Sei sulla pagina 1di 12

Parashat Shemot ‫פרשת שמות‬

Traduzione italiana di Samuel David Luzzatto, 1872 Testo ebraico composto dal Mechon Mamre
www.mechon-mamre.org

Esodo 1 ‫שמות פרק א‬


1 Sono questi i nomi dei figli d’Israel ‫מוֹת ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַה ָבּ ִ ֖אים‬
֙ ‫וְ ֵ֗א ֶלּה ְשׁ‬ ‫א‬
andati in Egitto - vi andarono con
Giacobbe ciascheduno colla propria ‫יתוֹ ָ ֽבּאוּ׃‬
֖ ‫וּב‬
ֵ ‫ִמ ְצ ָ ֑ריְ ָמה ֵ ֣את ַי ֲֽע ֔קֹב ִ ֥אישׁ‬
famiglia -
2 Ruben, Simeone, Levi e Giuda. ‫שכר‬
֥ ָ ‫יִ ָשּׂ‬ ‫ג‬ ‫יהוּדה׃‬
ֽ ָ ‫אוּבן ִשׁ ְמ ֔עוֹן ֵלִ ֖וי ִ ֽו‬
֣ ֵ ‫ְר‬ ‫ב‬
3 Issachàr, Zevulùn e Binjamìn.
4 Ilan e Naftalì, Gad e Ascèr.
‫ָ ֥דּן וְ נַ ְפ ָתּ ִ ֖לי ָגּ֥ד וְ ָא ֵ ֽשׁר׃‬ ‫ד‬ ‫וּבנְ יָ ִ ֽמן׃‬
ִ ‫בוּל֖ן‬
ֻ ְ‫ז‬
5 Le persone derivate dalla coscia di
Giacobbe erano in tutto settant’anime. ‫ל־נ ֶ֛פשׁ ֹֽי ְצ ֵ ֥אי ֶי ֶֽ רְך־יַ ֲע ֖קֹב ִשׁ ְב ִ ֣עים‬
ֶ ‫ה ַ ֽו יְ ִ֗הי ָכּ‬
Giuseppe poi era (già) in Egitto [perciò
non è qui mentovato cogli altri fratelli,
ֵ ‫יוֹסף ָה ָי֥ה ְב ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃ ו וַ ָיּ ָ֤מת‬
‫יוֹס ֙ף‬ ֖ ֵ ְ‫ָנ ֶ֑פשׁ ו‬
ivi passati col padre]. ‫וּב ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל‬
ְ ‫ל־א ָ֔חיו וְ ֖כֹל ַה ֥דּוֹר ַה ֽהוּא׃ ז‬
ֶ ‫וְ ָכ‬
6 Giuseppe morì, come pure tutti i suoi
fratelli, e tutta quella generazione. ‫אד‬
ֹ ֑ ‫אד ְמ‬
ֹ ֣ ‫ָפּ ֧רוּ ַ ֽו יִּ ְשׁ ְר ֛צוּ וַ יִּ ְר ֥בּוּ וַ יַּ ַֽע ְצ ֖מוּ ִבּ ְמ‬
7 E i figli d’Israel prolificarono, si
propagarono, e divennero numerosi e ‫וַ ָיּ֥  ָקם‬ ‫ח‬ {‫וַ ִתּ ָמּ ֵ ֥לא ָה ָ ֖א ֶרץ א ָ ֹֽתם׃ }פ‬
forti oltremodo, ed il paese [di Gòscen]
ne divenne pieno. ‫ל־מ ְצ ָ ֑ריִ ם ֲא ֶ ֥שׁר ֽל ֹא־יָ ַ ֖דע‬
ִ ‫ְך־ח ָ ֖דשׁ ַע‬
ָ ‫ֶ ֽמ ֶל‬
8 Sorse poi un re nuovo sull’Egitto, il
quale non aveva conosciuto Giuseppe. ‫ל־ע ֑מּוֹ ִה ֗ ֵנּה ַ ֚עם ְבּ ֵנ֣י‬ ֶ ֹ ‫ת־יוֹסף׃ ט וַ ֖יּ‬
ַ ‫אמר ֶא‬ ֵֽ ‫ֶא‬
9 Questi disse al suo popolo: Ecco il
popolo degl’Israeliti è [si va facendo] ‫ָ ֥ה ָבה‬ ‫י‬ ‫יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַ ֥רב וְ ָע ֖צוּם ִמ ֶ ֽמּנּוּ׃‬
numeroso e forte più di noi.
10 Or via studiamo contro di lui
‫י־ת ְק ֶ ֤ראנָ ה‬
ִ ‫ִ ֽנ ְת ַח ְכּ ָ ֖מה ֑לוֹ ֶפּן־יִ ְר ֶ֗בּה וְ ָה ָ֞יה ִ ֽכּ‬
qualche stratagemma, per ch’ei non
s’aumenti a segno, che accadendo
‫ם־הוּא ַעל־ ֣שׂ ֹנְ ֵ֔אינוּ‬
֙ ַ‫נוֹסף גּ‬
֤ ַ ְ‫ִמ ְל ָח ָמ ֙ה ו‬
qualche guerra possa unirsi ai nostri
nemici, guerreggiare contro di noi, e
‫וַ יָּ ִ ֤שׂימוּ‬ ‫יא‬ ָ ‫ם־בּנוּ וְ ָע ָ ֥לה ִמ‬
‫ן־ה ָ ֽא ֶרץ׃‬ ֖ ָ ‫וְ נִ ְל ַח‬
poscia andarsene via dal paese. ‫ֹלתם‬
֑ ָ ‫ָע ָל ֙יו ָשׂ ֵ ֣רי ִמ ִ֔סּים ְל ַ ֥מ ַען ַענּ ֹ֖תוֹ ְבּ ִס ְב‬
11 Quindi istituirono sopra di esso
(popolo) dei commissari di leva ‫תם‬
ֹ ֖ ‫ת־פּ‬
ִ ‫נוֹת ְל ַפ ְר ֔עֹה ֶא‬
֙ ‫וַ ִ֜יּ ֶבן ָע ֵ ֤רי ִמ ְס ְכּ‬
[incaricati di toglierne gl’individui più
robusti], affine di opprimerlo colle loro ‫וְ ַ ֽכ ֲא ֶשׁ ֙ר יְ ַענּ֣ וּ א ֹ֔תוֹ ֵ ֥כּן‬ ‫יב‬ ‫ת־ר ַע ְמ ֵ ֽסס׃‬
ֽ ַ ‫וְ ֶא‬
gravezze. Esso fabbricò per Faraone
delle città ad uso di magazzini, Pithòm ‫יִ ְר ֶ ֖בּה וְ ֵכ֣ן יִ ְפ ֑ר ֹץ וַ יָּ ֻ ֕קצוּ ִמ ְפּ ֵנ֖י ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃‬
e Raamsès.
12 Però quanto più essi l’opprimevano, ‫ת־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ָ ֽפ ֶרְך׃‬
ְ ‫יג וַ יַּ ֲֽע ִ ֧בדוּ ִמ ְצ ַ ֛ריִ ם ֶא‬
tanto più esso s’aumentava, e tanto più
straordinariamente s’aumentava; ‫יהם ַ ֽבּ ֲעב ָ ֹ֣דה ָק ָ֗שׁה‬
ֶ֜ ֵ‫ת־חיּ‬
ַ ‫וַ יְ ָ ֽמ ְר ֨רוּ ֶא‬ ‫יד‬
cosicché si crucciavano a cagione dei

www.torah.it 1 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
figli d’Israel. ‫ל־עב ָ ֹ֖דה ַבּ ָשּׂ ֶ ֑דה ֵ ֚את‬
ֲ ‫וּב ָכ‬
ְ ‫וּב ְל ֵב ֔ ִנים‬
ִ ‫ְבּ ֨חֹ ֶמ ֙ר‬
13 Gli Egizi fecero quindi servire
gl’Israeliti con durezza. ‫ר־ע ְב ֥דוּ ָב ֶ ֖הם ְבּ ָ ֽפ ֶרְך׃‬
ֽ ָ ‫ב ָד ָ֔תם ֲא ֶשׁ‬
ֹ ֣ ‫ל־ע‬
ֲ ‫ָכּ‬
14 Ed amareggiarono la loro vita con
lavori penosi, colla malta e coi mattoni, ‫אמ ֙ר ֶ ֣מ ֶלְך ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ַ ֽל ְמיַ ְלּ ֖ד ֹת ָ ֽה ִע ְב ִר ֹ֑יּת‬
ֶ ֹ ‫טו וַ ֨יּ‬
e con ogni lavoro di campagna: ogni
lavoro, cui gli assoggettavano, (ve li ‫ֲא ֶ֨שׁר ֵ ֤שׁם ָ ֽה ַא ַח ֙ת ִשׁ ְפ ָ ֔רה וְ ֵ ֥שׁם ַה ֵשּׁ ִנ֖ית‬
assoggettavano) con durezza.
15 Indi il re d’Egitto disse alle ostetrici
‫ת־ה ִע ְב ִריּ֔ וֹת‬
ֽ ָ ‫אמר ְבּיַ ֶלּ ְד ֶ ֙כן ֶא‬
ֶ ֹ ‫וַ ֗יּ‬ ‫טז‬ ‫פּוּעה׃‬
ָֽ
delle Ebree, delle quali l’una aveva
nome Scifrà, e l’altra Puà. ‫הוּא ַ ֽו ֲה ִמ ֶ ֣תּן‬
֙ ‫ם־בּן‬
֥ ֵ ‫ל־ה ָא ְב ָנ֑ יִ ם ִא‬
ֽ ָ ‫יתן ַע‬
֖ ֶ ‫ְוּר ִא‬
16 Disse cioè: Quando assisterete al
parto le Ebree, osserverete sopra la
ָ ‫יראן‬
֤ ֶ ‫וַ ִתּ‬ ‫יז‬ ‫ם־בּת ִ ֖הוא וָ ָ ֽחיָ ה׃‬
֥ ַ ‫א ֹ֔תוֹ וְ ִא‬
seggiola [o: sul vase da lavare il ‫ֹלהים וְ ֣ל ֹא ָע ֔שׂוּ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֛שׁר‬
ִ֔ ‫ת־ה ֱא‬
֣ ָ ‫ַ ֽה ְמיַ ְלּד ֹ֙ת ֶא‬
neonato]: s’egli è un figlio, lo farete
morire; e s’è una figlia, viva pure. ָ ‫וַ ְתּ ַח ֶיּ֖ין‬ ‫ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם‬ ‫ֶ ֣מ ֶלְך‬ ‫יהן‬
֖ ֶ ‫ֲא ֵל‬ ‫ִדּ ֶ ֥בּר‬
17 Però le ostetrici temettero Iddio, e
non eseguirono quanto avea loro ‫ְך־מ ְצ ַ ֨ריִ ֙ם‬
ִ ‫וַ יִּ ְק ָ ֤רא ֶ ֽמ ֶל‬ ‫יח‬ ‫ת־היְ ָל ִ ֽדים׃‬
ַ ‫ֶא‬
ordinato il re d’Egitto, ma lasciarono
vivere i fanciulli. ‫יתן ַה ָדּ ָ ֣בר‬
֖ ֶ ‫וּע ֲע ִשׂ‬
ַ ‫אמר ָל ֶ֔הן ַמ ֥דּ‬
ֶ ֹ ‫ַ ֽל ְמיַ ְלּ ֔ד ֹת וַ ֣יּ‬
18 Quindi il re d’Egitto chiamò le
ostetrici, e disse loro: Com’è che faceste ָ ‫ֹאמ ְרן‬
֤ ַ ‫וַ תּ‬ ‫יט‬ ‫ת־היְ ָל ִ ֽדים׃‬
ַ ‫ַה ֶזּ֑ה וַ ְתּ ַח ֶיּ֖ין ָ ֶא‬
tal cosa, che avete cioè lasciati vivere i
fanciulli? ‫ל־פּ ְר ֔עֹה ִ ֣כּי ֧ל ֹא ַכנָּ ִ ֛שׁים‬
ַ ‫ַ ֽה ְמיַ ְלּד ֹ֙ת ֶא‬
19 Le ostetrici dissero a Faraone:
Perché le donne Ebree non sono come ‫י־חי֣ וֹת ֵ֔הנָּ ה ְבּ ֶ֨ט ֶרם‬
ָ ‫ַה ִמּ ְצ ִר ֹ֖יּת ָ ֽה ִע ְב ִר ֹ֑יּת ִ ֽכּ‬
le egizie, ma sono vigorose: innanzi che
l’ostetrice sia venuta a loro, hanno già
‫יטב‬
ֶ ‫וַ ֵ ֥יּ‬ ‫כ‬ ‫ָתּ ֧בוֹא ֲא ֵל ֶ ֛הן ַה ְמיַ ֶלּ ֶ֖דת וְ יָ ָ ֽלדוּ׃‬
partorito.
20 Iddio beneficò le ostetrici, ed il
‫ֹלהים ַ ֽל ְמיַ ְלּ ֑ד ֹת וַ ִיּ ֶ֧ רב ָה ָ ֛עם וַ יַּ ַֽע ְצ ֖מוּ‬
֖ ִ ‫ֱא‬
popolo divenne numeroso e folto ‫ַ ֽה ְמיַ ְלּ ֖ד ֹת‬ ‫ִ ֽכּי־יָ ְר ֥אוּ‬ ‫וַ יְ ִ֕הי‬ ‫כא‬ ‫אד׃‬
ֹ ֽ ‫ְמ‬
oltremodo.
21 Ora, poiché le ostetrici temettero ‫וַ יְ ַצ֣ו‬ ‫כב‬ ‫ֹלהים וַ יַּ ַ֥עשׂ ָל ֶ ֖הם ָבּ ִ ֽתּים׃‬
֑ ִ ‫ת־ה ֱא‬
ֽ ָ ‫ֶא‬
Iddio, egli fece loro delle case [cioè
famiglie, vale a dire diede loro ‫ל־ה ֵ ֣בּן ַהיִּ ֗לּוֹד‬
ַ ‫מר ָכּ‬
ֹ ֑ ‫ל־ע ֖מּוֹ ֵלא‬
ַ ‫ַפּ ְר ֔עֹה ְל ָכ‬
numerosa figliuolanza].
22 Faraone poi comandò a tutto il suo {‫ל־ה ַ ֖בּת ְתּ ַחיּֽ וּן׃ }פ‬
ַ ‫יכהוּ וְ ָכ‬
ֻ֔ ‫א ָר ֙ה ַתּ ְשׁ ִל‬
ֹ ֨ ְ‫ַהי‬
popolo, con dire: Ogni figlio che nasce
[agl’Israeliti] lo gitterete nel Nilo, ed
ogni figlia lascerete vivere.

