Sei sulla pagina 1di 28

1

00:00:01,126 --> 00:00:03,415


lz prethodnih nastavaka:

2
00:00:03,503 --> 00:00:06,042
- Nisam ubio tog �ovjeka.
- Dokazi ka�u da jesi.

3
00:00:06,132 --> 00:00:08,124
Namjestili su mi.

4
00:00:08,967 --> 00:00:10,711
Odbacite oru�je.

5
00:00:10,802 --> 00:00:13,555
Zbog toga vas �elim vidjeti
iza re�etaka.

6
00:00:13,640 --> 00:00:17,425
- Tra�im Lincolna Burrowsa.
- Ubio je potpredsjednikova brata.

7
00:00:17,519 --> 00:00:20,056
- Za�to �eli� vidjeti Burrowsa?
- Jer mi je brat.

8
00:00:20,147 --> 00:00:22,305
- Vodim te odavde.
- To je nemogu�e.

9
00:00:22,398 --> 00:00:25,899
- Nije ako si ti projektirao zatvor.
- Vidio si nacrt.

10
00:00:25,987 --> 00:00:29,402
Jo� bolje od toga. Imam ga ovdje.

11
00:00:29,490 --> 00:00:33,275
- Jedna odvjetnica nju�ka okolo.
- Svatko mo�e biti eliminiran.

12
00:00:33,369 --> 00:00:35,362
- Nema vrpce.
- Ima li jo� netko klju�?

13
00:00:35,455 --> 00:00:39,749
Bio si tu.
l�la sam prema ormari�u i rekla...

14
00:00:46,967 --> 00:00:49,672
Ima� ne�to s na�im prijateljem?

15
00:00:49,763 --> 00:00:54,258
Da. Mo�da je vrijeme da ti ga
kona�no zabijem u guzu, ha?

16
00:00:54,808 --> 00:00:57,348
- �to je bilo?
- Ne tjerajte me da vam la�em.

17
00:00:57,437 --> 00:00:59,928
- Jesi li �ula novost?
- Ne. Koju?

18
00:01:00,023 --> 00:01:01,766
- Oni su bra�a.
- Tko?

19
00:01:01,858 --> 00:01:05,062
- Burrows i Scofield.
- Michael Scofield?

20
00:01:05,153 --> 00:01:08,273
Idem kroz zid
kako bih se domogao krova.

21
00:01:08,365 --> 00:01:10,488
Oduzmi Scofieldu jedino �to ima.

22
00:01:10,577 --> 00:01:14,076
Elektri�na stolica
nije jedini na�in na koji ljudi umiru.

23
00:01:31,098 --> 00:01:35,642
Jo� par tura.
Onda �ete morati zavr�iti.

24
00:01:37,939 --> 00:01:41,272
Adam raste. Deset mu je.

25
00:01:41,359 --> 00:01:45,523
- Ne ovdje.
- Treba nam usluga.
26
00:01:45,614 --> 00:01:47,986
Bio sam godinama odijeljen od �ivota.

27
00:01:48,075 --> 00:01:51,990
Nitko mi ne�e povjerovati
ako uzmem heroin iz d�epa

28
00:01:52,079 --> 00:01:56,493
i podvalim ga u pretinac
za rukavice u tvome kombiju.

29
00:01:56,585 --> 00:02:02,006
Stavit �u ti lisi�ine i dovu�i te
ravno ovamo, nao�igled svih.

30
00:02:05,426 --> 00:02:07,634
�to treba�?

31
00:02:10,892 --> 00:02:18,140
Ono �to Amerika treba jest
ekolo�ki, logisti�ki povoljan

32
00:02:18,232 --> 00:02:21,982
i ekonomski odgovoran
izvor alternativnog goriva.

33
00:02:24,614 --> 00:02:28,827
Ostavite poruku
i ja �u vas zvati kasnije. Hvala.

34
00:02:28,911 --> 00:02:32,990
Wendy je. Znam da ne �eli� da te
bilo �to ometa, pa ne di�i slu�alicu.

35
00:02:33,082 --> 00:02:37,661
Samo javljam daje Nick Savrinn
ostavio za tebe �est poruka.

36
00:02:37,753 --> 00:02:41,834
- �to si mu rekla?
- �to i ti meni - da si na sastanku.

37
00:02:41,925 --> 00:02:44,463
Bude li sutra navra�ao,
reci mu da me nema.

38
00:02:44,552 --> 00:02:48,385
- Dobro. Laku no�.
- Hvala.

39
00:04:42,055 --> 00:04:44,131
Provjera.

40
00:05:23,391 --> 00:05:25,598
Za�to ne odgovara� na pozive?

41
00:05:25,685 --> 00:05:31,605
lzuzetno cijenim sve �to si u�inio,
ali vi�e ne �elim tvoju pomo�.

42
00:05:31,692 --> 00:05:36,070
Zar ti uistinu misli� da imam
nekakve veze s nestalom vrpcom?

