Sei sulla pagina 1di 146

1 Edit UÔNG XUÂN THỌ 982524554 For Sale 

2 Edit SAV0-00.01 PHAN VĂN PHÚC 918353359


3 Edit SAV0-00.02 NGUYỄN THỊ 906917777
THANH TRÚC
4 Edit SAV0-00.03 TRẦN THỊ TUYẾT 981686359
MAI
5 Edit SAV0-00.04 ĐỖ THỊ HIỀN 983314169
6 Edit SAV0-00.05 LÊ NGỌC MINH 1694118222
7 Edit SAV0-00.06 NGUYỄN THỊ LÀI 1694118222
8 Edit SAV0-00.07 NGUYỄN THỊ LÀI 903334217
9 Edit SAV0-00.08 NGUYỄN VĂN VIỆT 933876788

10 Edit SAV0-00.09 ĐẶNG THU HÀ 1262055479


11 Edit SAV0-00.10 NGUYỄN THỊ 908450086
THANH THỦY
12 Edit SAV0-00.11 TRỊNH THỊ MAI 908397939
TRÂM
13 Edit SAV0-00.12 LÊ THỊ HỒNG 915391059
HẠNH
14 Edit SAV0-00.13 TẠ HUỆ CHÂU 903602208
15 Edit SAV0-00.14 CTY HÓA CHẤT 983929311
NAM LINH
16 Edit SAV0-00.15 NGUYỄN THỊ HIỀN 903862166

17 Edit SAV0-00.16 VƯƠNG VÂN NHI 909088392


18 Edit SAV0-00.17 LA KIM HƯƠNG 909902138
19 Edit SAV0-00.18 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
20 Edit SAV0-00.19 ĐẶNG THANH 913213881
BÌNH
21 Edit SAV0-00.20 PHẠM HỒNG 903475445
QUANG
22 Edit SAV0-00.21 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
23 Edit SAV0-00.22 VŨ KHÁNH LY 902012468
24 Edit SAV0-00.23 NGUYỄN THỊ 908440909
NGỌC SƯƠNG
25 Edit SAV0-00.24 NGUYỄN TẤT 932320636
THẮNG
26 Edit SAV0-00.25 NGUYỄN ĐÌNH 973294585
QUÝ
27 Edit SAV0-00.26 TRẦN VŨ LÂM 919769269
28 Edit SAV0-00.27 TRƯƠNG THỊ SINH 1283596829

29 Edit SAV0-00.28 NGUYỄN THẾ HIỀN 937037020

30 Edit SAV0-00.29 NGUYỄN LÊ HUÂN 922007115

31 Edit SAV0-00.30 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 919170088


LAN
32 Edit SAV0-00.31 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
33 Edit SAV0-00.32 NGUYỄN THỊ BÍCH 909868788
PHƯỢNG
34 Edit SAV0-00.33 HUỲNH THỊ ÁNH 943188898
HỒNG
35 Edit SAV0-00.34 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
36 Edit SAV0-00.35 TÔ LAN PHƯƠNG 903991891

37 Edit SAV0-00.36 NGUYỄN THỊ BÍCH 908465558


LIÊN
38 Edit SAV0-00.37 NGUYỄN THỊ 908619919
HỒNG GẤM
39 Edit SAV0-00.38 TRƯƠNG ĐỖ NAM 903004703
HUÂN
40 Edit SAV0-00.39 TRẦN THỊ HIÊN 978932851
41 Edit SAV0-00.40 HUỲNH THANH 908251575
THỦY
42 Edit SAV0-00.41 LÊ THỊ HỒNG 915391059
HẠNH
43 Edit SAV0-00.42 TẠ HUỆ CHÂU 903602208
44 Edit SAV0-00.43 TRỊNH THỊ HỒNG 983929311
45 Edit SAV0-00.44 NGUYỄN THỊ HIỀN 903862166
46 Edit SAV0-00.45 VƯƠNG VÂN NHI 909088392
47 Edit SAV0-00.46 LA KIM HƯƠNG 909902138
48 Edit SAV0-00.47 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
49 Edit SAV0-00.48 ĐẶNG THANH 913219881
BÌNH
50 Edit SAV0-00.49 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
51 Edit SAV0-00.50 PHẠM HỒNG 903475445
QUANG
52 Edit SAV0-00.51 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
53 Edit SAV0-00.52 HỒ THỊ THANH 908159939
DUNG
54 Edit SAV0-00.53 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
55 Edit SAV0-00.54 NGUYỄN THANH 1646248762
HẰNG
56 Edit SAV0-00.55 VŨ KHÁNH LY 902012468
57 Edit SAV0-00.56 NGUYỄN THỊ 908440909
NGỌC SƯƠNG
58 Edit SAV0-00.57 NGUYỄN TẤT 932320636
THẮNG
59 Edit SAV0-00.58 NGUYỄN ĐÌNH 973294585
QUÝ
60 Edit SAV0-00.59 TRẦN VŨ LÂM 919769269
61 Edit SAV0-00.60 TRƯƠNG THỊ SINH 1283596829

62 Edit SAV0-00.61 HOÀNG THỊ NHÂN 903884889

63 Edit SAV0-00.62 NGÔ HOÀNG 903123320


LONG
64 Edit SAV0-00.63 NGUYỄN THỊ THU 903971938

65 Edit SAV0-00.64 ĐỖ HỮU THUẬN 903640383
66 Edit SAV0-00.65 TRẦN VĂN MÙA 902878686
67 Edit SAV0-00.66 NGUYỄN THỊ 909785680
PHƯƠNG
68 Edit SAV0-00.67 NGUYỄN THỊ 909785680
PHƯƠNG
69 Edit SAV0-00.68 NGUYỄN NHỰT 908829179
VINH
70 Edit SAV0-00.69 CAO TRUNG 907267261
NGHĨA
71 Edit SAV0-00.70 VŨ THỊ CHANH 938931750
72 Edit SAV0-00.71 PHẠM LÊ VÂN 903002474
73 Edit SAV0-00.72 PHẠM LÊ VÂN 903002474
74 Edit SAV0-09.09 NGUYỄN THỊ 908011061
THANH HÀ
75 Edit SAV1-02.03 HOÀNG NGỌC VY 903707416 No
Demand 

76 Edit SAV1-02.04 PHAN VĂN 913810016


QUANG
77 Edit SAV1-02.07 PHẠM THỊ HOÀNG 1269851809
LAN
78 Edit SAV1-03.01 NGUYỄN HỮU TRÍ 932617627

79 Edit SAV1-03.02 TRẦN DANH TẬP 902974586


80 Edit SAV1-03.03 ĐỖ THỊ THANH 937971227
THÚY
81 Edit SAV1-03.04 HOÀNG TRUNG 903735362
HẢI
82 Edit SAV1-03.05 PHẠM THỊ MINH 988818286
NGỌC
83 Edit SAV1-03.18 PHAN THỊ ÂN 983104430 For Rent 
84 Edit SAV1-04.03 TRẦN VŨ LÂM 783596829
85 Edit SAV1-04.04 TRƯƠNG THỊ SINH 903884889 No
Demand 

86 Edit SAV1-04.06 NGÔ HOÀNG 903971938.09038


LONG,PHẠM VĂN
HIẾU
87 Edit SAV1-04.07 NGUYỄN THỊ THU 903640383.096688
HÀ,NGUYỄN
TRUNG NAM
88 Edit SAV1-04.08 ĐỖ HỮU 902878686.098286 No
THUẬN,LÊ TOÀN Demand 

TRÂN
89 Edit SAV1-04.09 TRẦN VĂN MÙA 909785680.090864
,NÙNG DIỆP QUAY

90 Edit SAV1-04.10 NGUYỄN THỊ 909785680.091322


PHƯƠNG,TRƯƠNG
THỊ AN NA
91 Edit SAV1-05.01 TRẦN ANH TUẤN 902337636
92 Edit SAV1-05.02 NGUYỄN VŨ 917866885.081638 No
TRƯỜNG,ĐỖ Demand 

QUỲNH THẢO
93 Edit SAV1-05.03 NGUYỄN MINH 0979809328ko
TRƯỜNG,LƯU THỊ co,0903175585tb
BÍCH NGỌC
94 Edit SAV1-05.04 HUỲNH THỊ THÙY 0368866565,0903153643, No

PHƯƠNG,ĐẶNG 0908150858 Demand 

TRUNG
HIẾU,NGUYỄN THẾ
HOÀNG

95 Edit SAV1-05.05 LÊ THỊ 0933653165sold Sold 


TRANG,NGUYỄN 0902372610
VĂN HÙNG
96 Edit SAV1-05.06 TRỊNH THỊ HUỆ 912017783.090376 Rented 
,NGUYỄN THỊ
OANH
97 Edit SAV1-05.07 NGUYỄN THỊ 912777400
HOÀNG YEN
98 Edit SAV1-05.08 NGUYỄN THANH 939370514 No
PHONG Demand 

99 Edit SAV1-05.10 BÙI HỮU PHI 938513612 Not


Handover
Yet 

100 Edit SAV1-05.11 TRẦN HOÀI TRINH 913929639 No


Demand 

101 Edit SAV1-05.12 BÙI THỊ TOÁN 989233299


102 Edit SAV1-05.13 GRACE NGUYEN 1647049997
103 Edit SAV1-06.04 TẠ HUỆ CHÂU 983929311 No
Demand 

104 Edit SAV1-06.05 TRỊNH THỊ HỒNG 903862166 No


Demand 

105 Edit SAV1-06.07 VƯƠNG VÂN NHI 909902138


106 Edit SAV1-06.08 LA KIM HƯƠNG 346248762 No
Demand 

107 Edit SAV1-06.09 NGUYỄN THANH 913219881.093655 No


HẰNG,KHƯU THỊ Demand 

NGỌC VINH
108 Edit SAV1-06.10 ĐẶNG THANH 1646248762.09039 No
BÌNH,HỒ HIẾU Demand 

DŨNG
109 Edit SAV1-06.11 ĐINH THỊ TRƯỜNG 989712733 No
THI Demand 

110 Edit SAV1-06.12 PHÙNG TRƯƠNG 907633633


TRẦN ĐẠI

111 Edit SAV1-07.01 NGUYỄN THANH 903475445 No


HẰNG Demand 

112 Edit SAV1-07.02 PHẠM HỒNG 1646248762.09027 No


QUANG,NGUYỄN Demand 

THÀNH ĐẠT
113 Edit SAV1-07.03 NGUYỄN THANH 903726092 For Sale 
HẰNG ,NGUYỄN
THỊ BĂNG
114 Edit SAV1-07.04 HỒ THỊ THANH 0346248762,0909018183, No

DUNG,NGUYỄN 0903 093294 Demand 

VINH QUANG
,DƯƠNG KHẮC
QUẢNG
115 Edit SAV1-07.05 NGUYỄN THANH 346248762.090381 No
HẰNG,CTY CP GỖ Demand 

TÂN THÀNH
116 Edit SAV1-07.06 NGUYỄN THANH 902012468.090659
HẰNG,VŨ ĐÌNH
TUẤN
117 Edit SAV1-07.07 VŨ KHÁNH LY 908440909
118 Edit SAV1-07.08 NGUYỄN THỊ 932320636.090393 Rented 
NGỌC
SƯƠNG,ĐÀO
NGỌC HOÀNG
119 Edit SAV1-07.09 NGUYỄN TẤT 973294585
THẮNG
120 Edit SAV1-07.10 NGUYỄN ĐÌNH 919769269.091302 No
QUÝ,PHAN THỊ Demand 

DUNG
121 Edit SAV1-07.11 NGUYỄN KHẮC 979889977 Landlord
CHƯƠNG Living 

122 Edit SAV1-08.01 NGUYỄN HUỲNH 903101036


LAN CHI
123 Edit SAV1-08.02 NGUYỄN ANH VŨ 903642612 For Rent 

124 Edit SAV1-08.03 HUỲNH THỊ NGỌC 935809288.090444


HẠNH,TRẦN XUÂN
GIANG

125 Edit SAV1-08.04 MAI THỊ THU NGA 913912716

126 Edit SAV1-08.05 TRẦN CÔNG 0909687699sold Sold 


NHÂN,NGUYỄN 0919005686
NGỌC GIANG
127 Edit SAV1-08.06 NGUYỄN HỮU 0988515179,0935240786, No

VINH,LÊ THỊ 0913992995 Demand 

LOAN,NGUYỄN
ĐỨC LUYỆN
128 Edit SAV1-08.07 HOÀNG THỊ 902531689.090988 No
HẰNG,NGUYỄN Demand 

THỊ THANH MAI


129 Edit SAV1-08.08 TRẦN HỒNG 903788802.090727 No
MINH ,NGÔ MIỂU Demand 

MAI
130 Edit SAV1-08.09 NGUYỄN TIẾN 0933001733sold Sold 
HÀ ,PHẠM QUANG 0982233889
MINH
131 Edit SAV1-08.10 TRỊNH LÊ PHƯƠNG 938644686
THANHG

132 Edit SAV1-08.12 PHAN NGỌC SƠN 982931631 Not


Handover
Yet 

133 Edit SAV1-09.01 NGUYỄN THÁI LAI 938799899 No


Demand 

134 Edit SAV1-09.02 MAI THỊ KIM CHI 902912879


135 Edit SAV1-09.03 NGUYỄN LÊ THỦY 914843843.090935 No
TIÊN,NGUYỄN DUY Demand 

NGHỊ

136 Edit SAV1-09.04 GIANG HOÀNG 904115583 No


HẢI Demand 

137 Edit SAV1-09.05 BÙI THỊ THU 902168167.091275


HÀ,HOÀNG THỊ
MAI HƯƠNG
138 Edit SAV1-09.06 NGUYỄN THANH 913222409
TÂM
139 Edit SAV1-09.07 VƯƠNG THỊ 0903911848,0979770279, Not For

CÚC,NGUYỄN 0908454477 Rent 

HOÀNG,NGUYỄN
HOÀNG
140 Edit SAV1-09.08 NGUYỄN THỊ 792912000.090813 No
NHUNG,MAI TỐ Demand 

NGA
141 Edit SAV1-09.09 LÊ MINH XUÂN 0903339769sold Sold 
NHỊ
142 Edit SAV1-09.09 NGUYỄN THU 933876788.090399 For Rent 
TRANG,PHẠM
HÙNG
143 Edit SAV1-09.10 TRẦN MINH 0905889379sold,0903330 Sold 
THUẬN,NGUYỄN 580
BÍCH HUỆ
144 Edit SAV1-09.11 HÀ QUANG 0918265267,0908915225s Sold 
MINH,TRỊNH old
HUỲNH PHƯƠNG
THẢO
145 Edit SAV1-09.12 TRẦN ĐỨC BẢO 0938970079sold Sold 

146 Edit SAV1-10.03 NGỌC QUẾ 918151699.094325 No
PHƯƠNG ,TRẦN SĨ Demand 

THÀNH
147 Edit SAV1-10.04 PHAN QUANG 983123032.090326 No
TRUNG,NGUYỄN Demand 

THỊ THU HẰNG


148 Edit SAV1-10.05 N XONG HỮU THỊ 988882332
CÔNG TÂM
149 Edit SAV1-10.06 NGUYỄN THANH 0903009693sold Sold 
AN
150 Edit SAV1-10.07 LÊ THĂNG LONG 785663224
151 Edit SAV1-10.09 ĐẶNG THỦY TIÊN 0938526679sold Sold 

152 Edit SAV1-10.10 BÙI THỊ CẨM THƯ 919969292


153 Edit SAV1-10.11 CTY TNHH LƯU 989507357 No
GIA Demand 

154 Edit SAV1-11.01 NGUYỄN CHÍ TÂM 702932009

155 Edit SAV1-11.02 TRẦN NHƯ TOÀN 989820415 No


Demand 

156 Edit SAV1-11.04 QUÁCH NGỌC 903943879.097472


TÂM,NGUYỄN ĐỨC
UY
157 Edit SAV1-11.05 BÙI THỊ THANH 903421841 No
HƯƠNG Demand 

158 Edit SAV1-11.06 NGUYỄN THỊ HÀ 903686890


CHI
159 Edit SAV1-11.07 NGUYỄN VĂN 903810856
ĐÔNG
160 Edit SAV1-11.08 TÔ THỊ MINH 918116704 For Rent 
TRANG
161 Edit SAV1-11.09 NGUYỄN BẢO 833313131
TRÂN
162 Edit SAV1-11.10 NGUYỄN THỊ VÂN 967970687 No
NHUNG Demand 
163 Edit SAV1-11.12 HOÀNG NGUYỄN 938200079
THÚY QUYÊN

164 Edit SAV1-12.01 LÊ NGỌC THẢO 902660802


165 Edit SAV1-12.02 VÕ MINH LUÂN 938880801
166 Edit SAV1-12.03 LÊ THIỊ PHƯỢNG 0948368568sold Sold 

167 Edit SAV1-12.04 PHẠM THỊ MINH 903774004


TRANG
168 Edit SAV1-12.05 NGUYỄN THỊ BÍCH 905110163
HẢI
169 Edit SAV1-12.06 NGUYỄN THỊ THÙY 908484048 No
TRANG Demand 

170 Edit SAV1-12.07 TRẦN HUỲNH 962333338 For Rent 


QUANG KHẢI
171 Edit SAV1-12.08 ĐẶNG VŨ KHỞI 933876788
172 Edit SAV1-12.09 TRAN VY DAN 0908371238sold Sold 

