Sei sulla pagina 1di 121

CODUL TEHNIC

al Reţelelor Electrice de Distribuţie

Aprobat prin Decizia ANRE nr. 101 din 06.06.2000


Elaborator : Compania Naţională de Electricitate
S.C. ELECTRICA S.A

CUPRINS

PAG.

Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

1 INTRODUCERE………………….……………………………………………………… 4

2/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

1 1.1. AUTORITATE………………………………………………………………… 4
1.2. SCOP……………………………………………………………………………. 4
1.3. DOMENIUL DE APLICARE……………………………………………… 5
1.4. ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE…………………………………………… 5
1.5. ADMINISTRAREA CODULUI…………………………………………… 5
1.6. REGLEMENTĂRI CONEXE ……………………………………………… 6
2 TERMINOLOGIE……………………………………………………………………… 7
2.1. DEFINIŢII……………………………………………………………………… 7
2.2. ABREVIERI………………………………………………………………….. 15
3 SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE…………………………………………………. 16
3.1. INTRODUCERE……………………………………………………………… 16
3.2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE OPERATORII DE
DISTRIBUŢIE………………………………………………………….….. 16
3.3. PIERDERI TEHNICE DE ENERGIE ÎN RED………………………. 18
4 STANDARD DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE
DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE…………………………………… 19
4.1. SCOP…………………………………………………………………………… 19
4.2. DOMENIUL DE APLICARE……………………………………………….. 19
4.3. ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE…………………………………………… 19
4.4. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI PENTRU
ACTIVITATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI
ELECTRICE……………………………………………………………………. 20
4.5. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA
DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE…………………………. 23
4.6. URMĂRIREA ŞI ÎNREGISTRAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANŢĂ……………………………………………………………… 24
4.7. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII……………………….……. 24
5 CONDIŢII DE RACORDARE LA REŢELELE ELECTRICE DE
DISTRIBUŢIE………………………………………………………………………….. 28
5.1. INTRODUCERE…………………………………………………………… 28
2 5.2. ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REŢELELE
3 ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE……………………………………….. 28
5.3. CERINŢE TEHNICE DE RACORDARE LA RED…………………… 31
5.4. CERINŢE TEHNICE IMPUSE UTILIZATORILOR RED……….. 31
6 PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII REŢELELOR ELECTRICE DE
DISTRIBUŢIE…………………………………………………………………………. 37
6.1. ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE………………………………………… 37
6.2. SCOPUL ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE A RED……………….. 37
6.3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE A
DEZVOLTĂRII RED………………………………………………………. 38
6.4. ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A RED…………… 38
6.5. PRINCIPII PENTRU PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII RED…… 39
6.6. CRITERII PENTRU VERIFICAREA
DIMENSIONĂRII RED………………………………………………….. 39
6.7. ALTE PREVEDERI………………………………………………………… 40
7 CONDUCEREA PRIN DISPECER A RED………………………………… 41
7.1. CADRUL GENERAL……………………………………………………… 41
7.2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE TREPTELE DE DISPECER
DIN CADRUL OD…………………………………………………….…… 42
7.3. PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ…………………………………… 43

3/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

7.4. CONDUCEREA OPERATIVĂ A RED………………………………… 44


7.5. PROGRAMAREA OPERATIVĂ A FUNCŢIONĂRII RED………… 45
7.6. COMANDA OPERATIVĂ A RED……………………………………… 46
7.7. DISPONIBILITATEA CONSUMATORILOR DE A-ŞI
REDUCE SARCINA, MANUAL SAU AUTOMAT…………………… 47
8 TESTARE, CONTROL ŞI MONITORIZARE……………………………… 49
8.1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICABILITATE…………………….. 49
8.2. PRINCIPII DE TESTARE, CONTROL ŞI MONITORIZARE… 49
8.3. TESTAREA CAPACITĂŢII DE RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE
OPERATORULUI DE SISTEM ŞI OPERATORILOR DE
DISTRIBUŢIE PRECUM ŞI DE FURNIZAREA SERVICIILOR
DE SISTEM TEHNOLOGICE, ÎN CORELARE CU
PREVEDERILE CODULUI TEHNIC AL RET……………………… 50
8.4. TESTAREA DISPONIBILITĂŢII DECLARATE…………………… 52
8.5. TESTAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE
ÎNREGISTRAŢI…………………………………………………………. 52
9 SCHIMBURI DE INFORMAŢII………………………………………………… 53
9.1. SCHIMBURI DE INFORMAŢII ÎNTRE TITULARII DE
LICENŢE PENTRU DISTRIBUŢIE ŞI ÎNTRE ACEŞTIA ŞI
CEILALŢI TITULARI DE LICENŢE DIN SECTORUL
ENERGIEI ELECTRICE…………………………………………………. 53
9.2. SCHIMBURI DE INFORMAŢII ÎNTRE OPERATORII DE
DISTRIBUŢIE ŞI UTILIZATORII RED…………………………. 53
9.3. INFORMAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE…………………… 53
9.4. FURNIZĂRI DE INFORMAŢII………………………………………… 54
10 PROTECŢIA MEDIULUI………………………………………………………… 56
10.1. INTRODUCERE…………………………………………………………… 56
10.2. REGLEMENTĂRI PRIVIND IMPACTUL INSTALAŢIILOR
ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE ASUPRA MEDIULUI…………. 56
11 DISPOZIŢII FINALE …………………..……………………….……………… 58
11.1 BAZELE LEGALE………………………………………………………… 58
11.2. SITUAŢII NEPREVĂZUTE ÎN COD ……………………………… 58
Anexe
Anexa nr.1 : Norme tehnice energetice în vigoare ……………………… 59
Anexa nr. 2 : Detalii tehnice care se anexează cererii de racordare
la RED şi date referitoare la instalaţiile producătorilor
şi consumatorilor racordaţi la RED………………………… 66

4/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

1. INTRODUCERE

1.1 Autoritate

1.1.1 Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, denumit în continuare Cod, este
elaborat de Compania Naţională de Electricitate S.A. - S.C. ELECTRICA S.A. în
conformitate cu prevederile OUG nr. 63 / 28.12.1998 publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 519 / 30.12.1998, privind energia electrică şi termică, ale OUG nr. 29 /
22.10.1998 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 407 / 27.10.1998, privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei – A.N.R.E. (denumită în continuare Autoritatea Competentă).

1.1.2 Codul se aprobă prin decizie de către Autoritatea Competentă.

1.1.3 Codul este act normativ care face parte din sistemul de reglementări ce constituie
legislaţia secundară pentru funcţionarea pieţei de energie electrică.

1.1.4 Prevederile acestui Cod sunt în concordanţă cu Codul tehnic al reţelei de transport şi au
prioritate faţă de interesele individuale de natură economică sau financiară ale
utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie.

1.2 Scop

1.2.1 Scopul Codului este de a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic
minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de
distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora.

1.2.2 Codul are ca obiective:


a) Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor
la reţelele electrice de distribuţie.
b) Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor Operatorilor de Distribuţie şi ale
tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie.
c) Stabilirea standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei
electrice.
d) Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice
de distribuţie.
e) Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie.
f) Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre Operatorii de
Distribuţie şi Operatorul de Transport, Operatorul de Sistem şi utilizatorii
reţelelor electrice de distribuţie.

1.3 Domeniul de aplicare

1.3.1 Codul reglementează activităţile Operatorilor de Distribuţie şi se aplică nediscriminatoriu


utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie.

5/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

1.3.2 Utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie au obligaţia de a respecta prevederile Codului.

1.4 Atribuţii si competenţe

1.4.1 Operatorii de Distribuţie prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor
electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de
distribuţie, potrivit legii, oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute
în Cod.

1.4.2 Operatorii de Distribuţie, potrivit prezentului Cod asigură următoarele activităţi


specifice:
a) proiectarea, planificarea, modernizarea şi dezvoltarea RED;
b) exploatarea şi asigurarea mentenanţei RED;
c) conducerea operativă a reţelelor electrice de distribuţie în relaţiile cu
Operatorul de Sistem şi Operatorul de Transport;
d) realizarea de alte activităţi în domeniul energiei, conform licenţelor;
e) asigurarea accesului la RED al utilizatorilor;
f) organizarea si funcţionarea sistemului de relaţii cu utilizatorii RED;

g) prestarea de servicii utilizatorilor RED, pe baza unor contracte specifice.

În relaţiile Operatorilor de Distribuţie cu utilizatorii reţelelor electrice de


distribuţie, Codul stabileşte cerinţele tehnice de racordare la RED, obligaţiile şi
responsabilităţile reciproce din punct de vedere tehnic, de utilizare a RED pe
durata contractuală.

1.4.3 Oricare dintre Operatorii de Distribuţie, la cererea Autorităţii Competente şi în


conformitate cu programul de reglementări al acesteia sau din proprie iniţiativă şi cu
acordul Autorităţii Competente, revizuieşte, actualizează, modifică, dezvoltă şi supune
spre aprobare Autorităţii Competente textul Codului şi modul său de implementare,
consultând şi alţi titulari de licenţă interesaţi, din sectorul energiei electrice.

1.5 Administrarea Codului

1.5.1 Autoritatea Competentă este administratorul Codului. În această calitate Autoritatea


Competentă urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor Codului de către Operatorii
de Distribuţie şi utilizatorii RED şi iniţiază actualizarea Codului ori de câte ori este
necesar.

1.5.1.1 Operatorii de Distribuţie au dreptul şi obligaţia, să ceară utilizatorilor reţelelor electrice


de distribuţie să facă dovada respectării reglementarilor din Cod.

1.5.2 Operatorii de Distribuţie au dreptul şi obligaţia să urmărească şi să verifice că fluxurile


de informaţii sunt în conformitate cu prevederile din Cod.

1.6 Reglementări conexe

6/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

a) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Decizia A.N.R.E. nr.
51/07.04.2000.
b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la RED (parte integrantă din COD).
c) Regulamentul de măsurare a cantităţilor de energie electrică tranzacţionate pe piata
angro, aprobat prin decizia ANRE nr.15 / 04.06.1999, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 350 / 23.07.1999.
d) Normele tehnice privind stabilirea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor
energetice, aprobat prin Decizia A.N.R.E. nr. 61 / 1999, publicată în Monitorul Oficial
al României nr.15 / 18.01.2000.
e) Normele, standardele şi instrucţiunile tehnice referitoare la planificarea, proiectarea,
funcţionarea, supravegherea, controlul, protecţia, testarea, punerea in funcţiune,
protecţia muncii si protecţia mediului precizate în ANEXA NR.1.
Documentele cuprinse în această anexă fac obiectul revizuirii şi aprobării, după caz,
de către Autoritatea Competentă sau alte autorităţi abilitate.
Lista documentelor din ANEXA NR. 1 se actualizează anual.

2. TERMINOLOGIE

2.1 Definiţii

Termenii şi expresiile definite în acest capitol se regăsesc în textul Codului.

Acces la reţea: dreptul agenţilor economici care produc şi furnizează energie electrică, precum
şi al consumatorilor de energie electrică de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, serviciile
reţelelor de transport şi distribuţie.

Acord de confidenţialitate : documentul semnat în comun de către Operatorul de Distribuţie


şi solicitantul de acces la reţea în privinţa obligaţiilor reciproce pe care şi le asumă de a respecta
confidenţialitatea unor date şi informaţii.
7/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Autoproducător de energie electrică şi /sau termică: agent economic care, în afara


activităţilor sale de bază, produce: (1) singur, sau (2) cu un alt producător din apropiere, în
întregime sau în parte energia electrică şi /sau termică necesară consumului său. În cazul (2)
agentul economic consumator deţine o cotă de minimum 10% din capitalul social al agentului
economic producător şi trebuie să consume cel puţin 50% din producţia anuală de energie
electrică şi/sau termică a agentului economic producător. Autoproducătorul poate să livreze
surplusul de energie electrică şi /sau termică, pe bază de contract, în reţeaua de transport sau în
reţeaua de distribuţie şi poate să primească energie electrică, tot pe bază de contract, în cazuri
de necesitate.

Autoritate competentă: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei –ANRE.

Autoritatea de conducere operativă: ansamblul atributelor cu care este investită o


treaptă de conducere prin dispecer, în scopul realizării conducerii operative.

Autorizaţie: actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea competentă prin care se acordă
o permisiune unei persoane juridice română sau străină, pentru a construi, a pune şi menţine
în funcţiune sau a modifica o instalaţie de producere, transport, dispecerizare şi distribuţie
a energiei electrice .

Aviz de amplasament: comunicare scrisă care se dă de către Operatorul de Distribuţie


la cererea unui solicitant şi care precizează acordul distribuitorului cu propunerea de
amplasament a obiectivului solicitantului şi eventualele lucrări de eliberare de
amplasament sau propune schimbarea amplasamentului obiectivului în cazul în care nu
se poate face eliberarea terenului.

Aviz tehnic de racordare: aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se
emite de către Operatorul de Distribuţie, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi
condiţiilor de racordare la RED, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului, precizate la
solicitarea avizului.
Capacitate de distribuţie a RED: încărcarea maximă în condiţii de dimensionare şi
funcţionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice în punctele de
delimitare.

Cerere de racordare: documentul prin care se solicită accesul la reţeaua electrică de


distribuţie, conform prevederilor din Cod, pentru acordarea Avizului tehnic de racordare la
reţeaua electrică de distribuţie.

Codul comercial al pieţei angro de energie electrică: colecţie de reglementări


referitoare la relaţiile comerciale pe piaţa angro a energiei electrice (definirea
participanţilor şi a regulilor pieţei: înregistrare, ofertare, efectuare plăţi, încheiere de
tranzacţii, constituire garanţii, regularizări, penalităţi financiare etc.).

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie: colecţie de reglementari cu caracter


tehnic prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa
energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor
electrice de distribuţie.

Codul tehnic al reţelei electrice de transport: colecţie de reglementări cu caracter tehnic


prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa energiei,
8/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor electrice de


transport.

Comanda Operativă a RED: componentă a conducerii prin dispecer a RED, care constă în
comanda exercitată ierarhizat, în timp real de către Operatorul de distribuţie , referitoare la
acţiunile asupra echipamentelor şi instalaţiilor din RED, în scopul coordonării acestora şi
menţinerii RED în stare normală de funcţionare.

Conducerea prin dispecer a RED: activitate tehnică specifică sectorului energiei electrice,
care este efectuată de unităţi specializate ce au relaţii de autoritate asupra utilizatorilor RED, în
scopul exploatării coordonate a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale RED, care
necesită o comandă unitară.

Consumator (de energie electrică): persoană fizică sau juridică care cumpără energie
electrică pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale.
Sunt definiţi ca mici consumatori cei cu puteri contractate de 100 kW sau mai mici pe loc de
consum, cu excepţia consumatorilor casnici.
Sunt definiţi ca mari consumatori cei cu puteri contractate de peste 100 kW pe loc de consum.

Consumator casnic de energie electrică: consumatorul care foloseşte energie electrică


pentru iluminat şi receptoare, pentru propria gospodărie.

Consumator eligibil de energie electrică: consumatorul de energie electrică acreditat de


Autoritatea competentă, care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta
energia consumată şi care are acces la reţeaua de transport şi /sau distribuţie.

Consumator final de energie electrică: persoană fizică sau juridică română sau străină, care
cumpără sau consumă energie electrică pentru uzul propriu şi eventual pentru un alt
consumator racordat la instalaţiile sale.

Convenţie de exploatare: act cu caracter juridic stabilit între Operatorul de Distribuţie


şi un utilizator prin care Operatorul de Distribuţie este împuternicit să exploateze în
condiţii tehnice de siguranţă şi economicitate instalaţii de distribuţie aflate în
proprietatea utilizatorului.

Contingenţă simplă: ieşirea din funcţiune ca urmare a unei perturbaţii a unui singur element
din SEN, care poate fi un circuit de linie, o unitate de transformare dintr-o staţie electrică, un
grup generator sau un consumator concentrat, în condiţiile funcţionării corecte a protecţiilor şi
automatizărilor din SEN.

Criteriul (n-1): Criteriu de dimensionare şi verificare a unui sistem electroenergetic, care este
satisfăcut dacă, în urma unei contingenţe simple

9/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

– nu au loc întreruperi în alimentarea consumatorilor de energie electrică;


– sistemul rămâne unitar;
– nu declanşează alte echipamente;
– SEN trece într-un regim staţionar cu parametri normali de funcţionare;
– nu sunt afectate contractele şi convenţiile încheiate privind transferul de
putere prin RED.
Pentru RED, criteriul (n-1) este îndeplinit dacă întregul consum dintr-o zonă poate fi
asigurat în condiţiile ieşirii din funcţiune a unui element din reţea (contingenţă simplă), fără a
ieşi din limitele parametrilor stării normale de funcţionare.

Deranjament: eveniment accidental care conduce la întreruperea consumatorilor


alimentaţi din reţeaua de joasă tensiune (sub 1 kV).

Dispecer de distribuţie: treaptă de conducere prin dispecer care, prin atribuţiile sale,
realizează planificarea operaţională şi programarea operativă, asigură autoritatea de conducere
operativă şi comandă operativă asupra echipamentelor şi instalaţiilor din reţelele electrice de
distribuţie, în conformitate cu Ordinul de împărţire a autorităţii de conducere operativă asupra
instalaţiilor.

Dispecerizare: conducerea SEN cu luarea în considerare a programării şi cu respectarea


condiţiilor tehnice de siguranţă şi calitate a funcţionării SEN.

Disponibilitate: probabilitatea ca la un anumit moment un dispozitiv să se găsească în stare


de funcţionare.

Distribuţie: transmiterea energiei electrice, prin reţelele cu tensiunea de cel mult 110 kV, de la
RET sau de la producători către instalaţiile consumatorilor de energie electrică.

Fiabilitate: proprietatea unui dispozitiv de a îndeplini o funcţie impusă în condiţii date, într-
un interval de timp dat.
Furnizare: activitatea de comercializare a energiei electrice şi serviciile de măsurare a energiei
electrice vândute.

