Sei sulla pagina 1di 306

V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:29:00+01:00; Page 1

henrikrosenqvist

VOLVO V70 & XC70

Uso e Manutenzione

Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%*.>iVa^Vc!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 1
henrikrosenqvist

GENTILI ACQUIRENTI VOLVO


CI CONGRATULIAMO CON VOI PER AVER SCELTO UN'AU-
TOMOBILE VOLVO!

Ci auguriamo che il piacere di guidare un'automobile Volvo resti


tale per molti anni. L'automobile è stata progettata per rispon-
dere a criteri di sicurezza e comfort per il conducente e per i
passeggeri. Le Volvo sono fra le automobili più sicure al mondo.
Le Volvo sono sviluppate per soddisfare tutti gli standard
vigenti in materia di sicurezza e ambiente.
Al fine di ottimizzare il comfort offerto dall'automobile, è con-
sigliabile leggere le informazioni attinenti alla dotazione nonché
le istruzioni di manutenzione riportate nel presente Libretto Uso
e manutenzione.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 2
henrikrosenqvist

Indice

00 Introduzione 01 Sicurezza 02 Serrature e antifurto


Informazioni importanti............................... 6 Cinture di sicurezza ................................. 14 Chiave del telecomando/stelo della
Volvo e la tutela dell'ambiente.................... 9 Sistema airbag (SRS - Airbag).................. 17 chiave........................................................ 42
Attivazione/disattivazione dell'airbag*...... 20 Private locking*......................................... 47
Airbag laterali (SIPS-bag) ......................... 22 Sostituzione della batteria di chiave del

00 01 02
telecomando/PCC*................................... 49
Tendina gonfiabile (IC) ............................. 24
Avviamento senza chiave*........................ 51
WHIPS ...................................................... 25
Bloccaggio/sbloccaggio........................... 53
Quando intervengono i sistemi ................ 27
Fermo di sicurezza per bambini................ 58
Modo sicurezza......................................... 28
Allarme*..................................................... 59
Sicurezza dei bambini............................... 29

2 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 3
henrikrosenqvist

Indice

Bluetooth handsfree*.............................. 193


Telefono integrato*.................................. 198

03 Ambiente di guida 04 Comfort e piacere di guida


Strumenti e comandi................................. 64 Uso del menu e gestione dei messaggi.. 120
Posizioni della chiave................................ 73 Climatizzatore......................................... 125
Sedili......................................................... 75 Elemento termico monoblocco e riscalda-
Volante...................................................... 79 tore abitacolo a carburante*................... 133

03 04 04
Illuminazione............................................. 80 Riscaldatore supplementare a carbu-
rante*....................................................... 136
Tergicristalli e lavacristalli......................... 89
Impianto audio........................................ 137
Finestrini e specchi retrovisori.................. 92
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment -
Tettuccio apribile elettrocomandato*........ 96 Due schermi* .......................................... 149
Avviamento del motore............................. 98 Computer di bordo................................. 154
Avviamento del motore – Flexifuel.......... 100 Bussola*.................................................. 156
Avviamento del motore – batteria DSTC – Sistema di stabilità e controllo tra-
esterna.................................................... 102 zione........................................................ 157
Cambio.................................................... 103 Regolazione delle caratteristiche di
Trazione integrale – AWD (All Wheel guida....................................................... 158
Drive)*...................................................... 107 Cruise Control*........................................ 159
Freno di servizio...................................... 108 Regolatore elettronico della velocità adat-
Hill Descent Control (HDC)..................... 110 tivo*......................................................... 161
Freno di stazionamento.......................... 112 Controllo della distanza.......................... 168
HomeLinkŸ UE*....................................... 115 Indicatore di collisione con freno automa-
tico*......................................................... 171
Driver Alert System – DAC*..................... 177
Driver Alert System - LDW*..................... 180
Park Assist*............................................. 183
BLIS* - Blind Spot Information System... 186
Comfort nell'abitacolo............................. 190

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 3


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 4
henrikrosenqvist

Indice

05 Durante la guida 06 Manutenzione e specifiche 07 Indice alfabetico


Raccomandazioni per la guida............... 206 Vano motore........................................... 230 Indice alfabetico...................................... 292
Rifornimento............................................ 208 Lampadine.............................................. 235
Carburante.............................................. 209 Spazzole dei tergicristalli e liquido lavacri-
Carico...................................................... 213 stalli......................................................... 242

05 06 07
Bagagliaio............................................... 216 Batteria.................................................... 244
Triangolo di emergenza*......................... 220 Fusibili..................................................... 247
Guida con rimorchio............................... 221 Ruote e pneumatici................................. 255
Traino e trasporto................................... 226 Cura dell'automobile............................... 270
Denominazioni del tipo........................... 275
Specifiche............................................... 277
N° di omologazione................................. 291

4 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 5
henrikrosenqvist

Indice

5
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 6
henrikrosenqvist

Introduzione

Informazioni importanti

Leggere il Libretto Uso e © Volvo Car Corporation Nota a piè di pagina


manutenzione Il Libretto Uso e manutenzione comprende
Optional informazioni inserite come note a piè di pagina.
Introduzione Tutti i tipi di optional/accessori sono contras- Queste informazioni si riferiscono al testo con-
Il modo migliore per conoscere la propria auto- segnati da un asterisco . trassegnato con il numero di riferimento. Se la
mobile è leggere il Libretto Uso e manuten- nota a piè di pagina rimanda a un testo in una
L'offerta di optional/accessori per i diversi
zione prima di mettersi alla guida. In questo tabella, il riferimento è costituito da lettere anzi-
modelli di automobili varia a seconda del mer-
modo si potranno conoscere le nuove funzio- ché da cifre.
cato. La maggior parte degli optional è montata
nalità, apprendere come gestire l'automobile in
in fabbrica e non può essere montata dopo la
situazioni diverse e ottimizzare l'utilizzo di tutte Messaggi
consegna, al contrario degli accessori.
le funzioni dell'automobile. Prestare particolare I display dell'automobile visualizzano alcuni
attenzione alle istruzioni di sicurezza del pre- Per maggiori informazioni, rivolgersi a un con- messaggi. Questi messaggi sono riportati nel
sente Libretto. cessionario autorizzato Volvo. Libretto Uso e manutenzione in grigio con un
carattere leggermente più grande. Fra questi vi
La dotazione descritta nel Libretto Uso e Testi speciali sono i menu e i messaggi sul display informa-
manutenzione non è disponibile su tutti i
modelli. Oltre alla dotazione di serie, il Libretto tivo (ad esempio Impostazioni audio).
ATTENZIONE
descrive gli optional (dotazione montata in fab- Etichette
brica) e alcuni accessori (dotazione supple- I messaggi di attenzione informano sul
Sull'automobile sono applicate diverse eti-
mentare). In caso di dubbi in merito a dotazione rischio di lesioni personali.
chette che riportano informazioni importanti in
standard e optional/accessori, rivolgersi a un modo chiaro e semplice. Le etichette dell'au-
concessionario Volvo.
IMPORTANTE tomobile hanno un'importanza decrescente
Le automobili Volvo sono equipaggiate in dall'avvertenza all'informazione.
I messaggi di importante informano sul
modo diverso in base alle esigenze dei vari rischio di danni a cose.
mercati nonché alle norme e alle disposizioni
nazionali o locali vigenti.
NOTA
Le specifiche, le caratteristiche di disegno e le
illustrazioni di questo Libretto Uso e manuten- Le note forniscono consigli o suggerimenti
zione non sono vincolanti. Ci riserviamo il che semplificano l'utilizzo di particolari pra-
diritto di apportare modifiche senza avviso pre- tici e funzioni.
ventivo.

6
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 7
henrikrosenqvist

Introduzione

Informazioni importanti

Pericolo di lesioni personali Pericolo di danni a cose Informazioni

G031596 G031597 G031600

Simboli ISO neri su campo giallo, testo/figura Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su Simboli ISO bianchi e testo/figura bianchi su
bianchi su campo nero. Questo sistema si uti- campo blu o nero. Questo sistema si utilizza campo nero.
lizza per richiamare l'attenzione su un pericolo per richiamare l'attenzione su un pericolo che
che può causare lesioni gravi o mortali se l'av- può causare danni a cose se l'avvertimento Elenchi delle procedure
vertimento viene ignorato. viene ignorato. Nel Libretto Uso e manutenzione, le procedure
che comprendono interventi da eseguire in un
determinato ordine sono numerate.
Se in corrispondenza delle istruzioni
passo-passo è riportata una serie di figure,
ogni operazione è numerata come la figura
corrispondente.
Le serie di figure in cui l'ordine delle istru-
zioni è irrilevante sono illustrate con elenchi
numerati con lettere.
Le frecce, sia numerate che non numerate,
illustrano un movimento.

7
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 8
henrikrosenqvist

Introduzione

Informazioni importanti

Se le istruzioni passo-passo non sono corre- Registrazione dei dati Accessori e dotazione supplementare
late a una serie di figure, le varie fasi sono Una o più centraline sono in grado di effettuare Il collegamento e l'installazione errata di acces-
numerate normalmente. registrazioni dettagliate dei dati dell'automo- sori possono compromettere il funzionamento
bile. Tutte le informazioni raccolte sono impie- dei sistemi elettronici dell'automobile. Alcuni
Elenchi delle posizioni
gate per ricerche volte a sviluppare ulterior- accessori funzionano solo quando il software
Nelle figure panoramiche in cui sono evi-
mente i sistemi di sicurezza e diagnosticare relativo viene programmato nei sistemi elettro-
denziate diverse parti si utilizzano cer-
eventuali codici di anomalia in alcuni impianti nici dell'automobile. Si consiglia pertanto di
chietti rossi con un numero all'interno. Il
dell'automobile. Le informazioni potrebbero contattare sempre un riparatore autorizzato
numero corrisponde all'elenco delle posi-
includere dettagli sull'impiego delle cinture di Volvo prima di installare accessori che devono
zioni correlato alla figura che illustra l'og-
sicurezza da parte di conducente e passeggeri, essere collegati all'impianto elettrico o che
getto.
sul funzionamento di impianti/centraline del- possono influenzare tale impianto.
Elenchi per punti l'automobile e dati relativi allo stato di motore,
Quando nel Libretto Uso e manutenzione viene acceleratore, sterzo, freni o altri impianti. Que-
Informazioni su Internet
riportata una lista si utilizza un elenco per punti. ste informazioni possono comprendere detta-
gli relativi allo stile di guida del conducente. Al sito www.volvocars.com sono disponibili
Esempio: Inoltre, possono comprendere dettagli quali la maggiori informazioni sulla vostra automobile.
• Liquido refrigerante velocità dell'automobile, l'utilizzo dei pedali del
freno e dell'acceleratore e la posizione del
• Olio motore
volante. Questi ultimi dati possono essere regi-
Continua strati per un dato periodo di tempo durante la
`` Questo simbolo è situato in basso a destra
` `
guida dell'automobile o anche in caso di colli-
quando una sezione prosegue alla pagina suc- sione o collisione mancata. Volvo si impegna a
cessiva. non distribuire le informazioni raccolte senza il
consenso del proprietario. Tuttavia, Volvo
potrebbe vedersi costretta a divulgare le infor-
mazioni, se prescritto dalle norme vigenti.
Volvo e i relativi riparatori autorizzati possono
leggere e utilizzare queste informazioni.

8
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 9
henrikrosenqvist

Introduzione

Volvo e la tutela dell'ambiente

Filosofia ambientale Volvo

G000000
La tutela dell'ambiente è uno dei valori chiave Tutti i modelli Volvo dispongono della dichia- dride carbonica, gas che contribuisce all'ef-
di Volvo, che guidano tutta l'attività. Crediamo razione di rispetto dell'ambiente EPI (Environ- fetto serra.
inoltre che i nostri clienti condividano la nostra mental Product Information), che contiene
Il conducente può contribuire attivamente alla
cura per l'ambiente. informazioni importanti sull'impatto ambien-
riduzione del consumo di carburante. Per ulte-
tale dell'automobile dalla produzione alla rot-
La vostra Volvo rispetta severe norme ambien- riori informazioni, leggere il paragrafo Rispetto
tamazione.
tali internazionali ed è inoltre prodotta in uno dell'ambiente.
degli stabilimenti più efficienti e puliti del Ulteriori informazioni sono disponibili su
mondo. Volvo è dotata di un certificato ISO www.volvocars.com/EPI. Efficiente depurazione dei gas
globale che comprende la normativa ambien- La Vostra Volvo è costruita in base al concetto
tale ISO 14001 e interessa tutte le fabbriche e Consumo di carburante "Pulita dentro e fuori" – un concetto che com-
molte altre unità Volvo. Inoltre i nostri partner Le automobili Volvo sono caratterizzate da prende un ambiente pulito all'interno dell'abi-
devono contribuire sistematicamente alla consumi di carburante altamente concorren- tacolo e una depurazione dei gas di scarico
tutela dell'ambiente. ziali nelle rispettive classi. Minore è il consumo altamente efficiente. In molti casi, le emissioni
di carburante, minori sono le emissioni di ani- di gas di scarico registrano valori nettamente

9
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 10
henrikrosenqvist

Introduzione

Volvo e la tutela dell'ambiente

inferiori a quelli prescritti dalla normativa zionale Oeko-Tex 100 1, rappresentando un istruzioni contenute nel Libretto Uso e manu-
vigente. grosso passo avanti per un abitacolo più sano. tenzione.

Depurazione dell'aria nell'abitacolo La certificazione Oeko-Tex abbraccia ad Proponiamo di seguito alcuni consigli utili per
Un filtro abitacolo previene l'ingresso di pol- esempio cinture di sicurezza, tappetini e tes- contribuire alla tutela dell'ambiente (per ulte-
vere e pollini nell'abitacolo attraverso la presa suti. Anche gli interni in pelle soddisfano requi- riori consigli su tutela dell'ambiente e stili di
dell'aria. siti di ecologicità, perché conciati con sostanze guida economici, vedere pagine 269, 206).
vegetali, senza utilizzo di cromo.
Un sofisticato sistema di qualità dell'aria, • Per ridurre al minimo il consumo di carbu-
IAQS* (Interior Air Quality System), assicura rante, si raccomanda la pressione dei
I riparatori autorizzati Volvo e la tutela
pneumatici ECO, vedere pagina 269.
che l'aria in entrata sia più pulita di quella all'e- dell'ambiente
sterno in un ambiente trafficato. Una manutenzione regolare consente di creare • Il carico sul tetto e il box portascì aumen-
le condizioni per la massima durata dell'auto- tano la resistenza all'aria e quindi il con-
Il sistema è costituito da un sensore elettronico sumo di carburante. Rimuoverli subito
e un filtro al carbonio. L'immissione di aria mobile e un consumo di carburante inferiore,
dopo l'uso.
viene continuamente monitorata e viene inter- contribuendo a un ambiente più pulito. Affi-
rotta se il contenuto di monossido di carbonio dandosi ai riparatori autorizzati Volvo per la • Rimuovere tutti gli oggetti che non si utiliz-
riparazione e la manutenzione dell'automobile, zano dall'automobile. Maggiore è il peso,
ecc. nell'abitacolo diventa eccessivo. Questo
essa sarà inserita nei nostri sistemi. Appli- maggiore è il consumo di carburante.
può verificarsi ad esempio in situazioni di traf-
fico intenso, in coda o nelle gallerie. chiamo requisiti molto rigidi in materia di pro- • Impiegare sempre l'elemento termico
gettazione delle officine, per prevenire le per- monoblocco, se l'automobile ne è dotata,
L'immissione di ossidi di azoto, ozono tropo- dite e le emissioni nell'ambiente. Il personale prima di effettuare un avviamento a freddo.
sferico e idrocarburi viene impedita dal filtro al qualificato dei nostri riparatori dispone delle I consumi di carburante e le emissioni di
carbonio. conoscenze e dei mezzi per garantire la mas- gas di scarico si riducono.
sima tutela dell'ambiente. • Guidare dolcemente ed evitare frenate
Norma ecologica relativa ai tessuti
energiche.
Gli interni della Volvo sono progettati per Rispetto dell'ambiente
essere confortevoli e piacevoli, anche per chi È facile contribuire personalmente alla tutela • Guidare alla marcia più alta possibile. Un
soffre di allergie e asma. È stata prestata par- regime minore implica un minore consumo
dell'ambiente, ad esempio adottando uno stile
ticolare attenzione alla scelta di materiali eco- di carburante.
di guida economico ed effettuando assistenza
logici. Pertanto, gli interni soddisfano anche le e manutenzione dell'automobile seguendo le • In sede di frenata, utilizzare il freno motore.
prescrizioni contenute nella normativa interna-

1 Ulteriori informazioni sono disponibili su www.oekotex.com

10 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 11
henrikrosenqvist

Introduzione

Volvo e la tutela dell'ambiente

• Evitare di far funzionare il motore al


minimo. Attenersi alle direttive nazionali.
Spegnere il motore durante le soste pro-
lungate in coda.
• Smaltire eventuali materiali di scarto
potenzialmente inquinanti, ad esempio le
batterie e l'olio, nel rispetto dell'ambiente.
Consultare un riparatore autorizzato Volvo
in caso di dubbi in merito allo smaltimento
dei materiali di scarto.
• Sottoporre regolarmente l'automobile a
manutenzione.
• In caso di velocità elevate, il consumo di
carburante aumenta notevolmente a causa
della maggiore resistenza all'aria. Raddop-
piando la velocità, la resistenza all'aria
aumenta di 4 volte.
Attenendosi a queste indicazioni, il consumo di
carburante può essere ridotto senza influen-
zare né il tempo di percorrenza né il piacere di
guida. In questo modo si ottimizza l'utilizzo
dell'automobile, riducendo le spese e lo spreco
di risorse.

11
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 12
henrikrosenqvist

Cinture di sicurezza ................................................................................ 14


Sistema airbag (SRS - Airbag)................................................................ 17
Attivazione/disattivazione dell'airbag*.................................................... 20
Airbag laterali (SIPS-bag) ....................................................................... 22
Tendina gonfiabile (IC) ........................................................................... 24
WHIPS .................................................................................................... 25
Quando intervengono i sistemi .............................................................. 27
Modo sicurezza....................................................................................... 28

G020871
Sicurezza dei bambini............................................................................. 29

12 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 13
henrikrosenqvist

SICUREZZA

01
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 14
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Cinture di sicurezza

Informazioni generali Nel sedile posteriore, la linguetta si inserisce ATTENZIONE


solo nel relativo blocco di chiusura*.
La cintura di sicurezza e l'airbag interagi-
Slacciare la cintura di sicurezza scono. Se la cintura di sicurezza non viene
Premere il pulsante rosso sul blocco di chiu- allacciata o viene usata in modo errato, il
sura e lasciare che la bobina faccia rientrare la funzionamento dell'airbag in caso di colli-
sione potrebbe risultare compromesso.
cintura di sicurezza. Se non rientra completa-
mente, inserirla a mano in modo che non
rimanga pendente. ATTENZIONE
La cintura di sicurezza si blocca e non può Ogni cintura di sicurezza deve essere indos-
essere estratta ulteriormente: sata da una sola persona.

G020995
• se viene estratta troppo rapidamente
• durante la fase di frenata e di accelerazione ATTENZIONE
Frenare potrebbe risultare pericoloso se la cin- • se l'automobile è molto inclinata. Non cercare mai di modificare o riparare la
tura di sicurezza non è allacciata. Controllare cintura di sicurezza da soli. Rivolgersi a un
che tutti i passeggeri indossino le cinture di Fare attenzione a quanto segue: riparatore autorizzato Volvo.
sicurezza. • non usare fermagli o altri oggetti che impe- Se la cintura di sicurezza è stata sottoposta
discono alla cintura di sicurezza di appog- a sollecitazioni elevate, ad esempio in caso
Affinché la cintura di sicurezza fornisca la mas-
giarsi correttamente di incidente, sostituirla integralmente.
sima protezione, è importante che sia appog-
giata al corpo. Non inclinare lo schienale • accertarsi che la cintura di sicurezza non Potrebbero essere state compromesse le
sia contorta o impigliata caratteristiche di protezione della cintura di
troppo all'indietro. La cintura di sicurezza è sicurezza anche se non si vedono danni
prevista come protezione nella normale posi- • la sezione lombare deve rimanere bassa apparenti. Sostituire la cintura di sicurezza
zione seduta. (non sopra l'addome) se è usurata o danneggiata. La nuova cin-
• tendere la sezione lombare sui fianchi tura di sicurezza deve essere approvata e
Allacciare la cintura di sicurezza tirando la sezione diagonale come illu- progettata per il montaggio nella medesima
Estrarre la cintura di sicurezza lentamente e strato nella figura precedente. posizione della cintura sostituita.
chiuderla spingendo la linguetta nel blocco di
chiusura. La corretta chiusura della cintura di
sicurezza è segnalata da un forte "clic".

14 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 15
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Cinture di sicurezza 01

Cintura di sicurezza e gravidanza massima distanza possibile tra il ventre e il gio viene visualizzato in caso di utilizzo
volante. delle cinture o apertura di una portiera
posteriore. Il messaggio scompare auto-
maticamente dopo circa 30 secondi, ma
Avvisatore cinture può essere confermato manualmente pre-
mendo il pulsante READ sulla leva degli
indicatori di direzione.
• Comunicare se una cintura di sicurezza nel
sedile posteriore viene slacciata durante la
marcia. Il messaggio è visualizzato sul
display informativo, accompagnato da un
segnale acustico e una spia. Il messaggio

G020998
scompare quando si riallaccia la cintura,
ma può essere confermato manualmente
La cintura di sicurezza deve sempre essere uti- premendo il pulsante READ.

G017726
lizzata in gravidanza, ma è importante che sia Il messaggio sul display informativo indicante
utilizzata correttamente. La cintura di sicurezza quali cinture di sicurezza sono utilizzate è sem-
deve essere aderente alla spalla, con la sezione Se una cintura di sicurezza non è allacciata, si pre disponibile. Per visualizzare i messaggi in
diagonale tra i seni e a lato del ventre. attivano un avvisatore acustico e una spia. Il memoria, premere il pulsante READ.
La sezione lombare della cintura di sicurezza segnale acustico è dipendente dalla velocità e, Alcuni mercati
deve aderire al lato delle cosce, più bassa pos- in alcuni casi, dal tempo. La spia si trova nella Se il conducente non ha allacciato la cintura di
sibile al di sotto del ventre – non deve mai mensola del padiglione e nel quadro comandi sicurezza, si attivano un segnale acustico e una
essere lasciata scivolare verso l'alto. La cintura combinato. spia. Quando l'automobile procede a bassa
di sicurezza deve trovarsi più vicina possibile I seggiolini per bambini non sono interessati velocità, il segnale acustico si disattiva dopo
al corpo, senza gioco superfluo. Controllare dal sistema avvisatore cinture. 6 secondi.
inoltre che non si sia attorcigliata.
Man mano che la gravidanza procede, la con- Sedile posteriore
ducente deve regolare il sedile e il volante in L'avvisatore cinture nel sedile posteriore
modo da avere il pieno controllo dell'automo- svolge due funzioni:
bile (i pedali e il volante devono essere di facile • Comunicare quali cinture di sicurezza sono
accessibilità). È necessario tuttavia tenere la utilizzate nel sedile posteriore. Il messag-

``

15
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 16
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Cinture di sicurezza

Pretensionatori delle cinture


Tutte le cinture di sicurezza sono dotate di pre-
tensionatore, un dispositivo che tende la cin-
tura intorno al corpo in caso di collisione
sufficientemente forte. La cintura riesce per-
tanto a bloccare l'occupante in modo più effi-
ciente.

16
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 17
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Sistema airbag (SRS - Airbag) 01

Spia di allarme nel quadro comandi Assieme alla spia di allarme viene visualizzato,
combinato quando necessario, un messaggio sul display
informativo. Se la spia di allarme è guasta, si
accende il triangolo di avvertimento e viene
visualizzato Airbag SRS Rich. assistenza o
Airbag SRS Assistenza urg. sul display.
Rivolgersi al più presto a un riparatore autoriz-
zato Volvo.
0 1
o

Generalità sul sistema airbag

G018666
G021010
Sistema SRS, automobili con guida a destra.
Il sistema SRS comprende airbag e sensori. In
caso di collisione sufficientemente forte, i sen-
Il sistema airbag viene continuamente monito-
sori reagiscono gonfiando e riscaldando l'air-
rato dalla relativa centralina. La spia di allarme
bag/gli airbag. Per attutire il colpo contro
nel quadro comandi combinato si accende
l'airbag, l'airbag viene sgonfiato nuovamente al
quando la chiave del telecomando si trova in
momento dello schiacciamento. Durante que-
posizione II o III. La spia si spegne dopo circa
sta fase, è normale che si formi del fumo nel-
6 secondi se il sistema airbag non presenta

G018665
l'abitacolo. Tutta la sequenza di gonfiaggio e
anomalie.
sgonfiaggio dell'airbag richiede solo alcuni
Sistema SRS, automobili con guida a sinistra. decimi di secondo.
ATTENZIONE
Se la spia di allarme del sistema airbag ATTENZIONE
rimane accesa o si accende durante la
guida, il sistema airbag non funziona per- Le riparazioni devono essere effettuate solo
fettamente. La spia indica un'anomalia nel da un riparatore autorizzato Volvo. Inter-
sistema delle cinture di sicurezza, SIPS, IC venti nel sistema airbag possono causare
o SRS. Rivolgersi al più presto a un ripara- anomalie e gravi lesioni personali.
tore autorizzato Volvo.

``

17
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 18
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Sistema airbag (SRS - Airbag)

NOTA supplementare) sul lato conducente. L'airbag


è ripiegato al centro del volante. Il volante è
I sensori reagiscono in modo diverso a contrassegnato con SRS AIRBAG.
seconda delle modalità di collisione e del-
l'utilizzo o meno della cintura di sicurezza
sul lato conducente o passeggero. ATTENZIONE
In determinate circostanze di incidente La cintura di sicurezza e l'airbag interagi-
potrebbe attivarsi un solo airbag oppure scono. Se la cintura di sicurezza non viene
nessuno. Il sistema airbag rileva la forza allacciata o viene usata in modo errato, il
d'urto della collisione e calcola se è tale da funzionamento dell'airbag in caso di colli-
necessitare l'attivazione di uno o più airbag sione potrebbe risultare compromesso.

G021014
per proteggere gli occupanti.
Anche la capacità degli airbag viene adat-
tata alla violenza della collisione a cui l'au- Posizione dell'airbag lato passeggero nelle auto- Airbag lato passeggero
tomobile è sottoposta. mobili con guida a destra.

Airbag lato conducente

G021837
G021013

Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile

G021011
dispone di un airbag sul lato passeggero ripie-
Posizione dell'airbag lato passeggero nelle auto- gato in un vano sopra il cassetto portaoggetti.
mobili con guida a sinistra. Il pannello è contrassegnato con SRS
Oltre alla cintura di sicurezza, l'automobile
dispone di un airbag SRS (sistema di ritenuta AIRBAG.

18
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 19
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Sistema airbag (SRS - Airbag) 01

ATTENZIONE Etichetta airbag


Per limitare il rischio di lesioni in caso di
innesco dell'airbag, il passeggero deve
sedere in posizione il più possibile eretta
tenendo i piedi sul pavimento e la schiena
appoggiata allo schienale. La cintura di
sicurezza deve essere tesa e allacciata.

ATTENZIONE
Non sistemare alcun oggetto davanti o

G032244
sopra il cruscotto se l'automobile è dotata
di airbag lato passeggero.
Etichetta dell'airbag posizionata sul montante
della portiera.
ATTENZIONE
Non mettere mai bambini su un seggiolino
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeg-
gero anteriore, se l'automobile è dotata di
airbag lato passeggero attivato 1.
Non lasciare mai che i bambini stiano in
piedi o seduti davanti al sedile del passeg-
gero. Le persone di altezza inferiore a 1,4 m
non devono mai sedere sul sedile del pas-
seggero anteriore quando l'airbag è atti-
vato.
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bam-
bino.

1 Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 20

19
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 20
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Attivazione/disattivazione dell'airbag*

Disattivazione a chiave - PACOS ATTENZIONE Attivazione/disattivazione


Informazioni generali Se l'automobile è dotata di airbag lato pas-
L'airbag lato passeggero può essere disatti- seggero ma è sprovvista del commutatore
vato se l'automobile è dotata del commutatore PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch),
l'airbag è sempre attivato.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Per
informazioni su attivazione/disattivazione,
vedere il paragrafo Attivazione/disattivazione. ATTENZIONE
Disattivazione a chiave/commutatore Non mettere mai bambini su un seggiolino
Il commutatore dell'airbag lato passeggero o un cuscino di rialzo sul sedile del passeg-
gero anteriore, se l'automobile è dotata di
(PACOS) è collocato sul montante del cru-

G019030
airbag lato passeggero attivato e la spia
scotto sul lato passeggero ed è accessibile
aprendo la portiera del passeggero (vedere il nella mensola del padiglione è
accesa. Il mancato rispetto delle indicazioni Posizione del commutatore.
paragrafo Commutatore - PACOS di seguito).
Controllare che il commutatore sia nella posi- fornite può mettere a repentaglio la vita del L'airbag è attivato. Portando il commuta-
zione desiderata. Volvo raccomanda di utiliz- bambino. tore in questa posizione, possono sedersi
zare lo stelo della chiave del telecomando per nel sedile del passeggero anteriore per-
modificare la posizione. sone di altezza superiore a 1,4 m, ma non
ATTENZIONE
bambini su seggiolini o cuscini di rialzo.
Per informazioni sullo stelo della chiave, vedere Non lasciare che nessuno sieda nel posto
pagina 46. Airbag disattivato. Portando il commuta-
del passeggero se il messaggio nella men-
sola del padiglione (vedere pagina 21) tore in questa posizione, possono sedersi
indica che l'airbag è disattivato e la spia di nel sedile del passeggero anteriore bam-
ATTENZIONE
allarme del sistema airbag è visualizzata nel bini su seggiolini o cuscini di rialzo, ma non
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite quadro comandi combinato. Ciò indica persone di altezza superiore a 1,40 m.
può mettere a repentaglio la vita dei pas- infatti un'avaria grave. Rivolgersi al più pre-
seggeri. sto a un riparatore autorizzato Volvo.

20 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 21
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Attivazione/disattivazione dell'airbag* 01

ATTENZIONE Un messaggio e una spia nella mensola del NOTA


padiglione indicano che l'airbag lato passeg-
Airbag attivato (lato passeggero): gero è disattivato (vedere figura precedente). Quando si porta la chiave del telecomando
in posizione II o III, sul quadro comandi
Non mettere mai bambini su un seggiolino
combinato viene visualizzata la spia di
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeg-
allarme airbag per circa 6 secondi (vedere
gero anteriore, se l'automobile è dotata di
pagina 17).
airbag lato passeggero attivato. Questo vale
anche per tutte le persone di altezza infe- In seguito, nella mensola del padiglione, si
riore a 1,4 m. accende l'indicazione relativa allo stato del-
l'airbag lato passeggero. Per maggiori infor-
Airbag disattivato (lato passeggero):
mazioni sulle varie posizioni di accensione
Le persone di altezza superiore a 1,4 m non della chiave del telecomando, vedere
devono mai sedere sul sedile del passeg- pagina 73.
gero anteriore quando l'airbag è disattivato.

G017800
Se non ci si attiene a questa raccomanda-
zione, sussiste il pericolo di morte.
Indicazione nella mensola del padiglione dell'air-
Messaggi bag lato passeggero attivato.
Una spia di allarme nella mensola del padi-
glione indica che l'airbag lato passeggero è
attivato (vedere figura precedente).
2

2
G017724

Indicazione nella mensola del padiglione dell'air-


bag lato passeggero disattivato.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 21


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 22
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Airbag laterali (SIPS-bag)

Airbag laterali ATTENZIONE Posizione


• Le riparazioni devono essere effettuate
solo da un riparatore autorizzato Volvo.
Interventi nel sistema airbag SIPS pos-
sono causare anomalie e gravi lesioni
personali.
• Nessun oggetto deve essere collocato
tra il lato esterno del sedile e il pannello
della portiera, poiché la zona potrebbe
essere interessata dall'airbag laterale.

G024377

G020694
Usare solo fodere per sedili Volvo o
approvate da Volvo. Altri rivestimenti
potrebbero infatti compromettere il fun- Posto del conducente, automobili con guida a
In caso di collisione laterale, la maggior parte zionamento degli airbag laterali. sinistra.
della forza di collisione viene distribuita dal • L'airbag laterale è complementare alla
SIPS (Side Impact Protection System) alle tra- cintura di sicurezza. Usare sempre la
verse, ai montanti, al pavimento, al tetto e ad cintura di sicurezza.
altre parti della carrozzeria. Gli airbag laterali
dei sedili del conducente e del passeggero
proteggono busto e fianchi e costituiscono una Seggiolini per bambini e airbag laterali
parte importante del SIPS. Le caratteristiche di protezione di seggiolino
per bambini o cuscino di rialzo non sono
Il sistema airbag SIPS comprende due parti influenzate negativamente dall'airbag laterale.
principali: airbag laterali e sensori. L'airbag
laterale è posizionato nello schienale del sedile Si può collocare un seggiolino per bambini/
cuscino di rialzo nel sedile anteriore solo se

G024378
anteriore.
l'automobile non è equipaggiata di airbag lato
passeggero attivato 1.
Sedile del passeggero, automobili con guida a
sinistra.

1 Per informazioni su attivazione/disattivazione dell'airbag, vedere pagina 20.

22
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 23
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Airbag laterali (SIPS-bag) 01

Il sistema airbag SIPS comprende airbag late-


rali e sensori. In caso di collisione sufficiente-
mente forte, i sensori reagiscono gonfiando
l'airbag laterale. L'airbag si gonfia nello spazio
tra l'occupante e il pannello della portiera, attu-
tendo in questo modo il colpo sull'occupante
nell'attimo della collisione e sgonfiandosi
durante lo schiacciamento. L'airbag laterale si
gonfia normalmente solo sul lato su cui avviene
la collisione.

Etichetta

G032254

Etichetta dell'airbag laterale posizionata sul mon-


tante della portiera.

23
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 24
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Tendina gonfiabile (IC)

Caratteristiche ATTENZIONE
Non appendere o fissare mai oggetti pesanti
alle impugnature nel padiglione. Il gancio è
progettato solo per appendere abiti leggeri
(non oggetti rigidi quali ombrelli).
Non fissare con viti né montare alcun
oggetto su padiglione, montanti delle por-
tiere o pannelli laterali. La protezione
potrebbe essere compromessa. Possono
essere usati solo i componenti originali
Volvo approvati per la sistemazione in que-

G017675
ste parti dell'automobile.

La tendina gonfiabile IC (Inflatable Curtain) è ATTENZIONE


complementare agli airbag SIPS e SRS. La ten- L'automobile non deve essere caricata per
dina gonfiabile è montata nel padiglione su un'altezza maggiore di 50 mm sotto il bordo
entrambi i lati dell'automobile e protegge i posti superiore dei finestrini, altrimenti l'effetto
esterni dell'automobile. In caso di collisione protettivo della tendina gonfiabile posta sul
sufficientemente forte, i sensori reagiscono padiglione dell'automobile potrebbe essere
gonfiando la tendina gonfiabile. La tendina annullato.
gonfiabile contribuisce a proteggere la testa
del conducente e dei passeggeri dai colpi con- ATTENZIONE
tro l'interno dell'automobile in caso di colli-
sione. L'airbag laterale è complementare alla cin-
tura di sicurezza.
Usare sempre la cintura di sicurezza.

24
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 25
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

WHIPS 01

Protezione contro le lesioni da colpo di Il sistema WHIPS (Whiplash Protection Posizione seduta corretta
frusta – WHIPS System) comprende uno schienale capace di Per la massima protezione, conducente e pas-
assorbire energia e un poggiatesta speciale sui seggero devono sedersi al centro dei rispettivi
sedili anteriori. Il sistema viene attivato in caso sedili, con la minima distanza possibile fra
di tamponamento, secondo l'angolo di colli- testa e poggiatesta.
sione, la velocità e le caratteristiche dell'auto-
mobile che entra in collisione. ATTENZIONE
Se il sedile è stato sottoposto a una forte
ATTENZIONE sollecitazione, ad esempio in caso di tam-
Il sistema WHIPS è complementare alla cin- ponamento, il sistema WHIPS deve essere
tura di sicurezza. Usare sempre la cintura di controllato da un riparatore autorizzato
sicurezza. Volvo.
Anche se il sedile appare integro, alcune
Caratteristiche del sedile delle caratteristiche del sistema WHIPS
potrebbero essere compromesse. Rivol-
Quando il sistema WHIPS si attiva, gli schienali
gersi a un riparatore autorizzato Volvo per la
dei sedili anteriori si spostano all'indietro per verifica dello stato del sistema, anche dopo
modificare la posizione di seduta del condu- piccoli tamponamenti.
cente e del passeggero. In questo modo si
riduce il rischio di lesioni da colpo di frusta.

ATTENZIONE
Non cercare mai di riparare o modificare il
sedile o il sistema WHIPS da soli. Rivolgersi
a un riparatore autorizzato Volvo.

Sistema WHIPS e seggiolini per bambini/


cuscini di rialzo
Le caratteristiche di protezione di seggiolino
per bambini o cuscino di rialzo non sono
G021018

influenzate negativamente dal sistema WHIPS.

``

25
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 26
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 WHIPS

Non compromettere il funzionamento del


sistema WHIPS

G018567
G021842
Oggetti nel sedile posteriore.

Oggetti dietro il sedile di conducente/passeggero. ATTENZIONE


Se uno schienale posteriore è ripiegato
ATTENZIONE occorre spostare in avanti il corrispondente
sedile anteriore in modo che non tocchi lo
Non collocare scatole e oggetti simili fra il
schienale ripiegato.
cuscino del sedile posteriore e lo schienale
del sedile anteriore. Si potrebbe compro-
mettere il funzionamento del sistema
WHIPS.

26
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 27
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Quando intervengono i sistemi 01

Quando intervengono i sistemi • Trasportare l'automobile presso un ripara- ATTENZIONE


tore autorizzato Volvo. Non utilizzare l'au-
Sistema Viene attivato tomobile se sono intervenuti gli airbag. Non utilizzare l'automobile se sono interve-
nuti gli airbag. La guida dell'automobile
Pretensionatori delle In caso di collisioni • Far sostituire i componenti del sistema di potrebbe risultare difficoltosa. Altri sistemi
cinture dei sedili frontali e/o laterali e/ sicurezza dell'automobile da un riparatore di sicurezza potrebbero essere stati dan-
anteriori o tamponamento. autorizzato Volvo. neggiati. L'esposizione prolungata ai fumi e
• Contattare sempre un medico. alle polveri prodotti all'innesco degli airbag
Pretensionatori delle In caso di collisione può provocare lesioni/irritazioni cutanee e
cinture del sedile frontale. agli occhi. In caso di disturbi, risciacquare
NOTA con acqua fredda. Anche la rapidissima
posteriore
I sistemi SRS, SIPS, IC e le cinture di sicu- sequenza di scatto, in combinazione con il
Airbag SRS In caso di collisione rezza intervengono solo una volta durante materiale dell'airbag, può provocare esco-
frontaleA. una collisione. riazioni cutanee e ustioni.

Airbag laterali SIPS In caso di collisione


lateraleA. ATTENZIONE
La centralina del sistema airbag si trova nel
Tendina gonfiabile In caso di collisione quadro centrale. Qualora il quadro centrale
IC lateraleA . sia bagnato, scollegare i cavi della batteria.
Non cercare di avviare l'automobile in
Protezione dal colpo In caso di tampona- quanto potrebbero innescarsi gli airbag.
di frusta WHIPS mento. Trasportare l'automobile presso un ripara-
A
tore autorizzato Volvo.
L'automobile può subire forti deformazioni in caso di inci-
dente senza che gli airbag si attivino. Un certo numero di
fattori, quali la rigidità e il peso dell'oggetto urtato, la velocità
dell'automobile, l'angolo di collisione ecc., influisce sulla
modalità di attivazione dei diversi sistemi di sicurezza del-
l'automobile.

Se gli airbag sono intervenuti, si raccomanda


quanto segue:

27
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 28
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Modo sicurezza

Funzionalità ridotta Se tutto sembra normale e non vi sono perdite ATTENZIONE


di carburante, si può tentare di avviare l'auto-
mobile. Non provare in nessun caso a riavviare l'au-
tomobile se si sente odore di carburante
Innanzitutto, estrarre la chiave del teleco- dopo che è stato visualizzato il messaggio
mando e reinserirla. L'elettronica dell'automo- Modo sicurezza. Abbandonare immedia-
bile cerca di ripristinare il sistema. Tentare tamente l'automobile.
quindi di avviare l'automobile. Se il messaggio
Modo sicurezza Vedere manuale è ancora
ATTENZIONE
visualizzato sul display, l'automobile non deve
essere guidata né trainata, bensì trasportata. I L'automobile non può essere trainata nel
danni non visibili potrebbero, durante il viaggio, modo sicurezza. Essa deve essere traspor-

G021062
rendere impossibile la manovra dell'automo- tata a un riparatore autorizzato Volvo.
bile anche se questa appare guidabile.
Se l'automobile è rimasta coinvolta in una col- Spostamento
lisione, potrebbe apparire il testo Modo Se compare Normal mode dopo il ripristino di
sicurezza Vedere manuale sul display infor- Modo sicurezza Vedere manuale, si può
mativo. Questo indica che la funzionalità del- spostare con cautela l'automobile allontanan-
l'automobile è ridotta. Il modo sicurezza indica dola dal traffico. Percorrere il tragitto minimo
un dispositivo di protezione che interviene se necessario.
la collisione è tale da danneggiare funzioni
importanti dell'automobile, ad esempio le linee
ATTENZIONE
di alimentazione, i sensori di uno dei sistemi di
protezione oppure l'impianto frenante. Non cercare mai di riparare l'automobile o
ripristinare l'elettronica da soli se è entrata
Tentativo di avviamento nel modo sicurezza. Pericolo di lesioni per-
Innanzitutto controllare che non ci siano per- sonali o funzionamento anomalo dell'auto-
dite di carburante dall'automobile. Non si deve mobile. Rivolgersi sempre a un riparatore
sentire odore di carburante. autorizzato Volvo per i controlli e il ripristino
del normale funzionamento dell'automobile
dopo la comparsa del messaggio Modo
sicurezza Vedere manuale.

28
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 29
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini 01

I bambini devono sedere in modo Seggiolini per bambini verse sotto il sedile. I bordi affilati potrebbero
sicuro e confortevole danneggiare le cinghie di fissaggio.
La sistemazione del bambino nell'automobile e Fare in modo che lo schienale del seggiolino
l'equipaggiamento da utilizzare dipendono da per bambini poggi contro il cruscotto. Vale per
peso e dimensioni del bambino. Per maggiori le automobili non dotate di airbag lato passeg-
informazioni, vedere pagina 31. gero o con airbag disattivato.

NOTA Posizione dei seggiolini per bambini


Le norme vigenti in materia di sicurezza dei Può essere usato quanto segue:
bambini nell'automobile variano da Paese a
Paese. Verificare le norme vigenti. • un seggiolino per bambini/cuscino di rialzo

G020739
nel sedile del passeggero se l'airbag lato
passeggero è stato disattivato 1.
I bambini di tutte le età e dimensioni devono I seggiolini per bambini e gli airbag non sono com-
sempre stare seduti correttamente e allacciare patibili. • un seggiolino per bambini orientato all'in-
i sistemi di ritenuta. Non consentire mai a un dietro nel sedile posteriore contro lo schie-
Volvo fornisce prodotti per la sicurezza dei nale del sedile del passeggero.
bambino di sedere sulle ginocchia del passeg-
bambini progettati e collaudati appositamente Fare sempre sedere il bambino nel sedile
gero.
per le proprie automobili. posteriore, se è attivato l'airbag lato passeg-
L'equipaggiamento di sicurezza Volvo per
gero. Se l'airbag si gonfia, un bambino even-
bambini è stato concepito appositamente per NOTA tualmente seduto nel seggiolino montato sul
le automobili Volvo. L'utilizzo di attrezzature
Se si utilizzano prodotti per la sicurezza dei sedile passeggero potrebbe riportare gravi
originali Volvo assicura che gli attacchi e i
bambini, è importante leggere e seguire lesioni.
dispositivi di bloccaggio siano fissati corretta-
attentamente le istruzioni di montaggio alle-
mente e offrano la massima protezione. gate.

