Sei sulla pagina 1di 8

School: Grade Level: II

GRADES 1 to 12 Teacher: File created by Ma’am ESTRELLITA S. VINZON Learning Area: ALL SUBJECTS
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JANUARY 7 – 11, 2019 (WEEK 10-DAY 2) Quarter: 3RD QUARTER
OBJECTIVES
ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH (Arts )
( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content Naipamamalas ang pag-unawa sa Naipamamalas ang Use sight word recognition Demonstrates understanding Demonstrates Nagkakaroon ng Demonstrates
Standard kahalagahan ng kamalayan sa pagpapahalaga sa kagalingang or phonic analysis to read of grade level narrative and understanding of time, papaunlad na kasanayan understanding of
karapatang pantao ng bata, pansibiko bilang pakikibahagi and understand words in informational texts. standard measures of length, sa wasto at maayos na shapes, textures, colors
pagkamasunurin tungo sa sa mga layunin ng sariling English that contain mass and capacity and area pagsulat and repetition of motif,
kaayusan at kapayapaan ng komunidad complex letter using square-tile units. contrast of motif and
kapaligiran at ng bansang combinations, affixes and color from nature and
kinabibilangan contractions found objects
B. Performance Naisasabuhay ang pagsunod sa Nakapahahalagahan ang mga Be self-aware as they Uses literary and narrative Is able to apply knowledge of Nakasusulat nang may Shows skills in making a
Standard iba’t ibang paraan ng paglilingkod ng komunidad sa discuss and analyze text to texts to develop time, standard measures of wastong baybay, bantas at clear print from natural
pagpapanatili ng kaayusan at sariling pag-unlad at create new meanings and comprehension and length, weight, and capacity, mekaniks ng pagsulat and man-made objects
kapayapaan sa pamayanan at nakakagawa ng makakayanang modify old knowledge appreciation of grade level and area using square-tile units
bansa hakbangin bilang pakikibahagi appropriate reading materials in mathematical problems and
sa mga layunin ng sariling real-life situations.
komunidad
C. Learning Nakapagpapakita ng pagiging Natatalakay ang Match sounds to their Nakikinig at Solves routine and non- Naisusulat nang may Experiments with
Competency/ ehemplo ng kapayapaan kahalagahan ng mga corresponding letter/s nakapagkukuwento ng muli routine problems involving wastong baybay at bantas natural objects (banana
Objectives EsP2PPP- IIIi– 13 paglilingkod/ serbisyo ng patterns - Diphthongs (e.g. ng napakinggang kuwento at length. ang liham na ididikta ng stalks, gabi stalks, etc.)
Write the LC code komunidad upang cow, house) iba pa gamit ang mga salitang M2ME-IVc-27 guro by dabbing dyes or
for each. matugunan ang EN2PW-IIId-f-9 angkop sa sariling kultura F2KM-IVa-2.4 paints on the surface
pangangailangan ng mga Nakikilahok at and presses this on
kasapi sa komunidad. nakapagsisimula ng isang pag- paper or cloth, sinamay
AP2PKK-IVa-1
uusap, pakikipagtalastasan sa and any other material
Natutukoy ang iba pang
kasing-edad o nakatatanda to create prints
tao na naglilingkod at ang
kanilang kahalagahan sa tungkol sa di pangkaraniwang A2PR-IIIe
komunidad (e.g. guro, paksa sa pamamagitan ng
pulis, brgy. tanod, pagtatanong, muling
bumbero, nars, duktor, pagpapahayag, at pagkalap ng
tagakolekta ng basura, impormasyon
kartero, karpintero, tubero, Naipakikita ang pag-unawa sa
atbp.) AP2PKK-IVa-2 binasa sa pamamagitan ng
pagsasadula, pagsagot sa
literal at mas mataas na antas
na mga tanong
MT2RC-IIIi-i-4.6
II. CONTENT Aralin 9: Kapayapaan Sa Bayan Paksang Aralin: Lesson 34: I Can Meet Modyul 27 Measuring Length Pagbibigay ng Kaisipan ng Content: ARALIN 8 -
Ko Serbisyong Totoo Friends IKADALAWAMPU’T PITONG Tekstong Binasa MGA NILIMBAG
Pagpaanatili ng kaayusan at LINGGO GAWING
kapayapaan Pagtanggap at Pagpapaabot DEKORASYON
ng
Mensahe
Pag-unawa sa binasa sa
pamamagitan ng
pagsasadula, pagsagot sa
literal at mas mataas na
antas natanong
LEARNING
RESOURCES
A. References K-12 CGp. 16 K-12 CGp K-12 CG 15,28-29 K-12 CGp. K-12 CGp
1. Teacher’s Guide 89-90 63-65 53-54 224-227 363-366 141-142 18-19
pages
2. Learner’s 223-229 216-221 340-341 196 254-255 381-384
Materials pages
3. Textbook pages
4. Additional Kuwento: Mensahe sa
Materials from Telepono
Learning Ni Grace U. Salvatus
Resource (LR)
portal
B. Other Learning Larawan, tarpapel, video clips Larawan, tarpapel Television, tarpapel larawan, teleponong lata 1. Activity cards laptap tangkay ng gabi at iba
Resource 2. Flash cards pa, tina o anumang
pangkulay, papel,
gunting.
