Sei sulla pagina 1di 277

Số lượng

Tỉnh/Thành phố Kênh


STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

1 HO CHI MINH AP_B 0 1001


2 HO CHI MINH AP_A 0 1002
3 HO CHI MINH AP_B 0 1003
4 HO CHI MINH AP_B 0 1008
5 HO CHI MINH AP_A 0 1011
6 HO CHI MINH AP_A 0 1013
7 HO CHI MINH AP_B 0 1017
8 HO CHI MINH AP_B 0 1019
9 HO CHI MINH AP_B 0 1030
10 HO CHI MINH AP_A 0 1031
11 HO CHI MINH AP_C 0 1033
12 HO CHI MINH OB_A 0 1035
13 HO CHI MINH AP_C 0 1036
14 HO CHI MINH AP_B 0 1037
15 HO CHI MINH OB_B 0 1039
16 HO CHI MINH OB_B 0 1042
17 HO CHI MINH AP_A 0 1043
18 HO CHI MINH AP_A 0 1046
19 HO CHI MINH OB_B 0 1048
20 HO CHI MINH AP_C 0 1050
21 HO CHI MINH OB_C 0 1058
22 HO CHI MINH AP_C 0 1061
23 HO CHI MINH OB_C 0 1062
24 HO CHI MINH AP_A 0 1064
25 HO CHI MINH AP_C 0 1068
26 HO CHI MINH OB_C 0 1070
27 HO CHI MINH AP_C 0 1071
28 HO CHI MINH OB_C 0 1073
29 HO CHI MINH AP_A 0 1075
30 HO CHI MINH OB_A 0 1076
31 HO CHI MINH AP_B 0 1080
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

32 HO CHI MINH OB_A 0 1081


33 HO CHI MINH AP_B 0 1082
34 HO CHI MINH AP_A 0 1084
35 HO CHI MINH AP_C 0 1087
36 HO CHI MINH AP_A 0 1088
37 HO CHI MINH AP_A 0 1090
38 HO CHI MINH OB_B 0 1093
39 HO CHI MINH AP_A 0 1095
40 HO CHI MINH OB_B 0 1097
41 HO CHI MINH OB_A 0 1099
42 HO CHI MINH AP_B 0 1102
43 HO CHI MINH AP_B 0 1103
44 HO CHI MINH AP_A 0 1106
45 HO CHI MINH AP_A 0 1107
46 HO CHI MINH AP_B 0 1111
47 HO CHI MINH AP_C 0 1114
48 HO CHI MINH AP_A 0 1117
49 HO CHI MINH OB_A 0 1118
50 HO CHI MINH AP_A 0 1119
51 HO CHI MINH AP_A 0 1123
52 HO CHI MINH OB_A 0 1124
53 HO CHI MINH OB_C 0 1127
54 HO CHI MINH OB_C 0 1129
55 HO CHI MINH OB_A 0 1132
56 HO CHI MINH OB_B 0 1136
57 HO CHI MINH AP_A 0 1138
58 HO CHI MINH AP_A 0 1142
59 HO CHI MINH AP_A 0 1144
60 HO CHI MINH AP_A 0 1145
61 HO CHI MINH OB_A 0 1147
62 HO CHI MINH AP_B 0 1148
63 HO CHI MINH AP_A 0 1150
64 HO CHI MINH AP_C 0 1152
65 HO CHI MINH AP_A 0 1153
66 HO CHI MINH OB_A 0 1157
67 HO CHI MINH AP_A 0 1159
68 HO CHI MINH AP_A 0 1160
69 HO CHI MINH AP_B 0 1164
70 HO CHI MINH OB_B 0 1169
71 HO CHI MINH AP_A 0 1172
72 HO CHI MINH AP_C 0 1173
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

73 HO CHI MINH AP_A 0 1175


74 HO CHI MINH AP_C 0 1176
75 HO CHI MINH AP_A 0 1177
76 HO CHI MINH AP_B 0 1181
77 HO CHI MINH AP_C 0 1182
78 HO CHI MINH OB_A 0 1189
79 HO CHI MINH AP_A 0 1192
80 HO CHI MINH AP_B 0 1195
81 HO CHI MINH AP_C 0 1196
82 HO CHI MINH AP_A 0 1199
83 HO CHI MINH AP_B 0 1201
84 HO CHI MINH AP_A 0 1202
85 HO CHI MINH AP_B 0 1203
86 HO CHI MINH AP_B 0 1204
87 HO CHI MINH OB_A 0 1211
88 HO CHI MINH OB_A 0 1213
89 HO CHI MINH AP_A 0 1214
90 HO CHI MINH AP_B 0 1217
91 HO CHI MINH AP_A 0 1218
92 HO CHI MINH OB_B 0 1221
93 HO CHI MINH AP_C 0 1222
94 HO CHI MINH AP_A 0 1229
95 HO CHI MINH OB_C 0 1230
96 HO CHI MINH AP_A 0 1234
97 HO CHI MINH AP_C 0 1237
98 HO CHI MINH OB_C 0 1239
99 HO CHI MINH AP_A 0 1242
100 HO CHI MINH OB_B 0 1243
101 HO CHI MINH AP_A 0 1244
102 HO CHI MINH OB_C 0 1246
103 HO CHI MINH AP_A 0 1249
104 HO CHI MINH AP_A 0 1254
105 HO CHI MINH AP_A 0 1258
106 HO CHI MINH AP_B 0 1260
107 HO CHI MINH OB_C 0 1265
108 HO CHI MINH OB_A 0 1266
109 HO CHI MINH AP_A 0 1269
110 HO CHI MINH AP_B 0 1276
111 HO CHI MINH OB_C 0 1277
112 HO CHI MINH AP_A 0 1278
113 HO CHI MINH OB_C 0 1279
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

114 HO CHI MINH OB_A 0 1280


115 HO CHI MINH AP_A 0 1282
116 HO CHI MINH AP_B 0 1284
117 HO CHI MINH AP_A 0 1288
118 HO CHI MINH OB_C 0 1290
119 HO CHI MINH AP_A 0 1291
120 HO CHI MINH OB_A 0 1293
121 HO CHI MINH AP_A 0 1296
122 HO CHI MINH AP_A 0 1297
123 HO CHI MINH AP_A 0 1298
124 HO CHI MINH AP_A 0 1300
125 HO CHI MINH OB_B 0 1304
126 HO CHI MINH OB_B 0 1305
127 HO CHI MINH AP_B 0 1306
128 HO CHI MINH AP_A 0 1308
129 HO CHI MINH OB_A 0 1321
130 HO CHI MINH AP_C 0 1322
131 HO CHI MINH OB_C 0 1323
132 HO CHI MINH AP_A 0 1325
133 HO CHI MINH OB_B 0 1326
134 HO CHI MINH AP_B 0 1327
135 HO CHI MINH OB_B 0 1328
136 HO CHI MINH AP_A 0 1330
137 HO CHI MINH AP_B 0 1331
138 HO CHI MINH AP_B 0 1333
139 HO CHI MINH OB_C 0 1334
140 HO CHI MINH AP_A 0 1335
141 HO CHI MINH AP_C 0 1336
142 HO CHI MINH OB_A 0 1337
143 HO CHI MINH AP_C 0 1338
144 HO CHI MINH AP_A 0 1339
145 HO CHI MINH OB_B 0 1340
146 HO CHI MINH AP_B 0 1341
147 HO CHI MINH AP_A 0 1342
148 HO CHI MINH AP_B 0 1343
149 HO CHI MINH OB_A 0 1346
150 HO CHI MINH OB_B 0 1348
151 HO CHI MINH AP_B 0 1349
152 HO CHI MINH OB_A 0 1351
153 HO CHI MINH AP_B 0 1352
154 HO CHI MINH OB_C 0 1354
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

155 HO CHI MINH OB_A 0 1358


156 HO CHI MINH AP_B 0 1360
157 HO CHI MINH AP_A 0 1361
158 HO CHI MINH AP_A 0 1364
159 HO CHI MINH AP_A 0 1366
160 HO CHI MINH AP_A 0 1367
161 HO CHI MINH OB_B 0 1369
162 HO CHI MINH OB_C 0 1370
163 HO CHI MINH OB_A 0 1372
164 HO CHI MINH OB_B 0 1373
165 HO CHI MINH AP_A 0 1375
166 HO CHI MINH OB_C 0 1376
167 HO CHI MINH AP_B 0 1380
168 HO CHI MINH AP_A 0 1381
169 HO CHI MINH OB_C 0 1385
170 HO CHI MINH OB_C 0 1386
171 HO CHI MINH AP_A 0 1387
172 HO CHI MINH OB_A 0 1388
173 HO CHI MINH AP_C 0 1392
174 HO CHI MINH AP_C 0 1393
175 HO CHI MINH AP_B 0 1396
176 HO CHI MINH AP_B 0 1397
177 HO CHI MINH AP_B 0 1399
178 HO CHI MINH OB_B 0 1401
179 HO CHI MINH AP_A 0 1403
180 HO CHI MINH OB_B 0 1404
181 HO CHI MINH AP_A 0 1411
182 HO CHI MINH AP_A 0 1412
183 HO CHI MINH AP_B 0 1416
184 HO CHI MINH AP_B 0 1420
185 HO CHI MINH OB_A 0 1421
186 HO CHI MINH AP_A 0 1423
187 HO CHI MINH AP_A 0 1424
188 HO CHI MINH AP_B 0 1425
189 HO CHI MINH AP_A 0 1431
190 HO CHI MINH AP_A 0 1432
191 HO CHI MINH OB_A 0 1434
192 HO CHI MINH AP_A 0 1440
193 HO CHI MINH AP_A 0 1442
194 HO CHI MINH OB_B 0 1446
195 HO CHI MINH AP_C 0 1447
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

196 HO CHI MINH AP_B 0 1449


197 HO CHI MINH OB_A 0 1455
198 HO CHI MINH AP_B 0 1456
199 HO CHI MINH AP_B 0 1459
200 HO CHI MINH OB_A 0 1463
201 HO CHI MINH OB_C 0 1465
202 HO CHI MINH OB_B 0 1467
203 HO CHI MINH AP_C 0 1468
204 HO CHI MINH OB_B 0 1471
205 HO CHI MINH AP_A 0 1473
206 HO CHI MINH AP_A 0 1476
207 HO CHI MINH OB_B 0 1480
208 HO CHI MINH AP_B 0 1482
209 HO CHI MINH AP_A 0 1484
210 HO CHI MINH AP_A 0 1486
211 HO CHI MINH AP_B 0 1489
212 HO CHI MINH OB_A 0 1491
213 HO CHI MINH AP_A 0 1492
214 HO CHI MINH AP_C 0 1499
215 HO CHI MINH OB_A 0 1500
216 HO CHI MINH OB_C 0 1502
217 HO CHI MINH OB_A 0 1507
218 HO CHI MINH OB_B 0 1511
219 HO CHI MINH OB_B 0 1512
220 HO CHI MINH OB_A 0 1515
221 HO CHI MINH AP_B 0 1516
222 HO CHI MINH OB_B 0 1521
223 HO CHI MINH AP_A 0 1524
224 HO CHI MINH AP_B 0 1525
225 HO CHI MINH OB_B 0 1527
226 HO CHI MINH AP_A 0 1529
227 HO CHI MINH OB_B 0 1535
228 HO CHI MINH OB_C 0 1536
229 HO CHI MINH AP_B 0 1537
230 HO CHI MINH AP_A 0 1539
231 HO CHI MINH AP_A 0 1543
232 HO CHI MINH AP_C 0 1544
233 HO CHI MINH AP_A 0 1545
234 HO CHI MINH OB_C 0 1547
235 HO CHI MINH AP_A 0 1549
236 HO CHI MINH AP_B 0 1551
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

237 HO CHI MINH AP_A 0 1554


238 HO CHI MINH AP_B 0 1556
239 HO CHI MINH AP_B 0 1557
240 HO CHI MINH AP_B 0 1558
241 HO CHI MINH OB_B 0 1560
242 HO CHI MINH AP_A 0 1562
243 HO CHI MINH OB_B 0 1563
244 HO CHI MINH AP_A 0 1564
245 HO CHI MINH AP_A 0 1566
246 HO CHI MINH AP_A 0 1567
247 HO CHI MINH AP_B 0 1569
248 HO CHI MINH AP_B 0 1570
249 HO CHI MINH OB_A 0 1577
250 HO CHI MINH AP_C 0 1578
251 HO CHI MINH AP_A 0 1580
252 HO CHI MINH AP_A 0 1584
253 HO CHI MINH OB_B 0 1587
254 HO CHI MINH AP_B 0 1588
255 HO CHI MINH AP_A 0 1589
256 HO CHI MINH AP_A 0 1590
257 HO CHI MINH OB_C 0 1591
258 HO CHI MINH OB_B 0 1593
259 HO CHI MINH AP_B 0 1594
260 HO CHI MINH AP_A 0 1596
261 HO CHI MINH AP_B 0 1600
262 HO CHI MINH OB_B 0 1601
263 HO CHI MINH AP_A 0 1603
264 HO CHI MINH AP_C 0 1605
265 HO CHI MINH AP_A 0 1606
266 HO CHI MINH OB_A 0 1608
267 HO CHI MINH OB_B 0 1609
268 HO CHI MINH AP_C 0 1610
269 HO CHI MINH OB_B 0 1611
270 HO CHI MINH OB_A 0 1614
271 HO CHI MINH OB_A 0 1615
272 HO CHI MINH AP_B 0 1618
273 HO CHI MINH OB_C 0 1624
274 HO CHI MINH OB_A 0 1628
275 HO CHI MINH AP_C 0 1631
276 HO CHI MINH OB_B 0 1632
277 HO CHI MINH OB_A 0 1636
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

278 HO CHI MINH AP_B 0 1637


279 HO CHI MINH AP_A 0 1640
280 HO CHI MINH AP_B 0 1657
281 HO CHI MINH OB_C 0 1658
282 HO CHI MINH AP_C 0 1659
283 HO CHI MINH AP_B 0 1660
284 HO CHI MINH OB_A 0 1661
285 HO CHI MINH AP_B 0 1662
286 HO CHI MINH AP_A 0 1663
287 HO CHI MINH AP_A 0 1668
288 HO CHI MINH AP_A 0 1671
289 HO CHI MINH AP_A 0 1672
290 HO CHI MINH AP_C 0 1673
291 HO CHI MINH OB_C 0 1679
292 HO CHI MINH OB_C 0 1681
293 HO CHI MINH AP_A 0 1683
294 HO CHI MINH AP_C 0 1686
295 HO CHI MINH AP_A 0 1688
296 HO CHI MINH OB_B 0 1691
297 HO CHI MINH AP_A 0 1692
298 HO CHI MINH AP_C 0 1694
299 HO CHI MINH OB_A 0 1695
300 HO CHI MINH OB_B 0 1696
301 HO CHI MINH AP_A 0 1697
302 HO CHI MINH AP_B 0 1698
303 HO CHI MINH AP_A 0 1699
304 HO CHI MINH AP_A 0 1700
305 HO CHI MINH OB_B 0 1708
306 HO CHI MINH AP_C 0 1709
307 HO CHI MINH AP_A 0 1712
308 HO CHI MINH OB_C 0 1714
309 HO CHI MINH AP_C 0 1717
310 HO CHI MINH AP_A 0 1720
311 HO CHI MINH AP_C 0 1721
312 HO CHI MINH AP_C 0 1722
313 HO CHI MINH AP_C 0 1723
314 HO CHI MINH AP_A 0 1724
315 HO CHI MINH OB_C 0 1729
316 HO CHI MINH AP_C 0 1732
317 HO CHI MINH OB_A 0 1735
318 HO CHI MINH OB_C 0 1742
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

319 HO CHI MINH AP_A 0 1743


320 HO CHI MINH OB_A 0 1744
321 HO CHI MINH AP_A 0 1746
322 HO CHI MINH OB_C 0 1747
323 HO CHI MINH AP_B 0 1749
324 HO CHI MINH OB_A 0 1750
325 HO CHI MINH AP_A 0 1752
326 HO CHI MINH AP_A 0 1753
327 HO CHI MINH OB_C 0 1754
328 HO CHI MINH OB_B 0 1755
329 HO CHI MINH AP_A 0 1762
330 HO CHI MINH AP_A 0 1763
331 HO CHI MINH AP_C 0 1764
332 HO CHI MINH AP_C 0 1765
333 HO CHI MINH AP_B 0 1766
334 HO CHI MINH AP_B 0 1768
335 HO CHI MINH AP_B 0 1769
336 HO CHI MINH OB_A 0 1770
337 HO CHI MINH AP_B 0 1772
338 HO CHI MINH AP_B 0 1774
339 HO CHI MINH OB_C 0 1777
340 HO CHI MINH OB_B 0 1778
341 HO CHI MINH AP_A 0 1779
342 HO CHI MINH AP_A 0 1780
343 HO CHI MINH AP_A 0 1783
344 HO CHI MINH OB_A 0 1784
345 HO CHI MINH AP_C 0 1785
346 HO CHI MINH AP_A 0 1787
347 HO CHI MINH OB_A 0 1791
348 HO CHI MINH OB_C 0 1793
349 HO CHI MINH AP_A 0 1794
350 HO CHI MINH AP_B 0 1797
351 HO CHI MINH OB_C 0 1798
352 HO CHI MINH AP_B 0 1799
353 HO CHI MINH AP_A 0 1801
354 HO CHI MINH AP_A 0 1806
355 HO CHI MINH AP_A 0 1809
356 HO CHI MINH AP_A 0 1810
357 HO CHI MINH AP_B 0 1813
358 HO CHI MINH AP_B 0 1815
359 HO CHI MINH AP_B 0 1817
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

360 HO CHI MINH AP_B 0 1818


361 HO CHI MINH OB_A 0 1820
362 HO CHI MINH OB_C 0 1823
363 HO CHI MINH OB_B 0 1824
364 HO CHI MINH OB_C 0 1828
365 HO CHI MINH OB_B 0 1829
366 HO CHI MINH OB_B 0 1830
367 HO CHI MINH OB_B 0 1831
368 HO CHI MINH AP_A 0 1832
369 HO CHI MINH AP_B 0 1835
370 HO CHI MINH AP_C 0 1836
371 HO CHI MINH AP_B 0 1837
372 HO CHI MINH OB_C 0 1838
373 HO CHI MINH OB_A 0 1839
374 HO CHI MINH AP_C 0 1841
375 HO CHI MINH AP_B 0 1842
376 HO CHI MINH OB_B 0 1844
377 HO CHI MINH AP_B 0 1846
378 HO CHI MINH OB_C 0 1851
379 HO CHI MINH AP_B 0 1853
380 HO CHI MINH OB_A 0 1856
381 HO CHI MINH OB_B 0 1857
382 HO CHI MINH AP_B 0 1858
383 HO CHI MINH AP_A 0 1859
384 HO CHI MINH OB_A 0 1860
385 HO CHI MINH AP_B 0 1861
386 HO CHI MINH AP_C 0 1862
387 HO CHI MINH AP_B 0 1865
388 HO CHI MINH OB_A 0 1868
389 HO CHI MINH AP_A 0 1870
390 HO CHI MINH OB_B 0 1871
391 HO CHI MINH AP_C 0 1874
392 HO CHI MINH OB_A 0 1875
393 HO CHI MINH OB_B 0 1878
394 HO CHI MINH AP_A 0 1879
395 HO CHI MINH AP_A 0 1882
396 HO CHI MINH AP_A 0 1885
397 HO CHI MINH AP_A 0 1891
398 HO CHI MINH OB_B 0 1893
399 HO CHI MINH OB_C 0 1895
400 HO CHI MINH OB_C 0 1897
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

401 HO CHI MINH AP_A 0 1899


402 HO CHI MINH OB_B 0 1902
403 HO CHI MINH AP_A 0 1904
404 HO CHI MINH AP_C 0 1908
405 HO CHI MINH OB_C 0 1909
406 HO CHI MINH OB_C 0 1910
407 HO CHI MINH AP_A 0 1912
408 HO CHI MINH OB_A 0 1915
409 HO CHI MINH OB_C 0 1916
410 HO CHI MINH AP_B 0 1917
411 HO CHI MINH AP_A 0 1918
412 HO CHI MINH OB_B 0 1919
413 HO CHI MINH AP_B 0 1920
414 HO CHI MINH AP_A 0 1921
415 HO CHI MINH AP_A 0 1922
416 HO CHI MINH OB_B 0 1924
417 HO CHI MINH OB_A 0 1926
418 HO CHI MINH AP_B 0 1932
419 HO CHI MINH OB_C 0 1936
420 HO CHI MINH OB_C 0 1939
421 HO CHI MINH OB_C 0 1945
422 HO CHI MINH AP_B 0 1951
423 HO CHI MINH OB_B 0 1952
424 HO CHI MINH AP_A 0 1955
425 HO CHI MINH AP_A 0 1956
426 HO CHI MINH AP_A 0 1961
427 HO CHI MINH AP_C 0 1963
428 HO CHI MINH OB_A 0 1966
429 HO CHI MINH AP_A 0 1973
430 HO CHI MINH OB_B 0 1975
431 HO CHI MINH AP_B 0 1981
432 HO CHI MINH AP_A 0 1984
433 HO CHI MINH AP_A 0 1985
434 HO CHI MINH AP_A 0 1986
435 HO CHI MINH AP_C 0 1991
436 HO CHI MINH AP_B 0 1992
437 HO CHI MINH AP_C 0 1994
438 HO CHI MINH OB_B 0 1996
439 HO CHI MINH AP_B 0 1998
440 HO CHI MINH AP_B 0 1999
441 HO CHI MINH AP_B 0 2000
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

442 HO CHI MINH AP_C 0 2003


443 HO CHI MINH AP_B 0 2006
444 HO CHI MINH AP_C 0 2008
445 HO CHI MINH OB_B 0 2011
446 HO CHI MINH AP_B 0 2013
447 HO CHI MINH AP_C 0 2016
448 HO CHI MINH OB_C 0 2018
449 HO CHI MINH AP_A 0 2021
450 HO CHI MINH AP_C 0 2022
451 HO CHI MINH AP_A 0 2026
452 HO CHI MINH OB_A 0 2027
453 HO CHI MINH AP_A 0 2034
454 HO CHI MINH AP_C 0 2037
455 HO CHI MINH AP_A 0 2039
456 HO CHI MINH AP_B 0 2041
457 HO CHI MINH OB_A 0 2042
458 HO CHI MINH AP_B 0 2046
459 HO CHI MINH AP_C 0 2052
460 HO CHI MINH AP_A 0 2053
461 HO CHI MINH AP_C 0 2054
462 HO CHI MINH AP_A 0 2055
463 HO CHI MINH OB_C 0 2056
464 HO CHI MINH AP_A 0 2057
465 HO CHI MINH OB_A 0 2060
466 HO CHI MINH OB_B 0 2061
467 HO CHI MINH OB_A 0 2063
468 HO CHI MINH AP_B 0 2064
469 HO CHI MINH OB_C 0 2067
470 HO CHI MINH AP_A 0 2068
471 HO CHI MINH OB_A 0 2069
472 HO CHI MINH OB_C 0 2070
473 HO CHI MINH OB_B 0 2073
474 HO CHI MINH AP_A 0 2076
475 HO CHI MINH AP_C 0 2079
476 HO CHI MINH AP_A 0 2082
477 HO CHI MINH OB_A 0 2083
478 HO CHI MINH AP_B 0 2086
479 HO CHI MINH AP_A 0 2088
480 HO CHI MINH OB_C 0 2089
481 HO CHI MINH AP_A 0 2090
482 HO CHI MINH OB_A 0 2091
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

483 HO CHI MINH AP_A 0 2092


484 HO CHI MINH AP_A 0 2097
485 HO CHI MINH AP_A 0 2103
486 HO CHI MINH AP_B 0 2104
487 HO CHI MINH OB_A 0 2105
488 HO CHI MINH AP_B 0 2108
489 HO CHI MINH AP_A 0 2111
490 HO CHI MINH OB_A 0 2113
491 HO CHI MINH AP_B 0 2115
492 HO CHI MINH OB_A 0 2117
493 HO CHI MINH AP_A 0 2118
494 HO CHI MINH OB_C 0 2120
495 HO CHI MINH OB_B 0 2123
496 HO CHI MINH AP_C 0 2125
497 HO CHI MINH AP_A 0 2126
498 HO CHI MINH OB_A 0 2129
499 HO CHI MINH AP_A 0 2130
500 HO CHI MINH OB_B 0 2132
501 HO CHI MINH AP_B 0 2133
502 HO CHI MINH AP_B 0 2134
503 HO CHI MINH AP_B 0 2139
504 HO CHI MINH AP_A 0 2145
505 HO CHI MINH OB_C 0 2146
506 HO CHI MINH AP_B 0 2148
507 HO CHI MINH AP_A 0 2149
508 HO CHI MINH AP_A 0 2152
509 HO CHI MINH AP_B 0 2155
510 HO CHI MINH OB_A 0 2158
511 HO CHI MINH AP_B 0 2159
512 HO CHI MINH AP_C 0 2161
513 HO CHI MINH AP_A 0 2162
514 HO CHI MINH OB_C 0 2164
515 HO CHI MINH AP_C 0 2168
516 HO CHI MINH AP_A 0 2170
517 HO CHI MINH OB_C 0 2171
518 HO CHI MINH AP_B 0 2175
519 HO CHI MINH OB_A 0 2178
520 HO CHI MINH OB_A 0 2180
521 HO CHI MINH AP_B 0 2181
522 HO CHI MINH AP_C 0 2182
523 HO CHI MINH AP_C 0 2186
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

524 HO CHI MINH OB_B 0 2187


525 HO CHI MINH AP_A 0 2189
526 HO CHI MINH OB_B 0 2190
527 HO CHI MINH OB_B 0 2196
528 HO CHI MINH AP_B 0 2197
529 HO CHI MINH AP_A 0 2198
530 HO CHI MINH OB_B 0 2199
531 HO CHI MINH AP_A 0 2203
532 HO CHI MINH OB_C 0 2206
533 HO CHI MINH AP_C 0 2211
534 HO CHI MINH AP_A 0 2212
535 HO CHI MINH OB_A 0 2213
536 HO CHI MINH OB_C 0 2215
537 HO CHI MINH AP_A 0 2218
538 HO CHI MINH AP_A 0 2219
539 HO CHI MINH AP_A 0 2221
540 HO CHI MINH OB_B 0 2226
541 HO CHI MINH OB_C 0 2227
542 HO CHI MINH OB_A 0 2228
543 HO CHI MINH AP_A 0 2229
544 HO CHI MINH AP_B 0 2231
545 HO CHI MINH AP_A 0 2232
546 HO CHI MINH OB_B 0 2233
547 HO CHI MINH AP_A 0 2238
548 HO CHI MINH AP_A 0 2240
549 HO CHI MINH OB_B 0 2242
550 HO CHI MINH OB_A 0 2247
551 HO CHI MINH AP_B 0 2248
552 HO CHI MINH AP_C 0 2249
553 HO CHI MINH AP_A 0 2250
554 HO CHI MINH OB_B 0 2253
555 HO CHI MINH AP_C 0 2257
556 HO CHI MINH AP_B 0 2259
557 HO CHI MINH AP_A 0 2261
558 HO CHI MINH AP_A 0 2264
559 HO CHI MINH OB_C 0 2265
560 HO CHI MINH OB_A 0 2266
561 HO CHI MINH OB_C 0 2273
562 HO CHI MINH OB_C 0 2274
563 HO CHI MINH AP_A 0 2275
564 HO CHI MINH OB_C 0 2277
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

565 HO CHI MINH AP_A 0 2281


566 HO CHI MINH OB_B 0 2282
567 HO CHI MINH OB_B 0 2285
568 HO CHI MINH AP_A 0 2286
569 HO CHI MINH AP_C 0 2287
570 HO CHI MINH AP_C 0 2297
571 HO CHI MINH AP_C 0 2301
572 HO CHI MINH AP_A 0 2303
573 HO CHI MINH OB_A 0 2306
574 HO CHI MINH AP_A 0 2309
575 HO CHI MINH AP_A 0 2311
576 HO CHI MINH AP_C 0 2315
577 HO CHI MINH OB_C 0 2316
578 HO CHI MINH OB_A 0 2317
579 HO CHI MINH OB_C 0 2321
580 HO CHI MINH OB_B 0 2323
581 HO CHI MINH AP_A 0 2325
582 HO CHI MINH AP_B 0 2328
583 HO CHI MINH OB_B 0 2330
584 HO CHI MINH AP_C 0 2331
585 HO CHI MINH AP_B 0 2332
586 HO CHI MINH AP_A 0 2334
587 HO CHI MINH OB_A 0 2336
588 HO CHI MINH AP_A 0 2337
589 HO CHI MINH AP_C 0 2338
590 HO CHI MINH AP_A 0 2340
591 HO CHI MINH OB_A 0 2341
592 HO CHI MINH OB_A 0 2342
593 HO CHI MINH OB_A 0 2345
594 HO CHI MINH AP_C 0 2347
595 HO CHI MINH AP_C 0 2348
596 HO CHI MINH OB_B 0 2349
597 HO CHI MINH OB_B 0 2353
598 HO CHI MINH AP_B 0 2354
599 HO CHI MINH AP_B 0 2355
600 HO CHI MINH AP_A 0 2364
601 HO CHI MINH AP_B 0 2365
602 HO CHI MINH OB_C 0 2366
603 HO CHI MINH OB_B 0 2368
604 HO CHI MINH OB_A 0 2370
605 HO CHI MINH OB_B 0 2371
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

606 HO CHI MINH OB_B 0 2373


607 HO CHI MINH OB_A 0 2376
608 HO CHI MINH AP_B 0 2377
609 HO CHI MINH OB_A 0 2379
610 HO CHI MINH OB_C 0 2381
611 HO CHI MINH OB_A 0 2382
612 HO CHI MINH AP_C 0 2387
613 HO CHI MINH OB_A 0 2388
614 HO CHI MINH AP_A 0 2398
615 HO CHI MINH OB_A 0 2400
616 HO CHI MINH OB_C 0 2406
617 HO CHI MINH AP_A 0 2409
618 HO CHI MINH AP_A 0 2412
619 HO CHI MINH AP_A 0 2414
620 HO CHI MINH AP_C 0 2417
621 HO CHI MINH OB_B 0 2421
622 HO CHI MINH AP_A 0 2423
623 HO CHI MINH AP_B 0 2424
624 HO CHI MINH AP_B 0 2425
625 HO CHI MINH AP_A 0 2439
626 HO CHI MINH AP_C 0 2440
627 HO CHI MINH AP_C 0 2441
628 HO CHI MINH AP_C 0 2442
629 HO CHI MINH AP_C 0 2443
630 HO CHI MINH AP_A 0 2444
631 HO CHI MINH AP_A 0 2445
632 HO CHI MINH AP_A 0 2446
633 HO CHI MINH AP_A 0 2447
634 HO CHI MINH AP_A 0 2448
635 HO CHI MINH AP_C 0 2449
636 HO CHI MINH AP_A 0 2450
637 HO CHI MINH AP_A 0 3234
638 HO CHI MINH AP_A 0 3235
639 HO CHI MINH AP_A 0 3236
640 HO CHI MINH AP_A 0 3237
641 HO CHI MINH AP_A 0 3238
642 HO CHI MINH AP_A 0 3239
643 HO CHI MINH AP_A 0 3240
644 HO CHI MINH AP_A 0 3241
645 HO CHI MINH AP_A 0 3242
646 HO CHI MINH AP_A 0 3243
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

647 HO CHI MINH AP_A 0 3244


648 HO CHI MINH AP_A 0 3245
649 HO CHI MINH AP_A 0 3246
650 HO CHI MINH AP_A 0 3247
651 HO CHI MINH AP_A 0 3248
652 HO CHI MINH AP_A 0 3249
653 HO CHI MINH AP_A 0 3250
654 HO CHI MINH AP_A 0 3251
655 HO CHI MINH AP_A 0 3252
656 HO CHI MINH AP_A 0 3253
657 HO CHI MINH AP_A 0 3254
658 HO CHI MINH AP_A 0 3255
659 HO CHI MINH OB_B 0 3275
660 HO CHI MINH OB_A 0 3276
661 HO CHI MINH OB_C 0 3277
662 HO CHI MINH OB_B 0 3278
663 HO CHI MINH OB_B 0 3279
664 HO CHI MINH AP_B 0 3280
665 HO CHI MINH AP_B 0 3281
666 HO CHI MINH AP_B 0 3282
667 HO CHI MINH AP_B 0 3283
668 HO CHI MINH AP_A 0 3284
669 HO CHI MINH AP_A 0 3285
670 HO CHI MINH AP_B 0 3286
671 HO CHI MINH AP_B 0 3287
672 HO CHI MINH AP_A 0 3288
673 HO CHI MINH AP_A 0 3289
674 HO CHI MINH AP_A 0 3290
675 HO CHI MINH AP_A 0 3291
676 HO CHI MINH AP_A 0 3292
677 HO CHI MINH AP_B 0 3293
678 HO CHI MINH OB_C 0 3294
679 HO CHI MINH OB_B 0 3295
680 HO CHI MINH OB_C 0 3296
681 HO CHI MINH OB_B 0 3298
682 HO CHI MINH OB_B 0 3299
683 HO CHI MINH AP_C 0 3300
684 HO CHI MINH OB_B 0 3301
685 HO CHI MINH OB_B 0 3302
686 HO CHI MINH OB_A 0 3303
687 HO CHI MINH OB_B 0 3304
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

688 HO CHI MINH AP_A 0 3305


689 HO CHI MINH AP_B 0 3306
690 HO CHI MINH AP_B 0 3307
691 HO CHI MINH AP_A 0 3312
692 HO CHI MINH AP_B 0 3313
693 HO CHI MINH AP_B 0 3314
694 HO CHI MINH AP_B 0 3315
695 HO CHI MINH AP_B 0 3316
696 HO CHI MINH AP_A 0 3319
697 HO CHI MINH AP_A 0 3320
698 HO CHI MINH AP_B 0 3321
699 HO CHI MINH AP_B 0 3322
700 HO CHI MINH AP_B 0 3323
701 HO CHI MINH AP_A 0 3324
702 HO CHI MINH AP_A 0 3325
703 HO CHI MINH AP_A 0 3326
704 HO CHI MINH AP_A 0 3327
705 HO CHI MINH OB_A 0 3328
706 HO CHI MINH OB_A 0 3329
707 HO CHI MINH AP_B 0 3331
708 HO CHI MINH AP_A 0 3332
709 HO CHI MINH OB_B 0 3333
710 HO CHI MINH OB_C 0 3334
711 HO CHI MINH AP_A 0 3335
712 HO CHI MINH OB_C 0 3336
713 HO CHI MINH AP_C 0 3337
714 HO CHI MINH AP_B 0 3338
715 HO CHI MINH AP_A 0 3339
716 HO CHI MINH OB_A 0 3345
717 HO CHI MINH AP_A 0 3347
718 HO CHI MINH AP_A 0 3348
719 HO CHI MINH AP_A 0 3349
720 HO CHI MINH AP_A 0 3350
721 HO CHI MINH AP_A 0 3351
722 HO CHI MINH AP_A 0 3352
723 HO CHI MINH AP_A 0 3353
724 HO CHI MINH AP_A 0 3354
725 HO CHI MINH AP_A 0 3355
726 HO CHI MINH AP_A 0 3356
727 HO CHI MINH OB_B 0 3357
728 HO CHI MINH AP_C 0 3358
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

729 HO CHI MINH AP_B 0 3359


730 HO CHI MINH AP_C 0 3360
731 HO CHI MINH AP_A 0 3361
732 HO CHI MINH AP_C 0 3362
733 HO CHI MINH AP_B 0 3374
734 HO CHI MINH AP_A 0 3375
735 HO CHI MINH AP_B 0 3392
736 HO CHI MINH AP_B 0 3393
737 HO CHI MINH AP_B 0 3394
738 HO CHI MINH AP_A 0 3395
739 HO CHI MINH AP_A 0 3396
740 HO CHI MINH AP_A 0 3397
741 HO CHI MINH AP_A 0 3398
742 HO CHI MINH AP_A 0 3399
743 HO CHI MINH AP_B 0 3400
744 HO CHI MINH OB_C 0 3401
745 HO CHI MINH OB_A 0 3402
746 HO CHI MINH OB_A 0 3404
747 HO CHI MINH OB_B 0 3405
748 HO CHI MINH OB_B 0 3406
749 HO CHI MINH OB_B 0 3407
750 HO CHI MINH OB_C 0 3408
751 HO CHI MINH OB_B 0 3410
752 HO CHI MINH AP_A 0 3415
753 HO CHI MINH AP_A 0 3416
754 HO CHI MINH AP_A 0 3417
755 HO CHI MINH OB_A 0 3418
756 HO CHI MINH OB_B 0 3419
757 HO CHI MINH OB_A 0 3420
758 HO CHI MINH OB_A 0 3421
759 HO CHI MINH OB_B 0 3423
760 HO CHI MINH AP_A 0 3468
761 HO CHI MINH AP_A 0 3469
762 HO CHI MINH AP_A 0 3470
763 HO CHI MINH AP_A 0 3471
764 HO CHI MINH AP_A 0 3472
765 HO CHI MINH AP_A 0 3473
766 HO CHI MINH AP_B 0 3474
767 HO CHI MINH AP_A 0 3475
768 HO CHI MINH AP_C 0 3476
769 HO CHI MINH AP_C 0 3477
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

770 HO CHI MINH AP_C 0 3478


771 HO CHI MINH AP_B 0 3479
772 HO CHI MINH AP_A 0 3480
773 HO CHI MINH AP_C 0 3481
774 HO CHI MINH AP_C 0 3482
775 HO CHI MINH AP_A 0 3484
776 HO CHI MINH AP_A 0 3485
777 HO CHI MINH AP_A 0 3486
778 HO CHI MINH AP_A 0 3487
779 HO CHI MINH AP_A 0 3488
780 HO CHI MINH AP_A 0 3489
781 HO CHI MINH AP_A 0 3490
782 HO CHI MINH AP_A 0 3491
783 HO CHI MINH AP_A 0 3492
784 HO CHI MINH AP_A 0 3493
785 HO CHI MINH AP_B 0 3494
786 HO CHI MINH OB_B 0 3500
787 HO CHI MINH OB_C 0 3501
788 HO CHI MINH OB_C 0 3502
789 HO CHI MINH OB_A 0 3503
790 HO CHI MINH AP_A 0 3510
791 HO CHI MINH AP_A 0 3511
792 HO CHI MINH OB_A 0 3512
793 HO CHI MINH OB_A 0 3513
794 HO CHI MINH OB_A 0 3514
795 HO CHI MINH OB_A 0 3515
796 HO CHI MINH OB_A 0 3516
797 HO CHI MINH OB_A 0 3517
798 HO CHI MINH OB_A 0 3518
799 HO CHI MINH OB_B 0 3519
800 HO CHI MINH OB_B 0 3521
801 HO CHI MINH AP_B 0 3522
802 HO CHI MINH AP_A 0 3523
803 HO CHI MINH AP_A 0 3524
804 HO CHI MINH AP_A 0 3525
805 HO CHI MINH OB_A 0 3558
806 HO CHI MINH AP_A 0 3561
807 HO CHI MINH AP_A 0 3562
808 HO CHI MINH OB_B 0 3563
809 HO CHI MINH OB_C 0 3564
810 HO CHI MINH OB_B 0 3566
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

811 HO CHI MINH OB_A 0 3567


812 HO CHI MINH AP_B 0 3573
813 HO CHI MINH AP_B 0 3574
814 HO CHI MINH OB_C 0 3575
815 HO CHI MINH OB_B 0 3576
816 HO CHI MINH OB_B 0 3577
817 HO CHI MINH OB_C 0 3578
818 HO CHI MINH OB_A 0 3579
819 HO CHI MINH OB_A 0 3580
820 HO CHI MINH OB_B 0 3581
821 HO CHI MINH AP_B 0 3582
822 HO CHI MINH AP_B 0 3583
823 HO CHI MINH AP_B 0 3584
824 HO CHI MINH AP_A 0 3585
825 HO CHI MINH AP_A 0 3586
826 HO CHI MINH AP_B 0 3587
827 HO CHI MINH AP_B 0 3588
828 HO CHI MINH AP_B 0 3589
829 HO CHI MINH OB_A 0 3590
830 HO CHI MINH OB_A 0 3592
831 HO CHI MINH OB_A 0 3595
832 HO CHI MINH AP_A 0 3602
833 HO CHI MINH AP_A 0 3603
834 HO CHI MINH AP_A 0 3645
835 HO CHI MINH AP_A 0 3646
836 HO CHI MINH AP_A 0 3647
837 HO CHI MINH AP_A 0 3648
838 HO CHI MINH AP_A 0 3651
839 HO CHI MINH AP_A 0 3652
840 HO CHI MINH AP_A 0 3653
841 HO CHI MINH AP_A 0 3654
842 HO CHI MINH AP_A 0 3655
843 HO CHI MINH AP_A 0 3656
844 HO CHI MINH AP_A 0 3657
845 HO CHI MINH AP_A 0 3658
846 HO CHI MINH AP_A 0 3661
847 HO CHI MINH AP_A 0 3662
848 HO CHI MINH AP_A 0 3663
849 HO CHI MINH AP_B 0 3664
850 HO CHI MINH AP_A 0 3665
851 HO CHI MINH AP_A 0 3666
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

852 HO CHI MINH AP_A 0 3667


853 HO CHI MINH AP_B 0 3668
854 BINH DUONG OB_A 0 1710
855 BINH DUONG AP_C 0 3311
856 BINH DUONG AP_B 0 3317
857 BINH DUONG AP_B 0 3318
858 BINH DUONG AP_A 0 3330
859 BINH DUONG AP_C 0 3528
860 BINH DUONG AP_A 0 3604
861 BINH DUONG AP_A 0 3605
862 BINH DUONG AP_A 0 3643
863 BINH DUONG AP_A 0 3644
864 DA NANG AP_A 0 1108
865 DA NANG AP_C 0 1133
866 DA NANG OB_B 0 1184
867 DA NANG OB_C 0 1289
868 DA NANG AP_C 0 1332
869 DA NANG AP_C 0 1413
870 DA NANG AP_C 0 1457
871 DA NANG AP_C 0 1514
872 DA NANG OB_B 0 1581
873 DA NANG OB_B 0 1599
874 DA NANG OB_B 0 1633
875 DA NANG OB_B 0 1790
876 DA NANG OB_C 0 1816
877 DA NANG AP_C 0 1840
878 DA NANG AP_C 0 1898
879 DA NANG AP_C 0 1925
880 DA NANG AP_B 0 1960
881 DA NANG OB_A 0 1976
882 DA NANG OB_C 0 1989
883 DA NANG AP_C 0 2048
884 DA NANG OB_C 0 2101
885 DA NANG OB_C 0 2102
886 DA NANG OB_B 0 2154
887 DA NANG OB_B 0 2157
888 DA NANG AP_C 0 2269
889 DA NANG OB_B 0 2298
890 DA NANG OB_C 0 2310
891 DA NANG OB_C 0 2327
892 DA NANG AP_C 0 2418
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

893 DA NANG OB_C 0 3297


894 DA NANG OB_C 0 3308
895 DA NANG OB_C 0 3309
896 DA NANG OB_C 0 3310
897 DA NANG AP_A 0 3363
898 DA NANG OB_C 0 3409
899 DA NANG AP_A 0 3422
900 DA NANG AP_A 0 3483
901 DA NANG AP_C 0 3504
902 DA NANG AP_C 0 3508
903 DA NANG OB_C 0 3520
904 DA NANG AP_B 0 3526
905 DA NANG AP_A 0 3527
906 DA NANG AP_B 0 3559
907 DA NANG AP_C 0 3560
908 DA NANG OB_B 0 3565
909 DA NANG OB_A 0 3649
910 DA NANG AP_C 0 3650
911 DONG NAI OB_A 0 1651
912 HO CHI MINH AP_B 0 1005
913 HO CHI MINH AP_C 0 1009
914 HO CHI MINH AP_C 0 1022
915 HO CHI MINH AP_C 0 1054
916 HO CHI MINH AP_B 0 1059
917 HO CHI MINH AP_A 0 1072
918 HO CHI MINH AP_C 0 1074
919 HO CHI MINH AP_A 0 1078
920 HO CHI MINH AP_B 0 1091
921 HO CHI MINH AP_B 0 1094
922 HO CHI MINH AP_C 0 1167
923 HO CHI MINH AP_A 0 1170
924 HO CHI MINH AP_A 0 1194
925 HO CHI MINH AP_B 0 1206
926 HO CHI MINH AP_B 0 1219
927 HO CHI MINH AP_C 0 1228
928 HO CHI MINH AP_C 0 1233
929 HO CHI MINH AP_A 0 1268
930 HO CHI MINH AP_A 0 1283
931 HO CHI MINH AP_C 0 1295
932 HO CHI MINH AP_B 0 1314
933 HO CHI MINH AP_B 0 1441
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

934 HO CHI MINH AP_C 0 1451


935 HO CHI MINH AP_C 0 1461
936 HO CHI MINH AP_B 0 1493
937 HO CHI MINH AP_B 0 1497
938 HO CHI MINH PU_C 0 1517
939 HO CHI MINH AP_B 0 1519
940 HO CHI MINH AP_B 0 1526
941 HO CHI MINH AP_B 0 1597
942 HO CHI MINH AP_B 0 1602
943 HO CHI MINH AP_C 0 1612
944 HO CHI MINH AP_C 0 1682
945 HO CHI MINH AP_C 0 1689
946 HO CHI MINH AP_B 0 1701
947 HO CHI MINH AP_B 0 1748
948 HO CHI MINH AP_C 0 1751
949 HO CHI MINH AP_C 0 1807
950 HO CHI MINH AP_A 0 1843
951 HO CHI MINH AP_B 0 1863
952 HO CHI MINH AP_C 0 1867
953 HO CHI MINH AP_B 0 1869
954 HO CHI MINH AP_C 0 1903
955 HO CHI MINH AP_C 0 1907
956 HO CHI MINH AP_B 0 1947
957 HO CHI MINH AP_C 0 1950
958 HO CHI MINH AP_C 0 1978
959 HO CHI MINH AP_C 0 1979
960 HO CHI MINH AP_C 0 1980
961 HO CHI MINH AP_C 0 1983
962 HO CHI MINH AP_B 0 1987
963 HO CHI MINH AP_C 0 1993
964 HO CHI MINH AP_A 0 1997
965 HO CHI MINH AP_A 0 2031
966 HO CHI MINH AP_B 0 2050
967 HO CHI MINH AP_A 0 2100
968 HO CHI MINH OB_B 0 2116
969 HO CHI MINH AP_C 0 2122
970 HO CHI MINH AP_B 0 2142
971 HO CHI MINH AP_B 0 2185
972 HO CHI MINH AP_B 0 2195
973 HO CHI MINH AP_B 0 2209
974 HO CHI MINH AP_A 0 2214
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

975 HO CHI MINH AP_C 0 2236


976 HO CHI MINH AP_A 0 2245
977 HO CHI MINH AP_A 0 2272
978 HO CHI MINH AP_C 0 2296
979 HO CHI MINH AP_B 0 2302
980 HO CHI MINH AP_B 0 2308
981 HO CHI MINH AP_C 0 2322
982 HO CHI MINH AP_B 0 2350
983 HO CHI MINH AP_B 0 2367
984 HO CHI MINH AP_B 0 2390
985 HO CHI MINH AP_A 0 2399
986 HO CHI MINH AP_C 0 2419
987 HO CHI MINH AP_A 0 3411
988 HO CHI MINH AP_A 0 3412
989 HO CHI MINH AP_A 0 3413
990 DA NANG AP_C 0 1130
991 DA NANG AP_C 0 1644
992 DA NANG AP_C 0 1789
993 DA NANG AP_C 0 2210
994 DA NANG AP_C 0 2280
1 HA NOI AP_A 0 1004
2 HA NOI AP_C 0 1007
3 HA NOI AP_A 0 1010
4 HA NOI OB_A 0 1012
5 HA NOI AP_B 0 1014
6 HA NOI AP_B 0 1015
7 HA NOI AP_A 0 1016
8 HA NOI AP_C 0 1018
9 HA NOI AP_A 0 1020
10 HA NOI AP_A 0 1021
11 HA NOI AP_B 0 1023
12 HA NOI AP_C 0 1024
13 HA NOI OB_A 0 1025
14 HA NOI OB_A 0 1026
15 HA NOI AP_B 0 1027
16 HA NOI AP_B 0 1029
17 HA NOI OB_B 0 1032
18 HA NOI AP_A 0 1034
19 HA NOI AP_A 0 1038
20 HA NOI OB_A 0 1040
21 HA NOI AP_C 0 1041
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

22 HA NOI AP_A 0 1044


23 HA NOI AP_A 0 1045
24 HA NOI OB_A 0 1047
25 HA NOI OB_C 0 1049
26 HA NOI OB_A 0 1051
27 HA NOI OB_B 0 1052
28 HA NOI AP_B 0 1053
29 HA NOI AP_A 0 1055
30 HA NOI AP_B 0 1056
31 HA NOI AP_A 0 1057
32 HA NOI OB_B 0 1060
33 HA NOI OB_B 0 1063
34 HA NOI AP_B 0 1065
35 HA NOI AP_A 0 1066
36 HA NOI AP_B 0 1067
37 HA NOI OB_C 0 1069
38 HA NOI AP_A 0 1077
39 HA NOI AP_C 0 1079
40 HA NOI AP_A 0 1083
41 HA NOI OB_B 0 1085
42 HA NOI AP_B 0 1086
43 HA NOI AP_A 0 1092
44 HA NOI OB_C 0 1096
45 HA NOI AP_A 0 1098
46 HA NOI OB_A 0 1100
47 HA NOI AP_A 0 1101
48 HA NOI AP_A 0 1104
49 HA NOI OB_B 0 1105
50 HA NOI OB_C 0 1109
51 HA NOI AP_B 0 1110
52 HA NOI AP_A 0 1112
53 HA NOI OB_A 0 1113
54 HA NOI OB_C 0 1115
55 HA NOI OB_A 0 1116
56 HA NOI AP_A 0 1120
57 HA NOI AP_C 0 1121
58 HA NOI AP_A 0 1122
59 HA NOI OB_B 0 1126
60 HA NOI OB_A 0 1128
61 HA NOI OB_B 0 1131
62 HA NOI OB_A 0 1134
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

63 HA NOI OB_C 0 1135


64 HA NOI OB_A 0 1137
65 HA NOI AP_B 0 1139
66 HA NOI AP_A 0 1140
67 HA NOI AP_A 0 1141
68 HA NOI AP_B 0 1143
69 HA NOI AP_B 0 1146
70 HA NOI AP_B 0 1149
71 HA NOI OB_C 0 1151
72 HA NOI AP_B 0 1154
73 HA NOI OB_A 0 1155
74 HA NOI OB_A 0 1156
75 HA NOI OB_A 0 1158
76 HA NOI AP_B 0 1161
77 HA NOI OB_A 0 1162
78 HA NOI OB_C 0 1163
79 HA NOI AP_A 0 1165
80 HA NOI AP_B 0 1166
81 HA NOI OB_A 0 1168
82 HA NOI OB_B 0 1171
83 HA NOI OB_B 0 1174
84 HA NOI AP_A 0 1179
85 HA NOI OB_C 0 1180
86 HA NOI AP_A 0 1183
87 HA NOI AP_C 0 1185
88 HA NOI AP_A 0 1186
89 HA NOI AP_A 0 1187
90 HA NOI OB_A 0 1188
91 HA NOI AP_A 0 1190
92 HA NOI OB_C 0 1191
93 HA NOI AP_B 0 1193
94 HA NOI AP_A 0 1197
95 HA NOI OB_A 0 1198
96 HA NOI AP_A 0 1200
97 HA NOI AP_B 0 1205
98 HA NOI OB_B 0 1207
99 HA NOI OB_C 0 1208
100 HA NOI OB_B 0 1209
101 HA NOI OB_C 0 1210
102 HA NOI OB_A 0 1212
103 HA NOI OB_C 0 1215
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

104 HA NOI OB_C 0 1216


105 HA NOI AP_A 0 1220
106 HA NOI AP_A 0 1223
107 HA NOI AP_C 0 1224
108 HA NOI OB_C 0 1225
109 HA NOI OB_B 0 1226
110 HA NOI AP_B 0 1227
111 HA NOI OB_A 0 1231
112 HA NOI AP_C 0 1235
113 HA NOI OB_C 0 1236
114 HA NOI AP_B 0 1238
115 HA NOI AP_A 0 1240
116 HA NOI OB_A 0 1241
117 HA NOI AP_B 0 1245
118 HA NOI AP_B 0 1247
119 HA NOI AP_A 0 1248
120 HA NOI OB_A 0 1250
121 HA NOI AP_A 0 1251
122 HA NOI AP_A 0 1252
123 HA NOI AP_B 0 1253
124 HA NOI AP_A 0 1255
125 HA NOI AP_C 0 1257
126 HA NOI AP_B 0 1259
127 HA NOI AP_A 0 1261
128 HA NOI AP_A 0 1262
129 HA NOI AP_A 0 1263
130 HA NOI AP_A 0 1264
131 HA NOI AP_A 0 1270
132 HA NOI OB_B 0 1271
133 HA NOI AP_B 0 1272
134 HA NOI OB_A 0 1275
135 HA NOI AP_B 0 1281
136 HA NOI AP_B 0 1285
137 HA NOI OB_C 0 1286
138 HA NOI AP_A 0 1287
139 HA NOI AP_B 0 1292
140 HA NOI AP_A 0 1294
141 HA NOI OB_B 0 1299
142 HA NOI AP_B 0 1301
143 HA NOI AP_A 0 1302
144 HA NOI OB_B 0 1303
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

145 HA NOI OB_B 0 1307


146 HA NOI AP_B 0 1309
147 HA NOI OB_B 0 1310
148 HA NOI OB_A 0 1311
149 HA NOI AP_B 0 1312
150 HA NOI OB_B 0 1313
151 HA NOI AP_A 0 1315
152 HA NOI AP_A 0 1316
153 HA NOI OB_B 0 1317
154 HA NOI AP_A 0 1318
155 HA NOI AP_B 0 1319
156 HA NOI OB_A 0 1320
157 HA NOI AP_A 0 1324
158 HA NOI AP_A 0 1329
159 HA NOI AP_B 0 1344
160 HA NOI AP_C 0 1345
161 HA NOI AP_A 0 1347
162 HA NOI OB_B 0 1350
163 HA NOI AP_C 0 1353
164 HA NOI AP_A 0 1356
165 HA NOI AP_C 0 1357
166 HA NOI OB_C 0 1362
167 HA NOI AP_A 0 1363
168 HA NOI OB_A 0 1368
169 HA NOI AP_A 0 1371
170 HA NOI AP_A 0 1374
171 HA NOI OB_B 0 1377
172 HA NOI AP_C 0 1383
173 HA NOI AP_B 0 1384
174 HA NOI AP_B 0 1389
175 HA NOI OB_A 0 1390
176 HA NOI AP_C 0 1391
177 HA NOI AP_A 0 1394
178 HA NOI OB_A 0 1398
179 HA NOI AP_B 0 1400
180 HA NOI AP_A 0 1402
181 HA NOI OB_B 0 1405
182 HA NOI OB_B 0 1406
183 HA NOI AP_A 0 1407
184 HA NOI AP_B 0 1408
185 HA NOI AP_B 0 1410
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

