Sei sulla pagina 1di 6

Spirited

Away - Inochi no Namae


Transcribed by BenignUser

  4         
Joe Hisaishi


  4      
   
        
 = 96


 








 4  
  4         
   
  

               
  
  


 
6

  


 


    
     

 
 


 
                              
 
11

   
         
     
    
           
             
  
15

    
           

      
    
 
  
  
             
               
  
20

    


               
    

               
        
24




     
              
   

      

 
        
     
  
28

   



    
            
    

 

                  
    

     
  
32


   
     
      
     
  

                       
   
36



   
       
3


        

                 

   
       
39



   
           
 
   

2
 
              
                
   
43


     
   

          
              
49

    
                       
      

 
                         
54

       
       
           


                                 
      
58


    
    
           
   

    
                
 
63

  
     
       

3
          
        

  


    
65

     
        
 
    
 
 
  
   
       
       

68

   21   
      
      

         
 
             
   
70




  
       
           
 
           

    
    
              

    
  

74

      


  


  
        

 
  



 
   
           
              
          
78


 
     
      
  



   
 

  
4
                    
  
82

   
      
           
 
3

 
  

             
    
      
  

85







   



          

   

                     
          
       
89

         



   




   


  
      
   

  
 
        

    
           

95


       
    

            
 


         

             
    
  
        

100

   


            
       
   
   
5
    
          
       
   
105

 
        


       
  
3 3


                       
  
 
108


3
       

 

 
 
       

               
       
  
111




 
  
  
  
       


 
   

                 
    
    
    
      
115








 




 


   
  
 

  


   
     
         
121

   
      
                
 

6