NOTA
Non fissare le cinghie di fissaggio del seggio-
Per maggiori informazioni sul montaggio dei lino sulle guide per la regolazione longitudinale
prodotti per la sicurezza dei bambini, rivol- del sedile, sulle molle o sulle guide e sulle tra-
gersi al produttore.

1 Per informazioni relative all'airbag attivato/disattivato (SRS), vedere pagina 20.


``

29
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 30
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Sicurezza dei bambini

ATTENZIONE ATTENZIONE Etichetta airbag


Non mettere mai bambini su un seggiolino Gli anelli in acciaio o altri elementi dei
o un cuscino di rialzo sul sedile del passeg- cuscini di rialzo/seggiolini per bambini non
gero anteriore, se l'automobile è dotata di devono essere appoggiati al pulsante di
airbag (SRS) lato passeggero attivato. apertura del blocco delle cinture di sicu-
rezza, poiché possono provocare l'apertura
Le persone di altezza inferiore a 1,4 m non
accidentale delle cinture.
devono mai sedere sul sedile del passeg- Etichetta posizionata sul montante del cruscotto
gero anteriore quando l'airbag (SRS) è atti- La parte superiore del seggiolino per bam- sul lato passeggero.
vato. bini non deve essere appoggiata al para-
brezza.
Il mancato rispetto delle indicazioni fornite
può mettere a repentaglio la vita del bam-
bino.

30
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 31
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini 01

Protezioni per bambini raccomandate 2


Peso/Età Sedile anteriore Posto esterno del sedile poste- Posto centrale del sedile
riore posteriore
Gruppo 0 Seggiolino per bambini Volvo – prote- Seggiolino per bambini Volvo – prote-
zione per bambini orientata all'indietro, zione per bambini orientata all'indie-
max 10 kg
si fissa con la cintura di sicurezza del- tro, si fissa con la cintura di sicurezza
(0 – 9 mesi) l'automobile e le cinghie di fissaggio. dell'automobile, le cinghie di fissaggio
Gruppo 0+ e il supporto.
N° di omologazione: E5 03135
max 13 kg N° di omologazione: E5 03135

Britax Baby Safe Plus – protezione per Britax Baby Safe Plus – protezione per Britax Baby Safe Plus – protezione
bambini orientata all'indietro, si fissa bambini orientata all'indietro, si fissa per bambini orientata all'indietro, si
con il sistema di fissaggio ISOFIX. con il sistema di fissaggio ISOFIX. fissa con la cintura di sicurezza del-
l'automobile.
N° di omologazione: E1 03301146 N° di omologazione: E1 03301146
N° di omologazione: E1 03301146

2 Per le altre protezioni per bambini, controllare che la propria automobile sia riportata nell'elenco dei modelli compatibili o la protezione sia provvista di omologazione universale ai sensi della norma
ECE R44.
``

31
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 32
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Sicurezza dei bambini

Peso/Età Sedile anteriore Posto esterno del sedile poste- Posto centrale del sedile
riore posteriore
Gruppo 1 Seggiolino per bambini Volvo – prote- Seggiolino per bambini Volvo – prote-
zione per bambini orientata all'indietro, zione per bambini orientata all'indie-
9-18 kg
si fissa con la cintura di sicurezza del- tro, si fissa con la cintura di sicurezza
(9-36 mesi) l'automobile e le cinghie di fissaggio. dell'automobile, le cinghie di fissaggio
e il supporto.
N° di omologazione: E5 03135
N° di omologazione: E5 03135

Britax Fixway – protezione per bambini Britax Fixway – protezione per bam-
orientata all'indietro, si fissa con il bini orientata all'indietro, si fissa con il
sistema di fissaggio ISOFIX e le cinghie sistema di fissaggio ISOFIX e le cin-
di fissaggio. ghie di fissaggio.
N° di omologazione: E5 03171 N° di omologazione: E5 03171

Gruppo 2/3 Cuscino di rialzo Volvo – con o senza Cuscino di rialzo Volvo – con o senza Cuscino di rialzo Volvo – con o senza
schienale. schienale. schienale.
15-36 kg
N° di omologazione: E5 03139 N° di omologazione: E5 03139 N° di omologazione: E5 03139
(3–12 anni)
Cuscino di rialzo integrato a 2 posi-
zioni Volvo – disponibile come optio-
nal montato in fabbrica.
N° di omologazione: E5 04189

32
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 33
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini 01

Cuscini di rialzo integrati a due fasi* I cuscini di rialzo sono progettati apposita- Chiusura del cuscino di rialzo a due fasi
mente per garantire la massima sicurezza. Uti-
Posizione 1
lizzati in combinazione con la cintura di sicu-
rezza, sono omologati per bambini di peso
compreso fra 15 e 36 kg o di altezza compresa
fra 0,95 e 1,4 m.
Prima di mettersi in viaggio, controllare che:
• il cuscino di rialzo integrato a 2 posizioni
sia regolato correttamente (vedere tabella
seguente) e bloccato

G017875
la cintura di sicurezza aderisca al corpo del
bambino e non sia allentata o ritorta

G017696
Posizione corretta, la cintura è posizionata sopra • la cintura di sicurezza non sia posizionata
la spalla. sul collo del bambino o sotto la spalla
(vedere figure precedenti) Tirare la maniglia in avanti e verso l'alto per
• la sezione lombare della cintura di sicu- sbloccare il cuscino di rialzo.
rezza sia posizionata in basso sul bacino
per garantire la massima protezione.

Posizione 1 Posizione 2
Peso 22-36 kg 15 – 25 kg

Lun- 1,15-1,4 m 0,95-1,2 m


ghezza
G017719

Per istruzioni sulla regolazione dei due livelli del

G017697
Posizione errata, la testa non deve trovarsi al di cuscino di rialzo, vedere pagine 33–34.
sopra del poggiatesta e la cintura non deve scen-
dere sotto la spalla.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 33


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 34
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Sicurezza dei bambini

Premere il cuscino di rialzo all'indietro per Sollevare il bordo anteriore del cuscino di possibile passare direttamente dalla posizione
bloccarlo. rialzo e premerlo all'indietro verso lo schienale superiore a quella inferiore.
Posizione 2 per bloccarlo.

ATTENZIONE
Per la riparazione o la sostituzione, rivol-
gersi sempre a un riparatore autorizzato
Volvo. Non cercare mai di riparare o modi-
ficare il cuscino di rialzo. Se un cuscino di
rialzo è stato sottoposto a sollecitazioni ele-
vate, ad esempio in caso di incidente, sosti-
tuirlo integralmente. Anche se il cuscino di
rialzo sembra integro, potrebbero essere

G017692
state compromesse le caratteristiche di

G017783
protezione. Sostituire il cuscino di rialzo
anche qualora sia molto usurato.
Tirare la maniglia in avanti per sbloccare il
Iniziare dalla posizione inferiore. Premere il cuscino di rialzo.
pulsante. NOTA
Per passare dalla posizione 2 alla posizione
1 è necessario aprire completamente il
cuscino di rialzo nel cuscino del sedile.
Vedere di seguito il paragrafo Apertura del
cuscino di rialzo a due fasi.

Apertura del cuscino di rialzo a due fasi


È possibile aprire completamente il cuscino di
rialzo nel cuscino del sedile da entrambe le

G017694
posizioni (superiore e inferiore). Non è invece
G017784

34
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 35
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini 01

Premere con la mano al centro del cuscino Sistema di fissaggio ISOFIX per Per fissare una protezione per bambini agli
di rialzo per bloccarlo. protezioni per bambini attacchi ISOFIX, attenersi sempre alle istruzioni
di montaggio del produttore.
ATTENZIONE Classi di dimensioni
Se non si rispettano le istruzioni relative al Le protezioni per bambini sono disponibili in
cuscino di rialzo a 2 posizioni, il bambino varie dimensioni – proprio come le automobili.
potrebbe riportare gravi lesioni in caso di Di conseguenza, non tutte le protezioni per
incidente. bambini sono compatibili con i sedili di tutti i
modelli di automobili.
IMPORTANTE Le protezioni per bambini con sistema di fis-
Controllare che non vi siano oggetti (ad saggio ISOFIX sono quindi state suddivise in

G021064
esempio giocattoli) sotto il cuscino di rialzo classi di dimensioni per aiutare l'utente a sce-
prima di aprirlo. gliere la protezione corretta (vedere tabella
seguente).
Gli attacchi per il sistema di fissaggio ISOFIX
NOTA sono nascosti dietro la parte inferiore dello
schienale del sedile posteriore, nei posti Classe di Descrizione
Prima di ribaltare gli schienali posteriori, dimen-
aprire sempre il cuscino di rialzo. esterni.
sioni
La posizione degli attacchi è indicata dai sim-
boli nel rivestimento dello schienale (vedere A Dimensioni piene, protezione
Fermo di sicurezza per bambini nelle figura precedente). per bambini orientata in
portiere posteriori avanti
Per accedere agli attacchi, premere verso il
I comandi per l'azionamento di alzacristalli e
basso il cuscino del sedile posteriore. B Dimensioni ridotte (alt. 1),
maniglie di apertura delle portiere posteriori
possono essere bloccati per prevenire l'aper- protezione per bambini orien-
tura dall'interno. Per maggiori informazioni, NOTA tata in avanti
vedere pagina 58. Il sistema di fissaggio ISOFIX sul sedile del B1 Dimensioni ridotte (alt. 2),
passeggero è optional. protezione per bambini orien-
tata in avanti

``

35
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 36
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Sicurezza dei bambini

Classe di Descrizione Classe di Descrizione NOTA


dimen- dimen- Se una protezione per bambini ISOFIX è
sioni sioni sprovvista della classe di dimensioni, con-
trollare che il proprio modello di automobile
C Dimensioni piene, protezione F Protezione per neonati tra- sia riportato nell'elenco dei modelli compa-
per bambini orientata all'in- sversale, sinistra tibili con la protezione per bambini.
dietro
G Protezione per neonati tra-
D Dimensioni ridotte, prote- sversale, destra NOTA
zione per bambini orientata
Per le protezioni per bambini ISOFIX racco-
all'indietro mandate da Volvo, rivolgersi a un riparatore
ATTENZIONE
autorizzato Volvo.
E Protezione per neonati orien- Non posizionare mai un bambino sul sedile
tata all'indietro passeggero se l'automobile è dotata di air-
bag attivato.

Tipi di protezioni per bambini ISOFIX


Tipo di protezione per Peso (età) Classe di Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per
bambini dimensioni bambini ISOFIX
Sedile anteriore Posto esterno del
sedile posteriore
Protezione per neonati tra- max 10 kg (0 – 9 mesi) F - -
sversale
G - -

Protezione per neonati max 10 kg (0 – 9 mesi) E OK OK


orientata all'indietro

36
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 37
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

Sicurezza dei bambini 01

Tipo di protezione per Peso (età) Classe di Sedili passeggero adatti al montaggio di protezioni per
bambini dimensioni bambini ISOFIX
Sedile anteriore Posto esterno del
sedile posteriore
Protezione per neonati max 13 kg (0 – 12 mesi) E OK OK
orientata all'indietro
D OK OK

C - OK

Protezione per bambini 9 – 18 kg (9 – 36 mesi) D OK OK


orientata all'indietro
C - OK

Protezione per bambini 9 – 18 kg (9 – 36 mesi) B OK A OKA


orientata all'indietro
B1 OKA OKA

A OKA OKA
A Volvo raccomanda l'uso di protezioni per bambini orientate all'indietro per questo gruppo di età.

``

37
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 38
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01 Sicurezza dei bambini

Attacchi superiori per seggiolini per NOTA


bambini
Nelle automobili che ne sono provviste è
necessario rimuovere il copribagagliaio
prima di fissare la protezione per bambini
agli attacchi.

Per maggiori informazioni sul fissaggio del seg-


giolino per bambini agli attacchi superiori,
vedere le istruzioni del produttore del seggio-
lino.

ATTENZIONE

G017676
Tirare sempre le cinghie di fissaggio del
seggiolino per bambini sotto i poggiatesta
L'automobile è dotata di attacchi superiori per posteriori prima di fissarle agli attacchi.
alcuni tipi di seggiolini per bambini orientati in
avanti. Gli attacchi sono situati sul lato poste-
riore del sedile.
Gli attacchi superiori sono progettati principal-
mente per l'uso con seggiolini per bambini
orientati in avanti. Se possibile, Volvo racco-
manda di sistemare sempre i bambini piccoli
su seggiolini per bambini orientati all'indietro.

NOTA
Nelle automobili dotate di poggiatesta ripie-
gabili sui posti esterni, i poggiatesta devono
essere ripiegati per facilitare il montaggio di
questo tipo di protezione per bambini.

38
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 39
henrikrosenqvist

01 Sicurezza

01

39
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 40
henrikrosenqvist

Chiave del telecomando/stelo della chiave............................................ 42


Private locking*....................................................................................... 47
Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*................. 49
Avviamento senza chiave*...................................................................... 51
Bloccaggio/sbloccaggio......................................................................... 53
Fermo di sicurezza per bambini.............................................................. 58
Allarme*................................................................................................... 59

40 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 41
henrikrosenqvist

SERRATURE E ANTIFURTO

02
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 42
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Chiave del telecomando/stelo della chiave

Generalità Per il Private locking, vedere pagina 47. Per le automobili dotate di funzione di avvia-
L'automobile viene consegnata con due set di mento senza chiave, vedere pagina 51.
02 Il codice esclusivo degli steli delle chiavi è in
chiavi del telecomando o di PCC (Personal Car possesso dei riparatori autorizzati Volvo, che Indicazione di bloccaggio/sbloccaggio
Communicator). Si utilizzano per accendere, possono ordinare nuovi steli delle chiavi. Quando l'automobile viene bloccata o sbloc-
bloccare e sbloccare l'automobile.
cata con la chiave del telecomando, gli indica-
Smarrimento della chiave del
È possibile ordinare altre chiavi del teleco- tori di direzione segnalano se il bloccaggio/lo
mando – si possono programmare e utilizzare telecomando
sbloccaggio sono stati effettuati corretta-
fino a sei unità per la stessa automobile. Se si smarrisce una chiave del telecomando, è
mente:
possibile ordinarne una nuova presso un ripa-
Il PCC presenta più funzioni rispetto alla chiave ratore autorizzato Volvo. In tal caso, è neces- • Bloccaggio - un lampeggio
del telecomando. In questo capitolo ci si riferi- sario portare le altre chiavi del telecomando • Sbloccaggio - due lampeggi.
sce sempre alla chiave del telecomando presso il riparatore. Per precauzione, il codice
quando si descrivono le funzioni comuni a In sede di bloccaggio, il lampeggio avviene
del telecomando smarrito deve essere cancel-
entrambi i tipi di chiave. solo se tutte le serrature si sono bloccate dopo
lato dal sistema.
aver chiuso le portiere.
Il numero effettivo di chiavi registrate per l'au-
ATTENZIONE La funzione può essere attivata/disattivata in
tomobile può essere controllato in
Impostazioni vettura Impostazioni luci
Se vi sono bambini sull'automobile: Impostazioni vettura Memoria chiave
Luce conferma chiusura o Impostazioni
Togliere sempre la corrente da alzacristalli e accens. Numero di chiavi. Per la descri-
tettuccio apribile estraendo la chiave del vettura Impostazioni luci Luce
zione del menu, vedere pagina 120.
telecomando prima di lasciare l'automobile. conferma apertura.
Memoria della chiave – specchi Per la descrizione del menu, vedere
Stelo della chiave staccabile retrovisori esterni e sedile del pagina 120.
Una chiave del telecomando comprende uno conducente
stelo della chiave staccabile in metallo per Le impostazioni si collegano automaticamente Immobilizer elettronico
bloccaggio/sbloccaggio meccanico di portiera alle singole chiavi del telecomando, vedere Ogni chiave del telecomando presenta un
del conducente, cassetto portaoggetti e por- pagine 76 e 93. codice esclusivo. L'automobile può essere
tellone (Private locking). avviata solo con la chiave del telecomando
La funzione può essere attivata/disattivata in
corretta con il codice corretto.
Per le funzioni dello stelo della chiave, vedere Impostazioni vettura Memoria chiave
pagina 46. accens. Imp. sedili e specchietti. Per la
descrizione del menu, vedere pagina 120.

42
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 43
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Chiave del telecomando/stelo della chiave

I seguenti messaggi di errore sul display infor- Messaggi Funzione Batteria del telecomando scarica
mativo del quadro comandi combinato riguar- Sostituire le batterie se:
dano l'immobilizer elettronico: Errore chiave Errore nella lettura 02
della chiave del tele-
• si accende la spia informativa e il display
Reinserire la visualizza Chiave Sost. batteria.
chiave comando durante
l'accensione. Ripro- e/o
vare ad accendere • le serrature non rispondono ripetutamente
l'automobile. al segnale della chiave del telecomando
situata a meno di 20 m dall'automobile.
Chiave veicolo non Vale solo per la fun-
rilevata zione Avviamento Per la sostituzione della batteria, vedere
senza chiave del pagina 49.
PCC. Errore nella
lettura del PCC Funzioni
durante l'accen-
sione. Riprovare ad
accendere l'auto-
mobile.

Immobilizzatore Errore di funziona-


Provare riavvio mento della chiave
del telecomando
durante l'accen-
sione. Se il messag-
gio non scompare,

G021078
rivolgersi a un ripa-
ratore autorizzato
Volvo. Chiave del telecomando.
Bloccaggio
Per l'avviamento dell'automobile, vedere Sbloccaggio
pagina 98.
Durata approach light

``

43
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 44
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Chiave del telecomando/stelo della chiave

Portellone ducente alla prima pressione del pulsante Funzione di ricambio aria
seguito dallo sbloccaggio delle altre portiere Una pressione prolungata (almeno 4 secondi)
02 Funzione antipanico alla seconda pressione (entro 10 secondi). del pulsante o apre o chiude tutti i
La funzione può essere modificata in finestrini. Si chiude anche il tettuccio apribile,
Impostazioni vettura Impostazioni se aperto.
chiusura Apertura portiere. Per la descri- La funzione può essere utilizzata, ad esempio,
zione del menu, vedere pagina 120. per arieggiare l'automobile rapidamente in
climi caldi.
Durata approach light – Si utilizza per
accendere le luci dell'automobile a distanza.
ATTENZIONE
Per maggiori informazioni, vedere
pagina 85. Prima di chiudere il tettuccio apribile e i fine-
strini con la chiave del telecomando, con-

G021079
Portellone - Sblocca solamente il portel- trollare che nessun passeggero vi infili le
lone e ne disinserisce l'antifurto 1. Per maggiori mani.
PCC* (Personal Car Communicator). informazioni, vedere pagina 54.
Informazioni Funzione antipanico – Si utilizza per Portata
La chiave del telecomando funziona fino a 20 m
richiamare l'attenzione in situazioni di emer-
Pulsanti funzione di distanza dall'automobile.
genza.
Bloccaggio – Blocca le portiere e il por-
Tenendo premuto il pulsante rosso per almeno NOTA
tellone attivando contemporaneamente l'anti-
3 secondi o premendolo 2 volte entro 3
furto. Le funzioni del telecomando possono
secondi, gli indicatori di direzione e l'avvisatore
Sbloccaggio – Sblocca le portiere e il por- acustico si attivano. essere disturbate da onde radio, edifici,
condizioni topografiche ecc. L'automobile
tellone disattivando contemporaneamente Se la funzione è stata attiva per almeno può sempre essere bloccata/sbloccata con
l'antifurto. 5 secondi, può essere disattivata con lo stesso lo stelo della chiave, vedere pagina 46.
La funzione può essere modificata per passare pulsante, altrimenti si spegne dopo 2 minuti e
dallo sbloccaggio contemporaneo di tutte le 45 secondi.
portiere allo sbloccaggio della portiera del con-

1 Il portellone si apre sulle automobili dotate di azionamento automatico del portellone.

44
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 45
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Chiave del telecomando/stelo della chiave

Funzioni esclusive PCC* NOTA l'automobile. L'indicazione viene visualiz-


zata solo se è intervenuto l'antifurto.
Se nessuna spia si accende quando si 02
preme il pulsante informazioni ripetute volte Luce rossa fissa – L'antifurto è intervenuto.
in luoghi diversi (dopo 7 secondi e dopo che
i LED del PCC hanno lampeggiato in cer- Portata
chio), rivolgersi a un riparatore autorizzato Le funzioni di bloccaggio del PCC si attivano
Volvo. fino a 20 m di distanza dall'automobile.
L'illuminazione di sicurezza, la funzione anti-
Le spie forniscono le informazioni indicate nella panico e le funzioni del pulsante informazioni si
seguente figura. attivano fino a 100 m di distanza dall'automo-
bile.

G021080
NOTA
Pulsante informazioni
La funzione del pulsante informazioni può
Spie essere disturbata da onde radio, edifici,
condizioni topografiche ecc.
Con il pulsante informazioni, l'automobile for-
nisce alcune informazioni per mezzo delle spie.
Al di fuori della portata del PCC
Utilizzo del pulsante informazioni Se il PCC è troppo lontano dall'automobile e
± non vengono lette le informazioni, viene visua-

G030262
Premere il pulsante informazioni .
lizzato l'ultimo stato in cui si trovava l'automo-
Per circa 7 secondi tutte le spie del PCC
bile. In tal caso, i LED del PCC non lampeg-
lampeggiano in cerchio. Questo indica che Luce verde fissa – L'automobile è bloc- giano in sequenza.
è in corso la lettura delle informazioni pro- cata.
venienti dall'automobile. Se si utilizzano più PCC per l'automobile, lo
Luce gialla fissa – L'automobile è sbloc-
stato corretto è indicato solo dall'ultimo PCC
Se in questo intervallo si preme uno degli cata.
utilizzato per il bloccaggio/lo sbloccaggio.
altri pulsanti, la lettura si interrompe. Luce rossa alternata fra le due spie - Indica
con l'ausilio dell'HBS (Heart Beat Sensor)
la possibile presenza di un passeggero sul-

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 45


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 46
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Chiave del telecomando/stelo della chiave

NOTA Stelo della chiave staccabile Inserimento dello stelo della chiave
Con lo stelo della chiave staccabile del teleco- Reinserire lo stelo nella chiave del teleco-
02 Se nessuna spia si accende quando si mando con cautela per non danneggiarlo.
preme il pulsante informazioni è possibile mando è possibile:
che l'ultima comunicazione tra PCC e auto- • aprire manualmente la portiera del condu- 1. Tenere la scanalatura della chiave del tele-
mobile sia stata disturbata da onde radio, cente se la chiusura centralizzata non può comando rivolta verso l'alto e infilare lo
edifici, condizioni topografiche ecc. essere attivata con la chiave del teleco- stelo della chiave nella scanalatura.
mando
2. Premere leggermente lo stelo della chiave.
Heart Beat Sensor • bloccare il cassetto portaoggetti e il por- Quando lo stelo della chiave si blocca, si
La funzione si attiva con l'ausilio di un HBS tellone (Private locking) 2, vedere deve sentire un "clic".
(Heart Beat Sensor). L'HBS rappresenta un pagina 47.
complemento all'antifurto dell'automobile e
indica a distanza la possibile presenza di un Rimozione dello stelo della chiave Sbloccaggio della portiera con lo stelo
passeggero sull'automobile. L'indicazione
della chiave
viene visualizzata solo se è intervenuto l'anti- Se la chiusura centralizzata non si attiva con il
furto. telecomando, ad esempio perché le batterie
sono esaurite, procedere come segue per
L'HBS rileva il battito cardiaco di un eventuale sbloccare e aprire la portiera del conducente:
passeggero, che si propaga nella carrozzeria
dell'automobile. Un ambiente molto rumoroso
NOTA
o in cui sono presenti vibrazioni può quindi
disturbare il funzionamento dell'HBS. Quando la portiera del conducente viene
sbloccata con lo stelo della chiave e aperta,
si attiva l'antifurto.

G021082
1. Sbloccare la portiera del conducente inse-
Fare scivolare il fermo con meccanismo a rendo lo stelo della chiave nella toppa della
molla su un lato. maniglia.
Estrarre contemporaneamente lo stelo
2. Disattivare l'antifurto inserendo la chiave
della chiave all'indietro.
del telecomando nel blocchetto di accen-
sione.
2 Alcuni mercati

46
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 47
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Private locking*

Private locking La funzione Private locking è utile quando Attivazione/disattivazione


occorre lasciare l'automobile al riparatore, agli
addetti al parcheggio negli hotel ecc. Il cas- 02
setto portaoggetti è bloccato e la serratura del
portellone è scollegata dalla chiusura centra-
lizzata. Il portellone non può quindi essere
aperto né con il pulsante della chiusura cen-
tralizzata nelle portiere anteriori né con la
chiave del telecomando.
La chiave del telecomando senza stelo può
quindi essere utilizzata solo per attivare/disat-

G020508
G017869
tivare l'antifurto, aprire le portiere e accendere
il motore.
Punti di bloccaggio del telecomando con stelo Attivazione del Private locking.
della chiave e Private locking disattivato. La chiave del telecomando viene consegnata
senza lo stelo della chiave staccabile, che Per attivare il Private locking:
rimane in possesso del proprietario. Inserire lo stelo della chiave nella serratura
del cassetto portaoggetti.
NOTA Ruotare lo stelo della chiave di 180° in
Ricordare di estrarre il copribagagliaio senso orario.
prima di chiudere il portellone, vedere
pagina 218. Estrarre lo stelo della chiave. Contempo-
raneamente, il display informativo visua-
lizza un messaggio.

NOTA
G017870

Non reinserire lo stelo della chiave nel tele-


Punti di bloccaggio della chiave del telecomando comando ma conservarlo in un luogo
senza stelo della chiave e con Private locking atti- sicuro.
vato.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 47


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 48
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Private locking*

• La disattivazione si effettua nell'ordine


inverso.
02
Per informazioni sul bloccaggio del solo cas-
setto portaoggetti, vedere pagina 54.

48 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 49
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*

Sostituzione della batteria IMPORTANTE


Non toccare con le dita le batterie nuove e 02
le relative superfici di contatto per non com-
prometterne il funzionamento.

Sostituzione della batteria


Controllare il posizionamento della/e bat-
teria/e all'interno del coperchio in modo

G021085
che le polarità (+)- e (–) siano corrette.

G015518
Chiave del telecomando
1. Staccare con cautela la batteria.
Apertura 2. Inserirne una nuova con la polarità (+) verso
Fare scivolare il fermo con meccanismo il basso.
a molla su un lato. PCC*
1. Staccare con cautela le batterie.
Estrarre contemporaneamente lo stelo
2. Inserirne dapprima una nuova con la pola-
G021086

della chiave all'indietro.


rità (+) verso l'alto.
Inserire un cacciavite da 3 mm nel foro 3. Sistemare l'aletta in plastica bianca quindi
dietro il fermo con meccanismo a molla e inserire l'altra batteria nuova con la polarità
fare leva con cautela sulla chiave del tele- (+) verso il basso.
comando.
Tipo di batteria
Utilizzare batterie di tipo CR2430 da 3 V - una
NOTA
nella chiave del telecomando e due nel PCC.
Tenere la chiave del telecomando con i pul-
santi verso l'alto per evitare che le batterie Assemblaggio
fuoriescano all'apertura del vano. 1. Chiudere la chiave del telecomando.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 49


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 50
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Sostituzione della batteria di chiave del telecomando/PCC*

2. Tenere la scanalatura della chiave del tele-


comando rivolta verso l'alto e infilare lo
02 stelo della chiave nella scanalatura.
3. Premere leggermente lo stelo della chiave.
Quando lo stelo della chiave si blocca, si
deve sentire un "clic".

IMPORTANTE
Assicurarsi che le batterie usate siano smal-
tite nel rispetto dell'ambiente.

50 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 51
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Avviamento senza chiave*

Avviamento senza chiave (solo PCC) portiera occorre avere con sé il PCC. Non è IMPORTANTE
possibile bloccare o sbloccare una portiera se
Sistema di bloccaggio e avviamento il PCC si trova sull'altro lato dell'automobile. Non lasciare mai alcun PCC nell'automo- 02
senza chiave bile.
I cerchi rossi nella figura precedente mostrano
l'area coperta dalle antenne del sistema.
Interferenze al funzionamento del PCC
Se tutti i PCC vengono portati fuori dall'auto- La funzione di avviamento senza chiave può
mobile a motore acceso o con la chiave in essere disturbata da campi e schermi elettro-
posizione II (vedere pagina 73) e si chiudono magnetici. Per questo motivo, non tenere il
tutte le portiere, sul display informativo com- PCC vicino a cellulari o oggetti metallici.
pare un messaggio di avvertimento e contem-
Se tuttavia si verificano interferenze, utilizzare
poraneamente si attiva un segnale acustico.
il PCC e lo stelo della chiave normalmente,
Quando il PCC viene riportato nell'automobile, vedere pagina 43.
il messaggio di avvertimento e il segnale acu-

G017871
stico scompaiono dopo che: Sbloccaggio
Aprire le portiere oppure il portellone con le
• una portiera è stata chiusa o aperta
rispettive maniglie.
Con la funzione di avviamento senza chiave del
PCC è possibile sbloccare, guidare e bloccare
• il PCC è stato inserito nel blocchetto di
accensione Sbloccaggio con lo stelo della chiave
l'automobile senza chiave. È sufficiente avere Se la funzione di avviamento senza chiave del
con sé il PCC. Con questo sistema, aprire l'au- • il pulsante READ è stato premuto.
PCC per qualche motivo è fuori uso, la portiera
tomobile è più facile, ad esempio con le mani Gestione sicura del PCC del conducente può essere sbloccata con lo
occupate. Se si dimentica un PCC con funzione di avvia- stelo della chiave. In tal caso la chiusura cen-
I due PCC dell'automobile sono dotati di fun- mento senza chiave nell'automobile, questo tralizzata non si attiva.
zione di avviamento senza chiave. È possibile diventa temporaneamente passivo al bloccag-
ordinare altri PCC. gio dell'automobile. In tal modo, nessuno può NOTA
aprirla.
Portata del PCC In caso di sbloccaggio con lo stelo della
Tuttavia, se qualcuno riesce a entrare nell'au- chiave interviene l'antifurto. Per disattivarlo,
Per aprire una portiera o il portellone, il PCC
tomobile e trova il PCC, può riattivarlo. Gestire vedere pagina 59.
deve trovarsi a una distanza max di circa 1,5 m
quindi tutti i PCC con la massima attenzione.
dalla maniglia della portiera o dal portellone.
Ciò significa che per bloccare o sbloccare una

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 51


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 52
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Avviamento senza chiave*

Memoria della chiave – sedile del NOTA Il sistema di avviamento senza chiave presenta
conducente e specchi retrovisori esterni diverse antenne integrate nei seguenti punti
02 Per il bloccaggio e l'attivazione dell'antifurto dell'automobile:
Funzione di memoria nel PCC nelle automobili con cambio automatico è
Se si avvicinano all'automobile diverse per- necessario portare la leva selettrice in posi- Portellone, presso il motorino del tergilu-
sone con vari PCC, il sedile e gli specchi retro- zione P. notto
visori si regolano in base al PCC che apre la Maniglia della portiera posteriore sinistra
portiera del conducente. Impostazioni chiusura
Padiglione, sopra il sedile posteriore cen-
Se la portiera del conducente viene aperta dal La funzione di avviamento senza chiave può
trale
soggetto A con il PCC A ma l'automobile deve essere modificata in base alle portiere dell'au-
essere guidata dal soggetto B con il PCC B, è tomobile da sbloccare. La modifica si effettua Parte centrale del bagagliaio, sotto il pavi-
possibile modificare le impostazioni in tre in Impostazioni vettura Impostazioni mento
modi: chiusura Apertura Keyless. Per la descri- Maniglia della portiera posteriore destra
• Stando in piedi accanto alla portiera del zione del menu, vedere pagina 120. Quadro centrale, sotto la parte posteriore
conducente o seduto al volante, il soggetto
B deve premere il pulsante di sbloccaggio Posizione delle antenne Quadro centrale, sotto la parte anteriore.
del proprio PCC, vedere pagina 43.
• Selezionare una delle tre memorie per la ATTENZIONE
regolazione del sedile con il pulsante del
sedile 1-3, vedere pagina 76. Le persone con pacemaker devono mante-
nersi ad almeno 22 cm dalle antenne del
• Regolare il sedile e gli specchi manual- sistema di avviamento senza chiave. In caso
mente, vedere pagina 75 e 93. contrario possono verificarsi interferenze fra
pacemaker e sistema di avviamento senza
Bloccaggio chiave.
Bloccare le portiere e il portellone con il pul-
sante di bloccaggio su una delle maniglie delle
portiere all'esterno.

G021179
Prima di bloccare l'automobile, tutte le portiere
e il portellone devono essere chiusi, altrimenti
non si bloccano.

52 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 53
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Bloccaggio/sbloccaggio

Dall'esterno Ripetizione bloccaggio automatico • Premere il pulsante di sbloccaggio delle


Con la chiave del telecomando si bloccano/ Se nessuna delle portiere né il portellone ven- portiere.
gono aperti entro due minuti dallo sbloccaggio, 02
sbloccano tutte le portiere e il portellone con- Una pressione prolungata apre anche tutti i
temporaneamente. In sede di bloccaggio, ven- tutte le serrature si ribloccano automatica- finestrini.
gono disabilitati i pulsanti di bloccaggio e le mente. Tale funzione evita che l'automobile
possa essere sbloccata per errore. Per le auto- • Tirare una volta la maniglia e rilasciarla.
maniglie interne delle portiere, quindi non è Tirando nuovamente la maniglia la portiera
possibile aprire le portiere dall'interno, cioè si mobili dotate di antifurto, vedere pagina 59.
si apre.
attiva la posizione bloccaporte*, vedere
pagina 56. Dall'interno Bloccaggio
Lo sportello del serbatoio del carburante può Premere il pulsante di bloccaggio delle portiere
essere aperto quando l'automobile è sbloc- dopo aver chiuso le portiere anteriori. Una
cata, vedere pagina 208. Non è possibile pressione prolungata chiude anche tutti i fine-
aprirlo se l'automobile è bloccata ed è inserito strini e il tettuccio apribile.
l'antifurto. Tutte le portiere possono essere bloccate
manualmente con i rispettivi pulsanti di bloc-
NOTA caggio dopo che sono state chiuse.
È possibile bloccare l'automobile anche se Bloccaggio automatico
una portiera è aperta1. Quando la portiera Quando l'automobile si avvia, le portiere e il
viene chiusa, sussiste il rischio che la chiave

G019216
portellone possono bloccarsi automatica-
del telecomando resti chiusa all'interno del-
l'automobile. mente.

Con i pulsanti sul pannello della portiera si pos- La funzione può essere attivata/disattivata in
sono bloccare o sbloccare contemporanea- Impostazioni vettura Impostazioni
ATTENZIONE
mente tutte le portiere e il portellone. chiusura Chius. autom. portiere. Per la
Prestare attenzione a non chiudere alcun
descrizione del menu, vedere pagina 120.
passeggero nell'automobile bloccandola Sbloccaggio
dall'esterno. È possibile sbloccare una portiera dall'interno
in due modi:

1 Vale solo per le automobili in alcuni mercati, ma non per le automobili con avviamento senza chiave.
``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 53


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 54
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Bloccaggio/sbloccaggio

Cassetto portaoggetti Portellone mento dell'antifurto e quelli per l'apertura del


portellone si disattivano automaticamente.
02
Le portiere rimangono bloccate e coperte dal-
l'antifurto.

NOTA
Quando viene chiuso, il portellone rimane
sbloccato finché non viene bloccato con la
chiave del telecomando.

G020548

G021093
Bloccaggio con la chiave del
telecomando
Premere il pulsante sulla chiave del teleco-
Il cassetto portaoggetti può essere bloccato/ Sbloccaggio con la chiave del mando per il bloccaggio, vedere pagina 43.
sbloccato solo con lo stelo della chiave stac- telecomando
cabile del telecomando. (Per informazioni sullo Se l'automobile è dotata di antifurto*, la spia
Con la chiave del telecomando è possibile
stelo della chiave, vedere pagina 46). dell'antifurto sul cruscotto inizia a lampeggiare
disinserire l'antifurto*, sbloccare e aprire* solo
a indicazione che l'antifurto è attivato.
Per bloccare il cassetto portaoggetti: il portellone.
Inserire lo stelo della chiave nella serratura
del cassetto portaoggetti. NOTA
Ruotare lo stelo della chiave di 90° in senso Nelle automobili con portellone elettroco-
mandato (optional), il portellone si apre –
orario. La toppa è orizzontale nella posi-
altrimenti si sblocca solamente, vedere
zione di bloccaggio. pagina 55.
Estrarre lo stelo della chiave.
Se l'automobile è dotata di antifurto*, la spia
Lo sbloccaggio si effettua nell'ordine inverso.
dell'antifurto sul cruscotto si spegne a indica-
Per informazioni sul Private locking, vedere zione che non tutta l'automobile è coperta dal-
pagina 47. l'antifurto. I sensori di inclinazione e movi-

54 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 55
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Bloccaggio/sbloccaggio

Sbloccaggio dall'interno dell'automobile IMPORTANTE • In sede di apertura, l'azionamento elettrico


si disattiva e il portellone si disinnesta.
In sede di azionamento elettrico, controllare 02
l'altezza libera sopra l'automobile. Non uti- • In sede di chiusura, il portellone inverte il
lizzare l'azionamento elettrico se l'altezza proprio movimento.
libera è ridotta, vedere il paragrafo "Interru-
zione di apertura e chiusura del portellone". ATTENZIONE
Pericolo di schiacciamento durante l'aper-
NOTA tura/la chiusura. Prima di comandare l'aper-
tura/la chiusura, controllare che non vi sia
• Se il sistema è rimasto in funzione inin- nessuno vicino al portellone per evitare
terrottamente per più di 60 secondi, si gravi lesioni da schiacciamento.

G021099
spegne automaticamente per evitare Azionare il portellone soltanto quando si
possibili sovraccarichi. Il sistema potrà può controllare visivamente il suo movi-
essere riattivato dopo circa 10 minuti. mento.
Premere il pulsante sul quadro luci per
sbloccare e aprire* il portellone.
• Se la batteria si è scaricata o è stata
scollegata, è necessario eseguire un Azionamento manuale del portellone
ciclo di apertura e chiusura manuali per
Il sistema si disattiva tirando la maniglia
Portellone elettrocomandato* resettare il sistema.
esterna una seconda volta. In tal modo è pos-
sibile azionare manualmente il portellone.
Neve e vento
Il portellone si chiude automaticamente se in Apertura del portellone
sede di apertura è soggetto a carichi esterni, L'apertura può essere effettuata in tre modi:
ad esempio neve, ghiaccio o vento forte, che •
ne provocano l'abbassamento. Con il pulsante sul quadro luci -
tenere premuto il pulsante finché il portel-
Protezione antischiacciamento lone non inizia ad aprirsi.
Se un ostacolo impedisce l'apertura/la chiu- • Con la maniglia del portellone.
sura del portellone applicando una resistenza
• Tenere premuto a lungo il pulsante sulla
G017876

sufficiente, si attiva la protezione antischiac-


chiave del telecomando per sbloccare il
ciamento.
portellone.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 55


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 56
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Bloccaggio/sbloccaggio

Chiusura del portellone Posizione bloccaporte* MENU


La chiusura si effettua con il pulsante di chiu- Quando è inserita la posizione bloccaporte, le
02 EXIT
sura nel portellone o manualmente. portiere non possono essere aperte dall'in-
terno se sono bloccate. Dovendo bloccare le portiere dall'esterno
• Premere il pulsante del portellone
nonostante qualcuno resti a bordo dell'auto-
- il portellone si chiude automati- La posizione bloccaporte si attiva con la chiave
mobile, è possibile disattivare temporanea-
camente. del telecomando 10 secondi dopo il bloccag-
mente la posizione bloccaporte. Procedere
gio delle portiere.
come segue:
Interruzione di apertura e chiusura del L'automobile può essere sbloccata solo con la
portellone 1. Accedere al menu nella sezione
chiave del telecomando in posizione blocca-
È possibile procedere in quattro modi: Impostazioni vettura (per una descri-
porte. La portiera del conducente può anche
zione dettagliata del menu, vedere
• essere sbloccata con lo stelo della chiave stac-
Pulsante sul quadro luci pagina 120).
cabile.
• Pulsante sulla chiave del telecomando 2. Selezionare Protezione ridotta.
Disattivazione temporanea
• Pulsante del portellone 3. Selezionare Una volta: Il display del cru-
• Maniglia esterna del portellone - Tirare la scotto visualizza il messaggio Antifurto
maniglia una seconda volta. min. - Vedere manuale e la posizione
bloccaporte si disattiva quando si blocca
Il sistema funziona come segue:
l'automobile.
• In sede di apertura, l'azionamento elettrico
oppure
si disattiva e il portellone si disinnesta.
• In sede di chiusura, il portellone si riporta Selezionare Chiedi allo spegnimento:
in posizione completamente aperta. Ogni volta che si spegne il motore, il
display dell'impianto audio visualizza il
messaggio ENTER per ridurre la

G021360
protezione antifurto finché non si
Le opzioni attive sono barrate.
riaccende il motore. EXIT per
annullare. - selezionare quindi una delle
Navigazione seguenti opzioni:
ENTER • Per disattivare la posizione bloccaporte:
Premere ENTER e bloccare l'automobile.

56 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 57
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Bloccaggio/sbloccaggio

Se l'automobile è dotata di antifurto con sen-


sori di movimento e inclinazione*, anche questi
si disattivano contemporaneamente, vedere 02
pagina 60.
Al successivo avviamento del motore, il
sistema si resetta e il display del cruscotto
visualizza il messaggio Protezione
completa. In tal modo si riattivano la posizione
bloccaporte e i sensori di movimento e inclina-
zione*.
oppure
• Se non si desidera modificare il sistema di
bloccaggio: Non selezionare alcuna
opzione e bloccare l'automobile. In alter-
nativa, premere EXIT e bloccare l'automo-
bile.

NOTA
Se l'automobile è dotata di antifurto:
Ricordare che bloccando l'automobile si
inserisce l'antifurto.
Se si apre una portiera dall'interno si attiva
l'antifurto.

ATTENZIONE
Non lasciare alcun passeggero nell'auto-
mobile senza disattivare la posizione bloc-
caporte per evitare che rimanga chiuso
dentro.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 57


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 58
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Fermo di sicurezza per bambini

Fermo manuale nelle portiere Fermo elettrico per portiere e finestrini Quando il fermo è attivo, la spia nel pul-
posteriori posteriori* sante è accesa.
02

G021077

G019300
Il comando del fermo di sicurezza per bambini Quando il fermo di sicurezza elettrico per bam-
si trova sul bordo posteriore delle portiere bini è attivo, è possibile:
posteriori ed è accessibile solo con la portiera
aperta.
• aprire i finestrini posteriori solo dal pan-
nello di comando della portiera del condu-
± Girare il comando con lo stelo della chiave cente
per attivare o disattivare il fermo di sicu- • aprire le portiere posteriori solo dall'e-
rezza per bambini. sterno.
La portiera non può essere aperta dall'in- 1. Il fermo di sicurezza per bambini si attiva
terno. con la chiave in posizione I o II, vedere
La portiera può essere aperta dall'interno. pagina 73.
2. Premere il pulsante nel pannello di
NOTA comando della portiera del conducente.
> Il display informativo visualizza un mes-
Le automobili dotate di fermo di sicurezza
saggio.
elettrico per bambini non presentano il
fermo manuale.