186 HA NOI AP_C 0 1414


187 HA NOI AP_B 0 1415
188 HA NOI AP_A 0 1417
189 HA NOI AP_B 0 1418
190 HA NOI OB_A 0 1419
191 HA NOI OB_A 0 1422
192 HA NOI OB_B 0 1426
193 HA NOI AP_B 0 1427
194 HA NOI AP_A 0 1428
195 HA NOI AP_A 0 1429
196 HA NOI AP_B 0 1430
197 HA NOI OB_B 0 1433
198 HA NOI AP_A 0 1435
199 HA NOI AP_B 0 1436
200 HA NOI AP_B 0 1437
201 HA NOI AP_A 0 1438
202 HA NOI AP_A 0 1439
203 HA NOI AP_A 0 1444
204 HA NOI AP_A 0 1445
205 HA NOI AP_A 0 1448
206 HA NOI OB_B 0 1450
207 HA NOI AP_B 0 1452
208 HA NOI AP_C 0 1453
209 HA NOI OB_C 0 1454
210 HA NOI AP_A 0 1458
211 HA NOI AP_A 0 1460
212 HA NOI OB_A 0 1462
213 HA NOI OB_B 0 1464
214 HA NOI AP_B 0 1466
215 HA NOI AP_A 0 1469
216 HA NOI OB_A 0 1470
217 HA NOI AP_B 0 1472
218 HA NOI OB_B 0 1475
219 HA NOI AP_B 0 1477
220 HA NOI AP_A 0 1478
221 HA NOI AP_B 0 1479
222 HA NOI AP_B 0 1481
223 HA NOI AP_A 0 1483
224 HA NOI AP_A 0 1485
225 HA NOI OB_C 0 1487
226 HA NOI AP_A 0 1488
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

227 HA NOI OB_A 0 1490


228 HA NOI AP_C 0 1494
229 HA NOI AP_B 0 1495
230 HA NOI AP_A 0 1496
231 HA NOI AP_B 0 1501
232 HA NOI AP_B 0 1503
233 HA NOI OB_B 0 1504
234 HA NOI AP_A 0 1505
235 HA NOI HO_A 0 1506
236 HA NOI OB_B 0 1508
237 HA NOI AP_B 0 1509
238 HA NOI OB_A 0 1510
239 HA NOI OB_A 0 1513
240 HA NOI AP_A 0 1518
241 HA NOI OB_A 0 1520
242 HA NOI AP_B 0 1522
243 HA NOI AP_B 0 1523
244 HA NOI AP_B 0 1528
245 HA NOI AP_A 0 1530
246 HA NOI OB_B 0 1531
247 HA NOI AP_C 0 1532
248 HA NOI AP_B 0 1533
249 HA NOI AP_C 0 1534
250 HA NOI OB_A 0 1538
251 HA NOI OB_B 0 1540
252 HA NOI AP_B 0 1541
253 HA NOI AP_B 0 1542
254 HA NOI AP_B 0 1546
255 HA NOI AP_B 0 1548
256 HA NOI OB_A 0 1550
257 HA NOI AP_A 0 1552
258 HA NOI AP_B 0 1553
259 HA NOI OB_A 0 1555
260 HA NOI OB_B 0 1559
261 HA NOI AP_A 0 1561
262 HA NOI AP_B 0 1565
263 HA NOI AP_A 0 1568
264 HA NOI AP_B 0 1571
265 HA NOI AP_C 0 1572
266 HA NOI AP_A 0 1573
267 HA NOI OB_B 0 1574
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

268 HA NOI AP_B 0 1575


269 HA NOI AP_A 0 1576
270 HA NOI AP_B 0 1579
271 HA NOI OB_C 0 1582
272 HA NOI OB_A 0 1583
273 HA NOI OB_A 0 1585
274 HA NOI OB_B 0 1586
275 HA NOI AP_C 0 1592
276 HA NOI AP_B 0 1595
277 HA NOI AP_B 0 1598
278 HA NOI OB_C 0 1607
279 HA NOI AP_C 0 1613
280 HA NOI OB_C 0 1616
281 HA NOI OB_A 0 1617
282 HA NOI AP_B 0 1619
283 HA NOI AP_C 0 1620
284 HA NOI OB_C 0 1621
285 HA NOI AP_C 0 1623
286 HA NOI AP_A 0 1625
287 HA NOI AP_B 0 1626
288 HA NOI AP_B 0 1627
289 HA NOI OB_B 0 1629
290 HA NOI AP_A 0 1630
291 HA NOI OB_C 0 1634
292 HA NOI AP_B 0 1635
293 HA NOI AP_A 0 1639
294 HA NOI OB_A 0 1641
295 HA NOI OB_B 0 1642
296 HA NOI OB_A 0 1643
297 HA NOI AP_B 0 1645
298 HA NOI OB_A 0 1646
299 HA NOI AP_C 0 1647
300 HA NOI AP_C 0 1648
301 HA NOI AP_B 0 1649
302 HA NOI OB_B 0 1650
303 HA NOI AP_B 0 1652
304 HA NOI AP_B 0 1653
305 HA NOI AP_B 0 1654
306 HA NOI AP_A 0 1655
307 HA NOI AP_A 0 1656
308 HA NOI AP_A 0 1664
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

309 HA NOI AP_A 0 1665


310 HA NOI AP_B 0 1666
311 HA NOI AP_A 0 1667
312 HA NOI OB_B 0 1669
313 HA NOI OB_A 0 1670
314 HA NOI AP_B 0 1674
315 HA NOI AP_A 0 1675
316 HA NOI AP_A 0 1676
317 HA NOI OB_C 0 1677
318 HA NOI AP_B 0 1678
319 HA NOI AP_B 0 1680
320 HA NOI OB_A 0 1684
321 HA NOI AP_C 0 1685
322 HA NOI AP_B 0 1687
323 HA NOI OB_A 0 1690
324 HA NOI OB_B 0 1693
325 HA NOI AP_B 0 1702
326 HA NOI OB_C 0 1703
327 HA NOI OB_A 0 1704
328 HA NOI AP_B 0 1705
329 HA NOI AP_A 0 1706
330 HA NOI AP_A 0 1711
331 HA NOI AP_A 0 1713
332 HA NOI OB_A 0 1715
333 HA NOI AP_C 0 1716
334 HA NOI AP_A 0 1718
335 HA NOI OB_A 0 1719
336 HA NOI AP_A 0 1725
337 HA NOI OB_A 0 1726
338 HA NOI AP_A 0 1727
339 HA NOI AP_B 0 1728
340 HA NOI OB_A 0 1730
341 HA NOI AP_B 0 1731
342 HA NOI OB_B 0 1733
343 HA NOI AP_B 0 1734
344 HA NOI AP_A 0 1736
345 HA NOI AP_B 0 1737
346 HA NOI AP_A 0 1738
347 HA NOI AP_A 0 1739
348 HA NOI OB_B 0 1740
349 HA NOI AP_C 0 1741
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

350 HA NOI OB_C 0 1757


351 HA NOI OB_B 0 1758
352 HA NOI OB_A 0 1760
353 HA NOI AP_B 0 1761
354 HA NOI AP_B 0 1767
355 HA NOI OB_A 0 1771
356 HA NOI OB_A 0 1773
357 HA NOI AP_A 0 1775
358 HA NOI OB_B 0 1776
359 HA NOI OB_B 0 1781
360 HA NOI OB_B 0 1782
361 HA NOI OB_A 0 1786
362 HA NOI AP_B 0 1788
363 HA NOI OB_A 0 1792
364 HA NOI AP_A 0 1795
365 HA NOI OB_A 0 1796
366 HA NOI OB_A 0 1800
367 HA NOI AP_A 0 1802
368 HA NOI OB_A 0 1803
369 HA NOI OB_B 0 1804
370 HA NOI AP_A 0 1805
371 HA NOI OB_A 0 1811
372 HA NOI AP_B 0 1814
373 HA NOI AP_B 0 1819
374 HA NOI OB_A 0 1821
375 HA NOI AP_A 0 1822
376 HA NOI AP_B 0 1825
377 HA NOI OB_C 0 1826
378 HA NOI OB_C 0 1827
379 HA NOI OB_A 0 1833
380 HA NOI AP_C 0 1834
381 HA NOI OB_A 0 1845
382 HA NOI AP_A 0 1847
383 HA NOI OB_B 0 1848
384 HA NOI AP_A 0 1849
385 HA NOI AP_B 0 1850
386 HA NOI AP_A 0 1852
387 HA NOI AP_A 0 1854
388 HA NOI AP_B 0 1855
389 HA NOI OB_B 0 1864
390 HA NOI AP_A 0 1866
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

391 HA NOI OB_B 0 1872


392 HA NOI OB_A 0 1873
393 HA NOI OB_B 0 1876
394 HA NOI OB_A 0 1877
395 HA NOI AP_A 0 1880
396 HA NOI AP_A 0 1881
397 HA NOI AP_A 0 1883
398 HA NOI AP_A 0 1884
399 HA NOI AP_B 0 1886
400 HA NOI AP_B 0 1888
401 HA NOI OB_B 0 1889
402 HA NOI AP_B 0 1890
403 HA NOI OB_A 0 1892
404 HA NOI AP_B 0 1894
405 HA NOI AP_C 0 1900
406 HA NOI OB_A 0 1901
407 HA NOI OB_A 0 1905
408 HA NOI AP_B 0 1906
409 HA NOI OB_B 0 1911
410 HA NOI AP_A 0 1913
411 HA NOI OB_C 0 1914
412 HA NOI OB_B 0 1923
413 HA NOI AP_B 0 1927
414 HA NOI OB_C 0 1928
415 HA NOI AP_A 0 1929
416 HA NOI OB_B 0 1930
417 HA NOI OB_A 0 1931
418 HA NOI AP_A 0 1934
419 HA NOI OB_B 0 1935
420 HA NOI AP_A 0 1937
421 HA NOI OB_A 0 1938
422 HA NOI AP_A 0 1940
423 HA NOI AP_C 0 1941
424 HA NOI AP_C 0 1942
425 HA NOI AP_A 0 1943
426 HA NOI AP_C 0 1944
427 HA NOI AP_A 0 1946
428 HA NOI AP_A 0 1948
429 HA NOI AP_A 0 1949
430 HA NOI OB_C 0 1953
431 HA NOI AP_A 0 1954
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

432 HA NOI AP_B 0 1958


433 HA NOI AP_B 0 1959
434 HA NOI OB_C 0 1962
435 HA NOI AP_A 0 1964
436 HA NOI OB_B 0 1965
437 HA NOI AP_B 0 1967
438 HA NOI AP_C 0 1968
439 HA NOI AP_C 0 1969
440 HA NOI OB_A 0 1970
441 HA NOI OB_B 0 1971
442 HA NOI OB_B 0 1972
443 HA NOI AP_C 0 1974
444 HA NOI AP_A 0 1977
445 HA NOI AP_B 0 1982
446 HA NOI AP_A 0 1988
447 HA NOI AP_B 0 1990
448 HA NOI AP_B 0 1995
449 HA NOI AP_C 0 2001
450 HA NOI AP_B 0 2004
451 HA NOI AP_B 0 2005
452 HA NOI AP_A 0 2007
453 HA NOI AP_B 0 2009
454 HA NOI AP_B 0 2010
455 HA NOI OB_A 0 2012
456 HA NOI AP_A 0 2014
457 HA NOI OB_C 0 2015
458 HA NOI AP_B 0 2017
459 HA NOI AP_C 0 2019
460 HA NOI AP_A 0 2020
461 HA NOI AP_B 0 2023
462 HA NOI AP_C 0 2024
463 HA NOI AP_A 0 2025
464 HA NOI AP_B 0 2028
465 HA NOI OB_A 0 2029
466 HA NOI AP_A 0 2030
467 HA NOI OB_B 0 2032
468 HA NOI AP_A 0 2033
469 HA NOI OB_C 0 2035
470 HA NOI AP_B 0 2038
471 HA NOI OB_B 0 2040
472 HA NOI AP_A 0 2043
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

473 HA NOI AP_A 0 2044


474 HA NOI AP_B 0 2047
475 HA NOI AP_A 0 2049
476 HA NOI AP_A 0 2051
477 HA NOI AP_C 0 2058
478 HA NOI AP_A 0 2059
479 HA NOI AP_A 0 2062
480 HA NOI OB_A 0 2065
481 HA NOI AP_B 0 2066
482 HA NOI AP_A 0 2071
483 HA NOI AP_A 0 2072
484 HA NOI AP_A 0 2074
485 HA NOI AP_B 0 2075
486 HA NOI OB_B 0 2077
487 HA NOI OB_C 0 2078
488 HA NOI OB_B 0 2080
489 HA NOI AP_A 0 2081
490 HA NOI AP_A 0 2084
491 HA NOI OB_B 0 2085
492 HA NOI AP_A 0 2094
493 HA NOI AP_B 0 2095
494 HA NOI AP_A 0 2096
495 HA NOI AP_B 0 2098
496 HA NOI AP_A 0 2099
497 HA NOI AP_A 0 2106
498 HA NOI OB_B 0 2107
499 HA NOI AP_A 0 2109
500 HA NOI OB_A 0 2110
501 HA NOI AP_B 0 2112
502 HA NOI AP_C 0 2114
503 HA NOI AP_A 0 2119
504 HA NOI AP_B 0 2121
505 HA NOI AP_A 0 2131
506 HA NOI OB_A 0 2135
507 HA NOI AP_A 0 2136
508 HA NOI AP_B 0 2137
509 HA NOI OB_C 0 2138
510 HA NOI OB_A 0 2140
511 HA NOI AP_A 0 2141
512 HA NOI AP_A 0 2143
513 HA NOI AP_A 0 2144
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

514 HA NOI AP_A 0 2147


515 HA NOI AP_C 0 2150
516 HA NOI OB_A 0 2153
517 HA NOI AP_A 0 2156
518 HA NOI AP_A 0 2160
519 HA NOI AP_B 0 2163
520 HA NOI AP_A 0 2165
521 HA NOI OB_B 0 2166
522 HA NOI AP_B 0 2167
523 HA NOI AP_A 0 2172
524 HA NOI AP_A 0 2173
525 HA NOI OB_A 0 2174
526 HA NOI AP_B 0 2176
527 HA NOI AP_B 0 2177
528 HA NOI AP_A 0 2179
529 HA NOI OB_C 0 2183
530 HA NOI OB_C 0 2184
531 HA NOI AP_A 0 2188
532 HA NOI OB_A 0 2191
533 HA NOI OB_C 0 2193
534 HA NOI AP_A 0 2194
535 HA NOI AP_A 0 2200
536 HA NOI AP_B 0 2201
537 HA NOI OB_A 0 2202
538 HA NOI OB_B 0 2204
539 HA NOI OB_A 0 2205
540 HA NOI OB_C 0 2207
541 HA NOI OB_B 0 2208
542 HA NOI AP_A 0 2216
543 HA NOI AP_B 0 2217
544 HA NOI AP_A 0 2222
545 HA NOI OB_B 0 2223
546 HA NOI OB_A 0 2224
547 HA NOI AP_A 0 2225
548 HA NOI AP_B 0 2230
549 HA NOI OB_B 0 2234
550 HA NOI OB_A 0 2235
551 HA NOI AP_B 0 2237
552 HA NOI AP_A 0 2239
553 HA NOI AP_A 0 2241
554 HA NOI OB_A 0 2243
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

555 HA NOI AP_A 0 2244


556 HA NOI OB_B 0 2246
557 HA NOI AP_A 0 2251
558 HA NOI AP_B 0 2252
559 HA NOI AP_B 0 2254
560 HA NOI AP_C 0 2255
561 HA NOI OB_B 0 2256
562 HA NOI AP_B 0 2258
563 HA NOI OB_C 0 2260
564 HA NOI AP_B 0 2262
565 HA NOI AP_C 0 2263
566 HA NOI OB_A 0 2270
567 HA NOI OB_B 0 2271
568 HA NOI OB_B 0 2279
569 HA NOI AP_C 0 2283
570 HA NOI OB_A 0 2284
571 HA NOI AP_B 0 2288
572 HA NOI AP_C 0 2289
573 HA NOI OB_C 0 2290
574 HA NOI OB_A 0 2291
575 HA NOI AP_A 0 2292
576 HA NOI OB_A 0 2293
577 HA NOI AP_A 0 2294
578 HA NOI AP_B 0 2295
579 HA NOI AP_A 0 2299
580 HA NOI AP_B 0 2300
581 HA NOI AP_B 0 2304
582 HA NOI AP_B 0 2305
583 HA NOI OB_C 0 2307
584 HA NOI AP_A 0 2312
585 HA NOI OB_B 0 2313
586 HA NOI OB_C 0 2314
587 HA NOI AP_B 0 2318
588 HA NOI AP_C 0 2319
589 HA NOI OB_A 0 2320
590 HA NOI OB_B 0 2324
591 HA NOI AP_A 0 2326
592 HA NOI AP_B 0 2329
593 HA NOI OB_A 0 2333
594 HA NOI AP_A 0 2335
595 HA NOI AP_B 0 2339
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

596 HA NOI OB_A 0 2343


597 HA NOI OB_B 0 2344
598 HA NOI SU_A 0 2346
599 HA NOI OB_B 0 2351
600 HA NOI OB_B 0 2352
601 HA NOI AP_A 0 2356
602 HA NOI AP_B 0 2358
603 HA NOI OB_A 0 2359
604 HA NOI AP_A 0 2360
605 HA NOI AP_A 0 2361
606 HA NOI AP_A 0 2362
607 HA NOI AP_A 0 2363
608 HA NOI AP_B 0 2369
609 HA NOI AP_B 0 2372
610 HA NOI OB_A 0 2374
611 HA NOI OB_B 0 2378
612 HA NOI OB_A 0 2380
613 HA NOI OB_A 0 2383
614 HA NOI AP_C 0 2384
615 HA NOI AP_A 0 2385
616 HA NOI OB_A 0 2386
617 HA NOI AP_C 0 2389
618 HA NOI OB_A 0 2391
619 HA NOI OB_A 0 2392
620 HA NOI AP_A 0 2393
621 HA NOI AP_B 0 2394
622 HA NOI AP_B 0 2395
623 HA NOI AP_B 0 2396
624 HA NOI AP_B 0 2397
625 HA NOI AP_B 0 2401
626 HA NOI AP_B 0 2403
627 HA NOI AP_B 0 2404
628 HA NOI OB_C 0 2405
629 HA NOI AP_B 0 2407
630 HA NOI AP_A 0 2408
631 HA NOI OB_C 0 2410
632 HA NOI AP_B 0 2411
633 HA NOI OB_C 0 2413
634 HA NOI AP_B 0 2415
635 HA NOI AP_A 0 2416
636 HA NOI AP_B 0 2420
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

637 HA NOI OB_C 0 2422


638 HA NOI OB_B 0 2469
639 HA NOI OB_A 0 2470
640 HA NOI OB_B 0 2471
641 HA NOI OB_B 0 2472
642 HA NOI AP_A 0 2473
643 HA NOI AP_A 0 2474
644 HA NOI AP_A 0 2475
645 HA NOI AP_B 0 2476
646 HA NOI AP_B 0 2477
647 HA NOI AP_B 0 2478
648 HA NOI AP_B 0 2479
649 HA NOI AP_B 0 2480
650 HA NOI AP_B 0 2481
651 HA NOI AP_B 0 2482
652 HA NOI AP_B 0 2483
653 HA NOI AP_B 0 2484
654 HA NOI AP_B 0 2485
655 HA NOI AP_B 0 2486
656 HA NOI AP_A 0 3227
657 HA NOI AP_A 0 3228
658 HA NOI AP_C 0 3229
659 HA NOI AP_A 0 3230
660 HA NOI AP_B 0 3231
661 HA NOI OB_B 0 3232
662 HA NOI AP_B 0 3233
663 HA NOI OB_C 0 3259
664 HA NOI OB_A 0 3260
665 HA NOI OB_C 0 3261
666 HA NOI OB_A 0 3263
667 HA NOI OB_B 0 3264
668 HA NOI AP_B 0 3265
669 HA NOI AP_B 0 3266
670 HA NOI OB_B 0 3267
671 HA NOI OB_B 0 3268
672 HA NOI OB_B 0 3269
673 HA NOI AP_C 0 3270
674 HA NOI AP_C 0 3271
675 HA NOI AP_C 0 3272
676 HA NOI OB_A 0 3273
677 HA NOI AP_A 0 3274
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

678 HA NOI OB_B 0 3364


679 HA NOI OB_B 0 3365
680 HA NOI AP_B 0 3366
681 HA NOI AP_B 0 3367
682 HA NOI AP_B 0 3368
683 HA NOI AP_B 0 3369
684 HA NOI AP_B 0 3370
685 HA NOI AP_B 0 3371
686 HA NOI AP_B 0 3372
687 HA NOI AP_B 0 3376
688 HA NOI AP_B 0 3377
689 HA NOI OB_A 0 3378
690 HA NOI AP_A 0 3379
691 HA NOI AP_A 0 3380
692 HA NOI AP_C 0 3381
693 HA NOI OB_B 0 3382
694 HA NOI OB_B 0 3383
695 HA NOI OB_A 0 3384
696 HA NOI OB_B 0 3385
697 HA NOI AP_B 0 3386
698 HA NOI AP_B 0 3387
699 HA NOI AP_B 0 3388
700 HA NOI AP_B 0 3389
701 HA NOI AP_A 0 3390
702 HA NOI AP_A 0 3391
703 HA NOI AP_B 0 3414
704 HA NOI OB_A 0 3424
705 HA NOI OB_A 0 3425
706 HA NOI OB_A 0 3426
707 HA NOI AP_B 0 3427
708 HA NOI AP_B 0 3428
709 HA NOI AP_A 0 3429
710 HA NOI AP_B 0 3430
711 HA NOI AP_B 0 3431
712 HA NOI AP_B 0 3432
713 HA NOI AP_B 0 3433
714 HA NOI AP_B 0 3434
715 HA NOI AP_A 0 3435
716 HA NOI AP_A 0 3436
717 HA NOI AP_B 0 3437
718 HA NOI AP_B 0 3438
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

719 HA NOI AP_A 0 3439


720 HA NOI AP_A 0 3440
721 HA NOI AP_A 0 3441
722 HA NOI AP_B 0 3442
723 HA NOI AP_B 0 3443
724 HA NOI AP_B 0 3444
725 HA NOI AP_B 0 3445
726 HA NOI AP_B 0 3450
727 HA NOI AP_A 0 3451
728 HA NOI AP_A 0 3452
729 HA NOI AP_B 0 3453
730 HA NOI AP_B 0 3454
731 HA NOI AP_B 0 3455
732 HA NOI AP_B 0 3456
733 HA NOI AP_B 0 3457
734 HA NOI AP_B 0 3458
735 HA NOI AP_B 0 3459
736 HA NOI AP_B 0 3460
737 HA NOI AP_B 0 3461
738 HA NOI AP_B 0 3462
739 HA NOI OB_A 0 3463
740 HA NOI OB_A 0 3464
741 HA NOI OB_A 0 3465
742 HA NOI OB_A 0 3466
743 HA NOI AP_B 0 3467
744 HA NOI AP_B 0 3495
745 HA NOI AP_C 0 3496
746 HA NOI AP_B 0 3497
747 HA NOI AP_B 0 3498
748 HA NOI OB_B 0 3499
749 HA NOI OB_B 0 3505
750 HA NOI AP_B 0 3506
751 HA NOI AP_B 0 3507
752 HA NOI AP_A 0 3530
753 HA NOI AP_A 0 3531
754 HA NOI AP_A 0 3532
755 HA NOI AP_A 0 3533
756 HA NOI AP_A 0 3534
757 HA NOI AP_B 0 3535
758 HA NOI AP_A 0 3536
759 HA NOI AP_A 0 3537
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

760 HA NOI AP_B 0 3538


761 HA NOI AP_A 0 3539
762 HA NOI AP_A 0 3540
763 HA NOI AP_B 0 3541
764 HA NOI AP_B 0 3542
765 HA NOI AP_B 0 3543
766 HA NOI AP_B 0 3544
767 HA NOI AP_B 0 3545
768 HA NOI AP_B 0 3546
769 HA NOI AP_B 0 3547
770 HA NOI AP_A 0 3548
771 HA NOI AP_A 0 3549
772 HA NOI AP_A 0 3550
773 HA NOI AP_A 0 3551
774 HA NOI AP_A 0 3552
775 HA NOI AP_A 0 3553
776 HA NOI AP_B 0 3554
777 HA NOI OB_A 0 3556
778 HA NOI AP_C 0 3557
779 HA NOI AP_B 0 3569
780 HA NOI AP_A 0 3570
781 HA NOI AP_A 0 3571
782 HA NOI OB_B 0 3572
783 HA NOI AP_B 0 3606
784 HA NOI AP_B 0 3607
785 HA NOI AP_B 0 3608
786 HA NOI AP_B 0 3609
787 HA NOI AP_A 0 3610
788 HA NOI AP_A 0 3611
789 HA NOI AP_A 0 3612
790 HA NOI AP_B 0 3613
791 HA NOI AP_B 0 3614
792 HA NOI AP_B 0 3615
793 HA NOI AP_B 0 3616
794 HA NOI AP_B 0 3617
795 HA NOI AP_A 0 3618
796 HA NOI AP_A 0 3619
797 HA NOI AP_A 0 3620
798 HA NOI AP_A 0 3621
799 HA NOI AP_A 0 3622
800 HA NOI AP_A 0 3623
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

801 HA NOI OB_A 0 3625


802 HA NOI AP_B 0 3626
803 HA NOI AP_A 0 3627
804 HA NOI AP_A 0 3628
805 HA NOI AP_A 0 3629
806 HA NOI AP_A 0 3630
807 HA NOI AP_A 0 3631
808 HA NOI AP_A 0 3632
809 HA NOI AP_A 0 3633
810 HA NOI AP_B 0 3635
811 HA NOI AP_A 0 3636
812 HA NOI AP_A 0 3637
813 HA NOI OB_A 0 3638
814 HA NOI AP_C 0 3659
815 HA NOI OB_A 0 3660
816 HA NOI OB_C 0 3670
817 HA NOI OB_B 0 3671
818 HA NOI OB_B 0 3672
819 HA NOI OB_A 0 3673
820 HA NOI AP_A 0 3674
821 HA NOI AP_A 0 3675
822 HA NOI AP_B 0 3676
823 HA NOI AP_B 0 3677
824 HA NOI AP_B 0 3678
825 HA NOI AP_B 0 3679
826 HA NOI AP_B 0 3680
827 HA NOI AP_B 0 3681
828 HA NOI AP_B 0 3682
829 HAI PHONG OB_A 0 1395
830 HAI PHONG HO_B 0 1409
831 HAI PHONG AP_B 0 1498
832 HAI PHONG OB_B 0 1638
833 HAI PHONG OB_B 0 1756
834 HAI PHONG OB_B 0 1759
835 HAI PHONG OB_B 0 1808
836 HAI PHONG OB_A 0 1933
837 HAI PHONG OB_B 0 2124
838 HAI PHONG OB_A 0 2357
839 HAI PHONG OB_B 0 2375
840 HAI PHONG OB_A 0 3555
841 HUNG YEN AP_A 0 3639
Số lượng
Tỉnh/Thành phố Kênh
STT mua ID
(City) (Channel) (Quantity)

842 HUNG YEN AP_A 0 3640


843 HUNG YEN AP_A 0 3641
844 HUNG YEN AP_A 0 3642
845 HA NOI OB_A 0 1028
846 HA NOI OB_A 0 1089
847 HA NOI OB_A 0 1232
848 HA NOI AP_A 0 1355
849 HA NOI AP_B 0 1379
850 HA NOI OB_B 0 1707
851 HA NOI AP_A 0 1745
852 HA NOI OB_A 0 2402
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

SKY GARDEN 3 BLOCK 8A SKY GARDEN 3 BLOCK 8A


SUNRISE CITY-CENTRAL TOWER BLOCK W4 SUNRISE CITY-CENTRAL TOWER BLOCK W4
V-STAR BLOCK 2 V-STAR BLOCK 2
SKY GARDEN 3 BLOCK 13D SKY GARDEN 3 BLOCK 13D
CC THỦY LỢI 4 BLOCK B CC THUY LOI 4 BLOCK B
IMPERIA AN PHÚ BLOCK C1 IMPERIA AN PHU BLOCK C1
SKY GARDEN - 1C SKY GARDEN - 1C
KHẢI HOÀN AP KHAI HOAN AP
THÁI AN 3 BLOCK B THAI AN 3 BLOCK B
HIM LAM CHỢ LỚN - BLOCK B3 HIM LAM CHO LON - BLOCK B3
KHANG GIA BLOCK B2 KHANG GIA BLOCK B2
RIVERBANK PLACE RIVERBANK PLACE
BÌNH MINH BLOCK 1 BINH MINH BLOCK 1
SKY GARDEN 3 BLOCK 6B SKY GARDEN 3 BLOCK 6B
LINCO LINCO
PHƯƠNG NAM PHUONG NAM
HOÀNG ANH GIA LAI 2 BLOCK C HOANG ANH GIA LAI 2 BLOCK C
THEMANOR 1 - AE THEMANOR 1 - AE
LIÊN HIỆP CÁC HỘI VH NGHỆ THUẬT LIEN HIEP CAC HOI VH NGHE THUAT
CẢNH VIÊN 3-1B CANH VIEN 3-1B
BIDV 3 THÁNG 2 BIDV 3 THANG 2
LUCKY DRAGON LUCKY DRAGON
NARIME NARIME
AN PHÚ BLOCK 3 AN PHU BLOCK 3
RUBY GARDEN BLOCK B RUBY GARDEN BLOCK B
HẢI ÂU HAI AU
CỬU LONG BLOCK 4 CUU LONG BLOCK 4
LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK E1 - TTTM LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK E1 - TTTM
SUNRISE CITY-CENTRAL TOWER BLOCK W3 SUNRISE CITY-CENTRAL TOWER BLOCK W3
CNS CNS
ORIENT BLOCK 2 ORIENT BLOCK 2
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

VĂN PHÒNG PEARL PLAZA (SSG) - ZONE THẤP VAN PHONG PEARL PLAZA (SSG) - ZONE THAP
THE BRIDGE VIEW - BLOCK A (EHOME 5) THE BRIDGE VIEW - BLOCK A (EHOME 5)
MỸ PHÚ BLOCK A MY PHU BLOCK A
KHU CHUNG CƯ LÔ N (DIGITAL) KHU CHUNG CU LO N (DIGITAL)
SCREC 1 BLOCK A SCREC 1 BLOCK A
CAO ỐC XANH - BLOCK C CAO OC XANH - BLOCK C
NICE NICE
PHÚ HOÀNG ANH BLOCK 4 PHU HOANG ANH BLOCK 4
BỘ NÔNG NGHIỆP BO NONG NGHIEP
M - STAR M - STAR
SKY GARDEN - 2D SKY GARDEN - 2D
HOÀNG ANH GIA LAI 1 BLOCK B2 HOANG ANH GIA LAI 1 BLOCK B2
RUBY LAND BLOCK B RUBY LAND BLOCK B
HƯNG NGÂN GARDEN-BLOCK A1 HUNG NGAN GARDEN-BLOCK A1
SKY GARDEN 3 BLOCK 12A SKY GARDEN 3 BLOCK 12A
HIM LAM NAM KHÁNH BLOCK G (DIGITAL) HIM LAM NAM KHANH BLOCK G (DIGITAL)
PHÚ MỸ BLOCK 2A PHU MY BLOCK 2A
GALAXY 9 - BLOCK G2 GALAXY 9 - BLOCK G2
XI RIVERVIEW BLOCK 102 XI RIVERVIEW BLOCK 102
HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK A1 HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK A1
SOMERSET CHANCELLOR COURT SOMERSET CHANCELLOR COURT
CIC8 CIC8
MEKONG CORP MEKONG CORP
PRINCE RESIDENCE BLOCK P1 PRINCE RESIDENCE BLOCK P1
WIN HOME HOÀNG VĂN THỤ WIN HOME HOANG VAN THU
HOÀNG KIM THẾ GIA - BLOCK B HOANG KIM THE GIA - BLOCK B
ĐỨC KHẢI R7 - C DUC KHAI R7 - C
HOÀNG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK B2 HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK B2
HIM LAM RIVER SIDE 2 - BLOCK F HIM LAM RIVER SIDE 2 - BLOCK F
LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK A LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK A
H1 Q4 H1 Q4
SCREC 2 SCREC 2
CẢNH VIÊN 1 BLOCK 1 CANH VIEN 1 BLOCK 1
GIAI VIỆT CHÁNH HƯNG B2 GIAI VIET CHANH HUNG B2
SUNRISE CITY NORTH TOWER BLOCK X1 SUNRISE CITY NORTH TOWER BLOCK X1
XI RIVERVIEW BLOCK 101 XI RIVERVIEW BLOCK 101
AN PHÚ BLOCK 2 AN PHU BLOCK 2
SUNNY PLAZA- BLOCK B SUNNY PLAZA- BLOCK B
TRUNG NAM TRUNG NAM
GIAI VIỆT CHÁNH HƯNG A1.1 GIAI VIET CHANH HUNG A1.1
NAM AN NAM AN
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

THẢO ĐIỀN PEARL BLOCK A THAO DIEN PEARL BLOCK A


BIGEMCO BIGEMCO
ĐẤT PHƯƠNG NAM BLOCK C DAT PHUONG NAM BLOCK C
THÁI AN 4 BLOCK B THAI AN 4 BLOCK B
KHU CHUNG CƯ LÔ J KHU CHUNG CU LO J
P.V.V TOWER P.V.V TOWER
HOÀNG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK B3 HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK B3
GREEN VIEW BLOCK B GREEN VIEW BLOCK B
D&C D&C
HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK A4 HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK A4
BELLEZA LÔ C1 BELLEZA LO C1
CC THỦY LỢI 4 BLOCK C CC THUY LOI 4 BLOCK C
HOÀNG ANH GIA LAI 1 BLOCK B1 HOANG ANH GIA LAI 1 BLOCK B1
24AB BLOCK B 24AB BLOCK B
IPC IPC
CỤC THUẾ TP HCM CUC THUE TP HCM
MB BABYLON BLOCK C MB BABYLON BLOCK C
MỸ LONG MY LONG
CONIC SKYWAY RESIDENCE - BLOCK G CONIC SKYWAY RESIDENCE - BLOCK G
YOCO YOCO
SOMERSET-BLOCK A SOMERSET-BLOCK A
SAIGON PEARL - SAPHIRE 1 SAIGON PEARL - SAPHIRE 1
JVPE JVPE
TÂN PHƯỚC PLAZA BLOCK A TAN PHUOC PLAZA BLOCK A
RUBY GARDEN BLOCK C RUBY GARDEN BLOCK C
SAFI TOWER SAFI TOWER
BELLEZA LÔ A1 BELLEZA LO A1
COALIMEX COALIMEX
P5 - RIVERSIDE RESIDENCE C P5 - RIVERSIDE RESIDENCE C
NNC BUILDING NNC BUILDING
H18-RIVER PARK BLOCK C H18-RIVER PARK BLOCK C
THEMANOR 1 - AW THEMANOR 1 - AW
HIM LAM RIVER SIDE BLOCK C HIM LAM RIVER SIDE BLOCK C
SKY GARDEN 3 BLOCK 10A SKY GARDEN 3 BLOCK 10A
THÀNH PHÁT THANH PHAT
VIMEDIMEX VIMEDIMEX
GIAI VIỆT BLOCK B1 GIAI VIET BLOCK B1
TÔN THẤT THUYẾT BLOCK M3 TON THAT THUYET BLOCK M3
TS BUILDING TS BUILDING
HIM LAM CHỢ LỚN BLOCK C2 HIM LAM CHO LON BLOCK C2
KHẢI HOÀN KHAI HOAN
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

HAVANA HAVANA
P5 - RIVERSIDE RESIDENCE D P5 - RIVERSIDE RESIDENCE D
SKY GARDEN - 2A SKY GARDEN - 2A
ESTELLA BLOCK 4A ESTELLA BLOCK 4A
LIÊN HOA BUILDING LIEN HOA BUILDING
INTERNATIONAL PLAZA INTERNATIONAL PLAZA
MPLAZA MPLAZA
ESTELLA BLOCK 4B ESTELLA BLOCK 4B
P5 - RIVERSIDE RESIDENCE A1 P5 - RIVERSIDE RESIDENCE A1
GIAI VIỆT BLOCK A2.2 GIAI VIET BLOCK A2.2
RIVIERA POINT-BLOCK 3 RIVIERA POINT-BLOCK 3
SAGOTA SAGOTA
GAS PETROLIMEX GAS PETROLIMEX
HIM LAM NAM SÀI GÒN BLOCK A (DIGITAL) HIM LAM NAM SAI GON BLOCK A (DIGITAL)
HIM LAM CHỢ LỚN - BLOCK B1 HIM LAM CHO LON - BLOCK B1
BÁO NHÂN DÂN BAO NHAN DAN
KHANG GIA BLOCK A3 KHANG GIA BLOCK A3
GIA LINH GIA LINH
PHÚC THỊNH BLOCK B PHUC THINH BLOCK B
KICOTRANS KICOTRANS
THẾ KỶ 21 BLOCK 3 THE KY 21 BLOCK 3
TUẤN MINH 3 TUAN MINH 3
IMPERIA AN PHÚ BLOCK B2 IMPERIA AN PHU BLOCK B2
SKY GARDEN - 2E SKY GARDEN - 2E
HIM LAM NAM SÀI GÒN BLOCK B (DIGITAL) HIM LAM NAM SAI GON BLOCK B (DIGITAL)
97 NGUYỄN CÔNG TRỨ 97 NGUYEN CONG TRU
ĐỨC KHẢI R7 - A DUC KHAI R7 - A
GARDEN COURT 2 BLOCK 1 GARDEN COURT 2 BLOCK 1
CENTRAL PARK A CENTRAL PARK A
MỸ KHANG BLOCK 2 MY KHANG BLOCK 2
AN PHÚ BLOCK 1 AN PHU BLOCK 1
CENTRAL PARK B CENTRAL PARK B
V-STAR BLOCK 1 V-STAR BLOCK 1
ÂU CƠ TOWER BLOCK A AU CO TOWER BLOCK A
HIM LAM NAM SÀI GÒN BLOCK C (DIGITAL) HIM LAM NAM SAI GON BLOCK C (DIGITAL)
GB BUILDING GB BUILDING
HUY SƠN 1 HUY SON 1
4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG BLOCK A2 4S RIVERSIDE LINH DONG BLOCK A2
THE EVERICH R2 THE EVERICH R2
SUNNY PLAZA- BLOCK C SUNNY PLAZA- BLOCK C
THIÊN SƠN PLAZA THIEN SON PLAZA
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK B LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK B


SKY GARDEN 3 BLOCK 14A SKY GARDEN 3 BLOCK 14A
ĐỨC KHẢI R7 - B DUC KHAI R7 - B
MB BABYLON BLOCK B MB BABYLON BLOCK B
TROPIC GARDEN C1 TROPIC GARDEN C1
CBD SNOW TOWN - BLOCK A2 (LUCKY) CBD SNOW TOWN - BLOCK A2 (LUCKY)
THIÊN PHƯỚC 2 (JABES 2) THIEN PHUOC 2 (JABES 2)
A&C A&C
DREAMPLEX 195 - KHU B DREAMPLEX 195 - KHU B
THE WORLD CENTER THE WORLD CENTER
AN HÒA AN HOA
TOÀN THẮNG OFFICE TOAN THANG OFFICE
CANTAVIL BLOCK A1 CANTAVIL BLOCK A1
CC CHU VĂN AN BLOCK B CC CHU VAN AN BLOCK B
MINH TINH BUILDING MINH TINH BUILDING
CAO ỐC HẢI NAM CAO OC HAI NAM
ICON 56 ICON 56
NAM GIAO 01 NAM GIAO 01
CẢNH VIÊN 3-1A CANH VIEN 3-1A
KHANG GIA BLOCK C1 KHANG GIA BLOCK C1
SKY GARDEN 3 BLOCK 9D SKY GARDEN 3 BLOCK 9D
SKY GARDEN 3 BLOCK 13E SKY GARDEN 3 BLOCK 13E
TÔN THẤT THUYẾT BLOCK M1 TON THAT THUYET BLOCK M1
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP BAO HIEM XA HOI TP
PHÚ MỸ BLOCK 2C PHU MY BLOCK 2C
PHƯỚC THÀNH PHUOC THANH
HORIZON HORIZON
HƯNG NGÂN GARDEN - BLOCK A2 HUNG NGAN GARDEN - BLOCK A2
KIM TÂM HẢI BLOCK B KIM TAM HAI BLOCK B
4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG - BLOCK C2 4S RIVERSIDE LINH DONG - BLOCK C2
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HCM SO GIAO DUC DAO TAO TP.HCM
NEW SÀI GÒN BLOCK C1 NEW SAI GON BLOCK C1
FLEMINGTON BLOCK B FLEMINGTON BLOCK B
KHÁNH HỘI 3 KHANH HOI 3
NEW SÀI GÒN BLOCK A1 NEW SAI GON BLOCK A1
PHÚ MỸ BLOCK 1 PHU MY BLOCK 1
NGÂN HÀNG BẢN VIỆT (VIET CAPITAL BANK) NGAN HANG BAN VIET (VIET CAPITAL BANK)
SAIGON PEARL RUBY 1 SAIGON PEARL RUBY 1
IMPERIA AN PHÚ BLOCK D2 IMPERIA AN PHU BLOCK D2
100 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 100 NGUYEN THI MINH KHAI
CELADON CITY BLOCK RUBY B1 CELADON CITY BLOCK RUBY B1
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

NGUYỄN CỬU VÂN NGUYEN CUU VAN


COPAC SQUARE COPAC SQUARE
THẾ KỶ 21 BLOCK 1 THE KY 21 BLOCK 1
NGUYỄN PHÚC NGUYÊN NGUYEN PHUC NGUYEN
BẢO MINH TOWER BAO MINH TOWER
KHO BẠC NHÀ NƯỚC Q1 KHO BAC NHA NUOC Q1
ALPHA ALPHA
KHU PHỐ MỸ ĐỨC - BLOCK B KHU PHO MY DUC - BLOCK B
VINALINES VINALINES
LOTUS AP BLOCK A LOTUS AP BLOCK A
SUNRISE CITY-CENTRAL TOWER BLOCK W2 SUNRISE CITY-CENTRAL TOWER BLOCK W2
VNPT VINAPHONE VNPT VINAPHONE
ĐÔNG HƯNG 2 DONG HUNG 2
QUỐC CƯỜNG GIA LAI QUOC CUONG GIA LAI
TROPIC GARDEN C2 TROPIC GARDEN C2
AN CƯ AN CU
MEKONG TOWER MEKONG TOWER
ESTELLA BLOCK 2A ESTELLA BLOCK 2A
KHANG GIA BLOCK A2 KHANG GIA BLOCK A2
COTECCONS COTECCONS
CT-IN CT-IN
GOLDEN BUILDING GOLDEN BUILDING
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ BAN CO YEU CHINH PHU
BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG BAO NGUOI TIEU DUNG
WASECO B WASECO B
FIDECO RIVER VIEW FIDECO RIVER VIEW
BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BO KE HOACH DAU TU
XI RIVERVIEW BLOCK 103 XI RIVERVIEW BLOCK 103
CANTAVIL BLOCK B CANTAVIL BLOCK B
ETOWN 1 FLOOR ETOWN 1 FLOOR
SATRA ĐẤT THÀNH BLOCK 2 SATRA DAT THANH BLOCK 2
TUẤN MINH 2 TUAN MINH 2
HOA LÂM HOA LAM
SUNVIEW 1A SUNVIEW 1A
SAIGON TOWN BLOCK B SAIGON TOWN BLOCK B
PNTECHCONS BLOCK C PNTECHCONS BLOCK C
BÌNH MINH BLOCK 2 BINH MINH BLOCK 2
NEW SÀI GÒN BLOCK B1 NEW SAI GON BLOCK B1
FIMEXCO FIMEXCO
SATRA ĐẤT THÀNH BLOCK 1 SATRA DAT THANH BLOCK 1
NGUYỄN HUY LƯỢNG NGUYEN HUY LUONG
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK A2 HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK A2
SKY GARDEN - 1D SKY GARDEN - 1D
SKY GARDEN 3 BLOCK 7C SKY GARDEN 3 BLOCK 7C
KIM HỒNG BLOCK 2 KIM HONG BLOCK 2
FCC FCC
HOÀNG KIM THẾ GIA - BLOCK A HOANG KIM THE GIA - BLOCK A
THẾ TÀI THE TAI
THE ASCENT - KHU A THE ASCENT - KHU A
CĂN HỘ PEARL PLAZA (SSG) CAN HO PEARL PLAZA (SSG)
LÔ CD NHÀ B LO CD NHA B
ORIENT BLOCK 1 ORIENT BLOCK 1
THUẬN VIỆT BLOCK D THUAN VIET BLOCK D
I TOWER I TOWER
CẢNH VIÊN 1 BLOCK 2 CANH VIEN 1 BLOCK 2
PHÚ MỸ BLOCK 2B PHU MY BLOCK 2B
DRAGON HILL BLOCK B DRAGON HILL BLOCK B
CAO ỐC BETA CAO OC BETA
SAIGON VIEW RESIDENCE SAIGON VIEW RESIDENCE
THỦ THIÊM SKY - BLOCK B THU THIEM SKY - BLOCK B
THE ASCENT - KHU B THE ASCENT - KHU B
VIETSKY VIETSKY
VIETCOMREAL VIETCOMREAL
HOÀNG ANH GIA LAI 1 BLOCK A3 HOANG ANH GIA LAI 1 BLOCK A3
KHÁNH HỘI 2 BLOCK A KHANH HOI 2 BLOCK A
HOÀNG ANH GIA LAI 1 BLOCK A2 HOANG ANH GIA LAI 1 BLOCK A2
MASTER BUILDING MASTER BUILDING
LOTUS AP BLOCK B LOTUS AP BLOCK B
GARDEN PLAZA 1 BLOCK D GARDEN PLAZA 1 BLOCK D
CC THỦY LỢI 4 BLOCK A CC THUY LOI 4 BLOCK A
PVFCCO PVFCCO
THE LION THE LION
AN PHÚ AN PHU
LUTACO LUTACO
THIÊN PHƯỚC 1 (JABES 1) THIEN PHUOC 1 (JABES 1)
KHẢI HOÀN OB KHAI HOAN OB
KHANG PHÚ BLOCK A KHANG PHU BLOCK A
VIPD VIPD
ETOWN 2 ETOWN 2
RUBY GARDEN BLOCK D RUBY GARDEN BLOCK D
HBT HBT
VĂN PHÒNG PEARL PLAZA (SSG) - ZONE CAO VAN PHONG PEARL PLAZA (SSG) - ZONE CAO
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

SKY GARDEN 3 BLOCK 11E SKY GARDEN 3 BLOCK 11E


TÂN HƯƠNG TOWER - BLOCK B TAN HUONG TOWER - BLOCK B
BELLEZA LÔ C2 BELLEZA LO C2
PAX SKY 7 PAX SKY 7
HIM LAM NAM KHÁNH BLOCK E1 (DIGITAL) HIM LAM NAM KHANH BLOCK E1 (DIGITAL)
24AB BLOCK A 24AB BLOCK A
LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK C LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK C
HOÀNG ANH GIA LAI 2 BLOCK A HOANG ANH GIA LAI 2 BLOCK A
HIM LAM CHỢ LỚN - BLOCK B4 HIM LAM CHO LON - BLOCK B4
HOÀNG ANH THANH BÌNH - KHU B HOANG ANH THANH BINH - KHU B
HIM LAM RIVER SIDE 2 - BLOCK E HIM LAM RIVER SIDE 2 - BLOCK E
PHÚ HOÀNG ANH BLOCK 1 PHU HOANG ANH BLOCK 1
KHANG GIA BLOCK C4 KHANG GIA BLOCK C4
INLACO SAIGON INLACO SAIGON
THUẬN VIỆT BUILDING THUAN VIET BUILDING
HIM LAM RIVER SIDE BLOCK A HIM LAM RIVER SIDE BLOCK A
RUBY GARDEN BLOCK A RUBY GARDEN BLOCK A
ĐẤT PHƯƠNG NAM BLOCK A DAT PHUONG NAM BLOCK A
VIỄN ĐÔNG HCM VIEN DONG HCM
PHÚ HOÀNG ANH BLOCK 3 PHU HOANG ANH BLOCK 3
THEMANOR 1 - C4 THEMANOR 1 - C4
HOÀNG VIỆT HOANG VIET
KICOTRANS BUILDING KICOTRANS BUILDING
ĐỨC KHẢI R7 - E DUC KHAI R7 - E
TECCO - BLOCK B TECCO - BLOCK B
SAIGON PEARL - SAPHIRE 2 SAIGON PEARL - SAPHIRE 2
PHÚ HOÀNG ANH BLOCK 5 PHU HOANG ANH BLOCK 5
PHOENIX PHOENIX
CELADON CITY BLOCK RUBY B2 CELADON CITY BLOCK RUBY B2
MỸ PHÚ BLOCK B MY PHU BLOCK B
ETOWN 4 ETOWN 4
HIM LAM NAM KHÁNH BLOCK E2 (DIGITAL) HIM LAM NAM KHANH BLOCK E2 (DIGITAL)
HIM LAM CHỢ LỚN BLOCK C1 HIM LAM CHO LON BLOCK C1
THEMANOR 1 - TTTM THEMANOR 1 - TTTM
GARDEN COURT 1 BLOCK 2 GARDEN COURT 1 BLOCK 2
HIM LAM NAM KHÁNH BLOCK E3 (DIGITAL) HIM LAM NAM KHANH BLOCK E3 (DIGITAL)
NEW SÀI GÒN BLOCK D1 NEW SAI GON BLOCK D1
KIM KIM HOÀN MỸ KIM KIM HOAN MY
26 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN BLOCK B 26 NGUYEN THUONG HIEN BLOCK B
GOLDEN TOWER GOLDEN TOWER
LTA BUILDING LTA BUILDING
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

HOÀNG ANH GIA LAI 2 BLOCK D HOANG ANH GIA LAI 2 BLOCK D
THE EVERICH R1 THE EVERICH R1
HIM LAM CHỢ LỚN BLOCK C4 HIM LAM CHO LON BLOCK C4
VIỆT NGA VIET NGA
AN KHÁNH AN KHANH
VIETCOMBANK TOWER VIETCOMBANK TOWER
ESTELLA BLOCK 1B ESTELLA BLOCK 1B
BMC BMC
S04 - SÀI GÒN PEARL S04 - SAI GON PEARL
OSC BUILDING OSC BUILDING
SUNRISE CITY SOUTH - THÁP V3 SUNRISE CITY SOUTH - THAP V3
4S GARDEN BLOCK 1 4S GARDEN BLOCK 1
CẢNH VIÊN 2 BLOCK 1 CANH VIEN 2 BLOCK 1
MỸ PHÚC BLOCK B MY PHUC BLOCK B
VẠN ĐÔ BLOCK 1 VAN DO BLOCK 1
SKY GARDEN 3 BLOCK 10B SKY GARDEN 3 BLOCK 10B
SKY GARDEN 3 BLOCK 11D SKY GARDEN 3 BLOCK 11D
ITAXA ITAXA
SKY GARDEN 3 BLOCK 9E SKY GARDEN 3 BLOCK 9E
SKY GARDEN 3 BLOCK 6A SKY GARDEN 3 BLOCK 6A
24 ĐẶNG THAI MAI 24 DANG THAI MAI
ANH ĐĂNG ANH DANG
RUBY LAND BLOCK A RUBY LAND BLOCK A
DRAGON HILL BLOCK A DRAGON HILL BLOCK A
THE EASTERN THÁP B THE EASTERN THAP B
KIENLONGBANK KIENLONGBANK
KHANG GIA BLOCK C2 KHANG GIA BLOCK C2
CỘNG HÒA PLAZA CONG HOA PLAZA
GALAXY 9 - BLOCK G1 GALAXY 9 - BLOCK G1
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BAN TUYEN GIAO TRUNG UONG
SCREC 1 BLOCK B SCREC 1 BLOCK B
THUẬN VIỆT BLOCK A THUAN VIET BLOCK A
SCSC SCSC
THUẬN VIỆT BLOCK B THUAN VIET BLOCK B
GIAI VIỆT BLOCK A2.1 GIAI VIET BLOCK A2.1
HOÀNG KIM THẾ GIA - BLOCK C HOANG KIM THE GIA - BLOCK C
QUANG THÁI - 1 QUANG THAI - 1
H18-RIVER PARK BLOCK B H18-RIVER PARK BLOCK B
GARDEN COURT 1 BLOCK 1 GARDEN COURT 1 BLOCK 1
SKY GARDEN 3 BLOCK 9C SKY GARDEN 3 BLOCK 9C
SKY GARDEN - 1A SKY GARDEN - 1A
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

