Sei sulla pagina 1di 261

PAGE NO: 1

INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.


LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000022 1760092960 M 02-11-87 SOMASEKAR T

2 2261000032 1760452005 M 14-10-94 PRASHANTH N

3 2261000152 1760114253 M 06-03-95 CHETHAN KUMAR S

4 2261000313 1760424666 F 05-05-94 SUPRIYA L

5 2261000340 1760457323 M 30-04-92 RAKESH M A

6 2261000403 1760065502 M 09-06-84 ANANDAKUMAR V

7 2261000416 1760151019 F 29-09-96 RANJITA RAMESH RATHOD

8 2261000438 1760473288 M 04-07-97 SHIVA KUMAR S

9 2261000478 1760139571 M 08-10-95 CHARAN PRAKASH

10 2261000496 1760369669 F 15-04-93 RASHMI G

11 2261000659 1760406367 M 25-05-97 SUPREETH P

12 2261000665 1760050935 M 28-12-86 SANTOSH S

13 2261000748 1760486400 M 15-08-96 VISHAL PARAMESHWARA

14 2261000816 1760443561 F 10-03-94 SHARADA N

15 2261000835 1760347975 F 20-08-96 REKHA V

16 2261000885 1760285185 M 01-11-94 A B RAHUL

17 2261000929 1760403148 M 06-10-86 SRIDHAR

18 2261001007 1760487205 F 02-11-91 SANGEETHA R

19 2261001037 1760202617 F 07-04-94 ROOPA

20 2261001089 1760407078 F 27-08-96 VINIYA C V

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2261001287 1760179352 M 05-09-92 BHARATH A

22 2261001382 1760463635 F 21-06-95 DEEPTHI C N

23 2261001408 1760224980 F 16-05-89 PAVITHRA K

24 2261001421 1760463990 F 15-05-91 N SHILPASREE

25 2261001535 1760194562 M 11-05-85 PATTI MAHESH

26 2261001894 1760250762 F 18-09-85 M N SANDHYA LAKSHMI

27 2261002333 1760244558 F 30-11-94 MANJULA N

28 2261002336 1760250208 F 06-09-91 SAHANA D

29 2261002348 1760448794 M 05-09-84 VASANTHA

30 2261002578 1760427779 M 30-03-89 BALAJI M S

31 2261002669 1760246216 F 16-03-96 KSHYANA PRAVA DAS

32 2261002753 1760024081 M 14-10-88 NITESH P

33 2261003145 1760146626 M 22-07-87 VADIVEL K

34 2261003244 1760354653 M 06-06-88 RAMESHA M

35 2261003259 1760433831 M 08-07-84 UMESHNAIK S

36 2261003439 1760396472 F 16-09-95 VEENA SHREE S

37 2291001503 1760405199 F 26-12-95 SHINY ADIMULAPU

38 2291006879 1760030863 F 09-06-97 MALLELA MANASA

39 2291009538 1760124397 M 10-02-89 SUNIL KUMAR DHARMARAPU

40 2321000113 1760192029 M 28-06-87 NAVEEN C K

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2321000344 1760372396 M 14-04-88 CHETHAN K

42 2391000153 1760409741 M 01-06-93 MARTANDAPPA

43 2391000765 1760411963 M 30-07-93 DEVARAJ

44 2401000204 1760361307 M 08-07-96 SACHIN

45 2401001273 1760344322 F 21-08-96 T SARITHA

46 2401001438 1760037659 M 01-06-84 KONDAJOGULA ASHOK

47 2401001986 1760388216 M 06-02-97 SUNDARAM NIKHIL JOHN POUL

48 2421001068 1760147159 M 14-04-95 PALUKURI MARIA DAS

49 2431000130 1760120658 M 22-06-84 PRADEEP C V

50 2441000027 1760158944 M 27-10-89 CHANDRASHEKAR

51 2441000060 1760365546 M 13-06-91 SHIVASHANKAR

52 2441000245 1760233766 M 22-06-90 VIKAS ASHOK KAMBLE

53 2441000375 1760042341 F 04-10-86 T URMILA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000113 1760478639 F 22-09-91 ASHWINI R

2 2261000198 1760303845 F 03-05-87 NEHA PRIYADARSHINI

3 2261000241 1760428807 M 02-01-76 RAVINDRA SHARMA

4 2261000853 1760146474 M 25-03-96 SUSENDRA M A

5 2261001644 1760453378 F 11-02-97 DIVYAMANI M C

6 2261002330 1760357271 F 13-08-91 SEEMA BHAGAT

7 2261002407 1760058327 M 06-07-94 VINAYAK SHIVAPPA BADANATTI

8 2261002412 1760147348 F 01-10-94 SANJANA M

9 2261002600 1760379595 F 06-07-91 SUNITHA N

10 2261002929 1760329105 M 21-11-95 AKSHAYAKUMAR

11 2261003138 1760321317 F 31-03-95 ASHARANI C M

12 2321001037 1760176663 M 10-10-94 RAKESH D NAIK

13 2351000078 1760471027 M 02-01-94 SHIVARAJA H N

14 2401001466 1760147587 M 01-04-94 SHASHIKUMAR K

15 2401001931 1760306750 M 10-07-91 SRIKANTHA R V

16 2401002650 1760139210 M 07-11-95 LAMBADI LIKHITH KRISHNA

17 2551000119 1760304509 F 01-06-94 BAPNOR PALLAVI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000078 1760330110 M 03-05-75 KRISHNA RAY

2 2261000206 1760056222 F 23-03-93 CHAITANYA UDAY NAYAK

3 2261000259 1760420983 F 12-10-89 RANJANA KUMARI

4 2261000270 1760285010 F 26-06-91 MADHUSMITA JENA

5 2261000304 1760411343 M 12-08-95 VINODH T N

6 2261000339 1760103631 M 07-06-92 SHRIPAD B K

7 2261000520 1760233559 M 02-04-77 RAJAT KUMAR SAHOO

8 2261000570 1760007476 F 02-07-88 VENKATA SUPRAJA KAMANUR

9 2261000578 1760067024 F 13-09-90 KAVITA BASAVANNEPPA MALAGI

10 2261000687 1760393072 M 30-11-88 MUKUNDHA M V N

11 2261000723 1760178830 M 24-08-93 NARENDRAKUMAR UMESH INGALE

12 2261000759 1760366053 F 06-01-89 RASHMI H R

13 2261000849 1760282011 F 10-10-95 LAKSHMI R

14 2261000858 1760221719 M 23-11-90 SHIVAPRASAD B S

15 2261000946 1760431628 M 16-02-76 BADRI NATH YADAV

16 2261001035 1760296934 M 21-01-90 HEMANT KUMAR

17 2261001048 1760051014 M 26-10-92 MANJUNATH JNANADEV

18 2261001148 1760202597 F 06-12-92 G INDIRA

19 2261001152 1760125702 M 14-03-97 DEEPAK MADIWALAPPA DEVAGIRI

20 2261001190 1760059328 M 10-08-88 ABHISHEK KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2261001208 1760240590 F 17-03-89 SARLA USHA

22 2261001220 1760077386 M 28-02-83 SOJI SADANANDAN

23 2261001333 1760430206 F 08-08-97 ANUPU SUGUNAMMA

24 2261001363 1760261541 F 05-12-96 POORNIMA A

25 2261001405 1760097776 M 01-06-90 MANJU NATHA BR

26 2261001418 1760426741 M 21-03-96 CHETHAN R

27 2261001481 1760047764 M 17-05-88 VINAYAKA R M

28 2261001488 1760403289 M 03-09-91 KARTHIK M

29 2261001613 1760199376 M 22-09-96 GAJENDRA P

30 2261001670 1760410429 M 03-11-91 SUNDAR GOWDA T M

31 2261001783 1760086200 F 25-01-90 NEHA NARAYAN LUTE

32 2261001853 1760366842 M 02-07-86 MANJU J R

33 2261001860 1760026275 M 10-12-85 HARISH K C

34 2261001889 1760020306 F 05-06-91 NEETHU SANTHOSH

35 2261002113 1760451812 M 16-02-77 PRAKASH CHANDRA MAHATO

36 2261002166 1760410044 M 12-09-95 CHETHAN N

37 2261002208 1760381241 M 09-08-94 ABHISHEK RAO D

38 2261002261 1760086222 M 22-01-81 SUMIT KUMAR

39 2261002273 1760419040 M 21-02-89 SRIKANTH S

40 2261002276 1760033112 F 23-07-92 LAVANYA A

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2261002402 1760432720 M 30-03-96 GIRISHA S

42 2261002411 1760322900 M 18-04-95 KAMBHALI MANJUNATHA

43 2261002427 1760197955 M 22-08-95 PRADEEP KUMAR YADAV

44 2261002573 1760216385 F 25-08-93 LAVANYA M L

45 2261002604 1760343418 M 25-11-88 ANUDEEP P

46 2261002605 1760425165 M 01-08-78 SANJAY KUMAR

47 2261002627 1760260993 M 14-07-94 PALAVARDHAN THIRUTTANI S

48 2261002629 1760025328 F 26-01-92 SWATHI K K

49 2261002822 1760356123 M 27-12-95 SAGAR K H

50 2261002844 1760374139 F 15-08-86 SHERIN CLEPATUS C

51 2261003080 1760279685 F 02-10-91 RACHANA V MAILAR

52 2261003115 1760174520 M 31-07-90 PRASHANT MAHADEV GANIGER

53 2261003313 1760468509 F 22-10-91 RAMYA S

54 2261003326 1760418352 M 08-06-92 SANTHOSH B S

55 2261003380 1760426573 M 30-05-91 RAMAKRISHNA K V

56 2261003530 1760114398 F 10-07-93 ALKA SAHU

57 2281000380 1760457481 M 18-05-96 SANDEEP

58 2291001059 1760423641 M 06-04-97 AMIT KUMAR SHARMA

59 2291004621 1760408150 M 21-01-96 SUNKENAPELLI VENKATESH

60 2291006102 1760120146 M 21-04-87 A PRAVEEN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2291006290 1760093306 M 09-08-88 GANESH KUMAR GADDAM

62 2291007426 1760385333 M 08-04-88 KOTHWALA KANAKARAJU

63 2291009005 1760316617 M 01-05-87 NARASIMHARAO ANANTA

64 2301000647 1760389016 F 10-04-98 SANA PRANAVI

65 2341001135 1760438107 M 22-06-88 YEDUMALLA CHIRANJEEVI

66 2351000381 1760292075 F 25-05-96 MANASA P S

67 2371000884 1760075981 M 04-11-86 SRINIVAS KUMAR PAILA

68 2371001893 1760021056 M 09-07-91 DASARI VEDAVYAS

69 2391000453 1760188785 F 01-03-89 UPPARA SIREESHA

70 2391000750 1760456883 M 07-09-87 MAHESH KUMAR K

71 2401000166 1760335674 M 04-07-91 CHINTHALA SAINATH

72 2401000364 1760286069 F 12-04-91 JINKA NAGAVENI

73 2401000779 1760176460 M 04-08-94 RAYAPUDI MANIKANTA

74 2401001167 1760429948 M 09-06-88 ANNU ESWARARAO

75 2401001911 1760451475 M 29-03-96 PINJARI SHARIFF MOHAMMED

76 2401002387 1760236401 M 14-06-88 GUDIMELLA RAJAMOHAN

77 2401002563 1760409967 M 14-05-88 SHYAM KARNE

78 2411000101 1760459427 F 14-08-96 YALAVARTHI MOUNICA

79 2411002103 1760161775 F 20-04-96 VADI SIREESHA

80 2441000386 1760407264 F 14-06-95 BHAGAMMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2441000510 1760347471 M 24-09-93 PAVAN KUMAR

82 2501000036 1760440060 M 10-09-86 DHANANJAYA R

83 2501000538 1760334592 M 13-06-96 B LENIN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : BANGALORE - I


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261001028 1760339973 F 29-07-92 MUMMAREDDY YAMINI

2 2261001851 1760319877 F 01-11-93 SUBHASHREE PANDA

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL


DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT SELECTION, ou=TSS,


2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa1221
5d6b03e6300dd376a190082473228,

VISHNU SAWAL
postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8
dfad3212220c34e15b4998cc3fb19164,
cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:34:22 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BANGALORE - II


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000079 1760407487 F 11-02-89 SUMALATHA S

2 2261000165 1760027132 M 22-05-92 BABU N

3 2261000180 1760431044 M 21-04-94 SHARATH R C

4 2261000276 1760256596 M 24-03-88 SRIKANTH K M

5 2261000557 1760019716 M 23-02-86 SURESH BABU PERUMALLA

6 2261000639 1760159470 M 30-07-85 RAGHU N

7 2261001233 1760294987 M 27-09-85 P R SATHISH

8 2261001378 1760041333 F 05-10-94 PRIYANKA V

9 2261001584 1760417508 M 05-12-96 BHAVANI SHANKAR M

10 2261001618 1760316465 M 02-06-92 ANIL JAYAPPA KARADI

11 2261002611 1760102070 M 06-04-92 PARASHURAM L LAMANI

12 2261002674 1760280512 M 08-06-87 VENKATA SUBBAIAH Y

13 2281000013 1760436268 M 23-01-97 SRIKANTH DASHARATH TALIKOTI

14 2291004101 1760449081 M 09-03-95 ANVESH CHINTAMALLA

15 2321000895 1760289804 M 13-03-92 MAHADEVA R

16 2351000136 1760017626 M 30-03-97 TIPPESHA S

17 2351000234 1760101314 F 22-02-93 KAVYASHREE B V

18 2381000613 1760217850 M 13-06-93 KRANTHIKUMAR S

19 2401000441 1760337902 M 05-04-89 LOKESHA H

20 2401001338 1760295531 M 02-08-85 B CHENNAKESAVA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BANGALORE - II


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2401002074 1760488310 M 03-04-88 RATNAKUMAR V

22 2401002278 1760407726 M 06-08-92 KRISHNAMURTHY G

23 2401003393 1760323578 M 04-06-87 DHODDI RAMANJINEYULU

24 2411001466 1760425907 M 06-10-97 CHANDRAPATI ASHOK

25 2441000358 1760373829 F 16-04-94 SINDHU NAVARANG

26 2441000368 1760263729 F 17-03-94 AISHWARYA YALLAPPA KHUDANAPUR

27 2541000260 1760310624 M 18-07-96 SADU NARENDRA

28 2551000114 1760453091 F 01-06-88 AKSHATA

29 2551000158 1760348273 F 28-02-94 YOGEETA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BANGALORE - II


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000623 1760063116 F 11-02-92 LAVANYA M N

2 2261000854 1760304681 M 06-05-91 SHIVA PRASAD S

3 2261002405 1760365974 M 14-07-92 PRAKASH H

4 2261002429 1760036278 F 11-09-88 PRUTHVI Y KALARI

5 2261003561 1760243745 M 23-03-89 VENKATESH N

6 2281000400 1760251866 M 30-08-95 SANTOSH ASHOK KUNDAGOL

7 2401000474 1760334343 M 13-08-97 DHARAVATH SURESH

8 2401002547 1760287827 M 03-03-96 MANDI SHREENIVASULU

9 2401003140 1760137766 M 03-04-97 BANVATH NANDAKUMAR NAIK

10 2401003348 1760314588 M 04-02-96 VINEET KUMAR SH

11 2421000140 1760331412 M 23-04-85 SRI KANTH PERAM

12 2441000220 1760250398 F 07-12-88 SHRUTI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BANGALORE - II


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000006 1760315236 M 11-09-93 ANKIT KUMAR

2 2261000182 1760450918 M 07-02-95 LOKESH M

3 2261001118 1760349684 F 31-07-93 MANASA M D

4 2261001454 1760172239 M 16-04-94 SAJJAD ALI

5 2261001562 1760283917 M 25-08-94 ABHIJITH K R

6 2261001718 1760356038 M 25-02-97 SANTHOSH KUMAR K

7 2261001922 1760311886 F 30-10-86 PAVANA DEVARAJU

8 2261002835 1760120623 M 08-06-96 HARSHA URASU S N

9 2261003079 1760034286 F 08-09-96 HARSHITHA BJ

10 2261003342 1760357118 F 27-03-94 PUSHPA T G

11 2261003493 1760069006 M 14-02-98 PRAVEEN KUMAR S S

12 2261003511 1760487861 M 11-11-89 PRAVEEN KUMAR C

13 2391000794 1760118531 M 20-03-93 PAVAN M

14 2401000891 1760024225 M 14-06-97 THAMMAVARAPU VENKATESWARLU

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL


DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT SELECTION, ou=TSS,


2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6
b03e6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad
3212220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT
VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:35:32 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : BELGAUM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2271000028 1760253219 F 02-06-95 PRATIBHA SANJEEVAPPA KALASAPUR

2 2271000155 1760241294 M 26-09-88 RAHUL PRALHAD BALOLGIDAD

3 2271000205 1760482944 M 01-09-95 SHANKAR GOPAL CHAVHAN

4 2271000217 1760397720 M 29-05-92 RAHUL ARUN KAMBLE

5 2271000301 1760247246 F 03-01-87 SANDHYA TIPPANNA SINGI

6 2271000381 1760081501 F 15-04-94 SUJATA U HONAKHANDE

7 2271000439 1760241228 F 13-06-96 SHILPA MOHAN JOGADANDE

8 2401000154 1760109554 M 20-08-96 REDDYPOGU NIKHILPAVAN

9 2441000180 1760452466 M 01-06-91 SAGAR NEHARU NAIK

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : BELGAUM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2271000170 1760042669 M 15-08-95 NAVEEN S SIDDANGOUDAR

2 2281000702 1760377136 M 10-02-86 MAHANTESH NAIKER

3 2391000577 1760308392 M 09-06-87 ANAND SHANKRAPPA DALAWAI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : BELGAUM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000419 1760033202 M 29-06-97 GAJENDRA MAHADEV NAKATI

2 2261002993 1760487425 M 20-07-88 VINOD CHIKKANARAGUND

3 2271000072 1760214408 M 30-10-92 JAMIR RASHID MULLA

4 2271000116 1760486946 M 01-06-88 SUDHEERKUMAR SAIBANNA TALAWAR

5 2271000195 1760301399 F 25-07-92 AKSHATA SURESH RANKALI

6 2271000315 1760210407 M 01-05-78 KEDARI VITTHU BHANASE

7 2271000411 1760052332 M 04-11-87 BHASKAR PADMAKANT BOGAR

8 2281000322 1760407759 M 22-02-89 NEELAKANTH RAMACHANDRA BADIGER

9 2401002368 1760448443 M 31-07-88 ASHOK SIDDAPPA GOLLAR

10 2471000172 1760455893 M 16-10-96 ADARSH KATTI

***********************************************************************************************************************************

PRASHANT
Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=77eea7b96911e7bc0de29bd110d3d2f8877953f7aaac3ff

VISHNU SAWAL
2f33134587a11d68b, postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad3212220c
34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:41:09 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : DHARWAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000877 1760283310 M 08-07-96 ANIL G RAMAGERI

2 2261001510 1760487614 M 17-10-90 GANESH MURGOD

3 2281000011 1760421886 M 01-06-87 BASAVARAJ NAYAK

4 2281000124 1760033908 M 04-08-93 SANTHOSH KUMAR N H

5 2281000136 1760184512 F 02-07-97 VIDYASHREE B P

6 2281000148 1760162632 M 02-08-93 RAHUL MURAGOD

7 2281000294 1760104159 F 16-01-96 KAVITHA CHAVAN

8 2281000331 1760276921 F 06-07-95 TEJASWINI HONNAKATTI

9 2281000334 1760104398 M 29-12-89 HARSH MANJUNATH BETAGERI

10 2281000357 1760376768 M 01-05-95 RAMESH T

11 2281000396 1760107516 M 08-05-88 SHRIKANT

12 2351000241 1760062473 M 15-10-89 ANIL GANGARAM BHOVI

13 2391000041 1760191197 M 03-12-97 VISHAL SHANKAR LAMANI

14 2391000086 1760435547 M 04-05-94 MAHESHKUMAR TOPU NAYAK

15 2391000351 1760375033 M 05-07-88 DAYANAND M H

16 2391000417 1760294226 M 04-08-93 HARISH TARIKERI

17 2391000679 1760074046 F 01-03-92 NANDINI BETADUR

18 2391000739 1760354425 M 02-12-96 MANJUNATH GANAPATI SIRSIKAR

19 2401002067 1760389403 F 11-10-96 PREMA NAYAK

20 2441000165 1760110161 M 02-07-84 SANTOSHKUMAR V MAMADAPUR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : DHARWAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2441000294 1760236649 M 11-10-87 ANANDMURTI

22 2441000344 1760308626 F 18-02-96 SHIVALEELA SHASHIKANT BAGEWADI

23 2441000378 1760237262 M 06-12-84 RAGHAVENDRA SATALAGAON

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : DHARWAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2281000154 1760374828 F 12-09-90 ANJALI I MAHENDRA

2 2281000163 1760480769 M 15-01-94 KRISHNA M TOLAGI

3 2281000408 1760029519 M 22-01-97 MANJUNATHAGOWDA N T

4 2281000468 1760488661 M 19-09-96 RAGHAVENDRA HARTI

5 2281000470 1760082409 M 12-06-95 SANTOSHA M KANTENAVAR

6 2281000637 1760235090 M 02-04-87 PRADEEP SHAMANNA DYAVANNANAVAR

7 2281000672 1760457633 M 24-02-89 VINAYKUMAR UPPINAL

8 2391000202 1760428625 M 04-05-92 SHANKRAPPA TALAVAR

9 2391000615 1760276829 M 04-12-88 YALLESH RAMANNA MEDHA

10 2401001578 1760232357 F 15-06-97 DURUGAMMA C

11 2401001820 1760472334 M 01-06-90 MUKKANNA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : DHARWAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2281000015 1760087628 M 21-07-92 PARASHURAM GOUDAPPAGOL

2 2281000255 1760453480 M 02-06-93 MALLIKARJUN SHANKARAPPA KUDAGI

3 2281000378 1760172587 M 12-12-89 VENKATESH SHANKRAPPA MARA

4 2281000421 1760316897 M 31-05-95 HASANSAB NADAF

5 2281000603 1760299578 F 15-09-95 MADHUVARSHINI PANCHAL

6 2391000098 1760149263 M 23-07-97 SANTOSH S DANDINA

7 2391000307 1760407289 F 28-04-92 SAVITA SHESHANAGOUDRA

8 2391000403 1760047793 F 19-10-97 FAZEENTAJ A BADEKHANAVAR

9 2391000745 1760112804 M 10-08-94 RAJATKUMAR GANAPATRAO EKBOTE

10 2391000760 1760319748 M 23-12-89 SUHAS GANAPATHI MAJALIKAR

11 2391000783 1760246410 F 02-07-96 BHUVANESHWARI MENASINAKAI

12 2421000443 1760486073 F 04-07-87 BHAVYA SRI MOTHY

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=77eea7b96911e7bc0de29bd110d3d2f8877953f7aaa
c3ff2f33134587a11d68b, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad32122
20c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:42:19 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000243 1760020021 M 28-08-96 SALAGALA RAVINDRA

2 2291000410 1760228571 M 24-06-94 D MALLESHAM

3 2291000418 1760263077 M 08-07-93 SURIGIMALLA RAMESH

4 2291000460 1760487017 F 22-05-86 MUPPERSI SUKANYA

5 2291000804 1760482056 F 20-08-93 KAKARLA ANUSHA

6 2291001061 1760178003 M 26-02-96 MUTHYALA AKHILESH

7 2291001065 1760220886 M 15-07-93 SURESH JERUPOTHULA

8 2291001167 1760037019 M 14-08-94 PURAM SINDHUR

9 2291001251 1760479391 M 02-05-96 VADDE SRINU

10 2291001392 1760081186 M 04-04-94 SIRIGIRI SHIVA KUMAR

11 2291001401 1760251380 M 06-05-91 JANAGAMA MALLESHAM

12 2291001442 1760247099 F 25-02-93 NEELAM CHINMAI ROOPA

13 2291001449 1760003158 F 11-01-95 RAJESHWARI DASARADHI

14 2291001835 1760250624 M 23-06-89 PACHUNURI KIRAN

15 2291001926 1760204156 M 08-06-93 HARISH GAJULA

16 2291001949 1760250328 M 21-11-89 E MEGA RAJU

17 2291002083 1760026604 F 20-10-94 MOUNIKA RALLABANDI

18 2291002744 1760252365 F 16-05-95 SAGGALLA NIVEDITHA

19 2291002889 1760207170 M 14-04-94 AELLIKANTI SRISAILAM

20 2291002922 1760309578 F 20-08-95 KAPULA ARUNA JYOTHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291003095 1760253925 M 29-08-88 GOMASA PRAVEEN KUMAR

22 2291003105 1760092671 M 28-01-90 MERIPO VINAY RAJ

23 2291003120 1760294145 F 30-08-93 TAPPETA HARIKA

24 2291003275 1760355142 F 03-09-96 VIJAYA PALVAI

25 2291003308 1760435973 M 14-06-93 BODA MAHESH

26 2291003354 1760123644 F 24-07-94 PUSULURI SUHITHA

27 2291003725 1760192629 F 13-08-94 ANUSHA KANDERI

28 2291003830 1760437773 F 28-03-95 SWAPNA RAMATENKI

29 2291003837 1760308827 F 11-10-94 NEERATI MAMATHA

30 2291004252 1760215576 M 16-03-96 GADDAM MAHIPAL

31 2291004254 1760341623 M 16-06-88 SHIVA KRISHNA M

32 2291004348 1760332503 M 10-06-88 THIPPABATTINA MURALI

33 2291004361 1760052948 M 18-05-87 JUJJUVARAPU RAJA SEKHAR

34 2291004397 1760332277 M 15-08-95 REKHALA SWATHANTHRA KUMAR

35 2291004595 1760453379 F 06-06-86 SRIVANI ADDURI

36 2291004616 1760490762 F 04-06-91 BOKKA SANDHYARANI

37 2291004674 1760261783 M 21-07-93 GADDAPATI TONY BABU

38 2291004703 1760357083 F 03-08-95 DAYYA POOJA

39 2291005085 1760176916 M 17-05-97 BARPATI SRIKANTH

40 2291005442 1760213317 F 27-02-93 ANUJA MESHRAM

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2291005546 1760077057 M 01-06-96 BODIPEDDI YUGANDHAR

42 2291005548 1760077008 M 05-06-95 SATHULURU CHANDRA SEKHAR

43 2291005566 1760062907 F 03-02-95 MANAVATHA VARDINI GOSUKONDA

44 2291005691 1760292105 F 29-06-96 KUDALI SANDHYA

45 2291005698 1760098878 M 01-09-92 ARRA SAI PRASHANTH

46 2291005885 1760252379 M 07-04-94 BAKKURI SAIKUMAR

47 2291006137 1760236762 M 04-08-89 H PRAMOD KUMAR

48 2291006217 1760079219 F 04-06-95 MADDALI SRI LAKSHMI

49 2291006256 1760042121 M 09-02-92 KOCHERA YESU BABU

50 2291006285 1760289657 F 23-07-96 BADUGU BHAGYA LAKSHMI

51 2291006408 1760454323 M 10-05-97 K KRUSHNAIAH

52 2291006769 1760194260 F 30-08-93 BOLLEDDU SHAILAJA

53 2291006851 1760447432 M 05-07-90 THALLAPALLY ARAVIND

54 2291007056 1760168212 M 20-04-90 ANIL KUMAR M

55 2291007079 1760462678 F 15-03-96 AURACHINTALA MADHAVI

56 2291007389 1760271763 F 13-08-97 MAHESWARAM NIKHITHA

57 2291007613 1760233347 F 25-01-93 CHINNAM ANUSHA

58 2291007637 1760228175 M 28-06-91 G RAKESH KUMAR

59 2291007663 1760260297 M 06-06-92 BURLA SWAMY

60 2291007853 1760267495 M 04-02-93 ASHOK

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2291008030 1760230817 M 04-05-86 JADI SATYANARAYANA

62 2291008114 1760449237 M 15-01-95 AERRA SIDDHARTHA GOUTHAM

63 2291008161 1760060962 F 22-05-87 ADURI SUREKHA

64 2291008241 1760125728 M 27-05-96 SALISEEMALA SANJAY

65 2291008640 1760344046 M 03-03-94 GADARI KISHOR CHAND

66 2291008768 1760300214 F 12-04-94 EEDA CHANDANA

67 2291008770 1760237521 F 23-08-94 BOLLEDDU JYOTHSNA

68 2291008867 1760388926 F 09-06-91 BANDELA UMA SREE

69 2291008938 1760082061 M 30-04-94 BADUGU STANDLI

70 2291009063 1760302533 F 02-08-89 BODDU SRILATHA

71 2291009229 1760163357 F 26-07-87 NAGAMANI KANCHAPOGU

72 2291009246 1760026966 F 22-07-93 HARIPRIYA KATTA

73 2341000571 1760250557 F 02-07-85 CHIKILE ANITA

74 2401000199 1760335377 F 11-07-93 NEERUDU RENUKA

75 2401000234 1760285699 M 09-09-94 BATTULA SRIKANTH

76 2401000292 1760479894 M 05-07-92 PILLI VINOD

77 2401000315 1760284898 F 17-07-93 PASUPULETI FAITH

78 2401000617 1760409108 M 01-07-94 MEESALA RAMANJANEYULU

79 2401000679 1760220442 M 24-07-95 KANDAVALLI ISWARYA KUMAR

80 2401000755 1760249949 M 15-05-95 MADDELA ANIL KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2401001017 1760467005 M 07-06-95 THALIKOTA PAVAN SAI

82 2401001085 1760288021 F 08-05-88 ADILAKSHMI A

83 2401001095 1760346642 F 20-06-90 BATTULA KALYANI

84 2401001285 1760484689 M 07-06-93 KATTI PRABHAKAR

85 2401001430 1760249966 F 05-07-93 SURYAPOGU JANAKI

86 2401001505 1760425213 F 07-08-96 MADASU NALINI

87 2401001713 1760447279 F 05-08-96 ERRA SHARADA

88 2401001714 1760464290 F 16-06-94 D AMANI

89 2401001742 1760280090 F 13-02-93 HADGAL INDIRA

90 2401001825 1760326400 M 22-05-94 NEELAM CHENNAKESAVA RAO

91 2401001868 1760252380 F 07-05-93 KOLA MEENA

92 2401001942 1760273045 F 10-08-97 KUNDAVARAM ARCHANA

93 2401002028 1760417385 M 08-09-95 THOKALA PRAVEEN

94 2401002063 1760331350 F 29-10-93 SWATHI GURUKU

95 2401002214 1760276909 M 02-06-94 GOLLA KOTESWARA RAO

96 2401002253 1760332301 F 15-06-92 JYOTHIKA PALAPARTI

97 2401002323 1760403344 F 11-08-96 MUDE SNEHA

98 2401002352 1760402501 F 15-07-95 K RAJANI

99 2401002410 1760487531 F 03-06-94 MALLEPAKA ANNAPURNA

100 2401002424 1760161624 F 10-05-96 GUNTURU SWAPNA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2401002441 1760128028 M 19-06-96 BURLA VINESH

102 2401002647 1760428287 F 25-05-94 KOMMU RASAGNA

103 2401002686 1760367816 F 07-01-97 AKAPOKA AYESHA

104 2401002772 1760396521 F 03-06-97 MALA KRUPAVATHY

105 2401002905 1760453963 M 12-09-93 PERUMALLA SOMASANKARU

106 2401003122 1760316144 F 12-09-93 SANKINENI GOWTHAMI

107 2401003286 1760199837 F 16-08-85 ANNALADAS RESHMALAVANYA

108 2401003366 1760321352 F 08-07-95 DABBALA MANJULA

109 2401003426 1760491129 M 24-08-94 KARUMANCHI ASHOK

110 2401003579 1760180859 M 14-05-86 NARASAIAH GALLAMALLA

111 2401003631 1760338568 M 24-06-94 GUNDEPANGA NAGARAJU

112 2411000444 1760092250 F 10-08-95 BANKA LIZI

113 2411000466 1760398792 F 02-08-95 BANDI ANUSHA

114 2411000492 1760182452 F 16-11-93 ALURI DIVYA

115 2411001240 1760290969 M 15-07-96 NUTALAPATI SRINIVASARAO

116 2411001415 1760475251 M 01-12-96 PANTAGANI AJAY BABU

117 2411001894 1760415614 F 01-09-95 CHERUKURI ANITHA

118 2411001924 1760100322 F 28-11-97 KORNALA HIMA BINDU

119 2411001926 1760030719 F 20-05-96 MADDALA VIJAYA

120 2411002068 1760033680 F 26-11-96 JHANSIRANI GUNDAMALA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411002087 1760490931 F 23-04-95 KUCHIPUDI RAMYA

122 2411002091 1760259843 F 30-06-91 SAGGURTHI SRAVANI

123 2411002118 1760398312 F 01-04-95 YERPULA ANUSHA

124 2411002299 1760234375 M 13-03-90 PRATHIPATI MADHU

125 2411002311 1760223510 M 16-07-92 NAVEEN BABU MATHE

126 2411002328 1760144980 M 01-08-96 SURAVARAPU SUDHEER KUMAR

127 2411002339 1760066193 M 28-08-94 SANDEEP CHANDRA KUCHIPUDI

128 2411002461 1760156774 M 03-07-97 BOOTHAPATI RAMESH

129 2411002626 1760400398 M 24-02-97 LAKKEPOGU JEEVAN RAJ

130 2411002682 1760388510 M 12-08-96 BADUGU ALEXANDER

131 2411003020 1760203504 F 17-08-95 DOLA SUKANYA

132 2411003051 1760384314 F 18-05-96 PALLA GOWTHAMI BALASRI

133 2411003231 1760366054 F 21-06-92 SHODAGIRI SWATHI

134 2411003241 1760254156 F 24-06-94 JIDUGU PREETHI SUSANNA

135 2411003307 1760430812 F 15-05-94 DARAM SRIVANI

136 2411003490 1760329287 F 14-01-97 DOREPALLY SHIRISHA

137 2411003506 1760388890 F 21-01-89 SWATHI GUMMALLA

138 2411003561 1760191723 F 25-02-94 DIVYA PULIPAKA

139 2411004000 1760098543 M 11-12-94 ALLADI SUNNY SHIRE

140 2411004248 1760283739 M 10-08-95 YANAMADALA RANGA RAO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2411004336 1760433706 M 15-06-95 GARNEPUDI SUJAN KUMAR

142 2411004394 1760484098 M 23-08-93 TAKKELLAPALLY NAGARAJU

143 2411004405 1760455908 M 18-07-91 D NAGESH KUMAR

144 2411004465 1760483411 M 02-09-93 KONDLEPU SRICHARAN

145 2421000381 1760007851 M 04-12-95 KUCHIPUDI ANIL KUMAR

146 2421000470 1760007791 M 04-07-96 DEVARAPALLI SURESH

147 2421000502 1760419961 M 29-10-95 NALIGALA BHARGAV TEJA

148 2421000651 1760236491 M 15-06-94 THALLURI KIRAN KUMAR

149 2421000776 1760268920 M 28-07-92 KOYYALAMUDI SRIKANTH

150 2421000789 1760317566 F 28-08-95 ANURAVALI JITTA

151 2421000811 1760442321 M 21-06-96 KATARI HEMANTH

152 2421000981 1760233312 F 25-07-92 MARKAMPUDI ANURADHA

153 2421001024 1760251343 F 06-09-94 GUNTI KANTHI REKHA

154 2461000041 1760325270 M 25-06-95 KALABATHULA PRAVEEN KUMAR

155 2481000108 1760265220 M 24-07-94 KAPARAPU SURYA PRASANNA KUMAR

156 2521000028 1760028591 M 07-08-95 POLEPANGU V V SANJAY SAI KUMAR

157 2521000104 1760071120 F 05-07-95 PATHURI PRASANNA JYOTHI

158 2521000279 1760068254 F 14-07-94 BANDELA SUMA

159 2521000502 1760072980 M 12-12-90 DASARI JAMALAIAH

160 2521000513 1760445787 M 16-05-94 GOTTEMUKKULA NARESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000018 1760030350 M 07-09-94 SIGASARAM PRAKASH

2 2291000049 1760367753 M 07-05-94 PATHLAVATH MAHESH

3 2291000172 1760432605 F 05-04-96 DHANAVATH RAJITHA

4 2291000450 1760468799 M 15-08-91 KETAVAT MAHESH

5 2291000478 1760287032 M 07-08-95 BANOTH VIJAYKUMAR

6 2291000764 1760392801 F 08-06-97 MUDHAVATH SARASWATHI BAI

7 2291000793 1760364440 M 10-10-94 BANOTH VIJAY KUMAR

8 2291001145 1760360220 M 12-09-93 KUMBAM NARSIMHA RAO

9 2291002604 1760103646 M 01-07-95 JADHAV MADHANLAL

10 2291002859 1760009161 M 16-06-92 RAMAVATH VIKRAM KUMAR

11 2291002906 1760457698 F 02-11-92 BHANOTHU JYOTHI

12 2291002920 1760418765 M 18-06-93 SABHAVAT RAMU

13 2291002961 1760026711 M 10-03-96 N SRINATH NAIK

14 2291003147 1760224990 M 19-08-94 UNDATI JAYA PRAKASH

15 2291003213 1760400856 F 07-07-95 NENAVATH SAVITHA

16 2291003312 1760475068 M 18-07-95 BHUKYA RAJU

17 2291003529 1760203397 M 30-03-97 BHUKYA ESHWAR NAIK

18 2291003828 1760112470 M 25-05-92 RATHLAVATH VALYA NAIK

19 2291004396 1760445447 M 01-01-94 NENAVATH SHIVA

20 2291004629 1760484976 F 10-08-96 DESAVATH JHANSI BAI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291004640 1760088092 F 24-08-94 BANDI SANDHYA RANI

22 2291004744 1760303038 M 12-08-96 VAKDOTH SRIDHAR

23 2291004756 1760327004 M 24-05-97 RAMAVATH VINOD KUMAR

24 2291004758 1760486069 M 06-05-94 VANKUDOTHU ASHOK KUMAR

25 2291004823 1760038442 M 19-08-94 BHUKYA RAVINDAR

26 2291004891 1760486534 M 21-08-94 NALLAGONDA VENKATA KRISHNA

27 2291004979 1760097142 M 12-04-96 BANAVATH MAHENDER

28 2291005182 1760270252 F 03-06-90 KURSAM DIVYA

29 2291005237 1760417782 M 08-04-95 DHARAVATH SOMANNA

30 2291005385 1760312211 M 02-04-96 VANKUDOTH RAMU

31 2291005406 1760358124 M 31-08-94 L GIRIDHAR

32 2291005734 1760217369 M 07-08-90 DHANAVATH NAGESH

33 2291005827 1760358397 M 07-10-94 BANOTH KRISHNA NAYAK

34 2291005886 1760406281 F 22-08-95 PALTHIYA PUSHPA

35 2291006157 1760180347 M 07-08-93 NANAVATH NAGENDHAR NAIK

36 2291006301 1760368684 M 12-04-93 TEJAVATHU PRAVEEN TEJA

37 2291006420 1760272706 M 19-06-97 JARAPALA RAVI NAIK

38 2291006541 1760227391 M 09-09-94 BHUKYA GANESH NAYAK

39 2291006600 1760433223 M 20-07-92 DARAVATH RAVINDAR NAIK

40 2291006656 1760150788 M 15-03-91 RATHLAVATH RAJU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2291006665 1760187355 M 20-07-96 PALTHYA BHASKER

42 2291006717 1760453047 M 04-08-94 NENAVATH UGENDAR

43 2291006876 1760066187 M 04-05-96 JATAVATH THULASYA NAIK

44 2291006941 1760060229 F 24-09-94 GUGULOTHU SANDHYA

45 2291007289 1760375900 F 22-10-96 KAMBASARAM POOJA

46 2291007343 1760418203 M 09-08-96 YERIKALA YOGENDRA

47 2291007368 1760444259 M 10-06-95 RATHOD NIKHIL NAIK

48 2291007456 1760351515 F 16-05-95 BADAVATH ARUNA

49 2291007487 1760259707 M 23-07-91 NARESH MALOTH

50 2291007494 1760476650 M 25-07-94 PREM KRISHNA POTHURAJU

51 2291007633 1760222682 M 05-07-97 NENAVATH SUMAN

52 2291007940 1760322822 F 05-08-92 VANKUDOTH RAJESWARI

53 2291007993 1760479127 F 22-03-94 PATHULOTHU PARVATHI

54 2291007994 1760037100 F 08-04-97 JATRUT ARUNA

55 2291008025 1760222648 M 05-06-96 DHARAVATH RANGA

56 2291008171 1760371048 M 01-06-89 DHARAVATH HARIKRISHNA

57 2291008214 1760491973 M 09-04-97 M VENKATESH

58 2291008289 1760160452 F 12-05-96 KHATRAVATH RENUKA

59 2291008298 1760202440 M 10-06-94 SAPAVATH RANGA

60 2291008435 1760012560 M 07-09-95 GUGULOTHU RAMESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2291008437 1760444636 M 07-08-96 GUGLOTH SRINIVAS

62 2291008563 1760380821 M 20-05-94 SRINIVAS KETHAVATH

63 2291008751 1760091514 M 16-08-96 VADITHYAVATH CHANDHU

64 2291009192 1760315061 F 30-04-96 BANOTHU USHA

65 2291009306 1760425479 M 11-08-94 M THIRUPATHI

66 2291009592 1760380467 F 23-03-96 BHUKYA SARAVVA

67 2291009659 1760275782 F 24-07-97 M REKHA

68 2351000492 1760345070 M 21-06-93 BANOVATH RAVI KUMAR

69 2381000010 1760039061 M 10-02-91 BANOTH SURESH

70 2381000628 1760179414 M 20-07-90 BHATTU RAGHUMOHAN

71 2381000761 1760082415 F 06-11-96 MOUNIKA VANKUDOTHU

72 2381001221 1760260991 M 15-08-85 ONI VISHNUVARDHAN

73 2381001235 1760096675 M 27-04-94 AJMERA RAJKUMAR

74 2401000106 1760433086 M 08-06-93 DHARAVATH SOMANNA

75 2401000114 1760380311 M 13-08-92 LAVOORI BHARATH

76 2401000224 1760358880 M 05-06-95 GUGULOTH LACHIRAM

77 2401000233 1760334209 M 10-08-96 LAKAVATH NARENDAR

78 2401000369 1760255239 M 06-06-94 GUGULOTH PAVAN KUMAR

79 2401000501 1760470169 M 25-08-95 M AJAY

80 2401000545 1760192526 M 14-03-96 BHUKYA VEERANNA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2401000630 1760462326 F 03-09-95 BUKKE PADMA BAI

82 2401000637 1760353078 M 10-04-93 B RATHESH NAIK

83 2401000683 1760300126 F 08-05-93 MALOTHU RAMYA

84 2401000820 1760458824 F 05-03-93 JATOTHU SUMA

85 2401000839 1760485711 M 13-05-94 MUDHAVATH RAVI NAIK

86 2401000909 1760410587 F 07-10-96 SOYAM NEELIMA

87 2401000945 1760192057 M 21-04-95 BANOTH BIKSHAM

88 2401001170 1760258453 M 28-08-95 JATOTHU CHINNA

89 2401001264 1760220189 M 20-09-94 H PRAKASH

90 2401001294 1760274723 M 28-06-91 BUKYA CHANDHULAL

91 2401001361 1760448886 M 19-11-94 VENKATRAM BANAVATH

92 2401001387 1760316668 M 13-05-92 DHANAVATH NAGENDHAR

93 2401001396 1760407965 M 06-07-96 KETHAVATH CHANTI

94 2401001407 1760442757 M 14-03-92 BADAVATH HATHIRAM

95 2401001485 1760484506 M 12-02-95 RAMAVATH SURESH

96 2401001552 1760274457 F 04-02-97 GUGULOTH SWARUPA

97 2401001730 1760423435 M 27-04-96 B SURESH RATHOD

98 2401001737 1760177478 M 15-05-96 KELOTH DHILEEP

99 2401001758 1760315797 M 04-07-92 AMGOTH SANTHOSH

100 2401001821 1760306228 M 10-06-91 BANOTH NAGA RAJU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2401002008 1760016573 M 12-07-95 RAMAVATH SUDHAKAR

102 2401002077 1760428946 M 22-07-94 BHUKYA PRASAD

103 2401002151 1760366425 M 02-06-96 V RAVI NAIK

104 2401002314 1760474836 M 12-08-93 BHUKYA BALAKRISHNA

105 2401002339 1760319833 M 04-03-92 MOODU VENKANNA

106 2401002389 1760437516 M 14-06-93 BARMAVATH NARENDAR

107 2401002399 1760287370 M 05-07-93 MERAJOTHU BALAIAH NAIK

108 2401002551 1760354251 M 10-11-93 BHUKYA SANTHOSH

109 2401002665 1760304924 M 14-05-92 KATRAVATH NARESH

110 2401002669 1760481566 M 20-05-92 GUGULOTH RAVI

111 2401002737 1760418722 M 06-08-90 ISLAVATH RAVIKUMAR

112 2401002751 1760481575 M 03-02-93 BADAVATH BALU

113 2401002816 1760343956 M 06-05-95 MEGAVATH DASHARATH

114 2401002922 1760299303 M 16-11-93 BANOTH BALAJI

115 2401002982 1760285445 M 09-05-93 JATOTH RAJU

116 2401003024 1760355089 M 16-08-96 DEVARAI NAGENDRA BABU

117 2401003160 1760134412 M 10-02-95 MERAVATH RAMUDU

118 2401003188 1760064437 F 11-08-96 SUGALI RAJESWARI

119 2401003284 1760488283 M 17-08-95 MANDAN PREMKUMAR

120 2401003297 1760075373 M 20-06-95 DHARAMSOTH NARESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 15
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2401003390 1760084614 M 03-04-92 GUGULOTH PRATHAP

122 2401003417 1760275840 F 03-08-94 MALOTH KAVITHA

123 2401003418 1760370017 M 04-05-88 KETHAVATH RANJITH KUMAR

124 2401003467 1760315604 M 20-06-92 GUGULOTHU RAJASHEKAR

125 2411000241 1760352824 F 18-08-94 LAKAVATH KRISHNAVENI

126 2411001836 1760396044 F 21-06-95 MUDU DIVYA

127 2411001917 1760480449 F 02-01-97 KORRA SAMRAJYAM BAI

128 2411002124 1760469520 F 06-06-97 BANOTHU BINDU

129 2411002792 1760426304 M 09-07-93 DEERAVATH KALYAN NAIK

130 2411003011 1760459110 M 15-08-95 MUDAVATH KOTESWARARAO

131 2411003526 1760253529 F 04-05-95 AZMERA MOUNIKA

132 2411003643 1760049740 M 10-07-97 RAMAVATH RAMESH NAIK

133 2411003701 1760090619 M 15-07-96 JATOTH NARENDAR NAIK

134 2421000684 1760036903 M 23-06-94 THOKALA NAGANJANEYULU

135 2521000118 1760436160 F 03-03-93 DHARAVATH RADHA

136 2521000332 1760238086 M 13-03-93 TEJAVATH NAGESH RAO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 16
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261002973 1760251184 F 29-08-96 RAGE DIVYA BHARGAVI

