Sei sulla pagina 1di 48

Vademecum

Alzheimer
Indicaţii şi propuneri pentru a trăi alături
de o persoană bolnavă de Alzheimer
şi alte forme de demenţă

Vademecum Alzheimer
Indicazioni e spunti per vivere accanto alla persona
malata di Alzheimer e altri tipi di demenza

ROMÂN – ITALIEN
RUMENO – ITALIANO
Vademecum
Alzheimer
Indicaţii şi propuneri pentru a trăi alături
de o persoană bolnavă de Alzheimer
şi alte forme de demenţă

VademEcum Alzheimer
Indicazioni e spunti per vivere accanto alla persona malata di Alzheimer
e altri tipi di demenza

Român – Italian
rumeno – italiano

Trento 2016
Vademecum Alzheimer. Indicazioni e spunti per vivere accanto alla persona malata di Alzheimer
e altri tipi di demenza
testo curato dall’Associazione Alzheimer Trento, in collaborazione con Giorgia Caldini, Federica Manti,
Tiziano Gomiero, Paola Taufer e Bruna Bagozzi.
TRADUZIONe in RUMENO a cura dell’Associazione Alzheimer Trento
illustrazioni originali: Deborah Garbari e Lorenzo Dalmonego. Non riproducibili senza l’autorizzazione
dell’Associazione Alzheimer Trento.
integrazioni e impaginazione: Assessorato alla Salute e Politiche sociali – Servizio Politiche sanitarie
e per la non autosufficienza.

Prima edizione: febbraio 2013


Seconda edizione: luglio 2014
Terza edizione (con traduzioni): settembre 2016

Stampato per conto della Casa editrice Provincia autonoma di Trento dal Centro Duplicazioni PAT – Trento
Datorită eforturilor Asociaţiei Grazie all’impegno dell’Associazione
Alzheimer Trento, care a Alzheimer Trento, che ha tradotto
tradus acest preţios Vademecum questo prezioso Vademecum, già
distribuit deja in zonă cu foarte distribuito sul territorio con grande
mare succes, astăzi putem să successo, siamo oggi in grado
di divulgarlo in 6 lingue (inglese,
îl difuzăm în 6 limbi (engleză,
spagnolo, francese, russo, ucraino
spaniolă, franceză, rusă, ucrainiană şi e rumeno). L’obiettivo è quello di
română). Obiectivul este acela de a oferi dare alle persone che prestano
persoanelor care au grijă de persoana în cura all’anziano con problemi di
vârstă cu probleme de Alzheimer sau cu alte Alzheimer o altre forme di demenza
forme de demenţă un instrument simplu, uno strumento semplice, pratico,
practic, uşor de folosit, cu un conţinut facilmente utilizzabile, validato nei
verificat, pentru a cunoaşte şi a se confrunta contenuti per conoscere e affrontare
cu această boală complexă. questa complessa malattia.
Sper ca această broşură bilingvă, care Questo opuscolo bilingue, che può
poate fi ţinută în geantă sau în rucsac, essere messo in borsetta o nello
zaino, spero che diventi per voi,
să devină pentru voi, cei care desfăşuraţi
che svolgete questo delicato e
această sarcină delicată şi importantă, un importante compito, uno strumento
instrument preţios pentru a perfecţiona prezioso per migliorare la vostra
capacitatea voastră de a ajuta şi pentru a capacità di aiuto e facilitare la
înlesni comunicarea cu persoana bolnavă şi comunicazione con la persona malata
cu familia acesteia. e la sua famiglia.

Luca Zeni Luca Zeni


Consilier politică sanitară şi socială Assessore alla salute e politiche sociali
Judeţul autonom Trento Provincia autonoma di Trento
Vademecum-ul Indicaţii si Il Vademecum, indicazioni e spunti
propuneri pentru a trăi alături per vivere accanto alla persona
de o persoană bolnavă de malata di Alzheimer, è stato
Alzheimer a fost realizat de realizzato dalla nostra Associazione
Asociaţia noastră în 2013 nel 2013 per aiutare i familiari ad
affrontare i primi faticosi passi nella
pentru a veni în sprijinul rudelor care se
malattia di Alzheimer. È il frutto delle
confruntă cu greu, la început, cu această esperienze dirette e rilevanti di chi ha
boală. Reprezintă rezultatul experienţelor un familiare affetto da demenza e di
directe şi relevante ale persoanelor care au tutti quelli che si trovano a contatto
o rudă cu o formă de demenţă şi ale tuturor giornaliero con questi malati.
celor care intră in contact zilnic cu aceşti Il Vademecum, specifico per la
bolnavi. malattia di Alzheimer, è una valida
Deşi a fost conceput pentru Alzheimer, indicazione anche per gli altri tipi di
vademecum-ul, reprezinta un instrument demenza.
valabil şi pentru alte forme de demenţă. Nel corso degli anni, grazie ai
De-a lungul anilor, datorită contactelor contatti significativi con i familiari,
abbiamo potuto constatare che
semnificative cu rudele, am constatat că
gran parte di loro sono aiutati da
majoritatea sunt ajutate de persoane care persone che arrivano da altri Stati e
vin din alte ţări şi că cea mai mare greutate la maggior difficoltà riscontrata nella
în relaţia interpersonală o reprezintă relazione interpersonale è la non
necunoaşterea limbii italiene. conoscenza della nostra lingua.
Din acest motiv am hotărât să difuzăm acest Per questo abbiamo deciso di
Vademecum în varianta plurilingvă pentru diffondere questo Vademecum nella
“badantele” noastre, pentru a le uşura munca versione multilingue per le nostre
preţioasă şi pentru a le oferi un instrument “badanti”, per agevolare il loro
util pentru a cunoaşte boala şi pentru a îngriji prezioso operato e poter offrire loro
cu mai multă pricepere bolnavii de Alzheimer. uno strumento utile per conoscere
la malattia e accudire con maggiore
competenza i malati di Alzheimer.
Asociaţia Alzheimer Trento
Associazione Alzheimer Trento
Sumar Sommario

Boala Alzheimer La Malattia di Alzheimer


Boala Alzheimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Malattia di Alzheimer . . . . . . . . . . . 6
Memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Apraxia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aprassia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Atenţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Attenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Indicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fişe Schede
Excesul de mişcare şi hoarding . . . . . . . . . 17 Affaccendamento e hoarding . . . . 17
Agitaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Agitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Agresivitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aggressività . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Halucinaţiile şi delirurile . . . . . . . . . . . . . . . 22 Allucinazioni e deliri . . . . . . . . . . . . 22
Alterarea ritmului somn/veghe . . . . . . . . . . 24 Alterazione sonno veglia . . . . . . . . 24
Vagabondajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Vagabondaggio . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Comportamentul sexual inadecvat . . . . . . 28 Comport. sessuale inadeguato . . 28
Comunicarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Alimentaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Alimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Disfagia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Disfagia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Îngrijirea persoanei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Cura di sé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mediul casnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ambiente domestico . . . . . . . . . . . 39
Propuneri de activităţi . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Attività da proporre . . . . . . . . . . . . 40

Registrul judeţean al asistentelor/ Registro provinciale


asistenţilor familiale/i . . . . . . . . . . . 42 delle/degli assistenti familiari . 42

Adrese utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Indirizzi utili . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


Boala Malattia
Alzheimer di Alzheimer

SIMPTOME Sintomi
Ţinând cont de faptul că există multiple Premesso che c’è un’importante
simptome care diferă de la o persoana la alta, varietà di sintomi da persona a
mai jos le examinăm pe cele principale: persona esaminiamo quelli principali:

cognitivi
cognitive
►deficit della memoria
►tulburări de memorie ►disorientamento nel tempo e nello
►dezorientare temporală şi spaţială spazio
►afazie ►afasia
►alexie ►alessia
►agrafie ►agrafia
►probleme legate de gândirea abstractă ►deficit del ragionamento astratto
►probleme legate de logică ►deficit della logica
►probleme de judecată ►deficit di giudizio
►acalculie ►acalculia
►agnozie ►agnosia
►deficit visuospaziali
►probleme vizuo-spaţiale
non cognitivi
non cognitive ►psicosi (deliri, allucinazioni…)
►psihoze (halucinaţii, idei delirante) ►alterazioni dell’umore
►tulburări ale dispoziţiei afective (de ex. (es. depressione, euforia…)
depresie, euforie…) ►ansia
►anxietate ►sintomi neurovegetativi
►simptome neuro vegetative(de ex. tulburări (es. turbe del sonno, alterazioni
ale somnului, alterări ale poftei de mâncare, dell’appetito…)
etc.) ►disturbi dell’attività psicomotoria
►probleme ale activităţii psiho-motorii (de ex. (es. vagabondaggio,
affaccendamento...)
vagabondajul sau un exces de mişcare)
►agitazione
►agitaţie ►alterazioni della personalità
►alterări ale personalităţii (apatia…)
(apatie…)

