Sei sulla pagina 1di 28

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SÀN GIAO DỊCH VÀNG VGB - HÀ N

359 359 349


100.00% 100.00% 97.21%
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH DI ĐỘNG
362 VU THU GIANG 04/11/1982 0944058702
363 VUONG DANG NGOC 28/12/1972 0989141688
365 NGUYEN THI BICH THUY 27/05/1980 0902189988
366 DO VAN CHIEN 19/06/1962 0983665435
367 NGUYEN DUY HUNG 18/12/1979 0902026869
368 NGUYEN THI NGOC THUY 15/10/1980 0912269969
369 TANG VU GIANG 28/12/1982 0904691881
370 DAO HONG THUC 10/03/1963 0903202331

371 NGUYEN PHI LONG 30/07/1979 0912161621

372 NGUYEN DINH HUNG 24/01/1986 0988669689

373 BUI QUANG VINH 18/04/1969 0903259757

374 PHAN MANH HA 18/08/1979 0903511548


375 NGUYEN HONG LINH 21/08/1965 0972191959
376 PHAM THI HA 27/07/1981 0953413001
377 TA DINH QUY 22/12/1983 0987232268
378 VU THI SONG NGA 04/03/1967 0913537256
379 HA ANH TUAN 02/10/1980 0982537068
380 DAO NGOC DUNG 16/09/1986 0988151916
381 LE XUAN THANG 02/09/1958 0904820958

382 NGUYEN MINH NGHIA 28/05/1973 0982128573

383 NGUYEN QUANG VU 04/08/1983 989685222


384 NGUYEN THANH TUNG 25/02/1984 943396252
385 CHU THI NGOC ANH 06/06/1982 946540678
386 LE MA LUONG 25/05/1978 0908968686
387 §ç §¹i ChÝnh 09/07/1978 0917515858
388 THAI HA LINH 16/11/1978 0983858686
389 NGUYEN CHI CHUNG 24/08/1985 0943626977

390 TRAN DINH TIEN 18/03/1965 0913281111

391 TRAN NGOC DUNG 06/03/1952 0913238671


392 PHAM VAN BAO 20/01/1976 0912776007
393 DAO THI KIM DUNG 09/05/1975 0989199989
394 LE HOANG ANH 03/10/1977 0903450007
395 NGUYEN TRONG PHUC 21/08/1983 0902344666
396 TRAN KHANH TUNG 5/22/1964 0953314004
397 BUI THI THANH HUONG 08/01/1980 0912072559
398 DO HUY HOANG 22/12/1972 0903440403

399 TRAN THI MINH YEN 21/01/1962


400 Hoµng Thanh Tïng 21/03/1979 0916307468
401 PHAM TIEN DUNG 21/09/1971 0989506688
402 NGUYEN VAN KHANG 14/11/1985 989114747
403 VO ANH TUAN 14/08/1979 0944861168
404 NGUYEN THI THANH HUONG 05/08/1964 0903483537
405 HOANG THI HOA 07/05/1970 0988284428
406 PHAM DOAN CHUNG 12/05/1976 0914567989
407 NGUYEN MINH HOANG 18/02/1968 0913079668
408 NGUYEN THANH HOA 31/07/1968 0947598725
409 TRAN THI MY NGA 08/01/1981 0906248899
410 Vu THANH VAN 04/08/1980 0912154176
411 PHAM HOAI THU 10/02/1983 0989667727
412 CHU VAN THANG 30/01/1967 0912345990
413 NGUYEN QUANG HUY 19/06/1984 0987864866
414 NGUYEN THI HUONG GIANG 22/03/1973 0917516969
415 LU HONG CHIEU 23/12/1971 0989530208
416 VU PHUONG NINH 17/04/1984 0986846689
417 NGUYEN THI THANH THAO 06/08/1982 0985096882

418 DO ANH TUAN 20/06/1981 0939698989

419 TRAN KY AN 23/11/1982 0906016000

420 LE ANH DUC 25/03/1984 0989190595

421 QUACH THANG 29/09/1967 0903406007


422 NGUYEN DUC BINH 26/01/1971 0904583136
423 PHAN VIET CUONG 05/02/1952 0913031086
424 TRAN THI THU NGAN 21/11/1971 0913049204
425 DO THI HONG CHUC 10/04/1983 0986354823
426 NGUYEN THU HANG 11/12/1974 0913092282
427 NGUYEN LUONG VAN 30/06/1971 0983132805
428 NGUYEN THANH DAT 28/12/1975 0988566175
429 NGUYEN THI LAN ANH 04/09/1979 01686941979
430 DOAN THUY NGA 04/10/1971 0913108978
431 DOAN VAN THIEP 09/10/1980 0904621203
432 TRINH HOANG LONG 10/08/1980 0904111468
433 DOAN DINH DUONG 19/11/1989 0977891102
434 NGUYEN HONG TIEN 10/12/1977 01668786847
435 BUI VAN TU 01/01/1954 0914798112
436 NGUYEN VAN HIEU 03/09/1986 0916308288
437 HOANG THI HUONG 20/06/1961 0988557989
438 PHAM TUYET LAN 01/11/1984 0912308318

439 NGUYEN DUY HIEU 08/10/1976 0982511359

440 NGUYEN TRUNG KIEN 06/10/1976 0916050999


441 NGUYEN THI DUNG 20/10/1980 0917710780
442 NGUYEN TRUONG THANH 23/12/1964 0912151451
443 NGUYEN THI TUYET LE 22/08/1961 0912474411
444 HOANG MINH TUAN 21/02/1974 0913547787
445 CAO THI VAN 10/05/1984 0988363126
446 HOANG THI VIET HA 08/05/1974 0983373299
447 PHAM THE HUNG 22/11/1973 0904238666
448 HOANG THI BICH 09/10/1955 0983557270
449 DO THANH CONG 24/07/1971 0934562882
450 NGUYEN THANH DOAN 19/03/1961 0904017227

451 NGUYEN THE DUNG 20/02/1978 0973222377

452 DANG THI THANH XUAN 16/05/1984 0987959745


453 DAO NGOC LAM 19/06/1975 0913063883
454 NGUYEN VIET ANH 16/02/1985 0978328868
455 NGUYEN HOANG KHUONG 12/10/1972 0903227445
456 NGUYEN THI KIM OANH 03/02/1984 0989342246
457 NGUYEN THI THUY 08/08/1948 0982571076
458 PHAM HOANG LONG 14/03/1976 0906109675
459 DANG LUU HAI 03/06/1978 0904080847
460 NGO XUAN BAC 31/12/1968 0915619795
461 LE ANH SON 29/01/1980 0945908898
462 TRAN THANH HAI 27/03/1944 0903226756
463 NGUYEN QUOC TUAN 28/08/1972 0904141198
464 LE QUOC DUNG 30/11/1981 0989948668
465 TA THI THANH HUE 29/09/1981 0944433578
466 DAO DINH KHOI 14/04/1964 0983289732
467 NGUYEN XUAN SON 22/11/1970 0913221930
468 DONG MANH BAC 26/11/1977 0918256868
469 DOAN TRUNG KIEN 01/11/1976 0904068090
470 NGUYEN THI TUYET 24/01/1958 0912260246
471 TRAN MINH THANH 03/03/1980 0976736979
472 PHAM BACH KHOA 14/07/1981 0982779981

473 VU TRUNG KIEN 06/05/1976 0903039976

474 VU MINH DUC 06/11/1980 0904008464


475 LE THI HONG HA 05/02/1967 0913038267
476 TRAN VIET PHUONG 06/09/1978 0907141888
477 NGUYEN THI THU HA 01/01/1977 0983603109
478 PHAM THU THUY 10/12/1979 0904011236
479 NGUYEN MINH CHUYEN 22/12/1952 0913303067
480 NGUYEN THI HOA 20/11/1962 0912386969
481 NGUYEN THU HANG 05/07/1976
482 NGUYEN THI THANH HA 09/07/1963 0983539056
483 NGUYEN THI THU HUONG 26/10/1974 0904378161
484 NGUYEN VAN DONG 22/10/1983 0936751983
485 NGUYEN THI SON 14/05/1980 0915314222
486 NGUYEN THI VAN 02/07/1975 0915925512
487 LE TRUNG TUAN 08/06/1976 0913356372
488 DANG BICH VAN 12/12/1980 0902265454
489 CU THI TUYET LAN 11/10/1954 0904704223
490 NGUYEN THI THU HA 04/11/1965 0985281136
491 TONG KHANH KHANG 16/11/1969 0912016080
492 TRUONG QUOC SON 05/03/1974 0983650443
493 TRAN THI DUNG 01/01/1970 0973463469
494 DO NGOC TAN 24/11/1983 0904246707
495 DO THI HOA 23/09/1967 0936815711
496 NGUYEN DAC TRUNG 01/08/1986 0936362689
497 NGUYEN THUY PHUONG 07/12/1985 0936795668
498 LE SANG 10/02/1984 0983321084
499 DO DUC THIEN 05/08/1978 0913580585
500 NGUYEN CANH CHAU 19/10/1977 0912913914
501 TRAN THANH LIEM 20/09/1980 0915444486
502 LE MINH HAI 08/12/1983 0983088312
503 TRAN HOAI NAM 12/04/1983 0944397597
504 CHU THI MINH NGOC 07/12/1979 0902277899
505 DO VAN TUAN 07/05/1983 0945577228
506 NGUYEN TIEN DUNG 21/10/1979 0904028898
507 NGUYEN HUNG CUONG 26/03/1963 0913223659
508 PHAM GIA THINH 15/10/1977 0983321783
509 NGUYEN TUAN VINH 24/04/1983 0986768864
510 VU TOAN THANG 30/03/1983 0914636382
511 NGUYEN HONG QUANG 25/06/1980 0983626185
512 NGUYEN QUANG TUAN 19/10/1983 0915342883
513 VU HUY CUONG 10/12/1980 0913312355
514 LE THI MAI 26/03/1979 0906747777
515 NGO THANH HANG 05/01/1961 0945594383
516 NGUYEN VAN SY 09/09/1969
517 DANG VU THANH 11/06/1983 0986705583

518 NGUYEN KHANH LINH 22/11/1979 0904315558

519 DUONG NGOC HAI 24/08/1985 098 349 9830


520 LE QUANG BINH 01/11/1985 0975719402
521 NGO MINH THANH 01/01/1979 0953408580
522 LAI THU THUY 14/03/1969 0903254499
523 TRAN LE ANH TU 01/02/1971 0916558188
524 NGUYEN HONG LINH 28/06/1959 0946651064
525 DANG NAM TRUNG 02/10/1971 0935351168
526 TRAN VIET ANH 14/08/1974 0903488586
527 LE LONG GIANG 14/06/1980 0983366799
528 NGUYEN THI BICH 11/11/1967 0913522713
529 NGUYEN MINH DUC 25/10/1982 0912250607
530 PHAM HONG QUAN 01/05/1962 0982363001
531 NGO XUAN NGHIA 24/06/1974 0912469399

532 DAO THI MINH THUY 21/05/1970 0904397785


533 LE MANH CUONG 03/06/1964 0912182640
534 BUI THI BICH THUY 06/12/1981 975791981
535 LE THI KIM HUE 23/01/1984 01695033681
536 LE THI ANH HONG 03/05/1965 0912021234
537 NGUYEN HUY TUONG 02/11/1964 0903408949
538 BUI THAI HA 08/09/1967 0936668967
539 VO MINH HA 03/03/1964 0982431192
540 PHAM HUY KHA 08/07/1953 0988150941
541 PHAN NGOC THINH 21/12/1976 0989146098
542 LE HUU DUONG 25/10/1959 0903267584
543 NGUYEN VAN THUAN 28/06/1954 0903413087
544 NGUYEN THI SONG HA 11/04/1966 0983321084
545 HOANG MANH CUONG 02/04/1965 0987576577
546 NGUYEN THI KIM LUYEN 30/04/1955 0983827798
547 TRAN HUY HOANG 09/02/1979 0904268696
548 HOANG LINH 29/03/1979 0982583802
549 TRAN HUY PHONG 22/12/1984 0903221284
550 HA THE ANH 06/12/1982 0983828891
551 TRINH PHUONG HOA 24/12/1975 01689971975
552 TRAN QUOC DUNG 29/09/1975 0903491001
553 TRUONG QUOC CUONG 08/07/1970 0913513409
554 BUI VAN TU 04/08/1974 0989983568
555 LUU VIET HA 21/03/1980 0912069005
556 NGUYEN VAN THANH 10/03/1952 0912135252
557 DINH THI HA DUNG 04/06/1981 0932355655
558 BUI XUAN HUONG 08/12/1975 0986838033
559 NguyÔn V¨n Trung 13/04/1978 0989156666
560 NGUYEN TOAN THANG 27/11/1979 0945365696
561 NGUYEN DUY TRINH 29/09/2075 0903449042
562 TRAN QUANG KHAI 29/06/1972 0127420227
563 BUI THI KIM NHUNG 03/02/1968 0988262606
564 PHAM XUAN PHONG 21/03/1981 0942191188
565 NGUYEN THI THU HA 07/04/1975 0912778686
566 NGUYEN ANH VAN 28/05/1974 0983595772
567 NGUYEN THANH HAI 28/02/1964 0985895468
568 LE DUC DUNG 06/01/1988 0946750375
569 HOANG VAN TUYEN 23/08/1981 0912011246
570 NGUYEN MAI PHUONG 17/03/1983 0904089889
571 NGUYEN VIET BINH 01/01/1980 0913046669
572 PHAM THI HUYEN TRANG 04/08/1985 0912851688
573 TRAN TRUNG DUC 22/09/1985 0904338888
574 TRAN VAN MUOI 07/05/1971 0913562944
575 NGUYEN TRUNG KHOA 30/10/1975 0904399659
576 CU XUAN HA 27/12/1967 0913583909
577 NGUYEN HUU HONG 28/10/1977 0902486826
578 LE TRUNG HAI 16/04/1983 0913356372
579 PHAM QUANG VINH 22/04/1976 0983101898
580 LUONG THI THANH THAO 26/03/1980 0904414068
581 LE TRUNG 14/03/1984 0983027679
582 TRAN THI HUE 18/07/1980 0934828283
583 NGUYEN QUOC TUAN 10/05/1973 0987821990
584 PHAM NGOC ANH 04/05/1983
585 DUONG THANH CONG 06/08/1984 0979135784
586 DO THI MINH CHAM 23/10/1978 0903267222
587 DAM THI NGOC LINH 13/02/1990 0974236595
588 PHAN KE VINH 07/06/1964 0987649966
589 TRAN KHOA BAO 08/03/1984 0934347879
590 NGUYEN DUC HIEN 24/11/1972 0913515294
591 TRAN THI DOAN TRANG 08/12/1970 0903217715
592 NGUYEN MINH HANG 27/02/1963 0983332614
593 NGUYEN THI NGA 12/10/1964 0968270688
594 VU SON LAM 28/10/1974 0903222880
595 HOANG MINH CHUNG 19/03/1962 0932366988

596 TRINH THI BANG HA 01/07/1984 0988206406

597 LE VIET ANH 30/11/1988 0904882899


598 CHU MANH CUONG 04/01/1985 0915270837
599 NGUYEN HONG SON 29/07/1978 0903203058
600 LE VAN HAI 31/12/1962 0983322886
601 NGUYEN THANH TUNG 24/10/1972 0906296868
602 NGUYEN VAN TAN 20/12/1957 0953501248
603 NGUYEN VAN CHUNG 17/02/1979 0912081216
604 VU VAN LAI 11/11/1969 01238319467
605 DAU HOAI AU 17/10/1986 0986846689
606 NGUYEN MANH HIEU 21/03/1976 0913343512
607 NGUYEN CAM LAN 10/01/1983 0945338686
608 NGUYEN MANH HUNG 13/09/1955 01646398791
609 PHAM THI TRANG 28/09/1984
610 VU THI THANH 26/07/1971 01238319467
611 NGUYEN THI THANH HIEN 17/07/1961 0915086561
612 NGUYEN THI THANH HUONG 12/09/1978 0983288889
613 DANG HUYEN TRANG 21/06/1987 0909095985

614 HA NGOC LUONG 11/11/1979 0912315315

615 LE XUAN DUONG 17/12/1976 0912287269


616 NGUYEN THI HOAI ANH 20/07/1973 01685298186
617 PHAM QUANG MINH 05/05/2062 0915530090
618 NGUYEN THANH TUNG 07/03/1974 0982772338

619 MAI THI DUNG 01/10/1964 0982420276


620 TU THI THANH BINH 24/10/2073 912028399

621 NGUYEN THI THANH VAN 25/10/1959 0989646936


622 NGUYEN THI LAN HOA 01/01/1971 37764418
623 DO QUOC CUONG 01/10/1981 0986357960

624 NGUYEN NHU TRANG 04/11/1983 01696996911

625 CAO MINH THANG 02/09/1982 0945555055


626 DO THANH HAI 14/07/1982 0948818182
627 NGUYEN NGOC PHONG 09/07/1976 0988008898
628 NGUYEN BA HUY 10/08/1981 0934382999

629 TRAN CHIEN THUAT 03/03/1981 0923990023

630 NGUYEN KIM NHAT 07/12/1985 0909095985


631 HOANG KIM ANH 09/05/1981 0972897788
632 DUONG VAN THINH 16/03/1958 0903412769
633 BUI ANH NGOC 20/10/1980 0904860610
634 NGUYEN DUC QUAN 10/08/1986 01269008806
635 TRIEU THUY HONG 22/01/1984
636 PHAM HAI CUONG 04/09/1984 0903236868

637 PHAM TUAN LINH 11/08/1985 0976557786

638 TRAN ANH TUAN 19/12/1956 0989588589


639 TRAN DUC CUONG 11/12/1982 0904918918
640 BUI QUANG HIEN 02/02/1964 0913326242
641 NGUYEN THANH HAI 17/04/1974 0902283036
642 NGUYEN TUONG LAM 23/11/1980 0904409604
643 LE NGOC BINH 20/08/1980 0936576422
644 LE QUANG HUNG 20/11/1981 0912791637
645 NGUYEN VAN VINH 27/07/1955 0979466157
646 LY THI CHUNG THUY 09/09/1966 01668454008
647 NGUYEN THI THUY HIEN 29/03/1981 0983049886
648 PHAM TUYET MAI 27/01/1984 0974742268
649 NGUYEN KIM CHUNG 10/09/2000 0983655836
650 NGUYEN QUANG HUY 30/09/1987
651 VO TAN KHOI 01/06/1967 0904353686
652 NGUYEN HAI DANG 18/05/1972 0902110591
653 NGUYEN BA DA 21/03/1962 0912755838
654 LUONG CHI LINH 29/04/1976 0903265990
655 TRAN QUOC TUAN 30/01/1972 0974734615
656 DINH THI THU HANG 26/12/1985 0912969298
657 NGUYEN NHAT TUAN 27/07/1985
658 TRUONG ANH PHUONG 19/10/1978 0989536312
659 TRUONG VAN TAI 09/05/1972 0902036568
660 NGUYEN VU HUNG 15/05/1983 0939338668
661 TRAN MANH TUAN 03/09/1973 0906385888
662 LE NGOC LOAN 18/04/1983 0912803631
663 PHAN THI NGOC DUNG 13/10/1978 0904344886
664 VU LAN PHUONG 12/12/1984 0904336775
665 DAO XUAN KHANH 13/10/1970 0913510700
666 NGUYEN NGOC HIEP 14/12/2055
667 PHAM HONG NHUNG 27/10/1990 0973414558
668 DAM QUOC THINH 12/01/1983 0983122015
669 NGUYEN VIET LINH 04/01/1982 0982250498
670 PHAM THU TRANG 21/11/1985 0983112185
671 NGUYEN THI DAN 24/12/1948 0912377258
672 DANG VUONG ANH 16/10/1978 0936336836
673 NGUYEN THI THANH VAN 12/05/1973 0912437247
674 NGUYEN HONG HANH 05/03/1978 0915528299
675 NGUYEN MINH DUC 19/09/1981 0912066206
676 TRAN CHI HIEU 14/06/1971 0912104488
677 DO THE DUNG 12/07/2072 0977902325
678 NGUYEN THANH TRUNG 10/09/1987 0983407786
679 LUONG XUAN TRUNG 17/08/1985 0913220488
680 PHAM ANH DUNG 26/11/1982 0902322222
681 NGUYEN THANH CONG 20/06/2085 0904257585
682 LAM HOANG DANG 26/03/1982 0904211870
683 DANG DAC HUY 23/04/1986 0917357976
684 LE TUNG SINH 09/05/1984 0904986795
685 LE QUYET CONG 19/11/1973 0912573173
686 VU THI KIM NGAN 23/11/1974 0912643993
687 VU NGOC THANG 02/10/2075 0989067768
688 NGUYEN LE THUY 28/06/1982 0936182806
689 NGUYEN QUANG TOAN 15/10/1978 0989055115
690 NGUYEN HUU THANH 26/05/1975 0912778686
691 NGUYEN HUY KHANH 10/06/1960 0903443579
692 NGUYEN VAN TUAN 05/02/1959 0946661968
693 DAO HAI LONG 26/09/1982 0976390093
694 TRAN THI MINH HIEN 30/11/1975 0903431086
695 TRAN CHI KIEN 07/07/1960 0988262606
696 HOANG THANH THUY 10/02/1976 0904263641
697 NONG BICH HUONG 03/12/1971 0912391886
698 CAN XUAN DUNG 20/08/1983 01266116661
699 LE HAI DANG 10/04/1979 0912000025
700 NGUYEN THANG BANG 16/01/1976 0913218092
701 DAO KHAC TOAN 09/08/1980 0902981980
702 NGUYEN THI VINH 04/10/1956 0988221956
703 NGUYEN TIEN TRINH 17/11/2099 0973251919
704 TRUONG HONG QUANG 06/01/1974 0903218219
705 NGUYEN MINH TRANG 11/10/1983 0913111380
706 PHAM MINH HOANG 14/10/1980 0945540430
707 NGO VAN THANH 20/07/1954
708 TRAN MINH TRI 08/11/1978 0932229192
709 VU THU THUY 13/08/1982 0915172789
710 DANG HUY TRINH 05/10/1969 0953015461
711 NGUYEN MANH HUNG 21/07/2067 0903214080
712 LE HUYEN LAN 16/01/1978 0913593094
713 NGUYEN TUAN HIEP 04/08/1981 0904232515
714 BUI DUC HIEU 11/08/1973 0915039872
715 NGUYEN HUU THANG 04/10/2068 0913271883
716 NGUYEN NAM THAI 10/08/1968 0903454898
717 TRAN MANH CUONG 27/09/2062 0903262612
718 NGO THI HONG VAN 07/11/1962 0912189676
719 BUI MANH LINH 23/09/1986 0903245123
720 NGUYEN HOANG ANH 25/01/1987 0988268074
721 DANG THI TUYET MAI 02/12/1977 0904020512
N GIAO DỊCH VÀNG VGB - HÀ NỘI
280
77.99%
ĐIỆN THOẠI
5.9.19. không có nhu cầu
5.9.19. không nghe máy
5.9.19. thuê bao
5.9.19. anh Chiến đã mở tk của ACB Thăng Long rồi
5.9.19. không có nhu cầu
5.9.19. chị đang bận, gọi lại lúc khác
5.9.19. không có nhu cầu
5.9.19. không nghe máy