2 2261003460 1760253854 F 30-07-93 BONALA SUNITHA

3 2291000043 1760388851 M 05-06-91 CHINTHALA RAGHUVARAN

4 2291000044 1760462342 M 27-02-96 HERA MATAM YERRISWAMY

5 2291000149 1760356403 F 27-04-96 THEJASWI BATHULA

6 2291000164 1760415891 M 30-12-94 DONGARI RAVI

7 2291000169 1760364962 M 05-04-88 RAJU GUDELLI

8 2291000186 1760023036 M 19-08-94 ANIL KUMAR SUREPALLY

9 2291000338 1760100437 M 12-02-93 MANDA LAXMI NARAYANA

10 2291000383 1760122601 M 25-11-91 GANNABOUGINA PRANAY KUMAR GOUD

11 2291000426 1760378338 M 02-08-94 B RAKESH

12 2291000476 1760004433 M 10-03-78 SRIHARI MASUNA

13 2291000496 1760021512 M 29-05-95 MILKURI SRIKANTH

14 2291000524 1760313427 M 26-11-88 JOEL KODAMALA

15 2291000627 1760254310 F 04-06-94 NANAM VASAVI

16 2291000630 1760314657 M 20-05-88 DONTHU RAMAKRISHNA

17 2291000635 1760381978 F 15-05-91 AVULA SWARAJYAM

18 2291000680 1760371231 M 24-11-96 VINEETHCHANDRA ASIL

19 2291000753 1760408262 F 02-02-98 THODENGA PRATHYUSHA

20 2291000774 1760473225 F 01-08-94 MACHA MONIKA PRIYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 17
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291000818 1760368151 F 06-09-96 KANAKA DURGA CHATANA

22 2291000852 1760231864 M 01-07-90 JARUGU VENKATASURENDRA

23 2291000863 1760480999 M 22-10-92 GADIGE RAJESH

24 2291000957 1760234074 M 15-12-89 VURAKONDA VINAY

25 2291001068 1760491852 M 19-08-93 PAGADALA BHARAT KUMAR

26 2291001159 1760197204 M 05-02-94 SHIVAKUMAR BELILIPELOD

27 2291001257 1760395019 F 20-05-89 ANKALA NAGA LEELA

28 2291001311 1760409348 M 04-10-90 SUNKARI RAKESH

29 2291001347 1760227220 M 10-06-93 BATTA SWAMY

30 2291001356 1760461339 M 08-01-96 CHERUKU RAJASHEKAR

31 2291001397 1760156005 F 28-08-97 CHANDOLU KEERTHANA

32 2291001455 1760357114 M 18-08-97 MUNI GOWTHAM MYLANGAM

33 2291001465 1760401941 F 07-07-93 PRIYADARSHINI MALLIK

34 2291001483 1760278128 M 22-07-97 ROUTHU VEERABABU

35 2291001651 1760436163 F 23-05-95 TENKURALA JHANSI RANI

36 2291001657 1760173807 F 22-07-93 BELLAMKONDA SINDHU

37 2291001731 1760446958 F 08-05-88 SOWJANYA MARRAPU

38 2291001747 1760410657 M 19-12-90 L R VINOD KUMAR

39 2291001790 1760241784 F 28-08-92 RACHCHA ARUNA

40 2291001936 1760205477 M 17-07-96 BINGI GIREESH KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 18
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2291002038 1760349999 M 11-02-94 SUSHIL CHANDRA B

42 2291002039 1760290884 M 24-09-90 KURUMA MADHU

43 2291002047 1760407210 M 18-02-92 THOTA RAMESH

44 2291002118 1760093395 M 13-07-96 SANDEEP KUMAR BODIGE

45 2291002138 1760416664 M 06-08-93 LAKSHMAN BALIGODUGULA

46 2291002174 1760260384 M 10-08-94 PINJALA BALA SAI KUMAR

47 2291002225 1760289011 M 26-11-97 AMPALLY MANISH KUMAR

48 2291002274 1760269714 M 15-09-93 MEENINTI NAVEEN KUMAR GOUD

49 2291002457 1760236461 M 20-11-88 BASHA P

50 2291002476 1760201844 M 10-10-89 NITISH KUMAR

51 2291002504 1760207737 F 17-03-93 MOUNIKA ARLAGADDA

52 2291002511 1760472003 M 04-07-88 CHINNAIAH REGU

53 2291002517 1760234017 M 24-07-93 ROHITH JETTI

54 2291002531 1760000906 F 27-08-91 IPPALAPALLI DIVYA

55 2291002543 1760434712 M 01-01-91 GAJULA NARESH

56 2291002591 1760396283 F 25-08-97 MALGARI OJASWITHA

57 2291002602 1760475351 M 17-08-92 RAMESH JOGULA

58 2291002630 1760219122 F 20-08-94 ANKAMREDDY SATYA NAGA MOUNIKA

59 2291002798 1760488171 M 14-05-92 BANNELI SATISH KUMAR

60 2291002857 1760256570 M 02-03-94 BASABOYINA RAJU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 19
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2291002915 1760348344 M 17-08-97 YANAMANDALA NARASIMHAM

62 2291002955 1760319522 F 20-06-95 KATTAJIWAR MOUNIKA

63 2291002964 1760196081 M 20-06-87 HEMASUNDARARAO S

64 2291003004 1760448976 M 26-10-95 THIPIRISHETTY RAVICHANDRA

65 2291003116 1760341167 F 07-09-91 BANGI MANASA

66 2291003164 1760155319 M 10-07-91 G SHIVASHANKAR

67 2291003190 1760283696 F 26-09-95 GOVINDA SWAMY CHITRA VEENA

68 2291003226 1760399845 F 15-05-95 BOLLA SUVATSALA

69 2291003271 1760207138 M 26-04-97 VINEETH KUMAR GADIVEMULA

70 2291003342 1760256871 M 10-12-97 DEETI ADITYA

71 2291003357 1760309379 F 04-05-93 MADASI NISSI SINDHURA

72 2291003466 1760258485 F 06-08-96 GAYATHRI SEELAM

73 2291003481 1760467053 M 14-02-89 PUPPALA VENKATESH

74 2291003523 1760101051 F 15-08-95 SOWMYA JALLA

75 2291003553 1760165053 F 06-08-95 CHALLA SUNEETHA

76 2291003578 1760258731 M 11-01-94 KURUVA BALARAJU

77 2291003583 1760006505 M 25-11-94 ATHINARAPU VENKATESH SAGAR

78 2291003588 1760277472 F 08-06-91 CHETANA SANJAY PAWAR

79 2291003608 1760038621 F 17-12-97 CHERUKU HARSHITHA

80 2291003646 1760393373 F 19-08-94 JANGILI MOUNIKA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 20
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2291003657 1760490669 F 26-11-95 SUNKARI BHAVANA

82 2291003759 1760359611 M 18-06-96 PEDDINTI VENKATESH

83 2291003771 1760438332 M 21-08-86 RAMA KRISHNA PRASAD P

84 2291003775 1760443851 F 15-02-97 PAKA SHIRISHA

85 2291003899 1760326219 M 28-05-91 VANAPALLI PRANAY RAGAVENDRA

86 2291003905 1760255908 M 14-05-92 N RAJU

87 2291003932 1760079446 M 11-09-94 CH RAHUL

88 2291003944 1760354736 M 03-07-95 SATYABIR SINGH YADAV

89 2291003954 1760469968 M 25-02-90 KONA SRI SARAN

90 2291003990 1760446733 F 10-06-95 MADURI AISHWARYA

91 2291003999 1760470803 M 12-03-96 PYATLA NAVEEN

92 2291004030 1760109332 M 26-06-92 DASARI KISHORE

93 2291004152 1760369351 F 06-07-90 YEDLA MAHESHWARI

94 2291004187 1760181979 M 01-06-86 LOKRE SUNIL KUMAR

95 2291004236 1760065664 M 22-09-90 KASI VISWANATH JAMI

96 2291004300 1760280161 M 10-04-94 BANDI BHASKAR

97 2291004305 1760255574 F 12-04-94 CH RHODA

98 2291004325 1760354066 F 14-07-94 MANIGAM PAVANI

99 2291004391 1760434245 F 14-07-96 SHWETHA PATLOLA

100 2291004428 1760383440 M 01-03-96 GOSALWAD YOGESHWAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 21
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2291004432 1760220816 F 05-06-92 ARALA JYOTHI PRIYANKA

102 2291004478 1760125713 M 17-03-88 A RAJESH

103 2291004498 1760221285 M 29-08-94 KANDREGULA SAIAJAY KUMAR

104 2291004561 1760419918 F 10-08-93 VAISHNAVI BOINI

105 2291004712 1760360563 M 03-01-92 TUMMA SRIKANTH

106 2291004731 1760235259 M 15-07-92 MALYALA VENKATESH

107 2291004770 1760354685 F 18-10-93 NIHARIKA KAVALI

108 2291004774 1760263307 M 14-05-95 SHANTHISAGAR KANDIKONDA

109 2291004799 1760291930 M 17-09-90 MERUGA DANIEL JERMIAH

110 2291004802 1760318671 M 14-06-93 B SHIVUDU

111 2291004844 1760266289 M 10-06-87 SURESH UPPU

112 2291004890 1760486607 M 04-11-89 SUBHENDRA KUMAR

113 2291004939 1760463233 M 30-03-91 CHINNALA PRAVEEN

114 2291004944 1760098394 M 31-08-94 MAHMAD ANVARPASHA

115 2291005097 1760369110 F 28-02-91 GUNDEBOYENA POOJA

116 2291005180 1760370404 F 20-08-96 DASARI PUSHPA

117 2291005181 1760219660 M 19-06-95 KOTA SURESH

118 2291005207 1760016974 M 23-03-94 GANGENEPALLI V NAVEEN

119 2291005251 1760136297 M 28-08-93 MULLESSERIYIL AJANDEV

120 2291005313 1760433133 M 05-05-94 MUNAGALA PURUSHOTHAM

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 22
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2291005345 1760427799 F 30-08-94 PATHIPAKA PRIYANKA

122 2291005374 1760087770 M 12-10-96 B RAKESH SINGH

123 2291005441 1760423236 F 23-06-88 G ERAMMA

124 2291005466 1760278950 M 27-03-90 SIMMA PRAVEEN

125 2291005467 1760393235 F 21-12-97 POOJITHA PITLA

126 2291005487 1760247105 F 12-07-93 MINKI KUMARI

127 2291005524 1760373027 M 08-10-90 ABBANAVENI SATHISH KUMAR

128 2291005561 1760284535 M 07-07-87 GANGULA RAMESH BABU

129 2291005567 1760338578 F 10-01-94 GEETHA THIRANDASU

130 2291005620 1760467608 M 07-03-93 PANIDAM VAMSI

131 2291005639 1760477420 M 10-06-96 RAMAKANTH KALERU

132 2291005742 1760491335 F 07-03-96 ANDE SPANDANA

133 2291005753 1760482203 M 03-02-89 M ABHINAV

134 2291005793 1760252076 M 08-07-90 RAJASHEKAR GADDAM

135 2291005820 1760411699 M 04-03-96 MOJJADA MILIND SAI

136 2291005833 1760163863 F 08-05-93 CHANDOLU PRATHYUSHA RANI

137 2291005865 1760471409 M 01-05-97 GOLLA THOTLA SHARATH KUMAR

138 2291005889 1760038195 M 03-05-86 K SHASHANK

139 2291005948 1760478791 F 15-03-96 AKUMALA PREETHI CARMEL

140 2291006044 1760264044 M 16-10-88 NIMMALA RAMESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 23
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2291006088 1760405410 M 16-05-89 NERELLA VIVEK

142 2291006273 1760310158 F 24-12-95 DAMARLA BABYSOWJANYA

143 2291006299 1760002500 F 03-06-97 VENKATA LAKSHMI SARANYA CHANDA

144 2291006366 1760487999 M 09-01-79 K VINOD KUMAR

145 2291006456 1760263010 M 08-06-94 GAJULA MANOJ MAHAJAN

146 2291006481 1760010501 F 25-06-91 GADIDESHI ANUSHAPRIYA

147 2291006516 1760215640 M 25-08-94 E MADHUSUDHAN GOUD

148 2291006602 1760428182 M 09-06-95 ANGARA KRANTHI VEERA SANKAR

149 2291006613 1760315317 M 12-08-94 MUTA SHIVARAJ

150 2291006621 1760398440 F 10-08-95 BHAGMANI YADAV

151 2291006663 1760274226 F 10-05-91 SANTHOSHI GOVINDARAPU

152 2291006743 1760338109 M 17-07-91 SRINIVASA RAO KOMATI

153 2291006757 1760340919 M 15-04-87 KRISHNAVENU PINNANI

154 2291006766 1760115779 M 02-07-97 CHIKKA VISHNU ADITYA SAI

155 2291006777 1760460012 F 25-06-88 MEDARI PRIYANKA

156 2291006906 1760214065 M 05-08-91 ANJAN KUMAR KALAKONDA

157 2291006940 1760408644 F 13-06-93 DODLE SUKANYA

158 2291006952 1760362576 M 01-06-91 DARAVENI BALAKISHAN

159 2291006972 1760380989 F 03-03-95 GATLA SUPRIYA

160 2291006979 1760343482 M 10-03-89 CH SANTOSH KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 24
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2291007019 1760437202 F 01-03-87 V GEETARANI

162 2291007037 1760444711 M 01-08-96 DASA UDAY KANTH

163 2291007061 1760294295 M 07-06-92 BOINI VISHVA PRASAD

164 2291007087 1760300596 F 03-08-97 CHENNARU HEMALATHA

165 2291007127 1760472925 F 06-02-88 GS MOUNIKA

166 2291007200 1760052311 M 31-07-94 TINDERU VAMAN RAO

167 2291007211 1760407212 F 18-08-93 MANDA NAGMA

168 2291007228 1760329476 F 09-06-93 BOYA SARASWATHI

169 2291007278 1760270462 M 22-10-94 THURERAO MUKESH

170 2291007376 1760355203 M 05-11-96 RUDRA RAMU

171 2291007473 1760324452 M 10-03-92 VENKATESH KURRARAPU

172 2291007517 1760301703 F 14-10-95 KASULABHADA MOUNIKA

173 2291007594 1760390739 F 14-12-90 ALETI JHANSI

174 2291007598 1760407785 F 16-03-95 BENDALAM KRANTI

175 2291007687 1760491124 M 19-02-95 GANGADHARI VINODH KUMAR

176 2291007700 1760392938 F 30-06-96 GIRI SRUJANA SREE

177 2291007719 1760187623 M 14-08-93 KONDOJU BIPIN KUMAR

178 2291007743 1760280916 M 16-01-95 B VAMSHI KRISHNA

179 2291007760 1760306486 F 28-06-96 ELKAPALLY MAMATHA

180 2291007808 1760037298 M 11-08-93 VARAKALA SAHUL PRAMOD

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 25
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 2291007846 1760116863 M 02-02-90 KUMBARTHI CHANDRA KIRAN

182 2291007889 1760449635 M 11-12-94 BOLLU SAI MUKESH

183 2291007926 1760335359 M 06-09-96 SABBANI RATHISH

184 2291008092 1760195272 M 12-01-93 MOHAN KRISHNA BATTU

185 2291008112 1760129172 F 18-07-94 AADI SANTHOSHI

186 2291008121 1760072506 M 02-03-88 MOHD FARIYAD

187 2291008153 1760142316 M 23-06-92 GANDHEMALLI RAJU

188 2291008205 1760341364 F 05-03-92 YARA VIJAYALAXMI

189 2291008288 1760382653 M 16-07-93 RAMINENI SARATH KUMAR

190 2291008294 1760029337 F 18-07-88 GATTU SOWJANYA

191 2291008357 1760321743 F 20-07-91 MADHAVI LODANGI

192 2291008460 1760365054 F 18-12-90 SWATHI PACHUNOORI

193 2291008471 1760246733 F 15-07-97 JAGARAPU UMA

194 2291008477 1760441570 F 09-02-95 TUMULA RUCHITHA

195 2291008497 1760319082 M 18-06-93 MALLOGU SANTHOSH KUMAR

196 2291008512 1760397376 M 15-06-94 NIDAMANURI GOPIKRISHNA

197 2291008577 1760417803 M 14-04-91 ETTAMONI KUMAR

198 2291008589 1760444345 M 05-01-97 C RAMESH

199 2291008665 1760373859 M 22-09-92 VEMULAMADA SAI KIRAN

200 2291008672 1760091509 M 16-01-96 THOTA RAGHU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 26
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

201 2291008679 1760277615 F 10-07-94 GUNDAPUNENI SANDHYA

202 2291008754 1760355097 M 13-07-92 GORLE SAIKUMAR

203 2291008779 1760215493 M 03-07-93 KUNCHAM ASHOK

204 2291008807 1760403986 M 03-02-93 NAMPALLI SREEKANTH

205 2291008834 1760469956 M 30-08-97 MALYALA VENKATESH

206 2291008859 1760140332 M 20-06-93 NAVVA TIRUMAL

207 2291008876 1760311370 M 20-08-89 JAGANNATH GUJARATI

208 2291008963 1760310878 M 26-01-91 PRASANN

209 2291009006 1760330024 M 01-05-96 PRUTHVIRAJ BELLAMKONDA

210 2291009031 1760344828 M 20-05-94 PRADEEP KALAKONDA

211 2291009112 1760441134 M 12-07-86 KEERTHI DHANAMURTHY

212 2291009191 1760049903 F 07-07-96 SWATHI PRIYA DUPPADA

213 2291009264 1760450954 F 05-02-98 SAMIKSHA

214 2291009285 1760432143 F 20-08-92 BANDLA SRAVANI

215 2291009300 1760438427 M 29-01-88 PHANINDRA PAGILLA

216 2291009338 1760298254 M 22-05-91 M BHARATH KUMAR

217 2291009347 1760486127 F 13-08-93 AYILA SREEJA

218 2291009378 1760413620 M 20-03-87 DUSA PAVAN KUMAR

219 2291009510 1760265838 M 10-08-89 DANIELRAJU GURRAM

220 2291009563 1760334491 M 31-05-92 JANAKONDA VIDYASAGAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 27
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

221 2291009564 1760457422 M 19-08-96 PUJALA PAVAN KUMAR

222 2301000427 1760045064 F 10-06-89 SADU SOWBHAGYA LAKSHMI

223 2301000682 1760321852 M 10-08-96 KANUKUNTLA SRIKANTH

224 2311000062 1760221591 M 25-07-95 ASHALA BHARATH KUMAR

225 2311000066 1760109225 M 23-04-95 KOTHAVADLA SAIKIRAN

226 2311000086 1760484834 M 08-12-93 VARUN RAJ SAMALA

227 2311000183 1760488112 M 19-07-88 PITTALA SRINIVAS

228 2311000195 1760265418 M 16-06-94 THIPPARAMINA HARISH

229 2311000289 1760476820 M 23-11-92 KATLA VAMSHI KRISHNA

230 2331000803 1760193677 F 15-08-95 PARINITHA KOLAKALURI

231 2341000106 1760319682 M 18-06-94 BHUREDDY JAYA PRAKASH

232 2341000590 1760028556 M 10-06-88 VAMSY AJAY BOLLA

233 2341000801 1760385564 F 24-11-95 PINNINTI INDRAJA

234 2341001212 1760386677 F 15-06-95 PINNINTI APPALA KONDA

235 2371000004 1760468241 F 23-09-97 PENAGANTI LALITHA

236 2371000507 1760220299 M 15-03-84 RAVINESH KUMAR

237 2371000536 1760385319 M 23-09-94 BUDDHA ABISHAKE

238 2371000695 1760351569 M 01-06-86 SRIKANTH MADUGULA

239 2371000777 1760192989 M 10-05-95 SHARAVAN KUMAR

240 2371001550 1760405695 F 28-05-97 GANGA BHAVANI NALLABELLI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 28
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

241 2381000482 1760008166 F 30-05-97 BURUGUGADDA SOWMYA SRI

242 2381000528 1760439964 F 19-06-95 VIDYADHARI CHOLLETI

243 2381000953 1760387688 F 05-07-95 NAGULA ANUSHA

244 2381001302 1760470223 M 05-04-94 MOHAMMAD ASRAR

245 2401000049 1760049097 M 17-05-91 SRINANCHARI SANTHOSH

246 2401000050 1760489987 M 09-05-94 MUNNA MADHU

247 2401000171 1760282593 M 26-07-94 BALLA SATHISH

248 2401000294 1760442890 M 10-05-93 YARKALA GANESH GOUD

249 2401000341 1760117790 F 28-10-93 DUDEKULA YASMIN

250 2401000354 1760361172 M 23-08-94 LINGALA SANTHOSH KUMAR

251 2401000386 1760419624 F 16-08-93 DUDEKULA HASEENA

252 2401000418 1760435505 M 12-06-96 GOPAGONI ROHITH KUMAR

253 2401000478 1760353125 M 18-07-88 R PRASHANT KUMAR

254 2401000491 1760224914 F 10-06-94 REDDY JAMSIDHA BEGUM

255 2401000760 1760398855 M 05-08-96 B NARESH

256 2401000794 1760316303 M 11-11-97 GANJI RAMANJANEYULU

257 2401000798 1760353192 M 26-08-91 GHARPELLI UDAYKIRAN GOUD

258 2401000880 1760338761 F 02-07-96 GUNDALA PRANAYA

259 2401000932 1760447624 M 02-06-94 G NAGARAJU

260 2401000950 1760346612 F 01-01-97 JAKKULA MOUNIKA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 29
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

261 2401001078 1760374515 M 16-08-96 PATTEWAR SHRIKANT SHYAMRAO

262 2401001414 1760314431 M 17-07-93 PADALA SUKESH

263 2401001483 1760266056 F 24-08-93 BUDDHA BHAVANI

264 2401001561 1760478276 M 23-02-92 SANTHOSH TAPPA

265 2401001603 1760282151 F 06-01-97 MUSKE RAVALI

266 2401001623 1760017738 M 20-07-95 ANNEBOINA ADITHYA

267 2401001639 1760257355 M 05-03-93 KAVALI PAVAN KUMAR

268 2401001691 1760223157 F 13-04-93 PARIKI MANASA

269 2401001711 1760448832 M 13-04-95 THAVITI JAGADISH

270 2401001793 1760225105 M 01-11-95 MARAGANI GOPI KRISHNA

271 2401001804 1760277906 F 10-08-93 C SRIVANI

272 2401001883 1760234517 M 02-04-96 K NAVEEN KUMAR

273 2401001941 1760486749 M 04-05-95 CHINTALOLLA SANDEEP

274 2401002062 1760150117 F 24-07-97 MUNNURU DIVYA

275 2401002080 1760390148 F 13-06-94 KATOJU UMA MAHESHWARI

276 2401002132 1760386721 F 05-08-91 BESTHA VISHNU TEJASWINI

277 2401002139 1760319451 M 04-06-90 SHEKAR DYAKAM

278 2401002144 1760420505 M 18-06-94 MALIPATIL RAVI

279 2401002150 1760323377 F 08-06-96 DEEPA MADA

280 2401002168 1760473699 M 08-06-92 THIPPARAVENI MALLIKHARJUN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 30
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

281 2401002227 1760207783 F 06-06-97 HM HIMABINDU

282 2401002234 1760221068 F 08-05-97 PYLA HEMALATHA

283 2401002262 1760272495 M 13-03-98 KARGAM ARUN

284 2401002275 1760406789 F 07-10-96 NUKALA VEERA LAXMI

285 2401002280 1760415714 M 29-04-94 BESTA KALYAN

286 2401002392 1760446111 F 18-04-90 KOMMU JYOTHI JYOTHI

287 2401002488 1760218814 F 12-06-91 KOLISHATTI SWAPNA

288 2401002510 1760078355 M 07-07-93 BORELLI PAVITHRAN

289 2401002590 1760326367 F 03-03-95 C SRIVIDYA

290 2401002666 1760128816 F 05-06-96 CHINDUKURI NAZEEMA

291 2401002735 1760341355 M 10-06-96 SURAKATTULA PARAMESH

292 2401002748 1760361228 M 13-04-96 KANDAPU SAI GOWTHAM

293 2401002892 1760426161 M 26-06-92 KURUGUNTLA SAIBINDU

294 2401002995 1760475290 M 18-06-92 PILLI BHARATH KUMAR

295 2401003084 1760408126 F 25-07-94 VEERLA SUJATHA

296 2401003107 1760443102 F 16-08-96 BURRI NAVANEETHA

297 2401003147 1760311327 F 05-04-97 ALLA MANASA

298 2401003153 1760438751 M 10-07-96 B RAVIKUMAR

299 2401003210 1760469038 F 05-06-93 MANDA SUNITHA

300 2401003215 1760335703 M 20-07-96 GOTTAM VINOD

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 31
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

301 2401003262 1760262117 F 03-06-96 PURUGULA PRATHYUSHA

302 2401003292 1760385775 M 06-05-94 DUDEKULA SUBAHAN VALI

303 2401003452 1760420978 M 21-08-96 POLKAM SHARATH

304 2401003503 1760469531 M 21-07-87 VENKAT RAJU K

305 2411000011 1760061958 M 04-11-94 BESTHA KARTHIK

306 2411000074 1760161534 F 01-07-94 MUDADLA SANDHYA RANI

307 2411000265 1760062370 F 30-06-95 HARITA MEKA

308 2411000373 1760432798 F 30-08-94 BODDU PRADEEPA

309 2411000424 1760230262 F 10-12-90 MERUGU TABITHA

310 2411000605 1760255786 F 01-11-91 MOHANA LAKSHMI V

311 2411000678 1760387043 F 25-04-94 TAMARALA DURGA RUPA SREE

312 2411000801 1760260743 M 02-11-87 C PRAVEEN KUMAR

313 2411001513 1760469493 M 19-06-95 GUNDEVENI PRASHANTH

314 2411001824 1760006502 F 29-07-89 MAMIDALA SINDHURA

315 2411002039 1760420545 F 07-04-92 DUVVALA MAHESHWARI

316 2411002433 1760070937 M 14-04-97 Y PRAVEEN KUMAR

317 2411002638 1760345995 M 10-06-94 K RAMAKRISHNA

318 2411002972 1760430461 M 22-10-94 JAMALPURI PRANAY KUMAR

319 2411003540 1760263134 F 04-08-97 MUNAGALA PUJITHA

320 2411003599 1760226886 F 10-04-96 YANNABATHULA JONY

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 32
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

321 2411003858 1760236655 M 05-02-98 MURARI ESWAR SAI CHANDRA

322 2411003954 1760199168 M 30-07-88 NAVEEN CHAKRAVARTHI B

323 2411004155 1760386021 M 05-01-95 ALLU SRINIVASARAO

324 2411004162 1760315338 M 05-08-97 KOKKILIGADDA SANDEEPKUMAR

325 2411004348 1760490885 M 20-10-94 YAMALAPALLI DURGA SAI CHANDAR

326 2411004442 1760405157 M 28-07-96 DHOMMETI BALA MANIKANTA SAI SR

327 2421000051 1760296784 M 07-06-94 VEERLA SAI RANGANADH

328 2421000107 1760409679 F 12-05-87 RAJANI GAMALLAPALLI

329 2421000501 1760216207 M 25-08-94 PANEM NAGA SAI TEJASWI

330 2421000509 1760144981 F 17-03-93 BELLAMKONDA BHARGAVI

331 2421000585 1760478746 F 28-02-87 GANJI MADHURI

332 2421000679 1760041929 M 08-03-95 PRUDHIVI EKANADH

333 2421001086 1760301243 F 23-12-95 BUSI ESTHER RANI

334 2421001195 1760280595 F 25-05-93 RAJAMAHENDRAVARAPU KRISHNAVENI

335 2451000159 1760204756 M 09-06-97 BARLA DEVI VARAHA SURYA SRIHAR

336 2461000091 1760322379 F 10-08-95 BHAVARJI LAKSHMI SUREKHA

337 2461000184 1760349943 F 20-12-96 SHAIK SOFIA BEGUM

338 2481000031 1760189717 F 01-07-94 ALLU PRASANTHI

339 2481000133 1760004309 M 09-09-96 DANNANA SRINU

340 2481000273 1760416601 F 20-03-93 MADEMU CHAITANYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 33
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

341 2491000164 1760366467 F 07-02-98 BASAVA TIRUMALA

342 2521000042 1760121023 M 21-08-95 PONNAM ABHILASH

343 2521000086 1760340130 F 27-07-90 SAI RAVALI CHADALAWADA

344 2521000106 1760292803 M 19-03-95 CHILUKURI GOPI

345 2541000301 1760256919 F 14-06-97 RAVURI SRIVALLIKA

346 2551000032 1760259526 M 05-06-92 ANKIT KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 34
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261001292 1760172988 M 03-01-96 SUMEET MOHANTY

2 2291000234 1760468186 M 08-10-90 MD IMRAN

3 2291000282 1760106257 M 15-05-92 THONUPURI RAMA KRISHNA

4 2291000574 1760068475 M 28-07-95 G SHYAM SRINIVAS

5 2291000891 1760242719 M 15-06-93 AVINASH SAHU

6 2291000964 1760313943 F 23-05-97 MALLIKA KOTU

7 2291000975 1760098741 M 03-08-90 TRINADH REDDY BONAM

8 2291001109 1760213358 M 05-05-92 SAMULA RAJASHEKAR REDDY

9 2291001698 1760256696 M 04-05-90 AMANGANTI SAMARASIMHA REDDY

10 2291001908 1760490643 M 15-02-96 BHARATH R S

11 2291002115 1760174901 F 13-01-96 SATYAVARAPU JYOTHI

12 2291002379 1760103508 F 28-08-92 KANCHERLA SARANYA

13 2291002503 1760440008 F 26-08-93 AYACHITULA MOUNIKA

14 2291002756 1760311913 M 26-12-97 N SASHANK

15 2291002990 1760225040 F 23-08-92 JOSNA SURAJA ANGINA

16 2291003011 1760397747 F 04-06-92 DHARAM SRUJANA

17 2291003048 1760310545 M 25-12-96 BHEEMANENI KESAVA NAIDU

18 2291003473 1760412306 M 22-08-95 PATEL RAVINDER REDDY

19 2291003536 1760372119 M 20-08-93 MUCHERLA SANDEEP

20 2291003565 1760457438 M 23-12-90 THOTAKURA SASIDHAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 35
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291003630 1760342455 M 01-01-95 YERRAGUDI VENKATA DHANANJAYA R

22 2291003674 1760464859 M 26-06-91 NARAHARI KARTHEEK

23 2291003947 1760450579 M 04-12-94 MOHAMMED MAHABUB

24 2291003951 1760043890 M 27-12-92 M GOUTHAM KUMAR

25 2291003965 1760030674 M 30-06-97 SAI VENKATA SURAZ VARMA DATLA

26 2291004352 1760203089 F 30-10-91 SHAIK AFROJA

27 2291004413 1760403813 M 09-07-93 KADMA SIDDHARTHA

28 2291004565 1760418210 F 12-02-97 SUNAYANA KOMMERA

29 2291004612 1760398555 M 22-03-91 B MAHENDAR REDDY

30 2291004749 1760482484 F 12-05-92 WURITI KAVYA

31 2291004912 1760128981 F 22-08-89 DEVUNURI SOWJANYA

32 2291005270 1760325259 M 21-06-92 A NAVEEN KUMAR REDDY

33 2291005527 1760381985 M 14-04-93 CHERVIRALA SRINIVAS

34 2291005568 1760448487 M 31-08-93 MALYALA DATTASAIKRISHNA YASWAN

35 2291005690 1760256413 M 10-05-94 UPALANCHI PAVAN KUMAR

36 2291005933 1760442582 M 11-07-96 ADITYA RAJ DESHPANDE

37 2291005945 1760354720 M 22-05-96 RAKESH KUMAR JAVVADI

38 2291006010 1760062078 F 06-08-96 LINGICHETTY LAVANYA

39 2291006154 1760219878 F 03-01-93 SWETA KUMARI

40 2291006233 1760436478 F 27-08-89 TEENA PONNU JOSEPH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 36
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2291006468 1760209942 M 01-02-95 E SANDEEP REDDY

42 2291006687 1760243442 F 23-07-94 SWATHI YELLAIAHGARI

43 2291006690 1760275976 M 16-02-94 PADMASOLALA SAI SURYA PHANINDR

44 2291006711 1760217589 F 12-06-94 HARIKA NAGUBANDI

45 2291006733 1760429407 F 01-08-94 PURETI VIJAYA

46 2291006964 1760256148 M 02-08-89 T NAGENDER REDDY

47 2291007113 1760247989 M 16-02-97 JAMALAPURAPU RAJARAM

48 2291007294 1760321987 M 24-10-97 HEMANTH RAMARAO BATCHU

49 2291007457 1760050694 M 20-03-94 ABHISHEK KUMAR

50 2291007655 1760417727 F 30-05-96 NARRA NIHARIKA

51 2291007747 1760143850 M 02-06-93 RESU SHASHIDHAR REDDY

52 2291007763 1760289069 M 10-12-93 NAYANALA RAVITEJA MANIKUMAR

53 2291008206 1760162692 F 23-04-92 KHUSHBU KHATRI

54 2291008326 1760296258 M 28-06-95 TIPPI REDDY KUMARASWAMY REDDY

55 2291008399 1760108312 M 06-04-98 MUDUMBAI DEEPAK SRINIVASAN

56 2291008438 1760075899 M 07-07-91 KOTHURU NAGENDRA SIVAKUMAR

57 2291008802 1760487245 F 09-09-90 ARCHANA PATTNAIK

58 2291008812 1760405970 M 26-04-95 MALLEPALLY RAJASHEKAR REDDY

59 2291008905 1760343508 M 03-06-89 VAINENI MADHUBABU

60 2291008943 1760178072 F 10-08-90 SINDOORI PATHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 37
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2291009518 1760347361 F 10-08-94 JUTURU DEEPA

62 2341000057 1760145680 F 09-11-97 SAI CHANDANA BIRUDA

63 2371000192 1760059938 M 16-02-96 JEERU GOPI

64 2381000043 1760090409 F 05-03-96 CHANDANA GUMUDAVELLY

65 2401000092 1760272952 M 16-07-93 UDUMULA PRABHAKARREDDY

66 2401000377 1760377978 F 20-03-92 PATAN ASMA PARVEEN

67 2401000434 1760445271 F 14-04-95 AMBARAPU SAI PRATHYUSHA

68 2401000832 1760083155 M 17-04-91 SYED SHAMMIR HUSSAIN

69 2401001118 1760375640 M 25-06-96 THANNEERU SAIKRISHNA

70 2401001629 1760162919 F 01-06-92 CHALLA GURUDEVI

71 2401002483 1760117115 F 21-02-94 BODHIREDDY KEERTHI

72 2401002988 1760400378 M 08-08-93 MYAKA SHRAVAN KUMAR REDDY

73 2401003092 1760483201 M 20-07-96 ALETI VINEETH

74 2401003130 1760091223 M 05-07-94 BODAPATI RAMA KRISHNA

75 2411000407 1760392048 F 29-03-98 PABBISETTI DEVI PRIYANKA

76 2411001165 1760317822 M 06-05-97 TADIKONDA CHINNI KRISHNA

77 2411003012 1760450391 M 06-07-97 HIDAYATULLAH KHAN MUHAMMAD

78 2411004403 1760490558 M 11-06-94 POLA PAVAN KUMAR

79 2421000761 1760292550 F 08-06-97 SHAIK HAFIJA BI

80 2451000321 1760321618 M 27-06-91 KANDALA HYMAKAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 38
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : HYDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2491000144 1760029229 M 19-08-91 YERUKOLA JAGANMOHANARAO

82 2501000540 1760396286 M 06-05-95 KANDRA HEMCHAND

83 2521000014 1760378007 F 18-06-93 RAJANI YARAMALA

84 2521000346 1760476984 M 12-08-89 POREDDY NARESH REDDY

85 2521000568 1760374411 M 22-07-94 AZHARUDDIN MOHAMMAD

86 2541000303 1760120358 F 30-09-97 KUNAM PADMA PRIYA

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03e
6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad3212
220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:23:20 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000527 1760369208 F 30-04-95 C NAIPUNYA

2 2261000631 1760098426 F 09-11-94 JAYACHANDRIKA K

3 2291000308 1760221016 M 17-04-91 VENKATARAMANAMANI SUNKESULA

4 2291000512 1760288592 M 28-06-90 KISHORE KUMAR DARLA

5 2291000723 1760109161 M 10-08-96 DALLAPPAGARI GIRISH

6 2291001380 1760287169 M 06-10-90 BARIGELA CHANDRA SEKHAR

7 2291002768 1760323268 M 17-06-95 R VIVEK AVINASH

8 2291002785 1760480103 M 09-11-96 YARLABOINA RAHUL RATNA KUMAR

9 2291003235 1760204673 M 04-06-90 Y M VIJAY KUMAR

10 2291003537 1760233936 M 02-08-95 SATISH CHANDRA GADDALA

11 2291004302 1760435851 M 27-10-92 GAJJELA RAJASHEKHAR

12 2291005281 1760305035 M 29-01-96 ASAN ADITYA

13 2291005507 1760316077 M 04-06-92 SIDDAGALLA BHASKAR

14 2291006295 1760443699 F 04-04-94 PALEM LAKSHMIPRASANNA

15 2291006583 1760237495 M 18-11-91 V M VINOD KUMAR

16 2291007163 1760217224 M 21-07-92 P PRAVEEN KUMAR

17 2291007360 1760406891 M 20-06-93 MAGULURI RAVI KUMAR

18 2291008595 1760138320 M 02-07-93 DARAM KIRAN KUMAR

19 2291009455 1760407959 M 06-03-94 ALUMURU NAGABHUSHANA

20 2291009488 1760421071 M 10-07-96 KANDURI UDAY KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2301000004 1760122274 M 19-02-92 RAMPA CHAITANYA

22 2301000021 1760406103 M 18-09-95 PABBATHI RAVI KIRAN

23 2301000039 1760031655 F 23-03-92 KORRAPATI SHOBHARANI

24 2301000068 1760390171 M 04-06-97 U UDAY KUMAR

25 2301000081 1760181324 F 06-06-94 THOTTEMPURI MOUNICA NAVYATHA P

26 2301000089 1760149009 M 04-04-91 PALLE RAVI KUMAR

27 2301000164 1760137425 F 09-01-91 PAMUJULA SRI VIDYA

28 2301000185 1760179760 F 13-05-93 SUDEEPTHIKA DASAN B S

29 2301000188 1760066320 M 01-08-87 M VENKATACHALAPATHI

30 2301000196 1760471683 M 09-12-88 G NAVEEN BABU

31 2301000213 1760052232 F 28-04-94 BADUGU PRATHIMA RANI

32 2301000227 1760350382 F 25-11-89 CHETTIPALLI HARITHA

33 2301000257 1760111137 M 29-07-94 MODAPOTHULA RAJASEKHAR

34 2301000308 1760154658 M 18-03-94 MEKALA RAJA SEKHAR

35 2301000333 1760004497 F 29-08-97 MYLA NAGAMANI SARASWATHI

36 2301000342 1760291130 F 09-08-93 PANDITI MANVITHA VARSHA

37 2301000358 1760334973 F 15-05-94 SOWJANYA YARAMALA

38 2301000367 1760149060 M 07-01-93 VADDESPI NANDA KISHORE

39 2301000393 1760362549 M 16-06-89 BATHENA SURESH

40 2301000491 1760018523 F 25-05-97 PERURU PARVATHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2301000494 1760124759 M 19-09-91 DASARI PUSHPA KUMAR

42 2301000498 1760324793 M 14-08-91 KATHI MANIKANTA

43 2301000529 1760131649 M 18-07-97 THALLAPALLI PRATHAP

44 2301000552 1760245166 F 02-02-97 KALIKIRI UHA

45 2301000563 1760321636 F 21-06-93 MAHESWARI GUNTANALLA

46 2301000606 1760121437 M 03-07-87 MOPURU VIJAYA BHASKAR

47 2301000626 1760153985 F 07-07-89 ADI KALPANA

48 2301000629 1760291540 F 22-10-97 DASI HADASSA KEERTHINIDHI

49 2301000645 1760029543 M 08-08-94 PERIKALA MANIKANTESWAR

50 2301000659 1760350075 M 16-03-86 KANCHALA CHANDRA

51 2301000670 1760019540 M 11-04-91 MUDDAVARAM RAKESH

52 2301000684 1760044424 M 05-05-91 GADEGUDUR JAYANTH

53 2301000718 1760032478 M 26-02-90 MUMMALA SURESH

54 2301000724 1760034718 F 14-10-92 DARLA SHARON ROJI

55 2301000728 1760304868 F 29-04-97 MOCHI SRAVANI

56 2301000729 1760455892 M 01-05-90 PRADEEP PREMRAJ NOSSAM

57 2301000731 1760459782 M 24-02-87 NANDIPATI KALYAN RAM

58 2301000806 1760086007 M 18-07-89 KANUGA CHENNAIAH

59 2301000820 1760103503 M 01-07-86 SUREPALLI RAVIKUMAR

60 2301000887 1760251014 M 04-06-93 YERRAMASU DAVID SON

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2331000524 1760068076 M 16-07-92 GALLA RAJU

62 2331000597 1760107558 F 01-06-92 PERUMALA SUJANA

63 2401000072 1760312561 M 10-06-92 ABRAM ERNAPADU SURENDRA MANIRA

64 2401000134 1760304387 F 29-03-97 SAPATLA VINEELA

65 2401000136 1760159121 M 04-06-93 TALARIKANNAPU HARISH

66 2401000161 1760402595 F 06-01-97 BANDELA JESSY LIKITHA

67 2401000162 1760485888 M 12-07-87 VARAGANI PAPA RAO

68 2401000185 1760259564 F 13-05-97 THOKA MANASA

69 2401000192 1760383111 M 21-05-91 MALA SADANANDA

70 2401000254 1760366530 F 11-04-96 MENDEM M MAMATHA

71 2401000275 1760454363 M 22-09-89 CHERUKU SIVA KUMAR

72 2401000291 1760422885 F 18-06-94 SHANUMURI REVATHI

73 2401000302 1760458316 F 16-07-96 GUNDALA ESWARAMMA

74 2401000361 1760425821 F 24-12-94 SAKE LAVANYA

75 2401000363 1760380795 F 16-06-96 PERUMALLA UDAYINI

76 2401000382 1760248607 M 06-04-92 RAJANNA GARI SIVAKUMAR

77 2401000410 1760299429 F 02-07-97 RAMOJI SHOBHA

78 2401000457 1760340966 M 14-12-96 BISINIGI ANAND

79 2401000508 1760408881 M 09-08-95 RAJASEKHAR J

80 2401000523 1760249187 F 06-03-92 NELATUR VENKATAPRAGNA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2401000532 1760332670 M 01-08-91 KANNA SIVA PRASAD

82 2401000579 1760422722 M 19-02-97 YANGOLA DINAKAR

83 2401000591 1760168232 M 04-05-88 VIJAYA KUMAR B

84 2401000610 1760360713 F 05-06-93 PEDDAMMI SONY

85 2401000627 1760138010 M 04-08-89 A RAJENDRA PRASAD

86 2401000640 1760370383 F 23-06-97 VALLAMPATI SWAPNA

87 2401000651 1760479432 M 22-05-95 PAPAM NARASIMHAMURTHY

88 2401000751 1760333655 M 13-06-94 PABBATHI MANOHAR

89 2401000769 1760467982 F 04-05-95 TAMADAPALLI LINGAMMA

90 2401000805 1760473060 F 24-05-94 CHITTICHERLA SOBHA

91 2401000915 1760447670 M 10-07-96 GOURI VENKATESWARLU

92 2401000943 1760116938 M 04-01-90 JANGAMOLLA RAVIKUMAR

93 2401000948 1760306943 M 12-03-97 CHIRROLLA RAMANJI

94 2401000959 1760049632 M 01-07-92 ANYAPOGU NAGARAJU

95 2401000966 1760426958 M 24-06-96 THAYAPPA M

96 2401001029 1760279043 M 16-06-91 SANDEPOGU MALLESH

97 2401001124 1760260260 F 15-11-94 KANDALA CHANDANA SREEJA

98 2401001140 1760439151 F 07-04-93 MEENUGA SPANDANA

99 2401001252 1760419034 F 07-05-95 GOPANABOINA ANITHA

100 2401001290 1760123622 M 01-07-96 PETLU VISHNU PAVAN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2401001307 1760251115 M 06-06-96 MALA KAVIVISWANATH

102 2401001351 1760408013 F 30-06-97 JAYASRI MURATHOTI

103 2401001365 1760126997 M 20-06-88 SRAVAN KUMAR DEVARAPATI

104 2401001437 1760159191 F 06-08-97 MEESALA BHANU PRIYA

105 2401001493 1760255873 M 19-05-96 GONDIPALLI SREENIVASULU

106 2401001500 1760116650 M 02-05-91 REDDYPOGU MARENNA

107 2401001503 1760135293 M 15-06-92 RAMASUBBAIAH BATTENA

108 2401001567 1760284399 M 23-02-94 MOONI THEDEESH KUMAR

109 2401001594 1760441763 M 13-08-95 ORAMPADU SIVA SANKAR

110 2401001617 1760405986 M 26-06-96 KURPU SUNIL KUMAR

111 2401001620 1760257191 M 06-07-92 MEESALA SHANTHANUDU

112 2401001630 1760078043 M 01-06-86 KENGARA RAJESH KUMAR

113 2401001642 1760117297 M 04-06-91 GORRE SIVA SANKAR

114 2401001650 1760419185 M 30-06-84 PERUMALLA PRATHAP

115 2401001751 1760482773 M 10-06-94 MITNASALA ANJANEYULU

116 2401001858 1760191599 M 16-02-86 GURRAM PRAVEEN

117 2401001910 1760456086 F 02-04-98 HARIJANA ARUNA KUMARI

118 2401001912 1760418456 M 19-12-94 MALA ANDELA HARISH

119 2401001939 1760119595 M 06-10-91 GUNTAKA MADHAN MOHAN

120 2401001973 1760299468 F 01-05-92 SATRI PRANITHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2401001981 1760289061 F 10-05-93 DASARI SWATHI

122 2401001988 1760132847 F 23-06-91 BILLAGANDLA PRASANTHI

123 2401002053 1760309864 M 20-06-94 THOTI NARENDRA

124 2401002093 1760471660 F 04-07-97 SEELI JAYASREE

125 2401002154 1760366558 M 10-05-89 K VENKATESWARLU

126 2401002170 1760475024 F 10-04-93 PALYAM SRAVANTHI

127 2401002212 1760337005 M 15-08-91 PETA VISHNU

128 2401002326 1760345224 F 02-02-93 THIMMAPURAM SINDHUJA

129 2401002334 1760373556 F 10-08-92 BATTHALA SWARNA

130 2401002338 1760346569 F 06-05-88 M NAGAMANI

131 2401002354 1760162901 M 04-06-95 CHENNUR VENKATA RAMANA

132 2401002358 1760249829 M 26-05-88 SUNIL KUMAR S

133 2401002360 1760353210 F 01-06-95 PEDDIVEETI NAGA SWAPNA

134 2401002361 1760262904 M 06-06-94 KASULA SUDHAKAR

135 2401002393 1760283150 M 02-04-98 KAALURI KISHORE BABU

136 2401002432 1760259723 M 18-05-86 RAVI KUMAR VALIMI

137 2401002435 1760244914 M 15-07-93 M RAMALINGA

138 2401002506 1760465042 F 13-06-90 SARITHA NOOLI

139 2401002513 1760056407 M 05-04-92 SIVA PRASADU MOTUPALLE

140 2401002519 1760469224 M 10-04-96 CHUTTA DHANUNJAYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2401002531 1760251382 M 17-03-95 SAMBRANI SAMPATH

142 2401002562 1760158836 F 01-08-94 KASAPOGU PREMA KUMARI

143 2401002566 1760338973 M 24-06-92 ERRIPOTHULA CHINNA SINGARAYYA

144 2401002577 1760461797 F 19-02-93 P RADHIKA

145 2401002578 1760453128 M 14-05-93 MANUVULA RAJESH

146 2401002674 1760236644 M 21-08-90 SULTA KIRAN KUMAR

147 2401002714 1760402535 M 04-03-94 SATYALA ASHOK

148 2401002717 1760342786 M 13-08-89 BANNURU NARESH KUMAR

149 2401002738 1760332938 M 06-07-91 PABBATHI VIJAYAKUMAR

150 2401002775 1760172481 F 05-03-90 BATHALA LALITHA

151 2401002810 1760322766 M 30-06-93 THAPPETA NARASIMHULU

152 2401002813 1760287696 F 01-06-93 MARRIREGALLA SARASWATHI

153 2401002826 1760382945 F 14-07-97 MALLEPOGU RAJESWARI

154 2401002843 1760455313 M 04-11-96 GADDE VENKATESWARLU

155 2401002884 1760211322 M 15-06-96 ANUPARTHI LAKSHMAIAH

156 2401002909 1760158884 M 15-01-92 CHELLAGURIKI UDAYKUMAR

157 2401002957 1760151495 F 04-06-93 GAMPALA MAMATHA

158 2401002962 1760234772 F 08-07-90 SIDDAVARAPU PRIYANKA

159 2401003002 1760372246 F 14-07-96 GORLA JYOTHIPRIYANKA

160 2401003035 1760399764 F 02-02-97 M RAJESWARI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2401003047 1760272259 M 08-07-92 KOMMU SAMMANNA

