Sei sulla pagina 1di 3

Nuwun – Nuwun, Kawulo Nuwun Sakderengipun sumonggo kulo derekaken ngunjukaken Syukur lan puji,

Dhumateng Allah ingkang Maha Suci,


Sih palimirmo ning gusti ingkang moho agung, estu tansah lumintu
Ingkang kanti rahmatipun kito saget makempal wonten mriki,
kaparingaken dhumateng umatipun, sumrambah dhumateng kulo tuwin
Wonten majlis ingkang islami,
panjenengan sedoyo
Ingkang fa InsyaAllah Ambarkahi ........................................................
 Hadzaratul muhtarom poro alim poro ulama, poro kyai ingkang rinten
Sholawat maas salam mugiyo tansah kaatur kunjuk dhumateng junjungan
kelawan dalu, tansah sumanding kitab suci pinongko panuntun kito Nabi Agung Muhammad SAW ...............................................................
kiblating panembah ingkang tuhu sinayudan mugi2 kito sedoyo saged nampi syafaatipun amiin amiin ya rabbal alamin
 Poro sesepuh pinisepuh ingkang hangkung mastuti dhumateng
Poro rawuh sesepuh pinisepuh, kaum muslimin wal muslimat
pepayoning kautaman, ingkang tuhu pinundi pundi
rohimakumullah. Keparengo kulo sowan ing ngarso panjenengan, kinten
 Dhumateng Almukaromah Ibu Nyai Hj Siti Aisyah saking laladan
badhe mratititsaken lampahing adicoro Pengaosan Maulid Nabi ing siang
.................. ingkang tansah kito tenggo2 menggah mauidhoh
punika. Hanamung sakderengipun kulo ngaturaken pambagyo, sugeng
hasanahipun
rawuh, sugeng siang, kasekecakno anggen panjenengan lelenggahan
 Dhumateng ibu PJ kepala desa Ibu Siti Maryatun, SIP dalah sedoyo
ngantos saparipurnane pengaosan samangke.
perangkatipun ingkang tuhu kinurmatan
 Dhumateng bapak kadus, bapak RW, bpak RT, sedoyo panitia Wondene laksitaning adicoro Pengaosan Maulid Nabi nun inggih
Pengaosan .................................................................... ingkang
1. Sepisan Pambuko
kinabekten
2. Ongko kalih Sambutan Panitia
 Bapak Ibu tuwin sedoyo tamu undangan ingkang sinambrono ing
3. Adicoro ingkang ongko 3 nuninggih Sambutan PJ Kepala Desa Munding
pakurmatan
4. Kalajengaken adicoro ongko 4 nun inggih tahlil
 Lan mboten kesupen Mas Mbak KKN Universitas Negeri Semarang
5. Adicara angka 5 nuninggih istirahat
ingkang dipun Rahmati Allah SWT
6. Kalajengaken adicoro angka 6 nuninggih Tilawah
7. Adicoro ingkang paripurno nuninggih adicoro inti mauidhoh hasanah Kalajeng adicoro ingkang ongko 4 nun inggih Tahlil Ingkang bade dipun
sekalian doa pimpin panjenenganipun bp Modin Jumadi. Dhumateng panjenenganipun
Bapak Modin Jumadi wekdal soho sasono kulo haturaken. Nuwun,
Mekateten renteting adicoro pengaosan ing siang puniko
Adicoro saklajengipun nuninggih istirahat. Ingkang badhe dipun isi Grup
Rehning wekdal sampun winanci, sumonggo pengaosan ing siang puniko
Rebana “Ahsanta” Saking laladan...............................
kito bikak sesarengan kanti wosan umul kitab .............................................
Ngancik adicoro ongko 6 waosan ayat suci alquran ingkang badhe kaasto
Mugi2 kanti waosan umul kitab, Allah paring ridho soho paring barokah
ustadz........................................... Dhumateng panjenenganipun kulo
sehinggo saged dadosaken lancaring adicoro ing siang puniko.
aturaken. Nuwun
Kalajengaken adicoro ongko kalih nun inggih nuninggih sambutan saking
..................................... mugi2 kanti waosan al quran saged barokah
ketua panitia. Dhumateng panjenenganipun Bp H. Ismadi wekdal soho
dhumateng kito sedoyo
sasono kulo haturaken. Nuwun,
Adicoro ongko sedoso nuninggih adicoro inti Pengaosan Maulid Nabi SAW
Mekaten menggah sambutan saking panitia. Dhumateng
nun inggih Mauidhoh Hasanah soho doa penutup ingkang badhe
panjenenganipun Bp H Ismadi kawulo haturaken agunging panuwun
kawedhar dhumateng panjenneganipun Almukaromah Ibu Nyai Hj Siti
Kalajeng adicoro candaipun nuninggih sambutan saking PJ Kepala Desa Aisyah saking laladan.......................... Dhumateng panjenenganipun
Munding. Dhumateng Ibu Siti Maryatun SIP wekdal soho sasono kulo wekdal soho sasono kulo haturaken. Nuwun
haturaken. Nuwun,
Kaum muslimin walmuslimat rohimakumullah, mekaten mauidhoh
Mekaten menggah sambutan saking PJ Kepala Desa Munding. hasanah ingkang sampun kababar dhumateng panjenenganipun ...............
Dhumateng panjenenganipun Ibu Siti Maryatun SIP kawulo haturaken Saestu mugi2 saged hanambahi seserepan dhumateng kito sedoyo.
agunging panuwun Saking kulo pinongko pambagyo adicoro mbok bilih wonten
kekiranganipun kulo nyuwun agunging sih samudro pangatsami. Sugeng
kondur sugeng pepanggihan wonten wekdal sanes semanten.

Potrebbero piacerti anche