Sei sulla pagina 1di 42

1

Analiza morfológicamente y traduce: (Repaso 1ª y 2ª declinación)


1. th\n paraskeuh/n 32. peri¿ te th=j tou= A
¹ lkibia/dou kaqo/dou...
2. tou\j e)n E
¹ pida/mn% frourou/j te kaiì kaiì th=j tou= e)keiÍ dh/mou katalu/sewj
oi¹kh/toraj 33. meta\ tw½n stratiwtw½n
3. th\n a)poiki¿an 34. e(kato\n ta/lanta
4. t%½ e)n DelfoiÍj mantei¿% 35. tou\j e)n tv= h(liki¿# oÃntaj aÀpantaj kaiì
5. e)lpi¿da ou)demi¿an dou/louj kaiì e)leuqe/rouj
6. th\n fulakh\n tw½n A
¹ qhnai¿wn 36. e)n tria/konta h(me/raij
7. stadi¿ouj e(bdomh/konta 37. kata\ no/mon
8. e)k tw½n a)grw½n 38. w¨j ei¹j naumaxi¿an
9. kaiì e)j ta\j nh/souj ta\j e)pikeime/naj 39. t%½ lim%½
10. xi¿lioi o(pliÍtai 40. e)n toiÍj megi¿stoij kindu/noij
11. e)k th=j A
¹ karnani¿aj 41. e)kei¿nhn th\n h(me/ran
12. e)j th\n Nau/pakton 42. boulh\n de\ kaiì ta\j aÃllaj a)rxa\j
13. pro/bata de\ kaiì u(pozu/gia 43. tou\j tou/twn a)grou\j
14. yiloiì dw¯deka 44. to/ te oÃnoma kaiì th\n diabolh/n
15. pro\j toiÍj polemi¿oij 45. fi¿loj kaiì su/mmaxoj
16. to\n siÍton e)n a)kmv= 46. a)po\ tou= iàppou
17. tou\j e)n tv= nh/s% Lakedaimoni¿ouj 47. u(po\ tw½n lvstw½n
18. si¿tou te a)pori¿# kaiì uÀdatoj 48. meta\ tou\j oÀrkouj
19. e)n au)tv= tv= a)kropo/lei th=j Pu/lou 49. polu\n me\n siÍton, polu\n de\ oiånon
20. toiÍj li¿qoij 50. to\n lo/gon au)tou=
21. kaiì kata\ gh=n kaiì kata\ qa/lassan 51. periì tou=ton to\n xro/non
22. pollv= strati#= kaiì nautikv= kaiì 52. kaiì e)n dhmokrati¿# kaiì o)ligarxi¿#
pezv= 53. h( au)th\ timwri¿a
23. e)j to\n e(autw½n oÀrmon 54. ei¹j th\n oi¹ki¿an th\n e)mh\n
24. e)n de\ nuktomaxi¿# 55. e)c a)rxh=j
25. eÃn ge t%½de t%½ pole/m% 56. t%½ prw¯t% xro/n%
26. cu/la 57. u(po\ tou/tou tou= a)nqrw¯pou
27. dia\ th\n tou= qeou= sugge/neian 58. ou) mo/non th\n sh\n gunaiÍka....a)lla\ kaiì
28. sunqh/kaj aÃllaj polla/j
29. tv= teleutai/# h(me/r# 59. tau/thn [th\n] te/xnhn
30. e)pith/deioj kai\ fi/loj 60. th\n qu/ran tou= dwmati/ou
31. kaiì oi¹kono/moj deinh\ kaiì feidwlo\j 61. e)n tv= kli/nv

Departamento de Griego 2010/2011


2

PREPOSICIONES Y PREVERBIOS

Departamento de Griego 2010/2011


3

Recuerda que:
a) Toda preposición unida a su régimen (acusativo, genitivo o dativo) desempeña la función de
complemento circunstancial.

