Sei sulla pagina 1di 9

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA: Just 4 Kids


PROFESOR: Ionescu (Burtea) Mădălina Elena
CLASA: a V-a A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Galeria eroilor
SUBIECTUL: Adjectivul
TIPUL LECŢEI: mixtă (actualizarea cunoştinţelor- predare- învățare)

COMPETENŢE GENERALE:
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

COMPETENŢE SPECIFICE:
4.1 Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative.

COMPETENŢE DERIVATE:
La sfârşitul lecţiei, elevi vor fi capabili:
C1: să identifice adjectivele, genul și numărul acestora și al substantivelor pe care le determină;
C2: să realizeze acordul adjectivelor cu substantivele determinate;
C3: să recunoască funcția sintactică de atribut a adjectivului;
C4: să alcătuiască enunţuri cu adjectivele date, respectând cerinţele;
C5: să precizeze gradele de comparație;
C6: să aplice noile cunoștințe despre adjectiv.

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia euristică, rebusul, analiza gramaticală,


algoritmizarea, demonstraţia, exerciţiile creatoare, explicaţia;

FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂȚĂRII: activitate frontală, alternativ cu activitatea independentă.

RESURSE : capacităţile normale de învăţare ale elevilor; cunoştinţele lor anterioare;


- Spaţiu de lucru: sala de clasă;
- Resurse umane: elevii clasei a V-a A;
- Timp de lucru: 50 de minute.
-
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT : fişe de lucru, tabla, caietele elevilor, creta colorată, manualul,
calculatorul.

BIBLIOGRAFIE:
Bibliografie de specialitate:
Manual de Limba şi literatura română, Editura Intuitext, Bucureşti, 2017.
Bibliografie metodică:
Vistian Goia, Didactica limbii si literaturii române pentru gimnaziu si liceu, ed. Dacia, Cluj-Napoca,
2002.
*** Curriculum Naţional - Programa şcolară pentru clasele V-VIII, 2017;
SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Compe- Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode / Mijloace de Forme de Evaluare


Momentele
Timp tenţe Procedee învățământ organizare
lecției
derivate

Profesorul consemnează absenţii Elevii își pregătesc Conversația Caietele Activitate


şi asigură un climat favorabil cele necesare Instrumentele frontală −
1. Momentul
1 min - derulării activităţii de învăţare. Se desfășurării lecției. de scris
organizatoric
restabileşte ordinea şi se pregătesc
cele necesare desfăşurării lecţiei.

Evaluare
Profesorul verifică tema pe care Elevii citesc tema și Conversația Caietele Activitate orală
elevii au avut-o pentru acasă, își motivează Instrumentele frontală
corectând eventualele greşeli şi răspunsurile. Dacă de scris Profesorul
2.Actualizarea făcând aprecieri asupra temelor va fi cazul, ceilalți Tabla face aprecieri
cunoştinţelor bine efectuate. Elevii sunt elevi corectează. Creta asupra
anterior solicitaţi, prin sondaj, să citească modului de
însuşite, prin exemple, sunt puşi să motiveze, realizare a
verificarea 5 min antrenându-se prin întrebări temei.
temei pentru frontale, întreaga clasă.
acasă Observarea
curentă

Calitatea şi
cantitatea
răspunsurilor
date
Se va cere elevilor să rezolve un Elevii rezolvă Joc didactic Rebusul
5 min rebus pentru a identifica titlul rebusul Activitate
lecției. frontală Observare
C1 (Anexă)
sistematică a
3. Captarea activităţii şi a
atenţiei şi comporta-
crearea mentului
momentului elevilor
Distribuie anexa… și va dirija Cel care termină Activitate
afectiv discuţia astfel încât elevii să primul de scris Exercițiul Fișa de lucru frontală Observarea
curentă
definească adjectivul şi să adjectivele va fi creator
C2 precizeze categoriile gramaticale. profesor pentru
5 min câteva minute şi îi va
ajuta şi pe ceilalţi să
completeze spaţiile.

4. Comunicarea
titlului lecţiei în
curs de Se comunică titlul noii lecţii, se Elevii își notează în Conversația Tabla
desfăşurare şi notează pe tablă şi se comunică caiete titlul lecției și euristică Creta Activitate
enunţarea 1 min competenţele derivate. ascultă cu atenție Caietele frontală −
obiectivelor obiectivele Instrumentele
cognitive cognitive. de scris
Elevii vor urmări prezentarea de Elevii ascultă apoi Conversația Tabla Activitate Observare
pe CD-ul care însoțește manualul. notează definiția Explicaţia Creta frontală și sistematică a
12
adjectivului. Caietele individuală activităţii şi a
min
Instrumentele comportamen
Profesorul va distribui câte o fișă Elevii vor completa de scris tului elevilor
elevilor pentru a completa gradele fișa cu gradele de
C5 de comparație împreună cu comparație ale
acesta. (Anexă) adjectivului