173 Edit SAV1-12.10 PHAN THỊ YẾN 0932651050sold Sold 


LINH
174 Edit SAV1-12.11 TRẦN ĐỨC TÀI 989675126 No
Demand 

175 Edit SAV1-12.12 NGUYỄN KHÁNH 912369993 No


TRINH Demand 

176 Edit SAV1-13.01 MAI HỮU TÀI,VŨ 903928747.070706


THỊ BÌNH MINH
177 Edit SAV1-13.02 LÂM TRUNG KIÊN 909548582 For Rent 

178 Edit SAV1-13.04 NGUYỄN THỊ THU 0989991886sold Sold 


HIỀN
179 Edit SAV1-13.05 VŨ THỊ HIẾM 938342016 No
Demand 

180 Edit SAV1-13.06 KHÔNG XUÂN 985013101 No


HIỀN Demand 

181 Edit SAV1-13.08 CTY TNHH 933705711 No


CREATION Demand 

182 Edit SAV1-13.09 HUỲNH TRUNG 903650750


PHONG
183 Edit SAV1-13.10 NGUYỄN HẠNH 937808866
CHI
184 Edit SAV1-14.01 NGUYỄN XUAN 0919404688sold Sold 
CHUNG
185 Edit SAV1-14.03 NGUYỄN VIĨNH TỐ 907800804
ANH
186 Edit SAV1-14.04 TRẦN MINH SƠN 0903667693sold Sold 

187 Edit SAV1-14.05 NGUYỄN THI NGA 903904467

188 Edit SAV1-14.06 VŨ ĐÌNH TUẤN 906695774 No


Demand 

189 Edit SAV1-14.07 TRẦN ANH ĐỨC 918511186 Rented 


190 Edit SAV1-14.08 NGUYỄN THỊ 937113511 Rented 
MINH
191 Edit SAV1-14.09 TRẦN HỮU HÀ 902707892
192 Edit SAV1-14.10 NGUYỄN XUÂN 918467848 For Rent 
HIỀN
193 Edit SAV1-14.11 ĐỖ THỊ THANH 163364694
HẢI
194 Edit SAV1-14.12 NGUYỄN THỊ 908861202 No
THẢO TRANG Demand 

195 Edit SAV1-15.01 HÀ NHƯ TUẤN 906699793 Rented 


196 Edit SAV1-15.03 ĐẶNG THỤY YẾN 0394674384sold Sold 
VY
197 Edit SAV1-15.04 NGUYỄN HỒNG 348858272
HIỆP
198 Edit SAV1-15.08 TÔ THỊ THANH 916101098
THỦY
199 Edit SAV1-15.09 ĐÀO THỊ BÍCH 0908177274sold Sold 
NGUYỆT
200 Edit SAV1-15.11 PHẠM DUY 915581072 No
KHÁNH Demand 

201 Edit SAV1-16.01 NGUYỄN ĐỨC THẾ 909218802


VINH
202 Edit SAV1-16.03 LÊ VĂN TỨ 918494231
203 Edit SAV1-16.05 NGUYỄN CHÍNH 0903372656sold Sold 
NGHĨA
204 Edit SAV1-16.07 HOÀNG KHÁNH 902563347 No
DUNG Demand 

205 Edit SAV1-16.08 NGUYỄN THỊ DIỆU 913274168


THÚY
206 Edit SAV1-16.09 VŨ THỊ KIM THOA 913270260

207 Edit SAV1-16.10 PHAN ĐẮC PHA LÊ 909502040 No


Demand 

208 Edit SAV1-16.11 PHẠM VĂN HÙNG 0976006185sold Sold 

209 Edit SAV1-16.12 NGUYỄN THỊ ÁNH 98922889


HÒA
210 Edit SAV1-17.02 KHỔNG TIẾN 903990079 No
THẮNG Demand 

211 Edit SAV1-17.04 HOÀNG THỊ LỆ 903407536


TRANG
212 Edit SAV1-17.05 PHẠM VĂN LONG 903814224 No
Demand 

213 Edit SAV1-17.06 NGÔ LƯƠNG 908222963 For Sale 


TRIỀN
214 Edit SAV1-17.07 NGUYỄN NGỌC 913920740 No
THANH TUYỀN Demand 

215 Edit SAV1-17.09 NGUYỄN THIJ KIM 942875368 No


LOAN Demand 

216 Edit SAV1-17.10 NGÔ VĂN KHÔI 908745635


217 Edit SAV1-17.11 ĐOÀN THỊ QUỲNH 903659488 No
HOA Demand 

218 Edit SAV1-17.12 VŨ HOÀNG THU 914843843 No


TRANG,GIANG Demand 

HOÀNG HẢI
219 Edit SAV1-18.03 BÙI HỮU PHI 938513612
220 Edit SAV1-18.04 NGUYỄN THỊ KIM 903813921
ANH
221 Edit SAV1-18.05 NGÔ THỊ QUÝ 984625927
HƯƠNG
222 Edit SAV1-18.06 PHẠM THỊ THÙY 908606512
TRANG
223 Edit SAV1-18.07 NGUYỄN THỊ 909213127
HƯƠNG LAN
224 Edit SAV1-21.09 913920740 For Rent 
225 Edit SAV1-22.02 C DUNG 988551830 For Rent 
226 Edit SAV1-23.05 NGUYỄN THỊ 0904747626sold Sold 
HỒNG ÂN
227 Edit SAV1-24.04 QUÂN ANH THOA 0918039332SOLD Sold 

228 Edit SAV1-24.09 LƯƠNG TÂN 938907780


HUỲNH
229 Edit SAV1-25.07 HOÀNG THỊ HÀ 937499037 No
PHƯƠNG Demand 

230 Edit SAV1-27.10 QUÂN ANH THOA 918039332 For Sale 

231 Edit SAV2-01.15 HÀNG THỊ XUÂN 913124169 For Rent 


LAN
232 Edit SAV2-02.15 908218067 For Rent 
233 Edit SAV2-03.02 VŨ HOÀI ANH 984425547 Not For
Rent 

234 Edit SAV2-03.03 NGUYỄN ĐÌNH 966771942


HIỀN
235 Edit SAV2-03.04 TRẦN THỊ HƯƠNG 903829410 No
GIANG Demand 

236 Edit SAV2-03.06 TẠ VĂN QUYẾT 937223689


237 Edit SAV2-03.07 HOÀNG THỊ HỒNG 913918953

238 Edit SAV2-03.08 VÕ THỊ LƯU 937478979.090827 No
BÍCH,NGUYỄN Demand 

HIẾU ĐỨC
239 Edit SAV2-03.09 NGUYỄN THÀNH 902984562.091303 No
TÂM,NGUYỄN THU Demand 

HẰNG
240 Edit SAV2-03.10 TRẦN THANH
PHONG
241 Edit SAV2-03.11 NGUYỄN THỊ 913404324
NGÂN
242 Edit SAV2-03.12 HUỲNH THỊ 909088478.016462 No
CÚC,NGUYỄN Demand 

THANH HẰNG
243 Edit SAV2-03.14 PHẠM MAI KHANH 909134700 No
Demand 

244 Edit SAV2-03.19 NGÔ MUỐI 083 835 3868


245 Edit SAV2-04.02 TRƯƠNG NGỌC 918016666
CÚC
246 Edit SAV2-05.03 VŨ HOÀNG THU 902542255 For Rent 
TRANG
247 Edit SAV2-05.06 TRẦN THỊ VINH 908025728
248 Edit SAV2-09.07 LÊ ĐOÀN TRIỆU 982234999 No
Demand 

249 Edit SAV2-12.02 HOÀNG THỊ BÍCH 908686761.090381


LIỄU,NGUYỄN
HỒNG NGA

250 Edit SAV2-16.02 VŨ THỊ NGUYỆT 933806669 No


ÁNH Demand 

251 Edit SAV2-16.03 VŨ NGỌC KHANG 2437674476


MINH
252 Edit SAV2-16.04 NGUYỄN NGỌC 938298633
TOẢN
253 Edit SAV2-16.05 TRẦN PƯỢNG BỐI 903666630

254 Edit SAV2-16.06 HUỲNH MỸ 937903085


THANH
255 Edit SAV2-16.07 DIỆP QUỐC TRÍ 966719009
256 Edit SAV2-19.01 LÊ THỊ THÙY 909200607 For Sale 
TRANG
257 Edit SAV2-19.11 TRẦN THỊ MỸ 908176448 Consider 
DUNG
258 Edit SAV2-20.01 ĐẶNG THỊ TƯỜNG 903999148 For Rent 
VI
259 Edit SAV2-20.04 TRẦN NGỌC 0903700525,0983242779t For Rent 
DŨNG,NGUYEỄN his
HỒNG VÂN
260 Edit SAV2-20.08 ĐINH THỊ TRÀ MY 962752200

261 Edit SAV2-20.10 LÝ THỊ TRANG ĐÀI 0903710454sold Sold 

262 Edit SAV2-20.11 ĐÀO THỊ HỒNG 987987712


VÂN
263 Edit SAV2-21.01 LIÊM TẤT HÙNG 935333386 Landlord
Living 
264 Edit SAV2-21.02 CAO THỊ VÂN ANH 0903289113sold Sold 

265 Edit SAV2-21.03 VŨ THỊ PHƯỢNG 903134998 Landlord


Living 

266 Edit SAV2-21.04 VÕ THỊ KIM 983835257 Rented 


PHƯƠNG
267 Edit SAV2-21.04 NINH QUỐC HUY 908382330 For Rent 
268 Edit SAV2-21.05 TRẦN THANH 908218067 No
KHÔI Demand 

269 Edit SAV2-21.06 TRẦN XUÂN 977501111 For Rent 


TRANG
270 Edit SAV2-21.06 LIÊU TRIỆU VĂN 908455268 For Rent 
271 Edit SAV2-21.07 TRẦN THUẬN HÒA 903875544 No
Demand 

272 Edit SAV2-21.08 TÔ ÁNH NGUYỆT 927281065 Rented 


273 Edit SAV2-21.09 LÊ THỊ QUỲNH 909396327 No
TRANG Demand 

274 Edit SAV2-22.01 LÊ THỊ HẰNG 938350168 Not For


Rent 

275 Edit SAV2-22.02 BÙI HOÀNG VIỆT 983697979 No


Demand 

276 Edit SAV2-22.03 LÊ MỸ 903702729.016431 No


DUNG,NGUYEỄN Demand 

THỊ HIỀN ĐỆ
277 Edit SAV2-22.04 HOÀNG THỊ THU 912646508
HẰNG
278 Edit SAV2-22.06 NGUYEỄN THỊ 349519351
TUYẾT LOAN
279 Edit SAV2-22.07 NGUYỄN THANH 918169529 No
LÂM Demand 

280 Edit SAV2-22.08 CAII BAO BIE 8613799235544


281 Edit SAV2-22.09 NGUYEỄN 987777885
PHƯƠNG THẢO
282 Edit SAV2-22.10 NGUYEỄN VIỆT 938162286
PHƯƠNG
283 Edit SAV2-22.11 TRẦN THỊ HIỀN 908190380
284 Edit SAV2-22.12 PHẠM THỊ MỸ 908222400
THANH
285 Edit SAV2-23.02 TRẦN THU TRANG 908497350

286 Edit SAV2-23.03 ĐÀO DUY NAM 932196665


287 Edit SAV2-23.04 NGUYEỄN THỊ THU 0903766497,wn
THANH,PHẠM 0913865915
NGỌC TUÂN

288 Edit SAV2-23.05 NGUYỄN THỊ 947449299.091468 No


NGỌC Demand 

ÁNH,NGUYEỄN THỊ
PHONG LAN
289 Edit SAV2-23.07 TRẦN DIỄM 0938993907,0913808469, Rented 
TRANG,NGUYỄN 0903520162
VĂN THƯ,PHAN
THỊ HỒNG XUÂN
290 Edit SAV2-23.08 ĐỖ THỊ TUYẾT 902190186.091484 Landlord
MAI,TRẦN VĂN Living 

PHƯƠNG
291 Edit SAV2-23.09 VŨ DIỆU TRANG 914383400 No
Demand 

292 Edit SAV2-23.10 BÙI THỊ THU HÀ 904115583 No


Demand 

293 Edit SAV2-23.11 NGÔ BÍCH HÀ 989566699


294 Edit SAV2-23.12 TRIỆU THẾ HIỆP 0919945599sold Sold 

295 Edit SAV2-23.13 PHAN BẢO VINH 918766161


296 Edit SAV2-24.01 NGUYEỄN THỊ 917790987 No
HỒNG NGỌC Demand 

297 Edit SAV2-24.02 NGUYEỄN THỊ THU 907566634


VÂN
298 Edit SAV2-24.03 NGUYEỄN THỊ 0914801887sold Sold 
TUYẾT NHUNG
299 Edit SAV2-24.04 YOON HONG SHIN 82108602953

300 Edit SAV2-24.05 LÊ THỊ ANH THƯ 0903743774SOLD Sold 

301 Edit SAV2-24.06 LÊ KIM XUÂN 908180361 No


Demand 

302 Edit SAV2-24.07 NGUYEỄN KHÁNH 906665803 Rented 


TƯỢNG
303 Edit SAV2-24.08 HUỲNH THỊ NGỌC 902301960 No
NGA Demand 

304 Edit SAV2-24.09 CHEN YING 8613777111874


305 Edit SAV2-24.10 WU TIEN JUNG 886837700099
306 Edit SAV2-24.11 NGUYỄN ĐỨC 935858599
VƯƠNG
307 Edit SAV2-24.12 PHẠM THỊ MỸ 908222400
THANH
308 Edit SAV2-25.02 TÂN KIM YẾN 903905254 For Rent 
309 Edit SAV2-25.04 NGUYỄN VĂN PHI 907455602

310 Edit SAV2-25.11 TRẦN ĐỨC 937277477 For


Rent For
Sale 

311 Edit SAV2-26.09 NGUYỄN THỊ 983618273 For Rent 


THANH NHÂM
312 Edit SAV2-26.16 NGUYỄN THU 903159899 For Rent 
HƯƠNG
313 Edit SAV2-26.17 NGUYỄN THU 903159899 For Rent 
HƯƠNG
314 Edit SAV2-28.10 LIN CHIN,CAO DUY 0988551830this,09788037 For Rent 
VŨ ,PHẠM LÊ VÂN 55,0903002474

315 Edit SAV2-28.10 C DUNG 988551830 For Rent 


316 Edit SAV2-29.09 NGUYỄN THỊ THU 912039812 For Sale 
HƯƠNG,ĐÀO THỊ
OANH

317 Edit SAV2-30.12 MAI THỊ MAI 903333180 For Rent 


318 Edit SAV3-01.03 PHAN THỊ THANH 909330033
NGA
319 Edit SAV3-01.04 NGUYỄN THỊ MỸ 909325959
ĐIỆP
320 Edit SAV3-01.05 NGUYỄN THỊ 907933900
PHƯƠNG THẢO
321 Edit SAV3-01.06 VĂN TIẾN DŨNG 903604104
322 Edit SAV3-01.07 NGUYỂN CAO 794007798
NHƯ Ý
323 Edit SAV3-01.08 TRẦN THỊ LINH 903712298
ĐAN
324 Edit SAV3-01.09 DƯƠNG THỊ MINH 908838757
HUỆ
325 Edit SAV3-01.10 DÔ TUẤN THÀNH 983980579

326 Edit SAV3-02.05 TRẦN THỊ NGÔ 942009333 For Rent 


HƯỜNG
327 Edit SAV3-02.06 TRẦN THỊ THU 942009333 For Rent 
HƯƠNG
328 Edit SAV3-02.07 TRẦN XUÂN THU 908566588 For Rent 
329 Edit SAV3-02.08 TRẦN VIỆT CƯỜNG 913682837 For Rent 

330 Edit SAV3-02.13 VŨ MINH DZŨNG 909636803

331 Edit SAV3-02.14 TRẦN ĐÌNH 987958666 No


THƯỞNG Demand 

332 Edit SAV3-02.15 ĐÀO MINH NHẬT 121801367


333 Edit SAV3-02.16 TRẦN TRỌNG NỘI 765450708

334 Edit SAV3-02.19 PHẠM THỊ MAI 909836684 Not


Handover
THẢO
Yet 

335 Edit SAV3-02.21 LÊ THỊ KHÁNH HÀ 903818740 For Sale 

336 Edit SAV3-02.22 TRẦN NGỌC 913821890 Rented 


TRỌNG
337 Edit SAV3-02.23 UÔNG XUÂN THỌ 982524554 For Sale 

338 Edit SAV3-03.02 PHAN ĐÌNH DÂN 938268323


339 Edit SAV3-03.03 NGUYỄN THỊ 913923762
THANH THÙY
340 Edit SAV3-03.21 LÊ KHÁNH HÀ 903818740
341 Edit SAV3-04.04 HOÀNG THỊ MINH 908101958
YẾN
342 Edit SAV3-05.02 PHẠM ANH THƠ 903407875 For Rent 
343 Edit SAV3-05.04 NGUYỄN THU 903689821 No
THẢO Demand 

344 Edit SAV3-05.08 LÊ HỒNG HẠNH 0908038138sold Sold 


345 Edit SAV3-05.09 NGUYỄN THỊ CẨM 903938159 No
HỒNG Demand 

346 Edit SAV3-05.10 PHẠM THỊ THANH 909501306


THẢO
347 Edit SAV3-05.11 DƯƠNG THỊ HÀN 903005886 No
ĐAN Demand 

348 Edit SAV3-05.12 NGUYỄN THU 903633309


HƯƠNG
349 Edit SAV3-05.13 HUỲNH THANH 918565610 No
TUẤN Demand 

350 Edit SAV3-05.14 PHẠM THỊ RIENG 6597593516


351 Edit SAV3-05.15 TRẦN THỊ NGUYỆT 968666865
NGA
352 Edit SAV3-05.16 TÔ THỊ KIM CÚC 708273768
353 Edit SAV3-05.17 HUỲNH THỊ THU 912288196 No
HÀ Demand 

354 Edit SAV3-05.18 PHẠM ANH THƠ 903407875


355 Edit SAV3-06.01 ĐỖ HỒNG VÂN 986263933 Not
Handover
Yet 

356 Edit SAV3-06.02 BÙI THỊ THANH 909752611


TUYỀN
357 Edit SAV3-06.03 NGUYỄN TIỊ 0902564899sold Sold 
THANH XUÂN
358 Edit SAV3-06.04 BÙI THU 909638079.091377 No
THẢO,PHẠM THỊ Demand 

