Sei sulla pagina 1di 4

22/02/2020

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


a) Esistenza e natura: b) Doppio principio della conoscenza intellettiva:
«Cum enim maxima sit distantia inter intelligibile et esse materiale et - principio estrinseco: la cosa, per mezzo della species
sensibile, non statim forma rei materialis ab intellectu accipitur, sed per
sensibilis
multa media ad eum deducitur. Puta, forma alicuius sensibilis prius fit in
medio, ubi est spiritualior quam in re sensibili, et postmodum in organo - principio intrinseco: l'intelletto agente
sensus; et exinde derivatur ad phantasiam, et ad alias interiores vires;
et ulterius tandem perducitur ad intellectum» (Q.D. De anima, a.20).
c) Le due operazioni della conoscenza intellettiva:
La conoscenza intellettiva:
- la simplex apprehensio (o concettualizzazione)
- implica gli elementi delle facoltà inferiori
- la compositio vel divisio intellectus (o giudicazione)
- si mantiene così un rapporto e una proporzione con la cosa
- si conoscono le cose in quello che hanno di intelligibile (l’essenza o
natura; conoscenza dell’universale)
- si raggiunge una maggiore astrazione - spiritualizzazione

1 2

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


Quadro: d) Elementi della conoscenza intellettiva umana:
Operazione: Semplice apprensione composizione/divisione
- la cosa, per mezzo delle sue qualità attive, agisce sui
- sensi esterni, dando luogo alla sensazione esterna,
Oggetto: essenza, quiddità o natura l’essere della cosa che si prolunga:
- nei sensi interni, che producono la species sensibilis o
Frutto: la ratio (nozione) il giudizio (an sit) phantasma,
e la definizione (quid sit) l’enunciazione - l'intelletto agente agisce su di esso e produce la
affermativa/negativa
species intelligibilis;
Espressione: la vox (parola, termine) La proposizione (oratio)
- l'intelletto possibile la riceve e produce la
o terminum incomplexum o terminum complexum
species intellecta;
- questa è espressa nella parola
semplice (vox) o composta (oratio)

3 4

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


e) Natura intenzionale dei contenuti mentali: e) Natura intenzionale dei contenuti mentali:
- in atto primo si conosce la cosa, e non la species pre- - in atto primo si conosce la cosa, e non la species pre-
sentativa sentativa
- in atto secondo (riflessione) si può conoscere anche la - in atto secondo (riflessione) si può conoscere anche la
species species
- nella conoscenza intellettiva c'è una parziale oggettività - nella conoscenza intellettiva c'è una parziale oggettività
e una parziale soggettività, giacché “quidquid recipi- e una parziale soggettività, giacché “quidquid recipi-
tur, ad modum recipientis recipitur” tur, ad modum recipientis recipitur”
- c'è una mediazione intenzionale della species nella - c'è una mediazione intenzionale della species nella
conoscenza conoscenza

5 6

1
22/02/2020

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


f) Fasi della conoscenza intellettiva umana: h) La conoscenza intellettiva del particolare:
- l’intelletto agente illumina il phantasma, che diventa Questa ha luogo attraverso la conversio ad phantasmata,
species intelligibilis; con la quale si conosce la cosa come esistendo nel partico-
- l'intelletto possibile riceve la species intelligibilis e allora lare:
può conoscere; "De ratione autem huius naturae [in materia corporali existens)
- l'intelletto possibile, conoscendo, produce la species est, quod in aliquo individuo existant, quod non est absque mate-
intellecta, secondo le sue due operazioni ria corporali [...]. Unde natura [...] cuiuscumque materialis rei,
cognosci non potest complete et vere, nisi secundum quod cog-
g) Differenze rispetto alla conoscenza sensitiva: noscitur ut in particulari existens. Particulari autem apprehendi-
- il senso conosce secondo gli accidenti, l'intelletto se- mus per sensum et imaginationem. Et ideo necesse est ad hoc
condo l'essenza; quod intellectus actu intelligat suum obiectum proprium, quod
convertat se ad phantasmata, ut speculetur naturam universalem
- il senso coglie il particolare, l'intelletto l'universale.
in particulari existentem" (I, q.84 a.7).