Furnizor de energie electrică: persoană juridică, titulară a unei Licenţe de furnizare,


care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai mulţi consumatori, pe
baza unui contract de furnizare.

Grup (generator): ansamblu de maşini rotative destinat să transforme energia de altă formă
în energie electrică.

Grup dispecerizabil: grup generator care poate fi programat pe piaţa angro şi a cărui putere
se încadrează în următoarele categorii:
- grupuri generatoare hidroelectrice cu putere mai mare de 10 MW;
- grupuri generatoare termoelectrice cu putere mai mare de 20 MW.

Incident: perturbaţie accidentală care apare în instalaţiile de producere a energiei electrice


şi termice, în reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice cu tensiunea
peste 1 kV, care se manifestă prin modificarea stării anterioare a ansamblurilor
funcţionale, prin abateri ale parametrilor funcţionali ai acestora, în afara limitelor
prevăzute prin reglementări sau contracte, sau prin reduceri ale puterii electrice produse

10/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

pe centrală sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor şi


indiferent de momentul în care se produc.

Licenţă: actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea competentă, prin care se acordă o
permisiune unei persoane juridice, română sau străină:
- de exploatare comercială a instalaţiilor autorizate de producere, transport,
dispecerizare, distribuţie şi măsurare a energiei electrice;
- de furnizare (comercializare) a energiei electrice.

Loc de consum: incinta în care sunt amplasate instalaţiile de utilizare ale unui consumator,
inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai
multe instalaţii de alimentare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum.

Mentenanţă: ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra


instalaţiilor şi componentelor acestora pentru menţinerea sau restabilirea capacităţii de a-şi
îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate.

Nivel de siguranţă: capacitatea RED de a asigura continuitatea în alimentarea cu energie


electrică a consumatorilor, caracterizată prin indicatori (medii sau maximi, corespunzători unui
anumit nivel de risc) determinaţi în punctele de delimitare.

Norme: standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii energetice,


hotărâri şi alte acte normative stabilite prin legi, alte acte legislative, contracte sau alte
documente oficiale.

Obiectiv energetic: ansamblul instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentul aferent, care este


proiectat să producă, să transporte şi/sau să distribuie energie electrică.

Operator comercial (al pieţei energiei electrice): Compania Naţională de Electricitate


S.A., care în baza Ordonanţei de urgenţă privind energia electrică şi termică, OUG 63 / 1998,
art. 13 (2) (b) asigură (mijloceşte) încheierea aranjamentelor comerciale cu energie electrică,
referitoare la cantităţile tranzacţionate şi la preţ, pe piaţa de energie electrică.

Operator de distribuţie (similar distribuitor): persoană juridică, titulară a unei licenţe


pentru distribuţie şi deţinătoare a unei reţele electrice de distribuţie situată într-o anumită zonă,
definită prin licenţă, cu niveluri de tensiuni până la 110 kV inclusiv, ce asigură alimentarea cu
energie electrică a consumatorilor situaţi în acea zonă.

Operator de sistem: Compania Naţională de Electricitate S.A., care în baza licenţei de


operator de sistem are misiunea de a asigura dispecerizarea şi funcţionarea coordonată a
instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie (la tensiunea de 110 kV) a energiei electrice,
componente ale SEN.

Operator de transport: Compania Naţională de Electricitate S.A ., care în baza licenţei de


operator de transport, deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică
de transport.

Ordin de împărţire a autorităţii de conducere operativă asupra instalaţiilor:


documentul prin care se stabileşte autoritatea de conducere operativă asupra instalaţiilor şi
modul de exercitare a acesteia.

11/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Parametri normali de funcţionare a RED: parametri care respectă simultan toate valorile
limită de funcţionare de durată impuse de:
 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;
 Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.

Perturbaţie: modificare de origine externă sau internă, care apare într-un echipament sau
într-un sistem electroenergetic şi care afectează starea normală de funcţionare.

Pierderi comerciale de energie: pierderi de energie electrică, de altă natură decât cele
tehnice.

Pierderi tehnice de energie: integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat a


diferenţei între puterea activă totală la intrarea şi respectiv la ieşirea dintr-o reţea, dintr-o parte
de reţea sau dintr-un element de reţea.

Piaţa energiei electrice: piaţa prin care se tranzacţionează angro şi în detaliu energia
electrică.

Planificarea operaţională a RED: activitate constând în planificarea de către Operatorul de


distribuţie, pe diferite orizonturi de timp (anual, semestrial, lunar) a schemei normale de
funcţionare a RED şi a modului de echilibrare a balanţei de putere şi energie, cu respectarea
standardului de performanţă pentru distribuţia energiei electrice.

Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore: măsuri tehnice şi


organizatorice, cu rol de a împiedica extinderea perturbaţiilor în sistem şi de a limita
consecinţele acestora.

Planul de restaurare a funcţionării SEN după rămânerea parţială sau totală fără
tensiune: procedura de revenire la starea normală de funcţionare după o cădere parţială sau
totală a sistemului.

Producător de energie electrică: persoană juridică, titular al licenţei de producere a


energiei electrice, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice în scopul
vânzării.

Programare operativă: activitate constând în programarea pe un orizont de timp de cel mult


o săptămână, de către Operatorul de distribuţie, a schemei de funcţionare a RED şi a modului de
echilibrare a balanţei de putere şi energie, cu respectarea standardului de performanţă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice.

Punct de delimitare: locul în care instalaţiile utilizatorului RED, Operatorului de transport sau
ale altor Operatori de distribuţie, se racordează la instalaţiile Operatorului de distribuţie şi în care
acestea se delimitează ca proprietate.

Punct de măsurare: locul de racordare a transformatoarelor de măsură la care este conectată


aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice
tranzacţionate.

12/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Punct de primire a energiei electrice: locul în care Operatorul de Distribuţie primeşte


energie electrică de la un producător, de la alţi Operatori de distribuţie sau de la Operatorul de
Transport, fiind prevăzut cu grup de măsurare.

Punct de racordare la reţeaua electrică de distribuţie: punctul fizic din reţeaua electrică
de distribuţie la care se racordează un utilizator.

Putere instalată: puterea activă nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii


constructoare, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de producător.

Regim de limitare sau de restricţie: situaţie în care este necesară reducerea la anumite
limite a puterii electrice absorbite de consumatori, cu asigurarea de către furnizor a puterii
minime stabilite prin contract, pentru menţinerea în limite normale a parametrilor de funcţionare
a sistemului electroenergetic.

Reglaj primar (de frecvenţă): reglaj automat descentralizat cu caracteristică statică,


repartizat pe un număr mare de grupuri generatoare care asigură corecţia rapidă (în cel mult 30
secunde) a diferenţelor între producţie şi consum la o frecvenţă apropiată de valoarea de
consemn.

Reţea (electrică): ansamblul de linii şi staţii electrice racordate între ele, care funcţionează
interconectat, eventual şi cu alte reţele.

Reţea electrică de distribuţie (RED): reţea electrică prin care se transmite energia
electrică în zonele de consum şi se distribuie la consumatori. Reţeaua include linii electrice cu
tensiunea de cel mult 110 kV, instalaţii electrice şi echipamente de măsurare.

Reţea electrică de transport (RET): reţea electrică de înaltă tensiune, de 220 kV şi mai
mult, prin care se transportă la distanţă puteri electrice importante.

SCADA: sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date pentru un proces


tehnologic/instalaţie.

Schema normală de funcţionare: schema electrică de conexiuni a echipamentelor şi


aparatajului primar dintr-o instalaţie, reţea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea
protecţiilor prin relee şi automatizările de sistem aferente, aprobată de Operatorul de Sistem
pentru o perioadă de timp determinată.
Schema normală de funcţionare rezultă din activitatea de planificare operaţională.

Scurtcircuit: legătură galvanică accidentală sau intenţionată printr-o impedanţă de valoare


relativ redusă între două sau mai multe puncte ale unui circuit care, în regim normal, au tensiuni
diferite.

Sectorul energiei electrice: ansamblul activităţilor de planificare, dezvoltare, construire,


exploatare şi de mentenanţă a instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi de furnizare a
energiei electrice, inclusiv importul şi exportul energiei electrice, precum şi schimburile de
energie electrică cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine.

Servicii de sistem tehnologice: servicii asigurate de regulă de către producători, la cererea


Operatorului de Sistem, pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare al sistemului

13/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

electroenergetic, precum şi a calităţii energiei transportate la parametrii ceruţi de normele în


vigoare.

Serviciul de distribuţie: serviciu care constă în exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea reţelei


de distribuţie în scopul transmiterii energiei electrice de la producători / operator de transport/
alţi distribuitori la consumatorii finali, conform contractelor încheiate, în condiţii corespunzătoare
de siguranţă şi calitate.

Serviciul public de distribuţie: obligaţia titularului de licenţă de distribuţie de a asigura


accesul reglementat la reţeaua de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii.

Sistem electroenergetic: ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, prin care


se realizează producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice.
Sistem electroenergetic naţional - SEN: sistemul electroenergetic situat pe teritoriul ţării.
SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie
electrică.

Solicitant: persoană fizică sau juridică, actual sau potenţial utilizator RED, care solicită un aviz
tehnic de racordare la reţeaua electrică de distribuţie.

Stabilitate statică (Stabilitate la perturbaţii mici): capacitate a unui sistem


electroenergetic de a ajunge într-o stare de regim permanent, identic cu regimul iniţial sau
foarte aproape de acesta, în urma unei perturbaţii mici oarecare.

Stabilitate tranzitorie: capacitate a unui sistem electroenergetic de a reveni la o stare de


funcţionare sincronă, după una sau mai multe perturbaţii majore.

Standard de performanţă: reglementări care stabilesc indicatori cantitativi şi niveluri


calitative pentru fiecare activitate inclusă în serviciul de distribuţie a energiei electrice.

Stare normală de funcţionare: stare de funcţionare care îndeplineşte următoarele criterii:


1) parametrii de funcţionare sunt parametri normali de funcţionare;
2) este stare sigură de funcţionare.

Stare perturbată de funcţionare: orice stare diferită de starea normală de funcţionare.

Stare sigură de funcţionare: stare de funcţionare în care sunt satisfăcute criteriul de


siguranţă (n-1), criteriul de stabilitate statică şi condiţiile de stabilitate tranzitorie.

Subconsumator: consumatorul de energie electrică alimentat din instalaţiile unui alt


consumator aflat în apropierea sa.

Subordonare operativă: relaţii de subordonare stabilite din punct de vedere operativ,


între treptele de dispecer, precum şi între treptele de dispecer şi personalul de deservire
operativă din centrale şi staţii electrice, în exercitarea autorităţii conducerii operative asupra
instalaţiilor şi echipamentelor cuprinse în ordinul de împărţire a autorităţii de conducere
operativă asupra instalaţiilor.

Treapta de dispecer: organ operativ care, prin atribuţiile sale, realizează conducerea prin
dispecer asigurând autoritatea de conducere operativă şi comandă operativă asupra unor
echipamente şi instalaţii din SEN.
14/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Utilizator RED: producători, furnizori, distribuitori, consumatori eligibili , orice persoană juridică
care este racordată direct la RED şi care beneficiază de tranzite de energie electrică prin RED.

2.2 ABREVIERI

ANRE : Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.


CHEMP : Centrale hidroelectrice de mică putere.
MHC : Microhidrocentrale.
COD : Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie.
DMS : Sistem de management al distribuţiei.
DED: Dispeceri energetici de distribuţie.
DELC: Dispeceri energetici locali ai consumatorilor.
PSC: Punct de supraveghere şi comandă.
FIT : Foarte înaltă tensiune.
IT : Înaltă tensiune.
MT : Medie tensiune.
JT : Joasă tensiune.
LEA : Linie electrică aeriană.
LES : Linie electrică subterană.
NPSI : Normativ de prevenirea şi stingerea incendiilor.
OC : Operator Comercial.
OD : Operator/operatori de distribuţie.
OS : Operator de sistem.
OT : Operator de transport.
PA : Punct de alimentare.
PT : Post de transformare.
PE : Prescripţie energetică.
RED : Reţea electrică de distribuţie.
RET : Reţea electrică de transport.
SCADA : Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date pentru
un proces tehnologic / instalaţie.
SEN : Sistem electroenergetic naţional.
SR : Standard român de recomandare.
ST : Staţie de transformare.

15/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

3. SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE

3.1 Introducere

3.1.1 Serviciul de distribuţie constituie serviciu public, în condiţiile licenţei de distribuţie.


h
3.1.2 Operatorii de distribuţie asigură serviciul de distribuţie în condiţii nediscriminatorii pentru
toţi utilizatorii RED, cu respectarea normelor şi performanţelor prevăzute în cap.4
din prezentul Cod.

3.2 Activităţi desfăşurate de Operatorii de Distribuţie

3.2.1 Operatorii de Distribuţie desfăşoară următoarele activităţi :


a) Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor
proprii din RED (linii, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de
transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare, reţea de iluminat public
etc) ;
b) Asigurarea serviciului de distribuţie prin RED, pentru toţi utilizatorii RED, în
conformitate cu contractele încheiate;
c) Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele sale de 110 kV buclabile,
la cererea şi cu informarea Operatorului de Sistem, în următoarele cazuri:
- pentru acele zone ale ţării în care Operatorul de Transport nu are
capacitate suficientă prin reţelele sale;
- pentru evacuarea puterii din centrale electrice dispecerizabile;
- pentru conectarea la sistemul energetic al unei ţări vecine, în condiţiile
existenţei unui acord bilateral în acest sens;
- incidente în SEN;
- executarea de lucrări de exploatare şi mentenanţă sau lucrări noi în reţelele
de transport, care pun în indisponibilitate temporară reţelele de transport
din zonă.
d) Realizarea de lucrări de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie prin :
- programe de dezvoltare optimă a RED pe baza studiilor de perspectivă,
prin consultare, după caz, cu Operatorul de Transport, în conformitate cu
prevederile din cap.6 din prezentul Cod;
- programe specifice de modernizare pentru instalaţiile din RED;
e) Dispecerizarea energiei electrice în cadrul zonei de servire, în condiţiile
Licenţei de distribuţie;
f) Propunerea de tarife pentru Serviciul de Distribuţie, conform metodologiei
aprobate de Autoritatea Competentă;
g) Asigurarea accesului şi stabilirea condiţiilor tehnice de racordare pentru utilizatorii
RED;
h) Consultanţa, finanţarea şi executarea unor anumite lucrări la consumatori, în
conformitate cu prevederile codului şi în baza unor contracte specifice;
i) Proiectarea şi executarea de lucrări pentru realizarea racordării la RED, la
solicitarea oricărui furnizor, consumator sau producător de energie electrică, în
baza unor contracte specifice;

16/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

j) Asigurarea de echipamente de măsurare şi servicii de colectare, prelucrare şi


transmitere a datelor de la aceste echipamente, la solicitarea altor titulari de
licenţe, din sectorul energiei electrice;
k) Furnizarea, la cerere şi respectând principiul confidenţialităţii, a unor informaţii
privind reţeaua electrică de distribuţie, necesare utilizatorilor pentru racordarea
lor la RED şi pentru siguranţa lor în funcţionare;
l) Asigurarea perfecţionării şi specializării personalului propriu pentru desfăşurarea
activităţii în conformitate cu cerinţele Licenţei;
m) Realizarea, modernizarea, dezvoltarea, verificarea şi întreţinerea periodică a
sistemelor proprii de măsurare – contorizare a energiei electrice, potrivit
reglementărilor în vigoare;
n) Realizarea, exploatarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de protecţii şi
automatizări din RED, corelat cu sistemele aferente RET;
o) Realizarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii proprii de
informatică şi telecomunicaţii;
p) Realizarea, întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea, în zona deţinută conform
licenţei, a unui sistem SCADA centralizat şi de sisteme informatice de interfaţă
cu sistemele SCADA locale, care să permită monitorizarea şi conducerea
operativă a RED, corelat şi cu cerinţele Operatorului de Sistem;
q) Monitorizarea şi evaluarea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor din RED şi a
standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie.

3.2.2 Operatorii de Distribuţie sunt responsabili pentru administrarea documentaţiei


tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi
dezvoltarea instalaţiilor componente ale RED. În acest sens Operatorii de
Distribuţie reexaminează periodic normele şi fac propuneri Autorităţii Competente
pentru revizuirea lor atunci când este cazul.

3.2.3 Operatorii de Distribuţie sunt responsabili pentru administrarea informaţiilor necesare


pentru funcţionarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie.

3.2.4 Operatorii de Distribuţie informează Operatorul de Sistem asupra programului de


reparaţii şi de lucrări de mentenanţă planificate în instalaţiile de 110 kV buclabile, în
scopul obţinerii avizelor necesare din partea Operatorului de Sistem.

3.2.5 Operatorii de Distribuţie asigură un sistem prin care să poată primi informaţii şi
să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau incidente, care
afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi / sau alţi indicatori din
standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie.

3.2.6 Operatorii de Distribuţie sunt obligaţi ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de


la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui
titular de licenţă din sectorul energiei electrice sau consumator eligibil racordat la RED ,
să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul.

3.2.7 Operatorii de Distribuţie vor furniza Autorităţii competente datele şi informaţiile


care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale, în conformitate cu cerinţele
Licenţei.

3.3 Pierderi tehnice de energie în RED

17/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

3.3.1 Pierderile de energie în RED (pierderi tehnice şi pierderi comerciale imputabile ) sunt
acoperite de producătorii care au contracte în acest sens cu Operatorii de Distribuţie.

3.2.2 Operatorii de Distribuţie gestionează energia electrică pentru acoperirea


pierderilor tehnice de energie din RED.

4. STANDARD DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE


DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE
4.1 Scop

4.1.1 Prezentul standard de performanţă reglementează indicatorii de performanţă în


asigurarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.

4.2 Domeniul de aplicare


18/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

4.2.1 Prin standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice se


stabilesc indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:
a) racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică de distribuţie;
b) asigurarea continuităţii în alimentare şi a calităţii energiei electrice
distribuite;
c) întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare
şi mentenanţă;
d) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la calitatea energiei
electrice;
e) soluţionarea sesizărilor utilizatorilor;
f) asigurarea unor relaţii transparente între OD şi utilizatorii RED, care să
conducă la rezolvarea eficientă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea
drepturilor si obligaţiilor fiecărei părţi.