SKY GARDEN - 2B SKY GARDEN - 2B


NAM Á NAM A
P&T P&T
ĐẠI PHÚC TOWER DAI PHUC TOWER
ELILINK ELILINK
GIẦY VIỆT PLAZA GIAY VIET PLAZA
NGUYỄN KIM SAIGON MALL (CAO THẮNG MALL) NGUYEN KIM SAIGON MALL (CAO THANG MA
PAX SKY 6 PAX SKY 6
SUNRISE CITY SOUTH - THÁP V4 SUNRISE CITY SOUTH - THAP V4
4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG - BLOCK B2 4S RIVERSIDE LINH DONG - BLOCK B2
MỸ PHÚC BLOCK A MY PHUC BLOCK A
NEWTOWN NEWTOWN
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIEN KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM
VINATEX TÀI NGUYÊN VINATEX TAI NGUYEN
GARDEN PLAZA 1 BLOCK A GARDEN PLAZA 1 BLOCK A
PHÚ ĐẠT PHU DAT
TRỤ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN TRU SO CONG TY DIEN LUC SAI GON
SKY GARDEN 3 BLOCK 14B SKY GARDEN 3 BLOCK 14B
EPM TOWER EPM TOWER
THUẬN VIỆT BLOCK C THUAN VIET BLOCK C
EMPRESS TOWER EMPRESS TOWER
DELI OFFICE DELI OFFICE
TÔN THẤT THUYẾT BLOCK M2 TON THAT THUYET BLOCK M2
FLEMINGTON BLOCK A FLEMINGTON BLOCK A
SÔNG ĐÀ TOWER SONG DA TOWER
SKY GARDEN 3 BLOCK 12B SKY GARDEN 3 BLOCK 12B
HIM LAM RIVER SIDE 2 - BLOCK D HIM LAM RIVER SIDE 2 - BLOCK D
HOMMY LAND HOMMY LAND
KIENLONGBANK 2 KIENLONGBANK 2
ESTELLA BLOCK 3A ESTELLA BLOCK 3A
CAO ỐC DU LỊCH BẾN THÀNH CAO OC DU LICH BEN THANH
GREEN VIEW BLOCK C GREEN VIEW BLOCK C
BROADCAST BROADCAST
TẤT MINH TAT MINH
TÂN HƯƠNG TOWER - BLOCK A TAN HUONG TOWER - BLOCK A
AN KHANG BLOCK A AN KHANG BLOCK A
HIM LAM CHỢ LỚN BLOCK C3 HIM LAM CHO LON BLOCK C3
CĂN HỘ NGUYỄN HỮU CẢNH KHU A CAN HO NGUYEN HUU CANH KHU A
VIỆN XHXH VÙNG NAM BỘ VIEN KHXH VUNG NAM BO
WASECO A WASECO A
LUCKY STAR LUCKY STAR
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

IMPERIA AN PHÚ BLOCK A3 IMPERIA AN PHU BLOCK A3


R.I.C R.I.C
SAIGONRES PLAZA - BLOCK B1 SAIGONRES PLAZA - BLOCK B1
AN SƯƠNG BLOCK A AN SUONG BLOCK A
SAM HOLDINGS SAM HOLDINGS
PILOTCO 1 PILOTCO 1
AN KHANG BLOCK B AN KHANG BLOCK B
EXCHANGE TOWER EXCHANGE TOWER
DTC DTC
KHANG PHÚ BLOCK B KHANG PHU BLOCK B
THANH ĐA VIEW AP THANH DA VIEW AP
PERFECT NDT PERFECT NDT
SUNVIEW 1B SUNVIEW 1B
4S GARDEN BLOCK 2 4S GARDEN BLOCK 2
HARMONA BLOCK C HARMONA BLOCK C
SAIGON BUS SAIGON BUS
LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK D LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK D
GARDEN COURT 2 BLOCK 3 GARDEN COURT 2 BLOCK 3
KICOTRANS CO KICOTRANS CO
SEAPRODEX SEAPRODEX
HBT* HBT*
HOÀNG ANH GIA LAI 1 BLOCK A1 HOANG ANH GIA LAI 1 BLOCK A1
28 NGUYỄN THỊ DiỆU Q3 28 NGUYEN THI DIEU
RIVIERA POINT-BLOCK 5 RIVIERA POINT-BLOCK 5
SUNRISE CITY SOUTH - THÁP V2 SUNRISE CITY SOUTH - THAP V2
HOÀNG ANH GIA LAI 2 BLOCK B HOANG ANH GIA LAI 2 BLOCK B
BẮC BÌNH BAC BINH
M-H BUILDING M-H BUILDING
SUNRISE CITY SOUTH - THÁP V1 SUNRISE CITY SOUTH - THAP V1
GIA THY GIA THY
BẦU CÁT II BLOCK 1 BAU CAT II BLOCK 1
PHÚ HOÀNG ANH BLOCK 2 PHU HOANG ANH BLOCK 2
SUNRISE CITY SOUTH - THÁP V6 SUNRISE CITY SOUTH - THAP V6
PNTECHCONS BLOCK B PNTECHCONS BLOCK B
RẠP ĐỐNG ĐA RAP DONG DA
SKY GARDEN 3 BLOCK 7D SKY GARDEN 3 BLOCK 7D
SAMLAND SAMLAND
BẢO HIỂM TIỀN GỬI BAO HIEM TIEN GUI
4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG BLOCK A1 4S RIVERSIDE LINH DONG BLOCK A1
GARDEN COURT 2 BLOCK 2 GARDEN COURT 2 BLOCK 2
MINH THÀNH MINH THANH
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

SOMERSET-BLOCK C SOMERSET-BLOCK C
BẦU CÁT II BLOCK 2 BAU CAT II BLOCK 2
GREEN VIEW BLOCK A GREEN VIEW BLOCK A
146 NGUYỄN CÔNG TRỨ 146 NGUYEN CONG TRU
SKY GARDEN - 2C SKY GARDEN - 2C
KHANG GIA BLOCK B1 KHANG GIA BLOCK B1
SMC BUILDING SMC BUILDING
CĂN HỘ AN PHÚ 2 CAN HO AN PHU 2
SAIGON MANSION SAIGON MANSION
TRUNG ĐÔNG PLAZA TRUNG DONG PLAZA
CENTRE POINT CENTRE POINT
SUNRISE CITY SOUTH - THÁP V5 SUNRISE CITY SOUTH - THAP V5
GARDEN PLAZA 1 BLOCK B GARDEN PLAZA 1 BLOCK B
DIAMOND ISLAND - TOWER 3 DIAMOND ISLAND - TOWER 3
SKY GARDEN - 1B SKY GARDEN - 1B
VIETINBANK VIETINBANK
VẠN ĐÔ BLOCK 2 VAN DO BLOCK 2
KHANG GIA BLOCK C3 KHANG GIA BLOCK C3
CBD SNOW TOWN - BLOCK B (VICTORY) CBD SNOW TOWN - BLOCK B (VICTORY)
CẢNH VIÊN 2 BLOCK 2 CANH VIEN 2 BLOCK 2
SAIGON LAND SAIGON LAND
132 CỘNG HÒA 132 CONG HOA
PHÚC THỊNH BLOCK C PHUC THINH BLOCK C
NAM SÔNG TIỀN NAM SONG TIEN
VINACONEX VINACONEX
CITILIGHT CITILIGHT
KIM HỒNG BLOCK 1 KIM HONG BLOCK 1
THIÊN SƠN THIEN SON
ĐỨC KHẢI R7 - D DUC KHAI R7 - D
NAM LONG DC NAM LONG DC
VNDECO VNDECO
TÒA NHÀ NIKKO TOA NHA NIKKO
HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK A3 HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK A3
SOMERSET-BLOCK B SOMERSET-BLOCK B
DIAMOND ISLAND - TOWER 4 DIAMOND ISLAND - TOWER 4
SAIGON PRIME SAIGON PRIME
SKY GARDEN 3 BLOCK 7E SKY GARDEN 3 BLOCK 7E
THỦ THIÊM SKY - BLOCK A THU THIEM SKY - BLOCK A
NAM VIỆT NAM VIET
THE EASTERN THÁP A THE EASTERN THAP A
ROBOT TOWER ROBOT TOWER
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

HOÀNG ANH THANH BÌNH - KHU A HOANG ANH THANH BINH - KHU A
MB BABYLON BLOCK A MB BABYLON BLOCK A
RIVIERA POINT-BLOCK 4 RIVIERA POINT-BLOCK 4
SKY GARDEN - 1E SKY GARDEN - 1E
HDTC BUILDING HDTC BUILDING
4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG - BLOCK B1 4S RIVERSIDE LINH DONG - BLOCK B1
IMPERIA AN PHÚ BLOCK D3 IMPERIA AN PHU BLOCK D3
BIDV BIDV
NGỌC KHÁNH Q5 NGOC KHANH Q5
BÁO THANH NIÊN BAO THANH NIEN
ESTELLA BLOCK 2B ESTELLA BLOCK 2B
HARMONY HARMONY
CAO ỐC VĂN PHÒNG CAO OC VAN PHONG
KHANG GIA BLOCK A1 KHANG GIA BLOCK A1
NEW SÀI GÒN BLOCK D2 NEW SAI GON BLOCK D2
VINAMILK TOWER VINAMILK TOWER
KHÁNH HỘI 2 BLOCK B KHANH HOI 2 BLOCK B
ACM ACM
CANTAVIL BLOCK A2 CANTAVIL BLOCK A2
VẠN ĐÔ BLOCK 3 VAN DO BLOCK 3
THẾ KỶ 21 BLOCK 2 THE KY 21 BLOCK 2
SCREC 1 BLOCK C SCREC 1 BLOCK C
DHOUSE DHOUSE
SUNNY PLAZA- BLOCK A SUNNY PLAZA- BLOCK A
HIM LAM CHỢ LỚN - BLOCK B2 HIM LAM CHO LON - BLOCK B2
IMPERIA AN PHÚ BLOCK D1 IMPERIA AN PHU BLOCK D1
SKY GARDEN 3 BLOCK 13C SKY GARDEN 3 BLOCK 13C
SUNRISE CITY NORTH TOWER BLOCK X2 SUNRISE CITY NORTH TOWER BLOCK X2
HIM LAM NAM SÀI GÒN BLOCK D (DIGITAL) HIM LAM NAM SAI GON BLOCK D (DIGITAL)
MỸ KHANG BLOCK 1 MY KHANG BLOCK 1
CĂN HỘ NGUYỄN HỮU CẢNH KHU B CAN HO NGUYEN HUU CANH KHU B
449 TRẦN HƯNG ĐẠO 449 TRAN HUNG DAO
KHU PHỐ MỸ ĐỨC - BLOCK A KHU PHO MY DUC - BLOCK A
ĐẤT PHƯƠNG NAM BLOCK B DAT PHUONG NAM BLOCK B
TOÀ NHÀ THÀNH ĐÔ TOA NHA THANH DO
TECCO - BLOCK A TECCO - BLOCK A
THẢO ĐIỀN THAO DIEN
CAO ỐC HƯNG BÌNH CAO OC HUNG BINH
THÁI AN 3 BLOCK A THAI AN 3 BLOCK A
GARDEN PLAZA 2 GARDEN PLAZA 2
CELADON CITY BLOCK RUBY B3 CELADON CITY BLOCK RUBY B3
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

HẢI HÀ HAI HA
PHÚ MỸ BLOCK 3 PHU MY BLOCK 3
COMECO COMECO
HM SQUARE HM SQUARE
SKY GARDEN 3 BLOCK 8B SKY GARDEN 3 BLOCK 8B
ESTELLA BLOCK 1A ESTELLA BLOCK 1A
ĐÔ THÀNH MEKONG BUILDING DO THANH MEKONG BUILDING
IMPERIA AN PHÚ BLOCK A2 IMPERIA AN PHU BLOCK A2
LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK E2 - TTTM LEXINGTON RESIDENCE - BLOCK E2 - TTTM
KHANG GIA BLOCK C5 KHANG GIA BLOCK C5
SUNRISE CITY-CENTRAL TOWER BLOCK W1 SUNRISE CITY-CENTRAL TOWER BLOCK W1
LIM TOWER LIM TOWER
H.T.H H.T.H
PHÚC THỊNH BLOCK A PHUC THINH BLOCK A
TÂN PHƯỚC 3 TAN PHUOC 3
NEW SÀI GÒN BLOCK C2 NEW SAI GON BLOCK C2
ETOWN 1 GROUND ETOWN 1 GROUND
G8 BUILDING G8 BUILDING
PAX SKY 2 PAX SKY 2
HARMONA BLOCK A HARMONA BLOCK A
ĐÔNG HƯNG 1 DONG HUNG 1
HOÀNG ANH THANH BÌNH - KHU C HOANG ANH THANH BINH - KHU C
VFC VFC
NEW SÀI GÒN BLOCK B2 NEW SAI GON BLOCK B2
NEW SÀI GÒN BLOCK A2 NEW SAI GON BLOCK A2
WMC TOWER WMC TOWER
DALI TOWER DALI TOWER
SKY GARDEN 3 BLOCK 11C SKY GARDEN 3 BLOCK 11C
THEMANOR 1 - C3 THEMANOR 1 - C3
P5 - RIVERSIDE RESIDENCE B P5 - RIVERSIDE RESIDENCE B
TÒA NHÀ TIẾN PHƯỚC TOA NHA TIEN PHUOC
CỬU LONG BLOCK 2 CUU LONG BLOCK 2
THÁI AN 4 BLOCK A THAI AN 4 BLOCK A
IMPERIA AN PHÚ BLOCK C2 IMPERIA AN PHU BLOCK C2
THẢO ĐIỀN PEARL BLOCK B THAO DIEN PEARL BLOCK B
18 A ĐINH TIÊN HOÀNG 18 A DINH TIEN HOANG
PAX SKY PAX SKY
GIC TOWER GIC TOWER
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ DAI KHI TUONG THUY VAN KHU VUC NAM BO
IMPERIA AN PHÚ BLOCK B1 IMPERIA AN PHU BLOCK B1
41 LÊ DUẨN 41 LE DUAN
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

SAIGON PEARL RUBY 2 SAIGON PEARL RUBY 2


THỦY LỢI THUY LOI
85 NGUYỄN HỮU CẦU 85 NGUYEN HUU CAU
QUANG THÁI - 2 QUANG THAI - 2
GARDEN PLAZA 1 BLOCK C GARDEN PLAZA 1 BLOCK C
26 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN BLOCK A 26 NGUYEN THUONG HIEN BLOCK A
TRƯỜNG SA TRUONG SA
IMPERIA AN PHÚ BLOCK A1 IMPERIA AN PHU BLOCK A1
RUBY TOWER RUBY TOWER
SAIGON TOWN BLOCK A SAIGON TOWN BLOCK A
HOÀNG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK B4 HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK B4
CỬU LONG BLOCK 1 CUU LONG BLOCK 1
TEDI TEDI
NORCH NORCH
VICONSHIP VICONSHIP
219 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 219 XO VIET NGHE TINH
ÂU CƠ TOWER BLOCK B AU CO TOWER BLOCK B
PHÚ GIA HƯNG PHU GIA HUNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NA VIEN KHOA HOC KY THUAT NONG NGHIEP M
GARDEN COURT 1 BLOCK 3 GARDEN COURT 1 BLOCK 3
KIM TÂM HẢI BLOCK A KIM TAM HAI BLOCK A
HIM LAM RIVER SIDE BLOCK B HIM LAM RIVER SIDE BLOCK B
ORCHARD GARDEN ORCHARD GARDEN
HOÀNG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK B1 HOANG ANH GIA LAI GOLDHOUSE BLOCK B1
AN SƯƠNG BLOCK B AN SUONG BLOCK B
CBD SNOW TOWN - BLOCK A1 (HAPPY) CBD SNOW TOWN - BLOCK A1 (HAPPY)
VĂN PHÒNG PEARL PLAZA (SSG) - TTTM VAN PHONG PEARL PLAZA (SSG) - TTTM
GP FILM CENTER GP FILM CENTER
SUNRISE CITY NORTH TOWER BLOCK X0 - TTTM SUNRISE CITY NORTH TOWER BLOCK X0 - TT
AN SƯƠNG BLOCK C AN SUONG BLOCK C
THẾ HỆ MỚI THE HE MOI
PRINCE RESIDENCE BLOCK P2 PRINCE RESIDENCE BLOCK P2
ETOWN 1 ETOWN 1
SKY GARDEN - 1F SKY GARDEN - 1F
MỸ PHÚC BLOCK C MY PHUC BLOCK C
HARMONA BLOCK B HARMONA BLOCK B
AN THỊNH AN THINH
A&D A&D
MINH ANH (XURI) MINH ANH (XURI)
BITEXCO FINANCIAL TOWER BITEXCO FINANCIAL TOWER
VIETRAVEL VIETRAVEL
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

150 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH 150 NGUYEN DINH CHINH


SAIGON TECH SAIGON TECH
P5 - RIVERSIDE RESIDENCE E1 P5 - RIVERSIDE RESIDENCE E1
INTAN BUILDING INTAN BUILDING
JARDINE HOUSE JARDINE HOUSE
KHO BẠC NHÀ NƯỚC NGUYỄN HUỆ KHO BAC NHA NUOC NGUYEN HUE
THE BRIDGE VIEW - BLOCK B (EHOME 5) THE BRIDGE VIEW - BLOCK B (EHOME 5)
VINCOM CENTER VINCOM CENTER
PNTECHCONS BLOCK A PNTECHCONS BLOCK A
CAO ỐC ĐINH LỄ CAO OC DINH LE
ACBS ACBS
ESTELLA BLOCK 3B ESTELLA BLOCK 3B
BELLEZA LÔ A2 BELLEZA LO A2
SUNRISE CITY (THANG THƯƠNG MẠI) SUNRISE CITY (THANG THUONG MAI)
CỬU LONG BLOCK 3 CUU LONG BLOCK 3
LAM GIANG TOWER LAM GIANG TOWER
P5 - RIVERSIDE RESIDENCE A2 P5 - RIVERSIDE RESIDENCE A2
P5 - RIVERSIDE RESIDENCE E2 P5 - RIVERSIDE RESIDENCE E2
P5 - RIVERSIDE RESIDENCE E3 P5 - RIVERSIDE RESIDENCE E3
HAPPY VALLEY A HAPPY VALLEY A
HAPPY VALLEY B HAPPY VALLEY B
HAPPY VALLEY C HAPPY VALLEY C
HAPPY VALLEY D HAPPY VALLEY D
HAPPY VALLEY G HAPPY VALLEY G
HAPPY VALLEY K HAPPY VALLEY K
HAPPY VALLEY L HAPPY VALLEY L
HAPPY VALLEY M HAPPY VALLEY M
HAPPY VALLEY N HAPPY VALLEY N
HAPPY VALLEY H HAPPY VALLEY H
HAPPY VALLEY E HAPPY VALLEY E
HAPPY VALLEY I HAPPY VALLEY I
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C1-ZONE A VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C1-ZONE A
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C1-ZONE B VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C1-ZONE B
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C2-ZONE A VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C2-ZONE A
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C2-ZONE B VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C2-ZONE B
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C2-ZONE C VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C2-ZONE C
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C3-ZONE A VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C3-ZONE A
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C3-ZONE B VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK C3-ZONE B
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P1-ZONE A VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P1-ZONE A
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P1-ZONE B VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P1-ZONE B
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P1-ZONE C VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P1-ZONE C
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P5 VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P5


VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P6-ZONE A VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P6-ZONE A
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P6-ZONE B VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK P6-ZONE B
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L1-ZONE A VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L1-ZONE A
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L1-ZONE B VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L1-ZONE B
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L1-ZONE C VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L1-ZONE C
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L2-ZONE A VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L2-ZONE A
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L2-ZONE B VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L2-ZONE B
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L2-ZONE C VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L2-ZONE C
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L3-ZONE A VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L3-ZONE A
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L3-ZONE B VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L3-ZONE B
VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L3-ZONE C VINHOMES CENTRAL PARK-BLOCK L3-ZONE C
VVA TOWER VVA TOWER
SÀI GÒN PLAZA TOWER SAI GON PLAZA TOWER
SAIGON 3 BUILDING SAIGON 3 BUILDING
CHOLIMEX CHOLIMEX
GREEN COUNTRY GREEN COUNTRY
DREAM HOME LUXURY-BLOCK A DREAM HOME LUXURY-BLOCK A
DREAM HOME LUXURY-BLOCK B DREAM HOME LUXURY-BLOCK B
DREAM HOME LUXURY-BLOCK C DREAM HOME LUXURY-BLOCK C
DREAM HOME LUXURY-BLOCK D DREAM HOME LUXURY-BLOCK D
LÔ CD-KHỐI NHÀ A LO CD-KHOI NHA A
LÔ CD-KHỐI NHÀ C LO CD-KHOI NHA C
LINH TRUNG-BLOCK A LINH TRUNG-BLOCK A
LINH TRUNG-BLOCK B LINH TRUNG-BLOCK B
SAIGONRES PLAZA-BLOCK B2 SAIGONRES PLAZA-BLOCK B2
SAIGONRES PLAZA-BLOCK A SAIGONRES PLAZA-BLOCK A
AN GIA STAR-BLOCK A AN GIA STAR-BLOCK A
AN GIA STAR-BLOCK B AN GIA STAR-BLOCK B
AN GIA STAR - BLOCK C AN GIA STAR - BLOCK C
GIA PHÁT-LÊ ĐỨC THỌ GIA PHAT-LE DUC THO
AVS BUILDING AVS BUILDING
PAX SKY 3 PAX SKY 3
SONGDO TOWER SONGDO TOWER
186BIS TRẦN QUANG KHẢI 186BIS TRAN QUANG KHAI
HAPPY TOWER HAPPY TOWER
OSCAR SÀI GÒN OSCAR SAI GON
ĐỒNG NHÂN BUILDING DONG NHAN BUILDING
METRO 5 METRO 5
CAO ỐC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CAO OC TRUONG DAI HOC QUOC TE HONG B
CAPELLA GALLERY HALL CAPELLA GALLERY HALL
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

AN GIA RIVERSIDE AN GIA RIVERSIDE


PARK VIEW-BLOCK 1 PARK VIEW-BLOCK 1
PARK VIEW-BLOCK 2 PARK VIEW-BLOCK 2
CONIC SKYWAY RESIDENCE - BLOCK H CONIC SKYWAY RESIDENCE - BLOCK H
HỒNG LĨNH-BLOCK B HONG LINH-BLOCK B
HỒNG LĨNH-BLOCK A HONG LINH-BLOCK A
KHU NHÀ Ở CÁN BỘ QUÂN KHU 7-BLOCK B KHU NHA O CAN BO QUAN KHU 7-BLOCK B
KHU NHÀ Ở CÁN BỘ QUÂN KHU 7-BLOCK A KHU NHA O CAN BO QUAN KHU 7-BLOCK A
THE KRISTA-BLOCK T1 THE KRISTA-BLOCK T1
THE KRISTA-BLOCK T2 THE KRISTA-BLOCK T2
GRAND VIEW-BLOCK A GRAND VIEW-BLOCK A
GRAND VIEW-BLOCK B GRAND VIEW-BLOCK B
GRAND VIEW-BLOCK CD GRAND VIEW-BLOCK CD
ERA TOWN-BLOCK B1 ERA TOWN-BLOCK B1
ERA TOWN-BLOCK B2 ERA TOWN-BLOCK B2
ERA TOWN-BLOCK B4 ERA TOWN-BLOCK B4
ERA TOWN-BLOCK B3 ERA TOWN-BLOCK B3
THE EVERICH INFINITY-THÁP A THE EVERICH INFINITY-THAP A
THE EVERICH INFINITY-THÁP B THE EVERICH INFINITY-THAP B
SAMLAND AIRPORT SAMLAND AIRPORT
HƯNG NGÂN GARDEN-BLOCK B1 HUNG NGAN GARDEN-BLOCK B1
GIC MẠC ĐỈNH CHI GIC MAC DINH CHI
S12-SÀI GÒN PEARL S12-SAI GON PEARL
TẢN ĐÀ TAN DA
SOVILACO SOVILACO
MỸ PHÁT-BLOCK A MY PHAT-BLOCK A
MỸ PHÁT-BLOCK B MY PHAT-BLOCK B
MỸ PHÁT-BLOCK C MY PHAT-BLOCK C
DREAMPLEX 195 - KHU A DREAMPLEX 195 - KHU A
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 1-BLOCK A MASTERI THAO DIEN-THAP 1-BLOCK A
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 1-BLOCK B MASTERI THAO DIEN-THAP 1-BLOCK B
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 2-BLOCK B MASTERI THAO DIEN-THAP 2-BLOCK B
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 2-BLOCK A MASTERI THAO DIEN-THAP 2-BLOCK A
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 3-BLOCK A MASTERI THAO DIEN-THAP 3-BLOCK A
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 3-BLOCK B MASTERI THAO DIEN-THAP 3-BLOCK B
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 4-BLOCK B MASTERI THAO DIEN-THAP 4-BLOCK B
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 4-BLOCK A MASTERI THAO DIEN-THAP 4-BLOCK A
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 5-BLOCK A MASTERI THAO DIEN-THAP 5-BLOCK A
MASTERI THẢO ĐIỀN-THÁP 5-BLOCK B MASTERI THAO DIEN-THAP 5-BLOCK B
C.T BUILDING C.T BUILDING
STARHILL C14B - H STARHILL C14B - H
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

STARHILL C14B - I1 STARHILL C14B - I1


STARHILL C14B - K STARHILL C14B - K
STARHILL C14B - M1 STARHILL C14B - M1
STARHILL C14B - N STARHILL C14B - N
STARHILL C14B - I2 STARHILL C14B - I2
STARHILL C14B - M2 STARHILL C14B - M2
ĐẶNG THÀNH (CARILON 2)-KHU A DANG THANH (CARILON 2)-KHU A
ĐẶNG THÀNH (CARILON 2)-KHU B DANG THANH (CARILON 2)-KHU B
IBIS HOTEL IBIS HOTEL
LINH TÂY TOWER-BLOCK A LINH TAY TOWER-BLOCK A
LINH TÂY TOWER-BLOCK B LINH TAY TOWER-BLOCK B
LINH TÂY TOWER-BLOCK C LINH TAY TOWER-BLOCK C
LUXCITY-BLOCK A LUXCITY-BLOCK A
LUXCITY-BLOCK B LUXCITY-BLOCK B
SAIGON METRO PARK SAIGON METRO PARK
63 XUÂN HỒNG 63 XUAN HONG
BÁO LAO ĐỘNG BAO LAO DONG
MAPLETREE BUSINESS CENTER MAPLETREE BUSINESS CENTER
NAM VIỆT BUILDING NAM VIET BUILDING
OPERA VIEW OPERA VIEW
PASTEUR TOWER PASTEUR TOWER
PHÂN VIỆN MIỀN NAM PHAN VIEN MIEN NAM
THĂNG LONG THANG LONG
VISTA VERDE-BLOCK T1 VISTA VERDE-BLOCK T1
VISTA VERDE-BLOCK T2 VISTA VERDE-BLOCK T2
TULIP TOWER TULIP TOWER
GARDENGATE GARDENGATE
PAX SKY 9 PAX SKY 9
VIETTEL TOWER-THÁP A-KHU VĂN PHÒNG VIETTEL TOWER-THAP A-KHU VAN PHONG
VIETTEL TOWER-THÁP A-KHU THƯƠNG MẠI VIETTEL TOWER-THAP A-KHU THUONG MAI
WIN HOME 376 VÕ VĂN TẦN WIN HOME 376 VO VAN TAN
GREEN VALLEY-BLOCK A GREEN VALLEY-BLOCK A
GREEN VALLEY-BLOCK B GREEN VALLEY-BLOCK B
GREEN VALLEY-BLOCK C GREEN VALLEY-BLOCK C
GREEN VALLEY-BLOCK D GREEN VALLEY-BLOCK D
ESTELLA HEIGHTS GIAI ĐOẠN 1-THÁP 1 ESTELLA HEIGHTS GIAI DOAN 1-THAP 1
ESTELLA HEIGHTS GIAI ĐOẠN 1-THÁP 2 ESTELLA HEIGHTS GIAI DOAN 1-THAP 2
LA BONITA LA BONITA
HOÀNG QUỐC VIỆT HOANG QUOC VIET
STAR HILL C15B - A1 STAR HILL C15B - A1
STAR HILL C15B - A2 STAR HILL C15B - A2
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

STAR HILL C15B - B STAR HILL C15B - B


STAR HILL C15B - C STAR HILL C15B - C
STAR HILL C15B - E STAR HILL C15B - E
STAR HILL C15B - G1 STAR HILL C15B - G1
STAR HILL C15B - G2 STAR HILL C15B - G2
RIVA PARK RIVA PARK
SARIMI-BLOCK A1 SARIMI-BLOCK A1
SARIMI-BLOCK A2 SARIMI-BLOCK A2
SARIMI-BLOCK B1 SARIMI-BLOCK B1
SARIMI-BLOCK B2 SARIMI-BLOCK B2
LUCKY PALACE-BLOCK 1 LUCKY PALACE-BLOCK 1
LUCKY PALACE-BLOCK 2 LUCKY PALACE-BLOCK 2
CĂN HỘ HUỲNH TẤN PHÁT (SAIGON PLAZA TOWER) CAN HO HUYNH TAN PHAT (SAIGON PLAZA T
HƯNG PHÁT SILVER STAR-BLOCK A HUNG PHAT SILVER STAR-BLOCK A
HƯNG PHÁT SILVER STAR-BLOCK B HUNG PHAT SILVER STAR-BLOCK B
HƯNG PHÁT SILVER STAR-BLOCK C HUNG PHAT SILVER STAR-BLOCK C
GIC RIVERSIDE GIC RIVERSIDE
CHI CỤC THUẾ QUẬN PHÚ NHUẬN CHI CUC THUE QUAN PHU NHUAN
WIN HOME 25 ĐÀO DUY ANH WIN HOME 25 DAO DUY ANH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC-CƠ QUAN PHÍA NAM NGAN HANG NHA NUOC-CO QUAN PHIA NA
AN GIA SKYLINE - BLOCK B AN GIA SKYLINE - BLOCK B
AN GIA SKYLINE - BLOCK A AN GIA SKYLINE - BLOCK A
THE TRESOR RESIDENCE-AP1 THE TRESOR RESIDENCE-AP1
THE TRESOR RESIDENCE-AP2 THE TRESOR RESIDENCE-AP2
THE TRESOR RESIDENCE-OT1 THE TRESOR RESIDENCE-OT1
THE TRESOR RESIDENCE-OT2 THE TRESOR RESIDENCE-OT2
THE TRESOR RESIDENCE-OT3 THE TRESOR RESIDENCE-OT3
SGCC BÌNH QUỚI SGCC BINH QUOI
CIENCO4 CIENCO4
HÙNG VƯƠNG HUNG VUONG
ĐÔNG PHƯƠNG GROUP PLAZA DONG PHUONG GROUP PLAZA
CAPRI BY FRASER CAPRI BY FRASER
OPAL RIVERSIDE-BLOCK A1 OPAL RIVERSIDE-BLOCK A1
OPAL RIVERSIDE-BLOCK A2 OPAL RIVERSIDE-BLOCK A2
OPAL RIVERSIDE-BLOCK B OPAL RIVERSIDE-BLOCK B
SGR SGR
THE BOTANICA-TB1 THE BOTANICA-TB1
THE BOTANICA-TB2 THE BOTANICA-TB2
90 TRẦN ĐÌNH XU 90 TRAN DINH XU
CAO ỐC DU LỊCH BẾN THÀNH (NGUYỄN TRÃI) CAO OC DU LICH BEN THANH (NGUYEN TRAI)
WIN HOME 133 NGUYỄN CHÍ THANH WIN HOME 133 NGUYEN CHI THANH
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

VIETINBANK NGUYỄN TRÃI VIETINBANK NGUYEN TRAI


AN PHÚC (HEAVEN RIVERVIEW)-BLOCK A AN PHUC (HEAVEN RIVERVIEW)-BLOCK A
AN PHÚC (HEAVEN RIVERVIEW)-BLOCK B AN PHUC (HEAVEN RIVERVIEW)-BLOCK B
GIC HOÀNG VĂN THỤ GIC HOANG VAN THU
GIC NGUYỄN THỊ MINH KHAI GIC NGUYEN THI MINH KHAI
953 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 953 CACH MANG THANG TAM
EMERALD TOWER EMERALD TOWER
RIVERGATE RESIDENCE-THÁP A RIVERGATE RESIDENCE-THAP A
RIVERGATE RESIDENCE-THÁP B RIVERGATE RESIDENCE-THAP B
MELODY MELODY
VALÉO ĐẦM SEN-BLOCK A VALEO DAM SEN-BLOCK A
VALÉO ĐẦM SEN-BLOCK B VALEO DAM SEN-BLOCK B
VALÉO ĐẦM SEN-BLOCK C VALEO DAM SEN-BLOCK C
HOMYLAND 2-BLOCK A HOMYLAND 2-BLOCK A
HOMYLAND 2-BLOCK B HOMYLAND 2-BLOCK B
I-HOME-BLOCK A I-HOME-BLOCK A
I-HOME-BLOCK B I-HOME-BLOCK B
I-HOME-BLOCK C I-HOME-BLOCK C
RIVERA PARK SAIGON-THÁP A RIVERA PARK SAIGON-THAP A
RIVERA PARK SAIGON-THÁP B RIVERA PARK SAIGON-THAP B
NTA NTA
VISTA VERDE-BLOCK T3 (ORCHIRD) VISTA VERDE-BLOCK T3 (ORCHIRD)
VISTA VERDE-BLOCK T4 (LOTUS) VISTA VERDE-BLOCK T4 (LOTUS)
THE GOLDVIEW-BLOCK A1 THE GOLDVIEW-BLOCK A1
THE GOLDVIEW-BLOCK A2 THE GOLDVIEW-BLOCK A2
THE GOLDVIEW-BLOCK A3 THE GOLDVIEW-BLOCK A3
THE GOLDVIEW-BLOCK B THE GOLDVIEW-BLOCK B
THE VISTA AN PHÚ-BLOCK 1 THE VISTA AN PHU-BLOCK 1
THE VISTA AN PHÚ-BLOCK 2 THE VISTA AN PHU-BLOCK 2
THE VISTA AN PHÚ-BLOCK 3 THE VISTA AN PHU-BLOCK 3
THE VISTA AN PHÚ-BLOCK 4 THE VISTA AN PHU-BLOCK 4
THE VISTA AN PHÚ-BLOCK 5 THE VISTA AN PHU-BLOCK 5
4S LINH ĐÔNG–BLOCK D 4S LINH DONG–BLOCK D
GATE WAY THẢO ĐIỀN-BLOCK THE ASPEN GATE WAY THAO DIEN-BLOCK THE ASPEN
GATE WAY THẢO ĐIỀN-BLOCK THE MADISON GATE WAY THAO DIEN-BLOCK THE MADISON
DRAGON HILL 2 - BLOCK A DRAGON HILL 2 - BLOCK A
DRAGON HILL 2 - BLOCK B DRAGON HILL 2 - BLOCK B
KRIS VUE KRIS VUE
TECCO CENTRAL HOMES TECCO CENTRAL HOMES
CITIHOME - BLOCK B CITIHOME - BLOCK B
CITIHOME - BLOCK C CITIHOME - BLOCK C
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

CITIHOME - BLOCK D CITIHOME - BLOCK D


4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG - BLOCK C1 4S RIVERSIDE LINH DONG - BLOCK C1
BECAMEX TOWER BECAMEX TOWER
HOÀNG LONG HOANG LONG
HABITAT BÌNH DƯƠNG-BLOCK A1 HABITAT BINH DUONG-BLOCK A1
HABITAT BÌNH DƯƠNG-BLOCK A2 HABITAT BINH DUONG-BLOCK A2
TDC PLAZA TDC PLAZA
PHÚ HÒA PHU HOA
IJC AROMA-BLOCK A IJC AROMA-BLOCK A
IJC AROMA-BLOCK B IJC AROMA-BLOCK B
HIM LAM PHÚ ĐÔNG-BLOCK A HIM LAM PHU DONG-BLOCK A
HIM LAM PHÚ ĐÔNG-BLOCK B HIM LAM PHU DONG-BLOCK B
AZURA AZURA
THANH BÌNH XANH THANH BINH XANH
ACB ĐÀ NẴNG ACB DA NANG
DANABOOKS BLOCK B DANABOOKS BLOCK B
NEST HOME BLOCK 3 NEST HOME BLOCK 3
KHU CHUNG CƯ PHƯỚC LÝ N5 KHU CHUNG CU PHUOC LY N5
NAM CẦU TUYÊN SƠN NAM CAU TUYEN SON
NEST HOME BLOCK 2 NEST HOME BLOCK 2
VIETRANSTIMEX VIETRANSTIMEX
LIGHT HOUSE LIGHT HOUSE
TÒA NHÀ 545 TOA NHA 545
BƯU ĐIỆN ĐÀ NẴNG BLOCK B BUU DIEN DA NANG BLOCK B
QUẢNG ĐÔNG TOWER QUANG DONG TOWER
NEST HOME BLOCK 4 NEST HOME BLOCK 4
LÀNG CÁ NẠI HIÊN ĐÔNG 4A LANG CA NAI HIEN DONG 4A
NEST HOME BLOCK 1 NEST HOME BLOCK 1
NHÀ KHÁCH SỐ 8 NHA KHACH SO 8
GREEN PLAZA ĐÀ NẴNG GREEN PLAZA DA NANG
TÒA NHÀ BẠCH ĐẰNG TOA NHA BACH DANG
KHU CHUNG CƯ PHƯỚC LÝ N4 KHU CHUNG CU PHUOC LY N4
DANABOOKS BLOCK A DANABOOKS BLOCK A
LOGICTIS VIETNAM LOGICTIS VIETNAM
VNPT - NET3 VNPT - NET3
BƯU ĐIỆN ĐÀ NẴNG BLOCK A BUU DIEN DA NANG BLOCK A
BLUE HOUSE BLUE HOUSE
SAPHIRE PLAZA BUILDING SAPHIRE PLAZA BUILDING
SAVICO BUILDING SAVICO BUILDING
SCB SCB
LÀNG CÁ NẠI HIÊN ĐÔNG KHU C2 LANG CA NAI HIEN DONG KHU C2
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

PHƯƠNG ĐÔNG PHUONG DONG


TLC TLC
TRỌNG THỨC TRONG THUC
VINACONEX-ĐÀ NẴNG VINACONEX-DA NANG
PARACEL PARACEL
RICCO RICCO
QUANG NGUYỄN QUANG NGUYEN
GEMMA HOTEL & APARTMENT [****] GEMMA HOTEL & APARTMENT [****]
RICHICO APARTMENTS AND HOTEL BLOCK A RICHICO APARTMENTS AND HOTEL BLOCK A
RICHICO APARTMENTS AND HOTEL BLOCK B RICHICO APARTMENTS AND HOTEL BLOCK B
TRỰC THĂNG TRUC THANG
F HOME-BLOCK A F HOME-BLOCK A
F HOME-BLOCK B F HOME-BLOCK B
BIỂN VÀNG BIEN VANG
VIAN VIAN
SOHO BUILDING ĐÀ NẴNG SOHO BUILDING DA NANG
ĐƯỜNG VIỆT DUONG VIET
201 ĐỐNG ĐA 201 DONG DA
SONADEZI SONADEZI
SKY GARDEN - 4C SKY GARDEN - 4C
AN LỘC D AN LOC D
AN LỘC A AN LOC A
PANORAMA BLOCK F PANORAMA BLOCK F
HIM LAM NAM SÀI GÒN BLOCK B HIM LAM NAM SAI GON BLOCK B
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG B NGUYEN NGOC PHUONG B
PANORAMA BLOCK M PANORAMA BLOCK M
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG A NGUYEN NGOC PHUONG A
SKY GARDEN - 5B SKY GARDEN - 5B
HORIZON BD HORIZON BD
MỸ KHÁNH BLOCK 4 MY KHANH BLOCK 4
PANORAMA BLOCK A PANORAMA BLOCK A
CAO ỐC BÌNH MINH CAO OC BINH MINH
HIM LAM NAM SÀI GÒN BLOCK C HIM LAM NAM SAI GON BLOCK C
AN PHÚC AN LỘC BLOCK B AN PHUC AN LOC BLOCK B
MỸ KHÁNH BLOCK 8 MY KHANH BLOCK 8
AN LỘC C AN LOC C
MỸ PHƯỚC BLOCK C MY PHUOC BLOCK C
SUNRISE BD SUNRISE BD
AN LỘC B AN LOC B
MỸ KIM B MY KIM B
THÁI AN 1 THAI AN 1
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

BICONSI BLOCK 2 BICONSI BLOCK 2


PANORAMA BLOCK N PANORAMA BLOCK N
PHÚC YÊN BLOCK B PHUC YEN BLOCK B
PANORAMA BLOCK I PANORAMA BLOCK I
BẾN XE MIỀN ĐÔNG BEN XE MIEN DONG
THÁI AN 2 BLOCK 1 THAI AN 2 BLOCK 1
THẠNH MỸ LỢI BLOCK 1 THANH MY LOI BLOCK 1
THÁI AN 2 BLOCK 2 THAI AN 2 BLOCK 2
PANORAMA BLOCK D PANORAMA BLOCK D
HIM LAM NAM KHÁNH BLOCK G HIM LAM NAM KHANH BLOCK G
MỸ KHÁNH BLOCK 3 MY KHANH BLOCK 3
MỸ KHÁNH BLOCK 7 MY KHANH BLOCK 7
SKY GARDEN - 3D SKY GARDEN - 3D
SKY GARDEN - 3B SKY GARDEN - 3B
MỸ KHÁNH BLOCK 6 MY KHANH BLOCK 6
HIM LAM NAM KHÁNH BLOCK E3 HIM LAM NAM KHANH BLOCK E3
PANORAMA BLOCK B PANORAMA BLOCK B
HIM LAM NAM SÀI GÒN BLOCK A HIM LAM NAM SAI GON BLOCK A
PANORAMA BLOCK G PANORAMA BLOCK G
PHÚC YÊN BLOCK A PHUC YEN BLOCK A
HIM LAM NAM KHÁNH BLOCK E2 HIM LAM NAM KHANH BLOCK E2
MỸ KHÁNH BLOCK 5 MY KHANH BLOCK 5
HIM LAM NAM SÀI GÒN BLOCK D HIM LAM NAM SAI GON BLOCK D
PANORAMA BLOCK K PANORAMA BLOCK K
PANORAMA BLOCK H PANORAMA BLOCK H
PANORAMA BLOCK O PANORAMA BLOCK O
PANORAMA BLOCK E PANORAMA BLOCK E
PANORAMA BLOCK J PANORAMA BLOCK J
SKY GARDEN - 3C SKY GARDEN - 3C
MỸ KHÁNH BLOCK 1 MY KHANH BLOCK 1
THE MAINSON BLOCK 1 THE MAINSON BLOCK 1
THE MAINSON BLOCK 2 THE MAINSON BLOCK 2
SKY GARDEN - 3A SKY GARDEN - 3A
PANORAMA BLOCK C PANORAMA BLOCK C
CENTRAL GARDEN CENTRAL GARDEN
PANORAMA BLOCK L PANORAMA BLOCK L
THÁI AN TRUNG MỸ TÂY THAI AN TRUNG MY TAY
SKY GARDEN - 4A SKY GARDEN - 4A
PHÚC YÊN BLOCK C PHUC YEN BLOCK C
SKY GARDEN - 4B SKY GARDEN - 4B
MỸ PHƯỚC BLOCK A MY PHUOC BLOCK A
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

SAO MAI SAO MAI


AN BÌNH AP BLOCK B AN BINH AP BLOCK B
MỸ PHƯỚC BLOCK B MY PHUOC BLOCK B
BICONSI BLOCK 1 BICONSI BLOCK 1
THẠNH MỸ LỢI BLOCK 2 THANH MY LOI BLOCK 2
AN PHÚC AN LỘC BLOCK C AN PHUC AN LOC BLOCK C
MỸ KHÁNH BLOCK 2 MY KHANH BLOCK 2
AN PHÚC AN LỘC BLOCK A AN PHUC AN LOC BLOCK A
SKY GARDEN - 5A SKY GARDEN - 5A
MỸ KIM A MY KIM A
AN BÌNH AP BLOCK A AN BINH AP BLOCK A
HIM LAM NAM KHÁNH BLOCK E1 HIM LAM NAM KHANH BLOCK E1
CENTRAL GARDEN-BLOCK A CENTRAL GARDEN-BLOCK A
CENTRAL GARDEN-BLOCK B CENTRAL GARDEN-BLOCK B
CENTRAL GARDEN-BLOCK C CENTRAL GARDEN-BLOCK C
KHU CHUNG CƯ 12 TẦNG T3 KHU CHUNG CU 12 TANG T3
NHÀ Ở XH NAM CẨM LỆ D NHA O XH NAM CAM LE D
KHU CHUNG CƯ 12 TẦNG T4 KHU CHUNG CU 12 TANG T4
NHÀ Ở XH PHONG BẮC 2B NHA O XH PHONG BAC 2B
NHÀ Ở XH PHONG BẮC 2A NHA O XH PHONG BAC 2A
THÁP A2-H1 HÒA BÌNH GREEN CITY THAP A2-H1 HOA BINH GREEN CITY
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BAN TO CHUC TRUNG UONG DANG
HYUNDAI HILLSTATE-CT2 (1-4 ) HYUNDAI HILLSTATE-CT2 (1-4 )
THÁP TÂY-HANCORP PLAZA THAP TAY-HANCORP PLAZA
ĐƠN NGUYÊN 1-15/17 NGỌC KHÁNH DON NGUYEN 1-15/17 NGOC KHANH
45 NGUYỄN SƠN 45 NGUYEN SON
HH1B LINH ĐÀM HH1B LINH DAM
CHUNG CƯ BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHUNG CU BO KHOA HOC CONG NGHE
DAEHA BUSINESS CENTER AP DAEHA BUSINESS CENTER AP
TÒA NHÀ N07-B2 TOA NHA N07-B2
CT2A-XA LA CT2A-XA LA
A4 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG A4 LANG QUOC TE THANG LONG
KIM KHÍ THĂNG LONG KIM KHI THANG LONG
THÁP B-TÒA ACCI THAP B-TOA ACCI
N04T2 N04T2
TÒA B-A2 NGUYỄN ĐỨC CẢNH TOA B-A2 NGUYEN DUC CANH
AP BUILDING AP BUILDING
CH103B-SPLENDORA CH103B-SPLENDORA
THE LIGHT B THE LIGHT B
KHU VĂN PHÒNG-HANCORP PLAZA KHU VAN PHONG-HANCORP PLAZA
C7 THANH XUÂN BẮC C7 THANH XUAN BAC
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

ORIENTAL WESTLAKE ORIENTAL WESTLAKE


THÁP C1 MANDARIN GARDEN THAP C1 MANDARIN GARDEN
FLC LANDMARK TOWER FLC LANDMARK TOWER
AMV BUILDING AMV BUILDING
DOLPHIN PLAZA-THÁP 3,4 DOLPHIN PLAZA-THAP 3,4
BẠCH ANH BUILDING BACH ANH BUILDING
AN LẠC SẢNH B AN LAC SANH B
VC2D GOLDEN SILK KIM VĂN KIM LỮ VC2D GOLDEN SILK KIM VAN KIM LU
TV TOWER A TV TOWER A
NSHAPE FITNESS-THÁP A MANDARIN GARDEN NSHAPE FITNESS-THAP A MANDARIN GARDE
VIỆT HẢI BUILDING VIET HAI BUILDING
CTM (KHU VĂN PHÒNG) CTM (KHU VAN PHONG)
CHUNG CƯ 25A CHUNG CU 25A
27A1 GREEN STAR 27A1 GREEN STAR
TÒA NHÀ CT1 NGÔ THÌ NHẬM TOA NHA CT1 NGO THI NHAM
LAKE SIDE TERRACE LAKE SIDE TERRACE
T01A-BẮC HÀ C37 T01A-BAC HA C37
TÒA NHÀ A2-229 PHỐ VỌNG TOA NHA A2-229 PHO VONG
N02 TÂY NAM ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI N02 TAY NAM DAI HOC THUONG MAI
LẠC HỒNG BUILDING LAC HONG BUILDING
CT1A-VIỆN 103 CT1A-VIEN 103
THÁP A-TÒA NHÀ SKY CITY THAP A-TOA NHA SKY CITY
MIE MIE
HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (5-6) HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (5-6)
HÀ NỘI TUNG SHING SQUARE HA NOI TUNG SHING SQUARE
WATERMARK HỒ TÂY WATERMARK HO TAY
BMM BMM
H10 (VINACONEX 6) H10 (VINACONEX 6)
NEWCENTER BUILDING NEWCENTER BUILDING
CT2A-TÂN TÂY ĐÔ CT2A-TAN TAY DO
V3-THE VICTORIA V3-THE VICTORIA
N05-29T2 N05-29T2
SINH TÀI BUILDING SINH TAI BUILDING
789 BỘ QUỐC PHÒNG 789 BO QUOC PHONG
T10-TIMES CITY T10-TIMES CITY
P3 PHƯƠNG LIỆT P3 PHUONG LIET
THE MANOR C THE MANOR C
144 ĐỘI CẤN 144 DOI CAN
SAO MAI_OB SAO MAI_OB
TÒA MICCO TOA MICCO
GELEXIMCO BUILDING GELEXIMCO BUILDING
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

TÒA NHÀ 143 ĐỐC NGỮ TOA NHA 143 DOC NGU
HUD 3 TOWER HUD 3 TOWER
N017-2 HANDICO 5 N017-2 HANDICO 5
CT11 GOLDEN SILK CT11 GOLDEN SILK
TÒA NHÀ N07-B3 TOA NHA N07-B3
TÒA NHÀ INTRACOM 1 TOA NHA INTRACOM 1
CC CAO TẦNG TRUNG YÊN 1 CC CAO TANG TRUNG YEN 1
CT2A NAM CƯỜNG CT2A NAM CUONG
HOA CƯƠNG HOA CUONG
CT1B-XP HOME CT1B-XP HOME
THE GARDEN THE GARDEN
DOLPHIN PLAZA-THANG VIỄN ĐÔNG DOLPHIN PLAZA-THANG VIEN DONG
VINAFOR VINAFOR
A1 NGUYỄN ĐỨC CẢNH A1 NGUYEN DUC CANH
CAPITAL BUILDING CAPITAL BUILDING
TÒA NHÀ HÒA BÌNH TOA NHA HOA BINH
T8-TIMES CITY T8-TIMES CITY
CT2 VĂN KHÊ CT2 VAN KHE
N05-29T1 N05-29T1
VIETCOM VIETCOM
HCMCC HCMCC
HH1C LINH ĐÀM HH1C LINH DAM
98 HOÀNG NGÂN 98 HOANG NGAN
17T4-HAPULICO 17T4-HAPULICO
OCT3D OCT3D
T11-TIMES CITY T11-TIMES CITY
HYUNDAI HILLSTATE-CT4 (1-2) HYUNDAI HILLSTATE-CT4 (1-2)
SÔNG ĐÀ URBAN TOWER SONG DA URBAN TOWER
THÁP A VP5 LINH ĐÀM THAP A VP5 LINH DAM
TÒA NHÀ 141 BÀ TRIỆU TOA NHA 141 BA TRIEU
T1A-THĂNG LONG VICTORY T1A-THANG LONG VICTORY
CT3-FODACON CT3-FODACON
NEWTATCO NEWTATCO
N010 SÀI ĐỒNG N010 SAI DONG
OCT5B OCT5B
VIỆT VƯƠNG BUILDING VIET VUONG BUILDING
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT TRUNG TAM DAO TAO CNTT
TÒA NHÀ VP HDJ TOA NHA VP HDJ
MECANIMEX MECANIMEX
VTC TOWER VTC TOWER
NOZA BUILDING NOZA BUILDING
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

95H LÝ NAM ĐẾ 95H LY NAM DE


CC1-SPLENDORA CC1-SPLENDORA
HYUNDAI HILLSTATE-CT3 (1-4) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT3 (1-4) OUTSIDE
OCT3C OCT3C
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH GiẤY TRUNG TAM DICH VU VA KINH DOANH GIAY
ĐÀO NGUYỄN BUILDING DAO NGUYEN BUILDING
TÒA NHÀ HỖN HỢP 16B NGUYỄN THÁI HỌC TOA NHA HON HOP 16B NGUYEN THAI HOC
VCCI TOWER VCCI TOWER
N3A-SUNRISE III N3A-SUNRISE III
EVD EVD
N04T1 N04T1
CT6C-XA LA CT6C-XA LA
SUNRISE BUILDING SUNRISE BUILDING
CT1B1-XA LA CT1B1-XA LA
OCT2 XUÂN PHƯƠNG OCT2 XUAN PHUONG
THÁP B-GOLDEN PALACE THAP B-GOLDEN PALACE
DETECH TOWER (OUTSIDE) DETECH TOWER (OUTSIDE)
CT2-NÀNG HƯƠNG BUILDING CT2-NANG HUONG BUILDING
GOLDEN LAND C-N01 GOLDEN LAND C-N01
N09-B2 N09-B2
CH101B-SPLENDORA CH101B-SPLENDORA
B15A ĐẠI KIM B15A DAI KIM
ĐƠN NGUYÊN A-NC2 CẦU BƯƠU DON NGUYEN A-NC2 CAU BUOU
THÁP B2 MANDARIN GARDEN THAP B2 MANDARIN GARDEN
T6-08 B T6-08 B
CH104C-SPLENDORA CH104C-SPLENDORA
T9-TIMES CITY T9-TIMES CITY
HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (3-4) HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (3-4)
HOÀNG SÂM BUILDING HOANG SAM BUILDING
CT2-BẮC HÀ C14 CT2-BAC HA C14
LICOGI 13 TOWER LICOGI 13 TOWER
KHU DỊCH VỤ-TÂY HÀ TOWER KHU DICH VU-TAY HA TOWER
LICOGI 12 LICOGI 12
VIỆT BUILDING VIET BUILDING
CH103C-SPLENDORA CH103C-SPLENDORA
HH2C LINH ĐÀM HH2C LINH DAM
HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (1-2) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (1-2) OUTSIDE
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN BAN QUAN LY DU AN LUOI DIEN
TÒA NHÀ 17 TẦNG-LÀNG SV HACINCO TOA NHA 17 TANG-LANG SV HACINCO
NHÀ A3-THĂNG LONG GARDEN NHA A3-THANG LONG GARDEN
VIGLACERA OFFICE VIGLACERA OFFICE
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