b) Las preposiciones griegas pueden ir con un solo caso, con dos e incluso con tres:

Departamento de Griego 2010/2011


4

Departamento de Griego 2010/2011


5

Departamento de Griego 2010/2011


6

Departamento de Griego 2010/2011


7

COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES

Departamento de Griego 2010/2011


8

SINOPSIS DE LAS PREPOSICIONES

CASOS CASOS

ACUSATIVO GENITIVO DATIVO ACUSATIVO GENITIVO DATIVO

A un lado y Hacia abajo,


otro, A un lado y κατά Contra
según
ἀμφί Junto a
alrededor de otro, sobre
En compañía En medio
μετά Después de
de, con de, entre
Hacia arriba,
ἀνά
según μέχρι Hasta
En lugar de, En el lado
ἀντί παρά Al lado de Del lado de
en vez de de

ἀπό De, desde En


Respecto a,
Alrededor de, derredor
A causa de,
περί sobre, por
acerca de de, cerca
διά A través de encima
pοr de

Delante de,
εἰς A, hacia
πρό en defensa
En, de
ἐν
dentro de Acerca de,
πρός Hacia De
además
ἐκ/ἐξ De, desde
σύν Con
(ANÁSTROFE)
ἕνεκα
A causa de Más allá de,
ὑπέρ En favor de
En, en por encima de
Sobre, en
ἐπί Hacia, contra relación (C.AGENTE) Bajo,
tiempos de
con ὑπό Bajo, al pie de
Por debajo de

Departamento de Griego 2010/2011


9

Analiza morfológicamente y traduce: (Repaso 3ª declinación)


declinación)

1. para\ po/lesin 30. e)n xersiìn


2. tou\j me\n Makedo/naj i¸ppe/aj kaiì tw½n 31. ou) t%½ plh/qei ... a)lla t%½ a)ciw¯mati
cumma/xwn o)li¿gouj 32. toiÍj e(autw½n cuggene/si
3. to\ uÀdwr 33. a)ndra/sin a)llofu/loij
4. th=j nukto\j 34. th=j h(mete/raj po/lewj
5. paiÍdaj kaiì gunaiÍkaj kaiì th\n aÃllhn 35. kata\ kra/toj
kataskeuh\n 36. dia\ tw½n o(lka/dwn
6. tou= au)tou= qe/rouj 37. kaq' eÁn mo/non tw½n pragma/twn
7. nausiìn e(kato\n 38. a)ntiì mega/lhj e)lpi¿doj
8. oi¸ de\ Plataiw½n pre/sbeij 39. e)n t%½ au)t%½ xeimw½ni tou/t%
9. o( xeimwÜn 40. taiÍj sitagwgoiÍj nausiìn
10. eu)staleiÍj 41. to/ te e)n tv= Lakwnikv= tei¿xisma
11. tv= o(pli¿sei 42. tw½n new½n eiãkosin
12. pro\j ta\j e)pa/lceij 43. oi¸ de\ pruta/neij
13. oi¸ ta\j kli¿makaj fe/rontej 44. e)piì t%½ lime/ni
14. cu\n cifidi¿% kaiì qw¯raki 45. ta\ makra\ tei¿xh
15. oi¸ e)k tw½n pu/rgwn fu/lakej 46. tv= E
¸ lla/di
16. a)po\ tw½n e)pa/lcewn 47. ei¹j to\ aÃstu
17. e)piì tou= xei¿louj th=j ta/frou 48. Kleo/kritoj de\ o( tw½n mustw½n kh=ruc
18. para\ to\ teiÍxoj 49. Diopei¿qhj de/, ma/la xrhsmolo/goj a)nh/r
19. th=j diaba/sewj 50. aÀpan to\ stra/teuma
20. lampa/daj 51. su\n t%½ strateu/mati
21. aià te nh=ej 52. polla\j ta\j polemi¿aj nau=j
22. tou\j plousiwta/touj pe/nte aÃndraj 53. kaiì tou\j paiÍdaj tou\j e)mou\j
23. kaiì to\ me\n decio\n ke/raj tw½n 54. Ou(mo\j path\r Ke/faloj
)Aqhnai¿wn kaiì Karusti¿wn
55. toiÍj pra/gmasi
24. e)piì ta\j trih/reij
56. wÕ aÃndrej dikastai
25. periì tou/tou ga\r mo/nou tou=
57. para\ tv= gunaiki
a)dikh/matoj
58. toiÍj paqh/masin
26. th\n gunaiÍka th\n e)mh\n
59. oi¸ e)k tw½n pu/rgwn fu/lakej
27. ta\ e)mautou= pra/gmata
60. to\ sto/ma kaiì tou\j o)fqalmou/j
28. e)pi\ ta\j trih/reij
61. kaiì oi¹kh/seij kaiì e)sqh=taj kaiì u(pode/seij
29. t%½ plh/qei
kaiì strwmna\j kaiì ta\j e)k gh=j trofa\j