Esodo 2 ‫שמות פרק ב‬


1 Un uomo della famiglia di Levi era an- ‫ת־לִ ֽוי׃‬
ֵ ‫ת־בּ‬
ַ ‫וַ ֵ ֥יּ ֶלְך ִ ֖אישׁ ִמ ֵבּ֣ית ֵלִו֑י וַ יִּ ַ ֖קּח ֶא‬ ‫א‬
dato ed aveva preso una figlia di Levi.
2 La donna, divenuta incinta, partorì ‫ֹתוֹ‬
֙ ‫וַ ַ ֥תּ ַהר ָ ֽה ִא ָ ֖שּׁה וַ ֵ ֣תּ ֶלד ֵ ֑בּן וַ ֵ ֤תּ ֶרא א‬ ‫ב‬
un figlio; e vedendo ch’era buono, lo
tenne nascosto per tre mesi. ‫ֹלשׁה יְ ָר ִ ֽחים׃‬
֥ ָ ‫י־טוֹב ֔הוּא ַ ֽו ִתּ ְצ ְפּ ֵנ֖הוּ ְשׁ‬
֣ ‫ִכּ‬

www.torah.it 2 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
3 Ma non potendo più tenerlo ascoso, ‫ח־לוֹ ֵ ֣תּ ַבת‬
֙ ‫עוֹד ַה ְצּ ִפינוֹ֒ וַ ִ ֽתּ ַ ֽקּ‬
֮ ‫ג וְ ֽל ֹא־יָ ְכ ָל֣ה‬
gli prese una cassetta di papiro, la
spalmò di bitume e di pece, vi pose il ‫וּב ָזּ ֶ֑פת וַ ָ ֤תּ ֶשׂם ָבּ ֙הּ‬
ַ ‫֔גּ ֹ ֶמא וַ ַתּ ְח ְמ ָ ֥רה ַ ֽב ֵח ָ ֖מר‬
fanciullo, e la pose nella giuncaja, sulla
riva del Nilo. ‫אר׃‬
ֹ ֽ ְ‫ל־שׂ ַ ֥פת ַהי‬
ְ ‫ת־ה ֶ֔יּ ֶלד וַ ָ ֥תּ ֶשׂם ַבּ ֖סּוּף ַע‬
ַ ‫ֶא‬
4 E la sorella di lui si collocò da lungi,
per sapere ciò che ne avverrebbe. ‫ד וַ ֵ ֽתּ ַת ַ ֥צּב ֲאח ֹ֖תוֹ ֵ ֽמ ָר ֑חֹק ְל ֵד ָ֕עה ַמה־יֵּ ָֽע ֶ ֖שׂה‬
5 La figlia di Faraone era discesa a
lavarsi presso al Nilo, e le sue donzelle ‫אר‬
ֹ ֔ ְ‫ל־הי‬
ַ ‫ת־פּ ְרע ֹ֙ה ִל ְר ֣חֹץ ַע‬
ַ ‫וַ ֵ ֤תּ ֶרד ַבּ‬ ‫ה‬ ‫ֽלוֹ׃‬
passeggiavano sulla riva del Nilo; vide
la cassetta in mezzo alla giuncaja, e ‫אר וַ ֵ ֤תּ ֶרא‬
ֹ ֑ ְ‫ל־י֣ד ַהי‬
ַ ‫יה ֽהֹ ְל ֖כֹת ַע‬
ָ ‫וְ ַנ ֲֽער ֶ ֹ֥ת‬
mandò la sua ancella, la quale la prese.
6 L’aprì, e lo vide, il bambino, e trovato
‫וַ ִתּ ְשׁ ַ ֥לח‬ ‫ַה ֔סּוּף‬ ‫ְבּ ֣תוְֹך‬ ‫ת־ה ֵתּ ָב ֙ה‬
ַ ‫ֶא‬
ch’era un fanciullo piangente, n’ebbe ‫ת־א ָמ ָ ֖תהּ וַ ִתּ ָקּ ֶ ֽח ָה׃ ו וַ ִתּ ְפ ַתּ ֙ח וַ ִתּ ְר ֵ ֣אהוּ‬
ֲ ‫ֶא‬
pietà, e disse: Quest’è dei bambini degli
Ebrei. ‫מל ָע ֔ ָליו‬
ֹ ֣ ‫ה־נ ַ֖ער בּ ֶֹכ֑ה וַ ַתּ ְח‬
ַ ֵ‫ת־ה ֶ֔יּ ֶלד וְ ִהנּ‬
ַ ‫ֶא‬
7 La sorella di lui disse alla figlia di
Faraone: Vuoi ch’io vada a chiamarti ‫אמר‬
ֶ ֹ ‫וַ ֣תּ‬ ‫ז‬ ‫אמר ִמיַּ ְל ֵ ֥די ָ ֽה ִע ְב ִ ֖רים ֶזֽה׃‬
ֶ ֹ ‫וַ ֕תּ‬
una donna lattante, delle Ebree, che ti
allatti il bambino? ‫אתי ָל ְ֙ך‬
ִ ‫ה ַ ֽה ֵא ֗ ֵלְך וְ ָק ָ ֤ר‬
֒ ֹ‫ת־פּ ְרע‬
ַ ‫ל־בּ‬
ַ ‫ֹתוֹ ֶא‬
֮ ‫ֲאח‬
8 La figlia di Faraone le disse: Va. E la
donzella andò, e chiamò la madre del ‫ִא ָ ֣שּׁה ֵמ ֔ ֶינ ֶקת ִ ֖מן ָ ֽה ִע ְב ִר ֹ֑יּת וְ ֵת ִ ֥ינק ָ ֖לְך‬
bambino.
9 La figlia di Faraone le disse: Prendi ‫ת־פּ ְר ֖עֹה ֵל ִ֑כי‬
ַ ‫ר־להּ ַבּ‬
֥ ָ ‫אמ‬
ֶ ֹ ‫ת־ה ָיּ ֶֽלד׃ ח וַ ֽתּ‬
ַ ‫ֶא‬
teco questo bambino, e allattalo per
mio conto, ed io (ti) darò la tua ‫ת־אם ַה ָיּ ֶֽלד׃‬
֥ ֵ ‫וַ ֵ֨תּ ֶל ְ֙ך ָ ֽה ַע ְל ָ֔מה וַ ִתּ ְק ָ ֖רא ֶא‬
mercede. La donna prese il bambino e
lo allattò.
‫ֵה ֜ ִיל ִיכי‬ ‫ת־פּ ְר ֗עֹה‬
ַ ‫ַבּ‬ ‫ָל֣הּ‬ ‫אמר‬
ֶ ֹ ‫וַ ֧תּ‬ ‫ט‬

10 Cresciuto il bambino, lo recò alla


figlia di Faraone, la quale l’ebbe qual
‫ת־ה ֶיּ֤ ֶלד ַהזֶּ ֙ה וְ ֵ ֽהינִ ִ ֣ קהוּ ֔ ִלי ַ ֽו ֲא ִנ֖י ֶא ֵ ֣תּן‬
ַ ‫ֶא‬
figlio, e gl’impose nome Mosè, ‫ַה ֶיּ ֶ֖לד‬ ‫ָ ֽה ִא ָ ֛שּׁה‬ ‫וַ ִתּ ַ ֧קּח‬ ‫ת־שׂ ָכ ֵ ֑רְך‬
ְ ‫ֶא‬
soggiungendo: poiché dall’acqua lo
salvai. ‫הוּ‬
֙ ‫וַ ְתּ ִב ֵ֨א‬ ‫ַה ֶ֗יּ ֶלד‬ ‫וַ יִּ ְג ַ ֣דּל‬ ‫י‬ ‫וַ ְתּנִ י ֵ ֽ קהוּ׃‬
11 Ora, in quel tempo, cresciuto Mosè,
uscì appo i suoi fratelli, osservò le loro ‫מוֹ‬
֙ ‫י־להּ ְל ֵ ֑בן וַ ִתּ ְק ָ ֤רא ְשׁ‬
֖ ָ ‫ת־פּ ְר ֔עֹה ַ ֽו יְ ִה‬
ַ ‫ְל ַב‬
gravezze; vide un uomo egizio, che
batteva un uomo ebreo, dei suoi ‫יתהוּ׃‬
ֽ ִ ‫ן־ה ַ ֖מּיִ ם ְמ ִשׁ‬ ֶ ֹ ‫מ ֶֹ֔שׁה וַ ֕תּ‬
ַ ‫אמר ִ ֥כּי ִמ‬
fratelli.
12 Voltatosi di qua e di là, e visto che ‫וַ יְ ִ ֣הי ׀ ַבּיָּ ִ ֣מים ָה ֵ֗הם וַ יִּ ְג ַ ֤דּל מ ֶֹשׁ ֙ה וַ יֵּ ֵצ֣א‬ ‫יא‬
non c’era persona, percosse l’Egiziano,
e lo nascose nella sabbia. ‫ֹלתם וַ יַּ ְר ֙א ִ ֣אישׁ‬
֑ ָ ‫ל־א ָ֔חיו וַ ַיּ ְ֖ רא ְבּ ִס ְב‬
ֶ ‫ֶא‬
13 Uscito un altro giorno, vide due
uomini ebrei che si azzuffavano; e disse ‫ישׁ־ע ְב ִ ֖רי ֵ ֽמ ֶא ָ ֽחיו׃ יב וַ ִיּ ֶ֤פן כּ ֹ֙ה‬
ִ ‫ִמ ְצ ִ ֔רי ַמ ֶ ֥כּה ִא‬
a colui che aveva il torto:
‫ת־ה ִמּ ְצ ִ ֔רי‬
ַ ‫וָ ֔כֹה וַ ַיּ ְ֖ רא ִ ֣כּי ֵ ֣אין ִ ֑אישׁ וַ יַּ ְ֙ך ֶא‬
‫ַ ֽו יִּ ְט ְמ ֵ ֖נהוּ ַבּ ֽחוֹל׃ יג וַ יֵּ ֵצ ֙א ַבּיּ֣ וֹם ַה ֵשּׁ ֔ ִני וְ ִה ֵנּ֛ה‬
‫אמ ֙ר ָ ֽל ָר ָ֔שׁע‬
ֶ ֹ ‫ֽי־אנָ ִ ֥שׁים ִע ְב ִ ֖רים נִ ִ ֑צּים וַ ֨יּ‬
ֲ ‫ְשׁ ֵנ‬