43
00:05:36,155 --> 00:05:39,488
Ne. Idem si po kavu
i vra�am se na posao.

44
00:05:39,575 --> 00:05:42,695
Nemam ba� sad vremena za to.

45
00:05:45,081 --> 00:05:49,827
Veronico, �ekaj samo malo.

46
00:05:49,920 --> 00:05:52,706
- �to poku�ava� izbje...
- Ne diraj me.

47
00:05:52,798 --> 00:05:55,123
Sve u redu, g�ice Donovan?

48
00:05:55,217 --> 00:05:58,752
Lucasz, ima� li �to protiv
da se ja vratim unutra?

49
00:06:01,557 --> 00:06:03,716
Daj ne gnjavi, pajdo.

50
00:06:03,810 --> 00:06:06,098
Paranoidna si.

51
00:06:07,606 --> 00:06:10,939
- Paranoidna si.
- Nestani, Nick.

52
00:06:23,456 --> 00:06:26,327
Da te vidim, Scofielde.

53
00:06:46,648 --> 00:06:48,937
Poku�avam spavati, �efe.

54
00:06:58,368 --> 00:07:02,865
- Ne mogu pro�i kroz zid.
- �to �eli� re�i time?

55
00:07:02,957 --> 00:07:07,286
Znam kako to u�initi.
Samo nemam dovoljno vremena za to.

56
00:07:07,379 --> 00:07:10,130
Iza brave smo. Samo vrijeme i imamo.

57
00:07:10,214 --> 00:07:14,593
Ne shva�a�.
Bijeg sam precizno isplanirao.

58
00:07:14,678 --> 00:07:19,140
Stalno dola�enje na prozivku
ko�i me pri radu na probijanju zida.

59
00:07:19,225 --> 00:07:24,432
Ne vratim li se u okvire plana, a plan
zna�i probijeni zid do kraja dana,

60
00:07:24,521 --> 00:07:26,729
ne�emo iza�i odavde.

61
00:07:27,608 --> 00:07:33,398
Samo su tri stvari sigurne u �ivotu -
smrt, porez i prozivka.

62
00:07:33,491 --> 00:07:36,776
Jedini na�in stopiranja prozivke je...

63
00:07:37,911 --> 00:07:41,198
- �to?
- To je lo�a zamisao.

64
00:07:41,290 --> 00:07:44,790
Lo�ija od gubitka Maricruz?

65
00:07:49,965 --> 00:07:54,794
Ako dio zatvora ostane zatvoren �itav
dan, mo�da tako dobijemo vrijeme.

66
00:07:54,888 --> 00:07:58,673
- I ne�e biti prozivke?
- Niti �e �uvari mo�i do�i ovamo.

67
00:07:58,767 --> 00:08:00,890
Samo je jedan problem.

68
00:08:00,978 --> 00:08:03,054
Kako izazvati zatvaranje?

69
00:08:09,612 --> 00:08:12,567
- Mo�e� li do�i do klima-ure�aja?
- Mo�da.

70
00:08:14,659 --> 00:08:18,704
�eli� izazvati zatvaranje?
Najbolje je nahu�kati zatvorenike.

71
00:08:18,789 --> 00:08:24,376
A ako �eli� razljutiti zatvorenike,
nagari grijanje na maksimum.

72
00:08:50,448 --> 00:08:54,576
ZAKON BRA�E

73
00:09:23,776 --> 00:09:26,979
- Mislio sam da si u mirovini.
- Ne obaziri se na mene.

74
00:09:27,070 --> 00:09:30,239
Krupne zvjerke �ele da se to obavi,
pa ja �elim da se obavi.

75
00:09:30,325 --> 00:09:31,949
Bez zajeba.

76
00:09:32,035 --> 00:09:37,540
Za tebe, Diamonde, to nije problem.
Burrows je prakti�ki mrtav.
77
00:09:47,552 --> 00:09:50,588
- Najtopliji travanj ikad.
- Globalno zatopljenje.

78
00:09:50,679 --> 00:09:53,550
Vjerojatno. Imate li minutu?

79
00:09:53,641 --> 00:09:55,848
Koja vrijedi pet godina.

80
00:09:55,936 --> 00:09:58,012
Oprostite. Imate pravo.

81
00:09:59,439 --> 00:10:03,983
- Niste rekli da vam je Burrows brat.
- Nismo dolazili na tu temu.

82
00:10:04,069 --> 00:10:08,150
�elim znati je li to
zbog mog oca, guvernera.

83
00:10:09,450 --> 00:10:14,445
Ne uklju�uje on struju,
ali ima ovlast pomilovati, a to ne �eli.

84
00:10:14,540 --> 00:10:16,994
I to nikad.

85
00:10:17,083 --> 00:10:21,295
Moj je stari bio nasilni pijanac
koji je napustio obitelj.