Departamento de Griego 2010/2011


10

Analiza las siguientes formas pronominales:


1. ouÁj 27. ti/j 52. e)piì polu/

2. au)toiÍj 28. pa/ntej 53. bronta/j tina\j

3. aiâj 29. e)n tou/t% 54. mo/noi

4. tou/touj 30. dia\ ta/de 55. e)p' e)leuqeri¿# tv= tw½nde

5. tou\j e)keiÍqen 31. oi¸ de 56. tv= h(mete/r#

6. au)toiì 32. oiâj 57. pa=si

7. au)th=j 33. au)to\n 58. tou/t% t%½ tro/p%

8. h(n
/ 34. ouÂtoi oi¸ aÃndrej 59. e)j to\n e(autw½n oÀrmon

9. ta/ te aÃlla 35. o( de 60. kaq' e(auto\n

10.w©feli¿a tij 36. au)tw½n 61. eÀkastoj

11.v 37. kaq' e(ka/sthn xa/raka 62. tau=ta

12. dia\ to\ mh\ e)j o)li¿gouj 38. U


¸ po\ de\ tou\j au)tou\j 63. pa/nta
a)ll' e)j plei¿onaj oi)kei=n xro/nouj tou= hÅroj
64. ti
13.hÁ 39. mi¿a
65. eÃn ge t%½de t%½ pole/m%
14.tau=ta 40. e)n au)tv= tv= a)kropo/lei
66. mo/nh
15.au)t%½ 41. kaiì auÀth ou) mega/lh
67. kaq' eÁn
16.sfi¿sin 42. oi¸ aÃlloi nhsiw½tai
68. pa/saj
17.sfw½n 43. ou)dete/rwn
69. aÀpantaj
18.par' e)kei¿noij 44. Tosau=ta eÃqnh
70. e)n tria/konta h(me/raij
19.ouÂtoj 45. au)th\n
71. nausiìn e(kato\n kaiì de/ka
20.t%½de 46. e(autw½n
72. meta\ de\ tau=ta
21.oÁn 47. periì paraskeuh=j th=j
h(mete/raj 73. mi#= yh/f%
22.wÒn
48. e)moiì 74. tou/twn
23.meta\ de\ au)to\n
49. periì au)tou= tou/tou 75. e)n vÂ
24.yiloiì aÃlloi
50. e)f' u(ma=j 76. plh\n e(no\j
25. meta\ tou/tou
51. o(/ 77. taÅlla pa/nta
26. tij

Departamento de Griego 2010/2011


11

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS

Departamento de Griego 2010/2011


12

Departamento de Griego 2010/2011


13

Departamento de Griego 2010/2011


14

Departamento de Griego 2010/2011


15

Departamento de Griego 2010/2011


16

Analiza las siguientes formas de comparativos y superlativos:


1. bradu/teron 30. pro/teron
2. ma=llon.... hÄ 31. uÀsteron
3. r(#o
= n 32. eu)nou/statoj
4. tou\j plousiwta/touj pe/nte aÃndraj 33. be/ltistoj
5. u(podeeste/rouj 34. to\n hÀttw lo/gon krei¿ttw poiw½n
6. tv= a)lhqesta/tv profa/sei 35. hÃreto ga\r dh\ eiã tij e)mou= eiãh sofw¯teroj
7. aÃmeino/n 36. a)neiÍlen ouÅn h( Puqi¿a mhde/na sofw¯teron eiånai
8. ma/lista 37. oÀs% mei¿zwn tosou/t% xalepwte/ra
9. e)la/xista 38. gennaio/taton kaiì pr#o/taton kaiì aÃriston
10. plei/ouj 39. ou)x hÀkista
11. toi=j d e
) m
) peirote/roij 40. e)gwÜ ga\r new¯tero/j ei¹mi
12. polu\ mei¿zw e)k
/ plhcin 41. kai¿ fasin sofw¯taton eiånai
13. e)la/xista 42. ka/llista
14. safe/stera 43. ai¹tiw¯tatoj
15. e)n toiÍj megi¿stoij kindu/noij 44. aÃriston aÃndra
16. e)peiì ta/xista
17. kaiì i¸erw½n tw½n semnota/twn kaiì
qusiw½n kaiì e(ortw½n tw½n kalli¿stwn
18. ma/la xrhsmolo/goj
19. aÃrista swma/twn
20. kra/tista
21. toiÍj a)sqenesta/toij
22. pro\j tou\j ta\ me/gista duname/nouj
23. to\n xei¿riston
24. t%½ belti¿st%
25. oi¹keio/thta megi¿sthn
26. pasw½n hÅn belti¿sth
27. kalli¿sthn pro/fasin
28. w¨j ta/xista
29. e)do/kei moi a)nagkaio/taton eiånai

Departamento de Griego 2010/2011


17

Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales: (verbos puros no contractos)


1. e)ke/leuon 32. eãpempon 63. oãnta
2. a)pa/gein 33. e)stra/teusan 64. gigno/menoi
3. hãqelon 34. ei¹siì 65. fe/rein
4. eiånai 35. eiãh 66. u(pa/gousin
5. cuna/rxontej 36. eiåen 67. le/gontej
6. a)pope/mpousin 37. aãgontej 68. a)nqupa/gei
7. eiãrgwsi 38. e)lu/qhsan 69. fa/skwn
8. paraskeuazome/nouj 39. håsan 70. e)gkaqezo/menoi
9. cune/misgon 40. u(podedeme/noi 71. håsan
10. gi¿gnhtai 41. prose/misgon 72. ba/llontej
11. cunebou/leue 42. ei¹si 73. nomi¿zwn
12. e)kpleu=sai 43. fe/rontej 74. qu/ein
13. a)nti¿sxv 44. oi¸ e(po/menoi 75. manteu/esqai
14. hãqele 45. oiåmai 76. to\n boulo/menon
15. eãpeiqe 46. eãferon 77. u(pakou/ein
16. boulo/menoj 47. prosbai¿noien 78. h(su/xazon
17. paraskeua/zein 48. eãmellon 79. h)na/gkazon
18. eàcei 49. o( diakomizo/menoj 80. ouåsan
19. parame/nwn 50. e)to/ceuon 81. boulo/menoi
20. a)pe/xei 51. h)ko/ntizon 82. peiqome/nouj
21. hån 52. gi¿gnoito 83. qauma/zete
22. a)kou/santej 53. katabai¿nontej 84. maxome/noij
23. a)nepei¿qonto 54. e)pefe/ronto 85. perai¿nesqai
24. e)sekomi¿zonto 55. eãxontej 86. pare/xein
25. oãntej 56. hâkon 87. aãrxomen
26. kinduneu/v 57. e)nexro/nizon 88. kinduneu/santej
27. ke/klhtai 58. a)nagka/zontai 89. kinduneu/ontej
28. paralu/ein 59. cumbai¿nein 90. pareskeua/zonto
29. tw½n paro/ntwn 60. prosdexo/menoj 91. eiãh
30. a)kou/saj 61. o(pli¿zei 92. eÃsxhka