58 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 59
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Allarme*

Generalità NOTA Una spia rossa sul cruscotto indica lo stato


L'antifurto interviene se: dell'antifurto:
I sensori di movimento comandano l'inter- 02
• vengono aperti una portiera, il cofano o il vento dell'antifurto in caso di movimenti nel- • Spia spenta - antifurto disattivato
portellone l'abitacolo. L'antifurto può quindi interve- • Spia lampeggiante una volta ogni due
nire se si lascia l'automobile con un secondi - antifurto attivato
• viene utilizzata una chiave non approvata finestrino aperto o si utilizza un riscaldatore
o si tenta di forzare il blocchetto di accen- abitacolo elettrico. Per evitare questo • Spia lampeggiante velocemente dopo che
sione inconveniente: Chiudere i finestrini prima di l'antifurto è stato disattivato (prima di inse-
• vengono rilevati movimenti nell'abitacolo lasciare l'automobile e orientare le boc- rire la chiave del telecomando nel bloc-
(se è presente un sensore di movimento) chette del riscaldatore abitacolo in modo chetto di accensione e portarla in posi-
che l'aria non fuoriesca verso l'alto. zione I) - l'antifurto è intervenuto.
• l'automobile viene sollevata o trainata (se
l'automobile è dotata di sensore di inclina- Attivare l'antifurto
zione*) NOTA • Premere il pulsante di bloccaggio sulla
• il cavo della batteria viene staccato Non tentare di riparare o modificare i com- chiave del telecomando.
• qualcuno tenta di staccare la sirena. ponenti dell'antifurto. Ogni tentativo può
invalidare la copertura assicurativa. Disattivare l'antifurto
Se si verifica un'anomalia nell'antifurto, viene • Premere il pulsante di sbloccaggio sulla
visualizzato un messaggio sul display informa- chiave del telecomando.
tivo. Rivolgersi a un riparatore autorizzato Indicatore antifurto
Volvo. Spegnimento di un antifurto intervenuto
Premere il pulsante di sbloccaggio sulla chiave
del telecomando o inserire la chiave del tele-
comando nel blocchetto di accensione.

G021103
``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 59


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 60
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Allarme*

Altre funzioni antifurto 2. Inserire la chiave del telecomando nel disinserire temporaneamente i sensori di movi-
blocchetto di accensione. L'antifurto si mento e inclinazione. Procedere come segue:
02 Riattivazione automatica dell'antifurto disattiva. La spia dell'antifurto lampeggia
La funzione evita che l'automobile venga 1. Accedere al menu nella sezione
velocemente finché non si inserisce la
lasciata inavvertitamente con l'antifurto disat- Impostazioni vettura (per una descri-
chiave del telecomando.
tivato. zione dettagliata del menu, vedere
pagina 120).
Se l'automobile viene sbloccata con la chiave Livello di allarme ridotto
del telecomando (disattivando l'antifurto) ma 2. Selezionare Protezione ridotta.
nessuna delle portiere né il portellone vengono 3. Selezionare Una volta: Il display del cru-
aperti entro 2 minuti, l'antifurto si riattiva auto- scotto visualizza il messaggio Protez.
maticamente. Contemporaneamente, l'auto- ridotta Vedere manuale e i sensori di
mobile si blocca. movimento e inclinazione si disattivano
quando si blocca l'automobile.
Segnali di allarme
Quando interviene l'antifurto, si verifica quanto oppure
segue: Selezionare Chiedi allo spegnimento:
• Una sirena suona per 30 secondi. La sirena Ogni volta che si spegne il motore, il

G021360
è dotata di una propria batteria che si attiva display dell'impianto audio visualizza il
a prescindere dallo stato della batteria del- messaggio ENTER per ridurre la
l'automobile. Le opzioni attive sono barrate. protezione antifurto finché non si
• Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano riaccende il motore. EXIT per
Navigazione
per 5 minuti o finché l'antifurto non viene annullare. - selezionare quindi una delle
disattivato. ENTER seguenti opzioni:

La chiave del telecomando è fuori uso. MENU • Per disattivare i sensori di movimento e
Se la chiave del telecomando è fuori uso, è inclinazione: Premere ENTER e bloccare
EXIT l'automobile.
possibile disattivare l'antifurto e avviare l'auto-
mobile come segue: Per evitare interventi indesiderati dell'allarme, Se l'automobile è dotata di posizione blocca-
ad esempio quando si lascia un cane nell'au- porte*, anche questa si disattiva contempora-
1. Aprire la portiera del conducente con lo neamente, vedere pagina 56.
stelo della chiave. L'antifurto interviene e la tomobile o si viaggia in traghetto, si possono
sirena suona.

60 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 61
henrikrosenqvist

02 Serrature e antifurto

Allarme*

Al successivo avviamento del motore, il 2. Attendere 15 secondi.


sistema si resetta e il display del cruscotto
3. Sbloccare la portiera del conducente con 02
visualizza il messaggio Protezione
lo stelo della chiave.
completa. In tal modo si riattivano i sensori di
movimento e inclinazione e la posizione bloc- 4. Aprire la portiera del conducente. Si attiva
caporte. una sirena e tutti gli indicatori di direzione
lampeggiano.
oppure
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'auto-
• Se non si desidera disattivare i sensori: mobile con la chiave del telecomando.
Non selezionare alcuna opzione e bloccare
l'automobile. In alternativa, premere EXIT Test dei sensori di allarme nel cofano
e bloccare l'automobile. 1. Entrare nell'automobile e disattivare l'anti-
furto, vedere pagina 59.
Test dell'antifurto 2. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59.
Test del sensore di movimento Rimanere all'interno dell'automobile e
bloccare le portiere con il pulsante sulla
nell'abitacolo
chiave del telecomando.
1. Chiudere tutti i finestrini. Rimanere all'in-
terno dell'automobile. 3. Attendere 15 secondi.
2. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59. 4. Aprire il cofano motore con la maniglia
sotto il cruscotto. Si attiva una sirena e tutti
3. Attendere 15 secondi.
gli indicatori di direzione lampeggiano.
4. Muovere le braccia all'altezza dello schie-
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'auto-
nale per verificare che l'antifurto inter-
mobile con la chiave del telecomando.
venga. Si attiva una sirena e tutti gli
indicatori di direzione lampeggiano.
5. Disattivare l'antifurto sbloccando l'auto-
mobile con la chiave del telecomando.

Test dei sensori di allarme nelle portiere


1. Attivare l'antifurto, vedere pagina 59.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 61


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 62
henrikrosenqvist

Strumenti e comandi............................................................................... 64
Posizioni della chiave.............................................................................. 73
Sedili....................................................................................................... 75
Volante.................................................................................................... 79
Illuminazione........................................................................................... 80
Tergicristalli e lavacristalli....................................................................... 89
Finestrini e specchi retrovisori................................................................ 92
Tettuccio apribile elettrocomandato*...................................................... 96
Avviamento del motore........................................................................... 98
Avviamento del motore – Flexifuel........................................................ 100
Avviamento del motore – batteria esterna............................................ 102
Cambio.................................................................................................. 103
Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*......................................... 107
Freno di servizio.................................................................................... 108
Hill Descent Control (HDC).................................................................... 110
Freno di stazionamento........................................................................ 112

G020912
HomeLinkŸ UE*..................................................................................... 115

62 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 63
henrikrosenqvist

AMBIENTE DI GUIDA

03
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 64
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Strumentazione, generalità

03

G021107
Automobili con guida a sinistra.

64
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 65
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Funzione Pag. Funzione Pag.


Gestione dei menu e dei 80, Comando del menu, cli- 120,
messaggi, indicatori di 83, 122, matizzatore e impianto 127, 139
direzione, abbaglianti/ 154 audio
anabbaglianti, computer
di bordo Climatizzatore ECC* 127 03

Regolatore elettronico 159, 161 Leva selettrice 103


della velocità
Comando telaio attivo 158
Avvisatore acustico, air- 18, 79 (Four-C)*
bag
Tergicristalli e lavacristalli 89, 90
Quadro comandi combi- 67, 71
nato Regolazione del volante 79

Comando di menu, audio 120, Freno di stazionamento* 112


e telefono 137, 193
Dispositivo di apertura 230
Blocchetto di accensione 73 del cofano motore
Pulsante di avviamento/ 98 Regolazione del sedile* 75
arresto
Comando luci, disposi- 54, 80,
Lampeggiatori di emer- 83 tivo di apertura di serba- 208
genza toio e portellone
Maniglia di apertura della -
portiera

Pannello di comando 53, 58,


92, 93

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 65


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 66
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

1 2 3 4 5 6 7 8

03

10 10
20
11 11
19

18

17 16 15 14 13

12

G021108
Automobili con guida a destra.

66
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 67
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Funzione Pag. Funzione Pag. Display informativi

Lampeggiatori di emer- 83 Regolazione del sedile* 75


genza
Dispositivo di apertura 230
Blocchetto di accensione 73 del cofano motore
03
Pulsante di avviamento/ 98 Freno di stazionamento 112
arresto
Regolazione del volante 79
Regolatore elettronico 159, 161
della velocità Gestione dei menu e dei 80,

G021112
messaggi, indicatori di 83, 122,
Quadro comandi combi- 67, 71 direzione, abbaglianti/ 154
nato anabbaglianti, computer Display informativi.
Avvisatore acustico, air- 18, 79 di bordo I display informativi visualizzano informazioni
bag su alcune funzioni dell'automobile, ad esempio
Comando telaio attivo 158
regolatore elettronico di velocità, computer di
Comando di menu, audio 120, (Four-C)*
bordo e messaggi. Le informazioni sono visua-
e telefono 137, 193 Leva selettrice 103 lizzate per mezzo di testi e spie.
Tergicristalli e lavacristalli 89, 90 Maggiori informazioni sono riportate nelle
Climatizzatore ECC* 127 sezioni delle funzioni che utilizzano i display
Comando luci, disposi- 54, 80, informativi.
tivo di apertura di serba- 208 Comando del menu, cli- 120,
toio e portellone matizzatore e impianto 127, 139
audio
Maniglia di apertura della -
portiera

Pannello di comando 53, 58,


92, 93

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 67


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 68
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Indicatori Spie di controllo, informative e di Se il motore non si accende o il test diagnostico


allarme viene effettuato con la chiave in posizione II,
dopo 5 secondi si spengono tutte le spie tranne
quelle che indicano un'anomalia nell'impianto
di depurazione dei gas di scarico e una bassa
pressione dell'olio.
03
Spie di controllo e informative
Spia Funzione
Indicatori di direzione sul rimor-
chio

G021113

G018282
Impianto di depurazione dei gas
Indicatori nel quadro comandi combinato. di scarico
Tachimetro Spie di controllo e di allarme.
Spie di controllo e informative Anomalia nel sistema ABS
Indicatore del carburante. Vedere anche
Computer di bordo, pag. 154, e Riforni- Spie di controllo e di allarme 1 Retronebbia ON
mento, pag. 208.
Spie abbaglianti e indicatori di direzione
Contagiri. Indica il regime del motore in
Sistema di stabilità
migliaia di giri/minuto. Test diagnostico
Tutte le spie di controllo e di allarme si accen- Preriscaldatore del motore (die-
dono quando la chiave viene portata in posi- sel)
zione II o all'accensione del motore. Tutte le
spie devono spegnersi quando si avvia il Livello basso nel serbatoio del
motore, eccetto quella del freno di staziona- carburante
mento che si spegne quando si disinserisce il
freno di stazionamento. Per informazioni, leggere il mes-
saggio sul display.

1 Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un messaggio sul display. Per informazioni sul controllo del livello dell'olio,
vedere pagina 231.

68
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 69
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Spia Funzione 3. Se la spia rimane accesa, rivolgersi a un tempo (a seconda della funzione). La spia infor-
riparatore autorizzato Volvo per un con- mativa può accendersi anche in combinazione
Abbaglianti ON trollo del sistema ABS. con altre spie.
Retronebbia
Indicatore di direzione sinistro La spia si accende quando i retronebbia sono NOTA
inseriti. Quando viene visualizzato un messaggio di
servizio, la spia e il messaggio si spengono 03
Indicatore di direzione destro Sistema di stabilità
La spia lampeggiante indica che il sistema di con il pulsante READ oppure automatica-
mente dopo un certo tempo.
stabilità è in funzione. Se la spia è accesa con
Indicatori di direzione sul rimorchio luce fissa si è verificata un'anomalia nel
La spia lampeggia quando si usano gli indica- sistema. Abbaglianti ON
tori di direzione con il rimorchio collegato. Se La spia si accende quando gli abbaglianti sono
Preriscaldatore del motore (diesel)
la spia lampeggia rapidamente, una delle luci inseriti e con l'intermittenza abbaglianti.
La spia è accesa quando è in corso il preriscal-
dell'automobile o del rimorchio è difettosa. Indicatore di direzione sinistro/destro
damento del motore. Il preriscaldamento si
Impianto di depurazione dei gas di attiva a temperature inferiori a 2 °C. Quando Entrambe le spie degli indicatori di direzione
scarico la spia si spegne è possibile avviare l'automo- lampeggiano quando si utilizzano i lampeggia-
Se la spia si accende, è possibile che sia pre- bile. tori di emergenza.
sente un'anomalia nell'impianto di depura- Livello basso nel serbatoio del
zione dei gas di scarico dell'automobile. Rag- Spie di controllo e di allarme
carburante
giungere un riparatore autorizzato Volvo per il
La spia si accende quando il livello del carbu- Spia Funzione
controllo.
rante è basso. Fare rifornimento al più presto. Bassa pressione dell'olio A
Anomalia nel sistema ABS
Per informazioni, leggere il messaggio
Se la spia è accesa, l'impianto è fuori uso. Il
sul display. Freno di stazionamento inserito
normale impianto frenante dell'automobile
La spia informativa si accende in combinazione
continua a funzionare normalmente ma senza
con il testo visualizzato sul display informativo
la funzione ABS. Airbag – SRS
quando si verifica un'anomalia in uno dei
1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il sistemi dell'automobile. Il messaggio si spegne
motore. con il pulsante READ, vedere pagina 122, o Avvisatore cinture
2. Riavviare il motore. scompare automaticamente dopo un po' di

``

69
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 70
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Spia Funzione NOTA 1. Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il


motore.
L'alternatore non carica La spia si accende anche se il freno di sta-
zionamento è inserito solo parzialmente. 2. Riavviare il motore.

Anomalia nell'impianto frenante


• Se entrambe le spie si spengono è pos-
Airbag – SRS sibile proseguire la guida.
03 Se la spia rimane accesa o si accende durante • Se le spie rimangono accese, control-
Avvertimento la guida, è stata rilevata un'anomalia nel lare il livello nel serbatoio dell'olio dei
sistema delle cinture di sicurezza, SRS, SIPS o freni, vedere pagina 233. Se il livello nel
A Per alcuni modelli di motore non è prevista la spia di bassa IC. Rivolgersi al più presto a un riparatore auto- serbatoio dell'olio dei freni è normale e
pressione dell'olio. L'avvertimento viene fornito mediante un
messaggio sul display, vedere pagine 230 e 232. rizzato Volvo per un controllo. le spie rimangono accese, guidare l'au-
tomobile con molta cautela fino a un
Avvisatore cinture
Bassa pressione dell'olio riparatore autorizzato Volvo per un con-
La spia si accende se il conducente o il pas- trollo dell'impianto frenante.
Se la spia si accende durante la guida, la pres- seggero anteriore non indossano la cintura di
sione dell'olio del motore è troppo bassa. Spe- sicurezza o se uno dei passeggeri posteriori si
gnere immediatamente il motore e controllare toglie la cintura.
ATTENZIONE
il livello dell'olio nel motore. Rabboccare all'oc- Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
correnza. Se la spia è accesa e il livello dell'olio L'alternatore non carica
relativo serbatoio, rabboccare olio dei freni
è normale, rivolgersi a un riparatore autorizzato Se la spia si accende durante la guida, è pre- prima di proseguire la guida.
Volvo. sente un'anomalia nell'impianto elettrico.
Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo. Fare controllare il motivo della perdita del-
Freno di stazionamento inserito l'olio dei freni da riparatori autorizzati Volvo.
La spia è accesa con luce fissa quando il freno Anomalia nell'impianto frenante
di stazionamento è inserito. Se il freno di sta- Se la spia si accende, è possibile che il livello
zionamento è elettrico, la spia lampeggia dell'olio dei freni sia troppo basso. Fermare ATTENZIONE
durante l'inserimento quindi si accende con l'automobile in un luogo sicuro e controllare il Se sono accese contemporaneamente le
luce fissa. livello nel serbatoio dell'olio dei freni, vedere spie dei freni e dell'ABS, sussiste il rischio
pagina 233. di sbandamento del retrotreno in caso di
Se la spia lampeggia si è verificata un'anoma- frenata brusca.
lia. Leggere il messaggio sul display informa- Se sono accese contemporaneamente le spie
tivo. dei freni e dell'ABS, può essere presente un'a-
nomalia nella distribuzione della forza di fre-
nata.

70
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 71
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

Avvertimento Se l'automobile procede a una velocità Premere brevemente il comando per commu-
La spia di allarme rossa si accende quando inferiore a circa 7 km/h si accende la tare fra i contachilometri parziali T1 e T2. Una
viene indicata un'anomalia che può influire spia informativa. pressione prolungata (più di 2 secondi) azzera
sulla sicurezza e/o sulla manovrabilità dell'au- il contachilometri parziale attivato. La distanza
Se l'automobile procede a una velocità
tomobile. Contemporaneamente viene visua- percorsa viene visualizzata sul display.
superiore a circa 7 km/h si accende la
lizzato un messaggio sul display informativo. spia di allarme.
La spia rimane accesa finché l'anomalia non Orologio 03
viene riparata ma il messaggio può essere can-
cellato con il pulsante READ, vedere Contachilometri parziale
pagina 123. La spia di allarme può accendersi
anche in combinazione con altre spie.
Intervento:
1. Fermarsi in un luogo sicuro. Non guidare
ulteriormente l'automobile.
2. Leggere le informazioni sul display infor-
mativo. Eseguire l'intervento indicato nel

G021125
messaggio sul display. Cancellare il mes-
saggio con il pulsante READ.

G021123
Avvisatore – portiere aperte Orologio e comando di regolazione.
Se una portiera, il cofano motore 2 o il portel- Contachilometri parziale e comandi. Comando di regolazione dell'orologio.
lone non sono chiusi correttamente, si
accende la spia informativa o di allarme e viene Display del contachilometri parziale Display informativo per la visualizzazione
visualizzato un messaggio nel quadro comandi dell'ora.
Comando per commutare fra i contachilo-
combinato. Fermarsi al più presto in un luogo metri parziali T1 e T2 e azzerarli. Ruotare il comando in senso orario/antiorario
sicuro e chiudere la portiera o lo sportello per regolare l'ora. L'ora impostata è visualiz-
aperto. Gli indicatori sono utilizzati per misurare zata sul display informativo.
distanze brevi.

2 Solo automobili dotate di antifurto*.


``

71
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 72
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Strumenti e comandi

L'orologio può essere temporaneamente sosti-


tuito da una spia correlata a un messaggio,
vedere pagina 123.

Comando di contachilometri parziale e


orologio
03

G016141

Posizione del comando.

72
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 73
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Posizioni della chiave

Funzioni IMPORTANTE Spegnere il motore


Premere START/STOP ENGINE.
Corpi estranei nel blocchetto di accensione
possono comprometterne il funzionamento Se l'automobile si muove oppure è dotata di
o danneggiarlo. cambio automatico e la leva selettrice non si
Non inserire la chiave del telecomando al trova in posizione P: Premere due volte il pul-
contrario. Afferrare l'estremità con lo stelo sante o tenerlo premuto finché il motore non si
spegne. 03
della chiave staccabile, vedere pagina 46.

Chiave di nuovo in posizione 0


Chiave in posizione 0 Premere START/STOP ENGINE per riportare
Inserire la chiave del telecomando nel bloc- la chiave da I o II alla posizione 0.

G021126
chetto di accensione.

Chiave in posizione I NOTA


Blocchetto di accensione con chiave del teleco-
mando, pulsante di avviamento/arresto.
Inserire la chiave del telecomando nel bloc- Effettuare il traino con la chiave del teleco-
chetto di accensione e premere START/STOP mando inserita nel blocchetto per potere
Inserimento ed estrazione della chiave ENGINE. accendere le luci.
del telecomando
Inserire la chiave del telecomando nel bloc- NOTA
chetto di accensione. La chiave del teleco-
Per portare la chiave in posizione II senza
mando si posiziona correttamente con una accendere il motore, non premere il pedale
leggera pressione. del freno/della frizione.
La chiave del telecomando si estrae dal bloc-
chetto di accensione con una leggera pres- Chiave in posizione II
sione. La chiave viene espulsa e può essere Inserire la chiave del telecomando nel bloc-
estratta. Il cambio automatico* deve trovarsi in chetto di accensione e tenere premuto
posizione P. START/STOP ENGINE per circa 2 secondi.
Per informazioni sul funzionamento dell'im-
Accensione del motore
pianto audio con la chiave del telecomando
Accendere il motore, vedere pagina 98.
estratta, vedere pagina 137.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 73


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 74
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Posizioni della chiave

Posi- Funzione
zione
0 Si accendono il contachilometri,
l'orologio e l'indicatore di tempe-
ratura. Il bloccasterzo è disatti-
03 vato. È possibile utilizzare l'im-
pianto audio.

I È possibile utilizzare tettuccio


apribile, alzacristalli elettrici, tele-
fono, ventola dell'abitacolo, ECC
e tergicristalli.

II Si accendono i fari. Le spie di


avvertimento/controllo si accen-
dono per 5 secondi. È possibile
utilizzare tutte le attrezzature
tranne sedili elettroriscaldati e
lunotto termico, che funzionano
solo a motore acceso.

74
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 75
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Sedili

Sedili anteriori ATTENZIONE Sollevare i fermi dietro lo schienale e ribal-


tarlo in avanti.
Regolare la posizione del sedile del condu-
cente prima di mettersi in strada, mai Spingere avanti il sedile in modo che il poggia-
durante la guida. Controllare che il sedile sia testa si blocchi sotto il cassetto portaoggetti.
bloccato in posizione.
Sedile elettrocomandato*
03
Reclinazione dello schienale dei sedili
anteriori*

G021127
Regolare il supporto lombare ruotando la
manopola 1.

G021133
Avanti/indietro, sollevare la maniglia per
regolare la distanza da volante e pedali.
Dopo aver effettuato la regolazione, con-
Bordo anteriore del cuscino del sedile su/

G021129
trollare che il sedile sia bloccato.
giù
Per alzare/abbassare* il bordo anteriore
del cuscino del sedile, agire verso l'alto/il Sedile avanti/indietro e su/giù
Lo schienale del sedile del passeggero può
basso. essere ribaltato per fare spazio a un carico Inclinazione dello schienale
Per regolare l'inclinazione dello schienale, lungo.
I sedili anteriori elettrocomandati sono dotati di
ruotare la manopola. Spingere il sedile all'indietro/verso il basso una protezione dal sovraccarico che interviene
Per alzare/abbassare il sedile, agire verso fino al finecorsa. se il sedile è bloccato da qualche oggetto. In
l'alto/il basso. tal caso, portare la chiave in posizione I o 0 e
Regolare lo schienale in posizione eretta.
Pannello di comando del sedile elettroco- attendere qualche istante prima di regolare
mandato*. nuovamente il sedile.

1 Vale anche per il sedile elettrocomandato.


``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 75


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 76
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Sedili

Si può eseguire un solo movimento per volta Pulsante per la memorizzazione dell'impo-
(avanti/indietro/su/giù). stazione
1. Regolare il sedile e gli specchi retrovisori
Preparativi
esterni.
Il sedile può essere regolato entro un determi-
nato tempo dallo sbloccaggio della portiera 2. Tenere premuto il pulsante per la memo-
con il telecomando senza inserire la chiave nel rizzazione dell'impostazione e premere
03
blocchetto di accensione. Normalmente il contemporaneamente uno dei pulsanti
sedile viene regolato con la chiave in posizione memoria.
I ed è sempre possibile regolarlo a motore
Utilizzo dell'impostazione memorizzata

G014387
acceso.
Tenere premuto uno dei pulsanti memoria fin-
Sedile con funzione di memoria* ché il sedile e gli specchi retrovisori esterni non
si fermano. Se si rilascia il pulsante, il movi- Quando si sblocca l'automobile con la stessa
mento del sedile si interrompe. chiave del telecomando, all'apertura della por-
tiera del conducente vengono ripristinate le
Memoria della chiave* del telecomando posizioni memorizzate di sedile del condu-
Le posizioni di sedile del conducente e specchi cente e specchi retrovisori esterni.
retrovisori esterni si memorizzano nella memo-
ria della chiave quando si blocca l'automobile
NOTA
con la chiave del telecomando.
Se sono già posizionati correttamente, il
sedile e gli specchi retrovisori esterni non si
muovono.
G021134

La memoria della chiave può essere utilizzata


Memorizzazione dell'impostazione anche premendo il pulsante di sbloccaggio
Pulsante memoria sulla chiave del telecomando con la portiera
del conducente aperta.
Pulsante memoria
La memoria della chiave può essere attivata/
Pulsante memoria disattivata in Memoria chiave accens.

76 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 77
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Sedili

Imp. sedili e specchietti. Per la descrizione Sedili posteriori Abbassamento manuale dei poggiatesta
del menu, vedere pagina 120. posteriori esterni
Poggiatesta posteriore centrale
NOTA
La memoria delle due chiavi del teleco-
mando è indipendente dalla memoria del
sedile. 03

Arresto di emergenza
Se il sedile comincia a spostarsi, premere uno
dei pulsanti per fermarlo.

G018760
Per raggiungere la posizione del sedile memo-

G017624
rizzata nella memoria della chiave è possibile
riattivarne il movimento premendo il pulsante
Tirare la maniglia di bloccaggio più vicina al
di sbloccaggio sulla chiave del telecomando. Il poggiatesta può essere regolato in base poggiatesta per ribaltarlo in avanti.
La portiera del conducente deve essere aperta. all'altezza del passeggero. Il bordo superiore
del poggiatesta deve trovarsi al centro della Il poggiatesta può essere riposizionato
ATTENZIONE nuca. All'occorrenza, sollevarlo. manualmente (si deve sentire un "clic").
Pericolo di schiacciamento. Controllare che Per abbassare nuovamente il poggiatesta, pre- Ribaltamento degli schienali posteriori
i bambini non giochino con i comandi. Con- mere il pulsante (situato fra schienale e pog- Lo schienale posteriore in tre parti può essere
trollare che non vi siano ostacoli davanti, giatesta, vedere figura) e premere contempo- ribaltato in diversi modi per agevolare il tra-
dietro o sotto il sedile durante la regola- raneamente il poggiatesta verso il basso.
zione. Accertarsi che nessuno dei passeg- sporto di oggetti lunghi.
geri posteriori rimanga impigliato.
NOTA
Sedili elettroriscaldati/ventilati* Per ribaltare completamente in avanti gli
Per i sedili elettrocomandati/ventilati, vedere schienali posteriori può essere necessario
pagina 128. spostare in avanti i sedili anteriori e/o por-
tare i relativi schienali in posizione eretta.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 77


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 78
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Sedili

• Lo schienale sinistro può essere ribaltato abbassano automaticamente quando si


separatamente. ribaltano i rispettivi schienali.
• Lo schienale centrale può essere ribaltato Ribaltare lo schienale tenendo sollevata la
separatamente. maniglia di bloccaggio . L'indicatore
• Lo schienale destro può essere ribaltato rosso presso il fermo avverte che lo
insieme a quello centrale.
03 schienale è sbloccato.
• Tutti gli schienali possono essere ribaltati
contemporaneamente. Per riportarlo in posizione eretta procedere nel-
l'ordine inverso.

NOTA
Dopo aver riportato lo schienale in posi-
zione, l'indicatore rosso non deve più
essere visibile. Se è ancora visibile, lo schie-
nale non è bloccato.
G017747

ATTENZIONE
Dopo aver risistemato gli schienali e i pog-
giatesta posteriori, controllare che siano
bloccati correttamente.
G017903

Per ribaltare lo schienale centrale – sbloc-


care e abbassare il relativo poggiatesta,
vedere pagina 77. I poggiatesta esterni si

78
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 79
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Volante

Regolazione ATTENZIONE Avvisatore acustico


Regolare il volante e bloccarlo prima di met-
tersi in marcia.

In caso di servosterzo dipendente dalla velo-


cità*, è possibile regolare il livello di forza della 03
sterzata, vedere pagina 158.

Tastierine*

G021138

G021140
Regolazione del volante. Avvisatore acustico.
Leva - sbloccaggio del volante Premere il centro del volante per segnalare.
Posizioni del volante possibili
Il volante può essere regolato sia in altezza che
in profondità.
1. Tirare la leva verso di sé per sbloccare il

G021139
volante.
2. Regolare il volante nella posizione deside- Tastierine al volante.
rata. Regolatore elettronico della velocità,
3. Riportare indietro la leva per bloccare il vedere pagina 159
volante. Se la regolazione è difficile, muo- Regolatore elettronico della velocità adat-
vere leggermente il volante portando allo tivo, vedere pagina 161
stesso tempo la leva all'indietro.
Comando di audio e telefono vedere
pagina 137

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 79


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 80
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Comando luci L'intensità dell'illuminazione strumenti si Abbaglianti/anabbaglianti


regola con la rotella.

Comando incidenza fari


Il carico dell'automobile modifica l'incidenza
dei fari in altezza, cosa che può comportare
03
l'abbagliamento dei veicoli provenienti dalla
direzione opposta. Per evitarlo, regolare l'inci-
denza dei fari. Abbassare i fari se l'automobile
è molto carica.
1. Lasciare il motore acceso o la chiave del

G021141

G021142
telecomando in posizione I.
2. Girare la rotella verso l'alto/il basso per
Generalità sul comando luci. alzare/abbassare l'incidenza dei fari. Comando luci e leva del volante.
Rotella per regolare l'illuminazione di Posizione intermittenza abbaglianti
display e strumenti Le automobili con fari Bi-XenonŸ e Active Bi-
XenonŸ* sono dotate di comando incidenza fari Posizione abbaglianti
Retronebbia automatico, quindi sono sprovviste della
Fendinebbia* rotella.

Comando luci
Rotella del comando incidenza fari

Illuminazione strumenti
L'illuminazione display e strumenti si accende
in base alla posizione della chiave, vedere
pagina 73.
L'illuminazione display si attenua automatica-
mente al buio e la sensibilità si regola con la
rotella.

80 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 81
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Posi- Funzione essere disattivata da un riparatore autorizzato Fari Active Bi-XenonŸ* Ÿ

Volvo.
zione
In posizione si attivano sempre auto-
Anabbaglianti automatici*/
spenti. Solo intermittenza abba- maticamente gli anabbaglianti quando il
glianti. motore è acceso o la chiave del telecomando
è in posizione II. 03
Luci di posizione/parcheggio.
Abbaglianti
Gli abbaglianti si possono accendere soltanto
Anabbaglianti automatici.
Abbaglianti e intermittenza quando il comando luci è in posizione .

G021143
abbaglianti funzionano in que- Accendere/spegnere gli abbaglianti portando
sta posizione. la leva del volante al finecorsa verso il volante
e rilasciandola. Fascio di luce con funzione disattivata (sinistra) o
Quando gli abbaglianti sono accesi, è accesa attivata (destra).
NOTA
la spia sul quadro comandi combinato. Se l'automobile è dotata di fari attivi (Active Bi-
Gli abbaglianti possono essere attivati sol-
XenonŸ Lights, ABL), la luce dei fari segue i
tanto in posizione . movimenti del volante per garantire la massima
illuminazione in curva e negli incroci, aumen-
Intermittenza abbaglianti tando la sicurezza.
Portare la leva del volante leggermente verso il La funzione si attiva automaticamente all'av-
volante in posizione intermittenza abbaglianti. viamento dell'automobile. La spia sul pulsante
Gli abbaglianti rimangono accesi finché la leva
nel quadro centrale è accesa quando la
non viene rilasciata.
funzione è attivata e lampeggia se è difettosa.
Anabbaglianti La funzione è attiva soltanto al tramonto o di
Quando si accende il motore si attivano auto- notte quando l'automobile è in movimento.
maticamente* gli anabbaglianti se il comando La funzione può essere attivata/disattivata con
luci è in posizione . All'occorrenza, la il pulsante.
funzione automatica degli anabbaglianti può

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 81


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 82
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Luci di posizione/parcheggio Luci di arresto Fendinebbia*


Le luci di arresto si accendono automatica-
mente in caso di frenata.

Luce del freno di emergenza e


lampeggiatori di emergenza automatici
03 EBL
La funzione Emergency Brake Lights (EBL) si
attiva in caso di frenata brusca o di attivazione
dei freni ABS. La funzione attiva il lampeggio
delle luci di arresto per richiamare immediata-

G021144

G021145
mente l'attenzione dei veicoli che seguono.
Il sistema si attiva se l'ABS rimane attivo per
Comando luci in posizione luci di posizione/par- più di 0,5 secondi o in caso di frenata brusca a Pulsante dei fendinebbia.
cheggio.
velocità superiori a 50 km/h. Quando la velocità I fendinebbia possono essere accesi assieme
Portare il comando luci in posizione centrale dell'automobile scende al di sotto di 30 km/h, ad abbaglianti/anabbaglianti o alle luci di posi-
(contemporaneamente si accende la luce della le luci di arresto riprendono a funzionare nor- zione/parcheggio.
targa). malmente e i lampeggiatori di emergenza si
Premere il pulsante ON/OFF. La spia sul pul-
Le luci di posizione posteriori si accendono attivano automaticamente. I lampeggiatori di
sante si accende quando sono accesi i fendi-
anche quando si apre il portellone per richia- emergenza rimangono attivi finché non si
nebbia.
mare l'attenzione dei veicoli che seguono. accelera oppure possono essere disattivati
con il relativo pulsante.
NOTA
Le disposizioni relative all'utilizzo dei fendi-
nebbia variano da Paese a Paese.

82 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 83
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Retronebbia Lampeggiatori di emergenza Indicatori di direzione

03

G021146

G021147

G021148
Pulsante del retronebbia. Pulsante dei lampeggiatori di emergenza. Indicatori di direzione.
Il retronebbia è costituito da una luce poste- Premere il pulsante per attivare i lampeggiatori Breve sequenza intermittente
riore e può essere acceso solo in combina- di emergenza. Quando sono attivi i lampeggia- Portare la leva del volante verso l'alto o
zione con abbaglianti/anabbaglianti o fendi- tori di emergenza, lampeggiano entrambe le verso il basso alla prima posizione e rila-
nebbia. spie degli indicatori di direzione nel quadro sciarla. Gli indicatori di direzione lampeg-
comandi combinato. giano tre volte.
Premere il pulsante ON/OFF. La spia di con-
trollo del retronebbia nel quadro I lampeggiatori di emergenza si attivano auto-
maticamente in caso di frenata brusca che Sequenza intermittente continua
comandi combinato e la spia sul pulsante si Portare la leva del volante verso l'alto o
accendono quando il retronebbia è acceso. attiva le luci del freno di emergenza (EBL), a
velocità inferiori a 30 km/h. Rimangono attivi verso il basso all'ultima posizione.
Il retronebbia si spegne automaticamente quando l'automobile si ferma e si disattivano La leva si ferma in posizione ed è riportata alla
quando si spegne il motore. automaticamente quando si riprende la marcia posizione originaria manualmente o automati-
o si preme il relativo pulsante. camente con il movimento del volante.
NOTA
Spie indicatori di direzione
Le disposizioni relative all'utilizzo dei retro- Per le spie degli indicatori di direzione, vedere
nebbia variano da Paese a Paese.
pagina 68.

``

83
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 84
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Illuminazione abitacolo Illuminazione anteriore del padiglione Specchio di cortesia


Le luci di lettura anteriori si accendono o spen- La luce dello specchietto di cortesia, vedere
gono con il relativo pulsante nella mensola del pagina 192, si accende o spegne quando la
padiglione. copertura viene aperta o chiusa.

Illuminazione del padiglione posteriore Illuminazione bagagliaio


03 L'illuminazione bagagliaio si accende o spegne
quando il portellone viene aperto o chiuso.

Illuminazione automatica
Con il pulsante dell'illuminazione abitacolo si
possono selezionare tre modalità di illumina-

G021149
zione dell'abitacolo:

Comandi nella mensola del padiglione per le luci • OFF - lato destro premuto, l'illuminazione
di lettura e l'illuminazione abitacolo anteriori. automatica è disattivata.
Luce di cortesia sinistra • Posizione neutra - l'illuminazione auto-

G021150
matica è attivata.
Luce di cortesia destra
Illuminazione del padiglione posteriore. • ON - lato sinistro premuto, l'illuminazione
Illuminazione abitacolo abitacolo è attivata.
Le luci si accendono o spengono premendo il
Tutta l'illuminazione abitacolo può essere Posizione neutra
relativo pulsante.
accesa o spenta manualmente entro 30 minuti Quando il pulsante è in posizione neutra, l'illu-
da quando: Luci di cortesia minazione abitacolo si accende e spegne auto-
Le luci di cortesia (e l'illuminazione abitacolo) maticamente come segue.
• si spegne il motore e la chiave del teleco-
si accendono o spengono quando una portiera
mando si trova in posizione 0 L'illuminazione abitacolo si accende e rimane
viene aperta o chiusa. accesa per 30 secondi se:
• si è sbloccata l'automobile ma non si è
ancora acceso il motore. Luce cassetto portaoggetti • si sblocca l'automobile con la chiave del
La luce del cassetto portaoggetti si accende o telecomando o lo stelo della chiave, vedere
spegne quando il cassetto viene aperto o pagine 43 o 46
chiuso. • si spegne il motore e la chiave del teleco-
mando si trova in posizione 0.

84
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 85
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

L'illuminazione abitacolo si spegne quando: vettura Impostazioni luci Durata Regolazione del fascio di luce
• si avvia il motore; Home safe light. Per la descrizione del menu,
vedere pagina 120.
• si blocca l'automobile.
L'illuminazione abitacolo si accende e rimane
accesa per 2 minuti all'apertura di una portiera. Durata approach light
L'illuminazione di sicurezza si accende con la 03
Se una luce viene accesa manualmente e l'au- chiave del telecomando, vedere pagina 43, e si
tomobile viene bloccata, si spegne automati- utilizza per accendere le luci dell'automobile a
camente dopo 2 minuti. distanza.
Quando si attiva la funzione con il teleco-
Durata Home safe light

G021151
mando, si accendono luci di parcheggio, indi-
Una parte dell'illuminazione esterna può rima- catori di direzione, luci degli specchi retrovisori
nere accesa e funzionare da luce di orienta- esterni, luce della targa, illuminazione del padi- Fascio di luce per il traffico con guida a sinistra.
mento dopo il bloccaggio dell'automobile. glione e illuminazione pavimento.
1. Estrarre la chiave del telecomando dal Il tempo di accensione dell'illuminazione di
blocchetto di accensione. sicurezza può essere impostato in
2. Portare la leva sinistra del volante al fine- Impostazioni vettura Impostazioni luci
corsa verso il volante e rilasciarla. La fun- Durata approach light. Per la descrizione
zione si attiva allo stesso modo dell'inter- del menu, vedere pagina 120.
mittenza abbaglianti, vedere pagina 80.
3. Uscire dall'auto e chiudere a chiave la por-
tiera.

G021152
Quando si attiva la funzione, si accendono
anabbaglianti, luci di parcheggio, indicatori di
direzione, luci degli specchi retrovisori esterni, Fascio di luce per il traffico con guida a destra.
luce della targa, illuminazione del padiglione e Per non abbagliare i veicoli che viaggiano in
luci di cortesia. direzione opposta, è possibile regolare il fascio
Il tempo di accensione delle luci di orienta- di luce dei fari nelle posizioni guida a destra e
mento può essere impostato in Impostazioni
``

85
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 86
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

guida a sinistra. Con il fascio di luce corretto si A seconda del Paese in cui è consegnata l'au- • C = RHD Right (guida a destra, vetro
illumina anche meglio il ciglio della strada. tomobile, la posizione normale si riferisce al destro)
traffico con guida a destra o sinistra. • D = RHD Left (guida a destra, vetro sini-
Fari Bi-XenonŸ e Active Bi-XenonŸ*
Ÿ Ÿ

stro)
Esempio 1
Se un'automobile consegnata in Svezia deve 2. Trasferire la sagoma su un materiale
essere guidata in Inghilterra, i fari devono impermeabile autoadesivo e ritagliarla.
03 essere impostati sul fascio di luce contrario, Tracciare anche i punti rossi.
vedere figura precedente.
3. Sistemare le sagome autoadesive sul vetro
Esempio 2 del faro allineando i punti rossi a quelli di
Un'automobile consegnata in Inghilterra è riferimento, vedere figure seguenti.
impostata per il traffico con guida a sinistra con
i fari in posizione normale, vedere figura pre-
cedente.

G019442
Fari alogeni
Comando per la regolazione del fascio di luce. Per i fari alogeni, il fascio di luce si regola con
la mascheratura del cristallo dei fari. La qualità
Posizione normale - il fascio di luce è cor-
del fascio di luce si riduce leggermente.
retto per il Paese in cui è consegnata l'au-
tomobile. Mascheratura dei fari
Posizione regolata - per impostare il fascio 1. Copiare le sagome A e B (automobili con
di luce contrario. guida a sinistra) oppure C e D (automobili
con guida a destra) in scala 1:2, vedere
pagina 88. Utilizzare ad esempio una
ATTENZIONE
fotocopiatrice con funzione di ingrandi-
I fari Bi-Xenon richiedono particolare cau- mento:
tela poiché sono dotati di gruppo ad alta
tensione. • A = LHD Right (guida a sinistra, vetro
destro)
• B = LHD Left (guida a sinistra, vetro sini-
stro)

86 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 87
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Mascheratura dei fari alogeni

03

G033025
Riga superiore: maschera per un'automobile con guida a sinistra, sagome A e B. Riga inferiore: maschera per un'automobile con guida a destra, sagome C e D.

``

87
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 88
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Illuminazione

Sagome per fari alogeni

03

G021155
88
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 89
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Tergicristalli e lavacristalli

Tergicristalli Pulizia continua Attivare e impostare la sensibilità


I tergicristalli lavorano a velocità nor- Per attivare il sensore pioggia, l'automobile
male. deve essere accesa oppure la chiave del tele-
comando deve essere in posizione I o II e la
I tergicristalli lavorano a velocità alta.
leva dei tergicristalli deve essere in posizione
0 oppure in posizione passata singola.
Attivare il sensore pioggia premendo il pul- 03
IMPORTANTE
Prima di attivare i tergicristalli in inverno, sante . I tergicristalli effettuano una pas-
accertarsi che le spazzole non siano bloc- sata.
cate dal ghiaccio e che neve e ghiaccio
Portando la leva verso l'alto, i tergicristalli effet-
siano stati rimossi da parabrezza e lunotto.

G018663
tuano un'altra passata.
Ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la
Tergicristalli e lavacristalli. IMPORTANTE sensibilità e verso il basso per ridurla. (Ruo-
Sensore pioggia ON/OFF Utilizzare sempre molto liquido lavacristalli tando la rotella verso l'alto i tergicristalli effet-
per lavare il parabrezza. Il parabrezza deve tuano un'altra passata.)
Rotella di sensibilità/frequenza essere bagnato al passaggio dei tergicri-
stalli. Disattivare
Tergicristalli spenti Disattivare il sensore pioggia premendo il pul-
Portare la leva in posizione 0 per sante o portando la leva verso il basso
disattivare i tergicristalli. Sensore pioggia*
Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua sul in un altro programma dei tergicristalli.
Una sola passata parabrezza e attiva automaticamente i tergicri- Il sensore pioggia si disattiva automaticamente
Portare la leva verso l'alto e rilasciarla stalli. La sensibilità del sensore pioggia si quando si estrae la chiave dal blocchetto di
per eseguire una passata. regola con la rotella. accensione o 5 minuti dopo lo spegnimento del
Quando il sensore pioggia è attivato, si accen- quadro.
Pulizia a intermittenza
dono una spia sul pulsante e la spia del sensore
Impostare con la rotella il numero di
passate per unità di tempo quando è pioggia sul display destro del quadro
selezionata la pulizia a intermittenza. comandi combinato.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 89


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 90
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Tergicristalli e lavacristalli

IMPORTANTE Dopo aver rilasciato la leva, i tergicristalli effet- Tergilunotto e lavalunotto


tuano alcune passate supplementari. I fari ven-
I tergicristalli possono attivarsi e danneg- gono lavati alternativamente per evitare la
giarsi in caso di lavaggio automatico. Disat- riduzione della luminosità.
tivare il sensore pioggia con l'automobile
accesa o la chiave del telecomando in posi-
zione I o II. La spia nel quadro comandi NOTA
03 combinato e la spia sul pulsante si spen-
Viene lavato un faro per volta.
gono.