86
00:10:21,380 --> 00:10:26,292
Ja nikoga ne prosu�ujem
po djelima roditelja, ili nedjelima,

87
00:10:26,386 --> 00:10:28,627
ako vas je to zabrinjavalo.

88
00:10:30,139 --> 00:10:33,722
Kao �to i sami znate,
ne sla�em se s njegovom politikom.

89
00:10:36,354 --> 00:10:41,100
- I �ao mi je zbog va�eg brata.
- Cijenim to.
90
00:10:51,037 --> 00:10:53,243
Znam da nije puno, ali...

91
00:10:57,209 --> 00:10:59,784
Lincolna pregledavam svaki tjedan.

92
00:10:59,880 --> 00:11:04,506
Mogu tako sve organizirati da s njim
zavr�im to�no prije va�eg dolaska.

93
00:11:04,593 --> 00:11:10,513
Tako se mo�ete barem vidjeti,
iako �e to biti samo u prolazu.

94
00:11:11,935 --> 00:11:14,093
Hvala vam.

95
00:11:33,958 --> 00:11:37,826
�estitke iz kuhinje. 100 dolara.

96
00:11:45,221 --> 00:11:48,305
Theodore Bagwell,
vratio se iz stacionara.

97
00:11:48,390 --> 00:11:50,467
Provjeri. Otvori.

98
00:12:02,113 --> 00:12:05,648
Imamo poklon za br�e ozdravljenje.

99
00:12:10,456 --> 00:12:12,948
To�ne je veli�ine.

100
00:12:14,293 --> 00:12:16,500
Hvala, de�ki.

101
00:12:16,588 --> 00:12:19,293
Pridru�it �u se kasnije.

102
00:12:24,262 --> 00:12:26,801
Kako se zove�?

103
00:12:26,890 --> 00:12:29,298
Seth.
104
00:12:29,394 --> 00:12:31,931
Ti si novi?

105
00:12:32,020 --> 00:12:34,726
Prestra�en? Pogledaj me.

106
00:12:40,863 --> 00:12:44,197
O meni si vjerojatno �uo pri�e.

107
00:12:46,953 --> 00:12:49,031
Nisu sve istinite.

108
00:12:52,876 --> 00:12:56,211
Jesi li za �etnju?

109
00:14:18,844 --> 00:14:22,889
- Va� ko-odvjetnik je ve� tu.
- Molim?

110
00:14:26,270 --> 00:14:29,354
- �to radi� ovdje?
- Razgovaram s klijentom.

111
00:14:29,439 --> 00:14:33,141
Ne razgovaraj s njim.
Ni�ta o njemu ne znamo.

112
00:14:33,235 --> 00:14:38,574
- Na�ao je nekog tko nam mo�e pomo�i.
- Ima� jednu minutu.

113
00:14:38,658 --> 00:14:43,486
Prou�avam izvje��e o doga�aju.
U anonimnom telefonskom pozivu

114
00:14:43,579 --> 00:14:47,625
re�eno je daje Lincoln istr�ao
iz gara�e s okrvavljenim hla�ama.

115
00:14:47,709 --> 00:14:51,160
Ne mo�e� unakrsno ispitati svjedoka
ako ne zna� tko je on.

116
00:14:51,254 --> 00:14:54,920
- Ne moramo ni znati.
- Kako to misli�?

117
00:14:55,008 --> 00:14:59,755
Jedan je moj prijatelj slijedio
trag poziva koji je upu�en policiji.

118
00:14:59,847 --> 00:15:03,430
Tko god daje zvao,
nije mogao vidjeti Lincolna te no�i.

119
00:15:03,517 --> 00:15:05,725
Kako zna�?

120
00:15:05,812 --> 00:15:09,976
Jer je poziv bio iz Washingtona.

121
00:15:28,670 --> 00:15:33,831
Trebao si isklju�iti klimu,
a ne uklju�iti pe�.

122
00:15:59,912 --> 00:16:05,832
- Ovdje postaje prevru�e.
- Jesam ti dopustio govoriti, Cherry?

123
00:16:05,918 --> 00:16:09,370
lzvijestit �u te
kad budem �elio da otvori� usta.

124
00:16:12,760 --> 00:16:14,836
Geary.

125
00:16:16,556 --> 00:16:19,509
- Poduzmi ne�to glede vru�ine.
- �inim sve �to mogu.

126
00:16:19,601 --> 00:16:25,271
- Ovdje je �etrdeset stupnjeva.
- �ini ti se da imam smrzotine?

127
00:16:25,357 --> 00:16:27,432
Stanite u red.

128
00:16:44,752 --> 00:16:49,166
Za�to nas ne premjestite nekamo
gdje je hladnije, recimo u Afriku.

129
00:16:51,593 --> 00:16:53,881
Stani u red.

130
00:17:00,644 --> 00:17:05,354
Pomaknut �emo se kad se
ovo s temperaturom rije�i.

131
00:17:08,445 --> 00:17:11,979
Bellick, ovdje Mack.
Neki se zatvorenici bune.