III. PROCEDURES
A. Reviewing Ano ang ibig sabihin ng Itanong: Drill/Review 1. Paghahawan ng balakid Using flash cards, ask the Ipabasa ang ilang mga Preparatory Activities
previous lesson kapayapaan? Ano –ano ang mga serbisyong Encircle the words with pupils which one is greater. pangungusap na may mga A.Review
or presenting the ibinibigay ng pamahalaang diphthong /oi/ or /oy/. a. 2 m or 5 m salitang may maling Ano ang ginamit sa
new lesson barangay at pamilihan? glow b. 200 cm or 150 cm baybay. panglimbag na letra sa
2. Pag-usapan ang mga sagot joy c. 1 and ½ m or 2 m Ipatukoy sa mga bata ang nakaraang aralin?
ng bata. story grocery d. 50 cm or 75 cm mga mali sa bawat
3. Iugnay sa araling tatalakayin. blue grocery store e. 150 cm or 510 cm pangungusap.
glue Pag-aatag: Fill in the blanks with the Ipatama ang mga ito.
boil Mensahe: correct symbol (> or <). Original File Submitted
ball a. 1 m ___ 3 m and Formatted by
boy b. 200 cm ___ m DepEd Club Member -
soil c. 120 cm ___ 210m visit depedclub.com for
star d. 500 cm ___ 800 cm
more
flow e. 1 and ½ m ___ 1 and ¾ m
tall
B. Establishing a Ipakitang muli ang larawang Ano-ano ang alam mong Ano ang mensahe? B. Establishing a purpose Nakaranas ka na ban a B. Establishing a purpose
purpose for the tinalakay kahapon. Pag-usapan serbisyo sa iyong Naranasan na ba ninyong for the lesson tumulong ka kapwa? for the lesson
lesson ito. komunidad ng pamahalaang Tell something about the magpaabot ng mensahe sa 1.Motivation: Sa paanong paraan? Pag- Marami tayong
barangay at pamilihan? two faces. inyong magulang? Kung oo, Show a picture of a girl like this usapan ito sa klase. magagamit sa
Magbigay ng halimbawa. paano ninyo ito ipinaabot? one below. Ano ang pakiramdam mo paglilimbag.
Kung hindi pa, paano naman pagkatapos mong Ang mga tangkay ng
ninyo dapat ipaabot? tumulong sa kapwa? gabi, tangkay ng
Hayaang ipahayag ng mga Pagpapayaman ng kangkong, saha ng
bata ang kanilang sagot Talasalitaan saging at iba pang mga
A. Basahin at pag-aralan tangkay ay magandang
ang mga salitang gamitin sa paglilimbag.
magkasingkahulugan mula Ang mga pinutol na
Ask the following questions. sa gulay tulad ng okra,
a. What does the picture binasa. kalamansi, kamatis at
represent? (happy family) matutuhan malaman, iba pa ay magagamit din
b. Where do you think the maintindihan,maunawaan natin sa paglilimbag.