TUYẾT MAI
359 Edit SAV3-06.04 TRẦN THỊ THÚY 903166002 For Sale 
ĐIỆP
360 Edit SAV3-06.05 PHƯƠNG THỊ LY +6586307941,083479368
KIM,LÊ THỊ MINH 6,0909883230
HÀ,NGUYỄN
KHÁNH LINH
361 Edit SAV3-06.06 TRƯƠNG CHÍ 903666630.091361
ĐỨC,LÊ QUANG
THÁI,NGUYỄN
QUANG THIÊN
362 Edit SAV3-06.07 HUỲNH MỸ 0974989889,0983943541, No

THANH,DƯƠNG 0938482855 Demand 

THANH
LONG,NGUYỄN THỊ
NGỌC NHI
363 Edit SAV3-06.08 ĐỖ THỊ 0974989889,0909333322, No

OANH,PHẠM 0937001967 Demand 

HỒNG
NHUNG,NGUYỄN
THỊ THU THÙY
364 Edit SAV3-06.09 ĐỖ THỊ 0947261439,0903721895s Sold 
OANH,PHAN old,0901067799
THÀNH
NGUYỆN,LƯƠNG
THỊ NGỌC HUYÊN

365 Edit SAV3-06.11 NGUYỄN VĂN 0908684675,0903579430


ĐANG,TRẦN THỊ wrnumber
KIM DUNG
366 Edit SAV3-06.11 ĐỖ HUỲNH 908275937 For Rent 
THANH TUYỀN
367 Edit SAV3-06.12 DỊP LÂM 974989889.090919
MAI,TRẦN VĂN
NUÔI
368 Edit SAV3-06.13 ĐỖ THỊ OANH 908684675
369 Edit SAV3-07.01 TRẦN VIỆT HÀ 886626781
370 Edit SAV3-07.02 TRẦN THỊ 903139477 No
PHƯƠNG LAN Demand 

371 Edit SAV3-07.03 NGUYỄN VĂN KẾ 904752226 No


Demand 

372 Edit SAV3-07.04 LÊ THỊ THÀNH 904114929


373 Edit SAV3-07.05 TRƯƠNG MINH 908754464
HÙNG
374 Edit SAV3-08.03 NGUYỄN MẠNH 904347913 For
CƯƠNG Rent For
Sale 

375 Edit SAV3-08.06 LƯU ĐÌNH THÔNG 903648689 Not


Handover
Yet 
376 Edit SAV3-09.04 NGUYỄN THỊ KIỀU 933900720 Not
Handover
PHƯƠNG
Yet 

377 Edit SAV3-11.02 NGUYỄN THỊ THU 938711699 For Sale 

378 Edit SAV3-11.03 ĐO TIẾN TOÀN 979712228 For Sale 


379 Edit SAV3-11.03 TRẦN ĐỨC HUY 906688886 No
Demand 

380 Edit SAV3-11.06 TRẦN THỊ THU HÀ 937246024 For Rent 

381 Edit SAV3-12.01 HOÀNG ĐỨC 969915625


PHƯƠNG
382 Edit SAV3-12.02 NGUYỄN HOÀNG 938113990
NIM PHA

383 Edit SAV3-12.03 BÙI THỊ Ý NHƯ 903981618 No


Demand 

384 Edit SAV3-12.04 PHẠM TRÚC 933705711 No


PHƯƠNG Demand 

385 Edit SAV3-12.06 TÔ THỊ THANH 903399339


THẢO
386 Edit SAV3-12.07 NGUYỄN THỊ 946838805
HỒNG PHƯỜNG
387 Edit SAV3-12.08 CAO THANH BÌNH 905922273 No
Demand 

388 Edit SAV3-12.09 NGUYEN THI THUY 61450636262

389 Edit SAV3-12.10 VŨ ĐÌNH TUẤN 906695774 Not For


Rent 

390 Edit SAV3-12.11 NGUYEỄN THỊ 918011399 No


HÒA Demand 

391 Edit SAV3-12.12 NGUYEỄN THỊ 818028267814


NGỌC PHƯỚC
392 Edit SAV3-13.01 NGÔ VĂN DŨNG 0948471559sold Sold 

393 Edit SAV3-13.02 PHẠM QUỐC THÁI 0909357999sold Sold 

394 Edit SAV3-13.03 NGUYEỄN THỊ 0983022486sold Sold 


CẨM TÚ
395 Edit SAV3-13.04 VŨ THỊ THÚY HÀ 983722499
396 Edit SAV3-13.05 NGUYEỄN THỊ ĐỖ 395448899
UYÊN
397 Edit SAV3-13.06 TÔN TRÚC LIÊN 944843174
398 Edit SAV3-13.07 NGUYỄN HOÀNG 904287922.091876 No
LONG ,PHAN BẢO Demand 

VINH
399 Edit SAV3-13.08 TRỊNH MINH 989021735
NHẬT
400 Edit SAV3-13.09 TRẦN THIÊN TRIÊU 904346805

401 Edit SAV3-13.10 LÊ QUANG THANH 919794012 No


Demand 

402 Edit SAV3-13.11 LÊ CÔNG HOÀN 938061163 No


Demand 

403 Edit SAV3-13.13 PHAN LÊ HẠNH 938266856


404 Edit SAV3-14.01 NGUYỄN NGỌC 933265399
ĐAN
405 Edit SAV3-14.02 VŨ NGỌC DŨNG 0919404288sold Sold 

406 Edit SAV3-14.03 KIM SUNG HI 982278190


407 Edit SAV3-14.04 ĐÀO THỊ KIM 908035388
HUYÊN
408 Edit SAV3-14.05 NGUYỄN HẢI LIÊN 908892268

409 Edit SAV3-14.06 HUỲNH THỊ BÍCH 929008888


NGÂN
410 Edit SAV3-14.07 VŨ LÊ HÒA 988080899 Not For
Rent 

411 Edit SAV3-14.08 TÔ THỊ THANH 903399339


THẢO
412 Edit SAV3-14.10 VŨ THỊ LAN 858711451
HƯƠNG
413 Edit SAV3-14.12 NGUYỄN THỊ THU 903806300

414 Edit SAV3-14.13 BÙI KIM KHA 933805678
415 Edit SAV3-15.01 NGUYỄN CHÍ 903995666.093842
THIỆN,NGUYỄN
NGỌC BẢO
416 Edit SAV3-15.02 PHAMJ KIM 934344545.090892
NGÂN,LEE
MYPANG
417 Edit SAV3-15.03 VŨ THỊ HƯƠNG 0909625262sold Sold 

418 Edit SAV3-15.04 ĐINH NGUYỄN AN 945557799 No


XUÂN Demand 

419 Edit SAV3-15.05 NGUYỄN ĐÌNH 936281879


THU
420 Edit SAV3-15.07 CHÂU TRẦN 939733777 No
TRUNG TÍN Demand 

421 Edit SAV3-15.08 VŨ THỊ HƯƠNG 909625262 No


Demand 

422 Edit SAV3-15.09 NGUYỄN TÀI NAM 903926174

423 Edit SAV3-15.10 BÙI TUẤN ANH 914297513


424 Edit SAV3-15.11 NGUYỄN HỒNG 908511655
THÙY
425 Edit SAV3-15.12 NGUYỄN THỊ THÙY 917189977
ANH
426 Edit SAV3-15.13 TRẦN KIỀU LAN 932531453
427 Edit SAV3-16.01 LƯU THỊ XUÂN LAI 982233750

428 Edit SAV3-16.02 NGUYỄN THỊ 972118945 No


HOÀNG YÊN Demand 

429 Edit SAV3-16.03 VƯƠNG THU 902577198.090374


THẢO,NGUYỄN THỊ
DỰ,BÙI THỊ KIM
NHUNG
430 Edit SAV3-16.04 NGUYỄN KHÂM 0918499199,0913947782,
SƠN,NGUYỄN THỊ 0917345555
HƯƠNG THỦY ,BÙI
THỊ NGỌC DIỆP

431 Edit SAV3-16.05 ĐỖ THỊ TUYẾT 0937478979,0908173205, No

MINH,PHẠM THỊ 0906684160 Demand 

BẢO ĐỨC,NGUYỄN
THỊ HƯỜNG
432 Edit SAV3-16.06 VÕ THỊ LƯU 0915817379,0963753570,
BÍCH,LÊ PHAN 0988855138
ANH ,TỐNG THỊ
MINH CÚC
433 Edit SAV3-16.07 HỒ THỊ THU 0905165409,0767009412, No

YẾN,TRẦN THỊ 0913626111,0906731379 Demand 

THANH TÂM,VÕ
HUYỀN
TRANG,CTY SONG
PHÚC KHANG

434 Edit SAV3-16.08 ĐÀO THỊ VIỆT 0909345697,0947012211,


HÀ,KOU CHE 01285634034
WEI,PHAN THỊ KIM
YẾN
435 Edit SAV3-16.09 PHÚ GIA 908329658
NGUYỄN,TRẦN
NGỌC HUY
436 Edit SAV3-16.10 ĐOÀN THỊ BẠCH 903308811.093832 No
LIÊN,TRẦN THỊ Demand 

NGỌC YẾN
437 Edit SAV3-16.12 NGUYỄN VIẾT 938683016.090395 No
ĐỘ,HOÀNG THỊ Demand 

XUÂN MAI
438 Edit SAV3-16.13 ĐINH THỊ BÍCH 912397576
HOA
439 Edit SAV3-16.14 HOÀNG PHƯƠNG 903944762
THẢO
440 Edit SAV3-17.01 NGUYỄN NHỰT 0907267261,0933805678, Landlord

VINH,BÙI KIM 0909142007 Living 

KHA,NGUYỄN
NGUYÊN QUANG
441 Edit SAV3-17.05 CTY TINH 0902747595,0902728949,
NHÂN,PHẠM LÊ 0909210560
VÂN,NGUYỄN
PHƯƠNG UYÊN
442 Edit SAV3-17.07 LÊ THỊ 909959675.091912 No
MÙI,NGUYỄN Demand 

THANH TUẤN
443 Edit SAV3-17.08 LÊ VĂN 909201560
HIẾU,NGUYỄN
PHƯƠNG UYÊN
444 Edit SAV3-17.09 NGUYỄN THỊ THU 0913555130,+658157242
HẰNG,TRẦN TRIỆU 6
THANH HÀ

445 Edit SAV3-17.10 BÙI THỊ HẠ 918787738.012833 Not For


NGÂN,KWAN SIN Rent 

446 Edit SAV3-17.11 ĐOÀN THỊ THANH 985301834.090339


TRANG,TÔ THỊ
THANH THẢO

447 Edit SAV3-17.12 LEÊ NGUYÊN 903882271


NGỌC TRÂN
448 Edit SAV3-18.01 NGUYỄN THỊ 908480288
HẠNH PHƯỚC
449 Edit SAV3-18.02 NGUYỄN VĂN TẦN 984180882 Landlord
Living 

450 Edit SAV3-18.03 BÙI ĐÌNH THOẠI 909586677 No


Demand 

451 Edit SAV3-18.04 TRẦN THỊ SỚM 983088686 Not


Handover
Yet 

452 Edit SAV3-18.05 NGUYỄN ĐỨC AN 934366369

453 Edit SAV3-18.06 ĐINH THỊ BÍCH 934454333 No


NGỌC Demand 

454 Edit SAV3-18.08 VÕ THỊ KIM 909814589


TRANG
455 Edit SAV3-18.09 VĂN THỊ THÙY 986526968
LINH
456 Edit SAV3-18.10 NGUYỄN THỊ 909785780
PHƯƠNG
457 Edit SAV3-18.11 BÙI KIM KHA 933305678
458 Edit SAV3-18.12 NGUYỄN THỊ 912033224
HƯƠNG NGA
459 Edit SAV3-19.01 HUỲNH PHƯƠNG 919266878
THẢO
460 Edit SAV3-19.02 NGUYỄN ANH 904184842 Not
Handover
QUÂN
Yet 

461 Edit SAV3-19.03 MẠNH THỊ SOA 912516754 Rented 


462 Edit SAV3-19.05 PHẠM PHƯƠNG 906806789 For Sale 
ANH
463 Edit SAV3-19.06 NGUYỄN KIM 906806789 No
HƯƠNG Demand 

464 Edit SAV3-19.07 NGUYỄN XUÂN 932651575


HÒA
465 Edit SAV3-19.09 HUỲNH PHƯƠNG 919266878
THẢO
466 Edit SAV3-19.10 CAO NGỌC HÂN 982683322
467 Edit SAV3-19.11 BÙI KIM KHA 933805678
468 Edit SAV3-20.01 TRƯƠNG THỊ 909242028
THANH THÚY
469 Edit SAV3-20.02 NGUYỄN HOÀNG 0909613396sold Sold 

470 Edit SAV3-20.03 NGUYỄN THỊ 372666171
QUỲNH AN
471 Edit SAV3-20.04 TRƯƠNG QUỐC 913147807
HẠO
472 Edit SAV3-20.05 NGUYỄN THỊ 989892915.090394
HỒNG
HẠNH,TRẦN
KHÁNH ĐẠT
473 Edit SAV3-20.06 VƯU TRÚC MAI 909191548 For Rent 
474 Edit SAV3-20.08 NGUYỄN THỊ VÂN 0904783778sold Sold 
ANH
475 Edit SAV3-20.09 TRẦN HUY THÁI 792346879
SƠN
476 Edit SAV3-20.10 NGUYỄN TRÚC 903445543 No
HIỀN Demand 

477 Edit SAV3-20.12 VÕ QUẾ ANH 938080663


478 Edit SAV3-21.02 HỒ TRỌNG BÌNH 913925833 No
Demand 

479 Edit SAV3-21.03 NGUYỄN THỊ 913158644 No


PHƯƠNG ĐÀI Demand 
480 Edit SAV3-21.04 NGUYỄN VĂN THI 903816219 Landlord
Living 

481 Edit SAV3-21.05 PHẠM NGỌC 908431424 No


HÙNG Demand 

482 Edit SAV3-21.06 VƯU NGỌC BÍCH 903882228


483 Edit SAV3-21.08 HOÀNG KHÁNH 975406150
TRÂN
484 Edit SAV3-21.09 NGUYỄN DUY 985584999 For Rent 
QUYẾT
485 Edit SAV3-21.10 BÙI THỊ KIM DUNG 0936121172sold Sold 

486 Edit SAV3-21.12 NGUYỄN VĂN HÊN 913389777 Not


Handover
Yet 

487 Edit SAV3-22.01 DƯƠNG THỊ 919510345


PHƯƠNG THẢO
488 Edit SAV3-22.02 TRẦN THỊ TIỆP 934490949 Not For
Rent 

489 Edit SAV3-22.03 ĐINH KHÔI VỸ 963138328 For Rent 


490 Edit SAV3-22.04 HUỲNH THỊ PHI 973566391 Not
Handover
LOAN
Yet 

491 Edit SAV3-22.05 VÕ NGỌC MINH 938880801


KHIÊM
492 Edit SAV3-22.06 PHẠM VIỆT BẮC 0937460899sold Sold 

493 Edit SAV3-22.08 NGUYỄN THỊ ÁNH 9033582407


NGUYỆT
494 Edit SAV3-22.09 NGUYỄN LÊ THIỆN 985586911
PHƯƠNG
495 Edit SAV3-22.10 NGÔ HÙNG KÝ 902863899
496 Edit SAV3-22.11 NGUYỄN ĐỨC 908121545 No
MINH Demand 

497 Edit SAV3-23.01 DANH VIỆT DUNG 989105598

498 Edit SAV3-23.05 TỪ ĐỨC TOÀN 938836336


499 Edit SAV3-23.08 DƯƠNG NGỌC HẢI 933321967 No
Demand 

500 Edit SAV3-23.12 NGÔ HUY CẬN 918264958 For Sale 


501 Edit SAV3-24.01 VŨ HOÀNG THU 902542255 For Rent 
TRANG
502 Edit SAV3-24.04 NGUYỄN THU 913272040
HƯƠNG
503 Edit SAV3-24.05 THÁI DOÃN HÙNG 913713978

504 Edit SAV3-24.06 TRÌNH VŨ THIÊN 0903388783sold Sold 

505 Edit SAV3-24.07 CAO THỊ MINH 1678855123 Rented 


DIỄM
506 Edit SAV3-24.09 PHAN THỊ BÍCH 917712288
NGA
507 Edit SAV3-24.10 PHẠM THỊ HỒNG 0913686546SOLD Sold 
VÂN
508 Edit SAV3-24.11 LÂM ĐẠI DƯƠNG 901496699 No
Demand 
509 Edit SAV3-28.12 NGUYỄN TRANG 917030397 For Rent 
ĐÀI
510 Edit SAV3-30.04 HOÀNG NAM 988328836 Not
Handover
Yet 

511 Edit SAV3-30.06 LƯU NHÃ TÂY 903742989 For Rent 


512 Edit SAV4-02.02 ĐINH TRỌNG 918904644
NGHĨA
513 Edit SAV4-02.03 TRẦN THANH 912128403.090661
LÂM,TRẦN THỊ KIM
THANH
514 Edit SAV4-02.04 NGUYỄN HỒNG 938473927.09189
SINH,ĐINH TRỌNG
NGHĨA
515 Edit SAV4-02.05 NGUYỄN THỊ MỸ 974889998.090391
TRÂM,BÙI PHI
HÙNG
516 Edit SAV4-02.07 LÊ THANH LỆ 0918349929,0983123454S Sold 
VÂN,NGUYỄN THỊ OLD
HẢI AN
517 Edit SAV4-02.09 ĐẶNG VŨ KHỞI,LÊ 762055479.093646
THỊ LIÊN
518 Edit SAV4-02.10 ĐẶNG THU HÀ 908450086
519 Edit SAV4-02.11 NGUYỄN THỊ 908397939
THANH THỦY
520 Edit SAV4-02.12 TRỊNH THỊ MAI 915391059 Rented 
TRÂM
521 Edit SAV4-02.13 LÊ THỊ HỒNG 0903602208sold Sold 
HẠNH
522 Edit SAV4-02.14 LƯU THẾ TÙNG 908260625
523 Edit SAV4-02.16 NGÔ VĂN THANH 918180479