4.2.2 Standardul se aplică în relaţiile dintre OD şi utilizatorii RED care:


a) au instalaţiile la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la
frecvenţa din SEN de 50 Hz;
b) prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor
utilizatori RED din zonă;
c) se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul de racordare şi
respectă condiţiile prevăzute în contract.

4.2.3 Standardul nu se aplică în condiţii de:


a) forţă majoră;
b) funcţionare anormală a RED determinată de OS/OT;
c) condiţii meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren,
viscole etc.);
d) evenimente accidentale determinate de terţi;
e) nepermitere a accesului OD la utilizatorii RED.

4.3 Atribuţii şi competenţe

4.3.1 În vederea urmăririi respectării standardului de performanţă OD trebuie să


asigure:
a) evidenţa şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor RED;
b) evidenţa solicitărilor de racordare la reţea şi a avizelor tehnice de
racordare emise;
c) evidenţa rezultatelor activităţilor privind calitatea energiei electrice
tranzitate către utilizatorii RED;
d) programarea lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă;
e) continuitatea serviciului de distribuţie prestat utilizatorilor .

4.4 Indicatori de performantă generali pentru activitatea de


distribuţie a energiei electrice

4.4.1 Racordarea utilizatorilor RED

4.4.1.1 La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al RED, existent sau potenţial (neracordat la
reţea), OD care deţine licenţa pentru distribuţie în zona respectivă este obligat să
emită un aviz tehnic de racordare.
19/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

4.4.1.2 Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de 90 de zile


calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la 110 kV şi de 30 de zile
calendaristice de la înregistrarea cererii pentru alte categorii de solicitări.

4.4.1.3 Tensiunea nominală de alimentare se stabileşte cu acordul ambelor părţi.

4.4.1.4 Răspunderea OD privind alimentarea cu energie electrică a utilizatorului RED este


până la punctul de delimitare a instalaţiilor între părţi, specificat în contractul pentru
serviciul de distribuţie. Locul şi numărul punctelor de delimitare se propun de către OD
şi se stabilesc de comun acord cu utilizatorul RED.

4.4.1.5 Indicatori anuali de performanţă:


a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord sau pentru
modificarea racordului existent la RED, diferenţiat pe niveluri de tensiune
şi tipuri de utilizatori;
b) numărul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul
înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului RED până la
primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de
30/90 zile calendaristice.

4.4.2 Contractarea serviciului de distribuţie

4.4.2.1 Contractarea serviciului de distribuţie cuprinde activităţi de:


a) analiza tehnică şi economică a documentaţiilor depuse de către utilizatorii
RED în vederea contractării serviciului de distribuţie la RED conform
reglementărilor în vigoare;
b) concilierea divergenţelor precontractuale (dacă este cazul);
c) analiza tehnică a instalaţiilor în conformitate cu prescripţiile în vigoare
înainte de punerea în funcţiune;
d) încheierea contractelor serviciului de distribuţie a energiei electrice între
OD şi utilizatorii RED cu respectarea prevederilor legale.

4.4.2.2 Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile lucrătoare de la


depunerea completă a documentaţiei.

4.4.2.3 Indicatori anuali de performanţă :


0 a) numărul de solicitări de contracte pentru serviciul de distribuţie a
energiei
1 electrice pe niveluri de tensiune si categorii de utilizatori;
b) numărul de solicitări de contracte de la pct. a) rezolvate favorabil în
termen de 15 zile lucrătoare.

4.4.3 Întreruperi în alimentarea cu energie electrică

4.4.3.1 Întreruperi accidentale

4.4.3.1.1 OD trebuie să urmăreasca realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor
RED afectaţi de evenimentele accidentale care au ca efect întreruperea alimentării.

20/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

4.4.3.1.2 OD va înregistra toate reclamaţiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul


de înregistrare. Orice reclamaţie ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

4.4.3.1.3 Personalul OD va indica reclamantului durata aproximativă până la restabilirea


alimentării.

4.4.3.1.4 OD asigură permanenţa echipelor de intervenţie pentru eliminarea întreruperilor


într-un timp minim.

4.4.3.1.5 OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul


anunţării întreruperii în alimentare:
a) pentru mediul urban durata limită este de o oră în marile oraşe şi de 4 ore în
restul oraşelor;
b) pentru mediul rural durata limită este de 24 ore din momentul anunţării.

4.4.3.1.6 Indicatori anuali de performanţă:


a) numărul de incidente, respectiv deranjamente pe niveluri de tensiune;
b) numărul de incidente/deranjamente rezolvate într-un interval mai mic de 4
ore, pe niveluri de tensiune (mediu urban);
c) numărul de incidente/deranjamente rezolvate într-un interval mai mic de
24 ore, pe niveluri de tensiune (mediu rural);

4.4.3.2 Întreruperi programate

4.4.3.2.1 OD va anunţa întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi


mentenanţă.

4.4.3.2.2 Anunţarea se va face de OD, în funcţie de mărimea zonei afectate, prin afişare la
imobile sau prin mass media, cu minim 24 ore înainte, indicându-se intervalul de
întrerupere.

4.4.3.2.3 Întreruperile programate neanunţate în prealabil vor putea fi reclamate de


utilizatorul RED, iar OD va suporta daunele corespunzătoare conform contractului
de distribuţie.

4.4.3.2.4 Indicatori anuali de performanţă :


a) numărul de întreruperi programate, pe niveluri de tensiune;
b) durata totală exprimată în ore a acestor întreruperi, pe niveluri de
tensiune;
c) numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi pe niveluri de tensiune
şi categorii de consumatori.

4.4.4 Calitatea energiei electrice

4.4.4.1 Frecvenţa - în 95% din săptămână trebuie să se încadreze în banda 50Hz ± 1% şi


în 100% din săptămână în banda 50Hz + 4% până la 50Hz - 6%, conform SR EN
50160 .
OD urmăresc îndeplinirea acestei condiţii şi sesizează OS în caz de nerespectare.

4.4.4.2 În punctele de delimitare,tensiunea - în 95% din săptămână trebuie să nu aibă


21/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

abateri mai mari de ± 10% din tensiunea contractată, conform SR EN 50160 .

4.4.4.3 Calitatea curbelor de tensiune în punctele de delimitare trebuie să corespundă


valorilor indicate în tabelul de mai jos:

Obiectul reglementării Prevederea


Forma curbei de tensiune Coeficientul global de distorsiune admis:
8 %,determinat conform SR EN 50160
Valorile admise ale armonicilor : conform
SR EN 50160
Nesimetria tensiunii de alimentare Coeficientul de nesimetrie de secvenţă
inversă *) admis:
2 % , determinat conform SR EN 50160.

NOTĂ:
*) – în unele zone unde instalaţiile utilizatorilor sunt conectate parţial la una sau
două faze, nesimetria inversă poate atinge 3 % la punctele de racordare
trifazate.

4.4.4.4 La reclamaţia scrisă privind nivelul de tensiune, OD va verifica acest parametru în


punctul de delimitare cu utilizatorul RED, va analiza şi va informa utilizatorul de
rezultatele analizei efectuate şi măsurile luate.

4.4.4.5 Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul de tensiune este de
15 zile calendaristice.

4.4.4.6 Fiecare reclamaţie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de


înregistrare. Orice sesizare ulterioară se va referi la numărul de înregistrare.

4.4.4.7 Indicatori anuali de performanţă pe niveluri de tensiuni:


a) numărul de reclamaţii privind nivelul tensiunii;
b) numărul de reclamaţii la care s-a răspuns în termenul de 15 zile
calendaristice;
c) numărul de reclamaţii care nu au putut fi rezolvate.

4.4.5 Sesizări ale utilizatorilor RED

4.4.5.1 Fiecare OD este obligat să răspundă (prin rezolvarea sesizării, confirmată de solicitant
sau prin răspuns scris) la toate sesizările efectuate în scris de către utilizatorii RED.

4.4.5.2 Termenul standard pentru răspuns la aceste sesizări, altele decât cele prevăzute
explicit în prezentul document, este de 30 de zile calendaristice.

4.4.5.3 Fiecare sesizare se va înregistra, iar cel care a făcut sesizarea va fi informat
privind numărul de înregistrare. Orice sesizare ulterioară se va referi la
numărul de înregistrare.

4.4.5.4 Indicatori anuali de performanţă:


22/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

a) numărul de sesizari scrise, altele decât cele la care se referă explicit


prezentul standard de performanţă;
b) numărul de sesizări de la pct.a) la care s-a răspuns într-un termen mai
mic de 30 de zile calendaristice.

4.5 Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de distribuţie a energiei


electrice

4.5.1 Fiecare OD este obligat să răspundă la orice solicitare, pentru realizarea unui nou
racord la RED sau pentru modificarea unui racord existent, formulată în scris de un
utilizator, potenţial sau existent, aflat pe teritoriul pentru care deţine licenţa de
distribuţie.

4.5.2 Fiecare OD este obligat să asigure alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor RED în
condiţiile în care acesta se afla pe teritoriul pentru care OD deţine licenţa de distribuţie,
este racordat la RED şi se încadrează în condiţiile prevăzute prin contract.

4.5.3. Indicatori anuali de performanţă:


a) număr de sesizări scrise privind nerespectarea obligaţiilor din licenţă;
b) tipuri de obligaţii încălcate.

4.6 Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă

4.6.1 Pentru înregistrarea sesizărilor şi reclamaţiilor utilizatorilor RED, fiecare OD va organiza:


a) un centru de relaţii cu clienţii prevăzut cu registratură la fiecare subunitate
teritorială;
b) un serviciu telefonic;
c) un compartiment specializat pentru înregistrarea şi sinteza datelor.

4.6.2 Pentru ceilalţi indicatori prevăzuţi în prezentul standard, OD va garanta urmărirea lor prin
compartimentele sale specializate.

4.6.3 Informaţiile privind indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul standard vor


fi transmise anual pentru analiză la Autoritatea competentă până la sfârşitul primului
trimestru al anului următor, conform modelului anexat.

4.6.4 Titularul licenţei de distribuţie a energiei electrice va elabora şi va transmite Autorităţii


Competente informaţiile privind indicatorii de performanţă, cu detaliere pe sucursalele
de distribuţie cuprinse în structura sa organizatorică.

4.7 Dispoziţii finale şi tranzitorii

4.7.1 Prezentul standard de performanţă modifică toate prevederile contrare privind


performanţele serviciului de distribuţie din alte standarde, prescripţii sau regulamente în
vigoare.

4.7.2 OD vor face anual propuneri de revizuire a prevederilor standardului de performanţă


pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pe care le vor supune spre aprobare
Autorităţii Competente.

23/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

24/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Informaţii privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Nr. Indicatori de performanţă Valoare realizată lunar / anual


crt. pct. Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
1. 4.4.1.5 Nr. de solicitări ale utilizatorilor JT casnici
pentru un racord nou sau pentru JT mici consumatori
modificarea racordului existent MT mici consumatori
JT mari consumatori
MT mari consumatori
IT mari consumatori
Nr. de solicitări la care intervalul de timp 30 zile calendaristice
dintre momentul înregistrării cererii de
racordare din partea
utilizatorului şi primirea de către acesta 90 zile calendaristice
a avizului tehnic de
racordare este mai mic de:
2. 4.4.2.3 Nr. de solicitări de contracte pentru JT casnici
serviciul de distribuţie a energiei JT mici consumatori
electrice pe niveluri de tensiune şi MT mici consumatori
categorii de utilizatori JT mari consumatori
MT mari consumatori
IT mari consumatori
Nr. de solicitări de contracte rezolvate în termen de 15 zile
lucrătoare
3. 4.4.3.1.6 Nr. de incidente şi deranjamente JT
MT
IT
Nr. de incidente şi deranjamente JT
rezolvate într-un interval mai mic de MT
4 ore IT

Nr. Indicatori de performanţă Valoare realizată lunar / anual


crt. pct. Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
Nr. de incidente şi deranjamente JT
25/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

rezolvate într-un interval mai mic de MT


24 ore IT
4. 4.4.3.2.4 Nr de întreruperi programate JT
MT
IT
Durata totală a întreruperilor JT
programate (ore) MT
IT
Nr. de utilizatori afectaţi de JT casnici
întreruperile programate JT mici consumatori
MT mici consumatori
JT mari consumatori
MT mari consumatori
IT mari consumatori
5. 4.4.4.7 Nr. de reclamaţii privind nivelul casnici
tensiunii mici consumatori
mari consumatori
Nr. de reclamaţii la care s-a răspuns casnici
în termen de 15 zile calendaristice mici consumatori
mari consumatori
Nr. de reclamaţii care nu au putut fi casnici
rezolvate mici consumatori
mari consumatori
6. 4.4.5.4 Nr. de sesizări scrise, altele decât casnici
cele la care se referă explicit prezen- mici consumatori
tul standard de performanţă mari consumatori

Nr. Indicatori de performanţă Valoare realizată lunar / anual


crt. pct. Denumire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
Nr. de sesizări scrise, altele decât casnici
cele la care se referă explicit prezen- mici consumatori

26/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

tul standard de performanţă la care s-a mari consumatori


răspuns într-un termen mai mic de 30 de
zile calendaristice
7. 4.5.3 Nr. de sesizări scrise privind casnici
nerespectarea obligaţiilor din licenţă mici consumatori
mari consumatori
Tipuri de obligaţii încălcate (conform prevederilor din licenţă)

27/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

5. CONDIŢII DE RACORDARE LA REŢELELE ELECTRICE


0 DE DISTRIBUŢIE

5.1. Introducere

5.1.1 Operatorii de distribuţie au obligaţia de a asigura în mod reglementat accesul la reţelele electrice
de distribuţie.

5.2. Etapele procesului de racordare la reţelele electrice de distribuţie

5.2.1 La cererea făcută de orice solicitant (producător de energie electrică, alt Operator de Distribuţie,
alt titular de licenţă de furnizare decât Operatorul de Distribuţie pe zona respectivă,
consumator) cu privire la realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent la
RED, Operatorul de Distribuţie realizează, după caz, următoarele operaţiuni principale:
a) analizează cererea de racordare şi documentaţia tehnică anexată ;
b) emite Avizul tehnic de racordare ;
c) propune contractul de racordare (pe baza contractului cadru de racordare elaborat de
Autoritatea competentă, a Avizului tehnic de racordare eliberat de Operatorul de
Distribuţie, a proiectului tehnic, elaborat prin grija solicitantului şi avizat de Operatorul de
Distribuţie şi după caz, a autorizaţiei emise de Autoritatea competentă) care conţine cel
puţin următoarele:
i) lucrările ce trebuie efectuate pentru realizarea racordului la RED;
ii) lucrările ce trebuie efectuate pentru extinderea sau întărirea RED impuse de
realizarea sau modificarea racordului respectiv;
iii) variante de eşalonare pentru lucrările de racordare;
iv) condiţiile privind accesul şi desfaşurarea lucrărilor de realizare / modificare a
racordului şi, atunci când se impune, condiţiile necesare desfaşurării lucrărilor de
extindere / întărire a RED, pentru cazul în care solicitantul va încredinţa unui terţ
execuţia lucrărilor.
v) serviciile asigurate de către Operatorul de Distribuţie în exploatarea racordului şi,
respectiv, tariful de racordare reglementat, calculat pe baza metodologiei emise
de Autoritatea Competentă.
d) propune solicitantului, în regim concurenţial, un contract de execuţie.

5.2.2 Cererea de racordare impune specificarea cel puţin a următoarelor informaţii:


a) numele, adresa şi telefon/fax/e-mail ale solicitantului ;
b) obiectul solicitării de racordare (grupuri generatoare, instalaţii de distribuţie, instalaţii
consumatoare etc., inclusiv amplasamentul) ;
c) angajamentul solicitantului de a respecta Codul ;
d) lista documentaţiilor anexate cererii de racordare.

5.2.3 Documentaţia tehnică aferentă cererii de racordare va cuprinde dupa caz, următoarele:
a) avizul de amplasament ;
b) studiul de soluţie pentru racordarea la RED ;
În situaţii particulare, când soluţia de racordare este unica şi evidentă, este suficientă o
fişă de soluţie.
c) pentru grupurile generatoare dispecerizabile (corelat cu prevederile Codului Tehnic al
RET): datele standard de planificare (notate cu S) cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelul 1 şi
Tabelul 3) şi avizul Operatorului de Transport şi Operatorului de Sistem ;
28/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Pentru grupuri generatoare nedispecerizabile, datele necesare din anexa 2 vor fi stabilite
de către OD, în funcţie de puterea grupurilor.
d) pentru instalaţii de distribuţie, instalaţii consumatoare la 110 kV: datele standard de
planificare (notate cu S) cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelul 2 şi Tabelul 3);
Pentru instalaţii consumatoare racordate la tensiuni sub 110 kV: datele prevăzute în
formularele cadru de chestionar din Anexa nr.2 ( Chestionar 1 - mici consumatori
respectiv Chestionar 2 – mari consumatori) şi în conformitate cu Regulamentul privind
racordarea utilizatorilor la RED, emis de Autoritatea Competentă.
e) pentru instalaţii de compensare a puterii reactive: datele standard de planificare (notate
cu S) cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelul 4 şi Tabelul 3);
f) pentru toate categoriile de instalaţii valoarea daunelor pe care solicitantul racordării le
solicită în cazul întreruperii funcţionării datorită indisponibilităţilor din RED.

5.2.4 Operatorii de distribuţie vor solicita date suplimentare ori de câte ori este necesar. De
asemenea vor renunţa la o parte din datele de la 5.2.3., dacă nu le consideră necesare şi
relevante pentru solicitantul respectiv.