132
00:17:12,073 --> 00:17:14,565
Tresni ih i stjeraj u red.

133
00:17:14,660 --> 00:17:19,369
Ako ne mo�e� to srediti,
ovaj tjedan ne pitaj za pla�u.

134
00:17:19,456 --> 00:17:23,918
- Ovo nije dobro vrijeme, doktorice.
- Jedan zatvorenik ima toplinski udar.

135
00:17:24,004 --> 00:17:26,754
- Simulira.
- To je lije�ni�ko mi�ljenje?

136
00:17:26,839 --> 00:17:30,339
lmamo gomilu pregrijanih
koji vi�u u krilu A.

137
00:17:30,426 --> 00:17:35,967
- Ne krivim ih.
- Idite natrag u ambulantu.

138
00:17:36,058 --> 00:17:40,221
Kad se stvari smire, preselit �u
va�e pacijente iz stacionara.

139
00:17:40,312 --> 00:17:44,524
- Radim u va�em najboljem interesu.
- I ja to cijenim.

140
00:17:44,608 --> 00:17:48,689
Ali znamo daje protuzakonito
uskratiti medicinsku pomo�.

141
00:17:48,780 --> 00:17:55,033
Zbog toga mo�ete izgubiti posao.
Ja radim u va�em najboljem interesu.

142
00:17:56,413 --> 00:17:58,489
Samo izvolite.

143
00:17:59,583 --> 00:18:02,336
Hvala.

144
00:18:04,546 --> 00:18:07,668
Ne cmizdri, T-Bag. Nije tako vru�e.

145
00:18:09,302 --> 00:18:12,054
Nije tako vru�e?

146
00:18:12,138 --> 00:18:15,638
Kad se ovaj probudio danas ujutro,
jo� je bio bijel.

147
00:18:23,985 --> 00:18:27,021
�eli� se rashladiti?

148
00:18:27,947 --> 00:18:30,734
Odstupi.

149
00:18:34,246 --> 00:18:38,955
Odstupit �emo kad nam
zapiri nekakav vjetri�.

150
00:18:43,005 --> 00:18:47,549
E, dosta - zatvaramo.
Svi se vratite u �elije.

151
00:18:47,635 --> 00:18:51,383
Rekao sam, svi natrag u �elije.
Odmah, zatvorenici.

152
00:18:52,766 --> 00:18:54,426
Zatvaraj.

153
00:18:56,061 --> 00:18:58,932
- U�ini �to mora�.
- Ide� sa mnom.

154
00:18:59,022 --> 00:19:02,309
�to? Ne, ja sam na stra�i.
155
00:19:02,401 --> 00:19:06,696
Ovo je posao za dvojicu.
Objesimo pokriva�.

156
00:19:06,781 --> 00:19:10,530
Mi vje�amo pokriva�e samo ako se
�elimo zbli�iti s cimerom.

157
00:19:10,618 --> 00:19:16,205
�eli� sa�uvati zatvorsku reputaciju?
lli �eli� iza�i odavde?

158
00:20:17,816 --> 00:20:22,479
- �to se to ovdje doga�a?
- Ratoborni su i ne �ele u �elije.

159
00:20:22,572 --> 00:20:25,323
Zaklju�ali ste,
a zatvorenici su izvan �elija?

160
00:20:25,408 --> 00:20:30,651
Ra�unamo daje lak�e svladati 20
zatvorenika otetih nadzoru nego 300.

161
00:20:31,747 --> 00:20:33,621
Slu�ajte, bra�o. Bellick.

162
00:20:33,707 --> 00:20:37,292
Imam ne�to za vas.
Kako nazivate bijelo sme�e

163
00:20:37,379 --> 00:20:41,128
koje ne mo�e polo�iti
policijski ispit i zara�uje manje od po�tara?

164
00:20:41,216 --> 00:20:43,624
�uvar.

165
00:20:46,179 --> 00:20:49,632
- Mi�i ruke s ograde.
- Popu�i mi, krmak.

166
00:20:55,441 --> 00:20:57,978
Iznevjerio si me. To je te�ko posti�i

167
00:20:58,067 --> 00:21:03,407
jer ne o�ekujem previ�e
od djece incestuoznih retarda.

168
00:21:06,618 --> 00:21:09,371
Tako je, Teddy.

169
00:21:09,456 --> 00:21:11,531
Vidio sam ti psihijatrijski karton.

170
00:21:11,624 --> 00:21:15,574
Ono kako je tvoj otac silovao
svoju mongoloidnu sestru

171
00:21:15,671 --> 00:21:20,582
i devet mjeseci kasnije
evo nam maloga Teddyja.

172
00:21:24,471 --> 00:21:27,010
Ubit �u te.

173
00:21:35,358 --> 00:21:39,854
Vru�e kao u paklu.
Na koncu �e se izmoriti.

174
00:21:44,534 --> 00:21:47,406
Poziv je bio la�njak.
�to ka�ete na odgodu smaknu�a?