THĂNG LONG FORD SHOWROOM THANG LONG FORD SHOWROOM


N012-2 HANDICO 5 N012-2 HANDICO 5
TTTM VÂN HỒ TTTM VAN HO
VIT TOWER VIT TOWER
CTB 789 BỘ QUỐC PHÒNG CTB 789 BO QUOC PHONG
TRÚC BẠCH BUILDING TRUC BACH BUILDING
CC2-SPLENDORA CC2-SPLENDORA
HYUNDAI HILLSTATE-CT4 (3-6) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT4 (3-6) OUTSIDE
NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT NXB CHINH TRI QUOC GIA SU THAT
V2-HOME CITY V2-HOME CITY
CT2 NGÔ THÌ NHẬM CT2 NGO THI NHAM
CORNERSTONE CORNERSTONE
HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (5-8) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (5-8) OUTSIDE
21B6 GREEN STAR 21B6 GREEN STAR
CT2-VIMECO CT2-VIMECO
CHUNG CƯ BỘ CÔNG AN CHUNG CU BO CONG AN
HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (7-8) HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (7-8)
CDS TOWER CDS TOWER
N03-CẦU THANG 3 (OUTSIDE) N03-CAU THANG 3 (OUTSIDE)
TÒA B-VINACONEX 1 TOA B-VINACONEX 1
N08A1 HANDICO 5 N08A1 HANDICO 5
TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HN TRUYEN THANH TRUYEN HINH HN
HH3B LINH ĐÀM HH3B LINH DAM
SUCED TOWER SUCED TOWER
SẢNH A FLC LANDMARK SANH A FLC LANDMARK
V1-HOME CITY V1-HOME CITY
TÒA NHÀ 14 LÁNG HẠ TOA NHA 14 LANG HA
TÒA NHÀ THỂ THAO TOA NHA THE THAO
AN SINH A AN SINH A
THÁP A-TÂY HÀ TOWER THAP A-TAY HA TOWER
BÁO NÔNG THÔN BAO NONG THON
CC B-BỘ KHĐT CC B-BO KHDT
HYUNDAI HILLSTATE-CT3 (1-4) HYUNDAI HILLSTATE-CT3 (1-4)
N05-25T1 N05-25T1
THÁP A2-HỒ GƯƠM PLAZA THAP A2-HO GUOM PLAZA
HÀ THÀNH PLAZA A HA THANH PLAZA A
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT 2 TRUNG TAM DAO TAO CNTT 2
54-56 NGUYỄN KHUYẾN 54-56 NGUYEN KHUYEN
UNIMAX TOWER UNIMAX TOWER
OCT3A OCT3A
LILAMA MINH KHAI LILAMA MINH KHAI
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

A3 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG A3 LANG QUOC TE THANG LONG


HH2B LINH ĐÀM HH2B LINH DAM
T02C-BẮC HÀ C37 T02C-BAC HA C37
N011-A HANDICO 5 N011-A HANDICO 5
DETECH TOWER (INSIDE) DETECH TOWER (INSIDE)
GENERALEXIM GENERALEXIM
ĐẠI PHÁT BUILDING DAI PHAT BUILDING
ĐƠN B TÒA NHÀ N09-B1 DON B TOA NHA N09-B1
CH101A-SPLENDORA CH101A-SPLENDORA
21B5 GREEN STAR 21B5 GREEN STAR
THÁP A1-HỒ GƯƠM PLAZA THAP A1-HO GUOM PLAZA
TÒA NHÀ CTCP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG TOA NHA CTCP LAP MAY DIEN NUOC VA XAY
CT4A1 LINH ĐÀM CT4A1 LINH DAM
AN BÌNH TOWER AN BINH TOWER
TÒA NHÀ 262 NGUYỄN HUY TƯỞNG TOA NHA 262 NGUYEN HUY TUONG
27A2 GREEN STAR 27A2 GREEN STAR
T1-EURO LAND T1-EURO LAND
TÒA A2-VINACONEX 1 TOA A2-VINACONEX 1
TÒA NHÀ 14 TẦNG-B14 KIM LIÊN TOA NHA 14 TANG-B14 KIM LIEN
HEMISCO TOWER HEMISCO TOWER
GIẢNG VÕ LAKE VIEW BUILDING GIANG VO LAKE VIEW BUILDING
CT3-XA LA CT3-XA LA
B15B ĐẠI KIM B15B DAI KIM
THẮNG LỢI THANG LOI
CT10C ĐẠI THANH CT10C DAI THANH
TÒA B-B4 KIM LIÊN TOA B-B4 KIM LIEN
ICON 4 (INSIDE) ICON 4 (INSIDE)
KHU B M3-M4 KHU B M3-M4
CC BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ CC BAN CO YEU CHINH PHU
TRUNG YÊN PLAZA TRUNG YEN PLAZA
MOBIFONE (INSIDE) MOBIFONE (INSIDE)
CT2B-TÂN TÂY ĐÔ CT2B-TAN TAY DO
TRẦN PHÚ BUILDING TRAN PHU BUILDING
19T5 KIẾN HƯNG 19T5 KIEN HUNG
CT2A NAM ĐÔ COMPLEX CT2A NAM DO COMPLEX
CT2 VÂN CANH CT2 VAN CANH
CT2B-XA LA CT2B-XA LA
V2-THE VICTORIA V2-THE VICTORIA
CT8C ĐẠI THANH CT8C DAI THANH
VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIEN CONG NGHE MOI TRUONG
TÒA A-KEANGNAM APARTMENT TOA A-KEANGNAM APARTMENT
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

TÒA NHÀ VP KINH ĐÔ TOA NHA VP KINH DO


N03-CẦU THANG 1 (OUTSIDE) N03-CAU THANG 1 (OUTSIDE)
VIỆN CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC BỘ CÔNG AN VIEN CHIEN LUOC KHOA HOC BO CONG AN
THÁP B VP5 LINH ĐÀM THAP B VP5 LINH DAM
TÒA NHÀ 21 TẦNG-LÀNG SV HACINCO TOA NHA 21 TANG-LANG SV HACINCO
N02 LẠC TRUNG N02 LAC TRUNG
VIGLACERA P&B VIGLACERA P&B
THÁP C-GOLDEN PALACE THAP C-GOLDEN PALACE
VIỆN HUYÊT HỌC-TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG VIEN HUYET HOC-TRUYEN MAU TRUNG UON
BÁO SINH VIÊN VN BAO SINH VIEN VN
CT1A-XP HOME CT1A-XP HOME
TÒA NHÀ KINH ĐÔ TOA NHA KINH DO
CHARM VIT TOWER CHARM VIT TOWER
CT8B ĐẠI THANH CT8B DAI THANH
97 TRẦN HƯNG ĐẠO 97 TRAN HUNG DAO
CT2 HOÀNG VĂN THÁI CT2 HOANG VAN THAI
AN LẠC SẢNH A AN LAC SANH A
CT2A-VIỆN 103 CT2A-VIEN 103
THÀNH CÔNG BUILDING (INSIDE) THANH CONG BUILDING (INSIDE)
88 TÔ VĨNH DIỆN 88 TO VINH DIEN
N03-CẦU THANG 2 (OUTSIDE) N03-CAU THANG 2 (OUTSIDE)
CT2B NAM CƯỜNG CT2B NAM CUONG
TÒA NHÀ A1-229 PHỐ VỌNG TOA NHA A1-229 PHO VONG
TDL BUILDING TDL BUILDING
TÒA NHÀ SONHA CORPORATION TOA NHA SONHA CORPORATION
TÒA A-A2 NGUYỄN ĐỨC CẢNH TOA A-A2 NGUYEN DUC CANH
OCT5A OCT5A
VIGLACERA APARTMENT VIGLACERA APARTMENT
CT1-NAM XA LA CT1-NAM XA LA
TÒA NHÀ TỔNG CÔNG TY 319 TOA NHA TONG CONG TY 319
HH4A LINH ĐÀM HH4A LINH DAM
ICC ICC
CEO BUILDING CEO BUILDING
BẢO ANH BUILDING BAO ANH BUILDING
CH102A-SPLENDORA CH102A-SPLENDORA
CHUNG CƯ WESTA A CHUNG CU WESTA A
V4-HOME CITY V4-HOME CITY
THÁP B-XUÂN MAI TOWER THAP B-XUAN MAI TOWER
CHUNG CƯ B DỊCH VỌNG CHUNG CU B DICH VONG
THÁP A-GOLDEN PALACE THAP A-GOLDEN PALACE
VG BUILDING VG BUILDING
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

THÁP B-HỒ GƯƠM PLAZA THAP B-HO GUOM PLAZA


HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (1-4) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (1-4) OUTSIDE
CT1-PCC1 COMPLEX CT1-PCC1 COMPLEX
TÒA NHÀ VPCT SỐ 9/106 HOÀNG QuỐC ViỆT TOA NHA VPCT SO 9/106 HOANG QUOC VIET
HAPRO BUILDING HAPRO BUILDING
TTC TOWER TTC TOWER
VINACONEX 12 OB VINACONEX 12 OB
B4 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG B4 LANG QUOC TE THANG LONG
AN SINH B AN SINH B
CTA2-GEMEK TOWER CTA2-GEMEK TOWER
ROYAL BUILDING ROYAL BUILDING
CHUNG CƯ D DỊCH VỌNG CHUNG CU D DICH VONG
131 HOÀNG QUỐC VIỆT 131 HOANG QUOC VIET
NAM CƯỜNG BUILDING NAM CUONG BUILDING
N105 N105
CT1 LINH ĐÀM CT1 LINH DAM
TÒA NHÀ 29 HUỲNH THÚC KHÁNG TOA NHA 29 HUYNH THUC KHANG
SÔNG ĐÀ 6 SONG DA 6
THÁP A1-H1 HÒA BÌNH GREEN CITY THAP A1-H1 HOA BINH GREEN CITY
CT1-1 HOANG VAN THAI CT1-1 HOANG VAN THAI
TV TOWER B TV TOWER B
TÒA NHÀ ĐỒNG LỢI TOA NHA DONG LOI
TÒA A1-VINACONEX 1 TOA A1-VINACONEX 1
APOLLO BUILDING APOLLO BUILDING
ĐƠN NGUYÊN A-LICOGI 13 DON NGUYEN A-LICOGI 13
TÒA A-B4 KIM LIÊN TOA A-B4 KIM LIEN
ĐƠN NGUYÊN 2-BẢO LONG BUILDING DON NGUYEN 2-BAO LONG BUILDING
TÒA NHÀ BIDV THÀNH ĐÔ TOA NHA BIDV THANH DO
V TOWER V TOWER
ĐƠN NGUYÊN 1-CT3 VĂN KHÊ DON NGUYEN 1-CT3 VAN KHE
THE MANOR E THE MANOR E
N08-B N08-B
B1 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG B1 LANG QUOC TE THANG LONG
LẠC LONG QUÂN LAC LONG QUAN
TÒA NHÀ TOYOTA TOA NHA TOYOTA
ĐƠN A TÒA NHÀ N09-B1 DON A TOA NHA N09-B1
CT2B-VIỆN 103 CT2B-VIEN 103
CT5 C VĂN KHÊ CT5C VAN KHE
THAP A-SAIL TOWER THAP A-SAIL TOWER
CT12A GOLDEN SILK KIM VĂN KIM LƯ CT12A GOLDEN SILK KIM VAN KIM LU
BÌNH VƯỢNG BUILDING BINH VUONG BUILDING
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

CT2B NAM ĐÔ COMPLEX CT2B NAM DO COMPLEX


CT1 CC LÊ HỮU TRÁC CT1 CC LE HUU TRAC
CH103A-SPLENDORA CH103A-SPLENDORA
TRƯỜNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUONG Y HOC CO TRUYEN
VTC ONLINE VTC ONLINE
CC 141 TRƯƠNG ĐỊNH CC 141 TRUONG DINH
MIPEC THAP A MIPEC THAP A
TÒA C2-VINACONEX 1 TOA C2-VINACONEX 1
TÒA NHÀ 196 THÁI THỊNH TOA NHA 196 THAI THINH
CHUNG CƯ VINACONEX 7 CHUNG CU VINACONEX 7
GH5-CT17 VIỆT HƯNG GH5-CT17 VIET HUNG
HACID HACID
TÒA NHÀ CC-2A HOÀNG CẦU TOA NHA CC-2A HOANG CAU
CT2B XUÂN LA CT2B XUAN LA
THÁP B-BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THAP B-BO TAI NGUYEN MOI TRUONG
TUẦN BÁO VĂN NGHỆ-HỘI NHÀ VĂN VN TUAN BAO VAN NGHE-HOI NHA VAN VN
N03 LẠC TRUNG N03 LAC TRUNG
62 YÊN PHỤ 62 YEN PHU
DIAMOND FLOWER DIAMOND FLOWER
HADO PARK VIEW HADO PARK VIEW
THÁP D2 MANDARIN GARDEN THAP D2 MANDARIN GARDEN
THAP C2 MANDARIN GARDEN THAP C2 MANDARIN GARDEN
THÁP B1 MANDARIN GARDEN THAP B1 MANDARIN GARDEN
VNT TOWER VNT TOWER
TÒA NHÀ S4-HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TOA NHA S4-HOC VIEN KY THUAT QUAN SU
N12-3 SÀI ĐỒNG N12-3 SAI DONG
HÀN VIỆT TOWER HAN VIET TOWER
THE LIGHT A THE LIGHT A
LILAMA 10 LILAMA 10
HANCOM HANCOM
CTA1-GEMEK TOWER CTA1-GEMEK TOWER
NAM LONG BUILDING NAM LONG BUILDING
CT8-ĐỊNH CÔNG CT8-DINH CONG
135 BÙI THỊ XUÂN 135 BUI THI XUAN
CT1 VÂN CANH CT1 VAN CANH
THÁP B-D2 GIẢNG VÕ THAP B-D2 GIANG VO
T1B-THĂNG LONG VICTORY T1B-THANG LONG VICTORY
CT1A NAM ĐÔ COMPLEX CT1A NAM DO COMPLEX
HH3C LINH ĐÀM HH3C LINH DAM
LOTUS BUILDING LOTUS BUILDING
A5 ĐẠI KIM A5 DAI KIM
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

SPRING HEIRS SPRING HEIRS


TÒA NHÀ ATS TOA NHA ATS
AN PHÚ TOWER AN PHU TOWER
THÁP A3-HỒ GƯƠM PLAZA THAP A3-HO GUOM PLAZA
GH4-CT17 VIỆT HƯNG GH4-CT17 VIET HUNG
HOA PHAT HOA PHAT
VIGLACERA VIGLACERA
HH1A LINH ĐÀM HH1A LINH DAM
KIM ÁNH KIM ANH
HC HOME CENTER HC HOME CENTER
THÁP B KHU VĂN PHÒNG THAP B KHU VAN PHONG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI BO LAO DONG THUONG BINH XA HOI
CT1B-VIỆN 103 CT1B-VIEN 103
THE MANOR W THE MANOR W
V1-THE VICTORIA V1-THE VICTORIA
THÁP ĐÔNG-HANCORP PLAZA THAP DONG-HANCORP PLAZA
KING BUILDING KING BUILDING
HYUNDAI HILLSTATE-CT2 (5-6) HYUNDAI HILLSTATE-CT2 (5-6)
TECHCOMBANK TECHCOMBANK
VINAPLAST VINAPLAST
V3-HOME CITY V3-HOME CITY
THÁP A TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HNTHAP A TRUONG BOI DUONG CAN BO GIAO
THÁP A-XUÂN MAI TOWER THAP A-XUAN MAI TOWER
CT3-PCC1 COMPLEX CT3-PCC1 COMPLEX
101 LÁNG HẠ 101 LANG HA
HYUNDAI HILLSTATE-CT4 (1-2) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT4 (1-2) OUTSIDE
CT13B CIPUTRA CT13B CIPUTRA
95 CẦU GIẤY 95 CAU GIAY
VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN VIEN HOA HOC CAC HOP CHAT THIEN THIEN
OASIS OASIS
CHUNG CƯ C DỊCH VỌNG CHUNG CU C DICH VONG
381 ĐỘI CẤN 381 DOI CAN
CT12B GOLDEN SILK KIM VĂN KIM LƯ CT12B GOLDEN SILK KIM VAN KIM LU
HOA CƯƠNG BUILDING HOA CUONG BUILDING
TÒA NHÀ CC KINH ĐÔ TOA NHA CC KINH DO
CTC 789 BỘ QUỐC PHÒNG CTC 789 BO QUOC PHONG
CT2-FODACON CT2-FODACON
T6-08 A T6-08 A
19T6 KIẾN HƯNG 19T6 KIEN HUNG
TÒA VP CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD 1 TOA VP CONG TY BOT MY VINAFOOD 1
NHÀ A2-THĂNG LONG GARDEN NHA A2-THANG LONG GARDEN
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

ALS BUILDING ALS BUILDING


BIDV TOWER-INSIDE BIDV TOWER-INSIDE
GIA LONG BUILDING GIA LONG BUILDING
VĨNH XUÂN VINH XUAN
CT4C XA LA CT4C XA LA
HH4B LINH ĐÀM HH4B LINH DAM
21B4 GREEN STAR 21B4 GREEN STAR
THÁP C-D2 GIẢNG VÕ THAP C-D2 GIANG VO
CT2C NGHĨA ĐÔ CT2C NGHIA DO
TÒA NHÀ HỌC VIỆN HẬU CẦN TOA NHA HOC VIEN HAU CAN
VP LẠC LONG QUÂN VP LAC LONG QUAN
C2 XUÂN ĐỈNH C2 XUAN DINH
VIỆT TOWER VIET TOWER
TULTRACO TULTRACO
CC A-BỘ KHĐT CC A-BO KHDT
15 TÔ HIẾN THÀNH 15 TO HIEN THANH
DOLPHIN PLAZA-THÁP 1,2 DOLPHIN PLAZA-THAP 1,2
N03T1 N03T1
VIMECO VIMECO
27A3 GREEN STAR 27A3 GREEN STAR
DRAGON BUILDING DRAGON BUILDING
QUNIMEX BUILDING QUNIMEX BUILDING
N017-3 HANDICO 5 N017-3 HANDICO 5
HT BUILDING HT BUILDING
SDU HÀ ĐÔNG SDU HA DONG
THÁP A-TÒA ACCI THAP A-TOA ACCI
THÁP B TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HNTHAP B TRUONG BOI DUONG CAN BO GIAO
CTM (CĂN HỘ) CTM (CAN HO)
TÒA NHÀ 198 TRƯỜNG CHINH TOA NHA 198 TRUONG CHINH
CT12C GOLDEN SILK KIM VĂN KIM LƯ CT12C GOLDEN SILK KIM VAN KIM LU
41 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 41 NGUYEN THUONG HIEN
T4-TIMES CITY T4-TIMES CITY
B2 LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG B2 LANG QUOC TE THANG LONG
AN LẠC AN LAC
HÀ THÀNH PLAZA B HA THANH PLAZA B
CT2 XUÂN ĐỈNH CT2 XUAN DINH
THÀNH CÔNG BUILDING (OUTSIDE) THANH CONG BUILDING (OUTSIDE)
THAP B-SAIL TOWER THAP B-SAIL TOWER
HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (5-8) HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (5-8)
TÒA NHÀ SỐ 7 CHÙA NỀN TOA NHA SO 7 CHUA NEN
THE PRIDE CT2 THE PRIDE CT2
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

AN LẠC-NAM LA KHÊ AN LAC-NAM LA KHE


KHÁCH SẠN THỂ THAO KHACH SAN THE THAO
LAKE VIEW BUILDING LAKE VIEW BUILDING
HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (7-8) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (7-8) OUTSIDE
KHU A M3-M4 KHU A M3-M4
VEAM TÂY HỒ AP VEAM TAY HO AP
N3B-SUNRISE III N3B-SUNRISE III
TÒA NHÀ S11-HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TOA NHA S11-HOC VIEN KY THUAT QUAN SU
ĐƠN NGUYÊN 1-BẢO LONG BUILDING DON NGUYEN 1-BAO LONG BUILDING
VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG VIEN KINH TE XAY DUNG
HEID HEID
TÒA D5C TOA D5C
HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (1-2) HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (1-2)
CT6 VĂN KHÊ CT6 VAN KHE
VP6 LINH ĐÀM VP6 LINH DAM
VP4 LINH ĐÀM VP4 LINH DAM
ĐƠN NGUYÊN 2-CT3 VĂN KHÊ DON NGUYEN 2-CT3 VAN KHE
CT10 VIỆT HƯNG CT10 VIET HUNG
TTTM VÀ CĂN HỘ-XA LA TTTM VA CAN HO-XA LA
VƯỜN ĐÀO AP VUON DAO AP
THE PRIDE CT4 THE PRIDE CT4
CT2-NAM XA LA CT2-NAM XA LA
CT2 CC LÊ HỮU TRÁC CT2 CC LE HUU TRAC
MOBIFONE (OUTSIDE) MOBIFONE (OUTSIDE)
THÁP A-D2 GIẢNG VÕ THAP A-D2 GIANG VO
52-54 HỒ TÙNG MẬU 52-54 HO TUNG MAU
THÁP B-PACKEXIM THAP B-PACKEXIM
OCT3B 15 TẦNG OCT3B 15 TANG
T02D-BẮC HÀ C37 T02D-BAC HA C37
CT5B VĂN KHÊ CT5B VAN KHE
N03-CẦU THANG 2 (INSIDE) N03-CAU THANG 2 (INSIDE)
CT13A CIPUTRA CT13A CIPUTRA
ĐƠN NGUYÊN B NC2 CẦU BƯƠU DON NGUYEN B-NC2 CAU BUOU
AGRIBANK HOÀNG MAI AGRIBANK HOANG MAI
KHU B-MECO COMPLEX-HH1 KHU B-MECO COMPLEX-HH1
CHUNG CƯ VINACONEX 7 (KHỐI THANG MÁY VĂN P CHUNG CU VINACONEX 7 (KHOI THANG MAY
THE MANOR B THE MANOR B
VIỆN NGHIÊN CỨU DA-GIÀY VIEN NGHIEN CUU DA-GIAY
CHUNG CƯ CT2 CHUNG CU CT2
VINAHUD VINAHUD
HYUNDAI HILLSTATE-CT2 (5-6) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT2 (5-6) OUTSIDE
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

BIG TOWER A BIG TOWER A


VP2 LINH ĐÀM VP2 LINH DAM
HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (1-4) HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (1-4)
HYUNDAI HILLSTATE-CT4 (3-6) HYUNDAI HILLSTATE-CT4 (3-6)
CC D-BỘ KHĐT CC D-BO KHDT
CT6B-XA LA CT6B-XA LA
CT10A ĐẠI THANH CT10A DAI THANH
DMC TOWER DMC TOWER
CT2B HOUSINCO CT2B HOUSINCO
SẢNH B FLC LANDMARK SANH B FLC LANDMARK
THÁP B2-H2 HÒA BÌNH GREEN CITY THAP B2-H2 HOA BINH GREEN CITY
KHU A-MECO COMPLEX-HH1 KHU A-MECO COMPLEX-HH1
CT1B2-XA LA CT1B2-XA LA
TÒA NHÀ SỐ 8 PHAN VĂN TRƯỜNG TOA NHA SO 8 PHAN VAN TRUONG
52 NGUYỄN CHÍ THANH 52 NGUYEN CHI THANH
VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU VIEN CO DIEN NONG NGHIEP VA CONG NGHE
GP INVEST GP INVEST
CT4A XA LA CT4A XA LA
71 MAI HẮC ĐẾ 71 MAI HAC DE
T18-TIMES CITY T18-TIMES CITY
CT1-2 HOANG VAN THAI CT1-2 HOANG VAN THAI
HH3A LINH ĐÀM HH3A LINH DAM
CHUNG CƯ VINACONEX 12 CHUNG CU VINACONEX 12
HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (3-4) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT5 (3-4) OUTSIDE
CT4B XA LA CT4B XA LA
THĂNG LONG FORD BUILDING THANG LONG FORD BUILDING
CH104A-SPLENDORA CH104A-SPLENDORA
THÁP A-BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THAP A-BO TAI NGUYEN MOI TRUONG
CT2B NGHĨA ĐÔ CT2B NGHIA DO
TÒA D5A TOA D5A
CT1B NAM ĐÔ COMPLEX CT1B NAM DO COMPLEX
1A VINACONEX 7 1A VINACONEX 7
TÒA B-KEANGNAM APARTMENT TOA B-KEANGNAM APARTMENT
BIDV TOWER-OUTSIDE BIDV TOWER-OUTSIDE
HỌC VIỆN QUÂN Y HOC VIEN QUAN Y
N017-1 HANDICO 5 N017-1 HANDICO 5
TÒA NHÀ 121 TOA NHA 121
LADECO TOWER LADECO TOWER
CH104B-SPLENDORA CH104B-SPLENDORA
HYUNDAI HILLSTATE-CT2 (1-4 ) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT2 (1-4 ) OUTSIDE
GOLDEN LAND A-N01 GOLDEN LAND A-N01
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

CHUNG CƯ THÁP HÀ NỘI CHUNG CU THAP HA NOI


CHUNG CƯ CAO TẦNG TX 05 CHUNG CU CAO TANG TX 05
VEAM TAY HO OB VEAM TAY HO OB
THE PRIDE CT3 THE PRIDE CT3
GOLDEN LAND B-N01 GOLDEN LAND B-N01
THÁP B-TÂY HÀ TOWER THAP B-TAY HA TOWER
THÁP B3 MANDARIN GARDEN THAP B3 MANDARIN GARDEN
VAPA VAPA
19T3 KIẾN HƯNG 19T3 KIEN HUNG
T01B-BẮC HÀ C37 T01B-BAC HA C37
VP3 LINH ĐÀM VP3 LINH DAM
N05-25T2 N05-25T2
96B ĐỊNH CÔNG 96B DINH CONG
CTB1-GEMEK TOWER CTB1-GEMEK TOWER
MIPEC THAP B MIPEC THAP B
VINASHIN VINASHIN
VITRANCO BUILDING VITRANCO BUILDING
CT14A2 CIPUTRA CT14A2 CIPUTRA
HITTC BUILDING HITTC BUILDING
ACE TOWER ACE TOWER
THE PRIDE CT1 THE PRIDE CT1
RICH LAND SOUTHERN RICH LAND SOUTHERN
96A ĐỊNH CÔNG 96A DINH CONG
THÁP HÀ NỘI THAP HA NOI
AN NAM BUILDING AN NAM BUILDING
SÔNG HỒNG BUILDING SONG HONG BUILDING
TÒA NHÀ TIẾN PHÚ TOA NHA TIEN PHU
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM CONG DOAN NGAN HANG VIET NAM
CT1-NÀNG HƯƠNG BUILDING CT1-NANG HUONG BUILDING
GH3-CT17 VIỆT HƯNG GH3-CT17 VIET HUNG
THÁP B1-H2 HÒA BÌNH GREEN CITY THAP B1-H2 HOA BINH GREEN CITY
TÒA NHÀ VINATEA TOA NHA VINATEA
ĐƠN NGUYÊN 3-BẢO LONG BUILDING DON NGUYEN 3-BAO LONG BUILDING
T2-EURO LAND T2-EURO LAND
TÒA NHÀ B3.7 TOA NHA B3.7
KHÂM THIÊN BUILDING KHAM THIEN BUILDING
DAEHA BUSINESS CENTER DAEHA BUSINESS CENTER
GENERALEXIM AP GENERALEXIM AP
CT10B ĐẠI THANH CT10B DAI THANH
TÒA NHÀ 17 TẦNG-B14 KIM LIÊN TOA NHA 17 TANG-B14 KIM LIEN
LIDACO TOWER LIDACO TOWER
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

THÁP C3 MANDARIN GARDEN THAP C3 MANDARIN GARDEN


58A NGÔ THÌ NHẬM 58A NGO THI NHAM
HH4C LINH ĐÀM HH4C LINH DAM
CT1-VIMECO CT1-VIMECO
CT4-PCC1 COMPLEX CT4-PCC1 COMPLEX
N03-CẦU THANG 1 (INSIDE) N03-CAU THANG 1 (INSIDE)
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CHẾ XUẤT HÀBAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP CHE X
CHUNG CƯ WESTA B CHUNG CU WESTA B
POLYCO POLYCO
CT2-PCC1 COMPLEX CT2-PCC1 COMPLEX
CC C-BỘ KHĐT CC C-BO KHDT
LUCKY 2 LUCKY 2
P TOWER P TOWER
91 NGUYỄN XIỂN 91 NGUYEN XIEN
SÔNG ĐÀ-CẦU GIẤY SONG DA-CAU GIAY
TÒA VĂN PHÒNG 102 TRƯƠNG CHINH TOA VAN PHONG 102 TRUONG CHINH
I9 THANH XUÂN BẮC I9 THANH XUAN BAC
CT2A XUÂN LA CT2A XUAN LA
NGUYỄN KHUYẾN BUILDING NGUYEN KHUYEN BUILDING
ORIENTAL TOWER ORIENTAL TOWER
A1-CT6A-XA LA A1-CT6A-XA LA
CDC BUILDING CDC BUILDING
THÁP A MANDARIN GARDEN THAP A MANDARIN GARDEN
THÁP A-PACKEXIM THAP A-PACKEXIM
CT1-FODACON CT1-FODACON
ĐƠN NGUYÊN 2-15/17 NGỌC KHÁNH DON NGUYEN 2-15/17 NGOC KHANH
CTB2-GEMEK TOWER CTB2-GEMEK TOWER
CT2A HOUSINCO CT2A HOUSINCO
TÒA NHÀ CÔNG TY 18-4 TOA NHA CONG TY 18-4
CT8A ĐẠI THANH CT8A DAI THANH
141 HOÀNG QUỐC VIỆT 141 HOANG QUOC VIET
168 ĐƯỜNG LÁNG 168 DUONG LANG
CT1A-XA LA CT1A-XA LA
N03-CẦU THANG 3 (INSIDE) N03-CAU THANG 3 (INSIDE)
CAPITAL TOWER CAPITAL TOWER
NGỌC KHÁNH BUILDING NGOC KHANH BUILDING
N02T1 N02T1
CT4 VĂN KHÊ CT4 VAN KHE
TÒA NHÀ VP 55 BÀ TRIỆU TOA NHA VP 55 BA TRIEU
BIG TOWER B BIG TOWER B
THANG VĂN PHÒNG-VC2D GOLDEN SILK KIM VĂN KITHANG VAN PHONG-VC2D GOLDEN SILK KIM
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

ICON 4 (OUTSIDE) ICON 4 (outside)


SỐ 2 YÊN THẾ SO 2 YEN THE
MEELINH PLAZA-HÀ ĐÔNG (INSIDE) MELINH PLAZA-HA DONG (INSIDE)
COTANA GROUP BUILDING COTANA GROUP BUILDING
NAM ANH NAM ANH
CHUNG CƯ HH2 CHUNG CU HH2
CT1A-BẮC HÀ C14 CT1A-BAC HA C14
LOD LOD
17T3-HAPULICO 17T3-HAPULICO
TÒA NHÀ N07-B1 TOA NHA N07-B1
THÁP D1 MANDARIN GARDEN THAP D1 MANDARIN GARDEN
HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (5-6) OUTSIDE HYUNDAI HILLSTATE-CT1 (5-6) OUTSIDE
GH6-CT17 VIỆT HƯNG GH6-CT17 VIET HUNG
THÁP B-TÒA NHÀ SKY CITY THAP B-TOA NHA SKY CITY
DOLPHIN PLAZA-THANG DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ DOLPHIN PLAZA-THANG DAU KHI DONG DO
349 HOÀNG QUỐC VIỆT 349 HOANG QUOC VIET
GREEN PARK GREEN PARK
INTRACOM 2 INTRACOM 2
OCT3B 9 TẦNG OCT3B 9 TANG
A2-CT6A-XA LA A2-CT6A-XA LA
THĂNG LONG TOWER THANG LONG TOWER
N2A-SUNRISE II N2A-SUNRISE II
TOÀ NHÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VN TOA NHA HOI LIEN HIEP PHU NU VN
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM HOC VIEN PHU NU VIET NAM
CH102B-SPLENDORA CH102B-SPLENDORA
CT2 THẠCH BÀN CT2 THACH BAN
HH2A LINH ĐÀM HH2A LINH DAM
CT9-ĐỊNH CÔNG CT9-DINH CONG
CT3-VIMECO CT3-VIMECO
CTA 789 BỘ QUỐC PHÒNG CTA 789 BO QUOC PHONG
HHB-TÂN TÂY ĐÔ HHB-TAN TAY DO
CT1B-BẮC HÀ C14 CT1B-BAC HA C14
110-112 BÀ TRIỆU 110-112 BA TRIEU
ĐƠN NGUYÊN B-LICOGI 13 DON NGUYEN B-LICOGI 13
PLATINUM RESIDENCES PLATINUM RESIDENCES
SIMCO SÔNG ĐÀ SIMCO SONG DA
CT5A VĂN KHÊ CT5A VAN KHE
NAM HẢI NAM HAI
CT1 VĂN KHÊ CT1 VAN KHE
21B7 GREEN STAR 21B7 GREEN STAR
A3 NGUYỄN ĐỨC CẢNH A3 NGUYEN DUC CANH
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

TÒA NHÀ CÔNG VỤ TOA NHA CONG VU


HƯNG HẢI BUILDING HUNG HAI BUILDING
TRƯỜNG THỊNH TRUONG THINH
TÒA NHÀ S1-HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ TOA NHA S1-HOC VIEN KY THUAT QUAN SU
DIAMOND PALACE DIAMOND PALACE
TRƯỜNG AN TRUONG AN
TRƯỜNG THÀNH A TRUONG THANH A
TRƯỜNG THÀNH B TRUONG THANH B
CT5A TÂN TRIỀU CT5A TAN TRIEU
CT5B TÂN TRIỀU CT5B TAN TRIEU
DN1-CC CBCS CA QUẬN HOÀNG MAI DN1-CC CBCS CA QUAN HOANG MAI
DN2-CC CBCS CA QUẬN HOÀNG MAI DN2-CC CBCS CA QUAN HOANG MAI
VC2B GOLDEN SILK VC2B GOLDEN SILK
VC2C GOLDEN SILK VC2C GOLDEN SILK
CT1A-MỄ TRÌ PLAZA CT1A-ME TRI PLAZA
CT1B-MỄ TRÌ PLAZA CT1B-ME TRI PLAZA
TÒA A-ECOLIFE TÂY HỒ TOA A-ECOLIFE TAY HO
TÒA B-ECOLIFE TÂY HỒ TOA B-ECOLIFE TAY HO
TÒA C-ECOLIFE TÂY HỒ TOA C-ECOLIFE TAY HO
THÁP A-SKYLINE THAP A-SKYLINE
THÁP B-SKYLINE THAP B-SKYLINE
CT9A VIỆT HƯNG CT9A VIET HUNG
FLC COMPLEX FLC COMPLEX
T2A-THĂNG LONG VICTORY T2A-THANG LONG VICTORY
HUDLAND TOWER HUDLAND TOWER
T2B-THĂNG LONG VICTORY T2B-THANG LONG VICTORY
VIỆN ĐỊA CHẤT VIEN DIA CHAT
CENTER POINT CENTER POINT
VIỆN HÓA SINH BIỂN VIEN HOA SINH BIEN
MIPEC RIVERSIDE MIPEC RIVERSIDE
66B TRẦN HƯNG ĐẠO 66B TRAN HUNG DAO
TÒA NAM-THE ONE RESIDENCE TOA NAM-THE ONE RESIDENCE
TÒA BẮC-THE ONE RESIDENCE TOA BAC-THE ONE RESIDENCE
N12-HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG N12-HOC VIEN QUOC PHONG
S2-HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG S2-HOC VIEN QUOC PHONG
TÒA NHÀ CÔNG VỤ CAO CẤP TOA NHA CONG VU CAO CAP
CT2TP-TÂY NAM LINH ĐÀM CT2TP-TAY NAM LINH DAM
CT1A1-TÂY NAM LINH ĐÀM CT1A1-TAY NAM LINH DAM
CT1A2-TÂY NAM LINH ĐÀM CT1A2-TAY NAM LINH DAM
ARTEMIS TOWER ARTEMIS TOWER
SOMERSET WEST POINT SOMERSET WEST POINT
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

ZEN TOWER ZEN TOWER


S8-HOC VIỆN QUỐC PHÒNG S8-HOC VIEN QUOC PHONG
DREAM CENTER HOME DREAM CENTER HOME
NO3B BERRIVER NO3B BERRIVER
NO3A BERRIVER NO3A BERRIVER
THÁP A-D'. LE PONT D'OR THAP A-D'. LE PONT D'OR
THÁP B-D'. LE PONT D'OR THAP B-D'. LE PONT D'OR
CT36A-METROPOLITAN CT36A-METROPOLITAN
N03T2 N03T2
CT2A1 CT2A1
CT1A THẠCH BÀN CT1A THACH BAN
VDB-SỞ GIAO DỊCH 1 VDB-SO GIAO DICH 1
THÁP A-LẠC HỒNG WESTLAKE THAP A-LAC HONG WESTLAKE
THÁP B-LẠC HỒNG WESTLAKE THAP B-LAC HONG WESTLAKE
TÒA F-XUÂN PHƯƠNG RESIDENCE TOA F-XUAN PHUONG RESIDENCE
TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM TRUNG TAM VU TRU VIET NAM
VIỆN CÔNG NGHỆ VIEN CONG NGHE
169 NGUYỄN NGỌC VŨ 169 NGUYEN NGOC VU
UNIMEX HANOI BUILDING UNIMEX HANOI BUILDING
N01T2 N01T2
THÁP A-N04A THAP A-N04A
THÁP B-N04A THAP B-N04A
N02T2 N02T2
THÁP A-CAPITAL GARDEN THAP A-CAPITAL GARDEN
THÁP B-CAPITAL GARDEN THAP B-CAPITAL GARDEN
CT1B THẠCH BÀN CT1B THACH BAN
RICHY TOWER RICHY TOWER
SUN SQUARE A SUN SQUARE A
SUN SQUARE B SUN SQUARE B
2A1 VINACONEX 7 2A1 VINACONEX 7
2A2 VINACONEX 7 2A2 VINACONEX 7
CT4 ECO GREEN CITY CT4 ECO GREEN CITY
CT36B-METROPOLITAN CT36B-METROPOLITAN
THÁP A-CT2E-MỄ TRÌ PLAZA THAP A-CT2E-ME TRI PLAZA
THÁP B-CT2E-MỄ TRÌ PLAZA THAP B-CT2E-ME TRI PLAZA
SCITECH TOWER SCITECH TOWER
N01T3 N01T3
DN1-HÀ NỘI CENTER POINT DN1-HA NOI CENTER POINT
DN2-HÀ NỘI CENTER POINT DN2-HA NOI CENTER POINT
ĐẠI KIM A DAI KIM A
ĐẠI KIM B DAI KIM B
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

STAR TOWER STAR TOWER


HELIOS TOWER A HELIOS TOWER A
HELIOS TOWER B HELIOS TOWER B
B1-TWIN TOWER B1-TWIN TOWER
B2-TWIN TOWER B2-TWIN TOWER
G4 FIVE STAR GARDEN G4 FIVE STAR GARDEN
G5 FIVE STAR GARDEN G5 FIVE STAR GARDEN
N03T5 N03T5
G1 FIVE STAR GARDEN G1 FIVE STAR GARDEN
G2 FIVE STAR GARDEN G2 FIVE STAR GARDEN
Á CHÂU A CHAU
DN1-18T1 GOLDEN AN KHÁNH DN1-18T1 GOLDEN AN KHANH
DN2-18T1 GOLDEN AN KHÁNH DN2-18T1 GOLDEN AN KHANH
DN1-18T2 GOLDEN AN KHÁNH DN1-18T2 GOLDEN AN KHANH
DN2-18T2 GOLDEN AN KHÁNH DN2-18T2 GOLDEN AN KHANH
CT1A NGHĨA ĐÔ CT1A NGHIA DO
CT2 YÊN NGHĨA CT2 YEN NGHIA
CT1A THÔNG TẤN XÃ VN CT1A THONG TAN XA VN
CT1B THÔNG TẤN XÃ VN CT1B THONG TAN XA VN
CT1C THÔNG TẤN XÃ VN CT1C THONG TAN XA VN
EUROWINDOW EUROWINDOW
TỔNG CTY BƯU ĐIỆN VN TONG CTY BUU DIEN VN
NGỌC KHÁNH PLAZA NGOC KHANH PLAZA
A3 ECOLIFE CAPITOL A3 ECOLIFE CAPITOL
CT1B NGHĨA ĐÔ CT1B NGHIA DO
7A LÊ ĐỨC THỌ 7A LE DUC THO
SOUTH BUILDING SOUTH BUILDING
CT1-D22 BỘ TƯ LỆNH BIÊN PHÒNG CT1-D22 BO TU LENH BIEN PHONG
CT2-D22 BỘ TƯ LỆNH BIÊN PHÒNG CT2-D22 BO TU LENH BIEN PHONG
HÀ ĐÔ NORTH BUILDING HA DO NORTH BUILDING
300 ĐÊ LA THÀNH 300 DE LA THANH
N02T3 N02T3
HADO PARK SIDE HADO PARK SIDE
THÁP A1-HONGKONG TOWER THAP A1-HONGKONG TOWER
THÁP A2-HONGKONG TOWER THAP A2-HONGKONG TOWER
THÁP B-HONGKONG TOWER THAP B-HONGKONG TOWER
CT7A BOOYOUNG CT7A BOOYOUNG
CT7B BOOYOUNG CT7B BOOYOUNG
PACKEXIM 2 PACKEXIM 2
CT4A VIMECO CT4A VIMECO
CT4B VIMECO CT4B VIMECO
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

XUÂN MAI RIVERSIDE XUAN MAI RIVERSIDE


THÁP A-ĐỒNG PHÁT PARK VIEW THAP A-DONG PHAT PARK VIEW
THÁP B-ĐỒNG PHÁT PARK VIEW THAP B-DONG PHAT PARK VIEW
N03T8 N03T8
HAPPY STAR TOWER HAPPY STAR TOWER
CT2A XUÂN PHƯƠNG CT2A XUAN PHUONG
CT2B XUÂN PHƯƠNG CT2B XUAN PHUONG
CT2C1 XUÂN PHƯƠNG CT2C1 XUAN PHUONG
CT2C2 XUÂN PHƯƠNG CT2C2 XUAN PHUONG
HANDICO 5 HANDICO 5
CT1 ECO GREEN CITY CT1 ECO GREEN CITY
CT3 ECO GREEN CITY CT3 ECO GREEN CITY
KHU A GOLDEN WESTLAKE KHU A GOLDEN WESTLAKE
KHU B GOLDEN WESTLAKE KHU B GOLDEN WESTLAKE
KHU C GOLDEN WESTLAKE KHU C GOLDEN WESTLAKE
KHU D GOLDEN WESTLAKE KHU D GOLDEN WESTLAKE
CT12 VĂN PHÚ CT12 VAN PHU
DISCOVERY B DISCOVERY B
TÒA D-XUÂN PHƯƠNG RESIDENCE TOA D-XUAN PHUONG RESIDENCE
HỒNG HÀ TOWER HONG HA TOWER
T1-TIME TOWER T1-TIME TOWER
T2-TIME TOWER T2-TIME TOWER
ĐẤT VIỆT DAT VIET
32TA GOLDEN AN KHÁNH 32TA GOLDEN AN KHANH
32TB GOLDEN AN KHÁNH 32TB GOLDEN AN KHANH
32TC GOLDEN AN KHÁNH 32TC GOLDEN AN KHANH
CENTER HOME TRƯƠNG ĐỊNH CENTER HOME TRUONG DỊNH
CT1-MỸ ĐÌNH PLAZA 2 CT1-MY DINH PLAZA 2
CT2-MỸ ĐÌNH PLAZA 2 CT2-MY DINH PLAZA 2
N01T4 N01T4
CT1 VINAHUD CT1 VINAHUD
CT2 VINAHUD CT2 VINAHUD
TABUDEC PLAZA TABUDEC PLAZA
ATHENA A ATHENA A
ATHENA B ATHENA B
THÁP B-MANDARIN GARDEN 2 THAP B-MANDARIN GARDEN 2
THÁP A-MANDARIN GARDEN 2 THAP A-MANDARIN GARDEN 2
THÁP C-MANDARIN GARDEN 2 THAP C-MANDARIN GARDEN 2
THÁP D-MANDARIN GARDEN 2 THAP D-MANDARIN GARDEN 2
JASMINE-GOLDSILK COMPLEX JASMINE-GOLDSILK COMPLEX
TULIP-GOLDSILK COMPLEX TULIP-GOLDSILK COMPLEX
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

BIDV CẦU GIẤY BIDV CAU GIAY


CHUNG CƯ 4A CHUNG CU 4A
R1 GOLDMARK CITY R1 GOLDMARK CITY
R2 GOLDMARK CITY R2 GOLDMARK CITY
R3 GOLDMARK CITY R3 GOLDMARK CITY
R4A GOLDMARK CITY R4A GOLDMARK CITY
R4B GOLDMARK CITY R4B GOLDMARK CITY
SAPPHIRE 1-GOLDMARK CITY SAPPHIRE 1-GOLDMARK CITY
SAPPHIRE 4-GOLDMARK CITY SAPPHIRE 4-GOLDMARK CITY
HHA-XP HOME HHA-XP HOME
THÁP A-CENTRAL FIELD THAP A-CENTRAL FIELD
THÁP B-CENTRAL FIELD THAP B-CENTRAL FIELD
THÁP C-CENTRAL FIELD THAP C-CENTRAL FIELD
CT9C VIỆT HƯNG CT9C VIET HUNG
OCEAN PARK OCEAN PARK
GIM BUILDING GIM BUILDING
SỐ 2 VƯƠNG THỪA VŨ SO 2 VUONG THUA VU
VIETNAM AIRLINES VIETNAM AIRLINES
TỔNG CỤC THỐNG KÊ TONG CUC THONG KE
GARDEN HILL A GARDEN HILL A
GARDEN HILL B GARDEN HILL B
D2CT2 D2CT2
ECO CITY A ECO CITY A
ECO CITY B ECO CITY B
ECO CITY C ECO CITY C
ECO CITY D ECO CITY D
24T3A-HAPULICO 24T3A-HAPULICO
24T3B-HAPULICO 24T3B-HAPULICO
H TOWER 1 H TOWER 1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG BENH VIEN DA KHOA QUOC TE HAI PHONG
TD PLAZA TD PLAZA
TD BUSINESS CENTER TD BUSINESS CENTER
VIETUC BUILDING VIETUC BUILDING
DK BUILDING DK BUILDING
AKASHI AKASHI
CATBI PLAZA CATBI PLAZA
HARBOUR VIEW HARBOUR VIEW
H TOWER 2 H TOWER 2
KHÁNH HỘI BUILDING KHANH HOI BUILDING
CENTRAL TOWER CENTRAL TOWER
THÁP A-WESTBAY THAP A-WESTBAY
Tên (Name) Tên Tiếng Anh (English name)

THÁP B-WESTBAY THAP B-WESTBAY


THÁP C-WESTBAY THAP C-WESTBAY
THÁP D-WESTBAY THAP D-WESTBAY
TID CENTRE TID CENTRE
SONG HONG LAND OFFICE BUILDING SONG HONG LAND OFFICE BUILDING
HAREC BUILDING HAREC BUILDING
THÁP A-165 THÁI HÀ THAP A-165 THAI HA
VINACONEX 21 VINACONEX 21
V.E.T BUILDING INSIDE V.E.T BUILDING INSIDE
THÁP B-165 THÁI HÀ THAP B-165 THAI HA
LUCKY 1 LUCKY 1
CHICILON MEDIA POSTER LIST

Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16


25 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q.7 7 33
ĐƯỜNG GÒ Ô MÔI, P PHÚ THUẬN, Q7 7 15
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
205 NGUYỄN XÍ, P 26, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 18
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 24
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
624 LẠC LONG QUÂN, P5, Q11 11 15
NGUYỄN VĂN QUÁ, P ĐÔNG HƯNG THUẬN12 16
491 HẬU GIANG, P. 11, Q6 6 25
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
3C TÔN ĐỨC THẮNG, Q1 1 24
PHƯỜNG BÌNH AN, Q2 2 13
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
61-63A VÕ VĂN TẦN, P6, Q3 3 10
157 VÕ THỊ SÁU, Q3 3 10
783 TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN HƯNG ,Q7 7 22
91 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 29
81 TRẦN QUỐC THẢO, Q3 3 9
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, KHU NAM VIÊN, K7 13
456 ĐƯỜNG 3/2, PHƯỜNG 12, Q10 10 8
359 ĐỖ XUÂN HỢP, P. PHƯỚC LONG B 9 13
15/28 ĐOÀN NHƯ HÀI, Q4 4 7
961 HẬU GIANG , Q6 6 20
Số 2 NGUYỄN SỸ SÁCH, P15, Q TÂN BÌNH TAN BINH 12
39B TRƯỜNG SƠN, P4, Q TÂN BÌNH TAN BINH 7
351/31 CC NƠ TRANG LONG, P13, Q BÌNH BINH THANH 10
67 MAI CHÍ THỌ, P.AN PHÚ, QUẬN 2 2 6
25 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q.7 7 33
56-58-60 NGUYỄN TẤT THÀNH, Q.4 4 13
331 BẾN VÂN ĐỒN, Q4 4 17
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

561 A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, Q BÌNH THẠN BINH THANH 33


151 TRẦN TRỌNG CUNG, Q. 7 7 17
60/68 LÂM VĂN BỀN, P TÂN KIỂNG, Q7 7 22
ĐƯỜNG H, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2 2 12
974 TRƯỜNG SA, P12, Q3 3 22
144 NAM HÒA, PHƯỜNG PHƯỚC LONG A,9 20
467 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q BÌNH THẠNH** BINH THANH 9
KHU SỐ 9, NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC N K HA BE 33
135A PASTUER, P6, Q3 3 9
95 A PHAN ĐĂNG LƯU, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 12
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
357 LÊ VĂN LƯƠNG, Q7 7 15
58/4 LŨY BÁN BÍCH, Q TÂN BÌNH TAN BINH 18
48A TÂN CHÁNH HIỆP , P.TÂN HIỆP CHÁNH,12 21
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
TẠ QUANG BỬU, Q8 8 11
HOÀNG QUỐC VIỆT, CC PHÚ MỸ, P PHÚ MỸ7 25
9 NGUYỄN KHOÁI, P1, Q 4 4 22
190 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, Q2 2 27
NGUYỄN HỮU THỌ, KIẾN PHƯỚC, HUYỆN NHA BE 25
21-23 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q.1 1 17
400/5 UNG VĂN KHIÊM, Q.BÌNH THẠNH BINH THANH 7
232 HUỲNH TẤN PHÁT, Q7* 7 8
17-19-21 NGUYỄN VĂN TRỖI, P15, PHÚ N PHU NHUAN 25
209 HOÀNG VĂN THỤ, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 10
31 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN, KP2, P. BÌNH T BINH TAN 23
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH KHÁNH, Q2 2 25
NGUYỄN HỮU THỌ, KIẾN PHƯỚC, HUYỆN NHA BE 25
KHU A3, ĐƯỜNG D1, KHU ĐÔ THỊ HIM LA 7 22
67 MAI CHÍ THỌ, P.AN PHÚ, QUẬN 2 2 26
198 HOÀNG DIỆU, PHƯỜNG 9, Q4 4 15
ĐƯỜNG SỐ 4, P. AN PHÚ, Q2 2 18
KHU CẢNH VIÊN NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q7 13
TẠ QUANG BỬU, Q8 8 30
27 NGUYỄN HỮU THỌ, P.TÂN HƯNG, Q7 7 35
190 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, Q2 2 27
961 HẬU GIANG , Q6 6 20
131 LÊ LỢI, P3, Q GÒ VẤP GO VAP 16
30 NGUYỄN THỊ DIỆU, Q.3 3 10
340 TẠ QUANG BỬU, P. 5, Q. 8 8 30
26 ĐINH BỘ LĨNH, P 24, Q BÌNH THẠNH** BINH THANH 13
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

SỐ 12, QUỐC HƯƠNG, P THẢO ĐIỀN, Q2 2 30


281 LÝ THƯỜNG KIỆT, Q11 11 12
243 CHU VĂN AN, P12, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 18
NGUYỄN VĂN QUÁ, P ĐÔNG HƯNG THUẬN12 16
ĐƯỜNG H, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2 2 12
19 PHẠM NGỌC THẠCH, Q3 3 12
NGUYỄN HỮU THỌ, KIẾN PHƯỚC, HUYỆN NHA BE 25
LÔ S1-3, KHU NAM VIÊN, NGUYỄN LƯƠNG7 15
540/1 CMT8, P11, Q3 3 10
NGUYỄN HỮU THỌ, KIẾN PHƯỚC, HUYỆN NHA BE 25
PHẠM HỮU LÀU, P.PHÚ MỸ, Q.7 7 17
205 NGUYỄN XÍ, P 26, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 18
357 LÊ VĂN LƯƠNG, Q7 7 15
D5, P25, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 16
1489 NGUYỄN VĂN LINH, P TÂN PHONG, Q7 21
63 VŨ TÔNG PHAN, P. AN PHÚ, Q.2 2 18
683 ÂU CƠ, P TÂN THÀNH, Q TÂN PHÚ TAN PHU 18
18 KHA VẠN CÂN, Q THỦ ĐỨC THU DUC 15
LÔ 13B-KDC CONIC, NGUYỄN VĂN LINH, X BINH CHANH 22
41 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q1 1 10
8A NGUYỄN BỈNH KHIÊM, Q.1 1 12
92 NGUYỄN HỮU CẢNH, P22, Q BINH THA BINH THANH 35
LÔ 20, KHU PHẦN MỀM QUANG TRUNG, Q12 7
125A VĨNH VIỄN, P. 7, Q11 11 29
Số 2 NGUYỄN SỸ SÁCH, P15, Q TÂN BÌNH TAN BINH 12
209 NGUYỄN VĂN THỦ, Q1 1 8
PHẠM HỮU LÀU, P.PHÚ MỸ, Q.7 7 20
29-31 ĐINH BỘ LĨNH, Q.BÌNH THẠNH BINH THANH 10
LÔ P5 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂ7 29
16BIS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q1 1 8
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, PHƯỜNG TÂN PHONG 7 26
91 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH**BINH THANH 29
NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7* 7 18
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
572 LÊ QUANG ĐỊNH, P1, Q GÒ VẤP GO VAP 8
246 CỐNG QUỲNH, Q1 1 15
854 - 856 TẠ QUANG BỬU, P5, Q8 8 28
1 TÔN THẤT THUYẾT, P1, Q4 4 16
17 ĐƯỜNG SỐ 2, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, Q3 3 7
491 HẬU GIANG, P 11, Q6 6 27
1 BIS NGUYỄN VĂN THỦ, Q1 1 7
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

