Sei sulla pagina 1di 4

Esercizi Greco NT

I. Analizza le forme nominali (indicando Parte del discorso [sostantivo, aggettivo, pronome ecc.], Genere,
Numero, Caso e Forma lessicale) e verbali (indicando Tempo, Modo, Diatesi, Persona, Numero e
Forma lessicale) in neretto.

1) καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽
οὗ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·
Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era
costruita la loro città, per gettarlo giù (Lc 4,29).
ἐξέβαλον : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª plurale ἐκβάλλω
πόλεως : sostantivo, femminile, singolare, genitivo πόλις
ἤγαγον : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª plurale ἄγω
ὄρους : sostantivo, neutro, singolare, genitivo ὄρος

2) καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες
προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν
καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra (Mt 2,11).
ἐλθόντες : Participio, aoristo, attivo, nominativo, maschile, plurale ἔρχομαι
εἶδον : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª plurale ὁράω
μητρὸς : sostantivo, femminile, singolare, genitivo μήτηρ
πεσόντες : Participio, aoristo, attivo, nominativo, maschile, plurale πίπτω
προσεκύνησαν : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª plurale προσκυνέω

3) καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν
ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε
νηστεύσουσιν.
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma
verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno (Mt 9,15).
εἶπεν : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª singolare λέγω
δύνανται : Indicativo, presente, medio [deponente], 3ª plurale δύναμαι
ἐλεύσονται : Indicativo, futuro, medio [deponente], 3ª plurale ἔρχομαι
νηστεύσουσιν : Indicativo, futuro, attivo, 3ª plurale νηστεύω
4) 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ
ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 ἡ δὲ εἶπεν· ναὶ κύριε,
καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων
αὐτῶν. 28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς
θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
25 Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». 26 Ed egli rispose: «Non
è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 27 «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 28 Allora Gesù le replicò:
«Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita
(Mt 15,25-28).
ἐλθοῦσα : Participio, aoristo, attivo, nominativo, femminile, singolare ἔρχομαι
προσεκύνει : Indicativo, imperfetto, attivo, 3ª singolare προσκυνέω
λέγουσα : Participio, presente, attivo, nominativo, femminile, singolare λέγω
λαβεῖν : Infinito, aoristo, attivo λαμβάνω
βαλεῖν : Infinito, aoristo, attivo βάλλω
ἐσθίει : Indicativo, presente, attivo, 3ª singolare ἐσθίω
πιπτόντων : Participio, presente, attivo, genitivo, neutro, plurale πίπτω
μεγάλη : aggettivo, femminile, singolare, nominativo μέγας
ἐκείνης : aggettivo dimostrativo, femminile, singolare, genitivo ἐκεῖνος

5) 14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς·
ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν· 16 λέγω γὰρ ὑμῖν
ὅτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 17 καὶ δεξάμενος ποτήριον
εὐχαριστήσας εἶπεν· λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς· 18 λέγω γὰρ ὑμῖν, [ὅτι] οὐ μὴ
πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθῃ. 19 Καὶ
λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ
ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ
τὸ δειπνῆσαι, λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
ἐκχυννόμενον.
14 Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15 e disse loro: «Ho tanto desiderato
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16 perché io vi dico: non la mangerò più,
finché essa non si compia nel regno di Dio». 17 E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e
fatelo passare tra voi, 18 perché io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché
non verrà il regno di Dio». 19 Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è
il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 20 E, dopo aver cenato, fece lo stesso
con il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi»
(Lc 22,14-20).
ἐγένετο : Indicativo, aoristo, medio [deponente], 3ª singolare γίνομαι
ἀνέπεσεν : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª singolare ἀναπίπτω
εἶπεν : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª singolare λέγω
φαγεῖν : Infinito, aoristo, attivo ἐσθίω
ὑμῶν : pronome personale, 2ª, plurale, genitivo σύ
βασιλείᾳ : sostantivo, femminile, singolare, dativo βασιλεία
δεξάμενος : Participio, aoristo, medio [dep], nominativo, masc, sing δέχομαι
εὐχαριστήσας : Participio, aoristo, attivo, nominativo, maschile, singolare εὐχαριστέω
λάβετε : Imperativo, aoristo, attivo, 2ª plurale λαμβάνω
λαβὼν : Participio, aoristo, attivo, nominativo, maschile, singolare λαμβάνω
λέγων : Participio, presente, attivo, nominativo, maschile, singolare λέγω
τοῦτο : pronome dimostrativo, neutro, singolare, accusativo οὗτος
ποιεῖτε : Imperativo, presente, attivo, 2ª plurale ποιέω
καινὴ : aggettivo, femminile, singolare, nominativo καινός
αἵματί : sostantivo, neutro, singolare, dativo αἷμα

6) 2 Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ· ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου· 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν
ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, 4 ἐγένετο Ἰωάννης [ὁ] βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ
καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ
Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 6 καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ
ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 7 Καὶ ἐκήρυσσεν
λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν
ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη

εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. 10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς
οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν· 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν
οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν
ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ
σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
2 Come sta scritto nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua
via. 3 Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, 4 vi fu
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. 5 Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 6 Giovanni era vestito di peli
di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 7 E
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 9 Ed ecco,
in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10 E subito,
uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. 11 E
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 12 E
subito lo Spirito lo sospinse nel deserto 13 e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano (Mc 1,2-13).
προφήτῃ : sostantivo, maschile, singolare, dativo προφήτης
ὁδόν : sostantivo, femminile, singolare, accusativo ὁδός
ἐρήμῳ : sostantivo, femminile, singolare, dativo ἔρημος
ποιεῖτε : Imperativo, presente, attivo, 2ª plurale ποιέω
ἐγένετο : Indicativo, aoristo, medio, 3ª singolare γίνομαι
κηρύσσων : Participio, presente, attivo, nominativo, maschile, singolare κηρύσσω
ἁμαρτιῶν : sostantivo, femminile, plurale, genitivo ἁμαρτία
ἐξεπορεύετο : Indicativo, imperfetto, medio, 3ª singolare ἐκπορεύομαι
πᾶσα : aggettivo, femminile, singolare, nominativo πᾶς
πάντες : aggettivo, maschile, plurale, nominativo πᾶς
ἐβαπτίζοντο : Indicativo, imperfetto, passivo, 3ª plurale βαπτίζω
ἦν : Indicativo, imperfetto, attivo, 3ª singolare εἰμί
ἐσθίων : Participio, presente, attivo, nominativo, maschile, singolare ἐσθίω
ἐκήρυσσεν : Indicativo, imperfetto, attivo, 3ª singolare κηρύσσω
ἔρχεται : Indicativo, presente, medio, 3ª singolare ἔρχομαι
ἐβάπτισα : Indicativo, aoristo, attivo, 1ª singolare βαπτίζω
ὕδατι : sostantivo, neutro, singolare, dativo ὕδωρ
βαπτίσει : Indicativo, futuro, attivo, 3ª singolare βαπτίζω
ἐκείναις : aggettivo dimostrativo, femminile, plurale, dativo ἐκεῖνος
ἦλθεν : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª singolare ἔρχομαι
ἀναβαίνων : Participio, presente, attivo, nominativo, maschile, singolare ἀναβαίνω
εἶδεν : Indicativo, aoristo, attivo, 3ª singolare ὁράω
καταβαῖνον : Participio, presente, attivo, nominativo, neutro, singolare καταβαίνω
εἶ : Indicativo, presente, attivo, 2ª singolare εἰμί
ἐκβάλλει : Indicativo, presente, attivo, 3ª singolare ἐκβάλλω
ἡμέρας : sostantivo, femminile, plurale, accusativo ἡμέρα
διηκόνουν : Indicativo, imperfetto, attivo, 3ª plurale διακονέω