Sei sulla pagina 1di 1

06

q t Pu e
IEcrr.uouoJalsotu aql raJJo selq€J ro 'sa¡r.a{ slr€rlJ u8rsap Jo Jaqunu v 'luoluoc arnlsroru
lsoIu 'sdrrls letatu patJnq 'suorltpuoJ qrns rapun pesBarcur aql of anp q?dap qlra saseer3
¡qÉ|rat ur '1ua1xaalqeraprsuoJJo uorlcauuoc .3urr{l¡Eeue ,arpJrns
-ap 1{lle¡aua8 lros aql puE
"99'6)u-r ^lr^rlsrsa¡
a^eq 01 ÁressaJausr 1r pue 'Álr^rlsrsor q8lq Jo ar{l aporlcola Jo rlÉual aql qll$
Pe.urlJtIn ^rolaq
puP Árp Ára^ aq 01 lde sr Iros eql 'paralunoJuo sasPa¡cur pelroJJe lros Jo au¡nlo^ eql^ltrarlp arurs
ra'' sr pues a¡aqM ro 'acBJrnsaql reau sr {JoJpaq spor lrorls Jo Átrrlldrllnru E ueql ÁrolceJsrles
8' 7 araq^\ 'alqDc puD 'or11ll 'drrls palrng g.z,v a¡oul /tllBnsn ale spo¡ daap ,[aJ e 'lrulrad suorl
E¡nrmldo 'saurI uorssrrüsue¡l oSelloA-q3rq -Ipuoc lros arorl^l 'lBcrr¡¡ouoJaaJoru Állp¡aua8
t'Ftd Pesfi Jo sJaAl'olIaals aql Jo ¿tlrJotel'uaql ¡oJ spunorS are spor r{Snoqtle 'sadrd ¡o spor rar{?Iaaq Ápur
Fr|IE-uoq epr^ord rIJrrl.rr esoql oJe ad^l eporlf,ala saporlcala ue^rr0 .adr¿ ro potr uaalro g.Z.U
or¡¡.pJ¡¡p slql ul pa^lo^ur saldrrurrd aqú 'seporlcala 'a^rlJnpuoJuou SurruocaqJo luelxa aql ol ?no
rüxlf apetu Jo sad/tl raqlo 01 rorradns Álleer8 punoJ parrp eq,{Bu¡ ro 'uorlErauaS urEals Áq papoldxa
¡ruB8od uaaq aAEq lros rt{Jor ,{ra^ ¡o {JoJ ur suorle^pJ aq ,{el'uaporlrale aql punorE r.llrEear{l .papaac
uüErurur -xa (rBInSarrr) ur alaJJuoJ ur spor laals -xa ar€ asaql JI 'pazrutoJa¡ aq lsnl,u suorl
rr"É '7 JaU ul ua^r8 arE saporlral¿ -elltull a8rEqcsrp luarrnJ rraql 'slBurrü¡a?tuI
LT} 8ur?ooJpasEJua-alarcuoJ aldrllnuI pue al8urs -punoJ8 Jo ezrs pue raqrünu aq? Surlcolas uI
E7¡sJltS
Jo acuElsrsarpunorS Jo uorlEurruralap JoJelEp 'slErralBrrrJo asn Isf,rruouoca
Fr rqrq uSrsap puB sllnsa¡ lsal 'spoqleu¡ apo¡?cala lsotu aql apr^ord tou op (ru s) lJ 0I ueql ssalJo
u¿orr apEtu rarflo Áq papr^o¡d Álleturou ueql ¡e/rrol sBurcBds'pasna¡e saporlcale aldr?lnu¡ uaq1!\
rfr ¡sE ÁlqeJoprsuoJ ecuBlsrsar puno¡8 lau e apr^ord 'sa¡nlcnJls pue
Fd IIUy\ sSurplrnq o1 luararlur sSur?ooJ r{rns Jo sro.,lrolaurl uorssrursuprl puno¡8 ol pasn opoJl
¡ilg raqrunu a8rel aqú'qldap lEnba Jo po¡ a^rrp E -Jela alqec parrnq Jo ruroJ e sr asrodJalunoc
rrtrgP uEql ra.rol Jo 01 IEnba aruElsrsar E sEr.I,.aporl aqú 'apor?cala apeul Jo aditl alqBrJer lsBal
Frtr¡|s -rala 3urlooJ,, qrns r{JBg 'loa?s Iernlrnrls aql ale ,{aql 's¡aqu¡nu IIEurs ur pasn uaq¡n
Fod ¡o snq puno¡8 Surpllnq aql o+ luatuqrellB 'osIV 'sduls ro spor ol parEdruoJ se lsor raqtlq