Ugelli lavacristalli riscaldati*


Lavaggio di fari, parabrezza e lunotto Gli ugelli lavacristalli si riscaldano automatica-

G017632
mente in climi rigidi per evitare che il liquido
lavacristalli congeli.

Lavaggio ad alta pressione dei fari* Tergilunotto – pulizia a intermittenza


Il lavaggio ad alta pressione dei fari consuma Tergilunotto – intervalli costanti
grandi quantità di liquido lavacristalli. Per
risparmiare liquido, i fari vengono lavati auto- Portando la leva in avanti (vedere freccia nella
maticamente ogni 5 passate sul parabrezza. figura sopra) si attivano il lavalunotto e il tergi-
lunotto.
Tergicristalli – retromarcia
G019401

Se si inserisce la retromarcia con i tergicristalli


attivati, si attiva la pulizia a intermittenza del
Funzione di lavaggio. lunotto 1. La funzione si disattiva al disinseri-
mento della retromarcia.
Lavaggio del parabrezza
Portare la leva verso il volante per attivare i Se il tergilunotto era già attivo a intervalli
lavacristalli e i lavafari. costanti, mantiene questa impostazione.

1 Questa funzione (pulizia a intermittenza in retromarcia) può essere disattivata. Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

90 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 91
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Tergicristalli e lavacristalli

NOTA
Nelle automobili con sensore pioggia, il ter-
gilunotto si attiva durante la retromarcia se
piove e il sensore è attivo.

03

91
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 92
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Finestrini e specchi retrovisori

Generalità Alzacristalli elettrici ATTENZIONE


Vetro laminato Prima di chiudere i finestrini, anche quando
Il vetro è rinforzato, quindi fornisce si utilizza la chiave del telecomando, accer-
una maggiore protezione dai tentativi tarsi di non schiacciare parti del corpo dei
passeggeri, in particolare se bambini.
G021849

di effrazione e un migliore isolamento


03 acustico dell'abitacolo. Il parabrezza
e gli altri cristalli* sono realizzati in vetro lami- ATTENZIONE
nato.
Se vi sono bambini sull'automobile, togliere
Strato antipolvere e idrorepellente* sempre la corrente degli alzacristalli
estraendo la chiave del telecomando prima
I finestrini sono trattati con uno strato

G018516
di lasciare l'automobile.
superficiale che garantisce una visi-
bilità ottimale anche in caso di pioggia. Cura,
vedere pagina 271. Pannello di comando nella portiera del condu- Azionamento
cente.

IMPORTANTE Fermo elettrico per l'apertura delle por-


tiere* e dei finestrini posteriori, vedere
Non utilizzare raschietti di metallo per pagina 58.
rimuovere il ghiaccio dai cristalli. Utilizzare
la funzione di riscaldamento elettrico per Comando dei finestrini posteriori
rimuovere il ghiaccio dagli specchi. Utiliz-
zando un raschietto si potrebbe graffiare il Comando dei finestrini anteriori
vetro.
ATTENZIONE

G018517
Prima di chiudere i finestrini dalla portiera
del conducente, accertarsi di non schiac-
ciare parti del corpo dei passeggeri poste-
riori. Azionamento degli alzacristalli.
Azionamento senza funzione automatica
Azionamento con funzione automatica

92 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 93
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Finestrini e specchi retrovisori

Con il pannello di comando nella portiera del Azionamento senza funzione automatica ATTENZIONE
conducente si possono azionare tutti gli alza- Portare leggermente verso l'alto/il basso uno
cristalli. Con i pannelli di comando delle altre dei comandi. Gli alzacristalli si chiudono/ Affinché la protezione antischiacciamento
portiere si possono comandare solo i rispettivi funzioni occorre effettuare il ripristino.
aprono finché si agisce sul comando.
alzacristalli. Gli alzacristalli possono essere
Azionamento con funzione automatica
azionati solo con un pannello di comando alla
Portare verso l'alto/il basso al finecorsa uno dei Specchi retrovisori esterni
volta. 03
comandi e rilasciarlo. Il finestrino raggiunge
Per utilizzare gli alzacristalli, la chiave del tele- automaticamente il finecorsa.
comando deve essere in posizione I o II. Dopo Telecomando e pulsanti della chiusura
avere spento il motore, gli alzacristalli possono
centralizzata
essere azionati per alcuni minuti anche se si è
Tutti i finestrini si possono aprire/chiudere
estratta la chiave del telecomando finché la
automaticamente con la chiave del teleco-
portiera non viene aperta.
mando o i pulsanti della chiusura centralizzata:
La chiusura dei finestrini si interrompe e il fine-
± Tenere premuto il pulsante di bloccaggio
strino si apre se il relativo movimento è impe-
finché i finestrini non iniziano ad aprirsi/
dito. È possibile bypassare la protezione

G018518
chiudersi. Per interrompere l'apertura/la
antischiacciamento se la chiusura si è inter-
chiusura, premere nuovamente il pulsante
rotta ad esempio a causa del ghiaccio, tenendo
di bloccaggio. Comando degli specchi retrovisori esterni.
premuto il pulsante finché il finestrino non si è
chiuso. La protezione antischiacciamento si Reimpostazione Regolazione
riattiva dopo qualche istante. Se si scollega la batteria, occorre reimpostare 1. Premere il pulsante L per lo specchio retro-
la funzione di apertura automatica affinché fun- visore sinistro o il pulsante R per quello
NOTA zioni correttamente. destro. La spia nel pulsante si accende.
Per ridurre il rumore del vento con i finestrini 1. Agire verso l'alto sulla parte anteriore del 2. Regolare la posizione con la levetta di
posteriori aperti, si consiglia di aprire leg- pulsante per chiudere il finestrino al fine-
germente anche i finestrini anteriori. regolazione al centro.
corsa e tenerla in posizione per 1 secondo.
3. Premere nuovamente il pulsante L o R. La
2. Rilasciare brevemente il pulsante. spia deve spegnersi.
3. Agire nuovamente verso l'alto sulla parte
anteriore del pulsante per 1 secondo.

``

93
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 94
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Finestrini e specchi retrovisori

ATTENZIONE specchietti. Per la descrizione del menu, l'estrazione elettriche funzionino corretta-
vedere pagina 120. mente.
Gli specchi sono grandangolari per garan-
tire una visione ottimale. Gli oggetti potreb- Angolazione dello specchio retrovisore 1. Ripiegare gli specchi con i pulsanti L e R.
bero sembrare più lontani di quello che sono durante un parcheggio 2. Aprirli nuovamente con i pulsanti L e R.
in realtà. Lo specchio retrovisore può essere angolato
verso il basso, ad esempio per vedere il bordo A questo punto gli specchi sono reimpostati in
03 posizione neutra.
Specchi retrovisori elettrici ripiegabili* della strada durante un parcheggio.
Gli specchi possono essere ripiegati per il par- ± Inserire la retromarcia e premere il pulsante Illuminazione di sicurezza e luci di
cheggio o la guida in spazi stretti. L o R. orientamento
1. Premere i pulsanti L e R contemporanea- Quando si disinserisce la retromarcia, lo spec- La lampadina sugli specchi retrovisori si
mente. chio retrovisore ritorna nella posizione origina- accende quando si attivano l'illuminazione di
ria dopo circa 10 secondi. È possibile ripristi- sicurezza o le luci di orientamento, vedere
2. Rilasciarli dopo circa 1 secondo. Gli spec-
nare la posizione originaria prima di questo pagina 85.
chi si fermano automaticamente in posi-
zione completamente ripiegata. intervallo premendo il pulsante L o R.
Ripiegamento automatico al bloccaggio Lunotto termico e specchi retrovisori
Aprire nuovamente gli specchi premendo L e
R contemporaneamente. Gli specchi si fer- Quando si blocca/sblocca l'automobile con la esterni elettroriscaldati
mano automaticamente in posizione aperta. chiave del telecomando, gli specchi si ripie-
gano/aprono automaticamente.
Memorizzazione della posizione*
La funzione può essere attivata/disattivata in
Le posizioni degli specchi retrovisori si memo-
Impostazioni vettura Chiudi specchietti.
rizzano nella memoria della chiave quando si
blocca l'automobile con la chiave del teleco- Per la descrizione del menu, vedere
mando. Quando si sblocca l'automobile con la pagina 120.
stessa chiave del telecomando, all'apertura Ritorno alla posizione neutra
della portiera del conducente vengono ripristi- Gli specchi che sono stati spostati per cause
nate le posizioni memorizzate degli specchi esterne devono essere riportati elettricamente

G021341
retrovisori e del sedile del conducente. alla posizione neutra, affinché la ritrazione e
La funzione può essere attivata/disattivata in
Memoria chiave accens. Imp. sedili e

94 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 95
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Finestrini e specchi retrovisori

Utilizzare la funzione di riscaldamento per Specchio retrovisore interno bagliamento dello specchio retrovisore. Gli
rimuovere il ghiaccio e la condensa da lunotto specchi con funzione antiabbagliamento auto-
e specchi retrovisori esterni. matica sono sprovvisti del comando.
Premendo il pulsante una volta si attiva con-
temporaneamente il riscaldamento di lunotto e
specchi retrovisori esterni. Quando la funzione
è attiva, la spia nel pulsante è accesa. Il riscal- 03
damento si disattiva automaticamente dopo un
tempo dipendente dalla temperatura esterna.
Il lunotto termico si attiva automaticamente se
si accende l'automobile a una temperatura

G021342
esterna inferiore a +7 °C.
Lo sbrinamento automatico può essere impo- Comando della funzione antiabbaglia-
stato in Impostazioni clima Sbrinam. mento
post. autom.. Selezionare On o Off. Per la
descrizione del menu, vedere pagina 120. Funzione antiabbagliamento manuale
Se la luce proveniente da dietro è molto forte,
può riflettersi nello specchio e abbagliare il
conducente. Se la luce proveniente da dietro è
fastidiosa, attivare la funzione antiabbaglia-
mento con il relativo comando:
1. Attivare la funzione antiabbagliamento
portando il comando verso l'abitacolo.
2. Ritornare alla posizione normale portando
il comando verso il parabrezza.

Funzione antiabbagliamento
automatica*
Se la luce proveniente da dietro è molto forte,
si attiva automaticamente la funzione antiab-

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 95


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 96
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Tettuccio apribile elettrocomandato*

Generalità Per l'apertura manuale, portare il comando Apertura verticale


Il comando del tettuccio apribile si trova nel all'indietro nel punto di pressione per l'apertura
padiglione. Il tettuccio apribile può essere manuale. Il tettuccio si apre finché si tiene pre-
aperto in verticale (bordo posteriore) o in oriz- muto il pulsante.
zontale. La chiave deve trovarsi in posizione I Chiusura
o II per aprire il tettuccio apribile. Per la chiusura manuale, portare il comando in
03 avanti fino al punto di pressione per la chiusura
Apertura orizzontale manuale. Il tettuccio si chiude finché si tiene
premuto il pulsante.

ATTENZIONE

G028900
Pericolo di schiacciamento alla chiusura del
tettuccio apribile. La funzione di protezione Apertura verticale, bordo posteriore verso l'alto.
antischiacciamento del tettuccio apribile
funziona solo durante la chiusura automa- Aprire premendo il bordo posteriore del
tica, non quella manuale. comando verso l'alto.
Chiudere tirando il bordo posteriore del
comando verso il basso.
G017823

Per la chiusura automatica, portare il comando


in posizione chiusura automatica e rilasciarlo.
Apertura orizzontale, indietro/avanti. L'alimentazione di corrente al tettuccio apribile
Apertura automatica si interrompe estraendo la chiave del teleco-
mando dal blocchetto di accensione.
Apertura manuale
Chiusura manuale ATTENZIONE
Chiusura automatica Se vi sono bambini sull'automobile:
Togliere sempre la corrente del tettuccio
Apertura apribile estraendo la chiave del teleco-
Per aprire completamente il tettuccio apribile, mando prima di lasciare l'automobile.
tirare indietro il comando in posizione apertura
automatica e rilasciarlo.

96 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 97
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Tettuccio apribile elettrocomandato*

Chiusura con la chiave del telecomando apre il tettuccio apribile, la tendina parasole
o il pulsante della chiusura centralizzata. arretra automaticamente. Afferrare la maniglia
e portare la tendina in avanti per utilizzarla.

Protezione antischiacciamento
Il tettuccio apribile è dotato di protezione anti-
schiacciamento che si attiva in caso di chiu- 03
sura automatica se qualcosa impedisce il
movimento del tettuccio. Quando rileva l'osta-
colo, il tettuccio apribile si ferma e si apre
automaticamente alla posizione di apertura
precedentemente selezionata.

G021345
Una pressione prolungata del pulsante di bloc-
caggio chiude il tettuccio apribile e tutti i fine-
strini, vedere pagine 43 e 53. Le portiere e il
portellone si bloccano. Per interrompere la
chiusura, premere nuovamente il pulsante di
bloccaggio.

ATTENZIONE
Prima di chiudere il tettuccio apribile con la
chiave del telecomando, controllare che
nessun passeggero vi infili le mani o altre
parti del corpo.

Tendina parasole
Il tettuccio apribile è dotato di una tendina
parasole estraibile manualmente. Quando si

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 97


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 98
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Avviamento del motore

Motori a benzina e diesel 2. Tenere premuto a fondo il pedale della fri- ATTENZIONE
zione 1. Nelle automobili con cambio auto-
matico, premere il pedale del freno. Non estrarre mai la chiave del telecomando
dal blocchetto di accensione durante la
3. Premere il pulsante START/STOP guida o il traino dell'automobile. Si può atti-
ENGINE, quindi rilasciarlo. vare il bloccasterzo impedendo la manovra
dell'automobile.
03
NOTA Non estrarre mai la chiave del telecomando
con funzione di avviamento senza chiave*
Nelle automobili con motore diesel 2.0D, dall'automobile durante la guida o il traino.
l'accensione del motore può essere legger-
mente ritardata – nel frattempo, il display
visualizza Preriscaldamento motore. NOTA

G021126
Per alcuni tipi di motore, il regime minimo
Blocchetto di accensione con chiave del teleco- Il motorino di avviamento rimane attivo finché all'avviamento a freddo può essere decisa-
mando e pulsante di avviamento e arresto (per non si accende il motore, ma non oltre 10 mente superiore al normale. Questo avviene
maggiori informazioni, vedere pagina 73). secondi (60 secondi per i motori diesel). al fine di portare rapidamente l'impianto di
depurazione dei gas di scarico alla normale
Se il motore non si accende entro 10 secondi, temperatura di esercizio per ridurre le emis-
IMPORTANTE
riprovare tenendo premuto il pulsante START/ sioni e l'impatto sull'ambiente.
Non inserire la chiave del telecomando STOP ENGINE finché il motore non si
all'indietro. accende.
Avviamento senza chiave
Afferrare l'estremità con lo stelo della chiave Seguire le fasi 2–3 per accendere i motori a
staccabile, vedere pagina 46. ATTENZIONE benzina e diesel.
Estrarre sempre la chiave del telecomando
1. Nelle automobili con chiave del teleco- dal blocchetto di accensione quando si NOTA
mando, inserire la chiave nel blocchetto di lascia l'automobile, in particolare se vi sono
accensione. Premere leggermente la bambini al suo interno. Una condizione per l'avviamento dell'auto-
chiave finché non si inserisce corretta- mobile è che una delle chiavi del teleco-
mando con funzione di avviamento senza
mente.
chiave* dell'automobile si trovi nell'abita-
colo o nel bagagliaio.

1 Se l'automobile è in movimento, è sufficiente premere il pulsante START/STOP ENGINE per accenderla.

98
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 99
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Avviamento del motore

Bloccasterzo
Il bloccasterzo si disattiva quando si inserisce
la chiave del telecomando nel blocchetto di
accensione 2 e si attiva quando si estrae la
chiave.
Attivare il bloccasterzo quando si lascia l'au-
03
tomobile per ridurre il rischio di furto.

2 Sulle automobili dotate di avviamento senza chiave*, il bloccasterzo si disattiva premendo una volta il pulsante di avviamento. Il bloccasterzo si attiva quando si spegne il motore e si apre la portiera
del conducente.

99
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 100
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Avviamento del motore – Flexifuel

Generalità sull'avviamento con Elemento termico monoblocco* preriscaldato riducono notevolmente le emis-
Flexifuel sioni e il consumo di carburante. Si consiglia
Il motore si accende allo stesso modo dei quindi di utilizzare sempre l'elemento termico
motori a benzina. monoblocco in inverno.

ATTENZIONE
03
In caso di difficoltà di avviamento
Se il motore non si accende al primo tentativo: L'elemento termico monoblocco è azionato
da un sistema ad alta tensione. La ricerca
• Effettuare qualche altro tentativo di avvia- dei guasti e la riparazione degli elementi ter-
mento con il pulsante START/STOP mici monoblocco e dei relativi collegamenti
ENGINE. devono essere effettuate solo da un ripara-
tore autorizzato Volvo.
Se il motore ancora non si accende

G019754
Se la temperatura esterna è inferiore a +5 °C:
NOTA
1. Lasciare inserito l'elemento termico mono-
blocco elettrico per almeno 1 ora. Importante per il trasporto di taniche di car-
Alimentazione dell'elemento termico mono- burante:
2. Effettuare qualche altro tentativo di avvia- blocco.
In caso di arresto del motore per esauri-
mento con il pulsante START/STOP A temperature inferiori a -10 °C, se l'automo- mento del carburante, se il bioetanolo E85
ENGINE. bile è rifornita con bioetanolo E85, si consiglia contenuto nella tanica è molto freddo può
di utilizzare l'elemento termico monoblocco causare problemi di accensione. Per evitare
IMPORTANTE per circa 2 ore per agevolare l'accensione del questo inconveniente, rabboccare la tanica
motore. con benzina a 95 ottani.
Se il motore non si accende nonostante
numerosi tentativi di avviamento, rivolgersi Minore è la temperatura maggiore è il tempo di
a un riparatore autorizzato Volvo. attivazione dell'elemento termico mono- Per maggiori informazioni sul bioetanolo E 85
blocco. A -20 °C si consiglia di utilizzare il per Flexifuel, vedere pagina 210 e 287.
riscaldatore per circa 3 ore.
Le automobili predisposte per bioetanolo E85
presentano un elemento termico monoblocco
elettrico*. L'accensione e l'utilizzo di un motore

100 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 101
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Avviamento del motore – Flexifuel

Adattamento al carburante
Se si fa rifornimento di benzina dopo aver uti-
lizzato bioetanolo E85 (o viceversa), all'inizio il
motore può funzionare in modo leggermente
irregolare. È quindi importante lasciare che il
motore si adatti alla nuova miscela di carbu-
rante. 03
L'adattamento avviene automaticamente gui-
dando l'automobile per un certo tempo a velo-
cità costante.

IMPORTANTE
Dopo aver cambiato la miscela di carbu-
rante nel serbatoio, è necessario eseguire
un adattamento guidando l'automobile a
velocità costante per circa 15 minuti.

Se la batteria si è scaricata o è stata scollegata,


il tempo di guida necessario per l'adattamento
è leggermente superiore in quanto la memoria
dell'elettronica è vuota.

101
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 102
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Avviamento del motore – batteria esterna

Ausilio all'avviamento 4. Collegare il cavo di avviamento rosso al minuto a una velocità leggermente supe-
terminale positivo della batteria ausiliaria riore al minimo, 1500 giri/min.
. 10. Avviare il motore dell'automobile con la
5. Aprire i fermagli sulla copertura anteriore batteria scarica. Non toccare i terminali
della batteria e rimuovere la copertura, durante il tentativo di avviamento. Sussiste
vedere pagina 245. il rischio di scintille.
03
6. Collegare il cavo di avviamento al terminale 11. Scollegare i cavi di avviamento, prima
positivo della batteria , ubicato sotto la quello nero quindi quello rosso. Verificare
copertura in plastica pieghevole. che nessuno dei morsetti del cavo di avvia-
mento nero entri in contatto con il terminale
7. Collegare un morsetto del cavo di avvia- positivo della batteria o il morsetto colle-

G021347
mento nero al terminale negativo della bat- gato del cavo di avviamento rosso.
teria ausiliaria .
Se la batteria è scarica, l'automobile può ATTENZIONE
essere avviata utilizzando un'altra batteria. IMPORTANTE La batteria può sviluppare un gas altamente
Quando si impiega un ausilio all'avviamento, Collegare il cavo di avviamento con cautela esplosivo. Una scintilla, che potrebbe
procedere come segue per evitare il rischio di per evitare cortocircuiti con altri componenti essere generata collegando il cavo di avvia-
esplosioni: nel vano motore. mento in modo errato, è sufficiente a far
esplodere la batteria. La batteria contiene
1. Portare la chiave del telecomando in posi- acido solforico, che in ragione dell'alto
zione 0, vedere pagina 73. 8. Collegare l'altro morsetto al terminale di potere corrosivo può causare gravi lesioni.
massa (bordo superiore della staffa del Se l'acido solforico viene a contatto con
2. Controllare che la batteria ausiliaria eroghi motore destra, testa della vite esterna) occhi, pelle o indumenti, risciacquare
una tensione di 12 V. abbondantemente con acqua. Se spruzzi di
. Controllare che i morsetti dei cavi di
3. Se la batteria ausiliaria si trova su un'altra acido raggiungono gli occhi, rivolgersi
avviamento siano collegati correttamente immediatamente a un medico.
automobile, spegnere il motore dell'auto- in modo da non generare scintille durante
mobile di soccorso e assicurarsi che le due il tentativo di avviamento.
automobili non si tocchino.
9. Avviare il motore dell'automobile di soc-
corso. Far funzionare il motore per qualche

102
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 103
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Cambio

Manuale - 5 marce Inibitore di retromarcia - 5 marce Manuale - 6 marce

03

G021349
G021348

G021348
• Premere a fondo il pedale della frizione a L'inibitore di retromarcia previene l'inseri- • Premere a fondo il pedale della frizione a
ogni cambio di marcia. mento involontario della retromarcia durante la ogni cambio di marcia.
normale marcia in avanti.
• Togliere il piede dal pedale della frizione tra • Togliere il piede dal pedale della frizione tra
i cambi di marcia. Inserire la retromarcia solo quando l'automo- i cambi di marcia.
• Seguire lo schema delle marce illustrato. bile è ferma. • Seguire lo schema delle marce illustrato.
Per ottenere la migliore economia di carbu- • Per inserire la retromarcia, occorre innan- Per ottenere la migliore economia di carbu-
rante utilizzare sempre le marce più alte pos- zitutto portare la leva marce in rante utilizzare sempre le marce più alte pos-
sibili. posizione N. La retromarcia non può quindi sibili.
essere inserita direttamente dalla 5a per
effetto dell'inibitore di retromarcia.

``

103
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 104
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Cambio

Inibitore di retromarcia - 6 marce Cambio automatico Geartronic IMPORTANTE


L'automobile deve essere ferma quando si
seleziona la posizione P.

Posizione di retromarcia (R)


03 L'automobile deve essere ferma quando si
seleziona la posizione R.
Posizione neutra (N)
Non è selezionata alcuna marcia e il motore
può essere avviato. Inserire il freno di stazio-

G021349

G021350
namento quando l'automobile è ferma con la
leva selettrice in posizione N.
L'inibitore di retromarcia previene l'inseri- Il display informativo visualizza la posizione Posizione di marcia (D)
mento involontario della retromarcia durante la della leva selettrice con i seguenti caratteri: P, D è la normale posizione di marcia. Il cambio
normale marcia in avanti. R, N, D, S, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, vedere pagina 67. inserisce automaticamente una marcia più alta
Inserire la retromarcia solo quando l'automo- o bassa, a seconda dell'accelerazione e della
Posizioni del cambio velocità. L'automobile deve essere ferma
bile è ferma.
Posizione di stazionamento (P) quando si seleziona la posizione D dalla posi-
Selezionare la posizione P per avviare o par- zione R.
cheggiare l'automobile. Premere il pedale del
Geartronic – posizioni del cambio
freno e spostare la leva selettrice dalla posi-
zione P.
manuali (M)
Con il cambio automatico Geartronic è possi-
In posizione P il cambio è bloccato meccani- bile effettuare i passaggi di marcia anche
camente. Inserire il freno di stazionamento manualmente. Rilasciando il pedale dell'acce-
elettrico premendo il pulsante, vedere leratore, si attiva il freno motore.
pagina 112.
Per attivare il cambio manuale, portare la leva
dalla posizione D completamente a destra in
posizione M. Il carattere sul display informativo

104
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 105
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Cambio

passa da D al numero della marcia inserita Geartronic - Posizione Sport (S) 1 Nella posizione Inverno, l'automobile si mette
( 1- 6), vedere pagina 67. Il programma Sport consente una guida più in marcia a un regime inferiore e con una
sportiva e un regime superiore nelle varie potenza ridotta sulle ruote motrici.
Portare la leva in avanti verso + (più) per pas-
sare alla marcia superiore e rilasciarla per ritor- marce. Inoltre, aumenta la velocità di risposta
all'accelerazione. Durante la guida dinamica Kick-down
nare alla posizione M. Quando il pedale dell'acceleratore viene
aumenta l'utilizzo delle marce basse, quindi il
Tirare la leva all'indietro verso – (meno) per passaggio alla marcia superiore è ritardato. abbassato completamente (oltre la normale 03
passare alla marcia inferiore e rilasciarla. posizione di piena accelerazione) si inserisce
La posizione Sport si attiva portando la leva automaticamente una marcia più bassa (kick-
La posizione manuale del cambio M può dalla posizione D completamente a destra in down).
essere selezionata in qualunque momento posizione M. Il carattere sul display informativo
durante la marcia. Se il pedale dell'acceleratore viene rilasciato
passa da D a S.
dalla posizione di kick-down, si inserisce auto-
Per ritornare alla posizione di marcia automa- La posizione Sport può essere selezionata in maticamente una marcia più alta.
tica: portare la leva completamente a sinistra in qualunque momento durante la marcia.
posizione D. Il kick-down si utilizza quando si deve raggiun-
Geartronic - Posizione Inverno gere la massima accelerazione, ad esempio in
Per evitare strappi e blocchi del motore, Gear- caso di sorpasso.
Per mettersi in marcia più facilmente su fondi
tronic riduce automaticamente la marcia se il
stradali scivolosi è possibile inserire la 3a Funzione di sicurezza
conducente riduce la velocità a un valore
manualmente. Per impedire il raggiungimento di regimi troppo
minore a quello adatto per la marcia inserita.
1. Premere il pedale del freno e portare la leva alti, il programma di comando del cambio è
NOTA dalla posizione D completamente a destra dotato di una protezione contro lo scalo di mar-
in posizione M - il carattere sul display cia che esclude la funzione kick-down.
Se il cambio è dotato di programma Sport, informativo passa da D a 1.
portare la leva in posizione M per inserire il Geartronic non permette i passaggi a marce
cambio manuale. Il carattere sul display 2. Passare alla 3a portando 2 volte la leva in inferiori/kick-down se questi comportano
informativo passa quindi da S al numero avanti verso + (più) - il carattere sul display regimi tali da danneggiare il motore. Se il con-
della marcia inserita (1–6). passa da 1 a 3. ducente tuttavia tenta di effettuare il passaggio
3. Rilasciare il freno e accelerare gradual- a una marcia inferiore a regime elevato, non
mente. succede nulla – rimane inserita la marcia origi-
naria.

1 Solo modello 3.0.


``

105
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 106
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Cambio

Quando si attiva il kick-down, l'automobile può Immobilizzatore automatico leva Disattivazione dell'immobilizzatore
passare automaticamente a una marcia infe- selettrice automatico leva selettrice
riore scalando di una o più marce a seconda Il cambio automatico è dotato di sistemi di
del regime del motore. L'automobile passa a sicurezza speciali:
una marcia superiore quando il motore rag-
giunge il regime max per impedire danni al Blocco chiave – Keylock
motore. La leva selettrice deve trovarsi in posizione P
03
per estrarre la chiave del telecomando dal
Immobilizzatore meccanico leva blocchetto di accensione. In tutte le altre posi-
selettrice zioni la chiave è bloccata.
Posizione di stazionamento (P)
Automobile ferma con il motore acceso:

G021352
Tenere premuto il pedale del freno quando si
porta la leva selettrice in un'altra posizione.
Blocco marce elettrico – Shiftlock Se non è possibile guidare l'automobile, ad
Posizione di stazionamento (P) esempio perché la batteria di avviamento è
Per portare la leva selettrice dalla posizione P scarica, occorre deselezionare la posizione P
a un'altra posizione, il pedale del freno deve della leva selettrice per spostare l'automobile.
essere premuto e la chiave deve essere in posi- Sollevare il tappetino di gomma sul pavi-
G021351

zione II, vedere pagina 73. mento dietro il quadro centrale e aprire lo
Blocco marce – Folle (N) sportello.
La leva può essere portata liberamente in Se la leva selettrice è in posizione N e l'auto- Inserire a fondo lo stelo della chiave. Pre-
avanti o all'indietro tra N e D. Le altre posizioni mobile è rimasta ferma per almeno 3 secondi mere lo stelo della chiave verso il basso e
hanno un blocco che viene manovrato tramite (indipendentemente dal fatto che il motore sia tenerlo in questa posizione. Deselezionare
il pulsante di bloccaggio sulla leva selettrice. acceso o meno), la leva selettrice è bloccata. la posizione P della leva selettrice. Per
Con il pulsante di bloccaggio premuto, la leva Per portare la leva selettrice dalla posizione N informazioni sullo stelo della chiave,
può essere portata in avanti o all'indietro tra le a un'altra posizione, il pedale del freno deve vedere pagina 46.
posizioni P, R, N e D. essere premuto e la chiave deve essere in posi-
zione II, vedere pagina 73.

106
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 107
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Trazione integrale – AWD (All Wheel Drive)*

La trazione integrale è sempre attivata.


La trazione integrale agisce contemporanea-
mente sulle quattro ruote.
La potenza viene distribuita automaticamente
fra le ruote anteriori e posteriori. Una frizione
elettronica dirige la potenza verso la coppia di
03
ruote che esercita la presa maggiore sul ter-
reno. In tal modo si garantisce la massima
aderenza prevenendo lo slittamento delle
ruote. Durante la guida normale, la maggior
parte della trazione viene distribuita fra le ruote
anteriori.
La trazione integrale aumenta la sicurezza di
guida in presenza di pioggia, neve e ghiaccio.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 107


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 108
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Freno di servizio

Generalità coli vengono evitati più facilmente. Quando del sistema ABS. La funzione EBA si disattiva
L'automobile è dotata di due circuiti dei freni. interviene, si possono avvertire delle vibrazioni quando si inizia a rilasciare il pedale del freno.
In caso di anomalia in uno dei circuiti dei freni, del tutto normali nel pedale del freno.
il pedale del freno impiega più tempo per Una volta acceso il motore, quando si rilascia NOTA
essere premuto a fondo e occorre applicare più il pedale del freno, viene eseguita una breve Quando si attiva l'EBA, il pedale del freno
energia per una normale forza frenante. autodiagnosi del sistema ABS. Quando rag- affonda un po' più del normale. Tenere pre-
03 giunge una velocità di 40 km/h, l'automobile muto il pedale del freno per il tempo neces-
La pressione esercitata dal conducente sul
può eseguire un'altra autodiagnosi del sistema sario. Rilasciando il pedale la frenata si
pedale del freno è aumentata da un servofreno.
ABS, che può essere percepita nelle pulsazioni interrompe.
del pedale del freno.
ATTENZIONE
Spie nel quadro comandi combinato
Il servofreno funziona soltanto a motore Pulizia dei dischi dei freni
acceso. Depositi di sporcizia e acqua sui dischi dei freni Spia Funzione
possono ritardare la frenata. La pulizia delle
Luce fissa – Controllare il livello
Se si utilizza il freno a motore spento, il pedale pastiglie dei freni riduce al minimo questo
dell'olio dei freni. Se il livello è
è più duro e occorre una forza maggiore per ritardo.
basso, rabboccare olio dei freni
frenare l'automobile. In caso di fondo bagnato, prima di un parcheg- e controllare il motivo della per-
In zone collinari o in caso di guida con carico gio prolungato e dopo il lavaggio dell'automo- dita.
elevato, si può ridurre l'usura dei freni utiliz- bile è opportuno eseguire la pulizia manual-
mente. A tal fine, frenare leggermente per un Luce fissa per 2 secondi all'ac-
zando il freno motore. Il freno motore è più censione del motore - Anomalia
efficace se si utilizza la stessa marcia sia in breve periodo durante la guida.
nell'ABS dell'impianto frenante
discesa che in salita. prima dell'ultimo spegnimento
Servofreno di emergenza
Per informazioni generali sul carico elevato del- Il servofreno di emergenza (Emergency Brake del motore.
l'automobile, vedere pagina 283. Assistance, EBA) consente di aumentare la
forza di frenata e quindi di frenare più rapida-
Sistema antibloccaggio mente. Il sistema EBA rileva le modalità di fre-
L'automobile è dotata di ABS (Anti-lock nata del conducente e aumenta la forza di
Braking System), che evita il bloccaggio delle frenata all'occorrenza. La forza di frenata può
ruote durante la frenata. In questo modo la essere aumentata fino al livello di attivazione
capacità di sterzo rimane immutata e gli osta-

108
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 109
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Freno di servizio

ATTENZIONE
Se e sono accese contempo-
raneamente, potrebbe essersi verificato un
guasto nell'impianto frenante.
Se il livello dell'olio nel serbatoio dell'olio dei
freni è normale, guidare l'automobile con 03
cautela fino al più vicino riparatore autoriz-
zato Volvo per un controllo dell'impianto fre-
nante.
Se l'olio dei freni è sotto il livello MIN nel
relativo serbatoio, l'automobile non deve
essere guidata ulteriormente prima di rab-
boccare.
Controllare il motivo della perdita dell'olio
dei freni.

109
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 110
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Hill Descent Control (HDC)

Generalità 1 ATTENZIONE La funzione si attiva solo con il cambio in prima


L'HDC può essere paragonato a un freno o in retromarcia. Per il cambio automatico,
L'HDC è progettato per essere solo un ausi- questo vale solo nella posizione 1, indicata dal
motore automatico. Rilasciando il pedale del- lio alla guida, quindi non funziona in tutte le
l'acceleratore in discesa, generalmente l'auto- numero 1 sul display del computer di bordo,
situazioni.
mobile viene rallentata dalla riduzione di vedere pagina 104.
La responsabilità di una guida sicura spetta
regime del motore (freno motore). Tuttavia, sempre al conducente.
03 aumentando la ripidità della discesa e il carico NOTA
dell'automobile si riduce l'effetto del freno L'HDC non può essere attivato con la leva
motore. In tal caso, per ridurre la velocità il Funzione selettrice del cambio automatico in posi-
conducente deve premere il pedale del freno. zione D.
La funzione consente di aumentare/ridurre la
velocità nelle discese ripide tenendo il piede
Utilizzo
sul pedale dell'acceleratore, cioè senza pre-
mere il pedale del freno. L'impianto frenante si Con l'HDC attivo, l'automobile procede a una
inserisce automaticamente riducendo la velo- velocità max di 10 km/h in marcia avanti con il
cità in modo uniforme e consentendo al con- freno motore e 7 km/h in retromarcia. Tuttavia,
ducente di concentrarsi sulle manovre di con il pedale dell'acceleratore si può selezio-
guida. nare qualsiasi velocità consentita dalle singole
marce. Rilasciando il pedale dell'acceleratore,
L'HDC è particolarmente utile in caso di l'automobile rallenta rapidamente fino a 10 o

G017426
discese ripide con fondo irregolare o scivoloso, 7 km/h a prescindere dalla pendenza, senza
ad esempio per mettere in acqua una barca premere il pedale del freno.
trasportata su carrello da una rampa. L'HDC si attiva o disattiva con un interruttore
Quando la funzione è attiva, si accendono
sul quadro centrale. Una spia sul pulsante si
automaticamente le luci di arresto. Il condu-
accende quando si inserisce la funzione.
cente può frenare o fermare l'automobile in
Quando l'HDC è attivo, la spia è accesa qualsiasi momento con il pedale del freno.
e il display visualizza Contr. discesa ON.
L'HDC si disattiva:

1 L'HDC è disponibile di serie solo sul modello XC70.

110
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 111
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Hill Descent Control (HDC)

• con il pulsante ON/OFF sul quadro centrale


• inserendo una marcia superiore a 1 con il
cambio manuale
• inserendo una marcia superiore a 1 con il
cambio automatico o portando la leva
selettrice in posizione D.
03
La funzione può essere disattivata in qualsiasi
momento. Se viene disattivata in una discesa
ripida, la forza frenante non diminuisce in modo
improvviso ma lentamente.

NOTA
Quando è attivo l' HDC, la risposta del
motore all'accelerazione è più lenta.

111
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 112
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Freno di stazionamento

Freno di stazionamento elettrico Inserimento del freno di stazionamento il comando o premendo il pedale dell'accele-
Il freno di stazionamento elettrico deve essere ratore, la frenata si interrompe.
utilizzato come quello manuale, ad esempio in
caso di avviamento in pendenza. NOTA
Funzione In caso di frenata di emergenza a velocità
superiori a 10 km/h, viene emesso un
03 Quando il freno di stazionamento è inserito, si segnale acustico durante la frenata.
sente un leggero rumore dal motorino elettrico.
Lo stesso rumore si verifica anche in occasione
dei test diagnostici automatici del freno di sta- Parcheggio in pendenza
zionamento. Se l'automobile è parcheggiata in salita, girare
le ruote in direzione opposta al bordo della

G021354
Se si inserisce il freno di stazionamento ad strada.
automobile ferma, esso agisce solo sulle ruote
posteriori. Se l'inserimento avviene quando Comando del freno di stazionamento Se l'automobile è parcheggiata in discesa,
l'automobile è in movimento si attiva il normale 1. Premere a fondo il pedale del freno. girare le ruote in direzione del bordo della
freno di servizio, che agisce su tutte e quattro strada.
2. Premere il comando.
le ruote. La forza di frenata passa alle ruote
Disinserimento del freno di
posteriori quando l'automobile è quasi ferma. 3. Rilasciare il pedale del freno e accertarsi
che l'automobile non possa muoversi. stazionamento
Bassa tensione della batteria
Se la tensione della batteria è troppo bassa, • Per parcheggiare, portare la leva del cam-
non è possibile disinserire e inserire il freno di bio manuale in 1a o la leva selettrice del
cambio automatico in posizione P.
stazionamento. Collegare una batteria ausilia-
ria se la tensione della batteria è troppo bassa, La spia sul quadro comandi combinato
vedere pagina 102. lampeggia finché il freno di stazionamento non
è completamente inserito. Quando la spia è
accesa, il freno di stazionamento è inserito.
In situazioni di emergenza, è possibile inserire

G021359
il freno di stazionamento con l'automobile in
movimento premendo il comando. Rilasciando
Comando del freno di stazionamento

112
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 113
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Freno di stazionamento

Automobile con cambio manuale 3. Premere a fondo il pedale del freno. Automobile con funzione di avviamento
Disinserimento manuale 4. Tirare il comando. senza chiave
1. Inserire la chiave del telecomando nel Per disinserire la funzione manualmente, pre-
Disinserimento automatico mere il pulsante START/STOP ENGINE, pre-
blocchetto di accensione. 1. Allacciare la cintura di sicurezza. mere il pedale del freno o della frizione e tirare
2. Premere a fondo il pedale del freno. 2. Accendere il motore. la maniglia.
3. Tirare il comando. 03
3. Portare la leva selettrice in posizione D o Spie
R e accelerare.
NOTA Spia Funzione
Il freno di stazionamento può essere disin- NOTA Leggere il messaggio sul
serito anche manualmente premendo il display informativo.
pedale della frizione anziché il pedale del Per motivi di sicurezza, il freno di staziona-
freno. Volvo consiglia di utilizzare il pedale mento si disinserisce automaticamente solo
se il motore è acceso e il conducente allac- La spia lampeggiante indica che
del freno. il freno di stazionamento è inse-
cia la cintura di sicurezza. Il freno di stazio-
namento si disinserisce immediatamente rito. Se la spia lampeggia in altre
Disinserimento automatico nelle automobili con cambio automatico situazioni, si è verificata un'ano-
1. Accendere il motore. premendo il pedale dell'acceleratore con la malia. Leggere il messaggio sul
leva selettrice in posizione D o R. display informativo.
2. Rilasciare la frizione e accelerare.
Carico pesante in salita
IMPORTANTE Un carico pesante, ad esempio un rimorchio,
A motore acceso, il disinserimento automa- può far muovere l'automobile all'indietro al
tico del freno di stazionamento è possibile disinserimento automatico del freno di stazio-
anche con la leva selettrice in folle. namento in una salita ripida. Per evitare questo
inconveniente, premere il comando mentre ci
Automobile con cambio automatico si mette in marcia. Rilasciare il comando
quando il motore raggiunge il regime di tra-
Disinserimento manuale zione.
1. Allacciare la cintura di sicurezza.
2. Inserire la chiave del telecomando nel
blocchetto di accensione.

``

113
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 114
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

Freno di stazionamento

Messaggi Freno staz. Rich. assistenza - Si è verificata


un'anomalia. Se il messaggio non scompare,
rivolgersi a un riparatore Volvo.
Se si deve parcheggiare l'automobile prima di
aver riparato l'anomalia, orientare le ruote
come previsto per il parcheggio in pendenza e
03 portare la leva del cambio manuale in 1a o la
leva selettrice del cambio automatico in posi-
zione P.

Sostituzione delle pastiglie dei freni

G016166
Le pastiglie dei freni posteriori devono essere
sostituite da un riparatore autorizzato Volvo per
la particolare struttura del freno di staziona-
Freno staz. non compl. disins. - Un'anomalia
mento elettrico.
impedisce il disinserimento del freno di stazio-
namento. Rivolgersi a un riparatore autorizzato
Volvo. Se ci si mette in marcia con questo mes-
saggio di errore viene emesso un segnale acu-
stico.
Freno staz. non inserito - Un'anomalia impe-
disce l'inserimento del freno di stazionamento.
Provare a inserire e disinserire. Se il messaggio
non scompare, rivolgersi a un riparatore Volvo.
Il messaggio viene visualizzato anche sulle
automobili con cambio manuale in caso di mar-
cia a bassa velocità con la portiera aperta, per
avvertire il conducente che il freno di staziona-
mento potrebbe essersi disinserito.

114
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 115
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

HomeLinkŸ UE* Ÿ

Generalità NOTA ATTENZIONE


HomeLink è progettato per disattivarsi se si Se HomeLink viene utilizzato per azionare
blocca l'automobile dall'esterno. un portone o un cancello, assicurarsi che
nessuno si trovi nel raggio di movimento
Conservare i telecomandi originali per le
dello stesso.
programmazioni future (ad esempio in caso
di acquisto di una nuova automobile). Non utilizzare il telecomando HomeLink per
03
portoni di garage sprovvisti di arresto di
Cancellare la programmazione dei pulsanti
sicurezza con inversione del movimento.
in caso di vendita dell'automobile.
Qualora rilevi un ostacolo, il portone del
Si sconsiglia di utilizzare alette parasole garage deve reagire immediatamente arre-
metalliche nelle automobili dotate di Home- standosi e invertendo il proprio movimento.