175
00:21:47,497 --> 00:21:53,001
- Nemamo pravnu osnovu.
- �to u materinu to zna�i?

176
00:21:53,086 --> 00:21:57,380
Tu�iteljstvo mo�e opet
istaknuti dokaze iz prvog procesa.

177
00:21:57,465 --> 00:22:00,170
Krv, vrpcu i pi�tolj.

178
00:22:00,261 --> 00:22:04,922
Upitni telefonski poziv
ne mo�e se s tim mjeriti.

179
00:22:05,015 --> 00:22:08,515
- I to je ne�to.
- Naravno. Imamo pozivni broj.
180
00:22:08,602 --> 00:22:15,056
Moja veza �e jo� dublje slijediti
poziv i prona�i osobu koja je zvala.

181
00:22:15,151 --> 00:22:19,280
- A zatim?
- Uhvatiti prvi let za Washington.

182
00:22:19,364 --> 00:22:22,650
Naravno, ako mi sad vjeruje�.

183
00:22:24,994 --> 00:22:29,907
Popu�ta.

184
00:22:30,000 --> 00:22:32,326
Popni se na vlak.

185
00:22:47,186 --> 00:22:49,392
Idemo u moj ured.

186
00:22:49,855 --> 00:22:55,194
Ba� kako sam i mislio.
Pra��i�i se boje zlo�estog vuka.

187
00:23:15,716 --> 00:23:17,793
Hajde.

188
00:23:54,300 --> 00:23:56,092
Marilyn, ne.

189
00:24:19,035 --> 00:24:21,276
�iji su to klju�evi?

190
00:24:21,370 --> 00:24:23,743
Mislim, u uvjetima zbunjenosti...

191
00:24:26,793 --> 00:24:33,247
Koliko �e� naboja ispaliti
prije nego te se do�epaju?

192
00:24:34,343 --> 00:24:37,926
Bellick. U�li su u na�e krilo.

193
00:24:38,014 --> 00:24:44,135
Neka se krilo A evakuira i zatvori.
Odsijecite sve pristupe krilu A.

194
00:24:51,028 --> 00:24:54,064
Dat �u vam malo teku�ine
i bit �ete kao nov.

195
00:24:54,156 --> 00:24:56,992
Klimnite glavom ako mi vjerujete.

196
00:24:57,076 --> 00:24:59,153
Dobar �ovjek.

197
00:25:00,329 --> 00:25:01,907
Theo.

198
00:25:01,998 --> 00:25:04,406
�to mogu danas u�initi za vas?

199
00:25:07,505 --> 00:25:10,708
- Ovdje vas boli?
- Malo vi�e i ulijevo.

200
00:25:10,799 --> 00:25:13,125
Tri tjedna su od operacije.

201
00:25:13,218 --> 00:25:18,379
Koljeno vam u komadu dr�e vijci,
pa je to normalno. Ukidamo lijekove.

202
00:25:18,474 --> 00:25:21,926
Kwame, za�to ste se vratili?

203
00:25:22,019 --> 00:25:26,432
Zatvorenici su izazvali zatvaranje
i zavladali krilom A.

204
00:25:26,524 --> 00:25:28,601
Krilo A se zatvara.

205
00:25:28,694 --> 00:25:31,647
Neprimjereno pona�anje u tom dijelu.

206
00:25:48,632 --> 00:25:54,885
Negdje s druge strane zida je
drena�na cijev zatvorske kanalizacije.
207
00:25:56,724 --> 00:26:01,268
Uspijemo li probiti zid,
mo�emo u�i u tu cijev.

208
00:26:01,354 --> 00:26:05,898
U�emo li u tu cijev,
mo�emo u�i u ambulantu.

209
00:26:06,860 --> 00:26:11,736
A ako mo�emo u�i u ambulantu,
onda mo�emo i iza�i odavde.

210
00:26:14,701 --> 00:26:17,703
�alim, svi posjetitelji moraju oti�i.

211
00:26:17,788 --> 00:26:22,166
Nered u �elijskom bloku. Krilo A
se zatvara iz sigurnosnih razloga.

212
00:26:22,252 --> 00:26:25,170
Michael je tamo.

213
00:26:25,255 --> 00:26:27,497
- Ho�e li on biti dobro?
- Idite sad.

214
00:26:27,591 --> 00:26:31,256
Idi u D.C. To je sve �to imamo.
Ja �u se pobrinuti za Michaela.

215
00:26:31,344 --> 00:26:33,421
Molim te.

216
00:26:35,516 --> 00:26:39,645
- Oprosti �to te ostavljam na cjedilu.
- Isprike te �ine slabim.

217
00:26:39,729 --> 00:26:42,350
- �to se doga�a?
- Blagi nered.

218
00:26:42,440 --> 00:26:47,019
Brat mi je tamo.
Reci mi istinu.