¡9 PUE roJ SurlooJ rlJns qcea Jo rEq SurcroJurar urEu¡ arIl Jo asnecaq srea/( luaJa¡ ur /tlaArsualxa
¡|lF ttb- E rüorJ uorlcauuoJ leJrrlcale alenbape ue lno pasn ueaq lou a^Er.{selBld paung 'ecuelcnp
o! oI Jo Suuq ol,{luo Áressacousr lJ 'uorlJnrlsuoc slql -uoJ punor8 Jo u¡qo Jad IEualBrü parrnq
*iloa Surzrlrln sernlcnJls le sapoJlcala SulpunoÉ Jo lunotue ?spal oql arrnbar osle iteqú 'lsoc
ryqJ" Jo ÁIddns apEu¡-,{pEarE sapr^o¡d s8urlooJ pue raqSrq ar{l plno^r Álradord puE aJ¡l ol
lll úrs suorlepunoJ alarcuoc ur srBq 8urf,¡oJurar Iaals sp¡EzEq araq^r ^Jrlsnt uorlels arrlua aql tnoqSnorql
qil
Jo asn pBa¡dsapÚr aql 'asod¡nd srql roJ alarJ s e a ¡ e I B r l u a l o d r n b a a p r A o J d o l su o r l e l s
.ug
-uoJ Jo luaruaJeld roJ saloq IIrJp ¡o ale^BJxa Sulleraue8 ro suollElsqns roJ pasn
F|r¡ ol alqErJrlsnt uoplas sl ll auq1!|oporlcala aql -arJ erB spuC 'sqldap ¡assal roJ parraJard ^lluanb are
PrrrE reau qlJPa arll Jo lueurlBaJl leJrruaqc seop sB salqec ¡o 'sdlJls paunq 'spl¡8 alrq^r 'aceJrns
ít'97 rauu€ru ar¡rEsar{l qcnu ur 'aporlrala ÁJeurr¡d arll /r\olaq a¡oru ro (III €) lJ 0I sr {rorpaq
aql ol lsesols lPrrelelü ar{l Jo asuslslsar aqt Jo a¡erl/rr lecrtuouoJa puE Á¡olcpJsrles erour ÁlIE
lü u¡qt uorlJnpar ruoJJs}lnsar srrIJ 'ql¡Ea ur /tllcarrp -¡aua8 are saporlrala ua^r¡q 'qldap alqBlrB^e
aporlJala ¡eFrurs B ueq? aJuelsrsar Jall|ol aql pue paralunorua IIos Jo adÁl aql uodn
rul sdola^ap alarJuoJ ur saporlcala arr1rr¡o por Jo puadap Ilrlyr palrolas adÁl aq.L 'sas¡odralunot
frrr-f-rr¡r luaruasEcua aql 'Álr^rlsrsar ¡aq8rq ¡o aEEraAB puP ¡sa?eld paunq 'spu8 ¡salqec ro sduls par
¡qr |lrtl Jo q+rEa ul 'ÁlluanbasuoC 'Álr^rlsrsar qlrea -¡nq 'saporlcala ua^rrp olur papr^rpqns aq /tpl.u
!{ rn a8era^e ueql ¡a^,rolleqlraruos ro 'Co0Z lB Álr ssporlcala apeg\ .sapo4calg apow z.z.v
d!-rrf .qt -^llslsar uI. O-09 lnoqe Jo runrperu SurlcnpuoJ '¡eqla8ol popuoq Ála^rlcaJJaare palceuuocsrp
¡oirr ('l -ruras e sr la^al punoJS.trolaq alarcuoC auocaq lq8ru qcrqa sued IIB ?Br{l ernsul
FFds 'sar1+4 ro spoa pasDcug-aprcuoc v.z.v ol pasrJ¡axa aq plnoqs arEc 'oslv 'itlrlrqeltns
gJaU q ua^r8 a¡r uorl rraql palraJJB /tlsnorras lou spq l(lrnulluot
¡'F4:DP -BIIBlsur uaA'R e ¡oJ s8urJEdspue suorsuaurp -srp uaaseJoJuneruos lPql a¡nsur o1 parnsEaw
'uEl(E por punor8 urnurldo Jo uorleurtu¡alap ¡oJ aq qlrea 01 acuelsrsar rraql lBql lelluassa

0NI(INnOUC trod SCIJ,CVUd OSCNST{nOCSU SSSI zL6r-zrl


c.LS SSUI

Potrebbero piacerti anche