7 8

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


Doppio principio della conoscenza umana: Doppio principio della conoscenza umana:
«(...) prae omnibus praedictis positionibus rationabilior videtur sententia «Per la causalità congiunta dell’oggetto e dell’intelletto
Philosophi, qui ponit scientiam mentis nostrae partim ab intrinseco agente si forma l’idea o concetto astratto, immateriale e
esse, partim ab extrinseco; non solum a rebus a materia separatis, sed
etiam ab ipsis sensibilibus [...]. Secundum hoc, verum est quod
universale: l’intelletto vede l’intelligibile nel sensibile, quale
scientiam a sensibilibus mens nostra accipit: nihilominus tamen ipsa è rappresentato direttamente nella percezione del senso
anima in se similitudines rerum format, inquantum per lumen intellectus interno e remotamente nei sensi esterni».
agentis efficiuntur formae a sensibilibus abstractae intelligibiles actu, ut
in intellectu possibili recipi possint» (De Verit., q.10 a.6). F. Selvaggi, Filosofia del mondo, p. 89.
«Praeter lumen intellectuale in nobis, exiguntur species intelligibiles a
rebus acceptae, ad scientiam de rebus materialibus habendam» (I,
q.84 a.5).

9 10

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


Necessità dell’intelletto agente: «Sed quia Aristoteles non posuit formas rerum naturalium sub-
«Respondeo dicendum quod, secundum opinionem Platonis, sistere sine materia; formae autem in materia existentes non
nulla necessitas erat ponere intellectum agentem ad faciendum sunt intelligibiles actu, sequebatur quod naturae seu formae re-
intelligibilia in actu; sed forte ad praebendum lumen intelligibile rum sensibilium, quas intelligimus, non essent intelligibiles actu.
intelligenti, ut infra dicetur. Posuit enim Plato formas rerum natu- Nihil autem reducitur de potentia in actum, nisi per aliquod ens
ralium sine materia subsistere, et per consequens eas intelligibi- actu, sicut sensus fit in actu per sensibile in actu. Oportebat igitur
les esse, quia ex hoc est aliquid intelligibile actu, quod est imma- ponere aliquam virtutem ex parte intellectus, quae faceret intelli-
teriale. Et huiusmodi vocabat species, sive ideas, ex quarum gibilia in actu, per abstractionem specierum a conditionibus ma-
participatione dicebat etiam materiam corporalem formari, ad terialibus. Et haec est necessitas ponendi intellectum agentem».
hoc quod individua naturaliter constituerentur in propriis generi- «Ad primum ergo dicendum quod sensibilia inveniuntur actu ex-
bus et speciebus; et intellectus nostros, ad hoc quod de generi- tra animam, et ideo non oportuit ponere sensum agentem» (I
bus et speciebus rerum scientiam haberent». q.79 a.3).

11 12

2
22/02/2020

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


Le due operazioni dell’intelletto: Le due operazioni dell’intelletto:
«Illud ergo proprie dicitur verbum interius, quod intelligens «Duplex est operatio intellectus: intelligentia indivisibilium
intelligendo format. Intellectus autem duo format, secun- qua cognoscit de unoquoque, quid est, et enuntiationem
dum duas eius operationes. Nam secundum operationem affirmativam vel negativam formando qua componit et divi-
suam, quae dicitur indivisibilium intelligentia, format defini- dit. Prima quidem operatio respicit ipsam naturam rei, se-
tionem; secundum vero operationem suam, qua componit cundum quam res intellecta aliquem gradum in entibus ob-
et dividit, format enuntiationem, vel aliquid huiusmodi. Et tinet, sive sit res completa, ut totum aliquod, sive incomple-
ideo, illud sic formatum et expressum per operationem in- ta, ut pars vel accidens. Secunda vero operatio respicit ip-
tellectus, vel definientis vel enuntiantis, exteriori voce signi- sum esse rei, quod quidem resultat ex congregatione prin-
ficatur». cipiorum rei in compositis vel ipsam simplicem naturam rei
Comm. in Ioan. c.1 lc.1 concomitatur, ut in substantiis simplicibus».
In Boeth. De Trinit., q.5 a.3