www.torah.it 3 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
Perché batti il tuo prossimo? ‫אמר ִ ֣מי ָ ֽשׂ ְמ ָ֞ך ְל ִ֨אישׁ‬
ֶ ֹ ‫ָ ֥ל ָמּה ַת ֶ ֖כּה ֵר ֶ ֽעָך׃ יד ַו֠יּ‬
14 Ma colui disse: Chi t’ha costituito
signore e giudice su di noi? Pensi tu ‫ַ ֤שׂר וְ שׁ ֵֹפ ֙ט ָע ֔ ֵלינוּ ַה ְל ָה ְר ֨ ֵגנִ ֙י ַא ָ ֣תּה א ֵֹ֔מר‬
d’uccidermi, come uccidesti l’Egiziano?
Mosè temette, e disse (tra sè): Dunque ‫ירא מ ֶֹשׁ ֙ה‬
֤ ָ ִ‫ת־ה ִמּ ְצ ִ ֑רי וַ יּ‬
ַ ‫ַ ֽכּ ֲא ֶ ֥שׁר ָה ַ ֖רגְ ָתּ ֶא‬
la cosa si è saputa.
15 Faraone, udita questa cosa, voleva ‫נוֹדע ַה ָדּ ָ ֽבר׃ טו וַ יִּ ְשׁ ַ ֤מע ַפּ ְרע ֹ֙ה‬
֥ ַ ‫אמר ָא ֵ ֖כן‬
ַ֔ ֹ ‫וַ יּ‬
uccidere Mosè; ma Mosè se ne fuggì da
Faraone, e andò ad abitare nel paese di ‫ֹשׁה‬
֑ ֶ ‫ת־ה ָדּ ָ ֣בר ַה ֶ֔זּה וַ יְ ַב ֵ ֖קּשׁ ַ ֽל ֲה ֣ר ֹג ֶאת־מ‬
ַ ‫ֶא‬
Midjan, e [a prima giunta] si soffermò
vicino ad un pozzo. ‫וַ יֵּ ֶ֥שׁב‬ ‫ַפ ְר ֔עֹה‬ ‫ִמ ְפּ ֵנ֣י‬ ‫מ ֶֹשׁ ֙ה‬ ‫וַ יִּ ְב ַ ֤רח‬
16 Il sacerdote di Midjàn aveva sette
figlie. Esse vennero, attinsero acqua, ed
‫ְוּלכ ֵ ֹ֥הן‬ ‫טז‬ ‫ל־ה ְבּ ֵ ֽאר׃‬
ַ ‫ץ־מ ְד ָי֖ ן וַ יֵּ ֥ ֶשׁב ַ ֽע‬
ִ ‫ְבּ ֶ ֽא ֶר‬
empirono i canali, per abbeverare il ‫שׁ ַבע ָבּנ֑ וֹת וַ ָתּ ֣ב ֹאנָ ה וַ ִתּ ְד ֗ ֶלנָ ה‬
֣ ֶ ‫ִמ ְד ָי֖ ן‬
bestiame minuto del loro padre.
17 Venuti i pastori, le scacciarono; ma ‫ת־ה ְר ָה ִ֔טים ְל ַה ְשׁ ֖קוֹת ֥צ ֹאן‬
֣ ָ ‫וַ ְתּ ַמ ֨ ֶלּאנָ ֙ה ֶא‬
Mosè si alzò e le difese, ed abbeverò il
loro bestiame. ‫וַ יָּ ֥בֹאוּ ָ ֽהר ִ ֹ֖עים וַ יְ ָ ֽג ְ ר ֑שׁוּם וַ ָיּ֤ ָ קם‬ ‫יז‬ ֽ ֶ ‫ֲא ִב‬
‫יהן׃‬
18 Giunte che furono presso Reuèl loro
padre [avo], egli disse: Com’è che oggi ‫אנֽם׃‬
ָ ֹ ‫ֶאת־צ‬ ‫וַ יַּ ְ֖שׁ ְק‬ ‫וֹשׁ ָ֔ען‬
ִ ֣‫וַ יּ‬ ‫מ ֶֹשׁ ֙ה‬
siete venute presto?
19 Ed elleno dissero: Un uomo egizio ci ‫אמר‬
ֶ ֹ ‫יהן וַ ֕יּ‬
֑ ֶ ‫עוּאל ֲא ִב‬
֖ ֵ ‫ל־ר‬
ְ ‫וַ ָתּ ֕ב ֹאנָ ה ֶא‬ ‫יח‬
liberò dai pastori, ed anche attinse per
noi, ed abbeverò il bestiame. ‫ֹאמ ְרן ָ ִ ֣אישׁ‬
ַ֕ ‫וּע ִ ֽמ ַה ְר ֶ ֥תּן ֖בּ ֹא ַהיּֽ וֹם׃ יט וַ תּ‬
ַ ‫ַמ ֛דּ‬
20 E quegli disse alle sue figlie: E dov’è
egli? Perché mai avete abbandonato ‫ם־דּ ֹ֤לה ָד ָל ֙ה‬
ָ ַ‫ִמ ְצ ִ ֔רי ִה ִצּ ָיל֖נוּ ִמ ַיּ֣ד ָ ֽהר ִ ֹ֑עים וְ ג‬
quell’uomo? Invitatelo, che venga a
pranzo.
‫ל־בּנ ָ ֹ֖תיו‬ ֶ ֹ ‫ת־ה ֽצּ ֹאן׃ כ וַ ֥יּ‬
ְ ‫אמר ֶא‬ ַ ‫֔ ָלנוּ וַ יַּ ְ֖שׁ ְק ֶא‬
21 Mosè acconsentì di restare presso
quell’uomo, ed egli diede a Mosè
‫ת־ה ִ֔אישׁ ִק ְר ֶ ֥אן ֖לוֹ‬
ָ ‫וְ ַאיּ֑ וֹ ָל ָ֤מּה זֶּ ֙ה ֲעזַ ְב ֶ ֣תּן ֶא‬
Sipporà sua figlia. ‫שׁ ֶבת‬
֣ ֶ ‫ֹשׁה ָל‬
֖ ֶ ‫וֹאל מ‬
ֶ ֥‫וַ יּ‬ ‫כא‬ ‫אכל ָ ֽל ֶחם׃‬
ַ ֹ ‫וְ ֥י‬
22 Questa partorì un figlio, al quale
(Mosè) pose nome Gheresciòm, poiché ‫ת־צפּ ָ ֹ֥רה ִב ֖תּוֹ ְלמ ֶ ֹֽשׁה׃‬
ִ ‫ת־ה ִ ֑אישׁ וַ יִּ ֵ ֛תּן ֶא‬
ָ ‫ֶא‬
disse: Sono divenuto pellegrino in terra
straniera. ‫ת־שׁ ֖מוֹ ֵגּ ְֽ ר ֑שׁ ֹם ִ ֣כּי‬
ְ ‫וַ ֵ ֣תּ ֶלד ֵ֔בּן וַ יִּ ְק ָ ֥רא ֶא‬ ‫כב‬
23 Ora, dopo lungo tempo, morì il re
d’Egitto, e gl’Israeliti sospirarono e {‫ָא ַ֔מר ֵגּ֣ר ָה ִ֔י ִיתי ְבּ ֶ ֖א ֶרץ נָ ְכ ִר ָיּֽה׃ }פ‬
sclamarono a cagione della schiavitù,
ed il loro clamore per la schiavitù salì a ‫וַ יְ ִהי֩ ַביָּ ִ֨מים ָ ֽה ַר ִ֜בּים ָה ֵ֗הם וַ ָ֨יּ ָמ ֙ת ֶ ֣מ ֶלְך‬ ‫כג‬
Dio.
24 Iddio udì il loro gemito, e fu memore ‫ן־ה ֲעב ָ ֹ֖דה‬
ֽ ָ ‫ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם וַ יֵּ ָ ֽאנְ ֧חוּ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל ִמ‬
della promessa fatta ad Abramo, Isacco
e Giacobbe. ‫ֹלהים‬
֖ ִ ‫ל־ה ֱא‬
ֽ ָ ‫ֶא‬ ‫ַשׁוְ ָע ָ ֛תם‬ ‫וַ ַ ֧תּ ַעל‬ ‫וַ יִּ זְ ָ ֑עקוּ‬
‫ֹלהים‬
֖ ִ ‫ֱא‬ ‫וַ יִּ ְשׁ ַ ֥מע‬ ‫כד‬ ‫ן־ה ֲעב ָ ֹֽדה׃‬
ֽ ָ ‫ִמ‬
‫יתוֹ‬
֔ ‫ת־בּ ִר‬
ְ ‫ֹלה ֙ים ֶא‬
ִ ‫ֶאת־ ַנ ֲֽא ָק ָ ֑תם וַ יִּ זְ ֤כֹּר ֱא‬
‫וְ ֶ ֽאת־יַ ֲע ֽקֹב׃‬ ‫ֶאת־יִ ְצ ָ ֥חק‬ ‫ת־א ְב ָר ָ ֖הם‬
ַ ‫ֶא‬

www.torah.it 4 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
25Iddio vide (la condizione ‫ת־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וַ ֵיּ֖ ַ דע‬
ְ ‫ֹלהים ֶא‬
֖ ִ ‫וַ ַיּ֥  ְרא ֱא‬ ‫כה‬
de)gl’Israeliti, e Iddio seppe [decise ciò
che avea a fare]. ‫ֹלהים׃‬
ֽ ִ ‫ֱא‬