5.2.5 În vederea emiterii Avizului tehnic de racordare, Operatorii de Distribuţie


analizează, după caz, următoarele:
a) încadrarea în capacitatea de distribuţie a RED;
b) posibilităţile de racordare;
c) soluţii privind instalaţia de racordare în amplasamentul solicitat din punct de vedere al:
i) nivelului de siguranţă;
ii) curentului de scurtcircuit;
iii) efectelor asupra pierderilor tehnice de energie electrică din RED;
iv) alimentării serviciilor proprii.
d) evaluarea modului de utilizare a capacitaţii de distribuţie a RED existente;
e) selectarea soluţiei optime din punct de vedere al ansamblului RED;
f) identificarea unor necesitaţi de întărire a RED;
g) evaluarea costurilor în RED în urma racordării instalaţiilor solicitanţilor;
h) îndeplinirea condiţiilor de racordare;
i) respectarea prevederilor Codului.

5.2.6 Avizul tehnic de racordare emis de către Operatorul de Distribuţie conţine, după caz,
următoarele:
a) puterea maximă avizată pentru racordare şi evoluţia acesteia;
b) descrierea soluţiei de racordare, care include precizarea privind punctul de delimitare şi
descrierea lucrărilor ce trebuie efectuate pentru extinderea sau întărirea RED impuse de
realizarea sau modificarea racordului respectiv;
c) condiţii specifice pentru racordare;
d) cerinţele Operatorului de Distribuţie privind instalaţiile de racordare ale utilizatorilor RED;
e) cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţă cu sistemele SCADA (Sistemul de
Supraveghere, Control şi Achiziţie de Date) şi de telecomunicaţii;
f) date înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării;
g) evaluarea costurilor care vor fi suportate de solicitant pentru realizarea racordului la RED;
h) nivelul de siguranţă al RED în punctul de delimitare;
i) obligaţii legate de participarea solicitantului la Planul de Apărare şi Planul de Restaurare a
SEN;
j) cerinţe şi condiţii specifice pentru furnizarea de servicii de sistem către Operatorul de
Sistem şi/sau Operatorii de Distribuţie;
k) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu RED;
29/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

l) parametrii de alimentare cu energie electrică;


m) condiţiile în care utilizatorul poate fi decuplat de la RED de către Operatorul de
Distribuţie;
n) cerinţe pentru echipamentele principale de măsură, control, protecţie şi automatizare din
instalaţiile utilizatorului;
o) alte condiţii, în funcţie de natura şi cerintele solicitantului, posibilitaţile oferite de
caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de reglementări în vigoare la data
emiterii avizului.

5.2.7 Conţinutul Avizului tehnic de racordare şi condiţiile impuse prin acesta se vor corela cu tipul şi
caracteristicile obiectului solicitării.

5.2.8 Pentru utilizatorii racordaţi la tensiunea de 110 kV, emiterea Avizului tehnic de racordare se
face cu consultarea Operatorului de Sistem, respectiv a Operatorului de Transport.

5.2.9 Emiterea Avizului tehnic de racordare se face în maxim 90 de zile calendaristice de la


înregistrarea de către Operatorul de Distribuţie a cererii de racordare la tensiunea de 110 kV
şi a documentaţiei aferente.

5.2.10 Emiterea Avizului tehnic de racordare se face în maxim 30 de zile calendaristice de la


înregistrarea de către Operatorul de Distribuţie a cererii de racordare şi a documentaţiei
aferente pentru alte categorii de solicitări decât cele prevazute la 5.2.9.

5.2.11 Activităţile, competenţele şi responsabilităţile detaliate pentru realizarea racordării la RED a


utilizatorilor sunt reglementate prin Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la RED, emis
de Autoritatea Competentă.

5.3 Cerinţe tehnice de racordare la RED

5.3.1 Cerinţele tehnice de racordare specifică:


a) condiţiile tehnice asigurate de Operatorul de Distribuţie în punctele de delimitare în
conformitate cu Standardul de performanţă prezentat în Capitolul nr.4 din prezentul
Cod ;
b) cerinţele tehnice de racordare, proiectare şi de funcţionare pentru utilizatorii racordaţi la
RED sau pentru viitorii utilizatori ai RED.

5.3.2 Cerinţele tehnice de racordare trebuie sa fie similare pentru toţi utilizatorii RED de categorii
echivalente.

5.3.3 Echipamentul şi aparatajul din instalaţiile de racordare a utilizatorilor la RED trebuie să


corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

5.3.4 Conexiunile între instalaţiile utilizatorilor şi RED trebuie să fie controlate prin
întreruptoare capabile să întrerupă curentul maxim de scurtcircuit în punctul de
racordare şi să nu producă supratensiuni de comutaţie în afara normelor tehnice în
vigoare.

30/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

5.3.5 Analizele în vederea determinării solicitărilor la scurtcircuit şi a curentului nominal al


echipamentelor primare de comutaţie în punctele de racordare se fac de către Operatorul de
Distribuţie pentru fiecare cerere de racordare.

5.3.6 Protecţiile instalaţiilor în punctele de delimitare a instalaţiilor trebuie să îndeplinească cerinţele


minime conform normelor tehnice în vigoare, astfel încât să fie redus la minimum impactul
asupra RED a incidentelor din instalaţiile utilizatorilor.

5.3.7 Timpii de eliminare a defectelor prin protecţia de baza şi de rezervă sunt impuşi utilizatorilor
RED, pentru instalaţiile de interfaţă cu RED, de către Operatorii de Distribuţie, pentru
protejarea instalaţiilor din RED.

5.3.8 Condiţiile tehnice minime pentru legarea la pământ a instalaţiilor utilizatorilor trebuie să
respecte cerinţele tehnice stipulate în normele în vigoare şi corelate cu modul de tratare a
neutrului în zona respectivă.

5.4 Cerinţe tehnice impuse utilizatorilor RED

5.4.1 Grupuri generatoare dispecerizabile (în corelare cu prevederile Codului Tehnic al RET)

5.4.1.1 Orice grup generator trebuie să fie capabil să furnizeze puterea activă nominală la frecvenţe
ale SEN între 49,5 şi 50,5 Hz.

5.4.1.2 Orice grup generator racordat la RED trebuie să fie capabil să producă simultan puterea
nominală activă şi reactivă în banda de frecvenţe 49.5 – 50.5 Hz pentru întreaga gamă de
tensiuni cuprinsă între (85  110) % din tensiunea nominală a reţelei respective.

5.4.1.3 Orice grup generator trebuie să fie capabil să furnizeze puterea reactivă solicitată de
Operatorul de Sistem, în conformitate cu diagrama sa P-Q de funcţionare.

5.4.1.4 Grupurile generatoare trebuie să aibă posibilitatea să fie declanşate automat de la sistem în
cazul pierderii stabilitaţii.

4.7.5 Fiecare grup generator (cu excepţia celor cu turbine cu contrapresiune) trebuie să fie
capabil să contribuie la reglajul primar al frecvenţei prin variaţia continuă a puterii active
furnizate în sistemul de distribuţie.

4.7.6 Fiecare grup generator trebuie să fie dotat cu regulator automat de viteză pentru a
asigura răspunsul la variaţiile de frecvenţă. Când aceste grupuri generatoare se
izolează de restul SEN pe un consum local, regulatorul de viteză trebuie să fie capabil să
asigure reglajul frecvenţei sub 52 Hz. Toate turbinele acestor grupuri generatoare trebuie să
răspundă regulatorului automat de viteză. La grupurile generatoare termoelectrice se va
aplica principiul “turbina conduce cazanul”.

4.7.7 Regulatorul automat de viteză al grupurilor generatoare cu putere mai mare sau
egala cu 50 MW trebuie să permită o valoare reglabilă a statismului, zona de insensibilitate
să fie mai mică decât ±10 mHz iar valoarea de consemn a frecvenţei să fie
ajustabilă între 47,5 şi 52 Hz.

31/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

4.7.8 Orice grup generator va fi capabil să încarce / descarce în mai puţin de 30 secunde
rezerva de reglaj primar la o abatere cvasi-staţionară a frecvenţei de ±200 mHz şi să
menţină aceasta pentru cel puţin 15 minute.

4.7.9 Fiecare grup generator dispecerizabil trebuie să fie dotat cu sistem de reglaj al
excitaţiei capabil să contribuie la reglajul tensiunii prin variaţia continuă a puterii
reactive generate / absorbite în reţeaua electrică de Distribuţie.

4.7.10 Fiecare grup generator dispecerizabil trebuie să fie dotat cu regulator automat de tensiune
care să fie permanent în funcţiune.

4.7.11 Sistemul de reglaj al excitaţiei, inclusiv regulatorul automat de tensiune şi sistemele de


stabilizare cu rol de atenuare a oscilaţiilor de putere activă, atunci când acestea sunt
necesare din condiţii de sistem, se vor specifica în Avizul tehnic de racordare.

4.7.12 Grupurile generatoare noi trebuie să fie capabile să se separe de SEN din orice punct de
funcţionare din diagrama P-Q a generatorului electric şi să funcţioneze cu alimentarea
serviciilor proprii cel puţin 1 oră şi în condiţii de insularizare peste minimul tehnic cel puţin 3
ore, în vederea restaurării funcţionarii SEN. Fac excepţie grupurile cu turbine cu gaz şi cele
cu contrapresiune.
4.7.13 Este o cerinţă esenţială ca SEN să încorporeze grupuri generatoare cu capabilitate de
pornire fără sursă de tensiune din sistem. Operatorul de Distribuţie, la solicitarea
Operatorului de Sistem poate să impună această cerinţă în Avizul tehnic de racordare dacă
grupul generator se află într-un amplasament care necesită realizarea acestui serviciu.
Participarea la Planul de restaurare a SEN după rămânerea parţială sau totală fără tensiune
constituie serviciu de sistem tehnologic conform Codului Tehnic al Reţelei Electrice de
Transport.

4.7.14 Producătorii capabili, din punct de vedere tehnic, să ofere servicii de sistem au obligaţia să
furnizeze aceste servicii de sistem la solicitarea Operatorului de Sistem, chiar dacă aceste
servicii nu au fost contractate.

4.7.15 Instalarea echipamentelor de supraveghere în timp real este impusă prin Avizul tehnic de
racordare pentru anumite generatoare în funcţie de cerinţele Operatorului de Sistem pentru
a asigura în timp real (sau cu o întârziere mică) informaţii asupra:
a) indicatorilor de stare;
b b) acţionării protecţiilor;
c c) mărimilor măsurabile.

4.7.16 Instalarea echipamentelor de reglaj în timp real este impusă prin Avizul tehnic de racordare
pentru anumite generatoare în funcţie de cerinţele Operatorului de Sistem pentru a asigura
reglajul asupra puterii active şi reactive produse.

4.7.17 Punctul de racordare între generator şi reţeaua de distribuţie se stabileşte de comun acord
şi se menţionează în Avizul tehnic de racordare dat de Operatorul de Distribuţie.

4.7.18 În cazul în care într-o centrală electrică alimentarea serviciilor proprii se asigură printr-un
transformator conectat la alt punct de racordare decât cel la care sunt racordate grupurile
generatoare din centrala electrică, acest producător va fi tratat în conformitate cu
reglementările în vigoare ca un consumator pentru locul de consum respectiv.

32/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

4.7.19 Cerinţe asupra echipamentelor de telecomunicaţii:


a) grupurile generatoare trebuie să asigure alimentarea cu energie electrică pentru
instalaţiile de monitorizare şi reglaj astfel încât acestea să fie disponibile cel puţin
trei ore după pierderea alimentării la punctul de racordare a respectivului grup
generator;
b) producătorul trebuie să asigure partea de comunicaţii de la instalaţiile de
monitorizare şi reglaj secundar, cu rezervare, la oricare dintre grupurile generatoare
către interfaţa cu Operatorul de Sistem, într-o amplasare acceptată de Operatorul de
Transport şi respectiv de Distribuţie;
c) sistemul de telecomunicaţii de la interfaţa grupului generator cu Operatorul de
Sistem este în responsabilitatea Operatorului de Transport şi respectiv de Distribuţie.

5.4.2 Grupuri generatoare nedispecerizabile

5.4.2.1 Cerinţele tehnice impuse tuturor grupurilor generatoare nedispecerizabile sunt cele prevăzute
la punctele 5.4.1.1., 5.4.1.2., 5.4.1.4., 5.4.1.6., 5.4.1.17., 5.4.1.18.

5.4.3 Instalaţiile celorlalţi utilizatori ai RED.

5.4.3.1 Înfăşurările de tensiune superioară ale transformatoarelor trifazate racordate la RED la


tensiunea nominală de 110 kV trebuie să aibă conexiune stea cu punct neutru accesibil sau
punct neutru rigid legat la pământ.

5.4.3.2 Grupa de conexiuni a transformatoarelor racordate la RED va fi precizată de către


Operatorul de Distribuţie la instalaţiile căruia se face racordarea, în Avizul tehnic de
racordare în funcţie de necesităţile acestuia sau în conformitate cu cerinţele Operatorului
de Sistem.

5.4.3.3 Fiecare Operator de Distribuţie şi consumator eligibil este obligat să asigure deconectarea
automată la frecvenţă şi/sau tensiune scazută a unui volum de consum dispus de
Operatorul de Sistem. Operatorul de distribuţie repartizează acest consum pe instalaţiile
racordate la RED. Prin Avizul tehnic de racordare Operatorul de distribuţie va specifica
modul în care consumul este subiectul deconectării la frecvenţă şi/sau tensiune scazută în
cadrul tranşelor discrete (în MW), asociate cu reglajul releelor de deconectare.
Deconectarea constituie serviciu de sistem tehnologic şi este tratată şi plătită conform
Codului tehnic al Reţelei Electrice de Transport.

5.4.3.4 Deconectarea automată a sarcinii (putere activă) este componentă a Planului de apărare a
SEN la perturbaţii majore şi constituie o măsură de siguranţă în beneficiul tuturor
participanţilor la SEN.

5.4.3.5 Operatorii de Distribuţie care se racordează au obligaţia să realizeze şi să menţină în


funcţiune instalaţiile care să asigure deconectarea automată a unui consum pe criteriul
scăderii frecvenţei. Volumul (puterea) pe tranşe, reglajele şi logica de acţionare sunt
dispuse de OS şi sunt repartizate pe instalaţii racordate la RED de către Operatorul de
Distribuţie în colaborare cu Operatorul de Sistem prin Planul de apărare a SEN împotriva
perturbaţiilor majore.

5.4.3.6 Operatorii de Distribuţie care se racordează au obligaţia să realizeze şi să menţină în


funcţiune instalaţiile care să asigure deconectarea automată a unui consum pe criteriul

33/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

scăderii tensiunii. Volumul (puterea) pe tranşe, reglajele şi logica de acţionare sunt dispuse
de OS şi sunt repartizate pe instalaţii racordate la RED de către Operatorul de Distribuţie în
colaborare cu Operatorul de Sistem prin Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor
majore.

5.4.3.7 Operatorii de Distribuţie au obligaţia să realizeze şi să menţină în funcţiune instalaţiile care


să asigure deconectarea automată a unui consum şi pe alte criterii. Volumul (puterea) pe
tranşe, reglajele şi logica de acţionare sunt dispuse de OS şi sunt repartizate pe instalaţiile
racordate la RED de către Operatorul de Distribuţie în colaborare cu Operatorul de Sistem
prin Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore.

5.4.3.8 Operatorii de Distribuţie şi consumatorii au obligaţia, la solicitarea Operatorului de Sistem,


să aplice prevederile reglementărilor în vigoare:
a) normativ de deconectare manuală a unor categorii de consumatori de energie
electrică;
b) programul de limitare a consumului de energie electrică în situaţii deosebite în SEN.

5.4.3.9 Consumatorii sunt obligaţi să se încadreze în reglementările în vigoare privind compensarea


puterii reactive.

5.4.3.10 Pe toată durata derulării activităţii, utilizatorul va respecta prevederile Avizului tehnic de
racordare şi clauzele contractului încheiat cu Operatorul de Distribuţie pentru serviciul
respectiv.

5.4.3.11 Utilizatorul nu va permite altor persoane fizice sau juridice să se racordeze şi să se


alimenteze cu energie electrică din insatalaţiile sale fără aprobarea prealabilă a
Operatorului de Distribuţie.

5.4.3.12 Utilizatorul va menţine, pe propria lui cheltuială, instalaţiile sale în condiţii de maximă
securitate pentru a nu influenţa şi produce avarii în instalaţiile Operatorului de Distribuţie.

5.4.3.13 Utilizatorul va menţine, în limitele valorilor alocate de furnizor şi în conformitate cu clauzele


contractuale, nivelul perturbaţiilor provocate RED de receptoarele sale (nesimetrie, regim
deformant, flicker etc.).

5.4.3.14 Instalaţiile electrice ale utilizatorului inclusiv sistemele de protecţie şi automatizare vor fi
adecvate şi coordonate în permanenţă cu caracteristicile reţelelor electrice ale Operatorului
de Distribuţie.

5.4.3.15 Utilizatorul va permite Operatorului de Distribuţie sau împuternicitului acestuia accesul în


incinta sa pentru a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile din proprietatea sau
exploatarea Operatorului de Distribuţie, pentru a verifica instalaţiile utilizatorului sau pentru
a racorda un alt utilizator.
Racordarea unui alt utilizator la instalaţiile care nu sunt în proprietatea Operatorului de
Distribuţie se face cu acordul scris al proprietarului acestor instalaţii.

5.4.3.16 În cazul în care este necesar, datorită propriului proces tehnologic, utilizatorul va pune la
dispoziţia personalului autorizat al Operatorului de Distribuţie echipament de protecţie
adecvat pentru a asigura un acces în siguranţă în incinta sa.

34/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

5.4.3.17 Utilizatorul va asigura în condiţiile legii culoarul aferent zonei de protecţie, respectiv
siguranţă a instalaţiilor Operatorului de Distribuţie în incinta sa. El nu va efectua lucrări,
construcţii, săpături etc. şi nu va stoca materiale în vecinătatea reţelelor electrice de
distribuţie, decât cu avizul Operatorului de Distribuţie.