132 HÀM NGHI, P BẾN NGHÉ, Q1 1 21


LÔ P5 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂ7 25
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
KP3 XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ, Q2 2 22
134/1 CMT8, Q3 3 8
343 PHẠM NGŨ LÃO, Q1 1 18
39 LÊ DUẨN, Q1 1 22
KP3 XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ, Q2 2 22
LÔ P5 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂ7 18
854 - 856 TẠ QUANG BỬU, P5, Q8 8 28
582-584 HUỲNH TẤN PHÁT, P. TÂN PHÚ, Q77 41
SỐ 8 NAM KÌ KHỞI NGHĨA, Q1 1 11
322 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q BÌNH THẠNH** BINH THANH 10
Số 6A, Ấp 4B, BÌNH HƯNG, Q BÌNH CHÁNHBINH CHANH 14
491 HẬU GIANG, P. 11, Q6 6 21
40 PHẠM NGỌC THẠCH, Q3 3 14
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
14 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P ĐA KAO, Q1 1 8
341 CAO ĐẠT, P11, Q5 5 24
44-46-48 BẠCH ĐẰNG, P.2, Q.TÂN BÌNH TAN BINH 11
326/1 UNG VĂN KHIÊM, P25, Q BÌNH THẠ BINH THANH 16
SỐ 2 A NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q1 1 9
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 24
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
Số 6A, ẤP 4B, BÌNH HƯNG, Q BÌNH CHÁNHBINH CHANH 14
97 NGUYỄN CÔNG TRỨ, Q1 1 6
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH KHÁNH, Q2 2 25
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
208 NGUYỄN TRÃI, Q1 1 14
S19- 2 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. TÂN PHÚ7 13
961 HẬU GIANG , Q6 6 20
119-121 NGUYỄN DU, Q1 1 10
ĐƯỜNG GÒ Ô MÔI, P PHÚ THUẬN, Q7 7 15
659 ÂU CƠ, P TÂN THÀNH, Q TÂN PHÚ TAN PHU 19
Số 6A, ẤP 4B, BÌNH HƯNG, Q BÌNH CHÁNHBINH CHANH 14
78 - 80 CMT8, P6, Q3 3 12
7-9-11 MAI THỊ LỰU, Q1 1 9
ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, Q THỦ THU DUC 16
968 ĐƯỜNG 3/2, P15, Q11 11 26
131 LÊ LỢI, P3, Q GÒ VẤP GO VAP 16
800 NGUYỄN VĂN LINH, Q 7 7 6
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

67 MAI CHÍ THỌ, P.AN PHÚ, QUẬN 2 2 26


NGUYỄN
ĐƯỜNG SỐ VĂN7, LINH,
PHƯỜNGKHUBÌNH
ĐÔ THỊ PHÚ MỸ
KHÁNH, Q2 H7 16
2 25
683 ÂU CƠ, P TÂN THÀNH, Q TÂN PHÚ TAN PHU 18
49 ĐƯỜNG 66, P. THẢO ĐIỀN, Q2 2 27
ĐỒNG VĂN CỐNG, QUẬN 2 2 21
110 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, Q3 3 11
01 - 03 SÔNG ĐÁY, P2, Q TÂN BÌNH TAN BINH 8
195 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 25 BINH THANH 12
46-48
C46A, PHẠM
ĐƯỜNG HỒNG
SỐ 3,THÁI, Q1 PHÚ AN KHÁNH,
KHU AN 1 P. AN PHÚ, Q2 11
2 20
8A-10A TRƯỜNG SƠN, P2, Q TÂN BÌNH TAN BINH 8
SỐ 1, ẤP 3, KM6, XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ2 16
140 PHAN VĂN TRỊ, P.12, Q. BÌNH THẠNH BINH THANH 21
115-115A VÕ VĂN TẦN, Q3 3 8
55 PHẠM NGỌC THẠCH, Q.3 3 8
56 BẾN VÂN ĐỒN, QUẬN 4 4 26
261-263 PHAN XÍCH LONG,Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 12
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, KHU NAM VIÊN, K7 13
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
1 TÔN THẤT THUYẾT, P1, Q4 4 16
117C NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P15, Q PHÚ PHU NHUAN 9
HOÀNG QUỐC VIỆT, CC PHÚ MỸ, P PHÚ MỸ7 25
199 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q BÌNH THẠNH** BINH THANH 10
214 TRẦN QUANG KHẢI, P. TÂN ĐỊNH, Q1 1 22
48A TÂN CHÁNH HIỆP, P. TÂN CHÁNH HIỆP,12 21
27 TRƯỜNG CHINH, Q12 12 16
ĐƯỜNG 30, P.LINH ĐÔNG, Q.THỦ ĐỨC THU DUC 16
66-68 LÊ THÁNH TÔN, Q1 1 13
C01-11 KHU CĂN HỘ CAO CẤP NEW SÀI G NHA BE 25
184 LÊ ĐẠI HÀNH, P15, Q11 11 23
360 BẾN VÂN ĐỒN, P1, Q4 4 14
C01-11 KHU CĂN HỘ CAO CẤP NEW SÀI G NHA BE 25
HOÀNG QUỐC VIỆT, CC PHÚ MỸ, P PHÚ MỸ7 25
412 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.5, Q.3 3 18
92 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 37
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 26
100 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P6, Q3** 3 10
36 BỜ BAO TÂN THẮNG, P.SƠN KỲ, TÂN PHTAN PHU 12
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

46/11 NGUYỄN CỬU VÂN, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 14


12 TÔN ĐẢN, Q4 4 24
326/1 UNG VĂN KHIÊM, P25, Q BÌNH THẠ BINH THANH 16
167 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN, Q3 3 15
217 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q.3 3 13
04 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P ĐA KAO, Q1 1 8
151 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q3 3 11
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, P. TÂN PHONG, Q7 7 12
163 NGUYỄN VĂN TRỖI, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 10
262/20 LẠC LONG QUÂN, P10, Q11 11 18
25 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q.7 7 33
121 PASTEUR , P.6, Q.3 3 9
ĐƯỜNG DDN10, KDC AN SƯƠNG, P.TÂN H 12 15
421 TRẦN XUÂN SOẠN, P TÂN KIỂNG, Q7 7 18
49 ĐƯỜNG 66, P. THẢO ĐIỀN, Q.2 2 27
S8 ĐƯỜNG THÁI THUẬN, KHU AN PHÚ AN 2K 17
235 -241 CỘNG HÒA, Q TÂN BÌNH TAN BINH 12
KP3 XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ, Q2 2 22
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
236/6 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P 17, Q BÌNH THẠNBINH THANH 14
435 HOÀNG VĂN THỤ, Q TÂN BÌNH TAN BINH 8
473 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 15
04 NGUYỄN THÁI BÌNH, Q.TÂN BÌNH TAN BINH 11
62-64-66 NGUYỄN BIỂU, P.1, Q.5 5 10
10 PHỔ QUANG, P2, Q TÂN BÌNH TAN BINH 12
LÔ 14 THẢO ĐIỀN, P THẢO ĐIỀN, Q2 2 15
289 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3 3 10
190 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, Q2 2 27
SỐ 1, ẤP 3, KM6, XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ2 16
364 CỘNG HÒA, Q TÂN BÌNH TAN BINH 10
163 PHAN ĐĂNG LƯU, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 18
21 HUỲNH TỊNH CỦA, P8, Q3 3 9
2 THI SÁCH, Q1** 1 5
ĐƯỜNG CÂY KEO, P.TAM PHÚ, Q.THỦ ĐỨC THU DUC 14
83/16 THOẠI NGỌC HẦU, Q TÂN PHÚ TAN PHU 19
48 HOA SỨ, P7, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 18
PHƯỜNG BÌNH AN, Q2 2 13
C01-11 KHU CĂN HỘ CAO CẤP NEW SÀI G NHA BE 25
231-233 LÊ THÁNH TÔN, P BẾN THÀNH, Q 1 6
163 PHAN ĐĂNG LƯU, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 18
32/17 NGUYỄN HUY LƯỢNG, P14, Q BÌNH BINH THANH 15
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

NGUYỄN HỮU THỌ, KIẾN PHƯỚC, HUYỆN NHA BE 25


NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
306 - 308 VƯỜN LÀI, Q TÂN PHÚ TAN PHU 15
45 ĐINH TIÊN HOÀNG, Q1** 1 9
31 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN, KP2, P. BÌNH T BINH TAN 23
81-83 NGUYỄN HỮU CẦU, P. TÂN ĐỊNH, Q11 9
58 QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, 2 30
561A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 25, Q BÌNH THẠN BINH THANH 25
LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P.BÌNH KHÁNH, Q.2 2 18
331 BẾN VÂN ĐỒN, Q4 4 17
319 LÝ THƯỜNG KIỆT, P15, Q11 11 15
49 PHẠM NGỌC THẠCH, Q3 3 13
KHU CẢNH VIÊN NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, Q7 13
HOÀNG QUỐC VIỆT, CC PHÚ MỸ, P PHÚ MỸ7 25
15A1 NGUYỄN HỮU THỌ, NHÀ BÈ NHA BE 27
55 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q1 1 9
117 NGUYỄN CỬU VÂN, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 14
188/1 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P. THẢO ĐIỀ 2 19
58 QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, 2 30
251/1 NGUYỄN VĂN TRỖI, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 7
68 NGUYỄN HUỆ, Q1 1 11
357 LÊ VĂN LƯƠNG, Q7 7 15
360A BẾN VÂN ĐỒN, P1, Q4 4 20
357 LÊ VĂN LƯƠNG, Q7 7 15
41-43 TRẦN CAO VÂN, Q3 3 11
262/20 LẠC LONG QUÂN, P10, Q11 11 18
22 TÔN DẬT TIÊN, P TÂN PHONG, Q7 7 8
205 NGUYỄN XÍ, P 26, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 18
27 ĐINH BỘ LĨNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 17
29
ĐƯỜNG SONG HÀNH, KHU ĐÔ THỊ AN PHÚ1 AN KHÁNH, P. AN PHÚ, Q2
NGUYỄN KHẮC NHU, P. CÔ GIANG, Q1 9
2 11
173A NGUYỄN VĂN TRỖI, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 11
244 CỐNG QUỲNH, P PHẠM NGŨ LÃO, Q1 1 12
624 LẠC LONG QUÂN, P5, Q11 11 18
67 HUỲNH THIỆN LỘC, P HÒA THẠNH, Q T TAN PHU 15
04 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. ĐA KAO 1 8
364 CỘNG HÒA, Q TÂN BÌNH TAN BINH 12
Số 2 NGUYỄN SỸ SÁCH, P15, Q TÂN BÌNH TAN BINH 12
456 - 458 HAI BÀ TRƯNG, P TÂN ĐỊNH, Q1 1 9
561 A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, Q BÌNH THẠN BINH THANH 33
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16


118 TÂN HƯƠNG, P. TÂN QUÝ, Q TÂN PHÚ TAN PHU 22
PHẠM HỮU LÀU, P.PHÚ MỸ, Q.7 7 17
278 NGUYỄN ĐÌNH CHIỄU , Q3 3 8
TẠ QUANG BỬU, Q8 8 11
D5, P25, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 16
67 MAI CHÍ THỌ, P.AN PHÚ, Q2 2 26
783 TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN HƯNG ,Q7 7 16
491 HẬUSỐ
ĐƯỜNG GIANG,
D4, P P.TÂN
11,HƯNG,
Q6 QUẬN 7 6 21
7 40
KHU A3, ĐƯỜNG D1, KHU ĐÔ THỊ HIM LA 7 22
KHU SỐ 9, NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC N K HA BE 25
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
36-38 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, Q4 4 8
40A-40B, ÚT TỊCH, Q TÂN BÌNH TAN BINH 7
NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7* 7 18
Số 2 NGUYỄN SỸ SÁCH, P15, Q TÂN BÌNH TAN BINH 12
243 CHU VĂN AN, P12, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 18
14 PHAN TÔN, P ĐA KAO, Q1 1 10
KHU SỐ 9, NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC N K HA BE 27
91 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 11
34 HOÀNG VIỆT, P4, Q TÂN BÌNH TAN BINH 12
20
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH KHÁNH, Q2 TAN BINH
SÔNG THAO, Q TÂN BÌNH 10
2 25
65 LINH ĐÔNG, P LINH ĐÔNG, Q THỦ ĐỨCTHU DUC 17
92 NGUYỄN HỮU CẢNH, P22, Q BINH THA BINH THANH 35
KHU SỐ 9, NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC N K HA BE 33
20 PHƯỚC HƯNG, Q5 5 9
36 BỜ BAO TÂN THẮNG, P.SƠN KỲ, TÂN PHTAN PHU 12
60/68 LÂM VĂN BỀN, P TÂN KIỂNG, Q7 7 22
364 CỘNG HÒA, Q TÂN BÌNH** TAN BINH 4
TẠ QUANG BỬU, Q8 8 11
491 HẬU GIANG, P 11, Q6 6 27
91 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 2
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 10
TẠ QUANG BỬU, Q8 8 11
C01-11 KHU CĂN HỘ CAO CẤP NEW SÀI G NHA BE 25
87 TRẦN THIỆN CHÁNH, P12, Q10 10 8
26 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN , P.1, Q.GÒ VẤPGO VAP 13
6 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q1 1 15
15 ĐỐNG ĐA, Q TÂN BÌNH TAN BINH 7
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

783 TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN HƯNG ,Q7 7 18


968 ĐƯỜNG 3/2, P15, Q11 11 26
491 HẬU GIANG, P 11, Q6 6 27
23 TÔN ĐỨC THẮNG, Q1 1 8
KHU ĐÔ THỊ AN PHÚ AN KHÁNH, Q2 2 15
SỐ 5 CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH, Q.1 1 36
KP3 XA LỘ
422 VÕ VĂNHÀKIỆT,
NỘI,P.PCÔ
ANGIANG,
PHÚ, Q2
Q1 2 19
1 22
92 NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22 Q. BÌNH TH BINH THANH 8
161 VÕ VĂN TẦN, Q3 3 10
23 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7 7 33
KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC (GẦN CC MỸ KIM)THU DUC 18
H8 ĐẠI LỘ NGUYỄN VĂN LINH, Q.7 7 13
H29, KĐT PHÚ MỸ HƯNG, P. TÂN PHONG, 7 9
348 BẾN VÂN ĐỒN, P1, Q4 4 16
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
126 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q3 3 14
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
24 ĐẶNG THAI MAI, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 8
215 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q.3 3 9
58/4 LŨY BÁN BÍCH, Q TÂN BÌNH TAN BINH 18
15A1 NGUYỄN HỮU THỌ, NHÀ BÈ NHA BE 27
299 LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, Q.9 9 22
98-108 CÁCH MẠNG THÁNG 8, P.7, Q.3 3 13
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
19 CỘNG HÒA, Q TÂN BÌNH* TAN BINH 18
9 NGUYỄN KHOÁI, P. 1, QUẬN 4 4 22
79 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P6, Q3 3 8
974 TRƯỜNG SA, P12, Q3 3 22
319 LÝ THƯỜNG KIỆT, P15, Q11 11 15
30 PHAN THÚC DUYỆN, Q TÂN BÌNH** TAN BINH 5
319 LÝ THƯỜNG KIỆT, P15, Q11 11 15
854 - 856 TẠ QUANG BỬU, P5, Q8 8 28
31 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN, KP2, P. BÌNH T BINH TAN 23
111B
NGUYỄNLÝ THÁNH TÔNG,PHƯỜNG
ĐỨC CẢNH, Q TÂN PHÚ TAN
TÂN PHONG, PHU 7
QUẬN 18
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 24
7 15
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16


201 - 203 CMT8, P4, Q3 3 20
27-29 PHÓ ĐỨC CHÍNH, Q1 1 8
617 - 621 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, Q.BÌNH T BINH THANH 10
37A PHAN XÍCH LONG, P3, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 8
180-182 LÝ CHÍNH THẮNG, P9, Q3 3 10
19 CAO THẮNG, P. 2, Q3 3 9
186 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q3 3 12
23 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7 7 33
ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, Q THỦ THU DUC 16
H29, KĐT PHÚ MỸ HƯNG, P. TÂN PHONG, 7 9
ĐƯỜNG SỐ 18 KHA VẠN CÂN, P HIỆP BÌN THU DUC 17
SỐ 01 MẠC ĐĨNH CHI, Q1 1 6
10 NGUYỄN HUỆ, Q1 1 15
22 TÔN DẬT TIÊN, P TÂN PHONG, Q7 7 8
945D/26 ĐƯỜNG D5, P25, Q BÌNH THẠNHBINH THANH 16
1 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3 3 9
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
143/15 UNG VĂN KHIÊM, P25, Q BÌNH T BINH THANH 8
319 LÝ THƯỜNG KIỆT, P15, Q11 11 15
138-142 HAI BÀ TRƯNG 1 18
70 PHẠM NGỌC THẠCH, Q3 3 10
1 TÔN THẤT THUYẾT, P1, Q4 4 16
184 LÊ ĐẠI HÀNH, P15, Q11 11 23
14B KỲ ĐỒNG, Q3 3 14
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
KHU A3, ĐƯỜNG D1, KHU ĐÔ THỊ HIM LA 7 12
202 NGUYỄN DUY TRINH, P BÌNH TRƯNG TÂ 2 16
117-119 NGUYỄN VĂN TRỖI, P.12, QUẬN PHU NHUAN 13
KP3 XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ, Q2 2 19
32-34 NGÔ ĐỨC KẾ, Q1 1 11
LÔ S1-3, KHU NAM VIÊN, NGUYỄN LƯƠNG7 10
341-343 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.15, Q BÌNH TH BINH THANH 13
249 CÔNG HÒA, P13, Q TÂN BÌNH TAN BINH 9
118 TÂN HƯƠNG, P. TÂN QUÝ, Q TÂN
28-30 ĐƯỜNG 19, KP 5, P AN PHÚ, Q2 PHÚ TAN PHU 22
2 21
491 HẬU GIANG, P 11, Q6 6 27
90 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 28
49 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.BẾN NGHÉ,Q1 11
10 PHỔ QUANG, P2, Q TÂN BÌNH TAN BINH 8
102 BIS, LÊ LAI, Q1 1 7
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 28
51 HOÀNG VIỆT, P.4, Q. TÂN BÌNH TAN BINH 11
188 NGUYỄN XÍ, P. 24 BINH THANH 21
QUỐC LỘ 1A, P TRUNG MỸ TÂY, Q12 12 10
152/11B ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 25, Q. BÌNH T BINH THANH 8
45 ABCD ĐINH TIÊN HOÀNG, Q1** 1 8
28-30 ĐƯỜNG 19, KP 5, P AN PHÚ, Q2 2 21
16 VÕ VĂN KIỆT, Q1 1 13
99 A1 CỘNG HÒA, Q.TÂN BÌNH TAN BINH 7
67 HUỲNH THIỆN LỘC, P HÒA THẠNH, Q T TAN PHU 15
7 THANH ĐA, P25, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 20
150 BIS LÊ THỊ HỒNG GẤM, Q1 1 10
ĐƯỜNG CÂY KEO, P.TAM PHÚ, Q.THỦ ĐỨC THU DUC 14
KHA VẠN CÂN, THỦ ĐỨC (GẦN CC MỸ KIM)THU DUC 18
33 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, Q TÂN BÌNH* TAN BINH 19
39 HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG, P10, Q5 5 10
67 MAI CHÍ THỌ, P.AN PHÚ, Q2 2 26
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 15
5 ĐỐNG ĐA, P2, Q TÂN BÌNH TAN BINH 7
22-24-26 MẠC THỊ BƯỞI, P BẾN NGHÉ, Q11 8
180A HAI BÀ TRƯNG, Q1 1 7
357 LÊ VĂN LƯƠNG, Q7 7 15
28 NGUYỄN THỊ DIỆU, Q3 3 9
582-584 HUỲNH TẤN PHÁT, P. TÂN PHÚ, Q77 41
23 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7 7 33
783 TRẦN XUÂN SOẠN, P. TÂN HƯNG ,Q7 7 22
CẦU VÁN, KP 2, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 12
728-730 VÕ VĂN KIỆT, Q5 5 18
23 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7 7 33
158A-158A ĐÀO DUY ANH, P.9, Q PHÚ NH PHU NHUAN 9
LÔ M, CƯ XÁ BÀU CÁT II, P10, Q TÂN BÌNH TAN BINH 15
KHU SỐ 9, NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC N K HA BE 27
23 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7 7 33
48 HOA SỨ, P7, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 18
890 TRẦN HƯNG ĐẠO , P.7, Q.5 5 5
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
178/6 ĐƯỜNG
SỐ 4 ĐẠI LỘ VÕD1,
VĂNP25, Q PHƯỜNG
KIỆT, BÌNH THẠNH BINH
NGUYỄN THANH
THÁI BÌNH, QUẬN 1 12
1 9
ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, Q THỦ THU DUC 16
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 15
173 LÊ VĂN LƯƠNG, P TÂN QUY, Q7 7 16
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

8A NGUYỄN BỈNH KHIÊM, Q.1 1 12LÔ M, CƯ KHU
S1-3, XÁ BÀU
NAMCÁT II, P10,
VIÊN, Q TÂNLƯƠNG
NGUYỄN BÌNH TAN BINHP. TÂN PHÚ , Q7
BẰNG, 15
7 10
146 NGUYỄN CÔNG TRỨ, Q1 1 10
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
396 UNG VĂN KHIÊM, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 7
961 HẬU GIANG, Q6 6 25
3 VÕ VĂN TẦN, P6, Q3 3 13
28 TRỊNH ĐÌNH THẢO, Q TÂN PHÚ TAN PHU 18
106 NGUYỄN VĂN TRỖI, Q.PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 16
23 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7 7 33
22 TÔN DẬT TIÊN, P TÂN PHONG, Q7 7 8
01 ĐƯỜNG SỐ 104-BTT, P. BÌNH TRƯNG TÂY 2 20
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
93-95 ĐẠI LỘ HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI 1 26
348 BẾN VÂN ĐỒN, P1, Q4 4 16
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
ĐỒNG VĂN CỐNG, QUẬN 2 2 21
H8 ĐẠI LỘ NGUYỄN VĂN LINH, Q.7 7 13
34A ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 25, Q BÌNH BINH THANH 20
132 CỘNG HÒA, Q TÂN BÌNH TAN BINH 8
341 CAO ĐẠT, P11, Q5 5 24
180 NGUYỄN VĂN TRỖI, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 13
47 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q1 1 10
45 VÕ THỊ SÁU, Q1 1 14
306 - 308 VƯỜN LÀI, Q TÂN PHÚ TAN PHU 15
5 NGUYỄN GIA THIỀU, Q3 3 8
ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH KHÁNH, Q2 2 25
6 NGUYỄN KHẮC VIỆN, P TÂN PHÚ, Q7 7 13
SỐ 4 PHAN KẾ BÍNH, Q1 1 8
374-374B VÕ VĂN TẦN, Q3** 3 9
NGUYỄN HỮU THỌ, KIẾN PHƯỚC, HUYỆN NHA BE 25
8A NGUYỄN BỈNH KHIÊM, Q.1 1 12
01 ĐƯỜNG SỐ 104-BTT, P. BÌNH TRƯNG TÂY 2 25
107 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P6, Q3 3 12
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
188/1 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P. THẢO ĐIỀ 2 19
09 PHAN KẾ BÍNH, PHƯỜNG ĐA KAO, Q 1 1 8
299 LIÊN PHƯỜNG, P. PHÚ HỮU, Q.9 9 22
308-308C ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.4, Q.3 3 17
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

ĐƯỜNG SỐ D4, P TÂN HƯNG, QUẬN 7 7 37


683 ÂU CƠ, P TÂN THÀNH, Q TÂN PHÚ TAN PHU 18
582-584 HUỲNH TẤN PHÁT, P. TÂN PHÚ, Q77 41
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
36 BÙI THỊ XUÂN, Q1 1 14
ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, Q THỦ THU DUC 16
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 24
472 NGUYỄN THỊ MINH KHAI , Q.3 3 15
21-23 NGUYỄN BIỂU, Q5 5 15
268-270 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3 3 13
KP3 XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ, Q2 2 22
47-49-51 PHÙNG KHẮC KHOAN, Q1 1 8
614 ĐƯỜNG 3/2 ,P.14 ,Q.10 10 11
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
C01-11 KHU CĂN HỘ CAO CẤP NEW SÀI G NHA BE 25
10 TÂN TRÀO, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 77 14
360A BẾN VÂN ĐỒN, P1, Q4 4 20
96
SỐ CAO
1, ẤPTHẮNG
3, KM6,, Q.3
XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ,3Q2 10
2 16
348 BẾN VÂN ĐỒN, P1, Q4 4 16
326/1 UNG VĂN KHIÊM, P25, Q BÌNH THẠ BINH THANH 16
974 TRƯỜNG SA, P12, Q3 3 22
39 NGUYỄN THỊ DIỆU, Q3** 3 8
131 LÊ LỢI, P3, Q GÒ VẤP GO VAP 16
491 HẬU GIANG, P. 11, Q6 6 25
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 24
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
27 NGUYỄN HỮU THỌ, P.TÂN HƯNG, Q7 7 35
Số 6A, ẤP 4B, BÌNH HƯNG, Q BÌNH CHÁNHBINH CHANH 14
S19- 2 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. TÂN PHÚ7 13
90 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 28
449 TRẦN HƯNG ĐẠO, P CẦU KHO, Q1 1 7
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, P. TÂN PHONG, Q7 7 12
243 CHU VĂN AN, P12, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 18
16 BÌNH LỢI, Q13, Q.BÌNH THẠNH* BINH THANH 8
65 LINH ĐÔNG, P LINH ĐÔNG, Q THỦ ĐỨCTHU DUC 17
25 HOÀNG HOA THÁM, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 12
406 UNG VĂN KHIÊM, P.25, Q.BÌNH THẠN BINH THANH 13
NGUYỄN VĂN QUÁ, P ĐÔNG HƯNG THUẬN12 16
22 TÔN DẬT TIÊN, P TÂN PHONG, Q7 7 8
36 BỜ BAO TÂN THẮNG, P.SƠN KỲ, TÂN PHTAN PHU 12
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

217 NGUYỄN VĂN THỦ, Q.1 1 10


HOÀNG QUỐC VIỆT, CC PHÚ MỸ, P PHÚ MỸ7 25
549 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q3 3 10
24A PHAN ĐĂNG LƯU, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 9
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
KP3 XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ, Q2 2 22
81 CAO THẮNG, Q3 3 9
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 23
67 MAI CHÍ THỌ, P.AN PHÚ, Q2 2 6
PHAN HUY ÍCH, P.14, Q GÒ VẤP GO VAP 11
25 NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q.7 7 33
9-11 TÔN ĐỨC THẮNG, Q1 1 34
129 NGUYỄN CHÍ THANH, P9, Q5 5 8
341 CAO ĐẠT, P11, Q5 5 24
KHỐI C, TÂN PHƯỚC 3, P7, Q11 11 22
C01-11 KHU CĂN HỘ CAO CẤP NEW SÀI G NHA BE 25
364 CỘNG HÒA, Q TÂN BÌNH TAN BINH 10
402 UNG VĂN KHIÊM, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 8
34 PHẠM NGỌC THẠCH, Q3 3 13
33 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, Q TÂN BÌNH* TAN BINH 19
DN 10, KPSỐ4,D4,
ĐƯỜNG KDCP AN
TÂNSƯƠNG, P.TÂN HƯNG12
HƯNG, QUẬN 7 16
7 37
29 TÔN ĐỨC THẮNG, P BẾN NGHÉ, Q1 1 10
C01-11 KHU CĂN HỘ CAO CẤP NEW SÀI G NHA BE 25
C01-11 KHU CĂN HỘ CAO CẤP NEW SÀI G NHA BE 25
102A-B-C CỐNG QUỲNH, Q1 1 11
24 C PHAN ĐĂNG LƯU, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 13
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
91 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 11
LÔ P5 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂ7 25
542 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.2, Q.5 5 10
351/31 CC NƠ TRANG LONG, P13, Q BÌNH BINH THANH 10
NGUYỄN VĂN QUÁ, P ĐÔNG HƯNG THUẬN12 16
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 26
SỐ 12, QUỐC HƯƠNG, P THẢO ĐIỀN, Q2 2 26
18 A ĐINH TIÊN HOÀNG, Q1 1 6
123 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q3 3 13
47-49 HOÀNG VĂN THỤ, P15, Q PHÚ NHU PHU NHUAN 8
8 MẠC ĐĨNH CHI, Q1 1 7
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 26
41 LÊ DUẨN, P BẾN NGHÉ, Q1 1 7
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

92 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 37


205A NGUYỄN XÍ, P26, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 11
85 NGUYỄN HỮU CẦU, P TÂN ĐỊNH, Q1 1 9
111B LÝ THÁNH TÔNG, Q TÂN PHÚ TAN PHU 18
22 TÔN DẬT TIÊN, P TÂN PHONG, Q7 7 8
26 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN , P.1, Q.GÒ VẤPGO VAP 13
3-10 TRƯỜNG SA, P 17, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 13
LÔ 5, XA LỘ HÀ NỘI,P AN PHÚ, Q2 2 28
81-85 HÀM NGHI, Q1 1 19
83/16 THOẠI NGỌC HẦU, Q TÂN PHÚ TAN PHU 19
NGUYỄN HỮU THỌ, KIẾN PHƯỚC, HUYỆN NHA BE 25
351/31 CC NƠ TRANG LONG, P13, Q BÌNH BINH THANH 10
15A HOÀNG HOA THÁM, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 8
170-172 BÙI THỊ XUÂN, Q1 1 15
6-8 ĐOÀN VĂN BƠ, P9, Q4 4 8
219 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 9
659 ÂU CƠ, P TÂN THÀNH, Q TÂN PHÚ TAN PHU 19
730/126 LÊ ĐỨC THỌ, P.15, Q.GÒ VẤP GO VAP 15
121 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, Q1 1 10
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 10
27 TRƯỜNG CHINH, Q12 12 16
NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN HƯNG, Q7* 7 25
128 HỒNG HÀ, PHƯỜNG 8 PHU NHUAN 18
NGUYỄN HỮU THỌ, KIẾN PHƯỚC, HUYỆN NHA BE 25
QUỐC LỘ 1A, P TRUNG MỸ TÂY, Q12 12 11
ĐỒNG VĂN CỐNG, QUẬN 2 2 21
561 A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, Q BÌNH THẠN BINH THANH 33
212 LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3 3 13
27 NGUYỄN HỮU THỌ, P.TÂN HƯNG, Q7 7 35
QUỐC LỘ 1A, P TRUNG MỸ TÂY, Q12 12 11
17 HỒ HẢO HỚN, Q1 1 12
17-19-21 NGUYỄN VĂN TRỖI, P15, PHÚ N PHU NHUAN 9
364 CỘNG HÒA, Q TÂN BÌNH TAN BINH 10
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
H29, KĐT PHÚ MỸ HƯNG, P. TÂN PHONG, 7 16
33
16ATRƯƠNG
ĐƯỜNG CÔNG ĐỊNH, QKHU
THÁI THUẬN, TÂNAN
BÌNH* TAN
PHÚ AN BINH P. AN PHÚ, Q2
KHÁNH, 19
2 16
18 NAM QUỐC CANG, Q1 1 7
112 CAO THẮNG, Q3 3 9
45 NGÔ ĐỨC KẾ, Q1 1 68
90A NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P6, Q3** 3 10
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

148-150 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, Q PHÚ N PHU NHUAN 10


LÔ 14, CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRU 12 12
LÔ P5 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂ7 17
97 NGUYỄN VĂN TRỖI, P12, Q PHÚ NHUẬ PHU NHUAN 12
58 ĐỒNG KHỞI, Q1 1 8
37 NGUYỄN HUỆ, Q1 1 12
151 TRẦN TRỌNG CUNG, P.TÂN THUẬN ĐÔ7 10
72 LÊ THÁNH TÔN, P BẾN NGHÉ, Q1 1 27
48 HOA SỨ, P7, Q PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 18
SỐ 1 ĐINH LỄ, Q4 4 12
107N , TRƯƠNG ĐỊNH, Q3** 3 6
KP3 XA LỘ HÀ NỘI, P AN PHÚ, Q2 2 22
PHẠM HỮU LÀU, P.PHÚ MỸ, Q.7 7 20
NGUYỄN HỮU THỌ, Q7 7 33
351/31 CC NƠ TRANG LONG, P13, Q BÌNH BINH THANH 10
167 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q1 1 10
LÔ P5 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂ7 18
LÔ P5 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂ7 17
LÔ P5 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG TÂ7 17
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 27
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 7
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 7
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 7
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 7
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 23
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 23
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 21
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 27
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 25
NGUYỄN VĂN LINH, P. TÂN PHONG, QUẬN 7 7
NGUYỄN VĂNHỮU
208 NGUYỄN LINH,CẢNH,
P. TÂNP.PHONG, QUẬN
22, Q BÌNH 7
THẠNH 19
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 38
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 38
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 38
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 47
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 47
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 47
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 47
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 38
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH BINH THANH 38
BINH THANH 38
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH
BINH THANH
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH 47
BINH THANH
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH 50
BINH THANH
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH 50
BINH THANH
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, Q BÌNH THẠNH 47
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, BÌNH THẠNH BINH THANH 47
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, BÌNH THẠNH BINH THANH 47
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, BÌNH THẠNH BINH THANH 50
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, BÌNH THẠNH BINH THANH 50
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, BÌNH THẠNH BINH THANH 50
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, BÌNH THẠNH BINH THANH 50
208 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 22, BÌNH THẠNH BINH THANH 50
BINH THANH 50
277-279 LÝ TỰ TRONG, P. BẾN NGHÉ 1 10
24 LÊ THÁNH TÔN, P. BẾN NGHÉ, Q. 1 1 22
140 NGUYỄN VĂN THỦ,P. ĐA KAO, Q.1 1 6
1368 VÕ VĂN KIỆT, QUẬN 5 5 9
SỐ 1, ĐƯỜNG SỐ 81, P. TÂN QUY, Q. 7 7 11
89/57 ĐƯỜNG 59, P.14 GO VAP 16
89/57 ĐƯỜNG 59, P.14 GO VAP 16
89/57 ĐƯỜNG 59, P.14 GO VAP 16
89/57 ĐƯỜNG 59, P.14 GO VAP 16
BÌNH KHÁNH Q.2 2 18
BÌNH KHÁNH Q.2 2 18
6-8 ĐƯỜNG 16, P. LINH TRUNG, Q. THỦ Đ THU DUC 15
6-8 ĐƯỜNG 16, P. LINH TRUNG, Q. THỦ Đ THU DUC 15
188 NGUYỄN XÍ, P. 24 BINH THANH 21
188 NGUYỄN XÍ, P. 24 BINH THANH 21
KHU PHỐ 5, PHƯỜNG TÂN TẠO, Q. BÌNH T BINH TAN 21
KHU PHỐ 5, PHƯỜNG TÂN TẠO, Q. BÌNH T BINH TAN 21
KHU PHỐ 5, PHƯỜNG TÂN TẠO, Q. BÌNH T BINH TAN 21
117 LÊ ĐỨC THỌ, P17, QUẬN GÒ VẤP GO VAP 16
14 TRƯƠNG QUYỀN, P. 6, Q. 3 3 8
225BIS NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P. 7, Q. 3 3 11
62A PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG 6, QUẬ3 8
SỐ 186BIS TRẦN QUANG KHẢI, P TÂN ĐỊN 1 9
75 HUỲNH TỊNH CỦA, P8, Q3, HCM 3 11
1N NÚI 68A NGUYỄN HUỆ, QUẬN 1 1 11
90 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. ĐA KAO Q. 1 1 10
648 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3 3 11
215 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.15, Q. BÌNH THẠNH BINH THANH 25
SỐ 24, ĐƯỜNG 3/2, PHƯỜNG 12, QUẬN 1 10 9
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

KHỐI 5 KHU NHÀ Ở ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC7VI 25


KHU PHỐ PARKVIEW, NGUYỄN ĐỨC CẢNH,7 17
KHU PHỐ
LÔ 13B PARKVIEW,
- KDC NGUYỄN VĂN
CONIC NGUYỄN ĐỨCLINH,
CẢNH,PHONG
7 PHÚ, BÌNH CHÁNH 17
24 ĐƯỜNG SỐ 10, XÃ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH BINH CHANH 22
24 ĐƯỜNG SỐ 10, XÃ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH BINH CHANH 16
BINH CHANH 16
41 TRUNG MỸ TÂY 2A, QUẬN 12 12 14
12 14
537 NGUYỄN DUY TRINH, P. BÌNH TRƯNG 2 18
537 NGUYỄN DUY TRINH, P. BÌNH TRƯNG 2 18
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, KĐT PHÚ MỸ HƯNG,7 16
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, KĐT PHÚ MỸ HƯNG,7 16
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, KĐT PHÚ MỸ HƯNG,7 16
SỐ B4-KHU TĐC PHÚ MỸ, ĐƯỜNG 15B NỐI7 27
SỐ B4-KHU TĐC PHÚ MỸ, ĐƯỜNG 15B NỐI7 20
SỐ B4-KHU TĐC PHÚ MỸ, ĐƯỜNG 15B NỐI7 20
SỐ
290B4-KHU
AN DƯƠNGTĐC PHÚ
VƯƠNG,MỸ, ĐƯỜNG
Q. 5 15B NỐI7 27
290 AN DƯƠNG VƯƠNG, Q. 5 5 25
5 25
GO VAP 14
12 21
36
92FMẠC ĐỈNHHỮU
NGUYỄN CHI, CẢNH,
P. ĐA KAO,
BÌNHQ.THẠNH
1 1 9
86 TẢN ĐÀ, P. 11, Q. 5 BINH THANH 8
1 PHỔ QUANG, TÂN BÌNH 5 21
TAN BINH 8
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, P. TÂN PHONG, Q. 7 7 8
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, P. TÂN PHONG, Q. 7 7 14
NGUYỄN
195 ĐIỆNĐỨC
BIÊNCẢNH,
PHỦ, P.P.25
TÂN PHONG, Q. 7 7 20
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 BINH THANH 12
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 41
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 41
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 40
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 40
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 42
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 42
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 41
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 41
159 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, Q. 2 2 44
2 44
56 YÊN THẾ, TÂN BÌNH TAN BINH 11
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, KHU TM TÀI CHÍNH 7 8
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, KHU TM TÀI CHÍNH 7 15


NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, KHU TM TÀI CHÍNH 7 12
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, KHU TM TÀI CHÍNH 7 19
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, KHU TM TÀI CHÍNH 7 8
NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, KHU TM TÀI CHÍNH 7 15
NGUYỄN
27 TRỊNHLƯƠNG BẰNG,P. KHU
ĐÌNH THẢO, HÒATM TÀI CHÍNH
THẠNH, 7 PHÚ
Q. TÂN 19
27 TRỊNH ĐÌNH THẢO, P. HÒA THẠNH, Q. TÂN TANPHÚ
PHU 16
TAN PHU 16
D1-KĐT TÂN HẢI MINH, ĐƯỜNG ĐÀO TRỊNH TAN BINHP. LINH TÂY, Q. THỦ ĐỨC
NHẤT, 15
D1-KĐT TÂN HẢI MINH, ĐƯỜNG ĐÀO TRỊNH THU DUCP. LINH TÂY, Q. THỦ ĐỨC
NHẤT, 18
D1-KĐT TÂN HẢI MINH, ĐƯỜNG ĐÀO TRỊNH NHẤT, THU DUCP. LINH TÂY, Q. THỦ ĐỨC 18
THU DUC 18
528 HUỲNH TẤN PHÁT, P. BÌNH THUẬN, Q. 7 19
528 HUỲNH TẤN PHÁT, P. BÌNH THUẬN, Q. 7 19
ĐƯỜNG
63 XUÂNSỐ 2, P. TRƯỜNG
HỒNG, THỌ,BÌNH
P. 12, Q. TÂN Q. THỦ ĐỨTHU DUC 15
198 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. 6, Q. 3 TAN BINH 8
1060 NGUYỄN VĂN LINH, Q. 7 3 14
261 HOÀNG VĂN THỤ, P. 2, Q. TÂN BÌNH 7 17
161 ĐỒNG KHỞI, QUẬN 1 TAN BINH 11
139 PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3 1 9
273 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P. 10, Q. PHÚ3NHUẬN 9
80-84 ĐƯỜNG THĂNG LONG, P.2, Q. TÂN BÌNH PHU NHUAN 7
998 ĐƯỜNG ĐỒNG VĂN CỐNG, P. THẠNH MỸ TANLỢI,
BINHQ. 2 9
2
998 ĐƯỜNG ĐỒNG VĂN CỐNG, P. THẠNH MỸ LỢI, Q. 2 40
15 HOÀNG QUỐC VIỆT, PHÚ THUẬN 2 40
8 HOÀNG MINH GIÁM, P.9, QUẬN PHÚ NHUẬN 7 21
PHU NHUAN 22
159C ĐỀ THÁM, Q 1 1 11
285 CÁCH MẠNG THÁNG 8, QUẬN 10 10 25
285 CÁCH MẠNG THÁNG 8, QUẬN 10 10 25
3 9
NGUYỄN VĂN LINH, Q. 7 7 26
NGUYỄN VĂN LINH, Q. 7 7 20
NGUYỄN VĂN LINH, Q. 7 7 23
NGUYỄN VĂN LINH, Q. 7 7 27
88/2 SONG HÀNH, P. AN PHÚ 2, QUẬN 2 2 33
88/2 SONG HÀNH, P. AN PHÚ 2, QUẬN 2 2 33
6-8 ĐƯỜNG D2, P. 25, Q. BÌNH THẠNH BINH THANH 16
HOÀNG QUỐC VIỆT, Q7 7 18
KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG 7 8
KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG 7 8
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG 7 13


KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG 7 15
KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG 7 18
KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG 7 8
KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG 7 8
504 NGUYỄN TẤT THÀNH, P. 18. Q. 4 4 18
72-74 NGUYỄN CƠ THẠCH, P. AN LỢI ĐÔNG2 12
72-74 NGUYỄN CƠ THẠCH, P. AN LỢI ĐÔNG2 12
72-74 NGUYỄN CƠ THẠCH, P. AN LỢI ĐÔNG2 12
72-74 NGUYỄN CƠ THẠCH, P. AN LỢI ĐÔNG2 12
50 PHAN VĂN KHỎE, P. 2, Q. 6 6 33
50 PHAN VĂN KHỎE, P. 2, Q. 6 6 33
1351 HUỲNH TẤN PHÁT, P. PHÚ THUẬN, Q 7 28
ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC KIỂNHA BE 24
ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC KIỂNHA BE 21
ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC KIỂNHA BE 16
9 NGUYỄN HỮU CẢNH, P. 19, Q. BÌNH TH BINH THANH 10
145/5 NGUYỄN VĂN TRỖI, P. 11, Q. PHÚ PHU NHUAN 8
25 ĐÀO DUY ANH, P. 9, Q. PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 8
12 HÀM
KHỐI NGHI,
2 (KHU NHÀQUẬN 1
Ở LACASA) ĐƯỜNG HOÀNG1 QUỐC VIỆT, Q. 7 12
KHỐI 2 (KHU NHÀ Ở LACASA) ĐƯỜNG HOÀNG 7 QUỐC VIỆT, Q. 7 35
7 35
39 BẾN VÂN ĐỒN, P. 12, Q. 4 4 33
39 BẾN VÂN ĐỒN, P. 12, Q. 4 4 33
39 BẾN VÂN ĐỒN, P. 12, Q. 4 4 17
39 BẾN VÂN ĐỒN, P. 12, Q. 4 4 17
39 BẾN VÂN ĐỒN, P. 12, Q. 4 4 17
607 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, BÌNH THẠNH BINH THANH 18
180 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 3 3 16
670-672 ĐƯỜNG 3/2, P. 14, QUẬN 10 10 10
666 CMT8, P.5, Q.TÂN BÌNH TAN BINH 11
2 ĐƯỜNG C, P. TÂN PHÚ, Q. 7 7 14
ĐƯỜNG SỐ 10, P. HIỆP BÌNH CHÁNH, Q. T THU DUC 19
ĐƯỜNG SỐ 10, P. HIỆP BÌNH CHÁNH, Q. T THU DUC 19
ĐƯỜNG
167-169 SỐ 10,BIÊN
ĐIỆN P. HIỆP BÌNH
PHỦ, CHÁNH,
QUẬN 1 Q. T THU DUC 19
104 PHỔ QUANG, P. 2, TÂN BÌNH 1 12
104 PHỔ QUANG, P. 2, TÂN BÌNH TAN BINH 19
TAN BINH 19
90 TRẦN ĐÌNH XU, P. CÔ GIANG, Q. 1 1 10
79 NGUYỄN TRÃI, P. BẾN NGHÉ, Q. 1 1 8
133-133G NGUYỄN CHÍ THANH, P. 9, QUẬN5 9
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

635B NGUYỄN TRÃI, QUẬN 5 5 15


ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG 16 Q8 8 17
ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG 16 Q8 8 17
207B HOÀNG VĂN THỤ, P. 8, Q. PHÚ NHU PHU NHUAN 8
10A NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. ĐA KAO, Q1 9
953 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. 7, Q. TÂNTAN BINH 9
37 HUỲNH TỊNH CỦA, P. 8, Q. 3 3 7
151-155 BẾN VÂN ĐỒN, P. 6, QUẬN 4 4 27
151-155 BẾN VÂN ĐỒN, P. 6, QUẬN 4 4 33
1 NGUYỄN VĂN ĐẬU, P. 5, Q. PHÚ NHUẬN PHU NHUAN 9
318/3A TRỊNH ĐÌNH TRỌNG, P. HÒA THẠNH TAN PHU 16
318/3A TRỊNH ĐÌNH TRỌNG, P. HÒA THẠNH TAN PHU 16
318/3A TRỊNH ĐÌNH TRỌNG, P. HÒA THẠNH TAN PHU 16
307 NGUYỄN DUY TRINH, P. BÌNH TRƯNG T2 18
307 NGUYỄN DUY TRINH, P. BÌNH TRƯNG T2 18
359 PHẠM VĂN CHIÊU, P. 14, Q. GÒ VẤP GO VAP 18
359 PHẠM VĂN CHIÊU, P. 14, Q. GÒ VẤP GO VAP 18
359 PHẠM VĂN CHIÊU, P. 14, Q. GÒ VẤP GO VAP 18
7/28 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 14, QUẬN 1010 25
7/28 THÀNH THÁI, PHƯỜNG 14, QUẬN 1010 25
171-173 ĐIỆN BIÊN PHỦ, QUẬN 1 1 14
998 ĐƯỜNG ĐỒNG VĂN CỐNG, P. THẠNH MỸ 2 40
998 ĐƯỜNG ĐỒNG VĂN CỐNG, P. THẠNH MỸ 2 40
4 33
4 33
4 33
628 XA LỘ HÀ NỘI, QUẬN 2 4 27
628 XA LỘ HÀ NỘI, QUẬN 2 2 35
628 XA LỘ HÀ NỘI, QUẬN 2 2 35
628 XA LỘ HÀ NỘI, QUẬN 2 2 35
628 XA LỘ HÀ NỘI, QUẬN 2 2 35
ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, QUẬN THỦ 2 ĐỨC 35
177 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, QUẬN 2 THU DUC 21
177 XA LỘ HÀ NỘI, P. THẢO ĐIỀN, QUẬN 2 2 35
15A2 NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC KIỂN,2HUYỆN NHÀ BÈ 35
15A2 NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC KIỂN,NHA HUYỆNBE NHÀ BÈ 25
NHA BEQ. 2
537 NGUYỄN DUY TRINH, P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG, 25
2 THẠNH
06-08 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P. 24, Q. BÌNH 18
CỤM CHUNG CƯ CITIHOME, PHƯỜNG CÁTBINH THANH2
LÁI, QUẬN 15
CỤM CHUNG CƯ CITIHOME, PHƯỜNG CÁT2LÁI, QUẬN 2 21
2 22
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)
CỤM CHUNG CƯ CITIHOME, PHƯỜNG CÁT LÁI, QUẬN 2
2 21
ĐƯỜNG 30, P.LINH ĐÔNG, Q.THỦ ĐỨC THU DUC 16
230 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, TP THỦ DẦU M BINH DUONG
10/04/32 KHU PHỐ NHỊ ĐỒNG 1, PHƯỜNG DĨ AN, TX DĨ AN, BÌNH DƯƠNG 25
8 ĐẠI LỘ HỮU NGHỊ, BÌNH HÒA, TX THUẬNDĨAN, ANBÌNH DƯƠNG 12
8 ĐẠI LỘ HỮU NGHỊ, BÌNH HÒA, TX THUẬNTHUẬN ANDƯƠNG
AN, BÌNH 16
THUẬN
ĐƯỜNG HT 2A, P. HÒA PHÚ, TP. THỦ DẦU MỘT, AN DƯƠNG
BÌNH 16
ĐƯỜNG D1 KHU DÂN CƯ PHÚ HÒA 1, P. PHÚ HÒA, TP. THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG21
THỦ DẦU MỘT
LÔ N5, ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, P. HOÀ PHÚ, THỦ DẦU MỘT
TP. THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG 13
LÔ N5, ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, P. HOÀ PHÚ, THỦ DẦU MỘT
TP. THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG 20
THỦ
SỐ 1, TRẦN THỊ VỮNG, P. AN BÌNH, H. DĨ AN, DẦUDƯƠNG
BÌNH MỘT 20
DI AN
SỐ 1, TRẦN THỊ VỮNG, P. AN BÌNH, H. DĨ AN, BÌNH DƯƠNG 21
DI AN 21
390 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q SƠN TRÀ, ĐÀ NẴDA NANG 34
9 NGUYỄN XUÂN KHOÁT, ĐÀ NẴNG DA NANG 12
218 BẠCH ĐẰNG, ĐÀ NẴNG DA NANG 11
76 BẠCH ĐẰNG, Q. HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG DA NANG 8
CHU HUY MÂN, P.MÂN THÁI, ĐÀ NẴNG DA NANG 9
ĐƯỜNG ĐINH LIỆT, Q CẨM LỆ DA NANG 7
ĐƯỜNG DOÃN UẨN, Q NGŨ HÀNH SƠN DA NANG 7
CHU HUY MÂN, P.MÂN THÁI, ĐÀ NẴNG DA NANG 9
82 BẠCH ĐẰNG, ĐÀ NẴNG DA NANG 9
TẦNG 8, SỐ 1254 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, Q HDA NANG 10
324 NGUYỄN HỮU THỌ, ĐÀ NẴNG DA NANG 9
271 NGUYỄN VĂN LINH, P. VĨNH TRUNG, QDA NANG 11
104-106-108 NÚI THÀNH DA NANG 7
CHU HUY MÂN, P.MÂN THÁI, ĐÀ NẴNG DA NANG 9
CHU HUY MÂN, P.MÂN THÁI, ĐÀ NẴNG DA NANG 7
CHU HUY MÂN, P.MÂN THÁI, ĐÀ NẴNG DA NANG 9
08 BẠCH ĐẰNG DA NANG 15
238 BẠCH ĐẰNG, ĐÀ NẴNG DA NANG 21
51 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P HÒA CƯỜNG NADA NANG 7
ĐƯỜNG ĐINH LIỆT, Q CẨM LỆ DA NANG 7
76 BẠCH ĐẰNG, Q. HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG DA NANG 8
421 TRẦN HƯNG ĐẠO, ĐÀ NẴNG DA NANG 8
LÔ 12, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN AN ĐỒN, ĐÀ NẴ DA NANG
271 NGUYỄN VĂN LINH, P. VĨNH TRUNG, QUẬN THANH KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG. 11
DA NANG 11
DƯƠNG LÂM, ĐÀ NẴNG DA NANG 9
203 ÔNG BÍCH KHIÊM, Q.HẢI CHÂU, ĐÀ N DA NANG 10
66 VÕ VĂN TẦN, ĐÀ NẴNG DA NANG 4
256 TRẦN PHÚ, ĐÀ NẴNG DA NANG 6
ĐƯỜNG BÙI DƯƠNG LỊCH, PHƯỜNG NẠI HDA NANG 7
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

1N NÚI THÀNH, Q HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNGHAI CHAU 7


356 NGÔ QUYỀN, Q. SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴ DA NANG 7
630 NGÔ QUYỀN, Q. SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG DA NANG 7
320 ĐƯỜNG 2/9, P. HÒA CƯỜNG BẮC, Q HDA NANG 6
204
363 ĐƯỜNG
NGUYỄNVÕ HỮUNGUYÊN
THỌ, ĐÀ GIÁP,
NẴNGQ. SƠN TR DA NANG 19
244C NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỜNG HÒA CƯỜNG DA NANGBẮC, QUẬN HẢI CHÂU 5
DA NANG 18
A11-3 VÕ VĂN KIỆT, Q. SƠN TRÀ, TP. ĐÀ SON TRA 18
176 - 178 NGUYỄN VĂN THOẠI, PHƯỜNG NGU HANH SON 11
176 - 178 NGUYỄN VĂN THOẠI, PHƯỜNG NGU HANH SON 11
ĐƯỜNG NGUYỄN
16 LÝ THƯỜNG VĂN
KIỆT, P. LINH,
THẠCHP. THANG,
THẠC GIÁN, THANH
Q. HẢI CHÂUKHE 7
16 LÝ THƯỜNG KIỆT, P. THẠCH THANG, Q. HẢI HAI CHÂU
CHAU 27
HAI CHAU 27
118 PHẠM VĂN ĐỒNG, Q SƠN TRÀ, TP. Đ SON TRA 15
124 PHẠM VĂN ĐỒNG, P. AN HẢI BẮC, Q S SON TRA 12
27-29 LÝ TỰ HỮU
30 NGUYỄN TRỌNG,
THỌ,PHƯỜNG THẠCHTP.
Q. HẢI CHÂU, THAHAI
ĐÀ NẴNGCHAU 10
HAI CHAU 12
HAI CHAU 12
SỐ 1, ĐƯỜNG 1, KCN BIÊN HÒA 1, BIÊN H BIEN HOA 20
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
KP 5, NGUYỄN OANH, P.17, Q.GÒ VẤP GO VAP 12
KP 5, NGUYỄN OANH, P.17, Q.GÒ VẤP GO VAP 12
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
Số 6A, ẤP 4B, BÌNH HƯNG, Q BÌNH CHÁNHBINH CHANH 14
66 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, P19, Q BÌNH BINH THANH 18
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
66 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, P19, Q BÌNH BINH THANH 18
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
230 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, TP THỦ DẦU M BINH DUONG 15
101B KP MỸ HƯNG, NGUYỄN VĂN LINH, P. 7 12
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 23
706A XA LỘ HÀ NỘI, KP 2 ,P. HIỆP PHÚ, Q.99 20
Số 6A, ẤP 4B, BÌNH HƯNG, Q BÌNH CHÁNHBINH CHANH 14
LÔ B27
101B KPĐƯỜNG SỐ 3,NGUYỄN
MỸ HƯNG, P. AN PHÚ,
VĂNQ2 LINH, P. 2TÂN PHONG, Q7 14
7 12
KP 5, NGUYỄN OANH, P.17, Q.GÒ VẤP GO VAP 12
280/29 BÙI HỮU NGHĨA, P2, Q BÌNH THẠ BINH THANH 18
230 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, TP THỦ DẦU M BINH DUONG 21
KP 5, NGUYỄN OANH, P.17, Q.GÒ VẤP GO VAP 12
19 KHA VẠN CÂN, P HIỆP BÌNH CHÁNH, Q THU DUC 15
2/45 NGUYỄN VĂN QUÁ, Q12 12 15
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

