Sei sulla pagina 1di 28

Biroul electoral al secţiei de votare______________ nr.

______

HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea atribuţiilor de serviciu ale membrilor Biroului electoral al
secţiei de votare nr. în perioada electorală la alegerile
locale generale din 14 iunie 2015

Nr.
În conformitate cu art. 30 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Biroul electoral al secţiei de votare nr. hotărăşte:
1. Se stabilesc atribuţiile de serviciu ale membrilor Biroului electoral al secţiei de
votare nr. în perioada electorală
____________ după cum urmează:
Membrii biroului Atribuţiile
electoral al secţiei
de votare
Preşedinte

Vicepreşedinte

Secretar

Membrii biroului

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele biroului
electoral al secţiei semnătura numele, prenumele
de votare

L.Ş. electoral al secţiei


semnătura
numele, prenumele
Secretarul biroului
de votare
Biroul electoral al secţiei de votare
__________________________________________
municipiul

HOTĂRÎRE
cu privire la alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului
biroului electoral al secţiei de votare
_____________ 20______ nr. ______

La data de ________________________, membrii biroului electoral al secţiei de


votare nr. _________ au fost convocaţi în prima şedinţă. Avînd în vedere
candidaturile propuse pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al
biroului electoral şi rezultatul votării în aceste funcţii de către membrii biroului
electoral,
în conformitate cu art. 29 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Biroul electoral al secţiei de votare __________ nr. _________
hotărăşte:
1. Se alege în funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare
________________________ nr. _____ dl/dna _________________________
.
2. Se alege în funcţia de vicepreşedinte al biroului electoral al secţiei de votare
________________________ nr. _____ dl/dna _________________________
.
3. Se alege în funcţia de secretar al biroului electoral al secţiei de votare
________________________ nr. _____ dl/dna _________________________
.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică imediat
consiliului electoral de circumscripţie.
Membrii biroului electoral
al secţiei de votare: _______________ ____________
numele prenumele semnătura
_______________ ____________
numele prenumele semnătura
_______________ _____________
numele prenumele semnătura
_______________ ____________
numele prenumele semnătura
_______________ ____________
numele prenumele semnătura
_______________ _____________
numele prenumele semnătura
_______________ ____________
numele prenumele semnătura
_______________ ____________
numele prenumele semnătura
_______________ _____________
numele prenumele semnătura
Biroul electoral al secţiei de votare
_______________________________ nr. _________

ACT
de anulare a certificatelor pentru drept de vot neutilizate
la alegerile locale generale din 14 iunie 2015
Subsemnaţii,
____________________________________________________________________
(numele, prenumele)
____________________________________________________________________
Membri ai Biroului electoral al secţiei de votare __________________ nr.
________ am anulat _______________ __________________________________,
certificate cu drept de vot neutilizate, cu numerele ____________________________
(numărul cu cifre şi litere)
_______________________________________________________________
numerele de la nr. ___ pănă la nr. _____

Membrii biroului electoral


al secţiei de votare: _________________ _________
numele prenumele semnătura
________________ _________
numele prenumele semnătura
________________ __________
numele prenumele semnătura

L.Ş.

______ ___________________ 20____


data întocmirii actului
Biroul electoral al secţiei de votare
_______________________________ nr. _________

HOTĂRÎRE
cu privire la numărul de urne de
vot mobile
pentru efectuarea votării la locul
aflării

_____ ___________ Nr.

În conformitate cu art. 55 alin. (4) din Codul electoral nr.l381-XIII din 21


noiembrie 1997 şi pct. 8 din Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna
mobilă, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3391 din 30 iulie
2010, Biroul electoral al secţiei de votare nr. a
hotărît să folosească următorul număr de urne mobile: , atribuindu-le
numere de ordine corespunzătoare.

Preşedintele biroului electoral


al secţiei de votare _________ ________________
semnătura numele, prenumele
L.Ş.