5.4.3.18 În cazul în care utilizatorul a efectuat lucrări sau construcţii neavizate în zonele de protecţie
ale instalaţiilor Operatorului de Distribuţie, utilizatorul va suporta urmările legii şi este
obligat:
a) să demoleze şi să îndepărteze construcţiile şi instalaţiile neconforme sau
b) să suporte cheltuielile de mutare, atunci când este posibil, a instalaţiilor
Operatorului de Distribuţie, pentru respectarea distantelor prescrise.

5.4.4 Sisteme de telecomunicaţii şi achiziţii de date

5.4.4.1 În scopul asigurării conducerii şi controlului instalaţiilor din SEN, instalaţiile de


telecomunicaţii între utilizatorii RED şi operatorii din RED şi RET vor respecta
normele specifice în vigoare. Detaliile referitoare la racordarea la sistemul de
telecomunicaţii se stabilesc în Avizul tehnic de racordare.

5.4.4.2 Utilizatorii au obligaţia de a permite accesul la ieşirile din sistemele de măsurare proprii
pentru tensiune, curent, frecvenţă, puteri active şi reactive şi la informaţiile referitoare la
echipamentele de comutaţie care indică starea instalaţiilor şi a semnalelor de alarmă, în
scopul transferului acestor informaţii către interfaţa cu sistemele de comandă şi de
achiziţie de date ( SCADA) ale SEN.

5.4.4.3 Instalaţiile de comandă şi achiziţie de date ca sisteme de interfaţă între utilizator, RED şi RET
se stabilesc prin Avizul tehnic de racordare.

5.4.4.4 Utilizatorii îşi vor compatibiliza intrările de date în terminalele RED, respectiv RET la punctele
stabilite de comun acord cu Operatorul de Distribuţie, respectiv de Transport, în scopul
facilitării schimburilor de informaţii.

5.4.5 Prevederi generale

5.4.5.1 La cererea justificată a Operatorului de Sistem sau pentru necesităţi proprii, Operatorul de
Distribuţie are dreptul să solicite unor utilizatori, instalarea unor echipamente de reglaj al
puterii reactive sau/şi altor echipamente, în scopul asigurării serviciilor de sistem necesare
funcţionării SEN în condiţii de siguranţă, servicii care vor fi plătite.

5.4.5.2 Utilizatorii RED trebuie să furnizeze la solicitarea Operatorului de Distribuţie date tehnice
necesare pentru planificarea dezvoltării şi conducerea prin dispecer, în conformitate cu
prevederile Codului.

6. PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII REŢELELOR ELECTRICE DE


DISTRIBUŢIE

6.1 Atribuţii şi competenţe


35/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

6.1.1 Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie în cadrul Sistemului


Energetic Naţional se realizează de către fiecare Operator de Distribuţie.

6.1.2 Pe baza contractelor încheiate cu utilizatorii, a prognozelor de consum, prin consultare, după
caz, cu OT, OS şi orice alt titular de licenţă, fiecare Operator de Distribuţie planifică în condiţii
de eficienţă dezvoltarea şi modernizarea RED pe care o deţine conform licenţei.

6.1.3 Datele necesare activităţii de planificare a dezvoltării RED, aparţinând unui Operator de
Distribuţie, sunt furnizate obligatoriu acestuia de către utilizatorii RED respective, după cum
urmează:
a) toţi producătorii autorizaţi şi/sau licenţiaţi de către Autoritatea Competentă sau în curs
de autorizare;
b) Operatorul de Transport şi Operatori de Distribuţie la care este racordată RED a
Operatorului de Distribuţie;
c) toţi consumatorii de energie electrică racordaţi la RED;
d) toţi furnizorii de energie electrică, licenţiaţi de către Autoritatea Competentă, care
utilizează respectiva RED.

6.1.4 Planul de perspectivă pe termen mediu (3 ani), respectiv actualizările sale anuale, se
supun spre avizare Autorităţii Competente şi reprezintă document cu caracter public.

6.2 Scopul activităţii de planificare a RED

6.2.1 Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor electrice de distribuţie este determinată de :


a) creşterea cererii de consum a energiei electrice şi depăşirea capacităţii RED;
b) dezvoltarea, modernizarea şi sistematizarea localităţilor urbane şi rurale;
c) introducerea unor noi puncte de racordare la RED sau modificarea celor existente;
d) necesitatea îmbunătăţirii valorilor indicatorilor de performanţă ai serviciului de
distribuţie.

6.2.2 Planificarea dezvoltării RED trebuie să asigure :


a) acoperirea consumului de energie electrică cu costuri minime, în condiţii de siguranţă şi
realizarea serviciului public de asigurare a accesului la RED;
b) corelarea acţiunilor între Operatorii de Distribuţie şi restul participanţilor la piaţă,
referitor la orice serviciu solicitat care poate avea impact asupra performanţelor de
siguranţă a SEN sau asupra racordării utilizatorilor la RED;
c) corelarea acţiunilor Operatorilor de Distribuţie cu prevederile planului de perspectivă al
Companiei Naţionale de Electricitate S.A., pentru fiecare 10 ani financiari consecutivi,
privind oportunităţile zonale pentru racordare şi utilizare a RED, în funcţie de prognoza
de dezvoltare a consumului şi necesităţile de capacităţi noi instalate, în scopul
funcţionării eficiente, în condiţii de siguranţă a SEN.

6.3 Obiectivele activităţii de planificare a dezvoltării RED

1.3.1 Activitatea de planificare a dezvoltării RED urmăreşte realizarea următoarelor obiective :


a) să asigure dezvoltarea RED astfel încât acestea să fie corespunzător dimensionate
pentru distribuţia energiei electrice prevăzută a fi tranzitată şi să elaboreze un plan
de dezvoltare în perspectivă;

36/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

b) să asigure funcţionarea în condiţii de siguranţă şi securitate a RED şi să permită


distribuţia energiei electrice la niveluri de calitate corespunzătoare în toate nodurile
RED, în conformitate cu standardul de performanţă;
c) să concretizeze rezultatele activităţii de planificare a dezvoltării RED prin :
I) iniţierea procedurilor necesare promovării investiţiilor noi în RED
rezultate ca eficiente;
II) furnizarea de informaţii pentru elaborarea sistemelor de tarife de
distribuţie.

6.4 Elaborarea planului de dezvoltare a RED

6.4.1 Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la bază următoarele date de intrare:
a) prognoza de consum, pe o perspectivă de 3 ani, pusă la dispoziţie anual de către
furnizori şi consumatori eligibili (inclusiv curbe de sarcină tip pentru zile caracteristice);
b) ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor existenţi (maxim 10 ani);
c) ofertele de producţie şi necesităţile de consum de energie electrică ale altor utilizatori
RED existenţi şi viitori (maxim 10 ani);
d) nivelul de siguranţă care trebuie asigurat în funcţionarea SEN în ansamblu şi pe fiecare
nod conform normelor în vigoare;
e) strategia dezvoltării infrastructurii sistemului de telecomunicaţii.

6.4.2 Alte categorii de date necesare planificării dezvoltării RED vor fi furnizate la cererea
expresă a Operatorilor de Distribuţie de către toţi utilizatorii RED.

6.4.3 Datele menţionate la cap. 6.4.1. şi 6.4.2. sunt supuse prevederilor de la cap. 9.1.

6.4.4 Planificarea dezvoltării RED se face corelat cu cea a RET, cu balanţa echilibrată pentru
funcţionarea interconectată sincronă a tuturor instalaţiilor la frecvenţa nominală de 50
Hz şi care se verifică de către OS la funcţionare interconectată sincronă cu alte sisteme
electroenergetice.

6.5 Principii pentru planificarea dezvoltării RED

6.5.1 Planificarea dezvoltării RED se face având în vedere o funcţionare sigură, stabilă, cu
respectarea standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi cu
aplicarea următoarelor principii :
a) utilizarea capacităţii disponibile a RED, până la limita economică a acesteia;
b) alegerea variantei de dezvoltare cu eficienţă economică maximă;
c) îndeplinirea condiţiilor impuse prin standardul de performanţă pentru serviciul de
distribuţie;
d) asigurarea funcţionării economice a reţelelor de distribuţie în condiţiile variaţiei
sarcinii;
e) încadrarea în prevederile normelor de securitate a personalului, de prevenire a
incendiilor şi în legislaţia privind protecţia mediului.

6.5.2 Planificarea dezvoltării RED are în vedere şi prevenirea /limitarea impactului mediului asupra
RED, manifestat în principal prin:
a) poluarea chimică, urmarea acţiunii compuşilor/agenţilor chimici prezenţi în aer, apă, sol
sau datoraţi activităţii umane;
b) agresivitatea mediului (umiditate, chiciură excesivă, gheaţă, salinitate, vânturi puternice,
curenţi verticali - turbionari de aer etc.),
37/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

c) calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren);


d) influenţe ale altor instalaţii învecinate şi ale regimurilor de funcţionare nesincronă şi/sau
nesimetrică a consumatorilor industriali;
e) descărcări atmosferice;
f) acţiuni cu efecte negative ale unor elemente antisociale/terţe persoane asupra
instalaţiilor electrice, concretizate prin furturi de materiale şi echipamente din instalaţii,
respectiv intervenţii neautorizate în instalaţii.

6.5.3 Planificarea dezvoltării RED se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o
durată medie de 3 ani şi maximă de 10 ani a reţelei electrice respective, studiu
fundamentat tehnico-economic. Soluţiile alese trebuie să permită dezvoltarea instalaţiilor
şi după această perioadă, fără modificări esenţiale, cu integrarea elementelor principale
ale reţelelor existente (soluţiile să fie autostructurante).

6.6 Criterii pentru verificarea dimensionării RED

6.6.1 Verificarea dimensionării RED se face conform normelor tehnice energetice în vigoare,
ţinând seama de următoarele 4 criterii de proiectare şi anume:
a) criteriul economic;
b) criteriul stabilităţii termice în regim de durată;
c) criteriul stabilităţii termice şi dinamice în regim de scurtcircuit;
d) criteriul căderii de tensiune admisibile.

6.6.2 Criteriul economic are în vedere, de regulă, minimizarea unui ansamblu de cheltuieli actualizate
la un acelaşi an de referinţă, ansamblu care însumează efortul de investiţii, cheltuieli anuale
datorate pierderilor de putere şi energie şi cheltuieli anuale ulterioare de exploatare, precum şi
eventuale daune.
6.6.3 Pentru dimensionarea RED de 110 kV cu posibilităţi de funcţionare în schemă buclabilă,
se utilizează şi criteriul (n-1). Pentru liniile care evacuează energie de la centrale
electrice la acest nivel de tensiune, centralele se consideră cu maxim şi minim de putere
în funcţiune. Pentru liniile radiale de 110 kV şi instalaţiile de MT, rezervarea se va stabili pe
criterii economice.

6.6.4 Criteriul (n-1) în RED este satisfăcut dacă :


a) parametrii de funcţionare a RED se încadrează în parametrii limită ai tensiunii de
funcţionare şi curentului de sarcină, astfel încât să nu se pericliteze securitatea
funcţionării sau integritatea echipamentelor, respectiv să nu se reducă inacceptabil
durata de viaţă a acestora;
b) nu au loc întreruperi în alimentarea utilizatorilor RED racordaţi la nodurile de 110
kV;
c) nu are loc declanşarea altor instalaţii prin dispozitivele de protecţie ale
echipamentelor care nu sunt direct afectate de perturbaţie, implicând riscul extinderii
acesteia;
d) nu are loc modificarea sau întreruperea transferului de putere rezultat din convenţii
pe termen lung.

6.7 Alte prevederi

6.7.1 Planificarea investiţiilor în RED pe termen scurt şi mediu se va face prioritar, în funcţie
de durata de recuperare actualizată .

38/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

6.7.2 Studiile de planificare a RED pe termen lung (10 ani) trebuie să prezinte soluţii de
dezvoltare ierarhizată pe criterii economice.

7. CONDUCEREA PRIN DISPECER A RED

7.1 Cadrul general

7.1.1 Conducerea prin dispecer a RED este o activitate specifică domeniului energiei electrice,
efectuată prin unităţi specializate (trepte de dispecer), care au relaţii ierarhizate de autoritate
asupra participanţilor la piaţa energiei electrice.

7.1.2 Scopul conducerii prin dispecer a RED este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de
siguranţă, calitate şi economicitate, prin exploatarea coordonată a instalaţiilor şi
echipamentelor componente ale RED care necesită o conducere unitară.

7.1.3 Conducerea prin dispecer a SEN se realizează unitar şi este organizată ierarhizat, la nivel
central, teritorial şi local.

7.1.4 Funcţiile principale ale conducerii prin dispecer a RED sunt:


a) planificarea operaţională a funcţionării RED;
b) conducerea operativă la nivel local a RED, în conformitate cu Ordinul de împărţire a
autorităţii de conducere operativă asupra instalaţiilor.

7.1.5 Treapta de conducere prin dispecer este organul operativ care, prin atribuţiile sale, realizează
conducerea prin dispecer, asigurând autoritatea de conducere operativă şi comanda
operativă asupra unor echipamente şi instalaţii din RED, în conformitate cu Ordinul de
împărţire a autorităţii de conducere operativă asupra instalaţiilor.

7.1.6 Conducerea prin dispecer se bazează pe reglementări specifice de organizare şi


funcţionare şi se aplică de către personalul treptelor de dispecer şi de către personalul
de servire operativă din staţiile electrice, centralele electrice şi instalaţiile
consumatorilor.

39/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

7.1.7 Respectarea reglementărilor specifice privind atribuirea autorităţii de conducere


operativă şi a comenzii operative asupra echipamentelor şi instalaţiilor din RED este
obligatorie pentru toţi participanţii la SEN.

7.1.8 Conducerea prin dispecer a RED este realizată prin:


a) dispeceri energetici de distribuţie (DED);
b) dispeceri energetici locali ai consumatorilor (DELC).
Fiecare OD va avea propriul său DED. Pentru supravegherea şi comanda reţelelor de
medie şi joasă tensiune se va avea în vedere organizarea şi dotarea unor puncte de
supraveghere şi comandă a acestor reţele (PSC).
Organizarea comenzii operative pentru RED va fi stabilită de OD respectiv ţinând seama
de volumul şi specificul instalaţiilor, nivelul de dotare tehnică şi reglementările în vigoare.

7.1.9 O treaptă de conducere prin dispecer cuprinde :


a) un compartiment de comandă operativă, cu personal organizat în ture, care conduce
în timp real funcţionarea instalaţiilor, prin coordonarea regimurilor şi a manevrelor ;
b) un compartiment care asigură planificarea operaţională şi programarea operativă,
precum şi urmărirea şi analiza funcţionării şi elaborează reglementările specifice.

7.1.10 Utilizatorii RED au obligaţia de a asigura în instalaţiile lor dotarea corespunzătoare cu


echipamente şi personal care să asigure realizarea conducerii prin dispecer a RED.

7.1.11 OD are obligaţia să ia măsuri de corelare a regimului şi schemei de funcţionare în RED cu


regimul şi schema de funcţionare în RET.

7.2 Activităţi desfăşurate de treptele de dispecer din cadrul OD

7.2.1 OD desfăşoară activităţile de planificare operaţională (subcapitolul 7.3), conducere operativă


(subcapitolul 7.4) şi alte activităţi specifice, prin treptele sale de conducere prin dispecer,
respectiv dispeceri energetici de distribuţie (DED), precum şi prin puncte de supraveghere şi
comandă (PSC).

7.2.2 OD are obligaţia de a asigura nediscriminatoriu activităţile de dispecerizare pentru


participanţii la piaţa de energie electrică.

7.2.3 OD desfăşoară următoarele activităţi:


a) autorizează personalul de comandă operativă propriu în conformitate cu reglementările în
vigoare;
b) culege, înregistrează, asigură evidenţa, prelucrarea şi arhivarea datelor statistice privind
funcţionarea RED în cadrul SEN, conform reglementărilor;
c) asigură evidenţa, prelucrarea şi arhivarea datelor privind evenimentele din RED în cadrul
SEN, conform reglementarilor;
d) realizează schimb de informaţii cu OS şi utilizatorii RED şi cu alţi colaboratori în domeniul
energetic;
e) colaborează cu utilizatorii RED la elaborarea studiilor şi analizelor de funcţionare;
f) planifică, dezvoltă, reabilitează şi modernizează, în conformitate cu Programul energetic
naţional, cu prognozele de consum/dezvoltare, cu evoluţia tehnologică şi cu normele în
vigoare, sistemele de dispecerizare proprii, în condiţii rezonabile de eficienţă economică şi
energetică;

40/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

g) coordonează realizarea, mentenanţa şi dezvoltarea unui sistem DMS/SCADA la nivelul


propriei RED, în concordanţă şi cu cerinţele OS, care să permită monitorizarea şi
conducerea prin dispecer a RED şi în acest scop:
1) dezvoltă, modernizează şi întreţine sistemele DMS/SCADA şi de telecomunicaţii
proprii;
2) solicită utilizatorilor RED realizarea sistemelor locale SCADA în concordanţă cu
cerinţelor conducerii prin dispecer a RED la care aceştia sunt racordaţi;
h) coordonează dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea sistemelor de protecţii şi
automatizări ale RED, cu respectarea cerinţelor OS, astfel încât să prevină avariile extinse
de sistem şi să fie respectate normele de calitate a serviciului;
i) analizează şi avizează racordarea instalaţiilor şi echipamentelor noi la RED;
j) elaborează sau revizuieşte, când este cazul, norme şi reglementări tehnice specifice
necesare pentru realizarea eficientă a activităţii de conducere operativă, cu consultarea şi
altor factori interesaţi, conform reglementărilor în vigoare;
k) colaborează , la cererea Autorităţii competente, conform unui program stabilit de comun
acord, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor emise de aceasta;
l) formulează puncte de vedere şi avizează studiile, programele şi lucrările privind
dezvoltarea şi modernizarea RED;
m) acordă consultanţă pe probleme de conducere prin dispecer la DELC;
n) acordă consultanţă pe probleme de comandă, control, protecţii şi automatizări la DELC.