G029471
Link. Il metallo potrebbe compromettere la Un portone privo di queste funzioni può
funzione HomeLink. causare lesioni personali. Per maggiori
informazioni su HomeLink, telefonare al
HomeLink è un telecomando programmabile in numero 008000 466 354 65 o contattare il
Utilizzo produttore al sito www.homelink.com.
grado di gestire fino a tre dispositivi (ad esem-
Una volta programmato, HomeLink può essere
pio portone del garage, antifurto, illuminazione
utilizzato al posto dei singoli telecomandi ori-
esterna e interna ecc.), consentendo di sosti- Prima programmazione
ginali.
tuire i relativi telecomandi. HomeLink è inte- Il primo punto svuota la memoria di HomeLink
grato nell'aletta parasole sinistra. Premere il pulsante programmato per attivare e non deve essere eseguito per riprogrammare
il portone del garage, l'antifurto ecc. La spia un singolo pulsante.
Il pannello di HomeLink comprende tre pulsanti
corrispondente rimane accesa finché non si
programmabili e una spia. 1. Tenere premuti i due pulsanti esterni e rila-
rilascia il pulsante.
sciarli solo quando la spia inizia a lampeg-
giare, circa dopo 20 secondi. Il lampeggio
NOTA
indica che HomeLink è in "modalità di
Qualora non si accenda il quadro, Home- apprendimento", cioè pronto per essere
Link rimane attivo per 30 minuti dall'aper- programmato.
tura della portiera del conducente.
2. Avvicinare il telecomando originale a circa
2-8 cm da HomeLink. Osservare la spia.
Naturalmente, i telecomandi originali possono
essere utilizzati parallelamente a HomeLink.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 115


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 116
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

HomeLinkŸ UE* Ÿ

La distanza richiesta fra il telecomando ori- dispositivo prevede un "codice varia- Programmazione di un singolo pulsante
ginale e HomeLink dipende dalla program- bile". Il portone del garage, il cancello Per programmare un singolo pulsante, proce-
mazione del dispositivo. Potrebbe essere ecc. non si attivano quando si preme il dere come segue:
necessario ripetere il tentativo a distanze pulsante di HomeLink programmato.
Completare la programmazione come 1. Tenere premuto il pulsante di HomeLink
diverse. Mantenere invariata la distanza
segue. finché non si completa il punto 3.
per circa 15 secondi prima di provare a
03 modificarla. 5. Localizzare il "pulsante di apprendimento1" 2. Quando la spia del pulsante HomeLink ini-
della ricevente, ad esempio del portone zia a lampeggiare, dopo circa 20 secondi,
3. Premere contemporaneamente il pulsante
del garage, generalmente situato vicino avvicinare il telecomando originale a
del telecomando originale e il pulsante da
all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se 2-8 cm da HomeLink. Osservare la spia.
programmare di HomeLink. Rilasciare i
pulsanti solo quando la spia passa dal lam- non si riesce a localizzare il pulsante, con- La distanza richiesta fra il telecomando ori-
peggio lento al lampeggio veloce. Il lam- sultare il manuale del fornitore, telefonare ginale e HomeLink dipende dalla program-
peggio veloce indica che la programma- al numero 008000 466 354 65 o contattare mazione del dispositivo. Potrebbe essere
zione si è conclusa correttamente. il produttore al sito www.homelink.com. necessario ripetere il tentativo a distanze
6. Premere e rilasciare il "pulsante di appren- diverse. Mantenere invariata la distanza
4. Verificare l'esito della programmazione
dimento". La spia del pulsante lampeggia per circa 15 secondi prima di provare a
premendo il pulsante programmato di
per circa 30 secondi. Durante questo inter- modificarla.
HomeLink e osservando la spia:
vallo, eseguire il punto successivo. 3. Premere il pulsante del telecomando origi-
• Luce fissa: La spia si accende con luce
nale. La spia inizia a lampeggiare. Quando
fissa mentre si tiene premuto il pulsante 7. Premere il pulsante programmato di
a indicazione che la programmazione è HomeLink mentre la spia del "pulsante di il lampeggio passa da lento a veloce, rila-
terminata. A questo punto, il portone del apprendimento" lampeggia. Tenerlo pre- sciare entrambi i pulsanti. Il lampeggio
garage, il cancello ecc. devono attivarsi muto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo. veloce indica che la programmazione si è
quando si preme il pulsante di Home- Ripetere la sequenza di pressione/tenuta/ conclusa correttamente.
Link programmato. rilascio fino a 3 volte per completare la pro- 4. Verificare l'esito della programmazione
• Luce non fissa: La spia lampeggia velo- grammazione. premendo il pulsante programmato di
cemente per circa 2 secondi, quindi HomeLink e osservando la spia:
rimane accesa con luce fissa per circa 3
secondi. Questa sequenza si ripete • Luce fissa: La spia si accende con luce
fissa mentre si tiene premuto il pulsante
circa per 20 secondi a indicazione che il

1 La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.

116 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 117
henrikrosenqvist

03 Ambiente di guida

HomeLinkŸ UE* Ÿ

a indicazione che la programmazione è 7. Premere il pulsante programmato di


terminata. A questo punto, il portone del HomeLink mentre la spia del "pulsante di
garage, il cancello ecc. devono attivarsi apprendimento" lampeggia. Tenerlo pre-
quando si preme il pulsante di Home- muto per circa 3 secondi, quindi rilasciarlo.
Link programmato. Ripetere la sequenza di pressione/tenuta/
• Luce non fissa: La spia lampeggia velo- rilascio fino a 3 volte per completare la pro-
cemente per circa 2 secondi, quindi grammazione. 03
rimane accesa con luce fissa per circa 3
secondi. Questa sequenza si ripete Cancellazione della programmazione
circa per 20 secondi a indicazione che il È possibile cancellare contemporaneamente la
dispositivo prevede un "codice varia- programmazione di tutti i pulsanti di HomeLink,
bile". Il portone del garage, il cancello ma non dei singoli pulsanti.
ecc. non si attivano quando si preme il ± Tenere premuti i due pulsanti esterni e rila-
pulsante di HomeLink programmato.
sciarli solo quando la spia inizia a lampeg-
Completare la programmazione come
giare, circa dopo 20 secondi.
segue.
> HomeLink si trova in "modalità di
5. Localizzare il "pulsante di apprendimento2 apprendimento" ed è pronto per essere
della ricevente, ad esempio del portone riprogrammato, vedere pagina 115.
del garage, generalmente situato vicino
all'attacco dell'antenna sulla ricevente. Se
non si riesce a localizzare il pulsante, con-
sultare il manuale del fornitore, telefonare
al numero 008000 466 354 65 o contattare
il produttore al sito www.homelink.com.
6. Premere e rilasciare il "pulsante di appren-
dimento". La spia del pulsante lampeggia
per circa 30 secondi. Durante questo inter-
vallo, eseguire il punto successivo.

2 La denominazione e il colore del pulsante variano a seconda del produttore.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 117


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 118
henrikrosenqvist

Uso del menu e gestione dei messaggi................................................ 120


Climatizzatore....................................................................................... 125
Elemento termico monoblocco e
riscaldatore abitacolo a carburante*..................................................... 133
Riscaldatore supplementare a carburante*........................................... 136
Impianto audio...................................................................................... 137
Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi* ..................... 149
Computer di bordo................................................................................ 154
Bussola*................................................................................................ 156
DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione................................... 157
Regolazione delle caratteristiche di guida............................................ 158
Cruise Control*...................................................................................... 159
Regolatore elettronico della velocità adattivo*..................................... 161
Controllo della distanza........................................................................ 168
Indicatore di collisione con freno automatico*...................................... 171
Driver Alert System – DAC*................................................................... 177
Driver Alert System - LDW*................................................................... 180
Park Assist*........................................................................................... 183
BLIS* - Blind Spot Information System................................................. 186
Comfort nell'abitacolo........................................................................... 190
Bluetooth handsfree*............................................................................ 193

G020908
Telefono integrato*................................................................................ 198

118 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 119
henrikrosenqvist

COMFORT E PIACERE DI GUIDA

04
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 120
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi

Quadro centrale Tastierina al volante chiusura. A tal fine, occorre prima procedere
Alcune funzioni si comandano dal quadro cen- come segue:
trale attraverso il menu o dalla tastierina al 1. Premere MENU.
volante. Le funzioni sono descritte alle rispet-
tive sezioni. 2. Selezionare Menu e premere ENTER.

Il livello attuale del menu viene visualizzato in 3. Selezionare Sottomenu e premere


alto a destra sul display del quadro centrale. ENTER.
Il pulsante di navigazione può essere utilizzato
Comandi nel quadro centrale al posto di ENTER ed EXIT per navigare nella
struttura del menu. In tal caso, la freccia destra
04

G021363
equivale a ENTER e la freccia sinistra a EXIT.
Le opzioni sono numerate e possono essere
ENTER* selezionate anche direttamente con la tastie-
rina numerica (solo 1 – 9).
EXIT*
Panoramica del menu
Pulsanti di navigazione – su/giù. Il telefono e le fonti audio hanno menu princi-
Se la tastierina al volante comprende ENTER pali diversi. Le seguenti opzioni sono comuni a
tutti i menu principali:
G021360

ed EXIT, questi pulsanti e i pulsanti di naviga-


zione presentano le stesse funzioni dei Memoria chiave accens.
Quadro centrale con display informativo e comandi nel quadro centrale.
Imp. sedili e specchietti*
comandi per l'uso del menu.
Percorsi Impostazioni vettura
Pulsante di navigazione – scorre e sele- Ad alcune funzioni si accede direttamente con
ziona le opzioni. i pulsanti funzione mentre ad altre si accede dal Chiudi specchietti*
ENTER – seleziona le opzioni. menu. Impostaz. avvisi collisioni*
MENU – consente di accedere al menu. I percorsi per le funzioni del menu si indicano Informazioni
con: Impostazioni vettura Impostazioni
EXIT – torna indietro di un passo nella Impostazioni luci
struttura del menu. Una pressione prolun-
Impostazioni chiusura
gata consente di uscire dal menu.

120 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 121
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi

Protezione ridotta 1 TP (Info traffico) Menù principale AUX


Imp. telecam. parcheggio* Testo radio Volume ingresso AUX
Livello forza sterzante* PTY (Tipo programma) Impostazioni audio
Imp. unità di misura Impost. radio avanzate Menu principale Bluetooth
Impostazioni clima Impostazioni audio Chiamate senza risposta
Regolazione auto vent. Menu principale DAB* 3 Chiamate ricevute
Sbrinam. post. autom. Menù principale CD Ultime 10 chiamate effettuate
Timer ricircolo aria Random Rubrica
04
Reset impostazioni clima Off Cerca
Menù principale AM Cartella 4 Copia da telefono.
Impostazioni audio 2
Disco4 Bluetooth*
Personalizzazione audio Disco singolo 5 Collega telefono
Equalizzatore ant. Tutti i dischi5 Cambia telefono
Equalizzatore post. Impostazioni CD Rimuovi telefono
Controllo volume autom. Testo disco* Impostazioni telefono
Reset impostaz. audio Notizie Opzioni chiamata
Menù principale FM TP (Info traffico) Suoni e volume
Impostazioni FM Impostazioni audio Sincronizza rubrica tel.
Notizie

1 Alcuni modelli.
2 L'opzione Impostazioni audio è disponibile per tutte le fonti audio.
3 Vedere pagina 146.
4 Solo negli impianti che consentono la riproduzione di file audio nei formati MP3 e WMA.
5 Solo negli impianti con cambia-CD.
``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 121


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 122
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi

Menu principale telefono integrato Risposta automatica Quadro comandi combinato


Registro chiamate Numero segreteria telef.
Chiamate senza risposta Deviazioni chiamate
Chiamate ricevute Impostazioni telefono
Ultime 10 chiamate effettuate Selezione rete
Cancella elenco Protezione SIM
Durata chiamata Modifica codice PIN
Rubrica Suoni e volume
04

G021364
Nuovo contatto IDIS
Cerca Reset impostazioni tel. Display informativo e comandi per l'uso del menu.
Copia tutto READ – consente di accedere all'elenco
Elimina da SIM messaggi e confermare i messaggi.

Elimina da telefono La rotella – consente di scorrere le opzioni


del menu.
Stato memoria
RESET – ripristina la funzione attiva. In
Messaggi alcuni casi si utilizza per selezionare/atti-
vare una funzione, vedere la spiegazione
Leggi
nella rispettiva funzione.
Scrivi nuovo Con la leva sinistra del volante si comandano i
Impostazioni messaggi menu visualizzati nei display informativi nel
quadro comandi combinato. I menu visualizzati
Opzioni chiamata
dipendono dalla posizione della chiave, vedere
Invia numero pagina 73. Se è presente un messaggio,
occorre confermarlo con READ per visualiz-
Chiamata in attesa
zare i menu.

122
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 123
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi

Panoramica del menu 6 Messaggi Messaggi Funzione


Di autonomia
Stop immediato Fermarsi e spegnere il
In media
motore. Grave rischio di
Istantanei danni. Rivolgersi a un
Velocità media riparatore autorizzato
Volvo.
Lane departure warning
Spegnere Fermarsi e spegnere il
Press. pneum. Taratura motore. Grave rischio di
motore
Velocità attuale danni. Rivolgersi a un
riparatore autorizzato 04

G021365
Timer risc.parc 1/2
Volvo.
Timer vent.parc 1/2
Messaggi sul display informativo. Assistenza urg. Fare controllare al più
Modo timer parc presto l'automobile
Contemporaneamente all'accensione di una
Avvio diretto Risc parc spia di avvertimento, informazione o controllo, presso un riparatore
viene visualizzato un messaggio sul display autorizzato Volvo.
Avvio diretto Risc el parc
informativo. I messaggi di errore restano in
Avvio diretto Vent parc Rich. assi- Fare controllare al più
memoria finché il guasto non viene corretto.
stenza presto l'automobile
Risc. addiz. auto Premere READ per confermare e scorrere i presso un riparatore
Avvio risc. res. messaggi. autorizzato Volvo.
DSTC Vedere Leggere il Libretto Uso
NOTA
manuale e manutenzione.
Se è visualizzato un messaggio di avverti-
mento durante l'utilizzo del computer di Prenotare Eseguire il tagliando
bordo, dovrà essere letto il messaggio (pre- tagliando presso un riparatore
mere il pulsante READ) prima di riprendere autorizzato Volvo.
la precedente attività.

6 Alcune opzioni*.
``

123
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 124
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Uso del menu e gestione dei messaggi

Messaggi Funzione Messaggi Funzione


Eseguire Eseguire il tagliando Tempor. OFF Una funzione si è disat-
tagliando presso un riparatore tivata temporanea-
autorizzato Volvo. La mente e si ripristina
scadenza dipende dalla automaticamente
distanza percorsa, dai durante la guida o dopo
mesi trascorsi dall'ul- l'avviamento.
timo tagliando, dalle ore
di funzionamento del Modo risp. Impianto audio disatti-
motore e dal tipo di olio. energ. vato per risparmiare
04 energia. Caricare la bat-
Tagliando sca- Se non si eseguono i teria.
duto tagliandi nei tempi pre-
scritti, la garanzia non
copre eventuali compo-
nenti danneggiati.
Rivolgersi a un ripara-
tore autorizzato Volvo
per eseguire il
tagliando.

124
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 125
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

Generalità Posizionamento dei sensori Disattivazione temporanea del


• Il sensore solare* si trova sulla parte supe- climatizzatore
Aria condizionata riore del cruscotto. Quando il motore richiede la massima potenza,
L'automobile è dotata di climatizzatore elettro- cioè in piena accelerazione o durante la guida
nico* (ECC) o controllo della temperatura elet-
• Il sensore di temperatura dell'abitacolo si
trova sotto il pannello comandi climatizza- in salita con rimorchio, il climatizzatore può
tronico (ETC). Il climatizzatore raffredda o tore. disattivarsi temporaneamente. In tal caso, si
riscalda e deumidifica l'aria nell'abitacolo. può avvertire un breve aumento della tempe-
• Il sensore per la temperatura esterna si
trova nello specchio retrovisore esterno. ratura.
NOTA
• Il sensore di umidità* si trova nello spec- Condensa
Il climatizzatore può essere spento, ma per chio retrovisore interno.
una qualità dell'aria ottimale nell'abitacolo e Quando il clima è caldo, la condensa prodotta
dal climatizzatore potrebbe gocciolare sotto 04
per impedire l'appannamento dei finestrini,
dovrebbe essere sempre acceso. NOTA l'automobile. Il fenomeno è normale.
Non coprire o ostruire i sensori con capi di
abbigliamento o altri oggetti.
Ghiaccio e neve
Temperatura effettiva Rimuovere ghiaccio e neve dalla presa dell'aria
La temperatura che si seleziona corrisponde del climatizzatore (fessura tra cofano e para-
alla sensazione fisica e dipende da velocità Finestrini e tettuccio apribile brezza).
dell'aria, umidità, esposizione al sole* ecc., fat- Affinché il climatizzatore funzioni in modo otti-
tori che agiscono sull'abitacolo e sulla carroz- male, i finestrini e l'eventuale tettuccio apribile Ricerca dei guasti e riparazione
zeria dell'automobile. devono essere chiusi. Il climatizzatore deve essere controllato e ripa-
rato soltanto da un riparatore autorizzato
Il sistema comprende un sensore solare* che Condensa sul lato interno dei cristalli Volvo.
rileva da quale lato proviene la luce solare. Il Per eliminare la condensa sul lato interno dei
sistema può regolare in modo indipendente la cristalli si utilizza principalmente la funzione Refrigerante
temperatura delle bocchette destra e sinistra sbrinatore. Il climatizzatore contiene refrigerante R134a
anche se è impostata la stessa temperatura per privo di cloro, quindi non danneggia lo strato
entrambi i lati. Per ridurre il rischio di formazione di condensa,
dell'ozono. Per il rabbocco/la sostituzione del
pulire i finestrini utilizzando un normale deter-
refrigerante, rivolgersi a un riparatore autoriz-
gente per vetri.
zato Volvo.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 125


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 126
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

Funzione di ricambio aria essere avviata quando si desidera e si spe- Impostazioni menu
La funzione apre/chiude tutti i finestrini con- gne automaticamente dopo un po' di È possibile modificare le impostazioni di
temporaneamente ed è utile, ad esempio, per tempo o quando si apre una portiera. Il default di 3 funzioni del climatizzatore dal qua-
arieggiare l'automobile rapidamente in climi tempo di funzionamento della ventola si dro centrale, vedere pagina 120:
caldi, vedere pagina 44. riduce gradualmente finché l'automobile
non ha 4 anni. • Velocità della ventola in modalità automa-
Filtro abitacolo tica*, vedere pagina 129.
• Interior Air Quality System (IAQS). Un
L'aria introdotta nell'abitacolo viene depurata impianto automatico che depura l'aria nel- • Ricircolo dell'aria nell'abitacolo con timer,
da un filtro. Il filtro deve essere sostituito rego- l'abitacolo eliminando impurità quali parti- vedere pagina 130.
larmente. Seguire il programma di servizio celle, idrocarburi, ossidi di azoto e ozono • Riscaldamento automatico del lunotto,
Volvo per le scadenze di sostituzione consi- troposferico. vedere pagina 94.
04 gliate. In ambienti fortemente inquinati, può
Utilizzo negli interni di materiali testati. Con RESET, dal display, si reimpostano tutte
essere necessario sostituire il filtro più frequen- le funzioni originarie del climatizzatore.
temente. I materiali sono stati sviluppati per ridurre al
minimo la quantità di polvere nell'abitacolo e
NOTA semplificare la pulizia. I tappetini di abitacolo e Distribuzione dell'aria
bagagliaio sono amovibili e facili da rimuovere
Esistono diversi tipi di filtri abitacolo. Accer- e pulire. Utilizzare detergenti e prodotti auto-
tarsi che sia installato il filtro corretto. mobilistici raccomandati da Volvo, vedere
pagina 271.
Clean Zone Interior Package (CZIP)
Questo optional mantiene l'abitacolo ancora NOTA
più pulito e privo di sostanze che provocano
Nelle automobili con CZIP, sostituire il filtro
reazioni allergiche e asmatiche. Per maggiori dell'aria IAQS ogni 15000 km o una volta
informazioni su CZIP, vedere il depliant fornito all'anno. Nelle automobili senza CZIP, sosti-
all'acquisto dell'automobile. È compreso tuire il filtro dell'aria IAQS durante i normali

G017699
quanto segue: tagliandi.
• Una funzione di ventilazione ampliata che
comporta l'avviamento della ventola all'a- L'aria in entrata viene distribuita fra 20boc-
pertura dell'automobile con la chiave del chette nell'abitacolo.
telecomando. La ventola fa quindi entrare
nell'abitacolo aria pulita. La funzione può

126
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 127
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

In modalità AUTO*, la distribuzione dell'aria è Bocchette di ventilazione nei montanti Climatizzatore


completamente automatica. delle portiere
Controllo della temperatura elettronico
All'occorrenza si può utilizzare il comando
ETC
manuale, vedere pagina 131.

Bocchette di ventilazione nel cruscotto

04

G021368

G017723
Aperta
G021367

Chiusa Ventola
Flusso dell'aria orientato lateralmente Distribuzione dell'aria
Aperta
Orientamento in altezza del flusso dell'aria Sedili anteriori elettroriscaldati, lato sini-
Chiusa stro
Orientando le bocchette verso i finestrini si può
Flusso dell'aria orientato lateralmente eliminare la condensa. Sedili anteriori elettroriscaldati, lato destro
Orientamento in altezza del flusso dell'aria Orientando le bocchette verso l'abitacolo si ha Regolazione della temperatura
un clima piacevole nel sedile posteriore.
Orientando le bocchette esterne verso i fine- AC ON/OFF – Climatizzatore ON/OFF
strini si può eliminare la condensa. Ricordare che i bambini possono essere sen-
sibili alle correnti d'aria. Lunotto termico e specchi retrovisori
Per mantenere un clima ottimale nell'abitacolo, esterni elettroriscaldati, vedere pagina 94
dalle bocchette fuoriesce sempre un leggero
flusso d'aria. Sbrinatore max
Ricircolo

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 127


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 128
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

Climatizzatore elettronico (ECC) Lunotto termico e specchi retrovisori Il sistema di ventilazione può essere attivato a
esterni elettroriscaldati, vedere pagina 94 motore acceso. Sono disponibili 3 livelli com-
Sbrinatore max fort con diverse capacità di raffreddamento e
deumidificazione:
Ricircolo/sistema di qualità dell'aria
• Livello comfort III: premendo il pulsante
Regolazione della temperatura, lato sini- una volta si ottiene la capacità max - 3 spie
stro accese.
• Livello comfort II: premendo il pulsante due
Utilizzo volte si riduce la capacità - 2 spie accese.
• Livello comfort I: premendo il pulsante tre
04 Sedili anteriori ventilati* volte si ottiene la capacità min - 1 spia

G021371
La ventilazione dei sedili ante- accesa.
riori è possibile solo se l'auto- Premendo il pulsante quattro volte si disattiva
Sedili anteriori ventilati*, lato sinistro mobile è dotata di ECC. Il la funzione – nessuna spia accesa.
Ventola sistema di ventilazione è
costituito da ventole integrate
NOTA
Sedili anteriori elettroriscaldati, lato sini- nel sedile e nello schienale
stro che aspirano l'aria attraverso Utilizzare la ventilazione sedile con cautela
il rivestimento del sedile. La capacità di raf- per i passeggeri sensibili alle correnti d'aria.
Distribuzione dell'aria In caso di utilizzo prolungato si raccomanda
freddamento aumenta mano a mano che l'aria
Sedili anteriori elettroriscaldati, lato destro il livello comfort 1.
nell'abitacolo si raffredda.
AUTO La ventilazione si regola mediante il climatiz-
zatore e tiene conto di temperatura del sedile, IMPORTANTE
Sedili anteriori ventilati*, lato destro esposizione al sole e temperatura esterna. La ventilazione dei sedili non si attiva se la
Regolazione della temperatura, lato destro La ventilazione può essere attivata contempo- temperatura nell'abitacolo è inferiore a
5 °C per evitare che l'occupante sia esposto
raneamente al riscaldamento dei sedili. La fun- ad aria fredda.
AC ON/OFF – Climatizzatore ON/OFF
zione è utile ad esempio per asciugare i capi di
abbigliamento umidi.

128 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 129
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

Ventola 1 Distribuzione dell'aria Per la descrizione del menu, vedere


Ruotare la manopola per La figura comprende 3 pul- pagina 120.
aumentare o ridurre la velo- santi. Premendo i pulsanti si
cità della ventola. Selezio- accende una spia davanti alla Regolazione della temperatura
nando AUTO, la velocità della parte della figura corrispon- ECC: La temperatura sui lati
ventola si regola automatica- dente al tipo di distribuzione conducente e passeggero
mente. La velocità della ven- dell'aria selezionato, vedere può essere impostata separa-
tola impostata precedente- pagina 131. tamente.
mente si disattiva. ETC: La temperatura gene-
Auto1 rale dell'abitacolo si regola
NOTA La funzione regola automati- con il pomello.
camente temperatura, clima- 04
Se la ventola è spenta, il climatizzatore non tizzatore, velocità della ven- All'avviamento dell'automobile, vale l'ultima
si attiva e potrebbe formarsi condensa sui tola, ricircolo e distribuzione impostazione effettuata.
cristalli. dell'aria.
NOTA
La funzione regola automati-
Sedili elettroriscaldati camente temperatura, climatizzatore, velocità Selezionando una temperatura superiore/
Sedili anteriori della ventola, ricircolo e distribuzione dell'aria. inferiore a quella desiderata, non si accelera
Premendo il pulsante una il riscaldamento/raffreddamento dell'abita-
Selezionando una o più funzioni manuali, le colo.
volta si ottiene il livello di
altre funzioni continuano a funzionare automa-
riscaldamento max – 3 spie
ticamente. Premendo AUTO si attiva il sensore
accese. AC – Climatizzatore ON/OFF
di qualità dell'aria e tutte le impostazioni
ON: Il sistema comanda auto-
Premendo il pulsante due manuali si disattivano. Il display visualizza
maticamente il climatizzatore,
volte si riduce il livello di CLIMA AUTOM..
raffreddando e deumidifi-
riscaldamento – 2 spie accese.
La velocità della ventola in modalità automa- cando l'aria in entrata.
Premendo il pulsante tre volte si ottiene il livello tica può essere impostata in Impostazioni
OFF: Attivando lo sbrinatore
di riscaldamento min – 1 spia accesa. clima Regolazione auto vent.. Selezionare si attiva automaticamente il
Premendo il pulsante quattro volte si disattiva Basso, Normale o Alto. climatizzatore (può essere spento con il pul-
il riscaldamento – nessuna spia accesa. sante AC).
1 Vale solo per l'ECC.
``

129
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 130
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

Sbrinatore Ricircolo/sistema di qualità dell'aria Sistema di qualità dell'aria*


Si utilizza per rimuovere rapi- Ricircolo Il sistema di qualità dell'aria
damente condensa e ghiac- Quando il ricircolo è attivato, separa i gas e le particelle,
cio dal parabrezza e dai fine- la spia arancione destra nel riducendo gli odori e l'inqui-
strini. Flusso dell'aria verso i pulsante è accesa*. Questa namento nell'abitacolo. Se
finestrini. Quando la funzione funzione blocca l'ingresso di l'aria esterna è inquinata, si
è attiva, la spia sul pulsante aria inquinata, gas di scarico chiude l'entrata dell'aria e si
sbrinatore è accesa. ecc. nell'abitacolo. Quando la attiva la funzione di ricircolo.
funzione è attivata, l'aria nel- Quando il pulsante AUTO è premuto, il sensore
Quando è attiva la funzione, si verifica inoltre
l'abitacolo entra in ricircolo, cioè non viene di qualità dell'aria è sempre attivato.
quanto segue per ottenere la massima deumi-
04 dificazione dell'aria all'interno dell'abitacolo: immessa aria esterna nell'automobile. Se l'aria Attivazione di ricircolo/sensore di qualità
nell'automobile ricircola per troppo tempo dell'aria 2
• il climatizzatore si attiva automaticamente
potrebbe formarsi condensa sui cristalli. Commutare fra le 3 funzioni
• il ricircolo si disattiva automaticamente.
premendo ripetutamente il
Timer
Il climatizzatore può essere disattivato manual- Attivando la funzione timer, l'impianto lascia pulsante.
mente con il pulsante AC. Quando si disattiva attivata la funzione ricircolo manuale per un
la funzione sbrinatore, vengono ripristinate le tempo che varia in base alla temperatura
impostazioni precedenti del climatizzatore. esterna. In tal modo si riduce il rischio di for-
mazione di ghiaccio, condensa e aria viziata. • Spia sinistra arancione accesa – sensore di
Attivare/disattivare la funzione in Impostazioni qualità dell'aria disattivato.
clima Timer ricircolo aria. Per la descri-
• Spia centrale verde accesa – ricircolo
zione del menu, vedere pagina 120. disattivato, a meno che non sia necessario
per il raffreddamento in climi caldi.
NOTA • Spia destra arancione accesa – ricircolo
Selezionando la funzione sbrinatore, si attivato.
disattiva sempre il ricircolo.

2 Vale solo per l'ETC.

130 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 131
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

NOTA Attivazione del ricircolo


Il ricircolo2 si attiva o disattiva
Per migliorare la qualità dell'aria nell'abita-
premendo il pulsante.
colo, si raccomanda di attivare sempre il
sensore di qualità dell'aria. Quando il ricircolo è attivo la
spia è accesa.
Nei climi freddi, il ricircolo è limitato per evi-
tare la formazione di condensa sui cristalli.
Se si forma condensa, disattivare il sensore
di qualità dell'aria e utilizzare lo sbrinatore
per il parabrezza, i finestrini e il lunotto.

04

Tabella di distribuzione dell'aria


Distribuzione dell'a- Si utilizza Distribuzione dell'a- Si utilizza
ria ria
Flusso dell'aria verso i per rimuovere rapida- Flusso dell'aria verso per un comfort ottimale e
finestrini. Flusso dell'aria mente ghiaccio e con- pavimento e finestrini. la rimozione della con-
medio dalle bocchette di densa. Flusso dell'aria medio densa in climi freddi o
aerazione. L'aria non ricir- dalle bocchette di aera- umidi.
cola. Il climatizzatore è zione nel cruscotto.
sempre attivato.

Flusso dell'aria verso per evitare la formazione Flusso dell'aria verso il con tempo soleggiato e
parabrezza e finestrini. di condensa e ghiaccio in pavimento dalle boc- temperatura esterna fre-
Flusso dell'aria medio climi freddi e umidi (non chette di aerazione nel sca.
dalle bocchette di aera- con velocità troppo bassa cruscotto.
zione. della ventola).

2 Vale solo per l'ETC.


``

131
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 132
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Climatizzatore

Distribuzione dell'a- Si utilizza Distribuzione dell'a- Si utilizza


ria ria
Flusso dell'aria verso i per un comfort ottimale in Flusso dell'aria verso il per scaldare/rinfrescare a
finestrini dalle bocchette climi caldi e secchi. pavimento. Flusso dell'a- livello del pavimento.
di aerazione nel cru- ria medio dalle bocchette
scotto. di aerazione nel cruscotto
e verso i finestrini.

Flusso dell'aria verso la per rinfrescarsi in climi Flusso dell'aria verso i per rinfrescare a livello del
04 testa e il torace dalle boc- caldi. finestrini dalle bocchette pavimento o riscaldare la
chette di aerazione nel di aerazione nel cruscotto parte superiore dell'abita-
cruscotto. verso il pavimento. colo in climi freddi o caldi
e secchi.

132
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 133
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Riscaldatore a carburante Rifornimento Batteria e carburante


Se la batteria non è sufficientemente carica
Generalità sul riscaldatore di parcheggio WARNING! ACHTUNG! oppure il livello del carburante è troppo basso,
AVERTISSEMENT!
Il riscaldatore di parcheggio, che riscalda il riscaldatore di parcheggio si spegne auto-
motore e abitacolo, può essere avviato diret- maticamente e il display informativo visualizza
tamente o con il timer. un messaggio. Confermare il messaggio pre-
Con i timer è possibile selezionare due ore di mendo il pulsante READ sulla leva degli indi-
avviamento diverse. Per ora di avviamento si catori di direzione, vedere pagina 134.
intende l'ora in cui si desidera che l'automobile
sia riscaldata e pronta per l'uso. Il sistema elet- IMPORTANTE
tronico dell'automobile calcola quando attivare 04
L'uso ripetuto del riscaldatore di parcheggio

G021395
il riscaldamento in base alla temperatura combinato a percorrenze brevi può scari-
esterna. care la batteria e causare problemi di avvia-
Etichetta sullo sportello del serbatoio. mento.
Il riscaldamento non si avvia se la temperatura
esterna supera 15 °C. A una temperatura di Affinché la batteria dell'automobile si ricari-
-10 °C e inferiore, il tempo massimo di funzio- ATTENZIONE chi in misura equivalente all'energia consu-
namento del riscaldatore di parcheggio è di 50 Il carburante fuoriuscito potrebbe incen- mata dal riscaldatore, se il riscaldatore è
minuti. diarsi. Spegnere il riscaldatore a carburante usato regolarmente l'automobile deve
prima di cominciare il rifornimento. essere guidata per un tempo uguale a quello
in cui è stato attivo il riscaldatore.
ATTENZIONE Controllare sul display informativo che il
riscaldatore di parcheggio sia spento. Se è
Quando si utilizza il riscaldatore di parcheg- acceso, il display informativo visualizza
gio, l'automobile deve essere parcheggiata Risc parc ON.
all'aperto.

Parcheggio in pendenza
NOTA Se l'automobile è parcheggiata in forte pen-
Quando è attivo il riscaldatore di parcheggio denza, la parte anteriore deve trovarsi in basso,
può fuoriuscire del fumo dal passaruota in modo da garantire l'afflusso di carburante al
destro. Questo è del tutto normale. riscaldatore di parcheggio.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 133


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 134
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Utilizzo Spia Display Funzione mendo il pulsante READ sulla leva degli
indicatori di direzione.
Riscald Il riscaldatore è
carb. ON attivo e funziona nor- Avvio e spegnimento diretto

G025102
malmente.
1. Selezionare con la rotella Avvio diretto
Timer Quando si estrae la Risc parc.
impo- chiave del teleco- 2. Premere RESET per commutare fra ON e

G025102
stato mando per lasciare OFF.
Risc. l'automobile, viene
carb. fornito l'avviso che il ON: Riscaldatore di parcheggio attivato
04 riscaldatore si manualmente o con il timer programmato.

G021364
avvierà all'ora impo- OFF: Riscaldatore di parcheggio disattivato.
stata.
Pulsante READ In caso di avvio diretto, il riscaldatore rimane
Risc. Riscaldatore disatti- attivo per 50 minuti.
Rotella spento vato dall'elettronica Il riscaldamento dell'abitacolo si avvia non
Pulsante RESET Batt. sca- dell'automobile per appena il refrigerante del motore raggiunge la
rica consentire l'avvia- temperatura corretta.
Per maggiori informazioni su display informa- mento del motore.
tivo e pulsante READ, vedere pagina 122.
Riscald. Riscaldatore disatti- NOTA
spento - vato dall'elettronica L'automobile può essere avviata e guidata
Spie e messaggi sul display dell'automobile per
Liv. carb. mentre il riscaldatore di parcheggio è in fun-
Quando si attiva una delle imposta- basso consentire l'avvia- zione.
zioni timer o Avvio diretto, la spia mento del motore e
informativa nel quadro comandi combinato si un percorso di circa
accende mentre sul display informativo com- 50 km.
pare un messaggio e si accende un'altra spia.
La tabella illustra le spie e i messaggi previsti.
Un messaggio sul display scompare automa-
ticamente dopo un breve periodo oppure pre-

134 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 135
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Elemento termico monoblocco e riscaldatore abitacolo a carburante*

Impostazione dei timer in Timer risc.parc 2, a cui si accede tramite la NOTA


Con i timer si imposta l'ora in cui si desidera rotella.
Reimpostando l'orologio dell'automobile si
che l'automobile sia riscaldata e pronta per L'ora alternativa si imposta allo stesso modo di cancella l'eventuale programmazione dei
l'uso. Timer risc.parc 1. timer.
Commutare fra TIMER 1 e TIMER 2.
Disattivazione del riscaldatore avviato
dal timer
NOTA
È possibile disattivare manualmente un riscal-
I timer possono essere programmati solo datore avviato dal timer prima della disattiva-
con la chiave in posizione I, vedere zione automatica. Procedere come segue:
pagina 73.
1. Premere READ. 04

1. Selezionare con la rotella Timer risc.parc 2. Selezionare Timer risc.parc 1 o 2 con la


1. rotella.
2. Premere brevemente RESET per visualiz- > Il messaggio ON lampeggia sul display.
zare l'impostazione lampeggiante delle 3. Premere RESET.
ore. > Il display visualizza il messaggio OFF
3. Selezionare l'ora desiderata con la rotella. con luce fissa e il riscaldatore si disat-
tiva.
4. Premere RESET per visualizzare l'impo-
stazione dei minuti. Un riscaldatore avviato dal timer può essere
disattivato anche come descritto nella sezione
5. Selezionare i minuti desiderati con la "Avvio e spegnimento diretto", vedere
rotella. pagina 134.
6. Premere brevemente RESET per confer-
mare l'impostazione. Orologio/timer
I timer del riscaldatore sono collegati all'orolo-
7. Premere RESET per attivare il timer. gio dell'automobile.
Dopo aver impostato Timer risc.parc 1, può
essere programmata una seconda ora di avvio

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 135


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 136
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Riscaldatore supplementare a carburante*

Riscaldatore addizionale (diesel) NOTA


Quando è attivo il riscaldatore addizionale
può fuoriuscire del fumo dal passaruota
destro. Questo è del tutto normale.

Modalità automatica o disattivazione


Il riscaldatore supplementare può essere disat-
tivato nelle brevi percorrenze.
1. Selezionare con la rotella Risc. addiz.
04 auto.

G021364
2. Premere RESET per commutare fra ON e
OFF.
Pulsante READ
Rotella
Pulsante RESET
Nelle automobili diesel può essere necessario
un riscaldatore supplementare per raggiungere
la temperatura desiderata nell'abitacolo in
climi freddi.
Il riscaldatore si attiva automaticamente se
occorre un riscaldamento supplementare e il
motore è acceso.
Il riscaldatore si disattiva automaticamente
quando si raggiunge la temperatura desiderata
o si spegne il motore.

136 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 137
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

Generalità Se l'impianto audio è acceso quando si spegne Tastierina al volante


L'impianto audio può presentare diversi optio- il motore, si riattiva automaticamente alla suc-
nal e livelli. Sono disponibili tre livelli: cessiva accensione del motore.

• Performance
Generalità
• High Performance
• Premium Sound
Il livello è visualizzato sul display quando si
accende l'impianto audio.
Dolby Surround Pro Logic II e l'icona sono
04

G021399
marchi registrati di Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System è prodotto su licenza di Dolby
Conferma la selezione nel menu, accetta
Laboratories Licensing Corporation.
una chiamata.

G021398
Chiave del telecomando e posizioni della Scorre verso l'alto il menu. Interrompe una
chiave funzione attiva, termina/rifiuta una chia-
È possibile utilizzare l'impianto audio senza Ingresso per fonte audio esterna (AUX, mata o cancella i numeri/le lettere immessi.
che la chiave del telecomando sia inserita nel USB/iPod*) Volume
blocchetto di accensione per 15 minuti alla Tastierina al volante
volta. Una breve pressione scorre i brani del CD
Pannello di comando nel quadro centrale o le stazioni radio preselezionate. Una
NOTA pressione prolungata scorre rapidamente i
Pannello di comando con prese per le cuf- brani del CD o ricerca le stazioni radio
Estrarre la chiave del telecomando dal bloc- fie* automaticamente.
chetto di accensione se si utilizza l'impianto
audio a motore spento. In tal modo si evita
di scaricare inutilmente la batteria.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 137


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 138
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

Pannello di comando posteriore con dell'impianto audio oppure premendo a lungo Memorizzazione della funzione preferita
prese per le cuffie MODE. con MY KEY
Per una qualità del suono migliore si racco-
Scorrere/cercare in avanti e all'indietro
manda di utilizzare cuffie con impedenza di
16-32 Ohm e sensibilità di 102 dB o superiore. Una breve pressione di scorre i brani del CD
o le stazioni radio preselezionate. Una pres-
sione prolungata scorre rapidamente i brani del
CD o ricerca le stazioni radio automatica-
mente.

Limitazioni
04 • La fonte audio (FM, AM, CD ecc.) ripro-
dotta dagli altoparlanti non può essere

G017752
comandata con il pannello di comando
posteriore.
1. Selezionare nel menu la funzione da
G021400
Uso del menu e MY KEY 1 memorizzare. Si possono memorizzare
solo alcune funzioni.
Alcune funzioni si comandano dal menu nel
Volume quadro centrale. Per maggiori informazioni sul- 2. Tenere premuto MY KEY per più di
l'uso del menu, vedere pagina 120. Per infor- 2 secondi.
Scorrere/cercare in avanti e all'indietro
mazioni sul funzionamento dell'impianto audio
Fonte audio, attivazione insieme a BluetoothTM viva voce o telefono, Con MY KEY è possibile memorizzare le
vedere pagina 199. seguenti funzioni:
Prese per le cuffie (3,5 mm) CD/cambia-CD

Attivare/disattivare • Random (cambia-CD)


Il pannello di comando si attiva con MODE • Notizie
quando l'impianto audio è attivato. Si disattiva • TP
quindi automaticamente alla disattivazione
• Informazioni traccia

1 La funzione MY KEY non è disponibile se l'automobile è dotata di telefono integrato (optional).

138
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 139
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

FM Funzioni audio Impostazioni audio Controllo volume


• Notizie autom..
• TP Volume di una fonte audio esterna
• Testo radio All'ingresso AUX può essere collegato ad
• Ricerca PTY esempio un lettore MP3, vedere pagina 137.

• Mostra testo PTY


NOTA
IMPOSTAZIONI AUDIO
La qualità del suono può peggiorare se il
• Impostazione audio lettore viene caricato quando l'impianto
• Controllo volume auto audio è in posizione AUX. In questo caso, 04

G021402
non caricare il lettore con la presa da 12 V.
Attivare la funzione memorizzata premendo
brevemente MY KEY. Quadro centrale, comandi per le funzioni audio. Talvolta è possibile ascoltare la fonte audio
Fonti audio interne: AM, FM e CD esterna AUX con un volume diverso da quello
delle fonti audio interne. Se il volume della
Fonte audio esterna. Per il collegamento, fonte audio esterna è troppo alto la qualità del
vedere pagina 137 suono può peggiorare. Per evitarlo, regolare il
Pulsanti e manopole per la regolazione volume in ingresso AUX.
dello spettro sonoro
1. Portare l'impianto audio in posizione AUX
Pulsante di navigazione con MODE e selezionare con l'opzione
Volume e ON/OFF Volume ingresso AUX.
2. Ruotare il comando o premere /
Volume audio e controllo volume
sul pulsante di navigazione.
automatico
L'impianto audio compensa i rumori nell'abita- Comandi audio
colo aumentando il volume all'aumentare della Premendo ripetutamente il comando è pos-
velocità dell'automobile. Il livello di compensa-
sibile commutare fra le seguenti opzioni.
zione può essere impostato su Minimo, Medio
o Massimo. Selezionare il livello in La regolazione si effettua ruotando il comando.

``

139
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 140
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

NOTA 1. Accedere a Impostazioni audio e sele-


zionare Equalizzatore ant. o
Premere MENU per accedere alle imposta- Equalizzatore post..
zioni audio. Per maggiori informazioni,
vedere pagina 120. Il livello acustico delle varie bande di fre-
quenza si regola con / sul pulsante di
• Bassi - Livello dei bassi. navigazione. Premere / per selezio-
• Alti - Livello degli alti. nare un'altra banda di frequenza.
• Fader – Balance tra gli altoparlanti ante- 2. Salvare con ENTER o uscire con EXIT.
riori e posteriori. Personalizzazione audio

G019419
04 • Bilanciamento – Balance tra gli altopar- È possibile ottimizzare il livello acustico per il
lanti di destra e sinistra. sedile del conducente*, i sedili anteriori o il
• Subwoofer* - Livello dei subwoofer. Ruo- • Surround* - Impostazioni Surround sedile posteriore. Selezionare un'opzione in
tando il comando in senso antiorario su In Surround si possono attivare lo stereo a 3 Impostazioni audio Personalizzazione
MIN, il subwoofer si disattiva. Il subwoofer canali o Dolby Surround Pro Logic II selezio- audio.
è posizionato come indicato nella nando rispettivamente 3-ch o Dpl2. In tal caso
seguente figura. diventano disponibili le seguenti opzioni: Qualità del suono eccellente
L'impianto audio è regolato per garantire una
• Livello centrale* - Livello dell'altoparlante qualità del suono eccellente grazie alla tra-
centrale. smissione digitale dei segnali.
• Livello Surround* - Livello di suono Sur- Questa regolazione si basa su numero di alto-
round.
parlanti e amplificatori, acustica nell'abitacolo,
Equalizzatore posizione di ascolto ecc. per ogni combina-
Con l'equalizzatore 2 è possibile regolare il zione di modello e impianto audio.
livello acustico delle bande di frequenza sepa-
È disponibile anche una regolazione dinamica
ratamente.
che considera posizione del comando del
volume, ricezione radio e velocità dell'automo-
bile.