Esodo 3 ‫שמות פרק ג‬


1 Mosè pasturava il bestiame minuto di ‫ת־צ ֹאן יִ ְת ֥רוֹ ֽחֹ ְתנ֖ וֹ‬
֛ ‫וּמ ֶֹ֗שׁה ָה ָי֥ה ר ֶ ֹ֛עה ֶא‬ ‫א‬
Ithrò suo suocero, sacerdote di Midjàn;
e guidando (una volta) il bestiame ‫אן ַא ַ ֣חר ַה ִמּ ְד ָ֔בּר‬
֙ ֹ ‫ת־הצּ‬
ַ ‫כּ ֵ ֹ֣הן ִמ ְד ָי֑ ן וַ יִּ נְ ַ ֤הג ֶא‬
lungo la campagna rasa, arrivò al
monte di Dio, all’Orèb. ‫ַו֠יֵּ ָרא‬ ‫ב‬ ‫ֹלהים ח ֵ ֹֽר ָבה׃‬
֖ ִ ‫ל־הר ָ ֽה ֱא‬
֥ ַ ‫וַ יָּ ֛ב ֹא ֶא‬
2 Un angelo del Signore gli apparve di
mezzo ad un roveto, in una fiamma di ‫ת־אשׁ ִמ ֣תּוְֹך‬
֖ ֵ ‫הו֥ה ֵא ָל֛יו ְבּ ַל ַבּ‬
ָ ְ‫ַמ ְל ַ֨אְך י‬
fuoco. Egli vide (cioè) ch’il roveto ardeva
nel fuoco, ed il roveto non si ‫ַה ְסּ ֶנ֑ה וַ ַ֗יּ ְרא וְ ִה ֵ ֤נּה ַה ְסּנֶ ֙ה בּ ֵֹע֣ר ָבּ ֵ֔אשׁ‬
consumava.
3 Mosè disse: Voglio accostarmi, e
‫אמר מ ֶֹ֔שׁה‬
ֶ ֹ ‫וַ ֣יּ‬ ‫ג‬ ‫וְ ַה ְסּ ֶנ֖ה ֵא ֶינ֥נּוּ ֻא ָ ֽכּל׃‬
vedere questo grande fenomeno come ‫ת־ה ַמּ ְר ֶ ֥אה ַה ָגּ ֖ד ֹל‬
ַ ‫ה־נּ֣א וְ ֶא ְר ֶ֔אה ֶא‬
ָ ‫ָא ֻ ֽס ָר‬
sia ch’il roveto non si consuma.
4 Il Signore vedendo ch’egli si accostava ָ ְ‫וּע ֽל ֹא־יִ ְב ַ ֥ער ַה ְסּ ֶנֽה׃ ד וַ ַיּ ְ֥ רא י‬
‫הו֖ה‬ ַ ‫ַה ֶזּ֑ה ַמ ֖דּ‬
per vedere, Iddio lo chiamò di mezzo al
roveto, e disse: Mosè! Mosè! - E questi ‫ֹלהים ִמ ֣תּוְֹך‬
ִ֜ ‫ִ ֣כּי ָ ֣סר ִל ְר ֑אוֹת וַ יִּ ְק ָר ֩א ֵא ֨ ָליו ֱא‬
disse: Eccomi.
5 E (Iddio) disse: Non t’avvicinare qui. ֶ ֹ ‫אמר מ ֶ ֹ֥שׁה מ ֶ ֹ֖שׁה וַ ֥יּ‬
‫אמר ִה ֵנּֽנִ י׃‬ ֶ ֹ ‫ַה ְסּ ֗ ֶנה וַ ֛יּ‬
Togliti le scarpe dai piedi; perocchè il
luogo, sul quale tu stai, è un terreno ‫ל־תּ ְק ַ ֣רב ֲה ֹ֑לם ַשׁל־נְ ָע ֨ ֶל ֙יָך ֵמ ַ ֣על‬
ִ ‫אמר ַא‬
ֶ ֹ ‫ה וַ ֖יּ‬
santo.
6 Indi soggiunse: Io sono il Dio di tuo ‫עוֹמד ָע ֔ ָליו‬
֣ ֵ ‫ַר ְג ֔ ֶליָך ִ ֣כּי ַה ָמּ ֗קוֹם ֲא ֶ ֤שׁר ַא ָתּ ֙ה‬
padre, il Dio d’Abramo, il Dio d’Isacco,
e il Dio di Giacobbe. - Mosè si nascose ‫ֹלהי‬
֣ ֵ ‫ֹכי ֱא‬
֙ ִ ‫אמר ָ ֽאנ‬
ֶ ֹ ‫ַא ְד ַמת־ ֖קֹ ֶדשׁ ֽהוּא׃ ו וַ ֗יּ‬
il volto, poiché temette di guardare
verso Dio.
‫ֽאֹלהי‬
֣ ֵ ‫ֹלהי יִ ְצ ָ ֖חק ֵו‬
֥ ֵ ‫ֹלהי ַא ְב ָר ָ ֛הם ֱא‬
֧ ֵ ‫ָא ִ֔ביָך ֱא‬
7 Il Signore soggiunse: Ho veduto la
miseria del mio popolo ch’è in Egitto,
‫ַי ֲֽע ֑קֹב וַ יַּ ְס ֵ ֤תּר מ ֶֹשׁ ֙ה ָפּ ֔ ָניו ִ ֣כּי יָ ֵ ֔רא ֵ ֽמ ַה ִ ֖בּיט‬
ed ho udito le grida che manda a ‫אה ָר ִ ֛א ִיתי‬
ֹ ֥ ‫הוה ָר‬
֔ ָ ְ‫אמר י‬
ֶ ֹ ‫ֹלהים׃ ז וַ ֣יּ‬
ֽ ִ ‫ל־ה ֱא‬
ֽ ָ ‫ֶא‬
cagione de’ suoi oppressori. Sì, conosco
i suoi dolori. ‫ְבּ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם‬ ‫שׁר‬
֣ ֶ ‫ֲא‬ ‫ַע ִ ֖מּי‬ ‫ת־ע ִ ֥ני‬
ֳ ‫ֶא‬
8 Sono quindi disceso per liberarlo
dagli Egizi, e per farlo passare da quel ‫תּי ִמ ְפּ ֵנ֣י ֹֽנ ְג ָ֔שׂיו ִ ֥כּי‬
֙ ִ ‫ת־צ ֲע ָק ָ ֤תם ָשׁ ַ֨מ ְע‬
ֽ ַ ‫וְ ֶא‬
paese ad un paese buono e spazioso,
ad una terra che scorre latte e miele; ‫ָ ֽו ֵא ֵ ֞רד ְל ַה ִצּ ֣ילוֹ ׀‬ ‫ח‬ ‫ת־מ ְכא ָ ֹֽביו׃‬
ַ ‫יָ ַ ֖ד ְע ִתּי ֶא‬
alla terra (cioè) dei Cananei, degli
Hhittei, ‫א‬
֒ ‫ן־ה ָ ֣א ֶרץ ַה ִהו‬
ָ ‫ֹלתוֹ ִמ‬
֮ ‫ִמ ַיּ֣ד ִמ ְצ ַ ֗ריִ ם וּֽ ְל ַה ֲע‬
‫ל־א ֶרץ זָ ַ ֥בת‬
֛ ֶ ‫טוֹב ֙ה ְוּר ָח ָ֔בה ֶא‬
ָ ‫ל־א ֶרץ‬
֤ ֶ ‫ֶא‬
‫ל־מ ֤קוֹם ַ ֽה ְכּנַ ֲענִ ֙י וְ ַ ֣ה ִח ִ֔תּי‬
ְ ‫ָח ָל֖ב ְוּד ָ ֑בשׁ ֶא‬

www.torah.it 5 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
degli Emorei, dei Perizzei, degli Hhivvei, ‫בוּסי׃ ט וְ ַע ָ֕תּה‬
ֽ ִ ְ‫וְ ָ ֽה ֱאמ ִֹר֙י וְ ַה ְפּ ִר ִ֔זּי וְ ַ ֽה ִחִ ֖וּי וְ ַהי‬
e dei Jevussei.
9 Or dunque, ecco, le grida de’ figli ‫ִה ֵנּ֛ה ַ ֽצ ֲע ַ ֥ קת ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ָ ֣בּ ָאה ֵא ָל֑י‬
d’Israel sono giunte a me, ed anche ho
veduto l’oppressione che gli Egizi fan ‫ת־ה ֔ ַלּ ַחץ ֲא ֶ ֥שׁר ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם‬
ַ ‫יתי ֶא‬
֙ ִ ‫ם־ר ִ֨א‬
ָ ַ‫וְ ג‬
loro soffrire.
10 Or dunque, vieni ch’io ti mandi a ֖‫וְ ַע ָ ֣תּה ְל ָ֔כה וְ ֶ ֽא ְשׁ ָל ֲחָך‬ ‫י‬ ‫ֹֽל ֲח ִ ֥צים א ָ ֹֽתם׃‬
Faraone; e tu trarrai il mio popolo, i
figli d’Israel, dall’Egitto. ‫ת־ע ִ ֥מּי ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל‬
ַ ‫הוֹצ֛א ֶא‬
ֵ ְ‫ל־פּ ְר ֑עֹה ו‬
ַ ‫ֶא‬
11 Mosè disse a Dio: Chi son io, che
possa andare da Faraone, e trarre i figli ‫ֹלהים‬
ִ֔ ‫ל־ה ֱא‬
֣ ָ ‫אמר מ ֶֹשׁ ֙ה ֶא‬
ֶ ֹ ‫וַ ֤יּ‬ ‫יא‬ ‫ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃‬
d’Israel dall’Egitto?
12 E (Dio) disse: (Sì,) poiché io sarò con
‫אוֹציא‬
֛ ִ ‫ל־פּ ְר ֑עֹה וְ ִ ֥כי‬
ַ ‫ִ ֣מי ָא ֔נ ֹ ִכי ִ ֥כּי ֵא ֵלְ֖ך ֶא‬
te, e questo (fenomeno che qui vedi) ti ‫אמ ֙ר‬
ֶ ֹ ‫וַ ֨יּ‬ ‫יב‬ ‫ת־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃‬
ְ ‫ֶא‬
serva di segno che son io che ti mando.
Quando poi trarrai il popolo dall’Egitto, ‫ה־לָּך֣ ָה ֔אוֹת ִ ֥כּי ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי‬
ְ ֶ‫י־א ְה ֶי֣ה ִע ָ֔מְּך וְ ז‬
ֽ ֶ ‫ִ ֽכּ‬
presterete culto a Dio sopra questo
monte. ‫ת־ה ָע ֙ם ִמ ִמּ ְצ ַ ֔ריִ ם‬
ָ ‫יאָך֤ ֶא‬
ֲ ‫הוֹצ‬
ֽ ִ ‫ְשׁ ַל ְח ִ ֑תּיָך ְבּ‬
13 Mosè disse a Dio: Ecco io vado ai figli
d’Israel, e dico loro: Il Dio de’ vostri ‫ֹלהים ַ ֖על ָה ָ ֥הר ַה ֶזּֽה׃‬
ִ֔ ‫ת־ה ֱא‬
֣ ָ ‫דוּן ֶא‬
֙ ‫ַ ֽתּ ַע ְב‬
padri mi mandò a voi; se mi dicono:
Qual è il suo nome? che cosa ho da dir ‫ֹלהים ִה ֨ ֵנּה ָ ֽאנ ִ ֹ֣כי‬
ִ֗ ‫ל־ה ֱא‬
ֽ ָ ‫אמר מ ֶֹ֜שׁה ֶא‬
ֶ ֹ ‫וַ ֨יּ‬ ‫יג‬
loro?
14 E Dio disse a Mosè: Ehjè ascèr ehjè ‫ֹלהי‬
֥ ֵ ‫ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֒ וְ ָ ֽא ַמ ְר ִ ֣תּי ָל ֶ֔הם ֱא‬
ְ ‫ָב ֮א ֶא‬
(Sarò quel che sarò, vale a dire: Farò
per voi ciò che mai non feci sinora). ‫רוּ־לי‬
֣ ִ ‫יכם ְשׁ ָל ַ ֣חנִ י ֲא ֵל ֶיכ֑ם וְ ָ ֽא ְמ‬
֖ ֶ ‫וֹת‬
ֵ ‫ֲא ֽב‬
Indi disse: Così dirai ai figli d’Israel:
Ehjè [Sarò] mi mandò a voi.
‫אמר‬
ֶ ֹ ‫וַ ֤יּ‬ ‫יד‬ ‫ה־שּׁ ֔מוֹ ָ ֥מה א ַ ֹ֖מר ֲא ֵל ֶ ֽהם׃‬
ְ ‫ַמ‬
15 Iddio soggiunse a Mosè: Così dirai ai
figli d’Israel: il Signore, Dio de’ vostri
‫שׁר ֶ ֽא ְה ֶי֑ה‬
֣ ֶ ‫ֹלה ֙ים ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ֶ ֽא ְה ֶי֖ה ֲא‬
ִ ‫ֱא‬
padri, Dio d’Abramo, Dio d’Isacco e Dio ‫ֹאמ ֙ר ִל ְב ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֶ ֽא ְה ֶי֖ה‬
ַ ‫אמר ֤כֹּה ת‬
ֶ ֹ ‫וַ ֗יּ‬
di Giacobbe, mi mandò a voi. - Egli è
questo il mio nome per sempre, ed è ‫ֹלהים‬
ִ֜ ‫אמר֩ ֨עוֹד ֱא‬
ֶ ֹ ‫וַ יּ‬ ‫טו‬ ‫יכם׃‬
ֽ ֶ ‫ְשׁ ָל ַ ֥חנִ י ֲא ֵל‬
questa la mia denominazione per tutt’i
secoli. ֒ ‫ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵאל‬
ְ ‫ֹאמ ֮ר ֶא‬
ַ ‫ֶאל־מ ֶֹ֗שׁה ֽכֹּה־ת‬
16 Va, raduna gli anziani d’Israel, e dì
loro: Il Signore, Dio de’ vostri padri, è ֵ֨ ‫ֹלהי ֲא ֽבֹ ֵת ֶ֗יכם ֱא‬
‫ֹלהי ַא ְב ָר ָ֜הם‬ ֣ ֵ ‫הוה ֱא‬
֞ ָ ְ‫י‬
apparso a me - il Dio (cioè) d’Abramo,
d’Isacco e di Giacobbe - con dire: Ho ‫ֽאֹלהי ַי ֲֽע ֖קֹב ְשׁ ָל ַ ֣חנִ י ֲא ֵל ֶיכ֑ם‬
֥ ֵ ‫ֹלהי יִ ְצ ָ ֛חק ֵו‬
֥ ֵ ‫ֱא‬
pensato a voi, ed a quanto vi vien fatto
‫ה־שּׁ ִ ֣מי ְלע ֔ ָֹלם וְ ֶז֥ה זִ ְכ ִ ֖רי ְל ֥ד ֹר ֽדּ ֹר׃ טז ֵלְ֣ך‬
ְ ֶ‫ז‬
‫וְ ָ ֽא ַס ְפ ָ֞תּ ֶאת־זִ ְק ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֤תּ ֲא ֵל ֶה ֙ם‬
‫ֹלהי‬
֧ ֵ ‫ֹלהי ֲא ֽבֹ ֵת ֶיכ ֙ם נִ ְר ָ ֣אה ֵא ֔ ַלי ֱא‬
֤ ֵ ‫הוה ֱא‬
֞ ָ ְ‫י‬
‫מר ָפּ ֤קֹד‬
ֹ ֑ ‫ַא ְב ָר ָ ֛הם יִ ְצ ָ ֥חק וְ ַי ֲֽע ֖קֹב ֵלא‬
‫ָל ֶ ֖כם‬ ‫ת־ה ָע ֥שׂוּי‬
ֽ ֶ ‫וְ ֶא‬ ‫ֶא ְת ֶ֔כם‬ ‫תּי‬
֙ ִ ‫ָפּ ַ ֨ק ְד‬

www.torah.it 6 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
in Egitto. ‫ָ ֽוא ַֹ֗מר ַ ֽא ֲע ֶל֣ה ֶא ְת ֶכ ֮ם ֵ ֽמ ֳע ִנ֣י‬ ‫יז‬ ‫ְבּ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃‬
17 E ho deciso di togliervi dalla miseria
dell’Egitto, e farvi passare al paese dei ‫ל־א ֶרץ ַ ֽה ְכּנַ ֲענִ ֙י וְ ַ ֣ה ִח ִ֔תּי וְ ָ ֽה ֱאמ ִֹר֙י‬
֤ ֶ ‫ם ֶא‬
֒ ִ‫ִמ ְצ ַרי‬
Cananei, degli Hhiitei, degli Emorei, dei
Perizzei, degli Hhivvei e de’ Jevussei; ad ‫ל־א ֶרץ זָ ַ ֥בת‬
֛ ֶ ‫בוּסי ֶא‬
֑ ִ ְ‫וְ ַה ְפּ ִר ִ֔זּי וְ ַ ֽה ִחִ ֖וּי וְ ַהי‬
un paese (cioè), che scorre latte e miele.
18 Eglino ti presteranno ascolto, quindi ‫את ַא ָתּ ֩ה‬
ָ֡ ‫וּב‬
ָ ‫ָח ָל֖ב ְוּד ָ ֽבשׁ׃ יח וְ ָ ֽשׁ ְמ ֖עוּ ְלק ֶֹלָ֑ך‬
tu e gli anziani d’Israel vi recherete al
re d’Egitto e gli direte: Il Signore, Iddio ‫ל־מ ֶלְך ִמ ְצ ַ ֗ריִ ם ַ ֽו ֲא ַמ ְר ֶ ֤תּם‬
֣ ֶ ‫וְ זִ ְק ֨ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל ֶא‬
degli Ebrei, si è a noi manifestato. Or
dunque permetti deh! che andiamo nel ‫ֹלהי ָ ֽה ִע ְב ִריִּ ֙ים נִ ְק ָ ֣רה ָע ֔ ֵלינוּ‬
֤ ֵ ‫הוה ֱא‬
֞ ָ ְ‫ֵא ָל ֙יו י‬
deserto, a una distanza di tre giornate
di cammino, e facciamo sacrifizi al
‫ה־נּא ֶ ֣דּ ֶרְך ְשֹׁל֤ ֶשׁת יָ ִמ ֙ים‬
ָ ֞ ‫וְ ַע ָ֗תּה ֵנ ְֽל ָכ‬
Signore, Iddio nostro. ‫ַ ֽו ֲא ִנ֣י‬ ‫יט‬ ‫יהו֥ה ֱאֹל ֵ ֽהינוּ׃‬
ָ ‫ַבּ ִמּ ְד ָ֔בּר וְ נִ זְ ְבּ ָ ֖חה ַ ֽל‬
19 Io poi so ch’il re d’Egitto non vi
lascerà andare, se non (costretto) colla ‫יָ ַ ֔ד ְע ִתּי ֠ ִכּי ֽל ֹא־יִ ֵ ֥תּן ֶא ְת ֶכ֛ם ֶ ֥מ ֶלְך ִמ ְצ ַ ֖ריִ ם‬
forza.
20 Ma io stenderò il mio braccio, e ‫ַ ֽל ֲה ֹ֑לְך וְ ֖ל ֹא ְבּ ָי֥ד ֲחזָ ָ ֽ קה׃ כ וְ ָ ֽשׁ ַל ְח ִ ֤תּי ֶאת־יָ ִד֙י‬
percoterò l’Egitto con moltiplici prodigi,
che opererò in mezzo di esso; e poscia ‫א ַ֔תי ֲא ֶ ֥שׁר‬
ֹ ‫ת־מ ְצ ַ ֔ריִ ם ְבּכֹל֙ נִ ְפ ְל‬
ִ ‫יתי ֶא‬
֣ ִ ‫וְ ִה ֵכּ‬
egli vi lascerà andare.
21 Metterò poi questo popolo in grazia ‫י־כן יְ ַשׁ ַ ֥לּח ֶא ְת ֶ ֽכם׃‬
֖ ֵ ‫ֶ ֽא ֱע ֶ ֖שׂה ְבּ ִק ְר ֑בּוֹ וְ ַ ֽא ֲח ֵר‬
agli occhi degli Egizi; cosicché quando
andrete, non andrete a mani vuote. ‫ם־ה ֶזּ֖ה ְבּ ֵע ֵינ֣י ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם‬
ַ ‫ת־חן ָ ֽה ָע‬
֥ ֵ ‫כא וְ ָנ ַֽת ִ ֛תּי ֶא‬
22 Una donna chiederà alla sua vicina,
ed all’inquilina della sua casa, arredi ‫וְ ָהיָ ֙ה ִ ֣כּי ֵ ֽת ֵל ֔כוּן ֥ל ֹא ֵ ֽת ְל ֖כוּ ֵרי ָ ֽ קם׃‬
d’argento e d’oro, e vestimenti, che
ponete addosso ai vostri figli ed alle
‫יתהּ‬
ָ֔ ‫וּמגָּ ַ ֣רת ֵבּ‬
ִ ‫כב וְ ָ ֽשׁ ֲא ֨ ָלה ִא ָ ֤שּׁה ִמ ְשּׁ ֶכנְ ָתּ ֙הּ‬
vostre figlie; facendo così bottino (delle
cose) degli Egizi.
‫וּשׂ ָמ ֹ֑לת וְ ַשׂ ְמ ֶ֗תּם‬
ְ ‫וּכ ֵ ֥לי זָ ָ ֖הב‬
ְ ‫־כ ֶסף‬
֛ ֶ ‫ְכּ ֵלי‬
‫וְ נִ ַצּ ְל ֶ ֖תּם‬ ‫ל־בּ ֹ֣נ ֵת ֶ֔יכם‬
ְ ‫וְ ַע‬ ‫ל־בּנֵ ֶיכ ֙ם‬
ְ ‫ַע‬
‫ת־מ ְצ ָ ֽריִ ם׃‬
ִ ‫ֶא‬

Esodo 4 ‫שמות פרק ד‬


1 Mosè rispondendo disse: E se non mi ‫הן ֽל ֹא־יַ ֲא ִ ֣מינוּ ֔ ִלי‬
֙ ֵ ְ‫אמר ו‬
ֶ ֹ ‫וַ יַּ ֤ ַען מ ֶֹשׁ ֙ה וַ ֔יּ‬ ‫א‬
crederanno, e non mi daranno ascolto,
ma diranno: Il Signore non ti è ‫אמ ֔רוּ ֽל ֹא־נִ ְר ָ ֥אה‬
ְ ֹ ‫וְ ֥ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֖עוּ ְבּק ִ ֹ֑לי ִ ֣כּי ֽי‬
apparso.
2 Ed il Signore gli disse: Che cosa hai ‫הו֖ה מזה‬
ָ ְ‫אמר ֵא ָל֛יו י‬
ֶ ֹ ‫וַ ֧יּ‬ ‫ב‬ ‫הוה׃‬
ֽ ָ ְ‫ֵא ֶל֖יָך י‬
tu in mano? - Egli disse: Una verga.
3 E quegli disse: Gettala in terra. - La
‫אמ ֙ר‬
ֶ ֹ ‫וַ ֨יּ‬ ‫ג‬ ‫אמר ַמ ֶ ֽטּה׃‬
ֶ ֹ ‫ה־זּה( ְביָ ֶ ֑דָך וַ ֖יּ‬
֣ ֶ ‫) ַמ‬
gittò in terra, e divenne un serpente, e
Mosè fuggì dal suo cospetto. ‫ַה ְשׁ ִל ֵיכ֣הוּ ַ֔א ְר ָצה וַ יַּ ְשׁ ִל ֵ ֥כהוּ ַ ֖א ְר ָצה וַ יְ ִ ֣הי‬
‫ִמ ָפּ ָנֽיו׃‬ ‫מ ֶ ֹ֖שׁה‬ ‫וַ ָיּ֥נָ ס‬ ‫ְלנָ ָ ֑חשׁ‬

www.torah.it 7 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
4 Il Signore disse a Mosè: Stendi il tuo ‫אמר יְ הוָ ֙ה ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ְשׁ ַל ֙ח ָי ְֽ ד ָ֔ך ֶו ֱֽא ֖חֹז‬
ֶ ֹ ‫ד וַ ֤יּ‬
braccio, e prendine la coda. - Egli stese
il braccio e l’afferrò, e divenne una ‫ִבּזְ נָ ֑בוֹ וַ יִּ ְשׁ ַל֤ח יָ ֙דוֹ וַ ַיּ ֲ֣חזֶ ק ֔בּוֹ וַ יְ ִ ֥הי ְל ַמ ֶ ֖טּה‬
verga nella sua mano.
5 (Il Signore soggiunse:) Così ‫ְל ַ ֣מ ַען ַי ֲֽא ִ֔מינוּ ִ ֽכּי־נִ ְר ָ ֥אה ֵא ֶל֛יָך‬ ‫ה‬ ‫ְבּ ַכ ֽפּוֹ׃‬
crederanno che ti è apparso il Signore,
Dio (dei loro padri, Dio d’Abramo, Dio ‫ֹלהי‬
֥ ֵ ‫ֹלהי ַא ְב ָר ָ ֛הם ֱא‬
֧ ֵ ‫ֹלהי ֲאב ָ ֹ֑תם ֱא‬
֣ ֵ ‫הוה ֱא‬
֖ ָ ְ‫י‬
d’Isacco e Dio di Giacobbe.
6 Il Signore gli disse ancora: metti la
‫הוה ֜לוֹ ֗עוֹד‬ ֶ ֹ ‫ֽאֹלהי ַי ֲֽע ֽקֹב׃ ו וַ יּ‬
֨ ָ ְ‫אמר֩ י‬ ֥ ֵ ‫יִ ְצ ָ ֖חק ֵו‬
tua mano nel tuo seno. - Egli pose la
mano in seno, indi la trasse, e la trovò ‫יקָך וַ יָּ ֵ ֥בא יָ ֖דוֹ ְבּ ֵח ֑יקוֹ‬
֔ ֶ ‫א־נ֤א ָי ְֽ ד ָ֙ך ְבּ ֵח‬
ָ ‫ָ ֽה ֵב‬
lebbrosa, del color della neve.
7 Indi disse: Rimetti la mano in seno. -
‫אמר‬
ֶ ֹ ‫וֹצ ָ֔אהּ וְ ִה ֵנּ֥ה יָ ֖דוֹ ְמצ ַ ֹ֥ר ַעת ַכּ ָ ֽשּׁ ֶלג׃ ז וַ ֗יּ‬
ִ ֣‫וַ יּ‬
Rimise la mano in seno, indi la trasse ‫ל־ח ֑יקוֹ‬
ֵ ‫יקָך וַ יָּ ֶ֥שׁב יָ ֖דוֹ ֶא‬
֔ ֶ ‫ל־ח‬
ֵ ‫ָה ֵ ֤שׁב ָי ְֽ ד ָ֙ך ֶא‬
dal seno, e la trovò tornata del colore
del suo corpo. ‫ה־שׁ ָבה ִכּ ְב ָשׂ ֽרוֹ׃‬
֖ ָ ֵ‫יקוֹ וְ ִהנּ‬
֔ ‫וֹצ ָא ֙הּ ֵ ֽמ ֵח‬
ִ ֽ‫וַ יּ‬
8 (Il Signore soggiunse:) Ora, se non ti
crederanno, e non faranno attenzione ‫ם־ל ֹא ַי ֲֽא ִ ֣מינוּ ֔ ָלְך וְ ֣ל ֹא יִ ְשׁ ְמ ֔עוּ‬
֣ ‫וְ ָהיָ ֙ה ִא‬ ‫ח‬
al primo miracolo, crederanno al
secondo. ‫את‬
ֹ ֥ ‫אשׁוֹן וְ ֶ ֽה ֱא ִ֔מינוּ ְל ֖קֹל ָה‬
֑ ‫את ָ ֽה ִר‬
ֹ ֣ ‫ְל ֖קֹל ָה‬
9 Se poi non crederanno nemmeno a
questi due miracoli, e non ti daranno ֣ ‫ָה ַ ֽא ֲח ֽרוֹן׃ ט וְ ָה ָ֡יה ִא‬
‫ם־ל ֹא ַי ֲֽא ִ֡מינוּ גַּ ֩ם ִל ְשׁ ֨ ֵני‬
ascolto, piglierai dell’acqua del Nilo, e
la verserai sull’asciutto; e quell’acqua ‫עוּן ְלק ֔ ֶֹלָך‬
֙ ‫ָ ֽהא ֹ֜תוֹת ָה ֵ֗א ֶלּה וְ ֤ל ֹא יִ ְשׁ ְמ‬
che avrai preso dal Nilo diverrà sangue
in sull’asciutto. ‫אר וְ ָ ֽשׁ ַפ ְכ ָ ֖תּ ַהיַּ ָבּ ָ ֑שׁה‬
ֹ ֔ ְ‫ימי ַהי‬
֣ ֵ ‫וְ ָ ֽל ַק ְח ָ֙תּ ִמ ֵמּ‬
10 E Mosè disse al Signore: Deh,
Signore! Io non sono un parlatore, nè
‫אר וְ ָהי֥ וּ‬
ֹ ֔ ְ‫ן־הי‬
ַ ‫שׁר ִתּ ַ ֣קּח ִמ‬
֣ ֶ ‫וְ ָהי֤ וּ ַה ַ֨מּיִ ֙ם ֲא‬
(lo fui) per lo passato, nè (lo divenni)
dopo che tu hai parlato al tuo servo;
‫שׁה ֶאל־יְ הוָ ֮ה ִ ֣בּי‬
ֶ֣‫מ‬ ֶ ֹ ‫ְל ָ ֖דם ַבּיַּ ָ ֽבּ ֶשׁת׃ י וַ ֨יּ‬
ֹ ‫אמר‬
ma sono tardo di bocca e tardo di ֙‫ֲאד ֹנָ י֒ ל ֹ ֩א ִ֨אישׁ ְדּ ָב ִ ֜רים ָא ֗נ ֹ ִכי ַגּ֤ם ִמ ְתּמוֹל‬
lingua.
11 Ed il Signore gli disse: Chi è che fece ‫ל־ע ְב ֶ ֑דָּך‬
ַ ‫ַגּ֣ם ִמ ִשּׁ ְל ֔שׁ ֹם ַגּ֛ם ֵמ ָ ֥אז ַדּ ֶבּ ְרָך֖ ֶא‬
all’uomo la bocca? ovvero chi è che fa
uno muto, o sordo, o veggente, o cieco? ‫אמר‬
ֶ ֹ ‫וּכ ַ ֥בד ָל ֖שׁוֹן ָא ֹֽנ ִכי׃ יא וַ ֨יּ‬
ְ ‫ד־פּה‬
֛ ֶ ‫ִ ֧כּי ְכ ַב‬
Non sono io, il Signore?
12 Or dunque va; ed io sarò teco, e ‫ם ֚אוֹ‬
֒ ‫הוה ֵא ֗ ָליו ִ ֣מי ָ ֣שׂם ֶפּ ֮ה ָ ֽל ָא ָד‬
֜ ָ ְ‫י‬
t’insegnerò ciò che hai da parlare.
13 E quegli disse: Deh! Signore, incarica ‫ִ ֽמי־יָ ֣שׂוּם ִא ֔ ֵלּם ֣אוֹ ֵח ֵ ֔רשׁ ֥אוֹ ִפ ֵ ֖קּ ַח ֣אוֹ ִעֵוּ֑ר‬
chiunque (altro) tu voglia incaricare.
14 Ed il Signore si accese di sdegno ‫ֹכי‬
֙ ִ ‫וְ ַע ָ ֖תּה ֵלְ֑ך וְ ָ ֽאנ‬ ‫יב‬ ‫הוה׃‬
ֽ ָ ְ‫ֲה ֥ל ֹא ָ ֽאנ ִ ֹ֖כי י‬
contro Mosè, e disse: Vi è già Aronne
tuo fratello, il Levita; so ch’egli non si ‫יתיָך ֲא ֶ ֥שׁר ְתּ ַד ֵ ֽבּר׃‬
֖ ִ ‫ם־פּיָך וְ ֽה ֵוֹר‬
ִ ֔ ‫ֶ ֽא ְה ֶי֣ה ִע‬
rifiuterà di parlare.
‫ד־תּ ְשׁ ָ ֽלח׃‬
ִ ַ‫ח־נ֖א ְבּי‬
ָ ‫אמר ִ ֣בּי ֲאד ָֹנ֑י ְ ֽשׁ ַ ֽל‬
ֶ ֹ ‫יג וַ ֖יּ‬
‫אמ ֙ר ֲה ֨ל ֹא‬
ֶ ֹ ‫הוה ְבּמ ֶֹ֗שׁה וַ ֨יּ‬
֜ ָ ְ‫ר־אף י‬
ַ֨ ‫וַ ִיּ ַֽח‬ ‫יד‬

‫י־ד ֵ ֥בּר יְ ַד ֵ ֖בּר‬


ַ ‫ַ ֽא ֲה ֤ר ֹן ָא ִ֨ח ֙יָך ַה ֵלּ ִ ֔וי יָ ַ ֕ד ְע ִתּי ִ ֽכּ‬

www.torah.it 8 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
Anzi egli è per venirti incontro, ed al ֖‫אתָך וְ ָ ֽר ֲאָך‬
ֶ֔ ‫ה־הוּא י ֵֹצ֣א ִל ְק ָר‬
֙ ֵ‫֑הוּא וְ ַג֤ם ִהנּ‬
vederti gioirà di cuore.
15 Tu gli parlerai, e gli porrai le parole ‫וְ ִד ַבּ ְר ָ ֣תּ ֵא ֔ ָליו וְ ַשׂ ְמ ָ ֥תּ‬ ‫טו‬ ‫וְ ָשׂ ַ ֥מח ְבּ ִל ֽבּוֹ׃‬
in bocca; ed io assisterò te e lui quando
parlerete, e v’insegnerò ciò che avrete a ‫ם־פּ ֙יָך‬
ִ ֨ ‫ת־ה ְדּ ָב ִ ֖רים ְבּ ִ ֑פיו וְ ָ ֽאנ ִֹ֗כי ֶ ֽא ְהֶי֤ה ִע‬
ַ ‫ֶא‬
fare.
16 Egli parlerà per te al popolo. Egli ti ‫יתי ֶא ְת ֶ֔כם ֵ ֖את ֲא ֶ ֥שׁר‬
֣ ִ ‫ם־פּיהוּ וְ ֽה ֵוֹר‬
ִ ֔ ‫וְ ִע‬
servirà d’interprete, e tu sarai a lui
qual Divinità. ‫ל־ה ָ ֑עם וְ ָ ֤היָ ה‬ ֥ ‫ַ ֽתּ ֲע ֽשׂוּן׃ טז וְ ִד ֶבּ‬
ָ ‫ר־הוּא ְלָך֖ ֶא‬
17 Prendi poi teco questa verga, colla
quale farai i miracoli. ‫ה־לּוֹ‬
֥ ֶ‫ה־לָּך֣ ְל ֔ ֶפה וְ ַא ָ ֖תּה ִ ֽתּ ְהי‬
ְ ֶ‫הוּא יִ ְֽהי‬
֙
18 Mosè andò, e ritornò a Jèther suo
suocero, e gli disse: Lascia ch’io vada e
‫ת־ה ַמּ ֶ ֥טּה ַה ֶזּ֖ה ִתּ ַ ֣קּח ְבּיָ ֶ ֑דָך‬
ַ ‫אֹלהים׃ יז וְ ֶא‬
ֽ ִ ‫ֵ ֽל‬
ritorni a’ miei fratelli [congiunti], che {‫} פ‬ ‫תת׃‬
ֹֽ‫א‬
ֹ ‫ת־ה‬
ֽ ָ ‫ֶא‬ ‫ה־בּוֹ‬
֖ ‫ַ ֽתּ ֲע ֶשׂ‬ ‫ֲא ֶ ֥שׁר‬
sono in Egitto, e vegga se sono ancor
vivi. E Ithrò disse a Mosè: Va in pace. ‫ל־י ֶ֣תר ֽחֹ ְתנ֗ וֹ‬
ֶ ‫וַ ֵ֨יּ ֶלְך מ ֶֹ֜שׁה וַ יָּ ָ֣שׁב ׀ ֶא‬ ‫יח‬
19 Il Signore disse a Mosè in Midjàn:
Va, ritorna in Egitto, perciocchè son ‫ל־א ַ ֣חי‬
ַ ‫וּב ֙ה ֶא‬
ָ ‫אמר ֙לוֹ ֵ ֣א ְל ָכה ֗ ָנּא וְ ָא ֨שׁ‬
ֶ ֹ ‫וַ ֤יּ‬
morti tutti coloro che cercavano
(impossessarsi del) la tua persona. ֣ ָ ‫ר־בּ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם וְ ֶא ְר ֶ ֖אה ַ ֽה‬
‫עוֹדם ַח ִיּ֑ים‬ ְ ‫ֲא ֶשׁ‬
20 Mosè prese sua moglie e i suoi figli, li
fece montare sopra un asino, e ritornò ֶ ֹ ‫אמר יִ ְת ֛רוֹ ְלמ ֶ ֹ֖שׁה ֵ ֥לְך ְל ָשׁ ֽלוֹם׃ יט וַ ֨יּ‬
‫אמר‬ ֶ ֹ ‫וַ ֧יּ‬
verso il paese d’Egitto; e Mosè prese
seco la verga divina. ‫שׁב ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם‬
֣ ֻ ‫הוה ֶאל־מ ֶֹשׁ ֙ה ְבּ ִמ ְד ָ֔ין ֵ ֖לְך‬
֤ ָ ְ‫י‬
21 Il Signore disse a Mosè: Andando per
ritornare in Egitto, bada che tutt’i ‫ַ ֽה ְמ ַב ְק ִ ֖שׁים‬ ‫ל־ה ֲאנָ ִ֔שׁים‬
֣ ָ ‫ָכּ‬ ‫תוּ‬
֙ ‫י־מ‬
ֵ֨ ‫ִכּ‬
miracoli, di cui t’incarico, tu gli
eseguirai innanzi a Faraone; ma io gli
‫ת־א ְשׁ ֣תּוֹ‬
ִ ‫וַ יִּ ַ ֨קּח מ ֶֹ֜שׁה ֶא‬ ‫כ‬ ‫ֶאת־נַ ְפ ֶ ֽשָׁך׃‬
renderò forte [ostinato] il cuore, ed egli
non lascerà andare il popolo.
‫וַ יָּ ָ֖שׁב‬ ‫מר‬
ֹ ֔ ‫ל־ה ֲח‬
ַ ‫ַ ֽע‬ ‫וַ יַּ ְר ִכּ ֵב ֙ם‬ ‫ת־בּ ֗ ָניו‬
ָ ‫וְ ֶא‬
22 E [finalmente] dirai a Faraone: Dice
‫ת־מ ֵ ֥טּה‬
ַ ‫ֹשׁה ֶא‬
֛ ֶ ‫ַ ֣א ְר ָצה ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם וַ יִּ ַ ֥קּח מ‬
così il Signore: Israel è il mio figlio
primogenito. ‫ה‬ ֶ ֹ ‫ֹלהים ְבּיָ ֽדוֹ׃ כא וַ ֣יּ‬
֒ ‫אמר יְ הוָ ֮ה ֶאל־מ ֶֹשׁ‬ ֖ ִ ‫ָ ֽה ֱא‬
23 Io ti dico: Lascia che mio figlio venga
a servirmi - e tu ricusi di lasciarlo ‫ְר ֵ֗אה‬ ‫ִמ ְצ ַ ֔ריְ ָמה‬ ‫ָל ֣שׁוּב‬ ‫ְבּ ֶל ְכ ְתּ ָ֙ך‬
venire. Ecco ch’io uccido il tuo figlio
primogenito. ‫יתם‬ ֣ ַ ‫מּ ְפ ִת ֙ים ֲא ֶשׁ‬
֖ ָ ‫ר־שׂ ְמ ִתּי ְביָ ֶ ֔דָך ַ ֽו ֲע ִשׂ‬ ֹ ֽ ‫ל־ה‬
ַ ‫ָכּ‬
‫ת־ל ֔בּוֹ וְ ֥ל ֹא‬
ִ ‫ִל ְפ ֵנ֣י ַפ ְר ֑עֹה ַ ֽו ֲאנִ ֙י ֲא ַח ֵזּ֣ק ֶא‬
‫ל־פּ ְר ֑עֹה‬
ַ ‫וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֖תּ ֶא‬ ‫כב‬ ‫ת־ה ָ ֽעם׃‬
ָ ‫יְ ַשׁ ַלּ֖ח ֶא‬
‫הוה ְבּ ִ ֥ני ְבכ ִ ֹ֖רי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃‬
֔ ָ ְ‫֚כֹּה ָא ַ ֣מר י‬
‫ת־בּנִ ֙י וְ ַי ַֽע ְב ֵ ֔דנִ י‬
ְ ‫ָ ֽוא ַ ֹ֣מר ֵא ֗ ֶליָך ַשׁ ַלּ֤ח ֶא‬ ‫כג‬