5.9.19. thuê bao

5.9.19. anh không có nhu cầu

5.9.19. Quen sếp bên ACB Định Công, giờ chưa có nhu cầu

5.9.19. không nghe máy


5.9.19. cúp máy
5.9.19. máy bận
5.9.19 không nghe máy
5.9.19. không nghe máy
5.9.19. không nghe máy
5.9.19. không nghe máy
5.9.19. sđt đang tạm khóa

5.9.19. có nhu cầu vay 2 tỉ mua nhà, đã tham khảo VCB, cảm thấy
ACB không có gì ưu đãi hơn cả, không muốn hợp tác, đã add zalo

5.9.19. không nghe máy


5.9.19. cúp máy
5.9.19. chị không có nhu cầu
5.9.19. thuê bao
5.9.19. không nghe máy
5.9.19. cúp máy
6.9. không có nhu cầu

6.9. không nghe máy

6.9. thuê bao


6.9. không có nhu cầu
6.9. không có nhu cầu
6.9. không nghe máy
6.9. thuê bao
6.9. máy bận
6.9 thuê bao
6.9 hiện không kinh doanh, cũng không có kế hoạch gì, không dùng
tk thương gia, đã add zalo

6.9 không có nhu cầu


6.9 số đang tạm khóa
6.9 không nghe máy
6.9 không có nhu cầu
6.9 cúp máy
6.9 không có nhu cầu
6.9 không có nhu cầu
6.9 không nghe máy
6.9 thuê bao
6.9 máy bận
6.9 chị không quan tâm, chị có nhiều BĐS, đã add zalo
6.9 cúp máy
6.9 không có nhu cầu
6.9 không có nhu cầu
6.9 không có nhu cầu
6.9 không nghe máy
6.9 không có nhu cầu
6.9 không nghe máy

6.9 Anh Tuấn là chủ công ty Fresh Farm, thành lập 2016 và không
có nhu cầu, đã add zalo

6.9 thuê bao

6.9 Thuộc Ban kiểm soát của tập đoàn FLC, anh không có nhu cầu

6.9 chuyển về sài gòn ở rồi


10.9 anh Bình hiện nay chưa có kế hoạch gì, đã gửi số cá nhân
10.9 không nghe máy
10.9 không có nhu cầu
10.9 mình không quan tâm
10.9 thuê bao
10.9 máy bận
10.9 anh không quan tâm
10.9 máy bận
10.9 máy bận
10.9 bơ
10.9 không có nhu cầu
10.9 cúp máy
10.9 không có nhu cầu
10.9 đang ngủ
10.9 máy bận
10.9 không nghe máy
10.9 không nghe máy
10.9 Anh Hiểu, giám đốc công ty đầu tư và xây dựng 205. Năm nay
anh chưa có kế hoạch gì, đầu năm sau có kế hoạch mua nhà, đã gửi
số cá nhân và add zalo
10.9 không có nhu cầu
10.9 thuê bao
10.9 thuê bao
10.9 thuê bao
10.9 không nghe máy
10.9 chú không có nhu cầu
10.9 không nghe máy
10.9 đang bận, gọi lại sau
10.9 cô không quan tâm
10.9 máy bận
10.9 không nghe máy

10.9 có kế hoạch vay ngắn hạn 1 năm để đầu tư sản xuất kinh
doanh nhưng chưa cần ngay, không đồng ý gặp 23.9 anh không
cần nữa

10.9 không có nhu cầu


10.9 thuê bao
10.9 không nghe máy
10.9 máy bận
10.9 anh Dũng chưa có nhu cầu vay, đã add zalo
10.9 chị đang bận chị không có nhu cầu
10.9 không nghe máy
10.9 không có nhu cầu
10.9 cúp máy
10.9 không có nhu cầu
10.9 không tiếp chuyện
10.9 không có nhu cầu vay và gửi tiết kiệm
10.9 không có nhu cầu
10.9 sai số
10.9 thuê bao
10.9 anh không quan tâm
10.9 anh không có nhu cầu
10.9 không có nhu cầu
10.9 thuê bao
10.9 không nghe máy
11.9 cúp máy

11.9 có nhu cầu vay để xây sửa văn phòng, cân nhắc vay công ty
hay cá nhân. Đã gửi số cho c Nga tư vấn. Đã add zalo

11.9 thuê bao


11.9 thuê bao
11.9 không nghe máy
11.9 chị không có nhu cầu
11.9 không nghe máy
11.9 thuê bao
11.9 cô không có nhu cầu

11.9 máy bận


11.9 chị không có nhu cầu
11.9 anh không có nhu cầu
11.9 chị không có nhu cầu
11.9 cúp máy
11.9 không nói chuyện
11.9 không có nhu cầu, chị đang ở trong sài gòn
11.9 máy bận
11.9 nhầm số
11.9 thuê bao
11.9 anh không có nhu cầu
11.9 không nghe máy
11.9 không nghe máy
11.9 thuê bao
11.9 không nghe máy
11.9 không nghe máy
11.9 thuê bao
11.9 anh không có nhu cầu
11.9 anh không có nhu cầu
11.9 không nghe máy
11.9 chị không có nhu cầu
11.9 không nghe máy
11.9 cô không có nhu cầu
11.9 anh không quan tâm
11.9 không nghe máy
11.9 chú không có nhu cầu vay, đang gửi bên Bắc Á, đã add zalo
11.9 anh không có nhu cầu
11.9 không tiếp chuyện
11.9 hỏi chương trình cho vay tín chấp nhưng giờ chưa có nhu cầu,
đã gửi số cá nhân
11.9 không nghe máy
11.9 thuê bao
11.9 anh không có nhu cầu
11.9 không nghe máy
11.9 không nghe máy

11.9 máy bận


11.9 anh hỏi lãi suất cho vay mua nhà nhưng 5 6T nữa mới có nhu
cầu mua nhà, chăm sóc thêm
11.9 máy bận
11.9 thuê bao
11.9 không nghe máy
11.9 không có nhu cầu
11.9 anh không có nhu cầu
17.9 không nghe máy
17.9 không nghe máy
17.9 thuê bao
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 không nghe máy
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 thuê bao
17.9 hỏi lãi suất vay mua nhà, đang tham khảo bên Bảo Việt, lãi suất
cố định giai đoạn đầu là 8.7% năm. Đang tư vấn thì bị ngắt đt 2 lần,
đã add zalo, gửi số cá nhân
24.9 anh chưa tìm được nhà, định mua nhà hàng bông, chăm sóc
thêm

17.9 không nghe máy


17.9 anh không có nhu cầu
17.9 chị không có nhu cầu
17.9 số trong sài gòn
17.9 không nghe máy
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 không nghe máy
17.9 không nghe máy
17.9 không nghe máy
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 thuê bao
17.9 thuê bao
17.9 chú không có nhu cầu
17.9 cô không có nhu cầu vay, chê lãi suất gửi tiết kiệm của ACB
17.9 thuê bao
17.9 máy bận
17.9 thuê bao
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 chị không có nhu cầu
17.9 anh không quan tâm
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 cô không có nhu cầu
17.9 sai số
17.9 chú không có nhu cầu
17.9 thuê bao
17.9 cúp máy
17.9 máy bận
17.9 chị không có nhu cầu
17.9 chú không có nhu cầu
17.9 không nghe máy
17.9 cúp máy
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 chú không có nhu cầu
17.9 anh không có nhu cầu, nói giọng miền nam
17.9 thuê bao
17.9 anh đang bận, gọi lại sau
17.9 anh hỏi vay tín chấp, vay thế chấp thì không có nhu cầu
17.9 chị không có nhu cầu
17.9 thuê bao
17.9 không nghe máy
17.9 anh đang vay ở ACB rồi
17.9 máy bận
17.9 không nghe máy
17.9 chú không có nhu cầu
17.9 thuê bao
17.9 không nghe máy
17.9 chú không có nhu cầu
17.9 cúp máy
17.9 hỏi lãi suất vay bổ sung vốn và TSBĐ nhưng bảo không có nhu
cầu
17.9 chị không có nhu cầu
17.9 máy bận

17.9 không nghe máy


17.9 thuê bao
17.9 chị không có nhu cầu
17.9 không nghe máy
17.9 không nghe máy
17.9 anh không có nhu cầu
17.9 cô không có nhu cầu
17.9 thuê bao
17.9 anh đang bận, nhắn tin qua zalo
17.9 anh không có nhu cầu
18.9 chú không có nhu cầu
18.9 anh hiện không cần vay, hỏi lãi suất tiền gửi, để anh tham khảo
thêm
18.9 anh không có nhu cầu
18.9 anh không có nhu cầu
18.9 không nghe máy
18.9 anh không có nhu cầu
18.9 máy bận
18.9 máy bận
18.9 cúp máy
18.9 chú không có nhu cầu
18.9 chị không có nhu cầu
18.9 không nghe máy
18.9 anh không có nhu cầu
18.9 không nghe máy

18.9 Trùng
18.9 cô không có nhu cầu
18.9 máy bận
18.9 máy bận
18.9 anh Lương có nhu cầu vay. Hiện giờ anh đang bận, gọi lại sau,
đã gửi số cá nhân và add zalo
19.9 hiện tại nhu cầu của anh chưa rõ ràng. Chăm sóc thêm
19.9 thuê bao
19.9 máy bận
19.9 thuê bao
19.9 không nghe máy
19.9 chị có kế hoạch cuối năm nay hoặc đầu năm sau vay sửa nhà,
đã gửi số điện thoại và add zalo
19.9 chị có quan tâm đến lãi suất vay, hỏi cả doanh nghiệp, đã gửi
số cá nhân và add zalo, đưa số cho chị Nga tư vấn doanh nghiệp

19.9 không nghe máy


19.9 sai số
19.9 anh không có nhu cầu

19.9 anh đợi anh đang có dự định vay khoảng 400tr, nhà chưa tách
sổ, đang chung với 5 người nữa, vay mua ô tô để chạy xe. Đã gửi
số cá nhân, add zalo

19.9 nhà chị ở Tuyên Quang cơ


19.9 vay tiêu dùng không có tài sản
19.9 không nghe máy
19.9 Vay xây nhà thế chấp bằng đất ở Thạch Thất, không nhận tài
sản

19.9 vay mua nhà nhưng không muốn phạt trả nợ trước hạn, không
muốn làm việc

19.9 thuê bao


19.9 không nghe máy
19.9 không nghe máy
19.9 thuê bao
24.9 thuê bao

24.9 không có nhu cầu


24.9 nhu cầu vay 1.5 tỉ nhập hàng, đang tham khảo bên MSB, nhờ
anh Nam tư vấn lại
24.9 không nghe máy
24.9 anh không có nhu cầu
24.9 không nghe máy
24.9 thuê bao
24.9 anh không có nhu cầu
24.9 thuê bao
24.9 anh không có nhu cầu
24.9 thuê bao
24.9 cúp máy
24.9 chị Hiền hỏi lãi suất, add zalo, giờ chưa có nhu cầu cụ thể
24.9 cúp máy
359
100.00%
ĐỊA CHỈ
2 NGACH 15/2 HUONG VIEN, HAI BA TRUNG HA NOI
TT K80 XUAN DINH TU LIEM HA NOI
128 NGOC KHANH - BA DINH - HA NOI
38 HANG HANH - HANG TRONG - HA NOI
166 TRAN PHU - DONG NGAN - BAC DON - BAC NINH HA NOI
SO 8 - NGO 102 - KHUAT DUY TIEN - THANH XUAN - HN HA NOI
F7 - C9 - TẬP THỂ ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - HÀ NỘI
P302 - E7 - BÁCH KHOA - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

TO 4 - LINH NAM - HOANG MAI - HA NOI


SO 30 - LO 2 - DEN LU 1 - HOANG MAI - HA NOI

101 TT XÂY LẮP ĐIỆN, 18 LÝ VẠN PHÚC, ĐỐNG ĐA HÀ NỘI


129 CAU GIAY -HA NOI
SO 34 TRAN PHU - HA NOI
PHONG 914 CTIA - DN 1- MY DINH 2 HA NOI
98 TO HIEU - HA DONG - HA NOI
G34 LÀNG QT THĂNG LONG, CẦU GIẤY HÀ NỘI
13/49 HƯƠNG VIÊN, HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI
CHI NHANH NH NN&PTNN BACH KHOA, 92 VO THI SAU, HAI BA TRUNG, HA NOI
SO 48 CHUA LANG, HA NOI

SO1 NGUYEN HUY TU - HAI BA TRUNG - HA NOI


SO 7 - NGO 1132 DUONG LANG - DONG DA - HA NOI
SO 60A - NGO 197 - TO 23 - DINH CONG - HOANG MAI
SO 13 - NGACH 322/57 LE TRONG TAN - HA NOI
P604 TOÀ NHÀ SAVINA SỐ 1 ĐINH LỄ HOÀN KIẾM HÀ NỘI
P604 TOÀ NHÀ SAVINA SỐ 1 ĐINH LỄ HOÀN KIẾM HÀ NỘI
SỐ NHÀ 38 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỒNG TÀU TỔ 30A, THỊNH LIỆT HOÀNG MAI HÀ NỘI
THON CHU QUYEN - XA CHU MINH - BA VI - HA NOI 2 HA TAY

P65 E5 TRUNG TU HA NOI


SỐ 23 LÁNG HẠ - THÀNH CÔNG - BA ĐÌNH - HÀ NỘI
A3 PHUONG MAI - HA NOI
SO 4 - DA TUONG (TANG 9 TOA NHA SAO BAC HA NOI
167 PHO HANG BAC - HOAN KIEM - HA NOI
PHONG14 - TT THAN 3 - TO 108 - LANG HA - DONG DA - HA NOI
18 NGO 93 THUY KHUE - HA NOI
P712 X2 HOÀNG LIỆT HÀ NỘI
SO 8, NGO 67, LE THANH NGHI, HA NOI
42C TRAN HUNG DAO - HA NOI
P1904A -102 THÁI THỊNH ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
P808- NO 1A BAN DAO LINH DAM - HOANG LIET- HOANG MAI-HN HA NOI
22/93 VĂN HƯƠNG, HÀNG BỘT, ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
95 NGO DINH DONG - PHO BACH MAI - HAI BA TRUNG - HA NOI
43 CHAU LONG - BA DINH - HA NOI
178 NGUYEN LUONG BANG - DONG DA HA NOI
P306 NO10 - LINH DAM - HOANG LIET - HOANG MAI - HA NOI
P1416 NHA 151 NGUYEN DUC CANH HOAN KIEM HA NOI
503 LA THANH - HA NOI
P4 HẺM 222/16/1 LÊ DUẨN HÀ NỘI
40E HOÀ MÃ HÀ NỘI
24 NGÕ 22/3 PHÚ VIÊN, BỒ ĐỀ, LONG BIÊN HÀ NỘI
SO 670 TT CAU DIEN - TU LIEM - HA NOI
SO 12 NGACH 14 NGO 376 KHUONG DINH - THANH XUAN HA NOI
41 KHƯƠNG MAI HÀ NỘI
79/449 NGOC LAM - LONG BIEN - HA NOI
SO 3 NGACH 134 NGO 71 TAN AP - HA NOI
SO85 NGACH 147/81 TAN MAI - HOANG MAI - HA NOI

D18 NGO 52 GIANG VAN MINH - BA DINH - HA NOI


27 NGO 111 PHO NGUYEN PHONG SAC - HA NOI

249 TRAN DANG NINH, CAU GIAY HA NOI


122 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG HÀ NỘI
SO 4 NGO 88 PHO SON TAY BA DINH HA NOI
68 TRAN VAN CAO PHO HUE HAI BA TRUNG HA NOI
SỐ 2, NGÕ 27, THÁI THINH, ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
301 HOANG HOA THAM BA DINH HA NOI
PHONG 908 NO 2 BAN DAO LINH DAM HÀ NỘI
THẠCH HOÀ, THẠCH THẤT HÀ NỘI
61 NGACH 192/72 NGO 192 DUONG KIM GIANG HA NOI
28 TRẦN XUÂN SOẠN HÀ NỘI
3 VONG DUC HOAN KIEM HA NOI
18 NGO 17 AN DUONG - TAY HO HA NOI
P7 - A1 TT ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, TỔ 52 PHƯỜNG QUAN HOA HÀ NỘI
18 NGO 17 AN DUONG - TAY HO HA NOI
SO 24 NGACH 179/64 PHUONG VINH HUNG HOANG MAI HANOI
P1001 CT9 DINH CONG HA NOI
SO 2, 1/ 152 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA NOI
P306 5B TT DH CÔNG ĐOÀN, QUANG TRUNG, ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
31 NGO 64 VU TRONG PHUNG, Q. THANH XUAN HA NOI

XOM QUANG MINH, DUONG NOI, HA DONG HA NOI


TANG 1 NHA 24T2 KDT TRUNG HOA NHAN CHINH HA NOI
TANG 2, 71 NGUYEN CHI THANH, DONG DA HA NOI
430 VAN PHUC HA DONG
47 NGO 252 TAY SON DONG DA HA NOI
SO 8 TRANG THI HA NOI
SN 14 NGO 6/1 PHUONG MAI, DONG DA HA NOI
SO 8 TRANG THI HA NOI
SN 90 NGO 293 NGOC THUY, LONG BIEN HA NOI
17 - BAT SU HA NOI
P201_E5,PHƯỜNG BÁCH KHOA HÀ NỘI
407, A2, NGO 104, NGUYEN HUY TUONG, THANH XUAN HA NOI

P409, C7B, QUYNH MAI, HAI BA TRUNG HA NOI


111 VĂN QUÁN,HÀ ĐÔNG HÀ NỘI
P404 C6 TRUNG TU DONG DA HA NOI
SO 22 NGO 124 NGUYEN HOANG TON - TAY HO HA NOI
SO 26 TO 62 PHUONG LIET THANH XUAN HA NOI
D304 KHU CHUNG CƯ TRUNG VĂN, TỪ LIÊM HÀ NỘI
TAP THE NHA MAY O TO HOA BINH - THANH XUAN - HA NOI
XUAN DINH HA NOI
B58 TT3 KHU DT MOI VAN QUAN, HA DONG HA NOI
SO 40 C1 KHU DO THI DAI KIM HOANG MAI HA NOI
TTXL 4, MINH KHAI, TU LIEM HA NOI
PHONG 11, NGO 147 DOI CAN, BA DINH HA NOI
SO 43, NGO 107A, TON DUC THANG HA NOI
P211, KHU D TT IN NGAN HANG, NGO QUAN THO 1 HA NOI
P804B, CHUNG CU 9 TANG, CAU BUOU HA NOI
SO 9, LO 11A, TRUNG HOA, CAU GIAY HA NOI
23 TO 8, NGO 155, NGUYEN KHANG, CAU GIAY HA NOI
P209 TO 5C TT BUU DIEN NGO 5 PHO LANG HA HA NOI
TANG 2, 71 NGUYEN CHI THANH HA NOI
SO 8 NGO 267/2 HOANG HOA THAM, BA DINH HA NOI
SO 10, NGACH 29, NGO 1043, GIAI PHONG, HOANG MAI HA NOI
P KE HOACH DAU TU, TCT LILAMA 124 MINH KHAI HA NOI

SO 10 - NGO 111 NGUYEN PHONG SAC - CAU GIAY - HA NOI


43 TO 74 HOANG CAU - DONG DA HA NOI
P 805 NHA 17T5 KDT TRUNG HOA, NHAN CHINH HA NOI
PHONG 706TOA NHA RESCO 3C KHU DO THI MOI CO NHUE-XUAN DINH HA NOI
P 307, NHA G2, TT BAC THANH CONG, BA DINH HA NOI
CONG TY CHUNG KHOAN FPT. 71 NGUYEN CHI THANH HA NOI
57 KIM MA HA NOI
N24, NGO 48 DUONG QUANG HAM, CAU GIAY HA NOI
SO 8/1/16 THAI HA DONG DA HA NOI
4 NGUYEN KHAC CAN - HA NOI
30 NGO 106 NGUYEN NGOC NAI, KHUONG MAI, THANH XUAN HA NOI
THUY XUAN TIEN - CHUONG MY - HA TAY HA NOI
TANG 2, 71 NGUYEN CHI THANH HA NOI
DUONG Y LAN - PHU THI - GIA LAM HA NOI
SO 9 NGACH 101/7 THANH NHAN - HAI BA TRUNG HA NOI
23 NGACH 7 NGO 460THUY KHUE- TAY HO HA NOI
45 NGO 74 THANH CONG, BA DINH HA NOI
20 BA TRIEU, P. TRANG TIEN HA NOI
41 HANG DOA - HOAN KIEM - HA NOI
C 301 C4, LANG HA, DONG DA HA NOI
NHA SO 6, LO C, TT NONG NGHIEP, THANH XUAN BAC HA NOI
299 PHO HUE - HA NOI
39 NGÕ 262A NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN HÀ NỘI
KIM CHAN - BAC NINH HA NOI
8 NGACH 260/4 NGO 260 QUAN HOA, CAU GIAY HA NOI
14/645 - KIM NGUU - HBT - HA NOI
SO 40 NGO 203 HOANG QUOC VIET- CAU GIAY HA NOI
43 NGO 5 DUONG LANG HA - THANH CONG - BA DINH HA NOI
XOM 4, THON HA, ME TRI, TU LIEM HA NOI
DOI 8 NGOC HOI THANH TRI HA NOI
SO 14C - LY NAM DE - HOAN KIEM - HA NOI
257 PHO KHUONG TRUNG - PHUONG KHUONG TRUNG - THANH XUAN HA NOI
127 BUI THI XUAN - HAI BA TRUNG HA NOI
36 TRUONG DINH - HAI BA TRUNG HA NOI
P 412 D4 TT GIANG VO, BA DINH HA NOI
SO 45, NGACH 23 NGO 165 DUONG QUANG HAM, CAU GIAY HA NOI
SN 18 NGO 64, TO 14 P. SAI DONG, LONG BIEN HA NOI

14C LY NAM DE, HA NOI


161 TO 1 CAU DIEN TU LIEM HA NOI
SO 3 TRAN PHU HA NOI
SO 32 TAP THE NHA MAY IN QUAN DOI, CAU DIEN HA NOI
483 TO 19 LANG THUONG HA NOI
B6 HOANG CAU, O CHO DUA, HA NOI
XO 10, NGACH 2, NGO 371 KIM MA, BA DINH HA NOI
P15 NHA 6, TT NAM DONG, DONG DA HA NOI

SO 5, 68/91/16 NGACH 68/91, NGO 68, CAU GIAY HA NOI


H1 DA SY KIEN HUNG HA DONG HA NOI
SỐ 12, NGÁCH 5, NGÕ 1003, ĐƯỜNG LÁNG HÀ NỘI
P. KY THUAT, CTY CP SON TONG HOP HN, CAU BUOU, THANH TRI HA NOI
P209 - K6A TẬP THỂ BÁCH KHOA - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI
SO 22 NGUYEN TRUONG TO HA NOI
27 VAN PHUC, KIM MA HA NOI
123B PHUNG HUNG, P.CUA DONG, HOAN KIEM HA NOI
275 TON DUC THANG - DONG DA - HA NOI
P404 - C3 - TO 37 LANG HA - HA NOI
D5 PHONG 309A TT NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI
26 NGO DONG NHAN- DONG MAC- HAI BA TRUNG HA NOI
33 NGO 462, DUONG BUOI, VINH PHUC, BA DINH HA NOI
32 HOI VU-HOAN KIEM- HANOI HA NOI
SO 9- A7- T/THE TRUONG DOAN TRUNG UONG- DONG DA HA NOI
C10-1 CHUNG CU BO KH & DAU TU TO 39 PHUONG QUAN HOA, CAU GIA HA NOI
78/77 PHO 8/3, MINH KHAI, HAI BA TRUNG HA NOI
KHU TAP THE CONG TY 18-4, DICH VONG HAU, CAU GIAY HA NOI
22A HAI BA TRUNG HA NOI
72 PHO HANG GIAY HA NOI
25B - HAN THUYEN HA NOI
132A NGOC HA HA NOI
19 HANG BUN HA NOI
12 HANG DAO - HOAN KIEM HA NOI
21 NGO 34 PHO HAO NAM HA NOI
46 HANG BUOM HA NOI
SO 17B, BA TRIEU, HA NOI
SO 59, THAI HA, HA NOI
27 NGO 111 NGUYEN PHONG SAC - CAU GIAY HA NOI
P211-189 MINH KHAI -HAI BA TRUNG HA NOI
10 NGO 77/43 BUI XUONG TRACH, THANH XUAN HA NOI
SO 114 DONG CAC, DONG DA HA NOI
T/THE CONG TY SON - THANH LIET- THANH TRI HA NOI
T/THE VIEN XDCN -VINH TUY - HA NOI
SO 43A - YEN THAI - HA NOI
TO 23, PHUONG LIEN, DONG DA HA NOI
XOM MOI, THON DAI, DAN PHUONG, DAN PHUONG HA NOI
310 KIM NGUU- TO 30B - MINH KHAI - HAI BA TRUNG HA NOI
SO 1 LE DUAN - DIEN BIEN - BA DINH HA NOI
NGUYỄN TRÃI, HÀ ĐÔNG, HÀ TÂY HÀ NỘI
841 NGO GIA TU - DUC GIANG - LONG BIEN - HA NOI
SỐ 38 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỒNG TẦU TỔ 30A THỊNH LIỆT, HOÀNG MAI HÀ NỘI
SO 1, NGO 106, DUONG CAU GIAY, QUAN HOA, CAU GIAY HA NOI
219 TON DUC THANG HA NOI
321 NGO 192 LE TRONG TAN HA NOI
LO B TO 102 HOANG CAU - O CHO DUA - DONG DA - HA NOI
TO 2, CAO THANG, YET KIEU HA DONG
35 HANG THAN ,BA DINH HA HOI
P401B - NHA M6 - TO 17 - NGO MAI DICH - CAU GIAY - HA NOI
128 KHUAT DUY TIEN, THANH XUAN HA NOI
64/51 LUONG KHANH THIEN - HOANG MAI - HA NOI
14C LY NAM DE, HOAN KIEM HA NOI
83C NGO 31 XUAN DIEU ,HA NOI
22/328 LE TRONG TAN - HOANG MAI - HA NOI
SN 42 NGO THAI THINH I - DONG DA - HA NOI
271 TON DUC THANG - DONG DA HA NOI
SO 22 NGO 2 PHO TAY SON, QUANG TRUNG, DONG DA HA NOI
51 NGACH 33 NGO VAN CHUONG 2 - DONG DA - HA NOI
P4 Q39 TRUONG DINH HA NOI
P 508 TOA NHA 9T, NGO 84 CHUA LANG HA NOI
9 NGACH 101/7/1 THANH NHAN - HAI BA TRUNG - HA NOI
P506 - 23 BA TRIEU - HOAN KIEM - HA NOI
42 TO 24, P. HOANG VAN THU, Q. HOANG MAI HA NOI
SO 16/39/639 - HOANG HOA THAM - BA DINH - HA NOI
SO 185 DE TO HOANG, HA NOI
P408 B10 CC KIM LIEN PHUONG KIM LIEN DONG DA HA NOI
TT 612, DUONG XA, GIA LAM, HA NOI
66 NGO 180 NGUYEN LUONG BANG DONG DA HA NOI
LONG BIEN - GIA LAM HA NOI
ANH 4, DTCK, K46, DH NGOAI THUONG, 91 CHUA LANG HA NOI
33 A AN TRACH - QUOC TU GIAM - DONG DA - HA NOI
XOM 1B, CO NHUE, TU LIEM HA NOI
P101 - B16 NGO158 HONG MAI - HAI BA TRUNG - HA NOI
SO 4 DINH NGANG -HOAN KIEM - HA NOI
33A LY QUOC SU, HOAN KIEM, HA NOI
180 PHO DUC CHINH, TRUC BACH, HA NOI
XUAN PHUONG - TU LIEM - HA NOI
P503, K11B, BACH KHOA, HAI BA TRUNG HA NOI

9 NGO 154 TRAN DUY HUNG, CAU GIAY, HA NOI


15A, NGO 147 DOI CAN HA NOI
PHUC HAU, DUC TU, DONG ANH, HA NOI
38/567 HOANG HOA THAM, P. VINH PHUC, BA DINH HA NOI
22 THO XUONG, HANG TRONG, HA NOI
A2 TANG 16 CHUNG CU 93 LO DUC, HAI BA TRUNG, HA NOI
167 NGACH 175/5 DINH CONG HA NOI
XUAN BACH, QUANG TUYEN ,SOC SON, HA NOI
81A TRIEU VIET VUONG, HAI BA TRUNG HA NOI
SO 3 NGACH 134 NGO 71 TAN AP, BA DINH HA NOI
NHA SO 5 NGACH 31/38 XUAN DIEU, TAY HO HA NOI
16 NGO VAN SO HOAN KIEM HA NOI
TT X49, ME TRI, TU LIEM HA NOI
37 HO DAC DI , DONG DA, HA NOI
7 - A2 VIEN CO DIEN PHUONG MAI HA NOI
41 MA MAY, HA NOI
SO 2 NGO 3 NGUYEN KHAI TRAC -MAI DICH- HN HA NOI
D6, TT1, ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, HÀ ĐÔNG HÀ NỘI

TO 6 THACH BAN - LONG BIEN - HA NOI


P5 CUC DIEU TRA CHONG BUON LAU - TONG CUC HAI QUAN HA NOI
NGHĨA ĐÔ, CẦU GIẤY HÀ NỘI
34 MAI HAC DE HA NOI
SO 34 NGO HOA BINH HA NOI

LO A11, NGO 218 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA, CAU GIAY HA NOI
53 KHU 4HA - PHUC XA - BA DINH - HN HA NOI
SO 20 NGO 612 LA THANH - BA DINH - HA NOI
SO 14, B2, 10/11 HOANG NGOC PHACH, DONG DA HA NOI
THON DONG SEN - THUY PHUONG - TU LIEM - HA NOI

SO 8NGACH 68/77, NGO 68, P. QUAN HOA, CAU GIAY HA NOI


SO 10, NGACH 90/19 KHUAT DUY TIEN, THANH XUAN HA NOI
60A NGUY NHU CON TUM - THANH XUAN - HA NOI
929 NGO GIA TU - LONG BIEN - HA NOI

78 LANG YEN PHU, TAY HO HA NOI

28 NGACH 264/32 THUY KHUE HA NOI


14C LY NAM DE HOAN KIEM
78 LANG YEN PHU, TAY HO HA NOI
SO 1 - HANG DAU - HOAN KIEM - HA NOI
20 NGO 16- THAI HA - DONG DA HA NOI
SO 19 NGO 6, QUANG TRUNG HA DONG
3K 22 TO 42 P.TUONG MAI , HA NOI
A6 TO 59 TT BO THUY SAN, NGOC KHANH HA NOI

273 KIM MA HA NOI


C14 TO 9, PHUONG O CHO DUA, HA NOI
PHONG 806 - NO 23 - PHAP VAN TU HIEP - HOANG MAI HA NOI
NHA 18 NGO 137 - PHO HO DAC DI - HA NOI
SO 1 NGACH 40 NGO THONG NHAT, DAI LA HA NOI
SO 8 NGO 773 DUONG GIAI PHONG HA NOI
SN8, TO 7, KHU CHIEN THANG, TT XUAN MAI, CHUONG MY HA NOI
72 TRUONG CHINH HA NOI
66 TO 14 CUM 3, TU LIEN, TAY HO, HA NOI
TO 24 V/THUAN THANH TRI - HOANG MAI - HA NOI
133 NGO 2, HOANG SAM, NGHIA DO, CAU GIAY, HN HA NOI
SO 32, TO 30 QUAN HOA, CAU GIAY HA NOI
17/180 A/3 NGUYEN LUONG BANG, HA NOI
SO 26 NGO 445 NGUYEN KHANG - CAU GIAY - HA NOI
9 NGUYEN KHUYEN - HA NOI
1112 NO 9B BAN DAO LINH DAM - HOANG MAI - HA NOI
CHU MINH, BA VÌ HÀ TÂY
30A LY THUONG KIET HA NOI
SO 23 NGACH 1194/61 LANG THUONG, DONG DA HA NOI
14C LY NAM DE - HOAN KIEM HA NOI
SO 28 - NGO 4 - NGHACH 21 - PHUONG MAI - HA NOI
P401,B3A NAM TRUNG YEN CAU GIAY HA NOI
211 TO 19 P. HOANG VAN THU HOANG MAI HANOI
P812CT3BX2 LINH DAM HOANG MAI HA NOI
3/15 NGO 235 TO 48 YEN HOA CAU GIAY HANOI
104, D10, NGO 82, PHO 8/3, QUYNH MAI, HAI BA TRUNG HA NOI
TO 55 P. DICH VONG CAU GIAY HA NOI
25F CAT LINH, DONG DA, HA NOI
P111 E4 THANH XUAN BAC - THANH XUAN - HA NOI
P301 K3, TT THANH CONG, BA DINH HA NOI
3B NGO 477 KIM MA BA DINH HA NOI
NHI GIAP- DUY HAI- DUY TIEN- HA NAM HA NAM
38 HANG BUN - BA DINH - HA NOI
SO 8 NGO DA TUONG - HOAN KIEM - HA NOI
161B DAI LA DONG TAM HA NOI
67A TO 57 XOM MOI - TAN TRIEU - THANH TRI - HA NOI
216 B12 AN DUONG - TAY HO - HA NOI
998 DUONG LA THANH NGOC KHANH HA NOI
XOM CHUA, THON TRIEU KHUC, XA TAN TRIEU, THANH TRI HA NOI
P103 THU LE - NGOC KHANH - HA NOI
KIEU MAI - PHU DIEN - TU LIEM HA NOI
6D1, NAM THANG LONG, TAY HO HA NOI
2A NGO TRANG AN HA NOI
SO 7 NGO 444/32 DOI CAN - BA DINH HA NOI
TO 12A THUONG DINH - THANH XUAN HA NOI
P1 NGO 72 DUONG TRUONG CHINH - DONG DA HA NOI
SO 5 TO 26 NGHIA DO HA NOI
110 LUONG YEN - HAI BA TRUNG HA NOI
23/15 NGÕ HÒA BÌNH, KHÂM THIÊN HÀ NỘI
HANG DAO HOAN KIEM HA NOI
115 HANG GAI - HOAN KIEM HA NOI
8 LE THAI TO - HA NOI
P306 A3 PHUONG MAI - DONG DA - HA NOI
SO 37, HANG NGANG, HA NOI
72 HANG GIAY HA NOI
86 NGO 860 BACH DANG - THANH LUONG HA NOI
18 NGACH 454/25 MINH KHAI - HAI BA TRUNG - HA NOI
PHONG 401, CHUNG CU NO2, DICH VONG, CAU GIAY HA NOI
SO 19 DUONG LA THANH DONG DA HA NOI
6 DANG DUNG BA DINH HA NOI
201 D10 TT VINH HO, DONG DA HA NOI
DOI I, HUNG NGAI, THACH THAT HA TAY
SO 5 - NGO125 - THUY KHE - TAY HO - HA NOI
SO 62, NGO 86 PHO CHUA HA HA NOI
TT PHÙNG, ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI
67 HANG DAO - HOAN KIEM - HA NOI
C3/93 CAU GIAY HA NOI
TT LAP GHEP 3 THANH CONG, HA NOI
P41 BÙI THỊ XUÂN, HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI
SO 4 - LANG HA - BA DINH - HA NOI
20 TUE TINH HA NOI
147 DOI CAN HA NOI
201 THUY KHUE-HA NOI
P 206 - C1 - THANH XUAN BAC - HA NOI
4 A2 MAI DONG
P 309 - NHA 5 B - TT TRUONG DAI HOC CONG DOAN - HA NOI
SO 11, NGO 245/66/12, DINH CONG, HOANG MAI HA NOI
SO 87 - NGO 108 - NGOC HA - BA DINH - HA NOI
SO 37 HANG NGANG - HANG DAO - HA NOI
56A - NGO YET KIEU - HA NOI
139 LO DUC - HA NOI HOAN KIEM
21 NGO 81 LANG HA, THANH CONG HA NOI
P124, B19 KIM LIEN, DONG DA HA NOI
4/6/942 DUONG LANG, DONG DA HA NOI
71 DANG TIEN DONG - HA NOI
1
0.28%
MANAGER