219
00:26:47,112 --> 00:26:50,480
Neki klaunovi ne�e u �elije.
Nikamo ne�e dospjeti.

220
00:26:50,573 --> 00:26:55,236
Uvijek zatvaraju vrata na oba kraja.
Nemamo za�to brinuti.

221
00:26:55,329 --> 00:26:57,406
Gad.

222
00:27:00,126 --> 00:27:05,203
Jo� su neki sektori A-krila ugro�eni.

223
00:27:19,772 --> 00:27:22,180
Nek sam proklet.

224
00:27:22,941 --> 00:27:26,359
�uvar-zelemba�, a nije ni Bo�i�.

225
00:27:28,906 --> 00:27:33,902
Skini lisice. Daj mi klju�.

226
00:27:33,996 --> 00:27:36,452
Gubi se odavde.

227
00:27:36,541 --> 00:27:39,375
Ku�im. Ti si ga prvi na�ao.

228
00:27:39,460 --> 00:27:41,618
To po�tujem.

229
00:27:41,712 --> 00:27:46,707
- Ali ne�to mo�emo smisliti.
- �to nudi�?

230
00:27:46,801 --> 00:27:51,262
Mogu tvojih par zadnjih tjedana
na ovom svijetu u�initi u�itkom.

231
00:27:51,348 --> 00:27:53,921
Nabaviti ti Demerol, ectasy.

232
00:27:54,017 --> 00:27:57,469
U�initi da zaboravi� na tu stolicu.
233
00:27:57,563 --> 00:27:59,686
Ni�ta od toga.

234
00:27:59,773 --> 00:28:02,894
Mora� se nau�iti pregovarati.

235
00:28:02,986 --> 00:28:06,355
Lekcija prva - stjecanje polo�aja.

236
00:28:07,907 --> 00:28:11,323
- Tvoj se upravo promijenio.
- Zgrabi krmka.

237
00:28:14,706 --> 00:28:17,198
�to �ini�? Ne�e� uspjeti.

238
00:28:17,292 --> 00:28:20,958
Polako, Sink. Nema potrebe
za prolijevanjem krvi.

239
00:28:21,047 --> 00:28:25,376
- Onda odlazi.
- Znamo i ti i ja da ne�u.

240
00:28:44,030 --> 00:28:46,521
To je velika gomila betona.

241
00:28:46,616 --> 00:28:49,819
Kako zna� gdje je cijev?

242
00:28:50,620 --> 00:28:55,366
- Imamo nekoga tko �e nam pokazati.
- Koga?

243
00:29:06,387 --> 00:29:09,970
Nije jako inficirano.
Dat �u penicilin da budemo sigurni.

244
00:29:10,058 --> 00:29:12,134
Hvala.

245
00:29:21,404 --> 00:29:23,859
Ovo je Rizzo.
Treba li poja�anje u krilu A?

246
00:29:23,947 --> 00:29:30,236
Ne. Krilo A se evakuira i zatvara.
Ostanite u krilu B.

247
00:29:41,175 --> 00:29:42,753
�to se doga�a, doktorice?

248
00:30:00,897 --> 00:30:03,813
Ma hajde.

249
00:30:04,358 --> 00:30:06,435
Ne �elite to u�initi.

250
00:30:22,002 --> 00:30:26,879
�ao nam je. Ova linija
ima tehni�ke pote�ko�e.

251
00:30:33,557 --> 00:30:39,263
Jesi li gledao emisije o safariju
kad hrpa leoparda progoni antilopu?

252
00:30:40,314 --> 00:30:43,101
Pogodi koje od toga si ti.

253
00:31:08,844 --> 00:31:11,716
Sna�ni mali gorila, zar ne?

254
00:31:18,355 --> 00:31:24,275
Taj vrag je lu�a�ki jak,
ali ovako �e� ga te�ko slomiti.

255
00:31:24,361 --> 00:31:30,281
- Ne�e mo�i bez macole.
- Ne treba nam macola.

256
00:31:34,164 --> 00:31:37,415
Kog �u Boga raditi s ovim?

257
00:31:40,503 --> 00:31:44,834
Stacionar, javite se.

258
00:31:44,925 --> 00:31:48,259
Je li sve u redu?

259
00:31:49,347 --> 00:31:51,589
Zna� �to treba re�i.
260
00:31:55,896 --> 00:31:59,062
Sve u redu u stacionaru. Odjava.

261
00:31:59,149 --> 00:32:01,225
Razumio.

262
00:32:05,447 --> 00:32:10,157
Nek se oni brinu zbog buke. Ti brini
o tome kako probu�iti betonski zid

263
00:32:10,245 --> 00:32:12,320
s negda�njom mutilicom za jaja.

264
00:32:12,414 --> 00:32:16,163
- Trebamo samo par malih rupa.
- Mi ne stanemo u male rupe.

265
00:32:16,252 --> 00:32:19,786
Jesi li �uo za otpor na vlak?
Hookeov zakon elasticiteta?