524 Edit SAV4-02.17 NGUYỄN ĐẠI VĂN 975324488 No


Demand 

525 Edit SAV4-02.18 DƯƠNG THỊ 913749121


PHƯƠNG THẢO
526 Edit SAV4-02.20 PHẠM THỊ THU 914755179
ĐƯỜNG
527 Edit SAV4-02.21 DƯƠNG THỊ 909025879
THANH THANH
528 Edit SAV4-02.23 CAO THỊ VÂN ANH 908665780

529 Edit SAV4-02.24 BÙI THU THỦY 903867159 No


Demand 

530 Edit SAV4-02.25 HOÀNG THỊ LOAN 918481855

531 Edit SAV4-02.27 HUỲNH ĐĂNG 903947369 No


LONG Demand 

532 Edit SAV4-02.28 HUỲNH THỊ LÝ 903109246


533 Edit SAV4-02.29 HUỲNH THỊ VÂN 838993086
ANH
534 Edit SAV4-02.31 TRẦN THỊ NGỌC 909122458 For Sale 
MAI
535 Edit SAV4-02.32 ĐOÀN THỊ BẠCH 764449139
LIÊN
536 Edit SAV4-02.33 NGUYỄN ANH 903363726
KHOA
537 Edit SAV4-02.34 LÊ HOÀI PHƯƠNG 967218888

538 Edit SAV4-02.35 VÕ THỊ NGỌC 911138811 No


HƯỜNG Demand 

539 Edit SAV4-02.38 NGUYỂN THỊ 903098418 No


HÔNG ANH Demand 
540 Edit SAV4-02.39 NGUYỄN THỊ 918002381
MINH THƯ
541 Edit SAV4-02.40 NGÔ XUÂN 0913973359this,09389317 For Rent 
ĐÀO,CAO TRUNG 50,0908765443
NGHĨA,NGUYỄN
CHÂU HÀNG CHI

542 Edit SAV4-02.42 NGUYỄN THỊ 908829179 For Rent 


PHƯƠNG
543 Edit SAV4-02.42 TRỊNH THỊ THÚY 903874244
HẰNG
544 Edit SAV4-02.43 VÕ THÙY HÀ 0909539954sold Sold 

545 Edit SAV4-02.44 LÂM THỊ HỒNG 903698466 No


NHUNG Demand 

546 Edit SAV4-02.45 VŨ THỊ MINH HÀ 852059979


547 Edit SAV4-02.46 PHẠM THỊ HỒNG 949220991 No
NHUNG Demand 

548 Edit SAV4-02.47 GIANG HOÀNG 918843843


HẢI
549 Edit SAV4-03.01 HỒNG THỊ KIM 903885535.09099
TUYẾN,TRỊNH
THANH PHỐI
550 Edit SAV4-03.02 HOÀNG THỊ 0903123320 0913606639 Consider 
NHÂN,NGÔ MAI
HOÀNG YẾN
551 Edit SAV4-03.03 NGUYỄN THỊ ANH 903709601.09798 No
THƯ,NGUYỄN Demand 

NHẬT QUỐC
TOÀN

552 Edit SAV4-03.04 TRỊNH PHƯƠNG 913247497.09798 No


ANH,NGUYỄN Demand 

NHẬT QUỐC
TOÀN
553 Edit SAV4-03.05 NGUYỄN THANH 01646248762,0903840950 No
HẰNG,TRẦN ANH ,0903357916 Demand 

VŨ ,TRẦN NHẬT
KHANH
554 Edit SAV4-03.06 ĐỖ THỊ THU ,
NGA,NGUYỄN 01646248762,0128888686
THANH HẰNG,HÀ 8
THỊ THU HƯƠNG

555 Edit SAV4-03.07 NGUYỄN THỊ LAN 0903668596,01646248762 No


HƯƠNG,NGUYỄN ,0988048818 Demand 

THANH
HẰNG,NGUYỂN
QUỲNH HƯƠNG

556 Edit SAV4-03.07 HUỲNH MINH 903302597.091326 No


CHƯƠNG,ĐOÀN Demand 

THÀNH THỊNH
557 Edit SAV4-03.08 NGUYỄN THANH 0913217519,0913845606, No

HẰNG ,VƯƠNG 0983152222 Demand 

QUẾ HƯƠNG
,NGUYỂN THỊ KIỀU
DIỄM
558 Edit SAV4-03.09 VÕ THỊ NHƯ 932473506.093505
QUỲNH,NGUYỂN
THỊ THU HẰNG
559 Edit SAV4-03.10 HUỲNH VĂN Ý 988662032.090333 No
,NGUYỄN QUANG Demand 

VINH
560 Edit SAV4-03.11 THÁI GIA CÁT 904133264.090974 No
VY,TRẦN XUÂN Demand 

ĐỨC
561 Edit SAV4-03.13 PHẠM HỒNG 912151522.090379 For Sale 
LIÊN,LEE DUKE
562 Edit SAV4-03.13 HỒ SỸ TIẾN 903404489
563 Edit SAV4-03.14 NGUYỂN HẠNH 913825829
DUNG
564 Edit SAV4-03.15 HUỲNH THANH 905866416
SƠN
565 Edit SAV4-03.16 ĐĂNG THÁI BÌNH 909937569
566 Edit SAV4-03.17 LỄ THỊ DIỆU PHÚ 903019095 No
Demand 
567 Edit SAV4-03.18 VÕ THỊ ĐOAN 903632589 No
TRINH Demand 

568 Edit SAV4-03.19 MAI THỊ CẨM LY 908629404


569 Edit SAV4-03.20 HOÀNG THỊ CẨM 908443344 No
TÚ Demand 

570 Edit SAV4-03.22 PHAN THỊ ÂN 983104430 For Rent 


571 Edit SAV4-03.23 NGUYỄN THỊ NĂM 786400661

572 Edit SAV4-03.25 TRẦN XUÂN 918636466 No


PHƯƠNG TRÀ Demand 

573 Edit SAV4-03.26 NGUYỄN THÙY 983323679 For Sale 


HẠNH
574 Edit SAV4-03.27 VŨ THỊ KIM THU 908873428 No
Demand 

575 Edit SAV4-03.27 NGUYỄN DUY 933191170.090572 For Rent 


KHANG,LƯƠNG
TRỌNG HIẾU
576 Edit SAV4-03.28 NGUYỄN DUY 933191170 For Rent 
KHANG,
577 Edit SAV4-03.29 NGUYỄN DUY 933191170 For Rent 
KHANG,
578 Edit SAV4-03.30 LẠI THỊ KHÁNH 366024115
TRÂM
579 Edit SAV4-03.31 TÌNH EM 908474755
580 Edit SAV4-03.32 PHẠM HOÀN GIA 937113295 No
Demand 

581 Edit SAV4-03.33 GIANG THỊ DIỆU 988083889


582 Edit SAV4-03.34 ĐĂNG NHƯ HOA 938918364 No
Demand 

583 Edit SAV4-03.35 NGUYỄN NGỌC 903134617


KHÁNH VÂN
584 Edit SAV4-03.36 HO TRONG MINH 909234734 Landlord
Living 

585 Edit SAV4-03.37 HÀ ANH ĐỨC 983987991


586 Edit SAV4-03.38 PHẠM VŨ 918114242
PHƯƠNG
587 Edit SAV4-03.40 NGUYỄN THỊ HẢI 909694489
VÂN
588 Edit SAV4-03.41 LÊ THỊ PHÚC 918468565 No
Demand 

589 Edit SAV4-03.42 LƯU THỊ BẢO LIÊN 903037071

590 Edit SAV4-03.43 TRẦN THỊ THU 776702615 Rented 


VÂN
591 Edit SAV4-03.45 TRẦN QUỐC 917369466
ĐOÀN
592 Edit SAV4-03.46 LƯU THỊ THU 938479239
TRANG
593 Edit SAV4-04.02 THIÊU NGỌC 908595994
HUYỀN
594 Edit SAV4-06.02 NGUYỄN THỊ VINH 913677878

595 Edit SAV4-06.03 VĂN HỒNG NGÔN 983493979

596 Edit SAV4-06.05 HUỲNH LỆ MI 917687078


597 Edit SAV4-06.09 TRẦN THỊ THỦY 968174768 No
Demand 

598 Edit SAV4-06.11 ĐÀO THỊ HỒNG 903318855 Not


Handover
ANH
Yet 

599 Edit SAV4-06.12 LÊ THI KIM 834077695 For Rent 


NHUNG
600 Edit SAV4-07.02 NGUYỄN QUỐC 908390306 For Sale 
ĐỊNH
601 Edit SAV4-07.03 NGUYỄN THỊ THU 978957588

602 Edit SAV4-07.05 CAO THỊ HỒNG 907065828 For Rent 
HẠNH
603 Edit SAV4-07.06 TRẦN TU ĐỆ 909545888 No
Demand 

604 Edit SAV4-07.09 NGÔ THỊ BÍCH 903951715


LIÊN
605 Edit SAV4-07.10 NGUYỄN THỊ 0938976568sold Sold 
THANH BÌNH
606 Edit SAV4-07.11 LÊ THẾ CƯỜNG 985991111 No
Demand 

607 Edit SAV4-07.12 LÊ THỊ KIM THANH 903768832 Rented 


608 Edit SAV4-08.02 NGUYỄN THỊ ANH 906811021 Rented 
THƯ
609 Edit SAV4-08.03 ĐÀO TRỌNG VĨNH 902727667
LỘC
610 Edit SAV4-08.04 BÙI YẾN NHI 949010666 Not
Handover
Yet 

611 Edit SAV4-08.06 THÁI HOÀNG 839153888 No


THỦY Demand 

612 Edit SAV4-08.07 TRẦN NGUYỄN 988160479


CHÍ THIỆN
613 Edit SAV4-08.10 DƯƠNG THỊ 908250106
THƯƠNG
614 Edit SAV4-08.11 THÁI HOÀNG 988008081
CHUNG
615 Edit SAV4-08.12 LÂM CHÁNH THI 906733663
616 Edit SAV4-09.01 TRẦN TRÁC VIỆT 938233599 No
ĐỨC Demand 

617 Edit SAV4-09.02 MAI THẾ HOÀNG 936915287 No


Demand 

618 Edit SAV4-09.04 HỒ XUÂN NHƯ 982033495.09038 No


THẢO,TRẦN PHÚC Demand 

LONG
619 Edit SAV4-09.05 NGUYỄN ĐĂNG 974756979 No
CHIẾN Demand 

620 Edit SAV4-09.06 BÙI ĐÌNH THI 936595978


621 Edit SAV4-09.07 TRẦN VĂN THÀNH 0916416663sold Sold 

622 Edit SAV4-09.08 ĐỖ THÙY LINH 982727084


623 Edit SAV4-09.10 DƯƠNG KIM ANH 986222324

624 Edit SAV4-09.12 TRẦN HỒNG 903928228 No


NGỌC Demand 

625 Edit SAV4-10.01 NGUYỄN ĐỨC 933245297 For Rent 


NGUYÊN
626 Edit SAV4-10.02 DƯƠNG THỊ HÀ 908792651 For Rent 
GIANG
627 Edit SAV4-10.03 TRẦN THỊ THU 907847048
HIỀN
628 Edit SAV4-10.04 ĐỖ THỊ THÙY 972022501
PHƯƠNG
629 Edit SAV4-10.05 CÔ THÚY 903030054 For Rent 
630 Edit SAV4-10.06 VÕ HẢI SƠN 936680885
631 Edit SAV4-10.07 ĐẶNG QUỐC 908613654
HOÀN
632 Edit SAV4-10.08 LÊ TUẤN ANH 908090890 Not For
Rent 

633 Edit SAV4-10.09 GIÁP VĂN BIÊN 918011312 No


Demand 

634 Edit SAV4-10.10 NGUYỄN THỊ ANH 903807318 Rented 


ĐÀO
635 Edit SAV4-10.11 NGUYỄN THANH 904587348 For Sale 
NAM
636 Edit SAV4-10.12 HOÀNG KIM 909093248
NGÂN
637 Edit SAV4-11.02 NGUYỄN THANH 906552999 No
XUÂN Demand 

638 Edit SAV4-11.03 TRẦN KIM PHONG 363452630 For Rent 


NHÂN
639 Edit SAV4-11.04 PHAN THỊ MINH 913910185
640 Edit SAV4-11.05 HOÀNG MINH 0937807999sold,0122255 Sold 
TÂN,NGUYỄN 5666
TUẤN ANH
641 Edit SAV4-11.06 NGUYỄN THỊ TÔN 909632162

642 Edit SAV4-11.07 NGUYỄN THỊ THÚY 975550536


MAI
643 Edit SAV4-11.08 NGUYỄN QUANG 937313073 No
VINH Demand 

644 Edit SAV4-11.09 VŨ NGỌC THẢO 908005403


645 Edit SAV4-11.10 PHAN THANH NHI 0903094999sold Sold 

646 Edit SAV4-11.11 VŨ THỊ THÙY MAI 916628232


647 Edit SAV4-11.12 PHAN THỊ THĂNG 982519699
LONG
648 Edit SAV4-12.01 TRỊNH THỊ THU 916658888 No
THỦY Demand 
649 Edit SAV4-12.03 DƯƠNG THÀNH 903952255
KHUẤN
650 Edit SAV4-12.04 PHAN VĂN 0902751969sold,0938866 Sold 
PHÚC,PHẠM VIỆT 966
PHONG
651 Edit SAV4-12.06 TRẦN THỊ TUYẾT 906917777.091384 Rented 
MAI,LÊ ĐĂNG
CHÍNH
652 Edit SAV4-12.07 ĐỖ THỊ HIỀN,TRẦN 0981686359SOLD Sold 
HOÀNG DŨNG 0933335999

653 Edit SAV4-12.09 ĐOÀN HẢI HÀ 934011278 No


Demand 
654 Edit SAV4-12.10 PHẠM THỊ THU 919884225 No
DUNG Demand 

655 Edit SAV4-12.11 NGUYỄN NGỌC 906687708


THÙY TRÂM
656 Edit SAV4-12.12 PHAN HOÀNG VŨ 966136898

657 Edit SAV4-13.01 NGUYỄN QUANG 937313073 No


VINH Demand 

658 Edit SAV4-13.03 UÔNG XUÂN THỌ 982524554 For Sale 

659 Edit SAV4-13.04 LÊ XUÂN 949928198.090334


DINH,TRẦN PHẠM
DIỄM THÙY

660 Edit SAV4-13.05 NGUYỄN ANH 908618777 No


DŨNG Demand 

661 Edit SAV4-13.06 VÕ DUY HƯNG,VŨ 902495680.090859


THỊ HỒNG HÀ

662 Edit SAV4-13.07 TRẦN THỊ SUYẾN 769066454


663 Edit SAV4-13.10 HUỲNH MINH 987138796
ĐẠO
664 Edit SAV4-13.12 HUỲNH THỊ 909440969 No
HƯƠNG TRÀ Demand 
665 Edit SAV4-14.03 LÊ HỮU 0979682299,0903428747s Sold 
NGHĨA,NGUYỄN old
THỊ HẢI YẾN
666 Edit SAV4-14.04 DƯƠNG ANH 932944944.09886 No
TÚ,NGUYỄN NGỌC Demand 


667 Edit SAV4-14.05 NGUYỄN KHOA 0937490479,0908053422, No

DANH,NGUYỄN 0919040678 Demand 

THỊ VÂN
TRÚC,QUÁCH
THÙY UYÊN CHI
668 Edit SAV4-14.06 MAI THẾ HOÀNG 936915287 No
Demand 

669 Edit SAV4-14.07 VŨ THỊ KIM 996652204.0938


THOA,LÊ HỒNG
TRIỀU
670 Edit SAV4-14.08 VÕ VĂN KHÔI 908805969 No
Demand 

671 Edit SAV4-14.09 NGUYỄN THỊ 913917107 No


MINH TRANG Demand 

672 Edit SAV4-14.10 NGUYỄN HỒNG 913734634 No


HẢI Demand 

673 Edit SAV4-14.11 VŨ VĂN CỐM 918455155


674 Edit SAV4-14.12 NGUYỄN THỊ YẾN 913010182 No
NHI Demand 

675 Edit SAV4-15.01 ĐỖ THỊ THÚY 903030054


676 Edit SAV4-15.02 CHU THỊ PHƯƠNG 918171717

677 Edit SAV4-15.02 CHU THỊ PHƯƠNG 918171717 For Rent 

678 Edit SAV4-15.03 NGUYỄN KIỀU 945005317


GIANG
679 Edit SAV4-15.04 NGUYỄN THỊ 972541199 No
MINH Demand 

680 Edit SAV4-15.05 NGUYỄN HỒNG 913136918 No


CHÂU Demand 

681 Edit SAV4-15.07 NGUYỄN MINH 988207474


TUẤN
682 Edit SAV4-15.08 NGUYỄN THỊ HIỀN 343174938
ĐỆ
683 Edit SAV4-15.09 HỒ THỊ KIM LOAN 939193945

684 Edit SAV4-15.10 NGUYỄN THỊ 913923898


TRƯỜNG
685 Edit SAV4-15.11 LÊ HỮU TÌNH 0903903706sold Sold 

686 Edit SAV4-15.12 ĐẶNG ANH THƯ 987763228 Rented 


687 Edit SAV4-16.01 NGUYỄN THỊ BÍCH 903722733
LOAN
688 Edit SAV4-16.02 NGUYỄN THỊ SƠN 838222490

689 Edit SAV4-16.03 NGUYỄN HỮU 902890258


KHOA
690 Edit SAV4-16.04 TRẦN MINH TRÍ 988727727
691 Edit SAV4-16.05 NGUYỄN THỊ BẠCH 982095794 Not
Handover
TUYẾT
Yet 