֖‫ת־בּנְ ָך‬
ִ ‫וַ ְתּ ָמ ֵ ֖אן ְל ַשׁ ְלּ ֑חוֹ ִהנֵּ ֙ה ָ ֽאנ ִ ֹ֣כי ה ֵ ֹ֔רג ֶא‬
‫ְבּכ ֶ ֹֽרָך׃‬

www.torah.it 9 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
24 Ora, durante il viaggio, nell’albergo, ‫הוה‬
֔ ָ ְ‫שׁהוּ י‬
֣ ֵ ‫וַ יְ ִ ֥הי ַב ֶ ֖דּ ֶרְך ַבּ ָמּ ֑לוֹן וַ יִּ ְפ ְגּ‬ ‫כד‬
il Signore lo assalì [colpì di grave
malattia uno dei figli di Mosè], e ‫וַ ִתּ ַ ֨קּח ִצפּ ָ ֹ֜רה ֗צֹר‬ ‫כה‬ ‫וַ יְ ַב ֵ ֖קּשׁ ֲה ִמי ֽתוֹ׃‬
minacciava di farlo morire.
25 Sipporà prese una selce, e tagliò il ‫ת־ע ְר ַל֣ת ְבּ ֔ ָנהּ וַ ַתּ ַגּ֖ע ְל ַר ְג ָל֑יו‬
ָ ‫וַ ִתּ ְכר ֹ֙ת ֶא‬
prepuzio di suo figlio, e fece arrivare il
sangue ai piedi di lui [di Mosè], e disse: ‫וַ ִיּ ֶ֖ רף‬ ‫כו‬ ָ ‫אמר ִ ֧כּי ֲח ַת‬
‫ן־דּ ִ ֛מים ַא ָ ֖תּה ִ ֽלי׃‬ ֶ ֹ ‫וַ ֕תּ‬
Uno sposo sanguinolente tu mi sei
[qualche tuo peccato è cagione della {‫מּוֹּלת׃ }פ‬
ֽ ‫ִמ ֶ ֑מּנּוּ ָ ֚אז ָ ֽא ְמ ָ ֔רה ֲח ַ ֥תן ָדּ ִ ֖מים ַל‬
morte del figlio].
26 Avendolo poi lasciato [cioè essendosi
‫ל־א ֲה ֔ר ֹן ֵלְ֛ך ִל ְק ַ ֥ראת‬
ַ ‫אמר יְ הוָ ֙ה ֶ ֽא‬
ֶ ֹ ‫וַ ֤יּ‬ ‫כז‬
il figlio risanato], ella disse: Sposo
sanguinolente per la circoncisione [cioè
‫מ ֶ ֹ֖שׁה ַה ִמּ ְד ָ ֑בּ ָרה וַ ֵ֗יּ ֶלְך ַ ֽו יִּ ְפ ְגּ ֵ ֛שׁהוּ ְבּ ַ ֥הר‬
la minacciata morte era pel ritardo ‫ק־לוֹ׃ כח וַ יַּ ֵגּ֤ד מ ֶֹשׁ ֙ה ְל ַ ֽא ֲה ֔ר ֹן‬
ֽ ‫ֹלהים וַ יִּ ַשּׁ‬
֖ ִ ‫ָ ֽה ֱא‬
della circoncisione].
27 Il Signore poi disse ad Aronne: Va ‫שׁר ְשׁ ָל ֑חוֹ וְ ֵ ֥את‬
֣ ֶ ‫הו֖ה ֲא‬
ָ ְ‫ל־דּ ְב ֵ ֥רי י‬
ִ ‫ֵ ֛את ָכּ‬
incontro a Mosè nel deserto. - Ed egli
andato, l’incontrò nel monte di Dio, e lo ‫וַ ֵ ֥יּ ֶלְך מ ֶ ֹ֖שׁה‬ ‫כט‬ ‫תת ֲא ֶ ֥שׁר ִצָ ֽוּהוּ׃‬
ֹ֖‫א‬
ֹ ‫ל־ה‬
ֽ ָ ‫ָכּ‬
baciò.
28 E Mosè espose ad Aronne tutti i ‫ת־כּל־זִ ְק ֵנ֖י ְבּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃‬
ָ ‫וְ ַ ֽא ֲה ֑ר ֹן וַ ַיּ ַ֣א ְס ֔פוּ ֶא‬
discorsi, di cui il Signore l’aveva
incaricato, e tutti i miracoli che gli ‫ל־ה ְדּ ָב ִ ֔רים‬
ַ ‫ָכּ‬ ‫ֵ ֚את‬ ‫ַ ֽא ֲה ֔ר ֹן‬ ‫וַ יְ ַד ֵבּ֣ר‬ ‫ל‬
aveva comandato (di fare).
29 Mosè ed Aronne andarono e ‫תת‬
ֹ֖‫א‬
ֹ ‫ֹשׁה וַ יַּ ַ֥עשׂ ָ ֽה‬
֑ ֶ ‫הו֖ה ֶאל־מ‬
ָ ְ‫ר־דּ ֶ ֥בּר י‬
ִ ‫ֲא ֶשׁ‬
radunarono tutti gli anziani dei figli
d’Israel. ‫ַ ֽו יַּ ֲא ֵ ֖מן ָה ָ ֑עם ַ ֽו יִּ ְשׁ ְמ ֡עוּ‬ ‫לא‬ ‫ְל ֵע ֵינ֥י ָה ָ ֽעם׃‬
30 Aronne espose tutte le cose ch’il
Signore aveva detto a Mosè, e fece i
‫ת־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל וְ ִ ֤כי ָר ָא ֙ה‬
ְ ‫הוה ֶא‬
֜ ָ ְ‫י־פ ַ ֨קד י‬
ָ ‫ִ ֽכּ‬
miracoli alla presenza del popolo.
31 Il popolo prestò fede; e sentendo ch’il
‫ת־ענְ ָ֔ים ַ ֽו יִּ ְקּ ֖דוּ וַ יִּ ֽ ְשׁ ַתּ ֲחוֽ וּ׃‬
ָ ‫ֶא‬
Signore aveva pensato ai figli d’Israel, e
che aveva veduta [presa in
contemplazione] la loro miseria,
s’inchinarono e si prostrarono.

Esodo 5 ‫שמות פרק ה‬


1 Indi Mosè ed Aronne andarono, e ‫אמ ֖רוּ‬
ְ ֹ ‫ֹשׁה וְ ַ ֽא ֲה ֔ר ֹן וַ ֽיּ‬
֣ ֶ ‫וְ ַא ַ֗חר ָ ֚בּאוּ מ‬ ‫א‬
dissero a Faraone: Dice così il Signore,
Iddio d’Israel: Lascia ch’il mio popolo ‫ֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל‬
֣ ֵ ‫ה־א ַ ֤מר יְ הוָ ֙ה ֱא‬
ָ ֹ‫ל־פּ ְר ֑עֹה ֽכּ‬
ַ ‫ֶא‬
vada a celebrarmi una festa nel
deserto. ‫אמר‬
ֶ ֹ ‫ת־ע ִ֔מּי וְ יָ ֥חֹגּוּ ִ ֖לי ַבּ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃ ב וַ ֣יּ‬
ַ ‫ַשׁ ַלּ ֙ח ֶא‬
2 Faraone disse: Chi è egli il Signore,
ch’io abbia ad ubbidirgli di lasciar ‫שׁר ֶא ְשׁ ַ ֣מע ְבּק ֹ֔לוֹ‬
֣ ֶ ‫ַפּ ְר ֔עֹה ִ ֤מי יְ הוָ ֙ה ֲא‬
andare Israel? Non conosco il Signore,
nè voglio lasciar andare Israel.
‫הוה‬
֔ ָ ְ‫תּי ֶאת־י‬
֙ ִ ‫ְל ַשׁ ַלּ֖ח ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֤ל ֹא יָ ַ ֨ד ְע‬
‫ֲא ַשׁ ֵ ֽלּ ַח׃‬ ‫֥ל ֹא‬ ‫ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל‬ ‫וְ ַג֥ם‬

www.torah.it 10 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
3 Ed eglino dissero: Il Dio degli Ebrei si ‫ֹלהי ָ ֽה ִע ְב ִ ֖רים נִ ְק ָ ֣רא ָע ֵל֑ינוּ‬
֥ ֵ ‫אמ ֔רוּ ֱא‬
ְ ֹ ‫וַ ֣יּ‬ ‫ג‬
è a noi manifestato. Permetti deh! che
andiamo nel deserto a una distanza di ‫ֵנ ְ֣ל ָכה ֡ ָנּא ֶדּ ֶרְך֩ ְשׁ ֹ֨ל ֶשׁת יָ ִ֜מים ַבּ ִמּ ְד ָ֗בּר‬
tre giornate di cammino, e facciamo
sacrifizi al Signore nostro Dio, ‫ֹלהינוּ ֨ ֶפּן־יִ ְפ ָגּ ֵ֔ענוּ ַבּ ֶ ֖דּ ֶבר‬
ֵ֔ ‫יהו֣ה ֱא‬
ָ ‫וְ נִ זְ ְבּ ָח ֙ה ַ ֽל‬
affinch’egli non ci assalga colla peste, o
colla spada. ‫אמר ֲא ֵל ֶה ֙ם ֶ ֣מ ֶלְך ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם‬
ֶ ֹ ‫֥אוֹ ֶב ָ ֽח ֶרב׃ ד וַ ֤יּ‬
4 Il re d’Egitto disse loro: Perché, Mosè
ed Aronne, volete distogliere questa ‫־ה ָ ֖עם‬
ָ ‫ֹשׁה וְ ַ ֽא ֲה ֔ר ֹן ַתּ ְפ ִ ֥ריעוּ ֶאת‬
֣ ֶ ‫ָ ֚ל ָמּה מ‬
gente dai suoi lavori? Andate (a
eseguire) i vostri compiti. ֶ ֹ ‫יכם׃ ה וַ ֣יּ‬
‫אמר ַפּ ְר ֔עֹה‬ ֽ ֶ ‫ִמ ַ ֽמּ ֲע ָ ֑שׂיו ְל ֖כוּ ְל ִס ְב ֹֽל ֵת‬
5 Faraone soggiunse: Ella è pur
numerosa questa gente, e voi vorreste
‫ן־ר ִ ֥בּים ַע ָ ֖תּה ַ ֣עם ָה ָ ֑א ֶרץ וְ ִה ְשׁ ַבּ ֶ ֥תּם‬
ַ ‫ֵה‬
farli cessare dai lavori loro addossati? ‫ֹלתם׃ ו וַ יְ ַ ֥צו ַפּ ְר ֖עֹה ַבּיּ֣ וֹם ַה ֑הוּא‬
ֽ ָ ‫א ָ ֹ֖תם ִמ ִסּ ְב‬
6 Faraone comandò in quel giorno agli
esattori [egiziani] deputati sul popolo, ‫מר׃‬
ֹ ֽ ‫ת־ה ֹֽנּ ְג ִ ֣שׂים ָבּ ָ֔עם וְ ֶאת־ ֽשׁ ֹ ְט ָ ֖ריו ֵלא‬
ַ ‫ֶא‬
ed a’ suoi soprintentendenti [israeliti],
con dire: ‫אס ֞פוּן ָל ֵ֨תת ֶ ֧תּ ֶבן ָל ָ ֛עם ִל ְל ֥בֹּן‬
ִ ֹ ‫֣ל ֹא ֽת‬ ‫ז‬
7 Non continuate a dare al popolo
paglia per fabbricare i mattoni, come ‫ַה ְלּ ֵב ִ ֖נים ִכּ ְת ֣מוֹל ִשׁ ְל ֑שׁ ֹם ֵ ֚הם ֵי ְֽל ֔כוּ וְ ֽקֹ ְשׁ ֥שׁוּ‬
per l’addietro; (ma) essi stessi vadano, e
taglinsi la paglia. ‫שׁר‬ ַ ‫ָל ֶ ֖הם ֶ ֽתּ ֶבן׃ ח וְ ֶא‬
֣ ֶ ‫ת־מ ְת ֨כֹּנֶ ת ַה ְלּ ֵב ֜ ִנים ֲא‬
8 Imponete poi loro la stessa quantità
di mattoni, che facevano per lo innanzi, ‫יהם‬
ֶ֔ ‫ֵה ֩ם ע ִֹ֨שׂים ְתּ ֤מוֹל ִשׁ ְלשׁ ֹ֙ם ָתּ ִ ֣שׂימוּ ֲע ֵל‬
senz’alcuna diminuzione; perciocchè
essi sono oziosi, perciò gridano con ‫ל־כּן‬
ֵ֗ ‫֥ל ֹא ִתגְ ְר ֖עוּ ִמ ֶ ֑מּנּוּ ִ ֽכּי־נִ ְר ִ ֣פּים ֵ֔הם ַע‬
dire: Lascia che andiamo a far sacrifizi
al nostro Dio.
‫נִ זְ ְבּ ָ ֥חה‬ ‫ֵנ ְֽל ָ ֖כה‬ ‫מר‬
ֹ ֔ ‫ֵלא‬ ‫ֽצֹ ֲע ִק ֙ים‬ ‫ֵ ֤הם‬
9 Sia il lavoro aggravato sui medesimi,
sicchè ne siano occupati, e non si
ֽ ָ ‫אֹלהינוּ׃ ט ִתּ ְכ ַ ֧בּד ָ ֽה ֲעב ָ ֹ֛דה ַע‬
‫ל־ה ֲאנָ ִ ֖שׁים‬ ֽ ֵ ‫ֵ ֽל‬
divertano con menzogne. ‫י־שׁ ֶקר׃‬
ֽ ָ ‫ְבּ ִד ְב ֵר‬ ‫וְ ַאל־יִ ְשׁ ֖עוּ‬ ‫שׂוּ־בהּ‬
֑ ָ ‫וְ ַי ֲֽע‬
10 Gli esattori del popolo e i suoi
soprintendenti escirono e dissero al ‫אמ ֥רוּ‬
ְ ֹ ‫וַ ֵ֨יּ ְצ ֜אוּ ֹֽנ ְג ֵ ֤שׂי ָה ָע ֙ם וְ ֣שׁ ֹ ְט ָ ֔ריו וַ ֽיּ‬ ‫י‬
popolo: Dice così Faraone: Io non vi do
paglia. ‫מר ֚כֹּה ָא ַ ֣מר ַפּ ְר ֔עֹה ֵא ֶינ֛נִּ י‬
ֹ ֑ ‫ל־ה ָ ֖עם ֵלא‬
ָ ‫ֶא‬
11 Voi andatevi a prender paglia, dove
ne troverete; mentre il vostro lavoro ‫נ ֵ ֹ֥תן ָל ֶכ֖ם ֶ ֽתּ ֶבן׃ יא ַא ֶ֗תּם ְל ֨כוּ ְק ֤חוּ ָל ֶכ ֙ם ֶ֔תּ ֶבן‬
non viene scemato di nulla.
12 Il popolo si sparpagliò per tutto il ‫ב ַד ְת ֶכ֖ם‬
ֹ ֽ ‫ֵ ֽמ ֲא ֶ ֖שׁר ִתּ ְמ ָ ֑צאוּ ִ ֣כּי ֵ ֥אין נִ גְ ָ ֛רע ֵמ ֲע‬
paese d’Egitto, per tagliar stoppia, (per
servirsene) per paglia. ‫ל־א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם‬
֣ ֶ ‫וַ ָ ֥יּ ֶפץ ָה ָ ֖עם ְבּ ָכ‬ ‫יב‬ ‫ָדּ ָ ֽבר׃‬
13 Gli esattori poi insistevano, con dire:
Terminate i vostri lavori, il compito ‫וְ ַה ֹֽנּ ְג ִ ֖שׂים ָא ִ ֣צים‬ ‫יג‬ ‫ְלק ֵ ֹ֥שׁשׁ ַ ֖קשׁ ַל ֶ ֽתּ ֶבן׃‬
giornaliero, come quando c’era la
paglia.
‫מר ַכּ ֤לּוּ ַ ֽמ ֲע ֵשׂ ֶיכ ֙ם ְדּ ַבר־י֣ וֹם ְבּיוֹ ֔מוֹ‬
ֹ ֑ ‫ֵלא‬
14 I soprintendenti dei figli d’Israel,
costituiti sopra di loro dagli esattori di
‫וַ יֻּ ֗כּוּ ֽשׁ ֹ ְט ֵר֙י ְבּ ֵנ֣י‬ ‫יד‬ ‫ַ ֽכּ ֲא ֶ ֖שׁר ִ ֽבּ ְהי֥ וֹת ַה ֶ ֽתּ ֶבן׃‬
Faraone, furono battuti, ‫ר־שׂמוּ ֲע ֵל ֶ֔הם ֹֽנ ְג ֵ ֥שׂי ַפ ְר ֖עֹה‬
֣ ָ ‫יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֲא ֶשׁ‬