6 vademecum Alzheimer
EVOLUŢIA Evoluzione
Boala evoluează foarte diferit de la o persoană La storia naturale della malattia è
la alta. Există schimbări importante ale molto variabile da persona a persona.
situaţiei medicale, cu modificări ale proceselor Ci sono importanti modificazioni del
cognitive, ale comportamentului şi prin urmare quadro clinico, con modificazioni
delle prestazioni cognitive, degli
împărţirea în stadii clinice nu trebuie privită în
atteggiamenti comportamentali e
mod rigid. quindi anche la suddivisione in stadi
În orice caz, de obicei se poate distinge între clinici non deve essere assunta con
o fază prodromică, cu simptome neclare, care troppa rigidità.
deseori nu pot fi deosebite de cele legate Si usano comunque distinguere una
de decăderea normală legată de vârstă; fase prodromica con sintomi sfumati
ulterior se manifestă semnale cognitive şi e spesso non distinguibili da quelli
de comportament, până la o compromitere di un normale decadimento legato
funcţională. all’età; si manifestano poi segni
Evoluţia bolii are loc în decurs de 8-10 ani, dar, cognitivi e comportamentali, fino ad
evident, şi aceste cifre sunt teoretice, datorită una compromissione funzionale.
L’evoluzione della malattia si compie
faptului deja subliniat legat de cât de variabilă
in 8-10 anni, ma, naturalmente,
este boala. anche questo è un dato teorico, vista
la già sottolineata variabilità della
malattia.
MIC GLOSAR
Afazia Pierderea totală sau parţială a
capacităţii de exprimare sau înţelegere a Piccolo glossario
cuvintelor. Afasia Perdita totale o parziale della
Agnozia Incapacitatea de a recunoşte capacità di esprimere o comprendere
obiectele. le parole
Agrafia Pierderea parţială sau totală a Agnosia Incapacità a riconoscere
capacităţii de a scrie. gli oggetti
Alexia Pierderea parţială sau totală a Agrafia Perdita totale o parziale
della capacità di scrittura
capacităţii de a citi.
Alessia Perdita parziale o totale
Aprazia Incapacitatea de a executa della capacità di lettura
mişcările dorite. Aprassia Incapacità di eseguire i
movimenti voluti

7 vademecum Alzheimer
Memoria Memoria

Este o funcţie cerebrală care ne permite să È una funzione cerebrale che ci per-
acumulăm informaţiile primite din mediul mette di immagazzinare le informa-
extern. În funcţie de tipul de informaţie pe zioni che riceviamo dall’ambiente
care îl primim, aceasta va rămâne imprimată esterno. A seconda del tipo di infor-
în memoria noastră mai mult sau mai puţin mazione che riceviamo, questa rimar-
rà impressa nella nostra memoria più
timp.
o meno a lungo nel tempo.
Memoria pe termen scurt: rămâne Memoria a breve termine: rimane
numai câteva secunde solo per pochi secondi.

Memoria pe termen lung: este cea Memoria a lungo termine: quella


care păstrează informaţiile pentru un timp che conserva le informazioni per più
mai îndelungat. Se împarte în: tempo. Si divide in:
semantică: semnificaţia cuvintelor semantica: significato delle
procedurală: gesturi şi activităţi în serie parole…
(de ex. a conduce, a se îmbraca, etc.) procedurale: gesti ed attività in
sequenza (es: guidare, vestirsi …)
autobiografică: evenimente care au de-a
autobiografica: eventi che
face cu propria viaţă riguardano la propria vita
prospectivă: organizarea evenimentelor în prospettica: organizzazione eventi
viitor (de ex. “Îmbracă-te că peste jumătate nel futuro (es. «Vestiti, che tra
de ora ieşim”…) mezz’ora usciamo», ...)
timp/spaţiu: evenimente prin consecinţă, tempo/spazio: consequenzialità
orientare în timp şi spaţiu. eventi, orientamento nel tempo e nei
luoghi.
La bolnavul de Alzheimer, memoria este
grav compromisă (vorbim despre amnezie) Nel malato di Alzheimer la memoria
şi împreună cu aceasta capacitatea de a è fortemente compromessa (si
parla di amnesia) ed insieme ad
acumula noi informaţii; iniţial amintirile din
essa la capacità di immagazzinare
trecut se păstrează bine, dar pe măsură ce informazioni nuove; inizialmente
trece timpul pot suferi transformări, dat fiind i ricordi del passato sono ben
că persoana are tendinţa de a amesteca conservati, al contrario degli
evenimentele. avvenimenti più recenti, ma, col
passare del tempo possono subire
. delle trasformazioni, in quanto la
persona tende a mescolare gli eventi.

8 vademecum Alzheimer
CE SE POATE FACE: Cosa può aiutare:
►Încercaţi să folosiţi liste, notiţe, însemnări, ►Prova ad utilizzare promemoria,
liste cu activităţile de zi cu zi note, appunti, elenchi delle attività
►Lăsaţi la vedere ceasuri şi calendare dacă giornaliere
este util ►Metti in vista orologi e calendari
se risulta utile
►Încercaţi să stimulaţi persoana să-şi
►Cerca di stimolare la persona a
amintească evenimente din trecut ricordare eventi passati personali
►Nu vă pierdeţi răbdarea în faţa întrebărilor ►Non spazientirti davanti alle
repetitive, îi puteţi transmite siguranţă domande ripetitive, puoi rassicurare
bolnavului şi fără să răspundeţi în mod direct la persona anche senza rispondere
la întrebări direttamente al quesito
► Nu-i faceţi observaţie bolnavului dacă ►Non riprendere la persona se
aduce vorba despre anumite evenimente riporta eventi in modo errato o se si
în mod greşit sau dacă nu ştie bine la ce se trova di fronte alle difficoltà già citate
referă unele evenimente citate ►Prova ad utilizzare delle fotografie
►Încercaţi să folosiţi fotografii

9 vademecum Alzheimer
Aprazia Aprassia
Incapacitatea de a executa mişcările dorite Incapacità di eseguire
i movimenti voluti

Bolnavului îi este greu să execute anumite La persona fa fatica a compiere


mişcări, ca de exemplu a mânca, pentru că nu dei movimenti, per es. a mangiare,
îşi mai aminteşte ce serie de gesturi trebuie perché non ricorda la sequenza
să facă pentru a duce la bun sfârşit sarcina di gesti da compiere per farlo (es.
respectivă (de ex. cum să ţină în mână un impugnare la posata, prendere il
cibo, portarlo alla bocca, ecc. ).
tacâm, cum să ia mâncarea din farfurie, să o
Può succedere quindi che rimesti
ducă la gură, etc). Se poate întâmpla deci să continuamente nel piatto e che non
mestece continuu în mâncare fără să ducă si porti le cose alla bocca.
mâncarea la gură.
Cosa può aiutare:
CE SE POATE FACE: ►Finché possibile fornisci
►Dacă este posibil, daţi indicaţii verbale şi indicazioni verbali e piccoli aiuti (es.
mici ajutoare (de ex. puneţi tacâmul deja în prepara la posata inserita nel piatto)
farfurie) ►Suggeriscile l’azione, mettile la
► Sugeraţi-i acţiunea, puneţi-i tacâmul în posata in mano
mână ►Mangia di fronte a lui/lei in modo
da permettergli/le di imitarti
► Mâncaţi în faţa bolnavului, dându-i astfel
►Attenzione alle distrazioni
posibilitatea de a vă imita ambientali (andirivieni, rumori,
►Fiţi atenţi la distracţiile din mediul extern ecc.) e fai in modo che ci sia solo
(gălăgie, confuzie, etc) şi faceţi în aşa fel l’essenziale sul tavolo in modo da
încât pe masă să nu fie decât lucrurile non creare ulteriore confusione
esenţiale pantru a nu crea şi mai multă ►Se venisse a mancare l’uso della
confuzie posata, proponi cibi che si possano
►Dacă bolnavul nu mai este în stare să mangiare con le mani (es. pizza,
mănânce cu tacâmurile propuneţi mancăruri patatine, würstel, crocchette, ecc.) e
care se pot lua cu mâna (de ex. pizza, cartofi dimenticati del galateo!
prăjiţi, crenvurşti, chiftele, etc.) şi renunţaţi la ►Stai attento ai colori, fai in modo
che ci sia contrasto tra la tovaglia e
codul bunelor maniere!
il piatto e tra il piatto stesso e il cibo
►Alegeţi cu grijă culorile, în aşa fel încât (es. tovaglia bianca e piatti verdi)
să se creeze un contrast între faţa de masă ►Prediligi posate e piatti “comodi”
şi farfurie şi între farfurie şi mâncare (de ex. che rendano più facile prendere
faţa de masă albă şi farfuriile verzi) il cibo (es. piatti con il bordo alto,
►Folosiţi de preferiţă tacâmuri şi farfurii ciotole, cucchiai, ecc.)
“comode”, care să uşureze luarea mâncării
(de ex. farfurii adânci, castroane, linguri, etc)