7.3 Planificarea operaţională

7.3.1 Introducere

7.3.1.1 Activitatea de planificare operaţională, corelată cu ordinele de împărţire, cuprinde


următoarele componente:
a) planificarea schemei normale de funcţionare;
b) planificarea lucrărilor de mentenanţă şi exploatare ale instalaţiilor din RED;
c) planificarea sistemelor de protecţii şi automatizări aferente RED;
d) planificarea tensiunilor aferente RED.

7.3.1.2 OD înregistrează, prelucrează şi arhivează datele necesare şi suficiente pentru


analiza şi planificarea funcţionării RED.

7.3.1.3 OD analizează şi avizează programele de probe cu echipamentele racordate la RED


sau care au influenţă asupra funcţionarii acesteia sau asupra siguranţei funcţionării
SEN. Programele de probe ce afectează reţeaua buclată de 110 kV vor fi avizate de OS.

7.3.1.4 OD analizează oportunitatea şi avizează retragerea definitivă din exploatare a


instalaţiilor şi echipamentelor din RED sau racordate la aceasta. În cazul instalaţiilor ce
afectează reţeaua buclată de 110 kV, retragerea definitivă din exploatare va fi aprobată de
OS.

7.3.2 Planificarea schemei normale de funcţionare

7.3.2.1 OD propune spre aprobare la OS semestrial (vara, iarna) schema normală de funcţionare a
RED de 110 kV buclabile şi/sau de racordare la RED a grupurilor dispecerizabile. Propunerile
OD se aplică după aprobarea de către OS.

41/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

7.3.2.2 OD stabileşte schema normală de funcţionare a reţelelor de MT şi 110 kV radiale.


7.3.2.3 Schema normală de funcţionare a RED se analizează pe baza calculelor de verificare în ceea
ce priveşte :
a) circulaţiile de puteri, cu respectarea criteriilor de siguranţă;
b) nivelurile de tensiune;
c) curenţii de scurtcircuit;
d) modul de tratare a neutrului;
e) siguranţa în funcţionare a sistemelor de protecţie şi automatizări.

7.3.3 Planificarea lucrărilor de mentenanţă şi exploatare ale instalaţiilor de distribuţie din SEN .

7.3.3.1 OD întocmeste şi transmite la OS pentru avizare planificarea anuală, trimestrială şi lunară a


lucrărilor de mentenanţă şi exploatare pentru echipamentele din RED de 110 kV buclabile
care influenţează funcţionarea SEN.

7.3.3.2 OD avizează planurile anuale, trimestriale şi lunare de lucrări pentru reţelele radiale de 110
kV şi de medie tensiune.

7.3.3.3 OD va ţine seama de necesitatea efectuării lucrărilor, cât şi de asigurarea


funcţionării normale a RED.

7.3.4 Planificarea sistemelor de protecţii şi automatizări

7.3.4.1 OD stabileşte şi coordonează reglajele, logica de funcţionare şi stările operative ale


sistemelor de protecţie şi automatizări din RED precum şi ale sistemelor de protecţie
ale utilizatorilor RED, altele decât cele coordonate de OT, şi care nu influenţează
siguranţa în funcţionare a SEN.

7.3.4.2 OD dispune utilizatorilor reglarea protecţiilor şi automatizărilor la interfaţa cu RED.

7.3.5 Planificarea tensiunilor

7.3.5.1 OD planifică semestrial benzile de tensiune de funcţionare ale reţelei de 110 kV şi de medie
tensiune care asigură menţinerea nivelurilor de tensiune normale în toate nodurile
reţelei şi reducerea pierderilor tehnice de energie în reţea.

7.3.5.2 OD urmăreşte benzile de tensiune menţionate mai sus.

7.4 Conducerea operativă a RED

7.4.1 Conducerea operativă a RED este realizată de către OD şi cuprinde următoarele


componente:
a) programarea operativă (subcapitolul 7.5 din Cod);
b) comanda operativă (subcapitolul 7.6 din Cod).

7.4.2 Conducerea operativă a RED implică realizarea următoarelor activităţi specifice:


a) supravegherea funcţionării RED;
b) conducerea funcţionării RED;
c) conducerea grupurilor care nu sunt în comanda operativă a OS;
d) conducerea sistemelor de protecţii şi automatizări din RED.

42/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

7.4.3 Conducerea operativă exercitată asupra grupurilor menţionate la pct. 7.4.2.b. conectate la
RED urmăreşte respectarea programării, conform graficelor convenite.

7.4.4 Conducerea operativă exercitată asupra RED se referă la modificarea schemei normale de
funcţionare şi coordonarea cu OS a utilizării mijloacelor de reglaj al tensiunii din RED şi
urmăreşte:
a) realizarea şi menţinerea unei stări normale de funcţionare a RED;
b) utilizarea economică a resurselor sistemului.

7.4.5 Conducerea operativă exercitată asupra protecţiilor şi automatizărilor din RED are rolul
de a corela, după caz, reglajul, logica de funcţionare şi starea operativă a protecţiilor şi
automatizărilor cu regimul şi schema de funcţionare curente.

7.4.6 OD analizează funcţionarea RED din punct de vedere al îndeplinirii programului de


funcţionare şi al respectării standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie
şi stabileste măsurile necesare pentru încadrarea în acestea.

7.4.7 OD furnizează în timp util la OS informaţiile necesare şi suficiente conducerii operative,


conform reglementărilor în vigoare.

7.4.8 OD are dreptul să solicite oricărui utilizator orice informaţie tehnică necesară pentru
asigurarea condiţiilor de siguranţă şi calitate ale funcţionării RED, iar acesta este obligat
să furnizeze fără întârziere informaţia solicitată.

7.5 Programarea operativă a funcţionării RED

7.5.1 Programarea operativă a functionarii RED are următoarele componente:


a) programarea schemei de funcţionare;
b) programarea grupurilor prevăzute la pct.7.4.2.b, conform graficelor stabilite;
c) programarea tensiunilor;
d) programarea sistemelor de protecţii şi automatizări.

7.5.2 Programarea operativă a funcţionării RED se realizează în conformitate cu prevederile din


prezentul Cod şi a normelor tehnice specifice.

7.5.3 Activităţile specifice ale OD sunt coordonate cu activităţile utilizatorilor RED şi OS, în
conformitate cu reglementările tehnice şi contractele în vigoare.

7.5.4 OD are obligaţia de a remedia neîntârziat, la solicitarea OS, acele indisponibilităţi ale
instalaţiilor care pun în pericol siguranţă funcţionarii SEN sau a alimentării consumatorilor.

7.5.5 Prin OD, se urmăreşte frecvenţa RED conform normelor tehnice energetice specifice.

7.5.6 OS programează banda de tensiune în nodurile RED ţinând seama de benzile de tensiune în
nodurile reţelei de transport şi de posibilităţile de reglaj al tensiunii în nodurile RED respective
precum şi de influenţa acestora asupra regimului de funcţionare în zonă.

7.5.7 OD stabileste şi coordonează reglajele, logica de funcţionare şi starile operative ale


sistemelor de protecţie şi automatizări conform pct. 7.3.4.1.

43/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

7.5.8 OD realizează în timpul cerut dispoziţiile OS cu privire la starea sistemelor de protecţii şi


automatizări şi efectuează verificările periodice sau ca urmare a acţionărilor
necorespunzătoare ale sistemelor de protecţie şi automatizări, astfel încât să garanteze
siguranţa funcţionării acestora.

7.5.9 OD nu are dreptul să modifice regimul, reglajele şi logica de acţionare a sistemelor de


protecţii şi automatizări decise de OS, fără aprobarea acestuia.

7.5.10 Criteriile de retragere din exploatare în regim normal sunt în funţie de :


a) condiţii de siguranţă în funcţionare;
b) condiţii de protecţia muncii;
c) condiţii de reducere a pierderilor tehnice de energie.

7.5.11 Criteriile de retragere din exploatare în regim accidental sunt în funţie de :


a) condiţii de siguranţă în funcţionare şi de micşorare a duratei de remediere;
b) condiţii de protecţia muncii.

7.5.12 Programarea retragerilor din exploatare se efectuează conform reglementărilor în vigoare


urmărindu-se:
a) programele de lucrări;
b) coordonarea retragerilor din exploatare între gestionarii de instalaţii, în scopul
reducerii duratei întreruperilor şi a numărului de manevre.

7.6 Comanda operativă a RED

7.6.1 OD aplică programul de funcţionare rezultat în urma activităţii de programare operativă


în condiţii de funcţionare normală a RED.

7.6.2 OD supraveghează funcţionarea RED prin colectarea şi prelucrarea informaţiilor


necesare referitoare la:
a) parametrii caracteristici ai regimului de funcţionare:
1) frecvenţa;
2) tensiunea în nodurile RED;
3) circulaţiile de putere activă şi reactivă prin elementele RED;
4) puterea activă şi reactivă injectată în fiecare din punctele de racordare RET.
b) energiile schimbate în punctele de racordare cu RET şi cu alte RED;
c) configuraţia RED;
d) starea echipamentelor din circuitele primare şi secundare din RED;
e) depăşirea limitelor admisibile ale unor parametri de funcţionare;
f) evenimentele care au avut loc în RED sau care sunt de aşteptat.

7.6.3 Supravegherea RED se realizează de către OD printr-un sistem propriu informatic şi de


telecomunicaţii, specific pentru colectarea, prelucrarea şi transmiterea în timp util a
datelor şi comenzilor necesare conducerii OD.

44/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

7.6.4 OS are autoritatea să dea dispoziţii conform reglementărilor în vigoare Operatorilor de


Distribuţie, iar aceştia la utilizatori, referitoare la regimul de funcţionare a echipamentelor şi
instalaţiilor din SEN.

7.6.5 Dispoziţiile OS vor fi îndeplinite fără întârziere, cu excepţia cazurilor reglementate când sunt
periclitate securitatea oamenilor sau integritatea echipamentelor.

7.6.6 OD dispun şi coordonează manevrele în RED proprii în conformitate cu normele în


vigoare.

7.6.7 Manevrele se execută de personalul de servire operativă în conformitate cu normele


specifice tehnice şi de protecţia muncii în vigoare.

7.6.8 OD sunt obligaţi şi autorizaţi să ia măsurile tehnice necesare pentru a limita extinderea
perturbaţiilor şi pentru revenirea la funcţionarea normală în cazul trecerii într-o stare de
funcţionare perturbată ca urmare a dispoziţiilor OS.

7.6.9 Măsurile tehnice pentru limitarea extinderii perturbaţiilor şi pentru revenirea la starea
normală de funcţionare au prioritate faţă de interesele individuale ale consumatorilor.

7.6.10 OD au dreptul, în condiţii de funcţionare în stare perturbată, să limiteze consumul prin


deconectări manuale, conform cu normativele în vigoare şi dispoziţiile OS, în scopul readucerii
SEN în stare normală de funcţionare .

7.7 Disponibilitatea consumatorilor de a-şi reduce sarcina, manual sau automat

7.7.1 Deconectarea manuală a consumului poate fi necesară pentru a permite menţinerea


funcţionării SEN în situaţii speciale caracterizate prin apariţia unor deficite temporare de
energie sau putere.

7.7.2 Deconectarea manuală a consumului se face conform unor proceduri specifice:


a) normativul de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie
electrică ;
b) instrucţiune privind aplicarea Normativului de deconectări manuale ale unor categorii de
consumatori de energie electrică;
c) programul de limitare a consumului de energie electrică pe tranşe în situaţii deosebite în
SEN;
d) instrucţiuni privind aplicarea Programului de limitare a consumului de energie electrică
pe tranşe,în situaţii deosebite în SEN.

7.7.3 OD revizuiesc anual “Normativul de deconectări manuale ale unor categorii de


consumatori de energie electrică” şi “Programul de limitare a consumului de energie
electrică pe tranşe în situaţii deosebite în SEN” şi le comunică la OS.

7.7.4 OD şi utilizatorii RED sunt obligaţi să respecte procedurile specifice de la pct. 7.7.2.

45/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

8. TESTARE, CONTROL ŞI MONITORIZARE

8.1 Scop şi domeniu de aplicabilitate

8.1.1 Scopul activităţii de testare, control şi monitorizare este de a stabili dacă:


a) grupurile generatoare dispecerizabile funcţionează în concordanţă cu parametrii tehnici
înregistraţi, în conformitate cu Anexa nr. 2;
b) grupurile generatoare dispecerizabile sunt disponibile conform declaraţiilor;
c) toţi utilizatorii RED respectă instrucţiunile Operatorului de Sistem respectiv Operatorilor de
Distribuţie în cadrul conducerii operative a SEN;
d) furnizorii de servicii de sistem tehnologice sunt în măsură să presteze aceste servicii;
e) viitorii utilizatori RED respectă condiţiile de racordare la RED prevăzute în Avizul tehnic de
racordare;
f) utilizatorii RED respectă prevederile privind efectuarea verificărilor, încercărilor şi probelor
instalaţiilor energetice (grupuri generatoare şi elemente de reţea) în fazele de construcţie,
punere în funcţiune, dare în exploatare şi după reparaţii.

8.1.2 Aceste prevederi se aplică, după caz, tuturor utilizatorilor RED.


46/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

8.2 Principii de testare, control şi monitorizare

8.2.1 Operaţiunile de testare, control şi monitorizare sunt executate de către Operatorii de


Distribuţie, respectiv Operatorul de Sistem, după caz, în conformitate cu normele tehnice
energetice în vigoare, în condiţiile prezentului Cod şi în corelare cu prevederile Codului Tehnic
al RET.

8.2.2 În situaţia în care :


a) pentru un grup generator dispecerizabil nu se respectă parametrii de funcţionare
înregistraţi, sau
b) un utilizator RED nu respectă instrucţiunile Operatorului de Sistem, respectiv ale
Operatorilor de Distribuţie, sau
c) un utilizator RED nu furnizează serviciile de sistem tehnologice solicitate de Operatorul de
Sistem, respectiv de Operatorii de Distribuţie,
Operatorii de Distribuţie, respectiv Operatorul de Sistem au dreptul şi obligaţia să ceară
informaţiile relevante de la utilizatorul RED în cauză. Acesta este obligat să furnizeze cât mai
curând posibil, informaţiile cerute şi un plan concret de remediere a situaţiei create.

8.2.3 Operatorul de Sistem, respectiv Operatorii de Distribuţie şi utilizatorul RED în cauză vor stabili
de comun acord măsurile care trebuie luate în vederea remedierii situaţiei şi termenele în care
aceste măsuri trebuie să atingă efectele scontate.

8.2.4 Dacă în termen de 10 zile de la apariţia uneia dintre situaţiile menţionate la paragraful 8.2.2.
nu se ajunge la un acord de remediere a acesteia, atât Operatorul de Sistem / Operatorul de
Distribuţie cât şi utilizatorul RED în cauză pot solicita efectuarea unui test în conformitate cu
prevederile din prezentul Cod.

8.3. Testarea capacităţii de răspuns la solicitările Operatorului de Sistem / Operatorilor de


Distribuţie, precum şi de furnizare a serviciilor de sistem tehnologice (în corelare cu
prevederile Codului Tehnic al RET)

8.3.1 Testarea capacităţii de generare/absorbţie a puterii reactive

8.3.1.1 Testarea capacităţii de generare/absorbţie a puterii reactive se execută obligatoriu la punerea


în funcţiune a unui grup generator.

8.3.1.2 Operatorul de Sistem / Operatorul de Distribuţie poate oricând (dar nu mai mult de două ori
pe an pentru fiecare grup generator) să solicite unui producător, pentru un grup generator
efectuarea unui test pentru a se face dovada că grupul generator respectiv are capacitatea de
generare/absorbţie a puterii reactive conform parametrilor săi de înregistrare. Solicitarea se
va face cu cel puţin 48 ore înainte de efectuarea testului.

8.3.1.3 Testarea amintită în paragraful 8.3.1.1 poate fi făcută de către Operatorul de Sistem /
Operatorul de Distribuţie doar în perioadele în care producătorul a declarat disponibilă
capacitatea grupului generator de generare/absorbţie a puterii reactive.

8.3.1.4 Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să
redacteze către Operatorul de Sistem, respectiv Operatorul de Distribuţie, în termen de trei

47/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

zile lucrătoare, un raport detaliat în care să specifice motivele pentru care grupul generator
nu corespunde declaraţiilor de disponibilitate.

8.3.1.5 Soluţionarea eventualelor dispute se va face în concordanţă cu termenii contractului şi cu


reglementările în vigoare.

8.3.2 Testarea capacităţii de reglaj primar şi secundar

8.3.2.1 Testarea capacităţii de reglaj primar şi secundar se execută obligatoriu la punerea în


funcţiune a unui grup generator dispecerizabil.

8.3.2.2 Această testare va fi realizată în mod periodic corelat cu activităţile de control şi supraveghere
a funcţionării grupurilor generatoare dispecerizabile. Operatorul de Sistem va notifica
producătorului intenţia de a realiza testul cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea
acestuia.

8.3.2.3 Criteriile de absolvire a testului sunt stabilite prin reglementări specifice.

8.3.2.4 Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să
redacteze către Operatorul de Sistem , în termen de trei zile lucrătoare, un raport detaliat în
care să specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaraţiilor de
disponibilitate.

8.3.2.5 Soluţionarea eventualelor dispute se va face în concordanţă cu termenii contractului şi cu


reglementările în vigoare.

8.3.3 Testarea capacităţii de pornire rapidă

8.3.3.1 Testarea capacităţii de pornire rapidă se execută obligatoriu la punerea în funcţiune a unui
grup generator dispecerizabil.

8.3.3.2 Operatorul de Sistem poate oricând (dar nu mai mult de două ori pe an pentru fiecare grup
generator) să solicite unui producător, pentru un grup generator dispecerizabil efectuarea
unui test pentru a se face dovada că grupul generator respectiv are capacitatea de pornire
rapidă conform parametrilor săi declaraţi la înregistrare. Solicitarea se va face cu cel puţin 48
ore înainte de efectuarea testului.

8.3.3.3 Solicitarea de testare amintită în paragraful 8.3.3.1 poate fi făcută de către Operatorul de
Sistem doar în perioadele în care grupul generator dispecerizabil a fost declarat disponibil.

8.3.3.4 Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să
redacteze către Operatorul de Sistem , în termen de trei zile lucrătoare, un raport detaliat în
care să specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaraţiilor de
disponibilitate.