13 14

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


Coronamento della conoscenza nel giudizio: Coronamento della conoscenza nel giudizio:
«Veritas, [...], secundum Philosophum, solum circa compo- «Per conformitatem intellectus et rei veritas definitur. Unde
sitionem et divisionem intellectus est. Cum enim veritas in- conformitatem istam cognoscere est cognoscere veritatem.
tellectus sit adaequatio intellectus et rei, secundum quod Hanc autem nullo modo sensus cognoscit [...] Intellectus
intellectus dicit esse quod est vel non esse quod non est, autem conformitate sui ad rem intelligibilem cognoscere
ad illud in intellectu veritas pertinet quod intellectus dicit, potest: sed tamen non apprehendit eam secundum quod
non ad operationem qua illud dicit. Non enim ad veritatem cognoscit de aliquo quod quid est. Sed quando iudicat rem
intellectus exigitur ut ipsum intelligere rei aequetur, cum res ita se habere, sicut est forma quam de re apprehendit, tunc
interdum sit materialis, intelligere vero immateriale: sed primo cognoscit et dicit verum. Et hoc facit componendo et
illud quod intellectus intelligendo dicit et cognoscit, oportet dividendo».
esse rei aequatum, ut scilicet ita sit in re sicut intellectus
dicit» (C.G. I, c.59)

15 16

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


«Veritas [...] igitur potest esse in sensu vel in intellectu cog- La reditio completa:
noscente quod quid est, ut in quadam re vera, non autem Il senso interno riflette o ritorna sull’atto del senso esterno, ma
ut cognitum in cognoscente; quod importat nomen veri. non nello stesso atto, ma in un’altro distinto e successivo. Il sen-
Perfectio enim intellectus est verum ut cognitum. Et ideo so può ritornare sul suo proprio atto, e conoscere di conoscere,
proprie loquendo veritas est in intellectu componente et di- ma non può conoscere la sua propria natura, e non ritorna sul
vidente, non autem in sensu, neque in intellectu cognos- suo atto se non per mezzo di un nuovo atto diverso del prece-
cente quod quid est» (S. Th. I, q.16 a.2) dente. Per questo, siccome non è possibile una ‘reflexio in infini-
tum’, non può raggiungere una coscienza piena di sé e della sua
«Philosophus dicit IV Metaphysicae quod diffinientes verum verità.
dicimus ‘cum dicitur esse quod est aut non esse quod non Secondo san Tommaso, il senso non conosce la verità, né la
est’» (De verit., q.1 a.1) natura del suo atto; in esso c’è un inizio di ritorno (reditio) alla
sua essenza, perché «non solum cognoscit sensibile, sed etiam
cognoscit se sentire»; ma non si completa la sua reditio, «quia
sensus non cognoscit essentiam suam».

17 18

3
22/02/2020

A) Conoscenza naturale e spontanea A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica) (conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva 2. Conoscenza intellettiva


La reditio completa: Differenza tra la conoscenza sensitiva e la conoscenza
La ragione di questo si trova nel fatto che «sensus nihil intellettiva :
cognoscit nisi per organum corporale», e «non est autem «Circa ea vero quae hic dicuntur, considerandum est, quare sen-
possibile ut organum medium cadat inter potentiam sensiti- sus sit singularium, scientia vero universalium; et quomodo uni-
vam et seipsum» (De verit., q.1 a.9). Per questo, la reditio versalia sint in anima. Sciendum est igitur circa primum, quod
completa implica la spiritualità della facoltà in cui abbia luo- sensus est virtus in organo corporali; intellectus vero est virtus
immaterialis, quae non est actus alicuius organi corporalis.
go.
Unumquodque autem recipitur in aliquo per modum sui. Cognitio
autem omnis fit per hoc quod cognitum est aliquo modo in cog-
noscente, scilicet secundum similitudinem. Nam cognoscens in
actu, est ipsum cognitum in actu. Oportet igitur quod sensus cor-
poraliter et materialiter recipiat similitudinem rei quae sentitur».

19 20

A) Conoscenza naturale e spontanea


(conoscenza empirica)

2. Conoscenza intellettiva
Differenza tra la conoscenza sensitiva e la conoscenza
intellettiva :
«Intellectus autem recipit similitudinem eius quod intelligitur, in-
corporaliter et immaterialiter. Individuatio autem naturae commu-
nis in rebus corporalibus et materialibus, est ex materia corpora-
li, sub determinatis dimensionibus contenta: universale autem
est per abstractionem ab huiusmodi materia, et materialibus con-
ditionibus individuantibus. Manifestum est igitur, quod similitudo
rei recepta in sensu repraesentat rem secundum quod est singu-
laris; recepta autem in intellectu, repraesentat rem secundum ra-
tionem universalis naturae: et inde est, quod sensus cognoscit
singularia, intellectus vero universalia, et horum sunt scientiae».
In II De anima, lc.12

21