692 Edit SAV4-16.06 NGUYỄN ANH 934344545.098327


TUẤN,PHAN THỊ
THANH NHÃ
693 Edit SAV4-16.07 LƯƠNG THỊ 989014772.090358 No
THANH Demand 

TUYẾT,NGUYỄN
THÀNH NGỌC
694 Edit SAV4-16.08 TRẦN QUANG 915578067.091329 Not For
MINH,HOÀNG HẢI Rent 

695 Edit SAV4-16.10 NGUYỄN VĂN 0389155559SOLD,098908 Sold 


NHƠN,NGUYỄN 0703
THẾ TRỌNG
696 Edit SAV4-16.11 NGUYỄN THỊ THU 978957588.098848 No
HÀ,HOÀNG Demand 

THÀNH NHƠN
697 Edit SAV4-16.12 NGUYỄN NGỌC 937627527.09158 No
HẢI,TẰNG THANH Demand 

VẦN
698 Edit SAV4-16.13 NGUYỄN THỊ 903131677 No
NGỌC TRONG Demand 
699 Edit SAV4-16.14 TRẦN THỊ TIN 933281966 No
Demand 

700 Edit SAV4-17.01 TRẦN NGỌC THỦY 918267828 For Sale 

701 Edit SAV4-17.02 NGUYỄN THỊ MAI 917413545


702 Edit SAV4-17.03 NGUYỄN HUY 908159939.098222
TRỌNG,LÊ THỊ BÉ
703 Edit SAV4-17.04 HỒ THỊ THANH 908483083.098312 No
DUNG,LÊ THỊ THU Demand 

HẰNG
704 Edit SAV4-17.04 DƯƠNG QUỐC 982225506.091347 For Sale 
VỤ,THẠCH LÊ
PHƯỚC
705 Edit SAV4-17.05 ĐỖ DUY 908483083.090365 No
ANH,TRẦN THỊ Demand 

SƯƠNG
706 Edit SAV4-17.06 ĐỖ DUY 963526228.091847 Rented 
ANH,HUỲNH TIỂU
BÌNH
707 Edit SAV4-17.07 NGUYỄN ĐỨC 972717788.093731 No
HẬU,NGUYỄN Demand 

QUANG VINH
708 Edit SAV4-17.08 TRẦN PHƯƠNG 903428408.01689 No
MY,NGUYỄN THỊ Demand 

BÍCH HIỀN
709 Edit SAV4-17.08 NGUYEỄN THỊ 389079879 For Rent 
BÍCH HIỀN
710 Edit SAV4-17.09 PHẠM THỊ CÚC,LÊ 346248762.093835 No
THỊ HẰNG Demand 

711 Edit SAV4-17.10 LÊ QUANG HƯNG 0909279159SOLD Sold 

712 Edit SAV4-17.11 PHAM NGỌC 908008801


CHẤN
713 Edit SAV4-17.12 TRẦN AN HÀ 912062035
714 Edit SAV4-18.01 LƯU THỊ MINH 919512336.090381 No
HIỀN,NGUYỄN Demand 

THANH HẰNG
715 Edit SAV4-18.02 PHẠM CHÂN 909286767 For Rent 
QUANG,NGUYỄN
MẠNH ĐẠT
716 Edit SAV4-18.03 ĐỖ NGỌC SƠN 983197369.090391 No
,ĐỖ THỊ BÍCH Demand 

NGỌC
717 Edit SAV4-18.04 LÊ THỊ PHƯƠNG 346248762.09083 No
HẠNH,BÙI THỊ Demand 

LIÊN THỦY
718 Edit SAV4-18.05 LÊ THỊ MAI TRANG 934942728 Rented 

719 Edit SAV4-18.06 NGUYỄN THỊ 912239092


PHƯƠNG ĐÀI
720 Edit SAV4-18.07 NGUYỄN HUỲNH 0908833712SOLD Sold 
BÍCH HUỆ

721 Edit SAV4-18.08 TRẦN THỊ QUÝ 938031291 Not


Handover
Yet 

722 Edit SAV4-18.09 LÊ VŨ MINH 983801518 For Rent 


723 Edit SAV4-18.10 TÔN THẤT HÙNG 973129191
724 Edit SAV4-18.11 TRƯƠNG THỊ 903803868
HỒNG
725 Edit SAV4-18.12 NGUYỄN THỊ 908206839
NGÂN
726 Edit SAV4-19.01 LƯƠNG MỘNG 976906902
HOÀNG
727 Edit SAV4-19.02 NGUYỄN THU 985377046 No
HƯỜNG Demand 

728 Edit SAV4-19.03 NGUYỄN THÀNH 903585266 No


NGỌC Demand 

729 Edit SAV4-19.04 MAI XUÂN HOÀNG 977291111 No


Demand 

730 Edit SAV4-19.05 LÊ THỊ HỒNG 903090787 Not For


PHÚC Rent 

731 Edit SAV4-19.06 BÙI THỊ HOÀNG 909634663 For Rent 


VÂN
732 Edit SAV4-19.07 LÊ THỊ THẢO 918362606 For Sale 
QUYÊN
733 Edit SAV4-19.08 NGUYỄN TIẾN 903755661
DŨNG
734 Edit SAV4-19.09 TRẦN THỊ THU 942009333 Landlord
HƯƠNG Living 

735 Edit SAV4-19.10 PHAM THANH TÚ 0903802269SOLD Sold 

736 Edit SAV4-19.11 NGUYỄN VĂN 383721701


HOÀN
737 Edit SAV4-19.12 PHÙNG THỊ THÊM 913439922 For Rent 

738 Edit SAV4-20.02 NGUYỄN DỨC 0933805086SOLD Sold 


THAO
739 Edit SAV4-20.03 CAO THỊ NGỌC 904180178 For Rent 
ANH
740 Edit SAV4-20.04 NGUYỄN THỊ 904035756 No
MINH TUYỀN Demand 

741 Edit SAV4-20.05 TRƯƠNG QUỐC 916411318.090826 No


ĐẠT,PHẠM THỊ Demand 

THANH MAI
742 Edit SAV4-20.06 TRẦN MINH HIỀN 918229918
TRÍ
743 Edit SAV4-20.07 NGUYỄN TIẾN 903753125 For Rent 
THÀNH
744 Edit SAV4-20.08 LÊ NHẬT ANH 969414888 No
Demand 

745 Edit SAV4-20.09 TRƯƠNG BÍCH 909159139 Not For


ANH Rent 

746 Edit SAV4-20.10 ĐOÀN KIM YẾN 838155665 For Rent 


747 Edit SAV4-20.12 LÊ THỊ KIỀU 0913992606SOLD Sold 
PHƯƠNG
748 Edit SAV4-21.02 NGUYỄN THỊ THÙY 911466244
LINH
749 Edit SAV4-21.03 LÊ THI MÙI 982225506
750 Edit SAV4-21.05 LƯU THỊ BÍCH THU 908584356 No
Demand 

751 Edit SAV4-21.06 ĐÀO THANH 938965345 No


XUÂN Demand 

752 Edit SAV4-21.07 QUAN CHÍ THÀNH 902992251


753 Edit SAV4-21.10 NGUYỄN THỊ 908393233
PHƯƠNG LOAN
754 Edit SAV4-21.11 ĐỖ KIM SƠN 903044035
755 Edit SAV4-21.12 HOÀNG KIM 909093248 Rented 
NGÂN
756 Edit SAV4-22.01 TRẦN KHANG HUY 909999931

757 Edit SAV4-22.02 NGUYỄN DUY 908603871 Not


Handover
MINH
Yet 

758 Edit SAV4-22.03 HỒ ĐỨC LÂM 978721345 No


Demand 

759 Edit SAV4-22.04 NGUYỄN QUÝ 983688889


LINH
760 Edit SAV4-22.05 TRỊNH NGỌC 914730730 No
DƯƠNG Demand 

761 Edit SAV4-22.06 NGUYỄN MẠNH 838996596


TRÍ
762 Edit SAV4-22.07 LÊ TRỌNG HẬU 904347817 For Rent 
763 Edit SAV4-22.08 VÕ ĐÌNH CHÍN 903817833 Not
Handover
Yet 

764 Edit SAV4-22.09 MAI THỊ THẢO 913468091


765 Edit SAV4-22.11 MAI ANH 905776666 No
Demand 

766 Edit SAV4-22.12 PHAN XUÂN 903335185 For Rent 


DƯƠNG
767 Edit SAV4-25.05 NGÔ THỊ THU HÀ 904022240
768 Edit SAV4-25.06 ĐINH ĐỨC TOÀN 908218067
769 Edit SAV4-25.07 TRẦN THANH 977501111
KHÔI
770 Edit SAV4-25.08 TRẦN XUÂN 903875544 No
TRANG Demand 

771 Edit SAV4-25.09 TRẦN THUẬN HÒA 927281065 Rented 

772 Edit SAV4-25.10 TÔ ÁNH NGUYỆT 909396327


773 Edit SAV4-25.11 LÊ THỊ QUỲNH 976851135
TRANG
774 Edit SAV4-25.12 NGUYỄN MINH 983991803 Rented 
TUẤN
775 Edit SAV5-01.02 ĐỖ HỒNG VÂN 986263933
776 Edit SAV5-01.04 NGUYỄN THỊ 374022081 No
PHƯƠNG DUNG Demand 

777 Edit SAV5-01.04 LÊ NGỌC MINH 983314169 For Rent 


778 Edit SAV5-01.05 HUỲNH TẤN 901016888.090859 For Sale 
HƯNG,VŨ THỊ
HỒNG HÀ
779 Edit SAV5-01.05 NGUYỂN NHÃ 0909201560SOLD Sold 
UYÊN
780 Edit SAV5-01.06 TRẦN THỊ TUYẾT 906917777 For Rent 
MAI
781 Edit SAV5-01.07 NGUYỄN THỊ 918353359.090344 For Rent 
THANH
TRÚC,NGUYỄN THỊ
THƯ
782 Edit SAV5-01.07 VÕ HUYỀN TRANG 913626111 No
Demand 

783 Edit SAV5-01.08 MAI THỊ BÍCH 939536789 Landlord


PHƯƠNG Living 

784 Edit SAV5-01.09 TRẦN NGỌC HUY 912377080

785 Edit SAV5-01.10 NGUYỄN MINH 903408461 Landlord


LỢI Living 

786 Edit SAV5-01.11 PHAN THỊ NGỌC 938323539 For Rent 


YẾN
787 Edit SAV5-01.12 C AN 939121939 For Rent 
788 Edit SAV5-01.13 C AN 939121939 For Rent 
789 Edit SAV5-01.14 PHAN THỊ 0903952255,0931727162, For Rent 
ÂN,TRẦN NGỌC 01686230184
TRỌNG,ĐẶNG
ĐÌNH TUẤN
790 Edit SAV5-01.18 TRẦN DANH TẬP 902974586 For Rent 
791 Edit SAV5-01.24 CHU THỊ NGỌC 914323632 For Rent 
MAI
792 Edit SAV5-01.25 THÁI DOÃN HÙNG 913272540 For
Rent For
Sale 
793 Edit SAV5-02.02 NGUYỄN THANH 903335334
TÂM,PHẠM MAI
KHANH
794 Edit SAV5-02.03 LÊ KIM 906401404.090131 No
NGÂN,NGUYỄN Demand 

THỊ NHƯ QUỲNH


795 Edit SAV5-02.04 NGUYỄN CÔNG 903878968
NGỌC,HÀ XUÂN
THẠCH
796 Edit SAV5-02.05 TRỊNH THU ANH 966757935 No
Demand 

797 Edit SAV5-02.06 LÊ TUẤN HẢI 933747575


798 Edit SAV5-02.07 LÊ VIẾT TRƯỜNG 919190958 No
TÀI Demand 

799 Edit SAV5-02.08 NGUYỄN HUY 937000334


TRỌNG
800 Edit SAV5-02.09 HỒ THỊ THANH 908159939
DUNG
801 Edit SAV5-02.10 ĐỖ DUY ANH 908483083 No
Demand 

802 Edit SAV5-02.11 ĐỖ DUY ANH 908483083 No


Demand 

803 Edit SAV5-02.12 NGUYỄN ĐỨC HẬU 963526228 No


Demand 

804 Edit SAV5-02.13 TRẦN PHƯƠNG 972717788


MY
805 Edit SAV5-02.14 PHẠM THỊ CÚC 903428408 No
Demand 

806 Edit SAV5-02.15 NGUYỄN THANH 1646248762 No


HẰNG Demand 

807 Edit SAV5-02.16 PHẠM CHÂN 903812676 No


QUANG Demand 

808 Edit SAV5-02.17 ĐỖ NGỌC SƠN 84838466666


809 Edit SAV5-02.18 LÊ THỊ PHƯƠNG 983197369 No
HẠNH Demand 

810 Edit SAV5-02.19 NGUYỄN THANH 1646248762 No


HẰNG Demand 

811 Edit SAV5-02.20 NGYỄN VĂN 903711735


NGA,NGUYỄN
THANH HẰNG
812 Edit SAV5-02.21 HÀ TIỂU 918033003 No
ANH,NGUYỄN Demand 

THANH HẰNG
813 Edit SAV5-02.22 NGUYỄN VĂN 903962630
DŨNG,NGUYỄN
THANH HẰNG
814 Edit SAV5-02.23 NGUYỄN HÀ BẢO 903761093 No
NGỌC Demand 

815 Edit SAV5-02.24 LÊ HUY HOÀNG 905338888


816 Edit SAV5-02.25 PHAẠM THANH 903938409

817 Edit SAV5-02.26 CHEN SHULI 903002832
818 Edit SAV5-02.27 NGUYỄN THANH 937277477 For
HUYỀN Rent For
Sale 

819 Edit SAV5-02.28 HUỲNH THẢO 903955045 For Rent 


NGUYÊN,
820 Edit SAV5-03.01 VŨ NGỌC YẾN 912588880 No
Demand 

821 Edit SAV5-03.02 NGUYỄN THÚY 908884365


MAI
822 Edit SAV5-03.03 NGUYỄN LƯƠNG 902832144
ANH THƯ

823 Edit SAV5-03.04 PHẠM KIM HOA 918292999


824 Edit SAV5-03.05 ROH JI EUN 903785325
825 Edit SAV5-03.05 TRƯƠNG THANH 989798468 For Rent 
HOAN
826 Edit SAV5-03.06 PHẠM VĂN MINH 903942040

827 Edit SAV5-03.07 TRẦN THỊ NGỌC 908897339


BÍCH
828 Edit SAV5-03.08 TRƯƠNG PHƯƠNG 903700242
HẠNH
829 Edit SAV5-03.08 LÊ THỊ THU 903011568 For Rent 
HƯƠNG
830 Edit SAV5-03.09 NGUYỄN THỊ 903961444
MINH HIẾU,PHAN
THỊ MỸ PHƯỢNG

831 Edit SAV5-03.10 LÊ THỊ MỸ THU,LÊ 919507749.09188 No


THỊ NHƯ HOA Demand 

832 Edit SAV5-03.10 NGÔ TRẦN KIM 0903933737THIS , For Rent 


LOAN,NGUYỄN 0907682424
QUỐC THÁI
833 Edit SAV5-03.11 LÊ THỊ QUỲNH 913126398.091356 For Rent 
ANH,PHẠM THỊ
KIM MỸ
834 Edit SAV5-03.11 HỒ GIA BÌNH,ĐINH 0.0903731821
THỊ THU THẢO

835 Edit SAV5-03.12 DƯƠNG THỊ TUYẾT 918991999.091305


HỒNG,VÕ XUÂN
LƯU
836 Edit SAV5-03.13 PHẠM THU THỦY 906688868
837 Edit SAV5-03.14 NGUYỄN VĂN 908322322
NGỌC
838 Edit SAV5-03.15 NGUYỄN THỊ 937707979 No
NGỌC ANH Demand 

839 Edit SAV5-03.16 BÙI NHẬT ÂN 909351145


840 Edit SAV5-03.17 NGUYỄN NGUYỆT 918071260
ÁNH
841 Edit SAV5-03.18 VÕ NGỌC THẢO 903812432
842 Edit SAV5-03.18 PHẠM TRẦN BẢO 938993983 For Sale 
NGỌC
843 Edit SAV5-03.19 NGUYỄN THỊ 908364076
HƯƠNG GIANG
844 Edit SAV5-03.20 NGUYỄN THỊ LÊ 913922913
THƯ
845 Edit SAV5-03.21 PHAẠM HỒNG 908881419
NHUNG
846 Edit SAV5-03.22 HUỲNH THỊ KIM 903363131
THOA
847 Edit SAV5-03.23 NGUYỄN THỊ MAI 989034755
HƯƠNG
848 Edit SAV5-03.24 TRẦN THỊ HẠNH 903621591 No
Demand 

849 Edit SAV5-03.25 NGUYỄN HUỲNH 906999988 No


ĐĂNG KHOA Demand 

850 Edit SAV5-03.26 PHAẠM THANH 903003579


THẢO
851 Edit SAV5-03.26 NGUYỄN THỊ 908388985.090457 For Sale 
NGÂN SOA,MAI
THỊ PHƯƠNG
852 Edit SAV5-03.27 NGUYỄN DƯƠNG 903601805
THÁI MINH

853 Edit SAV5-04.05 ĐÀO PHƯƠNG 913887879


OANH
854 Edit SAV5-04.06 CHU THỊ HOÀI AN 902333671

855 Edit SAV5-04.07 NGUYỄN THỊ 983191859


LƯƠNG NƯƠNG
856 Edit SAV5-04.08 HỒ KHÁNH NGỌC 902024202
QUỲNH
857 Edit SAV5-05.01 PHẠM NGỌC CÔI 918436147 No
Demand 

858 Edit SAV5-05.02 DĐẶNG THANH 908218330


THỦY
859 Edit SAV5-05.03 NGUYỄN QUỐC 982889339
ANH
860 Edit SAV5-05.04 VÕ HUỲNH 0913435175sold Sold 

861 Edit SAV5-05.05 TẢ VĨNH KIÊN 902802248 No


Demand 

862 Edit SAV5-05.06 LÊ XUÂN 913607654


863 Edit SAV5-05.07 NGUYỄN THỊ LAN 903677802
ANH
864 Edit SAV5-06.02 TRẦN THÀNH 983095637
HƯNG
865 Edit SAV5-06.09 PHẠM THỊ 913850959
RUÔNG,NGUYỄN
PHÚC TOÀN
866 Edit SAV5-06.10 TÔ HỮU THÀNH 914159404
867 Edit SAV5-06.11 ĐÀO VŨ HOÀNG 904791704
868 Edit SAV5-08.07 VƯƠNG THỊ CÚC 908443072
869 Edit SAV5-08.08 ĐỖ QUYÊN 903159899
870 Edit SAV5-09.03 NGUYỄN THỊ 1694118222.09075 No
LÀI,NGUYỄN THỊ Demand 

HỒNG HẠNH
871 Edit SAV5-09.04 NGUYỄN THỊ LÀI 0394118222sold Sold 

872 Edit SAV5-09.05 NGUYỄN VĂN VIỆT 0903334217sold Sold 

873 Edit SAV5-09.06 LÂM THỊ HỒNG TÚ 0972008000sold Sold 

874 Edit SAV5-09.07 TRẦN THIÊN TRÀ 989877617


875 Edit SAV5-09.08 NGHIÊM THỊ 938022255
THANH LÀI
876 Edit SAV5-09.09 TRẦN THỊ KIM 906615963 No
THANH Demand 

877 Edit SAV5-11.02 VÕ ĐÌNH DÂN 909027698


878 Edit SAV5-11.03 NGUYỄN VĂN 902500721 For Rent 
HIẾU
879 Edit SAV5-11.06 TẠ NGUYỄN 909229214
PHƯƠNG ANH
880 Edit SAV5-11.07 HOÀNG ĐỨC 902654954
DŨNG
881 Edit SAV5-11.10 NGUYỄN HOÀNG 938064186 Not
Handover
YẾN CHI
Yet 

882 Edit SAV5-11.12 NGUYỄN THỊ ÁNH 909746169 No


TUYẾT Demand 

883 Edit SAV5-12.02 PHẠM THỊ MẾN 1225993760 No


Demand 

884 Edit SAV5-12.03 PHAN THỊ THANH 914406120 No


THẢO Demand 

885 Edit SAV5-12.06 MAI TRUNG TÁNH 0983063567/0962923219 No


Demand 
886 Edit SAV5-12.07 NGUYỄN THỊ BÍCH 0988282177sold Sold 
LOAN
887 Edit SAV5-12.09 VŨ TRẦN MINH TÚ 792188789 For Rent 

888 Edit SAV5-12.10 TRẦN PHÚ ANH 945837476


TUẤN
889 Edit SAV5-12.11 PHAN NAM LINH 907210588 For Rent 
890 Edit SAV5-12.12 TRẦN THỊ THẢO 975559004 No
Demand 

891 Edit SAV5-13.02 ĐỖ NGỌC KIỂNG 984755875 Landlord


Living 

892 Edit SAV5-13.03 THANH TỈNH 943333382 No


Demand 
893 Edit SAV5-13.06 ĐẶNG TỪ QUY 90818816
894 Edit SAV5-13.07 NGUYỄN VĂN 784329569
QUANG
895 Edit SAV5-13.10 LÊ THỊ KHÁNH 913164819
HÒA
896 Edit SAV5-13.11 NGUYỄN THỊ DIỆU 915460911 No
ANH Demand 

897 Edit SAV5-13.12 LÊ ĐẠT THÀNH 979187177


898 Edit SAV5-14.01 NGUYỄN THỊ 907133671 No
NGỌC DIỆP Demand 

899 Edit SAV5-14.02 DƯƠNG THỊ THU 918033898900 Edit SAV5-14.03 TRẦN NGỌC 913821890 No
TRỌNG Demand 

901 Edit SAV5-14.06 QUÁCH HỒNG 982095735 No


ĐỨC Demand 

902 Edit SAV5-14.07 PHẠM THỊ MINH 0918404242sold Sold 


HUỆ,TRẦN THỊ 0936831525
NGỌC MAI
903 Edit SAV5-14.10 CÔNG TY TNHH 918028106 Landlord
TMDV VỊ TRÍ Living 

904 Edit SAV5-14.11 LÝ NHƯỢC LIÊN 918587667 No


Demand 

905 Edit SAV5-14.12 HỒ THANH HIỆP 903875554 Rented 


906 Edit SAV5-15.03 LÊ TIẾN DŨNG 918189468
907 Edit SAV5-15.06 TRẦN THỊ MAI 908239921 For Rent 
908 Edit SAV5-15.07 NGUYỄN TRÌNH 938514467 No
THÙY TRANG Demand 

909 Edit SAV5-15.08 NGUYỄN THỊ THU 0903602678sold Sold 


NGA
910 Edit SAV5-15.11 TRỊNH MINH AN 909662539
911 Edit SAV5-15.12 HOÀNG THỊ XUÂN 0909170545sold Sold 
DIỆU
912 Edit SAV5-16.02 NGUYỄN THỊ ĐÀO 908280696 Not
Handover
HỒNG
Yet 

913 Edit SAV5-16.03 HỒ MỸ HÒA 0908643905sold Sold 

914 Edit SAV5-16.06 PHAM VĂN TUYỀN 916883535 For Sale 

915 Edit SAV5-16.07 TRẦN LÊ HUẤN 913306334 For


Rent For
Sale 

916 Edit SAV5-16.09 NGUYỄN TRẦN 974233339 Not For


THANH TÚ Rent 

917 Edit SAV5-16.10 NGYỄN THỊ MINH 908273718

918 Edit SAV5-16.12 HOÀNG THỊ VIỆT 835666079


HỒNG
919 Edit SAV5-17.02 ÂU VĂN HOÀN 0909081989sold Sold 

920 Edit SAV5-17.03 LÊ PHƯỚC HÙNG 914074646


921 Edit SAV5-17.06 NGUYỄN THỊ THÚY 983900780 No
QUỲNH Demand 

922 Edit SAV5-17.07 NGÔ THANH 906090770


TÙNG
923 Edit SAV5-17.09 NGUYỄN THỊ THÙY 903842133
PHƯƠNG
924 Edit SAV5-17.10 NGÔ HỮU TÀI 903851556
925 Edit SAV5-17.12 LÊ THỊ KIM 1234077695
NHUNG
926 Edit SAV5-18.01 PHẠM TÀI 903709624
TRƯỜNG
927 Edit SAV5-18.03 PHẠM TƯỜNG VI 906806661
928 Edit SAV5-18.08 PHẠM TÀI PHÚ 902381668 No
Demand 
929 Edit SAV5-18.09 PHẠM THỊ TUYẾT 903745448 No
VÂN Demand 

930 Edit SAV5-19.01 NGUYỄN THỊ 903720850 No


TUYẾT TRINH Demand 

931 Edit SAV5-19.04 TRẦN ĐĂNG KHOA 908010268 No


Demand 

932 Edit SAV5-20.02 TRẦN NGỌC KIẾN 9096663649

933 Edit SAV5-20.04 NGÔ XUÂN 983415256 For Rent 


TRƯỜNG
934 Edit SAV5-20.05 NGUYỄN NHÂN 913726466
PHONG
935 Edit SAV5-20.07 TẠ THỊ NAM 9839316854
HỒNG
936 Edit SAV5-20.10 PHAN VĂN MINH 903708357
937 Edit SAV5-20.11 UÔNG XUÂN THỌ 982524554

938 Edit SAV5-21.02 NGUYỄN THỊ THU 909785772 No


VÂN Demand 

939 Edit SAV5-21.03 NGUYỄN THỊ 0812511993sold Sold 


KHƯƠNG LY
940 Edit SAV5-21.06 NGUYỄN VĂN LỰC 913843322 For Rent 

941 Edit SAV5-21.07 TRẦN THỊ LỆ 903178772 No


Demand 

942 Edit SAV5-21.09 CHÂU THỊ THANH 1066780949


THÚY
943 Edit SAV5-21.10 HOÀNG ANH VIỆT 903640268 For Sale 

944 Edit SAV5-21.12 TRẦN HOÀNG 985422035 No


NAM Demand 

945 Edit SAV5-22.01 NGUYỄN QUANG 908236868 No


TUYỀN Demand 

946 Edit SAV5-22.02 HÀ TRỤY UYÊN 903861357


TRANG
947 Edit SAV5-22.03 VÕ THANH TÂM 944550621
948 Edit SAV5-22.04 HOÀNG THỊ HỒNG 903194244 Landlord
HẠNH Living 
949 Edit SAV5-22.07 NGUYỄN THỊ 913923762
THANH THỦY
950 Edit SAV5-22.09 VŨ THANH TRUNG 903789489 No
Demand 

951 Edit SAV5-22.10 HOÀNG THỊ HOÀI 909689489 No


THU Demand 

952 Edit SAV5-22.11 VÕ THANH TÂM 944550621


953 Edit SAV5-22.12 NGUYỄN ĐĂNG 909685255 Not For
KHOA Rent 

954 Edit SAV5-23.02 ĐÀM THỊ THU HÀ 903753088 No


Demand 

955 Edit SAV5-23.03 CHÂU LÊ THU 918622288 No


HẰNG Demand 

956 Edit SAV5-23.06 MÃ TÙNG VÂN 938338128 Not


Handover
Yet 

957 Edit SAV5-23.07 LÃ QUANG LÂM 974811745 No


Demand 

958 Edit SAV5-23.10 LÊ HÀ PHƯƠNG 936872188 No


Demand 

959 Edit SAV5-23.11 NGUYỄN TRỌNG 982974831


LUÂN
960 Edit SAV5-23.12 NGUYỄN THỊ THU 0937112112sold Sold 
TRANG
961 Edit SAV5-24.02 NGUYỄN VĂN 908384450 No
DOANH Demand 

962 Edit SAV5-24.03 NGUYỄN THỊ THU 988511239


VÂN
963 Edit SAV5-24.04 CHÂU THANH 904080873 No
TRUNG Demand 

964 Edit SAV5-24.06 NGUYỄN LÊ NGỌC 0363476791sold Sold 


THY
965 Edit SAV5-24.07 TRƯƠNG THỌ LỘC 989990162

966 Edit SAV5-24.10 NGUYỄN DUY SƠN 916790013 No


Demand 

967 Edit SAV5-24.11 NGUYỄN NGÀNH 909666217 No


SƠN Demand 
968 Edit SAV5-24.12 NGUYỄN THẾ 913871309 Not
Handover
HÙNG
Yet 

969 Edit SAV5-25.04 ĐỖ THỊ KIM 438271669


THANH
970 Edit SAV5-25.06 NGUYỄN ĐÌNH 919941492
SƠN
971 Edit SAV5-25.07 UÔNG XUÂN THỌ 982524554 For Sale 

972 Edit SAV5-25.08 NGUYỄN MINH 903256729 No


NGOC TRÂM Demand 

973 Edit SAV5-25.09 NGUYỄN QUANG 938639444 No


BÌNH Demand 

974 Edit SAV5-25.10 NGUYỄN ANH 905599955 No


ĐỨC Demand 

975 Edit SAV5-25.11 NGUYỄN VĂN HÊN 913389777 Not


Handover
Yet 

976 Edit SAV5-25.12 NGUYỄN THỊ THU 937112112 No


TRANG Demand 

977 Edit SAV5-26.02 TRƯƠNG HỮU CHÍ 912184090 Not For


Rent 

978 Edit SAV5-26.03 NGUYỄN NỮ MAI 0902690620sold Sold 


LIÊN
979 Edit SAV5-26.04 HÀ THỊ MỸ 909955704 No
PHƯƠNG Demand 

980 Edit SAV5-26.06 NGÔ THỊ NGỌC 912042030 For Rent 


BÍCH
981 Edit SAV5-26.07 PHÙNG ĐÌNH 913318855 Not
Handover
KHÁNH
Yet 

982 Edit SAV5-26.07 ĐẶNG HỒNG 0913074151,0908303646, For Rent 


HẠNH,VÕ THANH 0903650750
TOÀN ,HUỲNH
TRUNG PHONG

983 Edit SAV5-26.10 LÊ THỊ KHÁNH 84916352523


HỒNG
984 Edit SAV5-26.11 NGUYỄN VĂN SỸ 903908150 No
Demand 
985 Edit SAV5-26.12 NGUYỄN THỊ THU 936054057 No
Demand 

986 Edit SAV5-27.02 TẠ THỊ NGỌC 984742854 Not


Handover
TRÂM
Yet 

987 Edit SAV5-27.03 HOÀNG DIỆU 972255407


NGỌC
988 Edit SAV5-27.06 NGUYỄN ĐÔNG 907418309
HẢI
989 Edit SAV5-27.07 LÊ THỊ NGỌC MAI 903863543

990 Edit SAV5-27.10 NGUYỄN THÁI 916772294


SƠN
991 Edit SAV5-27.11 NGUYỄN THỊ 938863579 No
NGỌC DUNG Demand 

992 Edit SAV5-27.12 NGUYỄN PHƯƠNG 982433444 No


THẢO Demand 

993 Edit SAV5-28.01 NGUYỄN THỊ 915775007 No


THANH NGỌC Demand 

994 Edit SAV5-28.03 TRẦN HỮU THÀNH 913464487 No


Demand 

995 Edit SAV5-28.06 TẠ HUỆ CHÂU 903602208 No


Demand 

996 Edit SAV5-28.07 PHAM NHẬT NAM 0908798917sold Sold 

997 Edit SAV5-28.10 TRỊNH THỊ MAI 908397939


TRÂM
998 Edit SAV5-28.11 THUY VI NELSON 906890559 No
Demand 

999 Edit SAV5-28.12 NGUYỄN THỊ VIỆT 904008997 For


HÀ Rent Not
Handover
Yet 

1000 Edit SAV5-29.02 PHAN LẠC HIẾU 904107389 For Sale 


1001 Edit SAV5-29.07 NGÔ CÔNG 905942405 For Sale 
QUANG
1002 Edit SAV5-29.10 TÔN NỮ QUỲNH 903387980
NA
1003 Edit SAV5-29.12 LÊ THỊ ANH ĐÀO 903040281
1004 Edit SAV6-01.10 LÊ QUANG THẮNG 918596066 For
Rent For
Sale 

1005 Edit SAV6-01.12 NGUYỄN THỊ ĐỨC 903335334 For Rent 


HẠNH
1006 Edit SAV6-02.03 ĐỖ BÍCH QUÝ 913502550
1007 Edit SAV6-02.04 BÙI MAI DIỄM 902716766 For Sale 
THÚY
1008 Edit SAV6-02.09 TRẦN DIỄM 903700525 For Rent 
TRANG
1009 Edit SAV6-02.14 THÁI DOÃN HÙNG 913272540 For
Rent For
Sale 

1010 Edit SAV6-03.04 TRẦN THỊ MỸ LINH 903330580

1011 Edit SAV6-03.06 LÊ NGUYỄN THIÊN 907666767


TRANG
1012 Edit SAV6-03.20 HỒ QUỲNH 903693883 For Rent 
TRANG
1013 Edit SAV6-06.01 TRẦN VŨ LÂM,HỒ 919769269.090353 No
TRẦN NGỌC TRÂM Demand 

1014 Edit SAV6-06.02 NGUYỄN VĂN 913955683.094455


DĐĂNG,TRẦN BÁ
QUÝ
1015 Edit SAV6-06.02 LÊ THỊ 0913955683THIS,0937739 For Rent 
PHƯỢNG,NGÔ 355,0989505440
BÍCH THỦY
,NGUYỄN THỊ KIM
HOA
1016 Edit SAV6-06.03 NGUYỄN HỮU CHI 0913839335sold Sold 
PHƯƠNG,PHẠM
ĐÌNH TRUNG

1017 Edit SAV6-06.05 TRẦN THỊ HUYỀN 0911856998sold,0909417 Sold 


NGÂN,LÊ THỊ 188
THANH TUYẾT
1018 Edit SAV6-06.06 TRẦN THỊ BÍCH 0979744555sold Sold 
THỦY,ĐÀO QUỐC 0983910680,0941233879
THÁI,LÊ THIỊ HỒNG
KHÁNH

1019 Edit SAV6-06.07 LÊ BÃO TUYẾT 902693003


NGUYÊN
1020 Edit SAV6-06.08 TRẦN THỊ 0903465682,0908225964s Sold 
HƯƠNG,PHAN old
MINH TOÀN THƯ
1021 Edit SAV6-07.01 HOÀNG NGỌC 936880524.098985
LIÊN,TRẦN MINH
TUẤN
1022 Edit SAV6-07.02 HOÀNG KIM 988134602.093524 No
HƯNG ,VÕ QUANG Demand 

DUY
1023 Edit SAV6-07.04 DƯƠNG THÀNH 0902751969,0908218067, No

KHUẤN,TRẦN 0906277636,0913926875 Demand 

THANH KHÔI
,NGUYỄN THỊ DIỄM
THÚY,ĐỖ THỊ
PHẤN

1024 Edit SAV6-07.05 ĐOÀN THỊ XUÂN 903034557.093303


TRANG,ĐỖ VĂN
HỒNG
1025 Edit SAV6-07.06 NGUYỄN THỊ 982372734.09095 No
XUÂN ,ĐOÀN KIM Demand 

LUÔNG
1026 Edit SAV6-07.07 VƯƠNG VÂN NHI 909088392
1027 Edit SAV6-07.07 NGUYỄN THỊ HIỀN 909088392 For Rent 

1028 Edit SAV6-07.08 NGUYỄN HOÀNG 0932711271sold Sold 


VIỆT
1029 Edit SAV6-08.02 ĐẶNG KIM KHÁNH 0903388563sold Sold 

1030 Edit SAV6-08.03 ĐẶNG ANH TUẤN 915703535

1031 Edit SAV6-08.04 TRẦN BÁ KHẢI 903509860 For Rent 


1032 Edit SAV6-08.05 PHẠM QUANG 982628779.090716 Not For
MINH,NGUYỄN THỊ Rent 

MỸ QUỲNH
1033 Edit SAV6-08.06 PHẠM NGỌC TÚ 907417783 No
Demand 

1034 Edit SAV6-08.07 CAO THỊ NGỌC 0904180178SOLD Sold 


ANH
1035 Edit SAV6-08.08 LÊ VĂN BẰNG 973135465
1036 Edit SAV6-09.01 THÁI THỊ CỨ 0917326161sold Sold 

1037 Edit SAV6-09.02 NGUYỄN THỊ 913805217.091827


PHƯƠNG LAN,VŨ
THỊ DIỆP
1038 Edit SAV6-09.03 LY KIM HAN,LÊ THỊ 908532623.090381 Rented 
KHÁNH HÀ
1039 Edit SAV6-09.04 TRẦN LƯƠNG 903834339
PHÁT
1040 Edit SAV6-09.05 LƯU THỊ NGỌC 0983006890sold Sold 
QUỲNH
1041 Edit SAV6-09.06 NGUYỄN HOÀNG 913127162 For Sale 
ĐỨC
1042 Edit SAV6-09.07 LƯƠNG ANH ĐÀO 918104853

1043 Edit SAV6-09.08 PHẠM THỊ HƯƠNG 908703948

1044 Edit SAV6-10.01 LÊ NGUYỄN THÙY 990790500.090372


DUNG,PHẠM
MINH VƯƠNG

1045 Edit SAV6-10.02 PHAN TẤN HUY 909798578 No


Demand 

1046 Edit SAV6-10.03 PHẠM THỊ HẢI YẾN 903366876

1047 Edit SAV6-10.04 PHẠM THỊ HỒNG 989984503


ANH
1048 Edit SAV6-10.05 HÀNG THỊ XUÂN 0913124169sold Sold 
LAN
1049 Edit SAV6-10.07 PHẠM TUẤN 909026177
DŨNG
1050 Edit SAV6-10.08 NGUYỄN THỊ ANH 913983688
THƯ
1051 Edit SAV6-11.01 NGUYỄN THỊ 0908882588sold Sold 
HỒNG LOAN
1052 Edit SAV6-11.02 NGUYỄN ĐỨC 907998555
LONG
1053 Edit SAV6-11.03 PHẠM THỊ GIANG 392681992 Not For
Rent 

1054 Edit SAV6-11.04 HOÀNG THANH 979733105 No


TÙNG Demand 

1055 Edit SAV6-11.05 NGUYỄN CHÍ 902493659


CƯỜNG
1056 Edit SAV6-11.07 NGÔ THỊ THU 0976717099SOLD Sold 
SANG,NGUYỄN THỊ 0902540890
THU HIỀN
1057 Edit SAV6-12.01 DƯƠNG THỊ THU 918033898

1058 Edit SAV6-12.02 NGUYỄN THỊ 936972121
MINH HIỀN
1059 Edit SAV6-12.03 NGUYỄN HOÀNG 903727005 No
NAM Demand 

1060 Edit SAV6-12.04 NGUYỄN ĐỖ 908083044


HOÀNG PHƯƠNG

1061 Edit SAV6-12.05 NGUYỄN MINH 906603616 For Sale 


TUẤN
1062 Edit SAV6-12.06 NGUYỄN ĐẶNG 938191906
QUỐC THÁI
1063 Edit SAV6-12.07 PHƯƠNG THỊ THU 838953797
TRANG
1064 Edit SAV6-13.01 NGUYỄN VĂN VIỆT 908557708 For Rent 

1065 Edit SAV6-13.02 CAO THỊ THUẦN 909486766


1066 Edit SAV6-13.03 TÔ THỊ HẢI YẾN 963681291 Consider 
1067 Edit SAV6-13.04 ĐẶNG NGUYỄN 933234737 No
HOÀNG HUY Demand 

1068 Edit SAV6-13.05 NGUYỄN THỊ LY LY 908684949 No


Demand 
1069 Edit SAV6-13.06 NGUYỄN THỊ KIM 909289132
NGÂN
1070 Edit SAV6-13.08 NGUYỄN THỊ KIM 907198179
THANH
1071 Edit SAV6-14.01 TRẦN THỊ NGỌC 966636499
KIẾN
1072 Edit SAV6-14.02 NGUYỄN THỊ THU 0983603613SOLD Sold 

1073 Edit SAV6-14.03 LÊ THỊ PHƯƠNG 983102374
GIANG
1074 Edit SAV6-14.04 NGUYỄN NHẬT 979803903.094614 Not
Handover
QUỐC
Yet 
TOÀN,NGUYỄN
ĐỨC TIN
1075 Edit SAV6-14.05 LÊ THỊ HỒNG ,0906067890SOLD Sold 
DUNG,NGUYỄN
TRẦN QUÂN
1076 Edit SAV6-14.06 TẠ KIM 0938113247sold , Sold 
LIÊNG,NGUYỄN 0915767263
THỊ NGỌC
THƯƠNG
1077 Edit SAV6-15.01 NGUYỄN THỊ MAI 913827526 Rented 
LÂM
1078 Edit SAV6-15.02 TÔ NGHĨA DŨNG 0903829012SOLD Sold 

1079 Edit SAV6-15.03 DỊP LÂM 969836598


MAI,PHẠM THỊ
HUỆ
1080 Edit SAV6-15.04 NGUYỄN THANH 164248762.00176
HẰNG,LÊ DIỆU
HẠNH
1081 Edit SAV6-15.05 NGUYỄN THANH 989970469
HẰNG,TRẦN THỊ
THÙY DƯƠNG
1082 Edit SAV6-15.06 NGUYỄN THANH 984993941 No
HẰNG,NGUYỄN LÊ Demand 

PHƯƠNG QUỲNH
1083 Edit SAV6-15.07 NGUYỄN THANH 0932646668SOLD Sold 
HẰNG,THÁI
TRƯƠNG
1084 Edit SAV6-15.08 NGUYỄN THANH 0906765679,0983559944,
HẰNG,HUỲNH 01227081716
THANH BÌNH
MINH ,HUỲNH THỊ
BÍCH LIÊN
1085 Edit SAV6-15.10 NGUYỄN THỊ THU 918891889
HIỀN
1086 Edit SAV6-16.01 NGUYỄN THỊ NHƯ 908311537 No
KHANH Demand 

1087 Edit SAV6-16.02 NGUYỄN THỊ 0909704400sold Sold 


HỒNG NHUNG
1088 Edit SAV6-16.03 ĐINH THỊ HƯƠNG 987709525 No
Demand 

1089 Edit SAV6-16.04 NGUYỄN THỊ KIM 903009247


ANH
1090 Edit SAV6-16.05 NGUYỄN THỊ 90948986
TRANG
1091 Edit SAV6-16.06 VƯƠNG HỮU 933408386.093733 No
TÂN,HỒ NGUYÊN Demand 

QUANG
1092 Edit SAV6-16.07 HUỲNH THẢO 0903955045sold,0903372 Sold 
NGUYÊN,NGUYỄN 656
CHÍNH NGHĨA
1093 Edit SAV6-16.08 HOÀNG BÍCH 772033605
THUẬN
1094 Edit SAV6-16.09 TRẦN VĂN ĐẠT 903053738 No
Demand 

1095 Edit SAV6-16.10 LÊ THỊ NHUẬN 396750110


1096 Edit SAV6-16.11 NGUYỄN BÙI TIẾN 906357875 No
THÀNH Demand 

1097 Edit SAV6-17.01 TRẦN THANH 942788785


HOÀNG
1098 Edit SAV6-17.02 ĐOÀN BẢO 989114111.090987
LONG ,HÀ THỊ
THÚY VINH
1099 Edit SAV6-17.03 LƯU THỊ HỒNG 913820018
XUÂN
1100 Edit SAV6-17.04 NGUYỄN THANH 908480625.097685 No
MINH Demand 

NGỌC,NGUYỄN
MINH TUẤN
1101 Edit SAV6-17.05 PHẠM NGỌC 983991803.098227 Not
Handover
TUÂN,NGUYỄN THỊ
Yet 
KIM OANH
1102 Edit SAV6-17.06 NGUYỄN THỊ HỮU 938021867
HÒA
1103 Edit SAV6-17.07 NGUYỄN THỊ 908846664 No
MINH HẢI Demand 

1104 Edit SAV6-17.08 VŨ ĐÌNH DIỆN 0913101708sold Sold 

1105 Edit SAV6-18.01 ĐÀO MINH 120348122


HOÀNG
1106 Edit SAV6-18.02 NGUYỄN HOÀNG 903208209
THỦY
1107 Edit SAV6-18.06 NGUYỄN HOÀI 912570323
ANH
1108 Edit SAV6-19.02 LÝ MIÊNG HOA 839999056
1109 Edit SAV6-19.04 VĂN TRÂM ANH 963172758.090366 No
,HUỲNH NGỌC Demand 

TUYẾT
1110 Edit SAV6-19.06 LÊ THỊ MỸ LINH 903330052 No
Demand 

1111 Edit SAV6-19.07 LÊ VIỆT 943333993


NGA,HUỲNH
HOÀNG OANH
1112 Edit SAV6-19.08 TRẦN MINH HẢI 975639708 No
Demand 

1113 Edit SAV6-20.01 NGUYỄN THÙY 0903424252sold Sold 


PHƯƠNG
1114 Edit SAV6-20.02 DƯƠNG THỊ 909025879 For Rent 
THANH THANH
1115 Edit SAV6-22.05 NGUYỄN KIM 906838980.098311 Sold 
THỦY TIÊN ,PHẠM
QUỐC TUẤN
1116 Edit SAV6-22.08 TRẦN THANH 908593032 No
NHÃN Demand 

1117 Edit SAV6-23.01 HOÀNG DŨNG 913241126


1118 Edit SAV6-23.02 CUNG TRẦN VIỆT 0902717346sold Sold 

1119 Edit SAV6-23.03 HỒ THỊ THANH 908159939 For Rent 


DUNG
1120 Edit SAV6-23.04 CÔNG TY TNHH 854495956
CYN
1121 Edit SAV6-23.05 HỒ LONG PHI 0913721272sold
1122 Edit SAV6-23.07 LỮ TRIỀU DƯƠNG 989733733

1123 Edit SAV6-24.02 LÊ THỊ ĐOAN 908133131


TRANG
1124 Edit SAV6-24.03 HUỲNH TẤN ĐẠT 0977995959sold Sold 

1125 Edit SAV6-24.04 NGÔ PHƯƠNG 908796936 For Sale 


DUNG
1126 Edit SAV6-24.05 PHAN VĂN ÚT 902482249
1127 Edit SAV6-24.07 HỒ NGỌC ÁNH 975434787
1128 Edit SAV6-24.08 PHẠM THỊ THANH 973599998 Landlord
HOA Living 

1129 Edit SAV6-25.01 KHẤU HỮU THỊNH 935244445

1130 Edit SAV6-25.02 NGÔ MIEU LINH 907272502


1131 Edit SAV6-25.03 TRẦN VĂN TUẤN 979527925 No
Demand 

1132 Edit SAV6-25.04 NGUYỄN NGỌC 988534671


DUY
1133 Edit SAV6-25.05 ĐỖ HỮU QUANG 906958568 For Rent 
1134 Edit SAV6-25.06 ĐỖ THẾ MẠNH 0947369999sold Sold 

1135 Edit SAV7-01.02 VÕ THỊ HẠNH 938802679 For Rent 


1136 Edit SAV7-02.05 LÝ EM 908483083
1137 Edit SAV7-02.06 ĐỖ DUY ANH 908159939
1138 Edit SAV7-02.07 HỒ THỊ THANH 937000334 Rented 
DUNG
1139 Edit SAV7-03.03 PHAN THANH 913731046 For Rent 
SƠN
1140 Edit SAV7-03.04 QUÁCH THỊ NGÂN 919082505 For Rent 
1141 Edit SAV7-03.05 NGUYỄN ĐỨC TÍN 902834686 For Rent 

1142 Edit SAV7-03.06 VÕ VĂN HUY 913777714


HOÀNG
1143 Edit SAV7-03.09 NGUYỄN HOÀNG 988485661
PHƯƠNG

1144 Edit SAV7-03.15 VÕ ÁI HÒA ANH 938168468


1145 Edit SAV7-04.01 NGUYỄN THỊ 913865915 Not
Handover
NGỌC ÁNH
Yet 

1146 Edit SAV7-04.02 TRẦN NGỌC 947449299 No


DŨNG Demand 

1147 Edit SAV7-04.04 NGUYỄN LÊ THỦY 938993907 No


TIÊN Demand 

1148 Edit SAV7-04.05 GIANG HOÀNG 914843843 No


HẢI Demand 

1149 Edit SAV7-04.06 BÙI THỊ THU HÀ 904115583 No


Demand 

1150 Edit SAV7-04.08 VƯƠNG THỊ CÚC 913222409


1151 Edit SAV7-04.09 NGUYỄN THỊ 903911848 No
NHUNG Demand 

1152 Edit SAV7-04.10 LÊ MINH XUÂN 792912000


NHỊ
1153 Edit SAV7-04.11 TRẦN MINH 903339769 No
THUẬN Demand 

1154 Edit SAV7-04.12 HÀ QUANG MINH 905889379 No


Demand 

1155 Edit SAV7-04.13 NGÔ MAI HOÀNG 918265267 No


YẾN Demand 

1156 Edit SAV7-04.15 ĐỖ KIM HÀ 908196261 No


Demand 

1157 Edit SAV7-04.16 NGÔ VĂN AN 977232132 No


Demand 

1158 Edit SAV7-04.17 NGUYỄN THỊ 908121939


MINH TÂM
1159 Edit SAV7-05.05 NGUYỄN ANH 989014772 No
TUẤN Demand 

1160 Edit SAV7-05.06 LƯƠNG THỊ 915578067


THANH TUYẾT
1161 Edit SAV7-05.07 TRẦN QUANG 903302597
MINH
1162 Edit SAV7-05.08 HUỲNH MINH 389155559 No
CHƯƠNG Demand 

1163 Edit SAV7-05.09 NGUYỄN VĂN 978957588 No


NHƠN Demand 

1164 Edit SAV7-05.10 NGUYỄN THỊ THU 937627527 No


HÀ Demand 

1165 Edit SAV7-05.11 NGUYỄN NGỌC 903131677 No


HẢI Demand 

1166 Edit SAV7-05.12 NGUYỄN THỊ 933281966 No


NGỌC TRONG Demand 

1167 Edit SAV7-08.05 TRẦN HOÀI NAM 903617212


1168 Edit SAV7-08.06 HỒ ĐẮC VI 903910065 No
Demand 

1169 Edit SAV7-08.07 NGUYỄN THỊ KIM 982272918 No


OANH Demand 

1170 Edit SAV7-08.08 TRẦN THỊ BÍCH 915609673


LIÊN
1171 Edit SAV7-09.01 LÊ MINH TIẾN 988885262
1172 Edit SAV7-09.02 LÊ ĐỨC HÂN 0977066777sold Sold 

1173 Edit SAV7-09.03 BÙI HOÀNG THÁI 983230093 Landlord


Living 

1174 Edit SAV7-09.04 KHƯU NGỌC 983292931 Landlord


QUANG Living 

1175 Edit SAV7-09.05 TRẦN THỊ NGỌC 933607978


THÚY
1176 Edit SAV7-09.06 DƯƠNG TOÀN 0919531531sold Sold 
LỘC
1177 Edit SAV7-09.07 TRẦN XUÂN HẢI 986521980 No
Demand 

1178 Edit SAV7-09.08 LÊ THỊ NGỌC 917297867 For Rent 


TRINH
1179 Edit SAV7-10.01 TRỊNH NGUYỄN 906989197 No
MAI LIÊN Demand 

1180 Edit SAV7-10.02 LƯ THỊ KIỀU TRINH 0913776997sold Sold 

1181 Edit SAV7-10.03 GIANG HOÀNG 914843843 No


HẢI Demand 
1182 Edit SAV7-10.04 NGUYỄN HỒ TRÍ 909092487
DŨNG
1183 Edit SAV7-10.05 TRẦN QUỐC VIỆT 0982730567sold
1184 Edit SAV7-10.06 TRẦN CHÂU KIỀU 909660281
MY
1185 Edit SAV7-10.07 TRƯƠNG HOÀNG 915257053 For Rent 
QUÝ
1186 Edit SAV7-10.08 NGUYỄN THỊ NHƯ 901315988 No
QUỲNH Demand 

1187 Edit SAV7-11.01 ĐÀO PHÚC THẾ 909785488


1188 Edit SAV7-11.02 NGUYỄN THÀNH 917275094.090659 For Rent 
NGHĨA,ZHONG
GUANG
1189 Edit SAV7-11.03 NGUYỄN THỊ 0938820480sold,8483846 Sold 
THANH TRÚC,LÊ 6666
VĂN TRƯỜNG
1190 Edit SAV7-11.05 HUỲNH QUỐC 903415105
TUẤN ,TẠ MẠNH
CƯỜNG
1191 Edit SAV7-11.05 NGUYỄN CAO 938120456 For Sale 
KHỞI
1192 Edit SAV7-11.06 NGÔ THỊ NGỌC 0.0984888384
,ĐINH KIM TRANG

1193 Edit SAV7-11.07 ĐÀO PHƯƠNG 909585619.091829 No


CHI,THÁI MỸ LINH Demand 

1194 Edit SAV7-11.08 NGUYỄN THỊ BÍCH 908909982

1195 Edit SAV7-12.01 NGÔ MUỐI 838353868


1196 Edit SAV7-12.02 NGUYỄN LÊ DŨNG 963945777

1197 Edit SAV7-12.03 NGUYỄN PHƯƠNG 902708648 No


ANH Demand 

1198 Edit SAV7-12.04 HỒ NGỌC BẢO 905644568


1199 Edit SAV7-12.05 TRƯƠNG TÂM 909290258
THƯ
1200 Edit SAV7-12.07 VÕ THỊ BÍCH HIỀN 0909532234sold Sold 

1201 Edit SAV7-12.08 NGUYỄN VŨ VÂN 909112618


OANH
1202 Edit SAV7-13.01 PHẠM MAI KHANH 903335334

1203 Edit SAV7-13.02 NGUYỄN THỊ 907108525.090131 No


PHƯƠNG Demand 

ANH,NGUYỄN THỊ
NHƯ QUỲNH
1204 Edit SAV7-13.03 CHU VĂN GIAO,HÀ 0946666546sold,0903878 Sold 
XUÂN THẠCH 968

1205 Edit SAV7-13.04 NGUYỄN THỊ 0907937353sold , Sold 


THANH 0966757935
THẢO,TRỊNH THU
ANH
1206 Edit SAV7-13.05 TÔ ÁNH 948043269.093474 No
NGUYỆT,LÊ TUẤN Demand 

HẢI
1207 Edit SAV7-13.06 ĐOÀN VĂN 903335657.091919 No
NGA,LÊ TRƯỜNG Demand 

TÀI
1208 Edit SAV7-13.07 TRẦN THANH 903397909.098709 No
BÌNH,LÊ THỊ Demand 

THANH VI
1209 Edit SAV7-13.08 LÊ TUẤN ANH 908090890
1210 Edit SAV7-14.01 NGUYỄN THỊ BÍCH 989094982 For Sale 

1211 Edit SAV7-14.02 HUỲNH VĂN BÌNH 985787627 No


Demand 

1212 Edit SAV7-14.03 NGUYỄN HOANG 918101099 For Sale 


PHÚ
1213 Edit SAV7-14.04 PHAN NAM HẠ 0903885853sold Sold 

1214 Edit SAV7-14.05 PHAN THỊ HẰNG 908976209 For Sale 


1215 Edit SAV7-14.06 NGUYỄN TUYẾT 969938959
MINH
1216 Edit SAV7-14.07 NGUYỄN HOANG 918101099
PHÚ
1217 Edit SAV7-14.08 TRẦN XUÂN THẢO 906341732 Rented 

1218 Edit SAV7-15.01 DƯƠNG THÀNH 903952255.091809


KHUẤN,LÊ THỊ
MINH HẢI
1219 Edit SAV7-15.03 ĐỖ THÀNH HẢI 988898357
1220 Edit SAV7-15.04 NGUYỄN THỊ 974992090 No
MINH KHUÊ Demand 

1221 Edit SAV7-15.06 NGUYỄN HỮU TRÍ 903762547

1222 Edit SAV7-15.07 PHẠM THỊ HOÀNG 769851809


LAN
1223 Edit SAV7-15.08 CHU THỊ NGỌC 914323632
MAI
1224 Edit SAV7-16.01 THÁI DOÃN HÙNG 913272540

1225 Edit SAV7-16.02 NGUYỄN THỊ ĐỨC 903335334 For Sale 


HẠNH
1226 Edit SAV7-16.03 TRẦN THỊ BÍCH 979744555 No
THỦY Demand 

1227 Edit SAV7-16.06 NGUYỄN THỊ KIM 903813921 No


ANH Demand 

1228 Edit SAV7-16.07 NGÔ THỊ QUỲNH 915113266 No


HOA Demand 

1229 Edit SAV7-16.07 NGUYỄN THANH 902168167 For Rent 


TÂM
1230 Edit SAV7-16.08 PHẠM THỊ THÙY 908606512 Rented 
TRANG
1231 Edit SAV7-17.01 NGUYỄN THỊ 913805217
HƯƠNG LAN
1232 Edit SAV7-17.02 HOÀNG THỊ HỒNG 913918953

1233 Edit SAV7-17.03 VÕ THỊ LƯU BÍCH 937478979 No
Demand 

1234 Edit SAV7-17.04 PHAN THỊ MỸ 903947386 No


PHƯƠNG Demand 
1235 Edit SAV7-19.01 TRẦN THỊ KIM 988881027
OANH
1236 Edit SAV7-19.02 TRƯƠNG TUYẾT 932522127 No
PHƯƠNG Demand 

1237 Edit SAV7-19.04 PHẠM NGỌC 702187217 No


THÙY HOA Demand 

1238 Edit SAV7-19.05 GOMEZ GERMAN 918997999


1239 Edit SAV7-19.06 NGUYỄN THIỆN 903837126
HÙNG
1240 Edit SAV7-19.07 LÊ ĐÌNH VŨ 0913946446SOLD Sold 

1241 Edit SAV7-19.08 TRẦN THỊ MINH 914148289 No


THU Demand 

1242 Edit SAV7-19.09 LÊ NHÃ UYÊN 936054057 No


Demand 

1243 Edit SAV7-19.10 NGUYỄN THỊ 943126365


GƯƠNG
1244 Edit SAV7-19.11 LÊ HUÂN PHONG 903867766
1245 Edit SAV8-01.03 TRẦN ANH TRÀ 983050126 For Sale 
1246 Edit SAV8-01.05 TRƯƠNG VÕ HÀM 908581111
LIÊM
1247 Edit SAV8-01.06 NGUYỄN THANH 903198446
TÂM
1248 Edit SAV8-01.08 LƯU THỊ HỒNG 913820018
XUÂN
1249 Edit SAV8-01.10 NGUYỄN THỊ DIỆU 903737884
ĐÀO
1250 Edit SAV8-01.11 HUỲNH QUỐC TÚ 909101888

1251 Edit SAV8-01.12 VÕ THANH 938205568


MƯỜNG
1252 Edit SAV8-01.14 KIỀU THỊ XUÂN 933593345
THANH
1253 Edit SAV8-01.15 VĂN THÁI TƯỜNG 936702870
VY
1254 Edit SAV8-01.19 ĐOÀN VĂN NHÂN 903923010

1255 Edit SAV8-02.01 TRẦN THỊ HÒA 908524838


1256 Edit SAV8-03.05 PHAN THỊ HẢI QUẾ 915228848
1257 Edit SAV8-03.06 NGUYỄN THỊ 908280963
NGỌC MAI
1258 Edit SAV8-03.07 LA THÀNH 902396366
1259 Edit SAV8-03.08 ĐỖ KIM HÀ 908196261
1260 Edit SAV8-03.09 HÀ THỊ KIM CHI 938563224
1261 Edit SAV8-03.10 NGUYỄN THỊ 913700989
NGỌC THUẬN
1262 Edit SAV8-03.11 CHU HOÀNG HAI 1208725709
1263 Edit SAV8-03.12 NGUYỄN TÝ 903651626
1264 Edit SAV8-03.13 TRỊNH THỊ PHÚ 985015058
1265 Edit SAV8-05.11 LÊ THỊ NHƯ HOA 918000101
1266 Edit SAV8-05.13 HỨA CAO TRÍ 907181333
1267 Edit SAV8-06.06 TRẦN TUẤN ANH 944556558
1268 Edit SAV8-06.07 ĐINH THỊ TRÀ MY 962752200

1269 Edit SAV8-07.01 TRƯƠNG VĂN 985651393


SINH
1270 Edit SAV8-07.05 TRẦN THỊ THÙY 1207488670
TRANG
1271 Edit SAV8-07.06 TRẦN ÁNH 908432635
SƯƠNG
1272 Edit SAV8-07.07 PHAN KIM THY 942843060
PHƯỢNG
1273 Edit SAV8-08.13 HOÀNG THANH 903668642
XUÂN
1274 Edit SAV8-09.08 NGUYỄN THÚY 982021104
HẠNH
1275 Edit SAV8-11.02 TRIỆU QUỐC 908121719.090677
TÙNG,NGUYỄN THỊ
THU HIỀN
1276 Edit SAV8-11.03 TRƯƠNG THỊ 913850036.098998
HỒNG LIÊN,LÊ HUY
THÔNG
1277 Edit SAV8-12.01 ĐỖ THỊ TUYẾT 918499199
MINH
1278 Edit SAV8-12.02 VÕ THỊ LƯU BÍCH 937478979
1279 Edit SAV8-12.03 HỒ THỊ THU YẾN 915817379
1280 Edit SAV8-12.04 ĐÀO THỊ VIỆT HÀ 905165409
1281 Edit SAV8-12.05 PHÚ GIA NGUYỄN 909345697

1282 Edit SAV8-12.06 ĐOÀN THỊ BẠCH 908329658


LIÊN
1283 Edit SAV8-12.07 PHẠM HỒNG LIÊN 903308811

1284 Edit SAV8-12.08 NGUYỄN VIẾT ĐỘ 912151522

1285 Edit SAV8-12.09 NGUYỄN NGỌC 938683016


BẢO
1286 Edit SAV8-12.10 PHAMJ KIM NGÂN 938425745

1287 Edit SAV8-13.04 DƯƠNG QUỐC VỤ 902728949

1288 Edit SAV8-13.05 LÊ THỊ MÙI 982225506


1289 Edit SAV8-13.06 LÊ VĂN HIẾU 909959675
1290 Edit SAV8-13.07 NGUYỄN THỊ THU 1243074785
HẰNG
1291 Edit SAV8-13.08 BÙI THỊ HẠ NGÂN 913555130

1292 Edit SAV8-13.09 VƯƠNG THU 918787738


THẢO
1293 Edit SAV8-13.10 NGUYỄN KHÂM 1679435795
SƠN
1294 Edit SAV8-14.01 NGUYỄN LÊ NGỌC 908871112 For Rent 
MINH
1295 Edit SAV8-18.03 TRẦN THỊ 903139477.094836
PHƯƠNG LAN
,NGUYỄN THỊ
THANH THỦY
1296 Edit SAV8-18.04 NGUYỂN ĐÌNH 903335776
KHOA
1297 Edit SAV8-18.05 TRẦN THỊ HẠNH 914273600
KHUÊ
1298 Edit SAV8-18.06 NGUYỄN THỊ KIM 989023004
HUỆ
1299 Edit SAV8-18.07 TRẦN THỊ THÚY 982088089 For Rent 
1300 Edit SAV8-18.08 NGUYỄN NGỌC 918697567
ANH
1301 Edit SAV8-18.09 LÊ VĂN VINH 908154838
1302 Edit SAV8-18.10 TRẦN THI THÚY 0962627468this,09030024 For Rent 
HÀ,VŨ THỊ 74,0933134549
CHANH,NGUYỄN
THỊ KIM THÚY
1303 Edit SAV8-19.03 NGUYỄN MINH 989722559
HUY
1304 Edit SAV8-19.04 NGUYỄN ĐỨC 915153221
THÀNH
1305 Edit SAV8-19.05 AN HYUNSUK 974270567
1306 Edit SAV8-19.06 TRẦN ĐỨC NGOC 936098366

1307 Edit SAV8-19.07 NGUYỄN HỮU 907424639.09033


NAM,NGUYỄN
THANH PHƯƠNG
1308 Edit SAV8-19.08 NGUYỄN THIỊ 908686095.091989
HIỀN,PHẠM THỊ
BÍCH LAN
1309 Edit SAV8-19.09 ĐẶNG CÔNG 913236134.090541
BÌNH,NGUYỄN THỊ
KIM OANH
1310 Edit SAV8-19.10 ĐÀM DIỆU 903199771.012399
HUYỀN,HỒ THỊ
THỦY
1311 Edit SAV8-19.11 LÊ HỒNG 903394889.090298
NGUYÊN,DƯƠNG
MINH ÁNH
1312 Edit SAV8-19.12 TRƯƠNG THỊ 917185665.09138
NGỌC,HOÀNG
TIẾN ĐẠT
1313 Edit SAV8-20.01 NGUYỄN HẢI NAM 919699942

1314 Edit SAV8-20.02 PHAN THỊ THANH 903001214


GIANG
1315 Edit SAV8-20.04 LÊ HOÀNG THẮNG 903823999
1316 Edit SAV8-20.05 NGUYỄN HOÀNG 903667443
LÂM
1317 Edit SAV8-20.06 HUỲNH THỊ 913879881
THANH THẢO
1318 Edit SAV8-20.07 TRẦN THỊ KIM 903333415
ANH
1319 Edit SAV8-20.08 NGUYỄN NHƯ 908115051
HẢO
1320 Edit SAV8-20.09 ĐẶNG HẢI NAM 935048226
1321 Edit SAV8-20.10 NGUYỄN THỊ 912777400 CHI YEN
HOÀNG YÊN
1322 Edit SAV8-21.02 PHẠM MINH ĐẠT 932005990
1323 Edit SAV8-21.03 BIỆN VĂN HÒA 987247011 anh
ho2\A
1324 Edit SAV8-21.04 TRẦN PHƯƠNG 946303803

1325 Edit SAV8-21.05 TRƯƠNG THỊ KIM 903158363
LOAN
1326 Edit SAV8-21.06 NGUYỄN THỊ 919691589
HỒNG HẢI
1327 Edit SAV8-21.07 LƯU BẢO HƯƠNG 909858286 bấm
bận
1328 Edit SAV8-21.08 VĂN THỊ DIỆU LÝ 903784407 anh
minh
1329 Edit SAV8-21.09 ĐO THÙY MINH 919399580 thue
bao
1330 Edit SAV8-21.10 NGUYỄN CÔNG 918108505
DUY
1331 Edit SAV8-24.01 TRẦN THỊ TIN 979682299
1332 Edit SAV8-24.02 LÊ HỮU NGHĨA 932944944 an tú
1333 Edit SAV8-24.03 DƯƠNG ANH TÚ 937490479
1334 Edit SAV8-24.04 NGUYỄN KHOA 936915287 mai the
DANH hoang

1335 Edit SAV8-24.05 MAI THẾ HOÀNG 996652204 nư


1336 Edit SAV8-24.06 VŨ THỊ KIM THOA 908805969 tri duc

1337 Edit SAV8-24.07 VÕ VĂN KHÔI 937313073 tri duc


1338 Edit SAV8-24.08 NGUYỄN QUANG 933191170 duy
VINH khanf
1339 Edit SAV8-24.09 NGUYỄN DUY 982524554 xuan
KHANG tho
1340 Edit SAV8-24.10 UÔNG XUÂN THỌ 949928198

1341 Edit SAV8-24.11 LÊ XUÂN DINH 908618777


1342 Edit SAV8-24.12 NGUYỄN ANH 902495680
DŨNG
1343 Edit SAV8-24.13 VÕ DUY HƯNG 1269066454
1344 Edit SAV8-24.14 TRẦN THỊ SUYẾN 983104430
1345 Edit SAV8-25.07 A Bình 0962810766-0902908040 For Rent 
5 3 Basic 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

14 0 Basic 0
3 Not Set 0
2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

4 3 Basic 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

25 3 Full 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Basic 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

16 2 Full 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0
3 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0

15 2 Basic 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0
3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

23 3 Full 9

2 Not Set 0
2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

17 3 Basic 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
20 3 Full 9

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 2 Basic 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0

18 2 Full 5
1.1 3 Full 9
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

4 3 Basic 0

12 0 Basic 0

10 0 Basic 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

1 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0

20 3 Full 6

2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
5 3 Basic 0

2 Not Set 0

3 Full 0

25 3 Full 10

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

20 3 Full 0
3 Not Set 0

18 2 Full 0

18 2 Full 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0
0 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

17 2 Full 9
3 Not Set 0

16 4 2 Basic 0

22 3 Full 0

0 Basic 0

0 Basic 0

800 2 Full 0

850 2 Full 9
4 3 Basic 0

16 2 Full 5
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Basic 0

0 Basic 0
0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

2 0 Basic 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

22 3 Full 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

4 2 Basic 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

20 3 Full 6

2 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Raw 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

4 3 Basic 0

4 3 Basic 0
3 Not Set 0

15 2 Full 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0
0 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0
4 2 Basic 0

2 Basic 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

15 2 Full 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

16 2 Full 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

1 3 Full 12
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
0 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 2 Basic 0
16 2 Full 6
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Full 0

2 Basic 0

2 Full 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

2 0 Raw 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

12 1 Full 0

15 0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

2 0 Basic 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

10 0 Basic 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Basic 0

0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

13 2 Full 0

4 2 Basic 0

2 Not Set 0

20 3 Full 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Basic 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

900 2 Full 6

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Full 0
2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 2 Basic 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Full 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0
0 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

4 2 Basic 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0
0 Not Set 0

16 2 Full 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

5 3 Basic 0

2 Not Set 0
0 Not Set 0

3 Not Set 0

4 2 Basic 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Full 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0
23 2 Full 5

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

17 3 Basic 0
2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

1 2 Full 0

4 2 Basic 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

600 2 Full 3

2 Not Set 0

16 2 Full 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Full 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Full 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

1 2 Full 6
3 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

13 2 Basic 0

3 Not Set 0
0 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
0 Not Set 0
3 Not Set 0

10 0 Basic 0
2 3 Basic 0

0 Not Set 0

11 0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Basic 0

0 Basic 0
0 Basic 0
0 Basic 0

11 0 Raw 0
10 0 Basic 0

13 2 0 Full 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
12 3 0 Basic 0

12 0 Raw 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
12 0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

15 0 Basic 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

15 0 Raw 0

18 0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

2 0 Basic 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0
2 Not Set 0
3 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
15 2 Full 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Basic 0

2 Not Set 0

2 Full 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0
700 2 Basic 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 2 Basic 0

18 4 2 Full 7

3 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
0 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Full 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0
0 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

18 2 Full 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

4 2 Raw 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 2 Basic 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Basic 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Full 0

2 Not Set 0

17 2 Full 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

1 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 2 Basic 0
3 2 Basic 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
10 2 0 Raw 0

12 0 Basic 0

0 Not Set 0
2 0 Raw 0

0 Not Set 0

13 2 0 Full 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Full 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

15 2 Full 6

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 6

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

1 3 Full 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

4 3 Basic 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Basic 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 3 Basic 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

1.2 3 Full 7

2 Not Set 0
3 Basic 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

17 2 Full 14

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0
20 3 Full 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 3 Basic 0

3 Not Set 0
0 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

18 3 Full 0
3 Not Set 0
0 Basic 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
2 Not Set 0

9 0 Basic 0

10 0 Basic 0
8 0 Raw 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0
2 Not Set 0

19 3 Full 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0
20 3 Full 0

2 Not Set 0

0 Not Set 0

2.75 2 Raw 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0
75 2 Raw 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 2 Raw 0
2 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

2 Not Set 0
3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

5 3 Full 0

2 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0

19 3 Full 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

3 Not Set 0

3 Not Set 0

0 Not Set 0
2 Not Set 0

3 Not Set 0
3 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
2 0 Raw 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

10 0 Basic 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

10 1 Basic 8
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
KBM 0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0

0 Not Set 0
kbm
0 Not Set 0
0 Not Set 0

0 Not Set 0
0 Not Set 0 chị không nhu cẩu em ạ
10 1 Basic 0