Sei sulla pagina 1di 1

KATALÍ

ZIS
AZEMBERISZÜKSÉGLETEK RENDSZERE

Hat
árok+ Per
cepci
ó+ Reakci
ó+ Har
móni
a Reakci
ó- Per
cepci
ó- Hat
árok-
LÉTEZEM. FEL FEDEZEM. MEGCSINÁL
OM. KAPCSOL
ÓDOK. MEGTERVEZEM. MEGFI
GYELEM. EGYETÉRTEK.
KÜLÖNBÖZÖM. JÁTSZOM. ELÉREM. EGYÜTTMŰKÖDÖM. MEGÉRTEM. MEGHALLGATOM. FELOLDÓDOM.
MEGTARTOM. ÉL VEZEM. BI
RTOKLOM. JEL
ENVAGYOK. ÁTGONDOLOM. KI
TALÁLOM. ELENGEDEM.

Akülönál
lólét Akülvi
lág Akülv
ilág Kül
önböz
őminős
égek Abelsővalóság Abel
s ővi
lág Bel
emer
ülésegy
bi
ztosí
tása. i
nfor
máci
óinakkeres
ése. megvál
toztat
ása. k
özö együ műk
ödés
. megv
áltoz
tatása. i
nfor
máci
óinakkeres
ése. nagy
obbegységbe.

autonómi a bát orság alkotás egyens úly előrelátás bék es s ég alk


almaz kodás
biztonság élvez et birtoklás együ műk ödés ér t
elem böl c s
es s ég állandós ág
egés z
ség érzéki ség célel érése harmóni a fejlődés fant áz ia bizalom
egyedül l
ét felfedez és erő hitelesség gondol kodás figyel em elengedés
élet humor fej
les ztés in mi t
ás komol yság intuí ció elfogadás
fegyelem izgalom gyor saság j
elenlét megér tés képz elet el
köteleződés
határok játék osság hatalom kommuni káció önmegtartóztatás krea vi tás egyes ülés
iden tás kaland haték onyság kölcsönösség önreflex ió meghal lgat ás egyet értés
konkréts ág kívánc siság önér vényesít
és megbes z
élés perspek v a nyugal om f
eloldódás
különböz őség koz kázatv ál
lal
ás kont roll meghis ég tanulás őszint es ég hasonlós ág
megt artás moz gás sik
er összhang t
er vezés pihenés nyitos ág
önállóság szenvedél y teremt és pártatlanság válas z
tás stabi litás önátadás
tér szex ualitás uralom pr
oblémamegol dás változás s z
t ánlát ás spirit
ualitás
vezetés újdons ág változ t
atás rugalmas ság türel em telj
es ség

kat
ali
zis
.hu