162 2401003068 1760471346 M 28-08-88 TULLIBALLI NAGARJUNA

163 2401003071 1760299562 F 02-05-91 BALLI SUMA

164 2401003091 1760485073 M 12-04-93 MUMMULA NAGENDRA

165 2401003097 1760453217 M 10-07-92 ANNAPU REDDY KIRAN KUMAR

166 2401003117 1760238789 F 29-06-97 GUNNA POOJITHA

167 2401003143 1760288018 M 08-08-96 NANDIPALLE SANDEEP RAJ

168 2401003222 1760402804 F 16-06-87 S SUNITHA

169 2401003231 1760223595 F 07-06-97 KOVURU VANAJA

170 2401003272 1760232174 M 02-06-91 PARADESI MANESH BABU

171 2401003274 1760305222 M 10-04-92 PILLI KESAVA KUMAR

172 2401003389 1760404862 M 26-07-94 HK VIJAY KUMAR

173 2401003396 1760075458 M 06-04-96 INDALA SUBRAMANYAM

174 2401003397 1760236668 M 20-04-98 KAMERA NAVEEN KUMAR

175 2401003438 1760225873 M 26-09-94 MUTUKURI CHINNA RUBENU

176 2401003454 1760378553 M 13-02-95 PILLI ASHOK KUMAR

177 2401003457 1760364247 M 15-06-94 N HAREESH

178 2401003511 1760088618 M 24-02-95 AKUMALLA MURALIDHAR

179 2401003533 1760091359 M 04-06-96 CHERUVU MUNIRANGADU

180 2401003548 1760136893 F 15-06-91 NOOLI NAGA LAKSHMAMMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 2401003558 1760008442 M 23-05-93 M HARISH

182 2401003605 1760038794 F 18-12-95 MANOLLA MANI

183 2401003629 1760407857 F 01-07-93 NALLAGOTU VISHALAKSHI

184 2401003672 1760245000 M 01-06-88 PRAVEEN KUMAR H S

185 2411000022 1760300697 F 24-09-95 SAKE SOWJANYA

186 2411000142 1760374298 F 22-05-96 THADI BHARATHI

187 2411000811 1760173613 M 28-08-86 SURENDRA KAVURI

188 2411001257 1760276314 M 02-07-92 KURELLA SUDHEER

189 2411001442 1760451734 M 12-05-95 PONNAMPALLI LAKSHMI NARAYANA

190 2411001483 1760457599 M 17-06-95 NAGADASARI RAVI

191 2411002373 1760143151 M 14-05-93 CHAPPIDI SUBRAMANYAM

192 2411002612 1760354431 M 23-11-96 RANJITH KUMAR JAKKULA

193 2411002932 1760481736 M 10-06-95 NANDIGAM HANUMAIAH

194 2411003322 1760422169 F 23-08-95 PARIMI DORA

195 2411003407 1760416480 F 15-08-92 DEEPTHI CHINTABATHINI

196 2411003918 1760217035 M 13-06-95 KANKANALA RAM KIRAN

197 2411003952 1760173754 M 01-06-87 KURAKU VARA PRASAD

198 2411004142 1760391082 M 25-04-95 PASUMARTHI PRAVEEN

199 2421000218 1760227355 M 21-03-96 JACOB RAJ MADDALA

200 2421000339 1760319650 M 23-03-87 MENDEM DATTHADRI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

201 2421000485 1760045710 M 12-06-96 NAGADASARI VASANTH KUMAR

202 2421000591 1760437342 M 10-06-89 THANGIRALA MANEENDRA

203 2421000775 1760434311 M 22-06-92 KESANAPALLI POLARAJU

204 2421000989 1760391204 M 11-07-95 CHILAKA RAKESH

205 2451000097 1760428365 M 26-10-91 VAMSI KIRAN YADALA

206 2501000053 1760138949 M 09-04-95 AVALAPALLI KOMAL KUMAR

207 2501000074 1760110477 M 10-02-95 PRASHANTH M

208 2501000178 1760016140 M 13-06-88 PANNORU CHANDRA SEKHAR

209 2501000208 1760112835 M 09-09-85 KALYAN KUMAR A C

210 2501000233 1760440810 F 28-07-96 BUDAMAGUNLA BHARGAVI

211 2501000389 1760075502 M 05-06-88 D HARIKUMAR

212 2501000434 1760382756 M 16-06-93 GALI GIRIDHAR KUMAR

213 2501000502 1760407223 M 17-07-94 NAVEEN GANGADHAR PILLANAGGALA

214 2501000572 1760432832 M 01-07-92 MADANA MOHAN KOMMU

215 2511000003 1760366549 F 14-04-93 KONATAM SAILAJA

216 2511000130 1760238275 M 28-07-89 REGULAGADDA SUDHEERBABU

217 2521000497 1760438295 M 16-04-86 PRANEETH CHAITANYA BATTULA

218 2531000003 1760128074 M 16-01-92 MADIGA HANUMANTHA

219 2531000036 1760455956 F 22-06-92 N GANGABHAVANI

220 2531000055 1760422124 M 28-12-89 T SIVA KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

221 2541000328 1760141910 F 30-12-91 DASARI KANAKARATHNAM

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000999 1760093941 M 06-11-92 GOVIND MADHUSUDHAN NAIK

2 2291000036 1760423592 M 20-08-95 HANUMA LAKSHMA KRISHNA HITHESH

3 2291000175 1760284701 M 18-05-91 MUDE SYAM SUNDER NAIK

4 2291000566 1760273695 M 12-06-97 MUDU RAJESH NAIK

5 2291001028 1760376829 F 19-09-93 PRASANTHI MUDE

6 2291003833 1760488454 M 27-04-91 VADTYA SREENU

7 2291005795 1760275535 M 20-02-93 RAMAVATH RAJESH NAIK

8 2291006495 1760474901 M 14-05-91 KETAVATH SREENU

9 2291006959 1760386733 F 22-07-96 VANKUDOTH PARVATHI

10 2291006992 1760352079 M 25-08-96 BHARMAVATHU RAKESHNAYAK

11 2291007573 1760273516 M 05-03-92 DARAVATH NARESH

12 2291008260 1760072611 M 06-06-96 HASAVATH GANDHI

13 2301000040 1760165962 F 02-06-91 MUDE BHARATHI

14 2301000064 1760480935 M 30-10-91 GUJJALA HEMANTH KRISHNA

15 2301000079 1760154398 M 16-12-93 RAGIRI JAWAHAR RAG

16 2301000426 1760323583 M 18-06-94 NAGESWARAM SREENIVASULU

17 2301000522 1760037808 F 06-06-97 B PAVANI

18 2301000738 1760235553 M 02-07-94 MUDE GURU DEVA NAIK

19 2301000813 1760447592 F 06-03-91 YERUKALA KRISHNAVENAMMA

20 2381000879 1760420701 M 12-05-94 ANIL KUMAR MERAGUTTI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2401000047 1760194023 F 04-06-94 BATHULA NAGA SARASWATHI

22 2401000084 1760469077 M 09-05-93 KATTA RAJASEKHAR

23 2401000097 1760066247 M 02-02-94 RAMAVATH SURESH NAIK

24 2401000211 1760316728 M 08-06-95 NENAVATH LAKSHMA NAIK

25 2401000247 1760077578 M 09-05-95 KONIREDDY SRINIVAS

26 2401000298 1760089131 M 24-07-94 YELLAMPATI GIRIDHAR

27 2401000336 1760233711 M 30-03-93 DHARAVATH HATHIRAM

28 2401000388 1760196144 M 02-08-92 KORRA VIJAYA KRISHNA KUMAR

29 2401000405 1760326092 F 04-07-93 PENUGONDA SRAVANI

30 2401000448 1760099561 M 20-06-97 ULIGITHI LOKESH

31 2401000489 1760342259 M 02-06-92 BHUKYA SRINIVAS

32 2401000538 1760336241 M 02-07-92 VISLAVATH ADINARAYANA NAIK

33 2401000551 1760390674 M 09-12-95 SUGALI RAJEEV NAIK

34 2401000596 1760185475 M 25-01-94 DEVARA RAKESH

35 2401000676 1760277631 M 20-06-92 VENKATESH NAIK RAMAVATHU

36 2401000729 1760401396 F 16-02-97 BHUKYA ROJA

37 2401000823 1760220591 M 29-04-94 NUNAVAT SHARAT KUMAR

38 2401000855 1760490310 M 08-05-96 BHUKYA MADHU

39 2401000862 1760278467 F 18-07-93 KUMBHA SARASWATI

40 2401001180 1760432028 M 09-03-94 BODA RAMESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 15
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2401001183 1760415820 M 09-07-95 MUDAVATH RAJA NAIK

42 2401001558 1760139765 M 15-06-92 N RANGADU NAIK

43 2401001569 1760279826 M 16-06-94 BHUKYA VASANTAKUMAR NAIK

44 2401001582 1760487855 M 28-07-93 BANAVATH NAGARAJU NAIK

45 2401001592 1760033310 M 02-04-91 KALINGIRI RAMESH

46 2401001652 1760482445 M 10-06-89 CITTAPUREDDY RAJESH

47 2401001703 1760254499 M 09-11-94 MEGHAVATH VENKATESWARLU NAIK

48 2401001717 1760419618 M 25-06-94 MUDEEHA RAMESH NAIK

49 2401001764 1760063730 M 29-04-93 NENAVATH PAVAN NAIK

50 2401001775 1760400619 M 28-09-90 KARAMTHOT DINESH

51 2401001783 1760249761 M 28-06-91 PENUGONDA VEERABHADRUDU

52 2401001844 1760143544 M 09-03-92 MUDE NAGESWARA NAIK

53 2401001864 1760422062 M 15-04-94 NENAVATH KISHORE NAIK

54 2401001914 1760244399 M 10-04-92 TEJAVATH SURESH

55 2401002088 1760306056 F 20-06-95 AAVULA VIJAYANIRMALA

56 2401002103 1760300562 M 20-06-95 BADAVATH NARESH

57 2401002141 1760419730 M 18-10-93 BANGI SUMAN

58 2401002156 1760370768 F 16-02-94 SARADA BUKYA

59 2401002271 1760478540 M 04-06-95 SURA SURA RAJU

60 2401002291 1760220644 F 05-06-87 T KRISHNAVENI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 16
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2401002451 1760257051 M 03-03-91 KARANTOL RAMUNAIK

62 2401002452 1760140157 M 10-06-91 MOODAVAT HEERKA NAIK

63 2401002553 1760250662 F 14-04-95 KALINGIRI LALITHA

64 2401002572 1760423654 F 20-06-95 SABAUATH PRAMEELA

65 2401002630 1760092722 M 18-08-92 MUDAVATH RAMESH

66 2401002640 1760209972 M 03-05-93 NUNAVATH RAVINDHAR

67 2401002685 1760271532 M 20-07-94 LAVUDI VEERA NAIK

68 2401002721 1760287905 M 26-07-95 K LOKESH NAIK

69 2401002759 1760015362 M 05-07-94 PESALA MANOJ KUMAR

70 2401002833 1760440392 M 01-07-96 RAMAVATH DHAKYA NAIK

71 2401002930 1760165159 M 10-04-89 V JEMULAL

72 2401002973 1760237059 F 15-07-94 BINDU MADHAVI MOGILI

73 2401003033 1760380783 M 14-07-94 SURASURA VIJAY KUMAR

74 2401003137 1760435728 M 10-04-92 YERUKALI VIJAYA RAMA RAJU

75 2401003145 1760282338 M 03-06-92 POLIMAINA NAGENDRA PRASAD

76 2401003149 1760476897 F 18-07-91 J VINEELA BAI

77 2401003341 1760396969 F 01-06-95 SATHVADU LAKSHMI DEVI

78 2401003346 1760419268 M 02-06-97 JAGANNADHAM KIRANKUMAR

79 2401003441 1760290770 M 06-08-91 KUMAVATH NAGESHWARA NAIK

80 2401003464 1760393306 M 23-02-89 K MADHAN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 17
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2401003481 1760048415 M 14-01-90 VENKATESH NAIK BANAVATH

82 2401003575 1760403124 M 18-04-93 J VINOD KUMAR NAIK

83 2401003621 1760431521 M 21-05-93 MUNNAVALTULA LAKSHMA NAIK

84 2401003643 1760029870 M 12-06-89 KALINGIRI RAJANNA

85 2411000720 1760230311 M 30-08-94 SARIYAM SHANMUKHA

86 2411002175 1760213245 M 13-05-94 MUDHAVATHU VENKATESWARLU NAIK

87 2411002776 1760433826 M 31-08-90 PATTIKONDA BHASKER NAIK

88 2411002856 1760483796 M 13-04-93 VADITHE RAJIV GANDHI NAIK

89 2411003697 1760073925 M 01-07-96 JARPALA RAMANJANEYULU NAIK

90 2411003755 1760153124 M 07-10-96 MUDE VINODKUMARNAIK

91 2411003806 1760239349 M 25-05-93 ELIGI RAMESH

92 2421001083 1760472321 M 20-06-92 BHUKYA PRABHUDAS NAIK

93 2441000380 1760290897 M 08-01-90 ANGOTHU MOHAN

94 2501000041 1760492671 M 12-03-89 ANAND BABU K

95 2501000047 1760478108 F 06-05-94 MUDE DIVYA

96 2501000238 1760196036 M 08-07-95 NUNSAVATH SANKAR NAIK

97 2501000240 1760003169 M 08-07-94 M BALAJI VISWANATH

98 2501000281 1760434909 M 12-07-91 MANPADI HARISH KUMAR

99 2501000348 1760247895 M 05-01-95 MACHA VINAY

100 2501000446 1760016832 M 13-08-96 KIRAN KUMAR SURARI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 18
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2501000484 1760277696 M 23-02-91 BUKEY BABU NAIK

102 2501000527 1760292630 F 03-01-90 DIVYA TEJASREE PARALA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 19
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000288 1760359983 M 21-07-96 GUJJALA PAVAN DEEP

2 2261000387 1760417969 M 12-06-96 DUTTALURU ABDUL KAREEM

3 2261000636 1760295516 M 10-07-86 MARAMREDDYPALLI V SUMAN

4 2261001633 1760430452 F 09-12-93 SREEVANI TANGUTURI

5 2261001739 1760197632 M 01-07-95 KAMALAPURAM NAVEEN

6 2261002050 1760369293 M 16-05-88 D GOVARDHANA

7 2261002089 1760448968 F 08-06-91 KATIKA MANJULABAI

8 2261002387 1760440903 M 02-03-97 ERRI GANESH KUMAR

9 2261002557 1760477485 M 23-12-95 NOWSHAD MOPURI

10 2261002667 1760311358 F 16-08-92 BACHINABOINA SUREKHA YADAV

11 2261002816 1760448973 M 12-05-90 NAVALE AMBAJI RAO

12 2261002861 1760376516 M 25-07-91 BANDAPALLI NAVEEN

13 2281000668 1760103042 M 02-06-88 K T ANIL KUMAR

14 2291000189 1760348314 M 11-05-94 KONDUBOENA BALUDU

15 2291000625 1760370122 M 26-01-94 CHENCHUGARI SRINIVASULU

16 2291001327 1760262433 M 11-07-95 SEELAM VENKATA KRISHNA

17 2291001966 1760193755 M 09-04-92 NOOKALA MAHESH

18 2291002125 1760235759 F 25-08-97 ALURU ANJALI

19 2291002485 1760391356 M 11-11-88 VAMSEE KRISHNA TUPAKULA

20 2291003049 1760384858 M 02-06-88 UPPARA VENKATA RAMMOHAN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 20
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291003060 1760374970 F 10-08-89 GUJIPINENI VENKATA BHARATHI

22 2291003279 1760343827 M 11-06-96 NANDHIPETA SHIVAKUMAR

23 2291003427 1760175272 F 29-10-90 JONNA REVATHI

24 2291003517 1760202583 F 31-07-87 CHINNAPADAVALA RAJESWARI

25 2291003656 1760239189 M 27-01-89 K C NAGARAJU

26 2291003845 1760453041 M 11-12-95 POSA SIVA SAI ABHILASH

27 2291004467 1760150022 M 03-09-94 B TIRUMALESH

28 2291005151 1760405032 M 25-08-93 NEYYALA BHAVANIRAO

29 2291005724 1760423340 M 10-10-96 SHAIK MAHAMMED SARFARAJ

30 2291006269 1760151623 M 12-06-97 MANOJ KUMAR VALMEEKI

31 2291006518 1760237553 M 05-04-98 CHITTEMSETTY EASWER RAJA

32 2291006622 1760107451 M 12-06-94 GUTTAMMAGARI SREEKANTH

33 2291006720 1760317362 M 20-08-93 MONDEM RAMANJANEYULU

34 2291007243 1760360683 M 03-01-89 SUNDARAPU SREENU

35 2291007662 1760162597 F 16-05-94 RANGEPALLI VASANTHI

36 2291007716 1760479261 F 23-06-89 BATHALA SAMPOORNALAKSHMI

37 2291008098 1760415996 M 10-06-87 BOMMISETTI PHANI KRISHNA

38 2291008676 1760154678 F 13-10-93 MADAKA PARVATHI

39 2291008942 1760412866 M 10-06-94 BADIGINCHULA VIJAYA KRISHNA

40 2291009434 1760257165 M 12-06-97 RAYACHOTY SAIKUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 21
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2291009502 1760193093 M 18-03-94 CHENNURI SIVA

42 2291009675 1760261683 F 05-06-97 YEDDULA HEMAVATHI

43 2301000011 1760052862 M 10-04-91 SARAPALLE NAGARAJU

44 2301000017 1760449101 M 17-08-92 CHILAKALA SREENIVASULU

45 2301000030 1760291783 F 08-06-97 DANDUBOYINA HIMABINDU

46 2301000033 1760132612 F 09-05-95 MANI MONICA KADIRI

47 2301000043 1760425049 M 15-06-92 KONERU SIVAIAH

48 2301000049 1760452478 M 22-08-95 PALLAPU BALAGANGADHAR

49 2301000052 1760238882 M 23-06-96 DUDEKULA SURENDRANATH

50 2301000065 1760394305 F 05-07-96 NALLABALLE VENKATA PRASANNA LA

51 2301000076 1760001687 F 15-04-95 TULUGU SANTOSHI

52 2301000082 1760407553 M 18-07-94 TEJADEEP CHANGA

53 2301000087 1760240859 M 05-06-93 VEMULA VENKATARAMAKRISHNA

54 2301000126 1760460648 F 24-03-96 GALI HARI BHARATHI

55 2301000155 1760421109 F 23-06-94 KONAGANI MOUNIKA YADAV

56 2301000179 1760414672 M 14-03-94 SREENIVASULU GOTURU

57 2301000197 1760426881 M 10-07-95 VENKANNAGARI SREEKAR

58 2301000208 1760110518 M 09-04-92 TIMMANNAGARI VINOD KUMAR

59 2301000217 1760200174 F 20-07-97 PALAGIRI ROSHINI

60 2301000225 1760135539 M 26-05-93 SHAIK PASUPULA SHAMEEN BASHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 22
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2301000276 1760246711 M 18-05-87 C RAVI KUMAR

62 2301000279 1760201190 F 24-10-97 BHUPANAM NAGA NAVYA

63 2301000288 1760332858 F 12-07-94 CHIRLU GOPALAMMA

64 2301000290 1760416010 M 18-07-95 PALLA ASHOK KUMAR

65 2301000294 1760215664 F 08-08-94 APPAYAPALLI ESTHER

66 2301000322 1760464460 F 07-07-88 PULI ANURADHA

67 2301000323 1760295650 M 07-05-95 GANDLAPENTA HAROON BABU

68 2301000327 1760277078 M 16-03-89 BERI SATYANVESH

69 2301000331 1760032691 M 03-12-93 KAVALI SIVA SAI KRISHNA

70 2301000338 1760244515 F 22-03-97 ARAVETI ANITHA

71 2301000339 1760387464 M 15-07-88 SUDHEESH BABU PALAGIRI

72 2301000349 1760337792 F 05-05-96 SANA PRASANNA

73 2301000350 1760150974 F 18-02-97 SRAVANI TANGUTURI

74 2301000365 1760326276 F 10-06-96 MANGALA NEELIMA

75 2301000380 1760253609 M 19-05-91 SREERAMDAS DINESH KUMAR

76 2301000385 1760451581 M 07-06-95 RAJAN PIO MASSIMO FABBRI

77 2301000417 1760418665 M 06-06-97 TIRUPATI LOKESH

78 2301000418 1760332157 M 25-07-96 BALA SATHISH YADAV

79 2301000431 1760236759 F 15-05-93 RABBA SNEHA

80 2301000432 1760390687 M 16-06-93 CHEDULLA RAJA SEKHAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 23
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2301000437 1760474967 M 13-06-89 M CHANDRA SEKHAR

82 2301000443 1760481404 F 14-07-88 NAMBURI VENKATA RAMANAMMA

83 2301000484 1760221625 M 15-06-97 MUSTURU SIVA PRASAD

84 2301000487 1760001681 M 23-07-92 ANTHATI SREENIVASULU GOUD

85 2301000488 1760387335 F 26-06-97 BEDUDOORI PRAVALLIKA

86 2301000508 1760473644 M 16-03-94 VANTHATIPALLI MANOJ KUMAR

87 2301000524 1760454233 M 12-06-96 MAHENDRAKAR JAGADEESWARA RAO

88 2301000544 1760262062 M 24-06-95 ALANKARAM VENKATA VASANT KUMAR

89 2301000551 1760417644 M 09-11-92 CHOWDAM SHANMUKA ANAND

90 2301000578 1760186980 M 08-05-92 MOTHUKURU SIVA KUMAR

91 2301000580 1760322765 M 15-02-93 GUDDITI ANAND KUMAR

92 2301000603 1760142601 F 23-11-91 S KANTHI

93 2301000650 1760234934 M 15-06-90 CHOWDAM SIVA KUMAR

94 2301000679 1760287416 F 04-02-97 KOTTAPALLI HEPHSIBAH

95 2301000683 1760337702 F 10-02-96 GALI RAGAMAINI DEVI

96 2301000688 1760174751 M 01-06-92 ALAMURI SAJAHAN

97 2301000698 1760436450 F 22-03-97 SRIPERAMBADUR MONIKA

98 2301000704 1760096761 M 25-11-96 REDDY SURENDRA CHINTHAKUNTA

99 2301000735 1760214073 M 15-03-95 K S JANARDHAN

100 2301000756 1760342864 F 10-06-96 UDAYAGIRI MAHINOOR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 24
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2301000760 1760430744 F 02-03-97 JALADURGAM LAKSHMI NARASAMMA

102 2301000769 1760131936 M 10-05-96 GUNDLURU BABAIAH

103 2301000817 1760262091 F 19-10-97 CHOWDAM NAVEENA

104 2301000828 1760182330 M 31-08-92 SRIRAMA RAVI KIRAN

105 2301000837 1760164808 M 18-06-85 VOGGU PAVAN KUMAR

106 2301000841 1760341107 F 10-06-94 SUNKARA SUNEETHA

107 2301000843 1760143841 M 19-05-89 DURGAM KHASIM HUSSAIN

108 2301000847 1760464548 F 07-07-88 JANA PADMA SRI

109 2301000856 1760105127 M 10-07-89 MATTAM PRAVEEN KUMAR

110 2301000893 1760339456 F 03-08-93 BESTHA MANJUSHA

111 2311000822 1760441217 M 14-07-95 ENNAM SAIKUMAR

112 2341001252 1760263339 M 10-07-97 DANDEBOINA SUJAN KUMAR

113 2371000494 1760409153 M 15-06-88 MANMADHA RAO KORNU

114 2371000656 1760182721 M 05-05-93 TULUGU SAI RAJU

115 2371001086 1760236338 M 03-08-95 AMBALLA VENKATA RAMANA

116 2401000001 1760372765 F 25-08-92 TELUGU HIMA BINDU

117 2401000009 1760207904 F 04-11-96 NARALA SAILAJA

118 2401000070 1760209242 M 14-08-96 GOSALA PRASANTH

119 2401000075 1760439675 F 10-04-88 K SUHASINI

120 2401000095 1760036048 M 20-11-91 M S RUPESH KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 25
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2401000123 1760142412 M 10-07-93 KOTHAPETA SIVAIAH

122 2401000128 1760419734 M 21-05-95 K NAGENDRA BABU

123 2401000131 1760386042 F 07-07-96 PALADI YASHASWINI

124 2401000150 1760300269 M 25-06-91 BRAMHAIAH YANAMALA

125 2401000182 1760069988 F 29-05-90 GANAKALA ESWARI

126 2401000187 1760377084 F 10-07-97 GOLLA SRAVANI

127 2401000202 1760379680 F 09-08-92 BOYA RENUKA DEVI

128 2401000216 1760375531 M 15-07-90 BOMMANA PENCHALAIAH

129 2401000305 1760244803 F 06-04-98 MALISETTI DIVYA

130 2401000308 1760459272 M 14-06-92 SANKALA NAGENDRA BABU

131 2401000314 1760389187 F 10-02-91 B DIVYA

132 2401000330 1760335014 F 04-05-97 GOLLA SREELAKSHMI

133 2401000383 1760364471 M 29-04-89 M MUBARAK ABAMMAD

134 2401000396 1760092382 M 04-06-96 MADAKA PAVAN KUMAR

135 2401000423 1760475128 M 17-03-96 BYRABOINA VENKATA AVINASH

136 2401000456 1760251207 M 10-05-95 D SUBHAN BASHA

137 2401000484 1760280008 M 07-08-97 ORUGANTI JANARDHAN

138 2401000497 1760301226 M 07-12-96 TELUGU SREENI VASA VISWANATH

139 2401000500 1760353666 M 23-02-87 K ARAVIND BABU ACHARI

140 2401000516 1760362011 M 10-06-90 B VISHNU VARDHAN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 26
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2401000621 1760359163 F 01-07-92 DIDDI ANITHA

142 2401000649 1760458128 F 16-05-88 S VANI

143 2401000654 1760287389 M 02-08-91 A NARESH

144 2401000666 1760410179 M 13-06-92 AKKELA EDIGA BHANU PRAKASH

145 2401000678 1760053677 M 07-07-88 NARAYANASWAMY PAPPURU

146 2401000735 1760206797 M 11-04-96 MANERI MANJU SAINATH

147 2401000816 1760279952 M 15-04-90 KOTI NARESHKUMAR

148 2401000829 1760235571 M 03-05-89 BOYA SEKHAR

149 2401000869 1760361025 M 14-09-97 UDUGUNDLA JAGADEESH

150 2401000905 1760402308 M 23-12-90 KASI VEERANJANEYULU

151 2401000907 1760381609 M 24-07-92 V SATYA RAGHAVENDRA

152 2401000911 1760405965 M 26-08-94 KAKARLA SIVA NAGARAJU

153 2401000912 1760454133 M 15-06-97 DHONTHULA SIVA PRASAD

154 2401000921 1760364016 M 19-06-96 JANGAM SIVA KIRAN

155 2401000930 1760435643 M 29-03-87 P RAHIM

156 2401000967 1760125015 M 07-04-93 J C VIJAYA BHASKAR

157 2401001011 1760394088 M 24-05-91 JUTURU ESWAR KUMAR

158 2401001015 1760019152 M 12-04-91 UMMADISETTY VISWANADH

159 2401001122 1760308152 M 14-02-97 M ROHITH

160 2401001175 1760438208 M 01-06-94 P NAZEER

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 27
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2401001199 1760214912 M 10-06-93 DUDEKULA SHAIKSHAVALI

162 2401001202 1760308261 F 05-05-97 BANDIKE SUGUNA CHANDRIKA

163 2401001206 1760202181 M 04-02-93 TELUGU KRISHNA KANTH

164 2401001311 1760310512 F 12-06-95 KENCHUGUNDE GAYATHRI

165 2401001331 1760388755 F 08-01-98 CHILAKALA MOWNIKA

166 2401001336 1760363456 M 06-06-86 MAHENDRANATH MOOLA

167 2401001337 1760299150 M 23-07-94 CHUTTINTI PAVAN KUMAR

168 2401001417 1760492154 M 04-06-91 NEELAM RAJESH

169 2401001423 1760488929 M 08-10-91 K VENKATESWARA GOWD

170 2401001447 1760444860 M 25-07-96 SHAIK MAHAMAD RIYAZ

171 2401001526 1760431231 M 09-08-88 NAKKA NARESH

172 2401001539 1760366244 M 14-06-86 RAMAKRISHNA G

173 2401001550 1760037257 M 15-04-94 KURUVA MUNI KUMAR

174 2401001596 1760234619 F 07-07-91 INDRANI GADDAM

175 2401001640 1760250703 M 10-06-88 RAVEENDRUDU GANDIKOTA

176 2401001669 1760425919 M 06-06-91 K MADHUKAR

177 2401001680 1760302982 M 24-08-97 MULAKALOLLU LOKESH

178 2401001718 1760166660 M 16-06-97 TALARI PRAKASH

179 2401001830 1760462726 M 08-02-88 K BABA AKBAR

180 2401001831 1760427635 F 24-07-97 SREESAILAM HYNDAVI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 28
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 2401001842 1760376025 M 27-03-94 EDIGA PAVAN KUMAR

182 2401001848 1760363254 M 08-07-96 ANGIREKULA NAGARJUNA

183 2401001888 1760251038 F 05-04-97 KOTIPI NETHRAVATHI

184 2401001890 1760259732 F 25-05-90 THUMMALA KALPANA

185 2401001893 1760483786 M 05-07-90 DUDEKULA SUBBA RAYUDU

186 2401001904 1760312750 M 15-05-96 GORANTLA GURU PRASAD

187 2401001918 1760179118 M 19-07-97 ANNEPOGU VINEETH PAUL

188 2401001927 1760165389 F 10-02-98 BUDILI GANGA BHAVANI

189 2401001943 1760196104 M 23-04-89 BELAGANTI RAMESH

190 2401001960 1760465177 M 12-06-96 PACHARLA VENKATA BHUPAL

191 2401001966 1760337580 M 04-04-95 BINGI SURESH KUMAR

192 2401001987 1760240762 M 01-05-89 MANGALI SURYA NARAYANA

193 2401001991 1760421375 M 08-06-94 BESTHA BALA GANGADHAR

194 2401002004 1760323970 M 05-06-97 MEKALA HARIKRISHNA

195 2401002019 1760377337 M 12-03-97 THALLA THARUN KUMAR

196 2401002076 1760211941 M 25-01-98 UNNI RAMESH

197 2401002105 1760239442 F 10-05-88 MISINI SUNANDAMMA

198 2401002189 1760221394 M 06-02-95 C MALINGAPPA

199 2401002229 1760357315 M 20-11-96 TELUGU DINESH KUMAR

200 2401002254 1760349303 F 08-08-88 AAVULA VIJAYA LAKSHMI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 29
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

201 2401002256 1760322174 F 17-08-92 THANAKANTI SAILA SHIRISHA

202 2401002285 1760385257 M 13-03-92 VAVILAPALLI VENKATA RAMANA

203 2401002301 1760289753 M 07-06-92 GOLLA SIVAPRASAD

204 2401002309 1760480317 M 16-03-95 MANGALA ABHISHEK

205 2401002340 1760089012 F 20-06-89 CHEDDE RAJANI

206 2401002356 1760363759 M 19-06-97 DHAIPULE NARENDRA KUMAR

207 2401002362 1760096030 M 11-06-96 KURUVA POOJARI CHANDRA KIRAN

208 2401002369 1760377320 M 07-06-91 VISWANADHAM RAJA

209 2401002400 1760326914 M 02-08-95 INJETI DASTAGIRI

210 2401002406 1760227969 M 12-06-96 BODDECHARLA NARASAIAH

211 2401002407 1760181910 M 18-06-90 KANNAMREDDI RAMBABU

212 2401002493 1760416898 M 15-08-95 CHAKALI RAJU

213 2401002503 1760417077 M 07-07-96 VENU GOPALACHARI PERNAPATI

214 2401002525 1760143691 M 09-09-95 KATIKE JAVEED

215 2401002545 1760260529 F 11-08-97 MAMILLA SIVA JYOTHI

216 2401002565 1760262063 M 04-10-93 POLAKALLU SAI CHARAN

217 2401002580 1760492085 M 15-08-89 DUDEKULA JAVED

218 2401002583 1760403091 M 01-06-96 VADDE VENKATA SIVA PRASAD

219 2401002585 1760071385 M 13-07-89 JUPALLY BHASKAR

220 2401002619 1760307036 F 17-03-96 AMIDALA MOUNIKA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 30
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

221 2401002628 1760404911 M 14-06-93 NADENDLA VENKATA SUBBAIAH

222 2401002638 1760243751 F 27-04-98 BANDI LAKSHMI PRIYA

223 2401002653 1760171667 M 19-10-88 SANDHYAPOGU AJAY RAJ KUMAR

224 2401002677 1760204293 M 12-04-96 DANDU MANJUNATH

225 2401002682 1760262534 M 07-05-92 MANDLA UMA MAHESWAR

226 2401002701 1760374988 M 09-02-96 SIPALA PRAVEEN KUMAR

227 2401002726 1760259191 M 13-06-94 VENKATAPAVAN KUMAR MADHAVARAM

228 2401002822 1760323880 M 27-03-91 EHASHANULLAH MOHAMMAD PINJARI

229 2401002881 1760276994 F 28-04-96 TUMULA LAKSHMI DEVI

230 2401002885 1760442089 M 03-07-88 C SATYANARAYANA

231 2401002890 1760475302 F 03-01-95 SRAVANTHI SOMANAPALLI

232 2401002912 1760409467 F 20-06-96 THATI MAHESWARI

233 2401002918 1760390637 M 02-06-91 SYAGANDA MURALEE KRISHNA

234 2401002929 1760419890 M 16-06-93 NARIGENNA GARI RAMESH

235 2401002938 1760276477 M 19-09-93 C HARI KRISHNA

236 2401002947 1760445740 F 19-07-91 BUGIDI LAKSHMI

237 2401002958 1760327877 M 17-12-96 GUDURU PAVAN KALYAN RAJU

238 2401002994 1760344230 F 25-10-95 SHAIK YASMIN

239 2401003004 1760218529 F 22-03-96 GANGAVARAM SAI SUNEELA

240 2401003007 1760358247 M 10-06-96 GEDALA RAJASEKHAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 31
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

241 2401003009 1760455736 M 15-06-96 GONGATI NARESH

242 2401003032 1760354328 M 07-06-96 AKKEM SAI SASIKUMAR

243 2401003088 1760069053 M 08-04-89 SANGINADAM VENKATASEKHAR

244 2401003165 1760289820 M 27-08-91 SURENDRA M NANDAVARAM

245 2401003180 1760395771 M 19-07-94 MAMUDURU NARENDRA

246 2401003246 1760395674 M 05-07-92 SARUKOLLA SUBBARAYUDU

247 2401003261 1760009971 M 13-07-88 SRINATH BESTHA

248 2401003328 1760119312 M 05-07-94 MANGALA SREENIVASULU

249 2401003375 1760330488 F 01-06-95 NALLA BOTTULA MADHAVI LATHA

250 2401003443 1760461943 M 31-10-90 S SHAREEF

251 2401003466 1760427436 M 14-06-92 SUBBAGALLA NAGARAJU

252 2401003570 1760462050 M 28-12-87 VIJAYAPAL O

253 2401003581 1760135125 F 09-03-92 DUDEKULA YASMEEN

254 2401003610 1760253048 M 14-06-94 GANDIKOTA MANIKANTA

255 2401003638 1760445405 F 06-06-96 NANDYALA LAKSHMI BHAVANI

256 2411000496 1760329334 F 03-06-97 DURISETY LOHITHA

257 2411000653 1760172846 F 06-06-92 MUPPURI VIJAYASREE

258 2411001131 1760329064 M 06-04-91 SHANKAVARAM VASU

259 2411001212 1760314982 M 03-06-93 MANJUNATH BANDA

260 2411001238 1760377905 M 09-05-96 RAHUL SAI BOGA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 32
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

261 2411001391 1760482524 M 09-05-93 BHAJANTRI VISWANATHA

262 2411001494 1760443207 M 30-04-97 ANUSURI MOHAN KRISHNA

263 2411001808 1760341388 F 06-06-97 YEDUVAKA MANI

264 2411002498 1760259553 M 12-07-92 YANDALA PRAVEEN KUMAR

265 2411002717 1760371633 M 10-06-95 KOSINEPALLI GURUPRASAD

266 2411003191 1760367566 F 08-08-95 RAPURI SHALINI

267 2411003682 1760210842 M 08-06-89 GODDUMARRI NAGASESHU

268 2411004063 1760384820 M 01-05-95 BANDI VENKATA SUBBARAYUDU

269 2411004107 1760351069 M 06-04-92 PEDDARAPU SREENIVASULU

270 2411004116 1760346897 M 14-05-96 POKALA ANEENDRA

271 2411004305 1760462710 M 01-06-89 NAGARJUNA K

272 2411004392 1760425052 M 04-06-96 VINAY KAMSALA

273 2421000104 1760429895 M 10-06-90 BOMMISETTI VIJAYA BHASKAR

274 2421000471 1760241481 M 02-01-95 KOMARA PAUL PRAVEEN

275 2421000941 1760474509 M 01-08-93 VANKESWARAM RAMALINGESWARA RAO

276 2421001009 1760272910 M 05-05-91 CHOUDAVARAPU VIJAYA KUMAR

277 2421001074 1760444736 F 20-07-93 VENKATA LAKSHMI TRIVENI NAMALA

278 2451000002 1760492329 M 01-05-87 SURYA PAVAN DILEEP KUMAR EJJUR

279 2451000060 1760304353 M 16-06-91 SATYA PRASANNA KRISHNA THOTA

280 2451000092 1760365818 M 30-06-93 RAJESH GANGULA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 33
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

281 2501000048 1760077613 F 14-07-95 DUDEKULA SAHIRA BANU

282 2501000065 1760283219 F 06-08-88 SUDHARANI MIDDE

283 2501000076 1760118055 M 04-05-95 M V SAI CHARAN RAJU

284 2501000122 1760111209 M 04-03-89 REDDY GOKUL SIBBALA

285 2501000127 1760168627 M 19-04-96 VAKITIKADA MADHU SUDHAN

286 2501000185 1760226477 F 01-03-97 DUDEKULA THULASI LAKSHMI

287 2501000211 1760404165 M 18-07-97 MULABAGALA MURALIKRISHNA

288 2501000237 1760356925 F 27-01-94 BOGYAM MOUNICA

289 2501000342 1760177092 F 24-12-97 PUTHA REDDYBHAVANI

290 2501000361 1760462615 M 31-01-97 VISHNU SAHITH DASUGARI

291 2501000369 1760164562 F 28-08-97 DANAKONDA HARI CHANDANA

292 2501000432 1760112341 M 04-11-88 RAGHAVENDRA RAO DSM

293 2501000451 1760468940 F 06-03-92 KANIPAKA SANTHI

294 2501000477 1760266498 M 02-03-89 C BALACHANDRA

295 2501000497 1760193441 M 04-04-91 PUJARI MANJUNATH

296 2501000501 1760087407 M 30-08-94 MALIPEDDA SIVA KUMAR

297 2501000508 1760121658 M 08-08-96 BANDARU HARINADHA

298 2501000514 1760277366 M 06-12-89 DAMU K R

299 2501000517 1760192370 F 22-08-97 LADDAGIRI NARUSIMHA HEMAMALINI

300 2501000524 1760054580 F 14-01-95 A KEERTHANA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 34
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

301 2501000546 1760283426 F 27-04-92 CHERUKUNURU SINDHURI

302 2501000589 1760437492 F 05-01-96 K PRIYANKA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 35
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000194 1760387091 M 10-05-92 P MADAN MOHAN REDDY

2 2261001609 1760138452 M 15-06-95 MEKALA PHANEENDRANATH REDDY

3 2261003272 1760407010 M 06-07-93 CHENNUPALLI KASIVISWANADHA RED

4 2291000179 1760330603 M 13-01-91 GANGISETTY PAVANKUMAR

5 2291001614 1760473668 F 05-06-94 DHANIREDDY VYSHNAVI

6 2291001795 1760279731 M 29-04-97 SOMA SURYA TEJA REDDY

7 2291001882 1760197434 M 03-06-94 PASAM VISHNU VARDHAN

8 2291002745 1760254047 M 30-10-92 KUPPALA MANI SEKHAR

9 2291004056 1760224807 M 21-07-89 GANADHIPALLI SUDHEER REDDY

10 2291004654 1760139175 M 16-07-94 NARESH RAJU P

11 2291005256 1760306968 M 13-07-94 GUMMALLA ESWAR

12 2291005609 1760298924 M 05-08-97 GORTHI DHARMA TEJA

13 2291007092 1760452002 M 06-07-96 POLINENI VARUN CHOWDARY

14 2291007276 1760388455 M 20-08-94 THOKALA NARESH KUMAR

15 2291007346 1760275285 F 05-06-91 MARTHALA GURU LALITHA DEVI

16 2291007532 1760113196 F 08-08-97 BANDI VASANTHI

17 2291008403 1760408772 F 25-04-94 SHAIK GULFARESHA

18 2291008758 1760272374 M 14-06-95 KOPPARAPU SREENIVAS

19 2301000005 1760346320 M 03-05-92 KANCHIRAJU NAGARJUNA

20 2301000009 1760169172 M 17-06-92 KATHERAPALLI RAMASUBBAREDDY

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 36
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2301000038 1760334854 M 25-03-96 REDLAPALLI NAGARJUNA

22 2301000103 1760087507 M 13-07-94 HUJJUBAIGARI SADDAMHUSSAIN

23 2301000119 1760240192 M 15-06-96 KADIRI PRASANNA KUMAR

24 2301000219 1760284522 M 10-08-90 PALUKURI SRINIVASULU

25 2301000258 1760437610 M 06-04-92 SHAIK BABJAN

26 2301000268 1760151858 M 10-06-94 AMBATI SANDEEP KUMAR REDDY

27 2301000280 1760223603 F 01-05-91 GUTTIREDDY HYMAVATHI

28 2301000300 1760309183 M 12-06-90 SHAIK VASEEM AKRAM

29 2301000376 1760476831 M 15-06-90 GADHAMSETTY RAJESH

30 2301000382 1760060620 M 14-03-95 MARTHALA NIKIL KUMAR REDDY

31 2301000400 1760241966 M 08-11-95 RUDRALA VENKATA BALAJI

32 2301000435 1760420492 F 15-11-94 KARAPUREDDY CHANDANA

33 2301000514 1760433596 F 01-04-98 VUNDELA VISHNU TEJASWANI

34 2301000581 1760253300 M 19-08-90 KONA SUMAN

35 2301000702 1760401112 M 09-05-95 UPPALAPATI MAHIDAR REDDY

36 2301000754 1760139560 M 05-07-93 BASIREDDY SIDDA REDDY

37 2301000833 1760477312 M 15-07-94 RAVULA SUNILKUMAR REDDY

38 2301000848 1760370634 M 23-12-90 KANDUKURI DHRUVA KUMAR

39 2331000454 1760328230 M 20-08-90 RAHEEM PATAN

40 2401000124 1760280358 M 08-05-94 DONTHU NAGENDRA VARA PRASAD

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 37
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2401000221 1760292340 M 20-07-91 SHAIK NISHAR AHMMAD

42 2401000326 1760337784 M 17-03-96 G INDRA REDDY

43 2401000331 1760490513 M 23-08-92 GUDURU BHAVANI SANKAR

44 2401000680 1760323118 F 15-04-95 PATHAN SALMA

45 2401000711 1760341322 F 10-08-95 NANDYALA SRAVANI

46 2401000828 1760358605 M 13-07-96 MEKALA JAYADEEP REDDY

47 2401001088 1760272344 M 10-03-95 VENNAPOOSA SIVASANKAR REDDY

48 2401001193 1760346009 F 23-02-98 SANGIREDDY MRUNALINI

49 2401001220 1760425451 M 10-05-90 KANDARI RAJASEKHAR

50 2401001223 1760407232 M 15-06-96 KATARI RAMESH

51 2401001238 1760256198 F 15-06-97 CHITTEM SUSHMA

52 2401001243 1760440228 F 09-02-92 SHAIK RAZIA SULTANA

53 2401001448 1760352504 M 18-06-96 SHEELAM GURIVI REDDY

54 2401001458 1760110657 M 06-03-97 NOOKALA JAGAN MOHAN

55 2401001666 1760396926 M 23-06-95 CHERUVU VAMSI SAI KRISHNA REDD

56 2401001723 1760395043 M 11-06-96 AKULA VENKATESWARLU

57 2401001978 1760273092 M 31-05-95 SURAPURAJU AKHIL

58 2401002058 1760015760 M 08-07-94 SHAIK VALI

59 2401002177 1760428899 M 10-08-91 RAMAYANAPU RAJESH

60 2401002260 1760298681 M 15-02-97 KOTA JAYA BHARATH REDDY

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 38
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2401002292 1760302310 M 16-06-95 KARANAM PRANEETH KUMAR

62 2401002428 1760386336 F 30-08-93 SHAIK FARHEEN SULTANA

63 2401002448 1760047376 M 09-02-92 SAREDDY RAVIKUMARREDDY

64 2401002785 1760374107 F 02-04-97 DAYYAM JANAPRIYA

65 2401002795 1760010453 M 12-07-93 B C R VENKATARAMUDU

66 2401002812 1760403272 F 16-07-97 SYED RASOOL BEE

67 2401003249 1760424717 M 12-06-96 NARAYANAPPA GARI SOMA SEKHAR

68 2401003254 1760300867 M 18-06-92 SHAIK APSAR

69 2401003267 1760277325 F 31-05-97 CHALLA MAMATHA

70 2411000578 1760350675 F 31-07-95 PATTIPATI NAVYASREE

71 2411000692 1760212029 M 02-08-96 SINGAMSETTI VENKATESH

72 2411001685 1760353999 F 21-04-97 LATCHIREDDY RAMYA VANI

73 2411003530 1760423717 F 19-07-95 VEMULA UMA

74 2411004214 1760284157 M 12-06-96 SAMMITI ESWARA CHAKRAM

75 2501000049 1760251162 M 01-06-90 POTHA BARADWAJA REDDY

76 2501000115 1760312922 F 19-10-91 VALLEM RAMYA

77 2501000186 1760107283 F 01-01-91 SHEIK RESHMA

78 2501000279 1760430518 M 06-08-94 THOTLIPALLI SHAIK RASOOL SAB

79 2501000370 1760168770 M 02-09-94 HEMATEJA REDDY M R

80 2501000394 1760268023 F 16-02-93 MADHURANTAKAM JYOSHNA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 39
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : KADAPA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2501000521 1760276743 M 21-06-89 KONDURU SUDHEERKUMARRAJU

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL


DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT SELECTION, ou=TSS,


2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6
b03e6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad
3212220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT
VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.25 10:13:21 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291001655 1760403870 F 10-04-92 DURGAM ANITHA