8.3.3.5 Soluţionarea eventualelor dispute se va face în concordanţă cu termenii contractului şi cu


reglementările în vigoare.

8.3.4 Testarea capacităţii de participare la restaurarea funcţionării SEN

48/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

8.3.4.1 Operatorul de Sistem poate să solicite unui producător, pentru un grup generator
dispecerizabil participant la Planul de restaurare a SEN după o avarie majoră, efectuarea unui
test (nu mai mult de o dată pe an pentru fiecare grup generator) pentru a se face dovada că
grupul generator respectiv are capacitatea de pornire conform cerinţelor Planului de
restaurare a SEN.

8.3.4.2 Testarea se poate face în una din următoarele situaţii :


a) pornirea grupului generator izolat de orice sursă externă de alimentare cu energie electrică
din sistem;
b) izolarea grupului generator pe servicii proprii.

8.3.4.3 Solicitarea de testare amintită în paragraful 8.3.4.1 trebuie făcută de către Operatorul de
Sistem cu cel puţin 7 zile înainte de momentul realizării testului.

8.3.4.4 Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să
redacteze către Operatorul de Sistem, în termen de cinci zile lucrătoare, un raport detaliat în
care să specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaraţiilor de
disponibilitate.

8.3.4.5 Soluţionarea eventualelor dispute se va face în concordanţă cu termenii contractului şi cu


reglementările în vigoare.

8.3.5 Testarea disponibilităţii altor servicii de sistem tehnologice.

8.3.5.1 Disponibilitatea celorlalte servicii de sistem tehnologice nu va fi testată dar va fi urmărită şi


monitorizată în cursul procesului descris la paragraful 8.2.

8.4. Testarea disponibilităţii declarate

8.4.1 La solicitarea Operatorului Comercial, Operatorul de Sistem, respectiv Operatorul de Distribuţie


programează un grup generator să efectueze un test de disponibilitate în conformitate cu
prevederile prezentului Cod şi Codului Tehnic al RET. În acest scop grupul generator va fi
programat chiar şi în afara ordinii de merit.

8.4.2 Operatorul Comercial va determina modul în care grupul generator respectiv a absolvit testul,
în concordanţă cu reglementările în vigoare ale pieţei de electricitate.

8.5. Testarea parametrilor de funcţionare înregistraţi

8.5.1 Operatorul de Sistem poate oricând (dar nu mai mult de două ori pe an pentru fiecare grup
generator) să solicite efectuarea unui test asupra unui grup generator dispecerizabil pentru a
se face dovada că grupul generator respectiv are într-adevăr caracteristicile tehnice declarate
la înregistrarea sa la Operatorul Comercial sau la Operatorul de Sistem dacă este calificat ca
furnizor de servicii de sistem tehnologice. Solicitarea se va face cu cel puţin 48 ore înainte de
efectuarea testului.

8.5.2 Solicitarea de testare amintită în paragraful 8.5.1 poate fi făcută de către Operatorul de
Sistem doar în perioadele în care grupul generator dispecerizabil a fost declarat disponibil.

8.5.3 Criteriile de absolvirea testului vor fi definite în proceduri specifice.


49/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

8.5.4 Dacă grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producătorul respectiv trebuie să
redacteze către Operatorul de Sistem, în termen de trei zile lucrătoare, un raport detaliat în
care să specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaraţiilor de
disponibilitate.

8.5.5 Soluţionarea eventualelor dispute se va face în concordanţă cu termenii contractului şi cu


reglementările în vigoare.

9. SCHIMBURI DE INFORMAŢII

9.1 Schimburi de informaţii între titularii de licenţe pentru distribuţie şi între aceştia şi
ceilalţi titulari de licenţe din sectorul energiei electrice

9.1.1 Schimbul de informaţii între titularii de licenţe de distribuţie şi cele dintre aceştia şi ceilalţi
titulari de licenţe din sectorul energiei electrice se vor desfăşura în conformitate cu
Regulamentul privind achiziţia şi circulaţia datelor între entităţile din sectorul energiei electrice
şi cu respectarea celorlalte norme în vigoare.

9.1.2 Titularii de licenţe de distribuţie se vor asigura că informaţiile confidenţiale obţinute de ei în


cursul desfăşurării activităţilor ce fac obiectul licenţei nu pot fi transmise unor persoane
neautorizate să primească astfel de informaţii, fapta constituind contravenţie conform
OUG/63/28.12.98 art. 79, alin. (1), litera p). Fac excepţie cazurile când:
a) se dispune de consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate
de diseminarea informaţiei;
b) informaţia este deja publică;
c) titularul licenţei este obligat sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul
respectării condiţiilor licenţei, al unui ordin al Autorităţii Competente sau a unei
legi în vigoare;
d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor autorizate
prin licenţă.

9.2 Schimburi de informaţii între Operatorii de Distribuţie şi utilizatorii RED

9.2.1 Operatorii de Distribuţie vor institui sisteme prin care să poată primi sau oferi informaţii privind
orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau
alţi indicatori de performanţă ai serviciului de distribuţie. Schimburile de informaţii se realizează
în conformitate cu licenţele emise şi cu respectarea celorlalte norme în vigoare.

9.2.2 Operatorii de Distribuţie vor transmite şi titularilor licenţelor pentru furnizarea energiei electrice
care acţionează în zona definită prin licenţa pentru distribuţie, valorile indicatorilor de
performanţă prevăzuţi în Standardele de performanţă, stabilite pe baza schimburilor reciproce
de informaţii.

9.3 Informarea Autorităţii Competente

9.3.1 Titularii de licenţe pentru distribuţie a energiei electrice vor furniza Autorităţii Competente
datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale, în conformitate cu
cerinţele precizate în licenţă şi în reglementările în vigoare.
50/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

9.3.2 Titularii de licenţe pentru distribuţie vor întocmi şi supune anual Autorităţii Competente un
Raport anual cu privire la activităţile desfaşurate în anul precedent. În funcţie de natura
activităţii acesta va cuprinde:
a) un rezumat şi o analiză a:
i) activităţilor desfăşurate pe baza licenţei deţinute;
ii) respectării Standardului de performanţă a serviciului de distribuţie şi a
măsurilor luate pentru îmbunătăţirea calităţii acestuia;
iii) problemelor deosebite existente în RED;
iv) reclamaţiilor şi sesizărilor ce i-au fost adresate şi nu au fost soluţionate la
nivelul său;
v) modificărilor intervenite în instalaţiile proprii şi în activele societăţii;
vi) modificărilor survenite în structura pe specialităţi a personalului;
b) statistici legate de activitatea titularului licenţei pentru distribuţie;
c) o strategie privind evoluţia instalaţiilor proprii pe termen mediu şi pe anul curent,
cu detalii privind intenţiile de instalare a noi capacităţi, de transferare parţială,
totală, a unor instalaţii, sau de încetare a activităţii.

9.3.3 De la caz la caz, Autoritatea Competentă poate cere rapoarte periodice asupra activităţii
titularilor de licenţe pentru distribuţie. Informaţiile de la paragraful 9.3.1., sunt considerate
publice şi, la cererea Autorităţii Competente, titularii licenţelor sunt obligaţi să le publice.

9.3.4 Modul de raportare precum şi conţinutul detaliat al rapoartelor vor face obiectul unei proceduri
de raportare propusă de titularul licenţei şi aprobată de Autoritatea Competentă.

9.3.5 Autoritatea Competentă poate cere, examina şi copia orice informaţii, înregistrări şi documente
ale titularilor de licenţe pentru distribuţie, pe care le consideră legate în vreun fel de activităţile
sau afacerile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine secrete de
stat, de serviciu sau de afaceri.
Autoritatea Competentă va utiliza aceste informaţii numai în scopul pentru care au fost furnizate
şi nu va dezvălui nici unei alte persoane neautorizate conţinutul acestora.

9.4 Furnizări de informaţii

9.4.1 Utilizatorii RED sunt obligaţi să furnizeze la cerere Operatorilor de Distribuţie toate informaţiile
tehnice relevante necesare acestora pentru analiza incidentelor din RED, în conformitate cu
licenţele pentru distribuţia energiei electrice şi cu acordul Autorităţii Competente.

9.4.2 Operatorii de Distribuţie trebuie să furnizeze utilizatorilor RED, la cererea acestora şi în


condiţiile stabilite prin licenţele pentru distribuţia energiei electrice, acele informaţii privind
instalaţiile lor care:
a) sunt necesare utilizatorilor pentru a identifica şi a evalua corect posibilităţile pe
care le au de a se racorda şi utiliza partea/părţile de reţea precizate în cererile
adresate Operatorilor de Distribuţie;
b) reflectă influenţele funcţionării RED asupra instalaţiilor electroenergetice ale
utilizatorilor.

9.4.3 Operatorii de Distribuţie furnizează în timp util Operatorului de Sistem toate informaţiile necesare
privind orice problemă sau eveniment care afectează siguranţa SEN sau regimul de funcţionare
al RET .

51/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

9.4.4 Operatorii de Distribuţie furnizează la cererea Operatorului de Sistem toate informaţiile relevante
necesare acestuia pentru analiza avariilor din SEN.

10. PROTECŢIA MEDIULUI

10.1 Introducere

52/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

10.1.1 În vederea reducerii/limitării/eliminării impactului reciproc între instalaţiile electrice de


distribuţie şi mediu, este obligatorie respectarea atât a normelor tehnice energetice şi
standardelor tehnice cât şi a actelor normative şi standardelor aplicabile în domeniul protecţiei
mediului [ANEXA NR. 1].

10.1.2 Tipurile definite de impact al reţelelor electrice de distribuţie asupra mediului sunt
următoarele:
a) impactul ecologic, concretizat prin efecte asupra solului, subsolului, aerului, apelor
subterane şi de suprafaţă, vegetaţiei, florei şi faunei, aşezărilor umane ;
b) impactul electromagnetic, concretizat prin perturbaţii ale emisiilor radio şi de
televiziune, posibile influenţe ale câmpurilor electrice şi magnetice asupra sănătăţii
oamenilor şi animalelor, probleme de compatibilitate electromagnetică (câmpuri
electrostatice şi curenţi induşi), efecte ale supratensiunilor de trăsnet şi de comutaţie
etc.;
c) impactul sonor, concretizat prin nivel crescut al zgomotului datorat vibraţiilor
echipamentelor, zgomot produs de mijloacele auto sau alte utilaje din dotare şi folosite
în activităţile suport;
d) impactul vizual/estetic, concretizat prin modul de încadrare în mediul ambiant/peisaj a
liniilor electrice aeriene de distribuţie, a staţiilor electrice şi a posturilor de transformare,
a sistemului de iluminat public;
e) impactul psihic, concretizat prin sentimente de teamă provocate populaţiei sau turiştilor
prin simpla prezenţă a instalaţiilor sau în urma unor incidente cu efecte nedorite,
psihoze în rândul personalului operativ/de intervenţie în caz de accidente etc.

10.2 Reglementări privind impactul instalaţiilor electrice de distribuţie


asupra mediului

10.2.1 Pentru toate modificările de amplasament datorate devierilor de trasee, resistematizărilor şi


reparaţiilor, precum şi definitivarea amplasamentelor în cazul investiţiilor noi este obligatorie
obţinerea acordului şi/sau autorizaţiei de mediu, după caz, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.

10.2.2 Elaborarea documentaţiilor aferente obţinerii acordurilor şi/sau autorizaţiilor de mediu, a


studiilor de impact, a bilanţurilor de mediu nivel 0, 1 şi 2, a evaluărilor de risc se face de
către persoane juridice care îndeplinesc cerinţele legislaţiei în vigoare.

10.2.3 Coexistenţa reţelelor de distribuţie cu aşezările umane, alte utilităţi, alte instalaţii electrice,
drumuri, căi ferate, râuri şi lacuri, construcţii etc. trebuie să fie concepută şi executată în
conformitate cu cerinţele şi prin încadrarea în valorile limită ale diverselor mărimi fizice ori
factori poluanţi, impuse de normele tehnice energetice şi actele normative în vigoare,
precum şi cu prevederile acordurilor internaţionale la care România a aderat.

10.2.4 Amplasarea reţelelor electrice de distribuţie, a surselor proprii de producere de energie


electrică (MHC, CHEMP, surse neconvenţionale), precum şi toate activităţile de mentenanţă,
retehnologizare, modernizare, reabilitare, dezvoltare, extindere, ocupare definitivă şi/sau
temporară a unor suprafeţe de teren, acţiunile de defrişare pentru culoare de lucru, de
protecţie şi de siguranţă etc. trebuie să fie concepute, executate sau dezvoltate în
conformitate cu prevederile normelor tehnice energetice, actelor normative în vigoare şi cu
cerinţele acordurilor intenaţionale la care România a aderat.

53/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

10.2.5 Tensiunile de atingere şi de pas trebuie menţinute, obligatoriu, în limitele admisibile


specificate în actele normative în vigoare; astfel sunt prevenite şi evitate accidentele ce pot
apare în imediata apropiere a echipamentelor instalaţiilor electrice de distribuţie.

10.2.6 Pentru iluminatul public, vor fi respectate prevederile legislaţiei şi normelor tehnice
energetice în vigoare.

10.2.7 Este interzisă deversarea substanţelor toxice şi a deşeurilor industriale şi neindustriale,


periculoase (bifenili policloruraţi PCB, ulei electrolizant, acid sulfuric etc.) în reţelele de
canalizare publică, sol, ape, puţuri absorbante etc., fiind obligatorie respectarea legislaţiei de
protecţia mediului.

10.2.8 Este interzisă arderea substanţelor prevăzute la paragraful 10.2.7 în alte condiţii decât cele
specificate de legislaţia în vigoare, condiţie impusă şi pentru alte substanţe şi materiale (ex.
cauciucuri uzate, emailuri etc.).

10.2.9 Pentru prevenirea producerii avariilor/exploziilor în caz de incendiu sau cataclisme naturale,
instalaţiile de baterii de acumulatoare cu acid sulfuric şi/sau de baterii de condensatoare
trebuie obligatoriu amplasate în încăperi prevăzute cu cămine de neutralizare, pardoseală şi
plinte placate cu gresie antiacidă, sisteme de aerisire şi iluminat naturale şi artificiale,
precum şi dotate cu echipamente corespunzătoare şi conforme NPSI.

10.2.10 Importanţa acţiunilor de limitare/eliminare a impactului reciproc între instalaţiile electrice de


distribuţie impune realizarea de acţiuni de monitorizare a factorilor poluanţi, a efectelor
acestora de uzură prematură a instalaţiilor, cu stabilirea nivelului de risc.

10.2.11 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Operatorului de Distribuţie trebuie să includă o


poziţie distinctă pentru cheltuielile de protecţia mediului.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1 Bazele legale

11.1.1 Operatorii de Distribuţie, în calitate de titulari ai licenţelor pentru distribuţie, vor urmări
aplicarea prevederilor Codului şi se vor asigura că acesta este respectat de către toţi utilizatorii
RED. În caz de nerespectare, Operatorii de Distribuţie vor aplica măsuri în conformitate cu
reglementările în vigoare.

11.1.2 Operatorii de Distribuţie vor asigura revizuirea tuturor normelor tehnice referitoare la
funcţionarea RED şi vor propune norme noi, pe baza programelor de revizuire şi completare a
reglementărilor tehnice, elaborate de Autoritatea Competentă.

11.2 Situaţii neprevăzute în Cod

54/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

11.2.1 Orice măsura luată de Operatorii de Distribuţie pentru situaţii neprevăzute în Cod, care îi va
afecta pe ceilalţi utilizatori ai RED va fi luată de aşa manieră încât să afecteze cât mai puţin
funcţionarea acestora, urmând ca ulterior să fie obţinute acordurile celor implicaţi.

ANEXA NR.1. Norme tehnice energetice în vigoare

55/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
56/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
57/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
58/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
59/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
60/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
61/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
62/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
63/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
64/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
65/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
66/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
67/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
68/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
69/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
70/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
71/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
72/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
73/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
74/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
75/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
76/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
77/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
78/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
79/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
80/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
81/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
82/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
83/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
84/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
85/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
86/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
87/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
88/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
89/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
90/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
91/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
92/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
93/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
94/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
95/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
96/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
97/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
98/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
99/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
100/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
101/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
102/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
103/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
104/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
105/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
106/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
107/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
108/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
109/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
110/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind
1 PE 003 montajul, punerea în funcţiune şi darea în exploatare a 1984
instalaţiilor energetice.
Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor
2 PE 005 - 2 accidentele din instalaţiile de producere, transport şi 1999
distribuţie ale energiei electrice şi căldurii.
Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva
3 PE 009 incendiilor pentru producerea, transportul şi distribuţia 1993
energiei electrice şi termice.
Normativ privind calculele comparative tehnico -
4 PE 011 economice la instalaţiile de producere, transport şi 1982
distribuţie a energiei electrice şi termice.
5 PE 013 Normativ privind metodele şi elementele de calcul al 1994
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor electrice.
6 PE 016 Normativ tehnic de reparaţii la echipamentele şi 1996
instalaţiile energetice.
7 PE 017 Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 1997
8 PE 022-3 Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice. 1993
9 PE 023 Regulament privind îndatoririle personalului de deser-vire 1982
operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.
Regulament privind instruirile pentru formarea,
10 PE 024 întreţinerea şi perfecţionarea profesională a personalului 1996
din RENEL.
11 PE 029 Normativ de proiectare a sistemelor informatice pentru
conducerea prin dispecer a instalaţiilor energetice din SEN 1997
12 PE 101 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de 1993
conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV.
Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de
13 PE 101 A amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 1993
kV în raport cu alte construcţii.
Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de
14 PE 102 conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. 1993
în unităţile energetice.
Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea
15 PE 103 instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi 1992
termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit.
16 PE 104 Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 1993
electrică cu tensiuni peste 1000 V.
Nr. Revizuiri /
Indicativ Titlu
crt. republicări
17 PE 106 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de 1995
joasă tensiune.
18 PE 107 Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de 1995
cabluri electrice.
19 PE 109 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi
protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva 1992
supratensiunilor.
20 PE 111 - 1 Instrucţiuni pentru proiectarea staţiilor de conexiuni şi 1992
transformare. Întreruptoare de înaltă tensiune.
111/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

ANEXA NR. 2: Detalii tehnice care se anexează cererii de racordare la RED şi date
referitoare la instalaţiile producătorilor şi consumatorilor racordaţi la
RED (corelat cu prevederile Codului Tehnic al RET)

În funcţie de etapa la care se face referire la racordarea la RED aceste date sunt:
i) date standard de planificare;
ii) date detaliate pentru planificare;
iii) date înregistrate.
112/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Datele standard de planificare (S) reprezintă totalitatea datelor tehnice care caracterizează
producătorii / consumatorii racordaţi la RED.
Datele detaliate pentru planificare (D) sunt date tehnice care permit analize speciale de
stabilitate statică şi tranzitorie şi dimensionarea instalaţiilor de automatizare şi reglajul protecţiilor şi
alte date necesare în programarea operativă.
Datele înregistrate (R) reprezintă date validate care vor fi incluse în condiţiile de racordare,
agreate de producător / consumator / Operator de Transport, Operator de Sistem, Operator de
Distribuţie, după caz.