215A YERSIN, THỊ XÃ THỦ DẦU 1, BÌNH D BINH DUONG 8


TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
2/11A PHAN HUY ÍCH, P15, Q TÂN BÌNH TAN BINH 17
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 17
292 ĐINH BỘ LĨNH, P26, Q BÌNH THẠNH BINH THANH
1/45 NGUYỄN VĂN QUÁ, Q12 12 15
TỈNH LỘ 25B, P THẠNH MỸ LỢI, Q2 2 15
1/45 NGUYỄN VĂN QUÁ, Q12 12 15
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 17
TẠ QUANG BỬU, Q8 8 11
101B KP MỸ HƯNG, NGUYỄN VĂN LINH, P. 7 12
101B KP MỸ HƯNG, NGUYỄN VĂN LINH, P. 7 12
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
101B KP MỸ HƯNG, NGUYỄN VĂN LINH, P. 7 12
TẠ QUANG BỬU, Q8 8 11
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 19
Số 6A, Ấp 4B, BÌNH HƯNG, Q BÌNH CHÁNHBINH CHANH 14
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
2/11A PHAN HUY ÍCH, P15, Q TÂN BÌNH TAN BINH 17
TẠ QUANG BỬU, Q8 8 11
101B KP MỸ HƯNG, NGUYỄN VĂN LINH, P. 7 12
Số 6A, ẤP 4B, BÌNH HƯNG, Q BÌNH CHÁNHBINH CHANH 14
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 13
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 13
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
101B KP MỸ HƯNG, NGUYỄN VĂN LINH, P. 7 12
13E XÃ PHONG PHÚ, Q BÌNH CHÁNH BINH CHANH 18
13E XÃ PHONG PHÚ, Q BÌNH CHÁNH BINH CHANH 18
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 19
328 VÕ VĂN KIỆT, Q. 1 1 9
TÔN DẬT TIÊN, PHƯỜNG TÂN PHONG, Q7 7 8
2290 QL 1A ,TRUNG MỸ TÂY, Q12 12 16
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
2/11A PHAN HUY ÍCH, P15, Q TÂN BÌNH TAN BINH 17
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
280/29 BÙI HỮU NGHĨA, P2, Q BÌNH THẠ BINH THANH 18
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

153-161 LƯƠNG NHŨ HỌC, Q5 5 12


787 LŨY BÁN BÍCH, Q TÂN PHÚ TAN PHU 20
280/29 BÙI HỮU NGHĨA, P2, Q BÌNH THẠ BINH THANH 18
215A YERSIN, THỊ XÃ THỦ DẦU 1, BÌNH D BINH DUONG 8
TỈNH LỘ 25B, P THẠNH MỸ LỢI, Q2 2 15
LÔ B27 ĐƯỜNG SỐ 3, P. AN PHÚ, Q2 2 14
101B KP MỸ HƯNG, NGUYỄN VĂN LINH, P. 7 12
2 14
NGUYỄN VĂN LINH, KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ H7 16
19 KHA VẠN CÂN, P HIỆP BÌNH CHÁNH, Q THU DUC 15
787 LŨY BÁN BÍCH, Q TÂN PHÚ TAN PHU 20
TẠ
328QUANG
VÕ VĂNBỬU,
KIỆT,Q8
P. CÔ GIANG, Q1 8 11
1 21
328
328 VÕ
VÕ VĂN
VĂN KIỆT,
KIỆT, P.
P. CÔ
CÔ GIANG,
GIANG, Q1
Q1 1 21
1 21
ĐƯỜNG VÂN ĐỒN, Q SƠN TRÀ DA NANG 12
NGUYỄN HUY OÁNH, HUYỆN HÒA VANG DA NANG 7
ĐƯỜNG VÂN ĐỒN, Q SƠN TRÀ DA NANG 12
ĐƯỜNG TRẦN QUÝ HAI, Q CẨM LỆ DA NANG 7
ĐƯỜNG TRẦN QUÝ HAI, Q CẨM LỆ DA NANG 7
505 MINH KHAI- HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 29
267 HOÀNG HOA THÁM, Q BA ĐÌNH BA DINH 15
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG, Q CẦU GIẤYCAU GIAY 28
15-17 NGỌC KHÁNH, Q BA ĐÌNH BA DINH 17
45 NGUYỄN SƠN, GIA LÂM, Q LONG BIÊN LONG BIEN 12
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
TỔ 33, PHƯỜNG QUAN HOA, NGUYỄN KHÁN CAU GIAY 15
360 KIM MÃ, Q BA ĐÌNH BA DINH 17
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 27
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 22
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 17
SỐ 1 LƯƠNG YÊN, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 24
210 LÊ TRỌNG TẤN, THANH XUÂN THANH XUAN 10
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 27
151A NGUYỄN ĐỨC CẢNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 21
52 TRẦN THÁI TÔNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
KDT MỚI BẮC AN KHÁNH, Q HOÀI ĐỨC HOAI DUC 26
TỐ HỮU, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, HN BAC TU LIEM 27
LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG, Q CẦU GIẤYCAU GIAY 28
C7 THANH XUÂN BẮC, Q THANH XUÂN THANH XUAN 15
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

174 LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG BƯỞI, Q TTAY HO 15


HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 27
LÊ ĐỨC THỌ, MỸ ĐÌNH, Q TỪ LIÊM TU LIEM 32
SỐ 47, NGÁCH 323/83, XUÂN ĐỈNH, Q TỪ TU LIEM 9
28 TRẦN BÌNH, MỸ ĐÌNH, Q TỪ LIÊM TU LIEM 28
52 CHÙA HÀ, QUAN HOA, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
PHÙNG KHOANG, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, TU LIEM 17
NGUYỄN XIỂN, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 32
ĐỨC THƯỢNG, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 30
HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 4
78 DUY TÂN, DỊCH VỌNG HẬU, DỊCH VỌNGCAU GIAY 12
299 CẦU GIẤY, Q CẦU GIẤY* CAU GIAY 12
25A NGÁCH 379/8 ĐỘI CẤN, Q BA ĐÌNH BA DINH 17
234 PHẠM VĂN ĐỒNG, P CỔ NHUẾ 1, Q BẮBAC TU LIEM 27
20 NGÔ THÌ NHẬM, LA KHÊ, HÀ ĐÔNG, HNHA DONG 27
44B XUÂN DIÊU, TÂY HỒ ,HÀ NỘI TAY HO 9
17 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, HN THANH XUAN 28
229 PHỐ VỌNG, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 17
5A LÊ ĐỨC THỌ, MAI DỊCH, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 17
NGỤY NHƯ KON TUM, KHU NỘI CHÍNH, Q THANH XUAN 12
YÊN XÁ, TÂN TRIỀU, THÀNH TRÌ THANH TRI 25
88 LÁNG HẠ, Q BA ĐÌNH* BA DINH 33
SỐ 7 MẠC THỊ BƯỞI, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 9
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
SO 2 NGÔ QUYỀN,Q. HOÀN KIẾM, HÀ NỘI HOAN KIEM 16
395 LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, CAU GIAY 20
PHÙNG HƯNG, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 32
NGÕ 477 NGUYỄN TRÃI, Q THANH XUÂN THANH XUAN 15
SỐ 27, TỔ 41, TRUNG HOÀ, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
KHU ĐÔ THỊ TÂN TÂY ĐÔ,HUYỆN ĐAN PHƯDAN PHUONG 27
LÊ TRỌNG TẤN, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, HÀ HA DONG 39
HOÀNG ĐẠO THÚY, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤYCAU GIAY 29
85 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN LONG BIEN 9
147 HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG NGHĨA Đ CAU GIAY 26
458 MINH KHAI, Q HAI BA TRUNG HAI BA TRUNG 27
PHƯƠNG LIỆT, Q.HOÀNG MAI HOANG MAI 18
THÁP MANOR, MỸ ĐÌNH, MỄ TRÌ, Q TỪ LI TU LIEM 10
144 ĐỘI CẤN, Q BA ĐÌNH* BA DINH 12
431 TAM TRINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THHOANG MAI 10
SỐ 1, PHAN ĐÌNH GIÓT,Q.THANH XUÂN THANH XUAN 12
36 HOÀNG CẦU, Ô CHỢ DỪA, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 18
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

143 ĐỐC NGỮ, Q BA ĐÌNH BA DINH 12


121 - 123 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 30
KĐT MỚI SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN LONG BIEN 14
KIM VĂN KIM LŨ, HOÀNG MAI, HÀ NỘI HOANG MAI 42
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 21
TRUNG VĂN ,NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI NAM TU LIEM 29
TRUNG YÊN 1, KĐT TRUNG HÒA, Q CẦU GICAU GIAY 19
KHU ĐÔ THỊ MỚI CỎ NHUẾ, TỪ LIÊM , HÀ TU LIEM 19
80B NGUYỄN VĂN CỪ, Q LONG BIÊN LONG BIEN 10
KĐT MỚI TÂN TÂY ĐÔ, TÂN LẬP,ĐAN PHƯ DAN PHUONG 25
KHU ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH, MỄ TRÌ, Q TỪ LIÊM TU LIEM 20
28 TRẦN BÌNH, MỸ ĐÌNH, Q TỪ LIÊM TU LIEM 4
127 LÒ ĐÚC, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 15
151A NGUYỄN ĐỨC CẢNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 21
41 HAI BÀ TRƯNG, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 15
KHU ĐÔ THỊ VĨNH HOÀNG, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 8
458 MINH KHAI, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 28
KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 25
HOÀNG ĐẠO THÚY, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤYCAU GIAY 29
18 NGUYỄN CHÍ THANH, Q BA ĐÌNH BA DINH 9
249A THỤY KHUÊ, Q BA ĐÌNH BA DINH 19
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
SỐ 98 HOÀNG NGÂN, Q THANH XUÂN THANH XUAN 8
SỐ 1 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN THANH XUAN 17
KĐT RESCO, CỐ NHUÊ, Q TỪ LIÊM TU LIEM 21
458 MINH KHAI,HOANG MAI, HÀ NỘI HOANG MAI 28
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 27
125 TRẦN PHÚ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HN THANH XUAN 34
NGUYỄN DUY TRINH, HOÀNG LIỆT, HOÀNGHOANG MAI 32
141 BÀ TRIỆU, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 11
AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI HOAI DUC 25
TRẦN PHÚ, P. MỘ LAO, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 25
21 LÁNG HẠ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 11
KHU ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN, HN LONG BIEN 16
KĐT RESCO CỔ NHUỂ, BẮC TỪ LIÊM TU LIEM 29
92-94 TRIỆU VIỆT VƯƠNG, Q HAI BÀ TRƯ HAI BA TRUNG 10
SỐ 1 HOÀNG ĐẠO THUÝ, Q THANH XUÂN THANH XUAN 7
37 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q HAI BÀ TRƯNGHAI BA TRUNG 11
SỐ 4, VŨ NGỌC PHAN, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 10
23 LẠC TRUNG, Q HAI BÀ TRƯNG* HAI BA TRUNG 21
243 CẦU GiẤY, DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

95H, LÝ NAM ĐẾ, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 7


KDT MỚI BẮC AN KHÁNH, Q HOÀI ĐỨC HOAI DUC 4
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 26
KĐT RESCO, CỐ NHUÊ, Q TỪ LIÊM TU LIEM 15
142 ĐỘI CẤN, Q BA ĐÌNH BA DINH 8
12A BÀ TRIỆU, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 8
16B NGUYỄN THÁI HỌC, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 25
SỐ 9 ĐÀO DUY ANH* DONG DA 23
KHU ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG, Q LONG BIÊN LONG BIEN 15
431 TAM TRINH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 9
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 27
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 32
D11 ĐƠN NGUYÊN A, NGUYỄN PHONG SẮC, CAU GIAY 15
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 26
ĐƯỜNG XP 10, XUÂN PHƯƠNG, Q TỪ LIÊMTU LIEM 19
MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HÀ NỘI TU LIEM 30
8 TÔN THẤT THUYẾT, Q TỪ LIÊM* TU LIEM 17
SỐ 583 KM 9 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, VĂN HA DONG 21
275 NGUYỄN TRÃI, Q.THANH XUÂN THANH XUAN 27
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 27
KĐT MỚI BẮC AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 27
B15 NGUYỄN CÔNG THÁI, ĐẠI KIM, HOÀNGHOANG MAI 15
KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU BƯƠU, Q. THANH TRTHANH TRI 18
HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 29
KHU ĐÔ THỊ MỚI CỔ NHUẾ, Q TỪ LIÊM* TU LIEM 23
KĐT MỚI BẮC AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 27
458 MINH KHAI, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 27
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 27
260-262 BÀ TRIỆU, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 10
PHƯỜNG TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM TU LIEM 31
164 KHUẤT DUY TIẾN, NHÂN CHÍNH, THA THANH XUAN 9
19 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM, NAM TU LIEM 5
21 ĐẠI TỪ, HOÀNG MAI, HÀ NỘI HOANG MAI 21
SỐ 2, DOÃN KẾ THIỆN, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
KDT MỚI BẮC AN KHÁNH, Q HOÀI ĐỨC HOAI DUC 26
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 25
SỐ 24 NGÕ 399 ÂU CƠ, P.NHẬT TÂN, Q.TÂYTAY HO 9
99 NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, T THANH XUAN 17
250 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG, HN HAI BA TRUNG 21
2 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY, CAU GIAY 9
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

105 LÁNG HẠ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 6


KĐT MỚI SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN LONG BIEN 16
51 LÊ ĐẠI HÀNH, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 9
519 KIM MÃ, Q BA ĐÌNH BA DINH 21
MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 21
141 HOÀNG HOA THÁM, Q BA ĐÌNH BA DINH 8
KĐT MỚI BẮC AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 4
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 33
SỐ 12 NGÕ 86 DUY TÂN, DỊCH VỌNG HẬU,CAU GIAY 12
TỔ 51 PHỐ TRUNG KÍNH, P YÊN HÒA, Q CẦCAU GIAY 28
NGÔ THÌ NHẬM, HÀ ĐÔNG HA DONG 26
16 PHAN CHU TRINH, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 16
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 33
234 PHẠM VĂN ĐỒNG, P CỔ NHUẾ 1, Q BẮBAC TU LIEM 21
PHỐ NGUYỄN CHÁNH, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 25
66 KIM GIANG, Q THANH XUÂN THANH XUAN 15
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
477 MINH KHAI, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 10
CC 203, PHÒNG DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY*CAU GIAY 17
289A KHUẤT DUY TIẾN, P TRUNG HÒA, Q CCAU GIAY 27
KĐT MỚI SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN LONG BIEN 12
30 TRUNG LIỆT, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 7
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
108 NGUYỄN HOÀNG, MỸ ĐÌNH 2, Q NAM NAM TU LIEM 14
LÊ ĐỨC THỌ, MỸ ĐÌNH, Q TỪ LIÊM TU LIEM 32
TỔ 51 PHỐ TRUNG KÍNH, P YÊN HÒA, Q CẦCAU GIAY 28
14 LÁNG HẠ, Q BA ĐÌNH* BA DINH 12
15 LÊ VĂN THIÊM, NHÂN CHÍNH, THANH XTHANH XUAN 17
MỸ ĐÌNH 1, CẦU DIỄN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 17
19 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM, NAM TU LIEM 28
LÔ E2 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, YÊN HOÀ, CẦUCAU GIAY 13
ĐÔNG QUAN, QUAN HOA, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 11
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 26
HOÀNG ĐẠO THÚY, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤYCAU GIAY 25
KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO, P.MỖ LAO,Q.HÀ ĐÔ HA DONG 32
102 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI DONG DA 23
SỐ 1 HOÀNG ĐẠO THÚY, THANH XUÂN, HNTHANH XUAN 13
56 NGUYỄN KHUYẾN, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 7
210 QUANG TRUNG, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 39
KHU ĐÔ THỊ RESCO, CỔ NHUỂ, Q TỪ LIÊM TU LIEM 10
124 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 24
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 10


KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
17 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, HN THANH XUAN 28
KĐT MỚI SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN LONG BIEN 16
8, TÔN THẤT THUYẾT, Q TỪ LIÊM* TU LIEM 17
130 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 17
NGÕ 82, DUY TÂN, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 10
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 25
KĐT MỚI BẮC AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 27
234 PHẠM VĂN ĐỒNG, P CỔ NHUẾ 1, Q BẮBAC TU LIEM 21
KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO, P.MỖ LAO,Q.HÀ ĐÔ HA DONG 32
198 NGUYỄN TUÂN, NHÂN CHÍNH, Q THA THANH XUAN 17
TÂY NAM LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 15
521 CỔ NHUẾ, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 19
262 NGUYỄN HUY TƯỞNG, Q THANH XUÂ THANH XUAN 15
234 PHẠM VĂN ĐỒNG, P CỔ NHUẾ 1, Q BẮBAC TU LIEM 27
KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO, HÀ ĐÔNG* HA DONG 29
289A KHUẤT DUY TIẾN, P TRUNG HÒA, Q CCAU GIAY 27
B14 KIM LIÊN, PHẠM NGỌC THẠCH, ĐỐNGDONG DA 14
KHU ĐÔ THỊ XA LA, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 31
D10 GIẢNG VÕ, Q BA ĐÌNH BA DINH 11
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 22
B15 NGUYỄN CÔNG THÁI, ĐẠI KIM, HOÀNGHOANG MAI 15
NGÕ 49, LÊ ĐỨC THỌ, Q TỪ LIÊM* TU LIEM 9
KĐT ĐẠI THANH, Q THANH TRÌ THANH TRI 32
PHẠM NGỌC THẠCH, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 25
243A ĐÊ LA THÀNH, LÁNG THƯỢNG, Q Đ DONG DA 28
91 NGUYỄN CHÍ THANH, ĐỐNG ĐA, HN DONG DA 24
51 QUAN NHÂN, Q THANH XUÂN THANH XUAN 21
SỐ 1 TRUNG HÒA, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤY,CAU GIAY 28
SỐ 82 DUY TÂN, DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 17
KHU ĐÔ THỊ TÂN TÂY ĐÔ,HUYỆN ĐAN PHƯDAN PHUONG 27
KHU ĐÔ THỊ MỚI YÊN HÒA, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
LÊ XUÂN ĐIỆP, KIẾN HƯNG, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 19
609 TRƯƠNG ĐỊNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 28
VÂN CANH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI HOAI DUC 30
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 22
LÊ TRỌNG TẤN, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, HÀ HA DONG 39
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, Q THANH TRÌ* THANH TRI 32
18 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 10
16 LÔ 1B TRUNG YÊN, TRUNG HÒA, Q CẦUCAU GIAY 48
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

93 PHỐ LÒ ĐÚC, PHẠM ĐÌNH HỔ, Q HAI B HAI BA TRUNG 8


CC 203, PHÒNG DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY*CAU GIAY 17
TỔ 9 TRUNG HÒA, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 25
NGUYỄN DUY TRINH, HOÀNG LIỆT, HOÀNGHOANG MAI 32
99 NGỤY NHƯ KON TUM, NHÂN CHÍNH, T THANH XUAN 21
25 LẠC TRUNG, Q HAI BÀ TRƯNG* HAI BA TRUNG 18
676 HOÀNG HOA THÁM, TÂY HỒ TAY HO 8
MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HÀ NỘI TU LIEM 30
TRẦN THÁI TÔNG, YÊN HOÀ, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 15
D29, PHỐ TRẦN THÁI TÔNG, CẦU GIẤY, HNCAU GIAY 12
KĐT MỚI TÂN TÂY HỒ, TÂN LẬP, ĐAN PHƯ DAN PHUONG 25
292 TÂY SƠN, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 7
117 TRẦN DUY HƯNG, P.TRUNG HOA, Q.CẦU CAU GIAY 27
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, Q THANH TRÌ* THANH TRI 32
97 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 12
KHU NHÀ Ở 183 HOÀNG VĂN THÁI, Q TH THANH XUAN 20
PHÙNG KHOANG, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, TU LIEM 17
YÊN XÁ, TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HÀ NỘI THANH TRI 25
57 LÁNG HẠ* BA DINH 27
88 TÔ VĨNH DIỆN, KHƯƠNG TRUNG, Q TH THANH XUAN 10
CC 203, PHÒNG DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY*CAU GIAY 17
KĐT MỚI CỔ NHUỂ, Q TỪ LIÊM TU LIEM 19
229 PHỐ VỌNG, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 17
SỐ 22 LÁNG HẠ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 8
ĐƯỜNG THANH LÂM, LÔ CN1 CỤM CÔNG TU NGLIEM 8
151A NGUYỄN ĐỨC CẢNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 21
KĐT RESCO CỔ NHUẾ, BẮC TỪ LIÊM TU LIEM 29
671 HOÀNG HOA THÁM, Q BA ĐÌNH BA DINH 19
KHU ĐÔ THỊ XA LA, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
63 LÊ VĂN LƯƠNG, TRUNG HOÀ, Q CẦU GICAU GIAY 22
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 36
1277 GIẢI PHÓNG, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 15
LÔ HH2-1, KHU ĐÔ THỊ MỄ TRÌ HẠ, MỄ TRÌTU LIEM 29
62 TRẦN THÁI TÔNG, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤCAU GIAY 10
KDT MỚI BẮC AN KHÁNH, Q HOÀI ĐỨC HOAI DUC 25
104 TRẦN PHÚ, P. MỘ LAO, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 25
TỔ 51 PHỐ TRUNG KÍNH, P YÊN HÒA, Q CẦCAU GIAY 32
TÔ HIỆU, HÀ CẦU, HÀ ĐÔNG HA DONG 30
TỔ 46 PHƯỜNG DỊCH VONG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 12
MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HÀ NỘI TU LIEM 30
NGÕ 235 NGUYỄN TRÃI, Q THANH XUÂN THANH XUAN 12
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO, P.MỖ LAO,Q.HÀ ĐÔ HA DONG 32


PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
BA LA, PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 15
9/106 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 10
11B CÁT LINH, Q ĐỐNG ĐA* DONG DA 15
19 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬCAU GIAY 17
SỐ 57 VŨ TRỌNG PHỤNG, Q THANH XUÂNTHANH XUAN 9
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 11
MỸ ĐÌNH 1, CẦU DIỄN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 17
LÊ TRỌNG TẤN, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 35
180 TRIỆU VIỆT VƯƠNG, Q HAI BÀ TRƯNGHAI BA TRUNG 11
TỔ 48 PHƯỜNG DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 12
131 HOÀNG QUỐC VIỆT , Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
KM 4 ĐƯỜNG TỐ HỮU, LA KHÊ, HÀ ĐÔNG,HA DONG 27
105 NGUYỄN PHONG SẮC, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 17
KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 15
29 HUỲNH THÚC KHÁNG, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 8
KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 9
505 MINH KHAI- HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 29
KHU NHÀ Ở 183 HOÀNG VĂN THÁI, Q TH THANH XUAN 20
ĐỨC THƯỢNG, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 30
SỐ 2 NGÕ 1160 , ĐƯỜNG LÁNG , ĐỐNG ĐADONG DA 10
289A KHUẤT DUY TIẾN, P TRUNG HÒA, Q CCAU GIAY 24
181 - 183 PHỐ HUẾ, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 11
164 KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN, HN THANH XUAN 17
PHẠM NGỌC THẠCH, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 21
75 PHƯƠNG MAI, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 12
SỐ 469 NGUYỄN VĂN LINH, LONG BIÊN LONG BIEN 7
649 KIM MÃ, Q BA ĐÌNH BA DINH 9
KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 19
THÁP MANOR, MỸ ĐÌNH, MỄ TRÌ, Q TỪ LI TU LIEM 27
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 12
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 10
713 LẠC LONG QUÂN, Q TÂY HỒ TAY HO 20
315 TRƯỜNG CHINH, Q THANH XUÂN* THANH XUAN 9
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 25
YÊN XÁ, TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HÀ NỘI THANH TRI 25
VĂN KHÊ HÀ ĐÔNG, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 25
TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HN HA DONG 30
ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 45
200 QUANG TRUNG, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

609 TRƯƠNG ĐỊNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 28


263 PHÙNG HƯNG, P. PHÚC LA, HÀ ĐÔNG,THANH TRI 25
KDT MỚI BẮC AN KHÁNH, Q HOÀI ĐỨC HOAI DUC 26
SỐ 2 TRẦN PHÚ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 11
18 ĐƯỜNG TAM TRINH,Q HOÀNG MAI HOANG MAI 22
141 TRƯƠNG ĐỊNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 15
299 TÂY SƠN, Q ĐỐNG ĐA* DONG DA 28
289A KHUẤT DUY TIẾN, P TRUNG HÒA, Q CCAU GIAY 25
196 THÁI THỊNH, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 12
CẦU DIỄN, TỪ LIÊM, HÀ NỘI TU LIEM 27
43 NGUYỄN CAO LUYỆN, VIỆT HƯNG, LONGLONG BIEN 15
69 QUÁN THÁNH, Q BA ĐÌNH BA DINH 9
02 HOÀNG CẦU, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 12
NGÕ 68A VÕ CHÍ CÔNG, XUÂN LA, TÂY HỒ,TAY HO 19
SỐ 10 TÔN THẤT THUYẾT, NAM TỪ LIÊM TU LIEM 6
17 TRẦN QUỐC TOẢN, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 9
25 LẠC TRUNG, Q HAI BÀ TRƯNG* HAI BA TRUNG 21
62 YÊN PHỤ, NGUYỄN TRUNG TRỰC, Q BA BA DINH 8
HOÀNG ĐẠO THÚY, THANH XUÂN, HN THANH XUAN 39
THÀNH THÁI, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 32
HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 21
HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 27
HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 26
19 NGUYỄN TRÃI,THANH XUÂN THANH XUAN 28
100 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 17
KHU ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN, HN LONG BIEN 16
203 MINH KHAI, Q HAI BÀ TRƯNG* HAI BA TRUNG 16
TỐ HỮU, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, HN BAC TU LIEM 27
68 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM, TU LIEM 17
SỐ 39,NGÕ 603 LẠC LONG QUÂN, Q TÂY H TAY HO 15
LÊ TRỌNG TẤN, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 35
66 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 9
CT8 ĐỊNH CÔNG, Q.HOÀNG MAI HOANG MAI 9
135 BÙI THỊ XUÂN, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 13
VÂN CANH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI HOAI DUC 30
D2, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘIBA DINH 21
AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI HOAI DUC 25
609 TRƯƠNG ĐỊNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 25
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
SỐ 2 PHỐ DUY TÂN, Q CẦU GiẤY CAU GIAY 11
A5 ĐẠI KIM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 15
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

B13+B15/D21 NGÕ 72, TRẦN THÁI TÔNG, CAU GIAY 9


252 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 10
26-28 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 15
KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO, P.MỖ LAO,Q.HÀ ĐÔ HA DONG 32
43 NGUYỄN CAO LUYỆN, VIỆT HƯNG, LONGLONG BIEN 17
257 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 24
SỐ 1, ĐẠI LỘ, THĂNG LONG, MỄ TRÌ, Q TỪ TU LIEM 17
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
NGÕ 78 DUY TÂN, CẦU GIẤY CAU GIAY 10
102 THÁI THỊNH, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 6
102 THÁI THỊNH, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 6
LÔ D25, NGÕ 8B PHỐ TÔN THẤT THUYẾT, CAU GIAY 18
YÊN XÁ, TÂN TRIỀU, THÀNH TRÌ THANH TRI 25
THÁP MANOR, MỸ ĐÌNH, MỄ TRÌ, Q TỪ LI TU LIEM 27
LÊ TRỌNG TẤN, KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ, HÀ HA DONG 39
LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG, Q CẦU GIẤYCAU GIAY 28
7 CHÙA BỘC, KIM LIÊN, ĐỐNG ĐA, HN DONG DA 10
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
191 BÀ TRIỆU, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 23
39A NGÔ QUYỀN, HÀNG BÀI, Q HOÀN KIẾ HOAN KIEM 11
TỔ 51 PHỐ TRUNG KÍNH, P YÊN HÒA, Q CẦCAU GIAY 32
TỔ 60, P YÊN HÒA, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 10
TÔ HIỆU, HÀ CẦU, HÀ ĐÔNG HA DONG 30
BA LA, PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 15
101 LÁNG HẠ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 28
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 27
VÕ CHÍ CÔNG, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HN TAY HO 18
95 CẦU GIẤY, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
18 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 8
19 LÁNG HẠ, Q BA ĐÌNH BA DINH 9
TỔ 46 PHƯỜNG DỊCH VONG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 12
381 ĐỘI CẤN, Q BA ĐÌNH BA DINH 15
ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 45
18/11 THÁI HÀ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 9
93 PHỐ LÒ ĐÚC, PHẠM ĐÌNH HỔ, Q HAI B HAI BA TRUNG 26
MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 22
TRẦN PHÚ, P. MỘ LAO, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 25
KHU ĐÔ THỊ MỚI CỔ NHUẾ, Q TỪ LIÊM* TU LIEM 23
LÊ XUÂN ĐIỆP, KIẾN HƯNG, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 19
94 LƯƠNG YÊN, BẠCH ĐẰNG, Q HAI BÀ T HAI BA TRUNG 8
250 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG, HN HAI BA TRUNG 27
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

CẢNG HÀNG KHÔNG NỘI BÀI, XÃ PHÚ MINH, HUYỆN SÓC SƠN 4
194 TRẦN QUANG KHẢI, Q.HOÀN KIẾM HOAN KIEM 25
74 BÀ TRIỆU, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 10
39 TRẦN QUỐC TOẢN, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 10
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 35
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 36
234 PHẠM VĂN ĐỒNG, P CỔ NHUẾ 1, Q BẮBAC TU LIEM 21
D2, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘIBA DINH 21
NGÕ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 25
PHƯỜNG NGỌC THỤY, LONG BIÊN, HÀ NỘILONG BIEN 18
713 LẠC LONG QUÂN, Q TÂY HỒ TAY HO 20
NGÕ 323 XUÂN ĐỈNH, XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪTU LIEM 24
1 THÁI HÀ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 10
335 CẦU GIẤY, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 18
ĐÔNG QUAN, QUAN HOA, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 11
15 TÔ HIẾN THÀNH, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 10
28 TRẦN BÌNH, MỸ ĐÌNH, Q TỪ LIÊM TU LIEM 28
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 28
E9, PHẠM HÙNG, Q.CẦU GIẤY CAU GIAY 25
234 PHẠM VĂN ĐỒNG, P CỔ NHUẾ 1, Q BẮBAC TU LIEM 27
SỐ 3 ĐỖ HÀNH, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 9
29 LÊ ĐẠI HÀNH, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 8
KĐT MỚI SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN LONG BIEN 14
28 XUÂN LA, Q TÂY HỒ TAY HO 8
143 TRẦN PHÚ, HÀ ĐÔNG HA DONG 35
210 LÊ TRỌNG TẤN, Q THANH XUÂN THANH XUAN 10
TỔ 60, P YÊN HÒA, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 10
299 CẦU GIẤY, Q CẦU GIẤY* CAU GIAY 12
198 TRƯỜNG CHINH, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 9
ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 45
41 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, NGUYỄN DU,HHAI BA TRUNG 8
458 MINH KHAI, Q HAI BA TRUNG* HAI BA TRUNG 27
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 10
38 PHỐ HOÀNG NGÂN, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 12
102 THÁI THỊNH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI DONG DA 23
XUÂN ĐỈNH, Q TỪ LIÊM TU LIEM 15
57 LÁNG HẠ* BA DINH 27
TÂN TRIỀU, THANH TRÌ, HN HA DONG 30
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 33
SO 7 , NGÕ CHÙA NỀN , PHƯỜNG LÁNG T DONG DA 9
KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 35
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

386B, PHƯỜNG LA KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 21


15 LÊ VĂN THIÊM, NHÂN CHÍNH, THANH XTHANH XUAN 17
72 XUÂN DIỆU, Q TÂY HỒ TAY HO 11
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
91 NGUYỄN CHÍ THANH, ĐỐNG ĐA, HN DONG DA 19
LÔ D, KHU D, PHÚ THƯỢNG, Q TÂY HỒ TAY HO 15
KHU ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG, Q LONG BIÊN LONG BIEN 15
100 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 21
75 PHƯƠNG MAI, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 12
20 THỂ GIAO, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 9
NGÕ 6A, THÀNH CÔNG, Q BA ĐÌNH (NGÕ 1BA DINH 12
D5A TRẦN THÁI TÔNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 11
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 25
PHƯỜNG LA KHÊ, Q HÀ ĐÔNG* HA DONG 25
NGUYỄN DUY TRINH, HOÀNG LIỆT, HOÀNGHOANG MAI 35
KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 25
KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 19
NGUYỄN CAO LUYỆN, ĐỨC GIANG, LONG BLONG BIEN 15
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 25
KHU VƯỜN ĐÀO, PHÚ THƯỢNG, Q TÂY HỒTAY HO 23
KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 35
KHU ĐÔ THỊ XA LA, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
263 PHÙNG HƯNG, P. PHÚC LA, HÀ ĐÔNG,THANH TRI 25
SỐ 82 DUY TÂN, DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 17
D2, PHƯỜNG GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘIBA DINH 21
52-54 HỒ TÙNG MẬU, CẦU DIỄN, TỪ LIÊMTU LIEM 8
49 NGÕ 15 AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ THƯỢ TAY HO 25
KHU ĐÔ THỊ RESCO, CỔ NHUỂ, Q TỪ LIÊM TU LIEM 8
17 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, HN THANH XUAN 28
KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 23
CC 203, PHÒNG DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY*CAU GIAY 17
VÕ CHÍ CÔNG, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HN TAY HO 19
KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU BƯƠU, Q. THANH TRTHANH TRI 18
813 GIẢI PHÒNG, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 8
NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, P.PHƯƠNG MAIDONG DA 21
CẦU DIỄN, TỪ LIÊM, HÀ NỘI TU LIEM 27
THÁP MANOR, MỸ ĐÌNH, MỄ TRÌ, Q TỪ LI TU LIEM 10
160 HOÀNG HOA THÁM, Q TÂY HỒ TAY HO 8
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI MỖ, P. ĐẠI MỖ, NAM TỪ TU LIEM 16
ĐƯỜNG 9, KĐT TRUNG YÊN, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

18 PHẠM HÙNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 19


KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 25
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 33
ĐÔNG QUAN, QUAN HOA, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 11
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 32
KĐT ĐẠI THANH, Q THANH TRÌ THANH TRI 32
535 KIM MÃ, Q BA ĐÌNH BA DINH 18
NGUYỄN XIỂN, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 21
LÊ ĐỨC THỌ, MỸ ĐÌNH, Q TỪ LIÊM TU LIEM 32
505 MINH KHAI, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 29
NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, P.PHƯƠNG MAIDONG DA 21
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 26
8 PHAN VĂN TRƯỜNG, DỊCH VONG, CẦU GICAU GIAY 9
52 NGUYỄN CHÍ THANH, Q BA ĐÌNH BA DINH 9
126 TRUNG KÍNH, TRUNG HÒA, Q CẦU GIẤCAU GIAY 9
170 ĐÊ LA THÀNH, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 21
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 35
71 MAI HẮC ĐẾ, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 9
458 MINH KHAI, Q. HOÀNG MAI HOANG MAI 35
KHU NHÀ Ở 183 HOÀNG VĂN THÁI, Q TH THANH XUAN 20
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
SỐ 57 VŨ TRỌNG PHỤNG, Q THANH XUÂNTHANH XUAN 16
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 27
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 35
105 LÁNG HẠ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 10
KĐT MỚI BẮC AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 27
SỐ 10 TÔN THẤT THUYẾT, NAM TỪ LIÊM TU LIEM 19
NGÕ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 19
D5A TRẦN THÁI TÔNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 11
609 TRƯƠNG ĐỊNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 25
136 HỒ TÙNG MẬU, P PHÚ DIỄN, BẮC TỪ TU LIEM 28
17 LÔ 1B TRUNG YÊN, TRUNG HÒA, Q CẦUCAU GIAY 48
194 TRẦN QUANG KHẢI, Q.HOÀN KIẾM HOAN KIEM 25
PHƯỜNG PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI HA DONG 19
KĐT MỚI SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN LONG BIEN 14
85 NGUYỄN PHONG SẮC, Q CẦU GIẤY, HÀ CAU GIAY 6
266 ĐỘI CẤN, BA ĐÌNH BA DINH 20
KĐT MỚI BẮC AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 27
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
275 NGUYỄN TRÃI, Q.THANH XUÂN THANH XUAN 25
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

49 HAI BÀ TRƯNG, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 27


43 NGỤY NHƯ KONTUM, Q THANH XUÂN THANH XUAN 15
LÔ D, KHU D, PHÚ THƯỢNG, Q TÂY HỒ TAY HO 15
KHU ĐO THỊ AN HƯNG, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 45
275 NGUYỄN TRÃI, Q THANH XUÂN THANH XUAN 27
19 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM, NAM TU LIEM 28
HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 27
NGÕ 3 TÔN THẤT THUYẾT, DỊCH VỌNG HẬUCAU GIAY 10
LÊ XUÂN ĐIỆP, KIẾN HƯNG, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 19
17 TỐ HỮU, TRUNG VĂN, TỪ LIÊM, HN THANH XUAN 28
NGUYỄN DUY TRINH, HOÀNG LIỆT, HOÀNGHOANG MAI 33
HOÀNG ĐẠO THÚY, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤYCAU GIAY 25
96 ĐỊNH CÔNG, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 21
LÊ TRỌNG TẤN, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 35
299 TÂY SƠN, Q ĐỐNG ĐA* DONG DA 28
LÔ CC1.I.3.1 - KDT MỚI PHÁP VÂN, HOÀNGHOANG MAI 3
A1 THÁI THỊNH, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 8
VÕ CHÍ CÔNG, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HN TAY HO 18
185 GIẢNG VÕ, Q BA ĐÌNH* BA DINH 18
12 HOÀNG CẦU, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 8
KHU ĐÔ THỊ AN HƯNG, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 35
SỐ 9A-NGÕ 233 XUÂN THỦY, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 20
96 ĐỊNH CÔNG, Q THANH XUÂN THANH XUAN 19
49 HAI BÀ TRƯNG, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 13
SỐ 9 TÔ HIẾN THÀNH, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 11
SỐ 2 TRẦN HƯNG ĐẠO* HOAN KIEM 12
KĐT VĨNH HOÀNG, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 8
SỐ 6 NGÕ 82, PHỐ DỊCH VỌNG HẬU, PHƯỜCAU GIAY 10
SỐ 583 KM 9 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, VĂN HA DONG 17
43 NGUYỄN CAO LUYỆN, VIỆT HƯNG, LONGLONG BIEN 17
505 MINH KHAI, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 29
92 VÕ THỊ SÁU, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 10
75 PHƯƠNG MAI, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 12
KHU ĐÔ THỊ MỖ LAO, HÀ ĐÔNG* HA DONG 29
B7 HOÀNG ĐẠO THÚY, NHÂN CHÍNH, THA THANH XUAN 17
195 KHÂM THIÊN, Q ĐỐNG ĐA* DONG DA 10
360 KIM MÃ, Q BA ĐÌNH BA DINH 16
130 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 17
KĐT ĐẠI THANH, Q THANH TRÌ THANH TRI 32
B14 KIM LIÊN, PHẠM NGỌC THẠCH, ĐỐNGDONG DA 17
19 ĐẠI TỪ, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 17
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 26


58A NGÔ THÌ NHẬM, Q.HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 9
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 36
PHỐ NGUYỄN CHÁNH, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 25
BA LA, PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 15
CC 203, PHÒNG DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY*CAU GIAY 17
MỖ LAO, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 8
104 TRẦN PHÚ, P. MỘ LAO, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 25
24 ĐẠI CỒ VIỆT, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 8
BA LA, PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 15
ĐÔNG QUAN, QUAN HOA, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 11
66 TRẦN THÁI TÔNG , Q CẦU GIẤY CAU GIAY 14
52 BÀ TRIỆU, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 11
91 NGUYỄN XIỂN, Q THANH XUÂN THANH XUAN 8
165 CẦU GIẤY, DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 14
NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH ,P. PHƯƠNG MAIDONG DA 16
NGÕ 13 KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN BTHANH XUAN 18
NGÕ 68A VÕ CHÍ CÔNG, XUÂN LA, TÂY HỒ,TAY HO 15
101 NGUYỄN KHUYẾN, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 10
324 TÂY SƠN, PHƯỜNG NGÃ TƯ SỞ, Q ĐỐ DONG DA 16
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 32
25-27 LÊ ĐẠI HÀNH, Q HAI BÀ TRƯNG HAI BA TRUNG 14
HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 24
49 NGÕ 15 AN DƯƠNG VƯƠNG, PHÚ THƯỢ TAY HO 25
TRẦN PHÚ, P. MỘ LAO, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 25
15-17 NGỌC KHÁNH, Q BA ĐÌNH BA DINH 15
LÊ TRỌNG TẤN, HOÀI ĐỨC HOAI DUC 35
NGUYỄN XIỂN, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 21
8 PHẠM HÙNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 10
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI THANH, Q THANH TRÌ* THANH TRI 32
141 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
168 ĐƯỜNG LÁNG, Q THANH XUÂN THANH XUAN 7
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 26
CC 203, PHÒNG DỊCH VỌNG, Q CẦU GIẤY*CAU GIAY 17
109 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 23
37 NGUYỄN SƠN, NGỌC LÂM, Q LONG BIELONG BIEN 10
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN BAC TU LIEM 21
KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 25
55 BÀ TRIỆU. Q HOÀN KIẾM HOAN KIEM 12
18 PHẠM HÙNG, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 19
ĐƯỜNG NGUYỄN XIỂN, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 36
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

243A ĐÊ LA THÀNH, LÁNG THƯỢNG, Q Đ DONG DA 28


77 NGUYỄN THÁI HỌC, MẶT PHỐ YÊN THẾ,BA DINH 8
ĐƯỜNG TÔ HIỆU, HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 5
CC 5A BÁN ĐẢO LINH ĐÀM, HOÀNG MAI HOANG MAI 10
68 HOÀNG ĐẠO THÚY, Q THANH XUÂN THANH XUAN 11
NGÕ 102 TRƯỜNG CHINH, P.PHƯƠNG MAIDONG DA 19
PHƯỜNG TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM TU LIEM 31
924 BẠCH ĐẰNG, THANH LƯƠNG, HAI BÀ HAI BA TRUNG 6
SỐ 1 NGUYỄN HUY TƯỞNG, THANH XUÂN THANH XUAN 17
DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 30
HOÀNG MINH GIÁM, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤ CAU GIAY 25
PHƯỜNG HÀ CẦU, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 32
43 NGUYỄN CAO LUYỆN, VIỆT HƯNG, LONGLONG BIEN 15
88 LÁNG HẠ, Q BA ĐÌNH* BA DINH 33
28 TRẦN BÌNH, MỸ ĐÌNH, Q TỪ LIÊM TU LIEM 4
349 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 9
29 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, HAI BÀ TRƯNG, HAI BA TRUNG 14
33 ĐƯỜNG CẦU DIỄN, PHÚC DIỄN, BẮC TỪBAC TU LIEM 25
KĐT RESCO, CỐ NHUÊ, Q TỪ LIÊM TU LIEM 12
PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 32
98A NGỤY NHU KON TUM, Q THANH XUÂ THANH XUAN 22
KHU ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG, Q LONG BIÊN LONG BIEN 15
20 THỤY KHUÊ, Q TÂY HỒ TAY HO 15
68 NGUYỄN CHÍ THANH, ĐỐNG ĐA DONG DA 15
KDT MỚI BẮC AN KHÁNH, Q HOÀI ĐỨC HOAI DUC 25
THẠCH BÀN, LONG BIÊN, HN GIA LAM 27
KĐT LINH ĐÀM, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 41
KHU ĐỊNH CÔNG, Q HOÀNG MAI HOANG MAI 18
PHỐ NGUYỄN CHÁNH, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 25
MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 17
KHU ĐÔ THỊ TÂN TÂY ĐÔ,HUYỆN ĐAN PHƯDAN PHUONG 27
PHƯỜNG TRUNG VĂN, NAM TỪ LIÊM TU LIEM 31
110 - 112 BÀ TRIỆU, Q HOÀN KIẾM* HOAN KIEM 10
164 KHUẤT DUY TIẾN, THANH XUÂN, HN THANH XUAN 17
SỐ 6 NGUYỄN CÔNG HOAN, Q BA ĐÌNH BA DINH 21
TÒA NHÀ SIMCO SÔNG ĐÀ, Q HÀ ĐÔNG* HA DONG 9
KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 23
LÔ 1 - 9A , KHU CÔNG NGHIỆP, Q HOÀNG HOANG MAI 10
KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 25
234 PHẠM VĂN ĐỒNG, P CỔ NHUẾ 1, Q BẮBAC TU LIEM 21
151A NGUYỄN ĐỨC CẢNH, Q HOÀNG MAIHOANG MAI 22
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

SỐ 2 HOÀNG CẦU, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 15


LÔ D3-D4, TRẦN THÁI TÔNG, P DỊCH VỌNGCAU GIAY 12
SỐ 1 PHÙNG CHÍ KIÊN, NGHĨA ĐÔ, Q CẦU CAU GIAY 15
236 HOÀNG QUỐC VIỆT, P CỔ NHUẾ 1, BẮCTU LIEM 25
195 KHÂM THIÊN, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 7
SỐ 1 PHÙNG CHÍ KIÊN, NGHĨA ĐÔ,Q CẦU GCAU GIAY 22
SỐ 1 PHÙNG CHÍ KIÊN, NGHĨA ĐÔ,Q CẦU GCAU GIAY 28
SỐ 1 PHÙNG CHÍ KIÊN, NGHĨA ĐÔ,Q CẦU GCAU GIAY 28
THÔN YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, THANH TRÌ THANH TRI 31
THÔN YÊN XÁ, XÃ TÂN TRIỀU, THANH TRÌ THANH TRI 31
SỐ 85 NGÕ 79 PHỐ THANH ĐÀM, P THANHHOANG MAI 23
SỐ 85 NGÕ 79 PHỐ THANH ĐÀM, P THANHHOANG MAI 23
KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN KIM LŨ, P ĐẠI HOANG MAI 36
KHU ĐÔ THỊ MỚI KIM VĂN KIM LŨ, P ĐẠI HOANG MAI 36
LƯƠNG THẾ VINH, P MỄ TRÌ, Q NAM TỪ L TU LIEM 25
LƯƠNG THẾ VINH, P MỄ TRÌ, Q NAM TỪ L TU LIEM 25
VÕ CHÍ CÔNG, XUÂN LA, Q TÂY HỒ TAY HO 33
VÕ CHÍ CÔNG, XUÂN LA, Q TÂY HỒ TAY HO 28
VÕ CHÍ CÔNG, XUÂN LA, Q TÂY HỒ TAY HO 28
KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 36
KHU ĐÔ THỊ VĂN QUÁN, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 36
NGUYỄN CAO LUYỆN, ĐỨC GIANG, LONG BLONG BIEN 15
36 PHẠM HÙNG, Q NAM TỪ LIÊM NAM TU LIEM 36
AN KHÁNH, Q HOÀI ĐỨC HOAI DUC 25
NGUYỄN HỮU THỌ, HOÀNG LIỆT, Q HOÀN HOANG MAI 17
AN KHÁNH, Q HOÀI ĐỨC HOAI DUC 25
NGÕ 84 CHÙA LÁNG, LÁNG THƯỢNG, ĐỐNDONG DA 7
85 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNHTHANH XUAN 7
18 HOÀNG QUỐC VIỆT, QUẬN CẦU GIẤY, HCAU GIAY 8
SỐ 02 ĐƯỜNG LONG BIÊN II, QUẬN LONG LONG BIEN 36
66B TRẦN HƯNG ĐẠO, HOÀN KIẾM, HN HOAN KIEM 8
PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HOANG MAI 26
PHƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HOÀNG MAI, HOANG MAI 26
93 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 15
93 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 7
93 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 10
KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, HN HOANG MAI 17
KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, HN HOANG MAI 17
KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH ĐÀM, HN HOANG MAI 17
SỐ 3 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG KHƯƠNG MTHANH XUAN 27
SỐ 2 TÂY HỒ, PHƯỜNG QUẢNG AN, QUẬN TAY HO 25
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

SÔ 12 KHUẤT DUY TIẾN, QUẬN THANH XU THANH XUAN 15


93 HOÀNG QUỐC VIÊT, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 6
282 NGUYỄN HUY TƯỞNG, QUẬN THANH THANH XUAN 17
NGÕ 390 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG BỒ ĐỀ LONG BIEN 23
NGÕ 390 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG BỒ ĐỀ LONG BIEN 23
36 PHỐ HOÀNG CẦU, CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐADONG DA 23
36 PHỐ HOÀNG CẦU, CHỢ DỪA, ĐỐNG ĐADONG DA 23
TỔ 24 PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, HOÀNG MAI,HOANG MAI 25
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 31
KHU TÂY NAM LINH ĐÀM, QUẬN HOÀNG MA HOANG MAI 21
THẠCH BÀN, LONG BIÊN, HÀ NỘI
185A GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI LONG BIEN 27
PHÚ GIA, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HÀ NỘI BA DINH 20
PHÚ GIA, PHÚ THƯỢNG, TÂY HỒ, HÀ NỘI TAY HO 31
TAY HO 29
TRẦN
18 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, HÀ NỘI NAM TU LIEM
HỮU DỰC KÉO DÀI, XUÂN PHƯƠNG, 17
25 VŨ NGỌC PHAN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI CAU GIAY 9
DONG DA 8
169 NGUYỄN NGỌC VŨ, CẦU GIẤY, HÀ NỘICAU GIAY 21
41 NGÔ QUYỀN, HÀNG BÀI, HOÀN KIẾM, HHOAN KIEM 8
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 27
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 23
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 23
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN BAC TU LIEM 21
DONG DA 24
DONG DA 24
THẠCH BÀN, LONG BIÊN, HÀ NỘI LONG BIEN 27
PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 18
21 LÊ ĐỨC THỌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HN TU LIEM 34
21 LÊ ĐỨC THỌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HN TU LIEM 34
136 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QTU LIEM 28
136 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QTU LIEM 28
268 NGUYỄN XIỂN, THANH TRÌ, HN THANH TRI 35
TỔ 24 PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, HOÀNG MAI,HOANG MAI 25
ĐƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH. PHƯỜNG MỄ TR TU LIEM 25
ĐƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH. PHƯỜNG MỄ TR TU LIEM 25
NGÕ 304 HỒ TÙNG MẬU, MAI DỊCH, CẦU GCAU GIAY 21
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 27
27 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNHTHANH XUAN 28
27 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNHTHANH XUAN 31
PHƯỜNG ĐẠI KIM, PHỐ VŨ TÔNG PHAN, HOANG MAI 23
PHƯỜNG ĐẠI KIM, PHỐ VŨ TÔNG PHAN, HOANG MAI 23
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

283 KHƯƠNG TRUNG, QUẬN THANH XUÂNTHANH XUAN 25


75 TAM TRINH, HOÀNG MAI, HN HOANG MAI 35
75 TAM TRINH, HOÀNG MAI, HN
KHU TÂY NAM LINH ĐÀM, QUẬN HOÀNG MAI, HOANG
HN MAI 35
KHU TÂY NAM LINH ĐÀM, QUẬN HOÀNG MAI, HOANG
HN MAI 21
SỐ 02 KIM GIANG, PHƯỜNG KIM GIANG, QUẬN HOANG MAI XUÂN, HN
THANH 21
SỐ 02 KIM GIANG, PHƯỜNG KIM GIANG, QUẬN THANH XUANXUÂN, HN
THANH 32
THANH XUAN 32
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 15
SỐ 02 KIM GIANG, PHƯỜNG KIM GIANG, THANH XUAN 32
SỐ
SỐ 02
25 KIM
TÂN GIANG, PHƯỜNG
MAI, PHƯỜNG TÂNKIM GIANG,
MAI, QUẬNTHANH
HOÀNGXUAN
MAI, HN 32
HOANG MAI 18
LÔ HH6, KĐT NAM AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HOAI DUC 18
LÔ HH6, KĐT NAM AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HOAI DUC 18
LÔ HH6, KĐT NAM AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HOAI DUC 18
LÔ HH6, KĐT NAM AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HOAI DUC 18
NGÕ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, H CAU GIAY 17
KHU NHÀ Ở BTL THỦ ĐÔ, YÊN NGHĨA, HÀ HA DONG 22
NGUYỄN XIỂN, KIM VĂN, ĐẠI KIM, THANH THANH XUAN 21
NGUYỄN XIỂN, KIM VĂN, ĐẠI KIM, THANH THANH XUAN 21
NGUYỄN XIỂN, KIM VĂN, ĐẠI KIM, THANH THANH XUAN 21
SỐ 2 TÔN THẤT TÙNG, ĐỐNG ĐA, HN DONG DA 20
SỐ 5 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, TU LIEM 11
SỐ 1 PHẠM HUY THÔNG, BA ĐÌNH, HN BA DINH 30
58 TỐ HỮU, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 34
NGÕ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, H CAU GIAY 17
LÊ ĐỨC THỌ, MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 17
KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÁP VÂN, Q HOÀNG MAHOANG MAI 17
NGÕ 62 TRẦN BÌNH, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 18
NGÕ 62 TRẦN BÌNH, CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 18
186
300 HOÀNG SÂM, CẦU
ĐÊ LA THÀNH NHỎ,GIẤY,
ĐỐNG HNĐA, HN CAU GIAY 7
DONG DA 12
KHU NGOẠI
LÔ CC1, KDT GIAO
DỊCH ĐOÀN,
VỌNG, TỪ
QUẬNLIÊM,
CẦUHNGIẤY, TU
HNLIEM 25
CAU GIAY 17
243A ĐÊ LA THÀNH, ĐỐNG ĐA, HN DONG DA 27
243A ĐÊ LA THÀNH, ĐỐNG ĐA, HN DONG DA 27
243A ĐÊ LA THÀNH, ĐỐNG ĐA, HN DONG DA 25
36 PHƯỜNG MỘ LAO, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 30
36 PHƯỜNG MỘ LAO, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 30
NGÁCH 6 NGÕ 15 AN DƯƠNG VƯƠNG,
LÔ H1, PHƯỜNG TRUNG HOÀNG, QUẬN CẦU PHÚ TAYGIẤY,
HO TP HÀ NỘI 23
LÔ H1, PHƯỜNG TRUNG HOÀNG, QUẬN CẦU CAUGIẤY,
GIAYTP HÀ NỘI 39
CAU GIAY 39
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)
150 THANH BÌNH, HÀ ĐÔNG, HN
HA DONG 33
PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI,HOANG MAI 32
PHƯỜNG VĨNH HƯNG, QUẬN HOÀNG MAI,HOANG MAI 32
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 21
KHU TÁI ĐỊNH CƯ GIANG BIÊN, LONG BIÊNLONG BIEN 15
KHU ĐÔ THỊ MỚI XUÂN PHƯƠNG, NAM TỪTU LIEM 21
KHU ĐÔ THỊ MỚI XUÂN PHƯƠNG, NAM TỪTU LIEM 21
KHU ĐÔ THỊ MỚI XUÂN PHƯƠNG, NAM TỪTU LIEM 21
KHU ĐÔ THỊ MỚI XUÂN PHƯƠNG, NAM TỪTU LIEM 21
622 MINH KHAI,HOÀNG MAI, HN HOANG MAI 17
268 NGUYỄN XIỂN, THANH TRÌ, HN THANH TRI 35
268 NGUYỄN XIỂN, THANH TRÌ, HN THANH TRI 35
SỐ 162 HOÀNG HOA THÁM, BA ĐÌNH, HN BA DINH 23
SỐ 162 HOÀNG HOA THÁM, BA ĐÌNH, HN BA DINH 23
SỐ 162 HOÀNG HOA THÁM, BA ĐÌNH, HN BA DINH 23
SỐ 162 HOÀNG HOA THÁM, BA ĐÌNH, HN BA DINH 23
KĐT VĂN PHÚ, HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 32
302 CẦU GIẤY, HN CAU GIAY 54
TRẦN HỮU DỰC KÉO DÀI, XUÂN PHƯƠNG,TU LIEM 17
89 THỊNH LIỆT, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QU HOANG MAI 27
LÊ VĂN LƯƠNG, THANH XUÂN, HN THANH XUAN 22
LÊ VĂN LƯƠNG, THANH XUÂN, HN THANH XUAN 22
SỐ 1 NGÕ 51 ĐỐC NGỮ, PHƯỜNG LIỄU GIABA DINH 8
LÔ HH6, KĐT NAM AN KHÁNH. HOÀI ĐỨC,HOAI DUC 32
LÔ HH6, KĐT NAM AN KHÁNH. HOÀI ĐỨC,HOAI DUC 32
LÔ HH6, KĐT NAM AN KHÁNH. HOÀI ĐỨC,HOAI DUC 32
129D TRƯƠNG ĐỊNH, HAI BÀ TRƯNG, HN HAI BA TRUNG 18
SỐ 2 NGUYỄN HOÀNG, MỸ ĐÌNH, NAM TỪTU LIEM 28
SỐ 2 NGUYỄN HOÀNG, MỸ ĐÌNH, NAM TỪTU LIEM 28
KHU NGOẠI GIAO ĐOÀN, TỪ LIÊM, HN TU LIEM 35
HAI BA TRUNG 19
HAI BA TRUNG 21
THANH TRI 27
PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪTU LIEM 21
PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪTU LIEM 21
493 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QHOANG MAI 23
493 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QHOANG MAI 23
493 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QHOANG MAI 23
493 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG TÂN MAI, QHOANG MAI 23
88 VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 32
88 VẠN PHÚC, QUẬN HÀ ĐÔNG, HN HA DONG 32
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)