10 vademecum Alzheimer
Atenţia Attenzione

Este o funcţie cerebrală multiplă, în care È una funzione cerebrale molteplice,


sunt implicate mecanisme foarte diferite între con meccanismi molto diversi che
ele. Ne permite să filtrăm, să alegem sau sono implicati. Ci permette di filtrare,
să ignorăm toate stimulentele care ajung selezionare o ignorare tutti gli stimoli
che arrivano ai nostri organi di senso,
la organele noastre de simţ, permiţâandu- permettendoci di concentrarci su ciò
ne să ne concentrăm asupra unui lucru pe che intendiamo fare o di passare da
care vrem să îl facem sau să trecem de la o un compito all’altro.
sarcină la alta. Questo “filtro” si danneggia quando
Acest “filtru” se deteriorează atunci când una persona si ammala di Alzheimer;
persoana se îmbolnăveşte de Alzheimer; quindi riuscire a mantenere un buon
prin urmare menţinerea unui bun nivel de livello di attenzione può diventare
atenţie poate fi foarte extrem de complicată, estremamente difficile soprattutto
în special în ceea ce priveşte anumite sarcini per alcuni compiti (ad esempio inibire
(cum ar fi inhibarea informaţiilor lipsite de le informazioni non rilevanti).
importanţă).
Cosa può aiutare:
►Cerca di evitare di creare
CE SE POATE FACE: confusione intorno a lui e presta
►Încercaţi să nu creaţi confuzie în jurul attenzione, selezionando gli stimoli
bolnavului şi fiţi atenţi, filtraţi stimulentele che arrivano dall’ambiente (suoni,
care vin din mediul extern (sunete, persoane, persone, rumori …)
zgomote…) ►Evita di chiedergli più di una cosa
►Evitaţi să îi cereţi mai multe lucruri alla volta, ma anche di dargli troppe
simultan, dar şi să îi daţi prea multe informaţii informazioni contemporaneamente
în acelaşi timp ►Non avere fretta, rispetta con
►Nu vă grăbiţi, fiţi calmi şi respectaţi cu calma e pazienza i tempi della
răbdare ritmurile bolnavului. persona

Attenzione ai fumatori!
Atenţie la fumători!

11 vademecum Alzheimer
Indicaţii despre capacităţile Indicazioni sulle competenze
de comunicare care facilitează relaţia comunicative facilitanti la relazione
interpersonală dintre Caregiver (persoana interpersonale fra Caregiver e Malato
care are grijă de bolnav) şi Bolnavul de di Alzheimer
Alzheimer

Viaţa alături de un bolnav de Alzheimer are Vivere accanto ad una Persona


cu siguranţă un impact emoţional foarte malata di Alzheimer ha sicuramente
puternic pentru toţi. un forte impatto emotivo per tutti.

Instaurarea unui raport semnificativ ne Instaurare una relazione significativa


aiutare a crescere in umanità. Molte
face mai umani şi deseori, în situaţiile care
volte nelle situazioni che si vengono
se crează, ne întâlnim cu suferinţa de a a creare si incontra la sofferenza di
recunoaşte propriile nostre limite. riconoscere i propri limiti.

Îngrijirea unei Persoane bolnave de Prendersi cura della Persona


Alzheimer presupune respectul, atenţia, malata di Alzheimer richiede
înţelegerea şi pregătirea faţă de situaţia în rispetto, attenzione, competenza e
care trăieşte persoana respectivă, fără ca comprensione della situazione che
aceasta să se simtă judecată. essa sta vivendo, senza che si senta
giudicata.
Aceste atenţii îmbogăţesc raportul de zi cu zi
Queste attenzioni rendono più ricco il
atât pentru bolnav cât şi pentru caregiver.
rapporto quotidiano sia per il malato
che per il caregiver.
Este utilă cunoaşterea istoriei personale
a bolnavului şi împărtăşirea cu acesta a È utile conoscere la storia della
propriilor experienţe pentru o cunoaştere Persona malata e condividere, con
reciprocă. Atunci când începeţi să lucraţi la essa, anche le proprie esperienze
o familie în care cineva suferă de demenţă per favorire la conoscenza reciproca.
este extrem de important să înţelegeţi Quando si inizia a lavorare per
care sunt obiceiurile bolnavului şi să fiţi de una famiglia in cui è presente
asemenea foarte atente la obiceiurile sale una persona con demenza è
alimentare: gusturile, preferinţele şi orele de fondamentale capire quali siano le
routine del malato e porre molta
masă trebuie respectate pentru a permite
attenzione anche alle abitudini
instaurarea unei relaţii bune. Informaţi-vă alimentari: i gusti, le preferenze e
asupra mâncărurilor pe care persoana gli orari devono essere rispettati per
respectivă le preferă sau nu le suportă. favorire l’instaurarsi di una buona
relazione. Informarsi sui cibi che sono
graditi e quelli, al contrario, sgraditi
alla persona malata.

12 vademecum Alzheimer
Primul obiectiv pentru cei care au grijă de Il primo obbiettivo, per coloro che
o Persoană bolnavă este acela de a înlesni assistono una Persona malata è
starea de bine a bolnavului şi a persoanelor favorire il ben-Essere dell’assistito e
din jurul lui. di chi gli sta accanto.

Chi assiste una persona affetta da


Cine se ocupă de o persoana cu Alzheimer
Alzheimer deve aver cura del proprio
trebuie să aibă grijă de sine şi nu trebuie benessere e non sentirsi in colpa nel
să aibă sentimente de vinovăţie dacă cere chiedere aiuto per sé e per assistere
ajutor atât pentru sine cât şi pentru îngrijirea il proprio caro.
persoanei dragi.
Le persone malate comprendono
Personele bolnave înţeleg NU atât CE NON tanto COSA viene loro
le este comunicat, dar mai ales CUM i comunicato, ma COME viene
se comunica aceasta, prin intermediul comunicato, attraverso le parole e
cuvintelor şi al limbajului non verbal – vocea il linguaggio non verbale – la voce
şi tonul persoanei care vorbeşte – expresia e il tono di chi parla – l’espressione
facciale – l’atteggiamento corporeo.
feţei – expresia corpului.

Con il progredire della malattia,


Pe măsură ce boala avansează, la possibilità di comunicare
posibilitatea de a comunica cu con il malato si riduce
bolnavul se reduce progresiv. progressivamente.
Câteva mici atenţii vă pot fi de Alcuni accorgimenti possono
folos: essere di aiuto:

1. Controlaţi daca bolnavul vede şi 1. Accertarsi della funzionalità


aude bine; eventual interveniţi cu ochelari della vista e udito; eventualmente
provvedere con occhiali adeguati o
adecvaţi sau aparate acustice.
con apparecchi acustici.
2. Vorbiţi clar si răspicat, stând în faţa 2. Parlare chiaramente e
bolnavului şi uitându-vă în ochii acestuia. lentamente, ponendosi di fronte alla
Nu-i vorbiţi de departe, din spate sau de sus persona guardandola negli occhi.
în jos; folosiţi un ton de voce adecvat, dar Non parlare da lontano, da dietro o
fără să urlaţi. dall’alto in basso; usare un tono di
voce adeguato, ma senza urlare.

13 vademecum Alzheimer
3. Demonstraţiile de afecţiune prin 3. Mostrare affetto con il contatto
intermediul contactului fizic (atingerea fisico (toccare il paziente) può essere
pacientului) pot fi utile, dacă bolnavului îi utile, se questo è gradito. ( chiedere
face plăcere (întrebaţi rudele). ai familiari)
4. Fiţi atenţi la limbajul corpului: bolnavul 4. Fare attenzione al linguaggio
del corpo: il paziente infatti si può
se poate exprima şi prin mesaje non verbale
esprimere anche attraverso messaggi
(limbajul corpului poate exprima anxietate, non verbali (il linguaggio corporeo
teamă, durere). può esprimere ansia, paura, dolore).
5. Fiţi atenţi şi la limbajul propriului corp 5. Essere consapevoli anche del
pentru a nu crea neînţelegeri (de exemplu proprio linguaggio corporeo per non
putem spune ceva pe un ton calm dar creare equivoci (es. si può dire una
în acelaşi timp corpul nostru poate arăta cosa con grande calma, ma mostrare
agitaţia). comunque di essere irrequieti).
6. Găsiţi câteva cuvinte “cheie” (cuvinte 6. Individuare alcune parole “chiave”
uşor de memorizat care pot face trimitere (cioè parole facili da ricordare che
la alte cuvinte), sau anumite sugestii sau ne possano suggerire altre), oppure
particolari suggerimenti o spiegazioni
explicaţii care pot fi eficiente pentru a
che possono essere efficaci per
comunica cu persoana bolnavă. comunicare con la persona.
7. Asiguraţi-vă că persoană este atentă şi 7. Assicurarsi che la persona sia
în stare de veghe înainte de a vorbi cu ea. attenta e vigile prima di parlare con
8. Persoana îşi păstrează emoţiile şi lei.
sentimentele: fiţi foarte atenţi în a evita să 8. La persona mantiene emozioni
vorbiţi despre ea sau despre condiţiile sale e sentimenti: evitare accuratamente
de sănătate cu alte persoane în prezenţa ei. di parlare ad altri di lei o delle sue
9. Este util să nu subliniaţi nereuşitele condizioni di salute in sua presenza.
şi să vă păstraţi calmul; sublinierea 9. È utile non sottolineare gli
insucceselor nu face decât să înrăutăţească insuccessi e mantenere la calma;
mentre sottolineare i fallimenti può
situaţia. Dacă uneori lucrurile merg prost,
solo peggiorare la situazione. Se alle
este din cauza bolii şi nu a persoanei, care volte le cose non vanno bene questo
nu se comportă astfel intenţionat. avviene a causa della malattia non
10. Simţul umorului poate fi o metodă bună per intenzione della persona.
pentru reducerea stresului: râdeţi împreună 10. L’umorismo può essere un buon
cu bolnavul, dar evitaţi să râdeţi de el: s-ar modo per ridurre lo stress: ridere con
putea să nu înţeleagă. il malato, ma evitare di ridere di lui:
potrebbe non capire.