Tabelul 1: Date pentru grupurile generatoare

Descrierea datelor Unităţi de Categoria datelor


măsură
Centrala electrică:
Punctul de racordare la reţea Text, schemă S,D
Tensiunea nominală la punctul de racordare KV S.D
Puterea totală netă a centralei electrice MW S,D,R
În punctul de racordare:
Valoarea curentului maxim de scurtcircuit:
- Simetric KA S,D
- Nesimetric KA S,D
113/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Valoarea curentului minim de scurtcircuit:


- Simetric KA S,D
- Nesimetric KA D
Grupuri generatoare:
Puterea nominală aparentă MVA S,D,R
Factor de putere nominal (cos φn) S,D,R
Putere netă MW S,D,R
Puterea activă nominală produsă la borne MW S,D
Puterea activă maximă produsă la borne MW S,D
Tensiunea nominală KV S,D,R
Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametrii Hz D,R
nominali
Consumul serviciilor proprii la puterea produsă maximă la MW S,D,R
borne
Puterea reactivă maximă la borne Mvar S,D,R
Putere reactivă minimă la borne Mvar S,D,R
Putere activă minimă produsă MW S,D,R
Constanta de inerţie a turbogeneratorului(H) MWs/MVA D,R
Raportul de scurtcircuit D,R
Curent statoric nominal A D,R
Reactanţe saturate şi nesaturate ale grupurilor generatoare:
Reactanţa nominală [tensiune nominala 2/ putere  S,D,R
aparentă nominală ]
Reactanţa sincronă longitudinală % din reactanţa % S,D,R
nominală
Reactanţa tranzitorie longitudinală % din reactanţa % D,R
nominală
Reactanţa supratranzitorie longitudinală % din reactanţa % S,D,R
nominală
Reactanţa sincronă transversală % din reactanţa % D,R
nominală
Descrierea datelor Unităţi de Categoria datelor
măsură
Reactanţa tranzitorie transversală % din reactanţa % D,R
nominală
Reactanţa supratranzitorie transversală % din reactanţa % S,D,R
nominală
Reactanţa de scăpări statorică % din reactanţa nominală % D,R
Reactanţa de secvenţă zero % din reactanţa nominală % D,R
Reactanţa de secvenţă negativă % din reactanţa % D,R
nominală
Reactanţa Poitier % din reactanţa nominală % D,R
Constante de timp ale grupurilor generatoare:
Tranzitorie a înfaşurării de excitaţie cu statorul închis (T d’) s D,R
Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul s D,R
închis (Td”)
Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis s D, R
(Td0’)
Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul s D,R
114/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

deschis (Td0”)
Tranzitorie a înfăşurării de excitaţie cu statorul deschis, s D,R
pe axa q (Tq0’)
Supratranzitorie a înfăşurării de amortizare cu statorul s D,R
deschis, pe axa q (Tq0”)
Diagrame pentru grupurile generatoare:
Diagrama de capabilitate Date grafice D,R
Curba eficienţei în funcţionare Date grafice D,R
Unităţi de transformare:
Număr de înfăşurări Text S.D
Puterea nominală pe fiecare înfăşurare MVA S,D,R
Raportul nominal de transformare kV/kV S,D,R
Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări % din Unom S.D.R
Pierderi în gol kW S,D,R
Pierderi în sarcină kW S,D,R
Curentul de magnetizare % S,D,R
Grupa de conexiuni Text S,D
Domeniu de reglaj kV-kV S,D
Schema de reglaj (longitudinal sau longotransversal) Text, diagrama D,R
Mărimea treptei de reglaj şi număr prize % D
Reglaj sub sarcină DA/NU D
Tratarea neutrului Text, diagrama S,D
Curba de saturaţie Diagrama R

Descrierea datelor Unităţi de Categoria datelor


măsură
Capabilitatea grupului generator din punct de vedere al puterii reactive:
Putere reactivă în regim inductiv la putere maximă Mvar generat S,D,R
generată
Putere reactivă în regim inductiv la putere minimă Mvar generat D,R
generată
Putere reactivă în regim inductiv pe timp scurt la valorile Mvar D,R
nominale pentru putere,tensiune şi frecvenţă
Putere reactivă în regim capacitiv la putere maximă / Mvar absorbit S,D,R
minimă generată
Sistemul de excitaţie al generatorului:
Tipul sistemului de excitaţie Text D,R
Tensiunea rotorică nominală (de excitaţie) V D,R
Tensiunea rotorică maximă (plafonul de excitaţie) V D,R
Durata maximă admisibilă a menţinerii plafonului de s D,R
excitaţie
Schema de reglaj al excitaţiei V/V D.R
Viteza maximă de creştere a tensiunii de excitaţie V/s D,R
Viteza maximă de reducere a tensiunii de excitaţie V/s D,R
Dinamica caracteristicilor de supraexcitaţie Text D,R
Dinamica caracteristicilor de subexcitaţie Text D,R
Limitatorul de excitaţie Schema bloc D,R
Regulatorul de viteză:
Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a Text D,R
115/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

regulatorului de viteză, valori şi unităţi de măsură


Timpul de închidere / deschidere al ventilului de reglaj al s D,R
turbinei
Răspunsul susţinut la variaţia de frecvenţă MW/Hz D,R
Raspunsul nesusţinut la variaţia de frecvenţă MW/Hz D,R
Statism maxim % S,D,R
Statism normal % D,R
Statism minim % D,R
Zona maximă de insensibilitate la frecvenţă Hz D,R
Zona normală de sensibilitate la frecvenţă Hz D,R
Zona minimă de insensibilitate la frecvenţă Hz D,R
Zona de insensibilitate MW D,R
Capabilitatea de aruncare a sarcinii MW D,R
Detalii asupra regulatorului de viteză prezentat în schema Schema D,R
bloc referitor la funcţiile de transfer a elementelor
individuale şi unităţile de măsură
Schema bloc şi parametrii pentru regulatorul automat de Text D.R
viteză generator-turbină, (eventual cazan), la grupurile
termoelectrice şi nuclear.
Descrierea datelor Unităţi de Categoria datelor
măsură
Regulatorul de tensiune (RAT):
Tipul regulatorului Text D
Funcţia de transfer echivalentă, eventual standardizată a Text D,R
regulatorului de tensiune, valori şi unităţi de măsură
Date asupra protecţiilor:
Posibilitatea funcţionării în regim asincron fără excitaţie Text D
(pierderea excitaţiei) – puterea activă maximă şi durata
Excitaţie minimă Text, diagrama D
Excitaţie maximă Text, diagrama D
Diferenţiala Text D
Protecţia contra funcţionării în regim asincron cu excitaţia Text D
conectată
Stabilirea următoarelor reglaje:
Limitatorul de excitaţie maximă Text, diagrama D
Limitatorul de excitaţie minimă Text, diagrama D
Limitatorul de curent statoric Text, diagrama D

116/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Tabelul 2: Date pentru consumatori şi instalaţii în punctul de racordare 1

Descriere Unităţi de Categoria datelor


măsură
Tensiuni:
Tensiune nominală KV S, D
Tensiune maximă/minimă KV D
Coordonarea izolaţiei:
Tensiune de ţinere la impuls de trăsnet kV max D
Tensiune de ţinere la frecvenţa industrială a reţelei (50 KVef D
Hz)
Tensiune de ţinere la impuls de comutaţie kV max D
Curenţi:
Curentul maxim KA S, D
Curent maxim de încărcare pe termen scurt kA pentru timpi de D
ordinul secundelor
Condiţii ambientale pentru care se aplică aceşti curenţi Text S, D
Legare la pământ:
Modul de legare la pământ Text D
Performanţele izolaţiei în condiţii de poluare – nivelul de IEC 815 D
poluare
Sistem de comandă şi achiziţie de date:
Comandă la distanţă şi date transmise Text D
Transformatoare de măsurare de curent A/A D
Transformatoare de măsurare de tensiune KV/V D
Caracteristicile sistemului de măsurare Text R
Transformatoare de măsurare – detalii privind Text R
certificatele de testare
Configuraţia reţelei:
Schema de funcţionare a circuitelor electrice a Diagrama S, D, R
instalaţiilor existente şi propuse inclusiv dispunerea monofilara
barelor, tratarea neutrului, echipamente de comutaţie şi
tensiunile de funcţionare
Impedanţele reţelei:
Impedanţele de secvenţă pozitivă, negativă şi zero Ω S, D, R
117/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Curenţi de scurtcircuit:
Curentul maxim de scurtcircuit kA S, D, R
Capabilitatea de transfer:
Consumator sau grupe de consumatori alimentaţi din Text D, R
puncte de racordare alternative
Consum alimentat normal din punctul de racordare X MW D, R

Descriere Unităţi de Categoria datelor


măsură
Consum alimentat normal din punctul de racordare Y MW D, R
Comutaţii de transfer în condiţii planificate sau în condiţii Text D
de incident
Transformatoarele în punctul de racordare:
Curba de saturaţie Diagrama R
Date asupra unităţilor de transformatoare Diagrama S, D, R

1)
Datele pentru instalaţiile consumatorului sunt în conformitate cu norma tehnică
energetică din ANEXA nr. 1, poziţia 39.

Tabelul 3: Date asupra protecţiilor în punctul de racordare

Descriere Unităţi de Categoria datelor


măsură
Numărul protecţiilor pe fiecare tip Text D
Reglajul protecţiilor ms D, R
Timpii de anclaşare / declanşare întreruptor (inclusiv ms D, R
stingerea arcului electric)
Tipul instalaţiilor de automatizare şi reglajele (RAR, AAR) Text, ms D, R

Tabelul 4: Date asupra instalaţiilor de compensare a puterii reactive

Descriere Unităţi de Categoria datelor


măsură
Localizarea bobinelor de compensare Text S, D, R
Puterea reactivă nominală a bobinelor de compensare Mvar S, D, R
Tensiunea nominală a bobinelor de compensare kV S, D, R
Localizarea bateriilor de condensatoare Text S, D, R
Puterea nominală a bateriilor de condensatoare Mvar S, D, R
Tensiunea nominală a bateriilor de condensatoare kV S, D, R
Localizarea compensatoarelor Text S, D, R
Puterea nominala a compensatoarelor (inductiv / capacitiv) ±Mvar S, D, R

Tensiunea nominală a compensatoarelor kV S, D, R


Modul de utilizare a instalaţiei de reglaj a puterii reactive : Text S, D, R
- reglaj automat (descriere, criterii);
- reglaj manual (trepte).

118/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

Chestionar 1: Date pentru mici consumatori

2. Date de identificare a consumatorului şi a consultantului de specialitate.


1.1. Denumirea unităţii consumatoare cu specificarea modului legal de organizare
(SRL, SC, etc.), adresa, numele reprezentantului, telefon, fax.
1.2. Idem pentru consultant (electrician autorizat).

2. Date generale asupra obiectivului (locului de consum) pentru care se solicită


avizul de racordare.
2.1. Denumirea obiectivului (locului de consum).
2.2. Localizarea obiectivului, adresa. Se anexează plan de încadrare în zonă a obiectivului.
2.3. Specificul activităţii (producţie, comerţ, servicii, etc.) şi modul de lucru (număr schimburi, zile
lucrătoare saptămânal).
2.4. Data prevazută pentru punerea în funcţiune a obiectivului.
2.5.*) Felul în care obiectivul este alimentat în prezent ( schemă, caracteristici, căi de
alimentare şi modul în care se face măsura energiei electrice). Se anexează copie după avizul
de racordare (acord energetic) obţinut anterior, iar pe planul de încadrare în zonă de la punctul
2.2. se trasează instalaţiile de alimentare existente de la reţeaua din zonă la punctul de primire
şi masură al consumatorului.

3. Date energetice.
3.1. Tipul de racord solicitat (monofazat sau trifazat).
3.2. Lista receptoarelor ce se instalează cu precizarea puterii şi tensiunii nominale. Unde este cazul
se va indica şi regimul generat de receptor (cu şocuri, deformant, cu sarcini dezechilibrate,
etc.).
3.3. Puterea celui mai mare motor, regimul şi modul de pornire.
3.4. Puterea totală instalată (kW) – în primii cinci ani.
3.5. Puterea maximă simultan absorbită (kW/kVA) – în primii cinci ani.
3.6. Timpul maxim de întrerupere acceptat în procesul tehnologic este cel necesar remedierii
defecţiunilor din instalaţiile furnizorului.
3.7. Factorul de putere mediu la care va funcţiona consumatorul.
3.8. În cazul existenţei unor subconsumatori, situaţia energetică se va prezenta pe total şi defalcat
pentru consumator şi pentru fiecare din subconsumatori.

4. Alte informaţii privind consumatorul, activitatea acestuia, elementele


energetice ale instalaţiilor şi receptoarelor, condiţii de funcţionare, etc. care se consideră
necesare pentru definirea şi caracterizarea punctului de consum şi care să permită o analiză
completă din punct de vedere energetic.

*)
Punctul 2.5. se completează numai pentru obiectivele existente pentru care se solicită spor
de putere sau separare de consum.
Chestionar 2: Date pentru mari consumatori

1. Date de identificare a consumatorului şi a consultantului de specialitate.

119/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

1.1. Denumirea unităţii consumatoare, adresa, numele reperezentantului, telefon, telex, fax.
1.2. Idem pentru consultant.

2. Date generale asupra obiectivului (locului de consum) pentru care se solicită avizul
de racordare.
2.1. Denumirea obiectivului (locului de consum) .
2.2. Localizarea obiectivului. Adresa. Se anexează plan de încadrare în zonă a obiectivului.
2.3. Specificul activităţii (producţie, servicii, etc.) şi modul de lucru (număr schimburi, zile
lucrătoare).
2.4. Data de punere în funcţiune a obiectivului.
2.5. *)
Felul în care obiectivul este alimentat în prezent (schema, caracteristici, căi de alimentare şi
modul de măsură a energiei electrice). Se anexează în copie avizul de racordare (acordul
energetic) obţinut anterior şi planul de situaţie al instalaţiilor de alimentare, al punctelor de
primire şi măsură existente.

3. Date energetice
3.1. Durata maximă de restabilire a alimentării cu energie electrică acceptată de
consumator.
3.2. Numărul de căi de alimentare a noului consum solicitate de consumatori.
3.3. Precizări privind sursele de alimentare proprii ale consumatorului (tip, putere, timp de pornire,
durata maximă de funcţionare etc.)
3.4. Factorul de putere mediu la care va funcţiona consumatorul.
3.5. Detalii privind receptoarele, caracteristicile acestora, regim de funcţionare, puteri instalate şi
absorbite etc. – conform tabelului următor:

Nr. Date energetice ale Situaţia Puterea Situaţia


crt. consumatorului U.M. existentă1) cerută pe finală Obs.
ani 2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Puterea totală instalată MW
2. Puterea maximă simultan MW
absorbită
3. Puterea absorbită în orele de MW
vârf de sarcină
4. Puterea absorbită pe Schimb 1 %
schimburi ( % din Pmax ) Schimb 2 %
Schimb 3 %
5. Puterea receptoarelor cu Pinst MW
regim de şocuri 3) Pabs MW
6. Puterea receptoarelor cu Pinst MW
regim deformant 4) Pabs MW

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Puterea receptoarelor cu Pinst MW
regim nesimetric Pabs MW
8. Puterea absorbită şi instalată U1…..kV MW
la tensiunile de utilizare a MW
energiei electrice ( Pa / Pi ) U2…..kV MW
120/75
Mai 2000
CODUL TEHNIC
al Reţelelor Electrice de Distribuţie S.C. ELECTRICA S.A.

MW
U3…..kV MW
MW
9. CET propriu Pi MW
Wanuală MWh

1)
Date din contractul de furnizare existent.
2)
Se evidenţiază şi puterile obţinute anterior, cu precizarea avizelor de racordare respective.

Se vor indica separat:


pentru punctul 3)
- instalaţia cu regim de şocuri
- caracteristicile fenomenului: - durata şocului în secunde
- frecvenţa în şocuri pe minut
- amplitudinea maximă a şocului

pentru punctul 4)
- instalaţia cu regim nesimetric sau deformant
- caracteristicile fenomenului.

3.6. Curbe de sarcină tip pentru consumul existent şi final, în cazul consumatorilor cu putere
maximă simultan absorbită în situaţia finală de peste 1 MW.
3.7. În cazul existenţei unor subconsumatori, situaţia energetică se va prezenta pe total şi defalcat
pentru consumator şi pentru fiecare dintre subconsumatori.

4. Alte informaţii privind consumatorul, activitatea acestuia, elemente energetice ale


instalaţiilor şi receptoarelor, condiţii de funcţionare etc. care se consideră necesare pentru
definirea şi caracterizarea locului de consum şi care să permită o analiză completă din punct de
vedere energetic.

*)
Punctul 2.5 se completează numai pentru obiectivele existente pentru care se solicită spor de
putere sau separare de consum.

121/75
Mai 2000

Potrebbero piacerti anche