2 2291002102 1760109956 M 02-08-93 GORRE ANIL

3 2291002909 1760116768 M 20-03-94 THANGALAPALLI SHIVA

4 2291002945 1760060914 M 26-06-84 KUMARASWAMY ELKAPALLI

5 2291005050 1760293870 M 16-07-94 CHAMANAPELLI RAJASHEKAR

6 2291006508 1760458157 M 14-03-89 JEEVAN KISHOR G

7 2291006660 1760256827 M 03-11-91 NAVEEN KUMAR VAIDYA

8 2291006752 1760355587 M 20-03-89 DURGAM ANIL

9 2291008055 1760202739 M 04-12-96 MADHURAKAVI LAXMANA SWAMY

10 2291008453 1760236124 F 24-01-92 SANKASALA KAVYA PRIYADARSHINI

11 2291008681 1760295900 M 05-07-91 MORUGU KISHAN KISHAN

12 2291009581 1760268220 M 26-08-95 KUSANAPALLI MANIKANTA

13 2311000012 1760014050 M 02-08-91 PERUMALLA PRADEEP KUMAR

14 2311000017 1760034509 M 20-07-88 ERUKALA RAKESH

15 2311000025 1760186862 M 08-05-87 SRIKANTH B

16 2311000051 1760395467 F 09-11-95 KODADI SWARNA KUMARI

17 2311000053 1760417170 M 04-06-92 GAJJELA MARUTHIRAM

18 2311000094 1760215041 F 15-11-92 BOJJA SUSHMA

19 2311000096 1760444395 M 12-08-86 GUVVALA SRINIVAS

20 2311000100 1760422834 M 09-06-87 PANDULA SUDHAKAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2311000104 1760346664 M 05-06-86 MAHESH KUMAR BOGAM

22 2311000106 1760459404 M 22-07-91 GUDIKANDULA PRASHANTH

23 2311000108 1760235022 M 12-07-86 RAMANCHA RAVINDER

24 2311000145 1760452600 M 03-06-94 K VENKATESH

25 2311000152 1760269428 M 05-04-86 ASHEERVADAM REDDYMALLA

26 2311000155 1760404927 F 17-08-96 MAMIDI HARIKA

27 2311000157 1760188874 M 22-08-85 SHRAVANKUMAR Y

28 2311000182 1760141000 M 11-08-88 PASHAM ABHILASH

29 2311000246 1760429291 M 18-05-91 PANUGANTI NARENDER

30 2311000267 1760333661 M 03-07-96 GANGADHARA SURAJ

31 2311000304 1760129038 F 07-01-91 BOTTLA ANUSHA

32 2311000322 1760445444 F 24-03-97 THUMMA SHALINI

33 2311000359 1760011252 M 06-06-96 HASTHAPURAM VISHAL

34 2311000376 1760461592 M 02-02-96 KANAMALLA KALYAN VARMA

35 2311000415 1760487237 M 18-03-90 DASANAM RAKESH

36 2311000445 1760025432 M 02-07-94 POOSALA MADHUKAR

37 2311000452 1760108045 M 07-12-96 IPPA PRAVEEN KUMAR

38 2311000474 1760194075 M 10-09-96 SUDDALA AJAY

39 2311000509 1760196793 M 02-08-96 VELPULA NIKHIL KUMAR

40 2311000568 1760274156 M 06-05-94 GANTA SREENIVAS

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2311000579 1760000810 M 01-09-88 MASAM KISHORE KUMAR

42 2311000600 1760087231 F 25-05-91 POTHULA SAMATHA

43 2311000613 1760306445 F 11-05-94 CHILUKA SRAVANTHI

44 2311000725 1760284135 M 15-07-88 B RAJENDER

45 2311000765 1760112735 M 18-07-95 NIKHIL BATTU

46 2311000771 1760025599 M 08-02-94 DASARI NARESH KUMAR

47 2311000776 1760074069 M 06-07-87 YERROLLA PRUDHVIRAJ

48 2311000780 1760331677 M 31-05-91 YADA RAKESH

49 2311000812 1760013125 M 12-10-96 MATTE VENKATESH

50 2311000847 1760194369 M 06-06-86 THIRUMALESH GASIKANTI

51 2311000878 1760243292 M 30-04-94 JERIPOTHULA SHIVAPRASAD

52 2381000068 1760074866 M 16-10-86 SHYAM KUMAR GADDALA

53 2381000095 1760390035 F 26-02-98 GASIKANTI BHAVANI

54 2381000274 1760095642 M 04-05-90 SAPIDI SHRAVANKUMAR

55 2401000252 1760301889 M 27-07-86 KUMARASWAMY KONDA

56 2401000325 1760101142 M 06-06-97 ADAVENI AKHIL

57 2401000754 1760264459 M 10-05-93 PAASHAM NAGARAJU

58 2401002627 1760097476 M 28-02-93 SOGAALA SRINIVAS

59 2401002654 1760288462 M 09-12-88 RAMALA NARESH

60 2401002780 1760299156 M 25-10-92 DURGAM MILIND

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2401003011 1760405912 M 12-06-94 ASHODA PRUDHVIRAJ

62 2401003590 1760233570 M 08-06-87 MOTTHUKOORI RAMESH

63 2411001217 1760265384 M 10-05-94 GADDIPARTHI KIRAN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000269 1760010113 M 20-04-94 BANOTHU SHARATH KUMAR

2 2291003873 1760464168 M 12-08-95 DHARAVATH GOPI

3 2291004008 1760173412 M 11-07-90 LAVUDYA P K CHOUHAN

4 2291004237 1760188133 M 17-06-92 MEESALA ERRANNA

5 2291004938 1760395197 M 14-04-88 S RAMLAL

6 2291005696 1760295127 M 26-06-92 KORRA SUNILRAMNAYAK

7 2291005738 1760304247 M 08-07-94 NARESH BODA

8 2291006751 1760485626 F 23-03-97 LAUDYA ANUSHA

9 2291007210 1760480110 M 21-11-91 GEDAM MURALIDHER

10 2291008503 1760379016 M 22-01-94 JATAVATH KRISHNA NAIK

11 2291008520 1760176749 M 16-03-91 JADHAV PURUSHOTHAM

12 2291008557 1760019401 M 01-04-91 CHIDAM NAGARAJU

13 2291009276 1760398416 M 09-06-91 LAVUDI GOVINDU

14 2311000082 1760048393 M 22-04-92 AZMERA SRINIVAS

15 2311000119 1760264636 M 16-07-95 MALOTHU VINODH NAYAK

16 2311000150 1760279631 F 04-02-96 GUGULOTH SUNITHA

17 2311000566 1760133977 M 04-02-91 KUTHATI ANJAIAH ANJAIAH

18 2311000601 1760275698 M 05-06-95 BANOTH KUMAR

19 2311000705 1760264241 F 14-06-93 ADAVATH SANTHOSHI

20 2311000781 1760417152 M 10-08-92 RAJESH GUGULOTH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2311000894 1760307463 F 20-07-88 GUGLOTH RAJITHA

22 2381000114 1760358381 M 02-12-94 LAVODYA RAMAKRISHNA NAIK

23 2381000151 1760146456 M 09-08-93 BHUKYA VINOD KUMAR

24 2381000346 1760120932 M 05-09-87 BANOTH VINOD KUMAR

25 2381000616 1760441556 F 10-09-95 PORIKA ANUSHA

26 2381001167 1760361437 F 18-05-95 TEJAVATH ANUSHA

27 2401000196 1760192364 M 10-11-94 BONTHA DHAMMANNA

28 2401000515 1760253696 M 02-07-95 BADAVATH RAJU

29 2401000860 1760276882 M 09-07-93 BANOTH RAJESH

30 2401001546 1760139243 M 15-06-92 MOOD MOHAN

31 2401001601 1760289279 M 08-08-91 AJMIR RAMESH

32 2401003237 1760274904 M 15-03-96 MALOTH MAHESH

33 2401003416 1760367276 M 04-08-88 SIDAM BHEEMRAO

34 2521000661 1760286725 M 15-07-92 BHUKYA SAIDULU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000203 1760293149 F 15-06-94 PERUMANDLA RENUKA

2 2291000724 1760484871 M 01-04-95 ERUMALLA RAMESH

3 2291000948 1760449542 M 16-03-95 KASULABAD BABU

4 2291001598 1760486470 M 20-06-94 BOMMAKANTI RAJU

5 2291001942 1760334283 M 02-08-91 BANDIPELLY HARISH KUMAR

6 2291002051 1760480521 M 03-05-95 BINAVENI HARISH

7 2291004202 1760342539 M 23-11-95 RANGU ANIL KUMAR

8 2291004521 1760098297 M 18-03-97 JAGANNATHAM VENKATA YASHWANTH

9 2291004959 1760268614 M 03-02-96 MOHANSAI KRISHNA BOMBOTHULA

10 2291005300 1760387982 M 10-06-93 GANGADHARA PRASHANTH

11 2291005831 1760247804 M 11-08-92 DASARI VINAY KUMAR

12 2291005971 1760424841 M 15-08-95 SWARGAM SAI KUMAR

13 2291006267 1760160140 M 25-07-87 SANTHOSH BABU POLOJU

14 2291006636 1760283513 M 08-07-91 NARRA MALLESH

15 2291006881 1760448105 M 03-09-89 B VINAY KUMAR

16 2291007580 1760320208 F 02-10-90 NADIGOTTI SUNITHA

17 2291008195 1760287071 M 08-03-91 KOLLURI SANJEEV KUMAR

18 2291008256 1760245766 M 13-04-96 VELMALA NARENDHAR

19 2291008709 1760458884 M 14-03-93 YASALA PRAMOD

20 2291009360 1760170089 M 04-05-94 SAI KRISHNA ANUGANTI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291009612 1760431683 M 20-03-90 BHEEMANATHI NITHIN

22 2311000027 1760374627 M 15-08-89 G RAM PRASAD

23 2311000028 1760390327 F 21-07-93 ASMA BEGAM

24 2311000047 1760187831 M 26-07-88 KOTHAKONDA SAMPATH KUMAR

25 2311000052 1760386896 F 15-09-94 SIMHACHALAM SAI JAVALI

26 2311000080 1760445178 F 28-08-95 CHINDAM MADHAVI

27 2311000125 1760164981 F 23-01-95 BODDULA VARSHA

28 2311000138 1760262280 M 22-08-88 MITHIN KASTHURI

29 2311000166 1760341621 F 10-06-93 BEJJARAPU RAMYA

30 2311000177 1760485642 M 21-01-89 MORA VIDYASAGAR MORA VIDYASAGA

31 2311000189 1760010167 M 12-10-89 BALE VASANTH

32 2311000208 1760249073 M 06-07-94 PAIDIMARRI RAVINDHAR

33 2311000214 1760308541 M 16-08-97 BATHINI VINAY

34 2311000229 1760460290 F 08-06-92 CHUKKALA MANASA

35 2311000248 1760446614 F 24-03-90 AAMANI DASYAM

36 2311000260 1760443473 M 15-07-86 MUKESHKUMAR THOKALA

37 2311000293 1760373840 F 08-12-96 ADIGOPPULA ASHWITHA

38 2311000307 1760193743 M 17-07-96 KANAPARTHI ARAVIND

39 2311000311 1760054296 M 20-03-88 SRIDHAR MACHA

40 2311000316 1760393904 M 03-07-93 CHUNCHU CHANDRASHAKER

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2311000335 1760168785 M 17-09-91 ARDHA NARESH

42 2311000354 1760137944 M 26-12-95 GADDAM RAJKUMAR

43 2311000356 1760043846 M 23-03-96 NIKHIL DINDIGALA

44 2311000430 1760406588 M 11-08-91 VENKATA AJAY KUMAR MANDHA

45 2311000437 1760026250 M 31-01-87 PRASHANTH BODDULA

46 2311000496 1760400992 F 16-04-90 LAVANYA KURIMILLA

47 2311000501 1760472473 M 14-03-90 SRIDHAR BOYAPOTHULA

48 2311000552 1760117334 M 19-10-91 NARESH KUMMARI

49 2311000596 1760138022 F 05-03-89 V SUPRAJA

50 2311000618 1760390310 M 08-07-88 POTTALA SRINIVAS

51 2311000662 1760375284 F 29-01-95 DORISHETTI MADHAVI

52 2311000678 1760294882 M 26-05-95 MOHAMMAD SAMEER

53 2311000692 1760485695 M 08-06-87 ETIKYALA MAHESH

54 2311000735 1760216303 F 15-04-92 ADI ANUSHA

55 2311000739 1760368836 F 15-09-96 BOINI LAVANYA

56 2311000753 1760400262 M 15-07-91 GOTTAM SHIVA

57 2311000814 1760119170 F 26-11-93 ANUSHA VENNAMANENI

58 2311000818 1760388817 F 18-01-98 ASARA LOHITHA

59 2311000832 1760409217 M 16-08-86 GOPINAVENI GANGADHAR

60 2311000853 1760249560 F 01-12-95 JEELA TEJASWINI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2311000881 1760241049 F 20-07-96 MADISHETTY SWATHI

62 2311000890 1760122047 M 12-06-93 KARUKURI PRAVEEN KUMAR

63 2311000905 1760254077 M 26-04-94 AKHILARJUN KUMAR KONDA

64 2311000916 1760378474 M 01-08-88 BOINI LAXMAN

65 2311000920 1760190524 F 22-07-97 SAMANTHULA DIVYA

66 2311000932 1760123195 F 14-09-95 PUTTA DURGAPRASANNA

67 2311000952 1760169112 F 29-04-94 PEDDAPELLY JAYALAXMI

68 2311000956 1760049578 F 31-10-97 DENABOINA RACHANA SREE

69 2311000975 1760015862 F 09-06-89 KOPPULA MOUNIKA

70 2361000212 1760128258 F 01-04-96 PALLA LAHARI

71 2381000990 1760279760 M 22-02-98 PAPPU SAI KRISHNA

72 2401000413 1760286733 M 17-05-97 AILLA SAIKRISHNA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : KARIMNAGAR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000823 1760463718 M 18-01-96 DONKESHWAR SUJITH KUMAR

2 2291001032 1760466425 M 10-04-90 RAMIDI SRINIVAS

3 2291003602 1760350986 M 10-01-95 PAVULURI LALITH BABA

4 2291009621 1760490169 F 02-07-93 REGONDA YASHASRI

5 2381000145 1760415534 M 11-01-93 MOHAMMAD RAIZAHMED

***********************************************************************************************************************************

PRASHANT
Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING
PERSONNEL SELECTION, ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa1

VISHNU 2215d6b03e6300dd376a190082473228,
postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf544

SAWAL
5b8dfad3212220c34e15b4998cc3fb19164,
cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:23:46 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291001130 1760204382 M 25-06-94 JOSE PRAKASH KATHULA

2 2291004767 1760298910 M 24-05-91 DASARI GOPI KRISHNA

3 2291005956 1760452934 M 08-08-93 DASI PAVAN KISHORE

4 2291009480 1760213332 M 07-03-89 ADDANKI KISHORE BABU

5 2321000387 1760448589 M 08-08-93 MERIGA LOKESH

6 2341000183 1760449607 F 24-08-93 CHINNAM VINEELA

7 2341000533 1760185026 F 05-05-95 ADIDELA HARITHA PRIYA

8 2401000206 1760193116 M 17-06-90 NEELA RAJU

9 2401001022 1760425016 M 15-07-93 JENDAPPAGARI RAMA KRISHNA

10 2401001665 1760328612 M 11-07-89 GORRE JOSH KUMAR

11 2401001725 1760033531 M 10-05-96 SUDARSANAM VIJAYA BABU

12 2401002079 1760078127 M 09-05-92 KAKUMANU LAKSHMAIAH

13 2401002633 1760484824 F 04-11-93 THOMMANDRU RAMYAKRISHNA

14 2401003419 1760426687 M 15-01-87 RAVI JILLEPALLI

15 2411000016 1760341154 F 09-04-97 MEKALA LEELA JYOTHI

16 2411000021 1760271964 F 28-07-96 SWETCHA SRAVANTHI KELAVATHU

17 2411000042 1760226581 F 01-02-92 ASWINI MOTUPALLI

18 2411000059 1760070005 F 14-12-92 GODAVARTHI SAILAJA

19 2411000067 1760155730 F 21-08-92 MUKTHIPUDI PRAVEENA

20 2411000117 1760246340 F 10-07-90 GERA NIRMALA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2411000156 1760372594 F 05-05-95 PALA HAVEELA

22 2411000201 1760481541 F 03-08-96 SRAVANTHI CHOPPARA

23 2411000217 1760365570 F 11-08-95 VEDASRI JUVVIGUNTA

24 2411000222 1760034845 F 05-07-94 REVATHI CHILAKA

25 2411000248 1760198736 F 28-06-95 TANGELLAMUDI ARCHANA

26 2411000277 1760325127 F 15-06-96 GUDIPUDI KRISHNAVENI

27 2411000282 1760469328 F 11-07-95 GUDIBANDLA ANITHA

28 2411000298 1760489311 F 26-09-90 BILUGUDI SOWJANYA

29 2411000307 1760162974 F 29-12-89 PALLEPOGU SPOORTHY

30 2411000308 1760231801 F 03-07-94 JAMMALAMADUGU PRIYANKA

31 2411000320 1760435659 F 12-07-96 DAMMU SARANYA

32 2411000332 1760242898 F 21-10-91 KOPPULA DIVYA SREE

33 2411000359 1760321888 F 11-07-95 KURAPATI PRIYANKA

34 2411000363 1760326862 F 06-10-90 VEEDHI MANGAMMA

35 2411000379 1760451767 F 05-06-94 CHODAVARAPU SONY

36 2411000401 1760326691 F 30-08-95 PALLIKONDA YAMINI KRISHNA

37 2411000405 1760477759 F 02-10-96 DIYYALA TRIVENI

38 2411000419 1760321653 F 25-05-96 JANGALA RANI

39 2411000423 1760255715 F 22-04-90 MEKALA ANNY YOJESWI MALIKA

40 2411000427 1760013107 F 09-05-95 REETHIKA GADDAM

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2411000428 1760040770 F 03-08-97 CHEEKATI SRAVYA

42 2411000430 1760130281 F 29-10-94 SOUGANDHIKA DAGANI

43 2411000450 1760468083 F 04-11-92 TALATHOTY POOJA

44 2411000465 1760295620 F 29-06-96 BANDI MADHURI

45 2411000479 1760170662 F 13-05-96 CHATLA RAJESWARI

46 2411000482 1760203319 F 13-03-98 AJITHA ESTHARLA

47 2411000483 1760175845 F 30-03-97 KURAGANTI VANAJA

48 2411000495 1760073095 F 02-06-95 THOTA UMA SREE

49 2411000505 1760300259 F 28-05-93 SANDHYA VEERAPOGU

50 2411000518 1760231963 F 10-08-93 PINAPATI KRANTHI

51 2411000558 1760255765 F 16-05-95 CHORI SHUNEMI

52 2411000587 1760258844 F 01-05-90 KALATHOTI NAGA SUPRIYA

53 2411000612 1760223616 F 04-09-92 NAVYA KOPPULA

54 2411000639 1760448476 F 17-03-89 KALATHOTI HEMALATHA

55 2411000641 1760375984 F 10-09-91 BONDALA SUPRIYA

56 2411000643 1760146122 F 14-08-97 NISSY NEELA

57 2411000647 1760336386 F 27-08-92 GUDISA LAKSHMI TIRUPATAMMA

58 2411000666 1760079637 F 01-06-96 JANGAM VARSHA

59 2411000779 1760077490 M 14-06-96 SAGAR INUMUKKALA

60 2411000827 1760256944 M 19-06-95 MANNAM SREEDHAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2411000848 1760049686 M 26-09-92 KOLLURI PURNA SATISH

62 2411000865 1760220272 M 15-07-91 MATTA SURESH

63 2411000898 1760190062 M 09-06-93 ARIGI SAI RAMAKRISHNA

64 2411000927 1760241692 M 30-12-93 GADIDESI HARSHA

65 2411000932 1760220268 M 02-03-97 BADIPATI ASHOK

66 2411000946 1760225684 M 10-06-94 SRI HARSHA SIRITHOTI

67 2411000963 1760204748 M 17-06-93 INAPANURI PRANEETH

68 2411000967 1760181221 M 06-07-93 TULIMELLI SATISH BABU

69 2411000991 1760217366 M 06-10-92 KANDULA RAJ KIRAN

70 2411000992 1760130338 M 06-06-97 CHAVALA AVINASH

71 2411001006 1760081913 M 10-04-90 DUDDU RAJEEV

72 2411001036 1760296152 M 31-03-91 NUTAKKI SUNIL RAJESH

73 2411001092 1760266845 M 24-07-96 MACHERLA CHINNA BABU

74 2411001097 1760366643 M 05-11-93 TUMMALA SOMAIAH

75 2411001118 1760324260 M 28-05-87 SUNIL KUMAR ATHOTA

76 2411001140 1760290838 M 01-04-91 THALLURI RAVI KUMAR

77 2411001199 1760283179 M 15-04-88 KANCHERLA SURESH

78 2411001216 1760278477 M 05-07-93 CHINNAM MARIYA JOSEPPA

79 2411001225 1760376666 M 02-09-92 KARASALA TEJESWAR

80 2411001230 1760266232 M 10-06-87 SUNEEL KUMAR NALADI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2411001243 1760315319 M 09-06-93 BALIJEPALLI SURENDRA

82 2411001291 1760468740 M 20-06-89 ANGULURI NAGA SIVASANKAR

83 2411001342 1760482104 M 14-03-85 VAMSI KIRAN PILLI

84 2411001401 1760428077 M 30-07-93 SAI KIRAN POTHURI

85 2411001454 1760462377 M 20-06-93 TANETI RAVI TEJA

86 2411001492 1760421598 M 31-05-95 CHINTALAPUDI GAGANKUMAR

87 2411001536 1760414359 F 29-06-91 SOWMYA VIDUDALA

88 2411001545 1760329215 F 26-06-86 SRILATHA PUTTA

89 2411001591 1760173476 F 24-10-89 DUDLA SIRISHA

90 2411001636 1760052710 F 03-05-93 BANDARU LOKESWARI LOKESWARI

91 2411001696 1760209698 F 15-08-93 GADDAM RAJESWARI

92 2411001702 1760434295 F 23-02-96 DIVYAJA GUDISE

93 2411001734 1760217756 F 07-04-96 ANUSHA DAGANI

94 2411001748 1760242572 F 10-11-94 BODA PRATHIBHA

95 2411001756 1760238005 F 12-06-94 DAMAVARAPU KAVITHA

96 2411001761 1760062706 F 05-10-97 KASIMALA PRIYANKA

97 2411001778 1760210129 F 21-04-94 KOTTHURU LAKSHMI PRIYA

98 2411001797 1760319178 F 12-06-97 KONATHAM MOUNIKA

99 2411001803 1760347556 F 16-08-97 ARIGA ASHA

100 2411001858 1760336331 F 07-08-94 DASARI PRATHYUSHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2411001883 1760326382 F 13-06-95 YEDDU SURYASREE

102 2411001884 1760206307 F 14-03-97 YADALA LAKSHMI

103 2411001893 1760045208 F 06-04-96 THORLAPATI PRATHIBHA

104 2411001921 1760454281 F 10-02-86 SUNEETHA BALE

105 2411001930 1760322164 F 06-06-96 BUDDALA BHAVANA

106 2411001935 1760462777 F 23-04-97 RAYAVARAPU SUSHMA

107 2411001937 1760262637 F 28-03-96 KANCHARLA NAGA JYOTHI

108 2411001991 1760107627 F 08-05-96 BODDU SIRISHA

109 2411002001 1760273820 F 22-02-97 PORITIGADDA MAHALAKSHMI

110 2411002034 1760476347 F 22-08-96 POTNURI JAYASREE

111 2411002059 1760116155 F 18-12-96 ABBINENI SPANDANA

112 2411002083 1760430943 F 22-12-87 VIJAYA KUMARI VANGURI

113 2411002111 1760462429 F 15-07-95 UNNI LEELAVATHI

114 2411002145 1760217991 M 11-07-93 PANDULA VENKAT AJAY

115 2411002172 1760080200 M 22-07-93 JUJJAVARAPU SRIMANTH

116 2411002173 1760240836 M 18-08-94 JUVVANAPUDI PRUDHVI RAJ

117 2411002216 1760206110 M 30-04-95 KOMMU MANOJ

118 2411002281 1760206728 M 21-06-88 BOKKA JAGAN

119 2411002292 1760161594 M 12-04-88 RAJESH MADDU

120 2411002301 1760112361 M 27-06-91 KURAPATI VEERANJANEYA VARAPRAS

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411002350 1760093989 M 31-08-96 KARRA AVINASH

122 2411002379 1760094091 M 02-08-95 PARABATHINA RAVITEJA

123 2411002405 1760162893 M 13-08-97 BIJINEPALLI MARIYA BABU

124 2411002435 1760220128 M 22-11-93 BATTU SUVARNA ABHILASH

125 2411002443 1760197862 M 13-03-91 TALAMALA BABU RAO

126 2411002452 1760019386 M 12-05-88 RAJESH SONGA

127 2411002504 1760077502 M 16-06-92 INTURI VINOD KUMAR

128 2411002527 1760314290 M 05-05-93 DEVARAPALLI RAJESH

129 2411002530 1760391953 M 16-05-95 MANNAVA RAJESH

130 2411002531 1760324006 M 17-04-90 GURIJALA BABURAO

131 2411002535 1760398866 M 05-06-90 SALE KOTAIAH

132 2411002545 1760326101 M 20-06-95 PERAKALAPUDI HARI KRISHNA

133 2411002556 1760337371 M 01-06-94 MAHENDRA BABU KANCHERLA

134 2411002562 1760351232 M 15-05-91 KODALI RAKESH

135 2411002570 1760354470 M 15-06-94 SALE SAIBABU

136 2411002644 1760339816 M 18-05-91 KESANAPALLI VINOD KUMAR

137 2411002660 1760287426 M 04-03-91 VANGALA ASHOK

138 2411002673 1760315437 M 13-06-95 MANGALAGIRI KRISHNA DASU

139 2411002697 1760387985 M 16-06-95 DARA JAGADEESH KUMAR

140 2411002709 1760386243 M 06-08-88 PAVAN KUMAR KOTHAPALLI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2411002747 1760363775 M 31-07-96 MULLAPUDI NIREEKSHAN

142 2411002748 1760287157 M 02-02-96 GOLLAMANDALA THEJA

143 2411002751 1760336141 M 14-08-93 BATTU VINAY KUMAR

144 2411002768 1760415783 M 23-06-94 GUDIMATI SASIDHAR

145 2411002769 1760486509 M 21-05-92 INTETI MOHAN KRISHNA

146 2411002780 1760433390 M 26-10-94 VUNDRAJAVARAPU VISWA TEJA

147 2411002836 1760452126 M 13-07-95 MADDURI VIJAY

148 2411002842 1760478190 M 21-10-88 UDARAKONDA YUVA RAJU

149 2411002870 1760489419 M 10-05-87 DEVAKUMAR CHEKKA

150 2411002882 1760477025 M 01-09-92 KOLAKALURI NIRIKSHANA RAO

151 2411002934 1760468690 M 06-03-91 MAHANKALI VEERABABU

152 2411002960 1760447900 M 20-05-94 CHANDRA SHEKHAR BABU ALLAMUDI

153 2411002983 1760433790 M 14-11-94 CHINTHALACHERUVU ANISH PRAHARS

154 2411003025 1760224295 F 16-09-95 YADLAPALLI OSHMA RATNA SOWJANY

155 2411003083 1760321905 F 15-08-95 DAMERLA DIVYA

156 2411003104 1760298472 F 20-12-93 DEEPTHI PALADUGULA

157 2411003130 1760163544 F 24-05-93 BORRUGADDA CHANDANA

158 2411003147 1760472629 F 07-10-92 WINEELA BILLA

159 2411003153 1760232515 F 05-08-95 BORUGADDA SUVARNA KUMARI

160 2411003225 1760279478 F 17-06-97 DUBBAKA SATYA PRASANTHI DEVI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2411003235 1760269150 F 30-06-93 VARSHA KODAMALA

162 2411003246 1760358860 F 20-05-96 VENNA ANUSHA

163 2411003301 1760036805 F 10-07-93 MONDITHOKA RAMA DEVI

164 2411003302 1760383843 F 12-06-90 NIMMAGADDA SOBHARANI

165 2411003311 1760425003 F 11-02-89 SRAVANTHI ATHOTA

166 2411003347 1760045116 F 23-12-94 MEGHANA THORLAPATI

167 2411003372 1760225045 F 10-08-96 MARPU AKHILA

168 2411003392 1760174244 F 26-11-96 MANNAM VASANTHI

169 2411003402 1760361443 F 05-11-94 CHOPPARA INDIRA

170 2411003462 1760457873 F 23-04-94 YADLAPALLI NAVYASREE

171 2411003479 1760352146 F 08-08-96 KARUMANCHI KEERTHANA

172 2411003510 1760454996 F 27-10-95 KARRA YAMINI SRI

173 2411003559 1760337663 F 28-10-95 DUBA VARSHITA

174 2411003573 1760258765 F 26-08-97 GUNDEPAGA PAVITRA

175 2411003590 1760319482 F 29-12-90 DUSARI ANUSHA

176 2411003622 1760262759 F 02-02-95 MAMATHA MOPARTHI

177 2411003689 1760135480 M 25-05-92 PRATHURI JASWANTH

178 2411003808 1760166189 M 20-10-95 MANOJ KUMAR MENDA

179 2411003817 1760154727 M 03-08-93 SEELAM RANJITH KUMAR

180 2411003867 1760145363 M 08-06-93 KONDALA VIJAYA KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 2411003880 1760040905 M 27-08-97 SAMUEL VIJAY DEEP GUNUPUDI

182 2411003970 1760022425 M 30-03-91 KARUMANCHI RAVIPRAKASH

183 2411004093 1760338937 M 10-04-95 MANTI VENKATA RAMA RAO

184 2411004174 1760302715 M 30-08-96 MARUMUDI SRIKANTH

185 2411004211 1760353558 M 21-03-96 KOTHAPALLI ABHILASH

186 2411004278 1760413511 M 24-09-93 VANGALAPATI SUNEEL

187 2411004356 1760409541 M 25-08-95 ARUMBAKA SATISH BABU

188 2411004373 1760446098 M 16-12-89 MUNNANGI ASHOK

189 2411004381 1760424174 M 04-08-93 KOTA LAKSHMANA RAO

190 2411004385 1760405298 M 16-12-92 MANNAVA BHARATH

191 2411004448 1760455430 M 16-08-96 BHUPATHI PAVAN KUMAR

192 2421000018 1760011428 M 04-06-93 BOLLAVARAPU MANIRATHNAM

193 2421000027 1760127658 M 17-04-92 GEDDALA KISHORE

194 2421000166 1760482891 M 05-05-97 KANAPARTHI CHARAN SESHU

195 2421000213 1760052195 M 24-06-91 ROOP CHAND NELATURI

196 2421000367 1760007205 F 01-07-95 KATTUPALLI SUSAN

197 2421000450 1760246953 F 26-05-91 MERUGA SUDHA RANI

198 2421000454 1760249376 F 16-04-93 BODAPATI SWARNALATHA

199 2421000458 1760108413 M 19-04-97 NUDURUBATI MANIKYA RAO

200 2421000545 1760126236 M 30-08-91 EMMELA NARENDRA BABU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

201 2421000557 1760141877 F 25-02-96 BONTHA ARUNA TEJA

202 2421000596 1760114096 F 07-06-90 MANDA PRASANTHI

203 2421000649 1760166815 M 04-06-97 SESI BHARGAV SATULURI

204 2421000660 1760116242 M 04-06-92 DAMAVARAPU VENKATA RAO

205 2421000666 1760272664 F 12-09-96 NUTHAKKI SOUJANYA

206 2421000674 1760417065 M 23-05-88 ASHOK CHAKRAVARTHI K

207 2421000677 1760241666 F 22-08-95 KANCHARLA KEERTHI

208 2421000734 1760378153 M 08-08-95 CHILAKA MOHANARAO

209 2421000739 1760402942 M 03-04-95 VEERNAPU MANOJ KUMAR

210 2421000827 1760127049 F 12-08-92 GANUPALLI RINISUNIDHI

211 2421000860 1760462952 M 05-08-89 EPURI SUNIL KUMAR

212 2421000948 1760312512 F 27-03-93 PRAVEENA RANI REGULAGADDA

213 2421000967 1760319840 M 10-07-91 BUDALA MAHESH

214 2421000994 1760069022 F 01-06-95 MALLAVARAPU RAMYA

215 2421001038 1760069530 F 28-08-93 MALLAVARAPU RUPA

216 2421001057 1760130512 M 10-08-96 KASUKURTHI VIKRAM RAJA

217 2421001239 1760332807 F 12-08-88 KODAVATI NIRMALA KUMARI

218 2451000199 1760338117 M 10-06-87 SYAM BABU UNNAM

219 2461000106 1760210259 M 07-03-94 MANIKONDA SATYA RAMESH

220 2461000191 1760458297 F 15-08-95 KALAPALA PRAGATHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

221 2481000211 1760230256 M 15-07-96 KOULU RAMJI BABU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000857 1760264663 M 25-08-95 RAMAVATH KISHAN NAIK

2 2291001454 1760465599 M 05-04-94 BHUKYA AVINASH

3 2291001536 1760263042 M 04-07-93 BANAVATHU NAGARAJU

4 2291005977 1760328453 M 10-07-92 MALOTHU NAGESHWAR RAO

5 2291006204 1760191605 F 08-10-97 BHUKYA SWARNA LATHA

6 2291007017 1760010223 M 15-06-95 BANOTHU MADHU

7 2291008374 1760229658 M 30-08-96 CHAKRI NAYAK RAMAVATH

8 2291009389 1760153278 M 08-04-95 BHUKYA VENKATESWARLU NAIK

9 2341000638 1760227442 M 06-02-86 VIJAY KUMAR NAYAK SUGALI

10 2401000372 1760445035 F 22-11-92 NALLAGONDLA UMA

11 2401001032 1760418827 M 22-12-94 BANOTHU SANTHOSH

12 2401001143 1760279155 M 01-04-92 ANGOTHU SANJEEVARAO

13 2401001278 1760044531 M 15-05-92 SAPAVAT RAMESH

14 2401001366 1760015216 M 06-06-94 GUGULOTH CHINNA

15 2401001385 1760196352 M 10-08-93 JATAVATH BALA RAJU

16 2401001513 1760258245 M 20-07-94 BANOTHU RANGANAIK

17 2401001657 1760261417 M 10-06-92 GUGLOTH RAVINDHER

18 2401001812 1760404378 M 08-10-94 BHUKYA BABLA NAIK

19 2401001909 1760123681 M 25-04-85 GUGULOTHU PRASAD BABU

20 2401001925 1760404368 M 12-07-93 MUDAVATH RAVINDRA NAIK

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2401002315 1760093996 M 12-12-96 SUGALI VENKATESH NAIK

22 2401002535 1760310059 M 05-06-92 GARIKA NAGESWARA RAO

23 2401002571 1760289147 M 19-07-94 RAMAVAT SARDAR NAIK

24 2401002872 1760289460 M 16-09-94 BADISA MADHU

25 2401003233 1760408307 M 12-06-91 DHARAVATH SHANKAR

26 2401003382 1760407832 M 14-02-95 VANKUDOTH SREENU

27 2401003500 1760074510 M 10-09-96 BHUKYA CHANDULAL

28 2401003657 1760257828 M 30-04-93 CHANTI DHARAVATHU

29 2411000007 1760231009 M 15-03-96 DHARAVATU CH VENKATESWARA RAO

30 2411000057 1760456810 F 12-06-96 CHALAMCHARLA GOWTHAMI

31 2411000097 1760136069 F 20-09-96 KUTHADA SIVA NAGA JYOTHI

32 2411000126 1760035443 F 16-08-94 CHINAMARTHI SIVA LAKSHMI

33 2411000133 1760452325 F 02-09-94 SEERAM HEMALATHA

34 2411000138 1760285055 F 10-06-96 BHUKYA JHANSI

35 2411000246 1760213515 F 18-05-94 RATNA KUMARI VUYYALA

36 2411000435 1760273267 F 22-05-95 MEDA GANGA BHAVANI

37 2411000484 1760118606 F 20-05-94 ANGADI NEELIMA

38 2411000563 1760235465 F 02-03-93 JATAVATHU THIRIPI BAI

39 2411000573 1760314292 F 08-09-94 BANAVATHU TRIVENI

40 2411000606 1760477090 F 15-06-94 KANDULA RAJANI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 15
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2411000636 1760300861 F 21-07-95 GUGULOTHU ANUSHA

42 2411000674 1760306717 F 20-07-95 SULTAN SWETHA

43 2411000690 1760064541 M 02-07-91 RAMESH MUDAVATHU

44 2411000714 1760245660 M 27-09-92 JARAPALA PRATAP NAYAK

45 2411000743 1760153369 M 20-03-96 KUMBHA CHANDRA SEKHAR

46 2411000773 1760223677 M 23-04-92 MEGHAVATHU SAIDULU

47 2411000826 1760090605 M 08-07-97 VADITHE CHINNA KALU NAIK

48 2411001191 1760279485 M 25-05-96 RAMAVATHU RAMANJANEYULU NAIK

49 2411001354 1760473968 M 28-06-94 KANDULA SRINU

50 2411001475 1760465581 M 08-06-95 DEVARAKONDA SRIKANTH

51 2411001617 1760466132 F 23-08-96 BALIGA BHAVYA

52 2411001709 1760221912 F 10-05-97 BOJJAGANI ANITHA

53 2411001805 1760215148 F 27-10-93 MOUNIKA MALLI

54 2411001860 1760043581 F 05-06-96 PALAPARTHI ARUNA

55 2411001922 1760238810 F 16-01-95 DEEPIKA POTLURI

56 2411001945 1760113731 F 05-06-95 KORRA SAVITHRIBAI

57 2411002105 1760220082 F 17-08-97 JARAPALA PRATYUSHA

58 2411002138 1760039448 F 29-03-97 BADAVATH SYAMALA DEVI

59 2411002362 1760183689 M 15-03-93 BANAVATHU PARENGI

60 2411002421 1760197628 M 12-05-94 VETAGIRI VIJAYA RAJU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 16
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2411002542 1760323065 M 20-07-97 KUMBHA EDUKONDALU

62 2411002577 1760295269 M 25-04-97 PALAPARTHI PAVAN KUMAR

63 2411002628 1760328773 M 28-08-96 PAVULURI KOMAL KUMAR

64 2411002647 1760324981 M 09-05-97 ISLAVATHU RAMBABU NAIK

65 2411002784 1760434417 M 23-05-89 KUMBHA RAMA KRISHNA

66 2411002797 1760440320 M 02-06-92 KUMBHA VENKATESWARLU

67 2411002803 1760416500 M 27-08-91 TOKALA ARUN KUMAR

68 2411002814 1760458909 M 19-06-97 KETHAVATH RANGA NAIK

69 2411002869 1760467709 M 10-04-93 ISLAVATHU GANESH

70 2411002997 1760425438 M 05-02-95 MUDHAVATHU VENKATESWARLU NAIK

71 2411003063 1760238279 F 21-08-96 TIMMASARTHI VENKATA RAVALI

72 2411003337 1760245124 F 06-06-93 BODDU LAKSHMI TIRUPATAMMA

73 2411003377 1760284255 F 09-06-95 VADTHIYA KANAKA MAHALAKSHMI

74 2411003413 1760415585 F 26-04-96 NALLAGONDLA SRAVANI

75 2411003431 1760245649 F 21-07-90 BOJJAGANI HARIKA

76 2411003471 1760203600 F 01-07-93 INDLA SUJATHA

77 2411003508 1760366461 F 14-07-94 UYYALA LAKSHMI

78 2411003509 1760450012 F 21-05-97 KUMBHA ANUSHA

79 2411003556 1760297322 F 25-06-92 MEGHAVATHU LOKESWARI BAI

80 2411003653 1760234153 M 03-07-96 BHUKYA GOPI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 17
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2411003692 1760225201 M 10-08-96 AZMEERA BALA RAJU

82 2411003767 1760169653 M 04-05-93 BHAROTH PRAMOD KUMAR

83 2411003809 1760031867 M 25-03-96 PALAPARTI MANIKANTA

84 2411003968 1760168914 M 01-06-95 BANAVATHU GOPI NAIK

85 2411004102 1760314883 M 08-07-96 NEENAVATHU SURESH NAICK

86 2411004134 1760343165 M 15-12-93 KORRA SAMBA NAIK

87 2411004239 1760319392 M 16-05-96 BHUKYA NARASIMHA NAIK

88 2411004272 1760401845 M 20-05-96 RAJA DHEERAVATH

89 2411004461 1760455938 M 14-03-95 RAMAVATH CHANDULAL NAIK

90 2421000133 1760242623 M 08-08-96 GADDAM JOSHI

91 2421000188 1760162011 F 29-08-93 VALLEPU SUREKHA

92 2421000438 1760389033 M 30-03-92 POTLURI TIRUPATHAIAH

93 2421000467 1760229276 M 15-07-93 MOGILI VENKATA KOTESWARA RAO

94 2421000581 1760266388 F 19-12-93 TOKALA NAGA SOWJANYA

95 2421000737 1760427409 M 02-05-84 RAKESH KUMAR KATARI

96 2421000964 1760452138 F 03-03-93 BHUKYA KALYANI BAI

97 2421001087 1760429308 M 25-08-88 SRINIVASA RAO THOKALA

98 2421001160 1760157786 F 04-08-93 ANGADI SNEHA LATHA

99 2421001222 1760238303 F 05-05-91 RAMAVATHU BHARATHI BAI

100 2511000010 1760347639 M 06-08-93 RAMAVATHU DURGA NAICK

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 18
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2541000104 1760470779 F 26-03-96 PATHLAVATH VAKULA BAI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 19
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000790 1760447260 F 03-08-95 TIRUVEEDHULA ROJA SRI

2 2291000008 1760468375 M 10-08-87 SATEESH KUMAR PANGA

3 2291002034 1760322721 M 11-07-95 JONNALAGADDA VENKATA HARI GOKU

4 2291002706 1760221654 M 26-04-90 INDUPALLI HARSHA VARDHAN

5 2291002743 1760445193 M 02-03-90 KOPPANATHI NAGA RAJU

6 2291002767 1760262644 M 20-04-93 KANNA MANOJ KUMAR

7 2291002807 1760049514 M 10-06-95 NAGIREDDY SARATH CHANDRA

8 2291003518 1760168328 M 16-06-94 SHITTI VENKATESH

9 2291004404 1760155278 M 19-07-91 NAGATHOTA ABHINAY

10 2291004555 1760032982 M 20-11-95 MEKALA SUGUN ABHITEJ

11 2291005053 1760288502 M 09-04-98 PODILI TRUEMAN VENKATA SRIKANT

12 2291005296 1760338414 M 09-10-93 MIRIYALA PRADEEP CHAND

13 2291005888 1760248089 M 04-07-96 MEDAPUREDDY SATHISH

14 2291006969 1760476369 M 19-07-88 VEERRAJU KOKKILIGADDA

15 2291007827 1760160240 M 28-06-96 MARELLA NAGASIDDHARTHA

16 2291007828 1760444973 M 27-02-93 BASETTI LAXMI VARA PRASAD

17 2291007937 1760324333 M 10-06-91 NARNEPATI NARENDHRA

18 2291008046 1760072459 M 04-07-96 YESU VINOD

19 2291008540 1760290007 M 11-01-97 ANAGANI SRINATH

20 2341000605 1760403611 M 14-06-96 KOLLU THRIMURTHY SWAROOP

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 20
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2341000811 1760380245 M 12-03-95 KOPPISETTI HEMA VENKATESH

22 2341000850 1760485323 M 11-09-96 DAMPANABOYINA MEGHA CHANDRA MO

23 2341000968 1760491095 M 11-11-95 SANGARU KIRANKUMAR

24 2341001083 1760135768 M 20-06-97 TIMMALA UMAPATHI

25 2341001184 1760330991 M 15-02-89 SIDDANI CHANDRA SEKHAR

26 2341001199 1760489735 M 13-07-94 AMBATI MAHESWARA RAO

27 2371000025 1760453222 M 06-06-94 DUPPALA VENKATESH

28 2371000066 1760454954 M 01-12-93 MEDASETTI MEHER CHAITANYA

29 2371000476 1760424619 M 19-06-93 JERRYPOTHULA SRINIVASA RAO

30 2371000604 1760453123 F 30-04-90 VARADA SRI VENKATA SATYA HARIK

31 2371000769 1760290420 M 28-08-89 HEMANTA KUMAR BEHERA

32 2371000824 1760229884 M 18-05-96 GOONA VIJAY SANTOSH

33 2371001089 1760233449 M 02-05-97 SIRIKI VENKATA RAJA SATYA SUNI

34 2371001120 1760213548 F 15-05-94 U KIRTI REDDY

35 2371001437 1760342024 M 16-06-90 PAVANSAI DOKKU

36 2371001524 1760273679 M 09-05-97 VASANTALA DILEEP KUMAR

37 2371001584 1760415319 M 09-07-95 REDDI PAVAN KUMAR

38 2371001700 1760444086 M 01-07-94 VIJAYA KUMAR GADI

39 2371001722 1760220320 M 21-06-92 NEDURI TEJESWARARAO

40 2371001793 1760353973 M 14-08-96 CHEBOLU MAHESH MANIKANTA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 21
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2371001798 1760213200 M 22-12-93 GOLTHI CHANDRA KIRAN

42 2371001873 1760385046 M 09-06-89 RAMESH DOMA

43 2401000034 1760267327 M 17-05-95 CHINTADA DILLESWARA RAO

44 2401000067 1760321593 M 24-12-94 JUBBURI NAGA SATYA KUMAR

45 2401000276 1760120800 M 22-12-94 PARISA RAVI TEJA

46 2401000295 1760406532 M 23-03-97 GUNDLAPALLI YESWANTH

47 2401000322 1760300913 M 08-11-94 KONDAVEETI BHASKARA SAI

48 2401000408 1760119991 M 01-07-97 SANAPATHI RAMARAJU

49 2401000660 1760403784 M 09-06-88 KRISHNA RAO PODHILAPU

50 2401001300 1760415973 M 03-07-94 KONDAPATURI ASHOK KUMAR

51 2401001401 1760422405 M 05-05-91 NUNNA KARTHIK

52 2401001917 1760410109 M 31-08-92 NADAKUDITI PAVAN KUMAR

53 2401001998 1760089536 M 30-07-93 THOTA NAGARAJU

54 2401002010 1760393815 M 08-07-91 KOLLEBOYENA VENKATA SUDHEER KU

55 2401002523 1760272400 F 02-08-93 BORA SYAMALAMMA

56 2401002592 1760336855 M 20-08-94 SURATHA SAIKUMAR

57 2401002642 1760226698 M 09-06-96 PEDDINTI VASUDEVA RAO

58 2401002696 1760202975 F 04-06-91 VIJAYA MERI PASALA

59 2401002950 1760408194 M 28-08-90 VAMARAVILLI RAJASEKHAR

60 2401003168 1760009287 M 10-04-89 SRINIVASA RAO BORRA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 22
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2401003295 1760315334 F 20-08-96 PAGOLU VENKATA VIJAYA DURGA

62 2401003439 1760288701 M 15-06-86 SAMBASIVARAO YAJALI

63 2401003649 1760088176 F 08-05-90 MUTAKANA SUDHARANI

64 2411000025 1760176756 F 19-12-94 NAYUDU VENNELA

65 2411000038 1760347683 F 02-03-97 PONUGOTI NEERAJA

66 2411000039 1760446945 F 14-12-95 DODDAKULA SOBHARANI

67 2411000041 1760327711 F 26-06-95 BATTULA SAVITHRI

68 2411000060 1760249867 F 03-03-97 VAKA LONANJALISRI

69 2411000075 1760491795 F 07-05-96 BUDIGI DURGA GAYATHRI

70 2411000078 1760298364 F 26-08-87 GOWTHAMI DEVI POTNURI

71 2411000112 1760352703 F 25-06-97 NALLEBOINA RAJANI

72 2411000120 1760415819 F 30-08-93 DASAM YAMINI DEVI

73 2411000122 1760147231 F 08-09-97 CHINNAMUTTHEVI NAGA VANI

74 2411000136 1760451880 F 10-08-88 SUNEETHA TANGELLAMUDI

75 2411000158 1760484088 F 12-07-95 KONDA LAKSHMI

76 2411000196 1760316833 F 04-10-95 KANUGANTI THRIVENI

77 2411000211 1760432191 F 12-01-96 MOKA NAGASRI

78 2411000223 1760308124 F 10-08-91 NERUSU URMILA

79 2411000226 1760330108 F 20-08-93 SRAVANI MURALA

80 2411000234 1760138395 F 04-03-96 JONNADULA MANOGNA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 23
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2411000252 1760380699 F 07-04-97 MEDA MOWNIKA