31. ta\ te paro/nta 62. a)ni/sxonti 93. a)poqu/saj

Departamento de Griego 2010/2011


18

AORISTOS RADICALES
Se forman añadiendo al tema verbal puro las desinencias <on y <ovmhn, en lugar de las
sigmáticas. La conjugación es:
a) El indicativo como el pretérito imperfecto del verbo paradigmático
b) Los restantes modos como los del presente del verbo paradigmático.

Departamento de Griego 2010/2011


19

Departamento de Griego 2010/2011


20

Departamento de Griego 2010/2011


21

Departamento de Griego 2010/2011


22

Analiza las siguientes formas de aoristos radicales temáticos y atemáticos:

1. e)pu/qonto 33. sxoiÍen 65. a)fiko/menoj


2. e)lqo/ntej 34. eÀcein 66. eiåpen
3. pare/labon 35. genome/nhj 67. proserou=si
4. cumbw½sin 36. a)nteiÍxon 68. sunh/gage
5. e)ge/nonto kaiì eiådon 37. cune/bh 69. e)geno/mhn
6. laqwÜn 38. gene/sqai 70. die/bh
7. genh/setai 39. cunepilabe/sqa 71. eÃfugon
8. to\ geno/menon 40. dialipwÜn 72. gegenhme/nou
9. e)lqeiÍn 41. kaqelo/ntej 73. genome/nouj
10. e)rru/h 42. trapo/menoi 74. a)naba/ntej
11. a)poba/ntej 43. oi¸ parageno/menoi 75. katalipo/ntej
12. e)sh=lqon 44. tu/xwsin 76. katalhfqeiÍen
13. ta\ r(hqe/nta 45. e)ge/neto 77. sunh=lqon
14. a)fiko/menoi 46. a)polwleko/tej 78. parelqw¯n
15. eiâlon 47. huÀreto 79. a)poqanou=sa
16. a)ph/gagen 48. e)klipo/ntej 80. gege/nhtai
17. e(le/sqai 49. labwÜn 81. o)fqeiÍsa
18. a)ne/bh 50. eiåxon 82. kataba\j
19. e)ge/nonto 51. a)polwleke/nai 83. a)fike/sqai
20. vÃsqonto 52. eiàlonto 84. e)fu/gomen
21. kate/bale 53. ta\ gegenhme/na 85. dialabo/ntej
22. a)nteiÍpen 54. a)ntanh/gage 86. labw¯n
23. pesou=sa 55. a)polabo/ntej 87. labeiÍn
24. e)peleloi¿pei 56. e)ne/pese 88. pepusme/noj
25. eÃlabon 57. a)poleiÍsqai 89. ei¹peiÍn
26. a)pofugwÜn 58. genome/noij 90. a)poqaneiÍsqai
27. e)se/balon 59. kaqelo/ntaj 91. puqome/nh
28. eiåde 60. a)pe/qanen 92. la/bwmen
29. kataba\j 61. proeiÍpon 93. a)ph/gagen
30. toiÍj prosgegenhme/noij 62. metesxh/kamen 94. a)fikome/nwn
31. a)neiÍlen 63. sullabei=n 95. e)kbaleiÍn
32. sune/labe 64. mete/sxe 96. e)rw=

Departamento de Griego 2010/2011


23

VERBOS CONTRACTOS
En el tema de presente, la vocal final del tema al unirse con la vocal temática, da lugar a
contracciones. Las reglas de contracción, según las cuales contraen las vocales que entran en contacto,
son las siguientes:

Reglas de contracción

Departamento de Griego 2010/2011


24

Departamento de Griego 2010/2011


25

Departamento de Griego 2010/2011


26

Departamento de Griego 2010/2011


27

Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales CONTRACTAS

1. a)ntipoiou=ntai 33. e)polio/rkoun 65. kate/plei


2. krateiÍn 34. u(poxwrh/santej 66. v(re/qhsan
3. e)pibohqeiÍn 35. kinoume/nouj 67. kaqvre/qh
4. e)xw¯roun 36. e)poih/sato 68. ai¸reqe/ntej
5. poieiÍtai 37. qewreiÍn 69. katasiwphsa/menoj
6. cunepole/mei 38. dvou=ntej 70. e)poih/samen
7. e)poi¿hse 39. %Ókei 71. e)teleu/thse
8. e)xrw½nto 40. dokei= 72. a)skh=sai
9. Xrw¯meqa 41. xrh=nai 73. e)polemeiÍte
10.zhlou/sv 42. dokeiÍn 74. thrh/sasi
11.oi¹keiÍn 43. nikwme/nouj 75. a)pexw¯rhse
12.e)peira=to 44. kalliepou/meqa 76. wÓrqwse
13.wÐrmhnto 45. naumaxou=ntej 77. o(rw½ntej
14.e)lupou=nto 46. e)ni¿khsan 78. mh\ qorubeiÍte
15.cunema/xoun 47. teleuth/santi 79. a)nhufh/mhse/
16.e)pe/pleon 48. dienoh/qhsan 80. katapolemhqei¿hsan
17.e)dv/wsan 49. e)n%kodo/mhsan 81. poliorkou/menoi
18.cunexw¯roun 50. paraple/ontej 82. e)pequ/moun
19.a)pe/pleusan 51. e)do/kei 83. a)pe/pleon
20.koinw¯santej 52. diaskopou=ntej 84. a)sqenou=ntaj
21.prokaleiÍtai 53. eÃpleuse 85. e)pefo/bhnto
22.kate/pleusan 54. plhrw¯santej 86. e)stefanwme/non
23.e)teleu/ta 55. fobhqe/ntej 87. e)pepoih/kesan
24.h(geiÍto 56. w¨molo/goun 88. timwrh/sasqai
25.e)poi¿hsen 57. diaxeirotonoume/nwn 89. mh\ qorubeiÍte
26.parabohqw½n 58. dioikou=sa 90. e)pv/nesan
27.diepeperai¿wnto 59. eu)noou=ntej 91. e)capatw¯menoi
28.h)krow½nto 60. h(gw½ntai 92. teteleuthko/toj
29.cugxwrh/santej 61. a)kolouqh/sasa 93. marturh/sei
30.e)dv/oun 62. e)me/lhsen 94. Skopw½men
31.dhmokratoume/nhj 63. teteleu/thken 95. luph=tai
32.kathgo/roun 64. teleuta=n 96. peinv= hÄ r(ig%½

Departamento de Griego 2010/2011


28

VERBOS LÍQUIDOS

Departamento de Griego 2010/2011


29

Analiza morfológicamente las siguientes formas de verbos en lÍQUIDA

1. tw½n meno/ntwn 31. u(pome/nontej


2. parame/nwn 32. diafqei¿ronta
3. die/fqeiren 33. fai¿nhtai
4. a)pekri¿nanto 34. fai¿nontai¿
5. aÃrantej 35. paraggei¿lw
6. diane/mein 36. a)pekri¿nato
7. te/mnein 37. eÃmellon
8. eÃmenen 38. neiÍmai
9. aÃrasqai 39. ei¸marme/noj
10. perai¿nesqai
11. custello/menoi
12. h)gge/lqh
13. a)ph=ran
14. kri¿nein
15. eÃkrinan
16. a)ph/ggeilan
17. a)pokteiÍnai
18. eÃkamen
19. u(pe/faine
20. die/fqeire
21. diafqei¿retai
22. die/fqarken
23. e)pegei¿rasa
24. parh/ggeilan
25. eÃmellen
26. kriqh=nai
27. a)poktei¿nantej
28. a)pe/kteinen
29. a)pe/fainen
30. a)pe/kteine

Departamento de Griego 2010/2011


30

VERBOS ATEMÁTICOS O VERBOS EN - mi

GENERALIDADES
Los verbos en <mi (o verbos atemáticos) se diferencian de los <w (temáticos) únicamente
en el presente y en el imperfecto de las tres voces y en el aoristo 2 activo y medio. Estas
diferencias consisten:
1. En que las desinencias se unen directamente al tema: tivqe<men, mientras que en los
verbos en ω se unen al tema mediante la vocal de unión: luv<o<men.
2. En desinencias especiales para algunas formas de la voz activa. Estas desinencias son:
• <mi, <", <si en el singular (1ª, 2ª y 3ª personas del singular, respectivamente) y
<asi en la 3ª persona del plural de presente de indicativo
• <san en la 3ª p. plural de los tiempos secundarios
• <qi en la 2ª persona del singular de algunos imperativos
• <nai en el infinitivo.

CLASIFICACIÓN
Los verbos en -mi se dividen en tres clases:
 Verbos con reduplicación en i en el presente y en el imperfecto; esta reduplicación
desaparece en los otros tiempos. Ej. prte. tiv<qh<mi, fut. qhvsw.
 Verbos en <numi (<nnumi después de vocal). Verbos cuyo tema de presente está
reforzado por la inserción del sufijo nu entre el tema verbal y la desinencia. Ej. prte.
deivk<nu<mi mostrar; aor. e[deixa.
 Verbos sin reduplicación ni sufijo. Ej. fh<miv, decir.

PRIMERA CLASE: VERBOS EN <mi CON REDUPLICACIÓN


Los verbos en <mi con reduplicación en el presente y en el imperfecto tienen su tema
verbal terminado en vocal. Según sea esta vocal, se dividen en tres clases:
1. Vocal e: tipo tiv<qh<mi (* < qiv<qh<mi), poner, tema qe
2. vocal a: tipo i{<sth<mi (*< siv<sth<mi), colocar, tema sta
3. vocal o : tipo div<dw<mi, dar, tema do

Departamento de Griego 2010/2011


31

En la voz activa, la vocal del tema se alarga en el singular del presente y del imperfecto de
indicativo. Así, el tema qe se convierte en tiv<qh<mi; sta, en i{<sth<mi; do, en div<dw<mi.
El futuro activo y medio y el perfecto y pluscuamperfecto activos, se forman como si se
tratara de verbos contractos; futuro qhvsw, sthvsw, dwvsw; perf. tevqhka, e{sthka, devdwka.
El verbo i{hmi,
mi enviar, sigue en general la conjugación de tiv<qh<mi, aunque ofrece ciertas
particularidades. i{hmi (*< yi< yh<mi) tema e{. i{hmi casi solamente se usa en sus compuestos,
como:
ajf<ivhmi permitir; par<ivhmi, ajn<ivhmi dejar; pro<ivemai abandonar; sun<ivhmi comprender.

SEGUNDA CLASE: VERBOS EN <mi CON SUFIJO


1. Verbos en <nu<mi cuyo tema acaba en consonante. Ej. a[g<nu<mi, romper, o[l<lu<mi
perder.
2. Verbos en <nnu<mi cuyo tema acaba en vocal. Ej. kerav<nn<mi mezclar.