www.torah.it 11 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.
con dire: Com’è che non avete ‫יתם ָח ְק ֶכ֤ם ִל ְל ֙בֹּן‬
ֶ֨ ‫וּע ל ֹ ֩א ִכ ִלּ‬
ַ ‫מר ַמ ֡דּ‬
ֹ ֑ ‫ֵלא‬
completato nè jeri, nè oggi, la stabilita
quantità di mattoni da fabbricare, come ‫ם־היּֽ וֹם׃‬
ַ ַ‫ם־תּ ֖מוֹל גּ‬
ְ ַ‫ִכּ ְת ֣מוֹל ִשׁ ְל ֔שׁ ֹם גּ‬
facevate per l’addietro?
15 I soprintendenti dei figli d’Israel ‫וַ יָּ ֗בֹאוּ ֽשׁ ֹ ְט ֵר֙י ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וַ יִּ ְצ ֲע ֥קוּ‬ ‫טו‬
andarono e lagnaronsi a Faraone, con
dire: Perché tratti così i tuoi servi? ‫שׂה ֖כֹה‬
֦ ֶ ‫מר ָל ָ֧מּה ַ ֽת ֲע‬
ֹ ֑ ‫ל־פּ ְר ֖עֹה ֵלא‬
ַ ‫ֶא‬
16 Paglia non viene somministrata ai
tuoi servi, e tuttavia ci vien detto: ֙ ָ ִ‫ַ ֽל ֲע ָב ֶ ֽדיָך׃ טז ֶ֗תּ ֶבן ֵ ֤אין נ‬
‫תּן ַ ֽל ֲע ָב ֶ ֔דיָך ְוּל ֵב ִנ֛ים‬
Fabbricate mattoni. - Quindi i tuoi
servi vengono battuti, ed il tuo popolo ‫א ְמ ִ ֥רים ָל֖נוּ ֲע ֑שׂוּ וְ ִה ֵנּ֧ה ֲע ָב ֶ ֛דיָך ֻמ ִ ֖כּים‬
ֹֽ
si rende colpevole.
17 Ed egli disse: oziosi siete, oziosi; è
‫אמר נִ ְר ִ ֥פּים ַא ֶ ֖תּם‬
ֶ ֹ ‫וַ ֛יּ‬ ‫יז‬ ‫וְ ָח ָ ֥טאת ַע ֶ ֽמָּך׃‬
perciò che voi dite: Vogliamo andare a ‫א ְמ ִ ֔רים ֵנ ְֽל ָ ֖כה נִ זְ ְבּ ָ ֥חה‬
ֹ ֽ ‫ל־כּן ַא ֶ ֣תּם‬
֙ ֵ ‫נִ ְר ִ ֑פּים ַע‬
far sacrifizi al Signore.
18 Or dunque andate, lavorate, senza ‫יהוה׃ יח וְ ַע ָתּ ֙ה ְל ֣כוּ ִע ְב ֔דוּ וְ ֶ ֖ת ֶבן ֽל ֹא־יִ נָּ ֵ ֣תן‬
ֽ ָ ‫ַ ֽל‬
che vi sia data la paglia; ed il
(consueto) numero di mattoni dovete ‫וַ יִּ ְר ֞אוּ ֽשׁ ֹ ְט ֵ ֧רי‬ ‫יט‬ ‫ת ֶכן ְל ֵב ִנ֖ים ִתּ ֵ ֽתּנוּ׃‬
ֹ ֥ ְ‫ָל ֶכ֑ם ו‬
somministrare.
19 I soprintendenti dei figli d’Israel si ‫א־תגְ ְר ֥עוּ‬
ִ ֹ ‫מר ֽל‬
ֹ ֑ ‫ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֛אל א ָ ֹ֖תם ְבּ ָ ֣רע ֵלא‬
videro a mal partito, sentendosi dire:
Non dovete diminuir (nulla) dei vostri ‫עוּ‬
֙ ‫ַ ֽו יִּ ְפ ְגּ‬ ‫כ‬ ‫יוֹמוֹ׃‬
ֽ ‫יכם ְדּ ַבר־י֥ וֹם ְבּ‬
֖ ֶ ֵ‫ִמ ִלּ ְבנ‬
mattoni, (cioè) del compito giornaliero.
20 Avendo poi, nell’uscire da Faraone, ‫אתם‬
֑ ָ ‫ת־א ֲה ֔ר ֹן נִ ָצּ ִ ֖בים ִל ְק ָר‬
ַ ‫ֹשׁה וְ ֶ ֽא‬
֣ ֶ ‫ֶאת־מ‬
incontrati Mosè ed Aronne, che gli
aspettavano; ‫אמ ֣רוּ ֲא ֵל ֶ֔הם‬
ְ ֹ ‫אתם ֵמ ֵ ֥את ַפּ ְר ֽעֹה׃ כא וַ ֽיּ‬
֖ ָ ‫ְבּ ֵצ‬
21 Dissero loro: Vegga il Signore, e ve
ne faccia carico, e giudichi, che ci
‫ֲא ֶ ֧שׁר‬ ‫וְ יִ ְשׁ ֑ ֹפּט‬ ‫יכם‬
֖ ֶ ‫ֲע ֵל‬ ‫הו֛ה‬
ָ ְ‫י‬ ‫ֵ ֧י ֶ רא‬
rendeste odiosi a Faraone ed ai servi
suoi, mettendo (quasi) la spada nella
‫ַפ ְרע ֹ֙ה‬ ‫ְבּ ֵע ֵינ֤י‬ ‫יחנוּ‬
ֵ֗ ‫ת־ר‬
ֵ ‫ֶא‬ ‫ִה ְב ַא ְשׁ ֶ ֣תּם‬
loro mano, perché ci uccidano. ‫ת־ח ֶרב ְבּיָ ָ ֖דם ְל ָה ְר ֵגֽנוּ׃‬
֥ ֶ ‫יני ֲע ָב ָ ֔דיו ָ ֽל ֶת‬
֣ ֵ ‫וּ ְב ֵע‬
22 Mosè ritornò al Signore, e disse:
Signore! perché facesti [vieppiù] male a ‫אמר ֲאד ֗ ָֹני‬
֑ ַ ֹ ‫הו֖ה וַ יּ‬
ָ ְ‫ֹשׁה ֶאל־י‬
֛ ֶ ‫וַ יָּ ָ֧שׁב מ‬ ‫כב‬
questo popolo? Perché mi mandasti?
23 Mentre da quando mi recai a ‫ָל ָ ֤מה ֲה ֵר ֨עֹ ָת ֙ה ָל ָ ֣עם ַה ֶ֔זּה ָ ֥ל ָמּה ֶזּ֖ה‬
Faraone a parlare in tuo nome, egli fece
[vieppiù] male a questo popolo; nè tu ‫ל־פּ ְרע ֹ֙ה ְל ַד ֵ ֣בּר‬
ַ ‫אתי ֶא‬
ִ ‫וּמ ָ֞אז ָ ֤בּ‬
ֵ ‫ְשׁ ַל ְח ָ ֽתּנִ י׃ כג‬
recasti alcuna salvezza al tuo popolo.
‫א־ה ַ ֖צּ ְל ָתּ‬
ִ ֹ ‫ִבּ ְשׁ ֶ֔מָך ֵה ַ ֖רע ָל ָ ֣עם ַה ֶזּ֑ה וְ ַה ֵ ֥צּל ֽל‬
‫ת־ע ֶ ֽמָּך׃‬
ַ ‫ֶא‬
Esodo 6 ‫שמות פרק ו‬
1 Il Signore disse a Mosè: Ora vedrai ciò ‫אמר יְ הוָ ֙ה ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ַע ָ ֣תּה ִת ְר ֶ֔אה‬
ֶ ֹ ‫וַ ֤יּ‬ ‫א‬
che farò a Faraone; poiché (costretto)
colla forza li lascerà andare, anzi a viva ‫ֲא ֶ ֥שׁר ֶ ֽא ֱע ֶ ֖שׂה ְל ַפ ְר ֑עֹה ִ ֣כּי ְב ָי֤ד ֲחזָ ָק ֙ה‬
forza gli scaccerà dal suo paese.
{‫וּב ָי֣ד ֲחזָ ָ ֔קה יְ ָ ֽג ְ ר ֵ ֖שׁם ֵ ֽמ ַא ְר ֽצוֹ׃ }ס‬
ְ ‫יְ ַשׁ ְלּ ֵ֔חם‬

www.torah.it 12 Testo sacro.


Trattare la stampa di conseguenza.