82 2411000280 1760192693 F 02-06-96 VAKAMUDI YAMUNA

83 2411000284 1760256645 F 26-08-96 SHALANTI VINEETHA BLESSY

84 2411000285 1760376173 F 14-04-97 MANEPALLI ALEKHYA RANI

85 2411000321 1760444558 F 17-06-95 ARIKATI HARIKA

86 2411000324 1760061418 F 21-10-97 SINGIPILLA KIRANMAI APARNA

87 2411000335 1760174727 F 09-11-94 CHIMATA SOWJANYA

88 2411000370 1760166225 F 25-08-93 SHAIK HANIFA

89 2411000392 1760183844 F 22-08-92 MUGADA PAAVANI

90 2411000394 1760166743 F 04-08-96 VEERAGANTI KAVITHA RANI

91 2411000398 1760325328 F 12-06-97 BALLA LAHARIKA

92 2411000487 1760095178 F 25-02-95 SHAIK MOUNISHA BHI

93 2411000525 1760222024 F 16-07-94 ADDANKI DURGA BHAVANI

94 2411000588 1760212533 F 19-11-97 PUTTI VENKATA SUBHASHINI

95 2411000609 1760076621 F 10-06-93 BODDUPALLI VENKATA RAMANA

96 2411000610 1760087236 F 04-05-96 SIMMA ADILAKSHMI

97 2411000673 1760332955 F 21-05-97 SAMIREDDY PAVITRA

98 2411000695 1760163751 M 10-07-96 CHINNI RUKMINI SIVANAGARAJU

99 2411000730 1760098693 M 28-08-97 NADAKUDITI CHANDRA SEKHAR

100 2411000744 1760103194 M 15-07-97 KANKANALA SAIBABU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 24
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2411000794 1760261082 M 20-08-90 SAIKRISHNA GUVVABATTINA

102 2411000804 1760243094 M 06-06-90 PILLI Y K V SOBHANADRI

103 2411000808 1760158275 M 23-05-93 CHIKKULLA PAVAN KUMAR

104 2411000867 1760155064 M 10-08-93 BORRA LEELA KRISHNA

105 2411000884 1760162513 M 04-09-95 PRASAD PATNANA

106 2411000909 1760238757 M 18-05-90 AREPALLI SIVA NAGA RAJU

107 2411000921 1760223007 M 12-10-94 RONALDS SIRIKOTLA

108 2411000923 1760056952 M 06-02-95 KONGARANI CHANDRA VENKATESH

109 2411000929 1760144305 M 30-08-96 VEMULA HUSSAIN

110 2411000931 1760226949 M 02-06-91 POTNURU RAMAKRISHNA

111 2411000936 1760053095 M 01-07-93 BOLLA KIRAN KUMAR

112 2411000975 1760256817 M 11-03-91 KATTA RAJEEV PRABHU KUMAR

113 2411000985 1760027885 M 30-12-95 RAJ KUMAR KOTAPATI

114 2411000987 1760153646 M 13-11-95 KATURI SIVA RAM

115 2411001021 1760190918 M 13-06-94 MUNGI DURGA RAO

116 2411001037 1760263066 M 07-09-94 UPPUGANDLA VINAY SAI

117 2411001055 1760317573 M 20-08-92 YEMINENI SIVA CHENNAKESAVA RAO

118 2411001062 1760344430 M 04-03-95 SHAIK MAHAMOOD

119 2411001075 1760335998 M 14-03-93 RABBANI SHAIK

120 2411001110 1760378262 M 27-07-96 PINNINTI DURGA PRASAD

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 25
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411001114 1760385249 M 20-07-94 DEVANABOYINA MANIKANTA

122 2411001124 1760352033 M 01-09-95 DASARI VINAY

123 2411001134 1760365693 M 16-08-89 KIRAN KUMAR D

124 2411001177 1760266227 M 07-05-93 KARANKULA MALLIKARJUNA RAO

125 2411001180 1760343561 M 05-10-87 RAGHAVENDRARAO K

126 2411001198 1760272639 M 10-05-95 GHANTASALA KARTHIK

127 2411001313 1760489646 M 05-04-97 UPPALAPATI VAMSI

128 2411001328 1760431222 M 30-05-97 BOMMIDI RAJEEV VARMA

129 2411001330 1760466630 M 06-04-93 SHAIK SHAFEE

130 2411001376 1760418260 M 18-08-92 FAZUL GOLUKONDA

131 2411001423 1760456366 M 19-05-94 PINJALA MAHENDRA SAI

132 2411001451 1760427521 M 05-08-92 PEDADA SRINIVASA RAO

133 2411001469 1760492028 M 11-12-93 KORAMPALLI SANKARA RAO

134 2411001497 1760401586 M 15-07-97 KAKARLAPATI SAI KUMAR

135 2411001517 1760444585 M 04-07-97 REBBAGONDLA GOPALA KRISHNA

136 2411001577 1760407460 F 26-12-90 PAMU SIVA PARVATHI

137 2411001667 1760482069 F 17-01-97 MODUGUMUDI SIREESHA

138 2411001675 1760050750 F 30-08-97 GALI AGNES RUTH MANOGNA

139 2411001686 1760454106 F 08-04-94 AKKALA DIVYA LAKSHMI

140 2411001693 1760295706 F 25-04-97 VEERARAPU VENKATA LAKSHMI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 26
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2411001694 1760137197 F 03-10-96 POTLURI LAKSHMI KALYANI

142 2411001711 1760061112 F 15-08-96 KASANI MANISHA

143 2411001719 1760361129 F 18-07-96 TADIBOYINA BHAGAVATHI SARANYA

144 2411001726 1760331272 F 04-03-91 SIRIPURAPU KARUNA KUMARI

145 2411001732 1760372667 F 21-06-93 KONDETI SRINAGA SIVAPARVATHI

146 2411001735 1760254675 F 15-06-95 ANDRAJU SUKANYA

147 2411001737 1760174168 F 30-04-93 VALLEPU MANASA

148 2411001739 1760255909 F 30-09-89 SWATHI KATTUPALLI

149 2411001774 1760228455 F 16-11-92 DURGA PENDEM

150 2411001830 1760253441 F 06-08-96 TEEGALA LIKHITHA

151 2411001840 1760266852 F 15-08-93 MOUNIKA KONANKI

152 2411001846 1760404801 F 13-05-93 BETHAPUDI REBEKAH

153 2411001850 1760289087 F 07-01-91 IFFATH PARVEEN

154 2411001876 1760316886 F 12-04-95 CHALLA VENKATESWARAMMA

155 2411001907 1760281319 F 15-11-97 RN SHEERISHA

156 2411001911 1760278041 F 26-10-96 BELLAMKONDA LAVANYA

157 2411001927 1760272051 F 26-08-96 SONTI HARIKA

158 2411001950 1760235163 F 02-07-88 VAKATI KAMALA

159 2411001963 1760186794 F 21-06-94 KOTAGIRI ANUSHA

160 2411001968 1760389360 F 05-02-96 KOVAGANI GAYATHRI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 27
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2411002005 1760334332 F 05-08-96 ANKEM VIJAYA RATNAM

162 2411002017 1760447459 F 22-08-93 VASAVI THOTA

163 2411002035 1760282264 F 27-09-97 VEMULA SUCHARITHA

164 2411002067 1760441566 F 24-05-93 BODDU LAKSHMI DURGA

165 2411002115 1760221502 F 08-06-97 LANKE SHARIKA

166 2411002130 1760427723 F 09-05-95 KANDA SUVARCHALA

167 2411002139 1760000245 F 09-05-90 NAGA LAKSHMI PEDASINGU

168 2411002158 1760214829 M 10-05-92 KARRE RAVIKUMAR

169 2411002197 1760177277 M 27-01-98 SONTI NAGARAJU

170 2411002205 1760163388 M 08-06-92 CHENNU NARENDRA

171 2411002218 1760178194 M 25-05-95 UPPALA VENKATA PRATAP

172 2411002225 1760039938 M 30-01-93 BEZAWADA CHAITANYA KUMAR

173 2411002226 1760060204 M 16-10-95 SIVARAMAKRISHNA MASANAM

174 2411002240 1760087352 M 26-04-80 KOLLIPARA ASHOK KUMAR

175 2411002270 1760046542 M 28-08-88 UMA SRINU JONNALAGADDA

176 2411002335 1760258365 M 06-11-95 CHANDU PRASAD BEZAWADA

177 2411002419 1760257284 M 31-03-95 DONTAGANI DEVENDAR GOWD

178 2411002450 1760186378 M 31-08-95 DUKKA RAKESH

179 2411002457 1760282478 M 27-08-91 SHAIK KASIM SIDUL

180 2411002464 1760230471 M 10-07-93 VEERANKI DAVID

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 28
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 2411002481 1760039828 M 25-06-87 BHARAT KUMAR VUYYURU

182 2411002540 1760330997 M 03-10-95 VANKALA KIRAN

183 2411002585 1760349676 M 02-02-96 GODA SATYANARAYANA

184 2411002602 1760378789 M 02-05-89 BADUGU SIVANAGAMALLESWARA RAO

185 2411002616 1760359200 M 20-05-90 LALAM RAJU

186 2411002651 1760299479 M 15-12-94 MALLIKESWARAPU SRIKANTH

187 2411002662 1760302710 M 10-03-93 KAMATHAM YESEBU

188 2411002706 1760305898 M 02-06-92 PALLAGANI SRINIVASA RAO

189 2411002708 1760365980 M 15-01-94 MADDA CHIRANJEEVI

190 2411002713 1760289383 M 02-04-93 PAMARTHI SASI BABU

191 2411002730 1760308703 M 24-02-91 PENDEM SIVA RAMA BHASKAR

192 2411002782 1760410600 M 21-07-93 JALADANKI NAGA YOGESWARA SRI T

193 2411002800 1760434697 M 14-08-94 MERAKANAPALLI NAGA VENKATATIRU

194 2411002801 1760474746 M 22-12-95 PALAGANI BHARAT

195 2411002881 1760457175 M 15-02-94 NELAVALLI NAGENDRA BABU

196 2411002884 1760408514 M 16-04-95 SHAIK BASHA

197 2411002896 1760479349 M 30-06-96 GODA CHAKRAVARTHY

198 2411002897 1760470404 M 19-08-96 DASARI SATHISH KUMAR

199 2411002922 1760408314 M 24-03-98 VANA NAVEEN KUMAR

200 2411002940 1760415550 M 30-07-96 VEERLA JAGADEESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 29
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

201 2411002947 1760458883 M 11-07-92 PAMARTHI JAYARAJU

202 2411003007 1760463499 M 08-07-93 P SURESH

203 2411003034 1760274526 F 12-11-92 CHADUVULA SUMA MADHURI

204 2411003047 1760209410 F 13-09-96 MARAGANI HARITHA

205 2411003071 1760474548 F 11-12-91 THOTA NAGA GEETHIKA

206 2411003072 1760474385 F 02-09-97 SHAIK AFREEN

207 2411003076 1760158375 F 13-10-93 CHALLAGIRI DIVYA

208 2411003081 1760353641 F 01-08-97 BADISA KEERTHI

209 2411003141 1760306613 F 01-01-89 NASEEMA SHAIK

210 2411003145 1760445312 F 26-07-97 PUJALA CHOWDESWARI

211 2411003155 1760282821 F 24-06-95 VEMULA LEKHASREE

212 2411003177 1760320175 F 14-01-96 CHITTIBOMMA SIRISHA

213 2411003220 1760375002 F 29-08-94 DANABOIENA PRANITHA

214 2411003227 1760174490 F 31-08-96 YARAGANDLA GAYATHRI

215 2411003238 1760218749 F 15-03-95 RAVURI PREETHI CHANDRAHAS

216 2411003253 1760255256 F 10-12-96 BANKA PAVANI

217 2411003257 1760200450 F 22-06-93 KALYANI SAMBHANA

218 2411003264 1760095955 F 07-06-95 PRIYANKA RAJESWARI BETHAPUDI

219 2411003297 1760480639 F 17-06-92 BETHAPUDI RATNA SURYA DUTT

220 2411003312 1760373350 F 30-06-97 ANEM SHEBA RANI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 30
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

221 2411003316 1760333583 F 25-06-94 AMAROJI VENKATA LAKSHMI KALYAN

222 2411003326 1760063595 F 30-07-96 KARNATI DURGA BHAVANI

223 2411003360 1760169325 F 03-08-94 JAGU SRAVANA SREE

224 2411003390 1760451677 F 05-01-92 SIVA GANGA KOLA

225 2411003437 1760094703 F 21-06-96 LUKKA VENKATESWARI

226 2411003484 1760335104 F 06-08-95 SAMIREDDI MADHUMATHI

227 2411003504 1760154768 F 17-06-96 KASIKOTA VIJAYA SWATHI

228 2411003543 1760262857 F 18-08-93 NUTALAPATI JAYANTHI

229 2411003611 1760192760 F 23-03-98 THOPULA NAGA NANDINI

230 2411003638 1760095553 M 11-02-91 SRINIVASA RAO S V

231 2411003777 1760034137 M 31-03-87 DOONDI MARUTI KIRAN K

232 2411003804 1760134175 M 01-06-90 KARNATI SRINIVASA RAO

233 2411003839 1760042283 M 05-10-88 ATTILI SRI RANGA BABU

234 2411003874 1760189822 M 09-09-96 MUNGI SYAMAL RAO

235 2411003889 1760098238 M 27-12-96 KONA HARI KRISHNA

236 2411003930 1760125797 M 01-09-97 PEETHA MANOJ KUMAR

237 2411003940 1760246180 M 03-09-94 SHAIK NAGOOR

238 2411003976 1760195687 M 17-05-93 KOKKILIGADDA SIVA NAGESWARARAO

239 2411003996 1760243239 M 13-08-87 ANIL KUMAR PALLA

240 2411004027 1760352720 M 19-08-97 KATTA SRIRAM

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 31
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

241 2411004048 1760368250 M 21-06-96 TURAKA VENKATESWARARAO

242 2411004075 1760316113 M 24-07-88 TEENAKANTH VEMULAKONDA

243 2411004076 1760352933 M 17-06-93 DUDEKULA ABDULHUSSEN

244 2411004101 1760343457 M 02-07-93 ILETI KRISHNANARAYANA

245 2411004118 1760346747 M 01-05-94 ANGALAKUDURU RAVI TEJA

246 2411004123 1760352742 M 06-09-93 CHINKA PUSHPA RAJU

247 2411004141 1760331059 M 25-09-95 GURRAM MADHU BABU

248 2411004186 1760383732 M 29-08-90 SHAIK ADAM BABU

249 2411004216 1760365137 M 28-05-94 CHINTA NAGA PHANINDRA

250 2411004219 1760383543 M 20-05-97 YARAGARLA RAMESH

251 2411004258 1760455322 M 25-05-96 GORLI KRISHNA

252 2411004275 1760425720 M 15-06-93 VENKATESWARA RAO MUDRABOYINA

253 2411004285 1760391401 M 08-04-90 POREDDI VISWANADHAM

254 2411004290 1760419762 M 06-01-93 CHODAVARAPU NARESH

255 2411004291 1760401163 M 15-05-96 SEELA DURGA RAO

256 2411004321 1760419437 M 20-05-93 NERUSU LAKSHMI VEERA NARESH

257 2411004362 1760429036 M 18-04-94 KONATHAM LAKSHMANABABU YADAV

258 2411004374 1760469195 M 08-01-96 DASARI VENKATA HARI SASIDHAR

259 2411004397 1760405884 M 18-04-95 KANCHARLA VENKATESWARA RAO

260 2411004401 1760442540 M 28-06-92 POLURU GOPI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 32
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

261 2411004419 1760429927 M 16-08-90 SAI SARVESU PASALAPUDI

262 2421000146 1760394800 M 14-11-95 BURAGALA MAHAMMAD KHASIM

263 2421000157 1760202111 F 01-03-97 SHAIK NASIMUNNISA

264 2421000185 1760427605 M 17-09-93 SHAIK MOHAMMAD RABBANI

265 2421000215 1760289448 M 03-02-92 GOPU SRINIVASA RAO

266 2421000221 1760300108 F 22-08-94 YENUMULA PURNIMA

267 2421000253 1760481538 M 22-01-95 RAVINDRA MUNNANGI

268 2421000265 1760325677 M 27-08-90 PERIKALA JOE RIDDICKSON

269 2421000274 1760426241 M 15-12-95 MUKKU KONDALA RAO

270 2421000296 1760310258 M 10-08-91 JAGADISH MORLA

271 2421000366 1760124546 M 26-04-98 DASARI MAHESH BABU

272 2421000385 1760203076 M 25-06-87 ANJANEYULU JUTU

273 2421000393 1760340835 M 12-11-90 THOKA SAI KRISHNA PRASAD

274 2421000404 1760000320 M 30-07-97 KOPANATHI SRI HARSHA

275 2421000440 1760463600 F 27-08-94 MONALISA SEELI

276 2421000442 1760443218 M 28-05-86 SIVA KANTH SANGISETTI

277 2421000472 1760244695 M 15-08-95 MARELLA RAJAKUMAR

278 2421000514 1760428080 M 10-06-93 BANDI LAKSHMI NARAYANA

279 2421000575 1760411176 M 26-01-93 KANUKURTI DURGA PRASAD

280 2421000607 1760227386 M 14-03-92 POSA RAJESHBABU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 33
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

281 2421000758 1760488539 M 14-06-91 NARE SIVA KUMAR

282 2421000778 1760395537 M 08-08-88 V CHAITANYA TUMMALAPALLI

283 2421000787 1760445776 F 22-07-97 PANUGANTI NAVYA

284 2421000801 1760480597 M 03-08-92 SURESH GUNTAKALA

285 2421000926 1760463243 M 06-07-94 PEDDAKOTLA BALASWAMY

286 2421000930 1760409530 M 29-08-96 TALAKONDAPATI SAI TEJA

287 2421000945 1760085949 F 13-08-96 AYESHA BEGUM SHAIK

288 2421000988 1760384226 F 01-11-95 CHERUKURI PRISCILLA

289 2421001002 1760442233 M 15-08-86 SUDHEER KONDETI

290 2421001070 1760352988 M 10-06-87 SIVARAMA KRISHNA KOLUSU

291 2421001072 1760349056 M 10-03-93 VULLAMGUNTA S TEERDHA SRINIVAS

292 2421001073 1760274880 F 10-11-97 CHERUKURI JOSEPH KARUNA DESOWJ

293 2421001076 1760483563 M 18-08-89 P V V NARASIMHA RAO

294 2421001091 1760207912 M 29-08-90 S N V SATYA PRASAD K

295 2421001110 1760258046 F 23-08-94 TUPAKULA BHARGAVI

296 2421001138 1760329218 M 01-08-88 SIVARAMAKRISHNA KALLA

297 2421001203 1760111244 M 10-06-87 RAVIKUMAR JONNALAGADDA

298 2451000367 1760387915 M 10-06-89 POLISETTI MAHESH

299 2461000086 1760407166 M 23-01-94 PITTA SATHVIK

300 2461000105 1760343289 M 13-06-91 CHALLABOINA JASWANTH MOULI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 34
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

301 2461000136 1760245611 M 28-11-90 DUPPALA BALAJEE

302 2491000256 1760461281 M 28-06-94 ANNEPU JAGADEESH

303 2491000259 1760461000 M 28-04-94 AMUJURU YASWANTH

304 2511000102 1760349518 F 04-03-98 KONDAVEETI SREE KAVYA

305 2511000110 1760320290 M 23-06-88 PENUGONDA RADHAKRISHNA

306 2521000109 1760474399 F 08-07-90 LINGALA PRAISY GULSHAN

307 2541000051 1760306069 F 09-08-87 KATAKAM SANDHYA RANI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 35
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000274 1760347687 M 21-09-94 CHIRALA SAI CHAND

2 2291002117 1760239309 M 22-06-96 PUNNANI VEERA VENKATA SATYA DU

3 2291006180 1760456963 M 25-06-89 AMMISETTY GOPALA KRISHNA

4 2291007311 1760019797 M 16-04-94 JARRIPOTHULA SIVA SRINU

5 2291008336 1760191887 M 18-06-97 MARUBOINA NAGA VENKATA SAI

6 2341000554 1760477949 M 13-01-98 PABOLU HEMA SURYA PAVAN

7 2371000324 1760299438 M 16-08-97 MAVUDURU GANESH SHARMA

8 2371000665 1760459660 M 24-08-96 PANDAVA SRINIVASARAO

9 2371000803 1760469927 M 17-07-95 KAPUGANTI NAGASRI HARSHA

10 2371001817 1760334006 M 24-10-92 JALLIPALLI AROJ KUMAR

11 2401000458 1760337349 M 14-10-95 VIKKURTHI KISHORE

12 2401002971 1760283783 M 24-07-95 YANAMADALA VIKAS

13 2401003216 1760395051 M 14-04-95 ANGOLLA SHYAM

14 2401003669 1760424386 M 03-07-93 JAKKA EDUKONDALU

15 2411000273 1760405049 F 01-04-97 DHANA SRI TATI

16 2411000475 1760192510 F 18-01-96 GOTTUMUKKALA SRI LALITHA

17 2411000528 1760220879 F 18-05-92 KAJA ISWARYA

18 2411000589 1760144855 F 26-01-93 DINTAKURTHI RADHASRAVANTHI

19 2411000590 1760314816 F 05-05-95 PANTANGI INDRANI

20 2411000780 1760101286 M 11-08-91 YEPURI NARASIMHA RAO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 36
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2411000822 1760243452 M 09-11-94 KAMATAM SIVA UPENDRA

22 2411000853 1760049212 M 29-04-92 KAMISETTI PAVAN KUMAR

23 2411000861 1760081497 M 10-10-92 SARATH PHANIKUMAR KOPPARAPU

24 2411000882 1760220093 M 24-02-94 GOGINENI SATYA PRASAD

25 2411001129 1760364664 M 15-01-90 YEMIREDDY K RAMI REDDY

26 2411001220 1760262212 M 31-05-96 GOPU KALYAN

27 2411001245 1760297541 M 29-03-97 NITTISH BATHINA

28 2411001268 1760261380 M 10-05-92 MUPPIRISETTI VENKATA PHANI KRI

29 2411001288 1760391834 M 20-06-96 MEERA VALI SHAIK

30 2411001324 1760409575 M 01-04-95 SHAIK IMRAN

31 2411001347 1760492547 M 18-04-91 MOHAMMAD SHAJAHAN

32 2411001426 1760451516 M 24-12-94 SANKURI ASHOK BABU

33 2411001471 1760418965 M 12-07-93 VAVILAPALLI KRANTHI KUMAR

34 2411001521 1760447700 M 22-04-92 KAMATHAM SIVA REDDY

35 2411001526 1760423843 M 30-05-97 SUNKARA RISWANTH SAI

36 2411001638 1760118686 F 03-06-90 VEMIREDDY SANTHOSHI

37 2411001722 1760148835 F 01-12-97 DASARI YAMINI

38 2411001867 1760360987 F 05-03-94 AYILA SRI LAKSHMI

39 2411001880 1760164871 F 28-06-92 UPPELA ANUSHA

40 2411001965 1760346453 F 12-12-95 CHITTIREDDY LATHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 37
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2411001996 1760370428 F 05-05-92 PANCHIKARLA NAGA VIJAYA SREE

42 2411002032 1760158150 F 19-06-94 KUNCHALA SIVAMMA

43 2411002036 1760077047 F 11-05-96 YENUGULA TRIVENI

44 2411002075 1760218604 F 24-09-95 MOUNIKA CHANDU

45 2411002117 1760452092 F 22-07-91 NAGA PADMAVATHI PERUMALLA

46 2411002334 1760177010 M 15-06-94 SAI ARUN KUMAR MATURU

47 2411002513 1760220830 M 07-08-93 MEKALA NARESH BABU

48 2411002516 1760058846 M 04-10-97 MEDICHARLA RAMA KRISHNA SIVA N

49 2411002554 1760339592 M 01-07-95 TATINENI SIVA NAGESWARA RAO

50 2411002631 1760392324 M 15-08-93 MARTHALA VENKATASIVA KRISHNA R

51 2411002645 1760302403 M 10-02-94 PULAPA GOVINDA

52 2411002688 1760371352 M 22-04-97 VEMPATI SHIVA KRISHNA

53 2411002898 1760478670 M 14-05-95 ILAM GOPALA KRISHNA

54 2411003149 1760263145 F 15-08-94 CHALASANI DIVYA

55 2411003206 1760143927 F 26-04-97 JAVVAJI BHARGAVI

56 2411003240 1760359585 F 09-05-97 YERRAMSETTY SRILAKSHMI

57 2411003252 1760361091 F 15-11-90 HABEEB SHAMEEM

58 2411003379 1760052123 F 25-06-97 VAMSI SAI SREE KOSURU

59 2411003394 1760133685 F 08-04-95 SWAPNA EMANI

60 2411003474 1760424927 F 25-05-92 KANTAMSETTI ROJA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 38
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2411003665 1760160238 M 03-04-92 DULLA SATHYANARAYANA

62 2411003700 1760092952 M 15-05-91 ARAJA CHALAPATHI RAO

63 2411003725 1760217878 M 29-03-96 FAYAZULLA MOHAMMAD

64 2411003757 1760161762 M 29-12-94 KAPA VENKATA NAGA SAITEJA

65 2411003790 1760182891 M 12-03-94 TADIKONDA SRINIVASARAO

66 2411003921 1760016196 M 17-08-96 SHAIK ISMAIL

67 2411003958 1760067617 M 01-08-95 KALAGA NAGA VENKATA RAGHAVENDR

68 2411004065 1760359793 M 15-08-93 TALUPULA SIVA SITARAMAIAH

69 2411004131 1760303784 M 14-09-89 TALARI VIJAYA KUMAR

70 2411004137 1760329319 M 21-05-95 THOTA SAMEER

71 2411004156 1760365861 M 26-07-94 RANGISETTY SIVAJI

72 2411004265 1760406970 M 22-06-97 GADUPUDI VAMSI KRISHNA

73 2411004303 1760451743 M 09-09-91 SHAIK AZEEZ

74 2411004337 1760432996 M 31-08-92 PEMMASANI RAMANAIAH

75 2411004441 1760489133 M 15-08-95 BOMMISETTY NAVEEN KUMAR GUPTA

76 2421000034 1760433518 M 13-07-92 ALAVALAPALLI VENKATESWARA REDD

77 2421000052 1760186726 M 13-06-94 THOTA BALAKONDAIAH

78 2421000092 1760299542 F 13-04-91 PATHURI DEEPIKA SRIVALLI

79 2421000163 1760249043 F 15-08-92 GOVINDU MADHAVI

80 2421000389 1760341581 M 27-07-95 SHAIK MOHAMAD KHUDDUSH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 39
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : MACHILIPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2421000414 1760276062 M 16-08-90 SHAIK BAJI

82 2421000569 1760129675 M 29-09-92 KOTARU NARENDRA BABU

83 2421000616 1760464394 M 16-05-92 SIVA SWAMY GALLA

84 2421000624 1760291978 F 01-06-96 HASEENA BANOW SHAIK

85 2421000719 1760369262 F 13-11-92 ASMATHA SHAIK

86 2421000814 1760147222 M 05-06-92 MODALI MADHAVARAO

87 2421000912 1760450035 M 27-09-90 SHAIK MOHAMMAD ILIYAS

88 2421000959 1760278664 M 13-01-97 GADE SAISUBHASH

89 2451000176 1760344704 M 01-07-97 GAJULA VIGNA VENKATA KIRAN

90 2451000179 1760313418 M 01-07-96 MAKINEEDI ASHOK KRISHNA

91 2461000051 1760488123 M 15-06-91 DARUGA NAGA SUDHAKAR

92 2481000135 1760312216 M 14-02-90 SIVA KUMAR RAJU ADDALA

93 2481000192 1760330732 M 07-08-95 BASAVA YOGESWARA RAO

94 2481000286 1760031995 M 05-06-90 KAMAVARAPU SURYA PRAKASH

95 2511000094 1760160114 M 18-03-96 VENKATESH BATTULA

***********************************************************************************************************************************

PRASHANT
Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL
SELECTION, ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12

VISHNU 215d6b03e6300dd376a190082473228,
postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445

SAWAL
b8dfad3212220c34e15b4998cc3fb19164,
cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:25:24 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MYSORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000447 1760233774 M 25-07-95 U S KOUSHAL

2 2261002296 1760003571 M 25-08-85 BHARATH BOOSHAN L

3 2261002475 1760461738 M 24-04-88 KIRAN KUMAR P

4 2261002513 1760214556 M 06-02-88 NAVEEN KUMAR C

5 2261003184 1760338736 M 19-07-87 PRABHU MURTHY M

6 2321000073 1760117728 M 23-06-94 BHARATH M V

7 2321000108 1760031007 M 07-11-91 RAHUL S

8 2321000152 1760325293 M 06-12-97 KARTHIK G S

9 2321000155 1760292949 M 31-12-91 RAKSHITH KB

10 2321000164 1760431832 M 06-02-94 PREKSHITH S

11 2321000200 1760098112 M 23-08-95 HARSHITH H E

12 2321000278 1760074347 M 23-06-90 RAGHAVENDRA E

13 2321000375 1760267907 F 23-07-87 MOUNA K P

14 2321000424 1760237396 M 04-05-94 LOKESHA C K

15 2321000456 1760297594 F 29-03-88 NAYANA H

16 2321000457 1760420111 M 22-07-85 SHARATH SHEKAR M S

17 2321000485 1760258951 M 01-12-86 HEMANT KUMAR

18 2321000523 1760381420 M 15-01-93 SOMASHEKAR K

19 2321000527 1760365482 M 18-03-93 MAHADEVAPRABHU L

20 2321000580 1760339467 M 22-10-91 CHETHAN N

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : MYSORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2321000586 1760488719 F 04-07-87 MAMATHA

22 2321000799 1760455978 F 01-10-93 MANASA C S

23 2321000853 1760324445 M 05-03-89 BASAVALINGU S

24 2321000861 1760192940 F 07-07-87 ANUPAMA J

25 2321000897 1760271883 M 10-08-89 ANANDA

26 2321000916 1760296447 M 03-04-96 ARAVINDA KIRAN D K

27 2321001014 1760343196 M 22-05-88 KISHOR KUMAR N

28 2321001034 1760276444 M 11-07-94 VINAY B M

29 2321001070 1760315492 F 09-09-88 PRIYA

30 2321001084 1760110882 M 18-03-87 LAKSHMINARAYANASWAMY

31 2371000624 1760398205 F 03-04-96 MOYYA MAHESWARI PAVANI

32 2391000500 1760104767 M 01-06-91 SANJAY RATHOD

33 2401000238 1760457248 M 01-05-87 RAJESHA K

34 2401003164 1760255559 M 26-05-88 PRAMOD J

35 2431000107 1760055314 F 27-04-88 MOHITHA H V

36 2431000133 1760090347 M 28-03-91 SUSHRUTH VAIDYAN G R

37 2431000169 1760125443 M 10-06-95 NAYANA U S

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : MYSORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291006884 1760135997 M 06-06-88 NAVEEN NAIK PATHULOTHU

2 2321000070 1760043888 M 06-06-93 RAMESHA H G

3 2321000667 1760332398 M 17-02-87 PUNEETH KUMAR S B

4 2321000812 1760228899 M 01-09-95 SWAMY K N

5 2351000629 1760444177 M 04-10-87 GOVARDHANA G S

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MYSORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000219 1760086490 F 24-04-96 KAVYASHREE K C

2 2261000598 1760450979 F 24-04-96 HAMSAVEENA M M

3 2261001137 1760143232 M 05-07-92 PRATHAP N

4 2261001559 1760083965 F 03-07-95 POOJA KADAPPA JATTI

5 2261002129 1760397162 M 12-04-89 K M NANDEESH

6 2261002328 1760415864 M 23-04-88 KONDURU HARI

7 2261002855 1760248638 F 19-04-93 DIVYA SANGEETHA J

8 2261003390 1760476979 M 26-04-91 CHETHAN R

9 2321000096 1760079873 M 17-10-89 ANAND L

10 2321000229 1760270795 F 15-04-93 SHALINI PATEL N

11 2321000354 1760287540 M 10-05-93 BALAJI SRINATH S

12 2321000365 1760298146 F 16-04-94 SOWMYASHREE M K

13 2321000467 1760266992 M 18-12-92 SHIVARAJU S

14 2321000487 1760247669 F 04-05-96 ARPITHA S KUMAR

15 2321000757 1760357649 M 30-12-95 SACHIN P GOWDA

16 2321000889 1760214143 F 29-03-95 SWATHI M S

17 2321000992 1760306557 M 13-01-92 MANOHAR B S

18 2321001019 1760424819 M 02-05-97 NAGARAJA K

19 2321001026 1760258852 M 25-02-90 RITURAJ RANJAN

20 2391000334 1760230604 M 18-06-90 RAMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : MYSORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2401000286 1760221975 M 05-05-96 HIREMANE MALLIKARJUNA

22 2411001192 1760325914 M 10-06-88 SATHISHA P S

23 2411002817 1760431479 M 15-05-96 SIVA VANAPALLI

24 2431000044 1760175280 M 30-07-96 JEEVAN M R

25 2431000056 1760328932 M 02-08-96 DARSHAN K R

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03e6
300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad32122
20c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:41:22 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261001168 1760342796 M 07-08-87 CHANNAIAH PARABATHINA

2 2291002486 1760283573 M 02-03-92 PRAVEEN KUMAR SIRIMALLA

3 2291002998 1760320753 F 12-06-85 D SRAVANTHI

4 2291003300 1760193664 M 20-07-90 KAKI ARUN KUMAR

5 2291004924 1760055182 F 03-06-93 MARPUDI POOJASWI

6 2291005797 1760213357 M 26-08-88 RAJEEV KUMAR PILLI

7 2291008605 1760165050 F 09-04-91 KINNERA PADMAMMA

8 2291009369 1760441405 M 04-10-89 MAHARSHINITHINKRISHNA C

9 2331000004 1760094631 F 02-02-94 ANITHA REVURU

10 2331000042 1760213890 M 10-02-86 PRADEEP KUMAR KAKANI

11 2331000045 1760145056 F 08-07-95 DASARI LAVANYA

12 2331000070 1760398927 M 10-01-87 PALLAVARAPU VAMSI NATH

13 2331000077 1760406689 F 16-06-96 L KIRANMAYEE

14 2331000134 1760417365 M 02-03-90 EERI KEVEEN

15 2331000162 1760245490 F 30-04-90 KOTHA HIMABINDU

16 2331000164 1760037930 M 02-10-89 GOLLA SWARUP KUMAR

17 2331000175 1760385505 M 15-06-87 RAVINDRABABU KAMBHAM

18 2331000190 1760017231 M 07-06-92 AVINASH GERA

19 2331000204 1760168274 M 15-06-93 N POORNA CHANDRA RAO

20 2331000235 1760038391 M 22-06-97 VANJIVAKA BRAHMAIAH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2331000257 1760291365 F 14-05-90 GRACE MANJULA ANUSHA R

22 2331000268 1760395671 M 06-02-85 KRISHNA CHAITANYA SOLASA

23 2331000299 1760292325 F 07-07-88 VIJAYALAKSHMI CHERUKURU

24 2331000302 1760431509 F 07-08-93 PARRI SRAVANTHI

25 2331000323 1760284567 M 15-06-92 CHALLA NISCHAL UDAY PRAKASH

26 2331000340 1760296480 F 18-11-96 ANDALAMALA LAKSHMI

27 2331000397 1760296119 F 03-08-97 CHIKKALA SIREESHA

28 2331000410 1760337721 F 21-10-97 LELLAPALLI AMRUTHA

29 2331000421 1760248305 F 01-10-95 GURRAM MAHALAKSHMI

30 2331000471 1760285565 F 10-02-91 POLURU SWATHI LAKSHMI

31 2331000484 1760425975 F 21-06-89 KOTTAPURI SUJITHA

32 2331000495 1760447502 M 11-08-93 MAMUDURU KRISHNA

33 2331000499 1760443280 F 15-07-91 SANDHYA BANDILA

34 2331000501 1760214263 F 24-07-95 BACHU MARY HEPSIBA

35 2331000516 1760248824 F 15-04-94 PENETI SUCHITRA

36 2331000522 1760371127 F 08-02-96 UYYALA SREELATHA

37 2331000529 1760170051 M 03-08-93 KAYALA DUVAKAR

38 2331000564 1760455317 M 03-05-91 M HARIKRISHNA

39 2331000565 1760008932 M 25-03-87 JYOTHI MURALIKRISHNA

40 2331000568 1760105878 F 04-06-95 YAGANI HYMA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2331000571 1760417720 F 15-08-90 THUMMATHATI SWATHI

42 2331000576 1760449433 F 12-06-93 NALAGARLA MEENA

43 2331000578 1760377722 F 09-08-95 NELATOOR KALPANA

44 2331000593 1760425002 F 23-05-96 SURI BRIJITHA

45 2331000602 1760467872 M 26-11-91 KANIMALA PRADEEP KUMAR

46 2331000627 1760122624 M 11-08-96 PRASANTH KUMAR BIRUPOGU

47 2331000645 1760212366 F 16-07-89 GANGAPATNAM SRAVANI

48 2331000658 1760089013 F 10-06-96 GODA SHARANYA

49 2331000666 1760110718 F 01-07-89 BODDU MADHAVI

50 2331000677 1760134212 F 18-08-97 CHINTALA GOWRIPRIYA

51 2331000744 1760168100 M 07-06-86 RAMESH BABU POORIMETLA

52 2331000753 1760420890 M 10-08-97 THOKALA RAVI

53 2331000757 1760129231 F 15-06-91 PUTTURU RAJASHREE

54 2331000801 1760111812 M 27-06-94 SAI KRISHNA CHAITHANYA VASIRAJ

55 2331000802 1760392981 F 15-06-92 MOLATHATI MOULIKA

56 2331000804 1760158399 F 02-06-96 MADDU KALPAVALLIKA

57 2331000826 1760176011 M 12-08-95 SWARNA UJWAL

58 2331000830 1760455068 M 25-06-88 SREEHARI VULAVAPATI

59 2331000833 1760043828 F 01-07-86 VENKATARAMANAMMA MUSALI

60 2331000852 1760319162 F 30-01-89 CHETTUPALLI MOULIKA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2331000857 1760474648 M 14-06-88 SRIMANI KANTH N

62 2331000876 1760382863 M 08-04-88 GUMMADI BHARATH KUMAR

63 2331000878 1760419346 M 06-08-87 EDLURI RAKESH

64 2331000879 1760460588 F 10-07-87 SUMATHI GOLLA

65 2331000897 1760481206 F 01-06-87 VADDI MAMATHA DEVI

66 2371001670 1760061505 F 25-07-90 VASANTHA BHARATHI DEVI

67 2401000087 1760192331 M 15-07-94 POTIPOGU SRIKANTH

68 2401000091 1760479051 M 08-06-94 PILLI MAHARSHI

69 2401000174 1760474457 F 23-08-89 DASARI KAMALA

70 2401000449 1760247633 M 10-04-92 KADURU VINOD KUMAR

71 2401000463 1760047731 F 12-06-92 PATRA ARUNA

72 2401000530 1760329438 F 15-12-96 PASALA BYULARANI

73 2401000837 1760416085 F 23-06-94 BAKKA MIRIYAMMA

74 2401000852 1760471395 M 16-06-91 KASTALA SURENDRA

75 2401001100 1760417151 M 31-05-94 KANDALA SIVA RAMAIAH

76 2401001119 1760491827 M 04-02-93 MUNDLA RAMBABU

77 2401001299 1760287984 F 15-07-88 CHILAKALA SWATHI

78 2401001304 1760411394 M 10-06-93 TELLA YESUBABU

79 2401001347 1760485294 M 29-12-90 TULLIBILLI MEGHANATH

80 2401001356 1760446753 M 10-07-92 KARTHIK RAJ NELLIPUDI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2401001898 1760328398 M 29-01-96 THERE UDAY KUMAR

82 2401002045 1760261887 F 05-07-96 BATTULA KAVITHA

83 2401002335 1760016793 M 01-06-90 NATHANIELRAO K

84 2401002405 1760420513 F 15-06-97 THALATHOTI REVATHI

85 2401002807 1760076209 M 10-06-93 SALMON PANEM

86 2401002846 1760488351 M 10-04-93 YADALA SARATH CHANDRA

87 2401002875 1760456230 M 17-06-90 RATIKRINDA OMKAR

88 2401002989 1760462841 M 18-06-96 MUNDALA KOTESWARA RAO

89 2401003111 1760211139 F 23-05-97 PUCHALAPALLI NEERAJAKSHI

90 2401003158 1760475027 F 10-08-90 JOREPALLI LAKSHMI PRASANNA

91 2401003350 1760048018 F 06-05-87 SANTHIKALA BHEEMATHATI

92 2411000127 1760483744 F 10-06-97 AMMITI GOWRI

93 2411000131 1760402455 F 07-02-96 SUSHMA KANKANALA

94 2411000180 1760411520 F 29-06-94 JADA SARA GRACE

95 2411000260 1760448577 F 13-05-93 DARA SNEHA PRIYA

96 2411000266 1760445270 F 26-05-97 KORRAPATI SANDHYA RANI

97 2411000399 1760332189 F 02-05-96 AKKURTHI SANDHYA

98 2411000598 1760224028 F 25-06-97 GUDAVALLI SWEETI SOWJANYA

99 2411000737 1760259817 M 10-06-93 GOSALA PADMA RAO

100 2411000762 1760002267 M 16-06-93 MARELLA PRUTHVI CHARAN TEJ

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2411000844 1760168567 M 09-08-92 GALI VAMSI MOHAN

102 2411000925 1760049147 M 12-03-86 BOTTA NARESH

103 2411000941 1760096392 M 05-05-92 MANDA SYAM BABU

104 2411001073 1760287453 M 18-06-92 GURRALA BULLI ANJANEYULU

105 2411001351 1760391154 M 02-03-91 KALUKURI SUDHAKAR

106 2411001417 1760428969 M 04-05-94 DARLA MAHESH

107 2411001421 1760430667 M 09-08-94 REUBEN BABU PALLEPOGU

108 2411001482 1760445044 M 14-05-97 PILLI KALYAN

109 2411001540 1760180120 F 13-06-93 THALATHOTI MEENAKSHI

110 2411001573 1760393444 F 07-07-95 YEDDU SNEHALATHA

111 2411001594 1760159999 F 15-08-93 KAKI MAMATHA

112 2411001608 1760388752 F 24-05-94 TEJASWI MANGALAGIRI

113 2411001679 1760407862 F 21-07-96 SOUNDARYA GOGULAMUDI

114 2411001851 1760220226 F 10-05-96 DARA REVATHI

115 2411001875 1760196627 F 08-07-97 GERA MERY KANIKARAM

116 2411001885 1760304601 F 23-08-96 GADDAM HARIKA

117 2411002030 1760193679 F 23-06-93 ATLURI ANUPAMA

118 2411002582 1760302251 M 09-06-93 DARA SESHUBABU

119 2411002721 1760360030 M 27-07-93 SARIMELLA ASHOK

120 2411002736 1760291777 M 23-05-93 GARAPATI RAJESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411002746 1760355767 M 18-07-92 GUDURI SANDEEP

122 2411002854 1760462317 M 07-04-94 NATHALA JOHNSON

123 2411002860 1760458797 M 10-07-94 M G LOKESHBABU

124 2411002933 1760425148 M 14-06-95 NAGELLA SWARNA RAJ

125 2411002975 1760459514 M 04-08-97 YERIJARLA PAVANKALYAN

126 2411003154 1760106155 F 05-08-97 DAGGUMATI ARPITHA

127 2411003217 1760321496 F 09-05-92 ATMAKURU SUNEETHA

128 2411003401 1760021033 F 22-07-96 GOGULA NAGA DIVYA

129 2411003480 1760326857 F 03-05-97 ANDE SRILEKHA

130 2411003516 1760452359 F 16-05-96 BALLI DIVYA

131 2411003564 1760128136 F 15-04-95 BILLA ESWARAMMA

132 2411003657 1760227628 M 05-06-86 ASHOK KUMAR DASARI

133 2411003730 1760133348 M 29-07-88 VEMPATI BALAKRISHNA

134 2411003800 1760027984 M 03-02-89 JESSEE PRATHAP THATHAPUDI

135 2411003838 1760219181 M 20-03-96 CHALAMALA SIVA

136 2411003986 1760120061 M 16-08-88 RAJASEKHAR BHETHALA

137 2411003998 1760097998 M 10-06-90 NANNAM PRASAD

138 2411004018 1760320920 M 29-06-96 PAMULA SANDEEP

139 2411004056 1760284665 M 18-08-93 CHEGONDI SIVA SANKAR

140 2411004059 1760302130 M 25-07-96 MORATHOTI NIROOP KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2411004180 1760363318 M 16-07-94 KAKARLAMUDI HANUMANTHA RAO

142 2421000038 1760008700 M 17-11-87 NALLAPU NARASAIAH

143 2421000073 1760349453 F 31-08-94 BIRUDULA RATNA KUMARI

144 2421000856 1760265657 M 16-05-88 JANGA SUNDARABABU

145 2421000952 1760109723 F 30-08-92 NEELA MONIKA

146 2421001056 1760350617 M 09-06-93 DARELLI JAGADISH

147 2421001104 1760467994 M 15-06-90 ANNAVARAPU ANIL KUMAR

148 2451000268 1760436984 M 16-04-95 SALAGALA RAVI

149 2501000472 1760351380 F 20-06-91 REVATHI GODUGUCHINTHA

150 2501000490 1760197140 F 23-01-89 THOPPANI MEENAKUMARI

151 2501000518 1760375068 M 12-01-94 DUDDU SRINIVASULU

152 2501000581 1760294177 M 04-06-89 THUPILI SUNEEL

153 2511000084 1760108460 M 03-08-96 MENDA RANADEEP KUMAR

154 2511000129 1760003015 M 11-11-93 RAVI KIRAN PANDI

155 2531000035 1760336755 M 08-06-89 DUNNA RAJA

156 2541000008 1760315573 M 12-04-94 BOTLAGUNTA KRANTI RANADHEER

157 2541000054 1760104122 F 15-05-96 KONDRU SRAVANI

158 2541000060 1760021985 F 13-07-94 YAMARTHI HEAVEN BLESSY

159 2541000103 1760103844 F 24-12-94 CHINTHA SUSMITHA

160 2541000117 1760410343 F 23-05-97 POTLURI SNIGDHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2541000134 1760074278 F 09-03-98 MALLELA BRAHMA KUMARI

162 2541000157 1760378059 F 15-06-97 KOLA MOUNIKA

163 2541000177 1760351418 M 25-08-96 DUDDU KOTI

164 2541000213 1760316084 F 15-08-94 SIDDAVARAPU SUDHARANI

165 2541000279 1760359886 M 27-08-96 VARIKUTI AVINASH

166 2541000302 1760309501 F 01-11-95 SUMANJALI RAMPATHOTI

167 2541000308 1760415862 M 21-01-88 MAHESH NANNEPAGU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291005941 1760314797 F 02-07-92 JAGANNADHAM VENKATA LAKSHMI