266
00:32:19,880 --> 00:32:23,332
- �to ti misli�?
- Budu li rupe na strate�kim mjestima,

267
00:32:23,425 --> 00:32:26,675
smanjit �emo nosivost zida.

268
00:32:26,762 --> 00:32:31,389
- Mo�e� li govoriti engleski?
- Uspjet �emo probiti zid.

269
00:32:31,476 --> 00:32:33,598
Daj mi to.

270
00:32:33,686 --> 00:32:37,981
Idemo kroz vrh svakog roga,
kroz o�i, zavr�etak nosa,

271
00:32:38,066 --> 00:32:40,902
dno o�njaka, zavr�etak brade.

272
00:32:40,986 --> 00:32:43,312
Sli�i na slovo X.
273
00:32:43,739 --> 00:32:46,230
Na posao.

274
00:32:55,961 --> 00:32:59,579
Kad bih mogao dobiti specijalce
s novijom vatrenom mo�i...

275
00:32:59,672 --> 00:33:01,962
Zavr�iti pobunu sutra�njim sahranama?

276
00:33:02,051 --> 00:33:04,803
- Mogu to odr�ati pod nadzorom.
- Telefon za vas.

277
00:33:04,887 --> 00:33:09,181
- Ne sad.
- To je guverner.

278
00:33:09,266 --> 00:33:11,342
- Guverneru.
- Gdje mi je k�i?

279
00:33:11,435 --> 00:33:14,770
Na sigurnom. U stacionaru u krilu B.

280
00:33:14,857 --> 00:33:18,640
Potpuno je odsje�ena od nemira.

281
00:33:18,735 --> 00:33:23,278
Tako danas nazivate pobune?
Mogu li te �ivotinje do�i do nje?

282
00:33:23,365 --> 00:33:27,315
Nemogu�e je bilo kome
iz krila A u�i u stacionar.

283
00:33:27,411 --> 00:33:31,029
Sve je u redu.
Sve dr�imo pod nadzorom.

284
00:33:31,124 --> 00:33:34,374
Za va�e dobro, nadam se daje tako.

285
00:33:46,182 --> 00:33:48,424
Plesat �u s tobom.
286
00:33:49,185 --> 00:33:51,855
Plesati do izlaska sunca.

287
00:33:51,938 --> 00:33:55,686
- Hajde.
- Otvori vrata.

288
00:34:01,323 --> 00:34:04,775
- Ti si na redu.
- Ne �elim se petljati s vragom.

289
00:34:04,869 --> 00:34:07,869
Ne smijemo kasniti.

290
00:34:07,955 --> 00:34:13,542
On je zla sre�a. Pr�kaj po njemu,
bu�i ga i raspizdit �e se.

291
00:34:13,627 --> 00:34:17,211
Ja ve� imam dosta neprijatelja.

292
00:34:17,298 --> 00:34:20,216
- Vjeruje� u Boga, je li tako?
- Zna� da vjerujem.

293
00:34:20,302 --> 00:34:24,431
Zato si za�ti�en. On �e te �tititi.

294
00:34:24,515 --> 00:34:26,971
Od njega.

295
00:34:55,840 --> 00:34:57,963
Gospodo.

296
00:35:00,470 --> 00:35:05,466
Uvjeravam vas, kad se Bob i ja
kona�no zbli�imo...

297
00:35:05,559 --> 00:35:10,981
- Raznijet �emo ga.
...svak �e do�i na red.

298
00:35:19,491 --> 00:35:22,195
Malo �emo se zabaviti, Bobby.

299
00:35:22,284 --> 00:35:26,948
Bez brige, nemam spolnih bolesti.

300
00:35:30,211 --> 00:35:32,536
Kamo si krenuo, zelemba�u?

301
00:35:39,804 --> 00:35:43,885
Uvijek misle da mogu pobje�i.

302
00:36:00,410 --> 00:36:02,533
Imam pitanje za tebe.

303
00:36:04,664 --> 00:36:08,082
�to ako sve to u�inimo,
a cijev je tri metra dalje?

304
00:36:08,169 --> 00:36:10,920
- Ne�e biti.
- Ima� li rendgenski vid?

305
00:36:11,004 --> 00:36:16,344
lzra�unao sam koordinate za rupe,
sakrio ih u tetova�i i prenio na zid.

306
00:36:16,428 --> 00:36:20,757
Sve je razra�eno tako daje slika
na pravome mjestu. Matematika.

307
00:36:20,849 --> 00:36:23,257
�to ako matematika grije�i?

308
00:36:23,351 --> 00:36:26,269
lzbu�it �e� plinsku cijev iza zida.

309
00:36:26,355 --> 00:36:31,147
Do�i �e do eksplozije
i �ivi �emo izgorjeti.

310
00:36:33,822 --> 00:36:36,573
No, ti si dobar matemati�ar, ne?

311
00:37:08,818 --> 00:37:11,272
Oni bje�e.

