüíîì ïîëîæåíèè è ñ ïðàâèëüíûì bol náklad v strede a vidlice boli v správnej
distanziate tra loro. ðàññòîÿíèåì ìåæäó çóáüÿìè âèë. vzdialenosti od seba.

Sollevare leggermente il carico, per permettere Ñëåãêà ïîäíèìèòå ãðóç, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî Mierne náklad zdvihnite, aby ste sa uistili, že je
un buon appoggio sulle forche. îí õîðîøî ðàñïîëîæåí íà âèëàõ. na vidliciach dobre uložený.

Staccare il carico dall'appoggio di circa 150 mm. Çàòåì ïîäíèìèòå ãðóç ïðèìåðíî íà 150 ìì íàä Následne zdvihnite náklad približne do výšky 150
ïîëîì. mm nad úroven zeme.

Inclinare con cura all’indietro il montante per Îñòîðîæíî íàêëîíèòå ìà÷òó íàçàä, ÷òîáû Opatrne naklonte zdvíhacie zariadenie dozadu, cím
aumentare la stabilità del carico e del mezzo. óâåëè÷èòü óñòîé÷èâîñòü ãðóçà è øòàáåëåðà. sa zvýši stabilita nákladu a vozíka.

1- 29
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Si dovranno prendere precauzioni speciali nel- Êîãäà ïîäíèìàþòñÿ âûñîêèå èëè ñîñòàâíûå Pri nakladaní vysokých alebo delených nákladov
l’inclinare il carico all’indietro, quando si tratta ãðóçû, îñîáóþ îñòîðîæíîñòü íóæíî ñîáëþäàòü je potrebné venovat zvýšenú pozornost pri
di prendere carichi alti e frazionati. ïðè íàêëîíå ìà÷òû íàçàä. naklánaní zdvíhacieho zariadenia dozadu.

Se esiste un traslatore, centrare il carico rispetto Åñëè øòàáåëåð ñíàáæåí óñòðîéñòâîì äëÿ Ak je vozík vybavený zariadením na bocný posuv,
al carrello. áîêîâîãî ñäâèãà, ñöåíòðèðóéòå ãðóç ïî vycentrujte náklad vzhladom k vysokozdvižnému
îòíîøåíèþ ê øòàáåëåðó. vozíku.
A STIVAGGIO DEL CARICO IN PILA ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÐÓÇÀ ÍÀ ÑÒÅËËÀÆ VYLOŽENIE NÁKLADU

Avvicinarsi lentamente alla pila, con il montante Ïðèáëèæàéòåñü ê ñòåëëàæó ìåäëåííî ñ Pomaly sa priblížte k regálu so zdvíhacím
inclinato indietro per stabilizzare il carico. ìà÷òîé, íàêëîíåííîé íàçàä äëÿ ñòàáèëèçàöèè zariadením nakloneným dozadu kvôli stabilizácii
ãðóçà. nákladu.

Dopo aver terminato la manovra di traslazione Ïîñëå îêîí÷àíèÿ äâèæåíèÿ ñ áîêîâûì Po ukoncení bocného posunu a ked sa vozík
A B e quando il carrello si trova vicino alla pila e ñìåùåíèåì, êîãäà øòàáåëåð íàõîäèòñÿ êàê ðàç nachádza priamo pred regálom, naklonte zdvíhacie
perpendicolare ad essa, si porterà il montante in ïåðåä ñòåëëàæîì, óñòàíîâèòå ìà÷òó â ïîëîæåíèå, zariadenie do približne zvislej polohy.
una posizione approssimativamente verticale. áëèçêîå ê âåðòèêàëüíîìó.

Il carico dovrà essere sollevato leggermente al Ïîäíèìèòå ãðóç íåìíîãî âûøå ñòåëëàæà; Zdvihnite náklad mierne nad úroven regálu a z
di sopra dell’altezza di stivaggio; il carrello dovrà ïîäâåäèòå øòàáåëåð ïðÿìî ê ñòåëëàæó èëè ïîëêå. vozíkom zájdite priamo nad regál alebo policu.
quindi essere avvicinato alla pila o alla scansia.

Quando il carico si troverà al di sopra della pila, Êîãäà ãðóç íàõîäèòñÿ ïðÿìî íàä ñòåëëàæîì, Ked je náklad nad regálom, vykonajte prípadné
si correggerà definitivamente la sua posizione, ñêîððåêòèðóéòå åùå ðàç åãî ïîëîæåíèå, çàòåì konecné úpravy polohy, spustite vidlice a uložte
se necessario, poi lo si depositerà abbassando îïóñòèòå âèëû è óëîæèòå åãî íà ñòåëëàæ. náklad do regálu.
le forche.

Assicurarsi che il carico sia posto bene sulla Óáåäèòåñü, ÷òî ãðóç ïðàâèëüíî ðàñïîëîæåí Uistite sa, že náklad je na polici správne uložený.
pila. íà ñòåëëàæå.
Potom ako sa uistíte, že za vozíkom nie sú žiadne
Sfilare le forche indietreggiando leggermente, Âûíüòå âèëû, ñëåãêà îòúåõàâ íàçàä, îïóñòèòå prekážky, miernym pohybom dozadu vytiahnite
abbassare le forche in posizione di riposo, inclinare âèëû â èñõîäíîå ïîëîæåíèå, íàêëîíèòå íàçàä vidlice, spustite ich do spodnej polohy a pred
indietro il montante e allontanarsi dopo essersi ìà÷òó è, óáåäèâøèñü, ÷òî ïóòü ñâîáîäåí, ìîæíî odjazdom ešte naklonte zdvíhacie zariadenie dozadu.
assicurati che la via sia libera. óåõàòü ñ ìåñòà.

B PRESA DEL CARICO DA UNA PILA ÇÀÕÂÀÒ ÃÐÓÇÀ ÑÎ ÑÒÅËËÀÆÀ NALOŽENIE NÁKLADU Z REGÁLU
Avvicinarsi alla pila e fermare il carrello con Ïðèáëèçüòåñü ê ñòåëëàæó è îñòàíîâèòå øòàáåëåð,
le estremità delle forche a circa 300 mm dalla êîãäà êîíöû âèë áóäóò íà ðàññòîÿíèè îêîëî Priblížte sa k regálu a zastavte vysokozdvižný
pila, poi portare il montante in una posizione ap- 300 ìì îò ñòåëëàæà. Çàòåì íàêëîíèòå ìà÷òó vozík, ked sú konce vidlíc vzdialené od regálu
prossimativamente verticale. âïåðåä äî âåðòèêàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. asi 300 mm. Následne naklonte zdvíhacie zariadenie
Regolare opportunamente la larghezza delle forche Îòðåãóëèðóéòå ðàññòîÿíèå ìåæäó çóáüÿìè âèë, do zvislej polohy. Nastavte vzdialenost medzi
per la larghezza del carico da movimentare. ó÷èòûâàÿ øèðèíó ãðóçà. vidlicami v závislosti od šírky nákladu.

Verificare il peso del carico per assicurarsi che Ïðîâåðüòå âåñ ãðóçà, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî Skontrolujte hmotnost nákladu a uistite sa, že
sia compreso nella portata del carrello in îí íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ãðóçîïîäúåìíîñòè neprekracuje nosnost vozíka v závislosti od výšky
funzione dell'altezza di prelievo e di deposito. øòàáåëåðà ñ ó÷åòîì âûñîòû çàõâàòà ãðóçà nakladania a vykladania.
è âûñîòû åãî óêëàäêè íà ñòåëëàæ.

1- 30
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

Sollevare le forche in posizione per inserirle sotto Ïîäíèìèòå âèëû íà íóæíóþ âûñîòó äëÿ Zdvihnite vidlice do potrebnej výšky tak, aby ste
il carico. ââåäåíèÿ èõ ïîä ãðóç. ich mohli zasunút pod náklad.

Le forche dovranno essere inserite sotto il carico Âñòàâüòå âèëû ïîä ãðóç êàê ìîæíî äàëüøå. Zasunte vidlice co najdalej pod náklad. Uistite
quanto più possibile, avendo cura che oggetti Óáåäèòåñü, ÷òî êîíöû âèë íå êàñàþòñÿ ïðåäìåòîâ sa, že konce vidlíc sa nedotýkajú predmetov na
situati al di là del carico non siano colpiti dalle íà äðóãîé ñòîðîíå ñòåëëàæà. druhej strane police.
punte delle stesse.

Sollevare leggermente le forche per prendere e Ñëåãêà ïîäíèìèòå âèëû, ÷òîáû ïðèíÿòü âåñ Mierne zdvihnite vidlice, aby na nich spocinula
stabilizzare il carico. ãðóçà è ïðîâåðèòü åãî óñòîé÷èâîñòü. hmotnost nákladu a skontrolujte stabilitu uloženia.
Staccare il carico dalla pila agendo sul solleva- Çàòåì ïîäíèìèòå âèëû íåìíîãî âûøå, ÷òîáû Následne zdvihnite vidlice ešte o nieco vyššie tak,
mento. îòîðâàòü ãðóç îò ñòåëëàæà. aby sa náklad zdvihol z police.

Inclinare leggermente il montante all’indietro per Íàêëîíèòå ìà÷òó íàçàä äëÿ ïîëó÷åíèÿ Naklonte zdvíhacie zariadenie dozadu tak, aby ste
stabilizzare il carico. ìàêñèìàëüíîé ñòàáèëüíîñòè ãðóçà. dosiahli co najlepšiu stabilitu nákladu.

Controllare che non sussistono impedimenti, Ïðîâåðüòå, ÷òî îòñóòñòâóþò ïðåïÿòñòâèÿ íà Skontrolujte, ci máte volnú cestu, odidte vozíkom
allontanare il carrello dalla pila, abbassare il ïóòè ïåðåìåùåíèÿ ãðóçà, çàòåì ñíèìèòå ãðóç smerom od regálu a spustite náklad do
carico in posizione di trasporto. ñî ñòåëëàæà è îïóñòèòå åãî â òðàíñïîðòíîå prepravnej polohy.
ïîëîæåíèå.

Completare l'operazione inclinando il montante Çàêîí÷èòå îïåðàöèþ ïîëíûì íàêëîíîì ìà÷òû Operáciu ukoncite úplným zaklonením zdvíhacieho
completamente all’indietro, assicurarsi che la via íàçàä è ïðîâåðüòå ïåðåä âûâîçîì ãðóçà, âñå zariadenia a pred odjazdom vozíka s nákladom
sia libera e allontanarsi dalla pila. ëè ñâîáîäíî íà äîðîãå. sa presvedcite, ci máte volnú cestu.

Quando si utilizza un carrello elevatore con Ïðè âîæäåíèè øòàáåëåðà ñ ïîäíÿòûìè Pri riadení vozíka so zdvihnutými zariadeniami
i dispositivi di movimentazione del carico óñòðîéñòâàìè äëÿ ìàíèïóëèðîâàíèÿ ãðóçàìè na manipuláciu s nákladom (s nákladom alebo
sollevati (sia con carico che a vuoto), i freni (ñ ãðóçîì èëè áåç íåãî) íóæíî ðàáîòàòü bez neho), je potrebné zaobchádzat s brzdami
e lo sterzo dovranno essere azionati delicata- òîðìîçàìè è ðóëåâûì êîëåñîì î÷åíü a volantom velmi jemne a so znacnou
mente e con grande attenzione. îñòîðîæíî è âíèìàòåëüíî. opatrnostou.

Quando il carico è sollevato evitare il brandeggio Êîãäà ãðóç íàõîäèòñÿ â ïîäíÿòîì ïîëîæåíèè, Ked je náklad zdvihnutý, nenaklánajte zdvíhacie
avanti. íå íàêëîíÿéòå ìà÷òó âïåðåä. zariadenie dopredu.
In caso di necessità, usare il comando con molta Åñëè ýòî íåèçáåæíî, ïðîâîäèòå íàêëîí ñ Ak je to nevyhnutné, používajte danú funkciu
attenzione, senza movimenti e arresti bruschi. áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ, èçáåãàÿ ðåçêèõ velmi opatrne a vyhnite sa prudkým pohybom
In ogni caso non usare tutta la corsa a di- äâèæåíèé èëè îñòàíîâîê. alebo zastaveniam.
sposizione per il brandeggio avanti, eseguire  ëþáîì ñëó÷àå íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå V každom prípade, nikdy nenaklánajte zdvíhacie
questa operazione solo davanti a scaffalature ïîëíûé äèàïàçîí íàêëîíà âïåðåä. Ýòó zariadenie plne dopredu. Táto operácia sa môže
o pareti di appoggio. îïåðàöèþ ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïåðåä používat, iba ak je vpredu regál alebo oporná
ñòåëëàæîì èëè ïîäïîðíîé ñòåíîé. stena.

1- 31
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
PARCHEGGIO DEL CARRELLO ÏÀÐÊÎÂÊÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ PARKOVANIE
ÂÈËÀÌÈ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA

REGOLE PER IL PARCHEGGIO ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÏÀÐÊÎÂÊÅ ODPORÚÈANIA PRI PARKOVANÍ

I carrelli non dovranno mai essere lasciati su Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå øòàáåëåðû áåç Vysokozdvižný vozík nikdy nenechávajte na
una pendenza incustoditi senza apposite pre- ïðèñìîòðà íà ïàíäóñå è áåç ïðèíÿòèÿ rampe bez dozoru bez toho, aby ste prijali
cauzioni. íåîáõîäèìûõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè. nevyhnutné opatrenia.

È importante assicurarsi che il carrello non Øòàáåëåð íåëüçÿ ïàðêîâàòü â çîíå Vysokozdvižný vozík nesmie parkova
sia parcheggiato in una zona di sicurezza o áåçîïàñíîñòè èëè ïðîåçäà. Ïàðêîâêà íå v bezpeènostných alebo tranzitných zónach. Pri
di transito, quindi si dovrà evitare di ostruire äîëæíà ìåøàòü äîñòóïó ê: parkovaní nesmiete zablokova:
l’accesso a: - ëåñòíèöàì, - schodištia,
- scale, - àâàðèéíûì âûõîäàì, - núdzové východy,
- uscite di emergenza, - ïîæàðíîìó îáîðóäîâàíèþ, - protipožiarne zariadenia,
- dispositivi antincendio, - ïåðåêðåñòêàì, - križovatky,
- incroci, - óçêèì êîðèäîðàì, ãäå äîëæåí îñòàâàòüñÿ - úzke priechody, kde musí zosta minimálne
- corridoi stretti, dove non resti un minimo ìèíèìàëüíûé ïðîõîä 0.7 ì äëÿ 0,7 m široký priestor pre prechod chodcov
di 0,7 m per il passaggio dei pedoni oltre ïåøåõîäîâ, à òàêæå ïðîñòðàíñòâî äëÿ a tiež priestor pre prejazd iných vozíkov,
allo spazio di transito per altri carrelli, ïðîåçäà äðóãèõ øòàáåëåðîâ,
- vchodové alebo východové dvere.
- porte di entrata e uscita. - äâåðÿì äëÿ âõîäà èëè âûõîäà.

Per lasciare il carrello parcheggiato senza Îñòàâëÿÿ çàïàðêîâàííûé øòàáåëåð áåç Pred tým, než necháte zaparkovaný vozík bez
sorveglianza, assicurarsi che: ïðèñìîòðà, óáåäèòåñü, ÷òî: dozoru sa uistite, že:
- i mezzi di presa del carico siano com- - îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîäúåìà ãðóçà îïóùåíî - zdvíhacie zariadenie nákladu je spustené
pletamente abbassati, ïîëíîñòüþ, v najnižšej polohe,
- gli organi di comando messi in folle, - îðãàíû óïðàâëåíèÿ â íåéòðàëüíîì - ovládaèe sú v neutrálnej polohe,
- l’alimentazione esclusa, ïîëîæåíèè, - vozík je vypnutý,
- il freno di stazionamento tirato, - øòàáåëåð âûêëþ÷åí, - ruèná brzda je zatiahnutá,
- ñòîÿíî÷íûé òîðìîç âêëþ÷åí, - k¾úè štartéra je vytiahnutý z prístrojovej
- asportare la chiave dal cruscotto.
- êëþ÷ çàæèãàíèÿ âûíóò èç ïðèáîðíîé dosky.
ïàíåëè.

Per il parcheggio di emergenza su una pendenza,


Åñëè íåèçáåæíà ïàðêîâêà íà ñêëîíå, êðîìå Ak je nevyhnutné parkova na naklonenej
oltre a quanto riportato sopra assicurarsi che:
óêàçàííîãî âûøå, ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå rovine, okrem horeuvedeného je potrebné:
- il carrello sia bloccato contro ogni mo- ñëåäóþùåå:
vimento accidentale, utilizzando apposite - øòàáåëåð äîëæåí áûòü ïîëíîñòüþ - zamedzi neželanému pohybu úplným
zeppe dietro le ruote, poste dalla parte çàáëîêèðîâàí, äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ zablokovaním vysokozdvižného vozíka
della discesa. ñëó÷àéíîãî ñêàòûâàíèÿ øòàáåëåðà âíèç podložením kolies vhodnými zarážkami
ïî ñêëîíó ïîä êîëåñà ïîäêëàäûâàþòñÿ v smere z kopca.
òîðìîçíûå êîëîäêè.
A fine lavoro parcheggiare il carrello nelle aree
assegnate. Êîãäà ðàáîòà çàêîí÷åíà, ïîñòàâüòå øòàáåëåð Po ukonèení práce zaparkujte vozík na vhodnom
íà ñòîÿíêó â îòâåäåííîé äëÿ ýòîãî çîíå. mieste.

1- 32
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
SERBATOIO E RIFORNIMENTI ÒÎÏËÈÂÍÛÉ ÁÀÊ È DOPLNANIE PALIVA DO
ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÒÎÏËÈÂÎÌ PALIVOVEJ NÁDRŽE
(ved. anche cap. "DESCRIZIONE PARTI PRIN- (ñìîòðèòå òàêæå ðàçäåë «ÎÏÈÑÀÍÈÅ (vid tiež kapitolu “POPIS HLAVNÝCH CAST͔
CIPALI") ÎÑÍÎÂÍÛÕ ×ÀÑÒÅÉ»)

SERBATOIO COMBUSTIBILE ÒÎÏËÈÂÍÛÉ ÁÀÊ PALIVOVÁ NÁDRŽ


La capacità del serbatoio e la riserva, variano Åìêîñòü òîïëèâíîãî è ðåçåðâíîãî áàêîâ Objem palivovej nádrže a rezervných nádrží sa
da tipo a tipo di carrello. èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òèïà øòàáåëåðà. líši v závislosti od druhu vozíka.
Il rifornimento va effettuato a motore spento, Çàïðàâêà òîïëèâîì äîëæíà ïðîèçâîäèòñÿ ïðè Pred doplnaním paliva odskrutkujte viecko palivovej
lontano da fiamme libere, svitando il tappo sul âûêëþ÷åííîì äâèãàòåëå è âäàëè îò îòêðûòîãî nádrže na bocnej strane vozíka. Pocas cerpania
lato del carrello. îãíÿ. Ïðè ýòîì îòâèí÷èâàåòñÿ êðûøêà paliva musí byt motor vypnutý a v blízkosti nesmie
òîïëèâíîãî áàêà íà áîêîâîé ñòîðîíå øòàáåëåðà. byt žiadny zdroj otvoreného ohna.
BOMBOLA GPL ÁÀËËÎÍ ÑÎ ÑÆÈÆÅÍÍÛÌ ÃÀÇÎÌ LPG FLAŠA
La bombola del GAS GPL non è fornita in (LPG) LPG flaša nie je súcastou dodávky vozíka.
dotazione al carrello. Áàëëîí ñî ñæèæåííûì ãàçîì ñî øòàáåëåðîì Pre správne fungovanie vozíka je nevyhnutné
1 Per un corretto impiego della macchina richiedere íå ïîñòàâëÿåòñÿ. používat flaše urcené pre MOTOROVÉ VOZIDLÁ,
e utilizzare esclusivamente bombole del tipo per Äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû øòàáåëåðà ñóùåñòâåííî ktoré sú vybavené vnútornou palivovou trubkou.
A AUTOTRAZIONE munite di PESCANTE in- èñïîëüçîâàòü áàëëîíû äëÿ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ,
C
terno. îáîðóäîâàííûå âíóòðåííåé ÂÑÀÑÛÂÀÞÙÅÉ
ÃÎËÎÂÊÎÉ.
Le bombole per autotrazione sono reperibili Áàëëîíû äëÿ àâòîìîáèëåé èìåþòñÿ â Flaše urcené pre použitie v motorových vozidlách
B solo presso rifornitori autorizzati. ðàñïîðÿæåíèè òîëüêî ó óïîëíîìî÷åííûõ sú k dispozícii iba u autorizovaných predajcov.
D Le istruzioni di montaggio e manutenzione, date ïðîäàâöîâ. Pokyny na inštaláciu a údržbu dodané
dai rivenditori autorizzati, devono essere scru- Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è òåõíè÷åñêîìó autorizovaným predajcom sa musia prísne
A polosamente osservate. îáñëóæèâàíèþ, ïîñòàâëÿåìûå dodržiavat.
óïîëíîìî÷åííûìè ïðîäàâöàìè, äîëæíû
C ñòðîãî ñîáëþäàòüñÿ.
B Tipi di bombole per AUTOTRAZIONE Òèïû áàëëîíîâ äëÿ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ. Druhy fliaš pre MOTOROVÉ VOZIDLÁ.
D (1) bombola con pescante curvo (1) áàëëîí ñ èçîãíóòîé âñàñûâàþùåé (1) flaše so zahnutou palivovou trubkou
(2) bombola con pescante diritto ãîëîâêîé (2) flaše s rovnou palivovou trubkou
2 Parti componenti: (2) áàëëîí ñ ïðÿìîé âñàñûâàþùåé ãîëîâêîé Casti flaše:
A) rubinetto Ñîñòàâíûå ÷àñòè: A) ventil
B) raccordo per tubo flessibile À) êëàïàí B) hadicová prípojka
C) pescante Â) ãèáêèé ñîåäèíèòåëüíûé øëàíã C) palivová trubka
D) filtro Ñ) âñàñûâàþùàÿ ãîëîâêà D) filter
Le bombole devono essere fissate saldamente al D) ôèëüòð. Flaše musia byt správne umiestnené na príslušných
carrello sull’apposito supporto, e posizionate Áàëëîíû äîëæíû áûòü æåñòêî çàêðåïëåíû íà podperách a pevne pripevnené k vozíku.
correttamente. øòàáåëåðå íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîäñòàâêàõ â
ïðàâèëüíîì ïîëîæåíèè.
RIFORNIMENTO GASOLIO ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ CERPANIE NAFTY
ÄÂÈÃÀÒÅËß
Durante il rifornimento, il motore dovrà essere Âî âðåìÿ çàïðàâêè äâèãàòåëü äîëæåí áûòü Pocas cerpania paliva musí byt motor vypnutý,
spento, il freno di stazionamento premuto e il âûêëþ÷åí, ñòîÿíî÷íûé òîðìîç âêëþ÷åí, à parkovacia brzda zaistená a vodic musí opustit
conducente dovrà lasciare il carrello. âîäèòåëü äîëæåí ïîêèíóòü ñâîå ìåñòî íà sedadlo na vozíku.
øòàáåëåðå.
I carrelli a combustibile liquido dovranno essere Øòàáåëåðû, ðàáîòàþùèå íà æèäêîì òîïëèâå, Pri vozíkoch na kvapalné palivo sa palivo môže
riforniti soltanto in luoghi adatti a questo scopo. äîëæíû çàïðàâëÿòüñÿ â ìåñòàõ, doplnovat iba na vyhradených miestach.
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîé öåëè.
1- 33
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
È proibito fumare durante il rifornimento del Êóðåíèå âî âðåìÿ çàïðàâêè çàïðåùåíî. Pocas doplnania paliva je fajcenie zakázané.
combustibile.
Non si dovrà mai utilizzare una fiamma libera Íèêîãäà íå ïðèìåíÿéòå îòêðûòûé îãîíü äëÿ Nikdy nekontrolujte výšku hladiny v nádrži
per verificare il livello del combustibile nel êîíòðîëÿ óðîâíÿ òîïëèâà â áàêå. použitím otvoreného ohna.
serbatoio. Íå ïóñêàéòå â õîä øòàáåëåð äî òåõ ïîð, ïîêà Neštartujte motor skôr, ako je na nádrži
Il carrello non deve essere avviato se non dopo êðûøêà òîïëèâíîãî áàêà íå áóäåò naskrutkované viecko, cerpacie zariadenia sú
aver rimesso il tappo al serbatoio, allontanato óñòàíîâëåíà íà ñâîå ìåñòî, ÷òîáû çàêðûòü odložené na svojom mieste a prípadné úniky
i mezzi di riempimento utilizzati e pulito even- òîïëèâíûé áàê, îáîðóäîâàíèå äëÿ çàïðàâêè paliva sú odstránené.
tuali dispersioni di carburante. íå áóäåò óäàëåíî èç çîíû çàïðàâêè è ïðîëèòîå
òîïëèâî íå áóäåò âûòåðòî.

ALIMENTAZIONE GPL ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÃÎ ÃÀÇÀ PRÍVOD LPG


Controlli vari Ðàçëè÷íûå âèäû êîíòðîëÿ Rôzne ovládace
- Le bombole devono essere saldamente fissate - Áàëëîíû ñ ãàçîì äîëæíû áûòü íàäåæíî - Plynové flaše musia byt pripevnené k vozíku;
al carrello; il fissaggio non deve risentire ïðèêðåïëåíû ê øòàáåëåðó; íà äåðæàòåëè vibrácie nesmú mat vplyv na pevnost
degli effetti da vibrazione. áàëëîíîâ íå äîëæíû âëèÿòü âèáðàöèè. pripojenia.
- Le bombole utilizzate devono essere con- - Èñïîëüçóåìûå ãàçîâûå áàëëîíû äîëæíû
formi alle prescrizioni relative ai recipienti ñîîòâåòñòâîâàòü ïðàâèëàì ïîëüçîâàíèÿ äëÿ - Používané flaše musia vyhovovat platným
sotto pressione vigenti nel paese in cui viene êîíòåéíåðîâ ïîä äàâëåíèåì, äåéñòâóþùèì predpisom pre tlakové nádoby v krajine, v
impiegato il carrello. â ñòðàíå, â êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ øòàáåëåð. ktorej sa vozík používa.

- Utilizzare solo tubazioni di fornitura BT - Òîëüêî øëàíãè, ïîñòàâëÿåìûå ÂÒ, - Na pripojenie fliaš k palivovému systému
per collegare la bombola agli apparecchi äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ vozíka sa môžu používat iba hadice dodané
di alimentazione fissati al veicolo. ïîäñîåäèíåíèÿ áàëëîíîâ ê òîïëèâíîé BT.
ñèñòåìå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
- I tubi flessibili di collegamento dovranno
essere sostituiti nei tempi previsti dalle leggi - Ãèáêèå øëàíãè äîëæíû çàìåíÿòüñÿ ÷åðåç - Pružné hadice sa musia vymienat v takých
vigenti. èíòåðâàë, ïðåäïèñàííûé äåéñòâóþùèì intervaloch, ako to predpisujú miestne
- Le bombole devono essere trattate con cura: çàêîíîäàòåëüñòâîì. predpisy.
non farle cadere, né gettarle, rotolarle o - Íóæíî ñ îñòîðîæíîñòüþ îáðàùàòüñÿ ñ - Sflašami zaobchádzajte opatrne: nikdy ich
trascinarle. áàëëîíàìè: íèêîãäà íå áðîñàòü èõ, íå nehádžte, nepúštajte na zem, negúlajte ani
- Le bombole non devono essere riempite oltre ðîíÿòü, íå êàòèòü è íå òàùèòü. netahajte.
il normale. - P-[000 - Nikdy flaše nepreplnujte.
- Prima di sostituire la bombola chiudere il - Ïåðåä çàìåíîé áàëëîíà çàêðîéòå ãëàâíûé
rubinetto principale, spegnere il motore, âåíòèëü, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëü, âêëþ÷èòå - Pred výmenou flaše uzavrite hlavný ventil,
premere il freno di stazionamento ed allon- ñòîÿíî÷íûé òîðìîç è óáåäèòåñü, ÷òî íèêòî vypnite motor, zaistite rucnú brzdu a uistite
tanare il conducente. íå ñèäèò â êðåñëå âîäèòåëÿ. sa, že nikto nesedí na sedadle vodica.
- Il carrello non deve essere parcheggiato nelle - Íå ñòàâüòå øòàáåëåð íà ñòîÿíêó âáëèçè - Neparkujte vozík v blízkosti tepelných zdrojov
vicinanze di fonti di calore, fiamme libere èñòî÷íèêîâ òåïëà èëè îòêðûòîãî îãíÿ. alebo otvoreného ohna.
o similari. - Ãàçîâûå áàëëîíû, ãàçîâûå øëàíãè è òðóáû
- Le bombole e relative tubazioni, fissate al íå äîëæíû íèêîãäà âûñòóïàòü çà êîíòóðû - Plynové flaše, trubky a hadice nesmú nikdy
carrello, non devono, in nessun caso, sporgere øòàáåëåðà. precnievat cez vonkajší obrys vozíka.
dalla sagoma limite dello stesso. -  ñëó÷àå äëèòåëüíûõ îñòàíîâîê èëè íà
- In caso di soste prolungate o durante il âðåìÿ íî÷íîé ñòîÿíêè çàêðîéòå ãëàâíûé - V prípade dlhších prestávok alebo pocas
parcheggio notturno, chiudere il rubinetto êëàïàí íà ãàçîâîì áàëëîíå. nocného parkovania uzavrite hlavný ventil
principale della bombola. -  ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåì èëè na plynovej flaši.
- In caso di anomalie o guasti, prima di un äåôåêòîâ ïåðåä ïðèíÿòèåì êàêèõ-ëèáî ìåð - V prípade problémov alebo poruchy, pred
qualsiasi intervento, avvisare tempestivamente âñåãäà ñîîáùèòå îá ýòîì îòâåòñòâåííîìó tým, než prijmete nejaké opatrenia, vždy
il responsabile. ëèöó. informujte zodpovednú osobu.

1- 34
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Controllo delle bombole prima del riempimento Êîíòðîëü ãàçîâîãî áàëëîíà ïåðåä Kontrola plynových fliaš pred plnením
çàïîëíåíèåì
Effettuare accertamenti sulle bombole al fine di Ïðîâåðüòå ãàçîâûå áàëëîíû íà íàëè÷èå Skontrolujte, ci na plynových flašiach nie sú poruchy
individuare guasti o difetti come: íåèñïðàâíîñòåé èëè äåôåêòîâ, òàêèõ êàê: alebo poškodenia, ako napríklad:
- ammaccature, danneggiamenti vari, deterio- - çàçóáðèíû, ðàçëè÷íûå ïðèçíàêè - vruby, rôzne známky poškodenia,
ramenti ecc. ïîâðåæäåíèé, èçíîñà è ò.ï., znehodnotenia, atd.
- guasti alle valvole, ai rubinetti, con fughe - íåèñïðàâíûå êëàïàíû ñ óòå÷êàìè, - vadné netesné ventily.
di gas. - ïðèñóòñòâèå ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ â - prítomnost cudzích objektov vo ventiloch (v
- presenza di corpi estranei nei rubinetti (Il êëàïàíàõ (åñëè íàéäåíû ïîäîáíûå äåôåêòû, prípade zistenia nedostatkov sa flaša nesmie
riscontro di tali difetti o guasti deve escludere áàëëîí íå äîëæåí ïðèìåíÿòüñÿ äî òåõ ïîð, používat, až pokým sa problém neodstráni).
il reimpiego della bombola previa elimina- ïîêà ïðîáëåìà íå áóäåò óñòðàíåíà).
zione degli stessi).
- Le riparazioni devono essere effettuate - Ðåìîíò äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî - Opravy môžu vykonávat iba oprávnení
esclusivamente da riparatori autorizzati. óïîëíîìî÷åííûì ïåðñîíàëîì. pracovníci.