2 2331000058 1760457994 M 29-06-88 CHELAMCHERLA SURESH

3 2331000088 1760039389 M 01-07-95 BANDI SANDEEP

4 2331000094 1760438267 M 18-03-92 SAI SURESH SIRASANAMETI

5 2331000116 1760184431 M 04-06-84 BADANAPURI VENKAT RAO

6 2331000156 1760161842 M 29-05-92 BAPATLA SURENDRA BABU

7 2331000205 1760070336 F 20-07-96 YATAGIRI MOHANA PRIYA

8 2331000294 1760204937 F 17-09-97 VUTUKUR SRAVANI

9 2331000326 1760120131 F 01-03-94 KONETI PADMA

10 2331000457 1760258907 M 01-02-93 EGA VAMSI KRISHNA

11 2331000463 1760425293 M 26-02-93 MEKALA CHAITANYA

12 2331000476 1760218800 F 02-07-93 RAGALA MOUNIKA

13 2331000487 1760403173 M 21-05-97 KOMARAGIRI ASHOK KUMAR

14 2331000724 1760245303 M 08-06-97 KAMATI VENKATESH

15 2331000754 1760152883 M 05-06-87 BADANAPURI KISHORE

16 2331000780 1760487404 F 06-01-91 BHUKHYA PRAVALIKA

17 2331000864 1760373371 F 27-07-90 OBILI ANUSHA

18 2331000900 1760435086 M 20-04-96 PONNURU PAVAN KALYAN

19 2401000343 1760339253 F 20-06-94 EEGA NAVEENA

20 2401000582 1760144731 M 24-05-97 YELLAMPALLI PRUDVIRAJ

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2401000583 1760336464 M 07-06-92 POTLURU MANOHAR

22 2401001177 1760472457 M 05-06-94 PUVVADI VENKATESWARLU

23 2401001288 1760399070 M 18-04-92 VENKATESWARLU DEVARAKONDA

24 2401001696 1760335446 M 10-04-93 POTLURU SURENDRA

25 2401001934 1760405941 M 27-07-94 GOLLA DILEEP KUMAR

26 2401002636 1760408433 M 10-04-92 BANAVATH GANGADHAR NAIK

27 2401002779 1760362355 M 12-06-96 SAKE AMRUTH KUMAR

28 2401003151 1760120091 F 02-06-94 K ROJA

29 2401003355 1760470031 M 10-06-96 BANAVATHI ANILKUMAR NAIK

30 2411000510 1760055399 F 17-01-93 INDLA TEJASWINI

31 2411000698 1760253387 M 04-04-93 KATRAVATH MURALI KRISHNA NAYAK

32 2411000765 1760149757 M 16-07-87 SAMBASIVARAO KONETI

33 2411001072 1760309597 M 25-08-96 VENKATESWARLU CHALAMCHARLA

34 2411001588 1760058804 F 15-06-96 BHUKYA LAKSHMIDEVIBAI

35 2411002307 1760167007 M 20-04-87 B NAGA SURESH

36 2411003152 1760172285 F 17-08-95 INDLA SPANDANA

37 2411003861 1760123752 M 05-06-95 NAGULURI RAJAKUMAR

38 2411004326 1760403846 M 18-07-96 MATA ANJANEYULU

39 2411004492 1760435235 M 15-08-95 BANAVATH SRIRAM NAIK

40 2421000077 1760324962 M 02-08-93 PALAPARTHI PHANI KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2421000301 1760310497 F 07-08-96 MEDA UJVALA THIRISHMA

42 2421000319 1760219866 M 23-07-87 VAMSEE MADAM

43 2421000355 1760096815 M 15-07-89 SAMUDRALA ANIL

44 2421000621 1760475469 M 15-08-96 BHUKYA RANGA NAIK

45 2421000929 1760042077 M 21-06-93 PALAPARTI VENKATARAO

46 2501000305 1760399091 F 28-05-97 DEGALA SRAVANI

47 2501000307 1760344202 F 20-06-90 DEVARAKONDA SRAVANI

48 2501000403 1760443406 F 10-04-95 THUPAKULA JYOTHY

49 2501000421 1760000160 F 27-07-90 T SNEHA KALYANI

50 2501000567 1760416724 M 09-06-91 NAGAMUNTHALA MAHESH KUMAR

51 2531000059 1760263175 M 05-07-87 MELPADI PERUMALU

52 2541000170 1760477864 F 28-08-97 RAMAVATH ARUNA

53 2541000255 1760433559 M 10-02-96 PANDUNAIK RAMAVATH

54 2541000264 1760328222 M 06-06-88 ETTA SRINIVASA RAO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261001099 1760307492 F 05-07-91 DURGA DEVI A

2 2261001181 1760205728 M 13-07-92 SADHU SREEDHAR

3 2261003070 1760194338 F 19-06-88 AMBAKA SANDHYA RANI

4 2271000243 1760409011 M 16-08-90 LOMADA VEERA KUMAR

5 2291002281 1760188895 M 01-05-94 RAKESH YADAV

6 2291004128 1760019670 M 21-04-96 P RAMA CHAITHANYA

7 2291005670 1760169413 M 07-05-92 SIGINAM GIREESH

8 2291005796 1760330519 M 15-05-90 BANALA PRASAD

9 2291005966 1760131458 M 16-04-93 SAMADI SURESH

10 2291006161 1760348861 M 28-07-94 SURIBOINA VENKATA SAI KUMAR

11 2291006598 1760287254 M 18-07-97 DONIPARTHI SAI ASISH

12 2291006813 1760410535 M 01-06-91 VEERLA NAGARAJU

13 2291007140 1760425808 M 04-09-96 VOLLIBOINA ABHILASH

14 2291007253 1760384660 M 10-06-92 SHAEK KHAJAMASTAN

15 2291008507 1760012061 M 09-06-95 UPPU NIRANJAN

16 2291008944 1760060017 F 10-04-89 SRIVANI PEGADA

17 2301000245 1760136257 F 15-06-96 BOJANAPU ASWINI

18 2331000046 1760479064 F 06-08-91 CHAITANYA SAI LAVISETTY

19 2331000071 1760203070 M 19-06-97 SIRIVELLA HARISH

20 2331000072 1760255431 F 02-05-97 JONNALAGADDA VENKATA DIVYA SUS

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2331000075 1760011283 M 03-07-87 BADRI VENKATA CHAITHANYA KUMAR

22 2331000095 1760223141 M 12-03-93 SHAIK KAREEMULLA

23 2331000117 1760366012 M 04-08-76 M R RAGHU

24 2331000120 1760210015 M 30-06-77 PURINI SREENIVASULU

25 2331000135 1760361745 M 28-11-94 BHAGAM VENKAT PREM KUMAR

26 2331000145 1760159609 M 17-03-91 UDAYAGIRI VENUGOPAL

27 2331000158 1760029315 M 10-01-91 MUCHAKALA VENKATA KRISHNA

28 2331000169 1760213657 F 28-08-94 VINUKONDA APARNA

29 2331000180 1760324037 M 23-03-97 SIVA SAI KUMAR KALISETTY

30 2331000189 1760019715 M 15-07-95 VAMGAPATI SRINIVAS

31 2331000192 1760074602 F 10-02-92 YETURI SOWJANYA

32 2331000193 1760057596 M 05-08-94 UPPU PRASAD

33 2331000203 1760275445 M 24-07-92 SUSARLA VENKATA SUKUMAR

34 2331000237 1760426102 M 25-12-87 NANDI PRAVEEN

35 2331000241 1760289099 M 25-08-86 MADDALA SIVA SAI CHARAN

36 2331000260 1760274259 M 22-10-94 JULAPATI SAI SUDHA

37 2331000281 1760381368 M 07-06-91 KONDRAJU JANARDHAN

38 2331000301 1760400712 M 15-06-92 VUPPUTURU RAVITEJA

39 2331000315 1760161133 F 01-07-97 NANDIGAM SAI HARIKA KAMAKSHI

40 2331000325 1760138435 F 05-06-93 BHARATHALA ASWINI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 15
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2331000329 1760055134 M 20-08-86 V SURESH BABU D

42 2331000375 1760315809 F 04-06-97 BELLAMKONDA PRATHYUSHA

43 2331000382 1760405211 F 16-06-90 OTTURU ANITHA

44 2331000414 1760272611 F 17-03-97 CHERUKUMUDI LAKSHMI SIREESHA

45 2331000416 1760472599 F 19-08-97 SHAIK SONY

46 2331000417 1760171090 F 06-05-88 POTTIBOYINA BHARGAVI

47 2331000418 1760358892 F 04-08-96 MUCHELI JHANSI

48 2331000437 1760241662 M 14-08-97 PUNDLA AKHIL

49 2331000446 1760156069 M 12-05-94 CHEJERLA SURESH

50 2331000448 1760426998 M 01-04-92 ANGILEEKA NAVEEN KUMAR

51 2331000449 1760336428 F 26-07-93 POOLA RAVALI

52 2331000502 1760346015 F 23-02-92 SRAVANTHI NAGARAM

53 2331000504 1760415032 M 02-09-96 CHEJARLA NAGARAJU

54 2331000511 1760360676 F 29-05-91 UPPUTURU PRIYANKA

55 2331000513 1760190396 F 22-10-96 NAFEESA HASAN SHAIK KHAJA NAGO

56 2331000523 1760321884 F 23-07-94 PRAVALLIKA KALISETTY

57 2331000537 1760322964 F 26-08-95 THUPAKULA PRASANNA

58 2331000547 1760193993 F 11-05-96 TUPAKULA BHARGAVI

59 2331000561 1760181913 M 23-07-90 PASUPULETI MAHESH

60 2331000566 1760415092 F 10-08-94 CHEJARLA PARVATHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 16
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2331000569 1760190170 M 17-08-89 RAJESH A

62 2331000590 1760339111 M 11-06-96 R SREENIVASULU

63 2331000615 1760000212 F 06-02-93 KODURU HEMALATHA HEMALATHA

64 2331000622 1760446522 M 26-10-97 BHIMAVARAPU MOULI AJAY

65 2331000637 1760253160 M 01-07-90 BATHULA ASHOK

66 2331000642 1760137244 M 07-08-92 GANDIKOTA NIRANJAN

67 2331000644 1760335616 M 19-07-89 DARA SWAROOP

68 2331000661 1760324993 M 20-06-86 KARLAGUNTA MALLIKARJUNA

69 2331000680 1760139907 M 18-04-95 SHAIK SHAFI

70 2331000686 1760351327 F 05-06-86 LEELA RANI BONDILI

71 2331000692 1760431373 F 27-05-95 OMKARAM RAJESWARI

72 2331000702 1760456032 M 01-07-93 KALUVUKURI KIRAN KUMAR

73 2331000706 1760404399 M 20-03-92 NAREENDRA KARUMANCHI

74 2331000709 1760292917 F 27-08-95 GUNTUMADUGU SRAVANI

75 2331000711 1760385213 M 10-05-86 PALEM VISWANATH

76 2331000714 1760173222 M 24-02-91 CHABOLU VENKATAKUMARRAJA

77 2331000722 1760180170 F 28-12-94 GANGALA TEJASWINI

78 2331000750 1760462369 F 04-02-92 PATHIPATI SUREKHA

79 2331000755 1760189102 F 04-06-97 POTTETI KEERTHI

80 2331000771 1760119956 M 30-01-90 CHENNAPATNAM CHENCHUKRISHNAIAH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 17
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2331000786 1760420150 M 11-04-90 POTTEPALEM ASHOK

82 2331000809 1760054484 F 05-06-90 PADAKONDLA KALYANI

83 2331000825 1760405143 M 10-12-86 SARVEPALLI ANIL KUMAR

84 2331000828 1760158296 F 17-01-96 JUVVALADINNE NAVYA

85 2331000859 1760460285 F 13-08-95 SRAVANI THADAKALURU

86 2331000868 1760427020 M 14-06-89 VALLEPU SURENDRA

87 2331000874 1760432903 F 15-06-91 BOPPARAJU SRAVANI

88 2331000887 1760198862 M 09-08-92 ALLAMPATI LAKSHMI NARAYANA

89 2331000901 1760424685 M 12-06-92 KARTIK KLASS

90 2401000014 1760279122 M 14-05-97 TATA VENKATA KRISHNA

91 2401000064 1760370761 M 11-02-93 POLASANI MARKANDEYULU

92 2401000504 1760451211 M 05-03-87 VADLAMANI JAYAPRAKASH

93 2401000704 1760485390 F 05-07-88 DHANALAKSHMAMMA D

94 2401000859 1760205609 F 11-11-93 SAMBHANI REKHA

95 2401000914 1760396321 F 21-08-95 VALLEPU RAMANAMMA

96 2401000985 1760444967 M 08-06-90 REDDI RAJUBABU

97 2401001005 1760432890 M 09-08-91 GANDABOYINA CHANDU KUMAR

98 2401001113 1760453438 F 10-06-95 BODICHERLA UMADEVI

99 2401001339 1760445143 F 29-06-92 MANDLA PRASANTHI

100 2401001364 1760262281 M 08-07-96 AKURATHI CHANDRASEKHAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 18
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2401001626 1760364501 M 22-08-92 PASUPULETI RAGHU

102 2401001706 1760487609 F 18-06-95 DIRASANTHA BHARATHI

103 2401001743 1760334546 M 01-08-88 SINGAMANENI VENKATARAO

104 2401002059 1760302072 M 24-05-97 KALAVAKURI VENU

105 2401002127 1760463135 M 08-06-88 SUNEEL PADAGANETI

106 2401002221 1760473251 M 08-08-95 VAVILI VENKATARAMANAIAH

107 2401002404 1760370166 M 31-05-89 MANOHAR TANNIRU

108 2401002611 1760395136 F 04-03-97 KANDEPI MANEESHA

109 2401003211 1760339633 F 23-06-97 PARISIMANI PADMINI CHANDRALEKH

110 2401003338 1760363887 F 12-06-96 GANUGAPETA JAYALAKSHMI

111 2411000084 1760397962 F 20-06-95 UPPALA LAKSHMI THIRUPATHAMMA

112 2411000706 1760112851 M 16-04-92 N SHANMUGA SAI

113 2411000726 1760067096 M 10-05-97 MALAPATI HARIBABU

114 2411000982 1760239505 M 05-05-97 MADALA PRASAD

115 2411001001 1760203022 M 16-08-92 MADAKA ASHOK KUMAR

116 2411001028 1760340995 M 11-08-91 VINAY KUMAR MALLEM

117 2411001053 1760283429 M 02-05-94 PALLAPATI MURALI

118 2411001384 1760422067 M 26-05-96 KOSURI SRIKANTH

119 2411001499 1760424016 M 10-10-90 RAAVULAPALLI VENKATESWARLU

120 2411001853 1760236545 F 14-07-96 BUDATI LALITHA KAMAKSHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 19
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411002101 1760281886 F 26-07-94 NUTAKKI ANUSHA

122 2411002312 1760112512 M 10-07-90 AVALA NARESH

123 2411002671 1760320126 M 02-06-95 JETTI VENKATA SUNENDRA

124 2411002786 1760455948 M 29-08-97 BATTULA KRISHNA

125 2411002798 1760478719 M 07-05-92 PAGGALA MANIKANTA

126 2411002928 1760450405 M 01-04-95 ALASANDALAPALLE NAGARAJU

127 2411003032 1760272636 F 27-02-97 THIRUNALVELI KAMAKSHI

128 2411003198 1760153951 F 07-07-95 S REVATHI

129 2411003199 1760143972 F 28-08-88 NAGALATHA YANNAM

130 2411003248 1760155620 F 10-06-95 EERLA SUNITHA

131 2411003412 1760093951 F 08-06-92 BOMMIDI MOHANA VANI

132 2411003433 1760210121 F 11-04-89 KUNCHALA NAGAMANI

133 2411003467 1760228554 F 09-07-96 MULLAMURI ASHWANI

134 2411003667 1760153735 M 14-12-94 MUNGARA ASHOK KUMAR

135 2411003691 1760253017 M 13-06-94 VEMPALAKU NARASIMHA RAO

136 2411003836 1760132723 M 29-04-92 POTLURI VAMSI KRISHNA

137 2411003910 1760269829 M 23-06-96 KUDUMULAPALLI SRIKRISHNA

138 2411003939 1760271392 M 16-08-94 KARRI ASEERVADAM

139 2411003995 1760060964 M 04-02-94 MERUGU RAJU

140 2411004038 1760288419 M 10-08-88 DURGA VENKATA PRASAD K

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 20
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2411004133 1760373932 M 15-06-96 CHINTHAM SRINIVASULU

142 2411004294 1760416812 M 01-07-92 ADIMULAM PERAIAH

143 2411004396 1760425315 M 18-08-94 DASARI ASHOK

144 2421000197 1760328548 M 04-07-95 GANDAVALLA SAIKUMAR

145 2421000344 1760318041 M 10-06-89 SIVANAGARAJU THUNAKALA

146 2421000672 1760341432 F 26-05-87 LEELA MANI P

147 2421000881 1760322796 M 03-10-76 NEMILI GUNDAIAH D

148 2421000953 1760443375 M 27-01-95 VANGA VENKATA ASHOK KUMAR

149 2421001028 1760396003 F 06-01-97 REHANA BEGUM

150 2491000019 1760422860 M 10-02-88 KAMESWARA RAO SANAPALA

151 2501000019 1760004402 M 19-07-89 MURALI P

152 2501000069 1760214560 M 28-04-93 K VENKATESH

153 2501000085 1760308856 M 07-06-91 V N JAYAPRAKASH

154 2501000087 1760283966 F 22-05-89 MOHAN SUJITHA M

155 2501000094 1760412186 F 26-07-91 MOGULLURU BHARATHI

156 2501000096 1760307062 M 19-07-93 NAGENDRA C

157 2501000123 1760146017 F 21-07-97 GANGALA JYOTSNA SRI

158 2501000145 1760026409 F 25-05-92 CHANDRAGIRI SIVA CHANDRIKA

159 2501000148 1760151171 F 25-06-94 VAKCHORE JYOTHSNA RANI

160 2501000155 1760189789 M 13-04-92 J SARATHYADAV

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 21
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2501000163 1760342174 F 04-07-97 GUNDALA KEERTHANA

162 2501000187 1760461658 F 10-03-95 KARISHMA SYESHAVALI

163 2501000201 1760140023 F 13-10-96 SHAIK SHAHIDA SHAHIDA

164 2501000229 1760387668 M 24-05-87 SAMBASIVA BOORSU

165 2501000254 1760007510 M 20-01-88 A SREENIVASAN

166 2501000373 1760419180 M 30-01-92 ANIKI LAKSHMI NARASAIAH

167 2501000424 1760461845 M 07-07-91 MERALA RAMPRATHAP YADAV

168 2501000425 1760035954 M 24-11-94 N SRI CHARAN

169 2501000426 1760140715 M 03-08-91 CHAINOOR NAVEEN

170 2501000492 1760038065 M 07-11-94 MUNGARA NAGA BHARADWAJA

171 2501000525 1760280780 F 02-05-97 UDAYAGIRI SWETHA

172 2501000532 1760070954 M 05-06-91 KOONATI NARENDRA BABU

173 2501000553 1760362990 M 21-05-89 THELLAJALA NAGARJUNA

174 2501000556 1760482855 M 05-06-96 R VENKATA NIKESH

175 2501000579 1760341291 M 20-05-95 M GANAPATHI SRINIVAS

176 2501000590 1760266637 F 20-02-95 SWATHI ALAGANI

177 2511000013 1760024576 M 14-05-90 MANYAM SIVARAM

178 2511000053 1760451172 M 19-05-91 BILLI GRAHAM ANGALAKURTHI

179 2511000081 1760465973 F 13-10-92 ANURADHA VADLAMUDI

180 2511000106 1760260702 F 23-04-98 SUPRIYA GORANTLA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 22
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 2511000119 1760415243 M 15-06-93 PONNAGANTI AYYAPPA

182 2531000005 1760424373 M 03-06-90 S RAJESH KUMAR

183 2531000018 1760279160 M 07-07-94 KRISHNA CHAITANYA M

184 2531000031 1760200979 M 24-01-93 JYOTHISH KUMAR M

185 2541000011 1760488255 M 14-08-90 GANESH VALLEPU

186 2541000090 1760338238 F 02-04-96 PAVANI BATHULA

187 2541000147 1760361073 F 11-05-96 SWARNA SINDHU RAJESWARI

188 2541000166 1760307485 F 17-04-96 MEKALA RAMASESHALA

189 2541000214 1760429198 F 04-05-97 BYNEEDI SIVA JYOTHI

190 2541000241 1760314511 F 14-06-88 MALLIKA SHAIK

191 2541000265 1760428161 M 10-03-96 NAGAM NAGARAJU

192 2541000294 1760264050 F 02-11-97 SAIBA VENKATA NAVYASRI

193 2541000311 1760333539 F 10-07-95 YENDETI JAYANTHI

194 2541000312 1760344620 F 15-05-96 POTTELLA PRAVALLIKA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 23
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291002537 1760288912 M 22-08-91 KATIKALA SIVA NAGESWARA RAO

2 2291006174 1760256868 M 15-12-93 MOTATI GOWTHAM REDDY

3 2291007929 1760196486 M 10-06-89 VENKATA SATHISH DODDA

4 2331000049 1760191181 F 30-10-96 KONDISETTI VENKATA VIJAYA LAKS

5 2331000055 1760202714 F 10-06-89 UMAMAHESWARI SIDDANTHI

6 2331000076 1760402978 M 04-12-91 THOMMANDURU SAI PRASANTH

7 2331000277 1760176639 M 28-04-96 NALLURI VENKATESH

8 2331000308 1760385031 M 12-01-95 JAKEER PATTAN

9 2331000362 1760379119 M 04-05-97 NAGA MADHAVREDDY

10 2331000367 1760298004 M 10-06-90 PALAKOLLU NARSI REDDY

11 2331000453 1760096535 F 10-07-92 GUTHA MAITHREYEE

12 2331000492 1760252446 F 04-12-93 BOLLU KAVYASREE

13 2331000620 1760459612 M 07-06-95 PRAVEEN KUMAR REDDY KANTE

14 2331000626 1760165795 M 30-04-91 GARLAPATI SRIHARSHA

15 2331000634 1760415525 M 06-07-94 CHEBROLU VENKATESH

16 2331000734 1760151813 M 10-03-93 MADHU KONNA

17 2331000789 1760254593 M 10-06-96 KALLURI KRISHNA REDDY

18 2331000793 1760192864 M 23-06-95 PIDATHALA VENKATA LOKESH REDDY

19 2331000843 1760277033 M 11-06-89 M V DINESH KUMAR

20 2371001273 1760237895 M 05-06-96 MAHESWARA REDDY GONGATI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 24
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : NELLORE


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2401001469 1760440570 F 22-08-92 SHAIK RAVIPATI NASEEMUN

22 2401003585 1760167584 M 11-06-94 BOGGALA RAJA MOHANA REDDY

23 2411001430 1760426103 M 02-06-94 ATTHULURI SIVANNARAYANA

24 2411002342 1760167316 M 28-06-97 TEJA MANIKANTHA YENUGANTI

25 2411002676 1760309836 M 04-07-97 KATREDDY ASHOK REDDY

26 2411002815 1760425767 M 31-08-96 BELLAM VENU BABU

27 2411002924 1760415551 M 15-07-94 GUNTAKA NIRANJANA REDDY

28 2411003067 1760405846 F 08-07-97 MUPPIDI DHANA LAKSHMI

29 2411003404 1760358065 F 20-06-97 ANITHA KUMMITHA

30 2421000278 1760298292 M 16-07-93 ACHYUTHA NARESH

31 2421000340 1760437522 M 15-08-97 JALAPATI SIVA PRASAD

32 2501000397 1760168977 F 06-06-91 ASWINI JYOTHI YENUGULA

33 2501000504 1760414160 M 23-03-94 ARCHAKAM SRINIVASA PRANEETH

34 2511000115 1760139414 M 18-08-95 PEDDINI KRISHNA REDDY

35 2511000126 1760286959 M 21-05-95 BURLA MANOJ KUMAR REDDY

36 2541000018 1760379564 M 17-02-95 SHAHID SHAIK

37 2541000245 1760246678 F 15-07-89 SRILAKSHMI DUDIPALLI

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL


DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT SELECTION, ou=TSS,


2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6
b03e6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad
3212220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT
VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:25:51 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAICHUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261001967 1760384122 F 10-01-88 VISHWAJAKSHI

2 2291000013 1760393147 M 30-03-86 M HAMPAIAH

3 2351000306 1760061980 F 01-05-98 SHOBHA

4 2391000688 1760322659 M 06-10-87 PURUSHOTHAMA HARIJANA

5 2401001259 1760382854 F 15-07-93 JAGGILA ARPANA

6 2401001881 1760487251 M 20-02-90 UDAY KUMAR

7 2401002402 1760264331 M 14-06-93 MALA MAHESH

8 2401003446 1760441072 M 15-08-93 BYKARI SIVARAMUDU

9 2441000256 1760096779 M 10-12-86 PRAVEEN KUMAR

10 2441000434 1760287483 M 03-06-87 MALLESHA TALAVAR

11 2441000443 1760093736 F 20-07-88 ASHWINI

12 2441000459 1760154804 M 08-01-88 SHIVKUMAR

13 2471000063 1760016289 M 30-07-85 PALTHI MADHUSUDANA

14 2551000012 1760468737 F 05-10-93 VINAYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : RAICHUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261003500 1760219479 M 18-06-91 MAREPPA

2 2391000296 1760328645 M 17-06-91 MALLIKARJUNA K

3 2391000316 1760477751 M 16-05-87 YASHODHAR HANAMANAGOUDA CHIJJE

4 2401000003 1760235292 M 01-06-89 BASAVARAJA

5 2401000099 1760358107 F 15-07-92 RANGAVVA RANGAVVA

6 2401002731 1760100325 M 01-06-96 NARESH BUNAGI

7 2441000262 1760244673 F 01-07-86 K PADMAVATHI

8 2441000399 1760138897 M 06-06-96 HONNAPPA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAICHUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000765 1760391827 M 02-10-94 SUSHIL NAIKAL

2 2261001595 1760368154 M 14-07-88 VINAYAKA A B

3 2261002260 1760248513 M 27-09-88 VEERESHAPPA K

4 2281000438 1760175841 M 15-06-88 VEERESH

5 2291001275 1760450399 M 14-06-87 RAMESH U

6 2291002291 1760043501 M 01-04-87 Y KRISHNA REDDY

7 2291006898 1760417615 M 18-08-89 C VENKATESH

8 2301000138 1760219354 F 25-05-96 GANJIKUNTA SHARANYA

9 2391000673 1760093245 M 01-06-88 GAVISIDDAPPA

10 2391000738 1760415964 M 01-08-93 AMEERSAB

11 2401000129 1760256308 M 08-05-94 MEKALA CHANDRASHEKHAR

12 2401000167 1760148358 M 05-07-93 NARASAPPA Y

13 2401001488 1760243886 M 11-07-95 SHIVARAJ

14 2401002746 1760236128 M 08-03-89 DUDEKULA USENI

15 2401003010 1760343018 M 04-04-89 BOYA KADIVELLA LINGANNA

16 2401003172 1760362572 M 20-11-97 CHETANRAO

17 2401003235 1760326959 M 09-04-88 BOYA SREERAMULU

18 2441000043 1760490147 M 07-08-88 JEETESH KUMAR

19 2441000058 1760474003 F 06-07-91 SANGEETA

20 2441000193 1760377357 F 21-08-90 ZHANSI MAGDALEENA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAICHUR


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2441000346 1760094571 F 08-09-96 POOJA MALLIKARJUN AVANTI

22 2441000477 1760347708 F 14-08-95 SUHASINI

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL


DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT SELECTION, ou=TSS,


2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6
b03e6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad
3212220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT
VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:43:54 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000911 1760178534 M 13-05-96 KOLLABATHULA SANDEEP

2 2291002103 1760312575 F 03-08-96 ASRITHA PEDAPOLU

3 2291003015 1760464910 M 29-05-86 DURGA PRASAD PUCHAKAYALA

4 2291003432 1760027567 F 30-08-92 CHILLI MYDHILI

5 2291003883 1760089571 M 28-08-95 TATAPUDI KIRAN KUMAR

6 2291004225 1760322992 M 10-06-93 MASABATTULA MURALIDHAR

7 2291004862 1760139208 M 28-03-92 PRUDHVI JALLI

8 2291005630 1760212312 M 14-08-92 KONDIPARTHI SURESH

9 2291006550 1760467047 M 09-03-94 MANOHARAM PERUMALLA

10 2291006578 1760039504 M 19-08-93 CHADALADA SUNIL KUMAR

11 2291007449 1760075505 M 07-05-92 GANGULURI SEKHAR SANDEEP

12 2291007813 1760436816 M 20-05-94 GOGI RAJESH

13 2291008342 1760480128 M 29-07-96 PENUMALA PRASANNA KUMAR

14 2341000024 1760276388 M 16-07-96 POLAMURI BHUVAN

15 2341000055 1760086362 F 18-06-91 BODDAPALLI SUJAN GRACE

16 2341000130 1760228703 F 13-04-98 HANNA TEJASWINI THORLAPATI

17 2341000153 1760475389 M 06-01-93 TADEPALLI NARESH

18 2341000158 1760032382 M 27-07-88 ANIL GOWTAM SAKA

19 2341000169 1760391857 F 01-06-90 GOTHAM SIRISHA

20 2341000176 1760404665 M 27-09-95 BODA TARUN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2341000213 1760007950 M 16-10-92 KOMMINA PAVAN KUMAR

22 2341000221 1760076878 M 25-11-96 PATCHIPALA VIVEKANANDA

23 2341000231 1760410775 M 20-12-93 KANNEDI AVINASH

24 2341000246 1760281381 M 14-04-89 BONTHU RAJESH

25 2341000265 1760410230 M 06-06-88 KOTTALA J V RAMANA

26 2341000288 1760023830 F 01-03-91 DOOLLA GJNANASUDHA

27 2341000297 1760392250 F 05-01-93 NAKKA DHANEESHA

28 2341000300 1760487265 F 29-06-91 DANDANGI SRAVANA SUDHA

29 2341000307 1760141156 F 02-06-96 MERUGU SPANDANA

30 2341000317 1760265449 M 19-05-93 MANDAPALLI SESHU KAMAL

31 2341000351 1760053727 M 14-04-88 SRIKANTH BHIMAVARAPU

32 2341000368 1760195336 M 01-06-90 NEDUNURI RAGHU

33 2341000402 1760225289 F 19-05-97 CHALLA VINUSHA VERONICA

34 2341000406 1760437678 M 28-06-92 ANIL KUMAR GUMPULA

35 2341000416 1760333493 M 18-06-88 VINOD KUMAR BENDUKURI

36 2341000427 1760253128 M 27-03-93 TANETI RAJESH

37 2341000438 1760377423 M 23-09-93 CHIKKALA CHANDRA KIRAN

38 2341000442 1760448867 M 30-06-90 VELAGAPALLI BENNY SAGAR

39 2341000464 1760050270 M 09-11-97 MUPPIDI HARSHAD MUNNA

40 2341000490 1760308416 F 01-06-94 KORADA BHARATHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2341000500 1760017662 M 12-07-96 BARRE PREM CHAND

42 2341000525 1760352226 F 26-05-96 CHAPALA DIVYA BHARATHI

43 2341000526 1760474692 M 01-10-96 KARRA SUNEEL KUMAR

44 2341000538 1760036932 M 26-04-96 MUSKUDI RAVI TEJA

45 2341000560 1760284293 F 19-08-97 SIREESHA MADIKI

46 2341000570 1760197976 M 09-08-90 MAGAPU AVINASH

47 2341000585 1760000014 M 09-02-94 MANEPALLI MANOHAR JOSHI

48 2341000589 1760312132 F 21-04-94 MANDAPALLI KRANTHI REKHA

49 2341000641 1760271319 M 15-05-91 GANTADA VAMSI KRISHNA

50 2341000644 1760315774 M 14-05-92 UPPE KRISHNA CHAITANYA

51 2341000694 1760168219 F 06-11-92 VEMAGIRI SERINI SATYA RAMYA KI

52 2341000760 1760487653 M 16-08-89 ANIL KUMAR GODE

53 2341000764 1760410326 M 17-04-93 KANDAVALLI RAVI TEJA

54 2341000766 1760194358 F 16-08-87 HEMA SRI ARUGOLANU

55 2341000780 1760423498 F 05-01-96 JYOTSHNA NALUKURTHI

56 2341000800 1760417981 F 16-06-93 AMULYA YELETI

57 2341000836 1760483310 F 30-07-97 MOUNIKA BADUGU

58 2341000849 1760165036 M 15-05-87 SAPE KRISHNA

59 2341000855 1760261986 M 08-08-96 LANKAPALLI MUKESH

60 2341000859 1760417308 F 27-04-97 UDUMU SUSMITHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2341000866 1760138072 F 06-04-94 GELLA DEEPIKA

62 2341000867 1760289121 M 14-09-90 AKUMARTHI ANVESH

63 2341000888 1760051345 F 19-12-94 GURRAM CHANDINI

64 2341000907 1760438180 M 19-08-91 GIDLA ASHOK

65 2341000935 1760443421 F 16-08-97 KANKIPATI LAVANYA

66 2341000970 1760023659 M 08-09-88 RAMESH BABU MALLIPUDI

67 2341001002 1760272333 M 14-08-94 NAKKA DESHIK ROY

68 2341001132 1760325123 M 26-03-90 KORUKONDA VIJAY KUMAR

69 2341001143 1760489044 M 10-04-86 RAMESHBABU KUSUME

70 2341001146 1760212928 M 12-04-91 MANCHILI SURENDRA

71 2341001175 1760401324 M 10-08-97 KOYYAGURLA JOY BABU

72 2341001178 1760090246 M 05-05-94 ABHISHEK BHIRI

73 2341001202 1760078913 M 11-08-97 JILLELLA SRINATH

74 2371000835 1760289341 F 30-08-93 REKHA PAMMI

75 2371001727 1760354948 M 24-04-91 KATHULA KRISTU RAJU

76 2371001780 1760377815 M 20-04-93 SUNEEL KUMAR PILLI

77 2401000378 1760451312 F 22-06-93 MORTHA BHAGYASRI

78 2401000600 1760490836 F 23-07-93 ARJA SUCHARITHA

79 2401000980 1760092556 M 01-05-93 TANAGALA CHANTI

80 2401001459 1760219199 M 23-02-94 DASI RANJIT KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2401001814 1760473323 M 22-11-95 NAKKA NAGARJUNA

82 2401002766 1760145625 M 23-08-92 KOLLABATHULA SANDEEP

83 2401003509 1760304525 F 31-01-95 MANDAPATI SAI PRASANNA

84 2411000053 1760210087 F 23-04-96 KOKKIRIPATI SASI PRIYANKA

85 2411000183 1760429610 F 21-07-92 JIDLA PADMASRI

86 2411000212 1760385474 F 23-05-93 VALLURI SUVARNA KUMARI

87 2411000219 1760482094 F 13-12-94 VARAKA VIJAYARANI

88 2411000315 1760301918 F 02-03-90 MULLAGIRI ALIVELU MANGAMMA

89 2411000333 1760166536 F 11-05-96 KRAPA SIRISHA

90 2411000339 1760411633 F 21-02-97 THOKALA AKHILA RAJ

91 2411000493 1760169681 F 22-07-95 PONUGUMATI SONI

92 2411000508 1760333471 F 27-09-95 KAREM PRAVALLIKA

93 2411000591 1760237518 F 16-04-89 JYOSTHNA KUMARI PONNURU

94 2411000832 1760132242 M 13-08-94 RAHUL KATURI

95 2411000891 1760204818 M 06-07-92 ELURI HAREESH

96 2411000919 1760081728 M 10-06-87 VEERANJANEYA MARLAPUDI

97 2411000959 1760059584 M 07-06-88 SATHI BABU ROKKAM

98 2411000996 1760209321 M 16-03-92 TOKURI NAGENDRA BABU

99 2411001105 1760333805 M 02-03-91 LANKAPALLI CHINA BABU

100 2411001529 1760114874 F 02-07-93 ARPITHA MUTHABATHULA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2411001641 1760322281 F 31-08-91 KOYYA LAVANYA KUMARI

102 2411001975 1760377398 F 15-03-96 THOTA RANJITHA

103 2411002000 1760411813 F 13-11-97 NUTHALAPATI JYOTHI

104 2411002112 1760383964 F 04-05-97 VARDHANAPU MANJEERA

105 2411002127 1760434683 F 04-07-95 ACHANTA LIKHITHA LAVANYA SAI

106 2411002163 1760218884 M 18-06-94 TADEPALLI AJAY MOHAN

107 2411002223 1760020458 M 15-04-89 KOMMARA RAJESH

108 2411002381 1760191335 M 23-08-93 SANKURU SATISH KUMAR

109 2411002733 1760287908 M 29-06-94 KOLATI SRI VENKATA SATYA SRINI

110 2411002770 1760472384 M 28-08-94 KHANDAVALLI NANI KUMAR

111 2411002813 1760418412 M 28-08-91 DARRU VENKATESWARA RAO

112 2411002986 1760411592 M 15-02-94 RAJASEKHAR MANUKONDA

113 2411003033 1760353690 F 07-08-93 MINDA PUJITHA

114 2411003088 1760280682 F 05-02-95 MUPPIDI RAMYA PUSHPA

115 2411003171 1760420375 F 30-07-96 VARDHANAPU SWETHA RATNAM

116 2411003194 1760247973 F 06-10-97 THEETLA NAGA LAKSHMI

117 2411003239 1760416755 F 12-04-92 MALLIPUDI RAMYA

118 2411003277 1760226551 F 19-10-94 AMBATI SRUJANA

119 2411003315 1760318526 F 15-08-91 KOMMUGURI ASHA

120 2411003465 1760097968 F 10-06-93 AINAPARTHI NAGA SRI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411003500 1760449580 F 04-08-91 KORIVI ASHA JYOTHI

122 2411003512 1760381623 F 26-01-96 BATHULA MOUNI GRACE

123 2411003513 1760424012 F 10-02-96 MOSIGANTI MOUNIKA

124 2411003565 1760486956 F 26-08-96 VARAKA MAHESWARI

125 2411003583 1760063533 F 30-06-87 KARUNASRI DONDAPATI

126 2411003642 1760146241 M 16-06-87 SUDHAKARA RAO GURIJALA

127 2411003813 1760164710 M 15-02-86 SATISH NEMALIKANTI

128 2411003848 1760085560 M 17-08-88 RAJESH METTI

129 2411004082 1760355753 M 15-12-93 BOLLIPAMU RAMANJANEYA

130 2411004126 1760390223 M 09-04-91 MEKATHOTI ARUN PRAKASH

131 2411004185 1760361895 M 08-12-95 PALLAM PRASANTH

132 2411004312 1760459074 M 10-08-95 MATHA MADHU KIRAN

133 2421000192 1760242436 M 15-08-89 KASIMALLA K CHAITHANYA

134 2421000593 1760280397 F 26-06-89 GERA RAJYALAKSHMI

135 2421000899 1760134173 F 12-02-94 DUPATI SOUMYA

136 2421000916 1760473689 M 02-02-94 KASUKURTHI PRAKASH

137 2451000005 1760281045 M 15-06-91 DEGALA RAJESH

138 2451000019 1760476606 M 28-07-91 BINIPE GANGADHAR

139 2451000022 1760263699 M 24-08-86 SUDHEER BANDI

140 2451000041 1760159201 F 28-08-92 KOMALI POLAMURI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2451000054 1760379854 F 05-07-90 A SUNEETHA SREE GUMMALLA

142 2451000064 1760044154 F 27-07-95 NAVYA VIPPARTHI

143 2451000094 1760258457 M 05-11-93 NOKKU SRINIVASA RAO

144 2451000099 1760319785 M 06-06-95 YENNAM SIDDHARTHA

145 2451000122 1760242366 F 12-07-89 KUPPILI PRIYANKA

146 2451000172 1760045115 M 20-08-91 YOGESH BABU KOMMABATHULA

147 2451000182 1760333180 M 05-05-89 PAPA RAO SAVARAPU

148 2451000201 1760266987 M 22-12-94 MUDIKI SAI MANOHAR

149 2451000212 1760428123 F 02-08-88 YELIPE JOYTHSNA

150 2451000228 1760417467 F 05-03-86 NAKKA DIVYA SAMATHA

151 2451000252 1760116662 F 22-06-96 BULIPE VIDYAMADHURI

152 2451000292 1760402700 M 08-07-94 BONDADA YELLIN BABU

153 2451000340 1760241461 M 04-03-90 CHINNAM APARANJITH GOWTHAM

154 2451000361 1760257189 F 11-07-94 VIJAYA SRI VINNAKOTI

155 2451000381 1760368349 M 09-08-96 TORLAPATI KISHORE

156 2461000002 1760073053 F 19-01-86 SHEELA NAMADI

157 2461000096 1760022655 F 22-01-87 PACHIPALA KANTHI SRI

158 2461000115 1760457826 M 16-07-91 DASARI HARILAL

159 2461000148 1760201437 F 12-12-96 BAYYARAPU SREYA

160 2541000298 1760340134 M 15-06-96 BHARATH KUMAR MEDIKONDA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291002558 1760482323 M 15-06-94 BANAVATH NARENDER

2 2291006403 1760451471 M 10-07-96 KATRAVATH NUTHAN KUMAR

3 2341000144 1760248874 M 03-10-93 KOKKULA LITHIN

4 2341000160 1760129072 M 16-11-95 CHEDDA V V SATYANARAYANA

5 2341000223 1760445427 F 01-07-93 GONELA PARVATHI

6 2341000546 1760094004 F 27-08-95 MOUNIKA DEVARAKONDA

7 2341000994 1760410903 M 28-05-91 NARAM RAVI KISHORE

8 2341001043 1760445039 M 04-06-91 VADITHE RAMBABU NAIK

9 2341001054 1760244776 M 04-02-93 SEESAM SRINU

10 2341001205 1760162157 M 21-08-89 RAJU TELLAM

11 2371000978 1760320529 M 18-07-94 NADIPALLI D V V S NAGENDRA KUM

12 2381000850 1760245603 M 10-05-88 PALAKURTHY KALYAN KUMAR

13 2401000797 1760315690 M 14-03-89 ROBBA BUSI DORA

14 2401001446 1760079413 M 22-05-94 MALOTHU RAJESH

15 2401002007 1760063495 M 06-07-94 SAPAVAT BIKKU

16 2401002626 1760105207 M 27-09-89 TELLAM DURGA PRASAD

17 2411000167 1760346675 F 17-08-96 AINAVILLI VIJAYA DURGA

18 2411000417 1760394073 F 04-10-96 BHUKYA SAI CHANDINI

19 2411000778 1760213154 M 14-06-94 AJMEERA V L DURGA PRASAD

20 2411000783 1760246927 M 31-05-92 IRAPAM NAVEEN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2411001024 1760094736 M 22-05-92 KORRA SHIVARAJ

22 2411001056 1760284287 M 12-06-93 RAMAVATH SANJEE NAIK

23 2411001445 1760452773 M 11-11-88 NVM PRASAD

24 2411002241 1760037503 M 14-06-94 MEDA PANDU

25 2411004227 1760359579 M 25-06-90 MEDA KOTESWARARAO

26 2421000116 1760474638 M 18-06-93 RAMAVATH GOPI NAIK

27 2451000282 1760086823 F 03-08-87 SAMAREDDY USHA RANI

28 2521000096 1760295473 M 28-06-84 B GANESH LAL

29 2521000254 1760404393 M 20-06-91 CHICHADI VENKANNA BABU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000940 1760284030 F 09-04-91 YANAMADALA BHARATHIDEVI

2 2291001376 1760254340 F 18-02-94 KARUKONDA SATYA SAI VENKATA SO

3 2291001377 1760413813 M 22-07-97 MAHESH KANDREKULA

4 2291001575 1760428891 M 07-03-88 PESALA SUDHEER

5 2291003182 1760401634 M 09-06-90 BABA SAINADH VANAPALLI

6 2291004381 1760138527 M 09-05-96 APPARI RAVI KUMAR

7 2291005600 1760101074 M 24-07-96 KURAMA SHALEM KUMAR

8 2291006513 1760379144 M 28-02-98 RATNESH KUMAR

9 2291007229 1760387107 F 15-08-86 LALITHA KATURI

10 2291008631 1760488383 F 19-09-91 DURGA BONDALA

11 2291009259 1760491388 M 18-06-91 SANTOSH PECHETTI

12 2341000008 1760334538 M 01-06-86 GARABOINA ANANDAKUMAR

13 2341000025 1760487150 M 10-06-91 NUKAPAYI JESSY RAMAN

14 2341000028 1760231504 M 13-06-89 JEEVAN DEEP KUDIPUDI

15 2341000053 1760439726 F 15-06-87 SOWJANYA MATTAPARTHI

16 2341000089 1760397631 M 15-08-96 SALMAN KHAN SHAIK

17 2341000091 1760413037 M 25-01-93 BOLLU PRAVEEN KUMAR

18 2341000096 1760358020 M 02-10-90 PARAVASTHU RATNA SUGUNA SAGAR

19 2341000121 1760432677 M 02-06-88 HEMACHALAM MANDALA

20 2341000136 1760323806 M 14-08-86 NALLALA BHOOMULU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2341000140 1760063536 M 03-08-94 PERURI RAJESH

22 2341000146 1760220665 M 13-06-96 TALUPURI YADAV SIVA SATYA PHAN

23 2341000161 1760439600 M 29-04-94 KORADA AJAY KUMAR

24 2341000182 1760483812 M 05-06-87 MURALI KRISHNA PONNADA

25 2341000186 1760286528 F 01-07-92 ARDHANI VIJAYA DURGA DEVI

26 2341000280 1760345133 F 25-10-95 PIDAKALA SRI LATHA

27 2341000283 1760272320 M 22-04-93 JANNI SATYANARAYANA

28 2341000331 1760310425 M 08-01-96 KHANDAVALLI VENKATA SIVA KUMAR

29 2341000342 1760011187 F 08-06-97 KATTA PHANEESHA

30 2341000361 1760291933 M 24-06-90 I SAIRAM

31 2341000380 1760426688 M 23-06-92 VIJAY KUMAR RAJA MANEM

32 2341000429 1760248640 M 12-08-94 KAILA SRAVANI

33 2341000448 1760340067 M 01-08-89 RAJASEKHAR AMBATI

34 2341000474 1760439540 M 19-12-87 HARI KRISHNA PAMPANA

35 2341000487 1760302866 M 14-08-97 KILLAMPALLI YESU BABU

36 2341000488 1760168311 M 25-10-95 MUDDEY SHANMUKHA VENKATA BHAGA

37 2341000506 1760030140 M 20-07-96 SATISH BABU NURUKURTHI

38 2341000536 1760255562 F 27-06-93 GEDELA SANGEETA

39 2341000550 1760251826 M 04-05-95 KUKKALA JAGAN

40 2341000568 1760231569 M 08-10-95 GANDEPALLI SHYAM VENKATA MANIK

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2341000592 1760176220 F 11-01-90 VISHALI GUTTULA

42 2341000599 1760231066 F 10-06-93 ADIMULAM KALYANA SRAVYA

43 2341000601 1760159992 F 12-12-86 REVU SRI LAKSHMI

44 2341000602 1760235038 M 06-07-86 RAMESH BONIGI

45 2341000604 1760316428 F 20-04-95 PUDI SOWMYA

46 2341000612 1760268447 F 25-09-91 BELLAPU HEPSIBAH

47 2341000617 1760391790 M 08-05-96 PYLA LAKSHMAN DEEPAK

48 2341000620 1760010725 M 20-11-80 RAMBABU MANKENA

49 2341000627 1760301900 M 28-06-96 BATHINA SURYA VENKATARAMANA

50 2341000681 1760478769 M 06-07-95 CHITTAJALLU BALASUBRAHMANYAM

51 2341000699 1760418349 M 16-03-94 UPPALA HARSHA VARDHAN

52 2341000715 1760391737 F 05-01-98 SHAIK SHANNU

53 2341000718 1760140237 M 31-05-96 YEDALA VENKATAKRISHNA

54 2341000719 1760265360 M 10-06-96 SAI SRI RAMA MURTHY ARAVA

55 2341000758 1760052119 M 19-04-96 SAI GOWTHAM JAKKA

56 2341000796 1760439118 M 15-08-97 MURALI BAVISETTI

57 2341000802 1760381920 M 28-08-91 NAVEEN BABU PATNALA

58 2341000825 1760202294 M 30-08-92 LAKSHMI NARAYANA KOTA

59 2341000827 1760419293 M 25-07-95 JAGADEESH CHANDRA MURTHY NEELA

60 2341000829 1760282614 F 16-08-93 YANAMADALA HAMSAREKHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2341000876 1760454638 M 12-06-91 BYRATHI RAJASEKHAR