2 Alcuni livelli audio

140 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 141
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

I comandi descritti in queste istruzioni, ad Selezione della posizione nel cambia-CD* Espulsione dei dischi
esempio Bassi, Alti e Equalizzatore, consen- Un CD espulso rimane estratto per circa
tono all'utente di personalizzare la qualità del Scansionare un CD
12 secondi. Dopo tale intervallo, il lettore inse-
suono come desiderato. rirà di nuovo il disco al suo interno e proseguirà
Avviare la riproduzione (lettore CD) la riproduzione.
Se il lettore contiene un CD, quando si preme
Funzioni CD CD la riproduzione inizia automaticamente. In Estrarre i dischi singoli premendo una volta il
caso contrario, inserire un disco e premere pulsante di espulsione.
CD. Estrarre tutti i dischi con una pressione prolun-
gata del pulsante di espulsione. L'intero cari-
Avviare la riproduzione (cambia-CD)
catore viene svuotato, disco per disco.
Se viene selezionata una posizione CD in cui è 04
inserito un disco, premendo CD la riproduzione Pausa
inizia automaticamente. In caso contrario sele- Abbassando completamente il volume, il let-
zionare un disco con i pulsanti numerici 1–6 tore CD interrompe la riproduzione. Il lettore si
oppure / sul pulsante di navigazione. riavvia all'aumento del volume.
G021403

Inserire un CD (cambia-CD) File audio 3


1. Selezionare una posizione libera usando i Il lettore CD supporta anche i file audio nei for-
Quadro centrale, comandi delle funzioni CD. pulsanti numerici 1–6 oppure / sul mati MP3 e WMA.
Espulsione di un CD pulsante di navigazione.
Il display visualizza le posizioni libere. NOTA
Apertura per inserimento ed espulsione di
Attendere il messaggio Inserire disco Alcuni file audio con protezione anticopia-
un CD
prima di inserire un nuovo disco. Il cambia- tura non vengono riprodotti dal lettore.
Pulsante di navigazione per commutare fra CD può contenere fino a sei CD contem-
i brani di un CD poraneamente. Quando si inserisce nel lettore un CD conte-
Avanzamento/ritorno rapido e commuta- 2. Inserire un CD nell'apertura per l'inseri- nente file audio, vengono caricate le cartelle
zione fra i brani di un CD mento del cambia-CD. del disco. A seconda della qualità del CD, la

3 High Performance e Premium Sound


``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 141


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 142
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

riproduzione potrebbe avviarsi con un certo con EXIT o SCAN per proseguire la riprodu- Cambia-CD
ritardo. zione del brano del CD/file audio attuale. Se si riproduce un normale CD in Random
Navigazione e riproduzione Disco singolo o Random Tutti i dischi.
Random
Se nel lettore CD è presente un disco con file L'opzione Tutti i dischi riguarda solo i CD
La funzione riproduce i brani in ordine casuale.
audio, premendo ENTER si accede alle cartelle musicali presenti nel cambia-CD.
È possibile scorrere normalmente i brani del
del disco. La navigazione nelle cartelle è uguale CD/file audio selezionati casualmente. Se si riproduce un CD con file audio, attivare/
alla navigazione nel menu dell'impianto audio. disattivare la funzione in Random Cartella.
I file audio sono caratterizzati dal simbolo NOTA Selezionando un altro CD, la funzione si disat-
e le cartelle dal simbolo . La ripro- tiva.
duzione di file audio si avvia con ENTER. Il passaggio da un brano selezionato
04 casualmente all'altro è attivo soltanto sul
disco attuale.
Informazioni traccia
Al termine della riproduzione di un file, la ripro-
Le informazioni sui brani memorizzate su un
duzione prosegue con gli altri file contenuti
CD musicale possono essere visualizzate sul
nella stessa cartella. Quando tutti i file di una Sono visualizzati diversi messaggi a seconda display. Per Premium Sound e High Perfor-
cartella sono stati riprodotti, l'impianto passa della funzione di riproduzione casuale selezio- mance, questa funzione si applica anche ai file
automaticamente alla cartella successiva. nata: nei formati MP3 e WMA. La funzione si attiva/
Avanzamento/ritorno rapido e • RANDOM riproduce i brani di un solo CD disattiva in posizione CD, in Impostazioni CD
commutazione fra i brani di un CD e i file musicale. Informazioni traccia.
audio • RND ALL riproduce i brani di tutti i CD
Con una breve pressione di / sul pul- musicali presenti nel cambia-CD.
sante di navigazione si scorrono i brani di un • RANDOM FOLDER riproduce i file audio
CD/file audio. Una pressione prolungata scorre presenti in una cartella del CD attuale.
i brani del CD/file audio rapidamente. A tal Lettore CD
scopo è possibile usare anche la tastierina al Se si riproduce un normale CD, attivare/disat-
volante. Per cambiare brano si può anche ruo-
tivare la funzione in Random.
tare TUNING.
Se si riproduce un disco con file audio, attivare/
Scansionare un CD disattivare la funzione in Random Cartella.
Questa funzione riproduce i primi 10 secondi
di ogni brano del CD/file audio. Premere
SCAN per attivare la funzione. Interrompere

142
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 143
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

Funzioni della radio 2. Premere / sul pulsante di naviga- 1. Selezionare la banda di frequenza con
zione. FM o AM.
2. Tenere premuto AUTO finché il display non
Ricerca stazioni manuale
visualizza AST in corso...
1. Selezionare la banda di frequenza con
FM o AM. Quando il display non visualizza più AST in
corso.., la memorizzazione è conclusa. La
2. Ruotare TUNING.
radio entra in modalità automatica e il display
Preselezione visualizza Auto. A questo punto è possibile
È possibile memorizzare 10 stazioni per ogni selezionare direttamente le stazioni memoriz-
banda di frequenza. FM ha 2 gruppi di memorie zate con i pulsanti di preselezione. La memo-
04

G021404
per le stazioni: FM1 e FM2. Le stazioni memo- rizzazione automatica delle stazioni può essere
rizzate si selezionano con i pulsanti di presele- interrotta con EXIT.
Quadro centrale, comando per le funzioni radio. zione. Per uscire dalla modalità automatica premere,
Pulsante di navigazione per la ricerca sta- La memorizzazione delle stazioni si può effet- ad esempio, AUTO o FM.
zioni automatica tuare manualmente o automaticamente. Tornando in modalità automatica, si possono
Interruzione della funzione attiva Memorizzazione manuale utilizzare le stazioni memorizzate automatica-
1. Impostare una stazione. mente:
Ricerca stazioni manuale
2. Tenere premuto un pulsante di presele- 1. Premere AUTO.
Scansionare la banda di frequenza
zione finché il display non visualizza il mes- > Il display visualizza Auto.
Memorizzazione delle stazioni automatica saggio Canale memorizzato. 2. Premere un pulsante di preselezione.
Pulsanti di preselezione e memorizzazione Memorizzazione delle stazioni
automatica Scansionare la banda di frequenza
delle stazioni manuale
La funzione è particolarmente utile nelle regioni La funzione ricerca automaticamente le sta-
Selezione delle bande di frequenza AM e zioni con segnale forte nella banda di fre-
in cui non si conoscono le stazioni radio o le
FM (FM1 e FM2) quenza attiva. Quando trova una stazione, si
relative frequenze. Le 10 stazioni radio più forti
sono memorizzate automaticamente in una ferma per circa 8 secondi, quindi riprende la
Ricerca stazioni automatica ricerca.
1. Selezionare la banda di frequenza con memoria separata.
FM o AM.

``

143
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 144
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

1. Selezionare la banda di frequenza con nuova trasmissione viene riprodotta a un ± Attivare/disattivare in Impostazioni FM
AM o FM. volume preimpostato, vedere pagina 146. La TP.
radio ritorna alla fonte audio e al volume pre-
2. Premere SCAN.
cedenti al termine della trasmissione del tipo di TP da stazione corrente/da tutte le
Il display visualizza SCAN. Concludere con programma impostato. stazioni
SCAN oppure EXIT. La radio può interrompere il programma per
Le funzioni programma Allarme (ALLARME),
Informazioni sul traffico (TP), Notiziari (NOTI- trasmettere informazioni sul traffico soltanto
Funzioni RDS dalla stazione (corrente) impostata oppure da
RDS (Radio Data System) collega le emittenti ZIE) e Tipi di programma(PTY) si interrompono
a vicenda in ordine di priorità: gli allarmi hanno tutte le stazioni.
FM di un network. Un'emittente FM di un net-
work di questo tipo invia informazioni legate, la priorità più alta, mentre i tipi di programma ± Selezionare Impostazioni FM Impost.
04 tra l'altro, alle seguenti funzioni RDS: la più bassa. Per ulteriori impostazioni dell'in- radio avanzate TP Stazione TP per
terruzione programmi (EON e REG), vedere
• Passaggio automatico a un'emittente dal modificare l'impostazione.
pagina 145. Premere EXIT per tornare alla
segnale più forte se la ricezione nell'area fonte audio interrotta.
non è buona. Notizie
Questa funzione interrompe il programma per
• Ricerca di programmi specifici, ad esem- Allarme
trasmettere notiziari diffusi da un determinato
pio informazioni sul traffico o notiziari. La funzione si utilizza per avvertire la collettività
network RDS. Il testo NOTIZIE mostra che la
• Ricezione di testo informativo riguardante di incidenti gravi e catastrofi. L'allarme non può
funzione è attiva.
il programma radio in ascolto. essere interrotto temporaneamente o disatti-
vato. Il messaggio ALLARME! viene visualiz- ± Attivare/disattivare in Impostazioni FM
NOTA zato sul display quando viene emesso un Notizie.
messaggio di allarme.
Alcune stazioni radio non utilizzano la fun- Notizie dalla stazione corrente/da tutte
zione RDS oppure utilizzano solo parti di Informazioni sul traffico – TP le stazioni
essa. Questa funzione interrompe il programma per La radio può interrompere il programma per
trasmettere informazioni sul traffico diffuse da trasmettere notiziari soltanto dalla stazione
Se viene trovata una stazione che trasmette il un determinato network RDS. Il testo TP (corrente) impostata oppure da tutte le stazioni.
tipo di programma desiderato, la radio può mostra che la funzione è attiva. Se la stazione
impostata può trasmettere informazioni sul ± Selezionare Impostazioni FM Impost.
cambiare stazione e la fonte audio si inter-
rompe. Se ad esempio il lettore CD è attivo, traffico, viene visualizzato sul display. radio avanzate Stazione notizie per
esso viene messo in modalità di pausa. La modificare l'impostazione.

144
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 145
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

Tipi di programma – PTY Visualizzazione del tipo di programma ± Attivare/disattivare la funzione in posizione
Con la funzione PTY è possibile selezionare Il tipo di programma della stazione corrente FM in Impostazioni FM Impost. radio
vari tipi di programma, ad esempio Pop e Musi- può essere visualizzato sul display. avanzate AF.
caclassica. Il testo PTY mostra che la funzione
± Attivare/disattivare la funzione in posizione
è attiva. Questa funzione interrompe il pro- Programmi radio regionali – REG
FM in Impostazioni FM PTY Mostra
gramma per trasmettere il tipo di programma Quando la funzione è attivata, è possibile
selezionato diffuso da un determinato network PTY.
ascoltare un'emittente regionale anche se è
RDS. caratterizzata da un segnale debole. La spia
NOTA REG indica che la funzione è attiva.
1. Attivare la funzione in posizione FM sele-
zionando un tipo di programma in Alcune stazioni radio non supportano la ± Attivare/disattivare la funzione in posizione
visualizzazione del tipo di programma.
Impostazioni FM PTY Seleziona FM in Impostazioni FM Impost. radio 04
PTY. avanzate Regionale.
Testo radio
2. Per la disattivazione, annullare i PTY in
Alcune stazioni RDS trasmettono informazioni Enhanced Other Networks – EON
Impostazioni FM Annulla tutti i PTY. sull'argomento del programma, gli artisti ecc. La funzione si utilizza soprattutto nelle grandi
Tali informazioni possono essere visualizzate città con molte stazioni radio regionali. È la
Ricerca PTY
sul display. distanza dell'automobile dall'emittente della
Questa funzione ricerca il tipo di programma
selezionato in tutta la banda di frequenza. ± Attivare/disattivare la funzione in posizione stazione radio a determinare quando le fun-
FM in Testo radio. zioni programma devono interrompere la fonte
1. Selezionare un PTY in Impostazioni FM audio attuale.
PTY Seleziona PTY. Aggiornamento automatico frequenza – ± Attivare/disattivare la funzione in posizione
2. Selezionare Impostazioni FM PTY AF FM selezionando un'opzione in
La funzione seleziona una delle emittenti dal Impostazioni FM Impost. radio
Ricerca PTY.
segnale più forte per il canale radio impostato.
Se la radio trova uno dei tipi di programma Talvolta la radio deve effettuare una ricerca in avanzate EON.
selezionati, viene visualizzato >| Per ricerca tutta la banda FM per trovare un'emittente
sul display. potente. In questo caso, la radio viene silen-
± Per cercare un'altra emittente che tra- ziata e il display visualizza Ricerca PI EXIT
smette i tipi di programma selezionati, pre- per annullare.
mere sul pulsante di navigazione.

``

145
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 146
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

• Stazioni locali - interrompe la trasmis- Sistema radio - DAB* • Band III - in tutto il Paese
sione soltanto se l'emittente della stazione • LBand - soprattutto nelle grandi città
radio è vicina. Generalità
DAB (Digital Audio Broadcasting) è un sistema Selezionando solo Band III, ad esempio, l'ap-
• Stazioni distanti 4 - interrompe la trasmis- prendimento dei canali è più veloce rispetto a
sione se l'emittente della stazione è lon- di trasmissione digitale radiofonico.
quando si selezionano sia Band III che
tana, anche se il segnale è disturbato. Service ed Ensemble LBand. Non è garantito che vengano trovati
• Off - non interrompe la trasmissione per i • Service - Canale, stazione radio (il sistema tutti i gruppi di canali. La banda di frequenza
programmi trasmessi da altre emittenti. supporta solo servizi audio). selezionata non influenza la memoria.
Reimpostazione delle funzioni RDS
• Ensemble - Gruppo di stazioni radio tra-
smesse sulla stessa frequenza. Navigazione dagli elenchi
Tutte le impostazioni radio possono essere Sono disponibili tre tipi di elenchi utilizzabili per
04
reimpostate su quelle predefinite dal costrut- Apprendimento di gruppi di canali navigare:
tore. (Ensemble learn)
• Ensemble list - Mostra i gruppi di canali
± La reimpostazione si effettua in posizione Quando il veicolo entra in una nuova area di
rilevati dal ricevitore durante l'apprendi-
FM in Impostazioni FM Impost. radio trasmissione, può essere necessario effettuare mento.
l'apprendimento dei gruppi di canali trasmessi
avanzate Ripristina tutto. • Service list - Mostra i canali a prescindere
nell'area.
dal gruppo di appartenenza. L'elenco può
Regolazione del volume per i tipi di L'apprendimento dei gruppi di canali genera un anche essere filtrato con DAB-PTY
programma elenco aggiornato di tutti i gruppi di canali (vedere di seguito).
I programmi che interrompono le trasmissioni, disponibili. L'elenco non si aggiorna automati-
camente. L'apprendimento si effettua nel
• Subchannel list - Mostra i sottocanali di
ad esempio NEWS o TP, si sentono con il un canale selezionato.
volume selezionato per ogni tipo di pro- menu Ensemble learn o con una pressione
gramma. Se il livello acustico viene regolato prolungata di AUTO. Se Band III e LBand Agli elenchi si accede dal menu. Ai gruppi di
durante l'interruzione del programma, il nuovo sono selezionati, l'apprendimento di un gruppo canali si accede anche premendo ENTER.
livello viene memorizzato per l'interruzione di canali può richiedere fino a un minuto. Scansione (SCAN)
successiva.
Banda di frequenza La scansione consente di ascoltare 10 secondi
DAB trasmette su due bande di frequenza: di ogni canale presente nell'elenco.
Band III e LBand. ± Premere SCAN per attivare

4 Impostazione di fabbrica.

146 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 147
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

La scansione può essere selezionata anche in navigare solo nei canali che trasmettono quel Preselezione
posizione DAB-PTY. In tal caso, vengono tra- tipo di programma. Una preselezione comprende un canale ma
smessi solo i canali preselezionati. non i relativi sottocanali. Se si sta ascoltando
Per uscire da questa posizione:
± Interrompere la scansione premendo una un sottocanale e si memorizza la stazione,
± Premere EXIT viene registrato solo l'ID del canale principale.
volta SCAN o EXIT.
È possibile anche selezionare un canale preim- Questo è dovuto al fatto che i sottocanali sono
Sottocanale postato e interrompere DAB-PTY dal menu. In temporanei. Selezionando la stazione memo-
I componenti secondari sono generalmente alcuni casi, una radio DAB esce dalla posizione rizzata, viene trasmesso il canale principale
definiti sottocanali. Questi sono occasionali e PTY quando si crea un collegamento DAB- contenente il sottocanale. La stazione memo-
possono comprendere, ad esempio, la tradu- DAB (vedere di seguito). rizzata è indipendente dall'elenco dei canali.
zione in altre lingue del programma principale. Per trasmettere un canale memorizzato non è 04
Colleg. DAB to DAB necessario che sia presente nell'elenco dei
Se il canale comprende uno o più sottocanali,
Se un canale ha una ricezione scadente o è canali. Se viene selezionato senza che il canale
il display visualizza il simbolo > a destra del
privo di segnale, è possibile passare allo stesso sia disponibile, viene visualizzato un numero di
nome del canale. La presenza di un sottoca-
canale, in un altro gruppo, con ricezione preselezione e la radio rimane silenziosa finché
nale è indicata dal simbolo > a sinistra del migliore. Per cambiare il gruppo di canale può
nome del canale sul display. non si seleziona una stazione memorizzata
occorrere un certo tempo. Una volta che il disponibile. In alternativa, selezionare un altro
Per accedere a un sottocanale: canale attuale non è più disponibile, la radio canale.
può rimanere silenziosa per un certo tempo
± Premere
prima di trasmettere il nuovo canale.
NOTA
Per navigare fra i sottocanali:
Imp. visualizzazione DAB Il sistema DAB dell'impianto audio non sup-
± Premere o 1. Semplice - Se viene trasmesso un com- porto tutte le funzioni dello standard DAB.
È possibile accedere ai sottocanali solo dal ponente principale viene visualizzato solo
canale principale selezionato. il nome del canale. Se viene trasmesso un
sottocanale, viene visualizzato il relativo
DAB PTY (tipo di programma) nome.
DAB PTY seleziona un tipo di programma 2. Ensemble mode - Aggiunge il nome del
radio. Sono disponibili 29 tipi di programma, gruppo di canali al nome del canale.
che comprendono anche diverse categorie.
Selezionando un tipo di programma, si potrà 3. Ensemble + PTY - Aggiunge il nome del
tipo di programma sotto il nome del canale.

``

147
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 148
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Impianto audio

Struttura del menu 4.16. Altra musica 6.2. Colleg. DAB to DAB
Menu principale DAB 4.17. Meteo e città 6.3. Traffico FM
1. Selezionare il gruppo (Ensemble) 4.18. Economia 6.4. Selezione banda DAB
2. Selezionare il canale (Service) 4.19 Programmi per bambini 6.4.1. Band III
3. Selezionare il sottocanale (Sub- 4.20. Fatti 6.4.2. LBand
channel)
4.21. Religione 6.4.3. LBand e Band III
4. DAB PTY
4.22. Linea aperta 6.5. Reset DAB
4.1. DAB PTY off
4.23. Viaggi e turismo
04 4.2. Notizie
4.24. Tempo libero
4.3. Attualità
4.25. Jazz e blues
4.4. Informazioni
4.26. Musica country
4.5. Sport
4.27. Musica nazionale
4.6. Educazione
4.28. Vecchi successi
4.7. Teatro
4.29. Musica folk
4.8. Arte
4.30. Documentari
4.9. Scienza
5. Ensemble learn
4.10. Dibattiti
6. Impostazioni DAB
4.11. Musica pop
6.1. Impostazioni display DAB
4.12 Musica rock
6.1.1. Nome ensemble
4.13. Musica lounge
6.1.2. Nome del gruppo e
4.14. Classica leggera PTY
4.15. Musica classica 6.1.3. Semplice

148
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 149
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*

Generalità Generalità sulla televisione Setup sistema TV


Il sistema RSE può essere utilizzato contem-
Premere e selezionare TV I DVD I AUX Mod. audio
poraneamente all'impianto Infotainment.
TV MEDIA MENU. Impostazioni stan-
Mentre i passeggeri posteriori si intrattengono
con un DVD, una fonte collegata a RSE-AUX o dard
la televisione 1 con le cuffie, il conducente e il Lista canali
Impostazione fuso
passeggero anteriore possono continuare ad
ascoltare la radio o un CD. Modulo CI Nessuna CAM
inserita
Consumo di corrente, posizioni del Gestione canali
Info modulo CI
quadro 04
Il sistema può essere attivato con la chiave in Livello del segnale
posizione I o II e a motore acceso. Quando si
avvia l'automobile, la riproduzione del film si Ricerca canali Gestione nuove
interrompe temporaneamente per riprendere emittenti
una volta acceso il motore. Aggiungi onda
Impostazioni di sistema TV
Se si è già utilizzato una volta il sistema senza portante
Premere MEDIA MENU Setup sistema
portare la chiave in posizione I, il sistema viene Info sulla fre- TV.
bloccato. Per riattivarlo occorre portare la quenza
chiave in posizione I.
Elimina una fre- Lingua Ad esempio Inglese
NOTA quenza Lingua dei menu TV
In caso di utilizzo prolungato (più di 10 Elimina tutte le fre-
quenze Formato video 16:9
minuti) a motore spento, la capacità della
batteria dell'automobile può ridursi a tal
Ricerca automa- 4:3
punto da impedire l'accensione del motore.
tica Automatico
In tal caso, il display visualizza un messag-
gio.

1 Nel sistema RSE, la televisione è opzionale.


``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 149


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 150
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*

Modalità (posizioni Standard Audio Suono - 1, ad esem- Canali a pagamento


schermo) pio ENG. Per vedere i canali a pagamento occorre inse-
Zoom intero rire l'apposita scheda in un adattatore e instal-
Suono - 2, ad esem- larlo nel ricevitore digitale.
Tutto schermo
pio GER.
Centrato
Mod. audio Destra
Mod. audio Destra
Sinistra
Sinistra
Stereo
Durata banner AC3
04
I menu possono
essere visualizzati Impostazioni di sistema-Impostazioni di
per 8-40 secondi. fabbrica

G031510
Premere MEDIA MENU Setup sistema
Impostazioni di sistema-Posizioni audio Impostazioni standard.
Premere MEDIA MENU Setup sistema
Consente di ripristinare le impostazioni di fab- Il ricevitore è situato sotto lo sportello nel baga-
Mod. audio. brica del sistema. gliaio.
Se un programma è trasmesso con diverse
tracce audio, è possibile impostare una lingua Impostazioni di sistema-Impostazione 1. Aprire lo sportello nel bagagliaio: il ricevi-
diversa da quella originale. fuso orario tore è protetto da un coperchio.
Premere MEDIA MENU Setup sistema 2. Aprire la copertura in gomma del ricevitore.
Impostazione fuso.
3. Inserire la scheda nell'adattatore. Verifi-
Per visualizzare gli orari corretti dei programmi care che si inserisca correttamente.
locali, è necessario impostare il fuso orario. I
4. Inserire l'adattatore nel ricevitore digitale.
menu dei pulsanti GUIDE e INFO e l'orologio
Verificare che si inserisca correttamente.
dipendono dal fuso orario locale.
> Il sistema rileva le nuove informazioni.

150 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 151
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*

5. Eseguire la ricerca dei nuovi canali dispo- Musica Alternative di riproduzione


nibili, vedere capitolo "Canali televisivi Il disco può essere riprodotto in diversi modi.
della scheda a pagamento" di seguito. Riproduzione di un CD Selezionare l'alternativa desiderata con i pul-
1. Inserire un CD con l'etichetta rivolta in dire- santi di navigazione.
Canali televisivi della scheda a zione opposta ai pulsanti.
pagamento Quando appare la casella di dialogo:
> Il disco viene riprodotto automatica-
Eseguire la ricerca dei canali della scheda a mente. 1. Premere il pulsante di navigazione destro
pagamento. per accedere al menu destro.
2. Attivare le cuffie senza filo e selezionare
1. Premere MEDIA MENU sul telecomando. CH A per lo schermo sinistro o CH B per 2. Selezionare l'opzione di riproduzione desi-
2. Selezionare Ricerca canali lo schermo destro. derata con i tasti freccia.
Ricerca
automatica. > L'audio viene indirizzato alle cuffie. 3. 04
Confermare con .
3. 3. Regolare il volume nelle cuffie con il rela-
Selezionare il Paese e premere . tivo comando/la rotella sulle cuffie. Cambio del brano di un CD
±
Formati supportati dal ricevitore digitale In alternativa, attivare l'impianto audio del- Cambiare il brano di un CD con o
Il sistema televisivo supporta la trasmissione l'automobile in MODE-AUX e premere
. Tenere premuti i pulsanti per atti-
MPEG-2. Acquistando un apposito adattatore, A B sul telecomando per riprodurre vare lo scorrimento rapido.
è possibile ricevere la trasmissione MPEG-4.
l'audio dagli altoparlanti. Pausa
Questo adattatore si inserisce nel ricevitore
digitale allo stesso modo dell'adattatore per la Selezione di un file nella cartella del 1. Mettere in pausa il disco e riavviare la ripro-
scheda a pagamento. Vedere il capitolo disco duzione con .
"Canali a pagamento" sopra. 1. Inserire il disco.
2. Interrompere la riproduzione del disco con
2.
Premere . .
3. Selezionare il file con i pulsanti di naviga- 3.
zione. Premere nuovamente per estrarre
il disco.
4.
Premere per selezionare una sot-
tocartella.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 151


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 152
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*

È possibile utilizzare anche dischi 1. Collegare il cavo video al contatto giallo. GENERAL SETUP ANGLE MARK
masterizzati. 2. Collegare il cavo audio sinistro al contatto
Tuttavia, la riproducibilità e la qualità audio CAPTION
bianco e quello destro al rosso.
possono dipendere dalla qualità di file sor- AUDIO SETUP COMPRESSION
gente, formato e masterizzazione. 3. Collegare il cavo di alimentazione alla
presa se l'apparecchio è progettato per DVX(R)
12 V. REGISTRATION
Ingresso AUX, Presa elettrica da 12 V
Per la posizione della presa elettrica, vedere
L'ingresso consente di collegare un altro appa- PREFERENCES TV TYPE
pagina 192
recchio. Per il collegamento, seguire sempre le
AUDIO
istruzioni dell'apparecchio esterno, del produt-
04 tore o del rivenditore. L'apparecchio collegato Sistema SUBTITLE
all'ingresso RSE-AUX può utilizzare gli Formati supportati dal sistema. DEFAULTS
schermi, le cuffie senza filo, le prese per le cuf-
fie e gli altoparlanti dell'automobile. For- CD-DA, DVD-Audio Playback,
mati MP3, WMA
Sostituzione delle batterie di
Collegamento dall'ingresso RSE-AUX audio
telecomando e cuffie senza filo
For- DVD-video, VCD, SVCD, Divx/ Il telecomando e le cuffie sono alimentati da 2
mati MPEG-4, WMA video, Photo cd batterie tipo AAA.
video Kodak, Photo CD JPG
Procurarsi delle batterie di scorta per i viaggi
For- DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, lunghi.
mati DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
dei CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
dischi

Impostazioni di sistema avanzate


G030382

Queste impostazioni sono disponibili solo


quando il lettore DVD è vuoto.
L'ingresso RSE-AUX è situato sotto il bracciolo
anteriore. ± Premere MEDIA MENU.

152 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 153
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Sistema RSE - Rear Seat Entertainment - Due schermi*

G031361

G031358
04

1. Svitare la vite e rimuovere lo sportello delle 1. Svitare la vite e rimuovere lo sportello delle
batterie. batterie.
2. Estrarre entrambe le batterie scariche e 2. Estrarre entrambe le batterie scariche e
inserire le nuove batterie nel vano rispet- inserire le nuove batterie nel vano rispet-
tando la polarità. tando la polarità.
3. Installare lo sportellino e serrare la vite. 3. Installare lo sportellino e serrare la vite.

NOTA
Se il sistema è surriscaldato o la tensione di
batteria è troppo bassa, il display visualizza
un messaggio informativo.

Tutela dell'ambiente
Le batterie scariche devono essere smaltite nel
rispetto dell'ambiente.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 153


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 154
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Computer di bordo

Generalità Funzioni Media


Consumo medio di carburante a partire dall'ul-
NOTA timo azzeramento. L'azzeramento si effettua
con RESET.
Se è visualizzato un messaggio di avverti-
mento durante l'utilizzo del computer di
bordo, il messaggio dovrà essere confer- NOTA
mato prima di riutilizzare il computer di Se è stato impiegato un riscaldatore sup-
bordo. Confermare premendo READ.
plementare 1 e/o di parcheggio a carbu-
rante*, le letture potrebbero risultare errate.
Per cambiare l'unità di misura di percorrenza e
04 velocità, contattare un riparatore autorizzato Chilometri di autonomia

G021364
Volvo.
Il calcolo si basa sul consumo medio negli
Display informativo e comandi. Velocità attuale* ultimi 30 km e sulla quantità di carburante resi-
La velocità attuale è visualizzata in miglia orarie duo. Il display visualizza la distanza approssi-
READ - conferma mativa percorribile con la quantità di carbu-
se il tachimetro riporta i km/h e viceversa.
Rotella – scorre fra i menu e le opzioni nel- rante nel serbatoio. Quando il display
l'elenco del computer di bordo Velocità media visualizza " --- km residui" non è garantita
L'automobile calcola la velocità media dall'ul- alcuna autonomia residua. Fare rifornimento al
RESET – ripristina
timo azzeramento. L'azzeramento si effettua più presto.
Per accedere alle informazioni del computer di con RESET.
bordo, ruotare la rotella gradualmente verso NOTA
l'alto/il basso. Ruotando ancora si ritorna al Istantanei
Il consumo di carburante effettivo viene calco- Se è stato impiegato un riscaldatore di par-
punto iniziale.
lato ogni secondo. Le informazioni sul display cheggio a carburante* o si è modificato lo
stile di guida, le letture potrebbero risultare
sono aggiornate ogni due secondi. Quando errate.
l'automobile è ferma, il display visualizza "
----".
Azzeramento
1. Selezionare Velocità media o In media.

1 Solo automobili diesel.

154 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 155
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Computer di bordo

2. Tenere premuto RESET per


circa 1 secondo per resettare la funzione
selezionata. Tenendo premuto RESET per
almeno 3 secondi si azzerano contempo-
raneamente la velocità media e il consumo
medio di carburante.

04

155
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 156
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Bussola*

Utilizzo mente. Nel caso sia necessaria una regola- Selezione della zona
zione, sul display dello specchio viene
visualizzato C.
1. Fermare l'automobile in una zona ampia e
aperta, priva di strutture di acciaio e cavi
ad alta tensione.
2. Avviare l'automobile.

NOTA
04 Per una regolazione ottimale, spegnere

G030295
G029737
tutte le attrezzature elettriche (climatizza-
tore, tergicristalli ecc.) e chiudere tutte le
Specchio retrovisore con bussola. portiere. Zone magnetiche.
Al centro del bordo inferiore dello specchio La terra è divisa in 15 zone magnetiche. Affin-
retrovisore si trova un display che visualizza il 3. Tenere premuto il pulsante sul retro dello ché la bussola funzioni correttamente, occorre
punto cardinale in cui è rivolta l'automobile. specchio retrovisore (utilizzando ad esem- selezionare la zona corretta.
Sono visualizzate 8 diverse direzioni con pio una graffetta) finché non viene visua-
1. La chiave del telecomando deve trovarsi in
abbreviazioni in inglese: N (Nord), NE (Nord lizzato nuovamente C (circa 6 secondi).
posizione II, vedere pagina 73.
Est), E (Est), SE (Sud Est), S (Sud), SW (Sud 4. Mettersi in marcia normalmente. C scom-
Ovest), W (Ovest) e NW (Nord Ovest). 2. Tenere premuto il pulsante sul retro dello
pare dal display al termine della regola-
specchio retrovisore per almeno 3 secondi
La bussola si attiva automaticamente quando zione.
(utilizzando ad esempio una graffetta).
si accende l'automobile o si porta la chiave in Regolazione alternativa: Guidare lenta- Viene visualizzato il numero della zona
posizione II, vedere pagina 73. Per disattivare/ mente in cerchio a una velocità max di attuale.
attivare la bussola, premere il pulsante sul retro 8 km/h finché C non scompare dal display
dello specchio retrovisore, ad esempio con 3. Premere il pulsante ripetutamente finché
al termine della regolazione.
una graffetta. non viene visualizzato il numero della zona
geografica desiderata ( 1–15).
Regolazione 4. Dopo qualche secondo il display torna a
Potrebbe essere necessario regolare la bus- visualizzare la bussola.
sola affinché mostri i punti cardinali corretta-

156 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 157
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

DSTC – Sistema di stabilità e controllo trazione

Generalità sul DSTC Fermarsi in un luogo sicuro e spegnere il Utilizzo


Il sistema di stabilità e controllo trazione, DSTC motore. Se il messaggio ricompare quando si
(Dynamic Stability and Traction Control), aiuta riaccende il motore, rivolgersi a un riparatore
a prevenire lo sbandamento delle ruote miglio- autorizzato Volvo.
rando l'aderenza dell'automobile.
Spie nel quadro comandi combinato
Il sistema limita la trazione e la forza di frenata Se le spie e si accendono con-
di ogni ruota singolarmente per prevenire
temporaneamente, leggere il messaggio sul
sbandamenti. Questo aumenta la guidabilità e
display informativo.
quindi la sicurezza, ad esempio, in caso di
manovre brusche. Se si accende solo la spia , vale quanto
segue: 04

G021409
L'aderenza migliora in quanto il sistema distri-
buisce la trazione fra le ruote. Il sistema inter- • Se la spia lampeggia, il sistema sta inter-
viene soprattutto a basse velocità su fondi venendo.
stradali difficili. 1. Ruotare la rotella finché non viene
• Se si accende con luce fissa per 2 secondi,
visualizzato il menu DSTC. DSTC ON
In sede di frenata, l'intervento del sistema può è in corso il controllo del sistema all'avvia-
mento del motore. indica che la funzionalità del sistema è
essere percepito come un suono pulsante. In
invariata.
sede di accelerazione, l'automobile può • Se si accende con luce fissa dopo l'avvia-
rispondere più lentamente del normale. mento del motore o durante la marcia, è Contr. slitt. DSTC OFF indica che la fun-
presente un'anomalia nel sistema. zionalità del sistema è ridotta.
Messaggi sul display informativo
Funzionalità ridotta 2. Tenere premuto RESET finché il menu
DSTC tempor. OFF
È possibile ridurre la funzionalità del sistema in DSTC non cambia.
La funzionalità del sistema è temporanea-
mente ridotta a causa dell'elevata temperatura caso di sbandamento e in sede di accelera- Il sistema rimane a funzionalità ridotta fino al
dei dischi dei freni. La funzione si riattiva auto- zione. L'intervento in caso di sbandamento è successivo avviamento del motore.
maticamente quando i freni si sono raffreddati. ritardato, quindi lo sbandamento è maggiore e
consente una guida più dinamica. L'aderenza
DSTC Rich. assistenza ATTENZIONE
su fondi coperti di neve o sabbia migliora in
Il sistema si è disattivato a causa di un'anoma- quanto la trazione non è più limitata. Le caratteristiche di guida dell'automobile
lia. cambiano se si riduce la funzionalità del
sistema.

157
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 158
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Regolazione delle caratteristiche di guida

Telaio attivo (Four-C)* Utilizzo Questo menu non è disponibile durante la mar-
Il telaio attivo Four-C (Continuously Controlled cia.
Chassis Concept) agisce sulle caratteristiche
degli ammortizzatori per regolare le caratteri-
stiche di guida dell'automobile. Sono disponi-
bili tre impostazioni: Comfort, Sport e Advan-
ced.

Comfort
Questa impostazione rende l'automobile più
confortevole ed è raccomandata per i viaggi
04

G021410
lunghi. L'ammortizzazione è morbida e i movi-
menti della carrozzeria sono attenuati e con-
fortevoli. Impostazioni telaio.

Sport Utilizzare i pulsanti nel quadro centrale per


Questa impostazione rende l'automobile più cambiare impostazione. L'impostazione attiva
sportiva ed è raccomandata per una guida più allo spegnimento del motore si riattiva all'av-
dinamica. La risposta dello sterzo è più rapida viamento successivo.
rispetto alla posizione Comfort. L'ammortizza-
zione è più brusca e la carrozzeria segue il Forza sterzante dipendente dalla
profilo della strada per ridurre la tendenza allo velocità*
sbandamento se si affronta una curva ad alta La forza sterzante aumenta di pari passo con
velocità. la velocità dell'automobile per aumentare la
Advanced sensibilità di guida. A basse velocità, l'auto-
Questa impostazione è raccomandata solo su mobile si sterza più facilmente per semplifi-
fondi pianeggianti e uniformi. care, ad esempio, il parcheggio.

L'ammortizzazione è ottimizzata per la mas- La forza sterzante può essere modificata in


sima aderenza e la tendenza allo sbandamento Impostazioni vettura Livello forza
in curva è ancora più ridotta. sterzante. Per la descrizione del menu, vedere
pagina 120.

158 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 159
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Cruise Control*

Utilizzo Il regolatore elettronico della velocità si attiva Disattivazione


quindi con o e la velocità attuale viene Il regolatore elettronico della velocità si disat-
memorizzata come velocità impostata. Il mes- tiva con CRUISE o spegnendo il motore. La
saggio (---) km/h scompare e viene visualiz- velocità impostata viene cancellata.
zata la velocità impostata, ad esempio 100
km/h., Disattivazione temporanea
Premere per disattivare temporaneamente
NOTA il regolatore elettronico della velocità. La velo-
cità memorizzata viene visualizzata fra paren-
Il regolatore elettronico della velocità non tesi sul display, ad esempio (100) km/h.
può essere attivato a velocità inferiori a
30 km/h. Disattivazione temporanea automatica 04

G021411
Il regolatore elettronico della velocità si disat-
Regolazione della velocità impostata tiva automaticamente quando le ruote motrici
Display e comandi.
Quando il regolatore è attivato, la velocità si slittano o se la velocità dell'automobile scende
Modo di attesa al di sotto di 30 km/h. Inoltre, si disattiva
regola premendo brevemente o a lungo o
Ritornare alla velocità impostata quando si inserisce il freno, si porta la leva
.
selettrice in posizione neutra o si preme a lungo
Disattivare Un aumento della velocità temporaneo con il il pedale dell'acceleratore (circa 60 secondi). Il
pedale dell'acceleratore, ad esempio in caso di regolatore elettronico della velocità passa
Attivare/impostare la velocità
sorpasso, non modifica le impostazioni del quindi al modo di attesa e viene memorizzata
Velocità impostata (fra parentesi = modo di regolatore elettronico della velocità. Rila- la velocità impostata.
attesa) sciando il pedale dell'acceleratore, l'automo-
bile ritorna alla velocità impostata. Ritornare alla velocità impostata
Attivare e impostare la velocità Se il regolatore elettronico della velocità è stato
Affinché il regolatore elettronico della velocità disattivato temporaneamente, può essere riat-
NOTA
si attivi, occorre portarlo dapprima nel modo di tivato premendo . In tal modo, la velocità
Se si tiene premuto uno dei pulsanti del ritorna sul valore precedentemente impostato.
attesa con il pulsante CRUISE . La spia
regolatore elettronico della velocità per più
si accende e viene visualizzato il messaggio di 1 minuto, il regolatore si disattiva. In tal
(---) km/h a indicazione che il regolatore caso, per riattivare il regolatore elettronico
elettronico della velocità è nel modo di attesa. della velocità occorre spegnere il motore.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 159


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 160
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Cruise Control*

NOTA
Ritornando alla velocità impostata con ,
si può percepire un notevole aumento della
velocità.

04

160 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 161
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Generalità Funzione ATTENZIONE


Il regolatore elettronico della velocità adattivo
Il regolatore elettronico della velocità adat-
(Adaptive Cruise Control – ACC) è un ausilio tivo non previene le collisioni. Il conducente
per il conducente per tragitti lunghi e diritti con deve intervenire se il sistema non rileva un
traffico regolare, ad esempio autostrade e veicolo che precede.
strade extraurbane.
Il regolatore elettronico della velocità adat-
tivo non frena in presenza di persone o ani-
ATTENZIONE mali. Allo stesso modo, non frena per
oggetti e veicoli che procedono nel senso di
Occorre sempre prestare attenzione al traf- marcia opposto, lentamente o sono fermi.
fico e intervenire quando il regolatore elet-
tronico della velocità adattivo comporta Non utilizzare il regolatore elettronico della 04

G021412
velocità o distanze inadeguate. velocità adattivo ad esempio in caso di
guida in città o traffico intenso, agli incroci,
Il regolatore elettronico della velocità adat- su strade sdrucciolevoli, in presenza di
tivo non può gestire tutte le situazioni di Generalità sul funzionamento.
pioggia o neve, in condizioni di scarsa visi-
guida, traffico, meteorologiche e della Spia di avvertimento, frenata del condu- bilità, nelle strade tortuose o sulle rampe.
strada. cente necessaria
La sezione Funzione riporta i limiti che il Comandi
conducente deve conoscere prima di utiliz- La distanza dal veicolo che precede è misurata
zare il regolatore elettronico della velocità Sensore radar da un sensore radar. La velocità si regola acce-
adattivo. lerando e frenando. Quando il regolatore elet-
Il regolatore elettronico della velocità adattivo tronico della velocità utilizza i freni, è del tutto
Il conducente deve sempre mantenere la comprende anche un dispositivo di manteni-
distanza di sicurezza e una velocità ade- normale che essi generino un leggero rumore.
mento della distanza di sicurezza.
guata, anche quando utilizza il regolatore
elettronico della velocità adattivo. ATTENZIONE
Quando il regolatore elettronico della velo-
IMPORTANTE cità frena, il pedale del freno si muove. Non
appoggiare il piede sotto il pedale del freno
La manutenzione dei componenti del rego- per evitare il rischio di schiacciamento.
latore elettronico della velocità adattivo
deve essere effettuata solo da un riparatore
autorizzato Volvo. Il regolatore elettronico della velocità cerca di
seguire il veicolo che precede sulla stessa cor-

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 161


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 162
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

sia rispettando la distanza temporale impo- Spia di avvertimento, frenata del Utilizzo
stata. Se il sensore radar non rileva un veicolo conducente necessaria
che precede l'automobile, il regolatore consi- La capacità frenante del regolatore elettronico
dera solo la velocità impostata. Lo stesso della velocità adattivo corrisponde circa al
avviene se la velocità del veicolo che precede 30% di quella dell'automobile.
è superiore alla velocità impostata nel regola-
tore elettronico della velocità. Se occorre frenare con più forza di quella appli-
cata dal regolatore elettronico della velocità e
Il regolatore elettronico della velocità adattivo il conducente non frena, il regolatore attiva un
cerca di regolare la velocità gradualmente. Il segnale acustico e una spia di allarme per
conducente deve intervenire in situazioni di avvertire il conducente che deve intervenire
04 guida che richiedono frenate rapide. Questo immediatamente.