TERCERA CLASE: VERBOS EN <mi SIN REDUPLICACIÓN NI SUFIJO


A esta clase pertenecen los siguientes verbos defectivos:
1. eijmiv ser

2. ei\
eimi
\mi ir (temas eij, ij; lat. ire) que sólo tiene presente e imperfecto. Como ei\mi se
conjugan sus compuestos: a[n<eimi, volver; a[p<eimi, marchar; e[x<eimi, salir;
provs<eimi, acercarse.
3. fhmiv
fhmi decir. El imperfecto e[fhn y el infinitivo favnai suelen tener el valor de aoristo.

4. hjmiv decir. Se emplea solamente en las locuciones hjmiv digo; h\n d j ejgwv, yo decía,
dije; h\ d j o{", decía, dijo él.
5. kavqhmai (tema kaq<h<) estar sentado. Se usa sólo en el presente e imperfecto.

6. kei``sqai (tema kei<) yacer, estar tendido. Se usa sólo en el presente, imperfecto y

futuro.

Departamento de Griego 2010/2011


32

1ª CLASE: VERBOS EN -mi CON REDUPLICACIÓN

Esta clase de verbos, con reduplicación en el presente y en el imperfecto, tienen el tema


verbal acabado en vocal. Según sea esta vocal, se dividen en tres clases:

Departamento de Griego 2010/2011


33

Departamento de Griego 2010/2011


34

Departamento de Griego 2010/2011


35

Departamento de Griego 2010/2011


36

2ª CLASE: VERBOS EN -mi SIN REDUPLICACIÓN Y CON SUFIJO –numi

Departamento de Griego 2010/2011


37

Departamento de Griego 2010/2011


38

3ª CLASE: VERBOS EN –mi SIN REDUPLICACIÓN NI SUFIJO

Departamento de Griego 2010/2011


39

Departamento de Griego 2010/2011


40

Analiza las siguientes formas de VERBOS ATEMÁTICOS :


1ª Clase 31. eÃsthsen 1. ou)k eÃfh

1. dou=nai 32. kaqi¿stanto 2. ou)k eÃfasan

2. a)nasth/santej 33. paredo/qhsan 3. ouÂtoj d' ou)k eÃfh a)ll' hÄ

2ª Clase 4. eÃfh
3. a)ntikaqi¿stanto
5. fhsi
4. prose/qesan 1. a)podeiknu/nai
6. fhmi
5. dw¯sein 2. a)pokteinu/nai
7. fhsiìn
6. iàstato 3. kataskeda/santej
8. wÐj fasin A
¹ qhnaiÍoi
7. paradw¯sein 4. kera/nnutai
9. eÃfasan
8. proeisth/kei 5. h)mfiesme/nh
10.fasin
9. e)pe/feito
10. kate/sthsan 1. ta\j e)pikeime/naj
1. oiåd'
11. e)fie/menoi 2. keiÍtai
2. vÃdei
12. a)posth/sontai 3. katakei¿menon
3. katv=san
13. proqh/sein 4. duname/nouj
4. suneido/ta
14. tou\j a)nqestwtaj 5. du/namai
5. oi)d
= en
15. suni¿stanto 6. parakaqhme/nhn
6. ei)do/tej
16. suneti¿qento
17. e)piqhso/menoi 3ª Clase
18. e)fista/nai
1. e)peciwÜn
19. parado/ntaj
2. i¹en
/ ai
20. kaqe/ntaj
3. e)pv=san
21. prou/qhke
4. ei¹sie/nai
22. didou/j
5. a)piwÜn
23. a)podou=nai
6. ei¹siw¯n
24. a)pode/dotai
7. ei¹sio/ntej
25. pare/dwka
8. prosio/ntej
26. e(sthko/ta
9. a)pie/nai
27. e)kdi/dosqai
10. iãwmen
28. a)nasta\j
11. periio/ntej
29. kaqista=si
12. a)piou/shj
30. kaqista\j

Departamento de Griego 2010/2011


41

Departamento de Griego 2010/2011


42

Departamento de Griego 2010/2011