62 2341000884 1760327040 M 21-03-97 MAMIDISETTY SRIDURGA VENKATESW

63 2341000917 1760417865 M 20-06-92 MATTAPARTHI KHANKANA NAGA PRAS

64 2341000927 1760136153 F 22-02-89 PAVANI BOORA

65 2341000934 1760305751 F 01-02-97 MAKIREDDY VENKATA VIJAYA LAKSH

66 2341000952 1760360787 F 01-04-87 YAMANA SATYA VENI

67 2341000959 1760458161 F 15-03-94 RAMYA SREE KADALI

68 2341001005 1760158109 M 05-06-94 GEDDADA SAI RAMA KRISHNA

69 2341001011 1760444567 F 14-06-95 KADALI ROHINI

70 2341001013 1760291935 M 04-06-91 LALAM RAJABABU

71 2341001023 1760346317 F 30-03-98 LIKHITHA KOPANATHI

72 2341001024 1760047862 F 09-01-91 GUTTULA RENUKA

73 2341001056 1760199246 M 29-03-96 KOSURI DURGA HARISH KUMAR

74 2341001058 1760446237 F 09-07-90 GANGULA DURGA DEVI

75 2341001062 1760035571 M 02-06-90 YELETI UPENDRA

76 2341001067 1760272800 F 27-06-97 RAMYA SREE VENKATA NARAYANI AR

77 2341001069 1760132042 M 12-04-98 RAKESH VELLA

78 2341001087 1760251823 F 08-04-94 ILLURI SWATHI

79 2341001094 1760125621 M 18-09-96 SEELAM VIJAYA KUMAR

80 2341001100 1760058953 F 03-02-91 BARLA KEERTHANA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 15
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2341001108 1760394634 F 02-08-96 GUDAPARTHI VENKATA RAMA LAKSHM

82 2341001124 1760442341 M 02-08-91 PONNAMANDA VENKATA RAJU

83 2341001187 1760400385 F 11-07-95 KOWLURI SANTHOSH LILLY ANGEL

84 2341001203 1760334371 M 23-05-89 MANDAPUDI SRINIVASA SURYANARAY

85 2341001225 1760245967 M 20-03-91 POLUPARTHI PRADEEP

86 2341001227 1760401983 F 09-05-96 MOUNIKA SRAVYA MARUMENU

87 2361000257 1760360445 F 21-03-90 LANKE SADHANA

88 2371000018 1760250561 M 11-06-90 K VENKATA RAMANA

89 2371000522 1760425224 M 02-08-85 MD JAINA SHARIFF

90 2371000674 1760244692 M 26-01-88 RAJEEV PAUL PULIDINDI

91 2371001066 1760225566 M 03-04-93 TANETI JOEL BEN

92 2371001227 1760333249 M 31-07-97 ISARAPU JYOTHI BRAHMESH

93 2371001627 1760024327 F 24-07-97 SAJJA SRITEJA

94 2401000496 1760466173 M 17-03-92 SIRA NAGA RAJU

95 2401001411 1760256803 M 17-05-94 DEVARA SURYA VENKATESH

96 2401001440 1760361492 M 02-03-95 BOLLA DIVYA KISHORE

97 2401002290 1760369939 F 08-04-89 GALI VENKATA PADMA

98 2401002778 1760136989 F 20-12-91 SAKU MEENAKSHI

99 2401002943 1760324897 M 15-06-97 AKVETI SATYA VEERA SRIKANTH

100 2401003266 1760454065 M 13-08-93 RAMBARAPU TARUN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 16
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2411000155 1760369392 F 17-10-96 BEESETTY YASHO SOUNDARYA

102 2411000197 1760176119 F 04-05-95 BOLLA KUSUMA SAI SRI

103 2411000206 1760342563 F 05-03-95 MANASA THOTA

104 2411000261 1760079938 F 06-07-94 CHITTURI PRIYANKA

105 2411000740 1760133270 M 30-12-94 VISWANATH DANDUBOYINA

106 2411000806 1760257556 M 14-06-94 CHANDAKA NARASIMHA

107 2411001050 1760284709 M 16-01-88 D SATYANARAYANA

108 2411001361 1760484520 M 13-11-96 PERURI YASWANTH VEERABHADRA SA

109 2411001487 1760491689 M 09-04-95 GONNABHAKTHULA ANIL KUMAR

110 2411001751 1760072046 F 12-01-91 BOKKA RAMYA SREE

111 2411001890 1760490028 F 25-10-93 MADDUKURI SRAVANI

112 2411002014 1760378806 F 08-05-96 MUNGANDA BHANU KEERTHI

113 2411002041 1760274082 F 02-06-87 BHARATHI NANNETI

114 2411002089 1760148584 F 12-03-98 LEELA LAVANYA GANDI

115 2411002458 1760119774 M 05-01-89 RAJESH KETHA

116 2411002559 1760303529 M 20-05-96 GORRIPATI SATISH BABU

117 2411002604 1760395410 M 19-08-93 KOLLU DURGA PRASAD

118 2411002766 1760354924 M 27-11-94 MADIKI JAGADEEP KUMAR

119 2411002914 1760407050 M 15-01-94 BOKKA RAGHU BABU

120 2411003234 1760335898 F 28-06-96 CHELLABOINA JAYASAI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 17
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411003280 1760147843 F 07-07-91 CHEEMALA NAGA DURGA

122 2411003281 1760328202 F 12-03-93 KALI REBECCA ANGELINE

123 2411003348 1760061951 F 21-07-97 VUNDAVALLI SRAVANTHI

124 2411003476 1760245981 F 18-08-97 KETA BANDHAVI PRIYA

125 2411003493 1760313670 F 23-08-92 GAMPALA NISSI EVANGELIN

126 2411003536 1760412881 F 06-07-90 VINEELA PITTA

127 2411003668 1760148127 M 01-04-89 MURUGULA VENKATESH

128 2411003695 1760254151 M 16-06-95 GANAPATHI NEYYILA

129 2411003788 1760262183 M 01-06-94 DUDA SRINU

130 2411003974 1760050776 M 27-05-97 MADU LOKESH

131 2411003992 1760045279 M 14-01-88 DOMMETI SANKAR

132 2411004053 1760294546 M 06-08-95 APPARI VENKATESH

133 2411004129 1760289963 M 20-05-96 GUBBALA RAGHURAM

134 2411004169 1760280244 M 01-05-82 PENKE SUBBA RAO

135 2411004202 1760319726 M 10-03-89 CHINNIKRISHNA DAVADULA

136 2411004240 1760331613 M 30-08-91 REDDY CHAITANYA KUMAR

137 2411004300 1760460751 M 13-05-92 KOLA SRI MAHAVISHNU VARMA

138 2411004351 1760406014 M 08-05-96 KUKKALA SAI BALAJI

139 2421000184 1760410935 F 13-07-92 VERICHARLA BHANU SRI

140 2421000806 1760328343 F 18-12-89 VEMULAKONDA SOUJANYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 18
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2421000963 1760199412 F 05-08-94 PEDDOJU NAGA SOWMYA

142 2451000004 1760308821 M 23-05-91 KORNALA VEERENDRA KUMAR

143 2451000007 1760303903 M 02-05-91 CHIKKALA BRAHMASRI CHAITANYA

144 2451000011 1760373230 M 26-06-89 MEESALA DORABABU

145 2451000015 1760311432 M 28-05-94 DEYYALA JOHN SUBHAKAR BABU

146 2451000036 1760420576 M 11-06-96 DEYYALA ANIL KUMAR

147 2451000040 1760476494 M 03-04-87 GUNTURU BHAVANNARAYANA

148 2451000053 1760487934 M 03-02-92 ASHOK KRISHNA PARDHA MUKKA

149 2451000062 1760144018 M 25-08-97 SREENIVAS GUBBALA

150 2451000154 1760406505 M 29-05-91 LANKA HEMA KIRAN KUMAR

151 2451000156 1760114564 F 07-11-94 PENTAPATI HEMA VENKATA SOWJANY

152 2451000173 1760261374 M 28-06-91 RAMISETTY VENKATA RAVI TEJA

153 2451000186 1760184525 F 05-05-94 KANKANALA SAI JALAJA VIJAYA

154 2451000188 1760275153 F 22-02-98 BALA KRISHNA VENI MEESALA

155 2451000189 1760362674 M 16-08-89 PALEPU RAVI VARMA

156 2451000215 1760463334 M 12-05-87 SATYANARAYANA GUTTULA

157 2451000218 1760291976 M 02-10-93 MOHAMMAD YAKUB

158 2451000250 1760161304 F 20-10-97 PESALA VENKATA SATYAVATI

159 2451000264 1760053506 F 28-08-92 KOLLI RAMYA

160 2451000271 1760421091 M 05-05-92 PITHANI SRIMANIKANTA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 19
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2451000275 1760443978 F 04-01-92 KAVURI SINDHU

162 2451000294 1760273215 M 21-08-90 M NAGA SANDEEP REKADI

163 2451000295 1760375927 M 04-08-96 SURAMPUDI SAI KRISHNA SURENDRA

164 2451000298 1760267939 F 24-01-89 NAKKA ANUSHA

165 2451000304 1760115339 F 03-05-96 PATTAPAGALU POSHI

166 2451000313 1760346735 M 04-06-97 GEDDADA EKANADHA SAI RAVIKANTH

167 2451000319 1760394761 F 10-10-93 KOTTAKOTA SRAVANI

168 2451000327 1760371065 M 02-05-89 DANGETI SRINIVAS

169 2451000351 1760357640 M 23-11-90 DOKUBURRA UDAY TEJA

170 2451000356 1760168972 M 19-01-89 CHITTAMSETTY S KUMAR

171 2461000006 1760176339 M 10-10-87 RAMA RAO AADIVISHNU

172 2461000035 1760087523 M 28-09-92 MADDULA NAGENDRA

173 2461000036 1760270850 M 16-06-92 NOWDU SURYA

174 2461000052 1760322627 M 06-04-90 NAGENDRA KANURI

175 2461000076 1760433045 F 06-07-91 TALARI SRAVANI

176 2461000085 1760300333 F 16-10-95 YANDRA HARIKA

177 2461000142 1760213299 M 02-07-94 LAVANYA KUMAR VARIGAY

178 2461000150 1760413781 F 22-07-97 CHADARAM GOPIKA SAI NARASA NAN

179 2461000167 1760244084 F 02-09-94 BALA BHARATHI VEMULA

180 2461000171 1760007293 F 11-02-95 GUNUPUDI NAGA SYAMALA KUMARI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 20
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

181 2461000177 1760203090 F 17-07-87 SPANDANA SARIHADDU

182 2461000179 1760352959 M 08-06-96 KONDAPALLI NAGA DURGA SAI KUMA

183 2491000223 1760391787 M 19-08-93 OPPANGI JAYARAM

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 21
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291005616 1760453392 M 13-08-95 SRIRAMULU SATYANARAYANA

2 2291008818 1760444229 M 11-02-96 CHINTA RUPA RAGAVA VENKATA KRI

3 2291008873 1760230129 M 23-07-94 ANNAMDEVULA RAJA BABU

4 2341000039 1760161025 M 15-09-92 PINISETTY VEERESH KUMAR

5 2341000098 1760343451 M 17-10-92 BADRI MANIKANTA

6 2341000111 1760283329 F 08-03-97 MEDICHARLA SAI SRUJITHA

7 2341000123 1760341816 M 29-11-96 SAI RAM PATNALA

8 2341000225 1760164650 F 28-01-97 TADI OPHIR RANI

9 2341000237 1760472642 M 06-08-92 PALLA NAGENDRA SWAMY

10 2341000267 1760430430 M 28-09-93 KHAMBAMPATI SURYA TEJA

11 2341000298 1760162709 M 24-11-91 BURUGUPALLI KASI BABU

12 2341000333 1760216857 M 07-03-92 THORATI INDU PURNA RAO

13 2341000470 1760458770 F 07-04-91 POOSARLA DHANA LAKSHMI

14 2341000712 1760365698 F 22-10-90 MUTYAM POSAMMA

15 2341000985 1760314580 M 05-06-92 SHEIK IMRAN

16 2341001022 1760279833 F 25-01-95 JAKKA NAGA VEERA KOTA VIJAYA L

17 2341001034 1760000007 M 14-05-93 KASU DATTA VENKATESH

18 2341001036 1760455131 M 21-10-94 SATHI MADHUSUDHAN REDDY

19 2341001116 1760220058 F 22-01-90 JYOSYABHATLA DURGA LAKSHMI PRA

20 2341001158 1760362649 M 15-06-90 SIGATAPU SURESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 22
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : RAJAHMUNDRY


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2341001206 1760425304 M 01-06-89 CHODISETTY NAGA SUDHAKAR

22 2401000791 1760114678 M 12-06-93 ADIMULAM V AJAY KUMAR

23 2401001634 1760387388 F 13-12-97 BURRA VIJAYA

24 2401002900 1760197624 M 15-07-91 INUKONDA SATISH

25 2411000225 1760458654 F 22-06-93 YERRAMSETTI NAGA VENKATA LAKSH

26 2411000736 1760160174 M 23-02-96 PULLA RAJESH

27 2411001030 1760347606 M 14-02-92 KOLLI VIJAY KUMAR

28 2411001164 1760293465 M 17-04-91 MEDISETTI SURESH KUMAR

29 2411003298 1760204466 F 23-06-90 SWATHI KARRI

30 2411004190 1760313461 M 10-07-95 PUVVADA NAGA VENKATA DURGA PRA

31 2411004233 1760375974 M 04-08-93 SHAIK ABDUL HYDER ALI

32 2451000003 1760051822 F 04-05-90 L ANNAPOORNIMA DEVI P

33 2451000016 1760111629 M 09-05-90 SUNKARA KANAKARAJU

34 2451000229 1760471698 M 14-02-93 MADASU VENKATESH

35 2451000324 1760470915 M 23-09-94 IYYALASOMYAJULA SAI ASHISH

36 2451000346 1760273376 F 21-04-92 CHINTAPALLI GOWRI SANKARI

37 2481000080 1760136307 M 18-04-96 KOTA MAHESH

38 2491000021 1760043200 M 23-08-92 AKULA VEERA RUDRAYYA

***********************************************************************************************************************************

PRASHANT
Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03e6300d

VISHNU SAWAL
d376a190082473228, postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad3212220c3
4e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:29:51 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000097 1760329652 F 15-06-94 GALIPALLI ARCHANA

2 2291000128 1760324849 F 24-07-94 PAGIDIPALLY SUPRIYA

3 2291000284 1760471362 F 01-10-96 USHA KUMARI

4 2291000452 1760258145 F 04-07-97 MANDEM REDDY LAKSHMI

5 2291000484 1760390329 M 15-02-90 NARESH KOTHA

6 2291000549 1760459693 F 21-01-94 DOLLA LIKHITHA

7 2291000613 1760362502 M 05-06-92 GUJJULA RAJA SHEKHAR

8 2291000935 1760108595 M 04-06-95 PERUMALLA ANJANEYULU

9 2291001171 1760250901 M 04-05-92 POTHURAJU SUDHAKAR

10 2291001388 1760317932 M 02-06-92 CHUNCHU NARESH

11 2291001480 1760021708 M 27-07-87 AARON RAJESH PERUMALLA

12 2291001638 1760449242 F 20-09-94 SARAMMA KOMPALLY

13 2291002198 1760472023 F 04-11-96 BUDDULA SHILPA

14 2291002279 1760383615 M 20-07-84 PRADEEP K

15 2291002393 1760099415 M 21-06-95 MARPALLY PRAVEEN KUMAR

16 2291002479 1760254411 M 17-03-86 K SOMASHEKARA RAO

17 2291002540 1760068441 M 28-10-90 PANTAMALLA SHARON PRADEEP

18 2291002927 1760138518 M 18-11-89 BANTU GANGADHAR

19 2291002999 1760455761 M 08-02-89 MANDA BHARAT KENADI

20 2291003047 1760020958 M 04-03-97 RAVI TEJA JANGA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291003170 1760216244 M 22-08-94 ROBERT KURANDI

22 2291003556 1760304998 M 20-06-89 GUNDETI NAVEEN

23 2291003871 1760153472 M 13-05-95 PALADUGU RANJITH KUMAR

24 2291003941 1760381030 M 11-04-92 KONDAGORLA NAGARAJU

25 2291004118 1760248443 M 30-10-95 AKSHAY KOTA

26 2291004145 1760206840 M 10-07-96 PERUMALLA BALAKRISHNA

27 2291004273 1760305270 F 15-02-97 R VARUNI

28 2291004322 1760217264 F 31-05-87 HEMALATHA SATULURI

29 2291004577 1760270095 M 30-08-88 ZION KUMAR MATHANGI

30 2291004648 1760185942 M 20-06-88 KALLAM PARASHURAM

31 2291004811 1760438981 M 19-04-96 DAPPU RAJESHWAR PRAVEEN

32 2291004825 1760091113 M 08-05-87 NB RAJESHWAR RAO

33 2291005175 1760156293 M 01-01-87 RAMAKRISHNA GADDAM

34 2291005219 1760142816 F 04-03-90 KATIKADALA RANJANA

35 2291005631 1760345950 M 10-08-96 CHINNELA VINOD KUMAR

36 2291005824 1760442932 M 02-12-91 VERUPULA KRANTHI

37 2291006061 1760189978 M 27-03-91 KISHORE KUMAR PARUVU

38 2291006065 1760399923 M 15-01-92 E SRIDHAR

39 2291006520 1760287281 F 21-08-92 RAJULA ANITHA

40 2291006719 1760332155 M 15-06-88 KIRAN YELLANTI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2291007192 1760452097 M 25-04-98 TALARI VITTAL

42 2291007304 1760197488 M 20-08-93 SAKKI SURYA TEJA

43 2291007367 1760173628 M 27-07-84 M KRISHNA KUMAR

44 2291007458 1760384559 M 04-08-92 ANANTHULA SUDEEP CHAITANYA

45 2291007518 1760083807 M 01-11-97 MALLALOLU MADHUSUDHAN RAO

46 2291007600 1760352396 M 03-08-92 BODDU ARUN KUMAR

47 2291007798 1760475046 M 07-11-87 BOLLEDDU RAMAKRISHNA RAMAKRISH

48 2291007880 1760388675 M 04-03-87 KANDULA RAJU

49 2291007897 1760074987 F 27-03-87 KRISHNA VENI JUJJUVARAPU

50 2291007918 1760465279 M 10-02-88 SUSHANTH DAMA

51 2291007925 1760181343 M 04-04-90 PERALA RAMA KRISHNA

52 2291008084 1760425089 M 08-07-88 P RANJEETH KUMAR

53 2291008384 1760256332 F 20-09-86 DIVYA TIRUPATI

54 2291009393 1760055577 F 01-07-85 LAXMI SURUPALLI

55 2291009451 1760424708 F 15-07-95 INAMPUDI RAJSHREE

56 2291009574 1760424935 M 04-05-91 VENKATESWARLU GUMPALA

57 2301000332 1760048763 M 06-06-88 BALU SUDHEER YEDDULA

58 2311000544 1760161866 M 29-08-91 T SRIKAR

59 2311000650 1760245441 M 09-11-90 DILEEP ALDASARAI

60 2381000154 1760458744 M 27-04-86 MAMIDI RAVINDER

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2381001063 1760138411 M 17-03-95 KOTHA SAIKUMAR

62 2381001300 1760322991 M 02-07-87 RAVIKIRAN KARRE

63 2401000328 1760240215 F 15-06-93 MEESALA MANASA

64 2401001555 1760283526 F 20-04-88 VINEETHA NADELLA

65 2401002514 1760359029 M 20-05-94 MUTHAMALA RAJESH

66 2401002612 1760095586 F 16-06-96 DAMARAKULA DIVYAVANI

67 2401003651 1760409323 F 28-04-93 JAGIRYALA MOUNIKA

68 2411000375 1760385559 F 29-07-87 GOLLA SANTHA KUMARI

69 2411000838 1760236994 M 15-06-87 RAVINDRABABU PALLAM

70 2411003038 1760126411 F 30-03-97 KOLAKALURI USHA PALLAVI

71 2411003053 1760179814 F 01-06-89 NAGA RAJITHA MADHAVARAPU

72 2411003443 1760109937 F 05-02-98 KAMBALA ANJALI

73 2411003732 1760194584 M 06-06-88 PALLAV KUNCHE

74 2421000198 1760019462 F 03-06-92 SAHITHI GOGULAMUDI

75 2421000270 1760459947 M 25-08-88 VIKAS YAZALA

76 2421000324 1760117147 F 19-08-88 SUSMITHA KUMPATI

77 2421000453 1760336169 M 12-06-97 KOCHERA PRAKASH

78 2421000530 1760300482 M 05-05-90 MIRIYALA AVINASH

79 2421000897 1760450548 F 15-06-92 THALAMALA RADHA

80 2421000901 1760110557 F 10-07-96 LIDIYA VEMULA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2421000947 1760442020 M 21-07-96 CHINTA VIKRAM

82 2501000515 1760291570 F 25-05-87 MEENA KUMARI KAMI

83 2521000047 1760329321 M 16-05-88 TUMATI VEERABHADRAM

84 2521000314 1760248409 M 26-03-85 RAJA RAO SIDDI

85 2521000511 1760256732 M 17-04-88 INAPANURI VINOD KUMAR

86 2541000199 1760249242 M 05-07-90 TIPPABATTINA ANJANEYULU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000432 1760427539 M 12-03-98 GUGULOTH SREEDAR

2 2291000453 1760007344 M 14-08-93 KETAVATH JABBAR LAL

3 2291000668 1760275707 M 05-04-88 BHANUTH SACHIN

4 2291000769 1760278963 M 03-08-95 ADE NAGARJUNA

5 2291000874 1760205128 F 27-08-96 NUNAVATH ARCHANA

6 2291001178 1760164028 F 08-05-96 SHIVANI RATHOD

7 2291001405 1760290084 M 07-05-91 BODA RANJITHKUMAR

8 2291001515 1760174359 F 04-04-95 KARRA DEEPIKA CHOWHAN

9 2291001520 1760440375 M 02-09-84 K SHANKAR RAJESWAR

10 2291001688 1760283315 F 08-06-90 SAMATHA KUNUSOTH

11 2291001775 1760306922 F 10-05-97 M BHANU PRIYA

12 2291002114 1760275461 M 13-08-95 RAMAVATH VAMSHI

13 2291003013 1760383687 M 02-05-94 ANJYA K

14 2291003377 1760376030 F 15-12-90 BANOTH VIJAYA

15 2291004098 1760421648 M 09-04-95 KURAKULA AVINASH

16 2291004812 1760161993 M 15-01-88 BANAVATH RAMESH

17 2291005014 1760464146 M 21-08-88 SIVAPRASAD NAIK BARMAVATH

18 2291005117 1760427710 F 20-05-97 KORRA PRIYANKA

19 2291005384 1760102799 M 20-04-92 BHUKYA SRAVANKUMAR

20 2291005532 1760394124 F 08-08-95 PAWAR MOUNIKA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291005916 1760416794 M 16-07-91 BHOOKYA RAMESH

22 2291005935 1760381929 M 05-04-93 KORRA GANESH

23 2291006072 1760248990 M 19-01-95 BISWAJEET SINKU

24 2291006203 1760065532 M 12-01-95 LAKAVATH SURESH

25 2291006614 1760112295 M 12-01-96 RAMAVATH RAJU

26 2291006832 1760091957 M 17-08-92 V GANESH

27 2291007352 1760221993 F 28-11-92 JADHAV BHAGYA SRI

28 2291007924 1760322762 F 10-03-94 SONAL SHIVANI JATHOTH

29 2291008333 1760371083 F 08-12-95 VISHLAWATH PRAMEELA

30 2291008702 1760102400 M 15-05-86 JAVINDAR NAYAK G

31 2291008730 1760198135 M 23-06-88 NAVEENKUMAR KALETI

32 2381000317 1760156720 M 28-05-88 BUKYA SHANKER

33 2381000600 1760222869 F 10-02-94 GUGULOTH REVATHI

34 2381001080 1760049269 M 06-10-86 VIJAY B

35 2401000734 1760313235 M 01-03-93 MALOTHU KISHAN

36 2401000890 1760136714 F 24-11-96 CHANDAVATH SANDYA

37 2401001752 1760353938 M 03-04-95 ARAVIND KANDULA

38 2401001849 1760319982 F 14-05-93 KETAVATH VASANTHA

39 2401001952 1760160925 F 04-02-94 ESLAVATH SUNITHA

40 2401003053 1760443928 M 20-03-88 SRINIVAS B

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2401003599 1760319586 M 05-04-97 BANOTH DILEEP

42 2411000014 1760353581 F 31-08-87 SINDHU KAMPA

43 2411000712 1760161053 M 06-03-97 BUKYA NAVEEN

44 2411001113 1760322800 M 05-04-97 MEDA MANOHAR BABU

45 2411001664 1760417507 F 05-10-94 LAKAVATHU JHANSI

46 2411003022 1760059844 F 10-06-96 BODDU SYAMALA

47 2411003116 1760239324 F 13-06-96 DHARAVATH ARUNA

48 2521000036 1760033770 M 02-10-96 PAVAN KUMAR BANOTH

49 2521000208 1760316269 M 27-03-93 SAPAVATH VENKATESWARA RAO

50 2521000210 1760321248 M 10-07-87 BUKYA KISHOR

51 2521000333 1760060344 M 18-05-87 GUGULOTH RAVINDRA NAIK

52 2521000400 1760020615 M 27-09-90 BOMMALA KALYAN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261001188 1760270017 M 27-02-95 ARUN KUMAR

2 2291000184 1760119038 M 19-05-95 GUDIPALLY KARUNAKER

3 2291000354 1760427787 M 10-06-88 BEERAM VENKATESWARA RAO

4 2291000402 1760270644 F 03-02-89 SRIVIDYA MANCHIKATLA

5 2291000431 1760244308 M 31-10-90 BOINE DAMODAR

6 2291000563 1760389006 M 14-05-94 SURYA GAJULA

7 2291000699 1760018565 M 17-06-93 POLASA RAMA KRISHNA

8 2291001127 1760461361 M 14-04-93 MULKI ADARSH ADRIEL

9 2291001365 1760410228 M 18-06-89 A K SHARAT KUMAR

10 2291001683 1760080039 M 10-08-97 SUVARNAM MAHESH

11 2291001772 1760054025 M 18-08-97 GURRAPPAGARI SHRAVAN

12 2291001799 1760470335 M 08-04-98 MADURI SHRAVANKUMAR

13 2291001840 1760473061 F 12-06-90 ANJALI NAMTHABAD

14 2291001860 1760123492 M 02-06-88 KARNEKANTI SANDEEP

15 2291001875 1760049344 M 04-01-92 GANDAM KOUSHIK

16 2291002056 1760470256 M 02-06-92 VENUGOPALA KRISHNA ADDANKI

17 2291002875 1760349182 M 14-11-96 THAKUR SAIRAM SINGH

18 2291003356 1760133893 F 23-03-96 BARDWAL ASHA

19 2291003431 1760202832 M 26-02-91 Y NARESH

20 2291003436 1760276174 F 18-03-89 LAVANYA NADIKUDI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291003477 1760260229 M 12-08-95 BORGEM SAI CHARAN

22 2291003499 1760206917 M 05-09-88 D SAIKRISHNA

23 2291004044 1760049808 M 20-07-86 MURALI VASAM

24 2291004106 1760397692 M 11-10-96 UPPUNUTHALA ACHYUTH KUMAR

25 2291004134 1760323337 M 11-11-89 NARENDER A

26 2291004483 1760136930 M 07-04-91 MOHMAD AZEEMPASHA

27 2291004545 1760368385 M 16-08-87 ABHISHEK PANDRAMISH

28 2291004652 1760485560 M 08-06-87 B VIJAYANAND

29 2291004725 1760145646 F 10-08-87 SIDDI RAMULU AKULA

30 2291005100 1760091986 M 20-08-94 BALASTI GANESH

31 2291005128 1760467968 M 10-07-88 RAGHURAM NALLA

32 2291005436 1760289853 M 25-08-92 BANDARU SAI KRISHNA YADAV

33 2291005577 1760447816 M 19-11-91 U DEV REDDY

34 2291005658 1760356453 F 20-07-87 BASAVA SREELAKSHMI

35 2291005677 1760113752 F 07-02-97 AVIRENI ARUNA KUMARI

36 2291005765 1760433439 M 09-07-90 BALLEM SIVA NARAYAN

37 2291005880 1760447292 F 01-10-88 DIVYA ADLURI

38 2291005981 1760163459 F 16-07-90 SUSHMA G

39 2291006104 1760114281 F 20-08-89 KUMARI PRIYANKA SINHA

40 2291006507 1760301501 M 17-10-86 G ARUN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2291006617 1760386930 M 08-01-89 KUNTA RAJMOHAN

42 2291006810 1760274154 M 19-04-88 MUKKERA MADHUKAR

43 2291006858 1760382764 M 14-07-93 SURYATEJA

44 2291006897 1760093101 M 28-03-89 PITLA SHIVA KUMAR

45 2291007154 1760145596 M 23-08-92 MAHESHCHARY JALIGAMA

46 2291007356 1760186753 F 11-07-91 KUCHIPUDI SNIGDHA KAMALA

47 2291007478 1760412255 M 25-10-97 NIMMANAGOTI SRAVAN KUMAR

48 2291007570 1760153351 M 23-03-95 WAJAHATH ALI KHAN DURRANI

49 2291007892 1760147083 M 17-10-90 THAMMINENI SHIVA

50 2291008268 1760427826 M 07-01-95 MAJJI MADHUSUDHANA RAO

51 2291008440 1760472438 F 07-07-89 TADOORI SWAPNA

52 2291008596 1760368318 M 12-08-96 POGULA VENKATESH

53 2291008633 1760112036 M 18-09-97 AVIRENI AKHIL SAI

54 2291008718 1760429643 M 28-07-88 B RAJU

55 2291008941 1760133729 M 23-03-96 BARDWAL AKASH

56 2291009003 1760358501 M 01-02-92 VADDEPALLY SHARATH CHANDRA

57 2291009055 1760358756 F 14-05-93 KARNAM MOUNIKA RANI

58 2291009161 1760095783 M 09-07-95 NITHIN PHANI KESHANNAGARI

59 2291009240 1760254170 F 04-05-92 AVVARU MOUNIKA

60 2291009501 1760146309 M 19-05-96 NAKKA VINAY

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2291009614 1760195624 M 04-06-90 BUNGAMATLA RAJU

62 2291009637 1760289849 M 06-05-88 PRADEEP KUMAR ADEPU

63 2311000467 1760283298 M 13-07-90 NALUVALA RAJVEERKUMAR

64 2311000615 1760335959 F 02-06-91 GADHARLA MANASA

65 2311000886 1760069339 F 05-06-93 KANDUNURI MOUNIKA

66 2401000015 1760148454 F 15-06-92 GUJARATHI VASANTHA

67 2401001574 1760093636 F 14-05-92 CHINTA LAVANYA

68 2401002332 1760387076 M 10-02-87 RAJU ARRURI

69 2401003025 1760466574 F 10-06-97 TALARI SASIKALA

70 2401003571 1760433861 F 07-01-96 G V SHANTHI

71 2411000453 1760261699 F 07-03-93 JANJANAM SRUTHI

72 2411001065 1760374663 M 17-08-92 MACHA SUDHEER KUMAR

73 2411001967 1760117184 F 30-01-92 BODDUPALLI YAMUNA

74 2411002013 1760404925 F 09-08-97 SHAIK RUHEENA

75 2411002016 1760256333 F 12-03-96 PANTA SRINANDINI

76 2411002959 1760467841 M 20-08-88 YELLA B S DURGA NAVEEN

77 2411003108 1760408882 F 05-06-95 KOPPUKONDA CHAMANTHI

78 2411003460 1760328692 F 18-07-90 GADALA NAVYA SRI

79 2411004383 1760406610 M 02-11-87 SWARNA CHARLES DICKENS

80 2411004389 1760401814 M 29-02-96 CHANDRA SEKHAR TAKUMUDI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2421000006 1760474395 M 08-02-98 RANJITH POOTHANKOTTIL

82 2421000292 1760179955 F 26-08-94 VASAVI OLETI

83 2421000431 1760302497 M 24-08-94 CHANDRA SEKHAR CHERUKURI

84 2421001150 1760460594 M 24-10-87 RAVELA PAUL SWAROOP

85 2521000138 1760270542 F 11-02-96 BANDAM DIVYA

86 2521000252 1760404928 M 14-11-96 NAZEEM SHAIK

87 2521000638 1760294828 F 24-03-98 MIRIYALA RAVI CHANDRIKA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : SECUNDERABAD


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000916 1760136207 M 24-06-90 SAJJA HRISHIKESH

2 2291001395 1760353197 M 06-05-93 SANDEEP PALREDDY

3 2291001854 1760176004 M 17-02-92 NISHANT KUMAR GAUTAM

4 2291002536 1760329965 M 11-05-94 SIGENDULA SUSHEEL

5 2291003582 1760452347 M 20-06-93 BODAGAMA SRIKANTH

6 2291007764 1760064713 M 05-05-90 N V SATYANARAYANA SATTINENI

7 2371001808 1760430603 M 15-08-90 VENKATA GK RAO MODEKURTI

8 2421001035 1760294497 M 29-06-90 CHETTELA LAVA KUMAR

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL


DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT SELECTION, ou=TSS,


2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa1221
5d6b03e6300dd376a190082473228,

VISHNU SAWAL
postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8
dfad3212220c34e15b4998cc3fb19164,
cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:31:09 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : SHIMOGA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261003350 1760465939 M 11-05-84 PRASANNAKUMAR S

2 2281000192 1760251901 M 11-11-93 RAMAKRUSHNA NAIK A

3 2351000057 1760033490 M 12-09-96 NIKHILESH C R

4 2351000237 1760370902 F 03-06-97 SUPRITHA H C

5 2351000268 1760219971 F 05-10-89 ANUPAMA L K

6 2351000284 1760070882 F 23-01-86 ASHWINI L K

7 2351000446 1760419360 M 13-09-91 K VINAY AUTOK

8 2351000487 1760025015 F 01-06-91 BHAVANA C E

9 2351000573 1760428415 F 02-01-94 AKSHATHA G K

10 2351000722 1760300471 F 24-01-98 SUMITHRA BAI D

11 2351000759 1760118451 M 19-06-88 MANJUNATH N

12 2351000798 1760112964 M 15-07-88 SRIKANTH V

13 2391000011 1760199665 M 01-06-86 PAVAN KUMAR D

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : SHIMOGA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2351000242 1760309205 F 01-11-90 SHRUTHI TURUMANDE

2 2351000286 1760034514 M 17-03-96 ABHISHEK J

3 2351000369 1760382642 M 29-04-88 CHETAN C

4 2351000664 1760228038 M 31-07-85 DHANYAKUMAR D P

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : SHIMOGA


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261002419 1760238974 M 12-01-89 DEEKSHITH B R

2 2281000098 1760412928 M 19-07-92 PAVAN KUMAR CV

3 2351000007 1760032681 M 22-02-95 NAVEEN TN

4 2351000028 1760377516 M 17-04-93 SUNIL B L

5 2351000051 1760071803 M 17-10-87 RAVIRAJA K K

6 2351000069 1760349696 M 25-11-86 MANIKANTHAN V

7 2351000149 1760034036 M 02-11-97 NIKHIL TN

8 2351000202 1760428961 M 10-12-92 VEMANA R

9 2351000400 1760104480 M 01-08-94 AVINASH S

10 2351000493 1760338644 M 11-04-95 RANJITH K S

11 2351000511 1760212661 F 14-04-88 QURRATH B FATHIMA

12 2351000533 1760398395 M 06-11-96 ABHINANDAN P

13 2351000550 1760253886 M 01-01-90 RAMESHA C

14 2351000639 1760457214 M 04-09-93 BEERENDRAPRASAD K N

15 2351000725 1760322356 F 17-08-96 ARPITHA S

16 2351000730 1760334727 F 25-05-97 SPANDANA M

17 2431000104 1760377233 F 01-05-90 CHITHRAKALA A R

***********************************************************************************************************************************

PRASHANT
Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=77eea7b96911e7bc0de29bd110d3d2f8877953f7aaac3ff2

VISHNU SAWAL
f33134587a11d68b, postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad3212220c
34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:38:47 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : UDUPI


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261002191 1760473623 M 25-07-88 ANANTHARAMU I V

2 2351000156 1760156307 M 10-06-86 SHASHIKUMARA S

3 2351000363 1760299059 M 01-08-90 PEERYA NAIK M

4 2351000582 1760208835 M 25-10-84 BHARATH K

5 2351000689 1760072642 M 09-05-86 CHETHAN N

6 2361000103 1760175746 M 18-11-96 U GANESH KUMAR

7 2391000161 1760421962 M 13-06-88 YOGESH

8 2391000364 1760183222 M 19-02-89 DHARMENDRA SADANANDA HULASWAR

9 2401000103 1760364706 M 01-03-91 BILEHAL SIDDALINGAIAH

10 2431000101 1760042583 M 02-02-96 HARSHITH K

11 2471000150 1760240335 M 04-04-92 KARTHIK RAJ

12 2471000163 1760046676 F 29-08-92 NUPUR KOLI

13 2531000052 1760457922 M 16-07-88 SURESH BABU KUMMARAGUNTA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : UDUPI


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000772 1760242752 M 05-06-93 MADOOTH NARENDAR

2 2351000494 1760068829 M 23-10-92 PAVAN V

3 2471000107 1760247225 M 08-08-97 NAIK HARSHIT SHEENA

4 2471000180 1760282422 M 22-04-95 JITHESHA K

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : UDUPI


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000089 1760288862 F 08-02-96 PRAJNA U

2 2261003137 1760472617 F 15-08-96 SIDDISHREE SHETTY

3 2261003551 1760292256 F 25-07-91 SHAILA

4 2281000215 1760203906 M 08-03-94 AKSHAY LAMBODAR SHETTY

5 2281000699 1760301117 F 20-07-97 SHEETHAL PANATHILA

6 2361000004 1760151616 F 31-05-92 SHREELATHA K

7 2361000030 1760216508 F 01-09-96 PRAMEELA

8 2361000052 1760468510 F 18-02-88 SOWMYASHREE

9 2361000075 1760323867 M 18-07-96 BRANDON ARNOLD LOBO

10 2361000120 1760256903 F 06-08-92 NEHA S N

11 2361000138 1760242071 F 04-03-97 SUMALATHA

12 2361000139 1760169162 F 12-07-96 HARSHINI

13 2361000165 1760310256 M 22-04-96 RAJENDRA

14 2361000189 1760385762 F 17-03-94 AMBIKA

15 2361000198 1760356805 F 10-06-86 RADHIKA PATKAR

16 2361000242 1760216268 F 18-03-94 PREETHI V SHETTY

17 2361000251 1760076698 M 25-01-80 RAJESH KUMAR

18 2361000262 1760373366 F 26-02-98 ASHWITHA

19 2361000287 1760131697 F 30-09-94 SHREEYA G RAO

20 2401000080 1760274089 M 16-07-86 K KARTHIK MANI MOHAN RAO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : UDUPI


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2431000113 1760258502 M 21-06-95 GOKUL H GOWDA

22 2471000064 1760018611 M 09-01-94 YATHISH H

23 2471000105 1760363275 F 14-05-97 DEEKSHA N S

24 2471000117 1760360970 M 10-04-97 AKSHAY K

25 2471000119 1760392170 M 05-07-93 ABHILASH RAI

26 2471000198 1760173153 M 20-03-90 KARTHIK J B

27 2471000199 1760007938 M 12-11-92 VIKRAM B D

***********************************************************************************************************************************

PRASHANT
Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=77eea7b96911e7bc0de29bd110d3d2f8877953f7aaac3ff2

VISHNU SAWAL
f33134587a11d68b, postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad3212220c
34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:35:23 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291001653 1760211835 M 02-01-92 RAGHUNATH SETHI

2 2291001721 1760207501 F 01-06-94 YAJJALA DHANALAKSHMI

3 2291002181 1760004905 M 01-07-92 KUNTAKOMMU ASHOK

4 2291002541 1760485611 F 02-05-92 POTHALA PRIYANKA

5 2291003320 1760116934 F 10-01-95 BANDI JYOTHSNA PRIYANKA

6 2291005693 1760380910 M 12-06-92 ALAJANGI SUSHMA PRASANT KUMAR

7 2291007961 1760108945 F 18-03-90 SIRI VENNELA AINAPARTHI

8 2291009496 1760254285 M 02-03-89 JETTI SHIVA

9 2291009605 1760348688 M 12-12-91 MAHESH KAMAKULA

10 2331000581 1760060355 F 10-06-97 PASALA SANDHYA

11 2341000377 1760158757 M 09-08-88 UDAY KUMAR BODDU

12 2341000724 1760236231 F 30-09-96 GOTTUMUKKALA KAVITA

13 2341000744 1760221015 F 11-01-95 DHANYALA PRATIBHA SNEHA

14 2371000046 1760399520 F 01-01-96 KURUMANA SWETCHA

15 2371000057 1760013428 F 30-08-89 DEVARAPALLI S CHINNARI

16 2371000069 1760483702 F 04-08-93 BODAPATI SIVANARAYANAMMA

17 2371000100 1760259368 M 30-08-91 THOTA RAJASEKHAR

18 2371000138 1760016708 M 24-03-95 ANUPALLI NIKHIL RONALD

19 2371000147 1760180399 M 03-06-92 KOPPALA CHANDRA SEKHAR

20 2371000182 1760187277 M 09-01-96 MULAGALAPALLI KIRAN

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2371000194 1760406584 F 31-10-95 SUNDRU BHAVANA

22 2371000202 1760356343 M 08-07-87 SUNIL KUMAR PENUMAKA

23 2371000231 1760466942 M 07-07-94 MARLAPALLI VINAY KUMAR

24 2371000264 1760459407 M 20-05-93 PONDURU D L V NARASIMHA SWAMY

25 2371000285 1760442516 M 01-06-92 MAJJI KISHOREKUMAR

26 2371000287 1760065730 M 20-04-91 YALLA HARI KRISHNA

27 2371000309 1760157821 F 19-12-91 HIMALI BHARTI

28 2371000352 1760319140 M 07-03-87 ANUKU SRINIVASA RAO

29 2371000474 1760299921 F 26-06-96 BODAPATI MOUNIKA PRIYA

30 2371000504 1760421425 F 06-02-92 PENDURTHI SAGARIKA

31 2371000505 1760393360 M 25-08-95 KARAJANA PRAVEENKUMAR

32 2371000516 1760426846 F 10-06-97 NAGIRI PRANAVI

33 2371000535 1760067804 F 20-04-96 GOTIWADA PRASANTHI

34 2371000599 1760404613 M 09-06-89 UNDRAJAVARAPU VENKATESH

35 2371000611 1760481914 F 27-05-94 SABBAVARAPU ARUNA

36 2371000688 1760112104 M 18-06-92 DASARI VENKATA UDAY KUMAR

37 2371000707 1760451791 M 16-05-97 BODAPATI SIVAJI

38 2371000718 1760332860 M 01-07-93 AJARI SUDHEER KUMAR

39 2371000781 1760381422 F 18-08-96 GADI GOWTHAMI

40 2371000876 1760213712 F 25-11-94 TOMPALA GOWRI KANAKA MAHALAKSH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2371000960 1760051444 M 02-08-97 GUMPULA SATHVIK

42 2371000989 1760364967 M 02-12-93 P RAHUL RAO

43 2371001032 1760214530 F 24-09-96 MRUDHUMA RAVADA

44 2371001067 1760320527 M 04-08-90 BENDURTHI VIJAY

45 2371001072 1760165290 F 18-06-95 BOTCHA SONIYA

46 2371001174 1760489673 F 12-03-96 PUDI DIVYA NIRMALA JYOTHI

47 2371001206 1760163790 M 19-06-88 PRAVEEN KUMAR KOTLA

48 2371001226 1760015177 F 15-08-96 DIVYA KALA CHINTA

49 2371001248 1760340337 M 03-07-92 KAMBALA TIRUPATHI RAO

50 2371001271 1760101365 M 02-02-93 RAMULA SUNEEL

51 2371001272 1760165291 F 11-08-92 BOTCHA JAHNAVI

52 2371001282 1760343713 M 30-06-95 HEMANTH KUMAR TAMBARIKI

53 2371001297 1760202418 M 20-08-96 KURMANA RATNA KUMAR

54 2371001313 1760113858 F 07-05-92 JANIPELLA SREE LAKSHMI SIRISHA

55 2371001370 1760422015 M 28-08-96 BHUPATHI GOUTHAM RAJA

56 2371001400 1760184865 M 31-07-90 MAMIDI SANTHI PRAKASH

57 2371001451 1760335332 F 15-07-95 BORA UMA

58 2371001461 1760173234 M 30-08-94 MATCHA SRI KUNCHUMAMBA D V P M

59 2371001486 1760323610 M 12-08-93 MOSUGANTI SHYAM KIRAN

60 2371001491 1760077171 M 11-11-93 REYYI RAJESH KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2371001512 1760044755 M 03-04-89 KATTA KRANTHI KUMAR

62 2371001526 1760147511 F 04-05-93 SAKETI SRAVANTHI

63 2371001537 1760481954 F 20-05-94 CHABATTINI ANUSHA

64 2371001540 1760289826 M 29-09-91 INDUPALLI SANDEEP KUMAR

65 2371001578 1760219684 F 19-10-93 PUJA KUMARI

66 2371001591 1760073359 M 14-11-92 RAJEEV KUMAR KURAPATI

67 2371001621 1760206031 M 08-12-92 TEPPA SRAVAN KUMAR

68 2371001653 1760375805 M 22-04-96 GADI KARTHEEK

69 2371001657 1760360648 M 17-07-92 CHEVALA SUDHEER KUMAR

70 2371001668 1760409729 F 01-08-94 KOTTAPALLI PRIYANKA

71 2371001677 1760109031 F 09-03-92 JUMMALA RAJAKUMARI

72 2371001742 1760240585 M 22-08-84 NAVEENKUMAR LUNDU

73 2371001755 1760414818 M 01-05-88 UMA MAHESWARA RAO GOLLA

74 2371001763 1760086611 F 29-07-97 RAPETI VINEESHA

75 2371001765 1760121797 M 18-08-97 ORRI PRAVEEN KUMAR

76 2371001772 1760279002 F 13-03-92 YERRAMSETTY TARAKESWARI

77 2371001784 1760451573 F 30-06-88 MALCHI ROJA PRIYANKA

78 2371001790 1760394955 F 08-12-88 ETHALAPAKA ARUNA RANI

79 2371001809 1760158917 M 10-08-92 BHAVANI SANKAR RUMBA

80 2371001828 1760398932 M 09-10-89 IPPAKA SARAT CHANDRA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2371001898 1760039612 M 24-08-92 PRUDHVI RAJ PAILA

82 2371001902 1760205124 M 01-07-88 SABBI RAMPRASAD

83 2401000871 1760374969 F 01-03-93 ADAPAKA VENKATA ROHINI PRASHAN

84 2401000919 1760346502 M 26-02-91 ARIPENTA PAVAN KUMAR

85 2401001002 1760360055 M 19-07-97 ROKALLA SANDEEP

86 2401001007 1760029110 M 04-08-94 ULCHALA RAGHU

87 2401001593 1760436576 F 01-07-97 MUDADLA SWATHI

88 2401002241 1760250523 F 19-06-95 MATHA DIVYA VANI

89 2401002264 1760473296 M 04-07-91 NASU MOHANA RAO

90 2401002594 1760017732 M 18-04-91 BEZZAM VENKATA SAI SIRISH

91 2401003044 1760397978 F 24-09-96 PATNALA GAYATHRI DEVI

92 2401003159 1760320131 M 20-08-97 PANYAM SANGEETH RAKESH

93 2401003404 1760197311 F 09-09-89 TALLURI SUDHARANI

94 2401003532 1760235651 F 26-12-94 PYLA ARUNA KUMARI

95 2401003580 1760448533 F 05-08-92 BATA DIVYA

96 2411000063 1760319855 F 10-07-93 NADUKURTHI NAVYA SRI

97 2411000169 1760389792 F 24-06-97 GEDDAM SWAPNA PRIYA

98 2411000323 1760146760 F 10-07-93 KAKI RANI

99 2411000406 1760286516 F 14-11-87 MADHAVI BATTULA

100 2411000523 1760207888 F 15-02-97 MANGALAGIRI ALEKHYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2411000628 1760375689 F 10-11-95 ANDUGULA SUPRIYA