G017350
può verificarsi in caso di notevoli differenze di
velocità o di una frenata brusca del veicolo che NOTA
precede. In seguito ai limiti del sensore radar, Display e comandi.
l'automobile può essere frenata in modo ina- La spia di allarme può essere poco visibile Attivare e ripristinare le impostazioni,
spettato o non essere frenata affatto, vedere in caso di forte luce solare o se si indossano
occhiali da sole.
aumentare la velocità
pagina 164.
Modo di attesa, ON/OFF
Il regolatore elettronico della velocità adattivo
si attiva solo a velocità superiori a 30 km/h. Se ATTENZIONE Impostare la distanza temporale
la velocità scende al di sotto di 30 km/h o il Il regolatore elettronico della velocità indica Attivare e impostare la velocità
regime diventa troppo basso, il regolatore si solo i veicoli rilevati dal sensore radar. L'av-
disattiva disinserendo il freno. In tal caso, il vertimento potrebbe quindi venire fornito Velocità impostata (fra parentesi = modo di
conducente deve prendere il controllo per con un certo ritardo o non venire fornito attesa)
rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo affatto. Non attendere l'avvertimento. Fre-
nare ogni volta che si ritiene necessario. Distanza temporale impostata durante la
che precede. La velocità max impostabile è regolazione
200 km/h.
Distanza temporale impostata dopo la
regolazione

162 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 163
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Attivare e impostare la velocità o . Quando il regolatore è attivato, il pul- adattivo aumenta leggermente la distanza tem-
Affinché il regolatore elettronico della velocità sante ha la stessa funzione di , ma com- porale.
si attivi, occorre portarlo dapprima nel modo di porta un minore aumento della velocità. Per seguire il veicolo che precede con una
attesa con il pulsante . La spia si accende guida morbida e confortevole, il regolatore
e viene visualizzato il simbolo (---) a indica- NOTA elettronico della velocità adattivo consente una
zione che il regolatore elettronico della velocità notevole variazione della distanza temporale in
è nel modo di attesa. Se si tiene premuto uno dei pulsanti del
alcune condizioni.
regolatore elettronico della velocità per più
Il regolatore elettronico della velocità si attiva di 1 minuto, il regolatore si disattiva. In tal Ricordare che una distanza temporale breve
quindi con o e la velocità attuale viene caso, per riattivare il regolatore elettronico riduce il tempo di reazione del conducente in
della velocità occorre spegnere il motore. caso di imprevisti durante la guida.
memorizzata come velocità impostata. Il sim-
bolo (---) scompare e viene visualizzata la velo- In alcune situazioni, non è possibile attivare 04
Il numero di linee corrispon-
cità impostata, ad esempio 100. il regolatore elettronico della velocità. In tal
caso, il display visualizza Cruise Control dente alla distanza temporale
Sul lato sinistro del display non disponibile, vedere pagina 166. selezionata viene visualizzato
viene visualizzata una spia a durante l'impostazione e per
forma di automobile quando il alcuni secondi dopo la sua
Impostare la distanza temporale conclusione, quindi il simbolo
sensore radar rileva un altro
In sede di impostazione, la distanza temporale viene visualizzato in versione
veicolo. La distanza dal vei-
colo che precede viene rego- dal veicolo che precede si aumenta con e ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo
lata solo quando la spia è si riduce con . viene visualizzato anche quando è attivato il
accesa. Controllo della distanza, vedere pagina 168.
È possibile selezionare 5
distanze temporali, che ven-
NOTA gono visualizzate sul display
Il regolatore elettronico della velocità non con 1-5 linee orizzontali - più
può essere attivato a velocità inferiori a linee sono visualizzate mag-
30 km/h. giore è la distanza temporale,
vedere tabella vedere
Regolazione della velocità impostata pagina 168.
Quando il regolatore è attivato, la velocità si A bassa velocità, quando le distanze si ridu-
regola premendo brevemente o a lungo , cono, il regolatore elettronico della velocità

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 163


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 164
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

NOTA Premendo brevemente nel modo di attesa regolare la velocità in base al veicolo che pre-
o premendolo a lungo in posizione attiva, il cede.
Mantenere sempre la distanza temporale
consentita dal codice della strada vigente. regolatore elettronico della velocità si disattiva. Una disattivazione automatica può essere
La velocità impostata viene cancellata e non dovuta a:
Se il regolatore elettronico della velocità non può essere ripristinata.
reagisce all'attivazione, è possibile che la • riduzione della velocità al di sotto di
distanza dal veicolo più vicino impedisca Disattivazione per intervento del 30 km/h
l'aumento della velocità.
conducente • perdita di aderenza delle ruote
Più la velocità aumenta, maggiore diventa la Il regolatore elettronico della velocità si disat-
distanza in metri a parità di distanza tem- • temperatura dei freni alta
tiva quando si inserisce il freno, si porta la leva
porale. selettrice in folle o si preme a lungo il pedale • regime troppo basso
04 • sensore radar coperto ad esempio da neve
dell'acceleratore. In questi casi, il regolatore
Disattivare e ripristinare le impostazioni elettronico della velocità si porta nel modo di o pioggia intensa (le onde radar sono bloc-
Il regolatore elettronico della velocità si disat- attesa e il conducente deve regolare la velocità cate).
tiva premendo brevemente o per un inter- autonomamente.
vento del conducente, ad esempio in caso di Premendo brevemente il pedale dell'accelera- Sensore radar e relative limitazioni
frenata. In tal caso, la velocità impostata viene tore, ad esempio in caso di sorpasso, il rego- Il sensore radar viene utilizzato, oltre che dal
visualizzata fra parentesi, ad esempio ( 100). La latore elettronico della velocità si disattiva regolatore elettronico della velocità adattivo,
velocità e la distanza temporale si ripristinano temporaneamente per poi riattivarsi quando si dalle funzioni Indicatore di collisione con freno
premendo . rilascia il pedale. automatico (vedere pagina 171) e Controllo
della distanza (vedere pagina 168). È proget-
A ogni pressione successiva di con il rego- Disattivazione automatica tato per rilevare automobili o veicoli di grandi
latore elettronico della velocità attivato, la velo- Il regolatore elettronico della velocità adattivo dimensioni che procedono nello stesso senso
cità impostata aumenta di 1 km/h. dipende da altri sistemi, ad esempio il sistema di marcia.
di stabilità e controllo trazione (DSTC). Se uno
Modifiche non autorizzate del sensore radar
NOTA di questi sistemi smette di funzionare, il rego-
possono renderlo inutilizzabile ai sensi delle
latore si disattiva automaticamente.
Ritornando alla velocità impostata con , leggi vigenti.
si può avere un notevole aumento della In caso di disattivazione automatica, si attiva
velocità. un segnale acustico e il display visualizza il
messaggio Cruise Control disattivato. In tal
caso il conducente deve prendere il controllo e

164 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 165
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

ATTENZIONE che si inserisce fra l'automobile e il veicolo


che precede.
Non è consentito montare accessori o altri
oggetti, ad esempio luci supplementari, Il sensore potrebbe non rilevare i veicoli di
davanti alla griglia. piccole dimensioni, ad esempio motocicli,
o altri veicoli che non procedono al centro
della corsia.
La capacità del sensore radar di rilevare un vei-
colo che precede diminuisce notevolmente: In curva il sensore radar potrebbe rilevare
il veicolo sbagliato oppure perdere di vista
• se il sensore è coperto, ad esempio a un veicolo rilevato.
causa di pioggia, neve o corpi estranei, e
non può rilevare gli altri veicoli. Ricerca dei guasti e interventi 04
Se il display visualizza il messaggio Radar
NOTA bloccato Vedere manuale, i segnali prove-
Tenere pulita la superficie davanti al sensore nienti dal sensore radar sono bloccati e il vei-
radar. colo che precede non può essere rilevato.
In tal caso, le funzioni Regolatore elettronico
• se la velocità del veicolo che precede è della velocità adattivo, Controllo della distanza
molto diversa dalla velocità della propria e Indicatore di collisione con freno automatico

G021414
automobile. non funzionano.
Il sensore radar ha un campo visivo limitato. In La tabella riporta le possibili cause della visua-
alcune situazioni potrebbe rilevare i veicoli in Campo visivo del sensore radar (grigio). lizzazione del messaggio e gli interventi consi-
ritardo oppure non rilevarli affatto. Talvolta, il sensore radar potrebbe non rile- gliati.
vare veicoli vicini, ad esempio un veicolo

Causa Intervento
La superficie del radar nella griglia è sporca o coperta da ghiaccio o neve. Pulire la superficie del radar nella griglia rimuovendo sporcizia, ghiaccio
e neve.

Pioggia e neve intense possono bloccare i segnali radar. Nessun intervento. In presenza di temporali, il radar potrebbe non fun-
zionare.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 165


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 166
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Causa Intervento
Acqua o neve presenti sulla strada vengono proiettate bloccando i Nessun intervento. In caso di strada molto bagnata o innevata, il radar
segnali radar. potrebbe non funzionare.

La superficie del radar è pulita ma il messaggio persiste. Attendere. Possono essere necessari alcuni minuti affinché il radar rilevi
di non essere più bloccato.

Spie e messaggi sul display

04
Spia Messaggi Funzione
Modo di attesa o posizione attiva senza veicolo rilevato.

Posizione attiva con veicolo rilevato e relativa regolazione della velocità.

Distanza temporale impostata durante la regolazione.

Distanza temporale impostata dopo la regolazione.

Attiv. DSTC per abilitare Il regolatore elettronico della velocità non si attiva se non è attivato il sistema di stabilità e controllo
Cruise trazione (DSTC).

Cruise Control disattivato Il regolatore elettronico della velocità si è disattivato.


Il conducente deve regolare la velocità.

166 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 167
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Regolatore elettronico della velocità adattivo*

Spia Messaggi Funzione


Cruise Control non dispo- Il regolatore elettronico della velocità non può essere attivato.
nibile Questo può essere dovuto fra l'altro a quanto segue:
• temperatura dei freni alta
• copertura del sensore radar a causa di condensa, neve o pioggia.

Radar bloccato Vedere Il regolatore elettronico della velocità è temporaneamente fuori uso.
manuale Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar, vedere pagina 164. 04

Cruise Control Rich. assi- Il regolatore elettronico della velocità non funziona.
stenza Rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 167


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 168
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Controllo della distanza

Generalità Il controllo della distanza è attivo a velocità sinistra sul volante. La distanza temporale si
Il Controllo della distanza (Distance Alert) è una superiori a 30 km/h. aumenta con e si riduce con .
funzione che comunica la distanza temporale È possibile selezionare 5
dal veicolo che precede. ATTENZIONE
distanze temporali, che ven-
Le informazioni sulla distanza sono fornite solo Il Controllo della distanza visualizza solo la gono visualizzate sul display
per i veicoli antistanti che procedono nello distanza dal veicolo che precede – non con 1–5 linee orizzontali – più
stesso senso di marcia. Non vengono fornite modifica la velocità della propria automo- linee sono visualizzate mag-
bile. giore è la distanza temporale.
informazioni sulla distanza in merito a veicoli
che procedono nel senso di marcia opposto,
lentamente o sono fermi. Numero di linee Distanza tempo-
Utilizzo
04
rale (secondi)
1 1,0

2 1,4

3 1,8

4 2,2
G017362

5 2,6
Se la distanza temporale dal veicolo che pre-

G017371
cede è inferiore a quella impostata, si accende
con luce fissa una piccola parte della spia di
allarme rossa nel parabrezza. Premere il pulsante nel quadro centrale per
attivare o disattivare la funzione. Se la funzione
NOTA è attiva, la spia sul pulsante è accesa.
Il Controllo della distanza è disattivato per Impostare la distanza temporale
tutto il tempo in cui è attivo il Regolatore I pulsanti per l'impostazione della distanza
elettronico della velocità adattivo.
temporale dal veicolo che precede si trovano a

168
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 169
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Controllo della distanza

Il numero di linee corrispon- Limitazioni impostata o non accendersi affatto. Impostare


dente alla distanza temporale La funzione utilizza lo stesso sensore radar di una distanza temporale più breve o disattivare
selezionata viene visualizzato regolatore elettronico della velocità adattivo e temporaneamente la funzione.
durante l'impostazione e per indicatore di collisione. Per maggiori informa-
alcuni secondi dopo la sua zioni sul sensore radar e sulle relative limita-
conclusione, quindi il simbolo zioni, vedere pagina 164.
viene visualizzato in versione
ridotta a destra sul display. Lo stesso simbolo
NOTA
viene visualizzato quando è attivato il Regola-
tore elettronico della velocità adattivo. La spia di allarme nel parabrezza potrebbe
non essere visibile in caso di forte luce
solare, riflessi o forti variazioni di luminosità 04
NOTA oppure se si indossano occhiali da sole.
Più la velocità aumenta, maggiore diventa la
distanza in metri a parità di distanza tem- Il maltempo o le strade tortuose possono
porale.
ridurre la capacità del sensore radar di rilevare
La distanza temporale impostata viene uti- i veicoli che precedono. La capacità di rileva-
lizzata anche dal Regolatore elettronico mento può essere influenzata anche dalle
della velocità adattivo, vedere pagina 162. dimensioni dei veicoli, ad esempio le motoci-
Mantenere sempre la distanza temporale clette. In questi casi, la spia di allarme potrebbe
consentita dal codice della strada vigente. accendersi a una distanza inferiore a quella

Spie e messaggi sul display


Spia Messaggi Funzione
Distanza temporale impostata durante la regolazione.

Distanza temporale impostata dopo la regolazione.

``

169
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 170
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Controllo della distanza

Spia Messaggi Funzione


Radar bloccato. Vedere Il Controllo della distanza è temporaneamente fuori uso.
manuale Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar vedere pagina 164

All. collisione Rich. assi- La funzionalità di Controllo della distanza e Indicatore di collisione con freno automatico è esclusa o
stenza ridotta.
Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
04

170
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 171
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Indicatore di collisione con freno automatico*

Generalità ATTENZIONE Funzione


L'Indicatore di collisione con freno automatico
L'indicatore di collisione non funziona in
(Collision Warning with Auto Brake) è proget- tutte le situazioni di guida, traffico, meteo-
tato per assistere il conducente in caso di rologiche e della strada. L'indicatore di col-
rischio di tamponamento di un veicolo anti- lisione non rileva veicoli che procedono in
stante fermo o che procede nello stesso senso un senso di marcia diverso da quello della
di marcia. propria automobile né uomini e animali.
L'Indicatore di collisione presenta le seguenti L'avvertimento si attiva solo in caso di ele-
tre funzioni. vato rischio di collisione. La sezione Fun-
zione e le seguenti riportano i limiti che il
1. Indicatore di collisione conducente deve conoscere prima di utiliz-
04

G017382
zare l' Indicatore di collisione con freno
Avverte il conducente di una collisione immi-
automatico.
nente.
La funzione freno automatico può solo Generalità sul funzionamento.
2. Ausilio alla frenata ridurre la velocità della collisione. Per otte-
nere la massima forza frenante, il condu- Segnale visivo di avvertimento per rischio
Aiuta il conducente a frenare in modo efficace di collisione
nelle situazioni critiche. cente deve premere il pedale del freno.
Non attendere mai l'intervento dell'indica- Sensore radar
3. Freno automatico tore di collisione. Il conducente deve sem-
Sensore telecamera
Rallenta automaticamente l'automobile in caso pre mantenere la distanza di sicurezza e una
di collisione inevitabile. La funzione freno auto- velocità adeguata, anche quando utilizza
matico non può evitare una collisione ma solo l'indicatore di collisione. Indicatore di collisione
ridurne la velocità. Il sensore radar e un sensore telecamera rile-
vano i veicoli fermi e quelli che procedono nello
stesso senso di marcia davanti all'automobile.
IMPORTANTE In caso di rischio di collisione con un veicolo
La manutenzione dei componenti dell'indi- rilevato, viene richiamata l'attenzione del con-
catore di collisione deve essere effettuata ducente con una spia di allarme rossa lampeg-
presso un riparatore autorizzato Volvo. giante e un segnale acustico.
L'Indicatore di collisione è attivo a partire da
7 km/h.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 171


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 172
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Indicatore di collisione con freno automatico*

Ausilio alla frenata NOTA La distanza di segnalazione determina la sen-


Se il rischio di collisione aumenta dopo l'av- sibilità del sistema. Se la distanza di segnala-
vertimento, si attiva l'ausilio alla frenata. L'au- La funzione freno automatico è sempre zione è Lunga, l'avvertimento sarà anticipato.
inserita e non può essere disattivata.
silio alla frenata prepara l'impianto frenante a Iniziare impostando Lunga e, se vengono for-
una frenata rapida e inserisce leggermente i niti troppi avvertimenti, che in alcune situazioni
freni. In tal caso si può percepire un leggero Accensione e spegnimento potrebbero essere fastidiosi, passare alla
"strappo". Per attivare o disattivare l'Indicatore di colli- distanza di segnalazione Normale.
sione: Nel menu Impostazioni vettura
Se il pedale del freno viene premuto rapida- Utilizzare la distanza di segnalazione Breve
mente, il freno si inserisce completamente Impostaz. avvisi collisioni, selezionare l'op- solo in casi eccezionali, ad esempio durante la
anche se il pedale non è premuto a fondo. zione On o OFF.. Quando si riaccende il guida dinamica.
04 motore si ripristina l'ultima impostazione sele-
Freno automatico zionata.
NOTA
Se in questa fase il conducente non è ancora
intervenuto e sussiste un rischio di collisione Attivare/disattivare i segnali di Quando si utilizza il regolatore elettronico
imminente, la funzione freno automatico si avvertimento della velocità adattivo, la spia di allarme e il
inserisce anche se il conducente non preme il All'accensione del motore, il segnale acustico segnale acustico vengono utilizzati dal
e la spia di allarme si attivano automaticamente regolatore anche se l'Indicatore di collisione
pedale del freno. In tal caso, l'automobile viene è disattivato.
parzialmente frenata per ridurre la velocità se il sistema è attivato.
della collisione. Per ottenere la massima forza L'Indicatore di collisione avverte il condu-
Il segnale acustico può essere attivato/disatti- cente in caso di rischio di collisione ma la
frenante, il conducente deve premere il pedale vato separatamente con l'opzione On o Off in funzione non può ridurre il tempo di reazione
del freno. Impostazioni vettura Impostaz. avvisi del conducente.
collisioni Suono avviso. Affinché l'Indicatore di collisione sia effi-
Utilizzo ciente, il Controllo della distanza deve sem-
Le impostazioni si effettuano dal menu sul Impostare la distanza di segnalazione pre essere impostato sulla distanza tempo-
display del quadro centrale. Per informazioni La distanza di segnalazione determina a quale rale 4 – 5, vedere pagina 168.
sull'uso del menu, vedere pagina 120. distanza si attivano la spia e il segnale acu-
stico. Selezionare l'opzione Lunga, Normale
o Breve in Impostazioni vettura Impostaz.
avvisi collisioni Distanza avviso.

172 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 173
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Indicatore di collisione con freno automatico*

NOTA NOTA L'indicatore di collisione utilizza lo stesso sen-


sore radar del regolatore elettronico della velo-
Anche se la distanza di segnalazione è Il segnale visivo di avvertimento può disat- cità adattivo. Per maggiori informazioni sul
impostata su Lunga, in alcune situazioni, ad tivarsi temporaneamente in caso di tempe- sensore radar e sulle relative limitazioni, vedere
esempio in caso di grandi variazioni di velo- ratura elevata nell'abitacolo, dovuta ad
cità o frenata brusca del veicolo che pre- esempio all'esposizione al sole. In tal caso pagina 164.
cede, gli avvertimenti possono essere forniti si attiva il segnale acustico di avvertimento, Un avvertimento mancato o in ritardo può
in ritardo. anche se non è stato selezionato nel menu. escludere l'ausilio alla frenata o attivarlo in
• Gli avvertimenti potrebbero essere ritardo.
Controllare le impostazioni omessi in caso di distanza insufficiente
Se gli avvertimenti troppo frequenti sono fonte
Le impostazioni attuali possono essere con- dal veicolo che precede o movimenti
di disturbo si può ridurre la distanza di segna-
trollate sul display del quadro centrale. Acce- bruschi di volante e pedali, ad esempio 04
lazione. In tal caso, il sistema fornisce l'avver-
dere al menu Impostazioni vettura in uno stile di guida sportivo.
timento più tardi e si riduce il numero comples-
Impostaz. avvisi collisioni, vedere sivo di segnalazioni.
pagina 120. ATTENZIONE
Limiti del sensore telecamera
Gli avvertimenti e gli ausili alla frenata Il sensore telecamera è utilizzato da tre fun-
Limitazioni potrebbero intervenire in ritardo o non inter- zioni: Indicatore di collisione con freno auto-
Il segnale visivo di avvertimento può essere venire affatto in situazioni di traffico o
ambientali in cui il sensore di radar o tele- matico, Driver Alert Control, vedere
poco visibile in caso di forte luce solare, riflessi pagina 177, e Lane Departure Warning, vedere
camera non è in grado di rilevare corretta-
oppure se il conducente indossa occhiali da pagina 180.
mente il veicolo che precede.
sole o non ha lo sguardo rivolto in avanti. Si
consiglia quindi di lasciare sempre attivato il Il sistema sensori ha una portata limitata per
i veicoli fermi o lenti, quindi è meno effi- NOTA
segnale acustico.
ciente e potrebbe non fornire gli avverti- Tenere pulita la superficie del parabrezza
menti necessari se l'automobile procede a davanti al sensore telecamera rimuovendo
velocità elevata (superiore a 70 km/h). ghiaccio, neve, condensa e sporcizia.
Gli avvertimenti relativi a veicoli fermi o lenti Non incollare o applicare alcun oggetto sul
possono essere omessi in condizioni di parabrezza davanti al sensore telecamera,
scarsa visibilità. in quanto potrebbe ridurre o escludere la
funzionalità di uno o più sistemi che utiliz-
zano la telecamera.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 173


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 174
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Indicatore di collisione con freno automatico*

Il sensore telecamera ha gli stessi limiti dell'oc- camera è coperto e non può rilevare gli altri Causa Intervento
chio umano, cioè "vede" peggio in caso di veicoli né le strisce di delimitazione davanti
scarsa visibilità, forti nevicate, pioggia o neb- all'automobile. La superficie del Pulire la superficie
bia. In tali condizioni, le funzioni correlate alla parabrezza davanti del parabrezza
In tal caso, le funzioni Indicatore di collisione
telecamera possono ridursi notevolmente o alla telecamera è davanti alla teleca-
con freno automatico, Lane Departure Warning
disattivarsi temporaneamente. sporca o coperta da mera rimuovendo
e Driver Alert Control non funzionano.
Anche forte controluce, riflessi sulla strada, ghiaccio o neve. sporcizia, ghiaccio e
La tabella riporta le possibili cause della visua- neve.
fondo stradale innevato, ghiacciato o sporco
lizzazione del messaggio e gli interventi consi-
oppure strisce di delimitazione della corsia di Nebbia, pioggia Nessun intervento.
gliati.
marcia scolorite possono ridurre notevol- forte o neve ridu- In presenza di tem-
04 mente, ad esempio, le funzioni che utilizzano il cono la visibilità porali, la telecamera
sensore telecamera per rilevare la corsia di della telecamera. potrebbe non fun-
marcia e gli altri veicoli. zionare.
A temperature molto alte, la telecamera può
spegnersi per circa 15 minuti all'accensione La superficie del Attendere. Possono
del motore per proteggere le proprie funziona- parabrezza davanti essere necessari
lità. alla telecamera è alcuni minuti affin-
pulita ma il messag- ché la telecamera
Ricerca dei guasti e interventi gio persiste. rilevi la visibilità.
Se il display visualizza il messaggio
È penetrata sporci- Rivolgersi a un ripa-
Parabrezza Sensori bloccati, il sensore tele-
zia fra l'interno del ratore autorizzato
parabrezza e la tele- Volvo per la pulizia
camera. del parabrezza
davanti alla coper-
tura della teleca-
mera.

174 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 175
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Indicatore di collisione con freno automatico*

Spie e messaggi sul display


Spia Messaggi Funzione
All. collisione disattivato Indicatore di collisione disattivato.
Viene visualizzato all'accensione del motore.
Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante READ.

All. collisione non disponi- Impossibile attivare l'Indicatore di collisione.


bile Viene visualizzato quando il conducente tenta di attivare la funzione.
Il messaggio scompare dopo circa 5 secondi o premendo una volta il pulsante READ. 04

Frenata aut. attivata Si è attivato il freno automatico.

Parabrezza Sensori bloc- Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.


cati Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera vedere pagina 173.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 175


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 176
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Indicatore di collisione con freno automatico*

Spia Messaggi Funzione


Radar bloccato. Vedere Indicatore di collisione e freno automatico temporaneamente fuori uso.
manuale Il sensore radar è coperto, ad esempio a causa di pioggia o neve, e non può rilevare gli altri veicoli.
Vedere i limiti del sensore radar vedere pagina 164.

All. collisione. Rich. assi- La funzionalità di Indicatore di collisione e freno automatico è esclusa o ridotta.
stenza Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

04

176 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 177
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Driver Alert System – DAC*

Introduzione Generalità sul Driver Alert Control - Il DAC ha lo scopo di rilevare se il conducente
Il Driver Alert System è progettato per assistere DAC diventa gradualmente meno vigile ed è proget-
il conducente se il suo stile di guida diventa tato principalmente per autostrade e strade
meno attento o se sta per uscire inavvertita- extraurbane. La funzione non è adatta al traf-
mente dalla corsia di marcia. fico urbano.

Il Driver Alert System comprende due funzioni In alcuni casi, lo stile di guida potrebbe essere
che possono essere inserite contemporanea- regolare anche in condizioni di stanchezza. Il
mente o in modo indipendente: conducente non riceve quindi alcun avverti-
mento. Per questo è sempre importante fer-
• Driver Alert Control (DAC) marsi e fare una pausa se ci si sente stanchi,
• Lane Departure Warning (LDW), vedere anche se il DAC non fornisce l'avvertimento. 04
pagina 180.

G017332
Una funzione inserita rimane nel modo di NOTA
attesa e si attiva automaticamente quando la La funzione non deve essere utilizzata per
velocità supera 65 km/h. La funzione è progettata per richiamare l'at- guidare più a lungo. Programmare soste
La funzione si disattiva nuovamente quando la tenzione del conducente se l'automobile inizia regolari e non guidare in condizioni di stan-
velocità scende al di sotto di 60 km/h. a procedere a zigzag, ad esempio se il condu- chezza.
cente è distratto o si sta addormentando.
Entrambe le funzioni utilizzano una telecamera
che richiede la presenza di strisce di delimita- Una telecamera rileva le strisce dipinte di deli- Limiti
zione dipinte a entrambi i lati della corsia di mitazione della corsia di marcia e confronta il In alcuni casi, il sistema può fornire l'avverti-
marcia. loro andamento con i movimenti del volante. Il mento anche se lo stile di guida è regolare. Ad
conducente viene avvertito quando l'automo- esempio:
ATTENZIONE bile non segue in modo regolare la corsia di • se il conducente prova la funzione LDW.
marcia.
Il Driver Alert System non funziona in tutte • in caso di forti venti laterali.
le situazioni ed è progettato solo come ausi- • se sono presenti solchi sul fondo stradale.
lio alla guida. NOTA
La responsabilità di una guida sicura spetta Il sensore telecamera presenta alcuni limiti,
sempre al conducente. vedere pagina 173.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 177


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 178
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Driver Alert System – DAC*

Utilizzo Rotella. Ruotare la rotella finché il display Se l'automobile procede a zigzag, il condu-
Alcune impostazioni si effettuano dal menu sul non visualizza Driver Alert. Nella seconda cente viene avvertito con un segnale acustico
display del quadro centrale. Per informazioni riga è visualizzata l'opzione Off, Non e il messaggio Driver Alert Fare una pausa.
sull'uso del menu, vedere pagina 120. disponibile o Indicatore di livello. Se lo stile di guida non si regolarizza, l'avverti-
Pulsante READ. Conferma e cancella un mento viene ripetuto entro breve tempo.
Lo stato attuale può essere controllato sul
display del computer di bordo con la leva sini- avvertimento in memoria.
ATTENZIONE
stra del volante.
Attivare Driver Alert Control
Un avvertimento deve essere preso in seria
Nel menu sul display del quadro centrale, sele- considerazione in quanto un conducente
zionare Impostazioni vettura Driver Alert. assonnato spesso non è in grado di perce-
04 Selezionare l'opzione On. pire il proprio stato di stanchezza.
La funzione si attiva quando la velo- In caso di avvertimento o stanchezza: fer-
cità supera 65 km/h e rimane attiva mare al più presto l'automobile in un luogo
sicuro e riposare.
finché la velocità è superiore a
60 km/h. Il display visualizza un indi- È dimostrato che guidare in condizioni di
catore di livello con 1-5 tacche in cui un stanchezza è altrettanto pericoloso che gui-
numero ridotto di tacche corrisponde a un dare in stato di ebbrezza.
andamento a zigzag. Un numero elevato di tac-
G017329

che corrisponde a una guida uniforme.

Spie e messaggi sul display


Spia Messaggi Funzione
Driver Alert Disattivato La funzione è disinserita.

Driver Alert Non disponi- La velocità è inferiore a 60 km/h, la corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o
bile il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera,
vedere pagina 173.

178 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 179
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Driver Alert System – DAC*

Spia Messaggi Funzione


Driver Alert La funzione analizza lo stile di guida del conducente.
Il numero di tacche può variare da 1 a 5; un numero ridotto di tacche corrisponde a un andamento a
zigzag. Un numero elevato di tacche corrisponde a una guida uniforme.

Driver Alert Fare una pausa L'automobile procede a zigzag: il conducente viene avvertito con un segnale acustico e un messaggio.

Parabrezza Sensori bloc- Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.


04
cati Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 173.

Driver Alert Sys Rich. assi- Il sistema è fuori uso.


stenza Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 179


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 180
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Driver Alert System - LDW*

Generalità sul Lane Departure Utilizzo e funzione scende al di sotto di 60 km/h, la funzione si
Warning - LDW riporta nel modo di attesa e il display visualizza
Lane Depart Warn non disponibile.
Se l'automobile supera senza motivo la striscia
di delimitazione sinistra o destra della corsia di
marcia, il conducente viene avvertito con un
segnale acustico.
L'avvertimento non viene fornito nelle seguenti
situazioni:

04 • Gli indicatori di direzione sono inseriti

G017426
• Il conducente sta premendo il pedale del

G017394
freno 1
La funzione si attiva e disattiva con un interrut- • In caso di rapida pressione del pedale del-
La funzione è progettata per ridurre il rischio di tore sul quadro centrale. Una spia sul pulsante l'acceleratore1
determinati incidenti causati dal fatto che l'au- si accende quando si inserisce la funzione. • In caso di rapidi movimenti del volante1
tomobile esce dalla corsia di marcia, Il display del computer di bordo visualizza
rischiando di finire nel fosso o invadere la cor- • In caso di svolta a gomito.
Lane Depart Warn non disponibile quando
sia opposta. Anche il sensore telecamera presenta alcuni
la funzione è nel modo di attesa.
limiti. Per maggiori informazioni, vedere
L'LDW comprende una telecamera che rileva
Quando l'LDW è nel modo di attesa, la funzione pagina 173.
le strisce dipinte di delimitazione della corsia di
si attiva automaticamente se la telecamera
marcia. Il conducente viene avvertito con un
rileva le strisce di delimitazione della corsia di NOTA
segnale acustico se l'automobile supera una
marcia e la velocità supera 65 km/h. Il display
striscia di delimitazione. Il conducente riceve un solo avvertimento
del computer di bordo visualizza quindi Lane
ogni volta che le ruote superano una stri-
Depart Warn disponibile. scia. L'avvertimento non viene quindi fornito
Se la telecamera smette di rilevare le strisce di se l'automobile procede a cavallo di una
delimitazione della corsia di marcia o la velocità striscia.

1 Quando si seleziona Aumento sensibilità , viene comunque fornito un avvertimento, vedere Impostazioni personali.

180 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 181
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Driver Alert System - LDW*

Spie e messaggi sul display


Spia Messaggi Funzione
Lane departure warning La funzione è inserita/disinserita.
attivato/disatt. Viene visualizzato in sede di inserimento/disinserimento.
Il messaggio scompare dopo 5 secondi.

Lane Depart Warn disponi- La funzione rileva le strisce di delimitazione della corsia di marcia.
bile

Lane Depart Warn non La velocità è inferiore a 60 km/h, la corsia di marcia è sprovvista di strisce di delimitazione rilevabili o 04
disponibile il sensore della telecamera è temporaneamente fuori uso. Vedere i limiti del sensore telecamera,
vedere pagina 173.

Parabrezza Sensori bloc- Sensore telecamera temporaneamente fuori uso.


cati Viene visualizzato, ad esempio, se sono presenti neve, ghiaccio o sporcizia sul parabrezza.
Pulire la superficie del parabrezza davanti al sensore telecamera.
Vedere i limiti del sensore telecamera, vedere pagina 173.

Driver Alert Sys Rich. assi- Il sistema è fuori uso. Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un riparatore autorizzato Volvo.
stenza

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 181


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 182
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Driver Alert System - LDW*

Impostazioni personali
Nel menu sul display del quadro centrale, sele-
zionare Impostazioni vettura Lane
departure warning. Selezionare l'opzione
desiderata, vedere pagina 120.
All'accensione: Selezionando questa
opzione, la funzione si porta nel modo di attesa
a ogni accensione dell'automobile. In caso
contrario, si ripristina il valore che era attivo allo
spegnimento.
04
Aumento sensibilità: Selezionando questa
opzione, la sensibilità aumenta, l'avvertimento
è anticipato e i limiti della funzione sono ridotti.

182 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 183
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Park Assist*

Generalità 1 Funzione pianto audio vengono attenuati automatica-


L'assistenza al parcheggio serve come aiuto mente.
per il parcheggio. Un segnale acustico e le spie
sul display dell'impianto audio indicano la 1
distanza dall'ostacolo rilevato.
L'assistenza al parcheggio è disponibile in due
Active
modelli:
2
• Solo posteriore
• Sia anteriore che posteriore. Active
04

G021417
ATTENZIONE 3

G025643
L'assistenza al parcheggio non può mai Active
sostituire il ruolo del conducente durante Il sistema si attiva automaticamente quando si
l'operazione di parcheggio. I sensori hanno avvia l'automobile e la spia ON/OFF sull'inter- Videate sul display nelle diverse situazioni.
angoli ciechi nei quali non rilevano ostacoli. ruttore si accende. Disattivando l'assistenza al Display di un'automobile dotata solo di
Fare attenzione ai bambini o agli animali che parcheggio con il pulsante, la spia si spegne. sensori posteriori. Ostacolo rilevato da
si trovano vicino all'automobile. entrambi i sensori destri.
Il display sul quadro centrale mostra in modo
semplificato il rapporto fra automobile e osta- Display di un'automobile dotata di sensori
colo rilevato. anteriori e posteriori. Il sensore anteriore
destro si trova a 30 cm o meno da un osta-
I campi evidenziati mostrano quale dei quattro colo rilevato.
sensori ha rilevato un ostacolo. Più campi della
barra sono evidenziati, minore è la distanza fra Display di un'automobile dotata di sensori
automobile e ostacolo rilevato. anteriori e posteriori. Retromarcia inserita,
nessun ostacolo rilevato davanti o dietro
Più l'ostacolo si avvicina davanti o dietro all'au- l'automobile.
tomobile, più aumenta la frequenza del A una distanza inferiore a 30 cm, il segnale è
segnale. Gli eventuali suoni provenienti dall'im- continuo e la barra del sensore evidenziato è

1 Il sistema di assistenza al parcheggio può essere di serie, optional o accessorio a seconda del mercato.
``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 183


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 184
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Park Assist*

piena, vedere figura (2). Se sono rilevati osta- NOTA parcheggio. Se la velocità è inferiore a
coli entro la distanza di segnale continuo sia 10 km/h, il sistema si riattiva.
dietro che davanti all'automobile, il segnale L'assistenza al parcheggio posteriore si
viene emesso alternativamente dagli altopar- disattiva automaticamente durante la guida
con rimorchio se viene utilizzato un cavo NOTA
lanti. rimorchio originale Volvo. L'assistenza al parcheggio anteriore si
Assistenza al parcheggio posteriore disattiva quando si inserisce il freno di sta-
Assistenza al parcheggio anteriore zionamento.

IMPORTANTE
04 In caso di montaggio di luci supplementari:
Ricordare che non devono coprire i sensori
– in caso contrario le luci supplementari
potrebbero essere rilevate come ostacoli.

G017833
Indicazione di guasto al sistema
Se la spia informativa è accesa con

G021424
luce fissa e sul display informativo è
L'area di misurazione dietro l'automobile è di visualizzato Sensori parch. Rich.
circa 1,5 m. Il segnale acustico relativo agli L'area di misurazione davanti all'automobile è assistenza, l'assistenza al parcheggio è fuori
ostacoli posteriori proviene dagli altoparlanti di circa 0,8 m. Il segnale acustico relativo agli uso.
posteriori. ostacoli anteriori proviene dagli altoparlanti
anteriori.
L'assistenza al parcheggio posteriore si attiva
quando si inserisce la retromarcia. L'assistenza al parcheggio anteriore è attiva
fino a 15 km/h, anche in retromarcia. A velocità
Se si procede in retromarcia ad esempio con
superiori, il sistema si disattiva. Tuttavia, la spia
rimorchio o portabiciclette sul gancio di traino,
sul pulsante rimane accesa a indicazione che il
il sistema deve essere disattivato. In caso con-
sistema sarà attivo alla successiva manovra di
trario, i sensori reagiranno a questi ultimi.

184 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 185
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Park Assist*

IMPORTANTE
In certe condizioni, il sistema di assistenza
al parcheggio può generare falsi segnali di
avvertimento dovuti a fonti audio esterne
che emettono le stesse frequenze a ultra-
suoni utilizzate dal sistema.
Queste fonti possono essere ad esempio
avvisatore acustico, pneumatici bagnati
sull'asfalto, freni pneumatici o rumore dei
tubi di scarico di motociclette.

G018067
04
Pulizia dei sensori Posizionamento dei sensori posteriori.
Affinché i sensori funzionino correttamente,
occorre pulirli regolarmente con acqua e
shampoo per auto.

NOTA
I sensori possono attivarsi per errore se
sono coperti da sporcizia, ghiaccio o neve.
G018129

Posizionamento dei sensori anteriori.

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 185


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 186
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

BLIS* - Blind Spot Information System

Generalità sul BLIS ATTENZIONE All'occorrenza, si può disattivare temporanea-


mente il sistema premendo il pulsante BLIS,
Il sistema è complementare a uno stile di vedere pagina 187.
guida sicuro e all'utilizzo degli specchi
retrovisori, ma non si sostituisce a essi. Non
deve mai ridurre l'attenzione e il senso di Angoli morti
responsabilità del conducente. La respon-
sabilità di cambiare corsia in modo sicuro
spetta sempre al conducente.

Il sistema è progettato per funzionare in modo


04 ottimale in caso di traffico intenso su strade a

G021426
più corsie.
Quando una telecamera rileva un veicolo
Telecamera BLIS
nella zona dell'angolo morto, la spia si
Spia accende con luce fissa.

G017834
Spia BLIS
NOTA A = circa 9,5 m e B = circa 3 m
Il BLIS è un sistema informativo basato su tele- La spia si accende sul lato dell'automobile
camere che, in determinate condizioni, avverte in cui il sistema ha rilevato il veicolo. Se l'au-
il conducente di veicoli che procedono nello tomobile viene sorpassata da entrambi i lati
stesso senso di marcia e si trovano nel cosid- contemporaneamente, si accendono
detto angolo morto. entrambe le spie.

IMPORTANTE BLIS fornisce un messaggio al conducente in


La riparazione dei componenti del sistema caso di guasto nel sistema. Ad esempio, se le
BLIS deve essere effettuata presso un ripa- telecamere del sistema sono coperte, la spia
ratore autorizzato Volvo. del BLIS lampeggia e viene visualizzato un
messaggio sul display informativo. In tal caso,
controllare e pulire le lenti.

186 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 187
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

BLIS* - Blind Spot Information System

Attivare/disattivare Quando funziona BLIS sono spenti, il sistema non rileva i veicoli. Ad
Il sistema funziona quando l'automobile pro- esempio, il sistema non reagisce a un rimor-
cede a velocità superiori a 10 km/h. chio senza fari trainato da un'automobile o da
un autocarro.
Sorpassi
Il sistema è progettato per reagire: ATTENZIONE
• se si sorpassa a una velocità fino a Il sistema non rileva biciclette e ciclomotori.
10 km/h superiore a quella del veicolo sor-
Le telecamere di BLIS possono essere
passato.
disturbate da luce intensa o in caso di guida
• se si viene sorpassati da un veicolo che al buio senza fonti di luce (ad esempio illu-
procede a una velocità fino a 70 km/h minazione stradale o luci di altri veicoli). In 04

G021428
superiore a quella della propria automo- tal caso, il sistema interpreta la mancanza
bile. di luce come un bloccaggio delle teleca-
Pulsante di attivazione/disattivazione. mere.
BLIS si attiva quando si accende il motore. Le ATTENZIONE In entrambi i casi viene visualizzato un mes-
spie nei pannelli delle portiere lampeggiano 3 saggio sul display informativo.
BLIS non funziona nelle curve strette.
volte quando si attiva BLIS. In caso di guida in tali condizioni, le presta-
BLIS non funziona durante la retromarcia. zioni del sistema possono ridursi tempora-
Il sistema si disattiva/attiva a motore acceso neamente e può venire visualizzato un
Un rimorchio largo collegato all'automobile
premendo il pulsante BLIS. messaggio, vedere pagina 188. Se il mes-
può coprire gli altri veicoli nelle corsie vicine.
Quando si disattiva il BLIS, la spia sul pulsante In tal caso, i veicoli nelle aree coperte non saggio scompare automaticamente, il BLIS
si spegne e il display del cruscotto visualizza vengono rilevati dal BLIS. ha ripreso il normale funzionamento.
un messaggio. Le telecamere del BLIS hanno gli stessi limiti
Luce diurna e oscurità dell'occhio umano, cioè "vedono" peggio in
Quando si attiva BLIS, la spia nel pulsante si caso di forti nevicate o nebbia.
accende, il display visualizza un messaggio e Alla luce diurna, il sistema reagisce alla forma
le spie nei pannelli delle portiere lampeggiano dei veicoli vicini. Il sistema è progettato per
3 volte. Premere il pulsante READ per cancel- rilevare veicoli a motore quali automobili, auto-
lare il messaggio. Per maggiori informazioni carri, autobus e motocicli.
sulla gestione dei messaggi, vedere In condizioni di oscurità, il sistema reagisce ai
pagina 123. fari dei veicoli vicini. Se i fari dei veicoli vicini

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 187


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 188
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

BLIS* - Blind Spot Information System

Pulizia Messaggi Funzione Di seguito sono riportati alcuni casi in cui la


Affinché il BLIS funzioni in modo ottimale, le spia del BLIS può accendersi anche se non vi
lenti delle telecamere devono essere pulite. Le BLIS Funz. ridotta La telecamera del sono veicoli nell'angolo morto.
lenti possono essere pulite con un panno mor- BLIS non funziona
bido o una spugna umida. Pulire le lenti con correttamente a
cautela per non graffiarle. causa di nebbia o
luce solare diretta.
IMPORTANTE La telecamera
Le lenti sono elettroriscaldate per eliminare riprende a funzio-
ghiaccio e neve. All'occorrenza, rimuovere nare normalmente

G021430
04 la neve dalle lenti con una spazzola. quando le condizioni
ambientali ritornano
favorevoli. Riflessi luminosi dalla strada bagnata.
Messaggi sul display
BLIS OFF Il sistema BLIS è
Messaggi Funzione disattivato
BLIS ON Il sistema BLIS è
attivato Limitazioni
BLIS Rich. assi- Il BLIS è fuori uso. In alcune situazioni la spia del BLIS può accen-
stenza dersi anche se non vi sono veicoli nell'angolo

G021431
Rivolgersi a un ripa- morto.
ratore autorizzato
Volvo. Ombra dell'automobile su una superficie larga,
NOTA
chiara e piatta, ad esempio una barriera antiru-
BLIS Telecamera La telecamera del L'accensione occasionale della spia del more o un manto stradale in calcestruzzo.
bloc. BLIS è coperta da BLIS anche in assenza di veicoli nell'angolo
sporcizia, neve o morto non indica un difetto nel sistema.
ghiaccio. Pulire le In caso di difetti nel sistema BLIS, il display
lenti. visualizza BLIS Rich. assistenza.

188 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 189
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

BLIS* - Blind Spot Information System

G021432
Sole basso all'orizzonte contro la telecamera.
04

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 189


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 190
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Comfort nell'abitacolo

Vani portaoggetti

04

G019417
190
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 191
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Comfort nell'abitacolo

Vano portaoggetti nel pannello della por- Tunnel Cassetto portaoggetti


tiera
Tasca portaoggetti* sul bordo anteriore dei
cuscini dei sedili anteriori
Fermacarte
Cassetto portaoggetti
Vano portaoggetti, portalattine
Appendiabiti
04

G023985

G024206
Portalattine* nel bracciolo del sedile poste-
riore
Vano portaoggetti Vano portaoggetti (ad esempio per CD) e Consente di riporre, ad esempio, il Libretto Uso
presa AUX sotto il bracciolo (e supporto*). e manutenzione e le mappe stradali. All'interno
Appendiabiti del coperchio si trova un portapenne. Il cas-
Comprende i portalattine per conducente
L'appendiabiti è progettato solo per i capi leg- setto portaoggetti può essere bloccato con lo
e passeggero, la presa a 12 V e il portaog-
geri. stelo della chiave, vedere pagina 46.
getti. (Se sono presenti il posacenere e
l'accendisigari, la presa a 12 V è sostituita
dall'accendisigari e il portaoggetti da un Tappetini*
posacenere amovibile.)
Volvo fornisce tappetini fabbricati apposita-
Accendisigari e posacenere* mente per ogni automobile.
Per svuotare il posacenere nel tunnel è possi-
bile estrarlo verso l'alto. ATTENZIONE
Per attivare l'accendisigari, premere il relativo Il tappetino del posto del conducente deve
pulsante. Quando l'accendisigari è caldo, il essere ben steso e fissato saldamente ai
pulsante scatta. Estrarre l'accendisigari e uti- fermagli, in modo che non scivoli intral-
ciando l'utilizzo dei pedali.
lizzare la spirale incandescente.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 191


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 192
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Comfort nell'abitacolo

Specchio di cortesia Presa da 12 V massima è di 10 A. Affinché la presa sia ali-


mentata, la chiave del telecomando deve tro-
varsi almeno in posizione I, vedere pagina 73.

ATTENZIONE
Lasciare sempre il coperchio sulla presa
quando questa non è utilizzata.

Presa elettrica nel bagagliaio*


04

G021438

G021439
Specchietto di cortesia illuminato. Presa da 12 V nel tunnel, sedile anteriore.
La luce dello specchietto di cortesia sul lato
conducente* o passeggero si accende auto-
maticamente quando la copertura viene
aperta.

G017825
Piegare verso il basso la copertura per acce-
dere alla presa elettrica. Questa funzionerà con

G021440
il quadro acceso o spento.

Presa da 12 V nel tunnel, sedile posteriore. NOTA


La presa elettrica può essere utilizzata per Non utilizzare la presa elettrica a motore
diversi accessori a 12 V, ad esempio un cellu- spento per evitare di scaricare la batteria
lare o un frigo portatile. L'intensità di corrente dell'automobile.

192 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 193
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Bluetooth handsfree*

Generalità NOTA EXIT - Termina/rifiuta una chiamata, can-


cella i numeri/le lettere immessi, inter-
Solo alcuni cellulari sono completamente rompe una funzione attiva La stessa fun-
compatibili con la funzione viva voce. Per
zione si trova nella tastierina al volante.
informazioni sui cellulari compatibili, rivol-
gersi al concessionario Volvo o visitare il sito ENTER – Accetta una chiamata. Pre-
www.volvocars.com. mendo il pulsante una volta vengono
visualizzati gli ultimi numeri digitati. La
stessa funzione si trova nella tastierina al
Funzioni del telefono, panoramica dei volante.
comandi
Utilizzo 04

G021443
I menu si comandano dal quadro centrale e
Panoramica del sistema.
dalla tastierina al volante. Per informazioni
generali sull'uso del menu, vedere
Cellulare pagina 120.
Microfono
Attivare/disattivare
Tastierina al volante Premendo brevemente PHONE si attiva la fun-
zione viva voce. Il messaggio TELEFONO in
Quadro centrale alto sul display indica che è attiva la posizione

G021444
telefono. La spia indica che la funzione
BluetoothTM
Pannello di comando nel quadro centrale. viva voce è attiva.
Un cellulare dotato di BluetoothTM può essere
collegato senza fili all'impianto audio. L'im- VOLUME – La stessa funzione si trova Premendo a lungo PHONE si disattiva la fun-
pianto audio presenta quindi la funzione hand- nella tastierina al volante. zione viva voce e si scollega un telefono colle-
sfree e consente di comandare a distanza gato.
Pulsanti alfanumerici
determinate funzioni del cellulare. Il cellulare
può essere utilizzato con i propri tasti a pre- PHONE - On/Off e modo di attesa Collegamento di un cellulare
scindere dal fatto che sia collegato. Il collegamento di un cellulare si effettua diver-
Pulsante di navigazione samente a seconda se è già stato collegato

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 193


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 194
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Bluetooth handsfree*

oppure no. Se il cellulare viene collegato per la Opzione 2 - dal menu del telefono 2. Digitare il numero desiderato oppure utiliz-
prima volta, attenersi alle seguenti istruzioni: zare la rubrica, vedere pagina 196.
1. Attivare la funzione viva voce con
Opzione 1 - dal menu dell'automobile PHONE. Se è già collegato un telefono, 3. Premere ENTER.
scollegarlo.
1. Per rendere il cellulare ricercabile/visibile La chiamata si conclude con EXIT.
con BluetoothTM, vedere il manuale del cel- 2. Effettuare la ricerca con il BluetoothTM del
lulare o visitare il sito cellulare, vedere il manuale del cellulare. Scollegamento del cellulare
www.volvocars.com. Il cellulare si scollega automaticamente se
3. Selezionare My Car nell'elenco delle unità esce dal campo di portata dell'impianto audio.
2. Attivare la funzione viva voce con trovate sul cellulare. Per maggiori informazioni sul collegamento,
PHONE. vedere pagina 196.
4. Inserire il codice PIN '1234' nel cellulare
04 > Il display visualizza l'opzione Aggiunta quando il sistema lo richiede. Il cellulare si scollega manualmente disatti-
telefono. Vengono visualizzati anche gli
5. Selezionare il collegamento a My Car dal vando la funzione viva voce con una pressione
eventuali cellulari già registrati.
cellulare. prolungata di PHONE. La funzione viva voce si
3. Selezionare Aggiunta telefono. disattiva anche quando si spegne il motore o si
Il cellulare viene registrato e si collega automa- apre la portiera 1.
> L'impianto audio ricerca i cellulari nelle ticamente all'impianto audio mentre il display
vicinanze. La ricerca richiede circa Dopo aver scollegato il cellulare, una chiamata
visualizza Sincronizzazione. Per maggiori
30 secondi. Il display visualizza i cellulari in corso può proseguire con l'ausilio del micro-
informazioni sulla registrazione dei cellulari,
rilevati con le rispettive denominazioni fono e dell'altoparlante integrati al cellulare.
vedere pagina 196.
BluetoothTM. Le denominazioni
BluetoothTM della funzione viva voce Una volta effettuato il collegamento, il display
NOTA
sono visualizzate sul cellulare come My visualizza il simbolo e la denominazione
Car. BluetoothTM del cellulare. A questo punto si Per alcuni cellulari, il passaggio dalla fun-
può utilizzare il cellulare dall'impianto audio. zione handsfree deve essere confermato
4. Selezionare uno dei cellulari sul display dalla tastiera del cellulare.
dell'impianto audio. Effettuare una chiamata
5. Inserire la serie di numeri visualizzata sul 1. Accertarsi che in alto sul display sia visua-
display dell'impianto audio con la tastiera lizzato TELEFONO e compaia il simbolo
del cellulare. .

1 Solo avviamento senza chiave

194 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 195
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Bluetooth handsfree*

Gestione chiamate NOTA Volume suoneria


Accedere a Impostazioni telefono Suoni e
Chiamata In alcuni cellulari, il collegamento si inter-
rompe quando si attiva la funzione privacy. volume Volume suoneria e regolare con
È possibile ricevere una chiamata con
ENTER anche se l'impianto audio si trova, ad Il fenomeno è normale. La funzione hand- / sul pulsante di navigazione.
sfree visualizza un messaggio per chiedere
esempio, in posizione CD o FM. Rifiutare o
al conducente se desidera ricollegarsi. Suonerie
concludere una chiamata con EXIT.
Le suonerie integrate nell'impianto viva voce si
Risposta automatica • Rubrica - ricerca nella rubrica. selezionano in Impostazioni telefono
La funzione di risposta automatica consente di Suoni e volume Suonerie Suoneria 1,
rispondere automaticamente a una chiamata in NOTA 2, 3 ecc.
arrivo. 04
Durante una chiamata non è possibile ini-
± Attivare/disattivare in Impostazioni ziarne un'altra. NOTA
telefono Opzioni chiamata La suoneria del cellulare collegato non si
Risposta automatica. disattiva quando si utilizza una delle suone-
Impostazioni audio rie integrate nell'impianto handsfree.
Menu chiamata
Premere MENU o ENTER durante una chia- Volume chiamata
Il volume di chiamata si regola con la funzione Per selezionare la suoneria del cellulare colle-
mata in corso per accedere alle seguenti fun-
zioni: handsfree in posizione telefono. Utilizzare la gato 2, accedere a Impostazioni telefono
tastierina al volante o VOLUME. Suoni e volume Suonerie Usa suoneria
• Microfono muto - il microfono dell'im- telefono.
pianto audio viene silenziato. Volume dell'impianto audio
• Trasf. chiamata a telef. - la chiamata Mentre non è in corso una chiamata, il volume
viene trasferita al cellulare. dell'impianto audio si regola normalmente con
VOLUME. Per regolarlo durante una chiamata
occorre passare a una qualsiasi fonte audio.
La fonte audio può essere silenziata automati-
camente in Impostazioni telefono Suoni e
volume Audio off Radio.

2 Funzione non supportata da tutti i cellulari.


``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 195


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 196
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Bluetooth handsfree*

Maggiori informazioni su registrazione Rubrica Si può accedere alla rubrica anche con /
e collegamento Per utilizzare la rubrica, devono comparire il sul pulsante di navigazione o con /
Si possono registrare fino a 5 cellulari. Viene testo TELEFONO in alto sul display e il sim- sulla tastierina al volante. La ricerca si può
effettuata una registrazione per ogni cellulare. bolo . effettuare anche dal menu di ricerca della
Dopo la registrazione, non è più necessario che rubrica in Rubrica Cerca:
il cellulare sia visibile/ricercabile. Si può colle- L'impianto audio memorizza una copia della
gare solo un cellulare alla volta. I cellulari pos- rubrica di ogni cellulare registrato. La rubrica 1. Scrivere la lettera iniziale del nome ricer-
viene copiata automaticamente nell'impianto cato e premere ENTER oppure premere
sono essere cancellati in Bluetooth
audio a ogni collegamento. soltanto ENTER.
Rimuovi telefono.
± Disattivare la funzione in Impostazioni 2. Selezionare un contatto e premere
04 Collegamento automatico telefono Sincronizza rubrica tel.. È ENTER per effettuare la chiamata.
Quando è attiva la funzione handsfree, l'ultimo possibile cercare i contatti solo nella
cellulare collegato si collega automaticamente rubrica del cellulare collegato. Comandi vocali
se è nel campo di portata. Quando l'impianto Per effettuare una chiamata utilizzando la fun-
audio ricerca l'ultimo cellulare collegato, il zione comandi vocali del cellulare, tenere pre-
NOTA
display visualizza il nome di questo cellulare. muto ENTER.
Per passare al collegamento manuale di un Se il cellulare non supporta la copia della
altro cellulare, premere EXIT. rubrica, al termine della copia viene visua- Numero della segreteria telefonica
lizzato Elenco vuoto. Per modificare il numero della segreteria tele-
Collegamento manuale fonica, selezionare Impostazioni telefono
Per collegare un altro cellulare o cambiare l'ul- Se la rubrica contiene informazioni sul contatto Opzioni chiamata Numero segreteria
timo cellulare collegato, procedere come che sta chiamando, queste sono visualizzate telef.. Se non è stato memorizzato alcun
segue: sul display. numero, è possibile accedere al menu pre-
1. Portare l'impianto audio in posizione tele- mendo a lungo 1. Premere a lungo 1 per utiliz-
fono.
Ricerca contatti zare il numero memorizzato.
Il modo più semplice per cercare una voce
2. Premere PHONE e selezionare uno dei cel- nella rubrica è una pressione prolungata dei Elenchi chiamate
lulari nell'elenco. pulsanti 2–9. In tal modo si avvia una ricerca Gli elenchi chiamate vengono copiati nella fun-
È possibile effettuare il collegamento anche dal nella rubrica basata sulla prima lettera del pul- zione handsfree a ogni collegamento e ven-
menu in Bluetooth Collega telefono o sante. gono aggiornati durante il collegamento. Pre-
Cambia telefono. mere ENTER per visualizzare gli ultimi numeri

196 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 197
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Bluetooth handsfree*

chiamati. Gli altri elenchi chiamate si trovano in Tasto Funzione


Registro chiamate.
JKL5
NOTA
Alcuni cellulari visualizzano l'elenco degli MNO6ÑÖÒØ
ultimi numeri chiamati in ordine inverso.
PQRS7ß
Digitare un testo
Per digitare un testo si utilizza la tastierina nel TUV8ÜÙ
quadro centrale. Premere una volta per digitare
il primo carattere del tasto, due volte per il 04
WXYZ9
secondo ecc. Digitare tutti i caratteri premendo
i tasti, vedere tabella seguente.
Premere brevemente per inserire
Premendo brevemente EXIT si cancella un due caratteri consecutivi con lo
carattere digitato. Premendo a lungo EXIT si stesso pulsante.
cancellano tutti i caratteri digitati. / sul
pulsante di navigazione consente di scorrere i +0@*#&$£/%
caratteri.
Commuta fra lettere maiuscole e
Tasto Funzione minuscole

Spazio . 1 - ? ! , : " ' ( )

ABC2ÄÅÀÆÇ

DEF3ÈÉ

GHI4Ì

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 197


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 198
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Telefono integrato*

Generalità Utilizzo vemente PHONE. Il messaggio TELEFONO


mostra che è attivo il menu telefono.
SIM
Utilizzare il telefono soltanto con una SIM card Spegnere il telefono premendo a lungo
(Subscriber Identity Module) valida. Per l'inse- PHONE.
rimento, vedere pagina 201. Le chiamate di
emergenza possono essere effettuate anche Gestione chiamate
senza SIM card.
Effettuare una chiamata
NOTA 1. Accendere il telefono.

Il telefono integrato non legge le SIM card di 2. Se il display non visualizza TELEFONO,
04

G021446
tipo 3G ma legge quelle combinate 3G/ premere brevemente PHONE.
GSM. Per la sostituzione della SIM card, 3. Digitare il numero desiderato oppure utiliz-
Panoramica del sistema. contattare l'operatore di rete.
zare la rubrica, vedere pagina 199.
Microfono
4. Premere ENTER per la funzione viva voce
Menu e comandi
Lettori SIM card o sollevare il ricevitore riservato. Sganciare
I menu si azionano dal pannello di comando
il ricevitore tirandolo verso il basso.
Tastierina, vedere pagina 137. e dalla tastierina al volante. Per infor-
mazioni generali sull'uso del menu, vedere Terminare una chiamata
Pannello di comando pagina 120. Per informazioni sui comandi del Terminare una chiamata con EXIT oppure riag-
Microtelefono aggiuntivo telefono, vedere pagina 193. ganciando il ricevitore.
On/Off Chiamata
Sicurezza Accendere il telefono premendo brevemente Premere ENTER per la funzione viva voce o
Gli interventi all'impianto telefonico devono PHONE. Inserire il codice PIN se necessario. sollevare il ricevitore riservato. Se il ricevitore
essere effettuati esclusivamente da un ripara-
La spia mostra che il telefono è acceso. riservato non si trova sul relativo supporto
tore autorizzato Volvo. Spegnere il telefono
Quando è accesa questa spia, è possibile rice- quando si riceve una chiamata, essa deve
integrato durante il rifornimento di carburante
vere chiamate anche se il display visualizza, ad essere accettata con ENTER.
oppure in vicinanza di lavori di brillatura. IDIS
limita il menu a seconda della velocità dell'au- esempio, il menu CD. Per utilizzare i menu del Terminare una chiamata con EXIT oppure riag-
tomobile, vedere pagina 200. telefono ed effettuare chiamate, premere bre- ganciando il ricevitore. Rifiutare una chiamata
con EXIT.

198 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 199
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Telefono integrato*

Risposta automatica Commutare tra due chiamate con l'opzione Impostazioni audio
Vedere pag. 195. Scambia.
Volume chiamata
Chiamata in attesa Conferenza Il telefono utilizza gli altoparlanti nelle portiere
Con questa funzione è possibile rispondere a Una chiamata in conferenza coinvolge diversi anteriori. Il volume di chiamata può essere
una chiamata mentre è in corso un'altra chia- interlocutori. La funzione può essere attivata regolato quando compare il messaggio
mata. La nuova chiamata viene accettata nor- quando una conversazione è in corso e una TELEFONO in alto sul display.
malmente e la chiamata precedente viene chiamata è in attesa. L'opzione Connetti attiva
± Utilizzare la tastierina al volante o
messa in attesa. la chiamata in conferenza.
VOLUME.
± Attivare/disattivare in Impostazioni Tutte le chiamate in corso vengono terminate
telefono Opzioni chiamata quando si conclude una chiamata in confe- Volume dell'impianto audio
04
renza. Vedere pag. 139.
Chiamata in attesa.
Commutazione fra ricevitore riservato e Suonerie e volume
Trasferimento automatico
handsfree La suoneria può essere modificata in
Le chiamate in arrivo possono essere trasferite
automaticamente a seconda del tipo di chia- Passare da viva voce a ricevitore riservato sol- Impostazioni telefono Suoni e volume
mate e della situazione. levando il ricevitore oppure selezionando Suonerie.
Ricevitore nel menu.
± Attivare/disattivare in Opzioni chiamata È possibile attivare/disattivare il segnale dei
Deviazioni chiamate. Passare da ricevitore riservato a viva voce messaggi in Impostazioni telefono Suoni
selezionando Vivavoce. e volume Messaggio.
Durante una chiamata in corso Posizione riservata È possibile regolare il volume suoneria in
Premere MENU oppure ENTER durante una In posizione riservata si disattiva il microfono, Impostazioni telefono Suoni e volume
chiamata in corso per passare al menu chia- vedere pagina 198.
Volume suoneria. Regolare con / sul
mate. ± Attivare/disattivare il microfono con l'op- pulsante di navigazione.
zione Microfono ON/OFF.
Effettuare una chiamata
1. Mettere una chiamata in attesa in In
attesa.
2. Digitare il numero successivo oppure uti-
lizzare l'opzione Rubrica.

``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 199


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 200
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Telefono integrato*

Rubrica Copia tra la SIM card e la rubrica 2. Scrivere il testo e premere ENTER. Per
Le informazioni sui contatti possono essere Selezionare Rubrica Copia tutto Da informazioni sull'inserimento di un testo,
memorizzate sulla SIM card o nel telefono. SIM a telefono o Da telefono a SIM e pre- vedere pagina 197.
mere ENTER. 3. Selezionare Invia e premere ENTER.
Memorizzazione dei contatti nella
rubrica Numero della segreteria telefonica 4. Indicare un numero di telefono e premere
1. Premere MENU e selezionare Rubrica Vedere pag. 196. ENTER.
Nuovo contatto. Impostazioni messaggi
2. Digitare un nome e premere ENTER. Per Altre funzioni e impostazioni Generalmente le impostazioni messaggi non
informazioni sull'inserimento di un testo, vengono modificate. Rivolgersi all'operatore di
04 IDIS
vedere di seguito. rete per informazioni relative a queste impo-
Durante la guida attiva, IDIS (Intelligent Driver
3. Digitare un numero e premere ENTER. stazioni. In Messaggi Impostazioni
Information System) può ritardare o rifiutare le
suonerie delle chiamate ricevute. In tal modo il messaggi sono disponibili tre opzioni:
4. Scorrere a SIM o Memoria telefono e
premere ENTER.
conducente rimane concentrato sulla guida. • Numero centro servizi - Indica il centro
± IDIS si disattiva in Impostazioni telefono servizi che si occupa della trasmissione dei
Digitare un testo messaggi.
IDIS.
Vedere pag. 197. • Validità - Indica per quanto tempo il mes-
Leggere i messaggi saggio deve rimanere memorizzato nel
Ricerca contatti centro servizi.
1. Selezionare Messaggi Leggi e premere
Vedere pag. 196.
ENTER. • Tipo messaggio.
Cancellazione dei contatti 2. Selezionare un messaggio e premere Elenchi chiamate
Cancellare un contatto nella rubrica eviden- ENTER. In Registro chiamate vengono memorizzate
ziandolo e premendo ENTER. Selezionare
3. Il messaggio viene visualizzato sul display. le chiamate ricevute, effettuate e perse. Le
quindi Elimina e premere ENTER.
Premendo ENTER si ottengono ulteriori chiamate effettuate possono essere visualiz-
Cancellare tutti i contatti in Rubrica Elimina opzioni. zate anche premendo ENTER. I numeri di tele-
da SIM o Elimina da telefono. fono negli elenchi possono essere memorizzati
Scrivere e inviare messaggi nella rubrica.
1. Selezionare Messaggi Scrivi nuovo e
premere ENTER.

200 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 201
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Telefono integrato*

Durata chiamata È possibile modificare il livello di sicurezza in Inserimento della SIM card
La durata della chiamata viene memorizzata in Impostazioni telefono Protezione SIM.
Registro chiamate Durata chiamata.
Per la massima sicurezza, selezionare On. In
± Azzerare i valori in Registro chiamate questo caso occorre inserire il codice ogni
Durata chiamata Reset contatori. volta che si accende il telefono.
Il livello di sicurezza immediatamente inferiore
Visualizzare/nascondere il proprio si ottiene selezionando Automatica. In questo
numero alla persona chiamata caso il telefono memorizza il codice e lo indica
Il numero di telefono può essere nascosto tem- automaticamente all'accensione. Quando si
poraneamente in Opzioni chiamata Invia utilizza la SIM card con un altro telefono
04

G021450
numero. occorre inserire il codice manualmente.

Numero IMEI La sicurezza minima si ottiene selezionando


Per bloccare il telefono occorre comunicare il Off. In questo caso si può utilizzare la SIM card
numero IMEI del telefono all’operatore di rete. senza codice.

± Digitare *#06# per visualizzare il numero Ripristino delle impostazioni di fabbrica


sul display. Annotarlo e conservarlo in un È possibile ripristinare completamente le impo-
luogo sicuro. stazioni di fabbrica del telefono in
Impostazioni telefono Reset
Selezione rete impostazioni tel..
È possibile selezionare l'operatore automati-
camente o manualmente in Impostazioni
telefono Selezione rete.

G021451
Sicurezza e codice SIM
Con l'ausilio del codice PIN è possibile proteg- Controllare che il telefono sia disattivato.
gere la SIM card dall'utilizzo non autorizzato. Rimuovere il supporto della SIM card
È possibile modificare il codice in situato nel cassetto portaoggetti.
Impostazioni telefono Modifica codice Inserire la SIM card nel supporto in modo
PIN. che la superficie metallica sia visibile e
``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 201


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 202
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

Telefono integrato*

fissare la copertura sul supporto della SIM


card . Reinserire il supporto della SIM
card.

04

202 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 203
henrikrosenqvist

04 Comfort e piacere di guida

04

203
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 204
henrikrosenqvist

Raccomandazioni per la guida.............................................................. 206


Rifornimento.......................................................................................... 208
Carburante............................................................................................ 209
Carico.................................................................................................... 213
Bagagliaio............................................................................................. 216
Triangolo di emergenza*....................................................................... 220
Guida con rimorchio.............................................................................. 221
Traino e trasporto.................................................................................. 226

204 * Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione.


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 205
henrikrosenqvist

DURANTE LA GUIDA

05
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 206
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Raccomandazioni per la guida

Generalità Per attraversare una pozza d'acqua, procedere impianto di raffreddamento si surriscaldino.
a velocità ridotta senza fermare l'automobile. Procedere come segue per evitare il surriscal-
Guida economica Una volta passata l'acqua, premere legger- damento del motore:
Una guida economica ed ecologica è ottenibile mente il pedale del freno per controllare che la
conducendo l'automobile in modo cauto, anti- forza di frenata sia corretta. Acqua, fango ecc.
• Mantenere una bassa velocità, in caso di
guida prolungata con un rimorchio lungo
cipando e adattando lo stile e la velocità di possono bagnare le pastiglie dei freni ridu- una salita ripida.
guida personali a ogni situazione (per altri con- cendo la forza di frenata.
sigli sulla tutela dell'ambiente, vedere • Non spegnere subito il motore dopo aver
pagina 10). Pulire i contatti elettrici di collegamento del guidato su percorsi difficili.
rimorchio dopo la guida in acqua e fango.
• Non lasciare il motore al minimo, ma partire
NOTA
lentamente non appena possibile. Non lasciare l'automobile in una pozza d'ac-
qua che supera il livello delle soglie in quanto È normale che la ventola di raffreddamento
• Un motore freddo consuma più carburante
si potrebbero verificare guasti elettrici. del motore rimanga in funzione per un certo
di un motore caldo.
tempo dopo lo spegnimento del motore.
• Non viaggiare con carichi non necessari IMPORTANTE
05
nell'automobile.
Se penetra acqua nel filtro dell'aria, il • Rimuovere le luci supplementari davanti
• Non usare pneumatici invernali su strade
motore può danneggiarsi. alla griglia se si guida in climi molto caldi.
asciutte.
A profondità superiori a 25 cm, l'acqua • Non far funzionare il motore a più di
• Rimuovere il portapacchi quando non
potrebbe penetrare nella trasmissione. In tal 4500 giri/min. (3500 giri/min. per i motori
viene utilizzato. caso si riduce la capacità lubrificante degli diesel) con rimorchio o caravan in zone
• In climi freddi, utilizzare il riscaldatore di oli e quindi la durata dei relativi impianti. collinari. La temperatura dell'olio rischia di
parcheggio* affinché il motore raggiunga In caso di spegnimento del motore nell'ac- essere troppo elevata.
più rapidamente la normale temperatura di qua, non tentare di riavviarlo. Trainare l'au-
esercizio. tomobile fuori dall'acqua fino a un riparatore
Portellone aperto
autorizzato Volvo. Rischio di avaria del Evitare di guidare con il portellone aperto. Se
Guado motore. necessario, guidare solo per un breve tragitto.
È possibile guidare l'automobile nell'acqua a Chiudere tutti i finestrini, distribuire l'aria tra
una profondità max di 25 cm a una velocità parabrezza e pavimento e far girare la ventola
Motore e impianto di raffreddamento
max di 10 km/h. Prestare la massima atten- alla massima velocità.
In condizioni speciali, ad esempio su fondi
zione in caso di corrente.
ripidi, in climi molto caldi o in caso di carico
pesante, sussiste il rischio che motore e

206
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 207
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Raccomandazioni per la guida

ATTENZIONE Prima di un viaggio lungo IMPORTANTE


• Controllare che il motore funzioni corretta-
Non guidare con il portellone aperto. Attra- mente e il consumo di carburante sia nor- Non utilizzare olio a bassa viscosità in con-
verso il bagagliaio possono entrare nell'abi- male. dizioni di guida difficili o in climi caldi.
tacolo gas di scarico tossici.
• Controllare che non siano presenti perdite
(carburante, olio o altri liquidi). • Verificare lo stato della batteria e il livello di
Non sovraccaricare la batteria carica. In climi freddi, la batteria è esposta
Le funzioni elettriche dell'automobile impe- • Controllare tutte le lampadine a incande- a maggiori sollecitazioni e la sua autono-
scenza e la profondità del battistrada. mia si riduce.
gnano la batteria a livelli diversi. Non lasciare
la chiave di accensione in posizione II quando • In alcuni Paesi è obbligatorio avere il trian- • Utilizzare il liquido lavacristalli per evitare la
il motore è spento. Usare piuttosto la posi- golo di emergenza a bordo. formazione di ghiaccio nel serbatoio del
zione I, che consuma meno corrente. liquido lavacristalli.
Guida invernale
Prestare inoltre attenzione ai vari accessori che Controllare quanto segue soprattutto prima Per migliorare l'aderenza, Volvo raccomanda
impegnano l'impianto elettrico. Non utilizzare dell'inverno: di utilizzare pneumatici invernali su tutte e
funzioni che consumano molta corrente quattro le ruote in caso di rischio di neve o
quando il motore è spento. Alcuni esempi di
• Il refrigerante del motore deve contenere ghiaccio. 05
almeno il 50 % di glicole. Questa miscela
funzioni che consumano molta corrente sono: protegge il motore fino a circa -35 °C. Per
• ventola dell'abitacolo una maggiore protezione dal gelo, non NOTA
mescolare diversi tipi di glicole. Se presenti, rispettare le norme nazionali
• tergicristalli
• Il serbatoio del carburante deve essere sull'utilizzo dei pneumatici invernali. In
• impianto audio (volume alto)
quasi pieno per evitare la formazione di alcuni Paesi non è consentito l'utilizzo dei
• luci di parcheggio condensa. pneumatici chiodati.
Se la tensione della batteria è bassa, viene • La viscosità dell'olio motore è importante.
visualizzato un messaggio sul display informa- Gli oli a bassa viscosità (oli più fluidi) age- Fondo stradale scivoloso
tivo. La funzione di risparmio energia disattiva volano l'avviamento in climi freddi e ridu- Esercitarsi con la guida su strada sdrucciole-
o limita alcune funzioni, ad esempio la ventola cono il consumo di carburante a motore vole in modo controllato, in modo da imparare
e l'impianto audio. Caricare la batteria freddo. Per maggiori informazioni sugli oli le reazioni della nuova automobile.
avviando il motore. raccomandati, vedere pagina 284.

207
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 208
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Rifornimento

Rifornimento Aprire/chiudere il tappo del serbatoio Apertura manuale dello sportello del
serbatoio
Aprire/chiudere lo sportello del WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
serbatoio

G021395

G000000
G021459
In caso di temperature esterne elevate, si può
05 creare una certa sovrappressione nel serba- Lo sportello del serbatoio può essere aperto
toio. In tal caso, aprire il tappo lentamente. manualmente quando non funziona l'apertura
Aprire lo sportello del serbatoio con il pulsante elettrica dall'abitacolo.
sul quadro luci. Lo sportello si trova sul para- Dopo il rifornimento, rimontare il tappo e avvi-
fango posteriore destro, come indicato dalla tarlo finché non si sentono uno o più "clic". Aprire lo sportello laterale del bagagliaio
(sul lato dello sportello del serbatoio).
freccia della spia sul display informa- Rifornimento carburante
tivo. Non rifornire eccessivamente ma interrompere Afferrare la cordicella verde con impugna-
quando l'ugello della pompa scatta. tura.
Chiudere lo sportello premendolo finché non si
sente un "clic". Tirare la cordicella all'indietro finché lo
NOTA sportello del serbatoio non si apre con un
Un serbatoio troppo pieno può provocare "clic".
traboccamenti in caso di clima caldo.

208
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 209
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Carburante

Generalità sul carburante ATTENZIONE A benzina


Non deve essere utilizzato carburante di qua- La benzina deve essere conforme alla norma
Il carburante versato sul terreno può incen-
lità inferiore a quello raccomandato da Volvo in diarsi. EN 228. La maggior parte dei motori funziona
quanto riduce la potenza del motore e aumenta con benzina a 95 e 98 RON. La benzina a 91
il consumo del carburante. Spegnere il riscaldatore a carburante prima RON deve essere utilizzata solo in caso di
di cominciare il rifornimento.
effettiva necessità.
ATTENZIONE Non portare mai con sé un telefono cellulare
acceso durante il rifornimento. L'eventuale • La benzina a 95 RON può essere utilizzata
Non inalare mai i vapori di carburante e pre- attivazione della suoneria può creare una durante la guida normale.
venire il contatto con gli occhi. scintilla e infiammare i vapori di benzina, • Si raccomanda la benzina a 98 RON per
Se il carburante viene a contatto con gli causando incendi e lesioni personali. ottenere la massima potenza e il minimo
occhi, togliere eventuali lenti a contatto e consumo di carburante.
risciacquare gli occhi con abbondante Per prestazioni e consumi di carburante otti-
acqua per almeno 15 minuti. Consultare un
IMPORTANTE
mali a temperature superiori a +38 °C, si rac-
medico. L'utilizzo di carburanti non raccomandati da comanda l'utilizzo di benzina con il massimo
Non ingerire il carburante. Benzina, bioeta- Volvo per il proprio tipo di motore può cau-
numero di ottani. 05
nolo, relative miscele e gasolio sono alta- sare danni al motore e ridurre le prestazioni.
mente tossici e, se ingeriti, possono cau- Inoltre, invalida le garanzie Volvo e gli even-
sare lesioni permanenti o mortali. In caso di tuali contratti di assistenza integrativi.
IMPORTANTE
ingestione, consultare immediatamente un • Utilizzare esclusivamente benzina
medico. senza piombo per non danneggiare la
NOTA marmitta catalitica.
Condizioni meteorologiche estreme e guida • Affinché la garanzia Volvo sia valida,
con rimorchio o ad alta quota, in combina- non miscelare mai alcol alla benzina in
zione con la qualità del carburante, influen- quanto si potrebbe danneggiare l'im-
zano le prestazioni dell'automobile. pianto di alimentazione.
• Non utilizzare mai additivi non racco-
mandati da Volvo.

``

209
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 210
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Carburante

Marmitte catalitiche Bioetanolo E85 Diesel


Le marmitte catalitiche servono a filtrare i gas Non modificare l'impianto di alimentazione o i Il gasolio deve soddisfare la norma EN 590
di scarico. Sono collocate vicino al motore per relativi componenti. In caso di sostituzione dei oppure JIS K2204. I motori diesel sono sensibili
raggiungere rapidamente la temperatura di componenti, utilizzare esclusivamente parti alle impurità, ad esempio una quantità ecces-
esercizio. progettate appositamente per l'utilizzo di bioe- siva di particelle di zolfo. Utilizzare solo gasolio
Le marmitte catalitiche sono costituite da un tanolo. di marche note. Non utilizzare mai carburante
monolito (pietra ceramica o metallo) e canali. di qualità dubbia.
Le pareti dei canali sono rivestite con platino/ ATTENZIONE A basse temperature (da -40 °C a -6 °C), il
rodio/palladio. Tali metalli svolgono la funzione Non utilizzare metanolo. L'etichetta all'in- gasolio può formare uno strato di paraffina che
catalitica, cioè favoriscono le reazioni chimiche terno dello sportello del serbatoio riporta i rende difficile l'avviamento. Le maggiori indu-
senza consumarsi. carburanti alternativi consentiti. strie produttrici forniscono anche carburante
L'utilizzo di componenti non progettati speciale per temperature esterne inferiori allo
Sensore di ossigeno LambdasondTM
appositamente per i motori a bioetanolo zero. Questo carburante è più fluido alle basse
La sonda Lambda fa parte di un impianto di
può causare incendi, lesioni personali o temperature e riduce il rischio di formazione di
regolazione che ha il compito di ridurre le emis-
danni al motore. depositi di paraffina.
05 sioni e ottimizzare i consumi di carburante.
Il rischio di condensa nel serbatoio si riduce se
Un sensore analizza il tenore di ossigeno nei
Tanica di riserva il serbatoio viene mantenuto costantemente
gas di scarico provenienti dal motore. I valori
Si consiglia di rabboccare la tanica di riserva pieno. Assicurarsi che la zona intorno al tubo
rilevati durante l'analisi dei gas di scarico sono
dell'automobile con benzina, vedere di rifornimento sia pulita durante il rifornimento.
trasmessi a un sistema elettronico che con-
pagina 100. Evitare versamenti sulle superfici verniciate.
trolla continuamente gli iniettori. Il rapporto tra
Lavare con acqua e sapone se si verificano
carburante e aria in arrivo al motore viene rego-
lato continuamente. Queste regolazioni con- ATTENZIONE versamenti.
sentono di creare le condizioni ottimali per una L'etanolo è sensibile alle scintille e, rabboc-
combustione efficiente delle sostanze nocive cando una tanica di riserva con etanolo, si IMPORTANTE
(idrocarburi, ossido di carbonio e ossidi di possono formare gas esplosivi. Utilizzare esclusivamente carburanti con-
azoto) con l'ausilio di un catalizzatore a tre vie. formi alle norme europee relative al gasolio.
Il contenuto di zolfo max è pari a 50 ppm.

210
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 211
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Carburante

IMPORTANTE Lo svuotamento del filtro del carburante deve Rigenerazione in climi freddi
essere effettuato attenendosi agli intervalli di Se l'automobile viene utilizzata spesso per
Carburanti simili al gasolio da non utilizzare: sostituzione indicati nel Libretto di Servizio e brevi tragitti in climi freddi, il motore non rag-
• Additivi speciali Garanzia o qualora si sospetti l'utilizzo di car- giunge la normale temperatura di esercizio. In
burante contaminato da impurità. tal caso, la rigenerazione del filtro antipartico-
• Marine Diesel Fuel
lato diesel non avviene e il filtro non si svuota.
• Olio combustibile
IMPORTANTE Quando il filtro si è riempito di particelle
• RME 1 (estere metilico di olio vegetale)
e olio vegetale. Alcuni additivi speciali compromettono la all'80 % circa, si accende un triangolo di avver-
funzione di separazione dell'acqua del filtro timento giallo nel cruscotto e viene visualizzato
Tali carburanti non soddisfano i requisiti del carburante. il messaggio Filt. ful. Pieno Vedere
Volvo e aumentano usura e danni al motore
non coperti dalle garanzie Volvo. manuale.
Filtro antiparticolato diesel (DPF) Avviare la rigenerazione del filtro guidando
Le automobili diesel sono dotate di filtro anti- l'automobile, preferibilmente su una strada
Esaurimento del carburante
particolato che aumenta l'efficacia della depu- extraurbana o un'autostrada, finché il motore
Non occorre adottare particolari provvedimenti
razione dei gas di scarico. Durante la guida non raggiunge la normale temperatura di eser- 05
in caso di esaurimento del carburante. L'im-
normale, le particelle contenute nei gas di sca- cizio. Continuare a guidare l'automobile per
pianto di alimentazione si spurga automatica-
rico vengono raccolte nel filtro. Per bruciare le altri 20 minuti circa.
mente lasciando la chiave del telecomando in
particelle e svuotare il filtro si attiva la rigene-
posizione II (vedere pagina 73) per circa 60 Al termine della rigenerazione, il messaggio di
razione. A tal fine, il motore deve aver raggiunto
secondi prima di effettuare il tentativo di avvia- avvertimento viene cancellato automatica-
la normale temperatura di esercizio.
mento. mente.
La rigenerazione del filtro avviene automatica-
Scarico della condensa dal filtro del mente a un intervallo di circa 300-900 km, a In climi freddi, utilizzare il riscaldatore di par-
carburante seconda delle condizioni di guida. General- cheggio* affinché il motore raggiunga più rapi-
Nel filtro del carburante la condensa viene mente, la rigenerazione richiede 10-20 minuti. damente la normale temperatura di esercizio.
separata dal carburante. La condensa In caso di velocità media ridotta, può richiedere
potrebbe altrimenti causare problemi al più tempo. Durante la rigenerazione, il con-
motore. sumo di carburante aumenta leggermente.

1 Il gasolio può contenere una certa quantità di RME e non è consentito aggiungerne ulteriormente.
``

* Optional/accessorio; per maggiori informazioni, vedere Introduzione. 211


V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 212
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Carburante

IMPORTANTE
Se il filtro si riempie completamente di par-
ticelle, può essere difficile accendere il
motore e il filtro smette di svolgere la sua
funzione. In tal caso, può essere necessario
sostituire il filtro.

Consumi di carburante ed emissioni di


anidride carbonica
I dati sui consumi di carburante possono
variare se l'automobile è dotata di accessori
supplementari che incidono sul peso comples-
sivo. Vedere tabella a pagina 289.

05 Anche lo stile di guida e altri fattori non tecnici


possono incidere sui consumi di carburante
dell'automobile.
Il consumo è più elevato e la potenza erogata
è inferiore quando si utilizza carburante a
91RON.

NOTA
Condizioni meteorologiche estreme e guida
con rimorchio o ad alta quota, in combina-
zione con la qualità del carburante, influen-
zano le prestazioni dell'automobile.

212
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 213
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Carico

Generalità ATTENZIONE Reclinazione degli schienali del sedile


La capacità di carico è ridotta dagli accessori posteriore
In caso di collisione frontale a 50 km/h, un
montati sull'automobile, ad esempio gancio di oggetto libero che pesa 20 kg è sottoposto Per agevolare il carico nel bagagliaio è possi-
traino, portapacchi e box sul tetto. La capacità a una spinta che produce un impatto pari a bile ribaltare i sedili posteriori, vedere
di carico è ridotta anche dal numero di pas- 1000 kg. pagina 77.
seggeri e dal relativo peso.
Ancorare sempre i carichi.
Fissaggio del carico
ATTENZIONE
ATTENZIONE
Le caratteristiche di guida dell'automobile
cambiano in base al carico e alla sua siste- L'effetto protettivo della tendina gonfiabile
mazione. posta nel padiglione potrebbe venire com-
promesso o annullato in caso di carichi
troppo alti. Non caricare oggetti che supe-
Carico nel bagagliaio rano in altezza gli schienali. Altrimenti, nel
• Sistemare il carico appoggiato allo schie- caso di una brusca frenata, i carichi potreb-
nale antistante. bero essere catapultati e ferire le persone 05
• Posizionare i carichi voluminosi al centro. nell'abitacolo.

• Sistemare gli oggetti pesanti più in basso

G017741
G000000
possibile. ATTENZIONE
• Avvolgere una protezione morbida intorno Ancorare sempre i carichi. Altrimenti, nel
ai bordi affilati per non danneggiare il rive- caso di una brusca frenata, i carichi potreb- Su entrambi i lati del bagagliaio si trovano
stimento. bero essere catapultati e ferire le persone diversi attacchi per il fissaggio del carico,
nell'abitacolo. situati nel pavimento e nella parte superiore dei
• Ancorare tutti i carichi fissando cinghie o
fasce di fissaggio negli occhielli fermaca- lati del bagagliaio.
Coprire i bordi appuntiti con una protezione
rico. morbida.
Spegnere il motore e inserire il freno di sta-
zionamento quando si devono caricare o
scaricare oggetti lunghi. Il carico potrebbe
infatti spostare la leva marce o la leva selet-
trice inserendo una marcia e quindi provo-
care il movimento dell'automobile.

``

213
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3 2008-03-27T11:25:35+01:00; Page 214
henrikrosenqvist

05 Durante la guida

Carico

ATTENZIONE IMPORTANTE NOTA


Oggetti duri, affilati e/o pesanti sistemati Non utilizzare cinghie dotate di dispositivi Le cinghie fermacarico devono essere lar-
all'interno o sporgenti possono provocare che possono danneggiare gli attacchi. ghe circa 25 mm.
lesioni personali in caso di frenata brusca.
Fissare sempre gli oggetti grandi e pesanti Pulizia Spostamento di un gancio fermacarico
con la cintura di sicurezza o la cinghia di fis- La presenza di sporcizia o corpi estranei nelle
saggio.
guide può ostacolare lo spostamento, il bloc-
caggio, l'estrazione e il distacco dei ganci fer-
Guide a pavimento macarico. Pulire regolarmente le scanalature
con un aspirapolvere e un panno morbido
umido.

Cinghie di fissaggio del carico

05

G017742
Abbassare il gancio fermacarico in dire-
zione della relativa apertura.
G018135

Premere leggermente il gancio verso il


Carico fissato agli attacchi sia superiori che infe- basso facendolo scorrere fino alla posi-
riori. zione desiderata.

G019397
Nel pavimento del bagagliaio si trovano due Sollevare il gancio – il gancio si blocca
guide con ganci fermacarico mobili che con- automaticamente.