14 vademecum Alzheimer
Fişe Schede
Excesul de Affaccendamento
e hoarding
mişcare
şi hoarding

Excesul de mişcare: Este o activitate Affaccendamento: È un’attività


de mişcare continuă, frenetică, dezordonată motoria continua, frenetica,
şi fără rost. disordinata e inconcludente.
Uneori bolnavul de Alzheimer îşi exprimă Talvolta il malato di Alzheimer
dorinţa incontrolabilă de a face ceva şi mută esprime un insopprimibile bisogno di
fare qualcosa e sposta gli oggetti, li
lucrurile, le ascunde sau execută activităţi
nasconde o esegue azioni ripetitive
repetitive care pot exprima ori pur şi simplu che possono esprimere semplice
plictiseala, ori nevoia de mişcare ori o reacţie noia, bisogno di muoversi, o una
la o stare de indispoziţie. reazione ad uno stato di disagio.

Hoarding (însuşirea obiectelor): Hoarding: È la tendenza che


Este tendinţa pe care o au unii bolnavi de a si riscontra in alcuni malati a
aduna un număr mare de obiecte, de orice raccogliere un numero elevato di
fel şi fără niciun motiv aparent. oggetti, di qualsiasi tipo e senza
nessun motivo apparente.

INFORMAŢII UTILE:
Informazioni utili
►Încercaţi să înţelegeţi eventuala nevoie de ►Cerca di capire l’eventuale
mişcare a bolnavului bisogno di movimento del malato
►Nu vă opuneţi acestor comportamente ►Non contrastare questi
comportamenti

17 vademecum Alzheimer
Agitaţia Agitazione
anxietate, teamă, nelinişte, neputinţa de a ansia, paura, inquietudine, incapacitá
sta într-un loc, cereri continue di stare fermo, continue richieste

POSIBILE CAUZE: POSSIBILI CAUSE:


►Faptul că interacţionează greu cu mediul ►Difficoltà di interazione con
înconjurător, sentimentul de disconfort l’ambiente circostante, senso di
►Prea multe stimulente (sunete, lumini, disagio
persoane…) ►Eccessiva presenza di stimoli
(suoni, luci, persone …)
►Suferinţa fizică, durere, stare proastă,
►Disagio fisico, dolore, malessere,
oboseală stanchezza
►Sentimentul de disconfort dat de faptul că ►Potrebbe essere la risposta a
nu reuşesc să răspundă unor cerinţe prea nostre richieste troppo elevate
complicate faţă de capacităţile lor rispetto alle sue capacità
►Consecinţa unei schimbări de obiceiuri ►Conseguenza di una
►Efecte secundare ale medicamentelor modificazione delle abitudini
►Ar putea fi determinată de sentimentele ►Effetti collaterali dei farmaci
persoanei care are grijă de bolnav. ►Potrebbe essere determinato dai
sentimenti del caregiver

18 vademecum Alzheimer
CE STRATEGII POT SĂ APLIC? QUALI STRATEGIE POSSO
►Încercaţi să înţelegeţi care este cauza METTERE IN ATTO?
posibilă a acestei stări; fiţi atenţi de ►Cerca di capire qual è la possibi-
asemenea la mediul înconjurător. le causa che provoca malessere alla
►Vorbiţi pe un ton de voce calm şi liniştit, persona, presta attenzione anche
all’ambiente
folosiţi contactul fizic (dacă este bine văzut
►Usa un tono di voce calmo e
de bolnav) şi încercaţi să-i distrageţi atenţia rassicurante, il contatto fisico (se
cu ceva plăcut. benaccetto) e prova a distrarre la
►Păstraţi-vă autocontrolul, evitaţi discuţiile persona con qualcosa di gradito
►Liniştiţi repetat persoana cu privire la locul ►Mantieni l’autocontrollo, evita
în care se află (de exemplu “Te-ai mutat cu discussioni
mine”, “Aceasta este camera ta”) ►Rassicura la persona ripetutamen-
te sul luogo in cui si trova (es. «Sei
venuto ad abitare con me», «Questa
Atenţie! Dacă persoana cere aceleaşi è la tua stanza», ...)
lucruri în continuu, o puteţi linişti şi fără să
îi răspundeţi în mod direct, explicându-i cu
Attenzione! Se la persona fa
delicateţe că nu trebuie să-şi facă griji, că continue richieste ripetitive, puoi
situaţia este sub control. rassicurarla anche senza rispondere
direttamente, facendole capire con
delicatezza che non c’è niente di cui
deve preoccuparsi, che è tutto sotto
controllo.

19 vademecum Alzheimer
Agresivitatea Aggressività

POSIBILE CAUZE: POSSIBILI CAUSE


►o reacţie de apărare faţa de o ameninţare ►reazione difensiva ad una
percepută, dat fiind că bolnavul nu are o minaccia percepita, non riuscendo
percepţie reală a lucrurilor care se întâmplă ad avere la percezione reale di
în jurul lui (de exemplu apropierea sau ciò che accade intorno a sé (es.
avvicinamento o contatto fisico
contactul fizic neaşteptat, tonul de voce
inaspettato, tono di voce troppo alto,
prea înalt, greutatea în a urmări o convers fatica a seguire una conversazione)
aţie) ►richiesta di compagnia o di
►o cerere de companie sau de atenţie attenzione
►suferinţa fizică (durere, constipaţie, ►malessere fisico (dolore,
nevoia de a merge la toaletă, foame, frig,…) stitichezza, necessità di andare in
►o reacţie la felul în care îl îngrijim noi bagno, fame, freddo, ...)
(duş, îmbrăcat, spălat, …) ►reazione a nostri interventi assi-
stenziali (doccia, vestirsi, lavarsi, ...)
CE STRATEGII POT SĂ APLIC?
►Încercaţi să surprindeţi eventualele QUALI STRATEGIE POSSO
METTERE IN ATTO?
semnale de alarmă (postură, gesturi,
►Prova a cogliere i possibili segnali
mimica feţei) d’al- larme (postura, gesti, mimica
►Fiţi atenţi la propriile voastre semnale facciale, ...)
verbale şi non verbale, fiţi calmi şi siguri ►Fai attenzione ai tuoi segnali
pe voi prin cuvinte şi gesturi (evitaţi să verbali e non verbali, mostra calma
vorbiţi prea tare, să faceţi gesturi bruşte şi e sicurezza attraverso le parole ed i
smucite, …) gesti ( evita il tono di voce troppo alto,
►Încercaţi să îi distrageţi atenţia bolnavului i gesti bruschi, frettolosi, ...)
cu stimulente plăcute (de exemplu cântece, ►Cerca di distrarre la persona
poezioare, amintiri, mâncăruri preferate, con stimoli piacevoli (es. canzoni,
etc.) şi aşteptaţi să se calmeze filastrocche, ricordi, cibi graditi, ecc.)
ed aspetta che si calmi
►Pe cât posibil, încercaţi să îl faceţi pe
►Favorisci per quanto possibile
bolnav să-şi exprime în cuvinte suferinţa, l’espressione verbale del disagio,
întrebaţi-l ce îl supără chiedi cosa la fa arrabbiare
►Evitaţi în mod absolut să insistaţi şi să ►Evita assolutamente di insistere e
alimentaţi discuţia di alimentare la discussione
►Cereţi ajutorul rudelor sau cunoştinţelor ►Chiedi supporto a familiari o
bolnavului conoscenti

20 vademecum Alzheimer
►Discutaţi despre ceea ce s-a întâmplat ►Parla dell’accaduto con qualcuno
cu cineva care vă poate susţine (persoane che ti possa supportare (tuoi cari,
apropiate vouă, asociaţia rudelor, prieteni) asso-ciazione di familiari, amici,
psicologo, ...)

Atenţie! Amintiţi-vă că agresivitatea


Attenzione! Ricorda che nell’ag-
persoanei bolnave nu este cu intenţie, furia sa gressività della persona malata non
nu vi se adresează vouă în mod conştient, ci c’è intenzionalità, la sua rabbia non è
este numai expresia unei stări de disconfort, rivolta consapevolmente verso di te
prin urmare nu are nici un sens să certaţi ma è solo l’espressione di un disagio
persoana pentru comportamentul său, să îi quindi non ha nessun senso sgridare
“ţineţi predică”, să o întrebaţi de ce se poartă la persona per i suoi comportamenti,
aşa şi să vă aşteptaţi la un răspuns raţional. “fare la predica”, chiederle perché
Uneori agresivitatea se adresează mai ales si comporta così ed aspettarsi una
persoanelor de care bolnavul este cel mai spiegazione razionale. Talvolta
ataşat. l’aggressività è rivolta maggiormente
alle persone che il malato sente
affettivamente più vicine a sé.

21 vademecum Alzheimer
Halucinaţii Allucinazioni
şi deliruri e deliri

Halucinaţii: a vedea sau a auzi lucruri Allucinazioni: Vedere o sentire


care nu există (persoane, animale, voci, cose che non esistono (persone, ani-
mirosuri) şi a fi convins că ceea ce se mali, voci, odori) ed essere convinti
percepe este real. della presenza reale di ciò che si
percepisce.
Deliruri: a fi convins că se întâmplă lucruri
Deliri: Ritenere che stiano acca-
neadevărate (de exemplu “încearcă să mă dendo delle cose non vere (es. «Mi
jefuiască”, “vor să mă abandoneze”, “tu nu stanno derubando», «Mi vogliono ab-
eşti fiica mea”). bandonare», «Tu non sei mia figlia»).

POSIBILE CAUZE: POSSIBILI CAUSE


►Probleme neorologice ►Danno neurologico
►Schimbări bruşte în mediul înconjurător ►Bruschi cambiamenti
sau în obiceiurile de zi cu zi (de exemplu nell’ambiente o nelle abitudini
internarea în spital, vacanţele,…) quotidiane (es. ricovero ospedaliero,
vacanze, ...)
►O percepţie distorsionată a imaginilor
►Percezione distorta delle immagini
reflectate (oglinzi, televizor) riflesse (specchi, tv)
►Incapacitatea de a recunoaşte persoanele ►Incapacità di riconoscere persone
cunoscute note
►Incapacitatea de a interpreta acţiunile ►Incapacità di interpretare le azioni
celorlalţi altrui

22 vademecum Alzheimer
CE STRATEGII POT SĂ APLIC? QUALI STRATEGIE POSSO
►Încercaţi să readuceţi bolnavul cu foarte METTERE IN ATTO?
mare delicateţe la realitate, dacă nu este ►Prova a riportare la persona con
posibil linistiţi-l şi explicaţi-i că înţelegeţi cum MOLTA delicatezza alla realtà, se non
se simte è possibile, asseconda i suoi discorsi,
tranquillizzala e falle capire che
►Nu râdeţi de bolnav
comprendi il suo stato d’animo
►Dacă sunt provocate de imagini reflectate, ►Non ridere di lei
eliminaţi cauzele (de exemplu oglinzile, ►Se sono provocati da immagini
televizorul) riflesse, elimina gli stimoli che li
►Atrageţi-i atenţia asupra unui lucru plăcut causano (es. specchi, TV, ...)
pentru el ►Attira l’attenzione su qualcosa di
►Încercaţi să evitaţi schimbările bruşte şi în piacevole per lei
orice caz fiţi foarte atenţi (de exemplu în caz ►Cerca di evitare cambiamenti
de mutare implicaţi bolnavul pentru ca acesta bruschi e comunque presta la
să se obişnuiască încetul cu încetul,…) massima attenzione (es. in caso di
► Cereţi sfaturi medicului de familie. trasferimento coinvolgi la persona di
modo che si abitui a poco a poco, ...)
►Chiedi consiglio al tuo medico di
famiglia

23 vademecum Alzheimer
Alterarea Alterazione ritmo
ritmului sonno e veglia
somn – veghe

POSIBILE CAUZE: POSSIBILI CAUSE:


►Boli organice ►Malattie organiche
►Durere ►Dolore
►Nevoi fiziologice (foame, sete, nevoia de a ►Bisogni fisiologici (fame, sete,
merge la toaletă) evacuazione)
►Disorientamento o paura del buio
►Dezorientare sau teamă de întuneric
►Eccessivo riposo diurno
►Somn excesiv în timpul zilei ►Disturbi provenienti dall’ambiente
►Elemente deranjante provenind din mediul (luci, suoni, rumori)
înconjurător (lumini, sunete, zgomote)
QUALI STRATEGIE POSSO
CE STRATEGII POT SĂ APLIC? METTERE IN ATTO?
►Verificaţi că nu îi este frig, foame, sete, ►Verifica che non abbia freddo,
că nu trebuie să meargă la toaletă, etc. sau fame, sete, bisogno di andare in
că nu îl deranjează ceva care nu îl lasă să bagno, ecc. e che non ci sia qualcosa
doarmă (lumină, întuneric, …) che lo infastidisce impedendogli il
►Nu îl constrângeţi să rămână la pat, nu sonno (luci, buio, ...)
►Non costringerlo a rimanere
insistaţi explicându-i că e noapte (şi că
a letto per forza, non insistere
noaptea se doarme!) dacă informaţia nu este spiegandogli che è notte (e che la
înţeleasă. Încercaţi să propuneţi o activitate notte si dorme!) se l’informazione
care să îl ţină mai mult ocupat. non viene compresa. Prova a
►Încercaţi să îl ţineţi ocupat în timpul zilei, proporre un’attività che lo tenga
propuneţi-i plimbări şi activităţi manuale care maggiormente impegnato.
să îl intereseze şi să îl obosească ►Prova a tenerlo più occupato
►Încercaţi să reduceţi somnul din timpul durante il giorno, proponi
zilei (în anumite cazuri ar putea fi utilă passeggiate e attività manuali che lo
eliminarea totală a acestuia) interessino e lo stanchino
►Încercaţi să puneţi muzică relaxantă şi să ►Prova a ridurre il riposo diurno (in
alcuni casi può essere funzionale
variaţi lumina din cameră în orele serale
toglierlo completamente)
►Încercaţi să limitaţi consumul de lichide ►Prova ad utilizzare musica
şi substanţe stimulente (cafea, ceai, tutun) rilassante e a modulare
seara l’illuminazione della stanza nelle ore
serali
►Tenta di limitare l’assunzione
serale di liquidi e di sostanze
stimolanti (caffè, tè, tabacco)

24 vademecum Alzheimer
►În cazul în care persoana riscă să cadă ►Nel caso in cui la persona sia
din pat, puteţi să vă procuraţi paturi echipate a rischio cadute puoi dotarti di
special sau puteţi recurge la mici soluţii cum letti attrezzati oppure apportare
ar fi punerea a două saltele lângă pat sau dei semplici accorgimenti come
coborârea patului. Încercaţi să readuceţi ad esempio disporre un paio
di materassi accanto al letto o
persoana la realitate în mod foarte delicat.
abbassare il letto stesso. Prova
Daca nu este posibil, secondaţi-o, liniştiţi-o şi a riportare alla realtà la persona
explicaţi-i că înţelegeţi prin ce trece. con MOLTA delicatezza, se non è
possibile, asseconda i suoi discorsi,
Atenţie! Amintiţi-vă că nu există un ritm tranquillizzala e falle capire che
somn-veghe comun tuturor, şi deci al vostru comprendi il suo stato d’animo
poate fi foarte diferit de cel al persoanelor de
lângă voi! Attenzione! Ricorda che non c’è un
ritmo sonno veglia comune a tutte le
persone, quindi il tuo può essere mol-
to differente da quello dei tuoi cari!

25 vademecum Alzheimer
Vagabondajul Vagabondaggio
Wandering Wandering

POSIBILE CAUZE: POSSIBILI CAUSE


►Consecinţa unei stări de anxietate: ►Conseguenza di uno stato ansioso:
persoana poate să nu mai ştie cine e, la persona può non sapere chi è,
cum să-şi găsească cuvintele pentru a se come trovare le parole giuste per
exprima, unde trebuie să meargă, unde se esprimersi, dove deve andare,
dove stava andando o cosa aveva
ducea sau ce voia să facă
intenzione di fare
►Nevoia de a-şi “umple timpul”, dorinţa de a ►Necessità di riempire un tempo
fugi de plictiseală “vuoto”, voglia di rompere la noia
►Încercarea de a fugi de o situaţie stesantă ►Tentativo di fuga da una situazione
(exces de zgomot, înghesuială, un mediu stressante (eccesso di rumori,
prea mare, prea multe cereri, etc.) affollamento, ambiente ampio,
►Impuls ca urmare a unei nevoi uitate între eccessive richieste, ...)
timp şi greutatea de a-l exprima în cuvinte ►Impulso in risposta ad un bisogno
(durere, foame, sete, nevoia de a merge la dimenticato o fatica ad esprimere
baie) (dolore, fame, sete, evacuazione)
►Efecte secundare ale tratamentului ►Effetti collaterali della terapia
farmacologica
farmaceutic

26 vademecum Alzheimer
CE STRATEGII POT SĂ APLIC? QUALI STRATEGIE POSSO
►Dacă este posibil, nu îl opriţi METTERE IN ATTO?
►Încercaţi să găsiţi o activitate care să îl ►Se possibile, non ostacolarlo
intereseze, chiar şi numai pentru căteva ►Prova ad identificare un’attività
minute şi intercalaţi-o cu alta; reluaţi-o când che lo interessi, anche solo per pochi
minuti ed intervallala ad un’altra per
uită
riprenderla quando si distrae
►Chemaţi-l şi rugaţi-l să vă ajute la ceea ce ►Chiamalo per chiedergli di aiutarti
faceţi, daţi-i ceva de ţinut în mână a fare ciò che stai facendo, dagli
►Profitaţi de momentele în care stă liniştit qualcosa da tenere in mano
pentru a-l face să se odihnească, să bea şi ►Sfrutta i momenti in cui è fermo
să mănânce. per farlo riposare, bere e mangiare
►Asiguraţi-i un mediu protejat şi fără riscuri, ►Garantisci un ambiente protetto
mare atenţie la încălţaminte, încercaţi să e privo di rischi, fai attenzione alle
evitaţi încălţamintea cu care nu se poate calzature, cerca di evitare quelle che
pune piciorul în pământ în mod sigur. non consentono un appoggio sicuro
►Dacă este necesar, urmăriţi bolnavul de la del piede
►Se necessario, segui la persona a
distanţă şi interveniţi numai în caz de nevoie.
distanza ed intervieni solo in caso di
►Observaţi bolnavul pentru a vă da seama necessità
daca are nevoi fizice (sete, nevoia de a ►Osserva la persona per capire se
merge la baie, durere). può avere dei bisogni fisici (sete,
necessità di andare al bagno,
dolore, ...)

27 vademecum Alzheimer
Comportamentul Comportamento
sexual inadecvat sessuale inadeguato

POSIBILE CAUZE: POSSIBILI CAUSE


►Consecinţa unei nevoi neexprimate (cald, ►Potrebbe essere la conseguenza di
frig, nevoia de a merge la baie) un bisogno inespresso (caldo, freddo,
►Dorinţa de siguranţă, contact uman, evacuazione)
intimitate ►La ricerca di sicurezza, contatto
umano, intimità
►Recunoaşterea greşită a persoanei căreia
►Potrebbe essere causato da un
i se fac avansurile errato riconoscimento di una persona
►Consecinţa confuziei şi a dezorientării faţă alla quale rivolge delle avances
de percepţia propriei persoane ►Conseguenza di confusione
e disorientamento rispetto alla
percezione della propria persona

28 vademecum Alzheimer
CE STRATEGII POT SĂ APLIC? QUALI STRATEGIE POSSO
►Încercaţi să vă păstraţi calmul, folosiţi un METTERE IN ATTO?
ton de voce liniştit ►Cerca di rimanere calmo, usa un
►Nu râdeţi de bolnav tono di voce pacato
►În situaţiile în care este posibil încercaţi să ►Non deridere la persona
►Quando è possibile cerca di essere
fiţi foarte clari cu privire la situaţie (de ex. “Nu
molto chiaro rispetto alla situazione
îmi place să fiu atins/ă”, “Mă confunzi”, etc.) (es. «Non mi piace essere toccato»,
►Încercaţi să înţelegeţi dacă nu cumva «Stai sbagliando persona», ecc.)
are alte nevoi pe care nu le exprimă, ►Cerca di capire che non abbia
comportamentul său ar putea avea origini bisogni inespressi, il comportamento
care nu au legătură cu sexul potrebbe anche avere origini di
natura non sessuale

Atenţie! S-ar putea crea situaţii în care


persoana bolnavă se dezbracă sau se Attenzione! Potrebbero verificarsi
masturbează în public, atinge alte persoane modificazioni del comportamento
sessuale della persona malata come
cu intenţii sexuale, face avansuri verbale,
spogliarsi o masturbarsi in pubblico,
etc atât faţă de soţ/soţie cât şi faţă de alte toccare con intento sessuale, fare
persoane. Sunt comportamente care pot avance verbali, ecc. sia nei confronti
crea cu siguranţă jenă şi ruşine, dar este del coniuge che verso altre persone.
important de reţinut că sunt provocate de Sono atteggiamenti che possono
boală, la fel ca şi orice altă manifestare de provocare sicuramente imbarazzo e
comportament. disagio ma è importante ricordare
che sono causati dalla malattia,
come qualsiasi altra manifestazione
comportamentale.

29 vademecum Alzheimer
Comunicarea Comunicazione

COMUNICAREA COMUNICAREA
VERBALĂ NON VERBALĂ
Comunică un conţinut şi se Comunică o trăire emoţională
exprimă prin cuvinte (v. fişa şi se exprimă prin gesturi,
AFAZIA) exprexii ale feţei, ale corpului
şi prin tonul de voce
COMUNICAZIONE
VERBALE COMUNICAZIONE
Comunica un contenuto e si NON VERBALE
esprime attraverso le parole Comunica un vissuto emotivo e si
(vedi anche la scheda AFASIA) esprime attraverso gesti,
espressioni facciali, posturali e
tono di voce

30 vademecum Alzheimer
INFORMAŢII UTILE INFORMAZIONI UTILI
►Nu întrerupeţi persoana în timp ce ►Non interrompere la persona
vorbeşte, dacă nu îşi găseşte cuvintele mentre parla, se fa fatica a trovare
sugeraţi-i-le voi foarte delicat le parole giuste suggeriscile tu con
►Adresaţi-i-vă pe nume, stabiliţi un contact molta delicatezza
►Chiama la persona per nome,
pentru a-i atrage atenţia stabilisci un contatto per attirare la
►Dacă nu înţelege bine ce îi spuneţi folosiţi sua attenzione
sinonime sau gesturi ►Se fa fatica a capire ciò che stai
►Pronunţaţi bine cuvintele, folosiţi un ton de dicendo, usa dei sinonimi e i gesti
voce calm şi liniştit ►Scandisci bene le parole, usa un
►Nu-i subliniaţi greşelile eventuale tono di voce calmo e pacato
►Evitaţi întrebările duble, dacă este posibil ►Non rimarcare i suoi eventuali
puneţi întrebări la care se răspunde cu da errori
sau nu ►Evita le doppie domande,
possibilmente utilizza modalità
affermative (risposta sì o no)
Atenţie! Chiar dacă persoana nu reuşeste
să vorbească, nu înseamnă că nu înţelege Attenzione! Se la persona non
ceea ce se spune în prezenţa sa! riesce a parlare, non è detto che non
capisca quello che si dice!

31 vademecum Alzheimer
Alimentaţia Alimentazione
Lipsa poftei de mâncare – Lipsa senzaţiei de Mancanza di appetito
saţietate Assenza del senso di sazietà

CE POT ÎNCERCA SĂ FAC? cosa posso provare a fare?

Reducerea poftei de RIDUZIONE DELL’APPETITO


mâncare ►Proponi, anche in maniera
►Propuneţi, într-un mod invitant, mâncăruri invitante, cibi graditi prima della
malattia
pe care le aprecia înainte de boală
►Offri alimenti nutrienti (es. pezzetti
►Oferiţi alimente hrănitoare (de ex. bucăţi di grana, cibi conditi, ...)
de brânză Grana, mâncăruri calorice ) ►Proponi spesso piccole quantità di
►Propuneţi mici cantităţi de mâncare, dar cibo, anche in orari diversi da quelli
des, şi sub formă de gustare standard
►Încercaţi să fiţi atenţi la obiceiurile ►Cerca di fare attenzione alle
alimentare ale persoanei bolnave şi să îi abitudini della persona e offri cibi
oferiţi mâncăruri simple semplici
►Faceţi în aşa fel încât pe masă să fie ►Fai in modo che sul tavolo ci sia
numai lucrurile indispensabile pentru ca solo l’indispensabile e che non ci
să nu existe distracţii externe (de exemplu siano distrazioni ambientali (es.
rumori, andirivieni, tv, ...)
zgomote, persoane în mişcare, televizorul
►Rispetta i suoi tempi anche
aprins, etc.) se sono molto lenti, evita di fare
►Respectaţi ritmul persoanei bolnave, chiar continue richieste
dacă mănâncă foarte încet, evitaţi să îi tot ►Non esagerare con le porzioni
cereţi lucruri di cibo
►Nu exageraţi cu porţiile de mâncare ►Si mangia più volentieri se si
►E mai plăcut atunci când toată lumea mangia insieme
mănâncă împreună
ASSENZA DEL SENSO
Lipsa senzaţiei de saţietate DI SAZIETà:
►Propuneţi des mici cantităţi de mâncare ►Proponi spesso piccole quantità di
cibo non troppo calorico (es. pezzetti
nu foarte calorică (de exemplu bucăţele de
di frutta, verdura, grissini, ...)
fructe, legume, grisine…) ►Non proporre il pasto tutto in una
►Nu propuneţi întreaga masă dintr-o dată volta
►Nu lăsaţi la îndemâna bolnavului mâncare ►Non lasciare a disposizione cibo
sau substanţe care pot fi periculoase o sostanze potenzialmente dannose
(de exemplu medicamente, detergenţi, (es. medicinali, detersivi, bottoni, ...)
nasturi,…)

32 vademecum Alzheimer
N.B. Toate persoanele, îmbătrânind, N.B. Tutte le persone invecchiando
tind să bea mai puţin, dar este tendono a bere di meno, è
indispensabilă menţinerea unui indispensabile però mantenere un
nivel de hidratare bun, prin urmare buon livello di idratazione, quindi
încercaţi să oferiţi des de băut şi cerca di offrire spesso da bere
e tieni monitorata la situazione.
ţineţi situaţia sub control. Alimentaţia
Alimentazione ed idratazione
şi hidratarea adecvate asigură un adeguate favoriscono un alvo
scaun regulat! regolare!

Atenţie! Pentru toate problemele legate de Attenzione! Per tutti i problemi


alimentaţie şi hidratare este necesar să: legati all’alimentazione ed
►controlaţi greutatea all’idratazione è necessario:
►controlaţi cantităţile de mâncare şi lichide ►tenere controllato il peso
consumate ►monitorare le quantità di cibo e i
►cereţi părerea medicului de familie liquidi assunti
►chiedere un consulto al medico di
famiglia

33 vademecum Alzheimer
Disfagia Disfagia

Este o problemă care se datorează epiglotei È un problema derivato


care nu mai funcţionează corect, şi deci dell’epiglottide che non funziona
mâncarea sau lichidele, în loc să ajungă più correttamente, dunque il cibo o
în esofag, o pot lua pe trahee cu riscul de i liquidi anziché arrivare all’esofago
sufocare. possono dirigersi nella trachea con
rischio di soffocamento.
Atenţie: A manca în grabă, fără a mesteca, Attenzione: mangiare troppo in
este un factor de risc şi în lipsa disfagiei.. fretta senza masticare, anche in
assenza di disfagia può comportare
►Pentru un diagnostic sigur se recomandă un rischio.
consultarea unui medic sau a unui asistent
►Fiţi atenţi la postura persoanei în timp ce ►È sempre bene chiedere un
manâncă şi/sau bea consulto medico e/o infermieristico
►Faceţi în aşa fel încât scaunul şi masa să per avere una diagnosi certa.
fie potrivite cu exigenţele bolnavului ►Fai attenzione alla postura della
►Încercaţi să fiţi de faţă în timpul mesei persona mentre mangia e/o beve
►Fai in modo che sedia e tavolo
►Nu vă grăbiţi şi faceţi în aşa fel încât
siano adeguati alle esigenze
persoana să mănânce calm şi în linişte ►Cerca di essere presente durante
il pasto
►Non avere fretta e fai in modo che
la persona si alimenti con calma e in
tranquillità.

34 vademecum Alzheimer
Bol alimentar Bolo
Epiglota Epiglottide

Trahee Trachea
Esofag Esofago

Bol alimentar Bolo


Epiglota Epiglottide

Epiglota Epiglottide

Bol alimentar Bolo

35 vademecum Alzheimer
Îngrijirea Cura di sé
Igiena / Îmbrăcămintea Igiene – Abbigliamento

CE STRATEGII POT SĂ APLIC? Quali strategie posso


mettere in atto?
IGIENA
IGIENE
►Simplificaţi procedurile (de exemplu ►Semplifica le procedure (es.
pregătiţi-vă deschizând capacele de la ceea prepara le confezioni aperte,
ce veţi folosi sau vărsând gelul de duş pe versale sulla spugna, ...) non avere
burete dinainte), nu vă grabiţi şi daţi indicaţii fretta e fornisci indicazioni verbali
verbale sugerând acţiunile una câte una, fără suggerendo le azioni una alla volta,
să privaţi persoana de independenţa sa. senza togliere l’indipendenza alla
►Respectaţi, pe cât posibil, obiceiurile persona
bolnavului legate de modul de spălare ►Rispetta per quanto possibile le
(duş sau baie) şi de ritualurile acestuia sue abitudini rispetto a modalità
(dimineaţa, seara) (doccia o bagno), e ritualità (mattino,
►Ţineţi în baie numai strictul necesar sera, ...)
►Tieni solo l’indispensabile in
pentru a evita distracţiile bagno per evitare distrazioni

36 vademecum Alzheimer
►Dacă persoana bolnavă nu vrea să facă ►Se la persona non vuole fare
baie, ar fi mai bine să aşteptaţi un moment il bagno, è meglio aspettare un
în care este mai liniştită, sau să încercaţi momento in cui è più tranquilla,
să-i distrageţi atenţia cu ceva plăcut (de tenta di convincerla distraendola con
exemplu un cântec) sau cu vorbe qualcosa di gradito (es. una canzone)
o con due chiacchiere
►Dacă vă ocupaţi personal de igiena
►Se provvedi tu all’igiene della
bolnavului, daţi-i indicaţii foarte precise persona, fornisci indicazioni molto
despre ceea ce îi veţi face pentru a evita ca precise su ciò che stai per fare per
acesta să se sperie (de ex. “Acum o să te evitare che si spaventi (es. «Adesso ti
spăl pe cap”) lavo i capelli»)
►Uneori poate să nu fie utilă informarea ►A volte può non essere d’aiuto
persoanei despre ceea ce va urma, aceasta informare la persona su ciò che si sta
poate fi informată o data ajunşi la baie per fare, può essere utile informarla
►Asiguraţi mereu respect şi intimitate, una volta arrivati in bagno
închideţi uşa şi nu lăsaţi ca în baie să ►Garantisci sempre rispetto e
intre mai multe persoane decât este strict privacy, chiudi la porta, evita che
entrino in bagno più persone del
necesar
necessario
►Controlaţi temperatura apei pentru că ►Controlla la temperatura
bolnavul ar putea să nu fie în stare să se dell’acqua perché la persona
exprime cu privire la aceasta potrebbe non essere in grado di
►Fiţi atenţi la siguranţă: pardoseala din esprimersi rispetto ad essa
baie, eventuale obstacole, covoare de care ►Fai attenzione alla sicurezza:
se poate împiedica, măsuţe sau dulăpioare pavimentazione del bagno,
joase, accesorii de perete puţin rezistente ostacoli, tappeti che potrebbero far
►Puteţi instala mânere speciale lângă inciampare, tavolini o ripiani bassi,
veceu şi duş. accessori da muro poco resistenti
►Puoi installare dei maniglioni a
fianco dei sanitari e della doccia
Atenţie! Amintiţi-vă că momentul băii
este foarte delicat şi deseori se întâmplă ca Attenzione! Ricorda che il momento
persoanelor bolnave să nu le facă plăcere del bagno è molto delicato ed
ca cineva să le violeze intimitatea, deci aveţi è frequente che le persone non
răbdare şi fiţi calmi şi liniştiţi prin cuvinte şi gradiscano che si invada la loro
gesturi. privacy, sii paziente e dimostra calma
e tranquillità attraverso le parole e
i gesti.

37 vademecum Alzheimer
ÎMBRĂCĂMINTEA ABBIGLIAMENTO
►S-ar putea ca bolnavul să vrea să poarte ►Potrebbe voler indossare sempre
mereu aceleaşi haine şi să nu aprecieze gli stessi vestiti e non gradire che
faptul că cineva i le spală: spălaţi lucrurile qualcuno provveda a lavarglieli: lavali
pe ascuns şi cumpăraţi haine asemănătoare di nascosto ed acquista vestiti molto
simili tra loro cosicché non si accorga
între ele în aşa fel încât să nu-şi dea seama
del cambiamento
de schimbare ►Lascia a portata di mano solo i
►Lăsaţi la îndemâna bolnavului numai vestiti adatti alla stagione, evita di
obiecte de îmbrăcăminte pentru anotimpul dare troppe alternative
în care vă aflaţi şi nu îi lăsaţi prea multe ►Prova a preparare gli indumenti
alternative nella sequenza giusta fornendo
►Încercaţi să pregătiţi obiectele de indicazioni verbali se necessario
îmbrăcăminte în ordine, dând indicaţii ►Fai attenzione alla comodità senza
verbale dacă este necesar però modificare totalmente lo “stile”
►Fiţi atenţi la comoditate, fără să modificaţi della persona; si possono usare
total, totuşi, “stilul” persoanei bolnave; se pot indumenti senza bottoni, cerniere,
cinture, bretelle, ecc.
folosi obiecte de îmbrăcăminte fără nasturi,
►Prova con i capi reversibili (che il
fermoare, curele, bretele, etc. davanti possa essere indossato come
►Încercaţi cu haine reversibile (în care faţa il dietro)
se poate purta ca dosul) ►Attenzione alle scarpe, valutane
►Atenţie la încălţări, controlaţi comoditatea il confort ed evita tacchi e scarpe
acestora şi evitaţi tocuri şi pantofi deschişi aperte se la deambulazione della
dacă mersul persoanei este nesigur persona non è sicura

38 vademecum Alzheimer
Mediul casnic Ambiente domestico

INFORMAŢII UTILE: INFORMAZIONI UTILI


►Încercaţi să nu expuneţi prea multe ►Cerca di evitare di esporre troppi
obiecte care ar putea crea o stare de oggetti che potrebbero creare confu-
confuzie: reducerea progresivă trebuie să sione: la riduzione progressiva deve
urmeze evoluţia bolii în timp eseguire l’andamento della malattia
nel tempo.
►Lăsaţi obiectele de uz zilnic mereu în
►Lascia gli oggetti di uso quotidiano
acelaşi loc şi pe cât posibil la îndemână sempre nello stesso posto e possibil-
►Fiţi atenţi la covoare, dacă pot cauza mente a portata di mano
căderi fixaţi-le de pardoseală sau scoateţi-le ►Presta attenzione ai tappeti, se
pur şi simplu rappresentano un rischio per even-
►Faceţi în aşa fel încât toate camerele să tuali cadute, fissali bene al pavimento
fie bine iluminate pentru a limita cât mai mult oppure rimuovili direttamente
sentimentul de dezorientare ►Cerca di fare in modo che in tutte
►Dacă este posibil, instalaţi lumini de le stanze l’illuminazione sia buona
noapte în coridoare şi holuri, în dormitor şi la così da limitare il disorientamento
baie ►Se possibile, disponi luci notturne
nei corridoi, nella camera da letto e
►Fiţi foarte atenţi la scări şi la accesibilitatea
nel bagno
acestora ►Fai molta attenzione alle scale e
►Modificaţi închiderea uşilor în aşa fel încât alla loro accessibilità
persoana bolnavă să nu poată să se încuie ►Puoi modificare le chiusure delle
din greşeală într-o cameră porte per evitare che la persona non
►Evitaţi schimbări bruşte în casă în aşa fel possa rimanere chiusa accidental-
încât persoanei bolnave să îi rămână familiar mente in una stanza
mediul ►Evita cambiamenti bruschi nell’am-
►Aplicaţi sisteme de siguranţă la aragaz e biente di modo che rimanga grossomo-
la aparatele electrocasnice. do riconoscibile dalla persona
►Applica dispositivi di sicurezza a
fornelli, apparecchi elettrici, ...
Atenţie! Mediul poate ţine sub control
sau dimpotrivă poate favoriza apariţia Attenzione! L’ambiente può facilitare
comportamentelor deranjate, poate permite il controllo o viceversa favorire la com-
menţinerea abilităţilor cât mai mult posibil, parsa di disturbi del comportamento,
înlesni sau îngreuna orientarea. consentire il mantenimento delle abi-
lità per il tempo più lungo possibile,
favorire o sfavorire l’orientamento.

39 vademecum Alzheimer
Propuneri Attività da proporre
de activităţi

Atunci când propuneţi o activitate, este Quando proponi un’attività, è


indispensabil să participaţi la aceasta indispensabile che tu proponga
pentru a profita de o ocazie în care puteţi să anche te stesso insieme ad essa
faceţi ceva împreună. per sfruttarla come un momento per
fare qualcosa insieme.
Nu contează atât “rezultatul” activităţii,
Non è tanto importante il
cât petrecerea împreună a unor momente “prodotto” dell’attività, ciò che
plăcute. conta è riuscire a passare dei
momenti piacevoli.
Propuneţi activitatea încercând să atrageţi
atenţia persoanei bolnave, în funcţie de Proponi l’attività cercando di
trasăturile personale; pentru unele persoane catturare l’attenzione della
este important să se simtă utile, propuneţi persona e assecondando le sue
deci activitatea ca pe o cerere de ajutor în caratteristiche personali; può
treburile pe care le faceţi. essere efficace anche farla sentire
utile, proponendo l’attività come
una richiesta d’aiuto nelle mansioni
che stiamo svolgendo.
CE POT PROPUNE?
►Activităţi culinare (să taie sau să cureţe de
coajă fructe şi legume, să frământe, să facă COSA POSSO PROPORRE?
biscuiţi, pizza, etc.) ►Attività culinarie (tagliare
►Activităţi creative (colorat, decupat, lipit) e sbucciare frutta e verdura,
►Activităţi de mişcare cu mici plimbări sau impastare, fare biscotti, pizzette, ...)
exerciţii simple care pot fi executate şi stând ►Attività creative (colorare,
aşezati acasă ritagliare, incollare, ...)
►Activităţi muzicale (să asculte muzică, să ►Attività motoria con delle
cânte, să danseze) semplici passeggiate o movimenti
da fare anche seduti a casa
►Activităţi intelectuale (citire cu voce tare,
►Attività musicali (ascolto, canto,
rebus) ballo)
►Activităţi practice (mici sarcini în grădină, ►Attività cognitive (letture a voce
strângerea frunzelor, croşetat, împletit) alta, semplici cruciverba, ...)
►Attività pratiche (piccoli lavori
di giardinaggio, raccolta foglie,
uncinetto, lavoro a maglia, ...)

40 vademecum Alzheimer
Atenţie! Când propuneţi o activitate, fiţi Attenzione! Quando proponi
atenţi să nu cereţi lucruri prea complicate un’attività verifica di non fare
faţă de capacităţile persoanei şi, dacă este richieste troppo elevate per le
necesar, împărţiţi sarcina în secvenţe foarte capacità della persona e, se
simple. necessario, dividi il compito in
sequenze molto semplici.

41 vademecum Alzheimer
Registrul judeţean Registro provinciale
al asistente- delle/degli
lor/asistenţilor assistenti familiari
familiale/i

S-a înfiinţat, la Biroul Protecţiei sociale È istituito presso il Servizio politiche


din Judeţ, Registrul judeţean al sociali della Provincia il Registro
asistentelor/asistenţilor familiale/i. provinciale delle/degli assistenti
familiari.
Înscrierea în acest Registru, care poate fi
L’iscrizione al Registro, visibile online
vizionat on line pe site-ul Judeţului, permite
sul sito della Provincia, permette di
contactarea din partea familiilor care au essere contattati dalle famiglie che
nevoie de asistenţă. cercano assistenza.

Informaţii şi cerinţe privitoare la înscriere la Informazioni e requisiti necessari


www.trentinosociale.it per l’iscrizione sono disponibili
al seguente indirizzo www.
trentinosociale.it

42 vademecum Alzheimer
Adrese utile
Indirizzi utili

Servizio politiche sociali della Provincia autonoma di Trento


via Gilli 4, 38121 Trento
tel. 0461. 493800/46
e-mail: serv.politichesociali@provincia.tn.it
sito web: www.trentinosociale.it

Cinformi (Centro informativo per l’immigrazione) della Provincia autonoma di Trento


via Lunelli 4, 38121 Trento
tel. 0461. 491888
sito web: www.cinformi.it

Associazione Alzheimer Trento – Trento


via al Torrione 6, 38122 Trento
tel. 0461. 230775
e-mail: info@alzheimertrento.org
sito: sito web: www.alzheimertrento.org

Associazione Italiana Malattia di Alzheimer – Rovereto


via S.Maria 95, 38068 Rovereto
tel. 0464. 439432
e-mail: aimarove@virgilio.it
sito web: www.aimarovereto.org

Associazione Alzheimer “Rencureme” – Moena


strada di Troes 1, 38035 Moena
tel. 335 694 6153
e-mail: info@rencureme.it
sito web: www.rencureme.it

Associazione Alzheimer “Accogliamo l’Alzheimer” – Pinzolo


Presso APSP “Centro Residenziale Abelardo Collini”
via Genova 81, 38086 Pinzolo
tel. 0465. 503665
e-mail: segreteria@apsp-pinzolo.it
sito web: apsp-pinzolo.it

43 vademecum Alzheimer
Ruda cea mai apropiată
(Familiare di riferimento)
........................................................................

Medicul de familie al bolnavului


(Medico di famiglia del malato)
........................................................................

Asistentul social de referinţă


(Assistente sociale di riferimento)
........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

44 vademecum Alzheimer