263
SỐ 8CẦU GIẤY, CẦU
TẠ QUANG GIẤY,
BỬU, HN
PHƯỜNG CAUQUẬN
BÁCH KHOA, GIAY HAI BÀ TRƯNG, HN 15
HAI BA TRUNG 24
TU LIEM 40
TU LIEM 40
TU LIEM 40
TU LIEM 40
TU LIEM 40
TU LIEM 40
KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂN TÂY ĐÔ, TÂN LẬP, ĐANTUPHƯỢNG,
LIEM HN 40
DAN PHUONG 25
CAU GIAY 29
CAU GIAY 29
NGUYỄN CAO LUYỆN, ĐỨC GIANG, LONG BIÊN,CAU GIAY
HN 29
LONG BIEN 15
SỐ
4601KHƯƠNG
ĐÀO DUYĐÌNH,
ANH, THANH
Q ĐỐNGXUÂN,
ĐA HN DONG DA 21
SỐ 2 VƯƠNG THỪA VŨ, THANH XUÂN, HN THANH XUAN 8
200 NGUYỄN SƠN, LONG BIÊN, HN THANH XUAN 8
54A NGUYỄN CHÍ THANH, BA ĐÌNH, HN LONG BIEN 5
99 TRẦN BÌNH, NAM TỪ LIÊM, HN BA DINH 16
99 TRẦN BÌNH, NAM TỪ LIÊM, HN TU LIEM 25
KHU TÂY NAM LINH ĐÀM, QUẬN HOÀNG MAI, TU LIEM
HN 29
HOANG
LÔ CT21B KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIÊN, MAIHN 17
LONG BIEN
LÔ CT21B KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIÊN, HN 15
LONG BIÊN,
LÔ CT21B KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIEN HN 15
LONG BIÊN,
LÔ CT21B KHU ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG, QUẬN LONG BIEN HN 15
6 LÊ VĂN THIÊM, THANH XUÂN TRUNG, THANHLONGXUÂN,
BIEN HN 15
THANH
6 LÊ VĂN THIÊM, THANH XUÂN TRUNG, THANH XUÂN, XUANHN 24
THANH XUAN 24
195 VĂN CAO, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG HAI PHONG 15
124 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, LÊ CHÂN, HẢI P HAI PHONG 21
LÔ 20A, LÊ HỒNG PHONG, NGÔ QUYỀN, HHAI PHONG 19
LÔ 20A, LÊ HỒNG PHONG, NGÔ QUYỀN, HHAI PHONG 8
SỐ 2/16D, TRUNG HÀNH 5, ĐẰNG LÂM, HẢHAI PHONG 11
SỐ 2, LÔ 22A, LÊ HỒNG PHONG, HẢI PHÒ HAI PHONG 10
SỐ 10 LÔ 2A, KĐT MỚI NGÃ 5 SÂN BAY CÁ HAI PHONG 12
SỐ 1, LÊ HỒNG PHONG, NGÔ QUYỀN, HẢI HAI PHONG 18
12 TRẦN PHÚ , THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HAI PHONG 9
195 VĂN CAO, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG HAI PHONG 15
ĐƯỜNG
43 QUANG LÊ TRUNG,
HỒNG PHONG,
PHƯỜNG HẢIQUANG
PHÒNGTRUNG,
HAI PHONG
QUẬN HỒNG BÀNG, TP HẢI PHÒNG 8
PHỤNG CÔNG, VĂN GIANG, HƯNG YÊN HAI PHONG 17
VAN GIANG 25
Số tầng
Địa chỉ (Address) Quận/Huyện (District) (Floors)
PHỤNG CÔNG, VĂN GIANG, HƯNG YÊN
PHỤNG CÔNG, VĂN GIANG, HƯNG YÊN VAN GIANG 29
PHỤNG CÔNG, VĂN GIANG, HƯNG YÊN VAN GIANG 29
VAN GIANG 25
SỐ 4 LIỄU GIAI, Q BA ĐÌNH BA DINH 15
165 THÁI HÀ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 15
4 LÁNG HẠ, THÀNH CÔNG, BA ĐÌNH BA DINH 15
165 THÁI HÀ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 25
SỐ 2 BA LA, Q HÀ ĐÔNG HA DONG 21
98 HOÀNG QUỐC VIỆT, Q CẦU GIẤY CAU GIAY 10
165 THÁI HÀ, Q ĐỐNG ĐA DONG DA 25
68 TRẦN THÁI TÔNG , Q CẦU GIẤY CAU GIAY 14
TER LIST

Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị


Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 3827 Inside Elevator Poster


3 7371 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
2 5198 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
2 4914 Inside Elevator Poster
2 4111 Inside Elevator Poster
2 8269 Inside Elevator Poster
2 7418 Inside Elevator Poster
3 78000 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
2 6825 Inside Elevator Poster
2 11700 Inside Elevator Poster
2 5528 Inside Elevator Poster
3 7088 Inside Elevator Poster
2 27612 Inside Elevator Poster
2 2741 Inside Elevator Poster
1 9100 Inside Elevator Poster
2 8789 Inside Elevator Poster
1 4095 Inside Elevator Poster
2 4394 Inside Elevator Poster
2 3213 Inside Elevator Poster
2 11375 Inside Elevator Poster
2 3166 Inside Elevator Poster
2 16010 Inside Elevator Poster
3 7371 Inside Elevator Poster
2 42250 Inside Elevator Poster
2 7938 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

5 57200 Inside Elevator Poster


3 14175 Inside Elevator Poster
3 6757 Inside Elevator Poster
8 24192 Inside Elevator Poster
2 7371 Inside Elevator Poster
2 7466 Inside Elevator Poster
2 8775 Inside Elevator Poster
4 8883 Inside Elevator Poster
2 10238 Inside Elevator Poster
2 10920 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 6615 Inside Elevator Poster
2 13892 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
3 5906 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
4 20235 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
3 2976 Inside Elevator Poster
4 44200 Inside Elevator Poster
1 5233 Inside Elevator Poster
1 6240 Inside Elevator Poster
5 292500 Inside Elevator Poster
2 5688 Inside Elevator Poster
2 3449 Inside Elevator Poster
2 10206 Inside Elevator Poster
3 2976 Inside Elevator Poster
3 7088 Inside Elevator Poster
5 69375 Inside Elevator Poster
3 7607 Inside Elevator Poster
2 4914 Inside Elevator Poster
2 2741 Inside Elevator Poster
4 10537 Inside Elevator Poster
4 40950 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 4394 Inside Elevator Poster
2 3701 Inside Elevator Poster
2 8125 Inside Elevator Poster
4 10490 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

4 10631 Inside Elevator Poster


3 4725 Inside Elevator Poster
4 4725 Inside Elevator Poster
2 4111 Inside Elevator Poster
8 29295 Inside Elevator Poster
2 11700 Inside Elevator Poster
3 2976 Inside Elevator Poster
2 2410 Inside Elevator Poster
2 2363 Inside Elevator Poster
3 2976 Inside Elevator Poster
2 13136 Inside Elevator Poster
2 5198 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 4914 Inside Elevator Poster
3 47775 Inside Elevator Poster
5 76050 Inside Elevator Poster
2 3922 Inside Elevator Poster
4 9545 Inside Elevator Poster
2 8505 Inside Elevator Poster
2 9653 Inside Elevator Poster
2 3696 Inside Elevator Poster
4 18900 Inside Elevator Poster
2 22750 Inside Elevator Poster
3 14553 Inside Elevator Poster
2 3969 Inside Elevator Poster
2 9100 Inside Elevator Poster
2 4678 Inside Elevator Poster
2 9750 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
1 4680 Inside Elevator Poster
3 4961 Inside Elevator Poster
3 7088 Inside Elevator Poster
3 4016 Inside Elevator Poster
2 3804 Inside Elevator Poster
1 4680 Inside Elevator Poster
3 20963 Inside Elevator Poster
4 30902 Inside Elevator Poster
3 10726 Inside Elevator Poster
2 5005 Inside Elevator Poster
2 8269 Inside Elevator Poster
1 5688 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 40950 Inside Elevator Poster


2 6379 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
1 5200 Inside Elevator Poster
3 4914 Inside Elevator Poster
12 102603 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
4 30902 Inside Elevator Poster
3 37800 Inside Elevator Poster
2 10725 Inside Elevator Poster
2 9750 Inside Elevator Poster
3 4253 Inside Elevator Poster
2 8269 Inside Elevator Poster
2 15925 Inside Elevator Poster
2 5906 Inside Elevator Poster
1 3572 Inside Elevator Poster
2 4536 Inside Elevator Poster
2 17875 Inside Elevator Poster
2 4631 Inside Elevator Poster
2 5353 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
3 4253 Inside Elevator Poster
1 4485 Inside Elevator Poster
2 10206 Inside Elevator Poster
2 1701 Inside Elevator Poster
3 15015 Inside Elevator Poster
2 2079 Inside Elevator Poster
2 4394 Inside Elevator Poster
2 12188 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
3 6804 Inside Elevator Poster
3 4253 Inside Elevator Poster
2 8970 Inside Elevator Poster
2 8775 Inside Elevator Poster
2 7938 Inside Elevator Poster
3 354224 Inside Elevator Poster
2 3701 Inside Elevator Poster
2 9750 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 69375 Inside Elevator Poster


2 3780 Inside Elevator Poster
3 10206 Inside Elevator Poster
2 3922 Inside Elevator Poster
4 9545 Inside Elevator Poster
2 9781 Inside Elevator Poster
2 9653 Inside Elevator Poster
2 7280 Inside Elevator Poster
3 7020 Inside Elevator Poster
2 12870 Inside Elevator Poster
3 8883 Inside Elevator Poster
1 6240 Inside Elevator Poster
4 6143 Inside Elevator Poster
6 14175 Inside Elevator Poster
1 3900 Inside Elevator Poster
2 6604 Inside Elevator Poster
3 14742 Inside Elevator Poster
2 11700 Inside Elevator Poster
2 2741 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
3 10726 Inside Elevator Poster
2 12285 Inside Elevator Poster
2 4158 Inside Elevator Poster
2 18200 Inside Elevator Poster
3 12474 Inside Elevator Poster
2 13892 Inside Elevator Poster
2 3969 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
3 33800 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
9 6284 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
2 5434 Inside Elevator Poster
4 43875 Inside Elevator Poster
4 37800 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 6500 Inside Elevator Poster
2 2363 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 5009 Inside Elevator Poster


8 170976 Inside Elevator Poster
2 4631 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 14040 Inside Elevator Poster
2 26000 Inside Elevator Poster
2 10725 Inside Elevator Poster
2 2126 Inside Elevator Poster
2 8125 Inside Elevator Poster
2 12049 Inside Elevator Poster
3 7371 Inside Elevator Poster
1 10238 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
3 7182 Inside Elevator Poster
4 9545 Inside Elevator Poster
2 5765 Inside Elevator Poster
2 12480 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 5906 Inside Elevator Poster
3 31850 Inside Elevator Poster
2 6500 Inside Elevator Poster
3 37297 Inside Elevator Poster
2 21125 Inside Elevator Poster
2 11375 Inside Elevator Poster
4 17550 Inside Elevator Poster
2 3686 Inside Elevator Poster
3 8125 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
4 6143 Inside Elevator Poster
0 31416 Outside Elevator Poster
2 2977 Inside Elevator Poster
1 5850 Inside Elevator Poster
2 8450 Inside Elevator Poster
4 10584 Inside Elevator Poster
2 7650 Inside Elevator Poster
2 5528 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
1 4550 Inside Elevator Poster
2 2977 Inside Elevator Poster
2 1985 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 2976 Inside Elevator Poster


2 3355 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
2 4489 Inside Elevator Poster
2 11700 Inside Elevator Poster
4 3497 Inside Elevator Poster
2 7313 Inside Elevator Poster
1 6615 Inside Elevator Poster
3 5812 Inside Elevator Poster
4 14648 Inside Elevator Poster
2 7938 Inside Elevator Poster
2 2457 Inside Elevator Poster
2 18590 Inside Elevator Poster
2 2741 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
4 8269 Inside Elevator Poster
2 7313 Inside Elevator Poster
2 4394 Inside Elevator Poster
2 7324 Inside Elevator Poster
1 6615 Inside Elevator Poster
1 4550 Inside Elevator Poster
2 19663 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 6143 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
4 25740 Inside Elevator Poster
2 12049 Inside Elevator Poster
2 1276 Inside Elevator Poster
2 5198 Inside Elevator Poster
2 16575 Inside Elevator Poster
2 8775 Inside Elevator Poster
2 3497 Inside Elevator Poster
1 3432 Inside Elevator Poster
2 11700 Inside Elevator Poster
2 14625 Inside Elevator Poster
2 5812 Inside Elevator Poster
2 7800 Inside Elevator Poster
0 87750 Outside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 8775 Inside Elevator Poster
4 57200 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 3780 Inside Elevator Poster


3 8505 Inside Elevator Poster
3 13136 Inside Elevator Poster
1 5200 Inside Elevator Poster
3 5906 Inside Elevator Poster
2 2835 Inside Elevator Poster
3 69375 Inside Elevator Poster
2 5528 Inside Elevator Poster
2 8269 Inside Elevator Poster
4 15813 Inside Elevator Poster
3 7088 Inside Elevator Poster
4 6568 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
1 4888 Inside Elevator Poster
1 5688 Inside Elevator Poster
3 4016 Inside Elevator Poster
2 2882 Inside Elevator Poster
3 4725 Inside Elevator Poster
2 10920 Inside Elevator Poster
4 7277 Inside Elevator Poster
1 2079 Inside Elevator Poster
2 15600 Inside Elevator Poster
1 11375 Inside Elevator Poster
2 10206 Inside Elevator Poster
2 5623 Inside Elevator Poster
4 18900 Inside Elevator Poster
4 9167 Inside Elevator Poster
1 6435 Inside Elevator Poster
2 2363 Inside Elevator Poster
3 6757 Inside Elevator Poster
3 13975 Inside Elevator Poster
3 5906 Inside Elevator Poster
2 8269 Inside Elevator Poster
1 1796 Inside Elevator Poster
2 1607 Inside Elevator Poster
3 5906 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
1 5720 Inside Elevator Poster
1 6237 Inside Elevator Poster
3 32516 Inside Elevator Poster
1 4550 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 5528 Inside Elevator Poster


3 84500 Inside Elevator Poster
2 8269 Inside Elevator Poster
1 5200 Inside Elevator Poster
2 3497 Inside Elevator Poster
12 163800 Inside Elevator Poster
2 1229 Inside Elevator Poster
3 5481 Inside Elevator Poster
1 6500 Inside Elevator Poster
2 8125 Inside Elevator Poster
2 14837 Inside Elevator Poster
3 6757 Inside Elevator Poster
2 2741 Inside Elevator Poster
2 1890 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
2 26845 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
1 5200 Inside Elevator Poster
2 17550 Inside Elevator Poster
2 6615 Inside Elevator Poster
4 8269 Inside Elevator Poster
4 15309 Inside Elevator Poster
2 6507 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
3 8883 Inside Elevator Poster
4 20235 Inside Elevator Poster
2 7800 Inside Elevator Poster
2 7371 Inside Elevator Poster
2 2457 Inside Elevator Poster
2 16250 Inside Elevator Poster
2 2457 Inside Elevator Poster
4 30902 Inside Elevator Poster
2 3449 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
3 4489 Inside Elevator Poster
2 1607 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 3355 Inside Elevator Poster


6 65000 Inside Elevator Poster
1 4940 Inside Elevator Poster
2 16250 Inside Elevator Poster
2 7800 Inside Elevator Poster
2 32510 Inside Elevator Poster
2 39283 Inside Elevator Poster
2 8892 Inside Elevator Poster
2 14837 Inside Elevator Poster
2 7938 Inside Elevator Poster
2 1890 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
2 14625 Inside Elevator Poster
2 23400 Inside Elevator Poster
2 1276 Inside Elevator Poster
3 5906 Inside Elevator Poster
2 29250 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
1 13000 Inside Elevator Poster
2 2457 Inside Elevator Poster
5 169475 Inside Elevator Poster
2 8125 Inside Elevator Poster
3 10820 Inside Elevator Poster
9 6237 Inside Elevator Poster
3 17290 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
4 7182 Inside Elevator Poster
2 14788 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
1 7472 Inside Elevator Poster
2 2410 Inside Elevator Poster
1 10563 Inside Elevator Poster
1 5850 Inside Elevator Poster
3 8505 Inside Elevator Poster
3 6804 Inside Elevator Poster
2 8269 Inside Elevator Poster
3 11813 Inside Elevator Poster
2 12513 Inside Elevator Poster
2 45448 Inside Elevator Poster
1 5688 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 3308 Inside Elevator Poster


2 7150 Inside Elevator Poster
3 8883 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
1 8320 Inside Elevator Poster
2 6500 Inside Elevator Poster
3 6804 Inside Elevator Poster
4 42250 Inside Elevator Poster
1 5688 Inside Elevator Poster
2 5812 Inside Elevator Poster
3 6237 Inside Elevator Poster
2 6110 Inside Elevator Poster
4 10584 Inside Elevator Poster
3 6757 Inside Elevator Poster
3 7796 Inside Elevator Poster
2 15925 Inside Elevator Poster
5 69375 Inside Elevator Poster
2 1701 Inside Elevator Poster
1 4550 Inside Elevator Poster
2 2938 Inside Elevator Poster
1 8418 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
1 7313 Inside Elevator Poster
3 37800 Inside Elevator Poster
2 14837 Inside Elevator Poster
2 5528 Inside Elevator Poster
2 2693 Inside Elevator Poster
3 26325 Inside Elevator Poster
2 14837 Inside Elevator Poster
2 7313 Inside Elevator Poster
2 8505 Inside Elevator Poster
4 7277 Inside Elevator Poster
3 14837 Inside Elevator Poster
2 5528 Inside Elevator Poster
2 9250 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 11232 Inside Elevator Poster
2 7938 Inside Elevator Poster
2 1701 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 3696 Inside Elevator Poster


2 8505 Inside Elevator Poster
2 2410 Inside Elevator Poster
2 7800 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
2 7418 Inside Elevator Poster
2 5688 Inside Elevator Poster
4 12663 Inside Elevator Poster
3 2032 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
8 52000 Inside Elevator Poster
2 9418 Inside Elevator Poster
2 1276 Inside Elevator Poster
3 11765 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
5 109850 Inside Elevator Poster
1 5292 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
5 9781 Inside Elevator Poster
2 2741 Inside Elevator Poster
3 7182 Inside Elevator Poster
2 6760 Inside Elevator Poster
2 6804 Inside Elevator Poster
2 14788 Inside Elevator Poster
2 6500 Inside Elevator Poster
4 39585 Inside Elevator Poster
2 4489 Inside Elevator Poster
2 13000 Inside Elevator Poster
2 10206 Inside Elevator Poster
3 18379 Inside Elevator Poster
1 4680 Inside Elevator Poster
1 5850 Inside Elevator Poster
3 2976 Inside Elevator Poster
2 2599 Inside Elevator Poster
3 11765 Inside Elevator Poster
2 11505 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
2 7324 Inside Elevator Poster
1 5460 Inside Elevator Poster
4 15309 Inside Elevator Poster
3 17680 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 15813 Inside Elevator Poster


2 3922 Inside Elevator Poster
3 37800 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
2 22750 Inside Elevator Poster
2 7938 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 24375 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
2 12675 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 5980 Inside Elevator Poster
2 14300 Inside Elevator Poster
2 5906 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
4 39130 Inside Elevator Poster
2 6143 Inside Elevator Poster
2 19500 Inside Elevator Poster
4 6143 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
2 4631 Inside Elevator Poster
2 7371 Inside Elevator Poster
2 4550 Inside Elevator Poster
2 3701 Inside Elevator Poster
2 8269 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
5 40950 Inside Elevator Poster
3 4253 Inside Elevator Poster
2 2079 Inside Elevator Poster
3 11813 Inside Elevator Poster
1 5688 Inside Elevator Poster
2 2126 Inside Elevator Poster
3 4725 Inside Elevator Poster
1 6760 Inside Elevator Poster
2 5623 Inside Elevator Poster
2 9750 Inside Elevator Poster
2 14450 Inside Elevator Poster
2 4111 Inside Elevator Poster
2 1276 Inside Elevator Poster
2 2363 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 13650 Inside Elevator Poster


2 5576 Inside Elevator Poster
2 11050 Inside Elevator Poster
2 7313 Inside Elevator Poster
2 3827 Inside Elevator Poster
2 756 Inside Elevator Poster
2 10238 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 16010 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
3 7371 Inside Elevator Poster
8 132600 Inside Elevator Poster
1 7280 Inside Elevator Poster
2 6804 Inside Elevator Poster
6 21546 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
0 31416 Outside Elevator Poster
2 3380 Inside Elevator Poster
2 12675 Inside Elevator Poster
3 9828 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
3 15813 Inside Elevator Poster
2 7020 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
2 7166 Inside Elevator Poster
3 30378 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
1 2079 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
2 8678 Inside Elevator Poster
2 3119 Inside Elevator Poster
2 4111 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
4 10631 Inside Elevator Poster
2 7410 Inside Elevator Poster
2 22731 Inside Elevator Poster
1 5200 Inside Elevator Poster
2 5688 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
1 5688 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

5 37800 Inside Elevator Poster


2 10725 Inside Elevator Poster
1 6435 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
2 1276 Inside Elevator Poster
2 6237 Inside Elevator Poster
4 17105 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
4 43225 Inside Elevator Poster
2 7560 Inside Elevator Poster
3 2976 Inside Elevator Poster
2 3119 Inside Elevator Poster
2 7800 Inside Elevator Poster
2 17063 Inside Elevator Poster
2 9750 Inside Elevator Poster
2 11086 Inside Elevator Poster
2 6804 Inside Elevator Poster
4 11057 Inside Elevator Poster
1 13000 Inside Elevator Poster
2 1607 Inside Elevator Poster
2 3969 Inside Elevator Poster
3 6804 Inside Elevator Poster
6 13982 Inside Elevator Poster
3 2976 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
4 9781 Inside Elevator Poster
5 57200 Inside Elevator Poster
3 84500 Inside Elevator Poster
2 40950 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 2079 Inside Elevator Poster
1 105300 Inside Elevator Poster
8 31416 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
2 1890 Inside Elevator Poster
3 9828 Inside Elevator Poster
3 5765 Inside Elevator Poster
1 4550 Inside Elevator Poster
1 5265 Inside Elevator Poster
4 162435 Inside Elevator Poster
2 7150 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 9750 Inside Elevator Poster


8 39000 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
2 12480 Inside Elevator Poster
2 8138 Inside Elevator Poster
3 39000 Inside Elevator Poster
2 10112 Inside Elevator Poster
15 175500 Inside Elevator Poster
2 5528 Inside Elevator Poster
4 25155 Inside Elevator Poster
2 9750 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 4678 Inside Elevator Poster
1 9418 Inside Elevator Poster
2 3166 Inside Elevator Poster
2 8125 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
2 5009 Inside Elevator Poster
1 1229 Inside Elevator Poster
1 1229 Inside Elevator Poster
1 1229 Inside Elevator Poster
1 1229 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 3875 Inside Elevator Poster
2 5009 Inside Elevator Poster
2 4631 Inside Elevator Poster
1 1229 Inside Elevator Poster
2 3497 Inside Elevator Poster
3 16679 Inside Elevator Poster
3 16679 Inside Elevator Poster
3 26885 Inside Elevator Poster
3 26885 Inside Elevator Poster
3 26885 Inside Elevator Poster
4 24806 Inside Elevator Poster
4 24806 Inside Elevator Poster
3 28728 Inside Elevator Poster
3 28728 Inside Elevator Poster
3 28728 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

6 17766 Inside Elevator Poster


6 41675 Inside Elevator Poster
6 41675 Inside Elevator Poster
3 24428 Inside Elevator Poster
3 24428 Inside Elevator Poster
3 24428 Inside Elevator Poster
3 30713 Inside Elevator Poster
3 30713 Inside Elevator Poster
3 30713 Inside Elevator Poster
3 30713 Inside Elevator Poster
3 30713 Inside Elevator Poster
3 30713 Inside Elevator Poster
2 6695 Inside Elevator Poster
2 68214 Inside Elevator Poster
2 4800 Inside Elevator Poster
2 5850 Inside Elevator Poster
1 10725 Inside Elevator Poster
2 5906 Inside Elevator Poster
2 5906 Inside Elevator Poster
2 5906 Inside Elevator Poster
2 5906 Inside Elevator Poster
4 10962 Inside Elevator Poster
4 10962 Inside Elevator Poster
2 6119 Inside Elevator Poster
2 6119 Inside Elevator Poster
1 8883 Inside Elevator Poster
2 8883 Inside Elevator Poster
2 7560 Inside Elevator Poster
2 7560 Inside Elevator Poster
2 7560 Inside Elevator Poster
3 18900 Inside Elevator Poster
1 2600 Inside Elevator Poster
1 7043 Inside Elevator Poster
1 3900 Inside Elevator Poster
1 4608 Inside Elevator Poster
1 10725 Inside Elevator Poster
1 5056 Inside Elevator Poster
2 13000 Inside Elevator Poster
3 13585 Inside Elevator Poster
3 325000 Inside Elevator Poster
3 7634 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 11813 Inside Elevator Poster


2 3355 Inside Elevator Poster
2 3355 Inside Elevator Poster
2 6615 Inside Elevator Poster
2 2859 Inside Elevator Poster
2 2859 Inside Elevator Poster
2 8127 Inside Elevator Poster
2 8127 Inside Elevator Poster
2 7891 Inside Elevator Poster
2 7891 Inside Elevator Poster
2 6143 Inside Elevator Poster
2 6143 Inside Elevator Poster
7 2504 Inside Elevator Poster
3 11340 Inside Elevator Poster
4 15026 Inside Elevator Poster
3 22208 Inside Elevator Poster
3 11340 Inside Elevator Poster
6 380575 Inside Elevator Poster
6 380575 Inside Elevator Poster
2 3071 Inside Elevator Poster
2 13892 Inside Elevator Poster
2 7898 Inside Elevator Poster
1 6500 Inside Elevator Poster
3 11576 Inside Elevator Poster
2 7800 Inside Elevator Poster
1 567 Inside Elevator Poster
2 1134 Inside Elevator Poster
2 1701 Inside Elevator Poster
1 7020 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
3 14175 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
6 14175 Inside Elevator Poster
6 14175 Inside Elevator Poster
1 10046 Inside Elevator Poster
2 2079 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

1 1040 Inside Elevator Poster


2 2079 Inside Elevator Poster
1 1040 Inside Elevator Poster
2 2079 Inside Elevator Poster
1 1040 Inside Elevator Poster
1 1040 Inside Elevator Poster
2 5316 Inside Elevator Poster
2 5316 Inside Elevator Poster
4 12947 Inside Elevator Poster
2 6615 Inside Elevator Poster
3 6615 Inside Elevator Poster
2 6615 Inside Elevator Poster
2 10206 Inside Elevator Poster
2 10206 Inside Elevator Poster
3 15073 Inside Elevator Poster
1 3900 Inside Elevator Poster
3 25025 Inside Elevator Poster
9 93275 Inside Elevator Poster
2 16543 Inside Elevator Poster
2 14479 Inside Elevator Poster
2 8190 Inside Elevator Poster
2 9100 Inside Elevator Poster
1 3510 Inside Elevator Poster
2 13608 Inside Elevator Poster
2 13608 Inside Elevator Poster
2 6237 Inside Elevator Poster
7 15662 Inside Elevator Poster
2 10725 Inside Elevator Poster
12 73125 Inside Elevator Poster
2 73125 Inside Elevator Poster
1 5850 Inside Elevator Poster
2 6804 Inside Elevator Poster
2 5103 Inside Elevator Poster
2 5954 Inside Elevator Poster
3 8316 Inside Elevator Poster
2 11718 Inside Elevator Poster
2 11718 Inside Elevator Poster
3 25988 Inside Elevator Poster
2 5198 Inside Elevator Poster
1 520 Inside Elevator Poster
1 520 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 1937 Inside Elevator Poster


2 2315 Inside Elevator Poster
2 2835 Inside Elevator Poster
1 567 Inside Elevator Poster
1 567 Inside Elevator Poster
4 15120 Inside Elevator Poster
3 4914 Inside Elevator Poster
4 4914 Inside Elevator Poster
3 4914 Inside Elevator Poster
4 4914 Inside Elevator Poster
3 8411 Inside Elevator Poster
4 8411 Inside Elevator Poster
2 8978 Inside Elevator Poster
3 9686 Inside Elevator Poster
2 6804 Inside Elevator Poster
2 4631 Inside Elevator Poster
1 8125 Inside Elevator Poster
2 20800 Inside Elevator Poster
1 5200 Inside Elevator Poster
3 11700 Inside Elevator Poster
2 11340 Inside Elevator Poster
2 11340 Inside Elevator Poster
2 128700 Inside Elevator Poster
2 128700 Inside Elevator Poster
2 66300 Inside Elevator Poster
2 66300 Inside Elevator Poster
1 66300 Inside Elevator Poster
2 21762 Inside Elevator Poster
2 20800 Inside Elevator Poster
2 6500 Inside Elevator Poster
2 14300 Inside Elevator Poster
2 6143 Inside Elevator Poster
2 9875 Inside Elevator Poster
2 9875 Inside Elevator Poster
2 9875 Inside Elevator Poster
1 11700 Inside Elevator Poster
3 13325 Inside Elevator Poster
3 13325 Inside Elevator Poster
1 5005 Inside Elevator Poster
1 3900 Inside Elevator Poster
2 7313 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

4 29250 Inside Elevator Poster


3 11340 Inside Elevator Poster
3 11340 Inside Elevator Poster
1 3900 Inside Elevator Poster
1 8190 Inside Elevator Poster
1 5850 Inside Elevator Poster
1 5005 Inside Elevator Poster
4 421200 Inside Elevator Poster
8 514800 Inside Elevator Poster
1 6728 Inside Elevator Poster
2 3969 Inside Elevator Poster
2 3969 Inside Elevator Poster
2 3969 Inside Elevator Poster
3 10064 Inside Elevator Poster
3 10064 Inside Elevator Poster
2 7844 Inside Elevator Poster
2 7844 Inside Elevator Poster
2 7844 Inside Elevator Poster
4 177044 Inside Elevator Poster
2 177044 Inside Elevator Poster
2 13650 Inside Elevator Poster
2 13608 Inside Elevator Poster
2 13608 Inside Elevator Poster
5 25279 Inside Elevator Poster
5 25279 Inside Elevator Poster
5 25279 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
3 8033 Inside Elevator Poster
4 8033 Inside Elevator Poster
3 8033 Inside Elevator Poster
3 8033 Inside Elevator Poster
3 8033 Inside Elevator Poster
3 10395 Inside Elevator Poster
3 6473 Inside Elevator Poster
3 6473 Inside Elevator Poster
3 10773 Inside Elevator Poster
3 10773 Inside Elevator Poster
2 31610 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
3 8316 Inside Elevator Poster
3 9072 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 8316 Inside Elevator Poster


2 5292 Inside Elevator Poster
5 40625 Inside Elevator Poster
2 5906 Inside Elevator Poster
2 6308 Inside Elevator Poster
2 6308 Inside Elevator Poster
6 14175 Inside Elevator Poster
3 15120 Inside Elevator Poster
3 11813 Inside Elevator Poster
3 11813 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
3 10631 Inside Elevator Poster
2 1890 Inside Elevator Poster
2 12513 Inside Elevator Poster
3 11375 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
2 5150 Inside Elevator Poster
2 5150 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
2 5850 Inside Elevator Poster
2 11700 Inside Elevator Poster
2 10238 Inside Elevator Poster
2 35750 Inside Elevator Poster
2 9100 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
2 5150 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
2 6143 Inside Elevator Poster
2 116025 Inside Elevator Poster
1 11375 Inside Elevator Poster
2 5150 Inside Elevator Poster
1 11375 Inside Elevator Poster
2 4550 Inside Elevator Poster
3 71500 Inside Elevator Poster
3 35750 Inside Elevator Poster
2 11813 Inside Elevator Poster
2 6500 Inside Elevator Poster
2 14625 Inside Elevator Poster
1 4875 Inside Elevator Poster
2 5150 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

1 3640 Inside Elevator Poster


1 5688 Inside Elevator Poster
1 3413 Inside Elevator Poster
1 6825 Inside Elevator Poster
2 7796 Inside Elevator Poster
2 3640 Inside Elevator Poster
2 2599 Inside Elevator Poster
2 3260 Inside Elevator Poster
1 3119 Inside Elevator Poster
1 3119 Inside Elevator Poster
3 34125 Inside Elevator Poster
6 16065 Inside Elevator Poster
5 16065 Inside Elevator Poster
2 2835 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
2 9100 Inside Elevator Poster
2 7800 Inside Elevator Poster
2 5103 Inside Elevator Poster
7 65000 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Poster
2 2268 Outside Poster
2 2268 Outside Poster
1 756 Inside Poster
1 4253 Inside Poster
2 8033 Inside Poster
1 1890 Inside Poster
2 8033 Inside Poster
2 3308 Inside Poster
2 3166 Inside Poster
2 3969 Inside Poster
2 2126 Inside Poster
2 6143 Inside Poster
1 4253 Inside Poster
2 11860 Inside Poster
2 3875 Inside Poster
2 2268 Outside Poster
2 6804 Inside Poster
2 15026 Inside Poster
2 2268 Outside Poster
2 5292 Inside Poster
2 8222 Inside Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 2457 Inside Poster


1 756 Inside Poster
2 4725 Inside Poster
1 756 Inside Poster
17000 Outside Poster
2 16443 Inside Poster
3 4914 Inside Poster
2 16443 Inside Poster
2 1890 Inside Poster
3 5906 Inside Poster
2 3969 Inside Poster
2 3875 Inside Poster
2 3355 Inside Poster
2 3355 Inside Poster
2 3969 Inside Poster
3 5906 Inside Poster
2 2126 Inside Poster
1 4253 Inside Poster
1 756 Inside Poster
3 5292 Inside Poster
3 5906 Inside Poster
2 3969 Inside Poster
1 4253 Inside Poster
1 1229 Inside Poster
1 756 Inside Poster
2 756 Inside Poster
1 1890 Inside Poster
2 1890 Inside Poster
2 3355 Inside Poster
2 3875 Inside Poster
2 4819 Inside Poster
2 4819 Inside Poster
2 3355 Inside Poster
2 1890 Inside Poster
2 19188 Inside Poster
1 756 Inside Poster
4 8789 Inside Poster
2 3355 Inside Poster
3 5670 Inside Poster
2 3308 Inside Poster
6 3402 Inside Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 3402 Inside Poster


2 5245 Inside Poster
6 3402 Inside Poster
2 2504 Inside Poster
3 4914 Inside Poster
2 12143 Inside Poster
2 3875 Inside Poster
2 10064 Inside Poster
2 3308 Inside Poster
2 5292 Inside Poster
2 5245 Inside Poster
3 5906 Inside Poster
2 5812 Inside Poster
2 5717 Inside Poster
2 6426 Inside Poster
2 6757 Inside Poster
2 3827 Inside Poster
2 4678 Inside Poster
2 3827 Inside Poster
2 3827 Inside Poster
4 16538 Inside Elevator Poster
2 1418 Inside Elevator Poster
2 13703 Inside Elevator Poster
2 84000 Inside Elevator Poster
2 3969 Inside Elevator Poster
2 2552 Inside Elevator Poster
5 33075 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
3 6804 Inside Elevator Poster
3 5387 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
7 15180 Inside Elevator Poster
2 6000 Inside Elevator Poster
4 8033 Inside Elevator Poster
3 2504 Inside Elevator Poster
1 6840 Inside Elevator Poster
2 6521 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
3 28000 Inside Elevator Poster
2 1418 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 4536 Inside Elevator Poster


3 5670 Inside Elevator Poster
4 192000 Inside Elevator Poster
1 5400 Inside Elevator Poster
2 67200 Inside Elevator Poster
1 5400 Inside Elevator Poster
2 5812 Inside Elevator Poster
4 16632 Inside Elevator Poster
3 9592 Inside Elevator Poster
2 3206 Inside Elevator Poster
2 14400 Outside Elevator Poster
2 14400 Inside Elevator Poster
3 2646 Inside Elevator Poster
5 19136 Inside Elevator Poster
4 8505 Inside Elevator Poster
1 6300 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
2 5103 Inside Elevator Poster
4 3969 Inside Elevator Poster
2 9900 Inside Elevator Poster
2 9072 Inside Elevator Poster
3 28350 Inside Elevator Poster
1 5040 Inside Elevator Poster
2 12285 Inside Elevator Poster
2 32000 Inside Elevator Poster
4 6048 Inside Elevator Poster
3 8552 Inside Elevator Poster
3 23070 Inside Elevator Poster
1 3600 Inside Elevator Poster
4 8505 Inside Elevator Poster
5 17010 Inside Elevator Poster
5 87000 Inside Elevator Poster
2 5580 Inside Elevator Poster
7 156000 Inside Elevator Poster
6 5670 Inside Elevator Poster
2 3544 Inside Elevator Poster
6 3308 Inside Elevator Poster
2 10800 Inside Elevator Poster
5 24000 Inside Elevator Poster
2 19200 Inside Elevator Poster
6 54000 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 18000 Inside Elevator Poster


6 120000 Inside Elevator Poster
3 1323 Inside Elevator Poster
5 19690 Inside Elevator Poster
6 5103 Inside Elevator Poster
3 81200 Inside Elevator Poster
4 10206 Inside Elevator Poster
3 7560 Inside Elevator Poster
1 4400 Inside Elevator Poster
3 10395 Inside Elevator Poster
3 40000 Inside Elevator Poster
2 9600 Inside Elevator Poster
4 30000 Inside Elevator Poster
2 5103 Inside Elevator Poster
3 34200 Inside Elevator Poster
1 4800 Inside Elevator Poster
6 7088 Inside Elevator Poster
6 5670 Inside Elevator Poster
5 87000 Inside Elevator Poster
1 10800 Inside Elevator Poster
5 57000 Inside Elevator Poster
5 33075 Inside Elevator Poster
1 4960 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
3 6379 Inside Elevator Poster
5 11813 Inside Elevator Poster
2 13703 Inside Elevator Poster
6 95200 Inside Elevator Poster
4 10301 Inside Elevator Poster
1 4400 Inside Elevator Poster
2 13230 Inside Elevator Poster
3 25988 Inside Elevator Poster
2 6600 Inside Elevator Poster
4 3071 Inside Elevator Poster
2 14175 Inside Elevator Poster
2 6000 Inside Elevator Poster
2 8400 Inside Elevator Poster
2 13200 Inside Elevator Poster
1 6000 Inside Elevator Poster
5 66360 Inside Elevator Poster
1 4000 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

1 2800 Inside Elevator Poster


1 1134 Inside Elevator Poster
12285 Outside Elevator Poster
2 1134 Inside Elevator Poster
2 11200 Inside Elevator Poster
1 4800 Inside Elevator Poster
6 10395 Inside Elevator Poster
8 10725 Inside Elevator Poster
3 7088 Inside Elevator Poster
1 6300 Inside Elevator Poster
4 8033 Inside Elevator Poster
3 6757 Inside Elevator Poster
3 30000 Inside Elevator Poster
3 10868 Inside Elevator Poster
4 5670 Inside Elevator Poster
9 15971 Inside Elevator Poster
51000 Outside Elevator Poster
3 10206 Inside Elevator Poster
5 11813 Inside Elevator Poster
3 8505 Inside Elevator Poster
2 6804 Inside Elevator Poster
2 2835 Inside Elevator Poster
2 3544 Inside Elevator Poster
3 6143 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
1 6804 Inside Elevator Poster
6 5670 Inside Elevator Poster
2 12285 Inside Elevator Poster
2 7000 Inside Elevator Poster
4 11907 Inside Elevator Poster
6 162000 Inside Elevator Poster
2 8250 Inside Elevator Poster
3 1985 Inside Elevator Poster
1 4500 Inside Elevator Poster
1 6521 Inside Elevator Poster
5 33075 Inside Elevator Poster
10868 Outside Elevator Poster
2 10800 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
3 6379 Inside Elevator Poster
2 7200 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

1 14400 Inside Elevator Poster


3 8269 Inside Elevator Poster
2 9000 Inside Elevator Poster
4 42000 Inside Elevator Poster
3 4678 Inside Elevator Poster
1 8000 Inside Elevator Poster
1 1134 Inside Elevator Poster
13703 Outside Elevator Poster
2 14400 Inside Elevator Poster
3 14175 Inside Elevator Poster
6 10868 Inside Elevator Poster
7 96000 Inside Elevator Poster
13703 Outside Elevator Poster
4 14884 Inside Elevator Poster
3 7796 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
2 10868 Inside Elevator Poster
2 6000 Inside Elevator Poster
3686 Outside Elevator Poster
2 3402 Inside Elevator Poster
2 2126 Inside Elevator Poster
2 7000 Inside Elevator Poster
5 33075 Inside Elevator Poster
4 36000 Inside Elevator Poster
2 10301 Inside Elevator Poster
3 14175 Inside Elevator Poster
1 14400 Outside Elevator Poster
2 3638 Inside Elevator Poster
3 3638 Inside Elevator Poster
4 7560 Inside Elevator Poster
4 39000 Inside Elevator Poster
1 3780 Inside Elevator Poster
2 12285 Inside Elevator Poster
7 75000 Inside Elevator Poster
2 9214 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
3 13000 Inside Elevator Poster
1 4200 Inside Elevator Poster
4 14742 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
4 4253 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 1229 Inside Elevator Poster


5 33075 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
4 6143 Inside Elevator Poster
5 51000 Inside Elevator Poster
2 30000 Inside Elevator Poster
2 10000 Inside Elevator Poster
3 6804 Inside Elevator Poster
1 6804 Inside Elevator Poster
4 14884 Inside Elevator Poster
2 9214 Inside Elevator Poster
2 23800 Inside Elevator Poster
2 5765 Inside Elevator Poster
2 11907 Inside Elevator Poster
4 5670 Inside Elevator Poster
5 19136 Inside Elevator Poster
4 12285 Inside Elevator Poster
2 3402 Inside Elevator Poster
2 5481 Inside Elevator Poster
6 2835 Inside Elevator Poster
2 11000 Inside Elevator Poster
3 5387 Inside Elevator Poster
2 2835 Inside Elevator Poster
1 5886 Inside Elevator Poster
4 9923 Inside Elevator Poster
3 6757 Inside Elevator Poster
6 112000 Inside Elevator Poster
3 43200 Inside Elevator Poster
4 7938 Inside Elevator Poster
4 11813 Inside Elevator Poster
3 27200 Inside Elevator Poster
4 8505 Inside Elevator Poster
1 6300 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
3 7796 Inside Elevator Poster
3 10631 Inside Elevator Poster
3 5387 Inside Elevator Poster
5 17010 Inside Elevator Poster
4 9923 Inside Elevator Poster
2 8000 Inside Elevator Poster
8 31894 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 32000 Inside Elevator Poster


3686 Outside Elevator Poster
3 9923 Inside Elevator Poster
4 10301 Inside Elevator Poster
2 3969 Inside Elevator Poster
2 3544 Inside Elevator Poster
2 4800 Inside Elevator Poster
9 15971 Inside Elevator Poster
4 32000 Inside Elevator Poster
2 14400 Inside Elevator Poster
3 14175 Inside Elevator Poster
2 14000 Inside Elevator Poster
6 135000 Inside Elevator Poster
4 9923 Inside Elevator Poster
2 9600 Inside Elevator Poster
2 6048 Inside Elevator Poster
3 5812 Inside Elevator Poster
2 9072 Inside Elevator Poster
6 5670 Inside Elevator Poster
2 6000 Inside Elevator Poster
3686 Outside Elevator Poster
3 8978 Inside Elevator Poster
2 5103 Inside Elevator Poster
2 6400 Inside Elevator Poster
2 8000 Inside Elevator Poster
2 2504 Inside Elevator Poster
2 14175 Inside Elevator Poster
6 3024 Inside Elevator Poster
3 18900 Inside Elevator Poster
5 66000 Inside Elevator Poster
5 15593 Inside Elevator Poster
2 2352 Inside Elevator Poster
5 116000 Inside Elevator Poster
2 12000 Inside Elevator Poster
2 6237 Inside Elevator Poster
2 5198 Inside Elevator Poster
3 14648 Inside Elevator Poster
1 7678 Inside Elevator Poster
1 1512 Inside Elevator Poster
11 15971 Inside Elevator Poster
3 16800 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 9214 Inside Elevator Poster


13703 Outside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
1 6000 Inside Elevator Poster
4 60000 Inside Elevator Poster
3 34000 Inside Elevator Poster
2 7560 Inside Elevator Poster
2 1890 Inside Elevator Poster
3 3638 Inside Elevator Poster
3 17719 Inside Elevator Poster
1 6160 Inside Elevator Poster
2 1512 Inside Elevator Poster
1 5400 Inside Elevator Poster
7 108000 Inside Elevator Poster
3 3308 Inside Elevator Poster
2 2835 Inside Elevator Poster
1 1920 Inside Elevator Poster
2 1418 Inside Elevator Poster
4 16538 Inside Elevator Poster
4 6048 Inside Elevator Poster
3 9592 Inside Elevator Poster
2 9000 Inside Elevator Poster
2 2977 Inside Elevator Poster
2 6600 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
3 5528 Inside Elevator Poster
2 24000 Inside Elevator Poster
2 8400 Inside Elevator Poster
2 27000 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
3 64800 Inside Elevator Poster
4 2552 Inside Elevator Poster
1 1890 Inside Elevator Poster
3 6048 Inside Elevator Poster
3 36000 Inside Elevator Poster
3 6237 Inside Elevator Poster
2 9072 Inside Elevator Poster
3 10395 Inside Elevator Poster
4 22349 Inside Elevator Poster
6 14884 Inside Elevator Poster
6 13703 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 7796 Inside Elevator Poster


2 10395 Inside Elevator Poster
1 6521 Inside Elevator Poster
4 22000 Inside Elevator Poster
4 79800 Inside Elevator Poster
2 1087 Inside Elevator Poster
4 8883 Inside Elevator Poster
2 1985 Inside Elevator Poster
2 19200 Inside Elevator Poster
3 8505 Inside Elevator Poster
3 7088 Inside Elevator Poster
2 7200 Inside Elevator Poster
2 2126 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
2 8400 Inside Elevator Poster
2 6300 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
1 3520 Inside Elevator Poster
8 156000 Inside Elevator Poster
6 10301 Inside Elevator Poster
3 4253 Inside Elevator Poster
3 6143 Inside Elevator Poster
3 9545 Inside Elevator Poster
5 112000 Inside Elevator Poster
2 2646 Inside Elevator Poster
3 3071 Inside Elevator Poster
4 43200 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
4 26724 Inside Elevator Poster
2 2835 Inside Elevator Poster
3 17719 Inside Elevator Poster
2 8100 Inside Elevator Poster
2 1134 Inside Elevator Poster
2 7800 Inside Elevator Poster
3 10631 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 13230 Inside Elevator Poster
4 8883 Inside Elevator Poster
5 33075 Inside Elevator Poster
2 16500 Inside Elevator Poster
2 2835 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

1 4500 Inside Elevator Poster


2 10000 Inside Elevator Poster
2 16800 Inside Elevator Poster
2 9214 Inside Elevator Poster
2 8033 Inside Elevator Poster
5 96000 Inside Elevator Poster
5 27200 Inside Elevator Poster
5 33075 Inside Elevator Poster
3 12000 Inside Elevator Poster
1 12000 Inside Elevator Poster
2 12000 Inside Elevator Poster
3 36000 Inside Elevator Poster
2 9072 Inside Elevator Poster
3 64800 Inside Elevator Poster
5 17010 Inside Elevator Poster
4 84000 Inside Elevator Poster
2 10000 Inside Elevator Poster
2 12285 Inside Elevator Poster
5 100000 Inside Elevator Poster
2 13200 Inside Elevator Poster
4 14648 Inside Elevator Poster
1 10000 Inside Elevator Poster
2 7678 Inside Elevator Poster
2 5434 Inside Elevator Poster
4 100800 Inside Elevator Poster
13703 Outside Elevator Poster
4 4253 Inside Elevator Poster
1 4230 Inside Elevator Poster
2 10400 Inside Elevator Poster
2 9000 Inside Elevator Poster
1 1134 Inside Elevator Poster
2 15000 Inside Elevator Poster
6 14881 Inside Elevator Poster
2 6300 Inside Elevator Poster
4 10868 Inside Elevator Poster
3 6757 Inside Elevator Poster
3 25988 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
4 5670 Inside Elevator Poster
2 9600 Inside Elevator Poster
4 8505 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 12000 Inside Elevator Poster


1 60000 Inside Elevator Poster
1 4200 Inside Elevator Poster
2 6000 Inside Elevator Poster
3 15120 Inside Elevator Poster
5 15593 Inside Elevator Poster
4 14884 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
3 18144 Inside Elevator Poster
4 7088 Inside Elevator Poster
3 6000 Inside Elevator Poster
3 9923 Inside Elevator Poster
2 15000 Inside Elevator Poster
3 4253 Inside Elevator Poster
1 3780 Inside Elevator Poster
1 6000 Inside Elevator Poster
2 67200 Inside Elevator Poster
5 11340 Inside Elevator Poster
4 75000 Inside Elevator Poster
5 19136 Inside Elevator Poster
1 2700 Inside Elevator Poster
1 1824 Inside Elevator Poster
2 1323 Inside Elevator Poster
2 5600 Inside Elevator Poster
4 26460 Inside Elevator Poster
2 6000 Inside Elevator Poster
2 14000 Inside Elevator Poster
2 2126 Inside Elevator Poster
2 36000 Inside Elevator Poster
6 14884 Inside Elevator Poster
1 3520 Inside Elevator Poster
6 5670 Inside Elevator Poster
1 1890 Inside Elevator Poster
1 1701 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
2 2268 Inside Elevator Poster
5670 Outside Elevator Poster
4 22349 Inside Elevator Poster
2 13703 Inside Elevator Poster
1 5400 Inside Elevator Poster
5 11340 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 4253 Inside Elevator Poster


2 3638 Inside Elevator Poster
1 4000 Inside Elevator Poster
10868 Outside Elevator Poster
3 34200 Inside Elevator Poster
2 4442 Inside Elevator Poster
3 8064 Inside Elevator Poster
5 4678 Inside Elevator Poster
2 24000 Inside Elevator Poster
2 8280 Inside Elevator Poster
2 10800 Inside Elevator Poster
2 1890 Inside Elevator Poster
2 10868 Inside Elevator Poster
4 15593 Inside Elevator Poster
8 23389 Inside Elevator Poster
2 8033 Inside Elevator Poster
2 3780 Inside Elevator Poster
3 3402 Inside Elevator Poster
4 10395 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
5 11340 Inside Elevator Poster
3 18900 Inside Elevator Poster
2 10395 Inside Elevator Poster
27200 Outside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 5600 Inside Elevator Poster
3 6521 Inside Elevator Poster
2 2552 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
2 3686 Inside Elevator Poster
4 4536 Inside Elevator Poster
2 3554 Inside Elevator Poster
1 6400 Inside Elevator Poster
3 5103 Inside Elevator Poster
1 108000 Inside Elevator Poster
7 3308 Inside Elevator Poster
1 6400 Inside Elevator Poster
2 3071 Inside Elevator Poster
2 9000 Inside Elevator Poster
12285 Outside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 7560 Inside Elevator Poster