Controllo dell'impianto GPL sul veicolo Êîíòðîëü ãàçîâîé ñèñòåìû øòàáåëåðà Kontrola LPG systému vozíka
- Utilizzare soluzioni saponose per individuare - Ïðîâåðüòå íàëè÷èå óòå÷åê ãàçà ñ ïîìîùüþ - Pomocou mydlovej vody skontrolujte tesnost
fughe di gas in prossimità dei raccordi, valvole e ìûëüíîé âîäû. Ïðîâåðüòå ñîåäèíèòåëè, ventilov. Skontrolujte spoje, ventily a tesnenia
lungo le guarnizioni del riduttore di pres- êëàïàíû è óïëîòíåíèÿ ðåäóêòîðà äàâëåíèÿ. redukcného tlakového ventilu.
sione. - Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî íå äîëæíî - Vozík sa nesmie používat, pokým nedôjde
èñïîëüçîâàòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà âñå k odstráneniu všetkých problémov.
- Il veicolo non deve essere utilizzato se non çàòðóäíåíèÿ íå áóäóò óñòðàíåíû. - Pružné hadice a armatúry musia byt schopné
dopo il recupero di tutte le anomalie even- - Ãèáêèå øëàíãè è øòóöåðû äîëæíû odolávat tlaku 30 bar. Vymienajte ich iba
tualmente riscontrate. âûäåðæèâàòü äàâëåíèå â 30 áàð. Çàìåíÿéòå za originálne náhradné diely BT.
- Le tubazioni flessibili ed i raccordi devono èõ òîëüêî ïîäëèííûìè çàïàñíûìè ÷àñòÿìè
resistere ad alta pressione; sostituirli con ÂÒ.
ri-cambi originali BT.
RIFORNIMENTO GPL ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÑÆÈÆÅÍÍÛÌ ÃÀÇÎÌ DOPLNANIE LPG
- È assolutamente vietato fumare durante - Êóðåíèå âî âðåìÿ çàïðàâêè çàïðåùåíî. - Pocas doplnania paliva je fajcenie zakázané.
il rifornimento; tale divieto deve essere Ïðåäóïðåæäåíèå «ÊÓÐÈÒÜ V priestoroch doplnania paliva musia byt
evidenziato mediante cartello affisso nel ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß» äîëæíî áûòü jasne vyvesené upozornenia ZÁKAZ
luogo destinato al rifornimento stesso. âûâåøåíî íà ÿñíî âèäèìîì ìåñòå â çîíå FAJCIT.
Non usare fiamme libere o quant’altro di çàïðàâêè. V priestoroch doplnania paliva nepoužívajte
simile. Íå èñïîëüçóéòå îòêðûòûé îãîíü èëè otvorený ohen ani horlavé látky.
ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû â çîíå çàïðàâêè.
- Il rifornimento deve essere effettuato in luoghi - Çàïðàâêà äîëæíà ïðîèçâîäèòñÿ â çîíå, - Palivo sa môže doplnat iba na vyhradených
destinati allo scopo e dotati di adeguata ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ýòîé öåëè, õîðîøî miestach, ktoré sú dobre vetrané, podla
ventilazione, possibilmente all’aperto (Il âåíòèëèðóåìîé è ïðåäïî÷òèòåëüíî âíå možnosti na otvorenom priestranstve (plynové
riempimento di bombole non deve essere ïîìåùåíèé (ãàçîâûå áàëëîíû íåëüçÿ flaše sa nesmú naplnat v blízkosti otvorených
effettuato in prossimità di scavi aperti, entrate çàïîëíÿòü âîçëå îòêðûòûõ êîòëîâàíîâ, výkopov, vchodov do tunelov, výtahových
di sotterranei, di vani per lo scorrimento di âõîäîâ â òîííåëü, øàõò ïîäúåìíèêîâ èëè šácht a podobných uzavretých priestorov).
ascensori o similari). ïîäîáíûõ çàêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ). - LPG sa môže prenášat a skladovat iba v
- Il Gas GPL deve essere trasportato in re- - Ñæèæåííûé ãàç íóæíî òðàíñïîðòèðîâàòü hermeticky uzavretých nádobách so zvláštnymi
cipienti chiusi provvisti di appositi tappi di è õðàíèòü â ãåðìåòè÷íûõ ñîñóäàõ ñî ochrannými vieckami.
protezione; lo stesso vale per l’immagazzi- ñïåöèàëüíûìè çàùèòíûìè êîëïà÷êàìè.
namento.
- Le operazioni di riempimento o di sosti- - Ãàçîâûå áàëëîíû äîëæíû çàïîëíÿòüñÿ - Plynové flaše môžu plnit alebo vymienat
tuzione bombole devono essere effettuate èëè çàìåíÿòüñÿ òîëüêî iba autorizovaní pracovníci.
soltanto da personale esperto ed a ciò êâàëèôèöèðîâàííûì óïîëíîìî÷åííûì
destinato. ïåðñîíàëîì.

1- 35
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

This Page Intentionally Blank

1- 36
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
MANUTENZIONE DEI ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÚDRŽBA SPOLOÈNÝCH
COMPONENTI COMUNI ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÈASTÍ
ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÓÇËÎÂ
AVVERTENZE GENERALI ÎÁÙÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ VŠEOBECNÉ ODPORÚÈANIA
La manutenzione, la regolazione, la riparazione Âñå âèäû òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, Údržbu, nastavovanie, opravy a kontroly
e il controllo dei carrelli devono essere eseguite ðåãóëèðîâêè, ðåìîíòà è ïðîâåðêè äëÿ vysokozdvižného vozíka smie vykonáva iba
esclusivamente da personale specializzato e au- øòàáåëåðîâ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ špecializovaný, vyškolený a oprávnený personál.
torizzato. ñïåöèàëèçèðîâàííûì óïîëíîìî÷åííûì Presné pokyny ako postupova pri údržbe
Per la completezza della manutenzione è ne- ïåðñîíàëîì. Çà ïîëíûìè èíñòðóêöèÿìè ïî nájdete v èasti “ÚDRŽBA ŠPECIFICKÝCH
cessario leggere il capitolo "MANUTENZIONE òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ èñïîëüçóåìîé ÈAST͔ špecifickej pre daný model vozíka.
COMPONENTI SPECIFICI" specifico del ìîäåëè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëüíûé Pri vykonávaní údržby sa musia prísne
modello utilizzato. ðàçäåë «ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ dodržiava harmonogramy uvedené
È obbligatorio il rispetto dei tempi di manu- ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÓÇËλ. v PRÍLOHÁCH (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C)
tenzione indicati alle tabelle di APPENDICE Íóæíî ñòðîãî ñîáëþäàòü èíòåðâàëû a (2.D).
(1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C) e (2.D). òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, óêàçàííûå â
òàáëèöàõ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÉ (1.À), (1.Â), (1.Ñ),
(2.Â), (2.Ñ) è (2.D).
Óðîâíè êâàëèôèêàöèè äëÿ ðàáîòíèêîâ Stupne kvalifikácie pracovníkov údržby:
Livelli di qualifica per la manutenzione òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ:
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ: OBSLUHA VYSOKOZDVIŽNÝCH
OPERATORI CARRELLISTI: Äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïîëó÷àò ÿñíî âûðàæåííîãî VOZÍKOV:
se non espressamente autorizzati, non possono ðàçðåøåíèÿ, îíè íå ìîãóò âûïîëíÿòü êàêèå-ëèáî pokia¾ k tomu nie je výslovne oprávnená, nesmie
eseguire nessuna operazione di manutenzione; îïåðàöèè ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ; vykonáva žiadnu údržbu;
Îáû÷íûå ÍÅÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ bežní NEŠPECIALIZOVANÍ PRACOVNÍCI
MANUTENTORI ORDINARI non specializza- ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑË- ÚDRŽBY nevyškolení na údržbu a opravu
ti o addestrati per la manutenzione e ripara- ÓÆÈÂÀÍÈß, íåîáó÷åííûå äëÿ òåõíè÷åñêîãî èelných vidlicových vysokozdvižných vozíkov:
zione di carrelli elevatori a forche frontali: îáñëóæèâàíèÿ è ðåìîíòà øòàáåëåðîâ ñ môžu vykonáva všetky kontroly a bežnú
potranno eseguire tutti i controlli e le normali ïåðåäíèì ïîäúåìíèêîì ñ âèëàìè: údržbu uvedenú v tejto príruèke, s výnimkou
manutenzioni indicate in questo manuale, salvo Ìîãóò âûïîëíÿòü âñå ïðîâåðêè è íîðìàëüíûå úkonov vyžadujúcich zásah špecializovaných
le operazioni dove è richiesto l'intervento di îïåðàöèè ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, pracovníkov;
personale maggiormente specializzato; ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå, çà
èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé, òðåáóþùèõ
MANUTENTORI SPECIALIZZATI, autoriz- âìåøàòåëüñòâà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïåðñîíàëà;
zati dalla BT: ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÎÒÐÓÄ- ŠPECIALIZOVANÍ PRACOVNÍCI ÚDRŽBY
potranno eseguire tutte le manutenzioni, rego- ÍÈÊÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀ- s oprávnením BT:
lazioni, riparazioni e sostituzioni, per le quali ÍÈß, óïîëíîìî÷åííûå ÂÒ: môžu vykonáva všetku údržbu, nastavenia,
Ìîãóò èìåòü äåëî ñî âñåìè âèäàìè òåõíè÷åñêîãî
avranno ricevuto l'autorizzazione, dopo un
îáñëóæèâàíèÿ, ðåãóëèðîâêè, ðåìîíòà è çàìåíû
opravy a výmeny, na ktoré získali oprávnenie
adeguato addestramento.
äåòàëåé, äëÿ êîòîðûõ îíè óïîëíîìî÷åíû, ïîñëå po absolvovaní príslušných školení.
ñîîòâåòñòâóþùåãî îáó÷åíèÿ.
Servizio Assistenza BT e Officine Autorizzate
ÖÅÍÒÐ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß È ÎÔÈÖÈÀË- SERVISNÉ STREDISKO BT A OFICIÁLNE
BT:
ÜÍÛÅ ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ ÂÒ: DIELNE BT:
a richiesta dell'utente, potrà intervenire su Ïî çàêàçó ìîãóò èìåòü äåëî ñ ëþáîé ïðîáëåìîé, na požiadanie môžu rieši akýko¾vek problém
qualsiasi problema si presentasse al carrello, âîçíèêàþùåé ïðè ýêñïëóàòàöèè øòàáåëåðà; â v súvislosti s vysokozdvižným vozíkom. Je
in particolare, è l'unico Ente Autorizzato alla ÷àñòíîñòè, ýòî åäèíñòâåííûé îðãàí, to jediný orgán oprávnený vykonáva opravy
riparazione e sostituzione di parti di sicurezza óïîëíîìî÷åííûé äëÿ ðåìîíòà è çàìåíû a výmeny bezpeènostných zariadení na vozíku
del carrello e alla revisione periodica dell'ef- îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íà a pravidelné servisné kontroly na zabezpeèenie
ficienza e rispondenza del carrello alle spe- øòàáåëåðå è äëÿ âûïîëíåíèÿ ïåðèîäè÷åñêèõ úplnej funkènosti vozíka.
cifiche costruttive. îïåðàöèé îáñëóæèâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ñîõðàíåíèÿ øòàáåëåðà â ïîëíîì ðàáî÷åì ïîðÿäêå.
1- 37
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Gli addetti alla manutenzione devono rispettare Ïåðñîíàë ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ Pracovníci údržby musia prísne dodržiava postupy
con scrupolosità e cura, le varie disposizioni di äîëæåí ñêðóïóëåçíî ñîáëþäàòü ðàçëè÷íûå stanovené v predpisoch o bezpeènosti práce.
sicurezza e di protezione previsti dalle normative ïðîöåäóðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè, V prvom rade sa odporúèa používa vhodné
per la prevenzione degli infortuni; in particolare çàïèñàííûõ â ïðàâèëàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ obleèenie (montérky) a ochranné pomôcky
si raccomanda l'uso di indumenti e accessori àâàðèé; â ÷àñòíîñòè, ðåêîìåíäóåòñÿ (rukavice, prilba, bezpeènostné okuliare, atï.),
appropriati quali: tute, abiti protettivi, guanti, casco, èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ îäåæäó v závislosti na druhu vykonávanej práce.
occhiali ecc., finalizzandone l'impiego al parti- (êîìáèíåçîí) è çàùèòíîå îáîðóäîâàíèå
colare tipo di lavoro da svolgere. (ðóêàâèöû, øëåì, çàùèòíûå î÷êè è ò.ï.) â
çàâèñèìîñòè îò òèïà âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.
Periodi di manutenzione: Èíòåðâàëû îáñëóæèâàíèÿ: Servisné intervaly:
I tempi di manutenzione sono scanditi in ore, Èíòåðâàëû îáñëóæèâàíèÿ óêàçûâàþòñÿ â Servisné intervaly sú vyjadrené v hodinách,
considerando un impiego medio giornaliero di ÷àñàõ, èñõîäÿ èç ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñðåäíåãî prièom za priemerný pracovný deò sa považuje
8 ore di funzionamento effettivo (vedere tabelle ðàáî÷åãî äíÿ 8 ÷àñîâ (ñìîòðèòå òàáëèöû â 8 hodín aktívnej prevádzky (viï tabu¾ky
di APPENDICE (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C) ÏÐÈËÎÆÅÍÈßÕ (1.À), (1.Â), (1.Ñ), (2.Â), v PRÍLOHÁCH (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C)
e (2.D)). (2.Ñ) è (2.D)). a (2.D)).
Per impiego medio del carrello inferiore, riferirsi Åñëè øòàáåëåð èñïîëüçóåòñÿ â ñðåäíåì ìåíüøå, Ak sa vozík používa v priemere menej ako 8 hodín
alla tempistica espressa in gg/mesi (vedere tabelle ÷åì 8 ÷àñîâ â äåíü, îáðàòèòåñü ê ãðàôèêàì, denne, sú pre vás aktuálne harmonogramy vyjadrené
di APPENDICE (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C) âûðàæåííûì â äíÿõ/ìåñÿöàõ (ñìîòðèòå v dòoch a mesiacoch (viï tabu¾ky
e (2.D)). òàáëèöû â ÏÐÈËÎÆÅÍÈßÕ (1.À), (1.Â), v PRÍLOHÁCH (1.A), (1.B), (1.C), (2.B), (2.C)
(1.Ñ), (2.Â), (2.Ñ) è (2.D)). a (2.D)).

Per lavori gravosi o ambienti particolari (es.: Äëÿ îñîáåííî òÿæåëûõ óñëîâèé ðàáîòû V prípade obzvl᚝ ažkých pracovných
ambienti polverosi), diminuire le ore di pro- (íàïðèìåð, î÷åíü ïûëüíûõ) èíòåðâàëû podmienok (napríklad vo ve¾mi prašnom
grammazione, rivolgersi al Servizio Assistenza ìåæäó ðåãëàìåíòíûì ðàáîòàìè ñëåäóåò prostredí) je potrebné intervaly harmonogramu
BT per maggiori informazioni. óìåíüøèòü. Çà äîïîëíèòåëüíîé údržby skráti.
èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â öåíòð Ïalšie informácie si vyžiadajte v servisnom
îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ. stredisku BT.

Coppie di serraggio: Êðóòÿùèé ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ âèíòîâûõ Doahovací moment:


In tutte le operazioni di serraggio, rispettare ñîåäèíåíèé: Pri doahovaní skrutkových spojov dodržiavajte
le coppie previste nella tabella in Appendice Äëÿ âñåõ îïåðàöèé ïî çàòÿãèâàíèþ âèíòîâûõ doahovacie momenty uvedené v tabu¾ke
(2.A). ñîåäèíåíèé ñîáëþäàéòå êðóòÿùèå ìîìåíòû, v prílohe (2.A).
óêàçàííûå â òàáëèöàõ â Ïðèëîæåíèè (2.À).

Predisposizione del carrello per le manutenzioni Ïîäãîòîâêà øòàáåëåðà äëÿ òåõíè÷åñêîãî Príprava vysokozdvižného vozíka na údržbu.
Prima di accingersi ad eseguire qualsiasi manu- îáñëóæèâàíèÿ Pred vykonávaním akýchko¾vek údržbových
tenzione del carrello, assicurarsi che: Ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáûõ îïåðàöèé ïî úkonov na vysokozdvižnom vozíku sa uistite, že:
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ íà øòàáåëåðå,
óáåäèòåñü, ÷òî:

- il carrello sia spento, - øòàáåëåð âûêëþ÷åí, - vozík je vypnutý,


- la chiave di avviamento disinserita dal - êëþ÷ çàæèãàíèÿ âûíóò èç ïðèáîðíîé - k¾úè štartéra je vytiahnutý z prístrojovej
quadro, ïàíåëè, dosky,
- il freno di stazionamento bloccato, - ñòîÿíî÷íûé òîðìîç âêëþ÷åí, - konektor batérie je rozpojený,
- il carrello parcheggiato in piano, - øòàáåëåð çàïàðêîâàí íà ïëîñêîé - ruèná brzda je zatiahnutá,
- il montante in posizione verticale, ïîâåðõíîñòè, - vozík je zaparkovaný na rovnej ploche,
- gli organi di sollevamento completamente - ìà÷òà íàõîäèòñÿ â âåðòèêàëüíîì - zdvíhacie zariadenie je v zvislej polohe,
abbassati. ïîëîæåíèè, - posuvná èas zdvíhacieho zariadenia je
- ïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå ïîëíîñòüþ úplne spustená.
îïóùåíî.

1- 38
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Ricambi consigliati Ðåêîìåíäóåìûå çàïàñíûå ÷àñòè Odporúèané náhradné diely
I ricambi da utilizzare nelle manutenzioni, ×òîáû ãàðàíòèðîâàòü òåõíè÷åñêîå Ak má by dodržaná garantovaná úroveò
devono essere ricambi originali BT o parti îáñëóæèâàíèå óðîâíåé áåçîïàñíîñòè è bezpeènosti a úplná kompatibilita náhradných
approvate, per garantire il mantenimento dei îñóùåñòâèòü ñîâìåñòèìîñòü ñ äðóãèìè dielov s ostatnými dielmi vozíka, pri údržbe sa
livelli di sicurezza e di compatibilità con le ÷àñòÿìè øòàáåëåðà, èñïîëüçóåìûå ïðè musia používa originálne náhradné diely BT,
altre parti del carrello. òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè çàïàñíûå ÷àñòè prípadne diely schválené BT.
äîëæíû áûòü ïîäëèííûìè çàïàñíûìè
÷àñòÿìè ÂÒ èëè îäîáðåííûìè åþ äåòàëÿìè.

MONTAGGIO DI ATTREZZATURE O ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÈËÈ INŠTALÁCIA ZARIADENÍ ALEBO


FORCHE AL VEICOLO ÂÈË ÍÀ ØÒÀÁÅËÅÐÅ VIDLÍC NA VOZÍK
Il montaggio di attrezzature al carrello può Óñòàíîâêà íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà Inštalácia zariadení na vozík mimo závodu
compromettere la sicurezza del mezzo, se gli øòàáåëåð âíå çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ ìîæåò výrobcu môže zníži bezpeènos vozíka. Takéto
interventi non sono eseguiti dal Servizio di óìåíüøèòü åãî áåçîïàñíîñòü. Ýòè îïåðàöèè úkony smie vykonáva iba servisné stredisko
assistenza BT, da Officine Autorizzate BT o äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ BT, oficiálna dielna BT, alebo zvláštne vyškolení
da personale debitamente addestrato e auto- ÂÒ, îôèöèàëüíîé ìàñòåðñêîé ÂÒ èëè pracovníci s oprávnením BT.
rizzato dalla BT. ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì,
óïîëíîìî÷åííûì ÂÒ.

Il carrello viene CERTIFICATO nello stato Øòàáåëåð ñ âèëàìè ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ Vysokozdvižný vozík je CERTIFIKOVANÝ
in cui è consegnato. â óñëîâèÿõ, äëÿ êîòîðûõ îí ïîñòàâëÿåòñÿ. v stave, v akom bol dodaný.

1- 39
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
MOTORI ENDOTERMICI ÄÂÈÃÀÒÅËÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SPA¼OVACIE MOTORY
ÑÃÎÐÀÍÈß
GENERALITÀ ÎÁÙÅÅ VŠEOBECNE
Ogni macchina è accompagnata dal proprio Êàæäûé øòàáåëåð ïîñòàâëÿåòñÿ ñî ñâîèì Ku každému vozíku dodáva výrobca samostatnú
libretto uso e manutenzione per il motore termico ñîáñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì ïî èñïîëüçîâàíèþ príruèku na obsluhu a údržbu spa¾ovacieho
installato edito dal costruttore. è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ óñòàíîâëåííîãî motora použitého v danom vozíku.
íà íåì äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.
Fare riferimento a tale libretto per le manu-
Äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ äâèãàòåëÿ
Pri údržbe motora postupujte pod¾a tejto
tenzioni del motore.
íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ê ýòîìó ðóêîâîäñòâó. príruèky.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, Äëÿ äàëüíåéøåé èíôîðìàöèè èëè ðàçúÿñíåíèé V prípade potreby dodatoèných informácií alebo
rivolgersi al Servizio Assistenza BT, comuni- îáðàùàéòåñü â öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ. Ïðè objasnenia kontaktujte servisné stredisko BT,
cando la matricola del motore, indicata nel- ýòîì ñîîáùèòå ñåðèéíûé íîìåð äâèãàòåëÿ, prièom uveïte sériové èíslo motora vyznaèené
l’apposita targhetta. êîòîðûé ìîæíî íàéòè íà òàáëè÷êå ñ na výkonovom štítku vozíka.
òåõíè÷åñêèìè äàííûìè.
RODAGGIO DEL MOTORE ÎÁÊÀÒÊÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß ZÁBEH MOTORA
Per il periodo di rodaggio, si consiglia di utilizzare Âî âðåìÿ îáêàòêè äâèãàòåëÿ â òå÷åíèå ïåðâûõ Poèas zábehu, v priebehu prvých 50-100
il carrello al 60-80% della potenza, durante 50-100 ðàáî÷èõ ÷àñîâ ìû ðåêîìåíäóåì pracovných hodín sa doporuèuje používa vozík
le prime 50-100 ore di lavoro. èñïîëüçîâàíèå øòàáåëåðà íà 60-80% åãî ìîùíîñòè. na 60-80% výkonu.
Nel periodo di rodaggio, il motore può consumare Âî âðåìÿ ïåðèîäà îáêàòêè äâèãàòåëü ìîæåò Poèas zábehu môže ma motor o nieèo vyššiu
più olio del normale, ïîòðåáëÿòü ìàñëà áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. spotrebu oleja.
- si consiglia di controllare, ogni 8 ore di - ìû ðåêîìåíäóåì êîíòðîëèðîâàòü óðîâåíü - odporúèame kontrolova každých 8
ìàñëà ÷åðåç êàæäûå 8 ÷àñîâ ðàáîòû è ïî
lavoro, il livello dell’olio, a motore fermo
êðàéíåé ìåðå ÷åðåç 10 ìèíóò ïîñëå pracovných hodín, vždy 10 minút po vypnutí
da almeno 10 minuti.
âûêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëÿ. motora.
Non utilizzare il motore al massimo delle sue Íå èñïîëüçóéòå äâèãàòåëü íà ïîëíóþ ìîùíîñòü Nepoužívajte vozík na maximálny výkon, dokia¾
prestazioni fino a che il motore non abbia äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå äîñòèãíåò ðàáî÷åé sa nezohreje na pracovnú teplotu.
raggiunto la temperatura di esercizio. òåìïåðàòóðû.
MANUTENZIONE DEL MOTORE ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÚDRŽBA MOTORA
Per la manutenzione del motore in generale ÄÂÈÃÀÒÅËß Èo sa týka údržby motora vo všeobecnosti,
riferirsi all'apposito libretto, edito dal costrut- Äëÿ îáùåãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ postupujte v súlade s pokynmi v príruèke
tore, in dotazione al carrello. äâèãàòåëÿ îáðàòèòåñü ê ðóêîâîäñòâó,
výrobcu motora, ktorá je súèasou dodávky
íàïèñàííîìó èçãîòîâèòåëåì è ïîñòàâëÿåìîìó
âìåñòå ñî øòàáåëåðîì. vozíka.

CAMBIO DELL'OLIO E FILTRO ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ È ÔÈËÜÒÐÀ VÝMENA OLEJA A FILTRA


Dopo le prime 50 ore: Ïîñëå ïåðâûõ 50 ÷àñîâ: Po prvých 50 hodinách:
- Sostituire l'olio motore e relativo filtro - ñìåíèòå ìàñëî â äâèãàòåëå è ñîîòâåòñòâóþùèé - Vymeòte motorový olej a príslušný olejový
ôèëüòð.
Successivamente: filter.
Âïîñëåäñòâèè:
Ogni 50 ore: Êàæäûå 50 ÷àñîâ: Následne:
- controllare il livello e rabboccare. - êîíòðîëèðóéòå óðîâåíü ìàñëà è äîáàâëÿéòå åãî. Každých 50 hodín:
Ogni 250 ore Êàæäûå 250 ÷àñîâ: - Skontrolujte hladinu oleja a dolejte pod¾a
- Sostituire l'olio motore e relativo filtro - ìåíÿéòå ìàñëî â äâèãàòåëå è ñîîòâåòñòâóþùèé potreby.
ôèëüòð. Každých 250 hodín:
-Vymeòte motorový olej a príslušný olejový filter.
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂßÇÈ È
TIRANTERIA ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß SPOJOVACIE ÚSTROJENSTVO
Non manomettere la regolazione della tiranteria Íå âìåøèâàéòåñü â ðåãóëèðîâêó ìåõàíè÷åñêèõ Nezasahujte do nastavenia spojovacieho
in genere e le tarature del motore. ñâÿçåé è â óñòàíîâêè äâèãàòåëÿ. ústrojenstva vo všeobecnosti a ani do nastavenia
Eventuali controlli o registrazioni devono essere Ëþáûå ïðîâåðêè èëè ðåãóëèðîâêè äîëæíû motora. Prípadné kontroly alebo nastavenia
eseguiti dal Servizio Assistenza BT o da personale âûïîëíÿòüñÿ öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ èëè môžu vykonáva výhradne pracovníci
debitamente addestrato e autorizzato. îáó÷åííûì óïîëíîìî÷åííûì ïåðñîíàëîì. servisného strediska BT alebo vyškolený
personál s náležitým oprávnením.
1- 40
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Ogni 250 ore Êàæäûå 250 ÷àñîâ: Každých 250 hodín:
- controllare i giochi dei rinvii - ïðîâåðÿéòå çàçîðû âåäóùåãî ïðèâîäà - skontrolujte vôle hnacieho súkolia
- lubrificare il complesso di tiranteria verifi- - ñìàçûâàéòå ñèñòåìó ìåõàíè÷åñêèõ ñâÿçåé - namažte spojovacie ústrojenstvo a skontrolujte
candone la scorrevolezza dei comandi. è ñîåäèíåíèé è ïðîâåðÿéòå ïëàâíîñòü hladký chod ovládania
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ.

SUPPORTI MOTORE ÎÏÎÐÛ ÄÂÈÃÀÒÅËß ULOŽENIE MOTORA


Ogni 500 ore: Êàæäûå 500 ÷àñîâ: Každých 500 hodín:
- verificare il corretto fissaggio di tutti i supporti - ïðîâåðÿéòå ïðàâèëüíîñòü çàêðåïëåíèÿ âñåõ - skontrolujte, èi sú všetky prvky uloženia motora
del motore, rispettando le coppie di serraggio îïîð äâèãàòåëÿ, îïðåäåëÿÿ êðóòÿùèå ìîìåíòû riadne dotiahnuté. Používajte pri tom
previste. çàòÿãèâàíèÿ âèíòîâûõ ñîåäèíåíèé ýòèõ îïîð. predpísané krútiace momenty.

MOTORI DIESEL - SPURGO ARIA ÄÈÇÅËÜÍÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ – ÎÒÁÎÐ NAFTOVÉ MOTORY –


IMPIANTO INIEZIONE ÂÎÇÄÓÕÀ ÈÇ ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÏÐÛÑÊÀ ODVZDUŠNENIE SYSTÉMU
VSTREKOVANIA
Lo spurgo dell'aria dell’impianto è necessario: Âîçäóõ äîëæåí îòáèðàòüñÿ èç ñèñòåìû: Systém je potrebné odvzdušni:
- dopo una lunga inattività del motore; - ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà áåçäåéñòâèÿ - po dlhom období neèinnosti motora;
- in caso di smontaggio delle tubazioni, del äâèãàòåëÿ; - po demontáži hadíc, filtra alebo èerpadla
filtro e della pompa d’iniezione; - êîãäà óäàëÿþòñÿ øëàíãè âïðûñêà, ôèëüòð systému vstrekovania;
- in caso di consumo completo del combu- èëè íàñîñ; - pri vyèerpaní všetkého paliva.
stibile. - åñëè âñå òîïëèâî ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàíî.

Lo spurgo dell'aria deve essere effettuato at- Ïðè îòáîðå âîçäóõà ñëåäóéòå óêàçàíèÿì â Pri odvzdušòovaní sa riaïte pokynmi uvedenými
tenendosi alle istruzioni riportate nel manuale «Ðóêîâîäñòâå ïî òåõíè÷åñêîìó v “Príruèke údržby motora”, ktorá je súèasou
"Uso e Manutenzione del motore" in dotazione îáñëóæèâàíèþ äâèãàòåëÿ», ïîñòàâëÿåìîìó dodávky vysokozdvižného vozíka.
al carrello. âìåñòå ñî øòàáåëåðîì.

In caso di dubbio o di problemi nel realizzare  ñëó÷àå ëþáîãî ñîìíåíèÿ èëè ëþáîé V prípade akýchko¾vek pochýb alebo problémov
lo spurgo, rivolgersi al Servizio di Assistenza ïðîáëåìû ñ îòáîðîì âîçäóõà îáðàùàéòåñü s odvzdušòovaním kontaktujte servisné
BT. â öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ. stredisko BT.

1- 41
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
CONTROLLI NEI MOTORI DIESEL ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß PREHLIADKY NAFTOVÉHO MOTORA
Ogni 500 ore Êàæäûå 500 ÷àñîâ: Každých 500 hodín:
- verificare la pressione degli iniettori - ïðîâåðüòå äàâëåíèå â ôîðñóíêàõ. - skontrolujte tlak na vstrekovacích tryskách.
Ogni 1000 ore Êàæäûå 1000 ÷àñîâ: Každých 1000 hodín:
- controllare il gioco delle valvole - ïðîâåðüòå çàçîðû êëàïàíîâ. - skontrolujte vô¾u ventilov.
Ogni 4000 ore Êàæäûå 4000 ÷àñîâ: Každých 4000 hodín:
- sostituire le tubazioni flessibili del carbu- - ñìåíèòå ãèáêèå òîïëèâíûå è âîçäóøíûå - skontrolujte palivové a vzduchové hadice, atï.
rante, dell'aria ecc. øëàíãè, è ò.ï.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÚDRŽBA LPG SYSTÉMU


MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO GPL
ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÈÒÀÍÈß ÑÆÈÆÅÍÍÛÌ
ÃÀÇÎÌ
Elettrovalvola intercettazione GPL: Ïðîâåðüòå ìàãíèòíûé êëàïàí ñæèæåííîãî Uzatvárací elektromagnetický ventil LPG
ãàçà:
- Sostituire il filtro contenuto nell'elettrovalvola, - â ñëó÷àå ïëîõîé ðàáîòû äâèãàòåëÿ ñìåíèòå - V prípade zníženia výkonu motora vymeòte
ôèëüòð â ìàãíèòíîì êëàïàíå. filter v elektromagnetickom ventile.
in presenza di uno scarso rendimento del
motore.

Controllo del tubo flessibile da bombola a valvola Ïðîâåðüòå ãèáêèé øëàíã ìåæäó ãàçîâûì Skontrolujte hadicu medzi plynovou f¾ašou
di sicurezza. áàëëîíîì è ïðåäîõðàíèòåëüíûì êëàïàíîì: a poistným ventilom:

Ogni 4000 ore oppure ogni due anni Êàæäûå 4000 ÷àñîâ èëè êàæäûå äâà ãîäà Každých 4000 hodín alebo každé dva roky
- controllarne l’integrità - ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå øëàíãà. -skontrolujte stav hadice.
Sostituire i tubi quando richiesto dalle norme Çàìåíÿéòå øëàíãè ÷åðåç èíòåðâàëû, Hadice vymieòajte v súlade s platnými predpismi.
vigenti. ïðåäïèñàííûå äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè.