312
00:37:18,828 --> 00:37:20,904
Oni bje...
313
00:37:40,310 --> 00:37:42,883
Do�i.

314
00:37:42,979 --> 00:37:45,305
Otvaraj.

315
00:37:49,236 --> 00:37:53,068
Stroke, ima� du�e ruke od mene.

316
00:37:57,744 --> 00:38:00,700
Jebena...

317
00:38:05,337 --> 00:38:07,413
Ta me kurva ubola.

318
00:38:22,605 --> 00:38:25,690
Misli� daje sad vru�e?
Neka se isklju�i sav dovod vode.

319
00:38:25,775 --> 00:38:30,069
- Zvat �u de�ke iz odr�avanja.
- Ti se za to pobrini.

320
00:38:30,154 --> 00:38:32,232
Da, gospodine.

321
00:38:42,501 --> 00:38:44,661
Imamo problem.

322
00:38:44,755 --> 00:38:50,461
Bob je vidio rupu.
Mora nestati.

323
00:38:53,472 --> 00:38:56,806
- Nitko nikamo ne ide.
- Vidio je rupu.

324
00:38:56,893 --> 00:38:59,431
I ti si.

325
00:38:59,521 --> 00:39:03,470
�ini se da tvoja zamisao s blokadom
nije bila ba� savr�ena, ha?

326
00:39:03,567 --> 00:39:06,353
lmam k�er. Molim vas.

327
00:39:07,945 --> 00:39:12,489
- Moramo ga ubiti.
- Murjaci su vani.

328
00:39:12,576 --> 00:39:16,788
I vani �e i ostati.
Tako dugo dok znaju daje on �iv.

329
00:39:16,873 --> 00:39:23,078
- Ali, on je �uvar i vikat �e.
- A kakve to ima veze s tobom?

330
00:39:23,171 --> 00:39:26,005
To uop�e nije tvoja briga.

331
00:39:31,096 --> 00:39:35,344
Ku�ite, Bob zna za na�u tajnu.

332
00:39:35,435 --> 00:39:38,139
Zna za na� bijeg.

333
00:39:40,522 --> 00:39:43,478
Zna�i daje i na�a briga, zar ne?

334
00:40:01,004 --> 00:40:03,839
Polako, veliki. To sam samo ja.

335
00:40:03,923 --> 00:40:07,126
Izgleda da si dobio dobar udarac.

336
00:40:09,763 --> 00:40:14,721
Zato�enici dr�e onog novog �uvara.
Ili je mrtav, ili �eli daje mrtav.

337
00:40:14,810 --> 00:40:17,847
- Gdje je Scofield?
- Nisam ga vidio.

338
00:40:17,938 --> 00:40:21,272
- Moram ga na�i.
- Tra�i� Scofielda?

339
00:40:21,359 --> 00:40:23,435
- Da, Tur�ine.
- Do�i.

340
00:40:33,831 --> 00:40:37,994
Slu�aj, perverznja�e.
U istim smo govnima kao i on.

341
00:40:38,085 --> 00:40:41,252
Hajde. Ubij me.

342
00:40:41,339 --> 00:40:45,550
Provjerimo koliko puta mogu viknuti
prije nego �to iskrvarim.

343
00:40:45,634 --> 00:40:51,638
Svi �e zatvorenici znati za va� bijeg
prije nego kaplja krvi padne na pod.

344
00:40:51,724 --> 00:40:55,474
Tako, pajda�i moji,
ili idem kroz tu rupu s vama

345
00:40:55,562 --> 00:40:57,970
ili pjevam poput Johnnyja Casha.

346
00:41:17,001 --> 00:41:19,079
Otvaraj vrata.

347
00:41:24,968 --> 00:41:29,263
Pogledajte. Stroke je nadomak doktorice.

348
00:41:44,073 --> 00:41:46,991
- Dovr�i �to smo zapo�eli.
- Kamo ide�?

349
00:41:47,077 --> 00:41:50,446
- U stacionar.
- Izolirani smo.

350
00:41:50,538 --> 00:41:52,864
Ja nisam. Nitko ne dira �uvara.

351
00:41:53,959 --> 00:41:56,035
Nitko.

352
00:42:03,301 --> 00:42:05,876
Ho�e� li mi re�i �to se doga�a?

353
00:42:10,728 --> 00:42:13,728
Bilo bi br�e presje�i ovuda.

354
00:42:15,107 --> 00:42:17,598
Burrows je prakti�ki mrtav.

355
00:42:59,446 --> 00:43:02,567
Da. Mi dolazimo po tebe.

356
00:43:10,083 --> 00:43:11,909
NASTAVIT �E SE

357
00:43:12,001 --> 00:43:13,958
Otvaraj!

358
00:43:17,982 --> 00:43:24,982
Prijevod: by kugi
Obradio za BluRay: SubsMasta

359
00:43:27,982 --> 00:43:31,982
Preuzeto sa www.titlovi.com

Potrebbero piacerti anche