5. Prezentarea
sarcinilor de Se vor rezolva exerciţiile 3, 4, 5 Elevii rezolvă Conversația Tabla Activitate
învăţare şi de la paginile 153-154, din exerciţiile. Explicaţia Creta individuală Profesorul
dirijarea manual. Exercițiul Manualele Activitate face aprecieri
15 Se vor concluziona următoarele:
învăţării Elevii notează în Caietele frontală asupra
min Adjectivul se acordă în gen și
caiete. Instrumentele modului de
număr cu substantivul pe care îl
determină și are funcția sintactică de scris realizare a
C1
de atribut. exercițiilor.
C2
C3 Se va rezolva exercițiul 7/ pagina Observarea
154, pentru recunoașterea curentă
gradelor de comparație.
Calitatea şi
cantitatea
răspunsurilor
date
Are loc permanent pe parcursul Elevii ascultă și Activitate Aprecieri
7. Asigurarea C1 lecţiei şi se concretizează prin respectă indicațiile frontală
feedback-ului şi C2 aprecieri verbale făcute de profesorului.
5 min Observarea
evaluarea C3 profesor.
performanțelor C4 sistematică

Exercițiul 12, 13 din manual, de Elevii îşi notează Conversaţia Tema pentru Activitate
la pagina 154. tema şi ascultă acasă frontală
indicaţiile Explicația
8. Asigurarea profesorului. −
retenţiei şi a 1 min C6 Elevii ascultă și
transferului respectă indicațiile
profesorului.
Noțiuni și propietăți matematice – învâțământul primar

1. aria

2. numitorul

3. numerele romane

4. descăzut

5. scăzător

6. diferență / rest

7. termeni

8. sumă / total

9. predecesor

10. succesor

11. răsturnat

12. unghiul

13. deîmpărțit

14. împărțitor
15. cât

16. factor

17. produs

18. număr necunoscut

19. mulțime

20. rotunjire

Etapele rezolvării unei probleme de aritmetică


1. Cunoașterea esențialului problemei este etapa în care elevul ia cunoștință cu datele problemei, care sunt relațiile dintre ele și care este
cerința problemei. Este esenațial ca învățătorul să insiste și să aibă răbdare cu elevii care au o gândire mai lentă asupra acestui aspect.
Cunoașterea datelor se face prin citirea acesteia de către învățător sau elevi și scrierea lor pe tablă și în caiete sau numai pe caiete când
elevii rezolvă singuri.
2. Înțelegerea conținutului problemei este esențială în vederea constituirii rezolvării. Enunțul conține un minim necesar de informații.
Datele și condiția problemei reprezintă termenii de orientare a ideilor, a analizei și sintezei, precum și a generalizărilor ce se fac
treptat pe măsură ce înaintează spre soluție.
3. Prin discuțiile pe care le organizează elevii, învățătorul trebuie să-i conducă spre întrebarea problemei care indică direcția în care
trebuie să se orienteze formularea ipotezelor. Acest minim de informații trebuie recepționat în mod obligatoriu de căgre elevi prin
citirea textului problemei, prin ilustrarea cu imagini sau obiecte.
4. Analiza problemei și întocmirea planului logic reprezintă etapa în care sunt eliminate elementele ce nu au semnificație matematică și
se elaborează reprezentarea matematică a enunțului problemei, constituindu-se raționamentul prin care se rezolvă problema.
5. În aceast etapă se alege și se efectuează calculele din planul logic prin conștientizarea semnificației rezultatelor parțiale ce se obțin
prin calculele respective și a rezultatului final.
6. Activități suplimentare și în completare după rezolvarea problemei. Această etapă are o importanță majoră în formarea abilităților
matematice. Ea constă în verificarea soluției problemei prin reluarea problemei și introducerea necunoscutei, prin găsirea altei metode
de rezolvare și compararea cu cea precedentă.
ANEXA

ADJECTIVUL

GRADELE DE COMPARAȚIE

1. POZITIV………………………………

2. COMPARATIV – de superioritate:……………………………..

- de egalitate: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

-de inferioritate: …………………………………..

3. SUPERLATIV- RELATIV- de superioritate:………………………………………

-de inferioritate:…………………………………………

-ABSOLUT:……………………………………

ALTE MIJLOACE DE REDARE A SUPERLATIVULUI ABSOLUT:

-repetarea adjectivului:……………………………..

-folosirea unor structuri: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

-prelungirea unei vocale: …………………………………….

-prelungirea unei consoane: ………………………………………

! ADJECTIVE CARE NU AU GRADE DE COMPARAȚIE: complet, arhicunoscut, principal,


electric, inferior, superior, maxim, enorm, grozav, minim, viu, mort, etc.