Richiedere ricambi originali BT Òðåáóéòå ïîäëèííûå çàïàñíûå ÷àñòè ÂÒ. V BT si vyžiadajte originálne náhradné diely

Riduttore di pressione-vaporizzatore Ðåäóêòîð äàâëåíèÿ – èñïàðèòåëü: Reduktor tlaku – splynovaè


Periodicamente Ïåðèîäè÷åñêè Pravidelne
- scaricare da eventuali depositi di condensa - ñëèâàéòå îòñòîé êîíäåíñàòà, èñïîëüçóÿ - Pomocou príslušného ventilu na spodku
utilizzando l’apposito rubinetto posto nella ñîîòâåòñòâóþùèé êëàïàí íà äíå áëîêà redukènej jednotky vypustite nazhromaždený
parte inferiore del corpo riduttore. ðåäóêòîðà. kondenzát.
Ogni 4000 ore o ogni due anni Êàæäûå 4000 ÷àñîâ èëè êàæäûå äâà ãîäà Každých 4000 hodín alebo každé dva roky
- sostituire il riduttore. - çàìåíèòå áëîê ðåäóêòîðà. - vymeòte redukènú jednotku.

Controllo generale dell'impianto Îáùèé êîíòðîëü ñèñòåìû Všeobecná prehliadka systému


- Controllare periodicamente l’integrità gene- - Ïðîâåðÿéòå ïåðèîäè÷åñêè îáùåå ñîñòîÿíèå - Pravidelne kontrolujte všeobecný technický
rale dell’impianto. ñèñòåìû. stav systému.
- Verificare che non vi siano perdite di gas - Ïðîâåðÿéòå îòñóòñòâèå óòå÷åê ãàçà â òî÷êàõ - Skontrolujte, èi v hadicových spojoch
in corrispondenza delle giunzioni dei tubi ñîåäèíåíèÿ øëàíãà è îñîáåííî âîêðóã a obzvl᚝ okolo tesnení redukènej jednotky
e in particolare lungo le guarnizioni del óïëîòíåíèé áëîêà ðåäóêòîðà. nedochádza k úniku plynu.
riduttore.

Non utilizzare fiamme libere per i controlli, Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå äëÿ ýòèõ ïðîâåðîê Pri uvedených kontrolách nikdy nepoužívajte
ma esclusivamente acqua saponata o altri sistemi îòêðûòûé îãîíü, òîëüêî ìûëüíóþ âîäó èëè otvorený oheò, ale mydlovú vodu alebo iný
idonei, in caso di dubbio richiedere il controllo äðóãèå ïîäõîäÿùèå ñèñòåìû.  ñîìíèòåëüíûõ vhodný spôsob. V prípade neistoty požiadajte
dell'Assistenza BT. ñëó÷àÿõ âûçûâàéòå äëÿ êîíòðîëÿ ñëóæáó ÂÒ. o prehliadku servis BT.

1- 42
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
DATI TECNICI MOTORI ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ TECHNICKÉ ÚDAJE
ENDOTERMICI ÄÂÈÃÀÒÅËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SPA¼OVACÍCH MOTOROV
ÑÃÎÐÀÍÈß

MOTORE KUBOTA V 2203-B ÄÂÈÃÀÒÅËÜ KUBOTA V 2203-B MOTOR KUBOTA V 2203-B

N° Cilindri 4 in linea ×èñëî öèëèíäðîâ 4 â ðÿä Poèet valcov 4 valce v rade

Alesaggio 87 mm Îòâåðñòèå 87 ìì Vàtanie 87 mm

Corsa 92,4 mm Äëèíà õîäà 92,4 ìì Zdvih 92,4 mm

Cilindrata 2197 cm³ Ðàáî÷èé îáúåì 2197 ñì3 Zdvihový objem 2197 cm3

Rapporto di compressione 22:1 Ñòåïåíü ñæàòèÿ 22:1 Kompresný pomer 22:1

Potenza SAE J1349 35 kW Ìîùíîñòü ñîãëàñíî SAE J1349 35 êÂò Výkon SAE J1349 35 kW

Coppia massima 158Nm Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò 158 Íì Maximálny krútiaci moment 158 Nm
a 1600 giri/min ïðè 1600 îá/ìèí pri 1600 ot/min

Regime massimo (a carico) 2400 giri/min Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü (ñ ãðóçîì) 2400 îá/ìèí Maximálne otáèky (so záažou) 2400 ot/min

Raffreddamento ad acqua Îõëàæäåíèå âîäà Chladenie vodné

Iniezione indiretta Âïðûñê êîñâåííûé Vstrekovanie nepriame

Pompa di iniezione in linea Íàñîñ äëÿ âïðûñêà â ðÿäó Vstrekovacie èerpadlo lineárne

Aspirazione atmosferica Âñàñûâàíèå àòìîñôåðíîå Plnenie atmosferické

Impianto elettrico 12V Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà 12  Elektrický systém 12 V

Lubrificazione forzata Ñìàçêà ïðèíóäèòåëüíàÿ Mazanie nútené

Coppa olio (capacità) 7 L compreso filtro Ìàñëîñáîðíèê (îáúåì) 7 ë, âêëþ÷àÿ ôèëüòð Olejová vaòa (objem) 7 l vrátane filtra

Alternatore 420W - 45 A Ãåíåðàòîð ïåðåìåííîãî òîêà 420 Âò – 45 À Alternátor 420 W - 45 A

Motorino avviamento 2.5 kW Äâèãàòåëü ñòàðòåðà 2,5 êÂò Motor štartéra 2,5 kW

1- 43
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

MOTORE KUBOTA V 3300 ÄÂÈÃÀÒÅËÜ KUBOTA V 3300 MOTOR KUBOTA V 3300


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
N° Cilindri 4 in linea ×èñëî öèëèíäðîâ 4 â ðÿä Poèet valcov 4 valce v rade
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alesaggio 98 mm Îòâåðñòèå 98 ìì Vàtanie 98 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Corsa 110 mm Äëèíà õîäà 110 ìì Zdvih 110 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Cilindrata 3318 cm³ Ðàáî÷èé îáúåì 3318 ñì3 Zdvihový objem 3318 cm3
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Rapporto di compressione ---- Ñòåïåíü ñæàòèÿ ---- Kompresný pomer ----
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Potenza SAE J1349 46 kW Ìîùíîñòü ñîãëàñíî SAE J1349 46 êÂò Výkon SAE J1349 46 kW
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppia massima 230Nm Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò 230 Íì Maximálny krútiaci moment 230 Nm pri 1600
a 1600 giri/min ïðè 1600 îá/ìèí ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Regime massimo (a carico) 2200 giri/min Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü (ñ ãðóçîì) 2200 îá/ìèí Maximálne otáèky (so záažou) 2200 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Raffreddamento ad acqua Îõëàæäåíèå âîäà Chladenie vodné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Iniezione indiretta Âïðûñê êîñâåííûé Vstrekovanie nepriame
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Pompa di iniezione in linea Íàñîñ äëÿ âïðûñêà â ðÿäó Vstrekovacie èerpadlo lineárne
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Aspirazione atmosferica Âñàñûâàíèå àòìîñôåðíîå Plnenie atmosferické
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Impianto elettrico 12V Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà 12  Elektrický systém 12 V
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Lubrificazione forzata Ñìàçêà ïðèíóäèòåëüíàÿ Mazanie nútené
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppa olio (capacità) 13,2 L compreso filtro Ìàñëîñáîðíèê (îáúåì) 13,2 ë, âêëþ÷àÿ ôèëüòð Olejová vaòa (objem) 13,2 l vrátane filtra
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alternatore 540W - 45 A Ãåíåðàòîð ïåðåìåííîãî òîêà 540 Âò – 45 À Alternátor 540 W - 45 A
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Motorino avviamento 2.5 kW Äâèãàòåëü ñòàðòåðà 2,5 êÂò Motor štartéra 2,5 kW
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1- 44
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

MOTORE JOHN DEERE 4045 D ÄÂÈÃÀÒÅËÜ JOHN DEERE 4045 D MOTOR JOHN DEERE 4045 D
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
N° Cilindri 4 in linea ×èñëî öèëèíäðîâ 4 â ðÿä Poèet valcov 4 valce v rade
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alesaggio 106 mm Îòâåðñòèå 106 ìì Vàtanie 106 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Corsa 127 mm Äëèíà õîäà 127 ìì Zdvih 127 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Cilindrata 4500 cm³ Ðàáî÷èé îáúåì 4500 ñì 3
Zdvihový objem 4500 cm3
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Rapporto di compressione 17,6:1 Ñòåïåíü ñæàòèÿ 17,6:1 Kompresný pomer 17,6:1
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Potenza SAE J1349 58 kW Ìîùíîñòü ñîãëàñíî SAE J1349 58êÂò Výkon SAE J1349 58 kW
2000 rpm 2000 îá/ìèí 2000 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppia massima 310Nm Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò 310 Íì Maximálny krútiaci moment 310 Nm
a 1200 giri/min ïðè 1200 îá/ìèí pri 1200 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Regime massimo (a carico) 2000 giri/min Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü (ñ ãðóçîì) 2000 îá/ìèí Maximálne otáèky (so záažou) 2200 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Raffreddamento ad acqua Îõëàæäåíèå âîäà Chladenie vodné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Iniezione diretta Âïðûñê ïðÿìîé Vstrekovanie priame
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Pompa di iniezione rotativa Íàñîñ äëÿ âïðûñêà ðîòàöèîííûé Vstrekovacie èerpadlo rotaèné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Aspirazione atmosferica Âñàñûâàíèå àòìîñôåðíîå Plnenie atmosferické
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Impianto elettrico 12V Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà 12  Elektrický systém 12 V
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Lubrificazione forzata Ñìàçêà ïðèíóäèòåëüíàÿ Mazanie nútené
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppa olio (capacità) 13,3 L compreso filtro Ìàñëîñáîðíèê (îáúåì) 13,3ë, âêëþ÷àÿ ôèëüòð Olejová vaòa (objem) 13,3 l vrátane filtra
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alternatore ---- Ãåíåðàòîð ïåðåìåííîãî òîêà —— Alternátor —
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Motorino avviamento ---- Äâèãàòåëü ñòàðòåðà —— Motor štartéra —
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1- 45
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

MOTORE PERKINS 1004-40T ÄÂÈÃÀÒÅËÜ PERKINS 1004-40Ò MOTOR PERKINS 1004-40T


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
N° Cilindri 4 in linea ×èñëî öèëèíäðîâ 4 â ðÿä Poèet valcov 4 valce v rade
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alesaggio 100 mm Îòâåðñòèå 100 ìì Vàtanie 100 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Corsa 127 mm Äëèíà õîäà 127 ìì Zdvih 127 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Cilindrata 3990 cm³ Ðàáî÷èé îáúåì 3990 ñì 3
Zdvihový objem 3990 cm3
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Rapporto di compressione 17,25:1 Ñòåïåíü ñæàòèÿ 17,25:1 Kompresný pomer 17,25:1
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Potenza SAE J1349 76,5 kW Ìîùíîñòü ñîãëàñíî SAE J1349 76,5êÂò Výkon SAE J1349 76,5 kW
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppia massima 394Nm Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé 394 Íì Maximálny krútiaci moment 394 Nm
a 1400 giri/min ìîìåíò ïðè 1400 îá/ìèí pri 1400 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Regime massimo 2200 giri/min Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü 2200 îá/ìèí Maximálne otáèky 2200 ot/min
(a carico) (ñ ãðóçîì) (so záažou)
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Raffreddamento ad acqua Îõëàæäåíèå âîäà Chladenie vodné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Iniezione diretta Âïðûñê êîñâåííûé Vstrekovanie priame
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Pompa di iniezione rotativa Íàñîñ äëÿ âïðûñêà â ðÿäó Vstrekovacie èerpadlo rotaèné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Aspirazione turbocompressa Âñàñûâàíèå àòìîñôåðíîå Plnenie turbokompresorom
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Impianto elettrico 12V Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà 12  Elektrický systém 12 V
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Lubrificazione forzata Ñìàçêà ïðèíóäèòåëüíàÿ Mazanie nútené
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppa olio (capacità) 6,9 L Ìàñëîñáîðíèê (îáúåì) 6,9ë, âêëþ÷àÿ Olejová vaòa (objem) 6,9 l vrátane
compreso filtro ôèëüòð filtra
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alternatore 12 V - 65 A Ãåíåðàòîð ïåðåìåííîãî 12  – 65 À Alternátor 12 V - 65 A
òîêà
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Motorino avviamento 2,8 kW Äâèãàòåëü ñòàðòåðà 2,8 êÂò Motor štartéra 2,8 kW
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1- 46
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

MOTORE PERKINS 1004-42 ÄÂÈÃÀÒÅËÜ PERKINS 1004-42 MOTOR PERKINS 1004-42


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
N° Cilindri 4 in linea ×èñëî öèëèíäðîâ 4 â ðÿä Poèet valcov 4 valce v rade
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alesaggio 103 mm Îòâåðñòèå 103 ìì Vàtanie 103 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Corsa 127 mm Äëèíà õîäà 127 ìì Zdvih 127 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Cilindrata 4233 cm³ Ðàáî÷èé îáúåì 4233 ñì 3 Zdvihový objem 4233 cm3
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Rapporto di compressione 18,5:1 Ñòåïåíü ñæàòèÿ 18,5:1 Kompresný pomer 18,5:1
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Potenza ISO TR 14396 57 kW - 2000 RPM Ìîùíîñòü ñîãëàñíî ISO 57 êÂò–2000 îá/ìèí Výkon 57 kW - 2000 ot/min
TR 14396 ISO TR 14396
________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppia massima 290Nm Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé 290 Íì ïðè Maximálny krútiaci moment 290 Nm pri
a 1300 giri/min ìîìåíò 1300 îá/ìèí 1300 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Regime massimo (a carico) 2000 giri/min Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü (ñ ãðóçîì) 2000 îá/ìèí Maximálne otáèky (so záažou) 2000 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Raffreddamento ad acqua Îõëàæäåíèå âîäà Chladenie vodné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Iniezione diretta Âïðûñê ïðÿìîé Vstrekovanie priame
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Pompa di iniezione rotativa Íàñîñ äëÿ âïðûñêà ðîòàöèîííûé Vstrekovacie èerpadlo rotaèné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Aspirazione naturale Âñàñûâàíèå àòìîñôåðíîå Plnenie atmosferické
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Impianto elettrico 12V Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà 12  Elektrický systém 12 V
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Lubrificazione forzata Ñìàçêà ïðèíóäèòåëüíàÿ Mazanie nútené
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppa olio (capacità) 6,9 L compreso filtro Ìàñëîñáîðíèê (îáúåì) 6,9ë, âêëþ÷àÿ ôèëüòð Olejová vaòa (objem) 6,9 l vrátane filtra
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alternatore 65 A Ãåíåðàòîð ïåðåìåííîãî òîêà 65 À Alternátor 65 A
________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Motorino avviamento 2,8 kW Äâèãàòåëü ñòàðòåðà 2,8 êÂò Motor štartéra 2,8 kW
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1- 47
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

MOTORE CONTINENTAL TM 27 ÄÂÈÃÀÒÅËÜ CONTINENTALÒM 27 MOTOR CONTINENTALTM 27


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
N° Cilindri 4 in linea ×èñëî öèëèíäðîâ 4 â ðÿä Poèet valcov 4 valce v rade
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alesaggio 91 mm Îòâåðñòèå 91 ìì Vàtanie 91 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Corsa 103,5 mm Äëèíà õîäà 103,5 ìì Zdvih 103,5 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Cilindrata 2700 cm³ Ðàáî÷èé îáúåì 2700 ñì3 Zdvihový objem 2700 cm3
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Rapporto di compressione 8:1 Ñòåïåíü ñæàòèÿ 8:1 Kompresný pomer 8:1
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Potenza ISO TR 14396 43 kW Ìîùíîñòü ñîãëàñíî ISO TR 14396 43 êÂò Výkon ISO TR 14396 43 kW
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppia massima 200Nm Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò 200 Íì Maximálny krútiaci moment 200 Nm
a 1500 giri/min ïðè 1500 îá/ìèí pri 1500 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Regime massimo (a carico) 2400 giri/min Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü (ñ ãðóçîì) 2400 îá/ìèí Maximálne otáèky (so záažou) 2400 ot/min
2200 giri/min 2200 îá/ìèí 2200 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Raffreddamento ad acqua Îõëàæäåíèå âîäà Chladenie vodné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alimentazione GPL Ïèòàíèå ñæèæåííûé ãàç Palivo LPG
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Aspirazione atmosferica Âñàñûâàíèå àòìîñôåðíîå Plnenie atmosferické
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Impianto elettrico 12V Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà 12  Elektrický systém 12 V
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Lubrificazione forzata Ñìàçêà ïðèíóäèòåëüíàÿ Mazanie nútené
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppa olio (capacità) 4 L Ìàñëîñáîðíèê (îáúåì) 4 ë Olejová vaòa (objem) 4l
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alternatore 12 V - 50 A Ãåíåðàòîð ïåðåìåííîãî òîêà 12  – 50 À Alternátor 12 V -50 A
________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Motorino avviamento ---- Äâèãàòåëü ñòàðòåðà —— Motor štartéra —
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1- 48
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß

MOTORE YANMAR 4TNE94 ÄÂÈÃÀÒÅËÜ YANMAR 4ÒNE94 MOTOR YANMAR 4TNE94


_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
N° Cilindri 4 in linea ×èñëî öèëèíäðîâ 4 â ðÿä Poèet valcov 4 valce v rade
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alesaggio 94 mm Îòâåðñòèå 94 ìì Vàtanie 94 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Corsa 100 mm Äëèíà õîäà 100 ìì Zdvih 100 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Cilindrata 2776 cm³ Ðàáî÷èé îáúåì 2776 ñì3 Zdvihový objem 2776 cm3
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Rapporto di compressione ---- Ñòåïåíü ñæàòèÿ —— Kompresný pomer —
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Potenza ISO TR 14396 44,1 kW Ìîùíîñòü ISO TR 14396 44,1 êÂò Výkon ISO TR 14396 44,1 kW
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppia massima 188Nm Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò 188 Íì Maximálny krútiaci moment 188 Nm
a 1600 giri/min ïðè 1600 îá/ìèí pri 1600 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Regime massimo (a carico) 2450 giri/min Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü (ñ ãðóçîì) 2450 îá/ìèí Maximálne otáèky (so záažou) 2450 ot/min
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Raffreddamento ad acqua Îõëàæäåíèå âîäà Chladenie vodné
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Iniezione Indiretta Âïðûñê êîñâåííûé Vstrekovanie nepriame
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Pompa iniezione in linea Íàñîñ äëÿ âïðûñêà â ðÿäó Vstrekovacie èerpadlo lineárne
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Aspirazione atmosferica Âñàñûâàíèå àòìîñôåðíîå Plnenie atmosferické
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Impianto elettrico 12V Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà 12  Elektrický systém 12 V
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Lubrificazione forzata Ñìàçêà ïðèíóäèòåëüíàÿ Mazanie nútené
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Coppa olio (capacità) 7,5 L Ìàñëîñáîðíèê (îáúåì) 7,5 ë Olejová vaòa (objem) 7,5 l
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Alternatore 12 V - 40 A Ãåíåðàòîð ïåðåìåííîãî òîêà 12  – 40 À Alternátor 12 V - 40 A
________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Motorino avviamento 12 V - 2,3 kW Äâèãàòåëü ñòàðòåðà 12 - 2,3 êÂò Motor štartéra 12 V - 2,3 kW
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1- 49
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ZDVÍHACIE ZARIADENIE
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
IMPIANTO IDRAULICO DI SOLLEVAMENTO ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÄÚÅÌÍÎÅ HYDRAULICKÝ RIADIACI VENTIL
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Controllo impianto idraulico di sollevamento: Êîíòðîëü ãèäðàâëè÷åñêîãî ïîäúåìíîãî Kontrola hydraulického zdvíhacieho zariadenia:
îáîðóäîâàíèÿ: Každých 250 hodín
Ogni 250 ore Êàæäûå 250 ÷àñîâ - skontrolujte celý systém (èerpadlo, trubky,
- controllare che l'intero impianto (pompa, tubi, - ïðîâåðüòå âñþ ñèñòåìó (íàñîñ, òðóáêè, filtre, ventily, atï.), èi niekde neuniká olej
filtri, valvole, ecc.) non abbia perdite; ôèëüòðû, êëàïàíû è ò.ï.) íà óòå÷êè; - skontrolujte, èi sú trubky pevne zaistené
- verificare il fissaggio dei tubi; - ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü êðåïëåíèÿ - skontrolujte stav gumových hadíc
- verificare lo stato delle tubazioni in gomma, òðóáîïðîâîäîâ; - skontrolujte hydraulické tesnenia na vieèkach
non devono presentare abrasioni; - ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå ðåçèíîâûõ øëàíãîâ; rôznych nádrží.
- controllare la tenuta idraulica dei tappi dei - ïðîâåðüòå ãèäðàâëè÷åñêèå óïëîòíåíèÿ íà âñåõ
ïðîáêàõ ðàçëè÷íûõ áàêîâ ñèñòåìû. Pri kontrole hladiny oleja a pri výmene oleja je
vari serbatoi.
Nella verifica dei livelli dell'olio o nella sosti- Ïðè êîíòðîëå óðîâíÿ ìàñëà èëè ïðè çàìåíå ìàñëà dôležité ma na pamäti, že
tuzione dello stesso, è importante ricordare che: âàæíî ïîìíèòü, ÷òî: - do kvapaliny v systéme sa nesmú pridáva
- non vanno aggiunti additivi al liquido esi- - íåëüçÿ äîáàâëÿòü ïðèñàäêè ê èìåþùåéñÿ žiadne prísady;
stente; ãèäðàâëè÷åñêîé æèäêîñòè; - rôzne druhy olejov sa nesmú mieša.
- íåëüçÿ ñìåøèâàòü ðàçëè÷íûå òèïû ìàñëà.
- non vanno miscelati oli di tipo differente.

Tubi idraulici in pressione del sollevamento: Ãèäðàâëè÷åñêèé òðóáîïðîâîä, íàõîäÿùèéñÿ Hydraulické tlakové rozvody zdvíhacieho
Ogni 10 000 ore ïîä äàâëåíèåì: systému:
Êàæäûå 10000 ÷àñîâ Každých 10 000 hodín
- sostituire le tubazioni dell'impianto idraulico - çàìåíèòå øëàíãè ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû - vymeòte hydraulické rozvody systému
del distributore. ñ óïðàâëÿþùèì êëàïàíîì. hydraulického riadiaceho ventilu.

Ëþáîå âìåøàòåëüñòâî â ñèñòåìó Akéko¾vek zasahovanie do hydraulického


Ogni manomissione dell'impianto idraulico del ãèäðàâëè÷åñêîãî óïðàâëÿþùåãî êëàïàíà ìîæåò riadiaceho ventilu môže ma negatívny vplyv
distributore può compromettere la sicurezza íàíåñòè óùåðá áåçîïàñíîñòè øòàáåëåðà. Âñå na bezpeènos vozíka. Všetky opravy alebo
del mezzo; gli interventi di riparazione o ðåìîíòíûå îïåðàöèè èëè ïî çàìåíå ÷àñòåé výmeny musí vykonáva servisné stredisko BT
sostituzione devono essere eseguiti dal Servizio äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ alebo špeciálne vyškolení pracovníci
di assistenza BT o da personale debitamente ÂÒ èëè ïåðñîíàëîì, ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì s oprávnením BT.
addestrato e autorizzato dalla BT. è óïîëíîìî÷åííûì ÂÒ.

MONTANTI ÌÀ×ÒÛ RÁM ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Smontaggio o sostituzione del montante Äåìîíòàæ èëè çàìåíà ìà÷òû Demontហalebo výmena rámu zdvíhacieho
zariadenia
Nel caso di smontaggio e successivo rimontaggio  ñëó÷àå äåìîíòàæà èëè íîâîé óñòàíîâêè ìà÷òû V prípade potreby demontáže a opätovnej
del montante è obbligatorio rivolgersi al Servizio îáðàùàéòåñü â îòäåë îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ èëè montáže rámu zdvíhacieho zariadenia
ê ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîìó ïåðñîíàëó; kontaktujte Oddelenie servisu BT alebo
Assistenza BT o a personale autorizzato BT;
îòäåë îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ ïðîâåäåò òàêæå špeciálne vyškolený personál. BT servis vykoná
Il Servizio BT eseguirà anche le PROVE ÈÑÏÛÒÀÍȟ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß,
FUNZIONALI per garantire la rispondenza ai aj SKڊKU PREVÁDZKOVÉHO STAVU, èím
÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü ñîîòâåòñòâèå ïðàâèëàì garantuje súlad s bezpeènostnými požiadavkami
requisiti di sicurezza richiesti dalle Norme CEE îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, óêàçàííûõ â
in vigore. äåéñòâóþùèõ ïðàâèëàõ ÅÝÑ.
platných predpisov EEC.

1- 50
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Brandeggio dei montanti: Íàêëîí ìà÷òû: Naklápanie rámu zdvíhacieho zariadenia:
Ogni 500 ore Êàæäûå 500 ÷àñîâ Každých 500 hodín
- effettuare il controllo del brandeggio dei - ïðîâåðüòå íàêëîí ìà÷òû; ñîîòâåòñòâóþùèå - skontrolujte naklápanie rámu zdvíhacieho
montanti, i cui valori standard (b) (a), si ñòàíäàðòíûå çíà÷åíèÿ óãëà íàêëîíà (b) è zariadenia. Štandardné hodnoty (b) a (a)
desumono dalla tabella "DATI STANDARD (a) ìîæíî íàéòè â ðàçäåëå «ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ nájdete v èasti “ŠTANDARDNÉ ÚDAJE
DEI CARRELLI". ÄÀÍÍÛÅ ÄËß ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ». VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA”.
L’inclinazione si puo’ controllare facilmente Óãîë íàêëîíà ëåãêî ïðîâåðèòü ñ ïîìîùüþ Uhol naklápania je možné jednoducho odmera
per mezzo di un filo a piombo che scenda îòâåñà, îïóùåííîãî èç ïåðåäíåãî âíåøíåãî pomocou olovnice spustenej z prednej
dallo spigolo anteriore esterno della sommità êðàÿ âåðøèíû çàêðåïëåííîé ìà÷òû. Íà vonkajšej hrany vrchnej èasti pevného rámu
dei montanti fissi e misurando la distanza ðàññòîÿíèè îäíîãî ìåòðà îò âåðõà ìà÷òû a odmeraním vzdialenosti medzi lankom
tra filo e spigolo anteriore ad un metro dalla èçìåðÿåòñÿ ðàññòîÿíèå ìåæäó íèòüþ îòâåñà olovnice a prednej hrany v rovine 1 meter
sommità dei montanti, le misurare da rilevare è ïåðåäíèì êðàåì. Ñîîòâåòñòâóþùèå od vrchu rámu. Merania, ktoré je potrebné
sono riportate nella tabella indicata. çàäàííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà ìîæíî íàéòè skontrolova, sú stanovené v horeuvedenej
- controllare il serraggio delle viti dei cavallotti â òàáëèöå, óêàçàííîé âûøå. tabu¾ke.
- ïðîâåðüòå, ïîëíîñòüþ ëè çàòÿíóòû ãàéêè íà - skontrolujte, èi sú matice strmeòových skrutiek
che fissano il montante al telaio.
Ï-îáðàçíûõ áîëòàõ, êðåïÿùèõ ìà÷òó ê ðàìå. pripevòujúcich rám zdvíhacieho zariadenia
k rámu vozíka úplne dotiahnuté.
Ëþáîå âìåøàòåëüñòâî â íàêëîíÿþùèå Akéko¾vek zasahovanie do naklápacieho
Ogni manomissione dei martinetti di brandeggio
ãèäðîöèëèíäðû èëè â ìà÷òó ìîæåò ïîâëèÿòü mechanizmu alebo rámu zdvíhacieho zariadenia
o dei montanti può compromettere la sicurezza
íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè øòàáåëåðà; môže ma negatívny vplyv na bezpeènos vozíka.
del mezzo; gli interventi di riparazione o so-
ïîýòîìó âñå îïåðàöèè ïî ðåìîíòó èëè çàìåíå Všetky opravy alebo výmeny musí vykonáva
stituzione devono essere eseguiti dal Servizio
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ servisné stredisko BT alebo špeciálne vyškolení
di assistenza BT o da personale debitamente
ÂÒ èëè ïåðñîíàëîì, ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì pracovníci s oprávnením BT.
addestrato e autorizzato dalla BT.
è óïîëíîìî÷åííûì ÂÒ.

Controllo delle catene: Êîíòðîëü öåïåé: Kontrola reazí:


Ogni 500 ore Êàæäûå 500 ÷àñîâ Každých 500 hodín
- controllare le condizioni delle catene che non - ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå öåïåé, êîòîðûå íå - skontrolujte stav reazí. Reaze nesmú by
devono presentare usure o difetti. äîëæíû áûòü èçíîøåíû èëè ïîâðåæäåíû. opotrebované ani nijako poškodené. Na
Per controllare l'usura delle maglie, utilizzare ×òîáû ïðîâåðèòü çâåíüÿ öåïè íà èçíîñ, kontrolu opotrebenia èlánkov reaze použite
l'apposito regolo, ricordando che, quando ïðèìåíÿéòå ñïåöèàëüíûé êàëèáð, ïðè ýòîì, vhodné meradlo, prièom ak napoèítate 33
in uno spazio corrispondente a 34 passi åñëè â äèàïàçîíå, ñîîòâåòñòâóþùåì 34 èlánkov v priestore zodpovedajúcom 34
se ne possono contare 33, è necessario so- çâåíüÿì íàñ÷èòûâàþò 33 çâåíà, öåïè èlánkom, reaz sa musí vymeni.
stituire le catene. äîëæíû áûòü çàìåíåíû.

Ogni 1 000 ore Êàæäûå 1000 ÷àñîâ Každých 1 000 hodín


- smontare le catene, pulirle accuratamente, - ñíèìèòå öåïè, òùàòåëüíî î÷èñòèòå èõ, - demontujte reaze, dôkladne ich oèistite,
rimontarle invertendo la posizione originaria óñòàíîâèòå èõ íàîáîðîò ïî îòíîøåíèþ ê nainštalujte ich tak, aby boli v opaènej
di lavoro, e lubrificare. èñõîäíîìó ðàáî÷åìó ïîëîæåíèþ è ñìàæüòå. pracovnej polohe a následne ich namažte.
Ogni 10 000 ore Êàæäûå 10000 ÷àñîâ Každých 10 000 hodín
- sostituire le catene e i tiranti di fissaggio. - çàìåíèòå öåïè è êðåïåæíûå áîëòû. - vymeòte reaze a kotevné skrutky.

La sostituzione delle catene con ricambi ori- ×òîáû ãàðàíòèðîâàòü êîýôôèöèåíòû Pri výmene reaze používajte originálne diely
ginali BT garantisce il rispetto dei coefficienti áåçîïàñíîñòè, òðåáóåìûå çàêîíîì, öåïè BT, aby boli zaruèené predpismi požadované
di sicurezza fissati dalla legge. äîëæíû áûòü çàìåíåíû ïîäëèííûìè súèinitle bezpeènosti.
Dopo ogni verifica, manutenzione e/o sostitu- çàïàñíûìè ÷àñòÿìè ÂÒ. Po každej kontrole, údržbe alebo výmene
zione delle catene di sollevamento, assicurarsi Ïîñëå êàæäîãî êîíòðîëÿ, òåõíè÷åñêîãî zdvíhacích reazí sa uistite, že sa reaze náležite
del loro corretto scorrimento nei rulli e che îáñëóæèâàíèÿ è/èëè çàìåíû ïîäúåìíûõ pohybujú v reazových kladkách, že kladky
i rulli stessi non presentino usure anomali e öåïåé óáåäèòåñü, ÷òî îíè ïðàâèëüíî ñêîëüçÿò nie sú nadmerne opotrebované a že sa volne
possano ruotare liberamente. ïî ðîëèêàì, è ÷òî ðîëèêè íå èçíîøåíû sa otáèajú.
÷ðåçìåðíî è âðàùàþòñÿ ñâîáîäíî.

1- 51
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Ogni manomissione delle catene di sollevamen- Ëþáîå âìåøàòåëüñòâî â ïîäúåìíûå öåïè Akéko¾vek zasahovanie do zdvíhacích reazí
to può compromettere la sicurezza del mezzo; ìîæåò ïîâëèÿòü íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè môže ma negatívny vplyv na bezpeènos vozíka.
gli interventi di riparazione, smontaggio o so- øòàáåëåðà; ïîýòîìó âñå îïåðàöèè ïî ðåìîíòó, Všetky opravy, demontáže alebo výmeny musí
stituzione devono essere eseguiti dal Servizio ðàçáîðêå èëè çàìåíå äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ vykonáva servisné stredisko BT alebo špeciálne
di assistenza BT o da personale debitamente öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ èëè ïåðñîíàëîì, vyškolení pracovníci s oprávnením BT.
addestrato e autorizzato dalla BT. ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì è óïîëíîìî÷åííûì
ÂÒ.

Posizionamento del carrellino porta forche: Ïîçèöèîíèðîâàíèå êàðåòêè âèë: Nastavenie polohy upínacej dosky vidlíc
Ogni 500 ore Êàæäûå 500 ÷àñîâ Každých 500 hodín
Dopo aver effettuato il controllo delle catene Ïîñëå èñïûòàíèÿ öåïåé, êàê îïèñàíî âûøå, Po preskúšaní reaze horeuvedeným spôsobom
descritto precedentemente, con carrello in piano íà øòàáåëåðå, óñòàíîâëåííîì íà ðîâíîé skontrolujte nastavenie polohy upínacej dosky vidlíc.
e montante verticale, controllare la posizione della ïîâåðõíîñòè, è ñ ìà÷òîé â âåðòèêàëüíîì Vozík musí by pritom umiestnený na vodorovnej
piastra porta forche, procedendo nel modo se- ïîëîæåíèè ïðîâåðüòå ïîëîæåíèå êàðåòêè ñ ploche a rám zdvíhacieho zariadenia musí by vo
guente: âèëàìè ñëåäóþùèì îáðàçîì: zvislej polohe. Postupujte nasledovne:
- tolte le forche, abbassare completamente il - ñíèìèòå çóáüÿ âèë, ïîëíîñòüþ îïóñòèòå - odmontujte vidlice, úplne spustite upínaciu
carrellino e rilevare la quota (X), confron- êàðåòêó è èçìåðüòå âûñîòó (Õ), ñðàâíèâàÿ dosku vidlíc, odmerajte výšku (X) a porovnajte
tandola con il valore riportato in tabella, åå ñî çíà÷åíèåì, óêàçàííûì â òàáëèöå è ju s tabu¾kovými hodnotami pre príslušnú
corrispondente alla portata in kg del proprio ñîîòâåòñòâóþùèì ãðóçîïîäúåìíîñòè nosnos vozíka vyjadrenú v kilogramoch.
carrello. øòàáåëåðà â êã. ( n a p r . správna hodnota ( X ) p r e
(es. il valore corretto di (X), per un (íàïðèìåð, ïðàâèëüíîå çíà÷åíèå (Õ) äëÿ vozík s hmotnosou 2000 kg (trieda II B)
carrello con portata 2000 kg (classe II B), øòàáåëåðà ñ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 2000 êã je 152±5 mm).
deve essere di 152 ± 5 mm). (êëàññ II B) äîëæíî áûòü 152 ± 5 ìì).

Nel caso in cui il valore riscontrato non rien- Åñëè èçìåðåííîå çíà÷åíèå íå âõîäèò â Ak nameraná hodnota nie je v stanovenom
trasse nella tolleranza prescritta avvisare il ïðåäóñìîòðåííûé äîïóñê, ñîîáùèòå â öåíòð rozsahu, upovedomte o tom servisné stredisko
Servizio di assistenza BT per il ripristino delle îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ, ÷òîáû îíè ìîãëè BT, aby vozík opravili.
funzionalità del carrello îòðåìîíòèðîâàòü Âàø øòàáåëåð.

La regolazione del carrellino porta forche può Ðåãóëèðîâêà êàðåòêè âèë ìîæåò ïîâëèÿòü Nastavovanie upínacej dosky vidlíc môže ma
compromettere la sicurezza del mezzo; gli in- íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè øòàáåëåðà; negatívny vplyv na bezpeènos vozíka. Všetky
terventi devono essere eseguiti dal Servizio di ïîýòîìó âñå îïåðàöèè ïî ðåìîíòó èëè çàìåíå opravy alebo výmeny musí preto vykonáva
assistenza BT o da personale debitamente ad- äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ servisné stredisko BT alebo špeciálne vyškolení
destrato e autorizzato dalla BT. ÂÒ èëè ïåðñîíàëîì, ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì pracovníci s oprávnením BT.
è óïîëíîìî÷åííûì ÂÒ.

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________


TABELLA ISO 2328 - 1993 ÒÀÁËÈÖÀ ISO 2328 - 1993 TABU¼KA ISO 2328 - 1993
_________________________________________________ _______________________________________________ _________________________________________________
Classe Portata (kg) "X" (± 5) Êëàññ Ãðóçîïîäúåìíîñòü (êã) “X” (± 5) Trieda Nosnos (kg) “X” (±5)
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
I B 0 ± 999 114 mm I B 0 ± 999 114 mm IB 0 ÷ 999 114 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
II B 1000 ± 2500 152 mm II B 1000 ± 2500 152 mm II B 1 000 ÷ 2 500 152 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
III B 2501 ± 4999 203 mm III B 2501 ± 4999 203 mm III B 2 501 ÷ 4 999 203 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
IV B 5000 ± 8000 254 mm IV B 5000 ± 8000 254 mm IV B 5 000 ÷ 8 000 254 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
V B 8001 ± 10999 257 mm V B 8001 ± 10999 257 mm VB 8 001 ÷ 10 999 257 mm
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1- 52
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
CONTROLLO DELLE FORCHE ÊÎÍÒÐÎËÜ ÂÈË PREHLIADKA VIDLÍC
Criteri generali Îáùèå êðèòåðèè Všeobecné kritériá
Le forche in uso devono essere controllate ad Âèëû íóæíî ïðîâåðÿòü ÷åðåç èíòåðâàë íå áîëåå, Ramená vidlíc sa musia prekontrolova minimálne
intervalli di non più di 1 000 ore, e ogniqualvolta ÷åì 1000 ÷àñîâ, à òàêæå ïðè îáíàðóæåíèè èõ raz za 1 000 hodín a tiež vždy, keï sa na vidlici
si riscontri un difetto od una deformazione per- ïîâðåæäåíèÿ èëè äåôîðìàöèè. Ïðè objaví defekt alebo trvalá deformácia. V prípade
manente. Controlli più frequenti saranno necessari èíòåíñèâíîì èñïîëüçîâàíèè øòàáåëåðà intenzívneho používania vozíka môžu by potrebné
se l’uso della macchina è più intenso. òðåáóåòñÿ áîëåå ÷àñòàÿ ïðîâåðêà. aj èastejšie prehliadky.

Controllo Êîíòðîëü Prehliadka


Il controllo delle forche dovrà essere eseguito Êîíòðîëü âèë äîëæåí òùàòåëüíî âûïîëíÿòüñÿ Prehliadke vidlíc môžu s náležitou starostlivosou
attentamente da personale qualificato con lo scopo îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì äëÿ îáíàðóæåíèÿ ëþáûõ vykonáva iba zaškolení pracovníci. Pri prehliadke
di rivelare qualunque danneggiamento, cedimen- ïîâðåæäåíèé, ïîëîìîê, äåôîðìàöèé è ò.ï., sa zisuje poškodenie, deformácie a iné poruchy,
to, deformazione, ecc., che possa diminuire la óõóäøàþùèõ áåçîïàñíîñòü ïðèìåíåíèÿ âèë. obmedzujúce bezpeèné použitie vidlíc.
sicurezza di utilizzazione.

Cricche superficiali Òðåùèíû ïîâåðõíîñòè Povrchové trhliny


G La forca deve essere completamente esaminata Âèëû äîëæíû áûòü òùàòåëüíî îáñëåäîâàíû Rameno vidlice sa musí vizuálne podrobne
G visivamente per eventuali incrinature e fessurazioni âèçóàëüíî íà íàëè÷èå òðåùèí, îáðàùàÿ îñîáîå preskúma, èi na òom nie sú povrchové trhliny.
prestando particolare attenzione al tallone (D) ed âíèìàíèå íà îñíîâàíèå çóáüåâ âèë (D) è íà Zvláštnu pozornos je potrebné venova
agli agganci, superiore (E) ed inferiore (F). âåðõíèé (E) è íèæíèé (F) êðþêè. predovšetkým okoliu päty (D) a vrchnej (E)
E E Se necessario, assoggettare le forca ad un processo, Åñëè íåîáõîäèìî, âèëû ìîãóò áûòü ïîäâåðãíóòû a spodnej (F) strane hákov.
non distruttivo, di rilevamento delle incrinature. íåðàçðóøàþùåìó êîíòðîëþ òðåùèí. V prípade potreby je možné vidlice podrobi
nedeštruktívnemu procesu vyh¾adávania trhlín.

Differenze in altezza delle punte delle forche Ðàçíîñòü ïî âûñîòå êîíöîâ çóáüåâ âèë Výškový rozdiel hrotov vidlíc
Controllare, per ogni coppia di forche, la dif- Ïðîâåðüòå ðàçíîñòü ïî âûñîòå êîíöîâ êàæäîé Skontroluje výškový rozdiel medzi hrotmi vidlíc.
ferenza in altezza tra le punte, che non dovrà ïàðû çóáüåâ âèë, óñòàíîâëåííûõ íà ïëèòå Keï sú vidlice osadené na upínacej doske, výškový
F íåñóùåé êàðåòêè. Ðàçíîñòü íå äîëæíà ïðåâûøàòü rozdiel nesmie by väèší než 3% dåžky vidlice.
superare il 3% della lunghezza del braccio forca,
F D con le forche montate sulla piastra porta forche. 3% äëèíû çóáüåâ.
D Çàïîð, çàêðåïëÿþùèé âèëû â îïðåäåëåííîì Polohovacia západka
Chiavistello di posizionamento
ïîëîæåíèè
Verificare che il chiavistello (G) che posiziona Ïðîâåðüòå, íàõîäèòñÿ ëè çàïîð (G), Skontrolujte, èi polohovacia západka vidlice (G)
le forche sia in buone condizioni di funzionamento. çàêðåïëÿþùèé âèëû â îïðåäåëåííîì riadne funguje.
ïîëîæåíèè, â õîðîøåì ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè.

1- 53
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Leggibilità della punzonatura ×åòêîñòü ìàðêèðîâêè Èitate¾nos znaèenia
Se nella forca la punzonatura eseguita non è Åñëè ìàðêèðîâêà âèë íå ÷èòàåòñÿ ÷åòêî, îíà Ak znaèenie vidlice nie je jasne èitate¾né, musíte
G chiaramente leggibile, questa dovrà essere rin- äîëæíà áûòü îáíîâëåíà èçãîòîâèòåëåì âèë. ho da obnovi pôvodnému dodávate¾ovi vidlíc.
G novata dal fornitore originale delle forche.

Controllo usura della forca Êîíòðîëü èçíîñà âèë Kontrola opotrebenia vidlíc
E E La parte orizzontale e quella verticale del braccio Ãîðèçîíòàëüíûå è âåðòèêàëüíûå ÷àñòè çóáüåâ Dôkladne skontrolujte opotrebenie vodorovnej
forca devono essere accuratamente e completa- âèë äîëæíû áûòü òùàòåëüíî ïðîâåðåíû íà èçíîñ, a zvislej èasti vidlice. Zvláštnu pozornos venujte
mente controllate nei confronti dell’usura, pre- îáðàùàÿ îñîáîå âíèìàíèå íà çîíó âîêðóã oblasti okolo päty vidlice (D). Keï zistíte, že
stando particolare attenzione alla zona in pros- îñíîâàíèÿ (D). Åñëè îáíàðóæåí ìàêñèìàëüíî opotrebenie vidlice dosiahlo maximálnu povolenú
simità del tallone (D), l'usura massima è data äîïóñòèìûé èçíîñ, ñîñòàâëÿþùèé 90% hodnotu, t.j. pôvodná hrúbka vidlice sa znížila
da uno spessore ridotto al 90% dello spessore ïåðâîíà÷àëüíîé òîëùèíû, âèëû äîëæíû áûòü na 90%, vidlicu je potrebné vymeni.
F originale. çàìåíåíû.
F D Controllo usura del fissaggio delle forche Êîíòðîëü èçíîñà óñòàíîâî÷íûõ êðþêîâ âèë Kontrola montážneho opotrebenia vidlice
D La faccia di appoggio orizzontale dell’aggancio Ãîðèçîíòàëüíàÿ íåñóùàÿ ïîâåðõíîñòü âåðõíåãî Skontrolujte opotrebenie a poškodenie vodorovnej
superiore (E) e la faccia di ritenuta di entrambi êðþêà (E) è êîíòàêòíûå ïîâåðõíîñòè îáîèõ nosnej plochy vrchného háku (E) a stykových plôch
gli agganci (E) ed (F), dovranno essere controllate êðþêîâ (E) è (F) íóæíî êîíòðîëèðîâàòü íà èçíîñ oboch hákov (E) a (F).
per verificare la presenza di usura, schiacciamenti è ëþáûå ïîâðåæäåíèÿ.
ed altre deformazioni locali.

RITIRO DELLA FORCA DAL SERVIZIO ÈÇÚßÒÈÅ ÂÈË ÈÇ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ VYRADENIE VIDLÍC Z PREVÁDZKY

Ogni forca che presenti un difetto ai controlli Ëþáûå âèëû ñ äåôåêòàìè, âûÿâëåííûìè âî Ak pri vykonávaní horeuvedených kontrol zistíte
sopra descritti dovrà essere ritirata dal servizio. âðåìÿ âûøåóêàçàííûõ ïðîâåðîê, äîëæíû akúko¾vek poruchu, vidlica sa musí vyradi
áûòü èçúÿòû èç ýêñïëóàòàöèè. z prevádzky.

Ogni manomissione delle forche può compro- Ëþáîå âìåøàòåëüñòâî â âèëû ìîæåò Akéko¾vek zasahovanie do vidlíc môže ma
mettere la sicurezza del mezzo; gli interventi ïîâëèÿòü íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè negatívny vplyv na bezpeènos vozíka. Všetky
di riparazione o sostituzione devono essere øòàáåëåðà; ïîýòîìó âñå îïåðàöèè ïî ðåìîíòó opravy, demontáže alebo výmeny musí
eseguiti dal Servizio di assistenza BT o da èëè çàìåíå äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ öåíòðîì vykonáva servisné stredisko BT alebo
personale debitamente autorizzato dalla BT. îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ èëè ïåðñîíàëîì, špeciálne vyškolení pracovníci s oprávnením
ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì è óïîëíîìî÷åííûì BT.
ÂÒ.

1- 54
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
CONTROLLO INSTALLAZIONI ÊÎÍÒÐÎËÜ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß KONTROLA BEZPEÈNOSTNEJ
DI SICUREZZA ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ VÝBAVY
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Alla fine di ogni intervento di manutenzione Ïîñëå ëþáîãî îáñëóæèâàíèÿ óáåäèòåñü, ÷òî âñå Po ukonèení servisných prác sa vždy presvedèite,
assicurarsi che tutte le installazioni di sicurezza óñòðîéñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èi je bezpeènostná výbava kompletná a riadne
siano presenti e correttamente serrate. èìåþòñÿ è ïðî÷íî çàêðåïëåíû. upevnená.

In caso si riscontri una qualsiasi anomalia agli Åñëè îáíàðóæåíà ëþáàÿ ïðîáëåìà â V prípade zistenia akýchko¾vek nedostatkov
organi di sicurezza (vedi cap. "INSTALLA- îáîðóäîâàíèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè v súvislosti s bezpeènostnou výbavou (viï
ZIONI DI SICUREZZA" e "INSTALLAZIONI (ñìîòðèòå ðàçäåëû «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎ kapitoly “BEZPEÈNOSTNÁ VÝBAVA”,
DI SICUREZZA SPECIFICHE"), NON UTI- ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» è “ŠPECIFICKÁ BEZPEÈNOSTNÁ VÝBAVA
LIZZARE IL CARRELLO e avvisare i «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏÎ ”), NEDOVO¼TE, ABY SA VOZÍK POUŽÍVAL
manutentori autorizzati o il Servizio Assistenza ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»), ÍÅ a informujte oprávnených pracovníkov údržby
BT. ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ØÒÀÁÅËÅÐ Ê alebo servisné stredisko BT.
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ è îáðàòèòåñü ê
óïîëíîìî÷åííîìó ïåðñîíàëó ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ èëè â öåíòð
îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ.

Ogni manomissione delle installazioni di sicu- Ëþáîå âìåøàòåëüñòâî â îáîðóäîâàíèå ïî Akéko¾vek zasahovanie do bezpeènostnej
rezza compromette la sicurezza del veicolo; gli îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ìîæåò ïîâëèÿòü výbavy môže ma negatívny vplyv na bezpeènos
interventi di riparazione o sostituzione devono íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè øòàáåëåðà; vozíka. Všetky opravy, demontáže alebo výmeny
essere eseguiti dal Servizio di assistenza BT ïîýòîìó âñå îïåðàöèè ïî ðåìîíòó èëè çàìåíå musí vykonáva servisné stredisko BT alebo
o da una Officina Autorizzata BT. äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ špeciálne vyškolení pracovníci s oprávnením BT.
ÂÒ èëè â ìàñòåðñêîé, óïîëíîìî÷åííîé ÂÒ.

1- 55
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
RUOTE ÊÎËÅÑÀ KOLESÁ
SICUREZZA DI CERCHI E RUOTE ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ BEZPEÈNOS RÁFIKOV A KOLIES
ÎÁÎÄÎÂ È ÊÎËÅÑ
Cerchi e ruote sono organi importanti ai fini della Îáîäà è êîëåñà ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ÷àñòÿìè Ráfiky a kolesá majú ve¾ký vplyv na celkovú
sicurezza del veicolo e richiedono periodiche äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè øòàáåëåðà, bezpeènos vozíka a preto je ich potrebné èasto
verifiche e costante manutenzione. êîòîðûå òðåáóþò ðåãóëÿðíûõ ïðîâåðîê è kontrolova a neustále udržiava v dobrom
In particolare, occorre rispettare alcune elementari ïîñòîÿííîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. technickom stave.
precauzioni di sicurezza per prevenire gravi  ÷àñòíîñòè, íåñêîëüêî ýëåìåíòàðíûõ ìåð Predovšetkým je treba dodržiava nieko¾ko
infortuni: ïðåäîñòîðîæíîñòè ñëåäóåò ïðèíÿòü, ÷òîáû základných bezpeènostných opatrení, aby sa
ïðåäîòâðàòèòü ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ: predišlo vzniku vážnych zranení.

- ruote danneggiate o deformate non devono - ïîâðåæäåííûå èëè äåôîðìèðîâàííûå - poškodené alebo zdeformované kolesá sa
essere riparate né utilizzate in servizio. êîëåñà íåëüçÿ ðåìîíòèðîâàòü èëè nesmú opravova ani opätovne používa.
- cerchi o dischi non devono mai, per nessun èñïîëüçîâàòü ïîâòîðíî. - ráfiky a disky sa za žiadnych okolností
motivo, essere riparati mediante saldatu- - îáîäû èëè äèñêè íåëüçÿ íè ïðè êàêèõ nesmú opravova zváraním.
ra. îáñòîÿòåëüñòâàõ ðåìîíòèðîâàòü ñ
ïîìîùüþ ñâàðêè.

- gli elementi difettosi vanno sempre sosti- - ïîâðåæäåííûå óçëû äîëæíû áûòü âñåãäà - vadné diely sa musia vymeni za diely
tuiti con altri dello stesso tipo, profilo e çàìåíåíû äðóãèìè òîãî æå ñàìîãî òèïà, rovnakého typu, tvaru a ve¾kosti.
dimensioni dei precedenti. ôîðìû è ðàçìåðà.
- tutte le superfici di accoppiamento devono - âñå ñîåäèíèòåëüíûå ïîâåðõíîñòè - všetky stykové plochy musia by èisté
essere ben pulite e protette dalla ruggine. äîëæíû áûòü ÷èñòûìè è çàùèùåíû a chránené proti korózii.
ïðîòèâ êîððîçèè.

Ogni giorno, prima di mettere in sevizio il carrello, Êàæäûé äåíü ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì øòàáåëåðà Každý deò pred použitím vozíka skontrolujte stav
eseguire un controllo dello stato delle gomme ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå øèí è îáîäîâ. pneumatík a ráfikov.
e dei cerchi.

Le gommature andranno sostituite quando il Åñëè âûñîòà ïðîòåêòîðà ìåíüøå, ÷åì 2 ìì, Pneumatiky sa musia vymeni, keï je håbka
battistrada risulterà inferiore a 2 mm. íóæíî çàìåíèòü øèíû. dezénu menšia ako 2 mm.

La gommatura “CUSHION” dovrà essere del Øèíû òèïà “CUSHION” (“ÏÎÄÓØÊÀ”) V prípade gumových obruèí sa musia používa
tipo con scolpitura äîëæíû áûòü ïðîôèëèðîâàííûìè. obruèe s dezénom.

Per non compromettere la sicurezza del veicolo, Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè øòàáåëåðà Kvôli bezpeènosti vozíka vždy vymieòajte všetky
sostituire sempre cerchi gommati completi. âñåãäà çàìåíÿéòå ïîëíûé êîìïëåêò îáîäîâ ráfiky a pneumatiky v sadách.
è øèí.
La sostituzione della gommatura sul cerchio Çàìåíà øèí íà îáîäàõ äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ Výmenu pneumatík na ráfikoch môžu
dovrà essere eseguita da personale qualificato êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì èëè vykonáva iba kvalifikovaní pracovníci alebo
o dal Servizio Assistenza BT. öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ. servisné stredisko BT.

1- 56
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
SOLLEVAMENTO DEL CARRELLO ÏÎÄÚÅÌ ØÒÀÁÅËÅÐÀ ÄËß ZDVIHNUTIE VOZÍKA PRI VÝMENE
PER SOSTITUZIONE DEI CERCHI ÇÀÌÅÍÛ ÎÁÎÄÎÂ È ØÈÍ KOLIES
GOMMATI
×òîáû çàìåíèòü îáîäà è øèíû, íà øòàáåëåðå, Pri výmene kolies zaparkujte vozík na rovnej ploche
Per sostituire un cerchio gommato, eseguire le çàïàðêîâàííîì íà ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè a vykonajte nasledovné úkony:
seguenti operazioni con carrello in piano. âûïîëíèòå ñëåäóþùèå îïåðàöèè:

Ruote motrici Âåäóùèå êîëåñà: Hnané kolesá:


1) bloccare le ruote direttrici con zeppe; 1) Çàáëîêèðóéòå óïðàâëÿåìûå êîëåñà 1) Pod riadené kolesá podložte zarážky;
2) comandare l’inclinazione indietro dei mon- òîðìîçíûìè êîëîäêàìè; 2) Rám zdvíhacieho zariadenia nakloòte dozadu
tanti e porre gli appositi spessori sotto la 2) íàêëîíèòå ìà÷òû íàçàä è óñòàíîâèòå ïîä a pod obe strany základne vložte zarážky;
loro base; èõ áàçó; 3) Rám zdvíhacieho zariadenia nakloòte dopredu.
3) comandare l’inclinazione in avanti. 3) íàêëîíèòå ìà÷òû âïåðåä. Riadené kolesá (2 samostatné kolesá)
Óïðàâëÿåìûå êîëåñà (2 îòäåëüíûõ êîëåñà)
Ruote direttrici (2 ruote separate) 1) çàôèêñèðóéòå øòàáåëåð â íåïîäâèæíîì 1) Zatiahnutím ruènej brzdy znehybnite vozík;
1) bloccare il carrello col freno di stazionamen- ñîñòîÿíèè ñ ïîìîùüþ ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà;
to; 2) çàáëîêèðóéòå âåäóùèå êîëåñà òîðìîçíûìè 2) Pod hnané kolesá podložte zarážky;
2) bloccare le ruote motrici con zeppe; êîëîäêàìè;
3) Inserire un sollevatore idraulico sotto il 3) âñòàâüòå ãèäðàâëè÷åñêèé äîìêðàò ïîä 3) Pod protizávažie vložte hydraulický zdvihák
A contrappeso e sollevare. ïðîòèâîâåñ è ïîäíèìèòå åãî. a zdvihnite;

Dopo aver sollevato il carrello montare sempre Âñåãäà óñòàíàâëèâàéòå ïîä øàññè áëîêè äëÿ Pred vykonaním akýchko¾vek úkonov založte
gli spessori di sicurezza (A) sotto il telaio prima îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè (À) ïåðåä pod podvozok bezpeènostné zarážky (A).
di effettuare qualsiasi intervento. âûïîëíåíèåì ëþáîé îïåðàöèåé.

COPPIE DI SERRAGGIO RUOTE ÊÐÓÒßÙÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ ÊÎËÅÑ DOAHOVACIE MOMENTY MATÍC


KOLIES
Ogni 1 000 ore Êàæäûå 1000 ÷àñîâ Každých 1 000 hodín
- controllare il serraggio dei dadi che fissano - ïðîâåðüòå ãàéêè, ôèêñèðóþùèå îáîäà. - skontrolujte matice, ktorými sú ráfiky
i cerchi. Per le coppie di serraggio vedere Çíà÷åíèÿ êðóòÿùèõ ìîìåíòîâ ñìîòðèòå â pripevnené k reduktorom – PRÍLOHA (2A).
tabella - APPENDICE 2.A òàáëèöå – ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2.À.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÓÊÀÇÀÍÈß ÄËß ZVLÁŠTNE POKYNY PRE


ISTRUZIONI SPECIALI
ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ØÈÍ VZDUCHOVÉ PNEUMATIKY
PER GOMMATURA PNEUMATICA
Äåìîíòàæ Demontáž
Smontaggio Pred demontážou kolesa z vozidla sa uistite, že
Prima di iniziare lo smontaggio di una ruota del Ïåðåä ñíÿòèåì êîëåñà ñî øòàáåëåðà óáåäèòåñü,
÷òî øèíà è îáîä íå èìåþò ïîâðåæäåíèé, è pneumatiky a ráfik nie sú poškodené a v každom
veicolo, accertarsi che la carcassa del pneumatico prípade PNEUMATIKU ÚPLNE VYPUSTITE.
od il cerchio non siano danneggiati ed in ogni âî âñåõ ñëó÷àÿõ: ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÂÛÏÓÑÒÈÒÜ ÂÎÇÄÓÕ ÈÇ ØÈÍÛ. Ïðè ýòîì Vytiahnutím strednej èasti ventilu sa uistite, že
caso: SGONFIARE COMPLETAMENTE IL pneumatika je bezpeène vyprázdnená.
PNEUMATICO, togliendo anche il corpo cen- òàêæå ìîæíî óäàëèòü öåíòðàëüíóþ ÷àñòü
trale della valvola per un più completo e sicuro êëàïàíà, ÷òîáû íàäåæíî îáåñïå÷èòü ïîëíîå
scarico dell’aria. óäàëåíèå âîçäóõà.
Montaggio Ìîíòàæ Montáž
In fase di montaggio verificare l’integrità e la Ïðè ìîíòàæå óáåäèòåñü, ÷òî âñå ÷àñòè íàõîäÿòñÿ Pri montáži sa uistite, že všetky súèasti sú v dobrom
conformità dei componenti utilizzati. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè è ïðàâèëüíîãî òèïà. Äëÿ technickom stave a vhodného typu. V prípade
Nei cerchi ad anelli amovibili accertare, dopo îáîäîâ ñ íåóäàëÿåìûìè êîëüöàìè ñëåãêà ráfikov s pevnými krúžkami jemne nafúkajte
una prima breve immissione d’aria (circa íàêà÷àéòå øèíó (ïðèìåðíî 0,3 – 0,5 áàð) è, pneumatiku (0,3 – 0,5 bar) a kým je ráfik vo
0,3-0,5 bar) e con il cerchio in posizione oriz- ïîêà îáîä íàõîäèòñÿ â ãîðèçîíòàëüíîì vodorovnej polohe skontrolujte, èi sú krúžky
zontale, che gli anelli siano concentrici e ben ïîëîæåíèè, ïðîâåðüòå êîíöåíòðè÷íîñòü êîëåö vycentrované a èi správne dosadajú na dosadacie
alloggiati nelle loro sedi. è ïðàâèëüíîñòü èõ óñòàíîâêè â ãíåçäà. plochy.
1- 57
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Controlli ordinari dei pneumatici Ïðîñòàÿ ïðîâåðêà ïíåâìàòè÷åñêèõ øèí Bežné kontroly vzduchových pneumatík
Per garantire l’affidabilità e l'adeguata sicurezza ×òîáû ãàðàíòèðîâàòü íàäåæíîñòü è áåçîïàñíîñòü Na dosiahnutie spo¾ahlivosti a úrovne bezpeènosti,
del carrello, previsti in fase di progetto, è in- øòàáåëåðà, ïðåäóñìîòðåííûå íà ñòàäèè s ktorou sa rátalo pri konštrukcii vozíka je potrebné
dispensabile un costante controllo dei pneumatici. ðàçðàáîòêè, íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ïðîâåðÿòü neustále kontrolova vzduchové pneumatiky.
ïíåâìàòè÷åñêèå øèíû.
Giornalmente Každý deò
- controllare lo stato di usura dei pneumatici; Êàæäûé äåíü - skontrolujte opotrebenie vzduchových
- controllare lo stato dei cerchi. - ïðîâåðÿéòå èçíîñ ïíåâìàòè÷åñêèõ øèí pneumatík
Ogni 50 ore - ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå îáîäîâ - skontrolujte technický stav ráfikov
- controllare la pressione di gonfiaggio pneu- Êàæäûå 50 ÷àñîâ Každých 50 hodín
matici. Per le pressioni standard vedere tabella - ïðîâåðÿéòå äàâëåíèå â ïíåâìàòè÷åñêèõ - skontrolujte tlak vo vzduchových
APPENDICE 2.A. øèíàõ. Ñòàíäàðòíûå çíà÷åíèÿ äàâëåíèÿ pneumatikách. Štandardné tlaky sú uvedené
ñìîòðèòå â òàáëèöå – ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2À. v tabu¾ke PRÍLOHY 2A.

Controllando la pressione dei pneumatici stare Ïðè ïðîâåðêå äàâëåíèÿ â øèíå ñòîéòå ïåðåä Pri kontrole tlaku sa postavte buï pred
davanti o dietro le gomme, mai di fianco; se øèíîé èëè ñçàäè íåå è íèêîãäà íå ñòîéòå pneumatiku alebo za òu, nikdy nie na stranu.
ciò non è possibile stare lontano dalle gomme, ñáîêó. Åñëè ýòî íåâîçìîæíî, äåðæèòåñü íà Ak to nie je možné, dostatoène sa vzdia¾te od
usando un manometro dotato di opportuna íåêîòîðîì ðàññòîÿíèè îò íåå è èñïîëüçóéòå pneumatiky a na meranie použite meradlo
prolunga. äëÿ êîíòðîëÿ èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð ñ vybavené príslušným nástavcom.
óäëèíèòåëåì.

MANUTENZIONI ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ZVLÁŠTNA ÚDRŽBA


PARTICOLARI ÏÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ
STIVAGGIO DEL CARRELLO ÕÐÀÍÅÍÈÅ ØÒÀÁÅËÅÐÀ Ñ ÂÈËÀÌÈ USKLADNENIE VYSOKOZDVIŽNÉHO
Nel caso di lungo periodo di inattività del carrello  ñëó÷àå äëèòåëüíûõ ïåðèîäîâ áåçäåéñòâèÿ VOZÍKA
o di stivaggio, è necessario eseguire le seguenti øòàáåëåðà èëè äëÿ öåëåé õðàíåíèÿ íà ñêëàäå V prípade, že sa vozík nebude dlhú dobu používa,
operazioni: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå îïåðàöèè: alebo v prípade uskladnenia, je potrebné vykona
- ripararlo in luogo asciutto ed arieggiato; - õðàíèòå øòàáåëåð â ñóõîì, ïðîâåòðèâàåìîì nasledovné kroky:
ìåñòå; - vozík skladujte v suchých a vzdušných
- eseguire una pulizia generale del carrello; - ïðîâåäèòå ÷èñòêó âñåãî øòàáåëåðà; priestoroch;
- âûíüòå êëþ÷ çàæèãàíèÿ; - celý vozík umyte;
- asportare la chiave di contatto; - îòêëþ÷èòå àêêóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ; - zo štartéra vytiahnite k¾úè;
- staccare i cavi della batteria ed isolare i poli; - ïðîâåðüòå, âñå ëè âèíòû òóãî çàòÿíóòû; - odpojte batériu a zaizolujte póly;
- î÷èñòèòå ôèëüòð â ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìå; - skontrolujte, èi sú všetky skrutky riadne
- controllare il serraggio di tutte le viti; - îáðàáîòàéòå ýëåêòðè÷åñêèå êîíòàêòû dotiahnuté;
ñïåöèàëüíûì àíòèîêèñëèòåëüíûì - vyèistite filter hydraulického systému;
- pulizia del filtro impianto idraulico; ñðåäñòâîì; - na kontakty a stýkaèe naneste zvláštnu
- proteggere con appositi prodotti antiossidanti - ñìàæüòå êîíñèñòåíòíîé ñìàçêîé protikoróznu ochranu;
i contatti; ïîâåðõíîñòè, íå çàùèùåííûå êðàñêîé, - plochy, ktoré nie sú chránené náterom, krúžky
- ingrassare le superfici non protette da vernice, äîðîæêè êà÷åíèÿ è öåïè; ložísk a reaze namažte mazivom;
le piste di scorrimento e le catene; - ïî ìåíüøåé ìåðå, îäèí ðàç â ìåñÿö - každý mesiac nabíjajte batériu pod¾a pokynov
- caricare, secondo le istruzioni della casa ïåðåçàðÿäèòå àêêóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ výrobcu;
costruttrice, almeno ogni mese, la batteria; ñîãëàñíî óêàçàíèÿì èçãîòîâèòåëÿ; - ak je vozík vybavený vzduchovými
- se il carrello è dotato di pneumatici, con- - åñëè øòàáåëåð îáîðóäîâàí pneumatikami, raz mesaène kontrolujte tlak
trollarne la pressione una volta al mese; ïíåâìàòè÷åñêèìè øèíàìè, ïðîâåðüòå îäèí v pneumatikách
- evitare di coprirlo con teli di plastica in quanto ðàç â ìåñÿö äàâëåíèå â øèíàõ; - vozík nezakrývajte igelitovou plachtou, pretože
ciò darebbe luogo a dannose condense; - íå çàêðûâàéòå øòàáåëåð ïëàñòìàññîâîé kondenzujúca para poškodzuje vozík.
ïëåíêîé, òàê êàê èç-çà ýòîãî îáðàçóåòñÿ
ðàçðóøàþùèé êîíäåíñàò.
1- 58
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
LAVAGGIO DEI CARRELLI ÌÎÉÊÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ UMÝVANIE VOZÍKA
Per non danneggiare o compromettere il funzio- ×òîáû èçáåæàòü ïîâðåæäåíèé ðàçëè÷íûõ Pri umývaní vozíka je potrebné postupova
namento dei vari componenti elettrici, il lavaggio ýëåêòðè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ, íóæíî ïðîÿâëÿòü s maximálnou opatrnosou, aby nedošlo
dei carrelli deve essere effettuato con molta cura: áîëüøóþ îñòîðîæíîñòü âî âðåìÿ ìîéêè k poškodeniu rôznych elektrických prvkov:
øòàáåëåðà:

non usare getti d'acqua o vapore in vicinanza Íå èñïîëüçóéòå âîäîìåòû èëè âîäíûé ïàð v blízkosti elektrických prvkov (elektronická
delle parti elettriche (centralina elettronica, âáëèçè ýëåêòðè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ riadiaca jednotka, mikrospínaèe, prístrojová
microinterruttori, cruscotto, pedaliera), (ýëåêòðîííûé áëîê óïðàâëåíèÿ, doska, pedále) nepoužívajte na èistenie vodný
ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëè, ïðèáîðíàÿ ïàíåëü, prúd ani paru;
ïåäàëè);

SEDILE CONDUCENTE ÊÐÅÑËÎ ÂÎÄÈÒÅËß SEDADLO VODIÈA


Ogni 500 ore Êàæäûå 500 ÷àñîâ Každých 500 hodín
- verificare il buon funzionamento del sedile - ïðîâåðüòå, íàõîäèòñÿ ëè êðåñëî â õîðîøåì - skontrolujte, èi je sedadlo v dobrom
e il corretto serraggio di tutte le viti. ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè è çàòÿíóòû ëè âñå âèíòû. technickom stave a èi sú všetky skrutky
dotiahnuté.
Le caratteristiche tecniche del sedile conducente Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êðåñëà âîäèòåëÿ Technické parametre sedadla vodièa sa nesmú
non devono essere modificate, vedi capitolo “SE- íå äîëæíû èçìåíÿòüñÿ, ñìîòðèòå ïîäðàçäåë upravova. Viï èas “SEDADLO” v kapitole
DILE” nella “DESCRIZIONE COMPONENTI «ÊÐÅÑËλ â ðàçäåëå «ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÁÙÈÕ “POPIS SPOLOÈNÝCH ÈAST͔.
COMUNI”. ÊÎÌÏÎÍÅÍÒλ.

Ogni manomissione del sedile può compromette Ëþáîå âìåøàòåëüñòâî â êðåñëî âîäèòåëÿ Akéko¾vek zasahovanie do konštrukcie sedadla
la sicurezza del mezzo; gli interventi di ripa- ìîæåò ïîâëèÿòü íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè vodièa môže ma negatívny vplyv na bezpeènos
razione o sostituzione devono essere eseguiti øòàáåëåðà; ïîýòîìó âñå îïåðàöèè ïî ðåìîíòó vozíka. Všetky opravy alebo výmeny musí
dal Servizio di assistenza BT o da personale èëè çàìåíå äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ öåíòðîì vykonáva servisné stredisko BT alebo špeciálne
debitamente autorizzato dalla BT. îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ èëè ïåðñîíàëîì, vyškolení pracovníci s oprávnením BT.
ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì è óïîëíîìî÷åííûì
ÂÒ.
KONTROLA A ÈISTENIE PALIVOVEJ
CONTROLLO E PULIZIA SERBATOIO ÊÎÍÒÐÎËÜ È Î×ÈÑÒÊÀ NÁDRŽE
COMBUSTIBILE ÒÎÏËÈÂÍÎÃÎ ÁÀÊÀ Èistenie nádrže
Pulizia serbatoio Î÷èñòêà áàêà Každých 1000 hodín
Ogni 1000 ore Êàæäûå 1000 ÷àñîâ - vypustite celý obsah nádrže a nádrž vyèistite
- effettuare la pulizia del serbatoio facendone - î÷èñòèòå áàê ñëèâîì âñåãî ñîäåðæèìîãî prepláchnutím èistým palivom alebo
defluire tutto il contenuto residuo, quindi è çàòåì ìîéêîé ÷èñòûì òîïëèâîì èëè petrolejom.
lavare con combustibile pulito o kerosene. êåðîñèíîì.
Kontrola nádrže
Controllo del serbatoio Êîíòðîëü áàêà Každých 2000 hodín
Ogni 2000 ore Êàæäûå 2000 ÷àñîâ Skontrolujte stav palivovej nádrže:
Controllare le condizioni del serbatoio combu- Ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå òîïëèâíîãî áàêà: - skontrolujte zvary, èi nejavia známky úniku
stibile: - ïðîâåðüòå ñâàðíûå øâû ïî ïðèçíàêàì paliva (palivové f¾aky na zvaroch alebo na
- controllare che i cordoni di saldatura non óòå÷êè òîïëèâà (ïÿòíà òîïëèâà íà ñâàðíîì zemi).
presentino perdite di carburante (macchie di øâå èëè íà ïîëó). - skontrolujte stav náteru a v prípade potreby
carburante sugli stessi o in terra). - ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå ïîêðàñêè è, åñëè pretrite obnažené èasti, ktoré ste pred tým
- controllare lo stato della verniciatura e nel íåîáõîäèìî, ïîêðàñüòå ëþáûå íåïîêðûòûå ošetrili protikoróznym prípravkom;
caso riverniciare le parti mancanti previo äåòàëè ïîñëå ïðèìåíåíèÿ àíòèêîððîçèéíîé
trattamento antiruggine; îáðàáîòêè;

1- 59
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
In caso di dubbio provvedere al controllo della  ñëó÷àå ëþáûõ ñîìíåíèé ïðîâåðüòå V prípade akýchko¾vek pochybností,
tenuta idraulica del serbatoio ãèäðàâëè÷åñêîå óïëîòíåíèå áàêà. skontrolujte hydraulické tesnenie nádrže.

Per il controllo e la riparazione del serbatoio ×òîáû ïðîâåðèòü è îòðåìîíòèðîâàòü áàê, Ak potrebujete skontrolova alebo opravi
contattare il Servizio Assistenza BT. îáðàòèòåñü â öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ nádrž, kontaktujte servisné stredisko BT.

IMPIANTO ELETTRICO ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ELEKTRICKÝ SYSTÉM


MANUTENZIONI ELETTRICHE ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ÈASTÍ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Ogni 500 ore Êàæäûå 500 ÷àñîâ Každých 500 hodín
- controllare le connessioni dei vari pulsanti - ïðîâåðüòå ñîåäèíåíèÿ ðàçëè÷íûõ êíîïîê - skontrolujte spoje a funkènos rôznych
e il loro perfetto funzionamento; è èõ ïðàâèëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå; tlaèidiel;
- controllare il funzionamento e il corretto - ïðîâåðüòå ôóíêöèîíèðîâàíèå è ïðàâèëüíîå - skontrolujte funkènos a správnu polohu
posizionamento dei microinterruttori posti sui ïîçèöèîíèðîâàíèå ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëåé mikrospínaèov na pedáloch a riadiacom
pedali; íà ïåäàëÿõ; ventile;

Ogni 1 000 ore Êàæäûå 1000 ÷àñîâ Každých 1 000 hodín


- ispezionare i cablaggi e i vari collegamenti, - ïðîâåðüòå ýëåêòðîïðîâîäêó è ðàçëè÷íûå - skontrolujte káblové rozvody a rôzne spoje.
in particolare il corretto serraggio dei capicorda ñîåäèíåíèÿ, îñîáåííî Preverte hlavne, èi sú svorkové spoje riadne
e l'integrità dell'isolamento dei cavi. ïðî÷íîñòü êîíöåâûõ çàæèìîâ è îòñóòñòâèå dotiahnuté a èi nie je poškodená káblová
ïîâðåæäåíèé èçîëÿöèè êàáåëåé. izolácia.

1- 60
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
APPENDICI ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ PRÍLOHA
MANUTENZIONE ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÚDRŽBA
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
APPENDICE (1.A) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.À) PRÍLOHA (1.A)
MANUTENZIONI AGGIUNTIVE IN ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ DODATOÈNÁ ÚDRŽBA POÈAS
RODAGGIO ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ZÁBEHU

____________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________


a # ore PER UTILIZZO MEDIO/INTENSO åðåç # ÷àñîâ ÄËß ÑÐÅÄÍÅÃÎ/ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎ po # hodinách pri PRIEMERNOM/INTENZÍVNOM VYUŽÍVANÍ
50 500
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
po # dòoch/mesiacoch pri OBÈASNOM POUŽÍVANÍ
a # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO ÷åðåç # äíåé/ìåñÿöåâ ÄËß ÐÅÄÊÎÃÎ
7/- -/3
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
________________________________________________________________
____________________ ________________________________________________________________
________________________________________________________________ MOTORY
________________________________________________________________
MOTORI ÄÂÈÃÀÒÅËÈ
____________________ ________________________________________________________________
________________________________________________________________ motorový olej a filtraèná vložka
& - olio motore e cartuccia filtro ìîòîðíîå ìàñëî è ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò
ventilová vô¾a motora
', -
____________________ gioco valvole motori çàçîðû êëàïàíîâ äâèãàòåëÿ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ PODVOZOK A OVLÁDACIE PRVKY
_______________________________________________________________
TELAIO E COMANDI ØÀÑÑÈ È ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
____________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
skrutky vo všeobecnosti
, - bulloneria in genere áîëòû â îáùåì
dotiahnutie kolies (1)
, -
____________________ serraggio ruote (1) ñòåïåíü çàòÿæêè êîëåñ (1)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ (1) V priebehu prvých 500 pracovných hodín skontrolujte
(1) Durante le prime 500 ore di lavoro, controllare il (1)  òå÷åíèå ïåðâûõ 500 ðàáî÷èõ ÷àñîâ ïðîâåðÿéòå ñòåïåíü
dotiahnutie skrutiek každých 50 hodín.
serraggio ogni 50 ore. çàòÿæêè êàæäûå 50 ÷àñîâ.

A VIÏ TIEŽ PRÍLOHY 1.B - 1.C


A VEDERE ANCHE APPENDICI 1.B - 1.C A ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÒÀÊÆÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 1.B - 1.C

1- 61
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
APPENDICE (1.B) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.Â) PRÍLOHA (1.B)
TEMPI DI MANUTENZIONE ÈÍÒÅÐÂÀËÛ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ HARMONOGRAM ÚDRŽBY
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________


8 50 250 500 1000 2000 4000 10000 a # ore PER UTILIZZO ÷åðåç # ÷àñîâ ÄËß ÑÐÅÄÍÅÃÎ/ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎ po # hodinách pri PRIEMERNOM/INTENZÍVNOM VYUŽÍVANÍ
MEDIO/INTENSO ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
1/- 7/- -/1 -/3 -/6 -/12 -/24 -/60 a # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO ÷åðåç # äíåé/ìåñÿöåâ ÄËß ÐÅÄÊÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß po # dòoch/mesiacoch pri OBÈASNOM POUŽÍVANÍ
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

IMPIANTO ELETTRICO ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ELEKTRICKÝ SYSTÉM


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

- - - ' - - - -
____________________________________________________________________________
pulsanti - micro pedali
____________________________________________________________________________
êíîïêè – ìèêðîïåðåêëþ÷àòåëè ïåäàëåé
____________________________________________________________________________
tlaèidlá – mikrospínaèe pedálov
____________________________________________________________________________

- - - - ', - - -
____________________________________________________________________________
capicorda - isolante dei cavi A
____________________________________________________________________________
êàáåëüíûå çàæèìû – êàáåëüíûå îáîëî÷êè A
____________________________________________________________________________
svorky prívodných káblov – izolácia káblov A
____________________________________________________________________________

GRUPPO SOLLEVAMENTO - MONTANTI ÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ - ÌÀ×ÒÛ ZDVÍHACIE ZARIADENIE – RÁM


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

- - - ' - - - - posizione carrellino portaforche ïîëîæåíèå êàðåòêè ñ âèëàìè poloha upínacej dosky vidlíc
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
- - - - ' - - - forche A âèëû A vidlice A
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
- - - ' - - - - inclinazione montanti íàêëîí ìà÷òû naklápanie rámu zdvíhacieho zariadenia
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
- - - , - - - - fissaggio montante al telaio A ìà÷òà, çàêðåïëåííàÿ íà øàññè A pripevnenie rámu zdvíhacieho zariadenia k rámu vozíka A
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
- - - ' '- - - 3 catene di sollevamento A ïîäúåìíûå öåïè A zdvíhacie reaze A
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
- - - ' '- - - 3
____________________________________________________________________________
tiranti fissaggio catene A áîëòû, êðåïÿùèå öåïü A kotevné skrutky reaze A
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
- - - - - - - 3
____________________________________________________________________________
tubi idraulici alta pressione A ãèäðàâëè÷åñêèå øëàíãè âûñîêîãî äàâëåíèÿ A vysokotlaké hydraulické hadice A
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
- - ' - - - - -
____________________________________________________________________________
tenuta impianto e raccordi
____________________________________________________________________________ ãåðìåòè÷íîñòü ñèñòåìû è ñîåäèíåíèÿ tesnenia a spoje hydraulického systému
___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

A VEDERE ANCHE APPENDICI 1A - 1C A ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÒÀÊÆÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 1A - 1C A VIÏ TIEŽ PRÍLOHY 1A - 1C

1- 62
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
APPENDICE (1.C) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.Ñ) PRÍLOHA (1.C)
TEMPI DI MANUTENZIONE ÈÍÒÅÐÂÀËÛ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ HARMONOGRAM ÚDRŽBY
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________


8 50 250 500 1000 2000 4000 10000 a # ore PER UTILIZZO ÷åðåç # ÷àñîâ ÄËß ÑÐÅÄÍÅÃÎ/ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎ po # hodinách pri PRIEMERNOM/INTENZÍVNOM VYUŽÍVANÍ
MEDIO/INTENSO ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
1/- 7/- -/1 -/3 -/6 -/12 -/24 -/60 a # gg/mesi PER UTILIZZO SALTUARIO ÷åðåç # äíåé/ìåñÿöåâ ÄËß ÐÅÄÊÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß po # dòoch/mesiacoch pri OBÈASNOM POUŽÍVANÍ
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

TELAIO E COMANDI ØÀÑÑÈ È ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß RÁM A OVLÁDACIE PRVKY


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

- - ' - - - - -
____________________________________________________________________________
telaio - pulizia
____________________________________________________________________________
øàññè – î÷èñòêà
____________________________________________________________________________
rám – èistenie
____________________________________________________________________________

- - - , - - - - bulloneria in genere áîëòû â îáùåì skrutky vo všeobecnosti


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

- - - - ' - - - pulizia serbatoio carburante î÷èñòêà òîïëèâíîãî áàêà èistenie palivovej nádrže
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

- - - - - ' - - controllo serbatoio carburante êîíòðîëü òîïëèâíîãî áàêà kontrola palivovej nádrže
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

- - - ', - - - -
____________________________________________________________________________
sedile conducente
____________________________________________________________________________
êðåñëî âîäèòåëÿ
____________________________________________________________________________
sedadlo vodièa
____________________________________________________________________________

- - - - '- - - -
____________________________________________________________________________
ruote - cuscinetti mozzi
____________________________________________________________________________
êîëåñà – ïîäøèïíèêè ñòóïèöû
____________________________________________________________________________
kolesá – ložiská náboja
____________________________________________________________________________

' - - - , - - -
____________________________________________________________________________
controllo gomme e serraggio ruote A
____________________________________________________________________________
êîíòðîëü øèí è ñòåïåíü çàòÿæêè êîëåñ A
____________________________________________________________________________
kontrola pneumatík a dotiahnutie kolies A
____________________________________________________________________________

- ' - - - - - - pressione gomme äàâëåíèå â øèíàõ tlak v pneumatikách tlak v pneumatikách


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

MOTORI ÄÂÈÃÀÒÅËÈ MOTORY


____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

- ' 3 - - - - -
____________________________________________________________________________
olio motore e cartuccia filtro
____________________________________________________________________________
ìîòîðíîå ìàñëî è ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò
__________________________________________________________________________
motorový olej a filtraèná vložka
____________________________________________________________________________

- - - ', - - - -
____________________________________________________________________________
supporti motore
____________________________________________________________________________
îïîðû äâèãàòåëÿ
____________________________________________________________________________
uloženie motora
____________________________________________________________________________

- - ', - - - - -
____________________________________________________________________________
tiranteria motore e raccordi di alimentazione
____________________________________________________________________________
ñöåïëåíèå äâèãàòåëÿ è ìàñëÿíûå ñîåäèíåíèÿ
____________________________________________________________________________
spojovacie ústrojenstvo motora a spojky palivového systému
____________________________________________________________________________

- - - - - - 3 -
____________________________________________________________________________
tubazioni flessibili carburante e acqua
____________________________________________________________________________
ãèáêèå øëàíãè ïîäà÷è òîïëèâà è âîäû
____________________________________________________________________________
pružné hadice palivového a chladiaceho systému
____________________________________________________________________________

- - - ' - - - -
____________________________________________________________________________
controllo pressione iniezione motori DIESEL
____________________________________________________________________________
êîíòðîëü äàâëåíèÿ â ôîðñóíêàõ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß
____________________________________________________________________________
nastavenie tlaku vstrekovania NAFTOVÉHO motora
____________________________________________________________________________

- - - - ' - - -
____________________________________________________________________________
gioco valvole motori DIESEL
____________________________________________________________________________
çàçîðû êëàïàíîâ ÄÈÇÅËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß
____________________________________________________________________________
ventilová vô¾a NAFTOVÉHO motora
____________________________________________________________________________

- - - ' - - - -
____________________________________________________________________________
gioco valvole motore GPL
____________________________________________________________________________
çàçîðû êëàïàíîâ äâèãàòåëÿ íà ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ
____________________________________________________________________________
ventilová vô¾a LPG motora
____________________________________________________________________________

- - 3 - - - - -
____________________________________________________________________________
candele motori GPL
____________________________________________________________________________
ñâå÷è çàæèãàíèÿ äâèãàòåëÿ íà ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ
____________________________________________________________________________
svieèky LPG motora
____________________________________________________________________________

- - ' - - - - -
____________________________________________________________________________
controllo impianto GPL A
____________________________________________________________________________
êîíòðîëü ñèñòåìû ïîäà÷è ñæèæåííîãî ãàçà A
____________________________________________________________________________
kontrola LPG systému A
____________________________________________________________________________

- - - - - - '3 - tubo bombola e valvola di sicurezza GPL A øëàíã ãàçîâîãî áàëëîíà è êëàïàí áåçîïàñíîñòè A hadica a poistný ventil f¾aše LPG A
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

- - - - - - 3 - riduttore pressione GPL A ðåäóêòîð äàâëåíèÿ ñæèæåííîãî ãàçà A tlakový reduktor LPG A
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

A VEDERE ANCHE APPENDICI 1A - 1B A ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÒÀÊÆÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 2.B - 2.C - 2.D A VIÏ TIEŽ PRÍLOHY 2.B - 2.C - 2.D

1- 63
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
APPENDICE (1.J) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.J) PRÍLOHA (1.J)
ATTREZZATURE ÎÑÍÀÑÒÊÀ PRÍSLUŠENSTVO
D
PROLUNGHE FORCHE ÓÄËÈÍÈÒÅËÈ ÂÈË PREDŎENIE VIDLÍC

Per poter trasportare carichi ingombranti ( con ×òîáû ïåðåìåñòèòü ãðîìîçäêèé ãðóç (ñ Na manipuláciu s neskladnými nákladmi (pri
C baricentro superiore a 500 mm), è possibile áàðèöåíòðîì (öåíòðîì ìàññ) áîëåå, ÷åì 500 ktorých vzdialenos ažiska presahuje 500 mm)
applicare alle forche due prolunghe, la cui lun- ìì), Âû ìîæåòå ïðèìåíèòü äâà óäëèíèòåëÿ äëÿ môžete použi dve predåženia vidlíc. Celková dåžka
ghezza massima non deve comunque superare la âèë; îáùàÿ äëèíà âèë è óäëèíèòåëåé íå äîëæíà vidlíc spolu s predåžením nesmie presiahnu 1,6-
lunghezza delle forche in dotazione, moltiplicata ïðåâîñõîäèòü äëèíó óñòàíîâëåííûõ âèë, násobok dåžky pôvodných vidlíc.
per 1,6. óìíîæåííóþ íà 1,6.
A
L'applicazione di queste prolunghe deve essere Ïðèìåíåíèå ýòèõ óäëèíèòåëåé äîëæíî áûòü Použitie týchto predåžení musí povoli BT, ktoré
autorizzata dalla BT, che provvederà a fornire îäîáðåíî ÂÒ, êîòîðàÿ ïîñòàâèò ïëèòû, následne dodá nové štítky s vyznaèením
le targhette delle nuove portate residue. L'au- ñîîòâåòñòâóþùèå íîâîé ãðóçîïîäúåìíîñòè. zostávajúcej nosnosti.
torizzazione può essere rilasciata anche dopo Òàêîå îäîáðåíèå ìîæåò áûòü äàíî òàêæå ïîñëå Takéto povolenie možno získa aj po kúpe vozíka.
B l'acquisto del carrello. ïîêóïêè øòàáåëåðà.

In questo modo, il carrello sarà dotato di prolunga Òàêèì îáðàçîì øòàáåëåð áóäåò ïîñòàâëåí ñ V takomto prípade sa k vozíku dodajú predåženia
forche complete di punzonature di identificazione óäëèíèòåëÿìè âèë â êîìïëåêòå ñî øòàìïàìè vidlíc, na ktorých budú vyrazené identifikaèné údaje
(A) secondo Normativa ISO/DIN 13284. ìàðêèðîâêè (À) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì (A) v súlade s normami ISO/DIS 13284.
ISO/DIN 13284.

Sul carrello stesso verrà applicata anche la Äîïîëíèòåëüíàÿ òàáëè÷êà ñ ìàðêèðîâêîé Okrem toho sa na vozík pripevní aj dodatoèný
targhetta aggiuntiva delle portate residue (B), äëÿ îñòàòî÷íîé ãðóçîïîäúåìíîñòè (Â) òàêæå identifikaèný štítok s vyznaèením zvyškovej
i cui valori devono essere rispettati durante áóäåò óñòàíîâëåíà íà øòàáåëåð. Ýòè çíà÷åíèÿ nosnosti (B). Pri používaní vidlicových predåžení
l'impiego delle prolunghe stesse. íå äîëæíû áûòü ïðåâûøåíû ïðè je potom nutné dodržiava hodnoty uvedené
C D èñïîëüçîâàíèè óäëèíèòåëåé. na tomto štítku.

Montaggio delle prolunghe Óñòàíîâêà óäëèíèòåëåé Nasadenie predåžení


Infilare le prolunghe sulle forche assicurandosi Óñòàíîâèòå óäëèíèòåëè íà âèëû, îáåñïå÷èâàÿ, Nasaïte predåženia na vidlice a uistite sa, že konce
che le punte delle forche stesse siano posizionate ÷òî êîíöû âèë ïðàâèëüíî ðàñïîëîæåíû â ñâîèõ vidlíc sú správne uložené v puzdrách. Pomocou
correttamente nella loro sede; bloccare con gli ãíåçäàõ; çàêðåïèòå èõ, èñïîëüçóÿ ñòåðæíè (Ñ) kolíkov (C) a závlaèiek (D) zaistite polohu
appositi perni (C) e relative copiglie (D), vedi è øïëèíòû (D), êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå. nástavcov tak, ako je to uvedené na obrázku;
figura;

E' vietato l'uso di prolunghe forche in assenza Íå èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè âèë, åñëè Ak na vozíku nie je pripevnený štítok s uvedením
della targhetta aggiuntiva delle portate residue. äîïîëíèòåëüíàÿ òàáëè÷êà ñ ìàðêèðîâêîé zvyškových nosností, predåženia vidlíc
òåõíè÷åñêèõ äàííûõ äëÿ îñòàòî÷íîé nepoužívajte.
ãðóçîïîäúåìíîñòè íå óñòàíîâëåíà.

Uso e Manutenzione del carrello provvisto di Èñïîëüçîâàíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Použitie a údržba vozíka s predåženiami vidlíc
prolunghe äëÿ øòàáåëåðîâ, ñíàáæåííûõ óäëèíèòåëÿìè Riaïte sa pokynmi pre POUŽITIE a ÚDRŽBU
Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN- Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì îá ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ è štandardného vysokozdvižného vozíka.
ZIONE previste per i carrelli standard. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ äëÿ
ñòàíäàðòíûõ øòàáåëåðîâ.

1- 64
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
ATTREZZATURE VARIE ÐÀÇËÈ×ÍÀß ÎÑÍÀÑÒÊÀ RÔZNE PRÍSLUŠENSTVO
L'applicazione di una o più attrezzature (pia- Ïðèìåíåíèå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ óñòðîéñòâ Použitie príslušenstva (otoèné dosky, èe¾uste
stra rotante, pinza per rotoli, traslatore ag- èç îñíàñòêè (ïîâîðîòíàÿ ïëèòà, çàõâàòû äëÿ na uchopenie valcovitých predmetov, jednotky
ganciato, posizionatore forche ecc.) deve essere ðóëîíîâ, óñòðîéñòâà áîêîâîãî ñäâèãà, na boèný posuv, polohovaèe vidlíc, atï.) podlieha
B autorizzata direttamente dalla BT, che prov- ïîçèöèîíåðû âèë è ò.ï.) äîëæíû áûòü îäîáðåíû povoleniu priamo od BT. BT vykoná technické
vederà ad effettuare le prove tecniche neces- íåïîñðåäñòâåííî ÂÒ, êîòîðàÿ âûïîëíèò skúšky nevyhnutné na urèenie nových
sarie per il rilascio delle targhette aggiutive òåõíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, òðåáóåìûå äëÿ zostatkových nosností a pre každé použité
delle portate residue(B) , una per ogni attrez- îïðåäåëåíèÿ íîâîé îñòàòî÷íîé príslušenstvo vydá príslušný identifikaèný štítok
zatura applicata; Su questa targhetta deve ãðóçîïîäúåìíîñòè, è âûïóñòèò (B). Èíselné oznaèenie na identifikaènom štítku
ñîîòâåòñòâóþùèå äîïîëíèòåëüíûå òàáëè÷êè
comparire la stessa sigla dell'attrezzatura
ñ ìàðêèðîâêîé (Â) äëÿ êàæäîãî óñòðîéñòâà.
sa musí zhodova s oznaèením na identifikaènom
riportata sulla targhetta di identificazione
Òàêàÿ òàáëè÷êà ñ ìàðêèðîâêîé äîëæíà štítku samotného príslušenstva.
dell'attrezzatura stessa.
ñîäåðæàòü òîò æå ñàìûé êîä óñòðîéñòâà,
êîòîðûé ïîêàçàí íà òàáëè÷êå ñ ìàðêèðîâêîé
äëÿ ñàìîãî óñòðîéñòâà.
E' vietato l'uso di qualsiasi attrezzatura in Íå èñïîëüçóéòå íèêàêóþ îñíàñòêó, åñëè Nepoužívajte príslušenstvo, ak na vozíku nie je
assenza della targhetta aggiuntiva delle portate îòñóòñòâóåò äîïîëíèòåëüíàÿ òàáëè÷êà ñ dodatoèný identifikaèný štítok s vyznaèením
residue. ìàðêèðîâêîé äëÿ îñòàòî÷íîé ãðóçîïîäúåìíîñòè. zvyškovej nosnosti pre dané zariadenie.
Ogni attrezzatura deve essere provvista della Êàæäîå óñòðîéñòâî äîëæíî áûòü ñíàáæåíî Každé zariadenie príslušenstva musí ma vlastný
propria targhetta identificatrice con marchio ñâîåé ñîáñòâåííîé òàáëè÷êîé ñ ìàðêèðîâêîé, identifikaèný štítok so znaèkou CE.
CE. èìåþùåé çíàê ÑÅ.
Il carrello può essere equipaggiato con un di- Øòàáåëåð ìîæåò áûòü îáîðóäîâàí ãèäðàâëè÷åñêèì Vozík môže by vybavený hydraulickým ventilom
stributore a 3, 4 o 5 leve; la 3a, 4a e 5a via êëàïàíîì ñ 3, 4 èëè 5 óðîâíÿìè. 3-å, 4-îå èëè s 3, 4, alebo 5 ovládacími pákami. Tretia, štvrtá
del distributore possono erogare una pressione 5-îå ïîëîæåíèå ãèäðàâëè÷åñêîãî êëàïàíà ìîæåò a piata poloha hydraulického ventilu môže
di esercizio di 130÷150 bar, tarabile in funzione ñîçäàâàòü ðàáî÷åå äàâëåíèå 130¸150 áàð, poskytova prevádzkový tlak 130 až 150 bar, ktorý
del tipo di attrezzatura richiesta. óñòàíàâëèâàåìîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì je možno nastavi v závislosti od druhu
òðåáóåìîãî óñòðîéñòâà. požadovaného príslušenstva.
La taratura dei distributori deve essere eseguita Ãèäðàâëè÷åñêèå êëàïàíû äîëæíû áûòü Nastavenie hydraulického ventilu môže
dal Servizio di assistenza BT o da una Officina óñòàíîâëåíû öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ èëè vykonáva iba servisné stredisko BT alebo
Autorizzata BT. ìàñòåðñêîé, óïîëíîìî÷åííîé ÂÒ. autorizovaná dielòa BT.
E' importante ricordare che le tubazioni di col- Âàæíî: îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ñîåäèíèòåëüíûå Dôležité: Spojovacie trubky medzi daným
legamento, tra attrezzatura e impianto idraulico òðóáêè ìåæäó óñòðîéñòâîì è ãèäðàâëè÷åñêîé zariadením príslušenstva a hydraulickým systémom
del carrello, devono possedere un coefficiente di ñèñòåìîé øòàáåëåðà äîëæíû èìåòü vozíka musia ma súèinite¾ bezpeènosti (pevnos
sicurezza (pressione di scoppio) superiore ad êîýôôèöèåíò áåçîïàñíîñòè (ðàçðûâíîå v pretlaku) 3-násobok prevádzkového tlaku systému
almeno 3 volte la pressione di esercizio ottenuta äàâëåíèå) ïî êðàéíåé ìåðå â 3 ðàçà âûøå, ÷åì po nastavení hydraulických ventilov.
dopo la taratura dei distributori. ðàáî÷åå äàâëåíèå, ïîëó÷àåìîå ïîñëå óñòàíîâêè
ãèäðàâëè÷åñêèõ êëàïàíîâ.
La predisposizione dell'impianto idraulico del Ðàçìåùåíèå ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû øòàáåëåðà Hydraulický systém vozíka má nieko¾ko vývodov
carrello, termina con raccordi di tipo diverso, çàêàí÷èâàåòñÿ ðàçëè÷íîãî âèäà ñîåäèíèòåëÿìè. s rôznymi druhmi spojok. Tie sú závislé od
determinato dalle caratteristiche dell'attrezzatura Ýòî çàâèñèò îò õàðàêòåðèñòèê îáîðóäîâàíèÿ è charakteristiky zariadenia alebo samotného vozíka.
o del carrello stesso; essi possono essere: ñàìîãî øòàáåëåðà. Ñîåäèíèòåëè ìîãóò áûòü Môžu by medzi nimi aj nasledovné spojky:
MASCHIO M16x1,5 svasatura 60° ñëåäóþùèõ òèïîâ: SAMEC M16x1,5 60° zapustenie
MASCHIO M18x1,5 svasatura 60° Ñ ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ Ì16õ1,5 ñêðûòûé 60î
Ñ ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ Ì18õ1,5 ñêðûòûé 60î SAMEC M18x1,5 60° zapustenie
FEMMINA 9/16-18 JIC svasatura 74° SAMICA 9/16-18 JIC 74° zapustenie
Ñ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÐÅÇÜÁÎÉ 9/16-18 JIC ñêðûòûé 74î
Uso e manutenzione del carrello provvisto di Èñïîëüçîâàíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
attrezzatura Použitie a údržba vozíka s príslušenstvom
äëÿ øòàáåëåðîâ ñ îñíàñòêîé
Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN- Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì îá ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ è
ZIONE previste per i carrelli standard, consul- Riaïte sa pokynmi pre POUŽITIE a ÚDRŽBU
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ äëÿ štandardných vysokozdvižných vozíkov. Zároveò
tando contemporaneamente il fascicolo specifico ñòàíäàðòíûõ øòàáåëåðîâ. Îäíîâðåìåííî
sa riaïte aj príruèkou výrobcu daného príslušenstva,
dell'attrezzatura, edito dal fornitore, in dotazione ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü â ñïåöèàëüíîì ðóêîâîäñòâå
al carrello. äëÿ îñíàñòêè, ñîñòàâëåííîì ïîñòàâùèêîì è ktorá bola súèasou dodávky vozíka.
ïîñòàâëåííîì âìåñòå ñî øòàáåëåðîì.
1- 65
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
APPENDICE (1.K) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.Ê) PRÍLOHA (1.K)
VERSIONI SPECIALI ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ZVLÁŠTNE VERZIE
VERSIONE SPECIALE PER AMBIENTI ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß ZVLÁŠTNA VERZIA PRE PRÁCU
POLVEROSI ÇÀÏÛËÅÍÍÎÉ ÑÐÅÄÛ
Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå øòàáåëåðà äëÿ V PRAŠNOM PROSTREDÍ
Il carrello nella versione per ambienti polverosi
çàïûëåííîé ñðåäû îñíàùåíî ôèëüòðóþùèì Zvláštna verzia vozíka pre prácu v prašnom prostredí
è provvisto di un corpo filtro composto, nella
óñòðîéñòâîì, ñîñòîÿùèì â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ je vybavená filtrom, ktorý vo väèšine prípadov
maggioranza dei casi, da due cartucce filtranti,
èç äâóõ ôèëüòðóþùèõ ýëåìåíòîâ ñ äîïîëíèòåëüíûì obsahuje dve filtraèné vložky a vstupný cyklónový
D E con l'aggiunta di un prefiltro a ciclone; in questo
öèêëîííûì ôèëüòðîì ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè. èistiè vzduchu. V takomto prípade sa údržba
caso rispettare la seguente tempistica.
 ýòîì ñëó÷àå èíòåðâàëû âðåìåíè äëÿ òåõíè÷åñêîãî vykonáva v nasledovných intervaloch:
îáñëóæèâàíèÿ äîëæíû áûòü ñëåäóþùèå:
Ogni 8 ore Êàæäûå 8 ÷àñîâ Každých 8 hodín:
- pulire il prefiltro a ciclone. - î÷èùàéòå öèêëîííûé ôèëüòð - vyèistite vstupný cyklónový èistiè vzduchu.
ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè.
Ogni 50 ore Êàæäûå 50 ÷àñîâ Každých 50 hodín
- pulire l'elemento esterno del filtro. - î÷èùàéòå âíåøíèé ýëåìåíò ôèëüòðà. - vyèistite vonkajšiu filtraènú vložku
Ogni 1000 ore Êàæäûå 1000 ÷àñîâ Každých 1000 hodín
- sostituire l'elemento esterno del filtro. - çàìåíèòå âíåøíèé ýëåìåíò ôèëüòðà. - vymeòte vonkajšiu filtraènú vložku
Ogni 3 pulizie (150 ore) del filtro esterno ×åðåç êàæäûå 3 ðàçà î÷èñòêè âíåøíåãî ôèëüòðà Vždo po troch èisteniach vonkajšej filtraènej
- sostituire l'elemento intero del filtro. (150 ÷àñîâ)
vložky (150 hodín)
- çàìåíèòå âåñü ôèëüòð.
Nel caso in cui il filtro sia composto da una sola Åñëè ôèëüòð ñîñòîèò òîëüêî èç îäíîãî ôèëüòðóþùåãî - vymeòte celý filter.
cartuccia, rispettare i seguenti interventi di ma- ýëåìåíòà, èíòåðâàëû äëÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ Ak filter obsahuje iba jednu filtraènú vložku, údržba
nutenzione: äîëæíû áûòü ñëåäóþùèå: sa vykonáva v nasledovných intervaloch:
Ogni 8 ore Êàæäûå 8 ÷àñîâ
A B - pulire il prefiltro a ciclone. - î÷èùàéòå öèêëîííûé ôèëüòð Každých 8 hodín:
ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè. - vyèistite vstupný cyklónový èistiè vzduchu.
Ogni 50 ore Êàæäûå 50 ÷àñîâ
- pulire la cartuccia filtrante. - î÷èùàéòå ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò. Každých 50 hodín
Ogni 1000 ore Êàæäûå 1000 ÷àñîâ - vyèistite vonkajšiu filtraènú vložku
C - sostituire la cartuccia. - çàìåíèòå ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò. Každých 1000 hodín
Íåêîòîðûå øòàáåëåðû îñíàùåíû ëàìïàìè - vymeòte celý filter.
Alcuni carrelli sono provvisti di una spia di in- àâàðèéíîãî ñèãíàëà (D), ïðåäóïðåæäàþùèìè î
tasamento filtro (D) sul cruscotto o di un indicatore çàñîðåíèè ôèëüòðà, íà ïðèáîðíîé ïàíåëè èëè Niektoré vozíky sú vybavené výstražnou kontrolkou
di intasamento (E) sul filtro stesso; all'accensione èíäèêàòîð çàñîðåííîñòè ôèëüòðà (Å), (D) na prístrojovej doske signalizujúcou upchatie
della spia pulire tempestivamente la cartuccia filtro. óñòàíîâëåííîì íà ñàìîì ôèëüòðå. Êîãäà filtra alebo indikátorom upchatia (E) na samotnom
ïðåäóïðåæäàþùèé ñèãíàë çàãîðàåòñÿ, íåìåäëåííî filtri. Keï sa rozsvieti výstražná kontrolka, okamžite
î÷èñòèòå ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò. vyèistite vložku filtra.
Pulizia del prefiltro a ciclone Î÷èñòêà öèêëîííîãî ôèëüòðà
- svitare il galletto (A); ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè Èistenie vstupného cyklónového èistièa vzduchu
- îòêðóòèòå êðûëü÷àòóþ ãàéêó (À); - odskrutkujte krídlovú maticu (A);
- togliere il coperchio (B); - ñíèìèòå êðûøêó (Â);
- estrarre la vaschetta (C); - èçâëåêèòå êîðïóñ ôèëüòðà (Ñ); - odstráòte kryt (B);
F - svuotare la vaschetta e rimontare. - îïîðîæíèòå êîðïóñ ôèëüòðà è óñòàíîâèòå - vytiahnite misku èistièa vzduchu (C);
åãî îáðàòíî. - vyprázdnite misku èistièa a vráte ju na svoje
Alcuni carrelli sono provvisti di prefiltro con turbina Íåêîòîðûå øòàáåëåðû îáîðóäîâàíû ôèëüòðîì miesto.
(F); questo prefiltro non necessita di manutenzione ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè ñ òóðáèíîé (F). Ýòîò Niektoré vozíky sú vybavené èistièom vzduchu
perchè autopulente. ôèëüòð íå íóæäàþòñÿ â òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè, s turbínou (F). Takýto èistiè nevyžaduje žiadnu
òàê êàê îí ñàìîî÷èùàþùåãîñÿ òèïà. údržbu, pretože ide o samoèistiaci typ.
Uso e Manutenzione del carrello nella versione Èñïîëüçîâàíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå äëÿ Použitie a údržba vozíkov pre prašné prostredie
per ambienti polverosi øòàáåëåðà â èñïîëíåíèè äëÿ çàïûëåííîé ñðåäû. Riaïte sa pokynmi pre POUŽITIE a ÚDRŽBU
Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN- Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì îá ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ è štandardných vozíkov.
ZIONE previste per i carrelli standard. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ äëÿ
ñòàíäàðòíûõ øòàáåëåðîâ.

1- 66
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
VERSIONE PER AMBIENTI ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß ZVLÁŠTNA VERZIA PRE PRÁCU
FILAMENTOSI ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ Ñ ÂÛÑÎÊÈÌ V PROSTREDÍ S VYSOKÝM
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÂÎËÎÊÍÀ ZAAŽENÍM VLÁKNITÝMI
MATERIÁLMI
Il carrello nella versione per ambienti filamentosi Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå øòàáåëåðà äëÿ
Zvláštna verzia vozíka pre prácu v prostredí
è allestito per operare in ambienti di lavoro specifici îêðóæàþùåé ñðåäû ñ âûñîêîé âîëîêíèñòîñòüþ
s vysokým zaažením vláknitými materiálmi je
(lavorazione tessile, carta o legno); oltre alla ãðóçà ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòû â îñîáûõ ðàáî÷èõ
skonštruovaná na prácu v špecifickom pracovnom
protezione dei principali organi (carter ecc.), il óñëîâèÿõ (îáðàáîòêà òåêñòèëÿ, áóìàãè è äåðåâà).
prostredí (pri spracovaní textilu, papiera alebo
carrello è fornito di un nuovo radiatore e da Êðîìå çàùèòû îñíîâíûõ ÷àñòåé (îãðàæäåíèÿ è
dreva). Okrem chránièov hlavných èastí (kryty,
un prefiltro a ciclone. ò.ï.) øòàáåëåð ñíàáæåí íîâûì ðàäèàòîðîì è
atï.), je vozík vybavený aj novým chladièom
öèêëîííûì ôèëüòðîì ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè.
a vstupným cyklónovým èistièom vzduchu.
Mantenere pulito il carrello da eventuali depositi Ñîäåðæèòå øòàáåëåð ñâîáîäíûì îò ëþáîé ïûëè,
Èistite vozík od prachu, vláknitých materiálov
di polvere, filamenti o altro. âîëîêîí è äðóãèõ îòëîæåíèé.
a iných nánosov.
Ogni 50 ore Êàæäûå 50 ÷àñîâ
Každých 50 hodín
- pulire esternamente il radiatore. - î÷èùàéòå íàðóæíóþ ñòîðîíó ðàäèàòîðà.
- vyèistite vonkajší povrch chladièa.
Pulizia del filtro aria e del prefiltro a ciclone Î÷èñòêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà è öèêëîííîãî
Èistenie vzduchového filtra a vstupného
Seguire le indicarioni e le tempistiche previste ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè
cyklónového èistièa vzduchu
per i carrelli nella versione "ambienti polverosi". Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì è èíòåðâàëàì òåõíè÷åñêîãî
Riaïte sa pokynmi a èasovými intervalmi platnými
îáñëóæèâàíèÿ äëÿ øòàáåëåðîâ â èñïîëíåíèè
pre vozíky urèené “na prácu v prašnom prostredí”.
“äëÿ çàïûëåííîé îêðóæàþùåé ñðåäû”.
Uso e Manutenzione del carrello nella versione Èñïîëüçîâàíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Použitie a údržba vozíkov pre prostredie
per ambienti filamentosi äëÿ øòàáåëåðà â èñïîëíåíèè äëÿ
s vysokým zaažením vláknitými materiálmi
Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN- îêðóæàþùåé ñðåäû ñ âûñîêîé
ZIONE previste per i carrelli standard. âîëîêíèñòîñòüþ ãðóçà
Riaïte sa pokynmi pre POUŽITIE a ÚDRŽBU
Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì îá ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ è
štandardných vozíkov.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ äëÿ
ñòàíäàðòíûõ øòàáåëåðîâ.
VERSIONE PER CONCERIE ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß ZVLÁŠTNA VERZIA PRE GARBIARNE
ÊÎÆÅÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Il carrello nella versione per concerie è allestito Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå øòàáåëåðà äëÿ Zvláštna verzia vozíka pre garbiarne je prispôsobená
per operare in ambienti di lavoro particolarmente êîæåâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ na prácu vo ve¾mi vlhkom a korozívnom prostredí.
umidi e corrosivi. ðàáîòû â î÷åíü âëàæíîé è àãðåññèâíîé
îêðóæàþùåé ñðåäå.
Informazioni particolari per l'uso di questi Ñïåöèàëüíûå óêàçàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ Zvláštne pokyny na použitie týchto vozíkov
carrelli. ýòèõ øòàáåëåðîâ.
Durante l'uso, prestare molta attenzione alle con- Ïðè èñïîëüçîâàíèè îáðàùàéòå îñîáîå âíèìàíèå Poèas práce venujte zvýšenú pozornos pracovným
dizioni ambientali di lavoro, tipiche delle íà òèïè÷íûå ðàáî÷èå óñëîâèÿ «êîæåâåííîãî podmienkam špecifickým pre “garbiarne”.
"concerie". ïðîèçâîäñòâà».
Condurre il veicolo con molta cautela, spe- Âîäèòå øòàáåëåð î÷åíü îñòîðîæíî, îñîáåííî, Vozík riaïte ve¾mi opatrne, obzvl᚝, ak je
cialmente quando la pavimentazione è bagnata, êîãäà ïîâåðõíîñòü ïîëà âëàæíàÿ èëè podlaha mokrá alebo klzká.
o sdrucciolevole. ñêîëüçêàÿ.
È proibito eseguire partenze e arresti bruschi, Ðåçêèå äâèæåíèÿ (ïðè íà÷àëå è îêîí÷àíèè Prudké zmeny pohybu (pri rozjazde
o eseguire le curve strette ad alta velocità. äâèæåíèÿ) çàïðåùåíû. Íå ïîâîðà÷èâàéòå íà a zastavovaní) sú zakázané. Do zákruty nejazdite
îñòðûõ óãëàõ íà âûñîêîé ñêîðîñòè. vysokou rýchlosou.
Non accelerare bruscamente con le ruote di- Íå óñêîðÿéòå äâèæåíèå ðåçêî ïðè ïîâåðíóòûõ Nestláèajte prudko plynový pedál, keï sú
rettrici sterzate. óïðàâëÿþùèõ êîëåñàõ. riadené kolesá otoèené do strany.
Uso e Manutenzione del carrello nella versione Èñïîëüçîâàíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Použitie a údržba vozíkov pre garbiarenské
per concerie äëÿ øòàáåëåðà â èñïîëíåíèè äëÿ êîæåâåííîãî prostredie
ïðîèçâîäñòâà.
Rispettare le indicazioni di USO e MANUTEN- Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì îá ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ è Riaïte sa pokynmi pre POUŽITIE a ÚDRŽBU
ZIONE previste per i carrelli standard. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ äëÿ štandardných vysokozdvižných vozíkov.
ñòàíäàðòíûõ øòàáåëåðîâ.
1- 67
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
VERSIONE PER CIRCOLAZIONE ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÄËß ZVLÁŠTNA VERZIA NA OBÈASNÚ
SALTUARIA ÐÅÄÊÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ JAZDU PO CESTE
ÄÎÐÎÃÅ
Questa versione è valida solo per il
mercato italiano. ÝÒÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÈÌÅÅÒÑß Â TÁTO VERZIA SA DODÁVA VÝHRADNE
Il carrello nella versione per la circolazione saltuaria ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÈ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ IBA PRE TALIANSKY TRH.
deve essere autorizzato e certificato dalla BT (solo ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÌ ÐÛÍÊÅ
Italia); esso sarà provvisto della targhetta specifica
della "sagoma limite" del carico (A), di fari anteriori
anabbaglianti, di clacson omologato, di specchio
retrovisore, di lampade rotanti e di una protezione
speciale per le forche.

Così equipaggiato e certificato, il carrello è abilitato


alla circolazione su strada per brevi tratti specifici
con o senza carico.
Durante i trasferimenti il carrellista deve ri-
spettare scrupolosamente il codice della strada
A e viaggiare ad una velocità NON superiore a
10 km/h

Condizioni di impiego con carico


La dimensioni del carico trasportato deve rispet-
tare gli ingobri prescritti nella targhetta specifica
D (A).
B Predisporre il carrello per il trasferimento nel modo
seguente:
- luci di posizione e anabbaglianti accesi
- lampade rotanti in funzione
- forche sollevate da terra (non oltre 300 mm)
e brandeggio indietro.

Nel caso in cui l'ingombro del carico sia superiore


ai valori prescritti, il trasferimento deve avvenire
C con l'ausilio di personale a terra

Montaggio della protezione forche

Deve essere applicata per i trasferimenti a vuoto


su strada pubblica.

Infilare le punte delle forche nelle apposite sedi


sulla protezione (B); posizionare l'asta di fissaggio
(C) e bloccare mediante le manopole (D).

Il trasferimento deve avvenire con le forche


sollevate da terra (non oltre 300 mm), brandeggio
indietro e le luci in funzione come indicato
precedentemente.
In ogni caso viaggiare ad una velocità NON
superiore a 10 km/h

1- 68
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
APPENDICE (1.L) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ (1.L) PRÍLOHA (1.L)
SEDILE CON CINTURA DI ÊÐÅÑËÎ Ñ ÐÅÌÍÅÌ SEDADLO S BEZPEÈNOSTNÝM
SICUREZZA ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PÁSOM
USO DELLA CINTURA DI ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÐÅÌÍß POUŽITIE BEZPEÈNOSTNÉHO PÁSU
SICUREZZA ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
A
SE IL SEDILE E' PROVVISTO DI CINTURE ÅÑËÈ ÊÐÅÑËÎ ÑÍÀÁÆÅÍÎ ÐÅÌÍÅÌ AK JE SEDADLO VYBAVENÉ
DI SICUREZZA, E' OBBLIGATORIO CIR- ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÒÎ ÅÇÄÈÒÜ BEZPEÈNOSTNÝM PÁSOM, JEHO
COLARE CON LE CINTURE ALLACCIATE! ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ Ñ ZAPNUTIE JE PRI JAZDE POVINNÉ!
ÏÐÈÑÒÅÃÍÓÒÛÌ ÐÅÌÍÅÌ!

QUANDO IL CARRELLO E' DOTATO DI ÅÑËÈ ØÒÀÁÅËÅÐ ÑÍÀÁÆÅÍ ÊÀÁÈÍÎÉ, AK JE VOZÍK VYBAVENÝ
CABINA E IL SEDILE E' SPROVVISTO DI À Ó ÊÐÅÑËÀ ÐÅÌÅÍÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ZATVÁRATE¼NOU KABÍNOU A NA
CINTURA DI SICUREZZA, E' VIETATO CIR- ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ, ÒÎ ÅÇÄÀ Ñ SEDADLE NIE JE BEZPEÈNOSTNÝ PÁS,
COLARE CON LE PORTIERE APERTE ÎÒÊÐÛÒÛÌÈ ÄÂÅÐßÌÈ RIADENIE VOZÍKA S OTVORENÝMI
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß. DVERAMI JE ZAKÁZANÉ.

Prima di usare il carrello controllare le cinture Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì øòàáåëåðà ïðîâåðüòå


di sicurezza; in partcolare: ðåìíè áåçîïàñíîñòè.  îñîáåííîñòè ïðîâåðüòå Pred použitím vozíka skontrolujte bezpeènostné
ñëåäóþùåå: pásy a obzvl᚝:
- verificare che la cintura non sia sfilacciata; - ïðîâåðüòå, ÷òî ðåìåíü íå èçíîøåí; - skontrolujte, èi bezpeènostný pás nie je
- verificare che la copertura dell'arrotolatore - ïðîâåðüòå, ÷òî îáîëî÷êà ðîëèêîâîãî opotrebovaný;
non sia danneggiata; ìåõàíèçìà íåâðåäèìà; - skontrolujte, èi nie je poškodený kryt
- verificare che l'arrotolatore (A) sia libero nello - ÷òî íàìàòûâàþùåå óñòðîéñòâî (À) navíjacieho zariadenia;
scorrimento e si blocchi allo strappo; ñâîáîäíî äâèãàåòñÿ è çàïèðàåòñÿ ïðè ðåçêîì - skontrolujte, èi sa navíjacie zariadenie (A)
äâèæåíèè; môže vo¾ne otáèa a èi sa pás pri trhnutí
- sollevando il cofano di circa 30°, verificare
B - ïîäíèìèòå êðûøêó ïðèìåðíî íà 30î, zaistí;
che l'automatismo nell'arrotolatore (A), con
÷òîáû ïðîâåðèòü, ÷òî àâòîìàòèçì â - zdvihnutím kapoty približne do 30° uhla
dispositivo di bloccaggio angolare, blocchi
íàìàòûâàþùåì óñòðîéñòâå (À) çàùèùàåò skontrolujte, èi automatika v navíjacom
l'estrazione della cintura.
D ðåìåíü îò âûòÿãèâàíèÿ. zariadení (A) zabraní vytiahnutiu pásu;
- verificare la funzionalità dell'aggancio (C)
- ÷òî êíîïêà êðåïëåíèÿ (Ñ) ðàáîòàåò õîðîøî; - skontrolujte, èi tlaèidlo (C) na zámke
- verificare che l'arrotolatore (B) sia libero nello
- ÷òî íàìàòûâàþùåå óñòðîéñòâî (Â) bezpeènostného pásu riadne funguje;
scorrimento;
ñâîáîäíî äâèãàåòñÿ; - skontrolujte, èi sa navíjacie zariadenie (B)
- verificare la funzionalità del pulsante sblocco
- ÷òî êíîïêà îñâîáîæäåíèÿ ðåìíÿ (D) môže vo¾ne otáèa;
(D);
ðàáîòàåò õîðîøî; - skontrolujte, èi odisovacie tlaèidlo (D) riadne
- proteggere la cintura dallo sporco (copren-
- çàêðûâàéòå ðåìåíü îò ãðÿçè (çàêðûâàéòå funguje;
dola durante le soste e i periodi di inattività),
åãî, êîãäà øòàáåëåð çàïàðêîâàí è â ïåðèîäû - chráòte bezpeènostný pás pred špinou (poèas
e spazzolarla regolarmente;
áåç ðàáîòû); ÷èñòèòå åãî ðåãóëÿðíî ùåòêîé; parkovania a keï je vozík mimo prevádzky,
- in caso di gelate, sgelare e asciugare zakryte bezpeènostný pás); pravidelne pás
l'arrotolatore e la cintura con aria calda - â ñëó÷àå ìîðîçîâ ñîãðåéòå è âûñóøèòå
íàìàòûâàþùåå óñòðîéñòâî ãîðÿ÷èì oèistite kefou;
≤ 60°C);
(≤
âîçäóõîì (≤ ≤ 60îÑ); - v prípade mrazu ohrejte a vysušte navíjací
- non eseguire modifiche alla cintura! mechanizmus teplým vzduchom (≤ ≤ 60°C);
- íèêîãäà íå âíîñèòå èçìåíåíèé â ðåìåíü!
- nikdy nezasahujte do konštrukcie
C bezpeènostného pásu!
NON USARE IL CARRELLO SE LA CIN- ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ
ØÒÀÁÅËÅÐ, ÅÑËÈ ÐÅÌÅÍÜ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE VOZÍK, AK PÁS
TURA E' DIFETTOSA; FARLA SOSTITUIRE NIE JE V ÚPLNOM PORIADKU. NECHAJTE
IMMEDIATAMENTE USANDO RICAMBI ÍÅÈÑÏÐÀÂÅÍ; ÇÀÌÅÍÈÒÅ ÅÃÎ
ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ÏÎÄËÈÍÍÛÌ HO OKAMŽITE VYMENI ZA ORIGINÁLNY
ORIGINALI NÁHRADNÝ DIEL.
ÇÀÏÀÑÍÛÌ ÐÅÌÍÅÌ

1- 69
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
L'uso della cintura richiede una corretta po- Ïðè çàêðåïëåíèè ðåìíÿ Âàøå ïîëîæåíèå â Pred zapnutím pásu je potrebné náležito nastavi
sizione di guida; regolato il sedile, agganciare êà÷åñòâå âîäèòåëÿ äîëæíî áûòü ïðàâèëüíûì; polohu sedenia pri riadení. Nastavte sedadlo,
la cintura mantendo la schiena decisamente îòðåãóëèðóéòå êðåñëî è çàêðåïèòå ðåìåíü, oprite sa chrbtom o chrbtovú opierku a zapnite
appoggiata allo schienale. îïèðàÿñü ñïèíîé íà ñïèíêó êðåñëà. si bezpeènostný pás.
Non contorcere la cintura durante l'aggancio! Íå ïåðåêðó÷èâàéòå ðåìåíü ïðè çàêðåïëåíèè! Pri zapínaní pás neprekrúcajte!

Quando i carrelli sono dotati di cintura di si- Åñëè øòàáåëåðû îñíàùåíû ðåìíÿìè Keï je vozík vybavený bezpeènostným pásom,
curezza, prestare molta attenzione all'ambiente áåçîïàñíîñòè, îáðàùàéòå îñîáåííîå âíèìàíèå venujte zvýšenú pozornos situácii na pracovisku.
di lavoro; in particolare, verificare che nelle zone íà îêðóæàþùóþ ðàáî÷óþ ñðåäó; â ÷àñòíîñòè, Skontrolujte hlavne, èi na zemi v jazdnej dráhe
di transito non vi siano materiali sparsi sul ïðîâåðüòå, ÷òîáû íå áûëî ìàòåðèàëîâ, a jej okolí neležia cudzie predmety, materiál
terreno o sporgenze da carichi posti a terra, ðàçáðîñàííûõ ïî ïîëó â çîíàõ ïåðåäâèæåíèÿ, alebo vyènievajúce èasti nákladov, pretože tieto
onde evitare, in caso di rovesciamento laterale èëè âûñòóïàþùèõ ÷àñòåé ãðóçîâ, ñòîÿùèõ by mohli v prípade boèného prevrhnutia vozíka
del carrello, che tali ostacoli possano danneggiare íà ïîëó, òàê êàê ýòî ìîæåò íàíåñòè âðåä spôsobi zranenie obsluhy pripútanej k sedadlu
l'operatore trattenuto al sedile dalla cintura stessa. îïåðàòîðó, óäåðæèâàåìîìó ðåìíåì â ñëó÷àå bezpeènostným pásom.
áîêîâîãî ïåðåâîðîòà øòàáåëåðà.

Dopo l'uso sganciare la cintura, premendo l'ap- ×òîáû îòêðûòü ðåìåíü, íàæìèòå Ak chcete bezpeènostný pás odopnú, stlaète
posito pulsante di sblocco, e accompagnarla durante ñîîòâåòñòâóþùóþ îñâîáîæäàþùóþ êíîïêó è príslušné uvo¾òovacie tlaèidlo. Držte pás, až dokia¾
il riavvolgimento. Un recupero troppo rapido della ïðèäåðæèòå ðåìåíü, ïîêà îí ñâåðòûâàåòñÿ. sa nenavinie spä.
cinghia può provocare il blocco del dispositivo Ñëèøêîì áûñòðûé âîçâðàò ðåìíÿ ìîæåò Príliš rýchle vyahovanie pásu môže spôsobi
di riavvolgimento.In questo caso forzare per 10- çàáëîêèðîâàòü íàìàòûâàþùåå óñòðîéñòâî. Â zaseknutie navíjacieho mechanizmu. V takom
15mm l'estrazione della cintura; rilasciando la ýòîì ñëó÷àå âûòÿíèòå êóñîê äëèíîé 10-15 ìì. prípade vytiahnite 10-15 mm kúsok pásu; uvo¾nením
cintura stessa, si determinerà lo sbloccando del Îñâîáîäèòå ðåìåíü, ÷òîáû ðàçáëîêèðîâàòü pásu odistite navíjací mechanizmus.
dispositivo. íàìàòûâàþùåå óñòðîéñòâî.

In caso di rovesciamento del carrello non tentare  ñëó÷àå îïðîêèäûâàíèÿ øòàáåëåðà íå Ak by hrozilo prevrhnutie vysokozdvižného
di scappare o di proiettarsi fuori dalla pro- ïûòàéòåñü âûñêî÷èòü èëè âûïðûãíóòü ñ vozíka, nesnažte sa uniknú alebo vyskoèi zo
tezione conducente: êðåñëà âîäèòåëÿ: sedadla vodièa:
- rimanere seduti - îñòàâàéòåñü ñèäåòü - zostaòte sedie v sedadle,
- tenere il volante con entrambe le mani, - êðåïêî ñõâàòèòåñü çà ðóëü îáåèìè - oboma rukami pevne zovrite volant,
- inclinare il tronco sul volante, ðóêàìè - trupom sa nahnite nad volant,
- puntare i piedi sulla pedana, - èçîãíèòå Âàøå òóëîâèùå íàä ðóëåâûì - nohami sa pevne zaprite do podlahy,
- inclinarsi dalla parte opposta al ribalta- êîëåñîì - nahnite sa proti smeru pádu.
mento, - óïðèòåñü íîãàìè êðåïêî â ïëàòôîðìó
- íàêëîíèòåñü â îáðàòíóþ ñòîðîíó îò
íàïðàâëåíèÿ ïàäåíèÿ

in questo modo le probabilità di non subire danni ýòî ñîçäàñò ìàêñèìàëüíóþ âîçìîæíîñòü Týmto spôsobom máte najväèšiu šancu vyhnú
risulteranno le massime possibili. èçáåæàòü òðàâì. sa zraneniam.

PARCHEGGIO SULLE PENDENZE ÏÀÐÊÎÂÊÀ ÍÀ ÑÊËÎÍÅ PARKOVANIE NA NAKLONENEJ PLOCHE


Nel caso in cui sia inevitabile fermare il carrello Åñëè Âû õîòèòå îñòàíîâèòü øòàáåëåð íà ñêëîíå, Ak musíte vozík zastavi na naklonenej ploche,
su di una pendenza, seguire le indicazioni riportate ñëåäóéòå óêàçàíèÿì, ïðèâåäåííûì â ðàçäåëå riaïte sa pokynmi uvedenými v kapitole
nel cap. "PARCHEGGIO DEL CARRELLO"; in «ÏÀÐÊÎÂÊÀ ØÒÀÁÅËÅÐÀ».  ýòîì ñëó÷àå, “PARKOVANIE VOZÍKA”. V takom prípade sa
questo caso, se il sedile è dotato di cintura di åñëè êðåñëî îáîðóäîâàíî ðåìíåì áåçîïàñíîñòè, môže sta, že bezpeènostný pás, ak je ním vozík
sicurezza con dispositivo angolare, potrebbe essere åãî ôèêñàöèÿ áóäåò çàòðóäíåíà «óãëîâûì» vybavený, sa nedá zapnú, pretože je blokovaný
interdetto l'eventuale aggancio della cintura, per áëîêèðóþùèì óñòðîéñòâîì íàìàòûâàþùåãî “uhlovým” blokovacím zariadením navíjacieho
l'intervento del dispositivo stesso. Portare il car- óñòðîéñòâà. mechanizmu.
rello, con cautela, su un tratto pianeggiante più Îñòîðîæíî îòâåäèòå øòàáåëåð ê áëèæàéøåìó Opatrne riaïte vozík k najbližšej vodorovnej ploche
vicino e agganciare normalmente la cintura. ðîâíîìó ó÷àñòêó è çàêðåïèòå ðåìåíü a tam si bezpeènostný pás zapnite.
áåçîïàñíîñòè.

1- 70
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
MANUTENZIONE DELLA CINTURA ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÚDRŽBA PÁSU
ÐÅÌÍß
Ogni 500 ore di lavoro Êàæäûå 500 ÷àñîâ ðàáîòû Každých 500 pracovných hodín
- verificare che l'aggancio della cintura fun- - ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè ðàáîòàåò - skontrolujte, èi zaisovanie pásu riadne funguje
zioni regolarmente e che l'eventuale çàêðåïëåíèå ðåìíÿ, ñâîáîäíî ëè ðàáîòàåò a èi sa navíjací mechanizmus (A)-(B), ak je
A ním vozík vybavený, môže vo¾ne otáèa a pri
arrotolatore sia libero nello scorrimento (A)- íàìàòûâàþùåå óñòðîéñòâî è áëîêèðóåò ëè
(B) e si blocchi allo strappo (A); ïðè ðåçêîì äâèæåíèè; trhnutí pásom sa zasekne (A);
- skontrolujte, èi je bezpeènostný pás riadne
- verificare il corretto fissaggio della cintura - ïðîâåðüòå, ÷òîáû ðåìåíü áûë íàäëåæàùå pripevnený k sedadlu (C);
al sedile (C); ïðèêðåïëåí ê êðåñëó (Ñ); - skontrolujte, èi je sedadlo riadne pripevnené
- verificare il corretto fissaggio del sedile al - ïðîâåðüòå, ÷òîáû êðåñëî áûëî ïðàâèëüíî ku kapote a èi je kapota riadne pripevnená
C k podvozku. Na poh¾ad musia by spojovacie
cofano e del cofano stesso al telaio: ad un ïðèêðåïëåíî ê êîëïàêó, à êîëïàê ïðàâèëüíî
controllo visivo gli ancoraggi devono risul- çàêðåïëåí íà øàññè: ïðè âèçóàëüíîì prvky nepoškodené. V opaènom prípade
tare integri, contrariamente avvisare il re- êîíòðîëå êðåïëåíèÿ äîëæíû áûòü kontaktujte vedúceho údržby.
sponsabile della sicurezza. íåòðîíóòûìè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå - Skontrolujte funkènos zámky kapoty. Ak je
îáðàòèòåñü ê ìåíåäæåðó ïî áåçîïàñíîñòè; zámka kapoty (D) pripevnená k podlahe,
- verificare il funzionamento della serratura - ïðîâåðüòå, õîðîøî ëè ðàáîòàåò çàïîð skontrolujte aj pripevnenie podlahy.
di bloccaggio del cofano. Nel caso in cui êîëïàêà. Åñëè çàïîð êîëïàêà (D) ïðèêðåïëåí
il bloccaggio cofano (D) sia fissato alla pedana, ê ïîäíîæêå, ïðîâåðüòå òàêæå êðåïëåíèå
controllare anche l'ancoraggio della pedana ê ïîäíîæêå.
stessa.
B

C
RISCHI RESIDUI IN CASO DI ÎÑÒÀÒÎ×ÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ PRETRVÁVAJÚCE RIZIKO BOÈNÉHO
ROVESCIAMENTO LATERALE ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎÃÎ ÎÏÐÎÊÈÄÛÂÀÍÈß PREVRHNUTIA

Se il carrello è utilizzato secondo quanto indicato Åñëè øòàáåëåð èñïîëüçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ak sa vozík bude používa v súlade s ustanoveniami
nel capitolo "USO E APPLICAZIONI DEL ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè, óêàçàííûìè â kapitoly “POUŽITIE A NASADENIE VOZÍKA”
CARRELLO" (condizioni dell'ambiente, ðàçäåëå «ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ È ÎÁËÀÑÒÈ (pracovné prostredie, podlaha, atï.) a budete
pavimentazione ecc.), il veicolo è stabile in tutte ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ØÒÀÁÅËÅÐÀ» (óñëîâèÿ manipulova s nákladmi, ktoré sú v súlade s údajmi
le condizioni di carico previste nella targhetta îêðóæàþùåé ñðåäû, ïîêðûòèå ïîëà è ò.ï.), nosnosti uvedenými na štítku nosnosti, vozík bude
delle portate. øòàáåëåð áóäåò ñòàáèëüíûì ïðè âñåõ óñëîâèÿõ stabilný.
ñî ñòîðîíû ãðóçà, çàäàííûõ íà òàáëè÷êå ñ
C äàííûìè ïî ãðóçîïîäúåìíîñòè.

Nonostante quanto detto sopra, in caso di ro- Åñëè, íåñìîòðÿ íà âñå, ÷òî óêàçàíî âûøå, Ak by aj napriek horeuvedenému hrozilo boèné
vesciamento laterale del carrello øòàáåëåð îïðîêèíóëñÿ íàáîê prevrhnutie vozíka,
attenersi in generale alle indicazioni riportate nel ñëåäóéòå óêàçàíèÿì, ïðèâåäåííûì â ãëàâå riaïte sa pokynmi uvedenými v kapitole
capitolo "USO DELLA CINTURA DI SICUREZ- «ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÐÅÌÍÅÉ “POUŽITIE BEZPEÈNOSTNÉHO PÁSU”.
ZA". ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
- Successivamente all'evento, sganciare la cin- - Ïîñëå òîãî, êàê ïðîèçîøëî îïðîêèäûâàíèå, - Po prevrhnutí vozíka uvo¾nite bezpeènostný
D tura e abbandonare rapidamente il veicolo îñâîáîäèòå ðåìåíü è áûñòðî ïîêèíüòå pás, zo štartéru vytiahnite k¾úè a rýchlo sa
dopo aver tolto la chiave di avviamento; øòàáåëåð, âûòàùèâ êëþ÷ çàæèãàíèÿ; vzdia¾te od vozíka;
- Avvisare il responsabile della sicurezza interna - Ñîîáùèòå îá àâàðèè ìåíåäæåðó ïî - Informujte o udalosti bezpeènostného
dello stabilimento. áåçîïàñíîñòè öåõà. vedúceho.

1- 71
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
© BT Industries AB I ENDOTERMICI RUS ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ SK SPA¼OVACÍ MOTOR
ÑÃÎÐÀÍÈß
Operazioni successive ad un rovesciamento la- Ïðåäïðèíèìàåìûå äåéñòâèÿ ïîñëå áîêîâîãî Opatrenia po boènom prevrhnutí
terale îïðîêèäûâàíèÿ

- sollevare il carrello, nel più breve tempo pos- - ïîäíèìèòå øòàáåëåð òàê áûñòðî, êàê òîëüêî - èo najrýchlejšie zdvihnite prevrhnutý vozík,
sibile, utilizzando possibilmente i punti di ìîæíî, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî òî÷êè pod¾a možnosti použitím zdvíhacích bodov
aggancio per il sollevamento del carrello e/ çàöåïëåíèÿ êðþêàìè íà ìà÷òå è/èëè íà na ráme zdvíhacieho zariadenia a na vozíku.
o il montante øòàáåëåðå. - na zdvíhanie použite vhodné a spo¾ahlivé
- usare mezzi idonei e affidabili, come bracci - èñïîëüçóéòå ïîäõîäÿùèå è íàäåæíûå prostriedky, ako napríklad rameno žeriavu
gru o carri ponte, assicurandosi che le catene ñðåäñòâà, òàêèå êàê ñòðåëó êðàíà èëè alebo mostový žeriav. Uistite sa pritom, že
e i ganci utilizzati abbiano almeno le ca- ìîñòîâîé êðàí, óáåäèâøèñü, ÷òî použité reaze a háky vyhovujú minimálne
ratteristiche indicate nel capitolo "PUNTI DI èñïîëüçóåìûå öåïè èëè êðþêè èìåþò hodnotám uvedeným v kapitole
AGGANCIO PER IL SOLLEVAMENTO ìèíèìàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè, óêàçàííûå “PRIPEVNENIE HÁKOV PRI DVÍHANÍ
DEL CARRELLO". â ãëàâå «ÒÎ×ÊÈ ÇÀÖÅÏËÅÍÈß VOZÍKA”.
ÊÐÞÊÀÌÈ ÄËß ÏÎÄÚÅÌÀ - následne odpojte batériu a skontrolujte, èi
- successivamente, scollegare la batteria e ØÒÀÁÅËÅÐÀ»; nedošlo k úniku roztoku kyseliny;
verificare che non vi siano perdite di acido; - çàòåì îòêëþ÷èòå àêêóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ
è ïðîâåðüòå, åñòü ëè óòå÷êè êèñëîòû;

Dopo un rovesciamento, il carrello NON DEVE Ïîñëå òîãî, êàê ïðîèçîøëî îïðîêèäûâàíèå, Po prevrhnutí by sa vozík NEMAL OPÄTOVNE
ESSERE RIMESSO IN SERVIZIO se non suc- ÍÅËÜÇß ÑÍÎÂÀ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ŠTARTOVA, dokia¾ servisné oddelenie BT
cessivamente ad un CONTROLLO COMPLE- ØÒÀÁÅËÅÐÅ äî òåõ, ïîêà îòäåë nevykoná KOMPLETNÚ PREHLIADKU
TO da parte del Servizio Assistenza BT. îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ íå âûïîëíèò åãî ÏÎËÍÓÞ vozíka.
ÏÐÎÂÅÐÊÓ.

1- 72
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO

CB D 1.5 - CB D 1.8 - CB D 2.0


CB G 1.5 - CB G 1.8 - CB G 2.0

INFORMAZIONI E ØÒÀÁÅËÅÐ Ñ ÂÈËÀÌÈ PRÍRUCKA NA OBSLUHU


MANUTENZIONE CARRELLI ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß È A ÚDRŽBU
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

2- 1
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
USO DEI COMPONENTI ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ POUŽITIE ŠPECIFICKÝCH
SPECIFICI ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ×ÀÑÒÅÉ CASTÍ

CB D 1.5 - CB D 1.8 - CB D 2.0 CB D 1.5 - CB D 1.8 - CB D 2.0 CB D 1.5 - CB D 1.8 - CB D 2.0


C A
H CB G 1.5 - CB G 1.8 - CB G 2.0 CB G 1.5 - CB G 1.8 - CB G 2.0 CB G 1.5 - CB G 1.8 - CB G 2.0

DESCRIZIONE PARTI ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ POPIS HLAVNÝCH CASTÍ


PRINCIPALI ×ÀÑÒÅÉ
D E
A) Castello montanti À) Ðàìà ñ ìà÷òàìè A) Rám zdvíhacieho zariadenia
B) Cofano vano motore Â) Êðûøêà ìîòîðíîãî îòñåêà B) Kryt priestoru motora
C) Sedile Ñ) Êðåñëî C) Sedadlo
R I D) Çàäíÿÿ îñü D) Zadná náprava
D) Assale a bilico
E) Motore idraulico Å) Ãèäðàâëè÷åñêèé ìîòîð E) Hydraulicky motor
F) Gruppo leve F) Áëîê ðû÷àãîâ óïðàâëåíèÿ F) Pákové ovládace
G) Carrellino sollevamento G) Ïîäúåìíàÿ êàðåòêà ñ âèëàìè G) Upínacia doska vidlíc
H) Martinetto di sollevamento Í) Ïîäúåìíûé ãèäðîöèëèíäð H) Valec zdvihu
I) Çàùèòíàÿ êðûøà âîäèòåëÿ I) Ochranná mreža nad hlavou
O I) Protezione conducente
L) Pedále
L) Pedaliera L) Ïåäàëè
Ì) Âåäóùèå êîëåñà M) Hnané kolesá
M) Ruote motrici
N) Óïðàâëÿþùèå (ðóëåâûå) êîëåñà N) Riadené kolesá
N) Ruote direttrici
Î) Ïðèáîðíàÿ ïàíåëü O) Panel kontroliek
O) Cruscotto
Ð) Ãèäðîöèëèíäð íàêëîíà P) Naklápací valec
P) Martinetto inclinazione
Q) Âèëû Q) Vidlice
Q) Forche R) Dodatocný ochranný kryt hlavy (volitelný)
L R) Protezione supplementare (opzionale) R) Äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòíàÿ êðûøà
Q (ïî çàêàçó)

P M N

2- 2
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
DESCRIZIONE COMPONENTI ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÓÇËÛ ŠPECIFICKÉ CASTI VOZÍKA
DEI CARRELLI ØÒÀÁÅËÅÐÀ
ÊÐÅÑËÎ SEDADLO
SEDILE Ïîëîæåíèå è ïîäâåñêó êðåñëà øòàáåëåðà ìîæíî Na sedadle vozíka sa dá nastavovat poloha a sila
Il sedile dei carrelli può essere regolato in posizione ðåãóëèðîâàòü òàê, ÷òîáû îïåðàòîð ìîã íàéòè pruženia tak, aby co najlepšie vyhovovala obsluhe
e in molleggio, per consentire la migliore íàèáîëåå óäîáíîå äëÿ íåãî ïîëîæåíèå. vozíka.
impostazione di guida all'operatore. Äëÿ óñòàíîâêè êðåñëà èìåþòñÿ ñëåäóþùèå
I comandi per la regolazione sono i seguenti: ðåãóëèðîâêè: Sedadlo má nasledovné ovládacie prvky:
À) ðåãóëèðîâêà ïîäâåñêè
A) regolazione del molleggio Â) ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ (âïåðåä/íàçàä) A) Nastavenie pruženia
B) regolazione avanti/indietro Ñ) ðåãóëèðîâêà ñïèíêè êðåñëà B) Nastavenie polohy (dopredu/dozadu)
C) regolazione schienale D) èíäèêàòîð ðåãóëèðîâêè ïîäâåñêè C) Nastavenie opierky chrbta
D) visualizzatore della regolazione molleggio. Å) ðåìåíü áåçîïàñíîñòè (ñìîòðèòå D) Ukazovatel nastavenia pruženia
E) cintura di sicurezza (ved. APPENDICE 1-L) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1-L) E) Bezpecnostný pás (vid PRÍLOHU 1-L)

ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß PRÍSTROJOVÁ DOSKA


B Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò èç ïðèáîðíîãî ùèòêà Prístrojová doska pozostáva z panelu kontroliek
A D E C a niekolkých kolískových spínacov.
PANNELLO STRUMENTAZIONE è ðÿäà òóìáëåðîâ.
Il pannello strumentazione è composto da un
cruscotto e da una serie di interruttori basculanti. ÏÐÈÁÎÐÍÛÉ ÙÈÒÎÊ PANEL KONTROLIEK
Ïðèáîðíûé ùèòîê ñîäåðæèò ðÿä èçìåðèòåëüíûõ Panel kontroliek pozostáva z niekolkých
CRUSCOTTO ïðèáîðîâ è ïðåäóïðåæäàþùèõ ñâåòîâûõ ñèãíàëîâ, ukazovatelov a kontroliek, ktoré slúžia na kontrolu
Il cruscotto è costituito da una serie di strumenti ÷òîáû êîíòðîëèðîâàòü ïðàâèëüíîñòü ðàáîòû správneho fungovanie vozíka. Pocas normálnej
e spie per il controllo del buon funzionamento øòàáåëåðà. Ïðè íîðìàëüíîì ôóíêöèîíèðîâàíèè âñå prevádzky nesmie na paneli svietit žiadna kontrolka.
del carrello; durante il funzionamento normale, ïðåäóïðåæäàþùèå ñâåòîâûå ñèãíàëû íà ïðèáîðíîì Na paneli sa nachádzajú nasledovné kontrolky a
tutte le spie del cruscotto devono essere spente. ùèòêå äîëæíû áûòü â ñîñòîÿíèè «ÂÛÊËÞ×ÅÍλ. ukazovatele:
Le indicazioni disponibili sul cruscotto sono le Íà ïðèáîðíîì ùèòêå èìåþòñÿ ñëåäóþùèå ïðèáîðû 1) Ukazovatel stavu paliva
seguenti: è ñèãíàëû: 2) Ukazovatel teploty vody
1) Èçìåðèòåëü òîïëèâà 3) Výstražná kontrolka palivovej rezervy
1) Livello carburante 2) Èçìåðèòåëü òåìïåðàòóðû âîäû
2) Indicatore temperatura acqua 4) Kontrolka generátora
3) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î ðåçåðâå 5) Kontrolka predohrevu žeraviacich sviecok
1 2 3 4 5 6 7 8 3) Spia riserva carburante òîïëèâà
4) Spia generatore štartéra (naftové motory)
4) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ãåíåðàòîðà 6) Výstražná kontrolka zaistenia parkovacej
5) Spia preriscaldamento candelette avviamento 5) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ðàçîãðåâà ñâå÷åé brzdy.
(motore Diesel) çàæèãàíèÿ (äèçåëüíûé äâèãàòåëü)
6) Spia freno di stazionamento inserito 6) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà âêëþ÷åíèÿ ñòîÿíî÷íîãî
7) Výstražná kontrolka tlaku motorového oleja
15 7) Spia pressione olio motore òîðìîçà 8) Kontrolka smeroviek (volitelné)
8) Spia indicatore di direzione inserito 7) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 9) Elektronické pocítadlo motohodín
(opzionale) äàâëåíèè ìàñëà â äâèãàòåëå 10) Výstražná kontrolka teploty chladiacej
9) Contaore elettronico 8) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ kvapaliny
10) Spia temperatura liquido refrigerante (ïî çàêàçó)
9) Ýëåêòðîííûé ñ÷åò÷èê ÷àñîâ ðàáîòû
11) Výstražná kontrolka teploty prevodového oleja
9 10 11 12 13 14 11) Spia temperatura olio trasmissione 12) Výstražná kontrolka zanesenia filtra
12) Spia intasamento filtro olio trasmissione øòàáåëåðà
10) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î prevodového oleja
13) Spia non utilizzata 13) Nepoužíva sa
14) Spia intasamento filtro olio sollevamento òåìïåðàòóðå îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
11) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 14) Výstražná kontrolka zanesenia hydraulického
15) Spia intasamento filtro aria olejového filtra
òåìïåðàòóðå òðàíñìèññèîííîãî ìàñëà
12) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 15) Výstražná kontrolka zanesenia vzduchového
çàñîðåíèè ìàñëÿíîãî ôèëüòðà òðàíñìèññèè filtra
13) Íå èñïîëüçóåòñÿ
14) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î
çàñîðåíèè ìàñëÿíîãî ôèëüòðà ïîäúåìíèêà
15) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î
çàñîðåíèè âîçäóøíîãî ôèëüòðà
2- 3
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
A) Interruttore di parcheggio; À) Ñòîÿíî÷íûé âûêëþ÷àòåëü A) Parkovací spínac;
B) Chiave di avviamento (vedere "AVVIAMEN- Â) Êëþ÷ çàæèãàíèÿ (ñìîòðèòå ðàçäåë «ÏÓÑÊ B) Klúc zapalovania (vid Štartovanie vozíka)
TO DEL CARRELLO") Â ÕÎÄ ØÒÀÁÅËÅÐÀ») C) Núdzové tlacidlo
C) Pulsante di emergenza Ñ) Àâàðèéíûé âûêëþ÷àòåëü

AVVERTENZE ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ POZOR


A Azionare l'interruttore (A) solo ed esclusiva- Èñïîëüçóéòå âûêëþ÷àòåëü (À) òîëüêî ïîñëå Tlacidlo (A) používajte iba po zaparkovaní
mente dopo aver parcheggiato il carrello, o ïàðêîâêè øòàáåëåðà èëè ïðè åãî ïóñêå â vozíka, alebo pri štartovaní vozíka.
durante la procedura per la messa in moto õîä.
del carrello stesso.

Usare il pulsante (C) solo ed esclusivamente Èñïîëüçóéòå âûêëþ÷àòåëü (Ñ) òîëüêî â Tlacidlo (C) používajte iba v núdzových
nei casi di emergenza. ñëó÷àå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè prípadoch.

B
L'azione di questi pulsanti, provoca il blocco Ýòè âûêëþ÷àòåëè âûçûâàþò ìãíîâåííóþ Stlacenie tlacidiel spôsobí okamžitú aktiváciu
istantaneo dei freni; è perciò vietato il loro áëîêèðîâêó òîðìîçîâ, ïîýòîìó èõ íåëüçÿ brzd. Tieto tlacidlá sa preto nikdy nesmú
uso durante le fasi normali di lavoro. íèêîãäà ïðèìåíÿòü âî âðåìÿ íîðìàëüíûõ používat pocas normálnej prevádzky (vid
(vedi cap. "FRENO DI EMERGENZA E SOC- ðàáî÷èõ îïåðàöèé. (Ñìîòðèòå ðàçäåë kapitolu “NÚDZOVÉ BRZDY”).
CORSO") «ÀÂÀÐÈÉÍÛÉ ÒÎÐÌÎÇ»)

FUNZIONE DEGLI INTERRUTTORI ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÅÉ FUNKCIE SPÍNACOV


La dotazione varia in funzione degli allestimenti Èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïåðåêëþ÷àòåëè Množstvo a funkcia prepínacov môže byt rôzna
opzionali previsti. çàâèñÿò îò ïðåäóñìîòðåííûõ äîïîëíèòåëüíûõ v závislosti od použitých volitelných funkcií.
Quando sul carrello è previsto l’impianto luci per ôóíêöèé. Napríklad, ak je vozík vybavený prednými svetlami
la circolazione su strada, vengono aggiunti nel Åñëè øòàáåëåð ñíàáæåí îñâåòèòåëüíûìè na jazdu po ceste, na prístrojovej doske sú
cruscotto i relativi comandi. óñòðîéñòâàìè äëÿ äâèæåíèÿ ïî óëèöàì, umiestnené dalšie spínace.
äîáàâëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðåêëþ÷àòåëè
íà ïðèáîðíîì ùèòêå.

D Disponibile D Çàïàñíîé D Volné miesto


E Interruttore luce rotante Å Ïåðåêëþ÷àòåëü âðàùàþùåãîñÿ ìàÿ÷êà E Prepínac otocného majáku
F Disponibile F Çàïàñíîé F Volné miesto
G Ïåðåêëþ÷àòåëü áîêîâûõ ñèãíàëîâ G Prepínac postranných svetiel
D E F G H G Interruttore luci di posizione
Í Ïåðåêëþ÷àòåëü áëèæíåãî ñâåòà ôàð H Stretávacie predné svetlá
H Interruttore luci anabbaglianti

2- 4
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
INDICAZIONI DEL CRUSCOTTO ÏÐÈÁÎÐÛ ÍÀ ÏÐÈÁÎÐÍÎÌ ÙÈÒÊÅ KONTROLKY

1) Livello carburante (*) 1) Èçìåðèòåëü óðîâíÿ òîïëèâà (*) 1) Ukazovatel stavu paliva (*)

2) Livello temperatura liquido refrigerante 2) Èçìåðèòåëü òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé 2) Ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny
Seguire le indicazioni relative alla spia "10". æèäêîñòè Riadte sa pokynmi uvedenými pri výstražnej
1 2 Ñëåäóéòå óêàçàíèÿì, äàííûì äëÿ kontrolke “10”.
ïðåäóïðåæäàþùåãî ñâåòîâîãî ñèãíàëà «10».

3) Spia riserva carburante (*) 3) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ðåçåðâà òîïëèâà (*) 3) Výstražná kontrolka palivovej rezervy (*)
La spia si accende quando nel serbatoio sono Çàãîðàåòñÿ, êîãäà â òîïëèâíîì áàêå îñòàåòñÿ Táto výstražná kontrolka sa rozsvieti, ked
rimasti circa 5,5 litri di carburante. ïðèìåðíî 5,5 ëèòðîâ òîïëèâà v nádrži zvyšuje približne 5,5 litra paliva.
3
4) Spia generatore 4) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ãåíåðàòîðà 4) Kontrolka generátora
A motore acceso deve rimanere spenta. Êîãäà äâèãàòåëü ðàáîòàåò, ýòà ëàìïà äîëæíà Pocas behu motora musí byt táto kontrolka
La sua accensione indica che l’alternatore âûêëþ÷èòüñÿ. Åñëè îíà çàãîðàåòñÿ, ýòî vypnutá. Rozsvietenie kontrolky signalizuje,
non eroga corrente per la ricarica della batteria ïîêàçûâàåò, ÷òî òîê ãåíåðàòîðà íå ïîñòóïàåò že alternátor nedodáva dostatocný prúd na
o per l’impianto elettrico. äëÿ ïîäçàðÿäêè àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè dobíjanie batérie alebo na napájanie
4 Questo difetto può essere causato dalla rottura èëè â ýëåêòðè÷åñêóþ ñèñòåìó. elektrického systému.
della cinghia che trascina la puleggia del- Ýòà íåèñïðàâíîñòü ìîæåò áûòü âûçâàíà Tento stav môže byt spôsobený roztrhnutím
l’alternatore o da un guasto dell’alternatore îáðûâîì ïðèâîäíîãî ðåìíÿ ãåíåðàòîðà èëè remena pohánajúceho remenicu alternátora
stesso. íåèñïðàâíîñòüþ â ãåíåðàòîðå. alebo poruchou alternátora.

5) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ïîäîãðåâà ñâå÷åé 5) Kontrolka predohrevu žeraviacich sviecok


5) Spia preriscaldamento candelette d’accen- çàæèãàíèÿ (*) štartéra (*)
5 sione (*) Ýòà êîíòðîëüíàÿ ëàìïà çàãîðàåòñÿ, êîãäà Táto kontrolka sa rozsvieti po otocení klúca
Questa spia si accende quando viene posi- êëþ÷ çàæèãàíèÿ ïîâåðíóò â ïîëîæåíèå (2). zapalovania do polohy (2). Po dosiahnutí
zionata la chiave di accensione in posizione Êîãäà äîñòèãíóòà òåìïåðàòóðà çàæèãàíèÿ, štartovacej teploty kontrolka automaticky
(2); al raggiungimento della temperatura di îíà âûêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. zhasne.
accensione si spegne automaticamente.

6) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà âêëþ÷åíèÿ 6) Výstražná kontrolka zaistenia parkovacej


6 6) Spia freno di stazionamento inserito ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà brzdy.
7) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 7) Výstražná kontrolka tlaku motorového
7) Spia pressione olio motore äàâëåíèè ìîòîðíîãî ìàñëà oleja
Durante il funzionamento deve rimanere Ýòîò ñèãíàë äîëæåí îñòàâàòüñÿ Táto kontrolka by pocas behu motora nemala
spenta. âûêëþ÷åííûì ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå. svietit.
La sua accensione richiede un controllo Åñëè îí çàæèãàåòñÿ, íåìåäëåííî íóæíî Ak sa rozsvieti, je potrebné okamžite
7 immediato del livello dell’olio nel motore. ïðîâåðèòü óðîâåíü ìàñëà â äâèãàòåëå. Îí skontrolovat hladinu oleja. K rozsvieteniu
Può succedere che con il motore caldo ed ìîæåò òàêæå âêëþ÷èòüñÿ èç-çà óìåíüøåíèÿ kontrolky môže dôjst, ked je motor horúci
al minimo di giri, la spia si accenda, a causa âÿçêîñòè ìîòîðíîãî ìàñëà áåç a beží na volnobehu a to kvôli zníženej viskozite
della diminuita viscosità del lubrificante, senza âîçíèêíîâåíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì. maziva. V takom prípade nejde o žiadny
che vi siano inconvenienti. problém.

8) Êîíòðîëüíàÿ ëàìïà èíäèêàòîðà 8) Kontrolka smeroviek (volitelné)


8 8) Spia indicatore di direzione inserito íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ (ïî çàêàçó)
(opzionale)

(*) Con motore alimentato a G.P.L., (*) Äëÿ äâèãàòåëåé, ðàáîòàþùèõ íà (*) U vozíkov s LPG motorom táto
questa spia non è attiva. ñæèæåííîì ãàçå, ýòîò èíäèêàòîð kontrolka nefunguje.
íå ðàáîòàåò.
2- 5
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
9) Il contaore elettronico 9) Ýëåêòðîííûé ñ÷åò÷èê ÷àñîâ ðàáîòû 9) Elektronické pocítadlo motohodín
øòàáåëåðà
9 Indica le ore e le frazioni di ore di lavoro Ñ÷åò÷èê ÷àñîâ âûäàåò ïîêàçàíèÿ âðåìåíè Pocítadlo motohodín meria cas vozíka v
del carrello; è comandato dalla chiave di ðàáîòû â äîëÿõ ÷àñà. Îí çàïóñêàåòñÿ ïðè prevádzke s presnostou na desatinu hodiny.
contatto e ha lo scopo di facilitare la pro- âêëþ÷åíèè êëþ÷à çàæèãàíèÿ è äàåò Aktivujte sa zasunutím klúca do štartéru a
grammazione dei periodi di manutenzione. âîçìîæíîñòü ðàñ÷åòà èíòåðâàëîâ umožnuje plánovat servisné intervaly.
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

10) Spia temperatura liquido refrigerante 10) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 10) Výstražná kontrolka teploty chladiacej
La sua accensione impone l’arresto imme- òåìïåðàòóðå îõëàæäàþùåé æèäêîñòè kvapaliny
diato del mezzo in quanto è indice di un Êîãäà çàæèãàåòñÿ ýòîò ñèãíàë, íóæíî Ked sa rozsvieti táto výstražná kontrolka, je
possibile surriscaldamento del motore; in íåìåäëåííî âûêëþ÷èòü øòàáåëåð, òàê êàê treba vozík okamžite zastavit, pretože je
10 questo caso è necessario controllare il buon îí óêàçûâàåò íà âîçìîæíûé ïåðåãðåâ signalizované možné prehriatie motora.
funzionamento della ventola del radiatore, äâèãàòåëÿ. Vtedy je potrebné skontrolovat správne
la presenza di liquido nel radiatore stesso Íóæíî ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü ðàáîòû fungovanie chladica, ako aj prítomnost
ed il buon funzionamento della pompa âåíòèëÿòîðà ðàäèàòîðà, à òàêæå íàëè÷èå chladiacej kvapaliny v chladici a správnu
dell’acqua. æèäêîñòè â ðàäèàòîðå è ïðàâèëüíîå funkciu chladiaceho cerpadla.
ôóíêöèîíèðîâàíèå âîäÿíîãî íàñîñà.

11) Spia temperatura olio trasmissione 11) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 11) Výstražná kontrolka teploty
La sua accensione indica il superamento dei òåìïåðàòóðå òðàíñìèññèîííîãî ìàñëà prevodového oleja
limiti di temperatura imposti per il buon Êîãäà çàæèãàåòñÿ ýòîò ñèãíàë, ýòî Rozsvietenie tejto výstražnej kontrolky
11 funzionamento della pompa e del motore ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðåäåëû òåìïåðàòóðû äëÿ signalizuje, že boli prekrocené povolené
idrostatico; in questo caso è necessario so- ïðàâèëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íàñîñà è teplotné limity na správne fungovanie cerpadla
spendere il lavoro e verificare le ragioni che ãèäðîñòàòè÷åñêîãî ìîòîðà áûëè a hydrostatického motora. V prípade
hanno portato a questo aumento di tempe- ïðåâûøåíû. Åñëè îí çàæèãàåòñÿ, íóæíî rozsvietenia kontrolky je nutné prerušit prácu
ratura. ïðåðâàòü ðàáîòó è ïðîâåðèòü ïðè÷èíû a skontrolovat možné príciny zvýšenej teploty.
Controllare: lo stato di funzionamento e di óâåëè÷åíèÿ òåìïåðàòóðû. Skontrolujte: funkcný stav a cistotu olejového
pulizia del radiatore olio ed il livello dell’olio. Ïðîâåðüòå: ñîñòîÿíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ chladica a hladinu oleja.
Se la spia rimane accesa avvisare il Servizio è ÷èñòîòó ìàñëÿíîãî ðàäèàòîðà è óðîâíÿ Ak výstražná kontrolka aj nadalej svieti,
12 Assistenza BT ìàñëà. kontaktujte servisné oddelenie BT.
Åñëè ñâåòîâîé ñèãíàë îñòàåòñÿ
âêëþ÷åííûì, ïîçâîíèòå â îòäåë
îáñëóæèâàíèÿ ÂÒ.
12) Spia intasamento filtro olio trasmissione
13 (sostituire filtro) 12) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 12) Výstražná kontrolka zanesenia filtra
çàñîðåíèè ìàñëÿíîãî ôèëüòðà prevodového oleja
òðàíñìèññèè (ñìåíèòå ôèëüòð) (Vymente filter).

13) Non utilizzata


13) Íå èñïîëüçóåòñÿ 13) Nepoužíva sa
14 14) Spia intasamento filtro olio sollevamento
opz. (sostituire filtro) 14) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 14) Výstražná kontrolka zanesenia
çàñîðåíèè ìàñëÿíîãî ôèëüòðà hydraulického olejového filtra
ïîäúåìíèêà (ïî çàêàçó) (volitelná)
(Ñìåíèòå ôèëüòð) (Vymente filter).
15) Spia intasamento filtro aria (sostituire filtro)
15 15) Ñâåòîâîé ñèãíàë, ïðåäóïðåæäàþùèé î 15) Výstražná kontrolka zanesenia
çàñîðåíèè âîçäóøíîãî ôèëüòðà (ïî vzduchového filtra (volitelná)
çàêàçó) (Vymente filter).
(Ñìåíèòå ôèëüòð)

2- 6
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
VOLANTE ÐÓËÅÂÎÅ ÊÎËÅÑÎ VOLANT
Il volante è provvisto di un pomello per consentire Ðóëåâîå êîëåñî ñíàáæåíî ðóêîÿòêîé äëÿ Na volante sa nachádza rúcka, ktorá umožnuje
la guida con la sola mano sinistra; la destra rimane âîæäåíèÿ îäíîé (ëåâîé) ðóêîé, ÷òî îñòàâëÿåò riadenie vozíka použitím jednej (lavej) ruky. Pravá
libera per l’uso delle leve del distributore. ïðàâóþ ðóêó ñâîáîäíîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ruka teda zostáva volná na ovládanie pák riadiaceho
La manovrabilità è facilitata dalla guida ðû÷àãîâ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî êëàïàíà. ventilu.
servoassistita. Ìàíåâðèðîâàíèå îáëåã÷àåòñÿ óñèëèòåëåì Manévrovanie s vozíkom ulahcuje posilnovac
In caso di avaria della pompa di alimentazione ðóëåâîãî êîëåñà. riadenia.
idroguida, è possibile azionare ugualmente lo sterzo Ðóëåâîå êîëåñî ìîæíî èñïîëüçîâàòü, äàæå ïðè Volant sa dá používat aj ked zlyhá hydraulické
anche se la manovra richiede uno sforzo maggiore íåðàáîòàþùåì ãèäðàâëè÷åñêîì íàñîñå, õîòÿ ïðè cerpadlo, ale na jeho ovládanie je potrebné vyvinút
al volante; una situazione analoga si verifica ýòîì íóæíî ïðèêëàäûâàòü ê ðóëåâîìó êîëåñó väcšiu silu. To isté platí aj v prípade, ked je štartér
A aprendo l'interruttore di avviamento (chiave pos. 0). ãîðàçäî áîëüøåå óñèëèå. Òî æå ñàìîå áóäåò vypnutý (klúc v polohe 0).
ïðè âûêëþ÷åííîì ñòàðòåðå (ïîëîæåíèå
êëþ÷à 0).

Evitare assolutamente di portare l'interruttore Íèêîãäà íå ñòàâüòå êëþ÷ çàæèãàíèÿ â Nikdy nevypínajte vozík za pohybu.
di avviamento in posizione 0, quando il carrello ïîëîæåíèå 0 âî âðåìÿ äâèæåíèÿ øòàáåëåðà.
è ancora in movimento.

La posizione del volante è regolabile in avanti, Ïîëîæåíèå ðóëåâîãî êîëåñà ìîæíî ðåãóëèðîâàòü Polohu volantu je možné nastavit dopredu alebo
indietro e in altezza; allo scopo allentare l’apposita ïåðåìåùåíèåì âïåðåä èëè íàçàä, ââåðõ èëè âíèç. dozadu, hore alebo dole. Ak chcete nastavit polohu
leva (A) e ribloccare il piantone di sterzo nella ×òîáû ñäåëàòü ýòî, îñâîáîäèòå ðû÷àã (À), çàòåì volantu, uvolnite páku (A) a potom zaistite stlpik
posizione desiderata. óñòàíîâèòå ðóëåâóþ êîëîíêó â íóæíîì riadenia v želanej polohe.
ïîëîæåíèè.

Non regolare il volante durante la marcia. Íå ðåãóëèðóéòå ïîëîæåíèå ðóëåâîé êîëîíêè Nenastavujte polohu volantu pocas jazdy vozíka.
âî âðåìÿ äâèæåíèÿ øòàáåëåðà.

CLACSON ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÈÃÍÀË KLAKSÓN


Si aziona spostando verso l’alto l’apposita levetta ×òîáû âêëþ÷èòü çâóêîâîé ñèãíàë, ïîòÿíèòå Ak chcete zatrúbit klaksónom, potiahnite páku
posta al volante (B). ðû÷àã (Â) íà ðóëåâîì êîëåñå ââåðõ. (B) na stlpiku riadenia smerom hore.

LEVA COMANDO INDICATORI DI ÐÛ×Àà ÓÊÀÇÀÒÅËß ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß PÁKA SMEROVIEK (volitelná)


B 1 0 DIREZIONE (opz.) ÄÂÈÆÅÍÈß (ïî çàêàçó)
A richiesta è previsto il montaggio degli indicatori Ïî çàêàçó ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû óêàçàòåëè Na požiadanie je možné vozík vybavit smerovými
2 di direzioni, che possono essere selezionati dal- íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ, êîòîðûå óïðàâëÿþòñÿ svetlami, ktoré sa ovládajú pákou smeroviek (C);
l'interruttore a levetta (C); ðû÷àãîì (Ñ).

1 direzione destra 1 ïðàâûé óêàçàòåëü 1 pravá smerovka


C 0 neutrálna poloha
0 folle 0 íåéòðàëüíîå ïîëîæåíèå
2 direzione sinistra 2 ëåâûé óêàçàòåëü 2 lavá smerovka

2- 7
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
PEDALIERA ÏÅÄÀËÈ PEDÁLE
È costituita da: Ñîñòîÿò èç: Pozostávajú z:
- due pedali di marcia, uno di marcia avanti (B), - äâóõ âåäóùèõ ïåäàëåé, âïåðåä (Â) è - dvoch riadiacich pedálov, dopredu (B) a
l’altro di marcia indietro (C); íàçàä (Ñ); dozadu (C);
- un pedale freno (A); - ïåäàëè òîðìîæåíèÿ (À). - prevádzkového brzdového pedálu (A);
A

I pedali di marcia fungono anche da acceleratore; Âåäóùèå ïåäàëè ÿâëÿþòñÿ òàêæå ïåäàëÿìè Riadiace pedále sú zároven plynovými pedálmi;
il cambio di direzione può essere effettuato anche àêñåëåðàòîðà. Íàïðàâëåíèå ìîæíî òàêæå smer jazdy možno menit, aj ked sa vozík pohybuje(
con carrello in movimento (vedere "INVERSIONE èçìåíÿòü âî âðåìÿ äâèæåíèÿ (ñìîòðèòå ðàçäåë vid kapitolu “CÚVANIE”).
B C DEL SENSO DI MARCIA"). «ÐÅÂÅÐÑÈÐÎÂÀÍÈÅ»). Ak dôjde k neúmyselnému stlaceniu oboch pedálov
Premendo accidentalmente e contemporaneamen- Åñëè ïåäàëè (Â) è (Ñ) ñëó÷àéíî íàæàòû (B) a (C) naraz, aktivuje sa bezpecnostné zariadenie,
te i pedali (B) e (C) si attiva un dispositivo di îäíîâðåìåííî, â äåéñòâèå ïðèâîäèòñÿ ktoré zruší daný povel.
sicurezza che annulla il comando. óñòðîéñòâî ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè,
êîòîðîå ïðåêðàùàåò äåéñòâèå êîìàíäû.
D
1 INVERSORE DI MARCIA AL ÐÛ×Àà ÏÅÐÅÊËÞ×ÅÍÈß PÁKA SMERU JAZDY NA STLPIKU
0 VOLANTE ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÂÈÆÅÍÈß ÍÀ RIADENIA (alternatívna verzia)
M (versione alternativa) ÐÓËÅÂÎÉ ÊÎËÎÍÊÅ
2
(àëüòåðíàòèâíîå èñïîëíåíèå)
 àëüòåðíàòèâíîì èñïîëíåíèè èìåþòñÿ ïåäàëü Alternatívna verzia, ked vozík má prevádzkový
La versione alternativa prevede un pedale freno òîðìîæåíèÿ (I), îäíà âåäóùàÿ ïåäàëü pedál (I), len jeden riadiaci pedál (plyn) (E), ktorým
(I), un pedale unico di marcia (acceleratore) (E) (àêñåëåðàòîð) (Å) äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñêîðîñòè, sa reguluje rýchlost, pricom smer jazdy dopredu
per la regolazione della velocità, mentre l'inver- â òî âðåìÿ êàê äâèæåíèå íàçàä èëè âïåðåä alebo dozadu sa volí pomocou páky (D).
sione di marcia si ottiene preselezionando la ïåðåêëþ÷àåòñÿ ðû÷àãîì (D).
direzione avanti o indietro mediante la leva (D). 1 âïåðåä 1 dopredu
1 predisposizione marcia avanti 0 íåéòðàëüíîå ïîëîæåíèå 0 neutrálna poloha
0 folle 2 íàçàä 2 dozadu
2 predisposizione marcia indietro Ïîòÿíóâ ýòîò æå ñàìûé ðû÷àã (D) ââåðõ, Pri potiahnutí tej istej páky (D) smerom hore sa
I La stessa leva (D), spostata verso l'alto, aziona ïðèâîäèòñÿ â äåéñòâèå çâóêîâîé ñèãíàë. rozozvucí klaksón.
il clacson.
Ðû÷àã èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ Páku smeru jazdy je možné použit, aj ked je
La leva di inversione può essere azionata anche ìîæåò ïðèâîäèòñÿ â äåéñòâèå âî âðåìÿ vozík v pohybe, pricom nie je potrebné uvolnovat
a carrello in movimento senza sollevare il piede äâèæåíèÿ øòàáåëåðà áåç îñâîáîæäåíèÿ plynový pedál (vid kapitolu “CÚVANIE”).
E dall'acceleratore; (vedere "INVERSIONE DEL ïåäàëè àêñåëåðàòîðà (ñìîòðèòå ðàçäåë
SENSO DI MARCIA"). «ÐÅÂÅÐÑÈÐÎÂÀÍÈÅ»)

PEDALIERA BASCULANTE ÑÈÑÒÅÌÀ Ñ ÊÀ×ÀÞÙÅÉÑß DVOJPEDÁLOVÝ SYSTÉM


(versione alternativa) ÏÅÄÀËÜÞ (àëüòåðíàòèâíîå (alternatívna verzia)
La pedaliera basculante è costituta da un pedale èñïîëíåíèå) Dvojpedálový systém pozostáva z pedálu pre pohyb
di marcia avanti (H), da un pedale di marcia indietro Ñèñòåìà êà÷àþùèõñÿ ïåäàëåé ñîñòîèò èç ïåäàëè vpred (H), pedálu pre spätný pohyb (F) a brzdového
(F) e da un pedale freno (G) posto centralmente. äâèæåíèÿ âïåðåä (Í), ïåäàëü îáðàòíîãî äâèæåíèÿ pedálu (G) v strede medzi nimi. Takýto pedálový
Questo tipo di pedaliera consente di operare, in (F) è ïåäàëü òîðìîæåíèÿ (G), íàõîäÿùàÿñÿ â systém umožnuje používat pri manévrovaní obe
fase di manovra, con entrambi i piedi, modulando ñåðåäèíå. Ýòîò âèä ñèñòåìû ïåäàëåé ïîçâîëÿåò nohy a stlácat obidva pedále. (Vid kapitolu
alternativamente entrambi i pedali (vedere "IN- Âàì èñïîëüçîâàòü ïðè ìàíåâðèðîâàíèè îáå íîãè, “CÚVANIE”).
VERSIONE DEL SENSO DI MARCIA"). ðàáîòàÿ ñðàçó äâóìÿ ïåäàëÿìè (ñìîòðèòå ðàçäåë V tejto fáze práce je hydrostatická brzda vždy
In questa fase di lavoro è sempre attiva la frenatura «ÐÅÂÅÐÑÈÐÎÂÀÍÈÅ»). aktivovaná (vid kapitolu “HYDROSTATICKÁ
idrostatica (vedi cap. "FRENATURA Íà ýòîé ñòàäèè ðàáîòû ãèäðîñòàòè÷åñêîå BRZDA”).
F G H
IDROSTATICA"). òîðìîæåíèå âñåãäà â àêòèâíîì ñîñòîÿíèè
(ñìîòðèòå ðàçäåë «ÃÈÄÐÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÐÌÎÆÅÍÈÅ»).
2- 8
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
APERTURA COFANO MOTORE ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÐÛØÊÈ ÌÎÒÎÐÍÎÃÎ OTVÁRANIE KAPOTY MOTORA
ÎÒÑÅÊÀ

L Prima di aprire il cofano motore, ruotare la Ïåðåä ïîäíÿòèåì êðûøêè ìîòîðíîãî îòñåêà Pred zdvihnutím kapoty motora otocte klúc
chiave di avviamento in pos. (0) e premere ïîâåðíèòå êëþ÷ çàæèãàíèÿ â ïîëîæåíèå (0) zapalovania do polohy (0) a stlacte tlacidlo (M).
il pulsante (M). è íàæìèòå êíîïêó (Ì).
Odomknite kapotu klúcom (I).
I Aprire la serratura con la chiave (I). Îòêðîéòå çàïîð êëþ÷îì (I). Uchopením špeciálneho držadla (L) kapotu
Sollevare il cofano servendosi dell'apposita im- Ïîäíèìèòå êðûøêó ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé zdvihnite (vid kapitolu “BEZPECNOSTNÁ
pugnatura (L) (ved. "INSTALLAZIONI DI SI- ðó÷êîé (L) (ñìîòðèòå ðàçäåë «ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ VÝBAVA”). Vzduchová pružina (N) ulahcí úplné
CUREZZA"). Il sollevamento completo del cofano ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»). zdvihnutie kapoty.
è facilitato dall'impiego di una molla ad aria (N). Ïíåâìàòè÷åñêàÿ ïðóæèíà (N) îáëåã÷àåò ïîëíûé
ïîäúåì êàïîòà äâèãàòåëÿ.
Pred akoukolvek prácou v priestore pod kapotou
Prima di accedere al vano, è OBBLIGATORIO Ïåðåä òåì, êàê äîáðàòüñÿ äî ìîòîðíîãî îòñåêà, rozpojte konektor (O).
scollegare la spina (O). ÂÑÅÃÄÀ îòñîåäèíÿéòå øòåêåð (Î).
N

2- 9
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
COMANDI SPECIFICI PER LA ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ŠPECIFICKÉ OVLÁDAÈE NA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß MANIPULÁCIU S NÁKLADOM
ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÇÎÌ

Sui carrelli sono previsti i seguenti tipi di comando: Íà øòàáåëåðàõ ñ âèëàìè ïðåäóñìîòðåíû Na vysokozdvižných vozíkoch Cargo sa používajú
ñëåäóþùèå òèïû îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ: nasledovné tri druhy ovládacích prvkov:
P - a LEVE STANDARD - ñî ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÌÈ ÐÛ×ÀÃÀÌÈ - ŠTANDARDNÉ PÁKY
- a LEVE MULTIFUNZIONALI ÓÏÐÀÂËÅÍÈß - VIACFUNKÈNÉ PÁKY
A - a LEVE CON PULSANTI - ñ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ - PÁKY S TLAÈIDLAMI
ÐÛ×ÀÃÀÌÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
S - ñ ÊÍÎÏÎ×ÍÛÌÈ ÐÛ×ÀÃÀÌÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
(vedere il cap. "TIPI DI COMANDO PER LA (ñìîòðèòå ðàçäåë «ÒÈÏÛ ÐÛ×ÀÃΠ(viï kapitolu “DRUHY OVLÁDACÍCH PRVKOV
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI") ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß NA MANIPULÁCIU S NÁKLADOM”)
ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÇÀÌÈ»)

DISPOSITIVO ACCELERAZIONE DI ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÓÑÊÎÐÅÍÈß ZARIADENIE NA ZRÝCHLENIE


A A ÏÎÄÚÅÌÀ (ïî çàêàçó) ZDVÍHANIA (volite¾né)
1 SOLLEVAMENTO (opz.)
2 Il dispositivo, abbinato alla leva (P), consente Ýòî óñòðîéñòâî, êîìáèíèðîâàííîå ñ ðû÷àãîì Zariadenie v súèinnosti s pákou (P) umožòuje
di aumentare proporzionalmente il numero di giri (Ð), ïîçâîëÿåò ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷èâàòü úmerne zvyšova poèet otáèok motora následkom
del motore ed ottenere una conseguente accele- êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ äâèãàòåëÿ è, êàê ñëåäñòâèå, èoho sa zvyšuje rýchlos zdvíhania bez toho, aby
razione di sollevamento, senza influire sulla ïîëó÷àòü óñêîðåíèå ïîäúåìà áåç âîçäåéñòâèÿ sa tým ovplyvnil boèný posuv.
traslazione. íà ñäâèã â ñòîðîíó.
PEDALE FRENO DI SERVIZIO ÐÀÁÎ×ÈÉ ÒÎÐÌÎÇ PREVÁDZKOVÁ BRZDA
Il freno a pedale (B), nel primo tratto di corsa,  ïåðâîé ÷àñòè ñâîåãî ïåðåìåùåíèÿ íîæíîé Nožná brzda (B) ovláda prostredníctvom
comanda una frenatura di tipo idrostatica. òîðìîç (Â) ïðèâîäèò â äåéñòâèå elektronickej riadiacej jednotky hydrostatické
ãèäðîñòàòè÷åñêîå òîðìîæåíèå. brzdenie.
Premendo a fondo il pedale si ottiene il blocco Ïðè íàæàòèè íà òîðìîç ïîëíîñòüþ âíèç Stlaèenie tlaèidiel spôsobí okamžitú aktiváciu
istantaneo dei freni negativi; in questo caso íåãàòèâíûå òîðìîçà ìãíîâåííî áëîêèðóþòñÿ. bàzd. Tieto tlaèidlá sa preto smú používa len
M l'uso del pedale è limitato ai casi di effettiva  ýòîì ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèå ïåäàëè v núdzových prípadoch.
emergenza. âîçìîæíî òîëüêî äëÿ ýêñòðåííûõ ñëó÷àåâ.
ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ ÑÒÎßÍÎ×ÍÎÃÎ SPÍNAÈ PARKOVACEJ BRZDY
INTERRUTTORE FRENO DI ÒÎÐÌÎÇÀ
STAZIONAMENTO Îïåðàöèè ïî ïåðåêëþ÷åíèþ ñòîÿíî÷íîãî Fungovanie spínaèa parkovacej brzdy:
Funzionamento interruttore freno di òîðìîçà
stazionamento (À) ïîëîæåíèå 1- ðàçðåøåíî íà÷àëî äâèæåíèÿ (A) poloha 1 – pohyb vozíka možný
(A) pos. 1 - consenso alla marcia Ïåðåêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèè 1 Spínaè v polohe 1, (svieti výstražná
L'interruttore nella pos. 1 (spia verde (ïðåäóïðåæäàþùèé ñâåòîâîé ñèãíàë (S) kontrolka (S)), umožòuje pohyb vozíka (na
(S) accesa), abilita la marcia del carrello; âêëþ÷åí) ðàçðåøàåò äâèæåíèå øòàáåëåðà; paneli kontroliek kontrolka (6) zhasne).
la spia (6) sul cruscotto è spenta. ïðåäóïðåæäàþùèé ñâåòîâîé ñèãíàë (6) íà
B ïðèáîðíîì ùèòêå âûêëþ÷åí;
(À) ïîëîæåíèå 2 - ñòîÿíêà (A) poloha 2 – parkovanie
(A) pos. 2 - stazionamento Ïåðåêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèè 2 Spínaè v polohe 2 (výstražná kontrolka (S)
L'interruttore, nella pos. 2 (spia (S) (ïðåäóïðåæäàþùèé ñâåòîâîé ñèãíàë (S) nesvieti) znemožní pohyb vozíka. Brzdy sú
spenta), disabilita la trazione; i freni sono âûêëþ÷åí) îòêëþ÷àåò ñöåïëåíèå; òîðìîçà zaistené (parkovací režim, výstražná kontrolka
inseriti (condizione di parcheggio, la spia çàáëîêèðîâàíû (ñîñòîÿíèå ïàðêîâêè, (6) svieti).
6 si accende). ïðåäóïðåæäàþùèå ñèãíàëû 6 âêëþ÷åíû).

Azionare l'interruttore (A) solo ed esclusivamente Ïåðåêëþ÷àòåëü (À) äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ Spínaè (A) sa môže používa, iba keï vozík
per parcheggiare il carrello, o durante la pro- òîëüêî ïîñëå ïàðêîâêè øòàáåëåðà èëè âî už stojí, alebo v priebehu štartovania vozíka.
cedura di avviamento del carrello stesso. âðåìÿ ïðîöåäóðû ïóñêà â õîä.
2- 10
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
I freni sono progettati e dimensionati secondo Òîðìîçà äîëæíû ðàçðàáàòûâàòüñÿ è Brzdy sú skonštruované a dimenzované v súlade
quanto richiesto dalla normtiva ISO 6292-2; èçãîòàâëèâàòüñÿ ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì, s požiadavkami normy ISO 6292-2. Maximálne
le pendenze superabili dal carrello, con carico óñòàíîâëåííûì â ñòàíäàðòå ISO 6292-2. uhly stúpania a klesania, na ktorých je možné
nominale in posizione di marcia, sono riportate Óêëîíû ïî êîòîðûì ìîæåò äâèãàòüñÿ prevádzkova vozík s menovitých nákladom
sulla tabella "DATI STANDARD DEI CAR- øòàáåëåð ñ íîðìèðîâàííûì ãðóçîì â ðàáî÷åì v pracovnom režime sú uvedené v tabu¾ke
RELLI". ñîñòîÿíèè ïîêàçàíû â òàáëèöå “TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
«ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ÏÎ ŠTANDARDNÉHO VYSOKOZDVIŽNÉHO
ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÌ ØÒÀÁÅËÅÐÀÌ Ñ VOZÍKA”.
ÂÈËÀÌÈ».
Va ricordato che lo stazionamento e il par- Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî øòàáåëåð íåëüçÿ Je treba ma na pamäti, že vozík nesmie
cheggio del carrello sulle pendenze non è ïàðêîâàòü íà ñêëîíå, çà èñêëþ÷åíèåì parkova na naklonenej rovine s výnimkou
ammesso, a meno di casi di emergenza (vedi íåïðåäâèäåííûõ ñëó÷àåâ (ñìîòðèòå ðàçäåë núdzových prípadov (viï èas “PARKOVANIE
capitolo PARCHEGGIO DEL CARRELLO). ÏÀÐÊÎÂÊÀ ØÒÀÁÅËÅÐÎÂ) VOZÍKA”).

IMPORTANTE ÂÀÆÍÎ DÔLEŽITÉ


L'azione degli interruttori (A) e (M) può pro- Äåéñòâèå ïåðåêëþ÷àòåëåé (À) è (Ì) ìîæåò Aktivácia spínaèov (A) a (M) môže spôsobi
vocare il blocco istantaneo del veicolo; è perciò âûçâàòü ìãíîâåííóþ áëîêèðîâêó øòàáåëåðà, okamžité zablokovanie pohybu vozíka. Ich
vietato l'uso, durante le fasi normali di lavoro ïîýòîìó èõ ïîëüçîâàíèå âî âðåìÿ íîðìàëüíîé použitie je preto pri bežnej prevádzke zakázané.
ðàáîòû çàïðåùåíî.

FRENO DI EMERGENZA ÀÂÀÐÈÉÍÛÉ ÒÎÐÌÎÇ NÚDZOVÁ BRZDA


La funzione di freno di emergenza è svolta dal Àâàðèéíûé òîðìîç âêëþ÷àåòñÿ ñ ïîìîùüþ Núdzová brzda sa aktivuje spínaèom (M). Pri
pulsante (M). ïåðåêëþ÷àòåëÿ (Ì). Ïðè íàæàòèè íà ýòó êíîïêó stlaèení tohto spínaèa sa okamžite aktivujú brzdy
Premendo questo pulsante, vengono inseriti ìãíîâåííî âêëþ÷àþòñÿ òîðìîçà, è øòàáåëåð a spínacie zariadenie brzdového systému okamžite
istataneamente i freni; il carrello si blocca. íåçàìåäëèòåëüíî îñòàíàâëèâàåòñÿ. zablokuje vozík.

Usare il pulsante (M) solo ed esclusivamente Êíîïêà (Ì) äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî Tlaèidlo (M) sa môže používa iba v núdzových
nei casi di emergenza. â ñëó÷àå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè. prípadoch.

FRENATURA IDROSTATICA ÃÈÄÐÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÎÐÌÎÆÅÍÈÅ HYDROSTATICKÉ BRZDENIE


Sollevando i pedali di marcia o l'acceleratore, Ãèäðîñòàòè÷åñêîå òîðìîæåíèå (ñ ðåãóëèðóåìîé Hydrostatická brzda (s nastavite¾nou intenzitou
viene attivata la frenatura idrostatica (regolabile èíòåíñèâíîñòüþ) íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü ïðè brzdenia) sa aktivuje uvo¾nením smerového,
nell'intensità) fino all'arresto del carrello. ïîäúåìå ïåäàëè äâèæåíèÿ èëè àêñåëåðàòîðà äî respektíve plynového padálu až do úplného
òåõ, ïîêà øòàáåëåð íå îñòàíîâèòñÿ. zastavenia vozíka.

AVVIAMENTO DEL CARRELLO ÍÀ×ÀËÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ØÒÀÁÅËÅÐÀ ŠTARTOVANIE VOZÍKA


- l'operatore deve essere seduto, - îïåðàòîð äîëæåí ñèäåòü, - obsluha musí sedie na sedadle
1 - ïåðåêëþ÷àòåëü ïàðêîâêè (À) â - parkovací spínaè (A) v polohe 2
- interruttore di parcheggio (A) in pos. 2
- ruotare la chiave in pos. 1 (alimentazione ïîëîæåíèè 2 - k¾úè otoète do polohy 1 (napájanie zapojené)
inserita) - ïîâåðíèòå êëþ÷ â ïîëîæåíèå 1 - k¾úè otoète do polohy 2 (predohrev)
- ruotare la chiave in pos. 2 (preriscaldamento) (ïîäêëþ÷àåòñÿ èñòî÷íèê ïèòàíèÿ) - otoèením k¾úèa do polohy 3 naštartujte motor
A - ïîâåðíèòå êëþ÷ â ïîëîæåíèå 2 (k¾úè sa automaticky vráti do polohy 2)
- ruotare la chiave in pos. 3 per avviare il
motore (la chiave ritorna automaticamente (ïðåäâàðèòåëüíûé íàãðåâ) - po naštartovaní motora prepnite parkovací
nella pos. 2) - ïîâåðíèòå êëþ÷ â ïîëîæåíèå 3, ÷òîáû spínaè (A) do polohy 1
2 çàïóñòèòü äâèãàòåëü (êëþ÷ - po zvolení smeru jazdy je vozík pripravený
- avviato il motore, portare l'interruttore di
stazionamento (A) in pos. 1 àâòîìàòè÷åñêè âîçâðàùàåòñÿ â na jazdu.
- selezionata una direzione di marcia il carrello ïîëîæåíèå 2)
A è pronto alla traslazione. - ïîñëå çàïóñêà äâèãàòåëÿ ïåðåâåäèòå
ïàðêîâî÷íûé ïåðåêëþ÷àòåëü (À) â
ïîëîæåíèå 1
- ïîñëå âûáîðà íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ
øòàáåëåð ãîòîâ ê åçäå.
2- 11
© BT Industries AB I CARGO RUS CARGO SK CARGO
IMPIANTO GPL ÑÈÑÒÅÌÀ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÀß ÍÀ SYSTÉM LPG
C ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ
L'impianto GPL è montato di serie con moto- Ñèñòåìà, ðàáîòàþùàÿ íà ñæèæåííîì ãàçå, ÿâëÿåòñÿ Systém LPG je štandardným vybavením u motorov
D rizzazioni CONTINENTAL (vedi capitolo "MA- ñòàíäàðòíîé äëÿ øòàáåëåðîâ ñ äâèãàòåëåì CONTINENTAL (viï kapitolu “ÚDRŽBA LPG
NUTENZIONE IMPIANTO GPL") e si compone CONTINENTAL (ñìîòðèòå ðàçäåë «ÒÅÕÍÈ- SYSTÉMU”) a pozostáva z nasledovných èastí:
delle seguenti parti: ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ,
F ÐÀÁÎÒÀÞÙÅÉ ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ») è
E ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ÷àñòåé:

C) Bombola GPL Ñ) Áàëëîí ñî ñæèæåííûì ãàçîì C) F¾aša LPG


D) Rubinetto della bombola GPL D) Êðàí äëÿ áàëëîíà ñî ñæèæåííûì ãàçîì D) Ventil f¾aše LPG
E) Raccordo Å) Ñîåäèíèòåëüíîå óñòðîéñòâî E) Konektor
F) Valvola di sicurezza F) Êëàïàí áåçîïàñíîñòè F) Bezpeènostný ventil
G) Vaporizzatore G) Èñïàðèòåëü G) Výparník
H) Valvola filtro Í) Êëàïàí ôèëüòðà H) Filter ventilu

FUNZIONAMENTO A GPL ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÑÆÈÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ CHOD LPG SYSTÉMU


Con la chiave di avviamento inserita ruotare in Âñòàâüòå êëþ÷ çàæèãàíèÿ íà ìåñòî, ïîâåðíèòå Zastrète k¾úè do zapa¾ovania a otoèením do polohy
G 2 naštartujte motor.
posizione 2 per l'avviamento. â ïîëîæåíèå 2 äëÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ.

Un dispositivo di sicurezza, costituito dalla valvola Çàùèòíîå óñòðîéñòâî, ñîñòîÿùåå èç êëàïàíà V prípade neúmyselného vypnutia motora,
filtro (H), blocca l'erogazione della alimentazione, ôèëüòðà (Í), çàáëîêèðóåò ïî