102 2411000693 1760213733 M 13-12-96 YALLA SAI VINOD

103 2411000805 1760037511 M 27-04-88 SURAGALA MOHANRAO

104 2411000912 1760112674 M 05-08-90 KONNA TEJESH

105 2411000933 1760239774 M 25-07-90 BANGARI DIWAKAR RAO

106 2411001002 1760142552 M 21-06-96 NULAKAJODU AVINASH

107 2411001156 1760289687 M 19-07-88 RAJA SEKHAR KARUMANCHI

108 2411001187 1760352585 M 15-05-90 KAKUMANU VINOD KUMAR

109 2411001295 1760406996 M 15-08-96 KERRI MANGARAJU

110 2411001585 1760271577 F 10-08-97 GAJJARAPU PRIYANKA

111 2411001703 1760158195 F 01-11-95 MOUNIKA BANDIKOLLA

112 2411001839 1760121002 F 16-01-95 ZUGUNTLA ANUSHA

113 2411001913 1760446238 F 04-08-95 VUNNAM LAVANYA REKHA

114 2411001929 1760275658 F 10-05-94 ADAPAKA SRAVANI

115 2411001987 1760474063 F 19-07-94 MADDALA NAGA ANJALI

116 2411002160 1760228160 M 04-08-87 JAYARAM TEMBA

117 2411002167 1760205756 M 12-07-94 YANNAM SIVA KOTESWARA RAO

118 2411002210 1760028752 M 27-02-91 KASIMALA KOTESWARARAO

119 2411002598 1760287922 M 31-08-93 POTNURU RATNA KUMAR

120 2411002806 1760431780 M 03-08-95 BISAYI JAGADEESH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411002831 1760448439 M 28-08-94 DUGGIRALA BHAGYA MANOJ KUMAR

122 2411002952 1760454630 M 06-05-96 PONDURU GANESH

123 2411003031 1760085351 F 06-04-92 TIGIRIPALLI HIMA BINDU

124 2411003086 1760104833 F 20-08-94 SUSAN CHUKKA

125 2411003110 1760258738 F 20-06-97 KALAGATI VANAJAKSHI

126 2411003274 1760444822 F 10-06-96 TEMBURU VANISREE

127 2411003276 1760395588 F 27-11-93 GURRAM JYOSHNA

128 2411003313 1760427868 F 08-06-92 KARASALA RANI

129 2411003362 1760218980 F 04-05-97 BONELA PRAMEELA

130 2411003525 1760249843 F 17-09-88 MALLELA ANUSHA

131 2411003580 1760314016 F 26-11-96 DEEPTHI PERIKE

132 2411003876 1760123250 M 08-02-97 NIKHIL ROY NELAPATI

133 2411003942 1760052018 M 22-03-95 MULLA CHANDRA SEKHAR

134 2411004158 1760341675 M 15-08-96 PEDDINTI ANIL KUMAR

135 2411004247 1760308403 M 12-03-98 TIRUPATHI SAI KUMAR

136 2411004409 1760409504 M 03-06-97 CHIRUGURI RAMBABU

137 2421000179 1760429329 M 06-06-96 PILLI ANANYA DEEP

138 2421000260 1760242180 M 19-05-96 NAMBURU ABHISHEK

139 2421000275 1760066573 M 25-06-86 PRADEEP CHINTALA

140 2421000895 1760149588 M 06-06-94 DUPATI RAJA SEKHAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2421000919 1760406926 F 24-05-94 TURIMELLA JYOTHI

142 2421001043 1760396015 M 06-06-91 ALURI RAVI BABU

143 2451000245 1760027703 M 20-10-90 SHASHI KIRAN PEETHALA

144 2461000155 1760139283 F 18-03-89 MEENAKSHI NEERULLA

145 2481000002 1760117698 F 13-07-93 YERRAMSETTI LEELA ANUSHA

146 2481000038 1760340160 M 05-10-91 KONKI RAMBABU

147 2481000051 1760207092 M 10-03-93 REGANA RAMBABU

148 2481000053 1760277167 F 30-05-97 THOTA POOJA

149 2481000076 1760018654 F 29-06-96 PODUGU HARIKA

150 2481000090 1760373881 M 01-07-88 VENKATESH POTNURU

151 2481000115 1760314680 F 01-07-91 ADAPAKA PADMA

152 2481000173 1760345377 M 07-12-86 SUDHEER KUMAR YAMALA

153 2481000184 1760426439 F 31-08-93 KELLA MADHURI

154 2481000185 1760488103 F 02-07-96 MADURI CHINTADA

155 2481000239 1760035196 M 30-08-94 SUNIL VARMA JARAJANA

156 2481000294 1760066354 M 14-06-89 GANGARAJU GANDHAVARAPU

157 2481000326 1760473019 M 11-04-89 RAJASEKHAR POTNURU

158 2491000012 1760344996 F 17-07-93 CHALLA GOWTHAMI

159 2491000015 1760473291 M 01-06-87 NASU HEMANTHA RAO

160 2491000132 1760360723 M 15-10-87 T SRINIVAS RAO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2491000161 1760186689 M 15-07-86 KIRAN KUMAR BUSAKALA

162 2491000211 1760000784 F 27-08-95 KALYANI MONICA

163 2541000135 1760311675 F 04-05-95 PATRA JYOTHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291004374 1760344455 F 20-02-89 REGIDI SIREESHA KUMARI

2 2291004943 1760191257 M 01-09-96 BANOTH ANIL

3 2291005536 1760051467 F 10-08-95 KILLI ROHINI

4 2291008359 1760460548 M 02-03-94 ABHISHEK PATNAIK

5 2341000547 1760083800 F 06-04-92 KOTIKALAPUDI BALAMANEMMA

6 2341000841 1760251535 F 10-06-92 RANGISINGI NARAYANAMMA

7 2371000034 1760370884 M 28-01-95 LAKE PRADEEP CHANDRA PATRUDU

8 2371000167 1760437042 M 09-05-95 VENKATESH KORSA

9 2371000311 1760024083 F 10-06-91 DEESARI PRIYANKA

10 2371000515 1760358744 F 02-06-97 KUGGURU SRAVANI

11 2371000526 1760415941 M 19-07-93 SUNIL DURIYA

12 2371000601 1760291546 F 15-06-92 ANIMA DUNGDUNG

13 2371000671 1760244397 M 08-12-89 PANASALA H SRINIVASA BABU

14 2371000747 1760010489 M 04-09-97 POORNA NANDA KUMAR BAJJANGI

15 2371000822 1760166347 F 29-12-92 VANJUVANJULA SATYA PRABHA

16 2371000845 1760018931 F 22-05-95 MATYARASA SOWNDARYA DEVI

17 2371000889 1760291094 M 03-12-89 CHENDA PREM CHAND

18 2371000972 1760291091 F 10-04-94 KORRA JHANSI LAKSHMI

19 2371000976 1760002075 M 26-03-94 GUDEPU ADITYA

20 2371001052 1760225876 M 25-07-97 BODNAIK SURYA PRAKASH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2371001059 1760168103 M 08-11-91 NIKKULA SANKARA HARI PRASAD

22 2371001085 1760326988 M 16-06-91 RAJESH PUJARI

23 2371001128 1760235777 M 21-06-91 BIDDIKA JAGGA RAO

24 2371001215 1760000069 M 27-12-90 KADRAKA LAKSHMINARAYANA MURTHY

25 2371001353 1760064112 M 29-08-85 KOJJA NAGENDRA PRASAD

26 2371001405 1760114059 F 13-09-96 EBHA ANJANI DHANWAR

27 2371001443 1760136360 F 05-04-93 MOODI JYOTHI

28 2371001456 1760132866 M 27-08-96 MADHU SANKAR PANGI

29 2371001508 1760235927 F 16-03-96 VENGADA KUSUMA

30 2371001532 1760278347 M 02-05-94 GEMMELI GANESH

31 2401000063 1760438659 F 11-11-95 NUNSAVATHU DURGA BHAVANI BAI

32 2401000674 1760098033 M 24-08-92 SRIKANTH MUKTHI

33 2401001357 1760170770 M 21-06-94 BIDDIKA NAVEEN KUMAR

34 2401001528 1760461443 M 09-04-94 NEENAVATHAM PRABHU

35 2401001575 1760272924 F 10-12-96 GUGLOTHU BHAVANI

36 2401002269 1760199370 M 28-07-93 GUGULOTH DAYAKAR

37 2401002317 1760202806 M 11-08-92 BANVATH CHANDRAYUDU NAIK

38 2401003256 1760466853 M 07-05-92 PALAKA SURESH KUMAR

39 2411000684 1760449844 F 26-07-94 LOCHALA HEMA MADHURI

40 2411000686 1760077579 F 22-01-94 KORRA VASUDHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2411001524 1760477869 M 21-08-94 GOVINDA SATYANARAYANA GAMPARAI

42 2411001957 1760130875 F 28-07-96 KIDARI VIDYA SRI

43 2411002058 1760430577 F 13-08-93 CHINTARLA PRIYANKA

44 2411002074 1760426377 F 10-06-95 GOMANGO LOCHANI

45 2411003123 1760330008 F 15-07-97 VALETI MRUDULA

46 2411004143 1760309194 M 15-07-89 RAVI KIRAN KAMANCHI

47 2411004408 1760468576 M 22-06-94 PARAM RAJESH

48 2421000374 1760221100 F 15-06-95 GARIKE MOUNIKA

49 2421001215 1760234452 M 05-04-90 MERAJOTHU KISHOR NAIK

50 2421001225 1760106907 M 24-06-93 KATRAVATH GOPI

51 2481000068 1760450786 M 15-05-93 KUMARAPU RAJESWARA RAO

52 2481000075 1760316605 F 30-08-92 BIDDIKA BHAGYASRI

53 2481000079 1760014850 M 09-11-94 CHODIPALLI BHAVANI SANKAR

54 2481000089 1760091118 F 02-05-95 MUVVALA DIVYA

55 2481000141 1760051323 F 13-01-97 ALUGU PADMAJA

56 2481000213 1760021291 M 14-04-92 MARRI PRABHAKARA RAO

57 2481000236 1760485769 M 10-06-92 SARA SATISH

58 2491000174 1760367353 M 28-06-89 MURAGADA SAMBA MURTY

59 2491000199 1760468662 M 21-06-91 NARESH PADALA

60 2491000213 1760407206 F 13-05-95 ASARI KANCHANA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 13
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : ST DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2521000293 1760088839 M 19-11-90 BANOTHU NARESH NAIK

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 14
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261001696 1760210021 F 16-06-92 PRAMEELARANI BOTSA

2 2291002142 1760192162 M 09-05-89 GAUTAM PARTHASARTHY

3 2291003130 1760237672 M 01-07-93 BANNA JAGADESH

4 2291003487 1760217605 M 05-07-94 KALISETTI SANKARA RAO

5 2291004437 1760450674 M 13-08-96 AMBATI PRUDHVI

6 2291005372 1760484936 M 31-08-93 DANDUPATI VAMSI

7 2291008217 1760474297 M 25-08-95 YENNI ADITYA

8 2341000417 1760254227 F 01-06-97 LEKKALA PRASANNA

9 2341000433 1760398640 M 20-06-96 MADAKA SEKHAR RAO

10 2341000774 1760443345 M 04-06-92 VAVILAPALLI SATEESH KUMAR

11 2341000833 1760391562 M 17-06-95 KILLI ANIL KUMAR

12 2341000938 1760306425 M 15-04-87 RAMAKRISHNA AMBATI

13 2341000949 1760132448 M 14-07-96 VECHALAPU SATYA SRINU

14 2341001249 1760162923 M 15-07-91 PADALA RAMESH

15 2371000029 1760399184 F 19-05-95 CHINTAKAYALA BHARATHI

16 2371000030 1760245485 M 28-08-87 SURA AKKALANAIDU

17 2371000076 1760143112 F 21-06-93 KARANAM SRAVANI

18 2371000086 1760138601 F 28-01-98 RAPARTHI JYOTHI

19 2371000240 1760416497 F 30-09-90 KATCHALA JANANI

20 2371000277 1760063334 M 19-07-94 CHANDAN KUMAR

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 15
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2371000308 1760467587 M 13-08-91 YELLETI SURYA TEJA

22 2371000334 1760100084 M 13-01-95 CHUTTURU VIJAY YASWANTH

23 2371000361 1760432506 M 10-11-91 CHITRADA PHANINDER

24 2371000417 1760182885 M 03-09-96 VAKADA SRINIVAS

25 2371000468 1760464080 M 15-06-95 NUKA RAMU

26 2371000537 1760165779 F 22-08-91 BHARATHI POLAMARASETTY

27 2371000543 1760452895 F 09-06-93 MAJJI PUSHPA LATHA

28 2371000549 1760280614 M 09-09-97 CHIPURUPALLI VENKATESH

29 2371000618 1760455636 F 18-01-87 SHAIK FATHIMABEE

30 2371000621 1760357978 M 02-12-86 R S DURGA RAJESH DANGETI

31 2371000648 1760239206 M 01-11-92 DOKULA APPALA NAIDU

32 2371000675 1760411118 M 05-05-88 PRAVAT KUMAR DAS

33 2371000702 1760238118 M 20-08-88 DODDI SIMHADRI RAO

34 2371000758 1760076429 F 10-07-94 DUVVU HEMA

35 2371000817 1760414584 M 31-08-90 PANDIRI BUTCHI RAJU

36 2371000851 1760150708 M 02-03-92 AMARAKANTI KARTHIK CHANDAN

37 2371000874 1760196976 M 16-07-95 GUDEY VENKATA PHANINDRA KUMAR

38 2371000888 1760278090 M 10-01-95 MALLA SARATH

39 2371000892 1760389569 M 01-06-92 BAYYAVARAPU SIVAJI

40 2371000896 1760311326 M 15-06-92 ETRAJU VENKATA RAMANA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 16
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2371000945 1760423013 M 10-07-86 SURESH KUMAR PUDI

42 2371000997 1760417101 F 08-12-93 SREELATHA GAVIDI

43 2371001013 1760484027 M 12-08-96 PUTCHAKAYALA CHANDRA KUMAR

44 2371001031 1760452066 M 23-08-94 GEDELA MUKHESH

45 2371001070 1760354530 F 20-05-90 DARA DEVI

46 2371001082 1760491414 M 21-03-87 ARAVIND KAKINADA

47 2371001091 1760389807 M 14-12-89 KUNDI KIRAN KUMAR

48 2371001094 1760278600 M 28-08-96 IKA BABJI

49 2371001112 1760169251 F 16-04-94 UPPADA KALPANA

50 2371001134 1760383727 M 15-06-93 PAPPALA RAGHU

51 2371001143 1760280216 M 12-06-91 YANDRAPU SRINIVASARAO

52 2371001149 1760375784 M 27-07-93 RUTTALA JAGANADHA SWAMY

53 2371001180 1760351767 M 27-02-94 MOHAMMAD ADIL

54 2371001193 1760081243 F 03-07-95 BANGUPALLI KALYANI

55 2371001224 1760060337 M 01-07-92 ANGAJALA SANTOSH KUMAR

56 2371001234 1760116350 F 29-04-97 GOLLAVILLI BINDU SAARIKA

57 2371001260 1760076192 M 07-07-94 MADHUVANTHI SAI PRASAD MEESALA

58 2371001266 1760189465 M 01-06-94 LAVETI KRISHNAN

59 2371001391 1760186101 M 21-08-92 DARMIREDDY SATISH

60 2371001399 1760395415 F 02-03-98 REDDI SRAVANI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 17
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2371001409 1760205953 F 14-05-90 MADHURI IJJADA

62 2371001413 1760354738 F 06-08-93 SRI SAI SHRAVANI PUVVALA

63 2371001517 1760289452 M 25-12-92 KOLLI RAKESH KUMAR

64 2371001552 1760289925 M 05-05-96 SANAPALA AMAR

65 2371001598 1760361183 M 11-01-97 MACHARLA JAYA VENKATA KISHORE

66 2371001638 1760251257 M 15-08-92 GUNTI RAVI KUMAR

67 2371001672 1760420647 F 01-08-92 VANTAKU SIRISHA

68 2371001673 1760409828 F 05-08-96 KAPALA SUSMITHA

69 2371001679 1760290238 F 19-08-97 GARA MOULIKA

70 2371001728 1760384145 F 28-10-88 UPPADA SURYA SATYAMANI

71 2371001810 1760133054 M 19-04-95 GUNNA VAMSI KRISHNA

72 2371001862 1760360218 M 07-10-93 KUNISH KUMAR MOLLETI

73 2371001869 1760196266 M 25-03-94 M HARISH

74 2371001870 1760291518 M 09-11-95 ROUTHU MURALI MANOHAR

75 2371001903 1760101874 M 30-08-92 KURMAPU KIRAN KUMAR

76 2401000283 1760449894 F 11-03-87 KALPANA KASA

77 2401000606 1760312704 F 23-01-96 BHAGYA LAKSHMI KONA

78 2401000772 1760401959 F 20-04-91 BOLAM REVATHI

79 2401001191 1760416042 M 10-07-91 LENKA SRI RAMULU

80 2401001400 1760461184 F 14-07-96 TURAI SYAMALA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 18
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2401001595 1760228986 M 12-08-97 KAKI TEJA

82 2401001607 1760402373 M 05-06-93 PRADHAN DIVAKAR

83 2401002083 1760285310 M 25-06-93 GOLLURU SOMESWARA RAO

84 2401002159 1760483852 M 18-05-93 RUPPA LAKSHMANA

85 2401002606 1760474839 M 18-07-91 GURUGUBELLI NETAJI

86 2401002761 1760354291 M 06-08-91 VEESAM HARIBALA KRISHNA

87 2401002770 1760472907 M 17-08-90 SIVAKUMAR DATTI

88 2401002942 1760062142 F 15-09-97 MEDI GAYATHRI

89 2401003023 1760461436 M 23-09-96 KANDI SAI KUMAR

90 2401003317 1760398729 M 15-07-91 KONDAKA CHANDRA SEKHARA RAO

91 2401003559 1760418322 M 05-08-95 BALI AJAY KUMAR

92 2401003576 1760211441 M 02-01-96 VANJARAPU RAHUL

93 2411000033 1760425023 M 31-10-96 K JAYANT

94 2411000150 1760061803 F 02-08-97 PABBITHA SRAVANI

95 2411000202 1760404133 F 25-06-97 NARTHU BHAVANI

96 2411000207 1760328213 F 02-06-93 DASARI RENUKA

97 2411000500 1760339397 F 19-07-96 KOMARAPURI PARVATHI

98 2411000560 1760326203 F 29-07-94 BUDDHA PRASANNA

99 2411000734 1760212167 M 25-11-91 CHEEPURUPALLI KARTHIK DAMODHAR

100 2411000776 1760210224 M 10-06-94 SANAPATI SURYANARAYANA PATRUDU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 19
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2411000930 1760171909 M 18-03-98 SEEPANA JAGAN VARAPRASAD

102 2411001020 1760223511 M 20-07-93 KOTA LOKESH

103 2411001093 1760362197 M 10-08-88 GANDI V S SRINIVASA RAO

104 2411001196 1760346796 M 14-07-97 KOLA SANDEEP

105 2411001260 1760314638 M 05-08-95 GUTTAVILLI SHANMUKHA RAO

106 2411001389 1760426649 M 05-06-97 JOGI NAIDU S

107 2411001424 1760398495 M 12-05-92 PUNNANA MAHENDRA

108 2411001505 1760426212 M 27-06-91 NARESH KUMAR PRADHANO MAHANKAL

109 2411001710 1760337198 F 20-08-97 MARRAPU SRAVANI

110 2411001760 1760399463 F 18-07-95 KARRI DURGA BHAVANI

111 2411002100 1760428478 F 01-07-96 MOUNISHA MARIPI

112 2411002344 1760211313 M 16-08-93 MAKKA HARI BABU

113 2411002507 1760228364 M 10-07-87 PUDI KRUSHNA

114 2411002564 1760290572 M 25-06-94 NETETI MAHESH

115 2411002566 1760393289 M 15-07-88 KANAPAKA NARAYANARAO

116 2411002698 1760386824 M 01-07-93 BURI PRAVEEN KUMAR

117 2411002812 1760443694 M 18-05-96 SRINIVASA RAO VANDANA

118 2411002844 1760408941 M 17-12-96 KARRA VEERA SIVA NAGA KRISHNA

119 2411002893 1760430321 M 01-07-96 KOPPARA ESWARA RAO

120 2411002926 1760487440 M 23-06-96 YELISETTI VARAPRASAD

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 20
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2411002954 1760412378 M 04-04-95 MALLA YOGEESWARA RAO

122 2411002958 1760440018 M 16-06-95 RONGALA DILEEP KUMAR

123 2411003267 1760415210 F 01-07-96 VANGAPANDU KRISHNAVENI

124 2411003391 1760407572 F 15-11-96 SARIPALLI MAMATHA

125 2411003557 1760475362 F 05-06-97 CHALLA LALITHA

126 2411003735 1760006651 M 15-07-91 MAMIDI RAVI KIRAN

127 2411003845 1760271708 M 21-08-90 BALE DILIP KUMAR

128 2411003887 1760167185 M 18-07-88 K CHAITHANYA VANGALA

129 2411004112 1760373712 M 06-07-97 YANDRAPU CHAKRADHARA RAO

130 2411004125 1760305649 M 11-08-88 RAVI KUMAR PALLI

131 2411004210 1760379910 M 29-08-96 SHAIK NASAR BASHA

132 2411004332 1760454858 M 12-07-97 BENDALAM AVINASH

133 2411004387 1760396857 M 29-06-96 KORUPOLU POORNA KISHORE

134 2411004475 1760470726 M 25-04-98 SEEMANTULA VIJAY PAUL

135 2451000088 1760185212 F 04-03-96 ITTAMSETTI VENKATARAMANA MOHAN

136 2451000368 1760316776 M 16-08-91 KOBAGAPU KRISHNA KANTH

137 2461000141 1760050885 F 26-11-97 KANDREGULA PRIYANKA

138 2481000037 1760444974 F 21-04-96 PATHIVADA VASAVI

139 2481000057 1760293456 F 23-08-97 KARISHMA DEVI MARISERLA

140 2481000101 1760285550 M 25-08-88 JAMMU NAGENDRA BABU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 21
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

141 2481000161 1760376445 M 06-08-94 TALARI RAVI TEJA

142 2481000168 1760012936 M 13-08-94 SHAKTI DILIPKUMAR

143 2481000174 1760432005 M 01-05-87 RAMAKRISHNA ALAMANDA

144 2481000198 1760309247 M 21-03-97 CHINTAPALLI RAM MANOJ

145 2481000209 1760458239 M 01-07-93 PILLI JAGADEESH

146 2481000241 1760200325 F 01-07-91 GEDELA SUJATA

147 2481000272 1760229882 M 01-07-97 PANDURI SRINU

148 2481000283 1760415555 M 25-06-89 SANTOSH JUTTADA

149 2481000308 1760364949 M 01-07-93 KOPPARA PARDHA SARADHI

150 2481000316 1760390551 F 10-07-97 KAVYA LATCHIREDDI

151 2481000325 1760304652 F 30-09-97 NADIPENA INDRANI

152 2491000004 1760422938 F 01-05-97 METTA SRAVANTHI

153 2491000042 1760154232 F 10-08-89 DEEPTHI PEDDADA

154 2491000059 1760146842 F 12-08-94 KOTTAPALLI BINDU MADHAVI

155 2491000075 1760220659 F 03-08-95 BODDEPALLI DHANA LAKSHMI

156 2491000123 1760279980 F 03-06-92 BANDI PRATHIMA

157 2491000129 1760273513 F 10-07-97 SAMPATIRAO SONIA

158 2491000150 1760268539 F 27-08-92 KONDALA HIMAPRIYA

159 2491000152 1760335474 F 25-08-97 KURMAPU HASMITA NISHMA

160 2491000184 1760267217 M 15-03-87 SAIKIRAN SURAVARAPU

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 22
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

161 2491000261 1760268722 M 15-06-93 PEDADA BHANOJIRAO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 23
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000003 1760264556 M 21-07-78 MUKESH KUMAR

2 2291006359 1760229689 F 19-04-91 PARIMI LAKSHMI PRUTHVI ANUSHA

3 2341000424 1760318322 M 06-08-97 AMMU RAMAKRISHNA

4 2371000019 1760396391 F 29-06-95 VEMPADA DEVI

5 2371000093 1760431563 M 18-10-95 KAMIREDDY DHELISWARA RAO

6 2371000200 1760184659 M 24-03-93 ANIL KUMAR ADIBHATLA

7 2371000282 1760466147 M 09-08-97 KAMSU RAVIKUMAR

8 2371000434 1760371459 F 05-06-96 JYOTHSNA KUMARI YARABATI

9 2371000447 1760326609 F 29-11-94 NAKKA PRIYANKA

10 2371000609 1760305258 M 10-06-97 GEMBALI NAVEEN KUMAR

11 2371000660 1760312777 M 03-08-97 DABBIRU DHEERAJ

12 2371000679 1760262405 M 29-11-93 NAKKA VEERENDRA SATISH KUMAR

13 2371000739 1760487007 F 25-04-92 TANKALA ANUSHA

14 2371000749 1760458002 F 21-08-91 BANDUVULA KAMAKSHI

15 2371000837 1760255949 M 02-08-90 PUSARAPU SURESH

16 2371000984 1760089704 M 31-05-94 VENKATARAJAT KUMAR VUPPALA

17 2371001004 1760265871 M 28-04-91 CHANDU VIDYA SAGAR

18 2371001017 1760198750 M 11-06-86 BISWAJIT SAHOO GHOSH

19 2371001018 1760263510 F 30-10-96 PRACHI SINGH

20 2371001138 1760081086 F 09-07-92 VISWANADHU GANAPATHI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 24
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2371001230 1760050097 M 16-06-97 THIMMARAJU RAGHU TEJA

22 2371001521 1760342406 M 11-05-93 SANDRANI NARESH

23 2371001885 1760335540 F 12-10-95 DHARITRI CHAKRAVARTHY

24 2371001912 1760461473 M 16-08-96 RATNALA NAVEEN

25 2401001245 1760463447 F 12-05-96 SIMRAN BEGUM

26 2401003056 1760066159 M 25-03-96 GANDE VIVEK

27 2411001849 1760378937 F 21-10-93 MADHIRA SURYA SAI SREE KAVYA

28 2411004428 1760467014 M 18-11-89 U SATYANARAYANA RAJU

29 2421000601 1760300314 M 25-02-92 PATI CHIRANJEEVI

30 2421000707 1760087686 F 01-08-89 PEDDINTI V RAJYALAKSHMI

31 2451000161 1760070359 F 26-01-95 NEELIMA SAKKURI

32 2481000003 1760353376 F 18-06-95 TELUGUNTI BHARGAVI

33 2481000032 1760217840 F 12-04-97 VOODI SAI DEEPIKA

34 2481000063 1760467307 M 01-07-92 GOLLAPUDI RAVI KIRAN

35 2481000064 1760288337 M 16-06-95 PYDI CHANDRASEKHAR

36 2481000176 1760425336 M 07-03-97 MANDAPATI SATYANARAYANA RAJU

37 2481000238 1760455700 M 11-08-90 SANTHOSHKUMAR PEDDADA

38 2481000244 1760293560 M 29-06-80 HARIKRISHNA SARIPALLI

39 2481000245 1760490448 M 12-05-90 CHANDRARAO MATURI

40 2481000248 1760324632 F 15-08-92 NERALLA SIRISHA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 25
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : VISAKHAPATNAM


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2481000327 1760449878 F 05-05-92 BALLA ASHA ADILAKSHMI

42 2491000001 1760237213 F 13-08-92 DONDAPATI KAMALA

43 2541000223 1760309087 F 10-10-95 BUDUGOLU SRAVANTHI

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL


DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL

PRASHANT SELECTION, ou=TSS,


2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d
6b03e6300dd376a190082473228,

VISHNU SAWAL
postalCode=400101, st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfa
d3212220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT
VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:31:43 +05'30'
PAGE NO: 1
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291000391 1760233260 M 17-02-92 ARELLI VAMSHI KARTHIK

2 2291002071 1760078372 M 17-04-88 PRAMODH KUMAR ALLI

3 2291003233 1760489169 M 21-06-88 SUMAN GINNARAPU

4 2291003286 1760167535 M 23-02-95 CHINTHA GANESH GANESH

5 2291004856 1760290674 F 21-08-94 SHIREESHA ROUTHU

6 2291005946 1760004439 M 10-04-91 CHINTHALA KUMARASWAMY

7 2291006844 1760256594 M 24-07-84 SUNILKUMAR JANGILI

8 2291007217 1760024506 M 18-02-88 DASARI RAJASHEKAR

9 2291007794 1760204359 M 30-12-95 MANUGONDA ARUN

10 2291008069 1760206045 F 07-03-96 TALLA HARIKA

11 2291008753 1760208669 F 15-07-95 KANTHI RANI

12 2291009030 1760213896 F 26-03-95 URMILA CHILUKURI

13 2291009257 1760055527 M 08-07-97 MARATHI KARTHIK KUMAR

14 2311000073 1760487605 M 04-04-89 THIRUPATHI RASURI

15 2381000179 1760299597 M 01-08-89 PARAMALLA SHRAVAN KUMAR

16 2381000189 1760041158 F 10-01-90 VEENA HANUMAKONDA

17 2381000200 1760402323 F 27-12-90 VIJAYAVANI ERUPULA

18 2381000227 1760326252 F 27-05-88 G NAVYA

19 2381000228 1760316028 F 12-10-94 REPAKA RAVALI

20 2381000236 1760274609 M 05-11-97 RAJARAPU AKHIL

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 2
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2381000247 1760042950 M 28-09-95 ANUPRASHANTH THELU

22 2381000296 1760283782 M 30-06-92 BODDU AKSHAY

23 2381000303 1760392209 M 19-01-91 BANDARU NAVEEN

24 2381000311 1760105674 M 15-01-97 SANDRA SRUJAN KUMAR

25 2381000318 1760006224 M 15-08-90 RANJITH KUMAR BANDELA

26 2381000350 1760333356 M 13-03-92 DAMERA PRASANNA KUMAR

27 2381000354 1760433427 M 26-03-89 K BHARGAV

28 2381000387 1760274382 M 10-08-88 MAHESH AKARAPU

29 2381000403 1760243430 M 15-05-93 SHIVA KUMAR BATTAMALLA

30 2381000491 1760032555 M 23-02-97 MAIDAM CHETHAN

31 2381000493 1760452926 F 02-07-90 HIMA BINDU BODDU

32 2381000494 1760480313 M 28-12-96 ANIL KUMAR THAPPETA

33 2381000506 1760162925 M 24-06-94 PASARAGONDA AJAY

34 2381000509 1760092946 M 16-04-94 NIDIGONDA CHANDRAKANTH

35 2381000557 1760262969 F 02-02-92 ANUSHA PENDYALA

36 2381000568 1760163213 F 05-10-89 RAM DEEPTHI

37 2381000584 1760465166 M 03-12-92 BATTULA PRABHAKAR BABU

38 2381000598 1760262971 F 17-04-85 DIVYA SRI GUVALA

39 2381000645 1760038852 M 04-08-85 SWAMY MUSKE

40 2381000673 1760379757 M 30-09-90 VENUGOPAL DURGAM

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 3
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2381000680 1760443739 F 03-07-94 MARUPATLA MADHURI

42 2381000725 1760286587 M 15-04-87 CHAITANYA BOGAM

43 2381000734 1760472299 F 22-07-84 MADHU KALPANA DEVI GODERA

44 2381000741 1760362679 M 19-09-96 JETTI HARSHAVARDHAN

45 2381000794 1760435952 F 31-08-86 K JYOTHIRMAI

46 2381000801 1760444476 F 01-06-97 SUHANI MITRA MORE

47 2381000826 1760486354 F 18-01-92 EADA SHIVA DEEPTHI

48 2381000830 1760028261 M 09-02-85 YEDLA HARISH

49 2381000860 1760057685 F 07-07-92 RAMANCHA MOUNIKA

50 2381000926 1760030821 F 07-08-97 PULI RAMYASRI

51 2381000951 1760000588 M 23-08-89 MUNIGALA SHYAM

52 2381000965 1760250837 F 24-05-89 KALYANI MULLAGIRI

53 2381000974 1760285464 M 23-04-98 VANGAITI TARUN RAJ

54 2381001002 1760116285 M 26-11-93 ANROOP RAJARAPU

55 2381001014 1760026256 M 11-03-93 BUSI KEERTHI VIVEK

56 2381001069 1760376595 F 26-06-93 JILLA SAMEENA

57 2381001073 1760427847 M 13-10-96 DANDRE REVANTH

58 2381001104 1760441299 F 06-04-92 NAGANDLA LAVANYA

59 2381001105 1760118237 M 08-03-93 THANDRA SATHISH

60 2381001132 1760368410 F 31-07-88 HEMA PRIYA BUSI

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 4
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : SC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2381001197 1760105375 M 05-09-94 SUNKARAPALLY CHARAN KUMAR

62 2381001203 1760392614 M 21-12-93 AVINASH PIDIMARTHI

63 2381001243 1760282874 M 06-02-88 ARUNKUMAR P

64 2381001267 1760162323 F 12-08-90 BODDU SWATHI

65 2381001280 1760010531 M 08-10-90 THALARI SANDEEP

66 2401000269 1760209374 M 10-05-88 SUDHARSHAN MADIRI

67 2401001048 1760087437 M 16-05-92 GADARI SAIBABU

68 2401001524 1760354940 M 23-02-97 THUNGA ARAVIND

69 2401002120 1760470652 M 10-02-96 YEDDULA AKHIL CHANDRA DEEPAK

70 2401003087 1760470313 M 24-06-97 ANAMALA VENKATESH

71 2411000807 1760253434 M 26-01-97 ANTHONI NARESH

72 2411001948 1760329747 F 06-06-94 VELPULA DIVYA

73 2411003694 1760180872 M 19-03-88 J BALAKRISHNA

74 2521000158 1760304174 F 26-05-94 PERUMALLA SOWMYA

75 2521000193 1760389402 M 07-06-84 AMBEDKAR MODUGU

76 2521000340 1760312242 F 14-05-96 MANGALAPUDI KEERTHANA VENKAT

77 2521000466 1760180103 M 24-01-85 PRASAD KHAMMMAMPATI

78 2521000492 1760190198 F 23-02-89 GODAVARI SWETHA

79 2521000526 1760049856 M 17-07-85 SUNIL RAJ B

80 2521000613 1760321523 M 03-04-89 GUNJULURI UPENDRA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 5
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2261000690 1760410853 M 07-02-93 THADAKA MAHESH

2 2291000115 1760086501 F 31-12-94 MOLUGURI MAMATHA

3 2291000206 1760468467 M 08-05-94 MUDIGIRI RAJESH

4 2291000499 1760328667 M 29-04-94 MAMIDALA SAI KUMAR

5 2291000932 1760345912 F 17-06-94 BOLLAM MOUNIKA

6 2291001010 1760290634 M 08-12-95 MANUDEEP POOJARI

7 2291001464 1760201286 M 29-06-94 NELLURU ROHITH

8 2291001582 1760459211 M 16-11-94 MEDISHETTI NAVEEN KUMAR

9 2291001866 1760441877 M 17-05-93 LAGISHETTY NARESH

10 2291002073 1760075540 M 20-08-96 PAGADALA SHANDILYA

11 2291002077 1760392902 M 24-01-96 VEDAVYAS THANDA

12 2291002172 1760319329 M 25-05-89 CHIRRA KIRAN KUMAR

13 2291002254 1760286281 M 30-07-95 RADAM SAI CHANDU

14 2291002564 1760409112 M 09-05-88 PRASAD DASARI

15 2291002748 1760201480 M 22-04-98 GOUTHAM KUMAR ADUNURI

16 2291002890 1760099128 M 05-08-95 KUNDANAPALLY KALYAN

17 2291003429 1760234184 M 05-06-96 AATHKURI NAGARAJU

18 2291003761 1760442311 M 29-10-92 EJJIGIRI SRIKANTH

19 2291003895 1760361214 M 20-02-93 KANKALA SRAVAN

20 2291003977 1760358094 F 21-07-93 GOLLA MANASA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 6
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

21 2291004051 1760066085 M 02-07-94 SARVU SRIKANTH

22 2291004337 1760358497 M 01-06-97 FIROZ MOHAMMED

23 2291004344 1760373068 M 10-07-93 AMUDALA MANOHAR

24 2291004414 1760202337 M 25-12-88 Y NARESH

25 2291005154 1760030003 M 07-06-93 MERUGU RAJU

26 2291005649 1760320293 M 21-08-91 NAMPELLY PRASHANTH KUMAR

27 2291005863 1760376657 M 14-01-89 PRASAD SIRRA

28 2291006278 1760466009 M 15-03-89 ODAPALLY VIKRAM

29 2291006535 1760453271 M 01-06-88 JAKKULA ASHOK

30 2291006581 1760388429 M 06-06-86 KURMA SHIVA KRISHNA

31 2291006609 1760253708 M 06-08-89 RAMESH SIRIKONDA

32 2291006761 1760221658 M 18-05-90 ANAPURAM MURALI

33 2291007249 1760170307 F 11-05-96 PEDDI RAMADEVI

34 2291007330 1760278604 M 04-06-94 PATINAVALASA DEV SAINATH

35 2291007476 1760490597 M 03-01-98 SURYA TEJA SRIRAMULA

36 2291007908 1760015251 M 10-04-92 RADAM VENU

37 2291008351 1760130616 M 01-03-92 KEDASU UMESH

38 2291008393 1760234382 M 01-07-77 SRIRAM DHARMA RAJU

39 2291008526 1760411480 M 15-01-95 THUMMA VIKRAM

40 2291009101 1760344332 M 21-05-91 KADINGULA RAHUL

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 7
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

41 2291009134 1760433512 M 28-08-88 ASHOK KUMAR PANIKARA

42 2291009225 1760450270 M 30-05-89 MITTAPALLY KARTHIK

43 2291009227 1760208821 M 01-06-94 AVULA PRASHANTH

44 2311000149 1760370192 F 25-05-88 MAHABOOB BEE

45 2311000174 1760482467 M 30-08-88 KODAKANDLA SRINIVAS

46 2311000299 1760116093 M 27-10-91 BUSHANABOIN KARTHEEK

47 2311000352 1760389147 M 25-07-87 PAIDIMALLA RAJENDAR

48 2381000020 1760272006 M 24-06-89 SIRIPURAM VIJAY

49 2381000031 1760443746 M 08-06-94 NAGAVELLI PRASHANTH

50 2381000032 1760484399 F 06-05-94 VALUSA PRANATHI

51 2381000035 1760307289 M 12-08-93 SAI PRANAY KUMAR B

52 2381000051 1760456029 M 15-04-88 GIRIPRASAD TAKKALLA

53 2381000062 1760217286 F 06-12-91 MOUNIKA BATHULA

54 2381000075 1760317094 M 29-04-96 VAMSHI RAJABOINA

55 2381000076 1760435981 M 31-12-93 SAIKIRAN VOOTLA

56 2381000079 1760340095 M 21-09-97 VYAMSANI REVANTH

57 2381000085 1760413196 M 28-05-93 RAMAGOUNI ANIL

58 2381000108 1760083811 M 25-08-95 SAMALA NIKHIL PRAKASH

59 2381000157 1760115422 M 16-07-94 KADIDHALA SRAVAN

60 2381000162 1760223776 M 06-05-89 NADIGOTI SRI PRASHANTH

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 8
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

61 2381000185 1760054245 M 15-01-97 GATTIKOPULA ACHYUTH

62 2381000218 1760330026 M 25-06-94 GADE JEEVAN

63 2381000299 1760215668 F 22-11-89 BEJJENKY RAVALI

64 2381000310 1760032857 M 02-02-94 JUKANTI RISHITH

65 2381000328 1760453492 F 16-05-95 MANASA THUJALAPURAM

66 2381000334 1760385302 M 20-05-93 KOLIPAKA SUJEETH KUMAR

67 2381000338 1760372472 M 05-08-90 DASYAPU HARI KRISHNA

68 2381000342 1760309404 F 25-01-97 RACHAKONDA VARSHA SRI

69 2381000351 1760314935 M 13-07-95 ANDRAJULA GURU SANJEEV MANOJ K

70 2381000363 1760470324 M 02-11-87 BHARATH KUMAR K

71 2381000373 1760262330 M 03-05-94 THUDI VINAY KUMAR

72 2381000375 1760363720 M 12-06-96 KOYALKAR NAGA SAMAN

73 2381000397 1760471077 F 31-07-92 BEERA SINDHUJA

74 2381000404 1760376821 F 13-08-97 KAVATI BHAVANI

75 2381000406 1760309663 M 04-05-96 KAKKERLA ASHWANTH

76 2381000450 1760392297 M 08-06-97 VISHAL KUMAR KURIMINDLA

77 2381000513 1760310541 F 24-04-95 ARELLI SRUNJANA

78 2381000555 1760339210 M 20-06-86 RAJU CHITTE

79 2381000585 1760401006 M 26-04-98 ARAVIND RAPARTHY

80 2381000640 1760281433 M 07-04-97 GADDAM BHARADWAJ

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 9
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

81 2381000656 1760094219 M 06-12-94 KOTHA VAMSHI KRISHNA

82 2381000671 1760153665 M 29-12-97 T KIRAN KUMAR

83 2381000704 1760230052 F 18-12-90 JANJIRALA VANI

84 2381000710 1760158817 M 20-05-95 VELDANDI ANVESH

85 2381000731 1760048982 F 26-02-93 PALLE ANUSHA GOUD

86 2381000738 1760260719 M 12-08-91 ELLANDULA ASHOK

87 2381000748 1760147635 M 16-01-96 THADURI RAVITHEJA

88 2381000754 1760454095 F 01-02-94 GUDDETI DIVYA

89 2381000767 1760284860 F 05-01-96 LAHARI PRIYA JOGU

90 2381000770 1760243014 M 10-05-86 USMAN PASHA SHAIK

91 2381000793 1760206542 M 26-03-92 VADDE ANMOL KUMAR

92 2381000827 1760097699 F 31-10-87 VASANTHA CHINTHAKINDI

93 2381000829 1760235709 M 16-06-89 VINAY KUMAR TIRUKKACHI

94 2381000858 1760160535 M 27-11-96 TEKUMATLA KRANTHI KUMAR

95 2381000886 1760388111 M 10-08-89 SHIVA KUMAR VUPPU

96 2381000890 1760349390 F 12-12-95 PANDRALA RUCHITHA

97 2381000891 1760387450 F 24-04-89 KODURI SOWMYA SREE

98 2381000922 1760331238 M 05-01-90 MATURI SAMBASIVA RAO

99 2381000928 1760198068 M 15-11-94 MAHESH BANDARI

100 2381000942 1760149049 M 29-10-88 VAMSHI DHANDUGUDUM

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 10
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

101 2381001007 1760311654 M 15-05-89 TULA SANDEEP KUMAR

102 2381001012 1760215038 F 02-09-96 PRASHAMSA BATHULA

103 2381001022 1760436311 M 18-10-88 BOJJA SHIVA KUMAR

104 2381001025 1760178872 M 15-03-91 PAKA RAJU

105 2381001076 1760306299 M 08-04-95 PARIKI VAMSHI

106 2381001077 1760477959 M 04-01-89 B SRIKANTH

107 2381001090 1760421922 M 20-05-88 UDAY KUMAR BUDARAPU

108 2381001094 1760387987 F 11-04-97 CHILIKHANI VASAVI

109 2381001095 1760479264 M 12-06-88 ULLENGALA RAJU

110 2381001100 1760086891 M 06-02-92 RAYILLA SHIVA KRISHNA

111 2381001151 1760301119 M 12-06-91 PRATHAP KOSARI

112 2381001178 1760401926 F 10-02-92 PALLAM MOUNIKA

113 2381001184 1760215488 M 18-06-96 BANDI VENU

114 2381001185 1760436188 F 06-07-95 ARUKONDA SAI ANUSHA

115 2381001204 1760371736 F 24-05-91 EDDE THULASI

116 2381001215 1760480423 M 24-12-95 AKUTHOTA NIKHIL

117 2381001218 1760461095 M 27-04-87 KASTOORI RAVICHANDAR

118 2381001230 1760388951 M 15-06-91 VUPPU RANJITH KUMAR

119 2381001239 1760082337 F 08-07-90 SHRUTHI NANUBALA

120 2381001264 1760407375 F 29-10-93 POTLABATHINI RAMYA

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 11
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : OBC DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

121 2381001295 1760090406 M 19-01-88 GOSU BALAKRISHNA

122 2381001310 1760263649 F 28-04-97 RASAGNA DARNA

123 2401003391 1760423687 F 05-03-98 KONTHAM VYSHNAVI

124 2411001166 1760374885 M 11-06-92 RAMISETTI NARESH

125 2521000089 1760209979 M 01-08-93 JUTTADA PRASHANTH

126 2521000320 1760417140 F 04-08-96 KAPARAPU TEJASRI

127 2521000327 1760418414 M 07-07-89 BOINA RANJITH KUMAR

128 2521000479 1760444653 M 01-04-97 VALLEPU JANAKI RAMULU

129 2521000667 1760292672 M 12-06-86 KANDUKURI THIRUPATHI RAO

***********************************************************************************************************************************
PAGE NO: 12
INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION, MUMBAI.
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC)
SOUTH CENTRAL ZONE ; HYDERABAD
DATE OF EXAM : 06th JULY 2019 (PRELIMINARY EXAM)
LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR MAIN EXAM IN ROLL NUMBER ORDER WITHOUT MARKS
POST : RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

CATEGORY : EWS DIVISION : WARANGAL


***********************************************************************************************************************************
SRNO ROLL REGT S DATE OF N A M E
NO. NO. E BIRTH
X
***********************************************************************************************************************************

1 2291001763 1760316049 M 05-03-90 PAPINENI MURALI

2 2291002788 1760010082 M 06-10-89 THUMMALA AKSHATRAJ

3 2381000057 1760370590 M 02-08-92 BIYYALA PRASHANTH

4 2381000224 1760421328 M 23-03-90 SUJITH DOPATHI

5 2381000316 1760423682 F 27-06-94 ABBADI MANASA

6 2381000440 1760443409 F 24-04-96 LEGALA SRIJA

7 2381000799 1760311355 F 15-06-95 PADIDHALA PRIYANKA RAO

8 2411004117 1760314693 M 13-05-97 REDDY MADHUKAR REDDY

9 2451000143 1760160365 M 31-01-93 GOTTAM KISHORE

10 2521000191 1760350199 M 10-08-97 ANUMOLU NAVEENKUMAR

11 2521000229 1760125998 F 03-08-90 RANGA SRAVANTHI

***********************************************************************************************************************************

Digitally signed by PRASHANT VISHNU SAWAL

PRASHANT
DN: c=IN, o=INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION,
ou=TSS,
2.5.4.20=598e647339918e22d72a567b293f1aa12215d6b03e
6300dd376a190082473228, postalCode=400101,

VISHNU SAWAL
st=MAHARASHTRA,
serialNumber=29dadc5ff7ccd3aae8c0fafadf5445b8dfad3212
220c34e15b4998cc3fb19164, cn=PRASHANT VISHNU SAWAL
Date: 2019.07.24 19:32:51 +05'30'