Sei sulla pagina 1di 2

Fecha PIB Trimestral

Var. Trim. PIB Var. anual PIB


(%) Trim. (%)
GRAF
I Trim 2018 63.617M.€ 1.30% 5.20%
II Trim 2018 64.415M.€ 0.80% 5.00% IV Tri m 2018
III Trim 2018 61.966M.€ -0.10% 2.80%
IV Trim 2018 62.639M.€ 1.30% 3.30% III Tri m 2018

II Tri m 2018

FUENTE I Tri m 2018

https://datosmacro.expansion.com/pib/chile?anio=2018
-1.00% 0.00% 1.
GRAFICO PIB ULTIMOS TRIMESTRES EN CHILE

IV Tri m 2018

III Tri m 2018

II Tri m 2018

I Tri m 2018

-1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%


Va r. Tri m. PIB (%) Var. a nua l PIB Tri m. (%)