Secretarul biroului electoral


al secţiei de votare
semnătura numele, prenumele
satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UT A Găgăuzia

numele, prenumele
împreună cu observatorii (membrii biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot consultativ)

numele, prenumele
s-au deplasat la locul aflării alegătorilor şi au organizat votarea în afara localului de votare.
Ora plecării ora ora ora Total
numărul de cereri ale alegătorilor
numărul de buletine de vot primite de membrii biroului (grupul mobil):
- pentru alegerea primarului oraşului (municipiului), satului (comunei)
- alegerea consilierilor în consiliul orăşenesc
(municipal), sătesc (comunal)
- pentru alegerea consilierilor în consiliul raional (municipal)
- pentru alegerea primarului municipiului34
Semnătura membrului biroului
Numărul de buletine de vot eliberate alegătorilor
Numărul de buletine de vot completate greşit de alegători şi mulate
Numărul de buletine de vot restituite de membrii biroului, îeutilizate
Semnătura membrului biroului

^reşedinţele biroului
;lectoral al secţiei de votare _____________________ __
semnătura numele, prenumele
Biroul electoral al secţiei de votare
nr.

L.Ş.
secretarul biroului
;lectoral al secţiei de votare _____________________________________
semnătura numele, prenumele
Biroul electoral al secţiei de
votare
nr.
ACT
de predare-recepţionare a
documentelor electorale
Biroul electoral al secţiei de votare ___________________________ nr. ____ a predat Consiliului ele
al circumscripţie electorale ____________________________________________________
următoarele documente electorale (în original) la alegerile locale
generale din 14 iunie 2015:
S Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea
consilierilor în consiliul
raional/municipal (în total ______ file)',
■S Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea
consilierilor în consiliul
orăşenesc/municipal Comrat, sătesc (comunal) (în total ________ file)',
S Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la
alegerea primarului oraşului
(municipiului Comrat), satului (comunei) (în total ________file)
■S Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea
primarului general al
municipiului Chişinău/ primarului municipiului Bălţi (în total _________ file)',
■S Formularul special pentru numărarea voturilor (în total ________ file);
• f Actul de constatare a numărului de buletine de vot, întocmit de
birou (în total _______________________________________________________________ file);
■S Raportul biroului electoral al secţiei de votare (în total ________ file);
•S Procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare
în ziua alegerilor (în total ____________________________________________________________
file);
■S Cererile şi contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la
soluţionarea lor (în total _____________________________________________________________
file);
•S Registrul de evidenţă a contestaţiilor (în total ________ file);
S Procesele-verbale ale şedinţelor şi documentele anexate (în total __________ file);
■S Hotărîrile adoptate de birou (altele decît cele pe marginea
contestaţiilor) şi documentele anexate (în
total _____ file);
■ f Buletinele de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent
electoral (în total ____________________________________________________________ bucăţi);
• f Buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate (în total ________ bucăţi);
•/ Listele electorale de bază şi pentru votarea la locul aflării (în total __________ file);
•S Cererile privind solicitarea votării la locul aflării (în total ________ bucăţi);
•S Registrul cererilor alegătorilor privind votarea la locul aflării (în
total _______________________________________________________________ file);
■S Listele electorale suplimentare (în total _______ file);
■S Certificatele medicale (în total ______ bucăţi);
S Certificatele pentru drept de vot în baza cărora au votat alegătorii
(în total ________________________________________________________________ bucăţi);
S Certificatele pentru drept de vot neutilizate şi anulate (în total _________ bucăţi);
S Actul de primire/predare a certificatelor pentru drept de vot (în
total ______________________________________________________________ file);
•S Actul de anulare a certificatelor pentru drept de vot (în total _________ file);
■S Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare (în total ________ bucăţi);
•S Tuşierele, puse în cutii (pachete) aparte (în total
________________________________________________ bucăţi
).
N
e
c
o
n
f
o
r
m
i
t
ă
ţ
i

d
e
p
i
s
t
a
t
e

l
a

r
e
c
e
p
ţ
i
o
n
a
r
e

A predat: A recepţionat:

semnătura semnătura
L.Ş. L.Ş.

numele, prenumele preşedintelui, ( numele, prenumele preşedintelui,


vicepreşedintelui, secretarului) biroului (vicepreşedintelui, secretarului)
electoral al secţiei de votare consiliului electoral de circumscripţie

data întocmirii actului