family is going? pag-ibig pagmamahal, Mula sa mga bagay na
c. Is your family like this? pag-irog lingapin alagaan, ito ay makabubuo tayo
Tell the pupils that they will be kalingain, asikasuhin kaalit ng maraming mga
attending a family day. The kaaway, kagalit, kaibayo, disenyo na pwede nating
teacher can tell a story what a kalaban naghihikahos gamitin na pang
family day is (the members of naghihirap, nagdarahop dekorasyon sa ating silid
the family play, sing or dance B. Mula sa mga salitang aralan
together as one team). Then, magkakasingkahulugan sa
give emphasis to playing. This itaas, ibigay ang mga
will lead the teacher to site salitang kasalungat nito at
situations that involve games gamitin sa sariling
on lengths, distances, or pangungusap. matutuhan
heights using centimeter (cm) lingapin naghihikahos
or meter (m) kagalit
pag-ibig
C. Presenting Muling ipabasa ang kwento no Ipabasa muli ang usapan sa Unlocking of Difficulties 1. Basahin ang kuwento nang Give this problem. Halinang Gumawa ng ALAMIN NATIN
examples/ Mila pahina 216-218 ng LM a. frown (Demonstrate.) tuloy-tuloy. Rica stands 95 cm and Nanette Bagay na Mabuti Ihanda ang mga
instances of the b. shook hands 2. Basahin muli nang may stands 105 cm. How many cm Nakagawa ka na ba ng sumusunod na gamit
new lesson (Demonstrate paghinto at interaksyon ang is Nanette taller than Rica? kabutihan sa kapwa? para sa ating gagawing
kuwento sa pahina 196-197 Guide the learners to solve the Ang paggawa ng bagay na paglilimbag: tangkay ng
Basahin ang kuwento. problem. mabuti sa kapwa ay gabi at iba pa, tina o
Mensahe sa Telepono Underline the question katumbas ng pag-ibig sa anumang pangkulay,
Akda ni Grace Urbien-Salvatus Rewrite the question into an Lumikha. Tumingin sa papel, gunting.
answer statement paligid at makikita mo na Pagmasdang mabuti ang
(Nanette is _____ taller than maraming gagawin ng guro upang
Rica) nangangailangan ng iyong maisagawa mo nang
Restate the problem focusing pagtulong at pagkalinga. maayos ang gawain.
on important details that will Masasabi ba natin na 1.Kunin ang tangkay ng
solve the problem iniibig natin ang Lumikha gabi at putulin ito upang
(What is the difference kung ang ating kapwa ay lumabas ang disenyo ng
between 105 and 95?) hindi naman natin tangkay ng gabi.
Decide what process/equation pinagmamalasakitan? 2. Isawsaw ang pinutol
will be used to find the answer Ang paggawa ng na tangkay ng gabi sa
(105 – 95 = ___ or 95 + ___ = kabutihan sa kapwa ay tina o anumang
105 or pagpapakita ng pangkulay.
pagmamahal sa Lumikha. 3. Itatak ang isinawsaw
Pero paano natin ito na tangkay ng gabi ng
magagawa? Kapag sila ay paulit ulit sa isang papel
nagugutom, bigyan natin hanggang makabuo ng
sila ng pagkain. Kapag gustong disenyo.
Give the answer nauuhaw, sila ay ating 4. Gupitin ang nabuong
painumin. disenyo. Pwede na itong
Ang pagtulong at gawing pangdekorasyon
pagkalinga sa kapwa ay sa silid aralan
hindi dapat naghihintay ng
kabayaran o kapalit. Sapat
na nakatulong tayo at
napasaya ang Lumikha na
nasa kapwa rin natin
D. Discussing new Talakayin ang kuwento. Alamin 1. Ano-anong serbisyo sa How are you feeling today? Balikan ang mga tanong bago 1. Sino ang dapat mahalin
concepts and ang mensahe sa kuwento. komunidad ang sinasabi sa Who are happy/sad? basahin ang kuwento. at pagmalasakitan? ( Modeling)
practicing new Paano ipinakita ni Mila ang usapan? Why are you happy/sad? Sino ang tumawag? Sino ang 2. Bakit dapat natin itong Ano ang apat na
skills #1 pagiging ehemplo ng 2. Bilang isang bata, paano mo In our story, how was the nakasagot sa tawag? Ano ang gawin? hakbang na ginawa ng
kapayapaan. pahahalagahan ang mga flower feeling? mensaheng gustong ipaabot 3. Paano natin guro upang makabuo
nabanggit na serbisyo sa Why was the flower feeling ng tumawag? matutulungan ang ating ng disenyo?
komunidad? Ilarawan ang that way? Hayaang ibahagi ng mga bata kapwa?
sagot. Diphthong /ow/ or /ou/ ang kanilang sagot sa mga 4. Sino ang matutuwa sa
3. Ano pang serbisyo ng mga (Refer to LM page _____.) tanong. paggawa natin ng
bumubuo sa komunidad ang Read the words with kabutihan sa kapwa?
nararanasan mo na hindi diphthong /ow/. (Refer to 5.Sino ba ang iyong
nabanggit sa usapan? Isa-isahin LM page _____.) kapwa?
ito. What is the sound of the
underlined letters? /ow/
or /ou/ is also a diphthong
E. Discussing new Ano ang iyong gagawin kung nasa Isagawa: A. Let’s read more words Ipagawa ang pangkatang Sagutin ang bawat bilang. GAWAIN 2
concepts and ganito kang sitwasyon? with the diphthongs /ow/ gawain. 1.Isang umaga, nilakad ni Kunin mo na ngayon ang
practicing new Ipaliwanag ng pasalita ang inyong or /ou/. (Refer to LM page Ipagawa ang pangkatang Charity ang 385m na daan kung mga inihandang
skills #2 sagot. _____.) gawain. saan doon din siya dumaan kagamitan at gayahin na
1. Naghahabulan kayong Pumili ng isa o dalawang B. Match the picture with a. Pangkat I: Halika, Usap pabalik. Ilang meters ang B. Sipiin at iwasto ang mga ang ginawa ng guro.
magkakaibigan. Nasagi ka ng isa paglilingkod/ serbisyo sa the ow or ou. (refer to LM Tayo! nilakad niya nang umagang salitang may maling 1.
sa mga ito. Ano ang dapat mong barangay at pamilihan na page _____.) Gamit ang latang telepono, iyon? baybay.
gawin? tumutugon sa pangangailangan gawin ang diyalogo sa pag- 2. Kailangang linisin ni Edna Ang mga bata ay dapat
2. Umuwi ka ng bahay galing sa ng mga kasapi ng ating uusap nina Zaza at Gng. ang 200 m na kalsada. Kung 87 tinuturruan ng kanilang
paaralan. Naabutan mong nag- barangay.I-role play ito. Reyes. Gawin ito sa harap sa m na ang kanyang nalilinis, mga magulang ng pigawa
2.
aaway ang iyong mga magulang. klase. ilang metro pa ang dapat ng mabuti sa kapwa. May
Ano ang dapat mong gawin? niyang linisin? kassabehan tayo na “kung
3. Marami kang magagandang anu ang puno ay siya ring
laruan na iniingatan. Pag-uwi mo bunga.” Kiya, kung
galing paaralan, nakita mo na ang mabote ang magolang,
isa sa mga paborito mong manika dapat mabuti rin ang 3.
ay wala nang ulo. Ano ang ginagawa ng kanilang mga
gagawin mo kung nakita mong b. Pangkat II: Patalastas… anak. Eng paggging
hawak ito ng iyong bunsong Gumawa ng isang patalastas mabuteng mga bata ay
kapatid? tungkol sa “Oplan Atag”. nagsisimola sa pattuturu 4.
Gamitin ang pormat na nasa ng mga magolang.
4. Naglalakad ka sa pasilyo ng ibaba at iulat ito sa klase. C. Iguhit ang sinasabi ng
inyong paaralan. Pinatid ka ng katagang ito.
isang bata at ikaw ay nadapa. “Gawain ng magulang na
Narinig mo na lang na alagaan ang anak at
pinagtatawanan ka. Ano ang gawain naman ng anak na
dapat mong gawin? igalang
ang mga magulang.”
Pumili ng gaganap na Zaza,
5. Nakita mong itinago ng iyong tatay, at nanay sa inyong
mga kaklase ang bag ng isa mong pangkat. Magdula-dulaan
kaklase. Nang maghanap siya kung paano sasabihin ni Zaza
itinanggi nila ito. Ano ang iyong ang mensahe ni Gng. Reyes sa
dapat gawin? kaniyang magulang.

F. Developing Isagawa: Write ow or ou to complete d. Pangkat IV: Talas ng Isip, Sina David at Jonathan ay
mastery (leads to Gamit ang semantic webbing , the words. (Refer to LM Gamitin Mo! naglalaro ng “bato-bato pick”.
Formative isulat sa bilog ang mga serbisyo page _____.) Magkaroon ng brainstorming Ang mananalo sa bawat
GAWAIN
Assessment 3) na naibibigay ng ang pangkat. paglaban ay hahakbang ng 50
Maaari tayong
A.pamahalaang barangay Gamitin ang kaalaman sa cm papalayo sa starting point. makagawa
B. pamilihan sa ating elemento ng kuwento - mga a. Gaano kalayo si Jonathan sa ng paglilimbag gamit
komunidad at isulat sa gitna tauhan, tagpuan, at starting point kung siya ay ang tangkay ng gabi,
ang pangalan ng inyong pangyayari. Isalaysay muli ang nanalo ng 3 beses? saha ng saging , mga
komunidad . kuwento gamit ang sariling b. Ilang paglaban ang dapat pinutol na gulay at iba
pananalita sa harap ng klase. ipanalo ni David para maabot pa ay makakalikha
niya ang 200 cm? tayo ng mga pang
dekorasyon sa ating
silid aralan
G. Finding Paano mo maipakikita ang A. Pangkatang gawain: Let’s read more words with a. Sino ang tumawag? Sino Ano-ano ang kaisipang Gumawa tayo ng
practical pagiging ehemplo ng 1. Maghanda ang bawat diphthongs /ow/ or /ou/. ang nakasagot sa tawag? Ano natutuhan mo sa binasang paglilimbag gamit ang
application of kapayapaan? pangkat ng malapad na papel cow wow out found ang kanilang naging pag- teksto? tangkay ng gabi, saha ng
concepts and skills at krayola. bow plow shout hound uusap? Panoorin at pakinggan saging , mga pinutol na
in daily living 2. Iguhit ang mga taong kilala how fowl house pound ang diyalogo ng Pangkat I. gulay at iba pa ay
nila sa komunidad na now howl mouse round b. Anong gawain ang makakalikha tayo ng
nagbibigay ng serbisyo. dadaluhan ng tatay at nanay mga pang dekorasyon sa
Kulayan.Hal: ni Zaza? ating silid aralan.
Kapitan ng Barangay Sino-sino ang iniimbitahan sa
Mga Kagawad gawaing ito? Kailan ito
Barangay Tanod magaganap?
Magsasaka Saan ito gaganapin? Bukod sa
Barbero pagtawag, ano pa ang
Tindera maaaring gawin ni G. Reyes
Bumbero upang maipaabot ang
3. Magtulong-tulong ang bawat kaniyang mensahe?
kasapi ng pangkat sa paggawa Malalaman ang mga sagot sa
ng liham pasasalamat bilang pag-uulat ng Pangkat II .
pagpapahalaga sa kanilang c. Kung ikaw si Zaza, paano
serbisyo. mo ito sasabihin sa iyong
4. Tingnan sa kahon ang nanay at tatay?
iguguhit ng pangkat at kanilang Panoorin at pakinggan ang
pasasalamatan. dula-dulaan ng Pangkat III.
d. Paano ninyo isasalaysay
muli ang kuwento gamit ang
sariling pananalita? Anong
kaalaman ang inyong
gagamitin?
Pakinggan ang pag-uulat ng
Pangkat IV.
PATALASTAS!
Ano:
________________________
___
Sino:
________________________
___
Kailan:
________________________
___
Saan:
________________________
___
e. Bilang mga mag-aaral,
paano kayo makatutulong sa
kalinisan ng inyong barangay?
H.Making Ating Tandaan Muling basahin ang Ating /ow/ or /ou/ is also a Paano ninyo naunawaan ang To solve problems on length, Sa pamamagitan ng
generalizations Ang pagiging payapa sa ating Tandaan sa pahina 220-221 diphthong kuwento? Ipabasa ang 1. Underline the question, paglilimbag gamit ang
and abstractions sarili ay magdudulot ng kaayusan Tandaan: 2. Rewrite the question into Ang pagsulat ng mga salita tangkay ng gabi, saha ng
about the lesson at kapayapaan sa ating Nauunawaan ang kuwento sa answer statement, na may wastong baybay saging , mga pinutol na
pamayanan at bansa. pamamagitan ng pagsagot sa 3. May restate the problem ay susi upang higit na gulay at iba pa ay
literal at mas mataas na antas focusing on the important maipahayag ang nais na makakalikha tayo ng
na mga tanong at pagsasadula details for finding the answer, mensahe. Ito rin ang isa sa mga pang dekorasyon sa
nito. 4. Decide what mga susi sa madaling ating silid aralan.
process/equation shall be used pagkaunawa ng isang
in finding the answer, and babasahin.
5. Solve the problem.
I. Evaluating Complete the words with Basahin at sagutin ang bawat
learning ou or ow. bilang.
1. c __ __ 1. Gaano kalayo ang bahay sa
plaza kung ang bawat guhit ay Isulat nang may wastong
Kopyahin ang talahanayan sa 2. h __ __
katumbas ng 5 m? baybay ang tinutukoy sa
ibaba at itala dito ang mga 3. __ __ l
Bahay - - tindahan - - - - bawat inilalarawan.
bumubuo sa komunidad. Sa 4. h __ __ se
paaralan - - - plaza 1. sinusulatan ng guro sa
katapat nito ay isulat ang 5. r __ __ nd
2. Ang vegetable garden ni harap ng klase
serbisyong ibinibigay nila sa
Carlo ay may habang 2 m sa 2. dito nag-aaral ang mga
mamamayan
bawat gilid. Nais niya itong bata
Bumubuo Serbisyong
paikutan ng barbed wire ng 3 3. bahagi ng bahay na
sa Ibinibigay
beses bilang bakod. Ilang ating dinudungawan
Komunida
metro ng barbed wire ang 4. gamit sa bahay kung
d
kakailanganin ni Carlo? saan tayo nanonood ng
1.kapitan
3. Para sa kanyang kaarawan, mga palabas
2.kagawad nilalagyan ni Christy ng silky 5. lugar kung saan
raffles ang laylayan ng kaniyang namimili ng mga gulay at
3.tindera damit. Kung ang bawat 50 cm isda
ng laylayan ay 6. tindahan ng mga gamot
mangangailangan ng 1 m na 7. kuwaderno sa Ingles
8. dinidilig ng tubig para
raffles, ilang meters ng raffles lumago
ang magagamit kung ang 9. kasingkahulugan ng tali
laylayan ay 1 at ½ m ang haba?
Key to correction: 1. 45 m 2. 24
m 3. 3m
J. Additional Gintong-aral: Takdang –Aralin ( Assignment)
activities for Maging halimbawa ng Gumawa ng crescent organizer Basahin ang sitwasyon sa ibaba
application or kapayapaan kung saan nakasulat ang mga at sagutin ang mga tanong na
remediation Upang kagiliwan at laging serbisyong naibibigay ng sumusunod.
pamarisan. barangay at pamilihan sa bilog Si Dianne ay kasali sa isang
at isulat sa loob ng crescent palabas. Dahil walang pambili,
ang pagpapahalagang iyong nanghiram siya ng damit sa
gagawin sa mga serbisyong ito. kanyang pinsan. Nagkataon na
maluwag sa kanyang baywang
ang nahiram na kasuotan at
wala ng panahon para
maghanap pa ng iba.
Mga tanong:
1. Kung ikaw si Dianne, paano
mo bibigyan ng solusyon ang
sitwasyong ito?
2. Ang baywang ng damit ay 20
cm. Kung ang baywang ni
Dianne ay 17 cm, ilang cm ang
ibabawas sa damit? Ipakita ang
solution.
3. Kung ikaw si Dianne, sasali
ka pa ba sa palabas? Bakit?

IV. REMARKS

V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80%
in the evaluation
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the
remedial lessons
work?
No. of learners
who have caught
up with the lesson
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teachingstrategies
worked well? Why
did these work?
F. What
difficulties did I
encounter which
my principal or
supervisor can
help me solve?
G. What
innovation or
localized materials
did I use/discover
which I wish to
share with other
teachers?