2 8033 Inside Elevator Poster
2 13703 Inside Elevator Poster
2 13703 Inside Elevator Poster
1 3780 Inside Elevator Poster
3 8930 Inside Elevator Poster
4 9923 Inside Elevator Poster
3 28800 Inside Elevator Poster
2 7938 Inside Elevator Poster
2 20554 Inside Elevator Poster
4 21499 Inside Elevator Poster
3 5103 Inside Elevator Poster
3 10868 Inside Elevator Poster
2 2700 Inside Elevator Poster
1 6000 Inside Elevator Poster
2 9000 Inside Elevator Poster
6 9072 Inside Elevator Poster
3 15120 Inside Elevator Poster
1 4500 Inside Elevator Poster
6 18900 Inside Elevator Poster
4 6048 Inside Elevator Poster
5 33075 Inside Elevator Poster
2 3686 Inside Elevator Poster
12285 Outside Elevator Poster
3 15120 Inside Elevator Poster
2 24000 Inside Elevator Poster
1 6804 Inside Elevator Poster
5 57000 Inside Elevator Poster
3 13608 Inside Elevator Poster
2 1512 Inside Elevator Poster
4 8883 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
8 31894 Inside Elevator Poster
60000 Outside Elevator Poster
4 7560 Inside Elevator Poster
3 1323 Inside Elevator Poster
1 4200 Inside Elevator Poster
3 40000 Inside Elevator Poster
2 6804 Inside Elevator Poster
13703 Outside Elevator Poster
5 6048 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

11340 Outside Elevator Poster


2 4253 Inside Elevator Poster
2 46800 Inside Elevator Poster
6 14081 Inside Elevator Poster
5 11813 Inside Elevator Poster
4 7560 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
1 15000 Inside Elevator Poster
4 5670 Inside Elevator Poster
2 5292 Inside Elevator Poster
5 7088 Inside Elevator Poster
7 75000 Inside Elevator Poster
2 6379 Inside Elevator Poster
2 17719 Inside Elevator Poster
4 8883 Inside Elevator Poster
1 6400 Inside Elevator Poster
1 4000 Inside Elevator Poster
3 5339 Inside Elevator Poster
2 28800 Inside Elevator Poster
1 4800 Inside Elevator Poster
5 11340 Inside Elevator Poster
3 4820 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
4 26000 Inside Elevator Poster
2 6600 Inside Elevator Poster
3 10800 Inside Elevator Poster
1 6400 Inside Elevator Poster
2 11000 Inside Elevator Poster
3 7938 Inside Elevator Poster
2 8033 Inside Elevator Poster
4 21499 Inside Elevator Poster
2 6000 Inside Elevator Poster
2 24000 Inside Elevator Poster
4 12285 Inside Elevator Poster
3 3308 Inside Elevator Poster
2 24000 Inside Elevator Poster
4 48000 Inside Elevator Poster
3 2504 Inside Elevator Poster
4 9923 Inside Elevator Poster
2 6946 Inside Elevator Poster
3 40800 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 5434 Inside Elevator Poster


2 5400 Inside Elevator Poster
5 15593 Inside Elevator Poster
3 7796 Inside Elevator Poster
2 5434 Inside Elevator Poster
2 3686 Inside Elevator Poster
2 8000 Inside Elevator Poster
2 10395 Inside Elevator Poster
1 6400 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
1 3780 Inside Elevator Poster
1 11200 Inside Elevator Poster
2 6160 Inside Elevator Poster
2 4960 Inside Elevator Poster
2 2079 Inside Elevator Poster
2 32000 Inside Elevator Poster
2 3308 Inside Elevator Poster
2 4253 Inside Elevator Poster
2 9000 Inside Elevator Poster
2 32000 Inside Elevator Poster
3 13703 Inside Elevator Poster
2 24000 Inside Elevator Poster
3 6048 Inside Elevator Poster
3 6521 Inside Elevator Poster
3 25988 Inside Elevator Poster
2 3402 Inside Elevator Poster
2 17719 Inside Elevator Poster
2 7938 Inside Elevator Poster
2 10000 Inside Elevator Poster
4 9923 Inside Elevator Poster
1 6300 Inside Elevator Poster
1 4200 Inside Elevator Poster
3 10868 Inside Elevator Poster
2 3686 Inside Elevator Poster
6 55200 Inside Elevator Poster
2 8000 Inside Elevator Poster
6 6426 Inside Elevator Poster
4 9261 Inside Elevator Poster
2 9600 Inside Elevator Poster
3 7560 Inside Elevator Poster
2 16632 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

112000 Outside Elevator Poster


1 3200 Inside Elevator Poster
2 37800 Inside Elevator Poster
2 10000 Inside Elevator Poster
2 8360 Inside Elevator Poster
3 3780 Inside Elevator Poster
4 11907 Inside Elevator Poster
1 8400 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
4 12758 Inside Elevator Poster
3 5198 Inside Elevator Poster
12285 Outside Elevator Poster
3 7088 Inside Elevator Poster
5 28350 Inside Elevator Poster
2 9600 Inside Elevator Poster
1 3600 Inside Elevator Poster
16000 Outside Elevator Poster
5 30000 Inside Elevator Poster
2 2552 Inside Elevator Poster
3 13703 Inside Elevator Poster
4 66000 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
2 24000 Inside Elevator Poster
4 36000 Inside Elevator Poster
1 6237 Inside Elevator Poster
4 20412 Inside Elevator Poster
5 33075 Inside Elevator Poster
3 1843 Inside Elevator Poster
3 7796 Inside Elevator Poster
4 2835 Inside Elevator Poster
3 8505 Inside Elevator Poster
4 11907 Inside Elevator Poster
1 5000 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
3 8505 Inside Elevator Poster
2 10800 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
2 15000 Inside Elevator Poster
3 7796 Inside Elevator Poster
4 14884 Inside Elevator Poster
2 4489 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 19200 Inside Elevator Poster


2 7200 Inside Elevator Poster
2 30000 Inside Elevator Poster
6 7200 Inside Elevator Poster
1 17500 Inside Elevator Poster
4 11671 Inside Elevator Poster
4 15356 Inside Elevator Poster
4 15356 Inside Elevator Poster
5 12285 Inside Elevator Poster
4 12285 Inside Elevator Poster
2 5198 Inside Elevator Poster
2 5198 Inside Elevator Poster
2 16538 Inside Elevator Poster
3 16538 Inside Elevator Poster
2 11813 Inside Elevator Poster
2 11813 Inside Elevator Poster
3 12285 Inside Elevator Poster
3 10868 Inside Elevator Poster
3 10868 Inside Elevator Poster
3 7796 Inside Elevator Poster
3 7796 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
6 22680 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
3 51000 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
2 7000 Inside Elevator Poster
3 28000 Inside Elevator Poster
2 6400 Inside Elevator Poster
6 216000 Inside Elevator Poster
1 6400 Inside Elevator Poster
4 15215 Inside Elevator Poster
4 13041 Inside Elevator Poster
6 15000 Inside Elevator Poster
4 7000 Inside Elevator Poster
1 28000 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
13 162000 Inside Elevator Poster
1 12758 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

2 30000 Inside Elevator Poster


2 6000 Inside Elevator Poster
3 4820 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
4 7702 Inside Elevator Poster
3 7702 Inside Elevator Poster
4 12285 Inside Elevator Poster
6 12758 Inside Elevator Poster
1 6615 Inside Elevator Poster
2 10206 Inside Elevator Poster
4 4800 Inside Elevator Poster
3 11718 Inside Elevator Poster
3 11340 Inside Elevator Poster
2 5198 Inside Elevator Poster
2 7200 Inside Elevator Poster
2 11200 Inside Elevator Poster
2 58800 Inside Elevator Poster
2 5600 Inside Elevator Poster
5 11340 Inside Elevator Poster
3 8505 Inside Elevator Poster
3 8505 Inside Elevator Poster
5 6426 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
3 10206 Inside Elevator Poster
3 36000 Inside Elevator Poster
6 102000 Inside Elevator Poster
6 102000 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
5 16538 Inside Elevator Poster
4 17010 Inside Elevator Poster
2 11813 Inside Elevator Poster
2 11813 Inside Elevator Poster
3 9923 Inside Elevator Poster
6 6804 Inside Elevator Poster
2 9686 Inside Elevator Poster
2 10395 Inside Elevator Poster
4 14884 Inside Elevator Poster
4 14884 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

3 12474 Inside Elevator Poster


5 15593 Inside Elevator Poster
5 15593 Inside Elevator Poster
2 6615 Inside Elevator Poster
2 6615 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
6 9450 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
3 5670 Inside Elevator Poster
2 3024 Inside Elevator Poster
2 3024 Inside Elevator Poster
2 3024 Inside Elevator Poster
2 3024 Inside Elevator Poster
3 10584 Inside Elevator Poster
2 11907 Inside Elevator Poster
2 8505 Inside Elevator Poster
2 8505 Inside Elevator Poster
4 8505 Inside Elevator Poster
5 72000 Inside Elevator Poster
4 22000 Inside Elevator Poster
8 60000 Inside Elevator Poster
2 136000 Inside Elevator Poster
2 10584 Inside Elevator Poster
4 9545 Inside Elevator Poster
2 7560 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
2 7088 Inside Elevator Poster
2 7000 Inside Elevator Poster
2 7200 Inside Elevator Poster
4 7938 Inside Elevator Poster
2 4961 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
6 5670 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
3 9450 Inside Elevator Poster
4 9497 Inside Elevator Poster
6 9497 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

4 28350 Inside Elevator Poster


4 15309 Inside Elevator Poster
4 15309 Inside Elevator Poster
4 9450 Inside Elevator Poster
3 3308 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
3 16538 Inside Elevator Poster
5 16538 Inside Elevator Poster
2 4489 Inside Elevator Poster
2 4489 Inside Elevator Poster
2 4489 Inside Elevator Poster
2 4489 Inside Elevator Poster
4 28350 Inside Elevator Poster
8 216000 Inside Elevator Poster
2 6048 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
3 5481 Inside Elevator Poster
5 5481 Inside Elevator Poster
1 6400 Inside Elevator Poster
3 14033 Inside Elevator Poster
3 14033 Inside Elevator Poster
3 14033 Inside Elevator Poster
3 14175 Inside Elevator Poster
5 11813 Inside Elevator Poster
3 11813 Inside Elevator Poster
3 13561 Inside Elevator Poster
2 8979 Inside Elevator Poster
3 9923 Inside Elevator Poster
5 11907 Inside Elevator Poster
4 14175 Inside Elevator Poster
5 14175 Inside Elevator Poster
3 7560 Inside Elevator Poster
3 7560 Inside Elevator Poster
3 7560 Inside Elevator Poster
3 7560 Inside Elevator Poster
6 14175 Inside Elevator Poster
6 14175 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

4 30000 Inside Elevator Poster


3 16538 Inside Elevator Poster
5 30524 Inside Elevator Poster
5 30524 Inside Elevator Poster
5 30524 Inside Elevator Poster
4 30524 Inside Elevator Poster
4 30524 Inside Elevator Poster
3 19751 Inside Elevator Poster
3 19751 Inside Elevator Poster
2 11813 Inside Elevator Poster
3 14033 Inside Elevator Poster
3 14033 Inside Elevator Poster
6 116000 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
2 58800 Inside Elevator Poster
2 6400 Inside Elevator Poster
2 3200 Inside Elevator Poster
2 15000 Inside Elevator Poster
5 64000 Inside Elevator Poster
4 8269 Inside Elevator Poster
2 9450 Inside Elevator Poster
2 6615 Inside Elevator Poster
2 4725 Inside Elevator Poster
1 4725 Inside Elevator Poster
3 14175 Inside Elevator Poster
1 4725 Inside Elevator Poster
5 11813 Inside Elevator Poster
3 11813 Inside Elevator Poster
3 30000 Inside Elevator Poster
6 12000 Inside Elevator Poster
2 5670 Inside Elevator Poster
4 16000 Inside Elevator Poster
2 59400 Inside Elevator Poster
2 8000 Inside Elevator Poster
2 12000 Inside Elevator Poster
3 43200 Inside Elevator Poster
2 13500 Inside Elevator Poster
3 30000 Inside Elevator Poster
2 6880 Inside Elevator Poster
4 23800 Inside Elevator Poster
4 22822 Inside Elevator Poster
Số thang có thiết bị Lượt xem Loại thiết bị
Khu vực (Area)
(Lifts available) (Views) (Device)

4 26791 Inside Elevator Poster


4 26791 Inside Elevator Poster
4 22822 Inside Elevator Poster
2 13500 Inside Poster
3 24000 Inside Poster
1 30000 Inside Poster
3 5717 Inside Poster
3 6379 Inside Poster
2 12000 Inside Poster
3 5717 Inside Poster
1 9800 Inside Poster
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48


Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ BĐS Khải Hoàn), Massage 4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
4 48
Cấm phát sản phẩm nhạy cảm & BVS 6 72
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Bình Minh), phòng GYM 6 72
4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm bank (trừ BIDV) 2 24
4 48
2 24
4 48
4 48
3 36
2 24
Cấm BĐS(trừ Novaland) 4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72
4 48
6 72
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS (trừ SSG land), TTTM, GYM 10 120


6 72
4 48
16 192
6 72
4 48
4 48
8 96
2 24
Cấm bệnh viện (trừ Phước An) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ cty CP DV quản lý BĐS Hoàng Anh) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 7 84
4 48
6 72
Cấm khách sạn, BĐS (trừ Ascott) 4 48
2 24
2 24
Cấm BĐS(trừ Novaland) 10 120
4 48
4 48
4 48
6 72
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 10 120
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Địa ốc Sacom) 8 96
Cấm BĐS(trừ Novaland) 8 96
4 48
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Quốc Cường Gia Lai) 8 96
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS (trừ cty Cp SSG) 8 96


9 108
8 96
4 48
16 192
Cấm bank (trừ Pvcom bank) 4 48
6 72
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ cty CP DV quản lý BĐS Hoàng Anh) 4 48
4 48
Quảng cáo BVS, rượu bia. 6 72
10 120
4 48
4 48
4 48
2 24
Cấm BĐS, vp cho thuê, khách sạn (trừ The Ascott) 4 48
8 96
4 48
6 72
4 48
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 6 72
Cấm BĐS (trừ Bình Minh), phòng GYM 6 72
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 6 72
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
2 24
Sp nhạy cảm 6 72
8 96
6 72
4 48
4 48
2 24
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

9 108
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Trailer phim kinh dị 2 24
1 12
6 72
rcontinental, BVS (hình gói băng hoặc hình ảnh đơn giản thì được, nhưng hình miếng băng lẻ thì không
24 được), nội288
dung kinh doanh về BUS
Trailer phim kinh dị 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
8 96
Cấm BĐS (trừ Kepple Land) 4 48
cấm bia (trừ Sagota), nước giải khát 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
Cấm bank (trừ pvcom bank) 4 48
4 48
2 24
4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
2 24
4 48
4 48
3 36
4 48
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ cty cp đầu tư và xd công trình 557) 6 72
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ cty Thành Trường Lộc) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phát Đạt) 12 144
4 48
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72


Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 8 96
4 48
4 48
4 48
6 72
4 48
6 72
Thép 2 24
Cấm BĐS (trừ Deawon) 8 96
12 144
2 24
Cấm yến sào (trừ yến sào Hải Nam) 2 24
Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72
4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
6 72
4 48
4 48
6 72
Cấm BĐS (Trừ Địa ốc Fico-Tổng cty VLXD Số 1) 6 72
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ cty Thành Trường Lộc) 4 48
Sp nhạy cảm 6 72
4 48
9 108
4 48
4 48
4 48
Cấm bank (trừ Vietcapital bank), qc BVS 8 96
8 96
4 48
Cấm bảo hiểm (trừ Hawalife) 4 48
Cấm BĐS (trừ Gamuda land HCMC) 4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
16 192
6 72
4 48
Cấm bảo hiểm (trừ Bảo Mình) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72
Cấm phát cùng ngành viễn thông (internet, FPT, mobiphone, viettel, CMC telecom,...) 2 24
4 48
6 72
Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72
4 48
Cấm bank (trừ Đông Á) 4 48
Trailer phim kinh dị 2 24
4 48
Cấm BĐS (trừ Coteccons) 6 72
4 48
3 36
4 48
4 48
8 96
4 48
6 72
4 48
Cấm BĐS (trừ Deawon) 8 96
h ảnh máy lạnh (trừ Ree tech), BVS (hình gói băng hoặc hình ảnh đơn giản thì được, nhưng hình miếng
12 băng lẻ thì144
không được)
4 48
3 36
3 36
8 96
4 48
5 60
4 48
4 48
2 24
4 48
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

6 72
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
8 96
4 48
quảng cáo BĐS (trừ BĐS OKAMURA SANYO) 2 24
Cấm BĐS (trừ cty Cp SSG) 6 72
8 96
6 72
4 48
Cấm trường học, bank (trừ Sacombank, SG academy) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Địa Ốc Phú Long) 8 96
2 24
4 48
4 48
quảng cáo BĐS (trừ BĐS OKAMURA SANYO) 2 24
2 24
Cấm BĐS, (trừ Vietcomreal) 4 48
Cấm BĐS (trừ cty CP DV quản lý BĐS Hoàng Anh) 4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ cty CP DV quản lý BĐS Hoàng Anh) 4 48
8 96
4 48
4 48
4 48
4 48
Trường anh ngữ 4 48
4 48
2 24
4 48
Cấm BĐS (trừ BĐS Khải Hoàn), Massage 4 48
4 48
4 48
h ảnh máy lạnh (trừ Ree tech), BVS (hình gói băng hoặc hình ảnh đơn giản thì được, nhưng hình miếng
12 băng lẻ thì144
không được)
4 48
2 24
Cấm BĐS (trừ SSG land), TTTM, GYM 8 96
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48


6 72
6 72
Cấm BĐS (trừ Hòa Bình, Tiến Phát, Okamura Sanyo) 2 24
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72
4 48
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
8 96
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
8 96
4 48
2 24
2 24
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 6 72
4 48
6 72
Cấm Sơn (trừ Galaxy) 4 48
8 96
Cấm BĐS (trừ Bình Minh), phòng GYM 2 24
6 72
3 36
4 48
4 48
8 96
8 96
2 24
Cấm BĐS (trừ Gamuda land HCMC) 4 48
4 48
h ảnh máy lạnh (trừ Ree tech), BVS (hình gói băng hoặc hình ảnh đơn giản thì được, nhưng hình miếng
6 băng lẻ thì72
không được)
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Bình Minh), phòng GYM 2 24
4 48
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
4 48
2 24
2 24
6 72
2 24
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
Cấm BĐS (trừ Phát Đạt) 12 144
4 48
2 24
4 48
Cấm bank (trừ vietcombank), bia (trừ Heineken, larue, tiger), sp nhạy cảm (nội y, bvs,...) 24 288
Trailer phim kinh dị 2 24
6 72
2 24
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 4 48
8 96
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
2 24
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Địa Ốc Phú Long) 8 96
Cấm bank (trừ Kienlong Bank), 8 96
nhạy cảm (BVS, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nội y ..) 4 48
4 48
6 72
Cấm BĐS(trừ Novaland) 7 84
6 72
6 72
4 48
4 48
4 48
8 96
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 6 72
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48


Cấm bank (trừ Nam Á) 12 144
2 24
4 48
4 48
4 48
Cấm qc trung tâm điện máy ( trừ Nguyễn Kim) 4 48
Cấm BĐS (trừ Hòa Bình, Tiến Phát, Okamura Sanyo) 4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 4 48
Cấm BĐS (trừ cty Thành Trường Lộc) 4 48
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Tài Nguyen Vinatex) 4 48
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
2 24
4 48
Cấm Ngân hàng (trừ Shinhanbank) 10 120
4 48
6 72
9 108
6 72
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
Cấm bank (trừ Kienlong Bank), 8 96
nhạy cảm (BVS, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nội y ..) 4 48
Trailer phim kinh dị 2 24
2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
2 24
2 24
6 72
4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
3 36
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
Cấm BĐS 4 48
6 72
4 48
2 24
4 48
4 48
Cấm Rượu, bia, thuốc lá 8 96
1 12
4 48
12 144
4 48
8 96
8 96
6 72
cấm phát quảng cáo cty du lịch trừ Cty Du lịch Saigon M.I.C.E 2 24
Cấm BĐS(trừ Novaland) 10 120
4 48
2 24
4 48
2 24
Cấm BĐS (trừ cty CP DV quản lý BĐS Hoàng Anh) 4 48
1 12
Cấm BĐS (trừ Kepple Land) 4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 4 48
4 48
4 48
9 108
Cấm BĐS(trừ Novaland) 4 48
4 48
4 48
8 96
Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72
5 60
2 24
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ cty Thành Trường Lộc) 4 48
4 48
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS, vp cho thuê, khách sạn (trừ The Ascott) 4 48


4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
8 96
6 72
6 72
Cấm BĐS (trừ Maple tree) 24 288
Cấm BĐS(trừ Novaland) 4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ cty Cp BĐS Bình Thiên Ân) 3 36
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm bank (trừ vietinbank) 10 120
2 24
4 48
10 120
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
6 72
4 48
4 48
4 48
4 48
8 96
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Nam Long) 6 72
2 24
2 24
6 72
Cấm BĐS, vp cho thuê, khách sạn (trừ The Ascott) 4 48
Cấm BĐS (trừ cty Cp BĐS Bình Thiên Ân) 3 36
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
2 24
8 96
Cấm phát qc nhạy cảm, băng vệ sinh, nội y,... 6 72
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

6 72
4 48
Cấm BĐS (trừ Kepple Land) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
6 72
Cấm BĐS (trừ cty Thành Trường Lộc) 4 48
4 48
Cấm bank (trừ BIDV) 4 48
4 48
4 48
Trailer phim kinh dị 2 24
4 48
4 48
4 48
4 48
ẩm từ sữa (nước trái cây, yaourt, sữa chua, váng sữa, kem,...) hình ảnh liên quan đến thực phẩm; phòng
8 khám (trừ96phòng khám An Khang)
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Deawon) 8 96
4 48
6 72
6 72
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 10 120
4 48
4 48
6 72
2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
6 72
2 24
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Gamuda land HCMC) 4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
4 48
Cấm phát qc xăng dầu, sp nhạy cảm, BVS, 4 48
Cấm BĐS (trừ cty CP đầu tư BĐS quảng Trường HM) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Trailer phim kinh dị 2 24
4 48
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 4 48
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 6 72
Cấm Ngân hàng (trừ Techcombank) 28 336
1 12
4 48
12 144
4 48
h ảnh máy lạnh (trừ Ree tech), BVS (hình gói băng hoặc hình ảnh đơn giản thì được, nhưng hình miếng
7 băng lẻ thì84
không được)
4 48
Cấm BĐS (trừ Hòa Bình, Tiến Phát, Okamura Sanyo) 4 48
6 72
4 48
6 72
4 48
4 48
4 48
Cấm bảo hiểm (trừ Manulife), BVS 4 48
6 72
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Bình Minh), phòng GYM 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
2 24
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ cty Cp SSG) 8 96
4 48
Cấm BĐS (trừ Hòa Bình, Tiến Phát, Okamura Sanyo) 4 48
2 24
4 48
4 48
2 24
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

8 96
4 48
2 24
4 48
4 48
4 48
8 96
4 48
Cấm Bảo hiểm nhân thọ (được qc BH du lịch). 12 144
4 48
6 72
2 24
4 48
4 48
4 48
m qc ngành công nghệ truyền thông, marketing, quản trị kinh doanh, trung tâm anh ngữ ( Ngoại trừ4Kent ) 48
Cấm BĐS (trừ cty cp đầu tư và xd công trình 557) 4 48
8 96
2 24
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 6 72
Cấm BĐS(trừ Novaland) 12 144
6 72
4 48
8 96
Cấm BĐS (trừ SSG land), TTTM, GYM 10 120
6 72
Cấm BĐS(trừ Novaland) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 2 24
h ảnh máy lạnh (trừ Ree tech), BVS (hình gói băng hoặc hình ảnh đơn giản thì được, nhưng hình miếng
24 băng lẻ thì288
không được)
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
6 72
6 72
2 24
2 24
Cấm BĐS, TTTM, các qc của tập đoàn Vincom (trừ bitexco land), nước suối (trừ VITA) 12 144
Cấm qc liên quan đến lữ hành, bán tour trên mạng, vé máy bay… của đối thủ cạnh tranh với Vietravel
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

ng tâm ngoại ngữ, sp BCS, BVS (đối với BVS: hình ảnh gói băng thì được, phát miếng băng lẻ thì không
4 được) 48
Thang máy hoạt động luân phiên 16 192
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
4 48
4 48
6 72
4 48
Cấm BĐs (trừ Vingroup), TTTM 60 720
5 60
8 96
4 48
Trailer phim kinh dị 2 24
4 48
Cấm BĐS(trừ Novaland) 2 24
2 24
Cấm bank (trừ Trustbank) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
8 (liên hệ CSKH)
96
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
8 (liên hệ CSKH)
96
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
12 (liên hệ CSKH)
144
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
12 (liên hệ CSKH)
144
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
12 (liên hệ CSKH)
144
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
vực kinh doanh giống VINGROUP (BĐS, trường học, bvien, sthi...). Tùy thương hiệu sp có thể linh động
6 (liên hệ CSKH)
72
4 48
Ngân hàng (trừ BIDV) 4 48
4 48
4 48
2 24
4 48
4 48
4 48
4 48
8 96
8 96
4 48
4 48
2 24
4 48
4 48
4 48
4 48
6 72
2 24
Cấm BĐS (trừ Hòa Bình, Tiến Phát, Okamura Sanyo) 2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
Phát QC mang tính chất nhạy cảm, băng vệ sinh… 4 48
6 72
Qc trường tiểu học 6 72
Cấm Băng vệ sinh, tã em bé, nội y 6 72
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS ( trừ BĐS An Gia) 4 48


4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
14 168
6 72
8 96
6 72
6 72
Cấm BĐS (Trừ Phát Đạt) 12 144
Cấm BĐS (Trừ Phát Đạt) 12 144
4 48
4 48
Qc trung tâm ngoại ngữ (trừ IDP) 4 48
2 24
12 144
4 48
2 24
4 48
4 48
2 24
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 10 120
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 10 120
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 10 120
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 10 120
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 10 120
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 10 120
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 8 96
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 8 96
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 12 144
Cấm BĐS trừ BĐSThảo Điền 12 144
2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24


Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Hà Đô), BAR, NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN, KHU NGHỈ DƯỠNG, NHẠY CẢM, BĂNG VỆ SINH 8 96
4 48
6 72
4 48
Cấm BĐS(trừ bđs Đất Xanh) 4 48
Cấm BĐS(trừ bđs Đất Xanh) 4 48
6 72
2 24
Cấm sản phẩm VINPRO và FPT,Thế Giới Di Động, Viễn Thông A, Điện máy xanh, Thiên Hòa, Phan Khang…
6 72
Cấm qc BVS, BĐS ( văn phòng, căn hộ, khách sạn, Trung tâm mua sắm) 18 216
4 48
4 48
4 48
4 48
2 24
Cấm BĐS (trừ CAPITALAND) 4 48
Cấm BĐS (trừ CAPITALAND) 4 48
4 48
Cấm BĐS (trừ Novaland) 14 168
Cấm BĐS (trừ Hòa Bình, Tiến Phát, Okamura Sanyo) 4 48
Cấm viễn thông, sp nhạy cảm ( BVS...), ứng dụng điện thoại ( zalo, viber...) 24 288
Cấm viễn thông, sp nhạy cảm ( BVS...), ứng dụng điện thoại ( zalo, viber...) 4 48
2 24
BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 6 72
Trailer phim kinh dị, BĐS(trừ Keppel Land) 4 48
Trailer phim kinh dị, BĐS(trừ Keppel Land) 4 48
6 72
4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48


Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 4 48
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
Cấm BĐS (trừ Phú Mỹ Hưng) 2 24
8 96
Cấm BĐS, ô tô( trừ Thaco) 6 72
Cấm BĐS, ô tô( trừ Thaco) 8 96
Cấm
Cấm BĐS,
BĐS, ô
ô tô(
tô( trừ
trừ Thaco)
Thaco) 6 72
8 96
Cấm BĐS (trừ Novaland) 6 72
Cấm BĐS (trừ Novaland) 8 96
4 48
8 96
4 48
4 48
2 24
4 48
2 24
Rượu, thuốc lá, nhạy cảm (BVS, BCS, nội y) và nội dung phản động chính trị 6 72
Cấm BĐS (trừ An Gia) 4 48
Cấm BĐS (trừ An Gia) 4 48
Cấm BĐS (trừ Novaland) 4 48
Cấm BĐS (trừ Novaland) 4 48
Cấm BĐS (trừ Novaland) 4 48
Cấm BĐS (trừ Novaland) 4 48
Cấm BĐS (trừ Novaland) 2 24
4 48
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS (Trừ Đất Xanh) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Đất Xanh) 4 48
Cấm BĐS (Trừ Đất Xanh) 4 48
4 48
BĐS (trừ Novaland) 2 24
BĐS (trừ Novaland) 6 72
6 72
2 24
2 24
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)
Ngân hàng (trừ Vietinbank)
8 96
6 72
6 72
2 24
2 24
2 24
BĐS (trừ Novaland) 2 24
BĐS (trừ Novaland) 8 96
16 192
2 24
2 24
2 24
2 24
6 72
6 72
4 48
4 48
BĐS (trừ RIVERA HOMES, LONGGIANGLAND) 4 48
BĐS (trừ RIVERA HOMES, LONGGIANGLAND) 8 96
4 48
Cấm BĐS (trừ CAPITALAND) 4 48
Cấm BĐS (trừ CAPITALAND) 4 48
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 4 48
10 120
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 10 120
Bất
Bất động
động sản,
sản, ngân
ngân hàng,
hàng, đối
đối thủ
thủ của
của chủ
chủ đầu
đầu tư
tư tòa
tòa nhà
nhà (TNS)
(TNS) 10 120
8 96
Cấm Bất động sản, bia, rượu, thuốc lá 6 72
Cấm Bất động sản, bia, rượu, thuốc lá 8 96
Cấm Bất động sản, bia, rượu, thuốc lá 6 72
Cấm Bất động sản, bia, rượu, thuốc lá 6 72
Cấm Bất động sản, bia, rượu, thuốc lá 6 72
Cấm Bất động sản (trừ BĐS Thành Trường Lộc) 6 72
Cấm Bất động sản 6 72
Cấm Bất động sản 6 72
Cấm Bất động sản (trừ địa ốc Phú Long) 6 72
Cấm Bất động sản (trừ địa ốc Phú Long) 6 72
Bất động sản (trừ Capitalland) 4 48
4 48
6 72
6 72
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

6 72
Cấm BĐS (trừ cty Thành Trường Lộc) 4 48
10 120
4 48
4 48
4 48
12 144
6 72
6 72
Bất động sản (trừ Him Lam) 6 72
Bất động sản (trừ Him Lam) 3 36
2 24
Cấm BĐS 3 36
Cấm BĐS 4 48
Cấm ngân hàng (trừ ACB bank) 4 48
6 72
Cấm BĐS 2 24
4 48
4 48
Cấm BĐS 2 24
4 48
4 48
4 48
4 48
2 24
Cấm BĐS 2 24
4 48
Cấm BĐS 2 24
Cấm BĐS 4 48
4 48
2 24
4 48
1 12
4 48
6 72
6 72
Cấm BĐS 4 48
4 48
4 48
2 24
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

2 24
2 24
2 24
2 24
4 48
4 48
4 48
4 48
1 12
1 12
6 72
Cấm qc nhà hàng-khách sạn 12 144
10 120
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
14 168
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
2 2
2 2
2 2
2 2
4 4
2 2
4 4
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
4 4
4 4
4 4
6 6
2 2
6 6
4 4
2 2
2 2
4 4
2 2
4 4
4 4
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 4
2 2
4 4
2 2
9 9
4 4
6 6
4 4
4 4
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 2 2
4 4
4 4
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
4 4
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 2 2
4 4
2 2
2 2
6 6
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 2 2
4 4
2 2
2 2
2 2
4 4
2 2
4 4
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
4 4
4 4
4 4
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
4 4
4 4
2 2
8 8
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
6 6
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
6 6
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 4
4 4
6 6
4 4
6 6
6 6
4 4
6 6
Cấm BĐS (Trừ Phú Mỹ Hưng) 4 4
4 4
4 4
Cấm BĐS (trừ Him Lam) 2 2
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
Cấm BĐS 4 48
4 48
4 48
4 48
6 72
6 72
10 120
4 48
Cấm phát spa , bánh trung thu, cho thuê văn phòng, khách sạn... 4 48
6 72
6 72
4 48
14 168
4 48
8 96
6 72
2 24
4 48
6 72
6 72
2 24
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
Cấm BĐS, khách sạn, resort, nội dung các tòa nhà khác 8 96
1 12
4 48
2 24
4 48
8 96
6 72
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 4 48
2 24
2 24
6 72
10 120
8 96
2 24
4 48
3 36
8 96
4 48
4 48
4 48
2 24
4 48
Cấm BĐS, phát nội dung các tòa nhà khác 4 48
8 96
6 72
8 96
2 24
8 96
10 120
15 180
Cấm phát TT Ngoại ngữ 4 48
14 168
iêu thị, TTTM, BĐS , phòng khám, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, trường học .Cấm phát nội dung nhạy12cảm, phản cảm
144
4 48
6 72
4 48
8 96
4 48
20 240
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
12 144
6 72
10 120
12 144
6 72
8 96
9 108
2 24
6 72
3 36
4 48
Cấm các hãng xe (trừ Yamaha), vật liệu xây dựng 12 144
4 48
9 108
3 36
iêu thị, TTTM, BĐS , phòng khám, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, trường học .Cấm phát nội dung nhạy12cảm, phản cảm
144
12 144
15 180
2 24
15 180
10 120
2 24
4 48
6 72
iêu thị, TTTM, BĐS , phòng khám, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, trường học .Cấm phát nội dung nhạy10
cảm, phản cảm
120
4 48
12 144
8 96
2 24
4 48
6 72
6 72
8 96
4 48
4 48
6 72
4 48
2 24
Cấm truyền hình cạnh tranh (trừ SCTV) 10 120
2 24
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

2 24
2 24
1 12
4 48
4 48
3 36
18 216
16 192
6 72
2 24
8 96
6 72
9 108
6 72
8 96
Cấm Spa 18 216
2 24
6 72
Cấm BĐS 11 132
6 72
4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
6 72
2 24
iêu thị, TTTM, BĐS , phòng khám, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, trường học .Cấm phát nội dung nhạy12cảm, phản cảm
144
4 48
4 48
8 96
Cấm BĐS 12 144
4 48
6 72
2 24
2 24
10 120
1 12
4 48
4 48
6 72
cấm phát các thiết bị vệ sinh 4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm phát sản phẩm đối thủ cạnh tranh với ô tô Ford 2 24
6 72
6 72
8 96
6 72
2 24
2 24
1 12
6 72
6 72
12 144
Cấm Bank (ngoại trừ VIB), cấm BĐS, nội dung nhạy cảm, mua bán cho thuê văn phòng 14 168
1 12
8 96
6 72
6 72
4 48
4 48
1 12
4 48
4 48
cấm sản phẩm truyền hình, ngoại trừ truyền hình HN 4 48
10 120
8 96
Cấm BĐS, khách sạn, resort, nội dung các tòa nhà khác 4 48
6 72
2 24
4 48
6 72
8 96
8 96
2 24
4 48
21 252
4 48
4 48
6 72
1 12
8 96
6 72
8 96
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
10 120
4 48
8 96
13 156
4 48
4 48
6 72
2 24
8 96
4 48
3 36
4 48
4 48
8 96
10 120
8 96
4 48
4 48
12 144
Cấm nội dung cho thuê văn phòng 4 48
6 72
4 48
2 24
8 96
6 72
12 144
9 108
8 96
12 144
Cấm đối thủ cạnh tranh 3 36
8 96
4 48
6 72
6 72
6 72
6 72
10 120
Cấm nội dung phản cảm ,nhạy cảm 8 96
4 48
16 192
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
1 12
6 72
8 96
4 48
4 48
4 48
Cấm Spa 18 216
4 48
4 48
6 72
2 24
12 144
Cấm nội dung phản cảm ,nhạy cảm 8 96
4 48
4 48
6 72
4 48
9 108
4 48
1 12
9 108
3 36
4 48
4 48
4 48
4 48
12 144
6 72
10 120
10 120
4 48
Cấm BĐS, Resort 20 240
4 48
4 48
6 72
6 72
2 24
2 24
Cấm Spa 22 264
10 120
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
1 12
4 48
1 12
Cấm phát sp tiêu dùng như mỳ ăn liền, cà phê, bánh, kẹo, kem, nội dung phản cảm 8 96
7 84
4 48
4 48
6 72
6 72
2 24
4 48
2 24
Cấm phát BĐS, resort, cấm vinmart, Nội dung liên quan đến Vingroup 14 168
6 72
4 48
2 24
4 48
Cấm BĐS 4 48
8 96
6 72
2 24
4 48
Cấm TT đào tạo ngoại ngữ 4 48
6 72
6 72
4 48
Cấm Bank (trừ BIDV) 2 24
4 48
4 48
3 36
8 96
2 24
6 72
Cấm qc xe (trừ Toyota) 6 72
6 72
4 48
6 72
8 96
12 144
18 216
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

6 72
4 48
2 24
12 144
Cấm nội dung cạnh tranh 8 96
4 48
Cấm qc GYM, nội dung phản cảm, BĐS , xăng dầu, siêu thị và TTTM 12 144
4 48
4 48
6 72
6 72
4 48
6 72
6 72
4 48
6 72
4 48
Cấm rượu, bia, các nội dung qc phản cảm, Cấm phát TT Ngoại Ngữ 2 24
16 192
12 144
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
Cấm phát nội dung các TTTM và siêu thị khác 10 120
4 48
6 72
8 96
6 72
Cấm bank (trừ Vietinbank, SHB) 8 96
4 48
6 72
Cấm Bank ( trừ OCB bank ) 4 48
4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
8 96
10 120
cấm phát nước ngọt, Bia (Tòa nhà của Bia Đại Việt và nước ngọt Foodmart) 4 48
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

2 24
4 48
Cấm các nhãn xe, ( trừ Suzuki) 4 48
4 48
4 48
Cấm BĐS 15 180
CẤM BĐS 14 168
10 120
Đối thủ cạnh tranh của Grab 6 72
2 24
4 48
6 72
4 48
3 36
10 120
8 96
4 48
4 48
cấm phát ngân hàng , nội dung nhạy cảm 10 120
4 48
8 96
2 24
4 48
4 48
8 96
1 12
12 144
2 24
4 48
4 48
2 24
6 72
12 144
4 48
8 96
6 72
6 72
6 72
8 96
4 48
8 96
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
Cấm phát Bank (trừ BIDV), cấm BĐS, các nội dung nhạy cảm 1 12
Cấm Bank (trừ Techcombank) 2 24
4 48
6 72
10 120
8 96
4 48
6 72
8 96
6 72
8 96
2 24
6 72
2 24
1 12
4 48
10 120
8 96
10 120
2 24
1 12
4 48
Cấm bank (có MB bank) 4 48
8 96
4 48
4 48
6 72
4 48
12 144
2 24
iêu thị, TTTM, BĐS , phòng khám, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, trường học .Cấm phát nội dung nhạy12cảm, phản cảm
144
2 24
2 24
4 48
4 48
3 36
8 96
4 48
3 36
10 120
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
4 48
1 12
1 12
9 108
chỉ được phát Honda, Ford, Toyota, cấm các hãng xe khác 4 48
6 72
10 120
4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
8 96
16 192
4 48
4 48
6 72
8 96
Không phát nội dung siêu thị (trừ siêu thị Sapomart),1 thang đóng vì Tiết kiệm điện 6 72
10 120
6 72
4 48
Cấm đối thủ cạnh tranh 2 24
4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
4 48
4 48
8 96
4 48
Cấm Bank khác 2 24
6 72
2 24
7 84
2 24
4 48
4 48
1 12
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

6 72
4 48
4 48
4 48
2 24
6 72
8 96
6 72
4 48
Cấm BĐS, khách sạn, resort, nội dung các tòa nhà khác 4 48
Cấm BĐS 4 48
6 72
6 72
4 48
2 24
4 48
12 144
3 36
2 24
iêu thị, TTTM, BĐS , phòng khám, bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, trường học .Cấm phát nội dung nhạy12cảm, phản cảm
144
8 96
10 120
6 72
1 12
6 72
Cấm phát sản phẩm đối thủ cạnh tranh với ô tô Ford 4 48
2 24
10 120
6 72
4 48
8 96
6 72
16 192
Cấm phát Bank (trừ BIDV), cấm BĐS, các nội dung nhạy cảm 1 12
8 96
6 72
2 24
3 36
4 48
1 12
Cấm BĐS 11 132
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Qc nội dung nhạy cảm 2 24


4 48
chỉ được phát Honda, Ford, Toyota, cấm các hãng xe khác 4 48
12 144
Cấm BĐS 11 132
8 96
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
2 24
8 96
4 48
10 120
21 252
6 72
4 48
Cấm qc GYM, nội dung phản cảm, BĐS , xăng dầu, siêu thị và TTTM 12 144
2 24
2 24
6 72
4 48
Cấm phát sp có liên quan đến mỹ phẩm 1 12
10 120
Cấm nhà hàng 6 72
6 72
Qc nội dung nhạy cảm 8 96
cấm Bank (trừ Techcombank) 6 72
6 72
2 24
4 48
6 72
4 48
Cấm BĐS 4 48
Tầng 1 có ngân hàng Agribank, cấm phát Bank khác 4 48
4 48
8 96
6 72
4 48
Cấm phát spa , bánh trung thu, cho thuê văn phòng, khách sạn, trung tâm TDTT... 12 144
6 72
8 96
4 48
7 84
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72


4 48
10 120
6 72
4 48
4 48
4 48
6 72
3 36
4 48
2 24
2 24
4 48
Cấm bank (trừ vietinbank) 6 72
4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
Cấm qc sân Golf, ngân hàng, BĐS về thuê văn phòng 3 36
6 72
Cấm Bank ( trừ Sacombank ), cấm phát nội dung các trường học, các trung tâm dạy học, 8 96
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
6 72
6 72
6 72
4 48
4 48
4 48
Cấm nội dung phản cảm ,nhạy cảm 8 96
2 24
2 24
6 72
4 48
12 144
4 48
12 144
12 144
6 72
6 72
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
2 24
4 48
4 48
4 48
6 72
8 96
2 24
4 48
8 96
Cấm BĐS, Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
1 12
6 72
6 72
4 48
2 24
2 24
10 120
4 48
6 72
Cấm bank (trừ MB bank) 8 96
6 72
2 24
8 96
2 24
8 96
10 120
6 72
6 72
8 96
6 72
8 96
2 24
6 72
6 72
4 48
4 48
2 24
6 72
8 96
4 48
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

4 48
4 48
4 48
12 144
2 24
8 96
8 96
8 96
10 120
8 96
4 48
4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
6 72
6 72
6 72
6 72
6 72
4 48
Cấm phát BĐS, khách sạn, resort 12 144
4 48
Cấm nội dung nhạy cảm 6 72
4 48
4 48
6 72
4 48
10 120
2 24
8 96
8 96
12 144
8 96
2 24
4 48
4 48
4 48
26 312
2 24
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

6 72
4 48
6 72
4 48
4 48
Cấm BĐS 8 96
Cấm BĐS 6 72
8 96
12 144
2 24
4 48
Cấm ngân hàng, nội dung nhạy cảm 8 96
6 72
6 72
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
10 120
6 72
6 72
10 120
6 72
6 72
6 72
6 72
Cấm BĐS 12 144
Cấm BĐS 12 144
4 48
6 72
10 120
8 96
4 48
4 48
6 72
12 144
6 72
6 72
8 96
8 96
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

6 72
10 120
10 120
2 24
2 24
12 144
8 96
12 144
8 96
12 144
6 72
4 48
4 48
4 48
4 48
6 72
4 48
4 48
4 48
8 96
10 120
8 96
16 192
4 48
4 48
8 96
4 48
4 48
4 48
4 48
4 48
8 96
4 48
4 48
4 48
12 144
Cấm BĐS 4 48
Cấm BĐS 6 72
8 96
8 96
12 144
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

8 96
8 96
8 96
8 96
6 72
4 48
4 48
4 48
4 48
6 72
6 72
10 120
2 24
2 24
2 24
2 24
8 96
16 192
4 48
8 96
6 72
10 120
2 24
6 72
6 72
6 72
6 72
10 120
6 72
6 72
4 48
6 72
10 120
8 96
10 120
Cấm Bất động sản 6 72
Cấm Bất động sản 6 72
Cấm Bất động sản 6 72
Cấm Bất động sản 6 72
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 12 144
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 12 144
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

8 96
6 72
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 10 120
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 10 120
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 10 120
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 8 96
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 8 96
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 6 72
Bất động sản, ngân hàng, đối thủ của chủ đầu tư tòa nhà (TNS) 6 72
4 48
6 72
6 72
12 144
4 48
Cấm Bank ( trừ Oceanbank ), nội dung quảng cáo của Chicilon Media 8 96
4 48
4 48
2 24
10 120
7 84
4 48
2 24
4 48
2 24
6 72
2 24
10 120
6 72
Cấm qc spa, khách sạn, nhà hàng or các sp có liên quan 6 72
6 72
4 48
8 96
4 48
4 48
4 48
6 72
3 36
Cấm qc spa, khách sạn, nhà hàng or các sp có liên quan 6 72
6 72
8 96
cấm BĐS, sân golf 8 96
Số vị trí Số frame
Cấm phát (Refuse) (Positions) (Frames)

cấm BĐS, sân golf 8 96


cấm BĐS, sân golf 8 96
cấm BĐS, sân golf 8 96
4 4
6 6
chuyển sang normal 2 2
6 6
9 9
4 4
6 6
2 2
Available

36
50
33
37
43
16
37
43
44
36
39
4
46
37
21
19
2
42
7
36
15
37
23
44
45
27
23
23
52
1
64
Available

5
57
32
152
36
40
38
82
2
22
37
38
39
37
37
44
21
45
9
61
0
21
14
18
13
18
19
64
27
28
43
28
37
72
5
12
41
33
27
82
45
Available

46
92
72
43
172
2
66
34
38
64
28
19
41
46
4
8
45
41
33
1
35
23
37
46
46
26
33
34
25
16
63
40
63
14
19
5
61
61
37
26
17
Available

3
29
38
1
4
28
10
2
23
63
8
21
33
44
36
8
44
18
34
19
70
27
12
38
22
15
24
38
2
36
41
9
34
38
45
0
23
37
58
45
26
Available

4
38
14
45
74
14
29
41
44
13
40
19
69
89
18
14
39
19
39
47
38
40
60
28
22
54
34
37
46
37
3
41
57
39
43
18
2
17
15
24
41
Available

45
51
71
36
1
25
23
37
35
37
43
4
46
61
46
35
15
3
44
2
40
3
23
29
23
35
59
7
73
85
39
26
27
90
41
46
41
41
14
40
47
Available

65
39
14
47
17
78
26
6
46
61
65
44
2
39
24
87
1
41
24
0
19
1
40
32
39
38
38
39
42
21
0
40
17
3
22
47
40
27
47
0
1
Available

40
65
60
15
45
46
6
38
38
57
31
87
46
21
0
63
46
57
26
85
15
47
21
21
39
50
86
15
42
28
40
45
33
22
39
45
44
0
20
4
20
Available

9
64
37
17
33
11
2
24
18
27
13
87
37
39
17
39
40
3
14
37
18
25
41
88
70
4
47
54
44
67
48
45
35
44
67
43
43
64
39
37
36
Available

38
8
14
28
41
10
7
33
17
40
41
43
33
0
42
20
14
39
17
45
0
27
37
46
17
39
39
81
17
1
0
36
4
16
66
14
36
30
22
24
25
Available

13
31
57
45
15
36
12
4
7
45
131
30
87
87
55
6
37
40
18
44
11
45
4
4
14
32
46
34
11
33
45
83
46
46
17
44
41
26
40
39
46
Available

40
45
35
24
45
42
44
79
62
33
99
20
47
10
36
7
19
47
81
44
63
41
34
19
29
6
46
32
21
36
12
11
69
39
8
4
43
25
13
73
4
Available

34
45
4
36
4
39
9
5
47
4
3
33
23
45
43
7
34
14
69
43
70
46
36
46
36
14
46
17
21
42
24
15
44
61
19
40
22
21
46
48
41
Available

24
25
23
33
43
5
26
11
24
46
49
98
7
34
113
42
35
45
0
54
19
47
26
43
41
21
25
45
16
28
35
23
44
12
56
38
4
19
40
13
13
Available

39
38
8
42
47
42
88
12
1
37
68
23
44
2
37
36
12
58
4
46
46
57
81
66
44
60
18
2
4
44
44
2
172
15
46
51
61
13
11
0
26
Available

27
20
35
17
39
1
42
220
40
18
35
1
33
6
23
1
27
11
35
25
16
15
16
16
28
31
32
29
30
16
41
15
20
19
16
21
31
33
42
46
48
Available

82
80
65
40
44
22
22
30
6
27
36
18
28
1
42
39
3
18
20
43
44
59
58
41
43
11
32
35
36
36
61
16
8
15
9
3
0
24
46
12
46
Available

24
38
40
40
44
47
43
45
6
9
43
43
156
51
45
37
42
25
49
40
40
23
17
106
41
13
43
38
3
74
77
79
76
76
78
59
60
97
96
10
42
Available

14
43
14
43
16
14
45
46
73
39
65
42
28
30
66
22
22
86
30
14
31
40
19
14
19
31
113
24
112
0
12
30
30
29
60
26
24
39
31
14
15
Available

44
23
41
14
14
63
29
76
51
77
36
34
27
91
41
44
16
39
19
19
29
29
0
4
15
16
1
19
3
36
34
39
41
40
41
5
60
60
12
15
40
Available

41
71
71
22
10
20
18
50
114
19
23
23
23
48
50
47
47
47
38
4
15
23
20
110
87
114
67
38
82
62
60
61
69
43
43
72
72
48
48
72
72
Available

72
39
96
44
42
41
130
72
67
70
31
21
3
15
16
62
12
39
41
15
35
22
23
21
18
14
42
14
39
17
18
40
7
43
48
38
37
33
41
20
42
Available

20
19
19
18
33
46
42
44
9
10
72
119
95
46
46
45
34
48
148
0
2
2
0
0
2
1
3
2
2
3
2
4
0
2
3
2
1
2
2
3
3
Available

4
1
3
1
9
2
6
3
1
2
3
3
3
2
3
2
2
0
1
5
2
3
0
1
1
3
1
2
2
2
0
3
2
3
2
1
6
2
4
2
3
Available

4
3
3
4
5
3
3
4
2
3
3
1
2
2
3
3
0
4
0
0
10
46
28
5
64
71
96
46
17
51
64
43
124
33
89
68
15
37
58
21
24
Available

31
46
4
10
9
17
42
78
67
34
20
9
63
92
92
18
35
33
78
37
42
8
21
33
16
68
61
76
22
85
100
88
45
53
101
47
48
33
57
33
111
Available

29
65
69
98
114
58
78
102
22
63
1
30
77
45
35
33
108
137
94
7
136
103
21
33
67
79
27
0
84
21
44
55
56
90
39
37
68
35
21
6
19
Available

19
21
5
44
39
30
176
115
67
19
90
64
60
66
91
189
0
62
113
59
35
45
22
59
59
20
108
35
36
0
17
43
69
17
19
110
6
39
46
56
33
Available

18
69
62
15
67
18
20
3
59
39
136
48
4
73
56
66
37
38
9
35
47
20
105
54
32
46
9
45
67
93
57
22
40
150
41
38
59
9
88
69
83
Available

46
109
43
93
95
15
34
66
20
77
41
21
37
44
95
99
53
33
41
138
28
69
46
22
89
58
41
85
91
107
4
91
38
71
65
71
68
102
89
41
117
Available

9
12
63
83
45
42
43
193
40
34
68
3
7
92
20
45
70
43
85
41
8
104
32
33
41
47
39
99
62
39
104
43
139
36
34
65
33
18
23
243
108
Available

39
6
43
6
29
25
41
46
68
62
14
46
19
90
60
44
22
48
8
93
67
17
34
41
70
57
24
19
11
45
5
95
22
67
53
61
45
66
66
122
201
Available

63
41
18
138
7
45
120
36
39
41
66
33
71
45
36
62
41
19
32
122
43
55
57
26
46
66
12
61
48
40
64
25
46
38
69
24
47
81
102
33
47
Available

18
34
27
40
44
88
129
96
54
17
38
30
45
4
103
27
27
37
9
33
70
7
45
46
7
7
140
19
40
29
24
42
128
39
75
67
46
63
94
39
79
Available

40
0
15
32
55
110
75
30
67
93
60
92
1
63
23
4
13
116
48
94
19
6
47
45
79
40
27
58
36
132
15
105
23
24
40
47
18
67
37
34
109
Available

47
48
8
9
88
46
70
120
28
38
58
23
35
92
184
44
46
70
93
69
112
64
46
3
32
45
67
48
41
46
47
83
48
12
61
7
70
19
44
36
6
Available

53
43
33
35
23
66
85
17
46
30
19
60
68
40
16
38
131
25
17
98
95
104
72
8
62
33
20
66
66
47
82
69
122
0
94
71
19
0
38
4
126
Available

2
46
12
134
119
93
45
13
96
42
113
159
69
42
124
18
21
65
10
7
114
51
66
36
63
12
19
33
60
47
14
38
30
80
58
36
39
67
87
36
35
Available

59
37
112
60
48
47
43
70
29
47
22
10
31
67
47
22
70
48
45
10
65
58
45
70
55
32
42
46
41
90
16
22
68
48
27
40
137
141
49
56
45
Available

13
18
42
37
40
65
0
12
39
73
58
7
71
41
32
17
3
72
48
64
28
71
4
61
20
85
115
67
60
96
68
0
17
60
42
42
47
20
70
79
44
Available

40
38
13
132
14
84
76
78
117
96
20
46
36
65
44
48
68
71
72
54
61
47
125
44
48
47
45
27
39
12
0
92
96
118
87
10
46
45
46
106
6
Available

58
42
69
45
48
95
71
96
143
21
47
65
66
66
47
40
43
7
40
119
70
71
118
60
60
72
18
72
64
47
72
114
93
48
48
71
143
57
58
95
95
Available

68
113
89
21
21
142
94
143
86
134
69
47
47
47
48
71
48
48
48
96
26
78
99
8
47
96
48
47
48
37
19
96
42
35
37
125
43
70
96
83
126
Available

95
91
92
96
72
46
47
48
48
71
69
117
9
15
17
14
96
24
48
96
64
112
19
72
72
72
69
120
72
70
46
46
118
96
120
69
70
70
70
142
140
Available

88
70
106
106
108
86
88
64
66
48
65
66
97
48
94
48
48
24
120
84
48
24
48
24
72
24
120
72
44
65
33
63
25
32
28
38
24
46
57
70
92
Available

93
94
94
1
4
0
0
7
2
0
1
HCM:
9/10 Thanh lý HCM: VPCT KINGSTON RESIDENCE BLOCK A và B
25/10: 4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG – BLOCK C tách thành C1 và C2
HN
30/10 Thanh lý: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội