Sei sulla pagina 1di 248

MATERIALI IV

Testi popo/ari Ljudska besedila


.ln prosa .
e ln versz
. v prozi in verzih,
raccolti in Val Natisone zbrana v Nadiških dolinah
ne/1873 leta 1873

EDITORIALE STAMPA TRIESTINA


ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA
BAUDOUIN DE COURTENAY- MATERIALI IV
Jan Baudouin de Courtenay
MATERIALI
PER ZA
LA DIALETTOLOGIA JUŽNOSLOVANSKO
E L'ETNOGRAFIA DIALEKTOLOGIJO
SLAVA MERIDIONALE IN ETNOGRAFIJO

IV
Testi popolari Ljudska besedila
. in prosa e in versi v prozi in verzih,
raccolti in Val Natisone zbrana v Nadiških dolinah
nel 1873 leta 1873

Inediti Pripravila
pubblicati a eura di za prvo objavo
Liliana Spinozzi Monai
con commento folklorico di folklorni komentar prispeval
Milko Matičetov

EST ZTT
Editoriale Stampa Triestina Založništvo tržaškega tiska
e in
Centro Studi študijski center
«Nediža>>
1988
PREMESSA PREDGOVOR

Con la presente pubblicazione vedono la lu- S to publikacijo prvič prihajajo v javnost


ce per la prima vo/ta - se escludiamo alcuni - če izvzamemo nekatera etnološka zanimi-
testi pub blicati, per il/oro interesse etnogra- va besedila, katerih objavo je oskrbel MILKO
fico, in "Trinkov koledar 1980" (Gorizia) a MATičETOVV Trinkovem koledarju 1980 (Go-
eura di MILKo MATičETOV- i testi dialettolo- rica) - dialektološki teksti, hranjeni v arhivu
gici conservati a Leningrada, nell'archivio sovjetske Akademije znanosti (AN SSSR) v
deli'Accademia de/le Scienze deli'URSS (AN Leningradu, ki jih je BAUDOUIN DE CouRTENAY
SSSR), che BAUDOUIN DE CouRTENAY raccolse osebno zbral v nekaterih krajih Nadiških do-
personalmen te in alcune localitil de/le Va/li del lin (Videmska pokrajina) v Beneški (ali Fur-
Natisone (prov. di Udine), comprese neila lanski ali Italijanski) Sloveniji, t.j. Benečiji,
Slavia Friulana (delta anche Italiana o Veneta med svojo prvo znanstveno odpravo k juž-
= Benecia/Benečija), nel cors6 della sua pri- nim Slovanom v letih 1872 in 1873. Rokopi-
ma spedizione scientijica fra gli Slavi meri- sno gradivo ima znatno vrednost, naj
dionali, compiuta negli anni 1872 e 1873. Il gledamo nanj s kateregakoli zornega kota.
valore di questo materiale manoscritto e no- Kaže vsaj na dvoje namenov, ki sta vodila zbi-
tevole, qualunque sia il modo in cui lo si ri- rale/ja: jezikoslovnega in jolklorističnega. Ta
guardi. Esso rif/ette almeno due orientamenti dvojni namen nam dokazujeta na eni strani
cui si ispiro il suo raccoglitore: linguistico e transkripcija besedil, ki zaradi uporabe stro-
folklorico. Il duplice intendimento e prava- go znanstvenega zapisa predstavlja primer
to dalla trascrizione in cui i testi sono stati "fotografske" zvestobe govorjenemu jeziku
redatti, che offre un esempio di jede/ta "fo- in omogoča uporabo besedil pri raziskova-
tografica" al par/ato, grazie a/l'adozione di nju; na drugi strani zvrstnost besedil, ki ob-
un alfabeto scrupolosamente scientifico, che segajo ljudske povedke, pravljice, anekdote,
ne permette un 'agevole utilizzazione nel cam- zapise o načinu življenja v kmečkem okolju
po della ricerca; co me pure dal genere dei te- in tako ohranjajo do današnjih dni spomin
sti, che comprendono racconti popo/ari, nanj, saj bi se sicer izgubil. Ker slovensko na-
jiabe, aneddoti, indovinelli, appunti sui mo- diško narečje ni bilo kodificirano in ker se to-
di di vita di un ambiente rusticano, la cui eco, rej vsaj v preteklosti navadno ni zapisovalo
che sarebbe andata diversamente perduta, e (razen v zvezi z liturgijo: za rabo nadiškega
pervenuta fino ai nostri giorni. L 'assenza di narečja v cerkvi je precej primerov, shranje-
codijicazione del dialetto sloveno del Natiso- nih v župnijskih arhivih na tem področju in

5
ne/nadiško () e quindi, almeno per il passa- delno že objavljenih),· besedila tega korpusa
to, la mancanza di una prassi scrittoria, che znatno prispevajo k ovrednotenju kulturne
non fosse quella vincolata alia liturgia - di cui dediščine prebivalcev Nadiških dolin. Tudi če
esistono numerosi esemplari, custoditi negli gledamo z drugačnega zornega kota, upošte-
archivi parrocchiali di quest'area e gia in parte vajoč predvsem celotno znanstveno delo av-
editi- ja si che il complesso di testi che costi- torja, imajo besedila dokajšnjo težo, saj
tuiscono il corp us rappresenti un apporto si- zavzema dialektologija vse prej kot obrob no
gnificativo alia valorizzazione del patrimonio mesto med njegovimi interesi.
culturale proprio di questa popolazione. An-
che mu o vendo da un 'ott ica diversa, che ten-
ga conto in primo luogo dell'attivitii
scientifica globale del/oro autore, i testi ac-
quistano un signijicato ri/evan te, dat o il po-
sto tutt'altro che marginale occupato dalla
dialettologia neila sfera dei suoi interessi.
Tenendo presente queste peculiaritii proprie Prav te značilnosti gradiva sem upošteva-
del materiale in nostra possesso, ci siama jalti la in ga namenila širši publiki, ne le ozkemu
obbligo di rispettarle nel presentarlo ad un krogu strokovnjakov, čeprav nisem zanema-
pubblico piu vas to della cerchia degli specia- rila niti zahtev slednjih. In ker predstavlja
listi; senza perdere d'occhio, pera/tro, le esi- največjo vrednost teh dokumentov znanstve-
genze di questi ultimi. E poiche il pregio nost zapisa, izjemna za čas nastanka, od ka-
maggiore di questi documenti e dato dalla terega je minilo več kot eno stoletje (in sicer
scientificitii della registrazione, singolare so- natanko 115 let), kar se seveda odraža v raz-
prattutto per i tempi in cui essa e stata ese- voju jezika, sem golemu prepisu originalov
guita, senza contare il fatto che da allora e in njihovemu prevodu v dva jezika dodala so-
trascorso o/tre un secolo (1 15 anni, per la pre- dobno različico besedil. Ta verzija je nastala
cisione), con gli immancabili riflessi nell'evo- v istih krajih, kjer so bila zbrana BAUDOUINa-
luzione della lingua, alia trascrizione pura e vA besedila, in s sodelovanjem domačinov;
semplice degli originali e alia relativa tradu- njen namen pa je možnost primerjave dveh
zione bilingue abbiamo aggiunto una versio- časovno odmaknjenih stopenj v razvoju je-
ne dei testi conforme all'uso attuale, eseguita zika. Zato sem morala predhodno analizira-
negli stessi luoghi in cuijurono raccolti, eda ti diafektofoške metode BAUDOUINA DE
par/anti nalivi, nell'intento di ojjrire la pos- CouRTENAYA, predvsem metode pri razisko-
sibilitii di un rajfronto tra i due "stati di lin- vanju slovenskih narečij, da sem svoj način
gua" cronologicamente distinti. Tale_ dela izenačila z njegovim, kot gaje opisal na
operazione ha richiesto un 'analisi preliminare nekem drugem mestu; korpus namreč ni
del modo di operare di BAUDOUIN DE CouRTE- opremljen z nobenim, niti najmanjšim poja-
NAY nell'ambito della dialettologia, in special snilom o uporabljeni metodologiji.
modo di quella slavena, al fine di uniforma-
re il nostra procedimento a quello da lui in-
dicato altrove, dal momento che il corpus e
privo del benche minimo corredo esplicativo
sulla metodologia seguita.
Alcune note biografiche, una rapida carat- Z nekaterimi biograjskimi podatki, krat-
terizzazione del pensiero linguistico di BAu- ko oznako BAuDoUINovtH jezikoslovnih po-
DOUIN, indicazioni dialettologiche ed il gledov, dialektološkimi pojasnili in s

(*) D'ora innanzi, per motivi di praticita, adotteremo la


seconda denominazione.

6
contributo critico del noto studioso di nar- kritičnim prispevkom odličnega poznava/ca
rativa popolare de/le Alpi orientali - MILKO ljudskega pripovedništvo Vzhodnih Alp,
MATIČETOV- hanno ad un tempo lo scopo di MILKA MATičETOVEGA, želim približati nestro-
avvicinare illettore non specializzato ad una kovnjaku eno najvidnejših osebnosti evrop-
de/le personalita piu rappresentative della lin- ske lingvistične znanosti in hkrati objektivno
guistica europea, e quello di permettere una oceniti doprinos, ki ga predstavlja gradivo v
obiettiva valutazione dell'apporto rappresen- tej publikaciji. Omogočili so mi jo odgovor-
tato dal materiale oggetto di questa pubbli- ni, ki so na čelu arhiva AN SSSR, saj so mi
cazione, la quale e resa possibile dalla dali na razpolago gradivo in mi dovolili, da
disponibilita del materiale e dal permesso di ga objavim; za to se jim zahvaljujem. Zah-
pubblicarlo da parte de/le autorita sovietiche valjujem se tudi Beneškemu študijskemu cen-
preposte all'archivio dell 'AN SSSR, cui va il tru Nediža iz Špetra in Založništvu Tržaškega
nostra ringraziamento. Ringraziamento che Tiska, ki sta stvarno prispevala k uresniče­
estendiamo al Centro Studi "Nediža" di San nju načrta, ter LoJZKI BRATutEVI, MARIJI DI
Pietro al Natisone e all'Editoriale Stampa SALVO, ŽIVIGRuDNOVI, Botu ZuANELLI, h ka-
Triestina, che hanno patrocinato e realizza- terim sem se obrnila v različnih fazah svoje-
to questo progetto, nonche a LwciA BRA Tut, ga dela.
MARIA DI SALVO, ŽIVA GRUDEN, NA TALE ZUA· Posebno hvaležnost sem dolžna akademi-
NELLA, ai quali ci siamo rivolti ne/le diverse ku MTLKU MATTčETOVEMU za velikodušno po-
jasi del lavoro. moč in prebivalcem Nadiških dolin (predvsem
Un particolare de bito di riconoscenza va al- Karlu in Marijanu Tomasetig), ki so na raz-
l'accademico MnxoMATičETOV per il suo ge- lične načine sodelovali pri mojih terenskih ra-
neroso aiuto ed agli abitanti de/le Va/li- Carlo ziskavah.
e Mario Tomasetig per primi-, che hanno va- L. S. M.
riamente collaborato alle indagini sui terreno.

L. S. M.

7
INTRODUZIONE
UVOD
JAN BAUDOUIN
DE COURTENAY

La vita e la personalitii Življenje in osebnost


La figura di BAuoouiNDECouRTENAYe una- Osebnost BAUDOUINA DE CouRTENAYA je ne-
nimemente considerata una delle piu signifi- dvomno ena izmed najpomembnejših v zgo-
cative del pensiero scientifico (linguistico nella dovini jezikoslovja, zlasti obdobja, ki zaje-
fattispecie) nel periodo che abbracda gli ul- ma zadnja desetletja devetnajstega in prva
timi decenni del diciannovesimo secolo ed i desetletja dvajsetega stoletja.
primi del successivo. Pri tem znanstveniku nas pritegne kozmo-
Cio che colpisce di questo studioso e l'im- politsko okolje, v katerem se je oblikoval in
pronta cosmopolita, che contrassegno la sua je deloval, njegov pionirski duh in žar, ki v
formazione e Ja sua attivita, lo spirito pionie- več kot petdesetletnem delu ni nikoli popu-
ristico ed un appassionato fervore - mai ve- stil in s katerim se je lotil različnih znanstve-
nuto meno nell'oltre mezzo secolo che Jo vi- nih panog. Pritegne pa nas tudi človeška
de operoso - in nome del quale egli affronto zavzetost, s katero je prežeta njegova poklic-
svariati campi dello scibile; e poi l'impegno na dejavnost, iskreno zanimanje za človeka,
civile che permeo la sua attivita puramente ki je moralo biti globoko, saj je zajemalo tu-
professionale, un sincero interesse per l'uma- di pojave na robu družbe, ki bi se zato zlah-
nita, tanto piu attento, quanto piu rivolto alJe ka prezrli. In končno nas pritegne njegovo
sue manifestazioni socialmente emarginate, obširno in mnogovrstno znanstveno delo, ki
per questo passibili di essere conculcate; ed obsega 647 naslovov (če ne štejemo postu-
infine Ja vastita e la poliedricita della sua pro- mnih objav): ti zajemajo poleg specifično je-
duzione scientifica, che annovera 647 titoli - zikoslovnih tem tudi etno loške, filozofske in
senza contare Je pubblicazioni postume -, do- politične eseje.
ve ai temi di natura specificamente Jinguisti-
ca si aggiungono saggi di etnografia, filoso-
fia, politica.
Una innata versatilita porto BAuDouiN a S prirojeno prožnostjo je BAUDOUINU uspe-
padroneggiare una dedna di lingue eda trat- lo obvladati kakih deset jezikov in se ena-
tare con pari competenza l'indoeuropeistica, kovredno posvečati indoevropeistiki, slavisti-
Ja slavistica, la linguistica generale. ki in splošnemu jezikoslovju.
BAuDOuiN fu membro di accademie e sode- BAuDouiN je bil član več evropskih akade-
ta scientifiche europee, e fu insignito della mij in znanstvenih združenj in številne uni-
Jaurea ad honorem da diverse universita. verze so mu podelile častni doktorat.

11
JAN IoNACY (in russo IvAN ALEKSANDROVIč) JAN lGNACY (v ruščini IVAN ALEKSANDROVIč)
BAUDOUIN DE CouRTENAY e)
nacque nel 1845 a BAUDOUIN DE CoURTENAy e)
se je rodili. 1845
Radzymin, 25 chilometri a nord di Varsavia, v Radzyminu, 25 kilometrov severno od Var-
presso una famiglia di origine francese, di- šave, v družini francoskega porekla, ki je iz-
scendente da Baldovino di Fiandra, trasferi- hajala od Balduina Flandrijskega in se je pre-
tasi in Polonia nel '700. Studio indoeuropei- selila na Poljsko v 18. stoletju. študiral je in-·
stica e slavistica all'Universita di Varsavia; dal doevropske in slovanske jezike na varšavski
1866 al 1868 perfeziono gli studi all'estero - univerzi. Od l. 1866 do 1868 je kot dobitnik
Praga, Jena, Berlino e Lipsia - in qualita di štipendije svoje znanje izpopolnjeval v tuji-
borsista. Durante il soggiorno in Germania ni: v Pragi, Jeni, Berlinu in Leipzigu. Med
conobbe molti studiosi tedeschi, tra cui il pio- bivanjem v Nemčiji se je seznanil s številni-
niere della slavistica in Germania, A. ScHLEI- mi nemškimi znanstveniki, med temi z začet­
CHER, il biologo darwinista E. HAECKEL, il nikom nemške slavistike A. ScHLEICHERJEM,
sanscritista H. WEBER, il filosofo della lingua z darvinističnim biologom E. HAECKLOM, s
H. STEINTHAL. Con alcuni di costoro BAu- strokovnjakom za sanskrt H. WEBROM in s
DOUIN si era cimentato, leggendo le !oro pub- H. STEINTHALOM, ki se je ukvarjal s filozofi-
blicazioni, fin dagli anni dell'universita, il che jo jezika. Nekatere izmed njih je BAUDOUIN
lo indusse a ridimensionare il magistero dei spoznal - z branjem njihovih del - že v času
propri docenti ed a dichiararsi sostanzialmen- univerzitetnega študija: to ga je navedlo, da
te autodidatta; con altri avrebbe intrattenu- je znanje svojih učiteljev pravilno presodil in
to in seguito un dialogo scientifico, caratte- se označil v bistvu za samouka; z drugimi je
rizzato talora da accenti chiaramente polemi- kasneje vzpostavil znanstveni dialog, ki je bil
ci. A questo periodo risale il saggio Einige včasih izrazito polemično obarvan. V tem ob-
Fiille der Wirkung der Analogie in der polni- dobju je nastala razprava Einige Fiille der
schen Deklination (1868), rimarchevole per- Wirkung der Analogie in der polnischen Dek-
che vi com pare per la prima vo!ta il concetto lination (1868); pomembna je zato, ker se v
di analogia, di cui BAuDoUIN rivendico la pa- njej prvič pojavi pojem analogije, katerega
ternita, contestatagli dai Neogrammatici -la očetovstvo si je BAuDOUIN lastil in ki so mu
scuola dei linguisti che avevano assunto un ga neogramatiki (jezikoslovna šola, ki je kot
atteggiamento critico nei riguardi dello BAuDOUIN zavzela do ScHLEICHERJA kritično
ScHLEICHER, al pari di BAUDOUIN, ma con di- stališče, vendar z drugačnega vidika) opore-
versa angolazione -; e anche perche segna kali, pa tudi ker začenja niz študij o poljšči­
l'avvio di una serie di studi incentrati sui po- ni - vsaka izmed njih pomeni mejnik v
lacco, destinati a segnare altrettante pietre rni- proučevanju poljščine.
liari nell'ambito della polonistica.
Nel 1868 BAUDOUIN passo a Pietroburgo Leta 1868 je BAUDOUIN prišel v Peterburg,
dove, due anni piu tardi, tenne dei corsi di kjer je dve leti kasneje vodil tečaj primerjal-
grammatica comparata delle lingue indoeu- ne slovnice indoevropskih jezikov kot privatni
ropee, in qualita di Privatdozent, dopo aver docent, potem ko je v Leipzigu diplomiral iz
conseguito la laurea in filosofia a Lipsia e l'a- filozofije in je v Rusiji dosegel habilitacij o za
bilitazione all'insegnamento in Russia. poučevanje.
Nell'anno 1872 fu inviato all'estero dal mi- Leta 1872 ga je rusko ministrstvo za šol-
nistero russo della pubblica istruzione. Tale stvo poslalo v tujino. Potovanje je trajalo tri

(1) Neila stesura delle note biografiche abbiamo piu volte (1) Za biografske podatke sem se večkrat posluževala del:
fatto ricorso a M. DI SALVO, Il pensiero linguistico di M. DI SALVO, Il pensiero linguistico di J. B. de Cour-
J. B. de Courtenay, Venezia-Padova 1975, eda J. Muo- tenay [Jezikoslovna misel J. B. de Courtenaya], Venezia-
DAN, Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929)-Leben und Padova 1975, in J. MuGDAN, Jan Baudouin de Cour-
Werk [Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929)-Vita e ope- tenay (1845-1929)- Leben und Werk [Jan Baudouin de
raJ, Miinchen 1984. Courtenay - Življenje in delo], Miinchen 1984.

12
viaggio, che ebbe la durata di un triennio, per- leta in je BAuDouiNU omogočilo, da je v Mi-
mise a BAuDOUIN di ascoltare G. I. Ascou a lanu poslušal G. I. AscoLIJA, da je spoznal
Milano, di fare la conoscenza di diversi in- razne slovenske intelektualce na Dunaju, v
tellettuali sloveni a Vienna, Graz, Maribor, Gradcu, Mariboru, Celju, Ljubljani in Go-
Celje, Lubiana e Gorizia, edi visitare, a sco- rici ter da je v študijske namene obiskal šte-
po di studio, numerose localita disposte lun- vilne kraje vzdolž zahodnega roba
go la fascia occidentale del mondo slavo me- južnoslovanskega ozemlja, od katerih so bili
ridionale, alcune delle quali a contatto diret- nekateri v neposrednem stiku z romanskim
to con il territorio romanzo. svetom.
Con il saggio Opytfonetiki rez'janskich go- S študijo Opyt jonetiki rez'janskich govo-
vorov [Saggio di fonetica delle parlate resia- rov [Poskus fonetike rezijanskih govorov]
ne] e), il primo di una serie dedicata ai (2), prvo iz niza, posvečenega slovenskim na-
dialetti sloveni, BAuDoUIN consegui il dotto- rečjem, je BAuDOUIN dosegel doktorat iz pri-
rato in linguistica comparata, dopo di che si merjalnega jezikoslovja, nakar se je preselil
trasferi all'Universita di Kazan', dapprima na univerzo v Kazanu, kjer je poučeval kot
come libero docente, poi come professore privatni docent, nato kot izredni in končno
straordinario ed infine come ordinario. Qui, kot redni profesor. Tu je do l. 1883 komaj
fino al1883, lo studioso appena trentenne svi- tridesetletni znanstvenik razvil izredno peda-
luppo una eccezionale attivita pedagogica e goško in ustvarjalno dejavnost, ki je obsegala
creativa, comprensiva di lezioni, anche pri- predavanja (tudi privatne lekcije), vaje, se-
vate, di esercitazioni, seminari (chiamati Pri- minarje (imenovane Privatissima - odvijali so
vatissima, tenuti ogni sabato in casa di se vsako soboto na BAuoouiNOVEM domu),
BAUDOUIN), in cui si dibattevano questioni di kjer so razpravljali o vprašanjih iz splošne
linguistica generale, di grammatica comparata lingvistike, iz primerjalne slovnice indoevrop-
delle lingue indoeuropee, di sanscrito e lati- skih jezikov, iz sanskrta in latinščine, iz li-
no, di grammatica lituana e russa nonche del- tavske in ruske slovnice ter iz slovanskih
le lingue slave in genere. L'eccezionale jezikov nasploh. Zaradi izrednega vzgona, s
impulso impresso da BAUDOUIN all'ambiente katerim je BAUDOUIN razgibal prej popolno-
accademico, in precedenza particolarmente ma negibno akademsko okolje, zaradi razi-
stagnante, il fervore delle ricerche e la ricchez- skovalnega zanosa in raznolikosti pobud, ki
za degli spunti, confluiti successivamente in so se kasneje večkrat oblikovale v celovite teo-
molti casi in organiche formulazioni teoriche, retične misli, lahko rečemo, da je okrog uči­
permettono di parlare di un'autentica scuola telja nastala prava šola, kazanska lingvistična
creatasi attorno al maestro, la "scuola lingui- šola. V njej so se izoblikovali pomem-
stica di Kazan"'. Nel suo ambito si forma- bni jezikoslovci, n. pr. M. KRuszEWSKI, ki je
rono linguisti di valore, come M. - sicer le nekaj let - nadaljeval učiteljeve de-
KRuszEWSKI, continuatore - sia pure per po- lo; V. A. BoooRODICKIJ, naslednik KRuszEw-
chi anni- del maestro; V. A. BoooRODICKIJ, SKEGA, ki se je ukvarjal z ruščino in
succeduto al precedente, russista e studioso eksperimentalno fonetiko: S. G. Buuč, filo-
di fonetica sperimentale; S. G. Buuč, filolo- log, ki se je posvečal indijskim jezikom in gla-
go, cultore di lingue indiane e di musica, e sbi, in A. T. ALEKSANDRov, strokovnjak za
A. T. ALEKSANDROv, esperto di lingue baltoslovanske jezike.
balto-slave.
Nel 1883 la difesa assunta da BAuDOUIN di Leta 1883 je BAUDOUIN branil nekatere štu-
alcuni studenti espulsi dall'Universita rese in- dente, ki so jih izključili z univerze, kar je do
sostenibile la tensione venutasi a creare tra il skrajnosti zaostrilo napetost med jezikoslov-

(2) l. BoDUEN DE KuRTENE, Opyt jonetiki rez 'janskich (2) I. BoDUEN DE KuRTENE, Opyt jonetiki rez'janskich
govorov, Varšava-Peterburg 1875. (D'ora in poi Opyt). govorov, Varšava - Peterburg 1875. (Odslej Opyt).

13
linguista ele autorita accademiche di Kazan', cem in akademskimi oblastmi v Kazanu. Za-
ragione per cui BAUDOUIN passo all'Universi- to se je preselil na univerzo v Dorpatu
ta di Dorpat (poi Jur'ev, ora Tartu), dove per (kasneje Jur'ev, danes Tartu), kjer je celih de-
un intero decennio insegno grammatica com- set let poučeval primerjalno slovnico slovan-
parata delle lingue slave e dove riprese a stu- skih jezikov, začel spet študirati biologijo in
diare biologia e teoria dell'evoluzione, e si razvojno teorijo ter se posvetil višji matema-
dedico alia matematica superiore, all'arme- tiki, armenščini in krajevnim jezikom.
no e alle lingue locali.

Con la russificazione di Dorpat (1893), Ko je l. 1893 Dorpat postal ruski, se je


BAuDoUIN decise di tornare in patria, accet- BAubouiN odločil, da se vrne v domovino in
tando l'offerta di una cattedra di linguistica sprejme ponujeno stolico za primerjalno je-
comparata a Cracovia, citta soggetta alia mo- zikoslovje v Krakovu, ki je- kot del Galicije
narchia austriaca come parte del territorio - spadal pod avstrijsko monarhijo. V šestih
della Galizia. 1 sei anni trascorsi in questa sede letih, ki jih je preživel tu, se je lotil široko-
vedono BAUDOUIN impegnato in opere di va- poteznih načrtov, vendar je bil izpostavljen
sto respiro, ma anche esposto a forti ostilita močnemu nasprotovanju nacionalistov in kle-
da parte di elementi nazionalisti e clericali, rikalcev. Ti so bili pripravljeni obtožiti poli-
prooti a tacciare di panslavismo politico le ri- tičnega panslavizma BAuDOUINOVE slavistične
cerche slavistiche dello studioso, specie i suoi raziskave, predvsem dialektološka dela, med
lavori dialettologici, fra i quali eccelle la pub- katerimi se odlikuje objava besedil, zbranih
blicazione dei testi raccolti a Resia durante v Reziji med prvo odpravo v Italijo. Jeziko-
le sue prime spedizioni in Italia. L'ostilita dei slovcu sovražni vladajoči krogi so dosegli, da
circoli dominanti valse ad ottenere illicenzia- je ta izgubil mesto univerzitetnega predava-
mento dellinguista da insegnante universita- telja. Samo po BuučEVEM posredovanju je
rio; e soltanto la mediazione del Buuč lo kot izredni profesor dobil stolico za primer-
porto in veste di professore straordinario di jalno jezikoslovje in sanskrt na peterburški
linguistica comparata e sanscrito alia Univer- univerzi, kjer je ostal do l. 1917. Tudi tu je
sita di Pietroburgo, dove BAUDOUIN rimase fi- njegova močna osebnost raziskovalca in pre-
no al1917. Anche qui la sua forte personalita davatelja, svobodnega v razlagi in naprednega
di ricercatore e di docente dalla esposizione v mišljenju, pritegftila pozornost številnih
libera e daile idee progressiste polarizzo l'in- znanstvenikov. L. V. ŠčERBA, M. VASMER, E.
teresse di numerosi studiosi, tra cui L. V. D. PouvANov so ustanovili t. i. peterburško
ŠčERBA, M. VASMER, E. D. PouvANov, i quali šolo, h kateri so pristopili tudi pripadniki mla-
diedero vita alia cosiddetta "scuola di Pietro- de generacije Dvajsetih let, med njimi S. J.
burgo", cui aderirono anche giovani della BERNŠTEJN in V. V. VINOGRADOV.
nuova generazione degli anni '20, tra cui S.
J. BERNšTEJN eV. V. VINOGRADov.

Fra gli allievi di eccezione vanno inoltre ri- Med BAUDOUINOVIMI najvidnejšimi učenci je
cordati i formalisti, particolarmente vicini ai treba omeniti tudi formaliste, ki so bili zlasti
problemi del linguaggio quale espressione blizu problemom jezika kot izraznega sred-
d'arte, i quali attinsero alia lezione di BAu- stva umetnosti in so iz BAuDOUINOVEGA nau-
DOUIN non poche idee per la formulazione ka zajeli nemalo pobud za oblikovanje svojih
delle proprie teorie: B. V. ToMAšEVSKIJ ri- teorij: B. V. ToMAŠEVSKIJ v zvezi z rusko ri-
guardo alia rima russa; L. JAKUBINSKIJ neila mo; L. JAKUBINSKIJ v gledanju na pesniški je-
visione dellinguaggio poetico come partico- zik kot na posebno funkcijsko zvrst

14
lare varieta funzionale della lingua naziona- narodnega jezika; prav tako bodoči kritik V.
le; allo stesso modo V. B. ŠKwvsKu, il B. ŠKLOVSKIJ, avtor nekaterih pronicljivih za-
futuro critico, al quale si devono alcune pre- pisov o BAUDOUINOVEM življenju (3).
gnanti annotazioni sulla vita di BAuDOUINC).
Ricorderemo di questo periodo la rielabo- V tem času je BAUDOUIN posvetil kar sedem
razione e la pubblicazione, che richiese sette let (1903-1909) predelavi in objavi tretje iz-
anni (1903-1909) del voluminoso dizionario daje obsežnega ruskega slovarja V. DAL'A, ki
russo di V. DAL' neila terza edizione, che e velja za klasično delo ruske leksikografije. L.
considerata !'opera classica della lessicogra- 1905 je napisal in l. 1913 objavil knjižico v
fia russa; ed un opuscolo scritto nel 1905 e obrambo narodnih manjšin ruskega cesar-
pubblicato nel 1913 in difesa delle minoran- stva, zaradi katere so ga zaprli in obsodili na
ze nazionali dell'impero russo, per il quale dve leti zapora. Kazen je odsedel le delno (de-
BAuDOUIN venne arrestato e condannato a vet tednov) zaradi posredovanja nekaterih pe-
due anni di carcere, scontati solo parzialmente terburških intelektualcev.
(nove settimane) per intercessione di alcuni
intellettuali di Pietroburgo.
Alia persecuzione politica, che raggiunge- Poleg političnega preganjanja, ki je dose-
va in tal modo la forma estrema della segre- glo višek z ječo, je BAuDoUINA v posebno ža-
gazione, non ando disgiunta, peraltro, in lostnih obdobjih njegovega življenja pestila
alcune fasi particolarmente tristi dell'esistenza prava revščina in ga prisilila, da se je posve-
di BAuDOUIN, una condizione di autentica mf- til ekonomsko produktivnim dejavnostim, ter
seria, che costrinse lo studioso a dedicarsi ad ga odvrnila od znanosti.
attivita produttive sui piano economico piut-
tosto che su quello scientifico.
La rivoluzione d'ottobre sorprese BAu- Oktobrska revolucija je BAuDOUINA prese-
DOUIN in patria, a Varsavia, dove egli decise netila v domovini, v Varšavi; odločil se je, da
di rimanere e dove trascorse il resto dei suoi bo ostal tu, in je preživel zadnja leta svojega
anni quale professore onorario di linguistica življenja kot častni profesor indoevropskega
indoeuropea neila ricostruita Universita. jezikoslovja na obnovljeni varšavski univerzi.
Nel 1922 alcune minoranze promossero la Leta 1922 so ga nekatere manjšine predla-
sua candidatura a presidente della rinata gale za predsednika novo ustanovljene polj-
Polonia. ske države . .
BAuDOUIN mori il 3 novembre 1929, dopo BAUDOUIN je umrl3. novembra 1929. Pred
aver disposto, con quel tanto d'ironia che ave- smrtjo je odredil, s ščepcem ironije, ki je zna-
va caratterizzato larga parte della sua pub- čilna za dobršen del njegove publicistike, naj
blicistica, che il suo cadavere fosse messo a njegovo truplo dajo na razpolago anatomske-
disposizione di un istituto di anatomia, qua- mu inštitutu, kot "objekt" raziskav: s tem
le "oggetto" di ricerca, per riparare almeno bi vsaj delno odtehtal premajhno učinkovi­
in parte alia scarsa efficienza dimostrata quale tost, ki jo je pokazal kot "subjekt" razisko-
"soggetto". Ma, commenta opportunamen- vanja. Toda - upravičeno pripominja
te il MuGDAN (4) nel riferire questo dettaglio MuGDAN (4) pri navaj anju tega biografskega
biografico, i posteri non si curarono dell'oc- drobca - naslednja generacija se ni zmenila

(3) Si veda V. B. ŠKLOVSKIJ, lili-byli, Moskva 1964, (3) Glej V. B. ŠKLOVSKIJ, liii-byli, Moskva 1964, str.
pp. 89-97 [trad, it. C'era una vo/ta, Milano 1969, pp. 89-97, v italijanskem prevodu C'era una vo/ta, Milano
147-158]. 1969, str. 147-158.

(4) Cfr. Jan Baudouin .... cit., p. 45. (4) Primerjaj citirano delo Jan Baudouin ... , str. 45.

15
casione che si presen tava !oro di sezionare un za priložnost, da bi secirala truplo nekega
professore, mentre mostrarono interesse per profesorja, pač pa jo je pritegnilo življenje
la vita e l'attivita di uno studioso impavidus in delo znanstvenika, impavidus veritatis ac
verita tis ac iustitiae defensor, come venne de- iustitiae defensor, kot so ga označili, ko so
finito quando gli fu conferito il dottorato ho- mu podelili častni doktorat varšavske
noris causa dall'Universita di Varsavia. univerze.

n pensiero linguistico Jezikoslovni nauk


La storia della scienza per lungo tempo non Zgodovina znanosti BAuDOUINU DE CouRTE-
ha accordato a BAuDOUIN DE CouRTENAY il ri- NAYudolgo ni izkazala priznanja, ki ga zaslu-
conoscimento che gli compete. Cio va impu- ži. To je treba pretežno pripisati dejstvu, da
tato in gran parte al fatto che egli non raccolse BAUDOUIN ni zbral v enotno delo jedra svojih
in un'opera organica la somma del suo pen- jezikoslovnih nazorov: raztreseni so po raz-
siero linguistico, disseminato in pubblicazioni nih publikacijah, ki so težko dosegljive, saj
sparse, difficilmente accessibili per la !oro ra- so redke in napisane večinoma v poljščini in
rita e per essere scritte per lo pili in polacco ruščini, to pa sta jezika, ki vsaj v zahodnih
e in russo, lingue che non godono di larga dif- znanstvenih krogih nista najbolj razširjena.
fusione, perlomeno negli ambienti scientifici Tudi zapletena in ne vselej enoznačna termi-
occidentali. Anche la terminologia, complessa nologija, ki jo je BAuDoUIN uporabljal, je v
e non sempre univoca, di cui si servi BAu- določeni meri otežkočila pristop k njegove-
DOUIN, ha condizionato in qualche misura mu jezikoslovnemu nauku. Poleg tega BAu-
l'accostamento al suo pensiero linguistico. DOUINA ni doletela sreča, kot njegovega
BAuDOUIN, inoltre, non ebbe la fortuna, che sodobnika SAussuRA, da bi imel učence, ki bi
tocco invece al suo contemporaneo SAussu- zbrali njegova predavanja in jih poenotili v
RE, di possedere allievi che raccogliessero le poljudno izdajo. Šele pred razmeroma krat-
sue lezioni e le presentassero in una versione kim časom so začeli proučevati jezikoslovčev
unitaria e divulgativa. Soltanto in tempi re- opus z namenom, da bi predstavili izbor nje-
lativamente recenti ci si e rivolti alia produ- govih del. Prvi je bil objavljen v Sovjetski zve-
zione di questo studioso con l'intenzione di zi e), drugi na Poljskem (6). To je sodobnim
offrirne una raccolta di opere scelte. La pri- znanstvenikom utrlo pot do boljšega pozna-
ma di esse e stata pubblicata in Unione So- vanja BAUDOUINOVEGA jezikoslovnega nauka
vietica (5), la seconda in Polonia (6). Cio ha in nekatere spodbudilo, da so ga ponovno

(5) I. A. BoDUEN DE KuRTENE, Izbrannye trudy po (5) I. A. BoDUEN DE KuRTENE, /zbrannye trudy po
obščemu jazykoznaniju [Opere scelte di linguistica gene- obščemu jazykoznaniju [Izbrana dela iz splošne lingvisti-
rale), sost. V. P. GRIGOR'EV-A. A. LEONT'EV, Mo- ke]. sost. V. P. GRIGOR'EV- A. A. LEONT'EV, Mo-
skva 1963 (in 2 voli.). Una parte dei lavori ivi pubblicati skva 1963 (2 knjigi). Del tam objavljenih študij najdemo,
figura, insieme ad altri, preceduta da un ampio saggio, poleg drugih in spremnega eseja, v antologiji, ki jo je pri-
nell'antologia curata daE. STANKIEWICZ: A Baudouin pravilE. STANKIEWICZ: A Baudouin de Courtenay An-
de Courtenay Anthology. The Beginnings of Structural thology. The Beginnings of Structural Linguistics [Anto-
Linguistics [Un'antologia di Baudouin de Courtenay. Oli logija Baudouina de Courtenaya - Začetki strukturalne
inizi della linguistica strutturale], Bloomington-London lingvistike), Bloomington-London 1972. Druge študije,
1972. Altri saggi ancora, di cui uno prima inedito, si tro- med njimi eno doslej neobjavljeno, prinaša v italijanskem
vano, in traduzione italiana, in M. DI SALVO cit. prevodu M. DI SALVO v navedenem delu.

(6) La serie polacca inizia con: 1. N. BAUDOUIN DE (6) Poljska serija se začenja z 1. N. BAUDOUIN DE
CouRTENAY,Dziela wybrane [Opere scelte] l, Warsza- CouRTENAY, DzieJa wybrane [Izbrana dela] l, Warsza-
wa 1974, e termina con: 1. BAUDOUIN DE CouRTENAY, wa 1974 in končuje z 1. BAUDOUIN DE CouRTENAY,
O j~zyku polskim [La lingua polacca), Warszawa 1984. O Jr:zyku polskim [O poljskem jeziku]. Warszawa 1984.
E dello stesso anno (1984) la silloge Ausgewiihlte Werke Iz istega leta (1984) je izbor Ausgewiihlte Werke in deut-

16
spianato la via verso una maggiore conoscen- proučili in ga primerjali z dosežki današnje
za delle idee dellinguista polacco ai moderni lingvistike C).
ricercatori, spingendone taluni a riesaminar-
le criticamente ed a confrontarle con gli ap-
porti della linguistica contemporanea C).
In questa fase di revival baudouiniano si V tej fazi obnovljenega zanimanja za BAu-
sono scoperti dati originali e inediti sull'ope- DOUINA so prišli na dan novi in neobjav-
ra di BAUDOUIN, capaci di conferirle un vaJo- ljeni podatki o njegovem delu, ki to delo
re autonomo, diversamente da quanto era ovrednotijo samo po sebi; v letih takoj po
avvenuto negli anni immediatamente succes- BAuDourNovr smrti pa so pri globalni oceni
sivi alia sua scomparsa, in cui, nel dare un njegovega dela poudarjali vzporednosti z
giudizio complessivo sui suo operato, si po- drugimi "šolami". Na BAuDoUINA so gledali
neva t'accento sulle concordanze con le altre kot na sodobnika ali kot na predhodnika teh.
"scuole", di cui egli era riguardato ora co- Najpogosteje in dejansko najbolj upraviče­
me affiancatore ora come precursore. L'ac- no so ga primerjali z ženevskim jezikoslov-
costamento piu ricorrente, in quanto cem SAUSSUROM, ki ga je Z BAUDOUINOM vezalo
obiettivamente piu motivato, viene fatto con obojestransko spoštovanje in s čigar naukom
il maestro ginevrino SAussuRE- legato a BAu- ima BAuoourNov nauk zanimive stične točke.
DOUIN da reciproca stima -, con il cui pensie- Seveda se dajo slednje razložiti s skupnimi
ro BAuDOUIN presenta interessanti punti di smernicami evropskega kulturnega prostora,
contatto. Questi ultimi sono peraltro giusti- v katerega je bil BAuoourN popolnoma vklju-
ficabili con il cornune dima in cui avveniva čen, kot dokazujejo izredno moderni in
il dibattito culturale europeo, nel quale BAu- skrbno izdelani didaktični načrti, ki jih je se-
oourN era perfettamente inserito, come dimo- stavil.
strano gli aggiornatissimi ed elaboratissimi
programmi didattici da Jui redatti.
Senza voler entrare nei dettagli, si potra os- Ne da bi se spuščali v podrobnosti, lahko
servare che temi di portata centrale e tuttora opazimo, da sta znanstvenika našla ključnim,
attuali in linguistica generale, quali quello del še danes aktualnim vprašanjem iz splošne
mutamento linguistico, dei rapporti fra illin- lingvistike - kot npr. vprašanje sprememb
guaggio individuale e quello collettivo, tro- v razvoju jezika, vprašanje odnosa med go-
varono presso i due studiosi soluzioni com- vorom posameznika in skupnosti - odgovo-
plementari piuttosto che opposte, riportabili re, ki si ne nasprotujejo, pač pa se

m deutscher Sprache mit einem Vorwort von Ewelina Ma- scher Sprache mit einem Vorwort von Ewelina Malachow-
./-achowska [Opere scelte in lingua tedesca con una prefa- ska [Izbrana dela v nemškem jeziku s predgovorom Eve-
zione di Evelina Ma-l'achowska (figlia di BAUDOUIN, line Malachowske (BAUDOUINOVEhčerke, op. av.)), ki
n.d.A.)), curata daJ. MuGDAN per i tipi di Fink (Mun- je v redakciji J. MuoDANA izšel pri založbi Fink v
chen), parallelamente all'opera Jan Baudouin ... cit. Munchnu, skupaj s cit. Jan Baudouin ...
(7) La monografia pili esauriente, anche se non recentis- (7) Za BAUDOUINOVE fonološke teorije sem se pri svo-
sima, sulle teorie fonologiche di BAUDOUIN, sulla quale jem delu oprla na najbolj izčrpno monografijo, ki sicer
ci siamo basati per il presente lavoro e: F. HAUSLER, ni najnovejša: F. HAUSLER, Das Problem Phonetik und
Das Problem Phonetik und Phonologie bei Baudouin de Phonologie bei Baudouin de Courtenay und in seiner
Courtenay und in seiner Nachfolge [Il problema della fo- Nachfolge [Vprašanje fonetike in fonologije pri Baudoui-
netica e della fonologia presso Baudouin de Courtenay ed nu de Courtenayu in njegovih naslednikih], Halle 1968.
i suoi successori], Halle 1968. "L'opera pili completa sui Vendar je najpopolnejše delo o BAUDOUINU, tudi po
nostro autore" (cfr. M. Dr SALVO cit., pp. 13 e 212) mnenju M. Dr SALVO (cit. delo str. 13 in 212), še ved-
rimane tuttavia la dissertazione diA. A. LEONT'EV, no disertacija A. A. LEONT'EVA, ki je bila le delno
edita solo parzialmente. objavljena.

17
ad una tendenza piu marcata all'astrazione dopolnjujejo. Te rešitve so pri SAussuRu v
da parte del SAussuRE e, di contro, ad una skladu z njegovo bolj poudarjeno težnjo k ab-
maggiore adesione a situazioni reali da parte strakciji, pri BAUDOUINU pa nasprotno z več­
di BAuDouiN. Accanto al bisogno di concre- jo povezanostjo z resničnostjo. Poleg potrebe
tezza va collocato il secondo caposaldo della po konkretnosti stoji drugi temelj BAuDoui-
visione scientifica di BAuDOUIN, e cioe J'aspi- NOVEGA znanstvenega pogleda, in sicer tež- ·
razione a ricondurre gli elementi discreti del nja, strniti posamezne prvine resničnosti v
reale a compatta unita. Alia concezione uni- trdno celoto. Z enotnim pojmovanjem zna-
taria della scienza fa riscontro una altrettan- nosti se ujema ravno tako močna skladnost
to forte integrazione della tensione speculativa misli in dejanj BAUDOUINA kot človeka in
con la prassi storica dell'uomo e del cittadi- državljana, v imenu katere je postavljal na
no, in forza della quale BAUDOUINponeva sui- isti nivo vrednote, kot so obramba neke znan-
Jo stesso piano dei valori la difesa di una stvene teorije in obramba pravic neke manj-
teoria scientifica e quella dei diritti di una mi- šine, svoboda raziskovanja in svoboda rabe
noranza, Ja Jiberta della ricerca e quella del- jezika. In čeprav je človekovo svobodo poj-
Ja lingua. E per quanto egli avesse della liberta moval omejevalno, je trdil, da ima človek
umana una concezione restrittiva, pure riven- pravico posegati v življenje jezika.
dico all'uomo la capacita di intervenire neila
vita della lingua.
La ricerca di BAUDOUIN poggia su una soli- BAUDOUINOVE raziskave temeljijo na
da impostazione scientifica, che riguarda Ja trdnem znanstvenem prepričanju, da je jezi-
linguistica come una scienza storica, Ja qua- koslovje zgodovinska veda in da zahteva in-
le esige un approccio di carattere induttivo - duktiven pristop, ki sicer ne izključuje nadalj-
che peraltro non esclude successivi procedi- njih deduktivnih postopkov. Ta pristop se deli
menti deduttivi - articolato in due momenti: na dve stopnji, primerjavo podatkov in obli-
il confronto dei dati e Ja formulazione delle kovanje zakonov, to je "temeljnih kategorij
leggi, cioe "delle categorie e dei concetti fon- in pojmov, ki povezujejo pojave in jih pri-
damentali che connettono i fenomeni e li rap- kazujejo kot nepretrgano verigo vzrokov in
presentano come una catena ininterrotta di posledic" (s). Kot druge znanosti teži tudi je-
cause edi effetti" (s). La linguistica, al pari zikoslovje za tem, da "bi se dvignilo na ra-
delle altre scienze, "mira ad elevarsi allivel- ven matematike, to se pravi, da bi si ustvarilo
Jo della matematica, ossia a crearsi una base splošno, neomajno osnovo, iz katere bi bilo
generale e incrollabile, dalla quale sia possi- mogoče izpeljati pojave z matematično goto-
bile derivare i fenomeni con certezza mate- vostjo in po deduktivni poti" (~.
matica e per via deduttiva" (9).
In contrasto con la concezione naturalisti- V nasprotju z naturalističnim pojmova-
ca della lingua affermata da A. ScHLEICHER, njem A. ScHLEICHERJA, ki je imel jezik za či­
che l'aveva considerata come un organismo sto samostojen organizem, je bil za BAuDou-

(8) 1. A. BoDUEN DE KUR TENE, Nekotorye obščie za- (8) 1. A. BoDUEN DE KuRTENE, Nekotorye obščie za-
mečanija o jazykovedenii i jazyke [Alcune osservazioni ge- mečanija o jazykovedenii i jazyke [Nekaj splošnih opa-
nerali sulla linguistica e sulla lingua], in Izbrannye trudy .. .l žanj o jezikoslovju in jeziku], v citiranem delu Izbrannye
cit., p. 55. trudy ... l, str. 55.
Per non appesantire eccessivamente il testo delle note, le Da besedilo opomb ne bo prezahtevno, bodo navedki iz
citazioni delle opere in russo di BAUDOUIN verranno tra- BAUDOUINOVIH ruskih del prevedeni v slovenščino ozic
dotte in italiano e, rispettivamente, in sloveno. roma italijanščino.

(9) Avgust Šlejcher, in Izbrannye trudy ... l cit., p. 37. (9) Avgust Šlejcher, v citiran em delu Izbrannye trudy ...
l, str. 37.

18
del tutto autonomo, BAuDOUIN vede la lingua INA jezik neločljivo povezan s človekom, bil
inscindibilmente legata all'uomo, quale stru- je sredstvo in predmet človekove ustvarjalne
mento e oggetto della sua attivita creatrice. dejavnosti. Psihologizem, ki je čedalje bolj
La radice dello psicologismo, di cui la teoria prežemal BAuoouiNovo teorijo in ki je postal
baudouiniana verra sempre piu colorandosi predmet najtehtnejših kritik, korenini prav v
e che attirera su di se le critiche piu consisten- njegovi želji, da bi dognal dejanski "sedež"
ti, affonda proprio nel desiderio da parte di jezika (dušo ali možgane govorečega). Ker je
BAuDOUIN di individuare una sede reale della BAUDOUINA družilo z neogramatiki kritično
lingua (l'anima o il cervello dei locutori). Nel stališče do A. ScHLEICHERJA in sprejemanje
condividere coni Neogramrnatici l'atteggia- HERBARTovE razvojne psihologije, ki ima za
mento cri ti co verso A. ScHLEICHER ed il pun- edino psihično realnost jezik posameznika, se
to di vista della psicologia genetica di je znašel pred istimi težavami kot oni, ko je
HERBART, che considera solo la lingua indi- moral utemeljiti družbeni vidik jezika. Ni se
viduale come una realta psichica, BAuDouiN sicer čisto izognil protislovjem in ni se odpo-
si trovo di fronte alle !oro medesime difficol- vedal svojemu v bistvu individualnemu mo-
ta, quando si tratto di spiegare l'aspetto so- delu jezika, uspelo pa mu je razviti vrsto
ciale della lingua. Non senza incorrere in teoretičnih postavk, ki upoštevajo sociološko
qualche contraddizione, e pur senza rinuncia- plat jezika. Tako poleg osrednje, notranje,
re ad una matrice sostanzialmente individuale psihične prvine upošteva tudi obrobni, zuna-
dellinguaggio, BAuDouiN sviluppo una serie nji, fizični vidik, ki posreduje pri medčlove­
di formulazioni teoriche in grado di dar con- škem sporočanju. Tej prvini, neobhodno po-
to del sociologico neila lingua. Cosi, accan- trebni v družbenih odnosih, pripisuje
to all'elemento psichico, centrale, interno, egli drugačen način obstajanja; proučevati jo mo-
considera l'aspetto fisico-organico, periferi- ra znanost, ki dopolnjuje jezikoslovje, socio-
co, esterno, mediatore della comunicazione logija. Meje te rešitve, ki vidi družbo kot golo
interindividuale. A tale elemento indispensa- vsoto posameznih bioloških enot el),
je ka-
bile per i rapporti sociali, BAUDOUIN attribui- sneje presegel s pojmom "kolektivno-
sce una forma di esistenza diversa, che individualnega'', osnovanem na podobnosti
richiede di essere indagata da una scienza psihičnih in fizioloških procesov v socializi-
complementare della Jinguistica, Ja sociolo- ranih posameznikih. Nadaljnji korak naprej
gia. I limiti di una simile soluzione, che ve- na poti k tesnejši povezavi med individualno
deva neila societa solo una somma di in socialno naravo jezika je BAuDoUIN nare-
individualita biologiche el).
furono in segui- dil, ko je v svojo teorijo uvedel pojem "psi-
to superati mediante il concetto di "collettivo- hičnega poudarka", ki jezikovne prvine
individuale", ideato sulla base della somi- funkcionalno ovrednoti, in tako prehitel ka-
glianza dei processi psichici e fisiologici nei snejši razvoj fonologije v to smer.
singoli individui socializzati. Un ulteriore pas-
so avanti sulla via di un piu intimo legame
tra Ja natura individuale e quella sociale del-
la lingua fu com pi uto da BAUDOUIN con l'in-
trodurre neila propria teoria Ja nozione di
"accento psichico", che assegna un valore
funzionale agli elementi della lingua, antici-
pando cosi i futuri sviluppi della fonologia
in questa direzione.

(10) L'intera problematica e discussa da F. HAUSLER (10) O celotni problematiki razpravlja F. HAUSLER na
cit., p. 38 ss. str. 38 in sl. omenjene publikacije.

19
Delle molteplici angolazioni da cui BAu- BAUDOUIN je opazoval jezikovno stvarnost
DouiN osservo la realta linguistica, ricordere- z različnih zornih kotov; opozorila bom sa-
mo qui quelle che ci sembrano piu mo na tiste, ki se zdijo pomembnejši, ker so
significative per la !oro successiva evoluzio- kasneje doživeli razvoj, večkrat tudi v ne-
ne, avvenuta spesso per vie indipendenti da skladju s sprva začrtanimi smernicami. Gre
quella primariamente tracciata. Abbiamo in za dinamično pojmovanje jezika, ki uvaja na-
mente la concezione dinamica della lingua, čelo, da se jezik ne spreminja samo v časov­
con l'introduzione del principio di mutamento · ni dimenziji, ampak tudi znotraj določene
in un determinato stato di lingua, al di la di stopnje; za prednost, ki jo BAUDOUIN daje
una dimensione esclusivamente temporale; la sinhronemu proučevanju pred diahronim; za
priorita assegnata allo studio sincronico su raziskovanje socialnih variant jezika oz. nje-
quello diacronico; lo studio delle differenzia- govih funkcionalnih zvrsti; za konvencional-
zioni sociali della lingua, ovvero delle sue va- nost in arbitrarnost ("slučajnost") v jeziku,
rieta funzionali; la convenzionalita ed ki daje človeku možnost, da ga prilagaja raz-
arbitrarieta ("casualita") della lingua e quindi ličnim potrebam družbenega življenja, z
la possibilita da parte dell'uomo di agire su ustvarjanjem umetnih mednarodnih jezikov
di essa secondo le varie esigenze della vita so- in s pravilno didaktično usmeritvijo v šolah.
ciale, median te la creazione delle lingue uni- Razmišljanja o uporabni lingvistiki, ki sodi-
versali artificiali, e mediante una corretta jo v BAuDouiNovo zadnje ustvarjalno obdo-
impostazione didattica nelle scuole. Le rifles- bje, se dotikajo najrazličnejših vidikov pouče­
sioni di linguistica applicata, risalenti all'ul- vanja jezika, od pravopisa do izbire besedil,
timo periodo creativo di BAuDOUIN, toccano ki bi razvijala v učencih sposobnost samo-
i piu svariati aspetti dell'insegnamento della opazovanja in analize, pa vse do usmerjenosti
lingua, dalla ortografia al problema della scel- v učenje živega jezika namesto normativne
ta dei testi idonei a sviluppare negli allievi le slovnice (").
capacita di introspezione e di analisi, ed al-
l'orientamento verso lo studio della lingua vi-
va in luogo della grammatica normativa 1). e
L'interesse per le lingue vive porto BAu- Zaradi zanimanja za žive jezike se je BAu-
DOUIN a dedicarsi fin dagli anni giovanili a DOUIN že v mladosti posvetil vprašanjem fi-
questioni di fisiologia della fonazione, di pa- ziologije tvorbe glasov, govornih napak- ki
tologia linguistica - studiata anche attraver- jih je proučeval tudi s poizkusi z gluhonemi-
so esperimenti pratici su sordomuti e su mi in afazičnimi osebami -, otroškega govo-
soggetti afasici -, dellinguaggio infantile. Il ra. Prva študija o otroškem govoru je iz l.
primo studio sullinguaggio infantile risale al 1868. Z opazovanji o jezikovnem razvoju la-
1868; le osservazioni suHo sviluppo linguisti- stnih otrok je BAuDOUIN V letih 1885-1904 na-
co dei propri figli permisero a BAuDouiN di polnil 473 zvezkov, ki jih hrani Narodna
riempire, negli anni 1885-1904, 473 quader- knjižnica v Varšavi. Veliko znanstveno vred-
ni, conservati neila Biblioteca Nazionale di nost je pripisoval eksperimentalni fonetiki in
Varsavia. BAuDOUIN accordo un alto valore ni se mu zdelo za malo - drugače od njegovih
scientifico alia fonetica sperimentale, e non sodobnikov - uporabljati pri proučevanju
disdegno, diversamente dai linguisti del suo fonema izsledke fiziologije in akustike. S
tempo, di utilizzare i risultati della fisiologia svojim zgledom je spodbudil učenca BoooRo-
e dell'acustica per lo studio del fonema. Il suo DICKEGA in ŠčERBO, da sta ustvarila prve labo-
esempio stimolo la creazione dei primi labo- ratorije eksperimentalne fonetike v Rusiji, in

(II) Per maggiori dettagli sull'argomento si vedaM. DI (II) Več podrobnosti o tem predmetu navaja M. DI
SALVO cit., p. 70 ss. SALVO na str. 70 in sl. citiranega dela.

20
ratori di fonetica sperimentale in Russia da sicer v Kazanu in v Peterburgu. Eksperimen-
parte dei suoi allievi BoooRomcKIJ e ŠčERBA, talnim izkušnjam na tem področju je BAu-
rispettivamente a Kazan' ed a Pietroburgo. DOUIN dodal svoja teoretična razmišljanja,
Alia pratica sperimentale in questo settore kar ga je privedlo do tega, da je fonetiko, sku-
BAuDoUIN uni le sue riflessioni teoriche, che paj s fonologij o, uvrstil med jezikoslovne ve-
lo indussero ad inserire la fonetica, insieme je. Odnos med tema vejama lingvistike je bil
alia fonologia, nel campo della linguistica. za poljskega znanstvenika najljubše razisko-
Il rapporto tra questi due rami della lingui- valno področje in z njim ter s proučevanjem
stica costitui per lo studioso polacco l'ambi- fonema se je ukvarjal v vsej svoji dolgoletni
to di ricerca preferito, ed accompagno lo znanstveni dejavnosti. To je področje, ki ga
studio del fonema per l'intero arco della sua je BAUDOUIN najgloblje raziskal: izhajal je z
lunga attivita scientifica. Questo fu il cam po zelo različnih zornih kotov, vsakič prihajal do
che BAuDOuiN esploro piu a fondo, partendo novih spoznanj in predlagal izvirne rešitve;
da punti di osservazione molto diversi, com- nekatere med njimi so še danes v veljavi. Te-
piendo di volta in volta elaborazioni nuove ža BAUDOUINOVIH jezikoslovnih dognanj o fo-
e offrendo soluzioni originali, alcune delle nemu navaja mnoge kritike, da tega znanstve-
quali ancora oggi valide. La rilevanza del pen- nika označujejo za očeta fonologije in Rusi-
siero linguistico di BAuDoUIN relativo al fone- jo za njeno domovino.
ma induce molti critici a definire questo
studioso come il fondatore della fonologia,
e la Russia come sua patria.

In svariate nozioni fondamentali BAUDOUIN BAUDOUIN je prehitel razvoj strukturalnega


ha anticipato i successivi sviluppi della lingui- jezikoslovja v številnih temeljnih spoznanjih.
stica strutturale, e le sue intuizioni, affidate Svoje intuicije je predal učencem in prišle so
ai discepoli, sono state tramandate fino a noi do nas preko šol, ki so se oplajale z njiho-
attraverso le scuole alimentate daile loro ri- vim raziskovanjem . V okviru sovjetske fo-
cerche. All'interno della fonologia sovietica nologije se je razvilo dvoje teženj: eno goji
si sono sviluppate due tendenze, confluite ri- leningrajska šola, ki poudarja enotnost fone-
spettivamente neila scuola di Leningrado, la tike in fonologije in se pri definiciji fonema
quale pone l'accento sull'unita della foneti- drži psihološkega in vsebinskega, ne pa for-
ca e della fonologia e, neila definizione del malnega vidika; drugo pa moskovska šola, ki
fonema, segue un indirizzo psicologico- izhaja iz BAuDouiNOVIH glasoslovnih in obli-
contenutistico, anziche formale; e neila scuola koslovnih dognanj. BAuDouiNov nauk se je
di Mosca, la quale prende le mosse daile idee vključil tudi v zahodnoevropsko jezikoslov-
morfofonologiche di BAuDOUIN. Il pensiero je, po posredovanju kneza-emigranta N.
di quest'ultimo si innesta altresi nel dibattito TRUBECKOJA in praškega lingvističnega
scientifico occidentale grazie alia mediazio- krožka.
ne del principe ernigrato N. TRuBECKOJ e del
circolo linguistico di Praga.

Un riesame delle teorie fonologiche di Ponovna proučitev BAuoouiNOVE fonološke


BAuDouiN alia luce dei progressi compiuti teorije v luči napredka jezikoslovja polno
dalla linguistica ne rivalu ta taluni aspetti pri- ovrednoti nekatere plati, ki so jih prej nalašč
ma ignorati e sottovalutati, dando la misura spregledali ali podcenjevali, in dokazuje ak-
delle attualita e della produttivita di un me- tualnost in plodnost njegove raziskovalne me-
todo di ricerca concepito come processo piu tode, zasnovane kot proces in ne kot zaklju-
che come sistema in se conchiuso. čen sistem.

21
La dialettologia Dialektologija
L'attivita dialettologica di BAUDOUIN e BAuDoUINOVA dialektološka dejavnost je te-
quanto mai legata a quella svolta negli altri sno povezana z njegovo dejavnpstjo na dru-
settori della linguistica, come dimostra l'ispi- gih področjih jezikoslovja, kot dokazuje te-
razione di fondo che muove lo studioso in di- meljno načelo, ki znanstvenika usmerja k na-
rezione dei dialetti. BAUDOUIN infatti si volge rečjem. Pritegujejo ga namreč živi jeziki v
alle lingue vive -neila loro forma parlata -, svoji govorjeni obliki, po možnosti taki, ki
possibilmente prive di scrittura e di gramma- niso zapisani in nimajo normativnih slovnic:
tiche normative, poiche ravvisa in esse il ma- v njih vidi optimalno gradivo za neposredno
teriale ottimale per la osservazione diretta dei opazovanje jezikovnih mehanizmov, iz kate-
meccanisrni della lingua, da cui trarre, per via rih lahko izpelje, po induktivni poti, splošna
induttiva, principi di ordine generale. načela.
La scelta di un materiale scientifico mute- Odprtost BAUDOUINOVEGA spoznavnega epi-
vole, proponente fatti continuamente nuovi stemološkega sistema je obilno utemeljena z
con cui verificare le ipotesi iniziali, serve a izbiro tako spremenljivega znanstvenega gra-
spiegare largamente il caratiire aperto del si- diva, ki prinaša vedno nova dejstva, s kate-
stema epistemologico di BAUDOUIN. rimi je mogoče preverjati začetne pred-
Come si e avuto modo di osservare per i postavke.
restanti settori in cui opero questo linguista, Kot smo ugotovili že za ostala področja,
anche per la dialettologia non abbiamo un'o- na katerih je delal ta jezikoslovec, nimamo
pera unitaria, che raccolga la sua lezione. niti za dialektologijo dela, kjer bi bil strnjen
D'altra parte talune idee di BAuDoUIN sono njegov nauk. Po drugi strani so nekatere
entrate talmente neila prassi, che se n'e del BAuoouiNOVE ideje tako splošno v rabi, da se
e
tutto persa la paternita 2). :E tuttavia pos- e
je njih očetovstvo čisto zabrisalo 2). Kljub
sibile ricostruire la configurazione del suo temu lahko rekonstruiramo njegov dialekto-
pensiero dialettologico e attribuirgli il rico- loški nauk in mu damo priznanje, ki ga za-
noscimento che gli compete, raccogliendo le služi, če iz različnih del zberemo opažanja,
osservazioni presenti in numerose opere, che ki spremljajo celotno dejavnost jezikoslovca
accompagnano l'intera attivita dellinguista in tako poudarjajo njegovo stalno zanima-
e ne sottolineano in tal modo il suo costante nje za to problematiko.
interesse per questa problematica.
A differenza degli studiosi contemporanei, BAuDOUINOVI sodobniki so na narečja gle-
che consideravano i dialetti alia stregua di de- dali kot na degradacijsko stopnjo knjižnega
gradazioni delle lingue letterarie o come ma- jezika ali kot na oporo pisanim virom, kate-
teriale di supporto alia documentazione rim so pripisovali čisto drugačno težo. BAu-
scritta, cui veniva attribuita ben altra rilevan- DOUIN pa je nasprotno priboril narečjem sa-
za, BAuDOuiN rivendico per essi un valore in- mostojen in z mnogih vidikov središčen po-
trinseco e sotto molti riguardi centrale; ed alia men. Dialektološki dejavnosti je posvetil
prati ca dialettologica dedico buona parte delle dobršen del moči in časa ter raziskoval polj-
sue energie e del suo tempo, esplorando i dia- ska, slovenska, srbohrvaška, slovaška in li-

(12) Per una sintesi dei criteri dialettologici di BAUDOUIN (12) Sintezo BAUDOUINOVIH dialektoloških kriterijev po-
si veda S. K. PožARICKAJA, Metodika dialektologiče­ daja S. K. PožARICKAJA, Metodika dialektologiče­
skich issledovanij I. A. Boduena de Kurtene, "Materialy skich issledovanij I. A. Boduena de Kurtene, v: "Mate-
i issledovanija po russkoj dialektologii" [La metodica delle rialy i issledovanija po russkoj dialektologii" [Metodika
ricerche dialettologiche di l. A. B. de C., "Materiali eri- dialektoloških raziskav l. A. Baudouina de Courtenaya,
cerche di dialettologia russa"]. Novaja serija, t. III, Mo- v: "Gradivo in razprave iz ruske dialektologije"]. Nova-
skva 1962, pp. 165-175. ja serija, t. III, Moskva 1962, str. 165-175.

22
letti polacchi, sloveni, serbocroati, slovacchi tavska narečja. Največ pozornosti je posve-
e lituani. L'attenzione maggiore era rivolta čal jezikovno mešanim področjem ob meji in
alle aree mistilingui, poste sui confini, e alle govorom, ki so bili iz zgodovinskih in poli-
parlate che fattori storico-politici avevano tičnih razlogov odtrgani od svojega jedra in
staccato dalloro nucleo e poste a contatto con postavljeni v stik z drugimi jeziki. S tem za-
idiomi di diversa appartenenza. Tale inten- nimanjem so prepojene tridesetletne raziskave
dimento impronta di se le ricerche di un tren- o zahodnoslovenskih narečjih, ki se govori-
tennio compiute sui dialetti sloveni jo na meji z romanskim svetom. To zanima-
occidentali, snodantisi lungo il confine con nje je podedoval tudi najslavnejši BAUDOUI-
il mondo romanzo; e passa in eredita all'al- Novučenec, L. V. ŠčERBA, ki je l. 1915 posve-
lievo piu illustre di BAUDOUIN, L. V. ŠčERBA, til svojo doktorsko disertacijo lužiškosrbske-
il quale nel 1915 dedico la sua tesi di dotto- mu narečju, govorjenemu v najbolj vzhod-
rato ad un dialetto sorabo, collocato neU' an- nem kotičku Nemčije.
golo piu orientale della Germania.

La permanenza a Kazan', citta estrema- BAuDoUINovo bivanje v Kazanu, ki je v et-


mente composita sotto il profilo etnografico ničnem in jezikovnem pogledu izredno pe-
e linguistico, stimolo le ricerche sulle cosid- stro mesto, je spodbudilo k proučevanju t.
dette "lingue miste" da parte dell'intera scuo- i. "mešanih jezikov" celo šolo: ta je nada-
la, che prosegui lungo la via tracciata dal ljevala pot, ki jo je začrtal učitelj.
maestro.

BAuDoUIN richiedeva al dialettologo una BAuDoUIN je od dialektologa zahteval, da


solida preparazione di base, autonomia di ima trdno osnovno pripravo, da zna samo-
giudizio, scrupolosita neila registrazione dei stojno presojati, da natančno zapisuje bese-
testi, la necessita di procurarsi una quantita dila, da si priskrbi primerno količino znan-
congrua di materiale scientifico, ma l'opzio- stvenega gradiva, a da daje prednost kako-
ne per la qualita rispetto alia quantita, qua- vosti in ne količini, če mora med njima izbi-
lora s'imponesse una scelta. Tali indicazioni rati. Te zahteve so izvirale iz BAUDOUINOVE
scaturivano dall'esperienza pratica di BAu- prakse: pojavljajo se namreč v uvodu študi-
DOUIN: esse compaiono infatti nelle pagine in- je o rezijanskih govorih, na mestu, kjer av-
troduttive del saggio sui dialetti resiani, la tor obžaluje, da se je lotil terenskega dela brez
dove l'autore si rammarica di aver affronta- - vsaj po njegovem mnenju - naštetih rekvi-
to l'indagine "sui campo" sprovvisto, a suo zitov. Taka izjava podčrtuje zbiralčevo skro-
parere, dei requisiti elencati. Una simile di- mnost, še bolj pa njegovo željo, da bi stalno
chiarazione, piu che sottolineare la modestia izpopolnjeval svoje delovne metode in uva-
del raccoglitore, ne mostra il desiderio di per- jal nove prijeme. Samo če upoštevamo to plat
fezionare ed ampliare continuamente i pro- BAUDOUINOVE osebnosti, lahko razumemo na
pri strumenti di lavoro; soltanto tenendo pr. težo, ki jo je l. 1912 pred predstavniki slo-
conto di questo Jato della personalita di BAu- vanskih akademij pripisal metodologiji A. l.
DOUIN, e possibile comprendere, ad esempio, BELICA, strokovnjaka za srbohrvaška nareč­
il rilievo da Jui dato, nel1912, dinanzi ai de- ja. Ob tej priložnosti jo je predlagal za mo-
legati delle accademie slave, alia metodolo- del, čeprav se v resnici ni bistveno razlikova-
gia di A. l. BELic, specialista di dialetti la od metode, ki jo je že sam uporabil v svoji
serbocroati, proposta in quell'occasione quale intenzivni dialektološki dejavnosti. Toda ne-
modello, quando questa non presentava nulla kaj BELICEVIH čisto obrobnih zamisli je bilo
di sostanzialmente diverso da quanto lo stes- dovolj, da je ocenil kriterije slednjega za na-
so BAuDoUIN non avesse gia esperito nel cor- prednejše od svojih.
so della sua intensa attivita dialettologica.
Cionondimeno alcuni accorgimenti marginali
ideati dal BEuc erano sembrati sufficienti per

23
indurre BAUDOUINa giudicare i criteri di que-
st'ultimo pili avanzati dei suoi.

BAUDOUIN auspica inoltre per il dialettolo- BAuDOUIN je dialektologu priporočal tudi,


go una rivisitazione dei luoghi indagati, on- naj še enkrat obišče proučena področja, da
de correggere ed integrare il materiale raccolto lahko popravi in dopolni podatke, ki jih je ·
nel corso di una prima esplorazione e nel con- zbral med prvim obiskom, in da istočasno od-
tempo cercare una risposta ai quesiti posti dal govori na vprašanja, ki so se porajala ob
materiale raccolto. Un requisito importante zbranem gradivu. Osnovnega pomena je ve-
e dato dalla fedelta della trascrizione dialet- rodostojna dialektološka transkripcija, ki se
tologica, a quei tempi priva di ausilii tecnici, v tistih časih ni mogla opreti na tehnične pri-
per la quale BAUDOUIN prevede un alfabeto pomočke; BAUDOUIN si je zanjo zamislil znan-
scientifico, di cui offre esempi concreti. In stveno abecedo in nudil konkretne primere za-
merito alia tipologia dei testi egli opera una pisovanja. Kar se tipologije besedil tiče, je
valutazione selettiva, conferendo la preceden- opravil izbor in dal prednost folklornemu
za al genere folklorico pili vicino al parlato. žanru, ker je bližji govornemu jeziku. Ko dia-
Passando dal momento pratico a quello del- lektolog preide s praktične faze na premišlje-
la riflessione sui materiale raccolto, debita- vanje o zbranem gradivu, ki ga je primerno
mente verificato e sistemato, il dialettologo preveril in uredil, mora v njem poiskati sku-
dovra indagare sulle tendenze di sviluppo co- pne razvojne težnje, ne da bi pri tem zane-
muni, senza perdere di vista gli elementi di maril prvine, ki se v posameznih govorih in
differenziazione delle diverse parlate e di skupinah govorov razlikujejo. Pri opazova-
gruppi di parlate. Neila osservazione dei fe- nju pojavov je BAUDOUIN pokazal na možnost
nomeniBAuDoUIN indica la possibilita di un dveh postopkov: genetskega in tipološke-
duplice procedimento, quello genetico e quel- ga. S primerjavo podatkov je tudi mogoče
lo tipologico. La comparazione dei fatti, inol- ugotoviti relativno kronologijo njihovega
tre, permettera di ricostruire la cronologia nastanka.
relativa della !oro comparsa.

La complementarita- non certo la subor- To, da je bilo za BAuDoUINA proučevanje


dinazione - dello studio delle lingue vive ri- živih jezikov na isti in ne na nižji ravni kot
spetto alle questioni di linguistica generale vprašanja iz splošne lingvistike, mu je omo-
permise a BAuDOuiN di chiarire suHa base del- gočilo, da je na osnovi prvih pojasnil vrsto
le prime un complesso di questioni di natura vprašanj iz etimologije in fonetike in da je
etimologica e fonetica, edi operare la classi- razvrstil slovanske jezike po strukturalnih
ficazione delle lingue slave secondo un prin- načelih.
cipio strutturale.

La parte pili stimolante ed attuale dell'e- Najbolj vznemirljivi in sodobni del BAu-
redita di BAuDOUIN nel cam po della dialetto- DOUINovE dialektološke dediščine je načrt za
logia e rappresentata dal progetto di -creazione lingvistični atlas celotnega slovanskega sve-
di un atlante linguistico dell'intero mondo sla- ta. Ta načrt so začeli uresničevati v šestdese-
vo; progetto che estato concretamente avvia- tih letih tega stoletja in doslej še ni dokončan.
to negli anni sessanta di questo secolo ed e
tuttora in fase di realizzazione.

24
BAUDOUIN BAUDOUINOVA
EDI TESTI BESEDILA
NEL DIALETTO V NADIŠKEM
SLOVENO NAREČJU
DEL NATISONE

Baudouin fra gli Sloveni occidentali Baudouin med zahodnimi Slovenci


L'opera di BAuoouiNnell'ambito della dia- BAuoouiNOVA dela iz slovenske dialektolo-
lettologia slavena, alia quale si affianca in to- gije, katerim se pridružujejo manj pomembna
no minore quella relativa al serbocroato, srbohrvaška dialektološka dela, se nam ka-
acquista rilievo tanto se rapportata all'inte- žejo kot pomembna, bodisi če jih gledamo v
ro complesso della produzione baudouinia- okviru njegovega celotnega opusa, kot če jih
na, quanto se confrontata con gli studi fin qui primerjamo z dotedanjimi raziskavami dru-
svolti da altri ricercatori. gih znanstvenikov.
Quaranta lavori del Nostra sono dedicati Štirideset objavljenih del jezikoslovca je
alia slovenistica; cosi pure i nove decimi del- posvečenih slovenistiki; prav tako tudi devet
e
le opere rimaste inedite 3). Un complesso desetin neobjavljenih ( 13 ). Taka spoštovanja

(13) L'altivita di slovenista e una sintetica descrizione dei (13) Predstavitev BAUDOUINOVE slovenistične dejavno-
materiali inediti relativi allo sloveno, custoditi nell'archi- sti in sintetični opis neobjavljenega gradiva v zvezi s slo-
vio deii'AN SSSR a Leningrada, figurano inN. l. ToL- venščino, ki ga hrani arhiv AN SSSR v Leningradu, naj-
STOJ, O rabotach l. A. Boduena de Kurtene po demo v delu N. l. TOLSTOJA O rabotach l. A. Bodue-
slovenskomujazyku [1 lavori di l. A. Baudouin de Cour- na de Kurtene po slovenskomu jazyku [Dela l. A. Bau-
tenay intorno alia lingua slavena), in l.A. Bouden de Kur- douina de Courtenaya v zvezi s slovenskim jezikom], v:
tene (k 30-/etiju so dn}a smerti) [1. A. Baudouin de l. A. Boduen de Kurt ene (k 30-/etiju so dnja smerti) [1.
Courtenay (per il trentennale della morte)], Moskva 1960, A. Baudouin de Courtenay (ob trideseti obletnici smrti)],
pp. 67-81. Si vedano inoltre G. TR!NKO, Oli studi del Moskva 1960, str. 67-81. Glej tudi: G. TRINKO, Oli studi
prof. Baudouin de Courtenay sui dia/efti slavi del Friu/i, del prof. Baudouin de Courtenay sui dialetti slavi del Friuli
"Alti dell' Accademia di Udine (1904-5)", s. III- vol. XII, [Študije prof. Baudouina de Courtenaya o slovanskih na-
Udine 1906, pp. 85-94; J. TOPORIŠIČ, Die slovenische rečjih v Furlaniji], "Alti dell' Accademia di Udine
Dialektforschung [La ricerca dialettale slavena], '' ZsiPh'', (1904-5)", s. III-vol. XII, Udine 1906, str. 85-94; J. To-
Bd. XXX, Heidelberg 1962, pp. 383-416; F. JAKOPIN, PORišič, Die slovenische Dialektforschung [Slovenske
Jan Baudouin de Courtenay -slovenski dialektolog [Jan dialektološke raziskave], "ZsiPh", Bd. XXX, Heidelberg
B. de C. . dialeltologo sloveno], in "VIII. seminar slo- 1962, str. 383-416; F. JAKOPIN, Jan Baudouin de Cour-
venskega jezika, literature in kulture" [VIII seminario di tenay- slovenski dialektolog, v'"VIII. seminar slovenskega
lingua, lelteratura e cultura slovena], Ljubljana 1972, pp. jezika, literature in kulture", Ljubljana 1972, str. 11-23;
J.l-23; L. BRATUŽ, Jan Baudouin de Courtenay e g/i slo- L. BRATUŽ, Jan Baudouin de Courtenay e g/i sloveni
veni del Ooriziano, "Est Europa" 1, Udine 1984, pp. del Ooriziano [Jan Baudouin de Courtenay in goriški Slo-
139-150; infine T. LOGAR, J. Baudouin de Courtenay- venci), v: "Est Europa" 1, Udine 1984, str. 139-150, in
slovenski dialektolog (J. Baudouin de Courtenay- dialet- končno T. LOGAR, J. Baudouin de Courtenay - sloven-
tologo sloveno), "JiS" XXXIII/1987-88/1-2, pp. 1-7. ski dia/ekto/og,"JiS"XXXIII, 1987/88, št. 1-2, str. 1-7.

25
cosi ragguardevole e il risultato di ben nove vredna celota je sad devetih (od skupnih dva-
dei dodici viaggi compiuti fra gli Slavi meri- najstih) BAUDOUINOVIH odprav med južne Slo-
dionali, durante i quali BAUDOUIN raccolse un vane, med katerimi je zbral res izredno število
numero davvero eccezionale di tesii. besedil.
Quando, sui far dell'estate del1873, come Na začetku poletja l. 1873 je BAuDoUIN DE
si e avuto modo di accennare, BAuDOUIN DE CouRTENAY prišel v okraj Špeter Slovenov.
CouRTENAY giunge nel distretto di San Pietro e
(San Pietro "degli Schiavi") 4), da bi sto-
e
"degli Schiavi" 4) per prendere diretto con- pil v neposreden stik s tamkajšnjimi govori in
tatto con le sue parlate e proseguire poi per bi potem nadaljeval pot v Rezi jo, ne brez po-
la Val Resia- non senza aver fatto tappa nel- stanka v Terskih dolinah. Takrat se je nje-
le vallate del Torre - , egli sta concludendo govo študijsko potovanje že iztekalo in bil je
il suo viaggio di studio ed e ormai provvisto že opremljen z znatnim teoretičnim in prak-
di un considerevole apparato di nozioni teo- tičnim znanjem, ki mu je pomagalo, da je
riche e pratiche che gli permettono di affron- spretno kljuboval različnim situacijam in te-
tare con disinvoltura le diverse situazioni e le žavam, ne le jezikoslovne narave. Skoraj po-
difficolta, non solo di natura linguistica. Pa- polnoma je obvladal slovenski knjižni jezik;
droneggia quasi perfettamente lo sloveno col- naučil se je slovenskih severozahodnih nare-
to; ha appreso le varieta dialettali slovene čij; cele tri mesece (od februarja do aprila
della fascia nord-occidentale; per un intero 1873) je poslušal lekcije G. l. AscoLIJA v Mi-
trimestre (febbraio-aprile 1873) ha ascoltato e
lanu 5), kjer so mu povsem izjemoma do-
le lezioni di G. l. Ascou a Milano 5) dove e volili slediti ekskluzivnim "predavanjem", ki
era stato ammesso, in via del tutto eccezio- jih je goriški jezikoslovec tisto leto med dru-
nale, a seguire le "conferenze" di carattere gim posvetil tudi romanskim jezikom.
esclusivo che quell'anno illinguista gorizia-
no aveva dedicato, tra l'altro, al romanzo.
Colloqui separati e la lettura intensiva delle Z zasebnimi razgovon m intenzivnim
pubblicazioni dell' Ascou, tra cui l'appena branjem AscmiJEVIH publikacij, tudi pr-
apparso "Archivio glottologico italiano", vega zvezka novo ustanovljene revije "Ar-
tanto opportunamente per il Nostro dedka- chivio glottologico italiano", ki je pos-
to ai dialetti ladini, gli consentono di bilan- večen ladinskim narečjem - kar je bilo

(14) BAUDOUIN continua ad adottare tale denominazio- (14) BAUDOUIN stalno uporablja to ime, čeprav so ga l.
ne, nonostante che nel 1868 fosse stata modificata in "San 1868 spremenili v "San Pietro al Natisone". Nadiške do-
Pietro al Natisone". Le Valii del Natisone, che costitui- line, ki so tedaj sestavljale upravno samostojen okraj, ob-
vano allora un distretto amministrativamente autonomo, segajo 170,36 km2 • Pokrajina je hribovita razen dolin, po
si estendono per Kmq. 170,36 e presentano un paesaggio katerih teče reka Nadiža/Natisone s pritoki Aborna/Al-
montuoso, esclusi i fondovalle, attraversati dal fiume Na- berane, Kozica/Cosizza in Arbeč/Erbezzo. število prebi-
tisone/Nadiža e dai suoi affluenti Alberone/ Aborna, Co- valstva, ki je v času BAUDOUINOVEGA potovanja dose-
sizza/Kozica ed Erbezzo/Arbeč. La popolazione residente, galo 14.051 ljudi, je danes upadlo skoraj za polovico
che ammontava a 14.051 abitanti all'epoca del viaggio di (7 .454 preb. leta 1986).
BAUDOUIN, risulta ora quasi dimezzata (ab. 7.454 nel-
l'anno 1986).

(15) Cfr. BAUDOUIN DE CoURTENAY, Otčety koman- (15) BAUDOUIN DE CouRTENAY, Otčety komandirovan-
dirovannogo Ministerstvom Narodno go Prosveščenija za nogo Ministerstvom Narodnogo Prosveščenija za grani-
granicu s naučnoj cel 'ju l. A. B. de K. o zanjatijach po cu s naučnoj ce/ 'ju I. A. B. de K. o zanjatijach po jazy-
jazykovedeniju v tečenie 1872 i 1873 gg. [Resoconti di I. kovedeniju v tečenie 1872 i 1873 gg. [Poročila I. A. B. de
A. B. de Courtenay, inviato in missione all'estero dal Mi- Courtenaya, ki ga je Ministrstvo za ljudsko prosveto po-
nistero della Pubblica Istruzione a scopo scientifico per slalo v tujino v znanstvene namene, za študij lingvistike
gli studi di linguistica nel corso degli aa. 1872 e 1873], Il, v l. 1872 in 1873), Il, "!KU", Kazan' 1876, str. 122 in sl.
"!KU", Kazan' 1876, p. 122 ss.

26
ciare la conoscenza acquisita in campo za BAUDOUINA srečno naključje - mu je uspe-
sloveno. lo uravnovesiti znanje romanskih jezikov s
pridobljenim znanjem slovenščine.

Nel rendere conto del proprio operato al Ko je poročal o opravljenem delu pokro-
Ministero russo, che aveva patrocinato la sua vitelju svoje znanstvene naloge, ruskemu mi-
missione scientifica, BAuDOUIN sottolinea l'at- nistrstvu, je podčrtal pozornost, ki jo je
tenzione da lui rivolta alle caratteristiche del posvetil furlanščini zaradi njene soseščine s
friulano, in considerazione della vicinanza di slovenskimi narečji in domnevnega vpliva
quest'ultimo con i dialetti sloveni e del suo nanje. Nato je predstavil metodo, ki jo je
presumibile influsso su di essi. Espone quin- uporabil pri zbiranju in začetnem urejanju
di il metodo adottato neila raccolta del ma- gradiva: s tem se je ukvarjal med redkimi pre-
teriale e neila sua prima sistemazione, alia mori v svoji skoro mrzlični dejavnosti. Po-
quale attendeva nelle rare pause della sua qua- tovanje, o katerem je govor, mu je svetoval
si frenetica attivita. Il viaggio di cui trattia- dialektolog in filolog l. l. SREZNEVSKIJ, ki je
mo gli era stato suggerito dal dialettologo e spremljal mladega BAUDOUINA pri njegovih
filologo I. I. SREZNEVSKIJ, il quale aveva se- raziskavah staropoljskega jezika 6) in ki e
guito il giovane BAUDOUIN nelle sue ricerche nam je zapustil prvi poskus klasifikacije slo-
e
sui polacco antico 6) ed al quale si deve il venskih narečij. SREZNEVSKIJ je l. 1841 obiskal
primo tentativo di classificazione dei dialetti in opisal nekatere kraje v Benečiji in prite-
sloveni. Lo SREzNEvsKunel1841 aveva visita- gnila ga je rezijanščina kot silno zanimiv go-
to e descritto alcune localita della Benecia ed vor. Kljub temu, da je bila Rezija glavni cilj
aveva individuato nel resiano un idioma del BAuDouiNOVE odprave, ni zanemaril drugih
massimo interesse. Se la Val Resia costitui- govorov, ki se govorijo v pasu vzdolž jugo-
sce l'obiettivo primario della spedizione, zahodne meje slovenskega ozemlja: "Med
BAuDOUIN non trascura le altre parlate che si dialektološkimi obiski, ki sem jih opravil po-
snodano lungo la fascia confinaria sud- leti in jeseni l. 1872 ter spomladi l. 1873, sem
occidentale del territorio sloveno: "Nel cor- podrobno spoznal deset skupin jugozahod-
so delle mie escursioni dialettologiche com- nih slovenskih govorov," piše v uvodu v Opyt
piute nell'estate e nell'autunno del 1872 e in navaja seznam nekaterih krajev, ki jih je
neila primavera del 1873 sono venuto a co- obiskal, ter narečij, ki jih tam govorijo. 7) e
noscere in maniera dettagliata dieci gruppi di Samo v špetrskem okraju je BAUDOUIN ob tej
parlate slave sud-occidentali," scrive BAU· priliki obiskal "štirideset izmed več kot sto
DOUIN neil 'introduzione all' Opyt, facendo se- naselij," ker je "hotel določiti značilnosti vsa-
guire l'elenco di alcune localita visitate e dei
e
dialetti che vi si parlano 7). Nel solo distret-

(16) 1 risultati delle ricerche confluirono nell'opera O drev- (16) Rezultati raziskav so bili objavljeni v knjigi O drev-
nepol'skom jazyke do XIV stoletija [Il polacco antico pri- nepo/'skom jazyke do XIV stoletija (O staropoljskem je-
ma del sec. XIV], Leipzig 1870. ziku do 14. stoletja], Leipzig 1870.

(17) Sono precisamente il dialetto del Torre (tersko), del ( 17) Poleg nadiškega gre za tersko, briško, kraško, gorenj-
Collio (briško), del Carso (kraško), delta Carniola supe- sko, notranjsko in obsoško narečje, za del štajerskega na-
riore (gorenjsko), della Carniola interiore (notranjsko), rečja, za baški, bohinjski in banjški govor.
dett'Isonzo/Soča, parte dello stiriano (štajersko), te par-
tate della Baccia/Bača, di Bohinj, di Canale (banjški go-
vor), oltre, ovviamente, al nadiško.

27
to di San Pietro al Natisone BAuDoUIN visi to, kega posameznega govora teh krajev" es).
in quell'occasione, "quaranta degli oltre cen- CARLO PoDRECCA, ki je bil BAUDOUINOv glavni
to centri abitati, volendo ovunque definire i gostitelj, se spominja, da je ta prehodil "vse
caratteri particolari propri di ogni parlata di e
hribe in doline" 9) špetrskega okraja (glej
queste localita" es). CARLO PoDRECCA, che fu Karto 1 z oznako vseh občin, ki so-razen
per BAUDOUIN l'ospite per eccellenza, ricorda malenkostnih izjem-v preteklosti tvorile ta
che questi aveva percorso a piedi "tutti i mon- okraj).
ti ele valli" (1~ del distretto di San Pietro (si
veda la Tav. 1 dove e indicato l'insieme dei
comuni che - con qualche variazione - co-
stituivano, in passato, il distretto).
Le fonti epistolari finora pubblicate e il lun- Doslej objavljeni pisemski viri in dolg sez-
go elenco dei rnittenti - e relative date - del- nam dopisovalcev-z relativnimi datumi-iz
la corrispondenza di BAUDOUIN conservata BAuDOUINOVE korespondence, ki jo hrani le-
neil' archivio dell' AN SSSR a Leningrado pro- ningrajski arhiv AN SSSR, dokazujejo, ka-
van o come anche in quest'angolo del Friuli ko je znanstvenik tudi na tem koncu Furlanije
egli avesse allacciato rapporti duraturi con al- navezal trajne stike z nekaterimi vidnimi kul-
cune personalita di spicco del mondo della turnimi delavci, kot so bili R. DELLA ToRRE,
cultura, quali R. DELLA ToRRE, I. TRINKO, A. I. TRINKO, A. ZoRzi, A. KLoDič, in seveda
ZoRzi, A. KLomčoltre, naturalmente, a CAR- CARLO PoDREccA. Pisma zadnjih dveh pokri-
LO PoDRECCA. Le missive degli ultimi due co- vajo dokaj dolgo obdobje (1878-1893) in ko-
prono un arco di tempo considerevole ličinsko niso zanemarljiva. Njihova analiza
(1878-1893) e risultano di notevole consisten- bi omogočila odgovor na nekatera specifi-
za numerica. Un loro spoglio ci metterebbe čno jezikoslovna vprašanja, kot zlahka skle-
in grado di rispondere ad alcuni quesiti sul- pamo iz interesov teh dveh oseb 0). e
l'attivita di BAuoouiNnel distretto di San Pie-
. tro e su questioni di natura specificamente
linguistica, come lasciano facilmente indovi-
nare gli interessi dei due personaggi menzio-
nati (~-
Un primo interrogativo potrebbe nascere Prvo vprašanje se poraja iz protislovja med
dalla contraddizione tra il numero delle lo- številom krajev - skupno sedem, ali bolje
calita- in tutto sette (o meglio sei, come si šest, kot bomo videli- na katere kažejo be-

(18) Cfr. I'Opyt cit., p. lii. (18) Glej cit. Opyt, str. lii.

(19) Si veda C. PODRECCA, Slavia italiana, Cividale del (19) Glej C. PODRECCA, Slavia italiana [Beneška Slo-
Friuli 1884 (ristampa anastatica con note biografiche edi venija], Cividale del Friuli 1884 (faksimiliran ponatis z bio-
commento di P. PETRI CIO: Trieste 1977). grafskimi podatki in spremno besedo P. PETRI CI GA:
Trst 1977).

(20) Il KLODIČ compose il saggio O narečji Beneških Slo- (20) KLODIČ je napisal študijo O narečji Beneških Slo-
vencev [Il dialetto degli Sloveni della Benecia], in "Friul'- vencev, eno i7med prilog v brošuri "Friul'o;;kie Slav-
skie Slavjane. Stat'i l. l. Sreznevskogo i priloženija" ["Gli jane. Stat'i l. l. Sreznevskogo i priloženija" ["Slovani v
Slavi del Friuli. Articoli di l. l. Sreznevskij e supplemen- Furlaniji. Članki l. l. Sreznevskega in priloge"], Sankt
ti"], Sankt Peterburg 1878, pp. 67-91, dedicato al dialet- Peterburg 1878, str. 67-91, ki je posvečena nadiškemu na-
to del Natisone; per il PoDRECCA cfr. le pp. 27-31 di reč ju. O PoDRECCI glej str. 27-jl citiranega dela Slavia
Sla via italiana ci t., dedicate alia lingua dei beneciani. Una italiana [Beneška Slovenija], ki se ukvarja z jezikom
riedizione degli scritti dello SREZNEVSKIJ e in corso di Benečanov. Ponatis študije SREZNEVSKEGA je v tisku pri
stampa presso l'Editoriale Stampa Triestina. Založništvu tržaškega tiska.

28
TAVOLA 1 KARTA 1

1 COMUNI DELLE VALU DEL NATISONE


OBČINE V NADIŠKIH DOLINAH

RE SlA
REZlJA

TORRE
TER

1) Pulfero * 1 Podbonesec *
NATISO NE
2) Savogna 1 Sovodnje
NADI ZA
3) Grimacco 1 Grmek
4) Drenchia 1 Dreka
S) San Pietro 1 Speter
6) San Leonardo 1 Sv. Lenart
7) Stregna 1 Srednje COLLIO
BRDA

FRIULI-VENEZIA GIULIA
FURLANIJA-JULIJSKA KRAJINA

1) Trieste 1 Trst
2) Gorizia 1 Gorica
3) Udine 1 Videm
4) Pordenone

o~------~~o_______
2~o_______3~0-------4~0------~so~m

* Sorto soltanto nel 1928 dalla fusione dci ('omuni di Rodda edi Tarcctta.
* Nastala komaj leta 1928 1. zdru/.it\·ijo občm Roncc in Tarčet.

29
avni modo di vedere) - atle quali rimanda- sedila korpusa, in nedvoumnim podatkom,
no i testi del corpus e il dato inequivocabile ki ga nudi sam BAuDOUIN, ko govori o štiri-
offertoci dallo stesso BAuDOUIN la dove par- desetih obiskanih naseljih. In ker moji poiz-
la di quaranta localita da lui perlustrate. E kusi, da bi izsledila BAuDOUINOVA pisma pri
poiche i tentativi da noi compiuti per rintrac- dedičih KwmCA in PoDRECCE niso bili uspe-
ciare le lettere di BAUDOUIN presso gli eredi šni, saj so se v zapletenih družinskih prigo-
del Kwmc e del PoDRECCA non hanno avuto dah zabrisale vse sledi za njimi, predstavlja
successo, iri quanto le complesse vicissitudi- leningrajska zbirka pisem nenadomestljivo ce-
ni familiari ne hanno disperso ogni traccia, loto, ki bi po vsej verjetnosti lahko zadovo-
l'epistolario di Leni~rado costituisce un ljivo odgovorila na številna vprašanja.
complesso insostituibile, capace di risponde-
re con ogni probabilita in maniera soddisfa-
cente ai numerosi quesiti.

Alia prima spedizione nelle valli slovene ne Prvi odpravi v slovenske doline so sledile
seguirono altre (2 1), durante le quali BAu- e
druge 1), med katerimi je BAUDOUIN Še da-
DOUIN continuo ad arricchire - limitatamen- lje bogatil z novimi rezijanskimi in terskimi
te al resiano e al dialetto del Torre -di nuovi besedili svojo že znatno zbirko in jo istoča­
testi la sua raccolta gia considerevole, facen- sno preverjal pred objavo.
done nel contempo la verifica in vista della
pubblicazione.

Dei ripetuti soggiorni in mezzo alle popo- BAuDOUIN je zapustil številne spise o svo-
lazioni slovene BAuDOUIN ha lasciato numero- jem večkratnem bivanju med slovenskim pre-
se annotazioni, prendendo in considerazione bivalstvom. Zapisoval si je življenjske
i loro costumi di vita, il comportamento lin- navade, način rabe jezika, odziv na tako ne-
guistico, le reazioni ad una presenza cosi inu- navadno prisotnost, kot je lahko bila v tistih
sitata, quale poteva essere per quei tempi e časih in v kmečkem okolju, izoliranem od
in ambienti rustici, isolati dal resto del mon- ostalega sveta, prisotnost Rusa -pravzaprav
do, quella di un "russo"- in realta un "pro- ruskega "profesorja" poljske narodnosti, kof
fessore" russo di nazionalita polacca, come je poudarjal BAuDOUIN sam - čigar osebnost
tenne a precisare lo stesso BAuDoUIN- dalla je vzbujala simpatijo, a tudi najbolj fanta-
personalita accattivante ma anche suscitatri- stične domneve. BAUDOUIN je obširno pisal v

(21) N. l. ToLSTOJ nel saggio cit., p. 75, parla di nove (21) N. l. ToLSTOJ govori na str. 75 omenjene razpra-
viaggi compiuti negli anni 1872, 1873, 1877, 1890, 1892, ve o devetih potovanjih, v letih 1872, 1873, 1877, 1890,
1893, 1901, 1911, 1912. Le undici cartoline postali di 1892, 1893, 1901, 1911 in 1912. Enajst dopisnic, ki jih je
BAUDOUIN DE CouRTENAY al. TRINKO, pubblicate BAUDOUIN DE CouRTENAY poslali. TRINKU in ki so
in "Novi Matajur" n. 5., Cividale 1974, permettono di bile objavljene l. 1974 v Čedadu, v 5. številki "Novega
modificare tale indicazione (dove, comunque, gli anni 1872 Matajurja", mi omogoča, da ta podatek nekoliko spre-
e 1873 vanno riferiti ad un unico viaggio), con l'aggiunta menim. Letnici 1872 in 1873 se nanašata na eno samo po-
dell899 (in cui BAUDOUIN partecipo di persona al con- tovanje, dodati pa je treba letnice 1899 (ko se je BAU-
gresso storico tenutosi a Cividale nei giorni 3-4-5 settem- DOUIN 3., 4. in 5. septembra osebno udeležil kongresa
bre), nonche degli anni 1903 e 1913. Ricordiamo inoltre zgodovinarjev v Čedadu), 1903 in 1913. Naj spomnim tu-
che negli anni 1895 e 1911 BAUDOUIN visito i Croati del di, da je BAUDOUIN v letih 1895 in 1911 obiskal Hrvate
Molise, e negli anni 1911 e 1912le popolazioni čakave del- v Moliseju, v letih 1911 in 1912 pa čakavce v Istri.
l'Istria.

30
ce delle piu fantasiose congetture. Degli in- e
krajevnem časopisju 2) in v znanstvenih
contri fatti, delle amicizie strette anche con e
krogih, v katerih je deloval 3), o svojih sre-
persone dei ceti piu umili, della stima accor- čanjih, o prijateljstvu, ki ga je navezal tudi
data all'intelligenza e versatilita - specie lin- z zelo priprostimi ljudmi, o svojem spošto-
guistica - di uomini, donne e bambini, ed vanju do inteligence in prožnosti, zlasti jezi-
infine dell' affetto, corrisposto, per quella gen- kovne, moških, žensk in otrok in končno o
te BAUDOUIN scrisse ampiamente neila starn- obojestranski navezanosti, ki ga je družila z
e
pa locale 2) e negli ambienti scientifici in njimi. In ker sta se dve raziskovalki, L. BRA.
e
cui operava 3). E poiche sull'argomento si Tuž in M. D1 SALvo, obširno posvetili tej te-
sono diffusamente soffermate le due studio- mi, opozarjam bralce, ki bi jih zanimala
se L. BRATUže M. DI SALvo, si rimanda ai lo- poglobitev vprašanja, na njuni deli 4). e
ro lavori per maggiore conoscenza (24).

Destinazione dei testi in nadiško Usoda nadiških besedil


Confrontand~ il complesso davvero note- Če bi primerjali res znatno število - ne-
vole - che assomma a qualche migliaio - kaj tisoč - besedil, ki niso bila objavljena,
dei testi rimasti inediti con quelli dati alle z objavljenimi, bi zlahka ugotovili nesoraz-
starn pe, potremmo agevolmente constatare la merje med njimi. Ni odveč, če na tem mestu
sproporzione tra essi esistente. Non sembra preletimo objavljeno in vsaj približno ugoto-
fuor di luogo in questa sede dare una rapida vimo, kaj je BAUDOUIN nameraval z nadiški-
scorsa alle parti pubblicate per individuare, mi besedili. Slednja namreč niso opremljena
sia pure con qualche approssimazione, la de- z nobeno opombo v zvezi s tem, če izvzame-
stinazione pensata da BAuDOUIN per il corpus mo naslov rokopisne zbirke (Materia/y dlja
del nadiško, privo com'e, quest'ultimo, di južnos/ovjanskoj · dialekto/ogii i etnografii
qualunque annotazione al tiguardo, se esclu- [Gradivo za dialektologijo in etnografijo jUž-
diamo il titolo della raccolta dei manoscritti nih Slovanov]), pod katerim ga najdemo v
(Materialy dlja južnoslovjanskoj dialektolo- Skladu BAUDOUIN V že večkrat omenjenem ar-
gii i etnografii - [Materiali per la dialetto- hivu. Ta naslov sicer docela zapolnjuje ome-
logia e l'etnografia degli Slavi meridionali]), njeno vrzel. Razpravi o rezijanščini (glej

(22) Sono particolarmente interessanti, sotto questo pro- (22) S tega zornega kota so zanimivi predvsem članki, ki
filo, gli articoli apparsi sui giornale goriziano "Soča" ne- so izhajali v goriškem časopisu "Soča" v letih 1872 in 1873
gli anni 1872 e 1873, che BAUDOUIN raccolse in ki jih je BAUDOUIN zbral v knjižici Nektere opazke ru-
nell'opuscolo Nektere opazke ruskega profesorja [Alcu- skega profesorja. (Ponatisneno iz "Soče" l. 1872 in 1873).
ne osservazioni di un professore russo ]. (Ponatisneno iz Spisal J. Baudouin de Courtenay. Gorica. Na stroške spi-
"Soče" 1.1872 in 1873). Spisal J. Baudouin de Courte- sateljeve. Natisneno pri Paternoliju. 1873.
nay. Gorica. Na stroške spisateljeve. Natisneno pri Pa-
ternoliju. 1873.
(23) Notevole la conferenza intitolata O slavjanach v Ita- (23) Pomembno je predavanje z naslovom O slavjanach
lii[Sugli Slavi d'ltalia], tenuta a Dorpat nel!892 e pub- v /ta/ii [0 Slovanih v Italiji], ki ga je imel v Dorpatu l.
blicata !'anno seguente in "Russkaja mysl' ", Moskva 1892 in je bilo objavljeno naslednje leto v: "Rpsskaja
1893 (giugno), pp. 24-46. Presso la Biblioteca Civica di mysl' ", Moskva 1893 Gunij), str. 24-46. Mestna knjižni-
Udine ne esiste una traduzione manoscritta (sotto la col- ca v Vidmu (Biblioteca Civica di Udine) hrani rokopisni
locazione MS 2635/14) ad opera di GIUSEPPE LoscHI. prevod, ki ga je oskrbel GIUSEPPE LoscHI (signatura
MS 2635/14).
(24) Cfr. L. BRATUŽ cit., p. 142 ss. eM. DI SALVO (24) Glej citirano delo L. BRATUŽ, str. 142, in M. DI
cit., pp. 146-151. SALVO, str. 146-151.

31
sotto il quale esso figura nel Fondo BAu- str .13 op.2) je BAuDouiN priložil kot dodatek
DOUIN dell'archivio piu volte ricordato: inti- Rez'janskij katichizis [Rezijanski katekizem].
tolazione che peraltro supplisce ampiamente Naslednje leto (1876) je objavil študijo o bo-
alia lacuna lamentata. Al saggio sui resiano hinjskem govoru es) in precej kasneje
(cfr. p. 13 n. 2) BAUDOUIN aggiunse quale ap- (1884-85) študijo o cerkljanskem narečju
pendice separata il Rez'janskij katichizis [Ca- e 6
), ki zaključuje prvi niz, posvečen skoraj
techismo resiano]; pubblico !'anno successivo e
izključno fonetični 7) analizi besedil, ne da
(1876) il dialetto di Bohinj es) e, alquanto bi bila ta dodatno preverjena na terenu.
piu tardi (1884-85), quello di Circhina/Cerk-
e
no 6) il quale chiude la prima serie, dedica-
ta quasi esclusivamente all'analisi fonetica
f-·7) dei testi, senza che questi fossero stati
sottoposti ad un ulteriore riscontro sui
terreno.
Nel 1895, dopo otto anni di faticoso e in- V uvodu v razpravo, ki začenja drugi in tu-
grato lavoro - come si legge nelle parole in- di zadnji niz publikacij o slovenskih nareč­
troduttive dell' opera che apre la seconda ed jih, beremo, da je BAUDOUIN posvetil kar
ultima serie di pubblicazioni sui dialetti slo- osem let napornemu in nehvaležnemu delu
veni- speso neila redazione del materiale, urejanja gradiva, ki ga je dopolnili. 1877, ga
integrato nel 1877, confrontato sui campo in preveril na terenu v treh zaporednih potova-
tre successivi viaggi (1890, 1892 e 1893) ed in- njih (1890, 1892 in 1893) in ga končno preve-
fine tradotto in tedesco, sara ancora il resia- del v nemščino. L. 1895 je novo serijo otvorila
no ad inaugurare la nuova collana es). spet rezijanščina es). L. 1904 je sledila knji-

(25) Otčety komandirovannogo ... cit., II. Bochinsko- (25) Cit. Otčety komandirovannogo ... , Il. Bochisnko-
posavskij govor, "!KU", Kazan' 1876, pp. 129-206. posavskij govor, "!KU", Kazan' 1876, str. 129-206.

(26) Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim), in "AfslPh", (26) Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim), v: "AfslPh",
VII/1884, pp. 386-404, 575-590; VJII/1885, pp. 102-119, VJJ/1884, str. 386-404, 575-590; VJII/1885, str. 102-119,
274-290 e 432-462. 274-290, in 432-462.

(27) Il termine "fonetica" viene qui adottato conforme- (27) Strokovni izraz "fonetika" uporabljam tu v BAu-
mente all'uso fattone da BAUDOUIN, per il quale era com- DOUINOVEM smislu, tako da zajema današnjo "foneti-
prensivo della "fonetica" e della "fonologia" come oggi ko" in "fonologijo".
si intendono.

(28) Tale serie si articola in tre pubblicazioni di cui diamo (28) Ta zbirka sestoji iz treh knjig, o katerih navajam po-
gli estremi: Materialien zur siidslavischen Dialektologie datke: Materialien zur sudslavischen Dia/ekto/ogie und
und Ethnographie. l. Resianische Texte, gesammelt in den Ethnographie. l. Resianische Texte, gesammelt in den Jj.
Jj. 1872, 1873 und 1877, geordnet und ubersetzt von J_ 1872, 1873 und 1877, geordnet und ubersetzt von J. B.
B. de C. 1 Materialy dlja južnoslovjanskoj dialektologii deC. 1 Materialy dljajužnoslovjanskoj dialektologii i et-
i etnografii. /. Rez'janskie teksty sobrat v 1872, 1873 i 1877 nografii. l. Rez'janskie teksty sobrat v 1872, 1873 i 1877
gg., uporjadočil i perevel I. A. B. -de- K. [Materiali. .. gg., uporjadočil i perevel l. A. B. - de- K. [Gradivo ...
I. Testi resiani raccolti negli aa. 1872, 1873 e 1877, redat- i. Rezijanska besedila, ki jih je zbral v letih 1872, 1873
ti e tradotti daJ. B. deC.]. St. Petersburg 1 Sanktpeter- in 1877, uredil in prevedel J. B. de C.]. St. Peters-
burg, 1895; Materialien .. .II. Sprachproben in den burg/Sanktpeterburg, 1895; Materialien ... Il. Sprachpro-
Mundarten der Slaven von Torre in Nordost-Italien, ge- ben in den Mundarten der Slaven von Torre in Nordost-
samme/t und herausgegeben von J. B. de C. 1 Materia- Jtalien, gesammelt und herausgegeben von J. B. de C. 1
/y ... Il. Obrazcy jazyka na govorach Terskich Slavjan v Materia/y ... Il. Obrazcy jazyka na govorach Terskich Slav-
severovostočnoj ltalii sobrati izdal l. A. B. -de- K. [Ma- jan v severovostočnoj ltalii sobrat i izdal/. A. B. - de -
teriali ... II. Saggi linguistici neUe parlate degli Slavi del K. [Gradivo ... Il. Jezikovni obrazci v govorih terskih Slo-
Torre nell'ltalia nord-orientale, raccolti e pubblicati da vanov na severovzhodu Italije, zbral in objavil I. A. B.

32
Seguira, nel 1904, con analogo procedimen- ga o terskem narečju, ki je šla skozi isti po-
to - aggiunta di nuovi testi del 1901 e con- stopek - dodatek novih besedil l. 1901,
temporanea revisione di quelli risalenti al istočasni pregled tekstov iz l. 1873, nato pre-
1873, quindi traduzione in russo- il volu- vod v ruščino. Tretji del iz l. 1913 pa je ob-
me sui dialetto del Torre (tersko); verra poi, segal Christjanske uzhilo [Krščanski nauk],
nel1913, il Christjanske uzhilo [Dottrina cri- zbirko pridig iz štiridesetih let 19. st., ki pred-
stiana], una raccolta di prediche degli anni '40 stavlja nepričakovan povratek k rezijanščini
del sec. XIX, che segna un inaspettato ritor- in se od prvih dveh razlikuje, ker ni "besedilo
no al resiano e non presenta, a differenza dei "iz prve roke". Kot lahko sklepamo iz sku-
due precedenti volumi, testi di "prima ma- pnega naslova Materialy, je ta serija del do-
no". Come si deduce dal tito lo globale dei kaj drugače zastavljena kot prva, namenjena
Materialy, il secondo complesso di opere ha širšemu krogu bralcev, čeprav zato nič manj
un'impostazione notevolmente diversa dal dodelana, in omogoča tudi drugačno, ne iz-
primo ed e finalizzato a una piu larga divul- ključno jezikoslovno uporabo gradiva 9 ). e
gazione - non per questo meno elaborata -
del materiale, in vista di una sua possibile uti-
lizzazione di tipo anche non prettamente lin-
guistico e~.

A tale intendimento sembrano peraltro ri- S tem namenom se skladata prva dva dela
spondere assai bene le prime due sillogi (Ma- (Materialy 1 in Il), veliko manj pa tretji (Chri-
terialy 1 e Il), meno bene la terza - il stjanske uzhilo): nanj gledamo kot na nekak-
Christjanske uzhilo -, che va riguardata co- šen nadomestek dela, ki bi predstavljalo
me una sorta di succedaneo per quella che do- naravno nadaljevanje prvih dveh, to se pra-
veva costituire la naturale prosecuzione delle vi zbirke nadiških besedil. To je mogoče z go-
prime due, vale a dire il corpus del nadiško. tovostjo trditi: prvič zato, ker je BAUDOUIN v
Lo si puo affermare con sicurezza non tanto navedenem uvodu v Opyt (str. IV) jasno iz-
perche neila introduzione cit. dell'Opyt (p. razil namen, objaviti vse zbrano dialektolo-
IV) BAUDOUIN aveva esplicitato l'intenzione di ško gradivo, in pri tem slediti geografskemu
pubblicare fino ad esaurimento il materiale kriteriju - torej bi za rezijanščino in teršči­
dialettologico raccolto, seguendo il criterio no bilo na vrsti nadiško narečje. Predvsem
geografico, in forza del quale, dopo il resia- pa zato, ker BAUDOUIN omenja govore Špetr-

I. A. B. deC.]. S.-Petersburg 1 S.-Peterburg, 1904; Ma- deC.]. S.-Petersburg 1 S.-Peterburg, 1904; Materialien ...
terialien ... III. Resianisches Sprachdenkmal "Chris/jon- III. Resianisches Sprachdenkmal "Christjanske uzhilo"
ske uzhi/o" 1 Materialy ... III. Rez'janskij pamjatnik 1 Materialy ... III. Rez'janskij pamjatnik "Christjanske
"Christjanske uzhilo" [Materiali. .. III. "Dottrina cristia- uzhilo" [Gradivo ... III. Rezijanski jezikovni spomenik
na". Un monumenta della lingua resiana]. S.- Peterburg, "Krščanski nauk"]. S.-Peterburg, 1913. Odslej bom vsa
1913. D'ora innanzi le tre opere saranno citate come Ma- tri dela navajala kot Materialy.
terialy.

(29) Nel. 1906 BAUDOUIN aveva curato l'edizione del (29) L. 1906 je BAUDOUIN izdal Latinsko-ital'jansko-
Latinsko-ital'jansko-slavjanskij pominal'nik XV-go i slavjanskij pominal'nik XV-go i XVI-go stoletija, sosta-
XVI-go stoletija, sostavlennyj v oblasti Terskich Slavjan vlennyj v oblasti Terskich Slavjan 1 Anniversario latino-
1 Annivarsario latino-italiano-slavo del sec. XV e XVI, italiano-slavo del sec.XV e XVI, composto neila regione
composto neila regione degli Slavi del Torre. Vyp. l. degli Slavi del Torre. [Latinsko-italijansko-slovanski spo-
Tekst. 1 Fascicolo l. Testo. Peterburg-Pietroburgo 1906 menik iz 15. in 16. stoletja, sestavljen na ozemlju terskih
(gia pubblicato dall'OBLAK), che costituisce una paren- Slovanov]. Vyp. l. Tekst./Fascicolo l. Testo. Peterburg-
tesi in questo secondo ciclo di opere e non viene pertanto Pietroburgo 1906 (objavil ga je OBLAK), ki je nekakšen
annoverato ne da BAUDOUIN ne da noi tra i Materialy. tujek v tem drugem nizu in ga zato ne BAUDOUIN ne jaz
ne omenjava v okviru Gradiva (Materialy).

33
no ed il dialetto del Torre, sarebbe stata la e
skega okraja v uradni prošnji 0), naslovlje-
volta del nadiško; ma per il fatto che BAu- ni na Akademijo znanosti v Peterburgu, s
DOUIN menziona le parlate del distretto di San katero si je želel zagotoviti njeno pokrovitelj-
Pietro neila richiesta formale 0), indirizza-e stvo nad objavo rezijanskih besedil. Tu izjav-
ta all' Accademia delle Scienze di Pietro bur- lja, da je pripravljen, če bi bila njegova pro-
go, intesa ad ottenere il patrocinio per la šnja rešena ugodno, objaviti za besedili iz Re-
stampa dei testi resiani, e si dichiara pronto, zi je in Tera tudi nadiška besedila. Naslednje
in caso di accettazione, a pubblicare i testi rac- leto (1877) piše ŠTREKLJu dobesedno: "Pe-
colti nelle Valli del Natisone dopo quelli di tersburška Akademija izdaja vso nabrano po
Resia e del Torre. L'anno seguente (1877) egli meni tvarino. Sedaj se tisne 1-i tom, ki obse-
informa testualmente lo ŠTREKELJ: "Peters- ga samo Rezjane (okoli 400 tiskanih str.). 2-i
burška Akademija izdaja vso nabrano po me- tom: Italijanski Slovani v "distretto di Tar-
ni tvarino. Sedaj se tisne 1-i tom, ki obsega cento, di Gemona" [Čentskem, Guminskem
samo Rezjane (okoli 400 tiskanih str.). 2-i okraju] in "di Cividale" [Čedajskem]. 3-i:
tom: Italijanski Slovani v "distretto di Tar- "S. Pietro degli Schiavi" [Špeter (Slovenov)].
cento, di Gemona" in "di Cividale", 3-i: "S. Potle pa še kacih 7-8 tomov s tvarino, nabra-
Pietro degli Schiavi". Potle pa še kacih 7-8 no po Goriškem in Kranjskem. Kakor vidi-
tomov s tvarino, nabrano po Goriškem in te, truda ne manjka. Samo me greva, da sem
Kranjskem. Kakor vidite, truda ne manjka. šele tako kasno začel tisto izdajo " 1). e
Samo me greva, da sem šele tako kasno za-
čel tisto izdajo" 1). e
Nel1892 F. MusoNI, legato a BAuDOUIN da L. 1892 F. MusoNI, ki ga je z BAuDoUINOM
reciproca stima e familiarita, conferma il pro- vezalo obojestransko spoštovanje in zaupa-
getto dello studioso polacco per averlo udito nje, potrdi načrt poljskega znanstvenika, češ
dalla sua viva voce 2). e da mu ga je ta osebno zaupal 2). e

(30) La lettera di richiesta, del 28 aprile (1 O maggio) 1886, (30) Pismo s prošnjo z dne 28. aprila (10. maja) 1886 je
eintegralmente riportata nell'introduzione (pp. l-III) dei v celoti objavljeno v uvodu v ci t. delo Materialy l, na str.
Materialy 1 cit. l-III.
(31) "L' Accademia di Pietroburgo pubblica tutto il ma- (31) Odlomek je vzet iz: R. LENČEK, Štrekljeva pisma
teriale da me raccolto. Ora si sta stampando il vol. 1, che Janu Baudouinu de Courtenayju in Baudouinova Štrek-
riguarda (lett.: abbraccia) i soli Resiani (ca. 400 pp. a starn- lju, "SR" 33/1985/1, str. 95.
pa). Il volume II: gli Slavi italiani nel distretto di Tarcen-
to, di Gemona edi Cividale. Il volume III: S. Pietro degli
Schiavi. ln seguito ancora ca. 7-8 temi con il materiale rac-
colto nel Goriziano e neila Carniola. Come vede, illavo-
ro non manca. Mi rammarico soltanto di aver iniziato cosi
tardi la pubblicazione". Il passo e tratto daR. LENČEK,
Štrek/jeva pisma Janu Baudouinu de Courtenayju in Bau-
douinova Štreklju [Lettere dell o Štrekelj a Jan Baudouin
de Courtenay e di Baudouin allo Štrekelj], "SR"
33/1985/1, p. 95.

(32) Si veda F. MuSONI, La Resia e i resiani, in "Geo- (32) Glej F. MusoNI, La Resia e i resiani [Rezi ja in Re-
grafia per tutti", 21/1892, p. 323. zi jani], v: "Geografia per tutti", 21/1892, str. 323.

34
Tuttavia, pochi anni dopo (1895), nell'ln- Vendar nekaj let kasneje (1895) BAUDOUIN
troduzione dei Materialy 1 BAuDOUIN si dice v Uvodu v knjigo Materialy 1 podvomi v mož-
dubbioso circa la possibilita di pubblicare l'in- nost, da bi lahko objavil vsa besedila, ki jih
tero complesso dei testi che sarebbero basta- je bilo v tistem času dovolj vsaj za deset prav
ti, all'epoca, per almeno dieci volumi tako obsežnih zvezkov. Ta dvom je postal go-
altrettanto consistenti; dubbio che si conver- tovost devet let kasneje (glej cit. Materialy Il,
te in certezza nove anni piu tardi (cfr. Mate- str. III), ko jezikoslovec izjavi, da je po vsej
rialy II cit., p. III), quando egli dichiara che verjetnosti tisti zvezek zadnji. Do tega skle-
quello sarebbe stato con ogni probabilita !'ul- pa je bilo mogoče priti z lahkoto, ker je isto-
tirno volume, come si poteva facilmente ar- časno (1903) izročil ne še obdelane rokopise
gomentare dalla contemporanea (1903) knjižnici peterburške Akademije znanosti, v
consegna dei manoscritti non ancora elabo- katere arhiv so jih pozneje premestili. Raz-
rati alia biblioteca dell' Accademia delle Scien- log za opustitev načrta je treba poiskati v pre-
ze di Pietroburgo, nel cui archivio sarebbero velikih akademskih obveznostih, ki so še več
stati poi trasferi ti. Il moti vo della rinuncia va desetletij vpijale čas in energije neutrudnega
ricercato negli esorbitanti impegni accadernici znanstvenika in mu preprečevale, da bi se lotil
che avrebbero assorbito ancora per diversi de- pripravljalnega dela za prva dva zvezka na-
cenni il tempo e le energie dell'infaticabile stu- diškega narečja (terensko preverjanje že zbra-
dioso, impedendogli di affrontare, per il nega gradiva in dopolnjevanje z novimi
nadiško, illavoro preliminare per i due pri- prispevki, poleg izbiranja zapletene fonetič­
mi vol urni (revisione del materiale originario ne transkripcije in prevoda v enega izmed v
sui terreno e sua integrazione con nuovi ap- znanosti splošno razširjenih jezikov). To po-
parti, oltre, beninteso, l'adozione di una com- jasnjuje v nekem smislu kompromisno reši-
plessa trascrizione fonetica e la traduzione in tev, za katero se je BAuDOUIN odločil l. 1913,
una lingua di larga diffusione scientifica); cio ko je z naslovom Materialy III objavil Chri-
spiega la soluzione in certo senso di ripiego stjanske uzhilo. Ta zvezek se je sicer globo-
presa nel 1913, quando BAuDoUIN da alle ko razlikoval od prejšnjih dveh, vendar je
stampe, sotto il titolo di Materia/y III, il Chri- imel prednost, da je predstavljal celovito be-
stjanske uzhilo, che, se si discostava profon- sedilo, ki je bilo takoj na razpolago in zato
damente dai due volumi precedenti, aveva veliko manj "potratno" C3).
tuttavia il vantaggio di costituire un documen-
to "tutto intero", perfettamente disponibile
e per questo assai meno "dispendioso" C3).

Descrizione del corpus Opis korpusa


Nel Fondo 102 dell'archivio dell' AN SSSR, V Fondu 102 arhiva AN SSSR, kjer hrani-
dove si conservano i manoscritti originali C4) jo BAuDOUINOVE izvirne C4) slovenske dialek-

(33) Le occasioni per una ripresa delle ricerche nell'ambi· (33) Dejansko je imel BAUDOUIN dovolj prilik za na-
to del nadiško non erano invero mancate: BAUDOUIN in- daljnje proučevanje nadiškega narečja: v Nadiških doli-
fatti avrebbe soggiornato nelle Valli del Natisone - nel nah se je v obdobju, ki nas zanima, mudil namreč v letih
periodo che ci interessa- negli anni 1903 e 1913. Ma evi- ! 903 in 1913. Toda očitno se je moral njegov mladostni
dentemente il progetto giovanile aveva dovuto adattarsi načrt prilagoditi drugačnim pogojem, ki so medtem
alia diversa realta maturata nel frattempo. dozoreli.

(34) Una parte assai esigua dei testi e dovuta a raccoglito- (34) Zelo majhen del besedil je delo slovenskih zbirate-
ri sloveni, in seguito all'appello alia collaborazione che ljev, ki so se odzvali, ko jih je BAUDOUIN v časopisju

35
di BAUDOUIN, sotto la segnatura Opis'!, tološke rokopise, najdemo pod signaturo
N° 2 figura un quaderno in quarto di 148 pa- Opis' 1, št. 2 zvezek s 148 stranmi v kvartu.
gine. La numerazione a matita 1-148 e quel- Oštevilčenje s svinčnikom od 1 do 148 je de-
la dell'archivio e compare, in alto a destra, lo arhiva in se pojavlja v zgornjem desnem
accanto alia originale 179-322- in matita blu kotu ob originalnem avtorjevem oštevilče­
- dell'autore, annullata dagli archivisti a fa- nju z modrim svinčnikom (od 179 do 322), h
vore della nuova. La numerazione dell'archi- so ga arhivarji razveljavili in ga nadomestili
vio inizia dal frontespizio - manoscritto in z novim. Arhivsko oštevilčenje se začenja na
inchiostro nero, come il resto del quaderno naslovni strani. Ta je pisana na roko s črnim
- , il quale riprende il titolo della copertina črnilom kot druge strani v zvezku in povze-
di cartoncino verde chiaro: Materialy dl}ajuž- ma naslov s svetlo zelene platnice iz lepenke:
noslavjanskoj es) dialektologii i etnografii, Materialy dl}a južnoslavjanskoj (l 5) dialekto-
sobrannye I. A. Boduenom-de-Kurtene: l. logii i etnografii, sobrannye I. A. Boduenom
Teksty na govorach Nedižskich Slavjan (Slavi -de-Kurtene: l. Teksty na govorach Nedižskich
del Natisone) v severnoj Italii. 2. Teksty na Slavjan (Slavi del Natisone) v severnoj It alii.
govorach Judrskich Slavjan (Slavi del Judrio) 2. Teksty na govorach Judrskich Slavjan (Sla-
na pogranič'i A vstrii i !ta/ii. 3. Teksty na ne- vi del Judrio) na pogranič'i Avstrii i Italii. 3.
kotorych slovinskich govorach Gorickogo Teksty na nekotorych slovinskich govorach
grafstva v A vstrii. Gorickogo grafstva v A vstrii.
Sulla copertina il titolo e la tripartizione so- Na platnici sta nad naslovom in razdelit-
no rispettivamente sormontati daile cifre 4. vijo na tri dele številki 4. in IV., napisani z
e IV. - a caratteri cubitali - , con le quali velikanskimi črkami, s katerima je BAuDOuiN
BAuDOUIN ha contrassegnato l'ordine del qua- označil mesto zvezka v okviru Materialov.
derno nell'ambito dei Materialy. Sui fron- Na naslovni strani se zgoraj omenjeni ozna-
tespizio le suddette indicazioni compaiono ki pojavita v ruščini in nemščini, razdelitev
in russo e in tedesco, la "tripartizione" e sti- na tri dele je zapisana nekoliko neurejeno in
lata con un certo disordine e manca la cifra manjka številka 4. Strani od 2 do 5 imajo
4. Le pagine 2-5 portano sui recto !'indice na prednji strani kazalo besedil (l6 ), napisa-
(l6) dei testi, scritto a matita; sui verso - nu- no s svinčnikom; na zadnji strani, ki jo je ar-

BAUDOUIN aveva affidato alia stampa (cfr. "Slovenski (glej "Slovenski narod" 90, 106/1872) povabil k sodelo-
narod" 90, 106/1872), dando dettagliate istruzioni circa vanju in dal natančna navodila o metodi zbiranja in
il metodo della raccolta e della trascrizione. zapisovanja.
Va posto in risalto che il copioso materiale, rilevato da Poudariti velja, da je obsežen material, ki ga je BAU-
BAUDOUIN per un dizionario resiano, e stato oggetto di DOUIN zbral za rezijanski slovar, delno izšel (črke A- O)
un primo saggio (lettere A - 0), uscito a Mosca nel 1966 v Moskvi leta 1966 v redakciji N. l. TOLSTOJA, in da
sotto la redazione diN. l. TOLSTOJ, e che ne e prossi- je v pripravi izdaja celotnega dela, za kar skupno skrbita
ma 1' edizione integrale, cur ata congiuntamente dali' Ac- Akademija znanosti ZSSR in Slovenska akademija zna-
cademia delle Scienze dell'URSS e dall' Accademia slove- nosti in umetnosti.
na di Scienze e Arti.
(35) Sulla copertina, invero, abbiamo la variante }užno- (35) Pravzaprav je na platnici variantajužnoslovjanskoj,
slovjanskoj, scelta da BAUDOUIN per il titolo del primo za katero se je BAUDOUIN odločil tudi pri naslovu prve
volume (1895) dei Materialy. knjige (1895) zbirke Materialy.
(36) Nell'indice, che omettiamo di riprodurre in facsimi- (36) V kazalu, katerega faksimilirano objavo sem opusti-
le, sono riportati i nomi delle restanti localita cui fanno la, so navedena imena ostalih krajev, kjer so bila zbrana
capo i testi raccolti neila seconda parte del quaderno. Ab- besedila iz drugega dela zvezka. Razvrščeni so v tem za-
biamo nell'ordine: a) Albana/Ihana, Gonjače, Kvisko poredju: a) Jbana/Albana, Gonjače, Kvisko (Kojsko),
(Kojsko), Šlomberk (oggi ufficialmente Zali Breg) e Meda- Šlomberk (danes uradno Zali Breg) in Medana za Brda;
na per il Collio; b) šempas per la Valle del Vipacco; c) b)Šempas za Vipavsko dolino; c) Kred za območje zahod-
Kred per !'area ad ovest di Caporetto; d) Cerkno- non no od Kobarida; d) Cerkno pri Idriji za Tolminsko.
lontano da Idrija - per !'area di Tolmino.

36
merato dall'archivio 2, 3, 4, 5 vs -la nume- hiv označil z 2, 3, 4, 5 vs, se originalno
razione originale in matita verde, anch'essa oštevilčenje z zelenim svinčnikom, tudi tu raz-
annullata, procede a ritroso, e precisamente veljav ljeno, nadaljuje v obratni smeri, in si-
dal 29 al 26. Si tratta di quattro pagine non cer od 29 do 26. Izkazalo se je, da so te štiri
riprodotte neila presente pubblicazione, fit- gosto popisane strani (v tej publikaciji niso
tamente vergate, rivelatesi parte della brutta objavljene) del osnutka italijanskega besedi-
copia del testo italiano predisposto dall'au- la predavanja. Predavanje je BAUDOUIN imel
tore per la conferenza tenuta a Cividale nel v Čedadu septembra l. 1899, ob priliki zgo-
settembre del1899, in occasione del Congres- dovinskega kongresa na čast Paola Diacona,
so storico in onore di Paolo Diacono, e inti- in nosi naslov Sull'appartenenza linguistica
tolata Sull'appartenenza linguistica ed ed etnografica degli Slavi del Friuli [O jezi-
etnografica degli Slavi del Friuli. Il passo ma- kovni in etnografski pripadnosti Slovanov v
noscritto corrisponde alla seconda meta del- Furlaniji]. Rokopisni odlomek ustreza drugi
lap. 203 ed alia prima meta della successiva polovici strani 203 in prvi polovici naslednje
del testo a starnpa incluso negli Atti del Con- strani tiskanega besedila, vključenega v Ak-
gresso e). Il "riciclaggio" della facciata li- e
te kongresa 7). Ponovna uporaba nepopisa-
bera dei quattro fogli ci consente pertanto di ne prednje strani teh štirih listov nam
collocare la redazione del quaderno, conse- omogoča torej, da postavimo nastanek zvez-
gnato all'archivio nel 1903, tra due termini ka, ki je prišel v arhiv l. 1903, v precej ome-
cronologici sicuri e abbastanza ravvicinati. Le jeno in določeno časovno obdobje. Naslednje
pagine successive contenenti i testi dialetto- strani, ki vsebujejo narečna besedila, so po-
logici sono utilizzate solamente sui recto. Cia- pisane samo na prednji strani. Na vsaki je
scun foglio porta segnata, in calce, la localita spodaj označen kraj zapisa in nato z rimski-
dell'inchiesta, e quindi l'indicazione- in ci- mi številkami originalni zvezek, se pravi ti-
fre romane - del quaderno originale, quel- sti, v katerega je BAuDoUIN zapisal besedila
lo cioe su cui BAUDOUIN aveva steso i testi nel med delom na terenu. Zraven je oznaka od-
corso dell'inchiesta sui terreno; vi e, accan- govarjajočih strani v arabskih številkah. To
to, quella delle rispettive pagine, in cifre ara- je tretje, ne pa zadnje oštevilčenje, kajti BAu-
be. Questa e la terza, ma non ultima DOUIN je še enkrat razdelil gradivo v skupine
numerazione, poiche BAuoouiN ha com pi uto po deset listov, kot dokazuje oznaka v o paz-
una ulteriore partizione che tiene conto dei nih arabskih številkah, ki se pojavlja v de-
fogli raccolti in decine, come mostra la no- snem spodnjem kotu vsakih deset strani (na
tazione in vistose cifre arabe fatta in calce, platnici pa je zgoraj). In končno je še, na ve-
nell'angolo destro, ogni dieci pagine (pero in čini listov, v levem spodnjem kotu oštevilče­
alto sulla copertina). Vi e infine, su buona nje v drobnem formatu, ki pa ni dosledno iz-
parte dei fogli, nell'angolo inferiore sinistro, peljano in ki iz tehničnih razlogov ostaja zu-
una numerazione di formato ridotto e con naj naših reprodukcij.
progressione discontinua, che per motivi tee-
nici rimane esclusa dalla nostra riproduzione.
Il corpus del nadiško abbraccia le pp. 7-82, Korpus nadiških besedil obsega strani 7-82,
cioe una buona meta dell'intero quaderno. La torej dobro polovico celega zvezka. Strani 6
p. 6 e stata da noi esclusa dal novero e lo sa- nisem štela in sem jo iz te publikacije izpu-
ra parimenti dalla presente pubblicazione; in- stila, kajti čeprav uvaja zbirko besedil, med-

(37) "Alti e memorie del Congresso storico, tenuto a Ci- (37) "Atti e memorie del Congresso storico, tenuto a Ci-
vidale nei giorni 3,4 e 5 settembre 1899", Ci vi dale 1900, vidale nei giorni 3,4 e 5 settembre 1899", Cividale 1900,
pp. 197-207 o str. 197-207.

37
fatti, per quanto essa inauguri la serie dei nje ne sodi. Z razliko od vseh drugih se na
testi, la sua presenza in questo ambito e da njej namesto kraja pojavlja neki priimek: Vo-
ritenersi anomala. Diversamente da tutte le grič; s str. 2, prve strani kazala, razberemo,
altre, in luogo della localita vi compare un da gre za zadnje iz niza 13 besedil, zbranih
cognome: Vogric; ap. 2, la prima dell'indi- v Mažarolah (Masarolis, naselje v občini Ta-
ce, essa figura come l'ultima di una serie di vorjana, ki je sicer blizu področju nadiškega
13 testi raccolti a Mažarole (Masarolis, fra- narečja, vendar spada v porečje Tera). BAu-
zione del comune di Torreano, che, pur es- DOUIN se pri njih sklicuje na originalni zvezek
sendo prossima all'area del nadiško, rientra št. xx,tisti, ki v izdaji iz l. 1904 vsebuje es)
nel bacino fluviale del Torre), e riferiti al qua- gradivo iz Mažarol. S tem BAUDOUIN kraj po-
derno originale n. XX, quello stesso che chi u- polnoma vključi v območje terskega nareč­
de il materiale di Masarolis neila ja, čeprav je nekaj let prej 9 ) opazil v e
e
pubblicazione del 1904 8). In tale modo njegovem govoru prvine, ki predstavljajo pre-
BAuDoUIN fa rien tr are tale localita a pieno ti- hod med terskim in nadiškim. Mogoče mi bo-
tolo nell'area dei dialetti del Torre, pur aven- do očitali pretirano natančnost, vendar
e
do alcuni anni prima 9) ravvisato neila sua moram pojasniti, da so str. 2 in naslednje tri
parlata elementi di transizione dal tersko al strani kazala označene v zgornjem levem kotu
nadiško. Sara opportuno chiarire, a costo di s številko IV, ki pomeni zvezek. Toda bese-
apparire pedanti, che lap. 2, al pari delle tre dila iz Mažarol, ki so navedena in ki bi se mo-
successive contenenti !'indice, econtrassegna- rala nahajati tu, so bila dejansko objavljena
ta in alto a sinistra dalla cifra IV - indican- l. 1904, na kar kaže številčno ujemanje stra-
te il quaderno - , ma che i testi di Masarolis ni (4<). BAUDOUINU se ni zdelo potrebno, da bi
- tranne, appunto, l'ultimo - che vi sono to odločitev kakorkoli obrazložil.
elencati, e che pure dovevano trovarsi qui, so-
no stati di fatto utilizzati per la pubblicazio-
ne del1904, come mostra la corrispondenza
numerica delle pagine (4<); operazione che
BAuDOUIN non si e curato di annotare in al-
cun modo.
I testi del nadiško, per cui il rimando vie- številčno zaporedje nadiških besedil, ki so
ne fatto ai quaderni XIII e XIV (4I), rispec- zajeta v zvezkih XIII in XIV (41 ), odseva ča-

(38) Si tratta di Materialy II cit., p. 213. (38) Gre za cit. Materialy Il, str. 213.

(39) Cfr. BAUDOUIN, Sul/'appartenenza linguistica ed et- (39) Glej cit. BAUDOUIN, Sul/'appartenenza linguistica
nografica degli Slavi del Friuli, in "Atti e memorie" ci t., ed etnografica degli Slavi del Friuli [O jezikovni in etno-
p. 205. . grafski pripadnosti Slovanov v Furlaniji], v cit. "Atti e
memorie", str. 205.
(40) Materialy Il, cit., p. 213. (40) Cit. Materialy Il, str. 213.

(41) Solamente lap. 78, contenente quattro versi raccolti (41) Edino str. 78, ki vsebuje štiri verze, zapisane v nasel-
a Scrutto/Škrutove (frazione di S. Leonardo) appartiene ju Škrutovem /Scrutto (občina Sv. Lenart), je v XX. zvez-
al quaderno XX; e poiche le altre 10 pagine (67 -77) legate ku. Ker ostalih 10 strani (67-77) v zvezi s tem naseljem
a questa localita rientrano tutte nel quaderno XIV, dob- sodi v XIV. zvezek, si omenjeno stran razlagam tako, da
biamo pensare, per la prima, ad un occasionale incontro je prišlo v Terski dolini do slučajnega srečanja med BAU-
di BAUDOUIN con un abitante di Scrutto, avvenuto nel- DOUIN0\1 in rrcbi,alcem iz kraja Škrutovo. Manj verje~
la Val Torre; meno verosimilmente ad una "puntatina" no je, da bi BAUDOUIN šel kdaj z XX. zvezkom v Škru-
di BAUDOUINa Scrutto, munito del solo quaderno XX, tovo in tam zapisal te štiri verze.
dove avrebbe inserito i quattro brevi versi.

38
chiano, nell'ordine numerico, quello sovno zaporedje njih zapisa: BAuDOUIN je
cronologico della !oro stesura: BAUDOUIN, in- namreč odpotoval iz Gorice proti severoza-
fatti, partito da Gorizia, prosegue in direzione hodu, zato je prej proučil Nadiške doline in
Nord-Ovest, eppertanto l'esplorazione delle kasneje Terske. Tudi za prisotnost priimka
Valii del Natisone precede quella della Valle Vogric na zgoraj omenjeni str. 6 najdemo ve-
del Torre. Anche la presenza del cognome rodostojno razlago v publikaciji iz l. 1904:
Vogric neila p. 6 sopra ricordata trova una drugi del obsega gradivo, ki so ga BAUDOUI-
spiegazione verosimile neila pubblicazione del NU posredovali drugi raziskovalci; strani
1904: le pp. 193-196 della seconda parte, de- 193-196 je v Čeneboli pri Mažarolah zbral
dicata ai materiali forniti da estranei, furo- IvAN VoGRIG, doma iz Nadiških dolin, du-
no raccolti a Canebola, localita vicina a hovnik, profesor na videmskem klasičnem li-
Masarolis, da lvANVOGRIG, sacerdote nativo ceju, znan polemik in protiklerikalno
delle Valii del Natisone, docente presso il Li- usmerjen publicist.
ceo classico di Udine, noto polemista e pub-
blicista di orientamento anticlericale.
Puo essere interessante sapere, a titolo di Mogoče bo bralca zanimal ta, sicer nebi-
"spigolatura", che un abitante delle Valii del stveni podatek: prebivalec Nadiških dolin, ki
Natisone, cui estata sottoposta la lettura della sem mu dala prebrati str. 6, ko sem še misli-
p. 6 quando ancora la si riteneva scritta in na- la, da gre za nadiško narečje, je nemudoma
diško, ne ha immediatamente percepito la pe- zaznal posebnosti v njej in ugotovil, da gre
culiarita, individuandovi esattamente la za govor Mažarol. Ta dogodek dokazuje, ka-
parlata di Masarolis. Cio vale a riprova del- ko natančen in zanesljiv je BAUDOUINOV zapis.
la scrupolosa fedelta di annotazione da par-
te di BAUDOUIN.
Tolto il testo di Masarolis, se ne contano Če izvzamemo besedilo iz Mažarol, je za
9 per Špeter/San Pietro (pp. 7-21) (42 ), 12 Špeter/San Pietro 9 besedil (str. 7-21) (42), za
per Bernas/Vernasso (pp. 22-60), 3 per Pet- Bernas/Vernasso 12 (str. 22-60), za Pet-
jah/Ponteacco (pp. 61-64), 2 per Savodqa/ jah/Ponteacco 3 (str. 61-64), za Savodna/Sa-
Savogna (pp. 65-66), 7 per Škrutove/Scrut- vogna 2 (str. 65-66), za Škrutove/Scrutto 7
to (pp. 67-78) e infine 3 per Seuce!Seuza (43 ) (str. 67-78) in končno 3 za Seuce!Seuza (43 )
(pp. 79-82). Si hanno in totale 36 testi per sei (str. 79-82). Skupno gre za 36 besedil, zbra-
diversi punti di raccolta (si veda la Tav. 2). nih v šestih različnih krajih (glej Karto 2). Kar
Riguardo al genere, la gran parte (21 su 36) se tiče njihove zvrstnosti, obsega večina (21
consta di racconti, fiabe, aneddoti salaci; mi- od 36) povedke, pravljice, šegave anekdo-
nore spazio - un terzo del totale - e riser- te; manjši del - tretjina besedil - zajema
vato a filastJocche, canti, indovinelli. pesmice, pesmi, uganke. Zbirko zaključuje­
Chiudono la raccolta il Credo, !'Ave Maria jo molitve, zapisane v Sevcah: vera, zdrava-
e il Padre Nostro, preghiere raccolte a Seu- marija in očenaš. Za katere Sevce gre, ni

(42) Il primo di essi, pur essendo stato ascoltato da BAU- (42) Prvi tekst, ki ga je BAUDOUIN sicer slišal v Špetru,
DOUIN in questa localitil, appartiene invero al dialetto di je v resnici cerkljanski in je kot tak tudi objavljen (glej
Circhina/Cerkno, come tale venne da lui pubblicato (cfr. cit. Der Dialekt von Cirkno ... , "AfslPh" Vlll/1885, str.
Der Dialekt von Cirkno ... , "AfslPh" VIII/1885 cit., p. 278), zato ga ne vključujem v pričujočo publikacijo.
278) e rimane pertanto escluso dalla presente pubbli-
cazione.

(43) Le sei localitil sono citate neila grafia adottata da (43) Imena teh šestih vasi navajam v obliki, ki jo je upo-
BAUDOUIN e neila attuale denominazione italiana. rabil BAUDOUIN, in v današnji italijanski obliki.

39
za. Di quale Seuza si tratti esattamente non jasno, saj so na tem področju kar trije istoi-
edato sapere, dal momento che esistono neila menski kraji. BAuDOUINOv molk v tej zvezi ne
zona ben tre localita designate in questo mo- vzbuja upanja, da bi bilo mogoče določiti, za
do. Il silenzio di BAuoouiN in proposito sco- kateri kraj gre. Na vsak način sem te molitve
raggia qualunque congettura sulla sua spet proučila v Sevcah v občini Grmek (44).
identificazione. Ad ogni buon couto abbia-
mo effettuato il controllo dei testi a Seuza del
comune di Grimacco (44).

(44) Delle altre due localita denominate allo stesso modo (44) Ostala dva istoimenska kraja (Seuce) sta eden (z urad-
(Seuce), !'una (Seuza neila toponomastica ufficiale) si tro· nim imenom Seuza) v občini Sv. Lenart, drugi (z urad·
va nel comune di S. Leonardo, l'altra (ufficialmente Cla- nim imenom Cladrecis) v občini Prapotno, ki jezikovno
drecis) in quello di Prepotto, che sotto il profilo linguistico pripada nadiškemu narečju, geografsko pa leži v Idrijski
rientra nell'ambito del nadiško, pur appartenendo geogra· dolini.
ficamente al bacino dello Judrio.

40
TA VOLA 2 KARTA 2
VALLI DEL NATISONE NADIŠKE DOLINE
Punti di raccolta dei testi dialettologici Točke, kjer so bila zbrana narečna besedila

O Svinska pi.

loanaz
Ivanac Coregnavas
Gorenja vas
1 o

\ 1
..
/,Momol;,
. Calpsfrann
1ludravica

"'o
Zapatocco o
Zapotok

Maferole

Reant
Orejana

/
s/ Prepotisrhls
• Zapotok
Prapolil~eO o

~~~eJinJ:
o
Fragiellis
Barbtanis 0Frlldjel
Cras
lt'riiS ,.., dig01

Numero degli abitanti


1871 1986
število prebivalcev
S. Pietro al Natisone 1 Špeter 442 650
Vernasso 1 Barnas 442 231
Ponteacco 1 Petjag 362 209
Savogna 1 Sovodnje 131 166
Scrutto 1 škrutovo *235 200
Seuza 1 Sevce 138 67
* Dato ricostruito
* Rekonstruiran podatek

41
CRITERI VODILNI
ISPIRATORI KRITERIJI
DEL PRESENTE PRI NAŠEM
LAVORO DELU

Considerazioni preliminari Začetne misli


L'aver chiarito le intenzioni di BAuDOUIN Ko smo si pojasnili, kako je BAuDouiN na-
circa la utilizzazione dei testi in nadiško ci per- meraval uporabiti nadiška besedila, nam je
mette dunque di individuare nei primi due vo- mogoče ugotoviti, da sta prva dva dela gra-
lumi dei Materialy il probabile modello per diva verjetno vzorec za načrtovanega tretje-
quello che doveva costituire il terzo; essi so- ga; kdor bi torej hotel nadaljevati raziskova-
no pertanto il paradigma d'obbligo per chi nje, kjer ga je BAuDOUIN prekinil, ali kdor bi
voglia riprendere le ricerche nel punto in cui se hotel, tako kot jaz, omejiti na manj ambi-
BAUDOUIN le ha interrotte, o per chi voglia li- ciozno, vendar neanahronistično nalogo, da
mitarsi, come noi, all'impresa meno ambizio- pripravi za objavo besedila, ki jih je BAu-
sa, ma in compenso non anacronistica, di DOUIN zbral, ne da bi dodajal nova, bi se mo-
elaborare, ai fini della pubblicazione, i soli ral nujno držati tega vzorca.
testi raccolti da BAUDOUIN, senza aggiunger-
ne di nuovi.
La notevole affinita degli elementi gram- Precejšnja sorodnost jezikovnih pojavov,
maticali, in particolare di quelli fonologici, predvsem fonoloških, segmentalnih in supra-
sia segmentali che soprasegmentali (45 ), esi- segmentalnih (45), med nadiškim narečjem in
stente tra il nadiško e il tersko, dialetto geo- sosednjim terskim, mi narekuje, da še bolj zo-
graficamente attiguo, consiglia di restringere žim področje primerjave in osredotočim po-
ulteriormente la sfera di riferimento e far con- zornost izključno na Materialy Il, ter tako
vergere la nostra attenzione solamente verso opustim rezijanščino, ki je skoraj enako od-
i Materialy Il, con esclusione, quindi, del re- daljena od ostalih dveh narečij. Ko pa nada-
siano, pressoche ugualmente distante dagli al- ljujemo po tej že začrtani poti, ne smemo za-
tri due dialetti. Nel procedere lungo una via nemariti okoliščine, da je od časa, ko so bila
gia segnata, non va sottovalutata, peraltro, besedila zbrana, minilo več kot eno stoletje.
la circostanza che dall'epoca in cui i testi fu- Razen tega se je v sto letih ritem življenja teh

(45) Gli elementi soprasegmentali - alludiamo all'into- (45) Suprasegmentalne prvine- mišljena je intonacija-
nazione - sono notevoli, perche dotati di valore di- so pomembne, ker so pomensko razlikovalne.
stintivo.

42
rono raccolti e trascorso oltre un secolo. Un krajev znatno pospešil, vse te globoke spre-
secolo che, oltretutto, ha impresso un ritmo membe pa se nujno odražajo tudi v jezikov-
particolarmente accelerato alia vita di quei nem sistemu (46). To dejstvo, poleg izjemne
luoghi, la cui profonda evoluzione non ha po- dokumentacijske vrednosti BAUDOUINOVIH be-
tuto non riflettersi nel sistema linguistico
46
( ). Questo dato di fatto, cui si aggiunge
l'eccezionalita della documentazione fornita
da questi testi, ci ha orientati, nel nostro pri-
mo approccio al materiale, verso lo studio del

(46) La questione della consistenza numerica dei parlanti (46) Kolikšno je v Nadiških dolinah število ljudi, ki govo-
il dialetto sloveno nelle Valii del Natisone e alquanto con- rijo slovensko narečje, je dokaj sporno vprašanje, zato
troversa, per cui e difficile offrire dei dati univoci a que- je težko nuditi nedvoumne podatke v tej zvezi.
sto proposito. Omejila se bom na navedbo nekaj številk, ki sem jih
Ci limiteremo a riportare alcune cifre puramente indi- povzela iz: G. VALUSSI, Gli Sloveni in Italia [Slovenci
cative, tratte da G. VALUSSI, Gli Sloveni in Italia (Trie- v Italiji] (Trieste 1974), in na tiste, do katerih sem prišla
ste 1974) e quelle da noi reperite nel corso di un'indagine l. 1984 s statistično raziskavo med 255 učenci iz Nadiških
statistica, condotta nel 1984 fra gli allievi (255) - tutti dolin, ki obiskujejo šole v Spetru. L. 1911 je bilo prebi-
residenti nelle Valii - frequentanti le scuole di San Pie- valstvo v celoti slovensko. L. 1952 je bilo Slovencev na
tro (Capoluogo). Nel 1911 la popolazione risultava com- celotnem področju 870Jo, v špetrski občini pa 75,90Jo. Ra-
pattamente slov ena. Nel 1952 la percentuale di Sloveni era ziskava, ki sem jo izvedla, dokazuje, da je za 71,50Jo pri-
dell'870Jo per l'intera area, del 75,90Jo per il Comune di padnikov srednje generacije (za starše učencev) materin
San Pietro. L'indagine da noi compiuta dimostra che lo jezik slovenščina, za 140Jo italijanščina in za 50Jo furlan-
sloveno rappresenta la lingua materna per il 71,50Jo della ščina. Če upoštevam tudi pasivno znanje jezika, se pravi
generazione di mezzo (i genitori degli alunni), contro il sposobnost, razumeti krajevno narečje, se število dvigne
140Jo che ha quale lingua primaria !'italiano, e il 50Jo che na 900Jo pri moških in 930Jo pri ženskah. Pri mladi gene-
ha come lingua primaria il friulano. Se si valuta anche la raciji je razmerje precej drugačno: učencev {od 6 do 18
competenza passiva - ossia la capacitil di comprendere let), ki govorijo {ali znajo govoriti) slovensko narečje, je
il dialetto locale - degli abitanti, la percentuale sale al 500Jo, tistih, ki ga razumejo, pa 71 "lo. Te številke se še dra-
900Jo per gli uomini ed al 930Jo per le donne. Per la nuova stično znižajo v samem središču, kjer je odstotek mladih,
generazione le cifre subiscono una notevole flessione: in- ki govorijo slovensko narečje, enak odstotku tistih, ki go-
fatti gli studenti (dai 6 ai 18 anni) che parlano (o sanno vorijo furlanščino {8,160Jo), in kjer pasivno znanje dose-
parlare) il dialetto sloveno costituiscono il 500Jo del lota- ga komaj 36,70Jo. V Spetru govori slovensko 750Jo vseh
le; quanti lo capiscono il 71 "lo. Tali dati subiscono un 'ul- staršev. Jezikovne navade starejše generacije niso tako
teriore drastica riduzione se ci spostiamo al solo problematične, saj so z maloštevilnimi izjemami v sklopu
Capoluogo, dove i ragazzi parlanti il dialetto sloveno krajevnega narečja. Postopna izguba nar-ečja je različno
(8,160Jo) sono in numero identico a quelli parlanti il friu- razporejena v prostoru in času ter je povezana z genera-
lano; e dove la competenza passiva raggiunge soltanto il cijskimi in socioekonomskimi dejavniki, ki so bili poseb-
36,70Jo. 1 genitori slavofoni del Capoluogo comprendono no aktivni v obdobju po drugi svetovni vojni. Razlogi za-
il 750Jo del totale. Le abitudini linguistiche della genera- njo so v bistvu trije: politična izbira, da se uradno upo-
zione piu vecchia sono meno problematiche, poiche esse, rablja en sam jezik, ki se je od priključitve Italiji l. 1866
con poche eccezioni, rientrano nell'ambito del dialetto lo- zavlekla do naših dni; sistematično uvajanje obveznega
cale. Quanto alle cause della progressiva perdita del dia- šolanja; preganjanje slovenščine med fašističnim režimom,
letto locale, variamente distribuita neila dimensione katerega dediščina se še kaže v napetem ozračju, ki je si-
spazio-temporale, come pure legata a fattori generazio- cer s sociolingvističnega vidika dokaj dinamično.
nali e socio-economici, particolarmente attivi nel secon-
do dopoguerra, esse possono essere ricondotte
sostanzialmente a tre: la scelta politica del monolinguismo
ufficiale al momento dell'annessione all' Italia (1866), pro-
trattasi fino ai nostri giorni; la sistematica scolarizzazio-
ne; l'atteggiamento persecutorio del regime fascista nei
confronti dello sloveno, che ha lasciato in eredita un'at-
mosfera a volte conflittuale, notevolmente dinamica dal
punto di vista socio-linguistico.

43
mutamento linguistico (47 ). Il corpus, rappre- sedi!, me je že ob prvem stiku z gradivom
senta in effetti un patrimonio che richiede di usmerilo v proučevanje jezikovnih sprememb
essere studiato non meno che divulgato. (47).

Muovendo da tali considerazioni, ci pro- Izhajajoč iz takih predpostavk, sem skle-


poniamo di presentare il materiale di BAu- nila predstaviti BAuDoUINovo gradivo tako,
DOUIN in modo da soddisfare la opportunita da bo dosegljivo tudi širšemu krogu bralcev,
di una sua ampia divulgazione, senza perder- a obenem tako, da ne zanemarim strogo
ne di vista i requisiti di natura prettamente znanstvenih zahtev, kar omogoča nadaljnje
scientifica, che ne fanno uno strumento di ul- raziskave. BAuDOUIN se je oziral samo na te.
teriori possibili ricerche. BAUDOUIN aveva te- In v tistem času (70. leta prejšnjega stoletja)
nuto d'occhio solamente questi; e non poteva ni moglo biti drugače, saj bi število bralcev,
essere diversamente, a quel tempo (gli anni ki bi se lahko zanimali za delo, ker jih je za-
'70 dello scorso secolo), dato che il numero devaJo od blizu - pa če bi bilo še tako poe-
dei virtuali lettori interessati ad un'opera che nostavljeno - vsekakor ne preseglo 1,SOJo
li toccasse da vidno - fosse pure portata ad prebivalstva: toliko je bilo namreč tedaj v Be-
un livello elementare - non avrebbe comun- nečiji ljudi, ki so znali brati in pisati (48 ).
que su pera to 1' 1,SOJo della popolazione, poi-
che tale era allora, neila Benecia, la
percentuale di quanti sapevano leggere e seri-
vere (48).
Oggi che l'analfabetismo e solo un ricor- Danes, ko je nepismenost le spomin, ko
do egli abitanti slavofoni - e bilingui - delle slovensko govoreči in dvojezični prebivalci
Valii del Natisone hanno una Junga dimesti- Nadiških dolin že dolgo prebirajo krajevni
chezza con la stampa locale (dove si alterna- tisk (v katerem se izmenjujejo italijanščina,
no !'italiano, lo sloveno standarde il nadiško) slovenski knjižni jezik in nadiško narečje)
49 49
( ), che ha elevato a rango di codice scritto ( ), ki je povzdignil na raven knjižnega je-
quello stesso che prima veni va impiegato sol- zika jezik, ki se je prej uporabljal samo pri
tanto neila comunicazione orale Cl), gli scrit- ustnem sporočanju (5<), mora predstavitev

(47) 1 risultati di tale ricerca sono confluiti neila tesi di (47) Rezultati te raziskave so zbrani v diplomski nalogi
laurea Analisi di un corpus dialettologico inedito di J. I. Analisi di un corpus dialettologico inedito di J. l. A. Bau-
A. Baudouin de Courtenay con speciale riguardo per il douin de Courtenay con speciale riguardo per il mutamen-
mutamento nellessico, discussa dalla scrivente presso !'U- to nel/essico [Analiza neobjavljenih narečnih besedil J.
niversita di Udine nell'anno accademico 1985-86. l. A. Baudouina de Courtenaya, s posebnim ozirom na
leksikalne spremembe), ki sem jo zagovarjala v a. l.
1985-86 na videmski univerzi.

(48) Il dato percentuale e lamentato da BAUDOUIN in (48) Ta odstotek z obžalovanjem navaja BAUDOU-
Rez'ja i Rez'jane [La Resia ed i Resiani], "Siavjanskij IN: Rez 'ja i Rez 'jane [Rezija in Rezijani), v: "Siavjanskij
sbornik': III, Sankt-Peterburg 1876, otd. 1, p. 265. sbornik", III, Sankt-Peterburg 1876, odt. l, str. 265.
(49) Oltre alle pubblicazioni occasionali in nadiško, ab- (49) Poleg občasnih publikacij v nadiškem narečju mislim
biamo in mente la stampa periodica rappresentata soprat- na periodično časopisje, ki ga zastopata zlasti lista "Dom"
tutto dai due fogli "Dom" e "Novi Matajur", il primo in "Novi Matajur". Prvi je nastali. 1966 kot medžupnij-
nato nel 1966 come bollettino interparrocchiale, il secon- ski vestnik, drugi, laično zasnovan, je l. 1974 nasledil
do fondamentalmente laico, succeduto nell974 al "Ma- "Matajur" (1949-1973).
tajur" (1949-1973).
(50) Sulla tradizione scritta delle V alii del Natisone e del- (50) O pisnem izročilu v Nadiških dolinah in Benečiji sploh
la Benecia in generale si veda: P. MERKU, 1 manoscritti glej:P. MERKU, Slovenski rokopisi Beneške Slovenije v
sloveni dei secoli scorsi neila S/avio italiana, "Quaderni preteklih stoletjih, "Zbirka Nediža" 2, Speter Slovenov-
Nediža" 2, S. Pietro al Natisone- Trieste 1978, pp. 89-101; Trst 1978, str 81-92; B. POGORELEC, Slovenski knjižni

44
ti di BAUDOUIN richiedono una presentazione BAuoouiNOVIH del upoštevati sedanjo socio-
che tenga conto dell'attuale configurazione kulturno podobo prostora.
socio-culturale.
Queste considerazioni spiegano perche al- Ob teh ugotovitvah je jasno, zakaj je bila
la trascrizione diplomatka dei testi si e affian- prepisu besedil dodana današnja varianta na-
cata la resa del nadiško attuale, riprodotto diškega narečja, v običajnem zapisu, saj bi
secondo la grafia d'uso, mentre invece una stroga fonološko-fonetična transkripcija zah-
trascrizione rigorosamente fonologico- tevala še dodatno interpretacijsko delo, v do-
fonetica avrebbe richiesto un ulteriore !avo- ločeni meri vedno osnovano na domnevah,
ro interpretativo, in una certa misura sempre ki pa ga bo na vsak način mogoče še opraviti
ipotetico, che comunque potni essere fatto in naknadno.
un secondo tempo.

Dati estrapolati daile pubblicazioni dialetto- Podatki, povzeti iz Baudouinovih dialekto-


logiche di Baudouin loških publikacij
Fatta la doverosa premessa, passiamo ora Po potrebnem predgovoru preidimo sedaj
ad una succinta descrizione dei Materia/y I k zgoščenemu opisu zvezkov Materialy I in
e II allo scopo di confrontare in termini con- Il, da bomo lahko konkretno primerjali po-
creti il taglio dato !oro da BAuoouiN con dobo, ki jo je besedilom dal BAUDOUIN, s po-
quello della presente pubblicazione e misurare dobo, ki jo imajo v tej publikaciji, in da
la distanza intercorrente tra i due procedimen- bomo videli razliko med obema postopkoma
ti tenuti nel corso dell'indagine dialettologica. zbiranja narečnega gradiva.
I Materialy I e II rispecchiano un criterio Materialy I in II kažejo na enoten kriterij,
unitario, grazie al quale i testi resiani e quelli po katerem so rezijanska in terska besedila
del Torre vengono presentati in una comples- predstavljena v zapleteni fonetični transkrip-
sa trascrizione fonetica, i cui simboli sono am- ciji; uporabljeni znaki so podrobno opisani
piamente illustrati nelle pagine introduttive. v uvodnih straneh. Romanizmi, germanizmi
I romanismi, i gerrnanismi egli arcaismi nel- in arhaizmi v rezijanskem narečju ter roma-
l'ambito del resiano, e solamente i primi in nizmi v terskem so tiskani z drugačnimi črka-

B. PoGORELEC, La lingua letteraria slavena neila Sla- jezik v Beneški Sloveniji, ci t. "Zbirka Nediža" 2, str.
via italiana, "Quaderni Nediža" 2, cit., pp. 103-134; A. 93-118; A. CRACINA, Antiche preghiere popo/ari slove-
CRACINA, Antiche preghiere popo/ari slovene del San- ne del Santuario di Castelmonte [Stare slovenske ljudske
tuario di Castelmonte, Udine 1974; S. RENKO, Ponov- molitve iz svetišča na Stari Gori],Udine 1974; S. REN-
no o Starogorskem rokopisu [Nuovamente sui manoscritto KO, Ponovno o Starogorskem rokopisu, "Ricerche sla-
di Castelmonte), "Ricerche slavistiche" XXII-XXIII, Ro- vistiche" XXII-XXIII, Roma 1975-76, str. 123-135; T.
ma 1975-76, pp. 123-135; T. LOGAR, Grafika in jezik LoGAR, Grafika in jezik starogorskega rokopisa, "JiS"
starogorskega rokopisa [Grafica e lingua del manoscritto XIX/1973-74/6-7, str. 192-198; B, PoGORELEC, Pomen
di Castelmonte], "JiS" XIX/1973-74/6-7, pp. 192-198; starogorskega spomenika za zgodovino slovenskega knjiž-
B. PoGORELEC, Pomen starogorskega spomenika za nega jezika, "Ji:'>" XIX/1973-74/6-7, str. 198-203; 1.
zgodovino slovenskega knjižnega jezika [lmportanza del KORUZA, Starogorski rokopis in oživitev vprašanja pi-
documento di Castelmonte per la storia dello sloveno let· smenske tradicije v srednjem veku, "JiS"
terario], "JiS" XIX/1973-74/6-7, pp. 198-203; 1. Ko- XIX/1973-74/6-7, str. 204-211.
RUZA, Starogorski rokopis in oživitev vprašanja pismen-
ske tradicije v srednjem veku, [Il manoscritto di Castel-
monte e la rinnovata questione della tradizione scritta nel
medioevo], "JiS" XIX/1973-74/6-7, pp. 204-211.

45
quello del Torre, sono posti in risalto con ca- mi ali pa podčrtani (to velja za germanizme
ratteri a stampa diversificati oppure (questo v zvezku Materialy 1 od str. 209 dalje). Ok-
vale per i germanismi da p. 209 dei Materia- rogli, oglati in zaviti oklepaji (zadnja dva sta
ly 1) sottolineati. Parentesi tonde, quadrate pogosta pri prevodih) označujejo semantič­
e graffe (le due ultime frequenti nelle tradu- ne ali fonetične variante, pa tudi avtorjeva do-
zioni) isolano varianti semantiche o fonetiche, polnila ali pojasnila. Posplošena je raba ene ·
come pure integrazioni o chiarimenti da par- ali več zvezdic in opomb v spodnjem delu
te dell'autore. E generalizzato il ricorso ad strani.
asterischi semplici o plurimi ed a note a pie
pagina.
Ben 219 pagine delle 708 costituenti iMa- Kar 219 strani od 708, ki sestavljajo Ma-
terialy 1 sono dedicate ad aggiunte, correzio- terialy 1, je posvečenih dodatkom, poprav-
ni, ad elenchi delle localita visitate, degli kom, seznamom obiskanih krajev,
informatori, dei quaderni originali, agli in- informatorjev, originalnih zvezkov in kaza-
dici. Tale corollario viene peraltro snellito nel- lom. Ta dostavek pa je v drugem zvezku manj
la pubblicazione successiva, dove esso arriva obsežen, saj zavzema samo 30 strani od sku-
a coprire non piu di 30 pagine delle 240 com- pnih 240. V obeh zvezkih je primerno zasto-
plessive. In entrambi i volumi, tuttavia, tro- pano specifično etnološko gradivo, kot so
vano uno spazio proporzionato gli apporti di rezijanske in terske pesmi, ki jih je zbrala E.
materiale piu specificamente etnografico, co- ScHouLTZ-ADAJEWSKI, Rezijanski ka!ekizem in
me i canti resiani e della Val Torre raccolti dvojezično (italijansko in tersko) kesanje/iz-
daE. ScHOULTZ-ADAJEWSKI, il Catechismo re- praševanje vesti. Poleg teh prispevkov, ki jih
siano ed un "esame di coscienza" bilingue ne moremo postaviti na isto raven kot ostalo
(italiano e dialetto sloveno del Torre). Accan- gradivo, sta prisotni besedili zunanjih sode-
to_a questi apporti che non possiamo cono- lavcev, duhovnikov STEFANA VALENTEJA in
care sullo stesso piano del restante materiale, IvANA VooRIGA. Čeprav je BAuoouiNuporabil
compaiono due contributi esterni, dovuti ai v publikacijah dva različna jezika, nemščino
sacerdoti STEFANO VALENTE e IvAN VooRIG. Per in ruščino, je hotel poudariti njuno kontinui-
quanto abbia impiegato per le due pubblica- teto e')tako, da je na naslovni strani prve
zioni un diverso codice linguistico - il tede- dodal ruščino (a na platnici je dal prednost
sco ed il russo - , BAuDOUIN ha tuttavia ruščini) in da je v drugi vse naslove prevedel
voluto metterne in evidenza la continuita v nemščino. Tudi rezijanska in terska bese-
e'), aggiungendo al tedesco il russo nel fron- dila so prevedena v oba jezika.
tespizio della prima (ma privilegiando il rus-
so neHa copertina) e affiancando il tedesco
al russo in tutti i titoli della seconda. Nelle
due lingue e data pure rispettivamente la tra-
duzione dei testi resiani edi quelli del Torre.
Restando esclusivamente nell'ambito dei V Tabeli 1 sem - za Materialy II - predsta-
Materia/y Il, presentiamo neHa Tabella 1 ida- vila podatke o številu in anagrafskih karak-
ti da essi estrapolati circa il numero e le ca- teristikah BAUDOUINOVIH informatorjev ter
ratteristiche anagrafiche degli informatori di število raziskanih krajev v primerjavi s števi-
BAuDoUIN ed il numero delle localita visitate lom besedil. Opazno je predvsem dejstvo, da
rapportato a quello dei testi. Possiamo os- je BAuDOUIN med ponovno proučitvijo terskih

(51) Tale volonta e chiaramente espressa alia p. 1 dell'in- (51) Ta namen je jasno izražen na str. 1 uvoda v ci t. Ma-
troduzione ai Materialy II cit. terialy Il.

46
TAB. 1

Dialetto del Torre (tersko) Tersko narečje


Numero dei testi, dei punti di rilevamento e degli Število besedil, krajev, kjer so bila zapisana, in in-
informatori, distinti per eta e per sesso formatorjev, ločenih po starosti in spolu
(Dati estratti da: B.oECouRTENAY, Materialy Il, (Podatki so povzeti iz: B. DE CouRTENAY, Mate-
1904) rialy Il, 1904)

Anno di raccolta No delle localita N° dei testi


Leto zapisa število krajev število besedil

1873 13 19 non riveduti/nepreverjenih


17 riveduti nel 1901/preverjenih l. 1901
1901 5 19 nuovi testi/novih besedil
Totale/Skupno 18 55

Numero totale informatori Sesso


Skupno število informatorjev 38 Spol 30M + 8 F

Numero informatori Eta (anni) Sesso Classe di eta To tali


di cui si conosce !'eta
število informatorjev, Starost Spol Starostna Skupno
katerih starost je znana skupina
2 15 M 10-20 3M IF 4
1 16 F
1 19 M
2 27 M+F 20-30 3M 1F 4
1 21 M
1 29 M
2 30 M 30-40 4M IF 5
1 35 F
1 37 M
1 34 M
3 40 2M+F 40-50 5M IF 6
1 42 M
1 44 M
1 46 M
55 M 50-60 2M- 2
56 M
60 M 60-70 4M- 4
65 M
67 M
68 M

Totale 1 Skupno 21M 4F 25

47
servare innanzitutto che BAuDOUIN, govorov l. 1901 zdaleč privilegiral nabiranje
rivisitando le parlate del Torre nel 1901, ha novega gradiva pred izčrpnim preverjanjem
largamente privilegiato l'apporto di nuovo starega. Pri pregledu slednjega se je posluže-
materiale in luogo di una esauriente verifica val, ko je bilo mogoče, istih informatorjev,
di quello gia in suo possesso. Il riesame di ki so sodelovali pri prvem zapisu, očitno z na-
quest'ultimo e stato condotto, quando cio e menom, da bi ugotovil, če se je v tridesetih
stato possibile, col ricorso a quegli stessi in- letih (pravzaprav osemindvajsetih) kaj spre-
formatori che avevano contribuito alia pri- menilo na ravni idiolekta, se pravi v okviru
mitiva stesura, nell'intento evidente di kompetence posameznika. Tudi v primeru, da
cogliere gli eventuali mutamenti sviluppatisi so bili informatorji isti, je BAuDoUIN opazil
nell'arco di un trentennio (28 anni, per la pre- spremembe v besedišču in izgovarjavi: prve
cisione) a livello di idioletto, vale a dire nel- je označil z dvema zvezdicama, eno više in
l'ambito della competenza individuale. Anche eno niže, v okroglem oklepaju (glej cit. Ma-
la dove c'e stata la coincidenza di informa- terialy Il, str. IV), druge je le omenil v skle-
tori, BAUDOUIN ha registrato varianti lessicali pnem odstavku uvoda (str. XXIX).
e di pronuncia: le prime evidenziate con un
contrassegno (due asterischi, uno basso e uno
alto, tra parentesi tonde; cfr. Materialy II cit.,
p. IV), le seconde semplicemente menziona-
te nel paragrafo· conclusivo dell'introduzio-
ne (p. XXIX).
Riguardo ai collaboratori, poi, vediamo Kar se tiče sodelavcev, vidimo, da so pre-
che la !oro distribuzione per classe di eta e re- cej enakomerno razporejeni po starostnih
lativamente uniforme (questo vale per i due skupinah (to velja za dve tretjini celotnega šte-
terzi del totale, giacche per gli altri tale va- vila, ker pri ostalih ta podatek manjka), ada
riabile non viene fornita), mentre prevale net- nedvomno prevladujejo informatorji pred in-
tamente il numero degli informatori su quello formatorkami (30 proti 8). Nekaterih nisem
delle informatrici (30 contro 8). Di alcuni, che omenila med 38 naštetimi: pri njih se BAu-
vengono ad aggiungersi ai 38 da noi annove- DOUIN omejuje na skope podatke, saj so bili
rati, BAuDOuiN si limita a dare pochi dettagli, ti ljudje le slučajno prisotni v javnih prosto-
trattandosi di presenze fortuite in pubblici rih - večinoma v tradicionalnih vaških go-
ambienti - perlopiu le tradizionali osterie di stilnah - in so bili na kakršenkoli način
paese - coinvolte in qualche misura nei dia- pritegnjeni v pogovor, ki ga je naš razisko-
loghi registrati dal Nostro. Lo stesso va det- valec zapisal. Isto velja za dve deklici, stari
to per due bambine, di 2-3 anni, e di alcune 2-3 leta, in za nekatere ženske, katerih isto-
donne non meglio identificate. Le localita so- vetnost ni bila ugotovljena. Raziskanih kra-
no rappresentate con una certa dovizia (18), jev je precej (18), z razliko od krajev, kjer je
diversamente dai soli 6 punti di rilevamento bilo zapisano nadiško narečje, ki jih je samo
del nadiško, che pure e documentato da un 6: število nadiških besedil pa ni sorazmerno
numero di testi sovrabbondante, se rappor- s številom terskih, predvsem če upoštevamo
tato - sulla base comparativa delle localita razmerje med kraji.
- a quello dei testi del Torre.

Dati inerenti alia ricerca dialettologica da noi Podatki o naši dialektološki raziskavi
compiuta
Poiche manca qualsivoglia notizia sugli in- Nobenih podatkov nimamo o BAuoouiNO-
formatori di BAuDOUIN per il nadiško, dovre- VIH informatorjih za nadiško narečje. Zato
mo in primo luogo assumere, da quanto e lahko samo sklepamo, na osnovi tega, kar je

48
stato detto per il tersko, che essi abbiano co- bilo rečeno za terščino, da so tvorili raznoli-
stituito una pluralita sociolinguisticamente va- ko sociolingvistično skupino, iz katere pa bi
riegata, in cui pero sarebbe assai difficile, se bilo zelo težko, če že ne nemogoče, izluščiti
non quasi impossibile, riuscire ad isolare gli prispevke posameznikov. Če bi pri ponovni
apporti individuali. Una rivisitazione del na- proučitvi nadiškega narečja skušali posnemati
diško che volesse ricalcare la metodologia metodo poljskega jezikoslovca in bi spošto-
tracciata dallinguista polacco e che pertanto vali to raznoterost, bi morali izbirati med dve-
tenesse conto di tale pluralita, si troverebbe ma možnostma: ali bi se odločili, da njegovo
di fronte alia duplice possibilita di una inter- metodo zbiranja podatkov interpretiramo ši-
pretazione "estensiva" del metodo di rileva- roko, in bi torej vsa besedila predložili raz-
mento, in virtu della quale la globalita dei testi ličnim informatorjem; ali pa bi jo
verrebbe sottoposta a informatori diversi o, interpretirali ožje in bi za vsako posamezno
all' incontro, di una interpretazione piu restrit- besedilo uporabili drugega informatorja. V
tiva, che consisterebbe nell'utilizzare un di- obeh primerih pa bi bilo treba izbirati infor-
verso informatore per i singoli testi. ln matorje, ki se razlikujejo po spolu in staro-
entrambi i casi, peraltro, andrebbero intro- sti: slednjo zastopa v že večkrat citirani
dotte, neila scelta degli informatori, le varia- publikaciji o terskem narečju široka pahlja-
bili demografiche del sesso e dell'eta, ča skupin.
rappresentata, quest'ultima, da un ampio
ventaglio di classi neila piu volte citata pub-
blicazione relativa al tersko.

Occorre tuttavia osservare che se i requisi- A če je bilo v BAUDOUINOVIH časih za izčr­


ti appena elencati - la varieta numerica e pno dialektološko raziskavo na tem področ­
anagrafica degli informatori - potevano con- ju dovolj, da je znanstvenik spoštoval ome-
siderarsi esaurienti per una esplorazione dia- njene zahteve (veliko informatorjev, različ­
lettologica in quest'area ai tempi di nih po starosti in spolu), je treba pripomni-
BAUDOUIN, una applicazione acritica dei cri- ti, da je danes nekritična uporaba kriterijev
teri di scelta in epoca attuale non solo diven- za izbiro informatorjev ne le znanstveno vpra-
ta scientificamente discutibile, ma andrebbe šljiva, ampak bi naletela tudi na skoro nepre-
incontro a difficolta pratiche quasi insormon- mostljive težave praktičnega značaja zaradi
tabili, a causa della nuova realta sociolingui- nove sociolingvistične stvarnosti, ki se je izo-
stica venutasi a creare in seno alia comunita blikovala znotraj skupnosti govorcev. Danes
dei parlanti. Oggi, infatti, la considerazione ne moremo namreč upoštevati starosti govo-
dell' eta dei locutori non puo essere disgiunta rečih, ne da bi upoštevali tudi stopnjo njiho-
dal parametro delloro grado d'istruzione- ve izobrazbe, ki nekoč ni bila pomembna, saj
un tempo pressoche indifferenziato, di fatto je bila enaka pri vseh. Izobrazba igra znatno
nullo -,il quale gioca un ruolo notevole tan- vlogo bodisi pri hierarhizaciji dveh - oz.
to nel regolare la distribuzione gerarchica di treh, če upoštevamo tudi furlanščino -jezi-
due (o tre, se si considera anche il friulano) kovnih sistemov, ki jih obvlada vsak posa-
sistemi linguistici propri di ogni singolo in- meznik, bodisi pri izbiri enega ali drugega
dividuo, quanto nel privilegiare !'uno o !'al- sistema pri sporočanju. Višja izobrazba je na-
tro sistema nel corso della comunicazione. Un vadno značilna za mlajšo generacijo in je si-
grado di istruzione maggiore contrassegna, di nonim za sporočanje v italijanščini ne samo
norma, le generazioni piu giovani ed e sino- v delovnem okolju, ki je pogosto zunaj do-
nimo di interscambi linguistici nel codice ita- mačega ozemlja, ampak večkrat tudi znotraj
liano non soltanto nell'ambiente di lavoro, njega. Kar pa se tiče najmlajših govorcev
spesso esterno a quest'area, ma spesso anche (mlajših od 20 let), jih je razmeroma lahko
en tro i confini di essa. Quanto poi ai par lan- najti v notranjosti, predvsem v gričevnatih
ti piu giovani - al di sotto dei 20 anni -, predelih, kjer se vsak težko izogne gosti mreži

49
mentre riesce relativamente facile trovarne medsebojnega sporočanja, ki poteka skoraj
nelle localita piu interne, specie in quelle delle izključno v domačem narečju. V vaseh ob ro-
zone collinari, dove sarebbe difficile per bu Furlanske nižine, v katerih je BAuDOUIN
chiunque sottrarsi alia fitta, quasi esclusiva zbral večino besedil, pa je izredno težko naj-
rete delle interazioni verbali nel dialetto lo- ti nekaj značilnih predstavnikov te generacije.
cale, diventa oltremodo difficile reperire una
!oro rappresentanza significativa nei paesi a
contatto con la pianura friulana, ai quali ci
riporta il grosso dei testi raccolti da
BAUDOUIN.
Considerazioni di carattere sociolinguisti- Sociolingvistični vidiki, ki sem se jih tu le
co, che qui abbiamo solamente sfiorato, nel dotaknila, ko sem omenila, kako problema-
rivelare la problematicita dell'approccio al na- tično je pristopati k današnjemu nadiškemu
diško di oggi attraverso i testi di BAuDOuiN, narečju skozi BAuDoUINOVA besedila, so mi
consigliano pertanto di tenere vie diverse, a narekovali, da sem izbirala glede na cilj, ki
seconda dell'obiettivo che si intende rag- sem ga hotela doseči, različne poti.
giungere.

La nostra inchiesta si e articolata cosi in Moja raziskava je tako potekala v dveh fa-
due fasi (si veda la Tabella 2, dove diamo an- zah (glej Tabelo 2, kjer so naši podatki pri-
che uno schema comparativo dei dati da noi kazani tudi v primerjalni shemi). Med prvo
prodotti). Neila prima i testi venivano sotto- sem besedila predložila domačinom in jih pro-
posti ai parlanti nativi, invitati a ripetere con sila, naj sproti s svojimi besedami ponovijo
le !oro parole i singoli passi, a mano a mano posamezne odlomke, ki sem jim jih prebra-
che venivano letti dal ricercatore. Poiche la la. Ker je bilo lahko predvideti nevarnost, da
semplice lettura poteva comportare il perico- bi se informator pretirano in mehanično držal
lo, facilmente prevedibile, di una eccessiva e predloženega besedila, da bi ga torej pasiv-
meccanica aderenza al testo proposto - va- no ponovil, sem skušala odpraviti posledice
le a dire di una ripetizione passiva -, si e te možnosti z dodatno fazo. V italijanščino
provveduto a correggere gli effetti di tale prevedena besedila so prestavili spet v nadi-
eventualita mediante l'aggiunta di una secon- ško narečje drugi informatorji, ki so lahko
da fase, quella della retroversione dei testi - svobodneje uporabili svoje jezikovno zna-
precedentemente tradotti in italiano - ad nje. Poudariti moram, da se odgovori, ki sem
opera di nuovi informatori, alia cui compe- jih dobila na ta način, proti vsem pričakova­
tenza linguistica veniva in tal modo lasciato njem ne razlikujejo bistveno od originalnih
un margine di liberta maggiore. Va detto, per BAuDOUINOVIH besedil, nasprotno: informa-
inciso, che in questa seconda operazione, con- torji so nevede obogatili besedišče iz prejšnje-
trariamente alle previsioni, le risposte cosi ot- ga stoletja s kako zanimivo različico. Opisani
tenute non sono risultate sensibilmente postopek lahko sicer samo medlo osvetli de-
divergenti dai testi originali di BAuDOuiN, an- lo, ki je bilo dejansko opravljeno in ki je obil-
zigli informatori hanno inconsapevolmente no preseglo meje zgornje sheme. Dovolj je,
arricchito di qualche variante interessante il da spomnim na zanimanje, ki so ga izpraša-
lessico della registrazione ottocentesca. La ne osebe pokazale za besedila sama in za ne-
procedura descritta riesce, peraltro, a dare št eta izrazito jezikoslovna vprašanja,
soltanto un'idea del lavoro effettivamente porojena med raziskavo. Slednja je včasih
svolto, che ha ampiamente oltrepassato i li- pritegnila poleg izbranega sodelavca celo dru-
miti schematici sopra illustrati. Basti qui ri- žino in tako precej razširila nalogo, da izpri-
cordare l'interesse dimostrato daile persone ča ta govor.
interrogate per i testi in se e per le innumere-

50
TAB. 2

Dialetto del Natisone (nadiško) Nadiško narečje

Numero degli informatori (a. 1986) Število informatorjev (1. 1986),


distinti per eta e per sesso ločenih po starosti in spolu

1 fase: rilettura dei testi: 13 informatori ( 9M I. faza: branje besedil: 13 informatorjev (9M
4F) 4F)
II fase: retroversione dei testi: 8 informatori Il. faza: prevod iz italijanščine v nadiško na-
(5M 3F) rečje: 8 informatorjev (5M 3F)

N.B.: Due informatori hanno collaborato in entrambe le Op.: Skupno število informatorjev je 19, ker sta dva so-
fasi, pertanto il numero complessivo degli informatori e delovala pri obeh fazah.
19.

Suddivisione degli informatori per classi di Razvrstitev informatorjev v starostne


eta: skupine:

10-20 20-30 30-40 40-50 )0-60 60-70 70-80 80-90


3 1 6 4 4 1
IM 2F M 4M 2F M 2M 2F F

Confronto dei dati Globalna primerjava


considerati globalmente podatkov

(Tab.l-+) TERSKO (1873-1901) NADIŠKO (1873-1986)


localita 18 6 naselij

testi 55* 36 besedil

informatori 38 ? (1873) informatorjev


30M 8F 19 (1986)
12M 7F

• Tanto per il tersko quanto per il nadiško abbiamo con- • Bodisi pri terskem kot pri nadiškem narečju sem samo-
siderato "testi" - con arbitraria semplificazione - le unita voljno imela za "tekste" enote, ki vsebujejo povedke,
rappresentate da racconti, fiabe, poesie, ece., laddove pravljice, pesmi itd., medtem ko je BAUDOUIN pri ter-
BAUDOUIN, per il tersko, ha tenuto conto delle unita sin- skem narečju upošteval sin taktične enote ( = povedi); teh
tattiche ( = periodi), che ammontano a 1025, corrispon- je 1025 in ustrezajo 55 pripovednim enotam, ki sem jih
denti alle 55 da noi computate. navedla.

51
voli questioni squisitamente linguistiche su-
scitate dall'inchiesta, la quale ha finito,
talora, col mobilitare interi gruppi familiari
intorno al collaboratore designato, amplifi-
candone notevolmente il compito di testimo-
niare questa parlata.
Essendo nostra intenzione offrire una ''ri- Ker bi primerjanje odgovorov vseh mojih
lettura" non eccessivamente complicata da informatorjev porajalo besedilo, ki bi ga va-
varianti - quali risulterebbero da un con- riante preveč zapletle, jaz pa sem hotela nu-
fronto delle risposte ottenute da tutti i nostri diti čim bolj preprost in tekoč tekst, se mi je
informatori - e il pili possibile semplice e zdelo umestno opraviti izbor besedil v sodob-
scorrevole, neil' offrire i testi neila !oro veste nem nadiškem narečju. Pri tem sem upošte-
attuale abbiamo ritenuto opportuno operar- vala število informatorjev (5 2), razliko v
ne una selezione, facendo salvo il criterio della spolu, kar pa se starosti tiče, sem se omejila
e
plurita degli informatori 2), tenendo pre- na srednjo in starejšo generacijo. Pripadniki
sente la variabile del sesso, ma restringendo teh starostnih skupin so mi dali enoznačne in
quella dell'eta alle fasce medio-alte, che han- homogene odgovore, ki bi jih lahko imeli za
no dato risposte univoche ed omogenee, atte tipične za to stopnjo razvoja - ali ohranitve
a proporsi quale paradigma dello stadio di - nadiškega narečja, seveda v okviru jezi-
evoluzione - o, detto diversamente, di con- kovnega razpona, lastnega zvrsti, ki ji pripada
servazione - del nadiško, limitatamente, be- proučeno gradivo.
ninteso, al registro linguistico riflesso nel
genere presente nel materiale esaminato.

(52) Riportiamo in elenco i nomi degli informatori che (52) Navajam seznam informatorjev, ki so sodelovali pri
hanno collaborato alia nostra indagine, indicando fra pa- moji raziskavi, njihovo starost v oklepaju in opozarjam,
rentesi !'eta di ciascuno e ricordando che, ai fini della pre- da v tej publikaciji nisem upoštevala odgovorov treh najm-
sente pubblicazione, non sono state prese in considerazione lajših sodelavcev: Bellida Ugo (15), Bevilacqua Rosina
Je risposte dei tre collaboratori piu giovani: Bellida Ugo (48), Borghese Antonio (46), Costaperaria Aldo (71), Cro-
(15), Bevilacqua Rosina (48), Borghese Antonio (46), Co- maz Antonella (19), Fior Enore (56), Gariup Amalia (82),
staperaria Aldo (71), Cromaz Antonella (19), Fior Enore lussa Dario (50), Laurencig Luciano (37), Leban Anto-
(56), Gariup Amalia (82), Iussa Dario (50), Laurencig Lu- nio (73), Marcolini Maria (15), Pauletig Celesta (48), Pi-
ciano (37), Leban Antonio. (73), Marcolini Maria (15), natto Giovanni (57), Serafini Carlo (48), Sidar Giuseppe
Pauletig Celesta (48), Pinatto Giovanni (57), Serafini Car- (58), Tomasetig Carlo (57), Tomasetig Erminia (77), To-
Jo (48), Sidar Giuseppe (58), Tomasetig Carlo (57), To- masetig Maria (80), Tomasetig Mario (50).
masetig Erminia (77), Tomasetig Maria (80), Tomasetig
Mario (50).

52
A VVERTENZE SULLA PRIPOMBE K OBJAVI BESEDIL
PUBBLICAZIONE DEl TESTI

Ciascun foglio del corpus e accompagna- V sak list korpusa je opremljen s prepisi in
to da un corredo di trascrizioni e versioni, che prevodi, ki skupaj z originalom tvorijo celo-
vengono a costituire, insieme al primo, un to. Ta obsega:
complesso comprendente:
1) la riproduzione fotografica dell' originale; 1) faksimile originala;
2) la trascrizione diplomatka, dove i pochi 2) prepis, v katerem so bile odpravljene ma-
errori materiali dell'originale sono stati eli- loštevilne napake originala in dodane pravil-
minati, mettendo tra parentesi angolate la for- ne oblike v lomljenem oklepaju; v prepisu
ma corretta, e dove non si sono riprodotte le smo opustili razna oštevilčenja, ki so na li-
varie numerazioni, risalenti ad epoca diver- stih originala nastala v različnih dobah in se
sa e in parte sovrapponentisi, dei fogli del- delno prekrivajo;
l'originale;
3) la versione nel nadiško d' oggi, riprodotta 3) prestavitev v današnje nadiško narečje v
secondo l'uso grafico che si e venuto conso- poenostavljenem zapisu, kot se je uveljavil v
lidando neila stampa locale; le eventuali va- krajevnem tisku; morebitne leksikalne varian-
rianti lessicali vengono date separate tra !oro te so ločene med sabo s poševno črto; če be-
da una barra obliqua; il mancato riscontro sed ali besednih zvez, ki so prisotne v
di vocaboli o di locuzioni presenti nel testo BAuoouiNOVEM besedilu, nisem zasledila, sem
di BAUDOUIN viene indicato da una serie di to označila s pikicami;
puntini;
4) il corrispondente nello sloveno letterario; 4) prestavitev v slovenski knjižni jezik;
5) la traduzione italiana dove, cosi come nel- 5) prevod v italijanščino. Kot pri prestavitvi
la slovena, gli elementi presenti neil' origina- v slovenščino so tudi tu postavljene v oglat
le, ma superflui neila traduzione, sono stati oklepaj in tiskane s pokončnimi črkami prvi-
iso lati in parentesi quadre e scritti in caratte- ne, ki so prisotne v originalu, a so v prevodu
ri tondi, mentre quelli assenti nell'originale odveč. Tiste prvine pa, ki jih v originalu ni,a
ma richiesti per maggiore chiarezza dalla ver- so potrebne, da je prevod jasnejši, so tudi po-
sione figurano sempre in parentesi quadre, stavljene v oglat oklepaj, a tiskane ležeče.
ma in corsivo.

La versione in italiano e nello sloveno stan- Prestavitev v italijanščino in v slovenski


darde fatta in base all'originale, non in base zborni jezik je nastala na osnovi originala in
alia variante moderna del nadiško. ne na osnovi moderne različice nadiškega
Senza entrare nel meri to di una valutazio- narečja.
ne di tipo linguistico, che richiederebbe una Ne spuščam se v jezikoslovna presojanje,
ricerca ed una trattazione a parte, si fa pre- ker bi to zahtevalo posebno raziskavo in
sente che alcuni mancati riscontri dell' origi- obravnavo, vendar opozarjam na dejstvo, da
nale neila variante moderna riguardano gre pri nekaterih besedah originala, ki jih v
termini che gia al tempo della !oro prima tra- moderni varianti ni, za izraze, ki so bili red-
scrizione erano di uso raro, poiche arcaismi. ki že v času prvega zapisa, saj so bili že tak-
Nelle versioni in sloveno standard e in ita- rat arhaizmi.
liano si e preferita una resa quanto piu vici- Pri prevodih v slovenski zborni jezik in v
na all'originale, che ne rispetti il registro italijanščino sem dala prednost podobi, ki je
popolare e le peculiarita linguistiche, anche čim bližja originalu, ki ohranja njegovo ljud-
se cio ha comportato talora soluzioni gram- skost in njegove jezikovne posebnosti, čeprav
maticalmente e stilisticamente meno valide. sem morala zato sprejeti slovnično in stilistič­
no manj posrečene rešitve.

53
Simboli fonetici usati Uporabljeni fonetični simboli
Diamo l'elenco dei simboli e segni fonetici Seznam fonetičnih simbolov in znakov, pri-
presenti nei testi, limitandoci a quelli che ri- sotnih v besedilih, se omejuje na tiste, ki zah-
chiedono particolari delucidazioni e indican- tevajo posebna pojasnila; kjer je to možno,
done il valore - fin dove e possibile - sulla je njihova vrednost podana na osnovi napot-
base delle definizioni fornite da BAUDOUIN kov, ki jih je v tej zvezi dal sam BAUDOUIN'(v
stesso (nello "Slovenski narod" di Maribor, mari bo rs kem "Slovenskem narodu",
90/1872 e nell'introduzione dei Materialy II 90/1872, in v uvodu v cit. Materialy II, str.
cit., pp. VI-XXVII). VI-XXVII).

ce e aperta 1 široki e
8 e chiusa 1 ozki e
ro o aperta 1 široki o
(l') (53) o chiusa 1 ozki o
a u aprentesi in o 1 široki u, ki se približuje o
fi u < l dopo vocale 1 u < l, ki sledi vokalu
y (54) u non arrotondata 1 nezaokrožen u
6 8 sorda o muta es) 1 gluhi ali nemi '8, ozki polglasnik (55)
o ro sorda o muta (55 ) 1 gluhi ali nemi ro' široki polglasnik (55 )
),~ semivocali 1 dvoglasniška i in u
~<ftf~i vocali nasalizzate 1 nazalizirani vokali

(53) Si e utilizzato qui, per ragioni di praticita, il segno 53) Iz praktičnih razlogov smo tu uporabili znak (l'), po-
(l'), che richiama il carattere usato da BAUDOUIN neila dobem tistemu, ki ga je BAUDOUIN uporabil pri tisku ci t.
stampa di Materialy Il cit. Il manoscritto presenta in realta Materialy Il. V rokopisu je sicer znak () (prim. kC'Jpdli
() (cfr. kvpdli e kC9pat alia p.119 del testo n. 18), men- in k(")pat na str. 119 v tekstu št. 18), včasih pa je razlika
tre altre volte la differenziazione da o e minima (cfr. bJ11"5h z o malenkostna (prim. bJ11"5h = b116h na str. 205) in je
= b116h alia p. 205) e l'identificazione puo essere discu- identifikacija lahko sporna.
tibile.

(54) Tale suono e stato oggetto di una "osservazione lin- 54) Ta glas je BAUDOUIN obravnaval v: Lingvističeskie
guistica" da parte di BAUDOUIN in Lingvističeskie zamet- zametki. Il. Nesko/'ko obščelingvističeskich vyvodov iz
ki. II. Nesko/'ko obščelingvističeskich vyvodov iz ras- rassmotrenija materialov d/ja južnoslavjanskoj dialekto-
smo/renija materialov dlja južnoslavjanskoj dialektolo- logii [Jezikoslovne beležke. II. Nekaj sklepov občelingvi­
gii[Osservazioni lingustiche. Il. Alcune deduzioni di lin- stičnega značaja v zvezi z analizo gradiva za dialektologijo
guistica generale dall'analisi dei materiali per la dialetto- južnih Slovanov]. "ŽMNP", 331/1900, str. 373.
logia degli Slavi meridionali]. "ŽMNP", 33111900, p. 373.

(55) Viene qui adottata la terminologia di BAUDOUIN. 55) Tu uporabljamo BAUDOUINOVO terminologijo, prim.
Cfr. "Slovenski narod" cit., p. 3: " ... samoglasniki gluhi cit. "Slovenski narod" na str. 3: " ... samoglasniki gluhi
ali mutasti, drugače rekoč, polusamoglasniki ze stališča ali mutasti, dugače rekoč, polusamoglasniki ze stališča (ne
(ne daljave, ampak) glasnosti. .. "[" ... vocali sorde o mu- daljave, ampak) glasnosti. .. ", kot tudi cit. Materialy II
te, detto diversamente, semivocali dal punto di vista (non na str. XIII: "Bukvy 61! upotrebleny mnoju dlja pereda-
della lunghezza, bensi) della sonorita ... "], come pure iMa- či vpečatlenija ili vospominanija ot nepolno, "glucho"
terialy II cit., p. XIII: "Bukvy 6 il' upotrebleny mnoju dlja proiznesennych kratkich 8 (uzkoe e, srednee meždu ii e)
peredači vpečatlenija ili vospominanija ot nepolno, "glu- i (l')(uzkoe o, srednee meždu u i o)" ["Črki 67i uporabl-
cho" proiznesennych kratki eh 8 (uzkoe e, srednee meždu jam, da prikažem vtis ali sled nepolnih, "gluho" izgovor-
i i e) i (l') (uzkoe o, srednee meždu u i o)" ["Le lettere jenih kratkih 8 (ozki e, glas medi ine) in (l')(ozki o, glas
6 7i vengono da me impiegate per rappresentare l'impres- medu in o)"].
sione o la traccia di una 8 (e stretta, a metil fra i ed e) e
di una (l') (o stretta, a meta fra u ed o) brevi, pronunziate
non con pienezza, come "sorde"].

54
c affricata dentale sorda 1 nezveneči zobni zlitnik
č affricata alveopalatale sorda 1 nezveneči podlesnični zlitnik
3 affricata alveopalatale sonora 1 zveneči podlesnični zlitnik
r (56) fricativa velare sonora 1 zveneči mehkonebni pripornik
h fricativa velare sorda 1 nezveneči mehkonebni pripornik
j fricativa mediopalatale sonora 1 zveneči srednjenebni pripornik
1J (57) nasale mediopalatale 1 srednjenebni nosni soglasnik
'11 nasale velare 1 mehkonebni nosni soglasnik
fricativa dentale sorda 1 nezveneči zobni pripornik
š fricativa alveopalatale sorda 1 nezveneči podlesnični pripornik
suono oscillante tra 1' e c (58 ) 1 glas, ki niha med 11 in 8) ce
w fricativa bilabiale sonora 1 zveneči dvoustnični pripornik
z fricativa dentale sonora 1 zveneči zobni pripornik
ž fricativa alveopalatale sonora 1 zveneči podlesnični pripornik
oc J.( I'm varianti palatalizzate delle rispettive consonanti (5 ~ 1 palatalizirane
ps v wz variante ustreznih soglasnikov e~
~ a: 6 d y j
(p. es. tiZ:. alia p. 123) pronunzia ridotta o sfuggente 1 (npr. tiZ:. na str.
mnn~wz
123) reduciran ali bežen izgovor
(p. es. prav't, testo n. 8) indicazione di pausa all'interno di uno stesso seg-
mento fonico 1 (npr. prav 't v tekstu št. 8) kaže na pavzo znotraj glasovne-
ga segmenta

(56) L'evoluzione y< ge generalizzata nel nadiško, dove 56) Razvoj y < g je v nadiškem narečju splošen, g se po-
g com pare in presti ti recenti dal romanzo. javlja le v mlajših romanizmih.

(57) Il segno 1J, utilizzato per il tersko (cfr. Materialy II 57) Znak7] ,ki je v zapisu terskega narečja (cit. Materialy
cit., p. X) per la nasale mediopalatale, compare nei testi II, str. X) uporabljen za palatalni nosni soglasnik, najde-
in nadiško ane he in posizioni dove ci si attenderebbe pi ut- mo v nadiških besedilih tudi tam, kjer bi sicer pričakovali
tosto la nasale velare (p. es. au kamen nel testo n. 2), sen- mehkonebni nosnik (npr. au kamen v tekstu št. 2), ven-
za che si possa affermare che si tratti di un errore. dar ne moremo trditi, da gre za napako.

(58) Leggiamo in Materialy II cit., p. IX: "Proiznošenie 58) V cit. Materialy Il, str. IX, beremo: "Proiznošenie
etich fonem kolebletsja v izvestnych predelach. Vsledstvie etich fonem kolebletsja v izvestnych predelach. Vsledstvie
s~oej neopredelennosti one to bolee smachivajut na sred- svoej neopredelennosti one to bolee smachivajut na sred-
nejazyčnyja, "sil'nosmjagčennyja" t' i d: bez primesi nejazyčnyja, "sil 'nosmjagčennyja" e i d~, bez primesi
spirantnago elementa, to opjat' proizvodjat vpečatlenie, spirantnago elementa, to opjat' proizvodjat vpečatlenie,
dlja peredači kotorago možno by vospol'zovat'sja buk- dlja peredači kotorago možno by vospol'zovat'sja buk-
vami c i" ["La pronunzia di questi fonemi osci1la entro vami cE" ["Izgovor teh fonemov niha znotraj določenih
determinati limiti. A motivo della loro indeterminatezza mej. Zaradi svoje nedoločnosti se včasih bolj približata
ora si avvicinano di piil at' e d'mediolinguali, "forte- srednjejezičnima, "močno mehčanima" t' in d', brez pri-
mente palatalizzate", senza l'aggiunta dell'elemento spi- mesi spirantnega elementa, včasih pa spet dajeta vtis, ki
rante, ora di nuovo danno una impressione, per riprodurre bi ga lahko podali s črkama c 3 "]. V tem pasusu BAU-
la quale si potrebbero usare le lettere c 5 "]. In questo DOUIN obravnava fonema 1 in lj, od katerih najdemo v
passo BAUDOUIN si riferisce ai fonemi 1 e lj, di cui pe- nadiških besedilih le prvega.
raltro solo il primo compare nei testi in nadiško.

(59) Per ragioni pratiche si e trascritto in tutti i casi con 59) Iz praktičnih razlogov smo vse take primere transkri-
K, anche la dove !'originale di BAUDOUIN presenta l'a- birali s It, čeprav je v BAUDOUINOVEM zapisu diakritič­
pice collocato alia destra anziche sopra la lettera in ni znak včasih desno od črke in ne nad njo.
questione.

55
Segni diacritici relativi ai tratti sopra- Diakritični znaki v zvezi s suprasegmentalni-
segmentali mi pojavi
a) Rispetto alia quantita a) V zvezi s kvantiteto
a (60) vocale breve atona 1 kratek nenaglašen samoglasnik
a vocale atona di media lunghezza 1 srednje dolg nenaglašen samoglasnik
a vocale tonica di media lunghezza 1 srednje dolg naglašen samoglasnik
a vocale tonica breve 1 kratek naglašen samoglasnik
a vocale lunga atona (un solo caso) 1 dolg nenaglašen samoglasnik (samo
en primer)
a vocale lunga tonica 1 dolg naglašen samoglasnik
ii vocale lunga tonica (raro) 1 dolg naglašen samoglasnik (redko)

b) Rispetto a/l'intonazione e all'intensita b) V zvezi z intonacijo in jakostjo


a accento dinamico 1 jakostni (dinamični) naglas
a intonazione ascendente 1 rastoči naglas
a intonazione ascendente-discendente 1 rastoči-padajoči naglas
ii intonazione non definita (61 ) 1 nejasna intonacija (61 )

Va osservato che BAUDOUIN si espresse in Pripomniti moram, da se je BAuDOUIN do-


maniera quanto mai problematica a propo- kaj problematično izrazil v zvezi z melodič­
sito dei fatti melodici e tonici relativi al dia- nimi in intonacijskimi pojavi v terskem
letto del Torre, perfettamente allineato al narečju, ki se v tem pogledu popolnoma uje-
nadiško sotto questo profilo. Nei Materialy ma z nadiškim. V cit. delu Materialy II obrav-
II cit. l'argomento e trattato in ben cinque nava ta predmet kar v petih paragrafih (27 -31,
paragrafi (27-31, p. XVI ss.). Senza voler str. XVI in sl.). Pogovora ne bi pretirano za-
complicare il discorso, ricorderemo che in pletala, spomnim naj le, da je BAuoouiN v
quella pubblicazione BAuDOuiN definiva poco omenjeni publikaciji priznal, da vprašanja ni
affidabili le soluzioni adottate, a motivo della razrešil dovolj zanesljivo, saj za zadevo ni bil
sua inadeguata competenza in tale materia. dovolj pristojen. Opozarjal je predvsem na
A vvertiva in particolare che il segno d pote- to, da pomeni znak d lahko ain (drugega, a
a
va valere per if, (il secondo, indicante l'in- ki omačuje padajočo intonacijo v dolgem zlo-
tonazione discendente in sillaba lunga, manca gu, v nadiških besedilih sploh ni), da lahko
del tutto nei testi del nadiško), poteva cioe torej izraža obe intonaciji. Delo na terenu mi
esprimere entrambe le intonazioni. Il confron- je omogočilo ugotoviti naslednje vzporedni-
to sui terreno ci ha permesso di constatare le ce med znaki, ki jih je uporabil BAuDOUIN, in

(60) La vocale a viene qui usata unicamente ai fini della 60) Samoglasnik a uporabljam tu le kot primer.
esemplificazione.

(61) Cfr. Materialy II cit., p. XVII, dove l'autore si ram- 61) Prim. cit. Materialy Il, str. XVII, kjer avtor obžalu-
marica di non aver utilizzato tale segno nei casi dubbi ri- je, da ni uporabil tega znaka v primerih, kjer je intonaci-
guardo all'intonazione. Nei nostri testi il segno compare ja nejasna. V naših besedilih je ta znak vsekakor zelo
comunque molto raramente (p. es. sonca nel testo n. 4) redko rabljen (npr. sonca v tekstu št. 4) in lahko sumi-
e c'e il sospetto che debba essere piuttosto interpretato co- mo, da ga gre razlagati kot varianto znaka ' (prim. zapis
me variante di '(cfr. la grafia di /Ci -testo n. 19, p: 145 /Ci v tekstu št. 19 na str. 145, kjer ima znak obliko-).
-, ove l'apice ha la forma di-).

56
seguenti corrispondenze tra i segni di BAu- znaki, ki so v sodobni slovenski dialektolo-
DOUIN e quelli convenzionali della odierna giji splošno v rabi:
dialettologia slavena: a = a:, a:,•a
a = a:, a:, •a Iz primerjave je razvidno, da znak d pokriva
da cui emerge che d copre praticamente tutte v bistvu vse, tonemske in netonemske, mož-
le possibilita, melodicht: e non, nel nadiško nosti v nadiškem narečju, saj označuje dol-
(vale infatti per le vocali lunghe, contrasse- ge rastoče in padajoče samoglasnike,
gnate dai due punti, ad intonazione ascenden- označene z dvopičjem, ter kratke samoglasni-
te e discendente, nonche per le brevi con ke z dinamičnim naglasom;
accento dinamico); ii = a:, a:
a= a:, a: Tu BAuoouiNOV zapis označuje tudi nasprot-
dove la notazione di BAuDOuiN vale anche per no intonacijo (to je tudi padajočo).
il suo contrario (cioe anche per l'intonazio-
ne discendente).

Abbreviazioni bibliografiche 1 Kratice:


AfslPh = "Archiv fiir slavische Philologie", Berlin.
IKU = "Izvestija Imperatorskago Kazanskago Universiteta", Kazan'.
JiS = "Jezik in slovstvo", Ljubljana.
SR = "Slavistična revija. Časopis za jezikoslovje in literarne vede", Ljubljana.
ZslPh = "Zeitschrift fiir slavische Philologie", Heidelberg.
ŽMNP = "Žurnal Ministerstva Narodnago Prosveščenija", Sankt-Peterburg.

57
TESTI
TEKSTI
SCHEMA DI PUBBLICAZIONE
SHEMA OBJAVE

numero del testo 1 številka teksta


- []
trascrizione versione nel
nadiško d'oggi
prepis prestavitev
v današnje
nadiško narečje riproduzione
dell' originale

reprodukcija
originala
versione nello sloveno standard
prestavitev v knjižno slovenščino

traduzione in italiano
prevod v italijanščino

60
........... - -

. vi"~·~ ?.-<4 ~~~ .


' .
Q~·~ 1._ ~ ·,,.

J~ V.JI. ~1r ........ .k - ~

AtJu., ·J:~ 2M.r r:.· «(


AArr ., d ~ .t9-, ~­
rvu,t,cr . .;:; ) ~r~•,ou--..t.t
~;a-~ k~.
- r - --- -_jJ/.

61
1
Su vervall na 6rku/a. Su vierval na Orkulna
Je bfu 6rkul kije judi w6zu Ker Je biu Orku/, ki je uozu/kradu
<su>blf blfzu hiše a nf su m6y/l judi, kar su bli blizu hiše an nie-
tu hfšu prit na nfh hfšu. Za se od su mogli uteč an prit na njih hi-
'YJera odločft, su mu6r/l čer6u­ šu. Za ga proč posjat, su muor-
je mu dat, te desnl na čempar­ li mu dat čarieuje, te desni na
nu pa te čemparni na ta desnu čemparnu an te čemparni na te
noy6. An tada je šli rauno da- desnu nogo. Anta je šu rounu
mli. Adnli noy6 je meu tli tlm damu. Adnu nogo juj meu tu
(tut nTm) brieru N6ukulsklm tu ten druzin briegu, tu nokulskin
N6ukulah an adnli tu rlibah, briegu, tan u Noku/ah (1) an
dnu w5n z Nedfže je wodro adnu gu Robah f), an je uodo
uoz Nediže f)

San Pietro XIII. 65.-66

Verovali so v Orkljiča
Bil je Orkljič, ki je ljudi zavajal. Kadar so bili blizu hiše, niso mogli priti v hišo, na svoj
dom. Da bi se ga rešili, so mu morali dati čevlje, desnega za levo nogo, levega pa za desno.
In potem je šel naravnost domov. Eno nogo je imel na nokulskem bregu, v Nokulah e), dru-
go na Robih e)
in je pil vodo iz Nadiže e),
Credevano neii'Orco
C'era un Orco che rapiva la gente. Quando erano vicino a casa, non potevano scappare ne
raggiungere la propria casa. Per liberarsene dovettero dargli delle scarpe, una destra per il
piede sinistro e una sinistra per il destro. Allora si avvio diritto a casa. Un piede lo aveva
suHa sponda di Oculis e), a Oculis, e l'altro a Roba e), e beveva !'acqua dal Natisone e),

l. Nokula: vasica v občini Špeter (odslej Š.) z okrog 30 prebivalci.


2. Roba: vzpetina blizu š.
3. Nadiža: reka, ki teče skozi š.

I. Oculis: frazione di San Pietro al Natisone (d'ora in poi S. P.), di circa 30 abitanti.
2. Roba: alt ura prossima a S. P.
3. Natisone: fiume che attraversa S. P.

62
1

/ /. -7'- / /,.. '• '~


Vk.- .--H?~/k ;a- /7/t/k..- /r;/ #~

4'?/:t._ ;1/r/:L. Y~ ve: t'/d /7a:


."'"1 / " ~ / /..,. c.. / •
t?IY/t:JI"/// c./u..... .fr?'!?'&'r/~ r"F'/1!7~/L-

#/u 9u~ k ~".;.H./. Pd. c~/?7/~h~


;/'ri ')k t"'[;;/??/f'd-:;/lt--. ?"/'~ ~ k;;,k_
/' .,.": -;;,_ / ' " / / r -') .
#/~# • vf'.H /d'/A- /G t/'k- ;rd//,uP .t1"4'-

/ 71 /' / +-/' . \
4'.?/a._:_. t/,;1#'~7'/<-- /?rP /i_' /'
.;Wt"'k_ ;u _;t~

·//tr#/~// 4~ A;.,~hh~ ;;:;


~:;tp4;L ~~- P~7HL It; ?;~ /

4;k- ~J'n_ ~ ~~j.L /.e AY'_;;;;til.;

..7~~ (/', .t"/~ PU.-: ,.r{,r.- 6 6


63
1
plU, an takuo je jud( za norca piu, an takuo je judi za norca
meu wozu oku. meu, uozu oku.

San Pietro XIII. 66.

in tako je ljudi imel za norca, jih vodil naokoli.

e cosi si burlava della gente, facendola girare intorno.

64
1

.
// /
~~L / • ... :-> /
A/~ Ph- /AA'4'P.. /~ /R-'/ A/'lf/IL_
'<t· 7· /
'
/ / y /
##?'('?el- ~r'.?<.... #~1'~ ??~~ ..
2
Škrabec <.škraJec >je z u (4) Škrat je obliečen u ardečin
rdeč6m ob!J.ečen. Škrat an mas/ar su luožlildie/
tuoztr tJ uaju duj/kir je buj močan.
Škratec am mas/ar su wciJju kld- Je uzeu an kaman. Škrat je uzeu
dli ( = w6/u kladl'f), dujl buj mo- kaman an gaje vargu u ajarlpo
cq. On je wzeu a'T} kamen. luhtu. Pu ure nie paršu na tla.
Škratec je uzeu e'YJ kdmf if '3 ya Te drug: "Čaj, čaj, " - je jou
je veryu uw ajer pu ure nr preršu - "jest ga varžin drugač. "An
na tla. Te druy čaj, čaj, je j6ii ga je vargu u stran, de nie dol
<j6u>jez ra pa verzr druylič.4f 0 padu, sej g()r ustavu, nie dol pa-
ya je veryu u stran, de "li,e dol du. "Tofu si ti udobiu, "je jou
padu se je y6r ustavu, 'YJJ.e dol škrat. Tada
padu. Tofu sr tr udobfu, škratec
je reku Tada

San Pietro XIII. 66. -67

Škratec je v rdeče oblečen


Škratec in maslar sta stavila, kdo je močnejši. On je vzel kamen. Škratec je vzel kamen
in ga vrgel v zrak. Pol ure ni prišel [kamen] na tla. Drugi: "Čaj, čaj!" je rekel. "Jaz ga pa
vržem drugače." In ga je vrgel postrani, da ni padel dol, je ostal gori in ni padel dol. "To
stavo si dobil ti," je rekel škratec. Potem

D folletto e vestito di rosso


Un folletto e un burraio scomrnisero a chi era piu forte. Egli prese un sasso. Il folletto
prese un sasso elo lancio in aria. Per mezz'ora [esso] non venne a terra. L'altro: "Aspetta,
aspetta!" disse. "lo, invece, lo lancio diversamente." Elo lancio di sbieco, in modo che non
venne giu , rimase su, non cadde. "Questa l'hai vinta tu," disse il folletto. Allora

4. Zapis predlogov z in u, ki sta v tem kontekstu povsem enakovredna, kaže zelo verjetno na to, da se je BAUDOUJ.
NOV informator, kot je tipično za govor, premislil in popravil, kar je BAUDOUIN vestno zabeležil (prim. tudi opombo 5).
S. Beseda "11,!6zii", ki je dodana nad črto, je varianta za "kiAdli": BAUDOUINOV informator se je verjetno premislil
(prim. tudi prejšnjo opombo).

4. L'affiancamento delle due preposizioni z eu, largamente equivalenti in questo contesto, rispecchia probabilmente
un ripensamento, tipico del parlato, da parte dell'informatore di BAUDOUIN, da quest'ultimo fedelmente annotato
(cfr. anche la n. 5).
5. "L1.16zll", aggiunto sopra il rigo, rappresenta una variante- intesa come sostitutiva di "kiAdli" - dovuta probabil·
mente ad un ripensamento dell'informatore di BAUDOUIN (cfr. la nota precedente).

66
2
; . j
.IJ... '

/ /' '
A/.1'~ ~ h"'"~.

· /~

v . ,/ , / '
/~ .//~ /~/2: /~.t. /.?< /'1-L ;/r,.,/ ~-
/ /

/dt .
- y /.J!'
.Zf ,ru.. /~ •
(1?~
'
"'
.. 7-::-
~dn..

?e.../ p,tft../ ?~/ /'d;4:_... tr't1'-/~ /~ k/;::

'~/ /'1~ . <;?,/r~- . -·


IN/} ,"v_;r.__.
k?,~L, ,;;t,-~ /~ r~:t-~ ~~L
./~ ef} ck· , rtU: /6: - lJ }
~---""'''K~~?' ---- /ffi·-~-~~------~·__ ,, . .- .::~.~ -~ -~-': . • •-g -:~-~-~~-rr:~~·i''~;;

67
2
je wzeu 01] kamen škratec 01] škrat je uzeu an koman an ga je
ya je zmzišku tu p~st. Mas/lic zmušku tu pest. Mas/ar se je
< masl(ir>se je skrfu ce, je wzeu skriu če, je uzeu hitro skril.iš an
hitro skrfuš (/_ ser W~" Z yajzife ser uoz gajufe an ga je zmanu tu
~ ya je zmlinzi tu prest de se je pest, de se je parjeu roki. "An
rok prerjeu. 1 n tofu s( udobfu. tofu si udobiu. Sada bomu uri-
SiJda boma wriskala do bzij zaw- skal, duo buj zaurišče. "An kar
rfščre. An kar škratrec zawrfšče škrat zaurišče = je zaurisknu, je
=je zawrfsknuje masllic<ma- mas/ar padu če u priesaku.
s/l1r> padu ce u pr).esaku. Škrti- Škratjejou: "Ka ses ustrašu?"
tree je reku ka s se uštrašu? je je jou. "Ne, ne,,, - je jou -
jou Ne, ne je jou sren šou po nu "san šu po nu tartu, de ti glavo
t&rtu de tl ylavo zavezj de tl zvežin, de te

San Pietro XIII. 67.

je škratec vzel kamen in ga zmečkal v pesti. Maslar se je skril [tja], hitro vzel naskrivaj iz
žepa kos sira in ga zmečkal v pesti, da se je roke prijel. "Tudi to si zmagal. Sedaj bova vri-
skala, [da bova videla,] kdo bolj zavrišče." ln ko je škratec zavriskal, je maslar padel v živo
mejo. Škratec je rekel: "Kaj si se ustrašil?" je rekel. "Ne, ne," je rekel, "sem šel po trto,
da ti glavo zavežem, da ti

il folletto prese un sasso elo schiaccio nel pugno. Il burraio si nascose [in disparte], prese
in fretta di nascosto dalla tasca un pezzo di formaggio e lo schiaccio nel pugno, in modo
che gli si attacco alia mano. "Hai vinto anche questa. Ora grideremo (6) [per vedere] chi gri-
dera pili forte." E quando grido il folletto, il burraio cadde neila siepe. Il folletto disse: "Che,
ti sei spaventato?" disse. "No, no," disse [/'altro], "sono andato a cercare un vimine, per
!egarti la testa, in modo che

6. Il verbo "(za-)vriskati", qui tradotto con "gridare", troverebbe un riscontro piil appropriato nel friulano "uca"
(cfr. IL Nuovo PIRONA, SFF, Udine 1983).

68
2
' ·_,.,

~It

~~;Y~l' ~

A /"~r:~ :

, /

1 /t'/ "f- .t/-?k-


JI'.~W#~~ ~ /~~r ~~
. .,. !'/ «-- • , l"ry ~At. ",LQ /
~ /~ rR4- /~'/"-k- . ~ ~.,.,~ 1i"""'.c::.- .

~?JtP~:_ . 14)~ 6~et.- .AVn~""d ~

/?- Jdw',-";,t;.A{. . #4- K;)r ura.('-~

--~
.</~/tfli'A..
/ " /..... • 1 • 1"..,
?'J'/~ /a,_ ."- .rL A'J/rP.r4.-

~.A t ' • / <."/ /


~/ Ht:.- ~/CU!- ~ V"~~ /"e? A"M.-
~~~ ;>G-/ ;t• /btf/.?/ .J41;;-(!~· ("~<!/~dP
./--... $'*, ·~ itt:..:.~ _ _ _ _.,-. ""~' · •• ·t"G'l"'f'w~-;if~"'*-.~ ~-"'*.;

69
2
na p6kne, ylava kar jest zaw- na pokne glava, kar jest zauri-
rfsknf. Olje pni! s{ udobfu q"tli- ščenlbon ueku." "0, je
lu Sreda pa lozmu wroju te k se prulglih! Si udobiu an tofu. Sa-
buj opraska. An tele b6zac ma- da pa lozmu uaju, tek se buj
s/ac <mas/ar> nie viedu lU opraska. " An tele buozac ma-
stuort, je šli zen{ prav'ft. Zena, s/ar nie viedu ki stuort, je šu že-
je j6u jes sren wse udob{u škra- ni praft. "Žena:•- je jou-
/Čl!CU, ma tele se boj{ nre udob(. "jest san use udobiu škratu, ma
Pač, rona je jala bješ proč je jli- tofu se bojin, de na udobin. "
/a en kar te prfde k/fcat, sa pr{- "Pač" - ona je jala ---:- "biež
de tie. Škrajrec je pdršu ra k/f- proč" - je jala - "in kar te
eat zena tq za k6tq je sediela 6n pride klicat, sa pride tie. "Škrat
t6k/e j je paršu ga klicat. Žena tan za
kotan je sediela an takole je

San Pietro XIII. 67.-68

ne pokne glava, ko bom jaz zavriskal." "0, je prav! Si zmagal tudi to. Sedaj pa staviva,
kdo se bo bolj opraskal." In tale ubogi maslar ni vedel kaj narediti. Sel je ženi povedat. "Že-
na," je rekel, "jaz sem dobil vse stave s škratcem, ampak bojim se, da tele ne bom dobil."
"Pač!" je rekla ona. "Pojdi proč," je rekla, "in ko te bo prišel klicat ... Saj bo prišel sem."
Škratec ga je prišel klicat. Žena je sedela tam v kotu in je takole

non ti scoppi la testa, quando io gridero." "Oh, va bene! Hai vin to anche questa. Ora scom-
mettiamo a chi si graffiera di piu." E questo povero burraio non sapeva cosa fare. Ando
a raccontarlo alia moglie. "Moglie," disse, "ho vinto tutto contro il folletto, ma ho paura
che questa volta (lett. questo] non vincero." "Ma si!" disse lei. "Va' via," disse, "e quando
verra a chiamarti... Tanto, verra qui." Il folletto venne a chiamarlo. La moglie sedeva la,
in un angolo, e in questo modo

70
2
j'll);(!:, '* -. i)jjl i tli ' 1{:1' "<$"i$j';»!; f .,_ . . .. . Ji
41:rlJ.~

. . // .A/'. ~ "/ / ("')


~Hat"n/rHf' . C/ •.. /~ / / k - • v/ PIP47-
..
tit~ 1 ..... ~~

f) # / -~'.... / . . . 'l / /..,


Kh1: . v .t?t' / &1/(..t:t- /e..,. /1/?/~ qJ,~

~.;~~)~ //,L ..-.. A'u'r 7Ž /,y~


/,t/~r; ,r'd_ /r7~e_ ~. tdr~c.-
/v /hv;.: /lf<- J-~j.p~ ?t'#~ /j
~:r/~ v"'t*"~)~ ffl .?;:ltk-7.
P'll .
::1~ (/'1 ~ 4!1/ .//.'-;.,
~~-~~·___; ,;;;·,.::t~~~-..;..~-;,..).'.:,.;.,.,:; -"'.+;(k-<-'4-~ ~=-~,.----is;l$f1..;.:_;"..;;;;,;'Y~~j$'~$/?-~ ; [ -""~ 1~
0
4-

71
2
(dreržala noro tu prest, de se jl (daržala nogo tu pest, de se ji vi-
videla kokarda) -q rtavo tu prest dela kokarda ()) an glavo tu
drerzala an noro askrejenu, de pest je daržala an nogo azkret-
sej videla fi7Jka. Škrajrec praša njenu, de se ji videla figa. Škrat
lU mastree < maslrer > . E zam praša, kje je mas/ar. "E, uzam
zl~odl, je jala ona was an li7J je zlu odi" - je jala ona - "vas
šil parskje<.parkje>brusrt. Me- an njega! Je šu parkje brusit.
nj.,i ku takuzi<taknzi>kam mij Me nie ku taknu an kam mej
prerpravu. Vite = vidrte = vite parpravu!" "0, je pru, je pru;•
tie kqm mij prerpravu. O! je prti, - je jou škrat - "je udobiu,
je prti je jrou škratrec je udo- udobiu!"
biu, udobiu.

San Pietro XIII. 68.-69

(držala nogo v pesti, da se ji je videla kokarda C)) in si podpirala glavo in držala noge raz-
krečene, da se ji je videla pizda. Škratec vpraša, kje je maslar. "Naj zlodej vzame vas in
njega!" je rekla ona. "Šel si je parklje brusit. Samo dotaknil se me je in kam me je pripravil!
Poglejte tule, kam me je pripravil!" "0, prav, prav!" je rekel škratec. "Je zmagal, je zmagal!"

(teneva una gamba con la mano, in modo che le si vedeva la coccarda ()) e sorreggeva la
testa con la mano e teneva le gambe slargate, in modo che le si vedeva la fica. Il folletto
chiede dov'e il burraio. "Il diavolo porti via lei e Jui!" disse quella. "E andato ad affilarsi
le unghie. Mi ha solo toccata e come mi ha ridotta! Guardi qua come mi ha ridotta!" "Oh,
e vero!" disse il folletto. "Ha vinto, ha vinto!"

7. Izraz "kokarda", ki ga poleg izraza "fi9ka" najdemo v originalu, je jasen primer nadomestitve tabuiziranega izraza
s prenesenim in pomeni "žensko spolovilo" (trivialno "pizda") oziroma "vulva" (trivialno "fica") v italijanščini.

7. Il termine "kokarda" dell'originale- altemato a "filJka" - costituisce un caso evidente di traslato dovuto a tabu
da pudore e sta per it. "vulva" ("fica" nello stile triviale) e per slov. "žensko spolovilo" (rispettivamente "pizda").

72
2

/: / , ",. ~
f ~hi'L~ .HrP ~ ~,//~ ~~ v't"'/G...
/',/' /' ... / /
p~4_ ~~/Ar~ ... 4 /!''.17&? ~
~..ti- 0 ~ ~-~
/i!P""':// · ttt'4?r;Jt?r~· .t!Ph--_
<.- / •
d?"P d./P'tf''-

~ ?"'/ ..-~ / . .ttt':J-4.. ~/""-,- . .Jn.:


,?k- /""d-JL_ /:( ..-..?.&-4- . :.?
.fp~ 4'4-~L" /? /~;{, ~"~ #/q
.t: t ... / / /·v ./. /~ J/
dh- tft? /e! "J!c_ /trl//~<!!- /!7?'Pv'/.r .. ~1"-.

/ -# 7 / ~'/ . ~ /
-"'%ic ~«- ?'4://u-k 4dNr-- ?'Hi'/'~"-
Jr% L . ~ -. · ",. /
/Jk-. &::t~ . ~;;?,~: · et% 7/l, ~ -A-.
/

<hl'f# /J,Yrd.P~ . bl.. /~ /r~ /~/rk-:-

/~~~- ('fru?IL /;__. ;;),~~/ P?~-


//'
'-'~A- •

73
3
Krfvapreta pi. krfvaprete Krivapeta pi. krivapete
Ku tziču n6s'fju. ki tuču nosiju.
An tada kar su čute zwonit sve- An tada, kar su čule zuonit sve-
tžya EJ.enarta zwonf pzijta pzijta tiga Lienarta (B) zuoni:
je jala adna t{ drzizj lajaju pžsf "Pujta, pujta!"- je jala adna
svetžya EJ.enarta. tin druzin - "Lajaju pisi sveti-
ga Lienarta. "

San Pietro XIII. 69.

Krivapeta pl. krivapete,


ki nosijo točo.
In tedaj, ko so čule zvoniti svetega Lenarta (8) zvonove: "Pojdite [ = bežite], pojdite!"
je rekla ena drugim. "Lajajo psi svetega Lenarta."

Krivapeta pl. krivapete,


che portano la grandine.
E allora quando udirono suonare le campane di S. Leonardo (8): "Andate [ = fuggite],
andate!" disse una alle altre. "Abbaiano i cani di S. Leonardo."

8. Votivna cerkvica Sv. Lenarta Opata (XV.-XVI. stol.) v bližini O!ijaka v Roncu (občina Podbonesec).

8. Chiesetta votiva di S. Leonardo Abate (sec. XV-XVI) in localita Ossiach di Rodda (Pulfero).

74
3

.
C
'7~?'
v~
'ft"t'!!<.--
"' J:...
~~~9'~·

·~ ~~~ ~~· ;~ . ~~

""'r' v'#~ ~;p~~ ~~~~Ai


+ /#~ • • _/; <:::::::) .,.,. ~ n , ,
/.Il-/~/~~ '· /~ //U'tt-, AP'-H4- "'/, /r~-'.

s·K. ,d,< .. ,~~~.:;.:


· ~o/~ ;&..
.;;,..- ~~Q~~}:O"\
/ ' "~r~
· ..• · ., , ",. '"
~'

75
4
Dujl moš kadar je deš, se smeje Duj mož, kar je daž, se smeje,
qkar je sonce, se joče zawoj ka- an kar je sonce, se joče, zauoj
dar je deš, s6 trošta sonca, 4ka- kar je daž, se trošta sonce, an
dar je sonce, se boj{, de prfde kar je sonce, se boji, de pride
deš. daž.
Zawoj ki se boji. Zauoj ki se boji.

San Pietro XIII. 107.

Divji mož: kadar je dež, se smeje, in kadar je sonce, joče; zakaj kadar je dež, se zanaša
na sonce, in kadar je sonce, se boji, da bo prišel dež.
Zato, ker se boji.

L'uomo selvatico: quando piove ride, e quando c'e il soJe piange; poiche quando c'e la
pioggia aspetta il soJe, e quando c'e il soJe ha paura che venga la pioggia.
Per il fatto che ha paura.

76
4

+-A~..-~~·
/?vv /1/l..;
"
c*.Hf"d-/ ~
/ Jt f/] ~
A'dl:/tf'/7"' /if!!.;
• /'
/d'H-

~e / c/~ 4~ / ?e /"/~e. -'t'./~

~fP,; 4~ c/~ ~;;!.

77
5
Na zend sej šla spovedal tei s Čel Na žena sej šla spoviedat tas Čel
spuot stare yori na Staro yor6 f) spuod Stare Gore (w) na Sta-
q s6 je spovedcila - pot staro ro Goro an se je spovedala, de
roro- de je ukradla «nu mci- je - pod Staro Goro - ukradla
ŠU». Tele spovednik je zauprci- "nu mašu. " Tele spovednik je
šu = uprcišu kuo s ti ukradla tf- uprašu: "Kuo s' ti ukradla tistu
stu = t6/u mcišu? Potadci jona = tolu mašu?" Potada je ona
rek/ci: tu host j6 btuo nu mcilu jala: tu host je bluo nu malu
takuo d&rve zvezanih an tako darve zvezanih an takuo jih je
jfh je ukriidla. Potadd jf zast6- ukradla. Potada je zastopu, ki
pu, kf ce rec maša. če reč "maša" (n).

San Pietro XIV. 43.

Neka žena se je šla spovedat s Čel ~ izpod Stare Gore ('<) na Staro Goro in se je spove-
dala, da je- pod Staro Goro- ukradla "mašo". Spovednik je vprašal: "Kako si ti ukradla
tisto = tole mašo?" Potem je ona rekla: v gozdu je bilo malo zvezanih drv in tako jih je
ukradla. Tedaj je razumel, kaj pomeni "maša" [ = butara] ( 11 ).

Una donna ando a confessarsi da Cialla ~. da sotto Castelmonte ( 1<), a Castelmonte, e


confesso di aver rubato - sotto Castelmonte - una "messa". Questo confessore chiese:
"Come hai rubato quella = questa messa?" Allora lei disse: nel bosco c'era un po' di legna
legata insieme e cosi la rubo.
Allora egli capi cosa significa "messa" [ = fascina] (11 ).

9. Čela: vas s 65 prebivalci nedaleč od znanega svetišča na Stari Gori (glej naslednjo opombo).
10. Stara Gora: romarsko svetišče na jugovzhodu Benečije; dokumentirano je v 12. stoletju, nastalo pa je na kraju,
kjer je bilo že v 5. ali 6. stoletju paleokrščansko svetišče.
Il. Pregled tudi neobjavljenih repertorijev stare in sodobne furlan§čine ni omogočil, da bi našli izraz, na katerega bi
vsaj približno navezali "mM<>", ki je vzrok nesporazuma v naJem besedilu. Sklicevanje na krajevno varianto fur!. "maz-
ze" (palica) ali "mits'cie" (mlada krošnja)- oba izraza najdemo v IL Nuovo PIRONA, SFF, Udine 1983)- je torej
le domneva.

9. Cialla: paese di 65 abitanti, poco distante dal celebre santuario di Castelmonte (v. nota successiva).
10. Castelmonte: santuario ubicato neila parte sud-orientale della Benecia, documentato nel sec. XII e risalente ad un
tempio paleocristiano del V-VI secolo.
Il. Lo spoglio di repertori, anche inediti, di friulano antico e moderno non ha consentito di individuare il termine
al quale ricondurre, con approssimazione tagionevole, il "rrulša" su cui e incentrato l'equivoco presente nel testo. Il
richiamo ad una variante locale del friul. "mitzze" (bastone) o di "mits'cie" (fronda giovane) - per i quali si rinvia
a IL Nuovo PIRONA cit. - vale pertanto solo come congettura.

78
5
.._ _,..,..,,....,,\-"""·"··a_.w·_--&-_os_l-•;11'
"' 4i,..,:.$31f<...,...,...,.......__ _ _ _ _r·.-...,,-..........,_ _ _ _......,........
"""
; rma--..illl!1:;;:ill;l;;~:~

v
?-2 ~t',f- .;/J~~ /"''<'J../ #.tit ~; rr.?;
" ·"" ';')/_/ ".~.. ~, ,..;!" <""'\
~ / // ' .p~;<!'tll'd'/~ - ~~/ #d#"21 ~r'"tJJ - ""~

/e, '*'"'_,."''4. ", h'H- ?HA;::e- - : ~ ?";'~-

79
6
6 preslatka černa zemja O sladka čama zemja,
/(er s mene yore zredt1a ker s mene gore zredila.
Tako velik sim = srem yor zrasu Takuo velik san gor zrasu,
wseya slabya sren dočaku usega slavega san dočaku.
San buoh vje, ICjE bon smrert Sam buog vie, kje bon smart
čaku čaku,
jel na pifti, jel na cj/sti al ta na pot al ta na ciest.
Sam buoh vj,e, ti te1Cer1 rfzj,esti Sam buog vie, tu tekerin mieste.

6, preftibu moje dj,ete, 0 ....... moje..... .


od mojya s&rca si rojenu od mojga sarca si rojen,
sam buoh vj,e, ICjE boš morjenu sam buog vie, kje umrieš,
jel na pifti, jel na cj,isti, al ta na pot al ta na ciest,
sam buoh vj,e, teiCerl rfzj,est'f. sam buog vie, tu tekerin mieste.

San Pietro XIV~ 44.

O presladka črna zemlja, 1 ki si me zredila. 1 Tako velik sem zrasel, 1 vse hudo sem doča­
kal. 1 Sam bog ve, kje bom smrt čakal, 1 ali na poti ali na cesti. 1 Sam bog ve, v katerem mestu.
O preljubo moje dete, 1 iz mojega srca si rojeno. 1 Sam bog ve, kje boš umorjeno, 1 ali
na poti ali na cesti. 1 Sam bog ve, v katerem mestu.

O dolcissima nera terra 1 che m'hai allevato 1. Cosi grande son cresciuto, 1 ogni male ho
provato. 1 Dio solo sa dove trovero la morte, 1 su un sen tiero o su una strada. 1 Dio solo
sa in quale citta.
O carissima mia creatura, 1 sei nata dal mio cuore. 1 Dio solo sa dove sarai uccisa, 1 su
un sentiero o su una strada. 1 Dio solo sa, in quale citta.

80
6

~/'""/~~.ti,..

_;;r- ",; • ..
ur"4h p~..t!, t/'.,?.-e "~/dr "rdJ.tt.r._

/?:!'~tL ;,&r~ .,.,~ ~I'"A;t~

81
7
Ankriit je bl1a na baba- je bl- Ankrat je bila na baba -je bila
la na zena, k( je slavu tjela mo- na žena, ki je slavu tiela možu
zu = je yardu6 y/edala moza. p = je garduo gledala moža. On
sr jT stuoru, de jf umrli al pa je se je stuoru, de je umaru al pa
stuoru za umrjet. Su ya IJ!6z/l ti se je pustu videt, de umrie. Su
kase/u, q. su ra (nesli=) nesi( ga /uožli tu kaselu an su ga ne-
prJ!6t britofu. 4 je pasu pod n( sli pruot britofu. An je pasu pod
diibq.. 1\{eya z ina = z6na je bl1a nin do ban. Njega žena je bila ta
zlit j( jokala. Kadar je bfu rau- zad an je jokala. Kar je biu rau-
no pod dtibq, se ji popadu za nu pod doban, se je popadu za
wirh q j ostu ol!Jješf z ro km( an varh an je ostu obiesan z rokmi
je šli na- an je šu na-

San Pietro XIV. 47.

Nekoč je bila baba, je bila žena, ki ni marala moža, je moža grdo gledala. On se je naredil
mrtvega ali pa da umira. Položili so ga v krsto in so ga nesli proti pokopališču. In je šel mimo
doba, pod dobom. Njegova žena je bila zadaj, je jokala. Ko je bil ravno pod dobom, se je
prijel za vejo in je obvisel na rokah in se je vrnil

C'era una volta una donna che odiava il marito, guardava di malocchio il marito. Egli fin-
se di essere morto o di stare morendo. Lo caricarono su una bara elo trasportarono verso
il cimitero. E passo sotto una quercia. Sua moglie era dietro, piangeva. Quando fu proprio
sotto la quercia, egli si afferro ad un ramo e rimase appeso con le mani, e torno

82
7
-----·-------------------------------

. .

v'~/~ v4-t~4_.." 'l~ /~ ..;v~,.~ 1/_,A'~~

k..-/ "'"/'4_" ~ Yk.. /"~ /"'"*'h4·:/ ."""4_/.

~~,/'- ~/;/..,_ • vf :-.4- _/'N..::./''') ~-- )


......:J ~
~,~Kf . "1'r-
A/2 /
./'t'f'-"tr:t_
. / ..
= .rr,.,4..,.- /e
./ /./ J,c..
C//a. ~~~~, <.\

//'/l?,.(d~ . ~~ /~ &-:_ :Y<J;,ne~ ~rJI)

83
7
zaj na du6m. Zan ctijt potadtije zaj damu. Zan cajt potada je za
za prave = za pravu umni. Su prave umru.
ya neslfpo tfsti piit nazaj an tud Su ga nesli po tisti pot nazaj an
zena je bl1a za 'YJ{ tinkar su bl( tud žena je bila za njin, an kar
blfzu t(stlya diiba, je jala zena su bli blizu tistega doba, je jala
t(n, ki su yti nesi(,· yan(te se, de žena tistin, ki su ga nesli: "Ga-
s6 na nazaj popiide. nila se, da se na nazaj popade. "

San Pietro XIV. 47.

na dom. Malo pozneje je zares umrl. Nesli so ga znova po tisti poti in tudi žena je bila za
njim; in ko so bili blizu tistega doba, je žena rekla tem, ki so ga nesli: "Zganite se [ = pohiti-
te], da se ne bi zopet prijel."

a casa. Dopo qualche tempo mori per davvero. Lo trasportarono di nuovo lungo quella stra-
da ed anche la moglie era dietro di Jui; e quando furono vicini a quella quercia, la moglie
disse a quelli che lo trasportavano: "Affrettatevi, percht\ non si appigli di nuovo."

84
7

~/#Y v~ ~ ... ~;At- ~;'~-L ~"::

h //e. /;,/1;_ ~.d/7~". .#~.. h . erk~

#t!'./~~, /d~?~

~~- /~5Pe .

85
8
Je bl1a mi žena se j šta spo- Je bila na žena. Se je šla spovie-
vjedat am pravla rJe yrj_ehe dat an je pravla nje griehe ga-
yaspuodu. A1J kar jlh komplf- spuodu. An kar jih je kompli/a
la prliv 't, yaspuot joj zauprašu prajt, gaspuod jo je prašu, če vie
= poprašu, de al vj_e še za l(fik. še za kiek. Je teu reč, če vie še
Je seu< teu > rec, al vie še za za kajšan grieh. Je jala: "Ja,
"
kajšt; yrjeh. J jala: ja, v~ še za vien še za niek; ma tie na morin
rJik; ma tie na morj povedat poviedat: naj grejo uos cierk-
nej prejo < y rejo> won s cj_ir- ve. " Je paršu uoz vrat, je jala:
kve. Je preršU won z wrtiffh; j ja- "Le mimu naj grejo spuod ko-
la: le rfzfmu naj yrejo spuot ko- runa." Antada je
re. Antada j

San Pietro XIV 73.-74

Bila je žena, ki se je šla spovedat in je pravila svoje grehe duhovniku. In ko jih je nehala
praviti, jo je duhovnik vprašal, ali ve še za kaj. Hotel je reči, ali ve še za kakšen greh. Ona
je rekla: "Ja, vem še za nekaj, ampak tu ne morem povedati: naj gredo iz cerkve." Prišel
je skozi vrata; je rekla: "Naj gredo le mimo izpod lope." In tedaj je

C'era una donna che era andata a confessarsi e stava raccontando i propri peccati al sacer-
dote. E quando ebbe terminato di raccontarli, il sacerdote le chiese se sapeva ancora qualco-
sa. Intendeva dire, se sapeva ancora di qualche peccato. Ella disse: "Si, so ancora qualcosa,
ma non posso raccontarla qui: esca dalla chiesa." [// sacerdote] usci dalla porta; [la donna]
disse: "V ada via da sotto il po rtico." E all o ra egli

86
8

/ .-"_.,.L_
~II'P_f~;~ ttf?H-L
/
//dV~
~
,t!_ /~~te_
/

/d~..,i>k. .4JA _/;;. /;,% h-#::.


/ -"- ~
/liL /'up:Z _, /r-'~g-($1.
.? /~. /· ...l'd~.r~./-'<-
-"'.,. =-
:/~,_~z_, <"d~/ d/ ~k.." t/L -'a_ 4.4.

l'

-~·--''"'- -""'~~'""" ,.,.,J


87
8
j6u: ki )1/nate povedat? J jala vf' jou: "Kaj matelkijimate za po-
še zd ne t1ce. Ju j bluo za stile, viedat?" Je jala: "Vien še za ne
rfljet taku pamet pcerpejdt ce tiče. "Ju) bluo za stuč, miet ta-
won yaspuoda. ku pamet, parpejat če uon ga-
Če scem bl7a td pot kore (12) po- spuoda. "Če sam bla ta pod ko-
vjidala, j jala, j[h je bila zapu- runan poviedala,- je jala- jih je
stila 1]ih mat. bla zapustila njih mat."

San Pietro XIV. 74.

rekel: "Kaj imate povedati?" Je rekla: "Vem še za neke tiče." Treba bi jo bilo pretepsti,
ker je imela tako pamet, da je pripeljala tja ven duhovnika. "Če bi bila povedala tam pod
lopo," je rekla, "bi jih njihova mati zapustila."

chiese: "Cos'ha da dire?" Lei ris pose: "So ancora di certi uccelli." Si sarebbe meri tata delle
batoste per aver avuto l'idea di condurre [Il\] fuori il sacerdote. "Se l'avessi raccontato sotto
il portico," spiego [lett. disse], "la madre li avrebbe abbandonati."

12. Glede zamenjave izraza, do katere je prišlo pri BAUDOUINOVEM informatorju, glej folklorni komentar M. MA-
TIČETOVA.

12. Per il fraintendimento, in cui pare essere caduto l'informatore di BAUDOUIN, si veda il commento folldorico di
M. MATIČETOV.

88
8

lo- !)\~~
:;,~.<;J;:::W>:»»>:~w~;;,;,:;;,,'*""'~-
J?~ 7~7 . . .... · •' '•• . . . .. ~·.. ·•··· ,,,
>;<=;:o::.o/.:.,~;:-.;,:,."~~:.-;:.·.:;:;:o,:<.::::~~;,,o.r~:::<::<- ;:«>.;;~.;::,,:w.:;:,;,"..,.,~§:<::<=::-:,:-:,~,;-~»~m::.n,~w.,,.,~-AA>>'~~~~r::,w-·-•·-·..:.-.ih.'t$~~v::.::.o::.;;,;

89
9
Od lesfce an od vuka Od lesice an od vuka
11Jkrat na lesfca je bld ušafala Ankrat na lesica je bla ušafala
adn6 kakuoš an tada jroje šla nu kakuošu an tada ju je "šla
jest. Vuk je šli po pot an je naj- jest. Vuk je hodu če po pot an
du n6 ucif. JU ne bla varjena, je ušafu no uco, ki nie bla gle-
(am pajak se je) - an tada juj dana an tadajuj sniedu. An ta-
srp,idu. An tada lesfca rt vuk sta da lesica an vuk sta šla napri an
šla naprf~sta rwon1a met sifbo. sta guaril adan ču te drug. An
Am pajak jfh ječu (am potada) pajak jih je ču (an potada) na
na muha se je ujela tu mrj,ezo muha se je ujela tu mriezu paj-
pajkrovo '! n 'Y}).e morla utic. k o vu an nie mogla utejč. Pajak
Pajak j6 j popifdu an ju juj popadu an ju

Bernas XIII. 162.

O lisici in volku
Nekoč je lisica našla kokoš in tedaj jo je šla jest. Volk je hodil po poti in je našel ovco,
ki je niso varovali, in tedaj jo je pojedel. In tedaj sta šla lisica in volk naprej in sta se pogo-
varjala. Pajek jih je slišal (in potem) se je muha ujela v pajkovo mrežo in ni mogla uteči.
Pajek jo je zgrabil in jo

La volpe e il lupo
Una volta una volpe aveva trovato una gallina e cosi ando a mangiarla. Il lupo andava
lungo una strada; trovo una pecora che non era custodita e allora la mangio. E allora la vol-
pe e illupo proseguirono, discorrendo tra loro. Un ragno li udi e (allora) una mosca si impi-
glio neila sua ragnatela e non pote scappare. Il ragno la afferro e la

90
9

91
9
jo 'fJesu jj, ist cin jroje S'fJi.edu Le- je nesu jest an juj sniedu. Lesi-
sfca rt vtik sla<sta>jcila: lej ku6j ca an vuk su ja/: "Glej, kuoj
nasrfz{j~ tfst pcijiik, kr je muho žleht tisti pajak, ki je muho ubu.
ubti, kaj jo 'TJle mu pustl1l<-tftr~ Ka ju nie mogu pustit!" Pajak,
Pcijiik pd lU je čzi am vfdeu, kar ki je ču an vidu tiste, ki /esica an
lesfca am vtik sta bla s tor/ci, jije vuk sta naredli, jin je jou: "Kjej
jau: «Kej bla vaša sml1nost, te- bila vaša usmi/nost? Toja, vuk,
be vtik kf S UCO S'fJj/du, ~" toja ki si sniedu uco, an toja, lesica,
/esfca kf sr kakJ40Š S'fJj/dfa ki si sniedla kakuoš?" Tist, ki
Tek te drzire slfdr, na zna sq sod te druge, na zna sam sebe.
sebe.

Bernas XIII. 162.-163

je odnesel za hrano in jo pojedel. Lisica in volk sta rekla: "Glej, kako je neusmiljen tisti
pajek, ki je muho ubil. Kaj je ni mogel pustiti?!" A pajek, ki je slišal in videl, kar sta naredi-
la lisica in volk, je rekel: "Kje je bilo vajino usmiljenje? Tvoje, volk, ki si ovco pojedel, in
tvoje, lisica, ki si kokoš pojedla?"
Kdor druge sodi, ne zna [sodit1l sam sebe.

porto via per mangiarla, ela mangio. La volpe e illupo dissero: "Guarda com'e impietoso
quel ragno, che ha ucciso la mosca. Non poteva lasciarla?!" Ma il ragno, che aveva sentito
e visto cio che la volpe e illupo avevano fatto, disse: "Dov'era la vostra pieta? La tua, lupo,
che hai mangiato la pecora; ela tua, volpe, che hai mangiato la gallina?"
Chi giudica gli altri, non sa [giudicare] se stesso.

92
9

/ro./
. : . . ·.
, '/r~ .
1"'
/p :;:'t'./tt<.-

~//;4...

-H?#~ -Pk:-/ %~· /P ft~ / ~~­


_?jz~. ?o/ilA.?/~ #;. /e- 4!'~... d~

93
10
Adna gaspodf'T}a je jlrfzj,ela adn6 Na gospodinja je imiela nu ko-
kakuiiš, kf usak dq dan jfje stor- košu, ki usak dan ji je znesla nu
la no jlce. Bna<Ona>bl bt1a tie- ice. Ona je bla tiela, deb tista
la, de be tfsta kakuiiš de be stor- kokoša naredla tri ica na dan.
la tr(jajca na dlin. Jej začila pi- Juj začela pitat s šnico, takuo de
tat z z{tfl taku o, de kakuoš je ra- kokoša je rata/a takuo debela,
tala taku o debela, de 'TJie nesta de nie nesla vič jajc. Proverbio
vfc jlijc Proyw6r yworf tfst ki die, tek dost če, male stisne, ma-
d6st ce, n(c na st(sne, malo j(ma le ima. Tek masa zagrabe, male
- te k dost zagrabi, malo stisne. stisne.

Bernas XIII. 163.

Gospodinja je imela kokoš, ki ji je vsak dan znesla jajce. Ona bi bila hotela, da bi tista
kokoš znesla tri jajca na dan. Začela jo je pitati z žitom, tako da je kokoš postala tako debe-
la, da ni nesla več jajc.
Pregovor pravi: kdor preveč hoče, nič ne zajame, ima malo. Kdor preveč zagrabi, malo stisne.

Una padrona di casa aveva una gallina, che le faceva ogni giorno un uovo. Lei avrebbe
voluto che quella gallina facesse tre uova al giorno. Prese a nutrirla con il grano, cosi che
la gallina divenne tanto grassa, che non faceva piu uova.
Il proverbio dice: chi troppo vuole, nulla stringe, ha poco. Chi afferra troppo, stringe poco.

94
10

95
11
4-'Yikrdt na matl je rfzjela adnžyd Ankrat na mat je imiela anega
petelina, dn 1Jih čeče je klicala petelina an je klicala nje čeče,
kdr je pJ.eu petelin. An tadd s6 kar je pieu petelin. An tada su
ble jezne nli'YJ , dn so yd = gd ble jezne z njin an su ga ustreli-
ustrell7e = ubl1e. K dr je zmtf*u le = ubile. Kar je zmanku pete-
petelin, matž- j'fh je stukla. Jl.{ie lin, mat jih je stukla. Nie viede-
vJ.edela vic za uro, za jlh k/feat la vič za uru za jih klicat, an zak
dn w strdhu za zamudit jlh je za- sej bala zamudil, jih je začela
čela klicat 6b danli}str. Čeče, ki klicat o danajsti. Čeče, ki su se
so upale stuart drobr6, ubit pe- troštale narest lepuo ubit pete-
telina, so se perpravle še guorš lina, su se ušafale še buj veliku

Bernas XIII. 164.

Neka mati je imela petelina in je klicala svoja dekleta, kadar je petelin pel. In tedaj so
bile jezne nanj in so ga ustrelile = ubile. Ko je petelin zmanjkal, jih je mati pretepla. Ni
vedela več za uro, da bi jih poklicala, in v strahu, da ne bi zamudila, jih je začela klicati
ob enajstih. Dekleta, ki so upale, da so naredile prav, ker so ubile petelina, so si nakopale
še hujšo

Una volta una madre aveva un gallo, e chiamava le sue ragazze, quando il gallo cantava.
E allora erano in collera con lui egli spararono = lo uccisero. Quando venne a mancare
il gallo, la madre le percosse. Non sapeva piu l'ora in cui chiamarle e, per paura di ritardare,
comincio a chiamarle alle undici. Le ragazze, che avevano sperato di far hene ad uccidere
il gallo, si procurarono una ancor peggiore

96
11
'(It 1JJ*

/b 'lf'dfu4_ #P; /~ /f;;l;_ /"*i-1~-.


• ~" ~ .J / / Ji'-" t / / /
CAYA..- /dP'~ v'~ '/.t:. /"'..1/JI'<tL ?Y.d_?"" ~

/U //./. ~
";/(}' /d- :::j?t!t...
/ / .}IL-
;K///"t'///L. =: .A-'P//td::. :?'~

97
11
nadlogo. Proywiir dj,e de s sta- nesreču. Proverbio die, de s sla-
bi začetkq na boš meu maj do- vin začetkan na boš imeu maj an
brega kompletka. liep konac.

Bernas XIII. 164.

nadlogo. Pregovor pravi, da ob slabem začetku ne boš imel nikoli dobrega konca.

disgrazia. Il proverbio dice che con un cattivo inizio non avrai mai una buona fine.

98
11

1/JJ.
~/~~-; ~~/ ?~ ", "4(
~

-tJ!•', ;;,;;,7/F4 ,J!V~ ~:;., ~"'~ ?'IH~·


/ r
'/d/r?L -h~/J.?/4._ .

,.

99
12
4'1Jkrat am mu/et je pasu. Ankrat an muš je pasu. At tode
Todejepiiršu am vuk, q yaj za- je paršu an vuk an ga je prašu:
prašu, prerjateu, ku o lepo paseš, "Parjatel, kuo lepuo paseš.
kuolku !tet fmaš. Mu/et mu je Dost liet imaš?" Muš mu je jou:
jau: na v~ za mojo krerstfrJo, ma "Na vien za muoj karst, ma me
zdi rfzl se, de pod nogam jimrt se zdi, de pod nogmi iman zapi-
zapisano; zdign[ mf noro am sano. Vzdigni mi nogo an boš
boš videu, ku/ku lJ.et imq.. Vuk vidu, dost liet iman. " Vuk je šu
je šli wzdiglivat nogo mutitu. uzdigavat nogo mušu. Kar jo je
Kadar jo je piirzdignu, mu/et ga parzdignu, muš ga je cabnu an
je cabnu c(J ga je ubli. ga je ubu. Tek če lovit druzega
Duor upa lovit druzega u tu

Bernas XIII. 164-165

Nekoč se je osel pasel. Mimo je prišel volk in ga je vprašal: "Prijatelj, kako lepo se paseš.
Koliko let imaš?" Osel mu je rekel: "Ne vem, kdaj sem bil krščen, ampak zdi se mi, da imam
zapisano pod nogami. Vzdigni mi nogo in boš videl, koliko let imam." Volk je šel vzdignit
oslu nogo. Ko jo je vzdignil, ga je osel cebnil in ubil.
Kdor upa, da bo ulovil drugega v

Una volta un <Ulino pascolava. Passo di li un lupo egli disse [lett. chiese]: "Arnico, come
pascoli bene! Quanti anni hai?" L'asino gli disse: "Non so [nulla] del mio battesimo, ma
mi pare che ce l'ho scritto sotto gli zoccoli [lett. sotto le gambe]. Sollevami una gamba eve-
drai quanti anni ho." Illupo ando ad alzare la gam ba dell'asino. Quando l'ebbe alzata, l'asi-
no gli sferro un calcio [lett. lo calcio] e lo uccise.
Chi spera di prendere un altro neila

100
12

ti
. ;;:r,(, . u _" _"L "" •
v L? ,-e /~ /"~"""/<.; A'~ P4"""'--t:" 4 /~/

~~;'";,;_"!' /~?',?~~ / '~p~ ~p ~4'-:: j

#/~ ,~,§.t<- 7.c ,:;4./... ~a

1?/7d.#Z-
,. . /
//N?'f'
// """') /
~~/Vd'Pt? / • tf'd(/{1'/?~ /??~
.... .:"
, '

/ / . //. / . / /
#?// ,~ h./.. #/#&t:-, r//:&f~ ~i'r
/ _"r_-:L , .,__, "l. . ",. __ t ",.
/-'h'! ~ 0/"'-<. /~ .,.~ ..,~,:!'~~
~

h7t!?
?Hu-~~- /fd'Rd~ /~ /e, /rkA';;;;~ .
-;'hp~T /d-/e..,
" / ,
tf'dh-"4
/ /
'tf A _//L/i! #c:l'~-
' / ~/

~1?; ?~ --dd/:t'- .;J;r~trj;dJ a__.

101
12
mrj_ižo, se sam uj{me. mriezu, se not sam ušafa.

Bernas XIII. 165.

mrežo, se sam ujame.

rete,[wl si impiglia da solo.

102
12

103
13
PfJ..mo vfno, w6de ne, Pijmu vinu, uode ne,
Wodfca je za mlfnarje Voda je za mlinarje.
Pijmo vfnce, kar je m pni Pijmu vinu, kar je an pru,
De bomo v,i,ede/, kan damzi. De bomo viedel kan damu.

Bernas XIII. 175.

Pijmo vino, vode ne,


Vodica je za mlinarje.
Pijmo vince, kar je prav,
Da bomo vedeli kam domov.

Beviamo vino, non acqua,


L'acqua e per i mugnai.
Beviamo vino neila giusta misura,
Cosi sapremo rincasare.

104
; ... .. Cl"' . ."
13

•t

-
K/N. q.r;-

105
14
Barnas Barnas (13)
Je bfu ~o yaspodar, lU mu se je Je biu an gospodar, ki mu sej ru-
slavo zfvfna runala. Je šti y/edat nala slavu žvina. Je šu gledat
pomocf. J6 paršti ta h nemti pomuoč. Je paršu tah nemu ga-
yaspu6du f/ se je polamentti, de spuodu an se je polamentu, de
'riera krave s6 mad/e na yrej6 njega krave su madle, na grejo
po plremenu, an "Jii majo nfč po sreč an niemaju nič mlieka.
mljlka. raspu6t za ušafa ctide, Gaspuod za ušafat sude je jou:
je jau jest w~ st6rj" zeyren, kti "Jest van naredin žegan, če me
mf dobrro placate. r aspodar dobro plačate.,, Gospodar, ki se
str6štan dej mu b6 kf nticalo, trošta, de mu bo ki nucalu, mu
mti je dau no malo stidu. je dou nu male sudu. Gaspuod,
raspu6t, kar je bfu pldcq, kar je biu plačan,

Bernas. XIII. 177.

Barnas 3) e
Bil je gospodar, ki mu živina ni dobro uspevala. Sel je iskat pomoči. Prišel je k nekemu
duhovniku in je potožil, da so njegove krave suhe, niso za pleme in nimajo nič mleka. Da
bi gospod dobil denar, je rekel: "Jaz vam bom dal [db. naredil] blagoslov, če mi dobro pla-
čate." Gospodar je upal, da mu bo kaj koristilo, in mu je dal nekaj denarja. Ko je gospod
prejel plačilo,

Vernasso (13)
C'era un proprietario al quale il bestiame non prosperava. Ando a cercare aiuto. Giunse
da un prete e [si] lamento che le sue mucche erano magre, non andavano in calore e non
avevano latte. Il prete, per avere denaro, disse: "Vi daro [lett. faro] una benedizione, se mi
pagherete hene." Il padrone, sperando di averne un vantaggio, gli diede un po' di denaro.
Il prete, quando fu pagato,

13. Dolenj Barnas: vas v občini S. s približno 250 prebivalci.

13. Vernasso: frazione di S. P., di ca. 250 abitanti.

106
14
r 'C!. !i s.•. -~~; u__ lb
1 1 f '

hd. /.r:~p /';,


/
..-... / ~
~~ "'"'1/i? h/('"
- .h'l'.l".fi'A'~.
~

~6&/4~
~ "
,/1!!.- /
/"
• ,?JI':l'~ J!l't:'

~~~:r /~~;. /~ 6~ /'~!t.

' ",.;;. -o/


..,...... ;m~ -~~...&t....::t,:-'·--,-a-~~~~~'"~w-: -:::!'
e
1
107
14
mu je jau {mate stuart, kar wq mu je jou: "Imate narest, kar
*
ukuazf( vaša zlV{na vam b6
fruyala Je wzeu ne bukva ren
van kuazin, an vaša žvina van
bo frutalalrindila. "Je uzeu ne
mu je stuoru zerren = zegren s bukva an mu je dou žegan s tel-
telrfzT bes).et; pftuš opcajtuš je- mi besied: "Pituš opcajtuš, je-
stuš opcajduš wratnfnuš otr6bus stuš opcajduš, uratninuš, otro-
Pft op cajtujJ.est op cajtu wrat- bus. Pit za cajtan, jest za cajtan,
nfna bote vfdeu, de vaše krave uratnina: bote videu, de vaše
bojo debele. Moš je taku o stuo- krave boju debele.,, Možje ta-
ru 4 zeyan je bfu d6bar. Wrat- kuo naredu an žegan je biu do-
nfna je senu6 rnojeno tu poj{. bar. Uratnina je senuo gnojeno
tu puoj.

Bernas XIII. 177.-178

mu je rekel: "Morate narediti, kar vam ukažem, in živina vam bo uspevala." Vzel je knjigo
in mu je dal blagoslov s temi besedami: "Pituš obcajtuš, jestuš opcajduš, vratninuš, otro bus.
Piti ob času, jesti ob času, vratnino, [otrobe]: boste videli, da boj o vaše krave rejene." Mož
je tako naredil in blagoslov je bil dober. Vratnina je trava, ki raste [ob robu] pognojenega
polja [db. seno, gnojeno na polju].

gli disse: "Dovete fare cio che vi ordino e il vostro bestiame vi fruttera." Prese un libro e
gli diede [lett. fece] una benedizione con queste parole: "Beruš intempuš, mangiaruš intem-
puš, "vratnina" [e crusca]: vedrete che le vostre mucche saranno grasse." L'uomo fece cosi
e la benedizione fu efficace.
"Vratnina" e l'erba.che cresce [ai bordi d1l un campo concimato [lett. e fieno concimato
nel campo].

108
14

<J.

____J

109
15
Tu kuostr (vas Kuosta), kadar se Tu Kuost (vas Kuosta) (14), kar
zayaTJll imajo navado za zluod- se zaganja, imajo navado, za
ja ustrliš't, venest wo
c
kondreje z/uodja ustraši, venest uos hiše
tas hiše, lh obarnft jihiht, vl1e kandreje, jih obarnit u luht, vi-
uplčrt tu ynoj, nlisot 4 roye le upičit tu gnuoj, nasot an ro-
uwajcir stole stolq obarnejo ge u ajar, sto/an obarniju noge
noye u huht<ltiht>4. zene oble- u luht an žene obliečiju kutuli-
čejo kutullne na robe, za de na ne narobe, za de na pride tuča,
prlde tuča al pa de štrjonr se na al pa de štrijoni se nastakniju.
staknejo<nastaknejo>. Taka je Taka je njih vraža.
'l}lh wraza.

Bernas XIII. 178.

Kadar se v Kuosti (vas Kuosta) e 4) bliža neurje, imajo navado, da bi zlodeja prestrašili,
nesti stole iz hiše, jih obrniti narobe, vile natakniti z držajem v gnoj in z rogovi v zrak; sto-
lom obrnejo noge v zrak in žene oblečejo spodnje krilo narobe, da ne bi prišla toča ali pa
da bi se čarovniki nataknili.
Taka je njihova vraža.

A Costa (paese di Costa)e 4), quando si prepara il maltempo, per spaventare il diavolo,
hanno l'abitudine di portare le sedie fuori daile case, capovolgerle [lett. volgerle all'aria],
conficcare le forche con il manico nelletame e i denti in aria; rivoltano le sedie con le gambe
all'insu, e le donne indossano la sottoveste alia rovescia, perche non venga la grandine oppu-
re perche [VI] si infilzino gli stregoni.
Tale e la loro superstizione.

14. Kuosta: vas v občini š. s približno 60 prebivalci.


14. Costa di Vernassino: frazione di S. P., di ca. 60 abitanti.

110
15
• ' s

J ;#fd~k~ / ,~./ 4411~/- ",d~# .".~


J~u;a. /~~P #d#',Z)c? .l'd '~~~~ ,~,;}s~

h/t! ~~ JII/fi*" ~/~'//" 4.- ///,;_~ ~,_r

'!/ /'1/~, #~~r A~/ /~~" .?~~.;.:,


l
' j
\

' 1
1

-
J?L! . /,/'~
·~~---~=~~......::::.;:t;;i

111
16
Pcir svet/ Abramu je mašavu q Ta par svetin Abramu (15) je
yaspuot on <an>meznar 'IJe bfu mašavu an gaspuod an mežnar
parnesu wsj_eh potrel'Jf'fJ, zak ti- nie biu parnesu use, kar je kor-
sta cj.frku je na sam{= samim. Se lu, zak tista cirku je na samin.
je paryodl1o de mu je šlužu h Se je zgodilo, de mu je služu par
maš q" člov6k nu marco maš an človek nu malu norac.
norrec =norac Kadar je bfu šan- Kar je biu "šantuš", možje gle-
tuš moš je riedu zwončfca za du klimbac, za zuonit, ma ga nie
pozwonft, ma ra'TJjl bio= bluo. bluo. An je pustu, de pasa ten-
4 je pustfu nej pasli za t1čas. čas. Kar je uzdigavu gaspuod, z
Kadar pa je uzdiyavu yaspuot z no roko mu je parjeu = daržu
no roko, mu je parjeu = drerzu plast, s te dru-
pldšč; s to dru-

Bernas XIII. 178.-179

Pri svetem Abramu es) je neki duhovnik maševal in cerkovnik ni bil prinesel vsega po-
trebnega, ker je bila tista cerkev na samem. Prigodilo se je, da mu je pri maši stregel nekoli-
ko slaboumen človek. Ko je bil "sanctus", je mož iskal zvonček, da bi pozvonil, pa ga ni
bilo. In je pustil, naj gre zaenkrat mimo tako. Ko pa je duhovnik povzdigoval, mu je z eno
roko prijel = držal plašč, dru-

Un sacerdote celebrava la messa in S. Abramo es) e il segrestano non aveva portato tutto
l'occorrente, poiche quella chiesa eisolata. Gli serviva messa, per caso [lett. accadde che ... ],
un uomo un po' matto. Quando vi fu il "sanctus" ,l'uomo cerco il campanello per suonare,
ma (esso] non c'era. E per quella volta lascio andare. Mentre il sacerdote faceva l'elevazione,
con una mano gli prese = resse la pianeta,

15. Cerkvica Sv. Abrahama puščavnika izhaja iz 14.-15. stoletja in leži blizu Utane, v dolini enega od pritokov Nadiže.
Ohranjena zgradba je iz let 1535-36.

15. La chiesetta di S. Abramo Eremita, risalente al XIV-XV secolo, ma la cui attuale costruzione e del 1535-36, sorge
presso Altana, in una valle laterale del Natisone.

112
16
• Ulla • 3

' '

h.-f.l"'~' :!' #~.rli?(' '

~ /"e,. u.i/~4?.;-k.- /~~ffuT ~ :n-P" rf?"/&J;


\
'
~,t4 /~ /'d~~ ;:?~~.IM- /~;.;;_: . /:JI; ;;J~N:

~ . ·<-.
-
Lf!/ .
*" .•..
v~
:>"""'. ~,~::;:.;
_. . 1 1 1
-.1.;- . ~~~~~toffl'l ~- - '4:'.~".,.:~

11 3
16
ro na mest zwončfca je začeu go na mest ku klimbac je začeu
1
ron{t roko. usakrat, k{ je ti- trest roko. An usaku vo/tu, ki je
ka/o pozwonft, je zazvfzrmu q" okorlu pozvonil, je žažvižgnu an
takuo šluzaunik je d6 parnesu taku o tek je služul odpovedavu
"Jera dužn6st. mašu, je naredu tiste, ki je muo-
ru narest.

Bernas XIII. 179.

go pa je stresal namesto zvončka. In ko je bilo treba pozvoniti, je vsakokrat zažvižgal, in


tako je strežnik izpolnil svojo dolžnost.

e invece del campanello comincio ad agitare l'altra mano. E ogni volta che bisognava suona-
re, fischiava, e cosi quel tale che serviva la messa compi il suo dovere.

114

16

~ ) ,. / / /'
/}kd~ /~~k/t?H/c; /e_, i'A..I'~i~Ve:<.. tf'"'&.

~*;v,? ,. ,.~/'4f?;A..,~ /e., 9~ ~dr.H~K_.

liS
17
Biirmis. Barnas (16)
4 hlapiic je ynu yaspodarju no An hlapac je peju nu kravu go-
kravo h jzincu raspodar mu je spodarju h juncu. Gaspodar mu
dau sude za placat od biika. je dou sude za plačat od baka.
Tele= hlapac se je mfslu za piir- Tele h/apac je pensu, za paršpa-
šparat sude, je pcirpeu kravo to rat sude, zapejat kravu če h ne-
h nemu drevzi an tada se je mu drevu an tada se je smark-
ušmiirknzi ce na rit an jroje peju nu če na rit an juj peju nazaj da-
nazaj damii prez biika vfdet. mu prez baka videl. Gaspodar
raspodar ra je uprašu al b6 bre- ga je prašu, al bo breja. Hlapac
ja. Hldpiicjejau, deja 4. poyte- je jou: "Ja, an pog/edte tie, ki
tle še sada (ma obr~enke je še sada umazana krava."

Bernas XIII. 180.-181.

Barnas 6) e
Hlapec je peljal gospodarjev o kravo k juncu. Gospodar mu je dal denar, da bi plačal za
bika. Hlapec je pomislil, kako bi denar prihranil, je kravo privezal k drevesu in potem jo
s smrkljem pomazal na rit in jo peljal domov, ne da bi videla bika. Gospodar ga je vprašal,
če bo breja. Hlapec je rekel: "Ja, poglejte: še sedaj je umazana od smrklja."

Vernasso 6)e
Un servo condusse una mucca dal toro per conto del padrone. Il padrone gli aveva dato
del denaro, perche pagasse la monta [lett. per il toro]. Per risparmiare il denaro, questo servo
penso di legare la mucca ad un albero, quindi le soffio del moccio sui posteriore e la ricon-
dusse a casa, senza che essa avesse visto il toro. Il padrone gli chiese se sarebbe stata gravida.
Il servo ris pose: "Si, guardate: ha an cora il moccio."

16. Glej opombo 13.

16. Si veda la nota 13.

116
17

~(}~ t/u?tf: /d. /~c~f- t?) ~;/-~ ~.fi


//./ " • / -"'/ / p ,.; /

:: h./'~:4:(:!_ t/~ /e... ~/c//&r:.- d'a. /d.rjhdYdT


t

. ...
?Yd nr dA-
; / /'

/b /~ /'Yk- /'74~~ . hh?~ /~("'.J'


/

tlu~ ~~~ /d~#&~; /d/~ ~ra:,k: uL ·.

/'

/{~::v..?~

117
18
4krat je bfu am botcer Zwq. An Ankrat je biu an botar Žuan.
tada su kropa/[ am v&rt = vart. Antada su kopal an vart. Anto-
Antada vuk an na lresfca an ze- da vuk an lesica an zejac lepuo
jae antada /epu o su mj/1 am pa1J su mieli an panj medu. Antada
medii.· Antada su ja/, dl kar su ja/: "Kar komplimo kopat,
kump/imo kroplit, pudlmo j jest pujdimo jest tist panj medu, tist
tfs pa1J medu- tis met. An an med. ,, An an dan je utekla /esi-
dq je bl1a utekla lesfca je šla j ca anje šla jest med. Antada le-
jest met. Antada lepuo je šld na- puo se je uarnila nazaj. Sej uar-
zaj. Sij w6rm1a nazaj, an td j ja- nila nazaj an potada je jala /esi-
la lesfca, Jeziiš pcerpomfi.j, me ca: "Ježuš parpomaj, me kliče
kliče botra N/ta botrft = botra Njeta botrit =

Bernas XIV. 26.

Nekoč je živel boter Žuan. Tedaj so kopali vrt. Tedaj so volk, lisica in zajec lepo imeli
panj medu. Tedaj so rekli: "Ko bomo končali kopati, bomo šli jest tisti panj medu, tisti med."
In nekega dne je lisica zbežala in šla jest med in potem je lepo šla nazaj na delo. Vrnila se
je, tedaj je rekla lisica: "Jezus, pomagaj, botra Njeta me kliče za botro =

C'era una volta compare Giovanni [lett. Zuan]. Stavano zappando !'orto. Allora illupo,
la volpe ela lepre avevano un bel [lett. bellamente] favo di miele. Allora dissero: "Quando
avremo terminato di zappare, andremo a mangiare quel favo di miele, quel miele." Ed un
giorno la volpe scappb e andb a mangiare il miele. Poi tomo [allavoro]. La volpe fece ritor-
no e poi disse: "Gesli, aiutami, comare Agnese [lett. Gneta] mi chiama a fare da madrina
di battesimo =

118
18

~"l~" ~~ /~. ~ ~ /u ~ . /u./?'~4;",o / ~t??-


/
;+. ~ .... • ,/~ ",/ / fl/
~t:J/ / ,/-'b'JI'/N:I'P / /J'~;' b / ?~ /?:'t'/4:, - -

4; :!"ht';-. t:A'~ .P.n- '7-t" /~ //Xt_ ·,/~~~;' ~

~/;:et-/~ J'~//j;/r -47?~ v'J?'"~;J~ ~-


". ...
/'ff// //e ..,//'
./'/d.
/
>?'u.f.ry,.
/
(f;?,.C / AVPYft/~
/
.".,",-

.-to/~ dK~/ . /d&_ , ~.///~" ~;k;"'/'~~-

119
18
= dcirzat na karst. Ant(Jda je = darzat na karst. "Antada je
letj_ela j jest met, na mest }iti bo- letiela jest med, namest iti bo-
trii. Je storld tiste za yušt. An- trii. Je nardila tiste za gušt. Po-
tiida je piiršld naz'ii.i J j6u b6- tie je paršla nazaj. Je jou bo tar
tcer žwq ku6 sta mu = ka sta Žuan: "Kuo sta mu die/ ime?
mu tuoz/i jfmre. antada j jala: Kajšnu ime ji sta luožli?" An-
srJ.edqiic za w6} ki ra J Sfli.edla lada je jala: 'Sriednjac, " zauoj
pu. Antada j jala nazaj me kli- ki gajesniedlapu. Antadajeja-
če botra ~za botrft Antada j le- la: "Nazaj me kliče botra Njeta
tj_ela nazaj }jest mcfft je pciršld botrit." Antada je letiela nazaj
nazaj. Je j6u b6tcir žw4, kJ.!6 jest med. Je paršla nazaj. Je jou
sta = ka sta mu lu6zli jimre. bo tar Žuan: "Kuo sta = ka sta
Postiiry6uqiik (k je postcir- mu luožli ime?" "Postargaun-
jak" (ki je postar-

Bernas XIV. 26

držat h krstu." Potem je tekla jest, namesto da bi šla botrov at. To je naredila z užitkom.
Potem je prišla nazaj. Boter Žuan je rekel: "Kako, kakšno ime ste mu dali?" Tedaj je rekla:
"Srednjac," ker ga je po jedla polovico. Tedaj je rekla: "Botra Nj eta me zopet kliče, naj
grem za botro." Tedaj je tekla spet jest med. [Ko] je prišla nazaj, je boter žuan rekel: "Ka-
tero ime ste mu dali?" "Postrgounjak,"

a tenere a battesimo." Poi corse a mangiare il miele, invece di andare a fare da madrina.
Aveva agito cosi per il suo piacere. Poi tomo indietro. Compare Giovanni chiese: ''Che no-
megli avete messo? Come lo avete chiamato?" Allora rispose: "Mezzano," poiche ne aveva
mangi ato metil. Poi disse: "Co mare Agnese mi chiama ancora a far da madrina." Cosi corse
nuovamente a mangiare il miele. Fece ritorno. Compare Giovanni chiese: "Che nome gli avete
messo?" "Raschione,"

120
18
~-·-,-· -· -·"--·--~-
.. :.~--"'~_ _
,._ _ _ _
. - .. -;;z.............._...,;_;
...... ~-
. ...... .g;,....,.,,k.
,., .__

. . .
~hJr-4: , /tJ:F -'d /wr-: +.G,;;~ /6 ",~-

v~ ?;~.~ef//;,~ ~~;. h~" ~d;

r/4._ ~H:. =- ~CL" .:r~ H?M.. 41?;_~ /J"'.?N~

"
~"~,#Il.:"· /. /J.?~ .. .".~,9u )"4.,

fit. ~d.l'i · ?He. #4;.~ ~%~ ?.P~ ~­

~y... ~#;;;;:k:/. ~1;4._. ~g~~/))/J!:--


-·"~ • 1' ., _V/.,. -'. ~"" .r //
-?hPI"' · /e,.- /'A:!JY.//4..,., · Hd.l~ .. c/~ /dk-- P-:
,
,;.;., k1; ~, //?i' :: ~~ ~ ""~ 4:~:-

....... ~ ·.. - -
.1*/~U'
.... .
121
18
rata) ce rec, k je post&rydla vas gala), če reč, ki je postargala vas
met. Antd su š/f, su kompb1 dtu med. Anta su šli, su komplil atu
krop'lit vdert. Antiidd su se po- kopat vart. Antada su se pu bral
brli/ wsi trje Tn šl{j jest mit. An- usi trije an su šli jest med. An-
td 1Jiesu najdli nič. an td su j'lil, tada niesu ušajal nič. Antada su
duo raj SYJi.edu met? ja/: "Duoj sniedu med?" Anta-
Antd su j'lil: purojdTmu wsi trje da su ja/: "Puojdimu spat usi
spat kfipe, tfst ki se poserje prJ.it trije kupe. Tist ki se poserje
tu pastieju, antadd t{zd ra je pried ču pastieju, tist je sniedu
STJi..edu. med. ,, Antada lesica je ustala
Antadd lesfca je ustala zruoda, zguoda an je šla če h zejcu srat
4 jT šla, ce h zejcu = h zejčicu an sej posrala = usrala
srat q. s6 je posrdla = usrdla ce
h 1J6mu =

Bernas XIV. 26.-27

to pomeni, da je postrgala ves med. Potem so šli in so končali kopati vrt. Potem so se vsi
trije pobrali in šli jest med. Takrat niso nič našli. Tedaj so rekli: "Kdo je snedel med?" Po-
tem so rekli: "Pojdimo spat vsi trije skupaj: kdor se bo prej podelal v posteljo, ta ga je sne-
del." Takrat je lisica vstala zgodaj in šla srat k zajcu= k zajčku in se podelala pri njem.

significa che ha raschiato tutto il miele. Poi se ne andarono e terminarono di zappare !'orto.
Poi tutti e tre presero e andarono a mangiare il miele. E non trovarono nulla. Quindi si chie-
sero: "Chi ha mangiato il miele?" Poi dissero: "Andiamo a dormire tutti e tre insieme: chi
fara prima i propri bisogni nelletto, quello lo ha mangiato." Allora la vol pe si alzo di buo-
n'ora e ando a fare i bisogni dalla parte della lepre = del leprotto, e li fece vicino a Jui.

122
18

"' , ; ~~
. . ',/flflt{rr,i;/ . ~t: · ;;L: • .-'
'"?e- .e.-
v~
v/-"'
.//k //~/ · .·.

?!'~2{.· /;u;.."'. ~;~ -


• ./?]
~t'tli".ec_

123
18
= ta h 'TJemzi. Antiida te drris su če h njemu. Antada te druz su
se zbudil antada su najdll ta pret se zbudil an su ušafal drek če
zejčicq = zejcq drek (dr6k) An- pred zejcan. Antada su ga tie/
ta su ya tj,el ušajat je leteu, y6 ušajat. Je leteu go na host. An-
prohlfst. Antd su letj,il za 'TJ( ya· lada su letiel za njin an ga niesu
"'esu moylf ušlifat. Aya! tadaje mogli ušajat. Aga! Antadaje šu
šzi yo = yu y6rnicu -je nu jlmre go h Gorniču (17) - je nu ime
-je bfu šl.(oštiir-Antada, kar su -je bu šuoštar. Antada, kar su
šli kosit, je šzi botcer Žwtj po bli- šli kosit, je šu botar Žuan po bo-
te, je padu nlft iinta jlh je obli te, je padu not, antada jih je
an taj tdmfu. Su ya začul= čzil obu, antada je tampu. Su ga čut
yaspodarl, szi pceršlf, atu su ya gaspodarji, su paršli atu an su ga
uje/l. An lesfca ujel. An lesica

Bernas XIV. 27.

Potem so se drugi zbudili in so našli blato pred zajčkom = zajcem. Tedaj so ga hoteli uloviti,
a on je stekel v gozd. Tedaj so tekli za njim, a ga niso mogli uloviti. Aha! Tedaj je šel [gor]
e
h Gorniču 7) -to je ime- [kr] je bil čevljar. Ko so šli [Gorničevr] kosit, je šel boter Žuan
po škornje, je vdrl noter [v delavnico], potem jih je obul in je coklal. Začuli so ga gospodar-
ji, prišli tja in ga ujeli. In lisica

Poi gli altri si svegliarono e trovarono i bisogni davanti alleprotto = alia lepre. Allora volle-
ro afferrarla, ma lei corse nel bosco. Le si precipitarono dietro, ma non poterono acchiap-
e
parla. Aha! Allora ando [su] da Gornič 7) - e un nome - [che] era un calzolaio. Poi,
quando [i Gorničj andarono a pranzare, compare Giovanni ando a prendere gli stivali, irrom-
pendo [neila calzoleria], poi li calzo e si mise a zoccolare. 1 padroni lo udirono, accorsero
e lo presero. E la volpe

17. Zelo verjetno gre za družino Costaperaria (vulgo Gornič), katere potomec še živi v vasici Vrh v občini Podbonesec.

17. Con ogni probabilita il riferimento riguarda la famiglia Costaperaria (soprannominata "Gornič"), un cui discen-
dente risiede tuttora nel paesino di Spignon (Pulfero).

124
.. .....
~ ~,............"._. :,:,:~,,,.,,___,.__. _____________ ~
18
~:~,=~

'j

~ S!tl
/

~ k/ ?l ?~~~. ,, ~&?~ ~ ,;;,;; ,;'4.,

v~" ;/a-~;L e?.N~P'~, t?'.&c- ".,~;;:;4,.• ~~nT'


1

/"- ?j;2 P/;ju/ ·/b, yj,~;_,. ,f"P~~ ~J":r.


t
'
.,
~~/ /; ~~z ~l!l. ;?//d.. /4',.. .4ft: Ahr.4:
P./_~r: vfra~ /h/~ /(z, pi';,;/P-y'K:/P;_

-;il .1./" / / / /'


--I'N «.v/f /t:! ~"k//~ /d/JH- ;H.t?z!- ')
'
p';~"' //~ /e,:' tJ?~ dn ~ / . ~M../k-, ·

uf!/h- -~/.1~;~= c#;'/d~P?;,;.~/ t?'~~

125
18
je skočm7a ce u v{ntulu - t{ste k je skočni/o ču vintulu - tiste, ki
se drerzf mlika nlit za pu lentu k se darži not moku za pulentu, ki
se drerz{ kr6h antadd b6trlya se darži kroh -, antada botra
Žwdna su stukll. Žuana su stukli. Je paršu kle bo-
Je preršu t14 b6toer = b6tar tar Žuan an tada je teku. Je
žwan an taj teku. Je sk6čnila = skočni/o uoz vintule lesica, je za-
skročm7a w6n z v{ntule lesfca, je čela jokat, antada je paršla če h
začela jokift antd j preršla td h botru Žuanu, antada je jala:
b6trlmu Žwdnu antadd j jala, "San buna, su me stukli. ,, An.-
sem brina, su me stukll. An td j tada je jala: "Nesi me, na mo-
jala nesf me, na m6rj hodft. An- rin hodit. ,, Antada juj zadeu
toda juj zadiu y6r na rame - q gor na rame - an juj
juj

Bernas XIV. 27.-28

je skočila v "vintulo" [nečke] - tisto, kjer se hrani moka za polento, kjer se hrani kruh
- , potem so premlatili botra Žuana. Boter Žuan je prišel sem in je tekel. Lisica je skočila
iz nečk in začela jokati; tedaj je prišla k botru Žuanu in potem je rekla: "Bolna sem, pretepli
so me." In potem je rekla: "Nesi me, ne morem hoditi." Potem jo je del na rame in jo

balzo neila madia- quella dove si tiene la farina per la polenta, dove si tiene il pane -, quin-
di batterono compare Giovanni. Arrivo qui compare Giovanni, anch'egli di corsa. La volpe
balzo fuori dalla madia, comincio a piangere, poi venne da com pare Giovanni e disse: ''Sono
malata, non posso camminare." Allora egli la mise sulla schiena e la

126
___ ___ ________
_, .__,_ ~ --------
18

/~ /hl~~ ;~ 4 •;tr:~~~- ,#f/2;,


..?
71
~i
ve;.
--,..:-:.,_"~ . "
c:"k-....-..
. -... 4.~
;r,rr...-;r4,..
/
:tl".?.ii/"'
, _//
:~'_~ /kFN?-

, . /

,?'~d. ..~~~ ~A.. _""t~;4:·.

<:fi~~-;: ?f" #;~.;:/;/j~ ,?'.;r;~


Alt- ~ hJ.~ .ft ,-h;;.,,.,~ ". /Jfu~?".,/6_

Nt?~ ~ #:;,~4-- k,;fttt-, /~" .l'.qc:;r~/ -


,~;,-;. v~a: /·;:#~;../~ ~_, ;( ~%/~

127
18
nesu. Antiida jT hodl1a ywon1a nesu. Antada je hodila an guo-
te brin teya zdravTya nos. Ta jT rila: "Te bun te zdravega nos. "
jou: ki yworfš? Antada j jala: Antada je jou: "Ka guariš?"
bledi od bol).ezne, na vJ.~ , ki Antada je jala: " ..... od bo/iez-
ywor(. Su šli do po ni = dni pot, ne, na vien, ka guarin. " Su šli
su najdli am počou. Je sjala hi- do po ni pot an su ušajal an po-
na. Antadaj jou botrer Žwq: ve- čou. Je sijala/svetila luna. An-
bteukmu tole wodo, najdTmzi lada je jou botar Žuan: "Ve-
ser, k se vfd dol na dne. Genta bleukimu tolu uodu, ušafamo
su začel bteukat. Antada lesica ser, ki se vide dol na dne. "An-
je dJ.eliila fentu bteukat. 6ntada lada su začel bleukat. Antada /e-
su vebleukal nu ma/u, j jala le- sica je die/ala fentu bleukat. An-
sica pzijmu tada su vebleukal nu malu. Je
jala lesica: "Gremo

Bernas XIV. 28

nesel.· Tedaj je hodila in govorila: "Bolni zdravega nosi." On ji je rekel: "Kaj praviš?" Te-
daj je rekla: "Bledem zaradi bolezni, ne vem, kaj pravim." Hodila sta po poti in prišla do
mlake. Sijala je luna. Tedaj je boter Žuan rekel: "Polokajva to vodo in našla bova sir, ki
ga vidiva [dol] na dnu." Potem sta začela lokati. Tedaj se je lisica delala, kakor da loka.
Tedaj sta jo malo polokala. Lisica je rekla: "Pojdiva in ·

trasporto. Camminava e diceva: "Il malato porta il sano." Egli chiese: "Che stai dicendo?"
Allora lei rispose: "Vaneggio dalla malattia, non so quel che dico." Procedevano lungo la
strada, [quando] trovarono una pozzanghera. La luna risplendeva. Allora compare Giovan-
ni disse: "Lappiamo quest'acqua, troveremo il formaggio che si vede giu, sul fondo." Cosi
cominciarono a lappare. Bevvero un po'. La volpe disse: "Andiamo

128
18
- ...... - -- *'

~ ,/ /"'
V"'c.. ~t!?~ 1""'4""~ .
/' v / /
~4/ ?.4/4 .' Vt'I'//N-

a;/4/. v?l/fY~;;d/ ~.//:.L?- /e ~;.~~


/ //. / / ...L- /' / ,/'
/"H~ p/f'vhr 6/?/d~.tL vk.. ;rf/~~-

~/ • "/ "'/ /_ "' .1",


,;tli /iYoc.. ?"hl?/t<- ", / /;/4.- ?"t"'//r.fL /"~"'~

~~

12 9
18
presklikat nu pr~esaku. Tada su preskakat nu priesaku. " Tada
šlf presklikat je preskočm1a ta su šli preskakat. Je preskočnila
prerva lesfca. Ampotte je pre- ta parva lesica. Potada je pre-
skočmi vfik. Anta su šlf nazaj skočnu vuk. Antada su šli nazaj
bteukat, su vebleukal. Su šl{ na- bleukat, su vebleukal. Su šli na-
zaj presklikat fl čok - q kos hlo- zaj preskakat an čok - an kos
da špfkast. Antada je preskoč­ hloda špikan. Antada je pre-
m1a lesz'ca. Je škočnti vtik, sej skočni/o lesica. Je skočnu vuk,
nastaknti, je jou: pomajte me. se je nastaknu an je jou: "Po-
Je šla gor nlirJ = ror nliq, ra j6 majta me!" Je šla gor nanj, ga
tjličila not na mest mu pomlit je tjačla nam est ki mu po mat iti
w? jrtf. An ta je preršti q" urq. J uon. Antada je paršu an uran.
jala lesfca: Je jala lesica:

Bernas XIV. 28.

preskoči važivo mejo." Tedaj sta šla preskakovaL Prva je preskočila lisica. Potem je presko-
čilvolk. Potem sta šla spet lokat [vodo] in vse polokala. Spet sta šla preskakovat štor -
kos špičastega hloda. - Tedaj je preskočila lisica. Skočil je [tud1l volk, a se je nataknil [na
hlod] in rekel: "Pomagajte mi!" Lisica je šla nanj, ga je tlačila noter, namesto da bi mu
pomagala priti ven. Potem je prišel vran. Lisica je rekla:

a sai tare una siepe." Allora andarono a saltare. La vol pe salto per pima. Poi salto illupo.
Poi tornarono a lappare, bevvero tutto. Tornarono indietro a saltare un ceppo - un pezzo
di legno appuntito -. Allora salto la volpe. Salto illupo e si infilzo. Gridava [lett. diceva]:
"Aiutami!" Qualla monto su di lui, lo caccio in giu invece di aiutarlo a scendere [lett. usci-
re]. Poi arrivo un corvo. La volpe disse:

130
/r.-d.if~ #.t<.. ,!WŽ;;J;~~. ~~ ""-'<..
v%/ /'~~'./~4-:)dr- /i:-'?rN~G't"n~ -d: ·
· /~/PL ;?,.,//~. . v1f1",..",)tt#d//e. /rr-../,r,.,.#«.:.;

p-p--j'.c#/Jf~ P"'~ ~/t/ /?L~o/· ~~A"4~-


/ ... .,.. . ,... . . /
e/k. rt'IJ%«/2:?/ . .t4_ /;{" -",.;r.~~"'r./#,-:_
· . . . .

_/;;,r- 1 r~~- < P: ;;~~?4L rfo;~~·


~/J9~ /~ 7"'~'//PrH/~ ~/~hL /
.."'/ / // ·/ ~ .."L., / ', - .
J'KPL"#~ #k~" .:/'4t- )/ " 9'?0//.r:?/.Hk..._, /e_...,
./ / b -~--~
/"a.. : /t:Ph?"'/7/f /ft~ (:/· ~ . J7t:L /Pr /?r_::./

131
18
ptijte dol, van dtj am boh, če m6 "Pujte dol, van dan an boh, če
navadltefiirfofi.it. Ja, j jou An- me navadite sporletat/sfarfo-
lada je šlci yor na r~p mu, ta je liet. " "Ja," je jou. Antada mu
začeu fcirfofi.it. J 6 jou - se j6 je šla gor na rep, antada je za-
oytednu nazaj, a znaš j jou. Ne, čeu spor/etat. Je jou - sej
j 6 jala, samuo rc2p nu mcercu oglednu nazaj- "A znaš?" je
me rfz{ze = se rane = se yfbje. jou. "Ne;'- je jala- "samuo
Antci je fcirfoteu - je kontinii rep se giba = se gane nu marc. "
fcirfolj,it. An ta sl je oytednu na- Antada je sfarfolieu -je kon-
zci.i; j6 jou: al znliš. Ja, j6 jala tinu sfarfoliet. Antada sej ogled-
lesfca. Juj ptistu, je leti...ela =je nu nazaj. Je jou: "Al znaš?"
padla dol je začela weklit "Ja," je jala lesica. Juj pustu,
je letiela = je padla dol, je za-
čela uekat:

Bernas XIV. 28.-29.

"Pridite dol, dala vam bom boh, če me naučite leteti." "Seveda," je rekel. Tedaj mu je šla
lisica [gor] na rep in vran je začel leteti. Rekel je, ko se je ozrl nazaj: "Ali znaš?" je rekel.
"Ne," je rekla, "samo z repom nekoliko migam = nekoliko gibam." Tedaj je letel, je na-
daljeval leteti. Potem se je ozrl nazaj; rekel je: "Ali znaš?" "Ja," je rekla lisica. Spustil jo
je in lisica je letela = je padala dol, je začela kričati:

"V enite giu, vi daro una falda di lardo, se mi insegnerete a volare." "Si," disse [/wl Allora
[la vo/pe] gli sali sulla coda e Jui comincio a volare. Si guardo indietro [e]: "Forse sai [gia
vo/are]?" disse [il corvo]. "No," rispose [lett. disse] [/etl, "soltanto la coda mi si muove =
si agi ta un po'." Allora [lutl volava, continuo a volare. Poi si vo!to a guardare indietro e
chiese: "Forse sai [gia vo/are]?" "Si," disse la volpe. [Il corvo]la lascio ed essa prese il voJo
= cadde giu, comincio a gridare:

132
18
• 11

~ / "'// / /
c.4'"H~/~ /~ .#a., / ' ' Ha:.. r~ ~."

//i//e: "d;~ ~~/f~ / '/,:_.-:


ve"' /;r r~~~ -?1/d.t;/_, tl ~na/ /,.
1 / ~/ ., 1~ / .,.,..
/~«.-. . . e / / /;. ~ ." c/dh?.f'P r~ ~

,.... / / /' .:"


~~rt<,_ -?"??~ ?JI?/ .)l"'t!_ -=- e/~ /AH~ ~ /~ / / -

~~ . tA"n~ /~//tWp#:_ - /~" h~d:_


_/ . . v '~ ..-o 7fL / v . / ~ ..~:.1
??4.. ~~/f,;.? . ~/~ ,;// /e ~/t'PH/.<-

.tl(". • • / - ~ J"' ~/ .
#dJ'o/ ./ . /6/&?k..- .· .o/ ~h~ . (/'i:L / /~
· .~ /. / . ~ ,. /-;... • L . :JIIf:/./
/tl/11....- --r.!',I?E"t:L , (/ ~ / /v///c- / /~!!.. '";;"''*/.IL.•
/ .

:;/e/'~~ _'?,2 /~;. ;~;'~ v~.;;T--

~JI. - y
--~"""""'·w·i-*''"lli~.~-'"..~--....,~~ :~ _..".. ~~~,;;:"m·*b)t tw .. S&K" -3! .-l t\i... M:8ii4li1!M!!jJ!Jl.. - ~~

133
18
var se, duj m"ifš, ki sada m&rtu "Var se, duj mož, ki sada mar-
boš. Je padla dol na čep - q kos tu boš. " Je padla dol na čep -
hliida, ki stoji wo( z zemje nu an kos hloda, ki stoji ~oz zemje
m&rc = m&rcu sej ubjla. An- nu marc. Se je ubila. Antada je
lada je začeu wekat wrq je jou: začeu uekat. Uranjejou: "Ogo!
o yo! jiman dva bohti At= titu Iman dva boha!'' Atu je kom-
je komplt1a lesfca am botrer plila lesica an botar Žuan =
žwq=viik. =vuk.

Bernas XIV. 29

"Varuj se, divji mož, ker zdaj mrtev boš." Padla je[dol]na čep/parobek - kos hloda, ki
štrli malce iz zemlje- in se ubila. Tedaj je vran začel kričati in Ue] rekel: "Oho! Imam dva
boha!"
Tu sta končala lisica in boter žuan = volk.

"Scansati, uomo selvatico, che ora sarai morto." Cadde [giu] su un ciocco- un pezzo di
tronco che sporge un po' dal terreno -, si uccise. Allora il corvo comincio agri dare [ej disse:
"Oho! Ho due falde di lardo!"
Qui finirono la volpe e compare Giovanni = il !upo.

134
18

~?- cft /~4- ?P'/ h~ ~


< - -1 hJ

;1/f,--)~:... .,t, /v'~~/. ·Nt' ~· J'~b ~~

\ .

- . ~Ji
~- · _ ./

135
19
1krat je bfu ~ rtbic je hodu noe Ankrat je biu an ribar, ki je ho-
lovit ce u muorje. Tei je vceryu du ribe lovit ču muorje. Antaje
ce u muorje mrjezu; tei j ušcifu vargu ču muorje mriežu. Anta-
4
neya raka. je bfu buoziic. Tei daje ušafu nega raka. Anje biu
je šli k/feat mroze, df su mu yci buožac. An ta je šu klicat može,
pomil! wor veu!J.ic. An ,
tei su ya
,
de su mu poma/ ga veulieč uon.
veu!J.ek/T ti su yci pe)iil ce u vas. Anta su ga veuliekli an su ga pe-
Antadci mo~e su stu6r/T narest ja/ ču vas. Antada moije su
nu bare/u. An tei ya ji wozu ce po stuorli narest nu barelu an gaj
rfzjeste. uozu če po mieste. Antada su
A ntada (yci j pciršlci) -je bfu am mu dajal usak po dva
moš, su mu dajal wscik pro dva

Bernas XIV. 31.-32

Nekoč je živel ribič, ki je hodil ribe lovit v morje. On je vrgel mrežo v morje in je ujel
raka. Bil je ubožec. Šel je klicat može, da so mu ga pomagali izvleči ven. Potem so ga izvlekli
in so ga peljali v vas. Tedaj so možje dali narediti nosila. Potem ga je [ribič] vozil po mestu.
Tedaj [... ) so mu dajali [ribiču] vsak po dva

C'era una volta un pescatore che andava a pescare nel mare. Questi getto in mare la rete
e pesco (lett. trovo) un granchio. Ed [egli] era povero. Allora ando a chiamare degli uomini
che lo aiutarono a tirare fuori il granchio. Cosi lo estrassero e lo portarono in paese. Poi
gli uomini fecero costruire una portantina. Cosi [i/ pescatore] lo portava in giro per la citta.
Poi [... ] [a quest1 uomo [ = al pescatore] ognuno dava due

136
_____ _._,_, ___________ __
........_ ,_________ 19

/ n / / ~" ,
~~ / ;?? ._/..(c::_ ~k. /~ /''"aL' .1Vf .t'/I"P-

/j;{< A 4/ t/k /4:. v~~j,4.; 1' ~<~t.

/~ ~?;,-L c;~"k- uu;·. e#.n~#~ ~~;(


v""- "(/'/;;t:Jr~u
.....
HArt':r- ",~
-
-tl'irt!!'Z. v'I'H-

..
Ktl""..l/. - S~

137
19
siida. Anta jl p&ršlti na yospa suda. Antada je parš/a na go-
kraj6va he{, antada je prašala spa, krajova šči, antada je pra-
ait, nej ya kiip. Antada ya ji kii- šala tat, de ga ukupe. Antada
pu, an ta mu j nosl1a 'T}im&r ona gaj kupu, antada mu je nosila
jjest. Antada ju j biu preyworiu nimar ona jest. Antada je biu
6ntada je j6u: prid~ <pride> q preguoru an je jou: "Jutre pri-
f.i.ep mor6s jfitre, an taj j6u: na de an liep moros. "An ta je jou:
sturoj ya wzit. Te drziy dq je "Na stuoj ga uzet. " Drug dan
p&ršzi, antti su ra jl siliT, anta je paršu, an ta su ga si/li, antada
ona ya 'T}e tj,ela. Antada mu j ona nie ga tiela. Antada mu je
p&rneslti nazaj jjest, raku j j6u, parnesla nazaj jest, raku. Je jou:
jzitre pride an drzih, bzij fj,ip, an "Jutre pride an drug buj liep, an
tisteya tistega

Bernas XIV. 32.

novca. Potem je prišla gospa, kraljeva hči, je prosila očeta, naj ga kupi. Potem ga je kupil
in mu je vedno ona nosila jest. Tedaj jo je nagovoril in je rekel: "Jutri bo prišel lep snubec."
Potem je rekel: "Ne jemlji ga." Naslednji dan je prišel in so ga ji silili, pa ona ga ni hotela.
Potem mu je zopet prinesla jest, raku. Rekel je: "Jutri bo prišel drugi, lepši: tudi tistega

soldi. Poi venne una signora, figlia del re, e prego il padre di comperarlo. Allora egli lo com-
pero; poi gli portava da mangiare sempre lei. Allora le rivolse la parola e disse: "Domani
verni un bell'amoroso." Poi disse: "Non devi prenderlo." Il giorno dopo venne [/'amoro-
so], allora glielo volevano imporre, ma lei non voleva. Poi gli porto di nuovo da mangiare,
al granchio. Questo disse: "Domani verra un altro pili bello: neppure quello

138
19

?/}
. ,.,L /'?4.,..;
_...-:; A ;:,1'/ • .., .v v// "1 /' '
VA'/~. ~..h.ra. /4- 7'~/,t,t.,.

L. • "" / ,.;/' ~ / • /' .... ~ .J;.,/


'~"'~~P'A- hi"~/ i!r)An~~ /_e /'.r.e;"/.tt....~

~~/L ,~ . e#HM~,/;L/~~ ~~,·


. 1
1 /
&'H~ ,- /,'Nt7f/~~ ;"~.:.,~ t:'H~/)~

J~;k./le. /. /~ )"..?V,n-1.. 6$-

."t/ r -~/. . / ; •
41/l.., V"k /d.-/;- ,-'/,KJ?~ dA'k IPHA. /~

!'~ ~~. c/?,.,h#L ~u / /ar;".H"/4: ..


, / / /' .

~dro/· /)ti'/; ;Y;I~H:- / '/bk-~ //;/1;~/P::.


.~ ~/
PP;/ . ...,/?,. _&?.;z.
v ..........., *· / / // y / 'J114V
-:?)e lJI;,. "..,...~, //.//~~
. .

139
19
nre sturoJ wzit (re); rec ( = recO na stuoj uzet. Rec: nečin druze-
necf druzlya, ku raka. Druy dtj ga ku raka.,, Drug danje paršu
je preršu an driih. CRntada su JI an drug. Antada su ji si/li an ti-
smo sflll an tistlya = 6ya- Antd stega. Antada ga nie tiela. An-
ya 'fJie tjlla. Antada su ju kriya/. lada su ju kregal. An se je jo-
An se JI jokala, je biha <bt1a> kala, je bila odgnala an tistega.
odyna/a an tist6ya. Antada j ne- Antada je nesla nazaj jest raku.
sta nazaj )jest raku. Antada Antada drug dan je jou: "Jutre
drziy dqJ Jou: )utre pride q te buJ pride an buj liep, an tistega boš
lJ..ep, an t[steya boš muorla muorla uzet. ,, Drug danje par-
wzlkt. Ta druy dq)e pceršu. An- šu an drug. Antada ga nie tiela.
tada ya "'Jl tj_ela je ywon1a Je guarila:

Bernas XIV. 32.-33

ne smeš vzeti. Reci: nočem drugega kot raka." Drugi dan je prišel drugi. Tedaj so ji silili
tudi tistega, ona pa ga ni hotela. Zato so jo kregali. Jokala se je in odgnala tudi tistega. Po-
tem je zopet nesla jest raku. Drugi dan je rekel: "Jutri bo prišel še lepši, in tistega boš morala
vzeti." Drugi dan je prišel. Tedaj ga ni hotela, je govorila:

dovrai prendere. Di': non voglio nessun altro che il granchio." Il giorno seguente venne !'al-
tro. Cosi volevano imporle anche quello, ma lei non lo voleva. Allora la rimproverarono.
E lei pianse e caccio anche quello. Poi porto di nuovo da mangiare al granchio. [Allora] il
giorno dopo esso disse: "Domani verni uno ancora piu bello e quello dovrai prenderlo."
Il giorno dopo egli venne. Ma lei non voleva [e] diceva:

140
19
hS' WI .J.. & L ·· 1 .. [!liU · ··.·. ···· !'!l&I ..... 1'

~At -::f~ V.l't'z. /~~ . ??': ~~L/~


t'f ;;>,-u;~tt-/ A~ ;p~.tl-~ ~~ ~"
·" .. / ......-., ..:" c;.. , /
~ ~~4 .,;~. ,",..~.L. . e?'.wg;~ _.,.~t.

/~., ./h?t? ~/~· ~ ;t:{~r.( ;;. r-~­

~~· //A j/t(~, ~;~ . ~~/~ t?'~

/~ rr?4L . .~ ': /;,., /l?/-d~/~


-t/f;a_ #?-Hd,a ~ #:;4?~- . ~/{;JI.:
, ./ / "'· • • /)IL ..,.~ .J. .""._ . J /
/ ~?t"r//4..- H#f/1~ //tY~ ::Y8,r4:_. ~;~~

u~ ~,//;,L ../~z /'~/:>~y ~ N/


~· / 4;.· d~
.,."- / ~.:-~~
, ~/• ???Ul?~
,.., ~-

/ '·' e-o. .·· .. / / . /


N.t~ \.h ..R,..-y .~· ~ /'~/~. ~-
JJjf;/L;1~/ /"It/ti_ /8 /K~,./~-
?

~~J
::::<::_.-.

~- ... -;--iti ~- . ,.::_. 'J . ::':.:l~


ki~;/1.1'.. - .13
. . . ,... _· . . . ·-· . . . . . ·- .;.;,;

141
19
necf drzizeya ku rlika. Antadti "Nečin druzega ku raka." An-
su ji sfl['{ an 'YJe tj_e/a za nič. lada su ju si/li an nie tiela za nič.
,Ntti = antadti su ju tJ.el ubuft = Antada su ju tie/ ubuit. Antada
= ubziit. Antadti yti je mu6r/a ga je muorla poročil. Antada
poročft. Antadti rak je leteu je rak je leteu, je uteku. Antadaje
uteku. Antadti je bl1a za/ostna bila žalostna an nie tiela nič gua-
an u<anu>'YJie tj_ela nič yworft. rit. Antada su ju die/ tu an ar-
Antadti su ju tuoz/'{ tu n armtir mar g/azu. Antada su se hodil
yllizu. Antadti su se hodft brit td brit tah njin. Antada su ja/ usak
h 'YJf. Antadti su povJ.edal wsdk nu prafcu. Potada je paršu an
nu prlivcu. Potte je preršzi an mušast = norac, za se iti brit.
mušast = norac za jlt{ se br{t yti Ga je pošju njega
j pošjzi 'YJeyti

Bern as XIV. 33.

"Nočem drugega kot raka." Potem so ji ga silili in ga ni hotela za nobeno ceno [db. za nič].
Tedaj so jo hoteli ubiti. Zato se je morala [z njim] poročiti. Potem je rak tekel, je ušel. Po-
tem je bila žalostna in ni hotela nič govoriti. Potem so jo deli v stekleno omaro. Potem so
se hodili brit k njej. Tedaj je vsak povedal po eno pravljico. Potem je prišel norec, da bi
se obril: poslal ga je njegov

"Non voglio nessun altro che il granchio." Allora glielo volevano imporre, ma lei non lo
voleva affatto. Percio la volevano uccidere. Quindi dovette sposarlo. Poi il granchio corse
[via], scappo. Percio ella era triste e non voleva piu parlare. Allora la misero in una vetrina
[lett. in un armadio di vetro]. Allora andavano da lei per radersi, e ognuno raccontava una
fiaba. Poi venne a farsi radere uno sciocco = un matto: lo aveva mandato suo

142
19

t;' ;_. /
.1'4:.- ''- tfh";!'H4W'" ;r/fl//'k . JN~4..- ".ec_
/'
/'

/ / 4..,"'/ ./ 1 ....,A'" / _", A ~ · /


~~ ?/,?11'/-lf k t:')i?/ /eG ~ ;f'/ . VYh.'A"/4.

V"'H- ?1/1~;~~ ""'./"A' ??~ /''~~ ~ ~


-.t..// . / v .... / . "" ~ '
/"~ /t!- /4'.!.?(/~ ~ ~N./~.? • -?'?d.I""AC
·:t. '

143
19
tlfta. Antadd je šu (tata) mu j oča. Antada (oča) je šu, mu je
wi?ryu nu skuorju kruha temu vargu nu škorju kruha temu
mušastemu. Je leteu du nujtimu mušastemu. Je leteu du nu ja-
b?. je p&ršu d6 h nr zen i. An tf- mu, ben, je paršu doh ni ženi.
sta zend j jala: ki hodiš tie tode, An tista žena je jala: "Ki hodiš
lb prfdeju beštje, te snedo. Td je tie tode, ki prideju bestje an te
skrfla tun = t~ armtir. Tadd je snedo?" Ga je skrila tu an ar-
bfu pokr}en nu mcerc tel = t{st mar. Antada je biu poknjen nu
armdr. Antadd je y!edu sku6z6 malu tel armar. Antada su par-
t{st armdr. An td su p&ršlf wsd- šle usake sorte bestje, su paršli
ke s6rte beštje su p&ršlf nd ko- na kosilu, su vargli ce
sflu, su vdryli ce

Bernas XIV. 33. - 34

oče. Potem je (oče) šel [in) mu je vrgel skorjo kruha, temu bedaku. Tekel je dol v jamo,
pa je prišel k neki ženi. In tista žena je rekla: "Kaj hodiš tod: bojo prišle živali, ki te bojo
pojedle." Skrila ga je v omaro. [Tedaj) tale = tista omara je bila malo počena. Potem je
gledal skozi tisto omaro. In so prišle vsakovrstne živali; prišle so na kosilo, vrgle proč

padre. Poi [suo] (padre) ando [eJ gli getto una crosta di pane, a questo sciocco. [Lo sciocco]
corse giu in una grotta e giunse da una donna. E quella donna disse: "Perche vieni da queste
parti? Verranno delle bestie; ti mangeranno." Lo nascose in un armadio. [Allora] questo =
quell'armadio era un po' spaccato. Allora egli guardava attraverso quell'armadio. [Allora]
arrivarono bestie d'ogni specie; erano venute a pranzo. Gettarono via

144
19
,IIJCL±s IM ·.· JIJ!!!!tit& .

~)
t.!s
9/L . ~~~~ /~ ~~ (""~~./ 41:Pi#t~t<;_
, . / . / ::li!/
/ . P"~
7~ .;?k -'4'~;;?~ ?.rvA#L _,~
".,.
"ff':NP/~/ti"P?~
71'"
.(;/
z/
~
L
ft"/~~
~_".
,..A!.
r-) ,
~ /Qm~
"

; t •" c.,; v/,.......,"'/ /


-t"(' /e /Air'..t'k- "t:fl ...-2. ?'?e'"' 4*f"'H.t::-. ..

t#n. 4,!~ -1-~.n~ / /...;,~ .' h. ~-;.-


~ ~~~". /::. /-W~?~ ~~~/ k!
"
VHP~e1-. ~/ /e_, /~?"./h_
--
~;Ja_ /~ -'(JI/~ /~~~/'!...
/ ~/ /
.#.et:.
j

&~ /f;?. //,Y~4;,. ~;:,~~/ ;


/ / /
$u.P-<'..r
..., ~r drh?d4". ~~

145
19
'Y}ih koze, an su ratall lepi p]:!6- nijh kože an su rata/lepi pu obi.
oi. Te zad'Y}i je preršli rak = tist Te zadnji je paršu rak = tisti
rak. Antada je vceryu ce tfstu rak. Antadaje vargu če tistu ko-
k6zu an 6n an je ratu te narfeuš žu an on je ratu te narlieuš
p]:!6p. Am potte tist mlišast je šli puob. An potada tist mušast je
nazaj da mii; je preršli ce h 'YJera šu nazaj damu; je paršu čeh nje-
tat. Antada je uprašu tata: ka se ga oči. Antada je prašu oči: "Ka
'fli.es še obrfi? J j6u: dajte m dva se nies šele obriu?" Je jou:
slida, re de se obrf}r;. Antada mu "Damte dva suda, de se obri-
j6 d6u, j6 = je šli se obrit ce h jen. " Antada mu je dou, je šu
tisti kraj6vi hcerf. se brit če h tisti krajovi ščeri.

Bernas XIV. 34.

svoje kože in postale lepi mladeniči. Zadnji je prišel rak = tisti rak. Potem je tudi on vrgel
proč tisto kožo in je postal najlepši mladenič. Potem se je tisti norec vrnil domov; prišel je
k svojemu očetu. Tedaj [ga] je vprašal oče: "Kaj se nisi še obril?" Rekel je: "Dajte mi dva
nov ca, da se obrijem." Dal mu je in on se je šel obrit k tisti kraljevi hčeri.

la pelle e divennero dei bei giovanotti. Il granchio = quel granchio giunse per ultimo. Allora
getto via la [lett. quella] pelle ed anch'egli divento un giovanotto, il piu bello. Poi quello sciocco
tomo a casa, venne da suo padre. Allora il padre domando: "Che, non ti sei ancora raso?"
[Il fig li o] disse: "Datemi due soldi, perche mi rada." Allora [il padre] glieli di ede ed egli an-
do a radersi dalla [lett. quella] figlia del re.

146
19

.. ~
S1)

f/;,{ h~t!. / d'~ ~~ ;..'JI,"{:" +~~~:


, ... r --< ./ - ·"" • ~fl/4.
"""'?tt- . v t!! J'~L9.e.· •/~!..- /'4!1/r/kJ, ?ilfl')f =- P"/.e;.. .

. rd'..t. · a.)J1"~~ /~ er~~~ ("~//1~

.
h;,/v ~~9· . tA"~ ~'~ bf/- ~~-

.
, /: / /
·Pj/?rRf/!t..- ht~ : h- · ~ /'.!';,/ /~
./ .. /" -7"' . / ,
-tf'Pr.t:c- . v /"'~ ;.·........,
'o//4
/'}Il-
.?'h.
..-,
#P"4- tJ~~"#- ,
/

t?L.; ee ?e_. &?'L.., j/!1/:,-~ . ~?/;;)~

41'?"- / r
• ~· ,
/tJ';((:_, / / .r :/e..
' . • jj;
,....._..
.; / . ·~
_....~ di/?r/~-
/'

~
re/ / J/
/'l._ "h';.T;:

~/4'/~V/.
# / _./ /
Pr'il'//.
/

147
19
Antd sije obrfu. Antd su mujdl Antada se je obriu. Antada su
muorlš povJ.edat nu prlfvcu. An- mu }al: "Muoriš povedat nu
tadd j j6u: na? vJ.en za obedne. prafcu. "An je jou: "Na vien za
An td j }6u: Ankrat m je bfu po- nobednu." Antada je jou:
šju mu} tlfta se brit, cintadd m "Ankra.t muoj tata mej pošju
je vieryu nu sk6rju kruha. Ta- brit, antada mej vargu nu škor-
da s1leteu za 'YJ[, scem pciršu du ju kruha. Tada san leteu za njo,
nu }'timu, su hodtte wse bištje du san paršu tu nu }arnu, su hodile
u t{stu }limu, antadd mj jala nd use bestje tu tistu }arnu, antada
zend, d6 oJ.ez won. Antd m je meje jala na žena: "Biež uon!"
skr{[a tu n armlfr lU je bfu Antada mej skrila tu an armar,
piik'l}en ki je biu poknjen.

Bernas XIV. 34.

Tedaj se je obril. Potem so mu rekli: "Moraš povedati pravljico." Tedaj je rekel: "Ne poz-
nam nobene." Potem je rekel: "Nekoč me je bil [moj] oče poslal se brit, pot-em mi je vrgel
skorjo kruha. Potem sem tekel za njo, sem prišel dol v jamo. Vse živali so hodile [dol] v
tisto jamo. Ted~ mi je neka žena rekla: "Pojdi ven." Potem me je skrila v omaro, ki je
bila počena.

Allora si rase. Poi gli dissero: "Devi raccontare una fiaba." Allora egli disse: "Non ne
conosco nessuna." Poi disse: "Una vo!ta mio padre mi mando a farmi la barba e mi getto
una crosta di pane. Poi corsi dietro ad essa, arrivai giu, in una grotta. In quella grotta anda-
vano tutti gli animali. Allora una donna mi disse: "Va' fuori!" Poi mi nascose in un arma-
dio che era spaccato.

148
19
r P\ ! ... 4 • $ F - 1 . l"' uws; J}Jj-<

.
,/?... /e: t.?;".~ . ~~'fi: '""

~.«.... /4/' ?:W.!f'd;/t/" ;:l"'ef;,~.,;r- ??.At:-/rk- ,


J?· ~....., / • "/ / / /
r.e.c..- . VYHTdPd:.... / /de:.... . • h~ z«~ '11'ti!L

_./(_/_ • . . '7f'l / " ,/ .A . ,",."_


t?,)plh~. ~H/Ift...... / /P.f<- . • e#A?/r4W' ~
.
/(!..

?# /e.-
'
"'~?'JI<-. .hk r/'''i',k_.
/

/. # .'l / /
""'/ /P/L fi'J'.tt- 11'i!!A~

~r ti;·/
,_,/t",(..

#'d'JI't,. • vt/1n~ ?'H/e:; ..r~~
~ ?'e- ~"..,~ - /'
2// . ......
;Ir/ /e
JI / • .A. ..IL ,
1!1/~/T "'9~

j'-0

149
19
Antd sac ytedu skuoz'f tel armar; Antada san gledu skuoze tel ar-
antd srem videu wsdke s6rte be- mar; antada san vidu usake sort
štje. An td je preršu fl rak te nar- bestje. Antada je paršu an rak,
zadq'f.1 su vcer'Y/'f wse koze ce ki je biu te zadnji. An su vargli
an su rdtal'f lepi PJ;t61JT, f( rak je proč use kože an su rata/ lepi
biu te narliuš. Antadd j6 čula ti- puobi, an rak je biu te narbuj
sta krajo va hcfantadd je veletjl- liep. "Antada je čula tista kra-
la won z armlirja s ta = s tist6ya jova šči, antada je veletiela uoz
ylazov6ya antaddj jala: !(jis vf- armarja, s tistega g/azovega, an-
du tist6ya raka. Tel PJ.IOP j j6u tada je jala: "Kjes vidu tistega
tfst mušast sa jiman dva raka?" Tel puob, tist mušast, je
jou: "Sa iman dva

Bernas XIV. 34. - 35

Tedaj sem gledal skozi to omaro; tedaj sem videl vsakovrstne živali. Tedaj je prišel rak, prav
zadnji. In so vrgli proč vse kože in postali lepi mladeniči; in rak je bil najlepši." Potem je
[to] čula [tista] kraljeva hči, tedaj je priletela iz omare, iz tiste steklene; tedaj je rekla: "Kje
si videl tistega raka?" Ta mladenič -tisti neumni -je rekel: "Saj imam dva

Allora guardai attraverso questo armadio; cosi vidi bestie di ogni specie. Poi per ultimo
arrivo il granchio. E gettarono via tutte le pelli e divennero dei bei giovani; e il granchio era
il piu bello." Allora Ja [lett. quella] figlia del re udi [tutto questo], allora si precipito [fuori]
dall'armadio, da quell'armadio di vetro; poi disse: "Dove hai visto quel granchio?" Questo
ragazzo - quello sciocco - disse: "Ho pure due

150
19
~·-·~=·- - - -- - -

~),
~

/~ ~1--~· A ~/ . ....,. ..,. /


~r/~ 'P"./'l"i!..-. ~,.....a. /e /~/4:.....---

4 r~ ~"" ~4-?'?u~?'e-~ ~/,~ ,~,;.:.~-

.
.//-~;,;.~ ~i"' .dH~P~ /b #'t'h1<*~
1 ~ •
~~ 1' 4?-'n'?Q :;?~

/htjlf?o/~ t?H~/4'.-// /d~ .'#ic/


Z//-;k- Jf}~~ ?"~~. ~'")/~~~ /.

1/ 7'/,.C..... ."..,. ,.,L ,1' ~


/114- ~/,/'/ -;1'7'?~./P./V' ./d._ /l'h?.f.IJ't- _,.,-AL..

151
19
suda za vcim plaCift. Jest necj to- suda za van plačat." "Jest ne-
j[h slidu. Kjis vtdu ttsteya raka. čin tojih sudu. Kjes vidu tistega
Anta j jou: dole tu tole famu raka?" Antadaje jou: "San šu
srem bu bi šu am pr[deju wsak du tistu jamu an tuk pridiju
dan na kosl7u. Antadci je šld dol usakdan na kosilu. "Antada je
antada j jala wsaydan me hodl- šla dol, antada je jala tela šči
ju tte beštje na kosilu. Tada j ja- krajova = od kraja: "Skranite
la tale krajova = kraja het: me tu tel armar. "Antada ju je
skran[te me tu tel armar. Anta- skranila. An je gledala skuoze
da ju je skranfla. A ntada je yle- armar. Ampotle
dala skuozf armifr. Ampotle

Bernas XIV. 35.

novca, da vam bom plačal." "Jaz nočem tvojih novcev. Kje si videl tistega raka?" Tedaj
je rekel: "Sem šel dol v to jamo; in pridejo vsak dan na kosilo." Potem je [kralj ična] šla
dol, potem je [tista žena] rekla: "Živali mi hodijo vsak dan sem na kosilo." Tedaj je rekla
kraljeva hči = hči kralja: "Shranite me v to omaro." Tedaj jo je shranila. Potem je gledala
skozi omaro. Potem

soldi con cui pagarvi." "lonon voglio il tu o denaro. Dove hai vis to quel granchio?" Allora
egli disse: "So no andato giu in questa grotta; e vengono a pranzo ogni giorno." Allora ella
scese giu, poi [quella donna le] disse: "Le bestie [mi] vengono qui a pranzo ogni giorno."
Poi questa figlia del re disse: "Nascondetemi [lett. custoditemi] in quest'armadio." Allora
[ve] la nascose [/ett.ripose]. Lei guardava attraverso l'armadio. Poi

152
19

(/~ -ti'Lc:.. ~· <?'~ ~ ~,~~~

VvAA ?P'~ ~~ /P//~. ~//,/~

/~ ,;/It_/ ?~~ &IH~~ / /~ No/~~

4HI! ~~4- ~/ t~Zjti.- ??'~ h./r..Y.tc.- ~

v2J~//~~ ?fJ~ . rr-~-.,:r"L ;: : /",.-?:,_


./ /-' ~L ,..; v . / ~ / "
47/"".t. •• -//r~~ ?'H'e lk /;~ dr"H"'~.

~~~ /k- ~e: ,",.a.t'H~. ~JIJJ.!


/~ /~-)a,/L c?'/~b;./"' #.I'Hk ~~;4/

/(~.7.1'::'
-
·r~i...."Jt.~--~:.- ;z;;-fl·;*i:!;a ii ... ·t -,. jieitj·

153
19
je vfdela tele beštje (sku6zl) su je videla tele bestje (skuozi): su
se slačfl qsu vrery/l ce 'Y]ih klfze se slačile an su varg/e proč njih
pa su rata! lepf puolJi. An te kože an su rata/lepi puobi. An
zdd'Y]l j 6 p&r~u rak, je sljlku pu te zadnji je paršu rak, je slieku
klfze. An tadd je veletj,ela w~ z pu kože. Antada je veletiela uon
armdrja kraj6va he{, antd je z armarja krajova šči an je par-
p&ršld = šld ceh te/emu raku. šla če h to/emu raku. Ampota-
Ampotte j j6u tel rak: čez bl1a da je jou tel rak: "Čes bila par-
p&ršld pr).et ku siim bfu sljlku šla, pried ku san slieku kožu,
klfzu, sren te bfu S'YJildu, te rv.e- san te bu sniedu an te nie bluo
bluro vfc. vič."

Bernas XIV. 35.

je videla tele živali (skozi): so se slačile in so vrgle proč svoje kože in so postale lepi mladeni-
či. Zadnji je prišel rak, je slekel pol kože. Takrat je priletela iz omare kraljeva hči, tedaj
je prišla k temu raku. Potem je [tale] rak rekel: "Če bi bila prišla prej ko sem si kožo slekel,
bi te bil pojedel, bi te ne bilo več."

vide queste bestie (attraverso): esse si spogliarono e gettarono via la pelle e diventarono dei
bei giovani. E per ultimo arrivo il granchio, si tolse di dosso mezza pelle. Allora la figlia
del re corse fuori dall'armadio e venne = ando da questo granchio. Allora il [lett. questo]
granchio disse: "Se tu fossi venuta prima che io mi fossi levata la pelle, ti avrei divorata,
non ci saresti piu."

154
19
~ -· ~-~----------:-----·-··W.::it~lD
. . Aiiiiiii·;;i~i . lllllll11111111
. ......... '' . ,

/~ $/:~&... #~ - ~i~~ /./~#~y.r~


Je"' v"hr";-/ -1 /' t/.k.. -:r.a??-4'... ~/?"'il
.h. /
?rt?)'l! /d. ,..,. c/4- ·
.,
ra-/teL
~ /
/~,. /~~,~ ·;
.,....,_,

cA?: ~ ,r44!-~ ///~/~ ?'P~, /e

155
19
Ku6 blo, de p te rešt1a = dep te "Kuo bluo, deb te rešila = deb
moyla rešit. Tadaj }6u: mu6rlš te mogla rešit?" Antadajejou:
pcirpravlt štfr an dvrejst klirJ "Muoriš paračat štirandvajst
bj/llh an štfr an rJvrejst muzi- bielih konju an štirandvajst mu-
klintarju antada iif( ce h muor- zikantu an iti če h muorju an
ju q y6st tri dn{ an tri nod, am gost tri dni an tri noči an pokle
potte wsak dq 6 pu dq pride ba- usak dan opudan pride ba/ena
lena am porče: k{ uprašaš? cin an porče: •Ki prašaš?, an ti imaš
tf }Imaš rec: teya raka. Antada rejč: •rega raka'." Antada je
}6 najdla št{r an dvrejst kOrj oj_i- ušafala štirandvajst konju bielih
llh an št{r an an štiran-

Bernas XIV. 35. - 36.

"Kako bi te lahko rešila [db. Kako bi bilo, da bi te rešila?], kako bi te mogla rešiti?" Te-
daj je rekel: "Moraš pripraviti štiriindvajset belih konj in štiriindvajset muzikantov, potem
moraš iti k morju in gosti tri dni in tri noči; [in] potem bo vsak dan opoldne prišel kit in
bo vprašal: "Kaj terjaš?" In ti moraš reči: "Tega raka." Potem je našla štiriindvajset belih
konj in štiriin-

"Come potrei salvarti?" Allora egli disse: "Devi procurare ventiquattro cavalli bianchi e ven-
tiquattro musicanti, poi andare in riva al mare e suonare per tre giorni e tre notti, e poi ogni
gi omo verni una bal ena edini: "Che cosa chiedi?" Etu devi dire: "Questo granchio." Allo-
ra ella trovo ventiquattro cavalli bianchi e venti-

156
19
;tr ~ s • .t Q. F. .)

/ .
r't'/}~ ~ ?.r,.b

..,// // c..,_~ ... ~ /; , / . "


?'~ ~?"/a.. rl"'.//?. v~o/ /#.tfc.., : ~~-

n/"' ~~'7/u-:."~ if~: ~ti'L ?.r/a?/7-


~~ -e1;,~~ dn ~-g; p~ ?~~/~
·/ / v · ~ / • / .JI
'4-HP.!'/"f'd:.H/'i;-?'A- ~~CL ,;".';(,. ce/ ""
?hf:op~ lf{ /t#;r ! ~ · :?hL."' d-'L- ~"""
/' / )( . • . . , / /' c--) . /
?)'~/"~ / eP~ /t:?//(1!. ~./d"f .Rf "'/~
,.,........--:) /) / /' / . ~/' L."
- "'1 /-"/ R'e. J~Pd/ft.ACL ~.hr!- /'urr-e , '.,.rL
_/.., /' " 7' / ..... .... /; ~~/
· ~rd<t'a:/. ~ /tt-- ///?1'44 ;'<" .· "'Y~

~-/IL- . ~/d~~ /'/ pa;;?~ .;;:#/ ~


"?.v~~/ /o:f /p~ t'hL ./~~

(
.. ~~~ · _:!!T.:Jr. - :lb.
M.t;::> -~. _,---~--~~"....,....,_ ___...--.3$......
' --''--''""'-··c,....zr--•~-~

157
19
dvc2jst muzikantarju; anta su šlf dvajst muzikantu; antada su šli
ce h mJ!6rju antada su yod/T. čeh muorju an su guodli. Opu-
Opudq je p&ršlt:i balina; j6 ja- dan je parš/a ba/ena. Je jala:
la; kamu die/aš
,.. tfstu čast treda "Koga boš onorovala?" Tadaje
j jala kraj6va hcf: tebe, ba/ena jala krajova šči: "Tebe, ba/ena
telya m1;{6rja. Ampotlej6ja/a kf te/ega muorja. "Potada je jala:
ceš za , lo.
(
J6 jala kraj6va hCf: "Ki češ za Ion?" Je jala krajo-
teya raka. Te druy dq su spek = va šči: "To/ega raka. "Drug dan
= le muzikal 'l]fmcer. Tada o pu- su nazaj muzikal = muzikal ni-
dq je preršlt:i nazaj ba/ena mar. Antada opudan je paršla
druydq; ta se j6 uzdfynila y6r na nazaj ba/ena drug dan, antada
sej uzdignila nazaj gor na

Bernas XIV. 36.

dvajset muzikantov; potem so šli k morju, tedaj so godli. Opoldne je prišel kit. Rekel je:
"Komu izkazuješ tako čast?" Tedaj je rekla kraljeva hči: "Tebi, kit tega morja." Potem
je rekel: "Kaj hočeš za plačilo?" Kraljeva hči je rekla: "Tega raka." Drugi dan so zopet
= kar naprej godli. [Tedaj] drugidan opoldne se je vrnil kit; tedaj se je vzdignil

quattro musicanti; poi andarono in ri va al mare e suonarono. A mezzogiorno arrivo la bale-


na. Disse: ''Chi stai onorando?'' Allora la figlia del re ris pose: ''Te, balena di questo mare."
E poi chi ese: "Che cosa vuoi in compenso?" La figlia del re disse: "Questo granchio." Il
giorno dopo suonarono di nuovo, suonarono in continuazione. [AIIora] il giorno dopo, a
mezzogiorno, tomo la balena; allora si sollevo sulla

158
d- 4r~P;;.L hr~~· nh; -~k~a-. ~
/ AJ___ ~/ / • ~_'l /
/rl- ??/~~"/'~ . ~/t:?/}~ /i/' /d/d.., ~

/-:.1 / . / ~
< r:?tf //!; /dY"./v ".//
/1ft,
/
;'.?.t.U'.~/
/ ./"
Pa?t'/?~ #f?'Yo/-

-;J'f" /' ~ / ~~ /:r ~?7/H4- /;/ ./hi_

159
19
v&rh m7A6rja ta j jala: Kamu varh muorja anje jala: "Kamu·
dj,llaš tfstu čast? Tadd kraj6va die/aš tistu čast?" Antada kra-
hCf j jala: tebe ba/ena teyd jova šči je jala: "Tebe, ba/ena
mu6rja. Td j6 jala kf uprdšaš za te/ega muorja. "Antada je jala:
tu oj 16?
c
O6 jala)., Krajo va hCfj 6 "Ki uprašaš za tu oj Ion? lje ja-
jala: teya raka. Pot/e su la). Krajova šči je jala: "Tole-
(spek =)še le muzikal saldu an ga raka. " Pokle su spet naprej
druy dq o pudq je p&ršld nazlij muzikal saldu. An drug dan
yor na v&rh muorja j 6 jala: ka- opudan je paršla nazaj gor na
mu dLelaš t{stu čast? Kraj6va hCf varh muorja an je jala: "Ka mu
j 6 jala: tebe ba/ena te- die/aš tistu čast?'' Krajova ščije
jala: "Tebe, ba/ena te-

Bernas. XIV. 36.

vrh morja in je rekel: "Komu izkazuješ tako čast?" Tedaj je kraljeva hči rekla: "Tebi, kit
tega morja." Potem je rekel: "Kaj terjaš za [tvoje] plačilo?" (je rekel). Kraljeva hči je rekla:
"Tega raka." Potem so (zopet) še naprej vneto godli. In drugi dan opoldne je zopet prišel
vrh morja [in] rekel: "Komu izkazuješ tako čast?" Kraljeva hči je rekla: "Tebi, kit te-

superficie del mare e disse: "Chi stai onorando?" Allora la figlia del re disse: "Te, balena
di questo mare." Allora [la ba/ena) disse: ''Che cosa chiedi per [tuo] compenso?" (disse).
La figlia del re rispose: "Questo granchio." Poi ripresero a suonare [in continuazione]. An-
che il giorno dopo, a mezzogiorno, tomo sulla superficie del mare [ej disse: "A chi fai tale
onore?" La figlia del re disse: "A te, balena di que-

160
19

~.f~ ~&,.;.r.r
,/// 1 •.""/ ~~/' ~ / / ~ /

/?r? / ////'~ .- /tf'lft'it!' t7&1/r'~P- /Y~

/ . . .F'V •/ .."'/ L-./ /""' "'


4??_,f'P?~ . VL/_; /tV'L ~~ rT"~/~

-r . // , 'l .P": '/


J'/L 1'~/JY ~ :~ 1/il'////~ . /,{#/~#~4-
~{/ /~~ ,· r~~ ?'d--:;,4.-. Y?~
/ / /
t/u / {/?~'j y r/~ h ?"»P-1/:/tf'/L ,:;g~.!<_

~ ~,~ ?1' c /~ /~/ /~d:


~;; /~'r /?P- v~,.( ?N~~~~ /~
# // /. / /';) , 'l fJ _,!/ ~ t..<('#'-'/' _".,;
/12/~ • 1 .KeJ/hkt.;.. ~/<f'/4/ ;?'/.,1'/k- t'o(//?" r /Rl'-.

/P;;d-- k~/~/~,· #k ... ~~,t;~ · /'J_

161
19
ra muorja. 6n taj jala kf if!š za lega muorja. '' Antada je jala:
tuoj 16.
(
Tada kraj6va
,
hcf.fjala: "Ki češ za tuoj Ion?" Antada
tera raka. Je šla not ba/ena; an- krajova šči je jala: "Te/ega ra-
lada je vcerrla
,
wo( rlika = wp z ka. " Je šla not ba/ena; antada
muorja raka. Antada je slXeku je varg/a uon z muorja raka.
kozu riik, antada su šlf damu. Antada rak je slieku kožu, an-
Antada j preršzi pu ob fJ.ep. An- lada su šli damu. Antada je ra-
tada j ra poročz1a. Antada 7Jie tu an liep puob. Antada ga je
v fe. poročila. Antada nie vič.
Antada mu j dala q hli,ebiic vr- Antada mu je dala an hliebac vi-
na an am bok6u kniha. na an an bokou kruha.

Bernas. XIV. 36. - 37.

ga morja." Potem je rekel: "Kaj hočeš za [tvoje] plačilo?" Tedaj je kraljeva hči rekla: "Te-
ga raka." Kit je šel noter; tedaj je vrgel raka iz morja. Potem je rak slekel kožo; potem sta
šla domov. Potem je postal lep mladenič. Potem ga je poročila. Tedaj ni več. Potem mu je
dala hlebček vina in bokal kruha.

sto mare." Allora la balena: "Che cosa vuoi quale [tuo] compenso?" Allora la figlia del re
disse: "Questo granchio." La balena si immerse [/ett. ando den tro]; poi getto fuori = fuori
dal mare il granchio. Allora il granchio si tolse la pelle; poi andarono a casa. Poi esso divento
un bel giovane. Allora lei lo sposo. Ed ora non c'e piu. Allora gli diede una pagnotta di vino
e un boccale di pane.

162
19

/~ ~~7k- 6-5"-- -rd ~ .t!ZH~d- ,..4:.-


y / / ...--, !' _A__ ~. , /
d'"/t..- ,,t,f,/HM.- . ~/1(/.p~ /
i
/'.1'7"'-- /"'~b ..... -/ ""

4~' \~T;;/a:'/ /('L /'dYPI'-;k . ~~. -

$_~__ ------:~:;: ; : : '/.=~ , -!~--~z.,.~_.'. ,.·


,.._,.-.J_·
> ----'"'~'' -'!:-""""
-· . . . . . . . . . . . . .

163
20
1krat je bfu (1 moš, je sj,eku an Ankrat je biu an mož, ki je sie-
vcerh. Antada je p&ršu ottifde ku an varh. Antada je paršu at
fi mifš, j jou tis moš, kar wsečt­ tode an mož, je jou tis mož:
te am vcerh, padite v{ am vcerh "Kar vi usecite varh, padite dol
dol. Je padu. Antada je leteu vi an varh. ,, Je padu. Antada je
prašat: kadar mor}{ Kar trfkat leteu prašat: "Kada murien?"
pardnlte. Je leteu damii po un "Kar se trikat spazdite. ,, Je le-
kiz7]inik (jejde=) gejde,je nes u teu damu po an kiznenik (18)
ma/ln - je piErdnu nkrat. Mite gejde, je nesu u malin, sej spaz-
} te za mlJ.et. Je zamleu piErdnu deu nu vo/tu. "Mi čete zam-
še nkrat. Je p&ršu ceh krfzu, liet?" Je zamleu, sej spazdeu še
pcerdnu še nkrat. Je padu dol, ankrat. Je paršu čeh krizu, sej
spazdeu še ankrat. Je padu dol,

Bernas XIV. 45.

Nekoč je živel mož, ki je sekal vejo. Tedaj je prišel mimo [drug] mož. Tisti mož je rekel:
"Ko boste vejo odrezali, bosta padla dol vi in veja." Padel je. Potem je tekel vprašat, kdaj
bo umrl. "Kadar prdnete trikrat." Tekel je domov po kaznenik es) ajde, nesel v mlin, je
prdnil enkrat. "Mi hočete zmleti?" Je zmlel, prdnil je še enkrat. Prišel je h križu, prdnil še
enkrat. Padel je dol,

C'era una volta un uomo che tagliava un ramo. [Proprio] allora passo di li un tale. Quel
tale disse: "Quando avrete tagliato il ramo, cadrete giu voi ed il ramo." Cadde. Poi corse
a domandare quando sarebbe morto. "Quando avrete spetezzato tre vo!te." Corse a casa
e
a prendere un "pesinale" 8) di grano saraceno, lo porto al mulino, spetezzo una volta. "Vo-
lete macinare?" Macino, spetezzo ancora una volta. Giunse all'incrocio, spetezzo ancora una
volta. Cadde giu,

18. Votla mera za žitarice in sipke snovi, ki drži približno 12-151itrov (šesti del beneškega mernika) in ustreza furlanski
meri "peseniil". Prim. IL Nuovo PIRONA.

18. Misura di capacita per cereali o aridi di ca. 12-15litri (sesta parte dello staio), corrispondente al friulano "peseniil".
Si veda IL Nuovo PIRONA cit.

164
20

.
~~--~-~~..:;,:.,.'1:<·~

165
20
se ff stuoru za mrertvfyd. Je plir- sej stuoru za martvega. Je par-
šld prasfca kanzi..elova, je začela šla prasica Karnjelova, je zače­
CU7Jdt zifki = mj/h. Antd j j6u la cunjat žaki = mieh. Antada
Kdb biu zfu, di p te teu ze dtit je jou: "Deb biu žiu, bi te teu
= ze ddu. Su pa šlf za ya n~st jih dat.,, Su šli za ga nest u ja-
ij jtimu. Su ya lozlf tu kaselu, mu. Su ga ložli tu kaselu, anta-
antadd su jii/: kifde ya cpmu da su ja/: "Kode ga čemu nest?"
n~st. Je začeu wekat tu kasil ce Je začeu uekat tu kaset: "Čele
le tifde srem vtijf(_ hodit. Su ya tode san vajen hodit!" Su ga
vrerll dol. Td jT zadeu za/tr td ji vargli dol. Antada je uzeu žaki
šu damu, Td ji kompleta sada. an je šu damu. Antada je kom-
pleta tola.

Bern as XIV. 45.

delal se je mrtvega. Prišla je Karnjelova prasica, je začela trgati vrečo, meh. Potem je rekel:
"Če bi bil živ, bi ti jih že dal!" Pripravili so se, da ga ponesejo v jamo [pokopat]. Deli so
ga v rakev, potem so rekli: "Kod ga hočemo nesti?" Začel je vpiti v rakvi: "Tod sem vajen
hoditi!" Vrgli so ga dol. Tedaj je vzel žakelj in šel domov. Sedaj je ta končana.

si finse morto. Arrivo la scrofa della famiglia "Karnjel", comincio a strappare il sacco, !'o-
tre. Allora egli disse: "Se fossi vivo, vorrei dartene!" Stavano per trasportarlo neila fossa.
Lo posero neila bara, poi dissero: "Per dove lo vogliamo portare?" Comincio a gridare neila
bara: "Di qui sono abituato ad andare!" Lo gettarono giu. Allora egli prese il sacco e ando
a casa. Questa e finita, adesso.

166
20

ve "/l... t/'~11';."<.-.

v-4>/ ~- /"' ~ /!-~


ed. /' /'Il. t/':{; ./:11(_ /4!..

r/~ tY;i ~hZ'· K/4- /dl/rk~ ;?,~

v?{/;:- tl'.?::b:__ ~li~i~ %//~' vi ~


vž /.,; --;ti~h_ Ih~ .

...wr-: +.r-:-
tett:.:. _,,, ' -~."~ ,,,~,-~ .._,-..,...,._. ~ ~.,..,,~,..,,~..;.;-:· ..,.". .- •...y

167
21
l. Pyobic s1 se ozenu, nu stdru l. Puobičsan se oženu, nu sta-
zenu wzeu ru ženu uzeu,
prroddtr je na mor{, pd u/J{t je prodat je na morin an ubit je na
na s'm{ smien.
Ku bi bfu jest buoziic vedeu, Če jest san biu buožac viedeu,
še ozenu se 11esem bfu se niesam biu še oženu.
Sdj bi bfu po svj,ete hodu Sa jest bi biu po sviete hodu,
Kajšno mlado znorfu kajšnu mlado znoriu.
Ti drziz maju lj,epe zene Te druz maju lepe žene,
w se'f/t?m <se1Jdn> ih pejeju u senjan jih pejeju.
jest iman nu yaerdu zenu, Jest iman nu gardu ženo,

Petjdh XIV. 3 7.

l. Mladenič sem se oženil, staro ženo vzel, 1 prodati je ne morem, ubiti pa ne smem. 1
Ako bi jaz ubožec vedel, 1 ne bi se še oženil. 1 Saj bi po svetu hodil, 1 kakšno mlado bi
bil premotil. 1 Drugi imajo lepe žene, 1 jih peljejo na semenj. 1 Jaz imam grdo ženo,

Mi sono sposato ragazzo, ho preso una donna [lett. moglie] vecchia, 1 venderla non posso,
ucciderla non devo. 1 Se io, poveretto, l'avessi saputo, 1 non mi sarei ancora sposato. 1 Sarei
andato per il mondo, 1 avrei fatto invaghire qualche giovane. 1 G!i altri hanno mogli belle,
1 le portano alia fiera. 1 lo ho una moglie brutta,

168
21
' .

/ / '
,/i'll'h'""- Atthf".t!'~

rJ/'1Jif-"" ~~
#

,/rd?'~i!.,.. /t!!
/

Hd-
/

h?d'1...

//"'4- U#/'illt
/

/&

At//
~.tiL. ;.-(___"

4' >v''?~ /:{.. ~~o/~


.1e:r- /WA~ , ·11rN.. /;.:_.~

169
21
med jude= med judi na srfu( z 'I}O miez judi na moren z njo.
Tamme su mf stazfc6, Tamne su me stazice,
predure su m nocf preduge me su noči:
par ni rardi zen lezat'f ta par ni gardi žen ležat,
'l}e niku/ konc noe{ nie maj konac noči.
Saj c? še u h maš hodft'f Sa čen še h maš hodit
wsakf ruod nuj wsaki dtin, usak guod an usak dan,
debi mor, ušllšq = moru deb mu uslišan bit,
ušlfšq bit'{, deb ležu šenkrat sam.
debi tezu šhJkrat sam.

Petjah XIV. 87. - 88

1 ne smem z njo med ljudi. 1 Temne so mi stezice, 1 predolge so mi noči: 1 pri grdi ženi
ležati, 1 ni nikoli konec noči. 1 Saj hočem še k maši hoditi 1 vsak praznik in vsak dan, 1
da bi mogel uslišan biti, 1 da bi ležal še enkrat sam.

1 non posso [andare] con lei fra la gente. 1 Bui son per me i sentieri, 1 troppo lunghe son
per me le notti: 1 a dormire con una moglie brutta, 1 la notte non ha mai fine. 1 Voglio anda-
re a messa ancora, 1 ogni festa e ogni giorno, 1 per poter essere esaudito, 1 per poter di nuo-
vo [lett. ancora una volta] dormire solo.

170
/

.Vv'dAt?-.; /~~-;; ii'?Ay·~~ 9~~

9t?Z. ~.ec.. Af

---·-·
. -~·~·~.~,------

171
22
Moj oča n moja mati Muoj oča an moja mat
Su j[rhe/T neya samya snii, su mie/ samega dnega snuova,
še dga ( = tega) čej u šuolu dati, še tega čeju u Juo/u dat
je nuj štud(rad ya an študirat ga.
One reku: jest necem wšuot hodfti On je jou: Jest nečin u šuolu
tezak je mašnik stan, hodit,
/(er mor~ sam /ezatr, je težkuo bit mašnik,
po noe inuj čez d~ zaki muoren sam spat
buoh š/(š naše prroš'f}i. po noč an čez dan.
Buog posluš naše prošnje.

Petjah XIV. 88.

Moj oče in moja mati 1 sta imela enega samega sina, 1 še tega hočeta dati v šolo 1 in ga
izučiti
[za mašnika]. 1 On je rekel: Jaz nočem hoditi v šolo, 1 težek je mašniški stan, 1 ker
moram sam ležati, 1 ponoči in čez dan. 1 Bog, usliši naše prošnje.

Mio padre e mia madre 1 hanno avuto un unico figlio, 1 anche questo vogliono mandare
a scuola 1 e far! o studiare [da prete]. 1 Egli ha detto: lonon voglio andare a scuola, 1 e diffi-
cile lo stato sacerdotale, 1 poiche devo dormire solo 1 di notte e di giorno. 1 Dio, esaudisci
le nostre suppliche.

172
22

/ /
??~~ e7"'d~4!..

173
23
Prešrfzenterne babe, Presnete babe,
kakuo su yiirde, kakuo su garde,
z ne hiše ti tu drtiyu ta z ne hiše ču te drugu
mi nosju lazi. mi nosiju /age.
Bf~ wseku nu kjtiku, Bon usieku nu kjuku,
bom babe pcerpeu, bon babe parpeu,
de na boju čez mre de na boju čez me
an čez moje dikl~ an čez moju čeču.

Petjah XIV. 88.

Prešmentane babe, 1 kako so grde, 1 od ene hiše do druge 1 mi nosijo laži. 1 Bom vsekal
kljuko, 1 bom babe pripel, 1 da ne bodo čez mene 1 in čez moje dekle.

Maledette vecchie, 1 quanto sono brutte, 1 da una casa all'altra 1 mi trasportano bugie.
1 Tagliero un uncino, 1 [v11 appendero le vecchie, 1 perche non siano contro me 1 ela mia
ragazza.

174
23

~~ h~d/,-~~;-?<
7 " - / / .
:r ."e,
/ /f.
./"H/<1!. «-
/
/A:,...- ~?"'.4!.. ~· ~~

.//
-;;r,p..ye_.
/

~;/d.

175
24
Saw6d'1Ja. Sauodnja (19)
1'1Jkrat tie par mis so rhJ.elž wrd- Ankrat tie par nas so mie/ ura-
zo peer starim. 4nkrat adna '1/e žo par starin. Ankrat adna nie
j'frhj_ela o tru o k ~je šld y zeynu, miela otruok an je šla h žegnu
td h nemu yaspuodu. Am pota- tah nemu gaspuodu. Ampotle ki
da lU je stuoru zeyan, 4" ob lje- gaj nardiu, po dnin liete je mie-
te ffrhJ.ela puoba. la puoba.

Savod'1Ja XIII. 176.

Sovodnje 9) e
Nekoč v starih časih so imeli tu pri nas vražo. Nekoč [žena] ni imela otrok in je šla po blago-
slov k nekemu gospodu [duhovniku]. In potem ko jo je blagoslovil, je ob letu imela fantka.

Savogna 9 ) e
Un tempo, in passato, qui da noi c'era una superstizione. Una volta una donna non aveva
figli, percio [lett. e] ando a farsi benedire da un prete. E dopo che questi le ebbe dato la bene-
dizione, entro un anno ebbe un maschietto.

19. Sovodnje: sedež ene od sedmih občin Nadiških dolin. Zdaj ima okrog sto prebivalcev.

19. Savogna: capoluogo di uno dei sette comuni delle Valii del Natisone. Conta attualmente un centinaio di abitanti.

176
24

~~P~.,?'d..
v{~rd~ ?'~/k ~a:r /P

,!1 / / ,.., /./......: / .


d /YHL ::?.!!
IJ' /
_/~,l'??h!'/d...
-:7
1' /~

/~/ / 27#/L-/ ~ h ./'


:#t"'h?k-- /d~f:{d-
/

r~#a. . ~h? /?&:'Iti#~ #:/~ #'~d;~

~~~:;JA
tfj)_,-.,,7_ ~
. ~·~~
~='4:.·;..;-~~-:»>i:*;;:;,;....,.,

177
25
Saw6dr7a. Sauodnja (2°)
ArJkrat je bfu an slov81J, k je pe- Enkrat je biu an Slovenj, ki je
ju no kravo u Vfdq jJtarh. Te le peju no kravo na plae u Vidan.
slovbJje žmeu kupca subžt za tol Tele Slovenj je meu subit kup-
kravo; adnega = adneya ldha ca za tole kravo, adnega Laha.
Za irfzj..et za norca ldha slove'YJ Za miet za norca Laha, Slovenj,
furbast, j odyifdu ldhu kadar je furbast, muj odgovoriu, kar so
bfu prašan ku/ku cajta je breja ga praša/, dost cajta je breja ti-
tdle krava, mu je jau de je breja sta krava, mu je jau, de je breja
okuole sveteya Jakopa za cfr- okuol svetega Jakopa, za cirkof,
froh (2 1) kf jo je ynu okJ!6le ki jo je gnu okuole cirkve od
cj..irkve sveteya Jakopa u Wfd- svetega Jakopa u Vidne.
ne.

Savod'Y}a XIII. 180.

Sovodnje ( 20)
Nekoč je živel Slovenec, ki je peljal kravo na trg v Videm. Ta Slovenec je takoj imel kupca
za kravo, nekega Laha. Slovenec, zvit, da bi imel Laha za norca, ko ga je [Lah] vprašal,
koliko časa je breja tale krava, mu je odgovoril, mu je rekel, da je breja okoli svetega Jako-
ba, za cerkvijo, ker jo je bil gnal okoli cerkve svetega Jakoba v Vidmu.

Savogna eo)
Ci fu una volta uno sloveno che aveva condotto una mucca a Udine, al mercata. Questo
sloveno trovo [lett. ebbe] subito un acquirente per questa mucca: un friulano. Per raggirare
il friulano, lo sloveno, furbo, quando gli fu chiesto da quanto tempo era gravida quella [lett.
questa] mucca, rispose al friulano che era gravida intorno a San Giacomo, [alludendo alia)
chiesa di San Giacomo in Udine, intorno alia quale l'aveva condotta.

20. Glej opombo 19.


20. Si veda la nota 19.

21. Ne bi mogli izključiti, da gre za napačen zapis besede cfrkof.


21. Non si puo escludere che si tratti di un errore per cfrkof.

178
25

...
~,6-d/-/it:- ~:_ d,-v. .-"~//rf" ~ /~
/

/'~~ JH# #r~i/tt~·

.?12 //?Z ,kd{rP /; .r??/!'7~::: d?ny~ 4~~

:/"~ /H{r~r -"4. .h'Pr-c~ ~;-~ /~ef/~;,~;,-

~/~ / · tt??rP~k- ~%~ R-);;Jo";- /l!:... ~~

/r4;d~ /P~ r-ci4:. /iJ._ ~r?4- ~~


kd~t:L / ?J?u. /e /;.,~ ;le. /~ / k?~ ,44?-
d"' /t?'"t'rL ;fd~t:y;d-. ;r~ u~~ _,~

/b /~ /H~. ,,r-f'P~.., q:l~_,~.v~ ,,"/v~


rftJ~q_ P ~jH~ •

.. . . !'Ul

179
26
PJ.es&n Piesan
Ta stara je biina an ta mldda ležf Te stara je buna an te mlada
An krajcar j{ zapt1a, jo yldva leži,
boli. An krajcar f ) je zapila, jo gla-
2

va boli.

Škrutove XIV. 2.

Pesem
Ta stara je bolna in ta mlada leži,
e
Je en krajcar 2) zapila, jo glava boli.

Can zone
La vecchia e malata, la giovane e a letto,
e
Ha bevuto [per] un Kreuzer 2 ), la testa le duole.

22. Gre za star avstrijski kovanec.

22. Si tratta di un"antica moneta austriaca.

180
26

r:-· / / / ~ : ~ . ...........
~ "-/J.r~ /e &~P'h&t.- ,-'~!-./At- AP~~ ~.,e:.

-v6 ~/~~~,./~ j'~~ .. /d /~/,z..~~

181
27
A za yondlco Za gonalco
1). Ti ytis croZf vas; kf ce rec? 1) Gi gas ču vas. Ki če reč?
Piza ji yonlilca. Peza je gonalca.
2). Blek na blek "'ema ku ""n 2) Blek na blek, niema kun štih.
štih? Tuo je klipus. Tele je kapus.
3). Ffka Jaka na pot te čaka? 3) Fika Jaka, na pot te čaka.
Tarfn. Tarin.
Jest ih znan d6st, md na mor{ Jest jih vien puno, ma se jih na
prft na "'e = se zmlsr1t na "'i al morin zmisnit, al pa mi na pri-
pd de na morejo prft na prf. dejo gor!napri.
4. Kar je mdjhano štfr omdya, 4) Kar je majhano štir omaga,
kar je veliko svj,et obrdca, kar je kar je veliko, sviet obrača, kar
staro je staro,

Škrutove XIV. 2. - 3

Za uganko
l. Gi gas tja v vas. Kaj pomeni? Uganka je tehtnica.
e
2. Blek 3) na blek, ima samo en šiv. To je kapus.
3. Fika faka, na poti te čaka. Trn.
Jaz jih dosti poznam, a se jih ne morem zmisliti, ali pa mi ne morejo priti na misel.
4. Kadar je majhno, premaga štiri. Kadar je veliko, zemljo obrača. Kadar je staro,

Come indovinello
1) Ghi gas, la in paese. Che vuol dire? L'indovinello e la bilancia.
2) Toppa su toppa, non ha che un punto. E il cavolo.
3) Fica faca, t'aspetta sulla strada. La spina.
lo ne so molti, ma non riesco ad arrivarci, a ricordarmeli, oppure non mi vengono in mente.
4) Quand'e piccolo [ne] vince quattro. Quando e grande rivolta la terra, Quando e vecchio

23. Izraz prinaša tudi F. BEZLAJ, Etimološki slovar slovenskega jezika 1 (A-J), Ljubljana 1977, pod geslom "bl~k".

182
27

/ /.1'
)'tt /~ /"~tf'/,;.r.(_,.

~ 4~ ;vd.. /ki' pe/H?4,. /~ ..,;.r_

#~ ,...-, / /

v'/;:t ." ~p /b ~~~/.

.JI. th~ /V~4- HL /'d"/ k ~'Zf'd .f


'
!
!
1

;~Pr/Z HA... .l'e.."'::; ~ . . "'"'h1'';r"~ he~. 7~.:- J/'.

/tL ~ ",d,_ h'f!;tf;~d /''? hd/ ' ' / . /

..-fl / ... / / • /
#. ",~/~ ~~;.~",, /k.Y' t:'H?~~,; h.r
. * ·/ " / /./ _/ /_, ,/_,.f • _7._".
/6 lf/1"//A"~ rP%;r ~.?/&~~~/ A"'d?' /e.- ?Y4r,

183
27
hot h mliš. - Tfste je tete - kar hode h maš. Tiste je tele. Kar je
je majhano, sese kravo za štir si- mikano, sese kravo za štir sise,
see, kar je veliko, orji, orjejo z kar je veliko, orje, orjejo z njin
'YJl tu zemi qkar je staro, rfinajo tu zemji; an kar je staro, uoz
won z 'YJeya koze čerewje. njega kože narde čarieuje.
5.) Je duyo ku viErca q v&rca 5) Je dugo ku varca an varca
rJi.i je zeleno ku briisku am bra- nie. Je zeleno ku brasku an bra-
sku 't},i,i. jima zrobe ku miš, am sku nie. Ima zobe ku miš an miš
miš 'l]j,e. An tuoje iir!Hda. nie. An tale je harbida.
6.) B~ela 'YJiva an črerno s~f!rje, 6) Biela njiva an čamo sienje,
modra yldva, ki ya not s~i.ie - ki modra glava, ki ga not sieje. Ki
ce tuo rec - Tu karta - karta je če reč? Tuole je karta. Karta je

Škrutove XIV. 3.

hodi k maši. To je tele. Kadar je majhno, sesa kravo za štiri sesce. Kadar je veliko, orje:
z njim orjejo zemljo (db. na zemlji]. In kadar je staro, delajo čevlje iz njegove kože.
e
5. Dolgo je kot vrvca in ni vrvca. Zeleno je kot braška 4) in ni braška. Ima zobe kot miš
in ni miš. In to je robida.
6. Bela njiva in črno seme. Modra glava, ki ga noter seje. Kaj to pomeni? To je papir. Papir je

va a messa. E il vitello. Quando e piccolo, succhia le mammelle della mucca. Quando e gran-
de ara: con esso arano la terra. E quando e vecchio ricavano le scarpe dalla sua pelle.
5. E lungo come una corda e corda none. E verde come il cavolo e cavolo none. Hai denti
come il topo e topo non e. E questo e il rovo.
6) Campo bianco e nero seme. Testa sapiente che lo sernina dentro. Cosa significa questo?
E la carta. La carta e

24. Izraz, ki pomeni "zelje", najdemo v BEZLAJU 1, op. ci t.

184
27

' ~-.!4 ' . . "" ..iL./'...


... (?,.;.-/~ ' /t!'lt JJ'~ - ~.,..

/ . /..- /' ·~ /' ./ ./ / 4 ....


t?:Yd./Kk..- fi~ / //H?t!L. . Ktt?.t>e ,;r.H- ~.":c, ,
dHL- '""~" ~~. A ?f~~ ,iir/JlJ~~
A/
7
4;,4,
.,. "
??/~4:.. dn. c~;.hP' rr/t-~~ ?JP,fl_
. ",/

rtt- /,~;;~/ ~.e." /L 1'?,/- r1'~~ - ;/t"L


-f~ ?'.f';/ - % #d;4 - h;,~ /~

185
27
'TJiva tinta je črerna, ki se sj_eje, njiva, sienje je tinta!farba čar­
k j6 sj_bJe tiste. nalin3uštri čaran.
7). Z'TJidar šiva prezjfyte, mlinar 7) Žnidar šiva prez ig/e, mlinar
meje prez wode rt zaba skače meje prez uode an žaba skače
prez nliye ki ce rec tiste. Maljje, prez noge. Ki če reč tiste? Ma-
malj meje prez wode. lin je: malin meje prez uode.

Škrutove XIV. 3 - 4

njiva. Črna tinta je to, kar se seje, je tisto seme [db. tinta je črna, ki se seje, ki je tisto seme].
7. Krojač šiva brez igle, mlinar melje brez vode in žaba skače brez noge. Kaj to pomeni?
To je mlin: mlin melje brez vode.

il campo. L'inchiostro nero e cio che si semina, e quel seme.


7) Il sarto cuce senza !'ago, il mugnaio macina senza !'acqua ela rana salta senza una gamba.
Cosa significa questo? E il mulino: il mulino macina senz'acqua.

186
27

./ / ' . /

"'7'/e._. , /6 ~9~ ;1;~.

Y ~/)&tr .",;;4- /"".i /YA.-~ .",.,(~d-" ~ ...


·•

~;~ /'t'f p;;)e: 4 ,,k, _,.-,t=.,/"e~

187
28
1.) Ze/jezna yospa kamiinasta 1) Želiezna gaspa. Kamanova
dikla u lesen šteriin = - ii" h6t dikla tu lesen šteran hod po uo-
po wod6 4 rosp6 umiva. do an gaspo umiva.
Zelj,izna yospa je kosa, kamiina- Že/iezna gaspa je kosa, kamana-
sta dikla je os/ci, les{ šter&n je sta dikla je osla, lesen šteran je
ifsurJiik. osunjak.
Kar se mlič not os/ci 4 se brus Kar se moče oslo, se bruse koso.
kosa. 2) ........ .
2.) Je dno nej venes6j6 won. 3) Grimula gramula ima puno
3.) Mimula mamula jima puno rit kamunja.
rit kamurJO. Tista je furnafja.
Tiste je furnli~a.

Škrutove XIV. 4.

l) Železna gospa. Kamnita dekla hodi po vodo k lesenemu vodnjaku in umiva gospo.
Železna gospa je kosa, kamnita dekla je osla, lesena šterna je oselnik. Kadar se omoči osla
[in], se kosa brusi.
2) [ ... ]
3) Mimula mamula, ima polno rit kamenja. To je opekama.

l) Una signora di ferro. Una serva di pietra va ad attingere acqua ad un pozzo di legno
e lava la signora.
La signora di ferro e la falce; la serva di pietra e la cote; il pozzo di legno e il como
[ = il porta-cote].
Quando [dentro] si bagna la cote [e], si affila la falce.
2) [ ... ]
3) Mimula mamula, ha il sedere pieno di pietrame. Quella e la fornace.

188
28

11 ~~~4- /"'-0'~ ,d~d~4../ht_..9.i


k A: Are/,~ "~.r4~ = _ ;... .JII,//" ,,_
/"'")_"/ ... . / /
. 'v "f /''fA'' N?N-/PL .

.,l';f;~L· /"~~ /b ~e?t/'a: ,;12;;;,.;.""~~


~~4_ /t!." 41?..f~_, ~./f' /~;4"..,,;L_ /~ ~N-

~ ~/ ~h, At~ ri"Hl"'./o/;;, / Aet.P~ ..

~'
ef/ . JI'//
v'/iiWk/'t/L
/ / ./ "
~&l.J"?::IV/<l,.. ///».rL ~NH4' ,11?&
;.JII

~;;,VJ'/1,•

c.§Jt /e, /NrAd;U.

- ~,.,.. ~
~.....·• .=;..;:;. , _ _............_ ____, . ,._
•_ . _ . . , - · ,_ _
, _ ,. . . ..
_ . _
• ----· .,. . . •--=:-a..,...,...,..._.
- ·-·~-.....,--~-T --~~ ,. ,_.~,_;._-~'<

189
29
Occi jima tciuzent an tciuzent si- Oča ima taužent an taužent snu
n{ cin usim je kcipu uktipu, ku- an usienje kapu kupu, san sebe
ker san sebe nce. se nie kupu nič. Tele je dob, ki
Tu6 je d6p k jima zelot, ki se ji- ima želod, ki misnejo, de so nje-
majo za '1}eyci sini, k jimajo ti- ga snuof, ki imajo tisto kapco
sto kcipco y6r na ylcivž, an 1Jih gor na glavi an njih oča niema
occi 'YJi.ema nič. nič.

1.) Jima no /cito kakošf q !lisca 1) Ima no /ato kakuoš an lasca


je tu sri.et 'YJih, an obednera na je tu sred njih an obedne na
ttikne. takne.
Tiste je jizik ttisca, pa zobe Tist je jizik, lasca; an zobje so
<zobje> s6 cibeta. cibeta.

Škrutove XIV. 4. - 5.

Oče ima tisoč sinov in vsem je kupil kapico, sam sebi pa ne. To je dob, ki ima želode,
ki se imajo za njegove sinove, ki imajo tisto kapico gori na glavi, in njihov oče nima nič.
1) Ima Jato kokoši in podlasica je sredi njih, a se ne dotakne nobene. Podlasica je jezik,
cibe pa so zobje.

Il padre ha mille e mille figli e a tutti ha comperato un cappuccio, per se invece nulla. E
la quercia che ha le ghiande, che si ritengono sue figlie, che hanno quel cappuccio su, sui
capo, e il !oro padre non ha nulla.
1) C'e un'asse di galline e la donnola e in mezzo ad esse e non ne tocca nessuna.
La donnola e la lingua, le gallinelle invece sono i denti.

190
--*-·____________________________________.__
29

~k-/ A-uf~,::;
.
~//b #~ / /;~~ -1-1"'4/: Ae, ~~

9'J;;,.,A- ,w~ ~~ ~~/~/L.-"~ ~;~


/b ~ if-'2';?- j?/:l /'. i?-4 .?k'j.Nyd.. ."ti(,

Zi/#,4!. .

.;,./

Jf~ ~r. -~~:.-r ~--:


- - - - - -.. --.~_., _ _ ........_..,_.~ ............. ~.-~·"': "........_te·~ ~;»i*'P

191
29
A na zmin vic j'lh; sam povJ..e- A jih na vien vič; san jih povie-
dala dost ifh. dala zadost.

Sre jih znan dost, vedo. Sa jih znan puno, vedo. Se jih
Se na moren zmTsflt. na moren zmisnit.

Škrutove XIV. 5.

A jih ne znam več; sem jih povedala zadosti. Saj jih znam dosti, vedo. Ne morem se Uih]
zmisliti.

Pero non ne so pili; ne ho raccontati abbastanza. Eppure ne conosco molti, sa. Non riesco
a ricordar[mell].

192
29
- - · ·"··-·-----·---·~-----------

_/.. / 1""') /
(t/lfl!l! //~ 1'-Hdh ')11?/T;" #-'/t? .

(;4/ ~'?d.. ~fft'~ "H?i/,//C-:

1 ".,._,

-pr., r.
~

193
30
Se sieje iJšnfca = wšfnfca pu/zana Se sieje ušenico an ..... , arš, jič­
ars, jfčmen, tud ovas, potle = men, tud ovas, potle sierak.
= pot/e siirak. Usadmo sierak al pa sta
Bomo sjal siirak al pa sta usja/. usja/1usadil.
Te k je usjau di,e; jes sen usjau Tist, ki je že usjau, die: "Jest
ze, te kT "'i. pa die, jes "'esen san usjau ". Tist, ki nie, pa die:
usjau še. "Jest niesan še usjau. "
Antada se wsadf yrah tu sfirak, Antada se sadi grah tu sierak, an
malone tut, biJp tudi. malone, bob tud.
Bop sj. ijejo sam. Čezero tut (
Bob ga muore usadit sam. An
čezeron

Škrutove XIV. 7 - 8.

Se seje pšenica, [... ] rž, ječmen, tudi oves, potem koruza.


Bomo sejali koruzo, ali pa: ste vsejali.
Kdor je vsejal, reče: "Jaz sem že vsejal." Kdor ni [vsejal], pa reče: "Jaz nisem še vsejal."
Potem se vsadi fižol v koruzo, tudi buče, tudi bob. Bob sejejo sam. Tudi grah

Si semina il frumento, [... ], la segale, l'orzo, anche !'avena, poi il granturco.


Semineremo il granturco, oppure: lo avete seminato.
Chi ha seminato dice: "lo ho gia seminato." Chi non ha [seminato] dice invece: "lonon
ho an cora seminato."
Poi si piantano i fagioli nel granturco, anche le zucche, anche le fave. Le fave le seminano
soJe. Anche i piselli

194
30

·'ii•

- .;,
·::t:·
;l
' # •
~ i({</t!.

. .. ( ..- r./ ·*""""'


~ l'lii!#';z. #1'-f/dk.- irL •

~ilfliJL
. /
111"6 ~.,-;;;:>~
.· , .
/rd4.
,

.,
1':.?~(? "'ai~ .

195
30
se usJ..fje. se usieje.
Md/o kdjšf(_ SJ.ije ovas le sJ..sriik Malokajšan sadi ovas, malo-
sJ..Ejejo vinč part. manj usi sade sierak.

Kaku6 se obdeliiva puifie. Kuo se obdelava puoje. Pried se


Spoerva se obdelava na debelo, na debelo obarne zemjo an po-
potadd pa na tanko. Pcervo ya tie se muore nazaj skopal buj le-
otk6pajo, antadd y osujejo. pu o. Prvo se odkopa antada se
L6mjo p6tle pan6/e, kar se za- pa osuje.
zor, kar je zdreu. Kar je zdreu, se polome panole.
W6zijo ynuoj tu zli.i- td na w6- Uozejo gnuoj tu zaj, ta na uo-
zu. Kf ya w6zijo z zvino, jzincž zu; ga uozejo z žvino, zjuncmi.
ya w6zijo.

Škrutove XIV. 8.

se vseje.
Malokdo seje oves, večji del seje koruzo.
Kako se polje obdeluje. Sprva se obdeluje na debelo, potem pa na drobno. Najprej ga od-
kopljejo, potem ga osujejo.
Potem odlomijo storže, kadar dozori, kadar je [koruza] zrela.
Vozijo gnoj v košu, na vozu. Vozijo ga z živino, junci ga vozijo.

si seminano.
Pochi seminano !'avena, mentre la piu parte semina il granturco. ·
Come si Javora il campo. Dapprima si Javora all'ingrosso, poi invece per sottile. Dapprima
lo scalzano, poi lo rincalzano.
Staccano poi le pannocchie, quando [il granturco] matura, quando e maturo.
Trasportano illetame neila benna, nel carro. Lo trasportano con il bestiame, lo trasporta-
no i giovenchi.

196
30

"
PI"'Hr*" /A;T;-

~~"" ~<!. ."/;eAT;t:~- /Ki'~. ~6


PIL ~"' ,p,/f,;;.ilft..,. Hd~h2/ /"P;{;~~

J*A ~ 7'-'4. /3;,/fd. &,;,...Vd /11ft t:'d~~,,.


dH4;~ / J?/~~; .
/.1 • % . L../ /
"''""'Y' /'"//1!. /"".H,/1!!-/
J/
..,.-4-r
t
;~ ;d./iti~

J'~ /~ ~?7'1'~ .

197
30
Adnf ya tut nosijo. Te k ya na Kajšan ga tud nose. Tist, ki ga
more woz{t, ra more <mu ore> na more uozit, ga muore nest tu
nist tu kdš, ro na ptecah za hiir- košu, go na ..... , go na harba-
biitq, yor na hiirbatu. te, če nie poti al pa tek ga ima
Če 'TJil pot al pa te k ra jima na- za nest gu brieg f 5).
ce zamist <za nest> you brleh.

Škrutove XIV. 8.

Nekateri ga tudi nosijo. Kdor ga ne more voziti, ga mora nesti v košu, na plečih za hrbtom,
[gori] na hrbtu, če ni poti ali kdor ga ima nesti na sebi gor v breg es).

Alcuni anche lo portano. chi non puo trasportarlo [con il carro], deve trasportarlo con
il cesto sulle spalle, dietro la schiena, sulla schiena, se manca la strada oppure se uno deve
portarlo su di se in salita es).

25. Zadnji del besedila je nekoliko nejasen, zato gre tu prej za interpretacijo kot za prevod.

25. L'ultima parte dell'originale risulta alquanto confusa e viene pertanto interpretata piu che tradotta.

198
30

/P /
#d.
. /_//'
//~~p;!{

~a~~~~

199
31
Bojo še plf wodo? At so zejnl, "Bojo še pil uodo?" "Al so žej-
se praša, al bojo plf wodo. če ni?" se praša. "Al bojo pil uo-
se ra trata po raspu6rJsko, je de?" Če se ga trata po gaspuoj-
on{, an če je taku o, de se na· tra- sko, mu se die oni, an če je ta-
td po raspu6rJsko, je ci boš pfu. kuo, de ga na trataš po gaspuoj-
Buozin ti šktetin = tfm buozin sko, mu porčeš: "A boš piu?"
juden, se djl boš pfu al paj boš Tim buozin, škletin juden se die:
/n1a - al pa čej moš boš p{u - čej "Boš piu?" al "Boš pila?" Al
ozeqen bote pfu, čej tejdfh puop pa čej mož: "Boš piu?", če je
-boš pfu? oženjen: "Bote piu?" Čej lej-
dih/na žembo puob: "Boš
piu?"

Škrutove XIV. 14. - 15

"Bodo še pili vode?" Ali so žejni?" se vpraša. "Ali bodo pili vode?" Če se s kom ravna
po gosposko, je "oni", in če je tako, da se ga ne pogosti po gosposko, je: "A boš pil?"
Ubogim, preprostim = ubogim ljudem se pravi: "Boš pil?" ali pa je: "Boš pila?" Ali pa
če je mož: "Boš pil?"; če je oženjen: "Boste pili?" Če je neporočen mladenič: "Boš pil?"

"Berranno ancora dell'acqua?" "Hanno sete?" si chiede. "Berranno dell'acqua?" Se [lo]


si tratta signorilmente, si dice: "Loro"; se invece non [lo] si tratta signorilmente, si dice: "Ber-
rai?" Ai poveri, alle persone semplici = alia gente povera si dice: "Berrai?" [Oppure, [se
efemmina,] e: "Berrai?" O, se si tratta di un maschio: "Berrai?"](26); se e sposato: "Ber-
ra?" Se e un giovanotto [celibe]: "Berrai?"

26. Tale distinzione e rilevante soltanto nel contesto originale, data la struttura morfologica dello sloveno.

200
31

201
32
Jubez~ je bl1a, jubezf šeb6, Jubezen je bila, jubezen še bo,
Kar mene in tebe na sviete na Kar mene in tebe na sviete na
b6. bo.
Presneta jubeztt taku oje s/atka, Presneta jubezen, takuo je
Je niesmo kupl1i, je sama piiršla. sladka,
Je niesmo kupil, je sama paršla.

Škrutove XX. 108.

Ljubezen je bila, ljubezen še bo,


Kadar mene in tebe na svetu ne bo.
Presneta ljubezen, tako je sladka,
Kupili je nismo, je sama prišla.

Amore e stato, amore sani,


Che ne io ne tu al mondo saremo.
Amore tremendo, e cosi dolce,
Non l'abbiamo comprato, e venuto da se.

202
32
'

.
' ~~;( /b 6~/ /;,~fr ,~k,/

~ ri'NI";~ /~ ~~ ~ "'"";,jž h.ttt. ~ .'

203
33
Oce miš, ker s u nebis6h, pose- Oče naš, kateri si u nebesih, po-
cena btit t6j jlm&, pr{jdl h nam svečena bod toje ime, pridi h
toje krljtistvo, zyodfs6 t6ja vii- nam toje krajastvo, zgodi se
ja tako na n&p, mi zemjf. Dan- tvoja voja kakor na nebesih ta-
ču donos naš te wsedtij'Y]l krtih ko na zemji. Daj nam, Buog,
nam buroh = buoh nam otpast donas naš usadanji kruh, nam,
naše dtrylC k6 ml otpuščamo Buog, odpust naše duge, kakor
ntiš6 doz'Y}fkam nas otpej 6t mi odpuščam o našin dužnikam,
kuŠ'f}ifv&; nas b6ye rJ.iš 6t hu- nas odpej od kušnjave, nas
dJ.iya. Am&n Jezuš = timer Buog rieš od sega hudega,
Jizuš. amen. Jezuš.

Seuce XIII. 142.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi
se tvoja volja tako v nebesih [kakor] na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, odpusti
nam, Bog, naše dolge, kakor mi odpuščamo našim dolžnikom, odvrni nas od skušnjave, nas
uboge reši hudega. Amen Jezus.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga a noi il tuo regno, accada
la tua volonta cosi in cielo [come] in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti,
o Dio, a noi i nostri debiti, come noi [lzl rimettiamo ai nostri debitori, allontanaci dalla tenta-
zione, libera noi poveri dal male. Amen Gesli.

204
33

/i- A~L-' #&L


-
??~ ,. - :1"'.742--

/
~f:;.;/T

--

r • 1
•)l •• -" -~

,.r///.
....._.._ / ~,.;',

205
34
Češčena s Marija ynade s pUna Češčena s Marija, gnade f 7) si
buoh je s tiibo, tfs Marij& puna, Gaspuod Buog je s tabo,
ziynana med zenlim = zenif, t6j Vi ste, Marija, žegnana med že-
sat tojya telis Jizus. Sveta Ma- nam, žegnan sad tojga telesa Je-
r(ia, mat bozli, prosite boyif za zuš. Sveta Marija, mat bofja,
nas, b6ye yrešrJžke sada na našo pros Boga za nas uboge griešni-
sm6rtno Uro. ke sada an ti ur naše smarti.
čast bod boyu, čecsnu (očecsnu) Amen.
svetemu duhu. Čast bod Bogu, Snu an Svetemu
Duhu.

Seuce XII. 142. - 143

Češčena si, Marija, milosti si polna, Bog je s teboj, ti si, Marija, blagoslovljena med žena-
mi, (blagoslovljen je] [tvoj] sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, mati božja, prosite Boga za nas, uboge grešnike, sedaj [in] ob naši smrtni uri.
Čast bodi Bogu Očetu, Sinu, svetemu Duhu.

Venerata sei, o Maria, sei piena di grazia, Dio econ te, tu sei, Maria, benedetta fra le don-
ne, (e benedetto] il [tuo] frutto del tuo corpo, Gesu.
Santa Maria, madre di Dio, pregate Dio per noi, poveri peccatori, ora [e] nell'ora della
nostra morte.
Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

27. Izraz "gnada" je arhaizem za današnji knjižni izraz "milost"; najdemo ga v Rateškem in Starogorskem rokopisu
ter pri ALASII DA SoMMARIPA (torej konec 14. stoletja, konec 15. stoletja in v začetku 17. stoletja). Prim. J. Ko-
RUZA: Starogorski rokopis [... ]op. cit. (glej s. 45 op. 50), str. 211. V Benečiji je izraz ohranjen samo v tej molitvi.

27. Il termine "gnada" - un arcaismo corrispondente a "milost" (grazia) dello slov. letterario- trova riscontro nel
ms. di Rateče, in quello di Castelmonte e presso ALASIA DA SoMMARIPA (rispettivamente fine sec. XIV, fine sec.
XV e inizi del XVII). Cfr. J. KoRUZA: Starogorski rokopis[ ... ] cit. (v. p. 45 n. 50), p. 211. Neila Benecia il termine
e conservato solamente nell'ambito di questa preghiera.

206
34

207
35
Viira. Viera
'"'
Jist vJ..irjem na buoya, stvarni- Jist virjen na Boga Očeta usega-
ka nebces ln = 6n zemjl Jizuša mogočnega, stvarnika nebes an
Krfstuša snu 'Y}eya jldf'T}eya stvar- zemje, Jezuša Kristuša, sinu nje-
nika nebds ln zemjl Krfstuša ga edinega, Gaspuoda našega,
snu 'Y}eya j6dfir]eya, yasp6da na- kir je biu spočet od svetga Du-
š'fya /Cer je spočit ot svetreya du- ha, je rojen od Marije Device,
ha roj( je od Marije de viCe je terpeu pod Poncijem Pilatu-
t6rpeu je pot Poncj6m Platu- žem, križan je biu, mru in u
Zif" krfzq" je umrif. ForT po/iJ- grob položen. Dol je šu pred pa-
zen dal ješšu pret pakti. Na tre- ku. Na tretji dan od smarti 1
ce dan ot sm6rt j ustit na nebd- smrti je stu, u nebesa šu. Gor se-
saj šli. Tan s).edfna nesnfc boya di na desnic bofji, Boga

Seu ce XIII. 143.

Vera
[Jaz] verujem v Boga, stvarnika nebes in zemlje, v Jezusa Kristusa, njegovega edinega si-
na, stvarnika nebes in zemlje, Kristusa, edinega njegovega sina, Gospoda našega, ki je [bil]
spočet od svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan je umrl.
Gor položen, je šel dol pred pekel. Tretji dan je vstal od smrti, šel je v nebesa. Tam sedi
na desnici Boga

Il Credo
lo credo in Dio, creatore del cielo e della terra, in Gesu Cristo, suo unico figlio, creatore
del cielo e della terra, in Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, chee [stato] concepito dallo
Spirito Santo, e nato da Maria Vergine, pati sotto Ponzio Pilato, mori crocifisso. Posto su,
e sceso [davanti] all'inferno. Il terzo giorno e risuscitato dalla morte, e salito al cielo. Ut
siede alia destra di Dio

208
35

..

1 t/v / /~ ,? / _.,/ y:." / / ~ .-"


,//'./,/~//Z/ /f7dA'/c....-. I/"/?L //(.-?<1"-e. ~4/.,..~

1"!/ c/";».;;/- / . #/kr //PL :??,.,/;~L ?"" #

/ /
.,//;.;,Ir
- :>
· ~a: h"'/h/?"

209
35
očdt tot je naprft sodft te zfve Očet usegamogočnega. Odtod
ren te m6rtve. J(st vjirjem bora ima prit sodit te žive an te mart-
svetrera duhli, sveto mlit&r ko- ve. Jist virjen na Boga, na svet-
to/ško cJ.irku, mtir}e = mtir}6 ga Duha, na sveto mater kafol-
svečenfku, otpuščaqe tf yrjihu, ško Cirku, majnelmanje f 8)
wstoja'Y}l! tara zuwota to vinčno svečeniku, odpuščanje grehu,
zu6/h]e nan df yor svetf r'ilju, k ustajenje mesa. Venčno žiule-
nfma IYJkul konca. O/rana p&r- njelžulenje nam, Bog, daj uži-
poročena sveta tale malftu, am? vat u svetemu raj.
Jizuš. Amen Jezuš.
Sada j firJTta. Ofrana, parporočena tala maj-
hana mo/ituca.
Sada je finita.

Seuce XIII. 143.

Očeta. Odtod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Boga, v svetega Duha, v sveto mater
katoliško Cerkev, "gmajno" es) [skupnost, občestvo] svetnikov, odpuščanje grehov, vsta-
jenje telesa. Daj nam večno življenje gori v svetem raju, ki nima nikoli konca.
Podarjena, pri poročena ta sveta molitev.
Amen Jezus.
Sedaj je končana.

Padre: di la ha da venire a giudicare i vivi ed i morti. lo credo in Dio, nello Spirito Santo,
nella santa madre Chiesa cattolica, nella comunione dei santi, nella remissione dei peccati,
nella resurrezione di questo corpo. Da' a noi la vita eterna su, nel santo paradiso, che non
ha mai fine.
Offerta, raccomandata questa santa preghiera.
Amen Gesu.
Ora e terminata.

28. "Gmajna", tako kot "gnada" arhaičen izraz (glej prejšnjo opombo), ustreza knjižnemu izrazu "občestvo". Izpri-
čan je v Starogorskem rokopisu (konec 15. stol.), pri TRUBARJU (1550) in ALASII DA SoMMARIPA (1606). (Prim.
JožE KoRUZA, op. cit., str. 210). V pomenu "skupnost" je izraz na obravnavanem območju striktno vezan na kon-
tekst "Vere", zunaj tega konteksta pa se, kolikor nam je znano, uporablja v pomenu "planja", "(gorski) pašnik"
(nekoč nedeljiva, skupna vaška last).

28. "Gmajna"- un arcaismo al pari di "gnada" (v. nota precedente)- corrisponde allo slov. letterario "občestvo"
(comunita). Esso e attestato nel ms. di Castelmonte (fine sec. XV), nonche da TRUBAR (1550) eda ALASIA DA SoM-
MARIPA (1606). (Cfr. ancora J. KoRUZA cit., p. 210). Nel significato di "comunita" il termine- nell'area conside-
rata - e strettamente legato al contesto del "Credo", mentre al di fuori di esso e usato, a quanto ci consta, con il
valore di "radura", "prato (montano)" (anticamente indiviso, di proprietit comune del villaggio).

210
211
COMMENTO FOLKLORICO
FOLKLORNIKOMENTAR

_ _j
IN MARGINE AD ALCUNI DOCUMENTI OB ZBIRKI VEČ KO STO LET STARIH
DI FOLKLORE RACCOLTI OLTRE UN FOLKLORNIH PRI ČEVANJ IZ NADIŠKE
SECOLO FA NELLA VAL NATISONE DOLINE

Nel pubblicare i testi folklorici raccolti da


lui personalmente o da qualche suo collabo-
ratore, JAN BAuDOUIN DE CouRTENAY di regola Folklorna besedila, ki jih je zapisal JAN
li presentava come campioni linguistici, dan- BAUDOUIN DE COURTENAY sam ali pa prejel Od
do loro il corrispondente titolo. Per esempio: sodelavcev, je ponavadi predstavljal kot ling-
Obrazcy govorov Friul'skich Slavjan (in: vistične vzorce in jih temu ustrezno tudi na-
"Friul'skie Slavjane. Stat'i LI. SREZNEVSKO· slavljal. Na primer: Obrazcy govorov Friul'-
Go i priloženija", Spb. 1878, pp. 57-60); skich Slavjan (gi. "Friul'skie Slavjane. Sta-
Sprachproben des Dialektes von Cirkno t'i 1.1. SREZNEVSKoGo i priloženija", Spb.
("Archiv fiir slavische Philologie" 8, Berli- 1878, str. 57-60); Sprachproben des Dialek-
no 1885); Obrazcy jazyka na govore Cjane- tes von Cirkno (" Archiv fiir slavische Philo-
bol'skom 1 Sprachproben im Dialekte von logie" 8, Berlin 1885); Obrazcy jazyka na go-
Canebola (Materialy II, Spb. 1904, pp. vore Cjanebol'skom!Sprachproben im Dia-
193-196). Certo si rendeva ben conto che quei tekle von Canebola (Materialy II, Spb. 1904,
testi erano un contributo di duplice impor- str. 193-196). Kajpada se je zavedal, da ima-
tanza: dialettologica ed etnografica insieme. jo ti teksti dvojno vrednost - dialektološko
Pro va eloquente ne e una collezione dal tito- in etnografsko hkrati - o čemer najlepše pri-
lo comune Materiali per la dialettologia e l'et- ča naslov serije izdaj Materiali za dialekto-
nografia degli Slavi meridionali (1. Resia - logijo in etnografijo Južnih Slovanov (1. Re-
1895, 2. Torre- 1904, 3. Resia- 1913). ln que- zija- 1895, 2. Ter- 1904, 3. Rezija- 1913).
sta stessa collezione il BAUDOUIN aveva previ- In prav v to serijo je BAuDoUIN nameraval
sto di inserire - come 4. volume - anche uvrstiti- kot četrto knjigo- tudi tekste, ki
i testi da lui raccolti tra gli "Slavi del Natiso- jih je nabral med "nadiškimi Slovani"; na
ne", che invece possono uscire solo ora, a dan prihajajo šele zdaj, skoroda šestdest let
quasi sessant'anni dalla sua scomparsa. po njegovi smrti.
In rapporto al sogno di ogni dialettologo Vsak dialektolog sanjari, kako bi v svojih
di ottenere dei rilievi di una completezza as- zapisih dosegel absolutno popolnost, vendar
soluta, BAUDOUIN DE CouRTENAY vede realisti- je bil BAUDOUIN DE CouRTENAY toliko realista,
camente le difficolta che in pratica rendono da je sam videl težave, ki v praksi onemogo-
impossibile raggiungere un ideale del genere. čajo doseči tak ideal. Kritičen je najprej do
Egli ecritico anche nei propri riguardi: le mie lastnega dela: transkripcije - pravi - bi se
trascrizioni - dice - sarebbero forse megli o mi morda bolj posrečile, "če ne bi toliko-

215
riuscite "se io tante volte non avessi dimen- krat pozabil na glavni namen svojih poti. Ta
ticato lo scopo principale delle mie escursio- namen je bil poglobljeno raziskovanje narečja
ni. Questo scopo era la ricerca approfondita kot takega; vse ostalo- drugotni namen. Jaz
del dialetto in se; tutto il resto - scopo se- pa sem nasprotno skoraj zmerom zamenjal
condario. lnvece io quasi sempre lasciai la vlogo jezikoslovca z vlogo folklorista, želj-
parte di dialettologo per prendere quella di nega nakopičiti kar najbolj bogato bero lite-
folklorista, bramoso di accumulare una vie- rarnega, mitološkega in drugega podobnega
piu ricca messe di materiale letterario, mito- gradiva. Zbrati kar se da veliko tekstov in
logico e al tro simile. Raccogliere possibilmen- hkrati doseči visoko stopnjo natančnosti v za-
te molti testi e raggiungere insieme un grado pisih - sta dve nezdružljivi stvari. Največja
elevato di esattezza nella trascrizione - so- vrlina vsakega jezikoslovca je, da spoštuje
no due cose incompatibili. La piu grande virtu pravšnjo mero, da si zna postaviti meje. Te
di ogni dialettologo e il rispettare una certa vrline se mi ni posrečilo razviti pri samem se-
misura, il sapere porsi dei limiti. Tale virtu bi, tako da sem v bistvu zbral- kot svoj pri-
io non sono riuscito a sviluppare in me stes- spevek kolegom raziskovavcem - non mul-
so, di modo che io perlopiu raccolsi, come tum, sed multa"(Materialy 1, str. VII-VIII).
contributo ai colleghi di ricerca, non mu/tum,
sed mu/ta" (Materialy 1, pp. VII-VIII).

Nonostante questa dichiarazione pero !'au- Kljub ti izjavi pa pri avtorju Materialov ni
tore dei Materialy non si epreoccupato di sta- moč opaziti niti približnega ravnotežja med
bilire un equilibrio almeno approssimativo tra jezikoslovna in narodopisno sestavino;
la componente linguistica e quella etnografi- druga je zmerom potegnila kratko. Kot do-
ca; ne soffri sempre la seconda. Vediamo un kaz bo zadosti en sam zgled. Iz ust šolskih
esempio. Dalla bocca di alcuni scolaretti a otrok na Ravanci je BAuDOUIN DE CouRTENAY
Pra to di Resia il BAuDOUIN DE CouRTENAY nel leta 1873 zapisal nekaj raztrganih stavkov,
1873 registro qualche frase sconclusionata di kjer se skriva zarodek kar dveh pripovednih
un "racconto" dove in stato embrionale si ce- pesmi, od katerih prva je balada o "Lepi Vi-
Jano ben due canti narrativi, uno dei quali e di"! BAUDOUIN je ta fragmentarni zapis - §
la ballata su "La bella Vida". Questa trascri- 1203 -objavil leta 1895 pod naslovom "Sinn-
zione frammentaria - § 1203 - fu pubblicata lose Erziihlung' ', čeprav med obsežnimi po-
nel1895 come qualcosa "senza senso" (sinn- pravki, izboljšavami ipd. iz let 1892-93 naj-
lose Erziihlung), ma tra le abbondanti corre- demo opozorilo, da je to pravzaprav "na MY-
zioni, aggiunte, ece. messe insieme negli an- ža" (Das ist ei~ Lied). Zapisovavca to ni vzne-
ni 1892-93 e inserite come appendice agli stessi mirilo, ostal je hladen, ne da bi izkoristil pri-
Materialy 1 il BAUDOUIN avverti espressamente ložnost za folklorno odkritje; s pomočjo frag-
che "questo e un canto" (Das ist ein Lied). menta, objavljenega v njegovih Materialih,
Cio tuttavia non lo incuriosi, egli rimase in- se nam je namreč še po sedemdesetih letih,
differente, senza approfittare della buona oc- od 1962 naprej, posrečilo najti več rezijan-
casione per una scoperta folklorica; invece in skih variant pomembne slovenske ljudske pe-
base al suddetto frammento stampato nei Ma- smi (gi. "Sodobnost" 17-2, 1969, 202-4).
terialy 1, ancora settanta anni piu tardi, a co-
minciare dal 1962, si e riusciti a trovare pa-
recchie varianti resiane del celebre canto po-
polare sloveno (cfr. "Sodobnost" 17-2, 1969,
202-204).

Tra gli assunti del vero folklorista pero non Med nalogami pravega folklorista pa ni sa-
e unicamente la raccolta, bensi una attenta mo zbiranje, ampak tudi sprotno skrbno
valutazione di quanto egli va raccogliendo, vrednotenje tega, kar zbira, tako da lahko ne-

216
cosi da poter in certo qual modo "dirigere" kako "dirigira" svoje informatorje, jih
gli informatori, incanalarli, magari provocar- usmerja, celo izziva, ne da bi se zadovoljil sa-
li, senza comunque accontentarsi mai di mo s poslušanjem in zapisovanjem tega, kar
ascoltare e trascrivere solo quanto salta !oro pride njim na misel pripovedovati. In nazad-
in testa di raccontare. E in ultimo, a raccon- nje, ob koncu pripovedovanja, ne sme niko-
to finito, non mancar mai di chiedere spie- li pozabiti vprašati še po dodatnih pojasni-
gazioni aggiuntive, cercar di colmare evidenti lih, da zapolni morebitne vrzeli ipd. Med tu
lacune e simili. Tra i materiali folklorici che prvič objavljenim folklornim gradivom nam
qui si pubblicano per la prima volta, ci rin- je npr. žal zaradi nepopolnosti pomembne-
cresce per esempio la incompletezza dell'im- ga teksta št. 19 (gl. zadevno opombo). Med
portante testo n. 19 (v.la rispettiva nota). Tra že objavljenim gradivom, ki izvira iz povod-
i materiali gia pubblicati provenienti dall'al- ja zgornje Terske doline (1904), smo lahko
ta valle del Torre e convalli (1904) si rimane le razočarani, ko beremo samo prvi del, za-
delusi leggendo solo la prima parte, l'intrec- četni zaplet dveh pravljic (str. 40-42, 96-98),
cio iniziale di due fiabe (pp. 40-42 e 96-98) ki potlej ne dosežeta vrha, ampak ostaneta
che poi non arrivano all'acme ma restano okrnjeni.
monche. Sul contributo del BAuDouiN DE O prispevku B. DE CouRTENAYA za pozna-
CouRTENAY per la conoscenza del folklore re- vanje rezijanske folklore se ne nameravam
siano non intendo ripetermi, perche ne scris- ponavljati, saj sem o tem pisal že nekajkrat:
si ormai a piu riprese: con avventatezza gio- mladostno vihravo 1942-43 (Rezijanska pri-
vanile nel 1942-43 (Rezijanska pripovedna pe- povedna pesem. "Etnolog" 17-1944, Lj.
sem, "Etnolog" 17/1944, Lb. 1945, pp. 1945, str. 26-33), bolj umirjeno pa za med-
26-33), piu pacatamente invece per il congres- narodni slavistični kongres v Pragi 1968 (Pre-
so slavistico internazionale di Praga nel 1968 gled ustnega slovstva Slovencev v Reziji- Ita-
(Pregled ustnega slovstva Slovencev v Reziji lija. SR 16, str. 203-229) in v uvodu k anto-
1 Aper9u de la litterature orale des Slovenes logijama Rožice iz Rezije (1972 - 60 lirskih
de la Va/tee de Resia- Italie, "Slavistična re- pesmi) in Zverinice iz Rezije (1973- 60 žival-
vija" 16, pp. 203-229) e nelle prefazioni a due skih pravljic; zunanja pobuda za izid prav-
antologie: Rožice iz Rezije (1972- 60 poesie kar omenjenih zbirk je bila stoletnica od prvih
liriche) e Zverinice iz Rezije (1973 - 60 fiabe direktnih BAUDOUINOVIH stikov Z Rezijani).
di animali; queste due raccolte uscirono in oc-
casione del centenario dei primi contatti di-
retti tra il BAUDOUIN DE CouRTENAY e i
Resiani).

Un altro impegno scientifico del folklori- Druga pomembna naloga folklorista je, da
sta sarebbe quello di corredare il materiale pospremi s potrebnimi komentarji celotno
raccolto con opportuni commenti, cosi che zbrano gradivo, ki naj bi bilo že na začetku
gia in partenza, cioe all'atto di essere immesso svoje poti, se pravi ob vstopu v javnost
neHa pubblica circolazione, esso sia munito opremljeno z vsemi bistvenimi podatki, ne sa-
degli essenziali documenti, non solo quelli mo "anagrafskimi", o informatorjih (saj isto
"anagrafici", riguardanti gli informatori (esi- zahtevajo lingvisti; vendar smo prav ob na-
genza comune coi linguisti; proprio nel no- ših tekstih iz Nadiške doline - kdove zakaj -
stro caso concreto pero i testi dalla Val Nati- celo brez tega!) ampak tudi o njegovi pripad-
sone sono rimasti - chissa come - senza alcun nosti ti ali oni veji izročila in njegovih sorod-
dato accompagnatorio!), ma pure sulla ap- stvenih zvezah, vsaj najbližjih, kolikor obsta-
partenenza a questo o quel genere di tradi- jajo in so ugotovljive.
zioni e sulle sue paren tele, almeno le piti pros-
sime, in quanto esistenti e conosciute.

217
Una prova inoppugnabile che il Nostro Nespodbiten dokaz, da je naš avtor mislil
avesse pensato fra l'altro anche ad un appa- med drugim tudi na folkloristični primerjav-
rato folklorico comparativo ci viene da una ni aparat, najdemo v njegovem pismu iz Dor-
sua lettera, scritta a Dorpat (Tartu) il 15/27 pata (Tartu) z dne 15/27 junija 1886. Ko se
giugno 1886. Nel ringraziare il collega italia- namreč zahvaljuje italijanskemu kolegu TE-
no TEzA per l'invio del Directorium huma- ZI za pošiljko Directorium humanae vitae,
nae vitae, infatti, soggiungeva: "E una edi- pristavlja: "To je zelo zanimiva in pomemb-
zione molto interessante ed importante. Le na izdaja. Tu zbrane pripovedi bom primer-
novelle ivi raccolte comparero colle favole, jal s pravljicami, ki sem jih nabral med Slo-
raccolte da me fra gli Slavi dell' Austria e del- vani v Avstriji in Italiji. Prvi zvezek mojega
l'ltalia. Il primo volume dei miei materiali (i gradiva (rezijanske tekste z nemškim prevo-
testi resiani colla traduzione tedesca) sara dom) bo v kratkem objavila Akademija zna-
pubblicato fra poco dalla Accademia delle nosti v Peterburgu" (J. MARCHIORI, Carteg-
scienze di Pietroburgo" (J. MARCHIORI, Car- gio Jan I. N. Baudouin de Courtenay - Emi-
teggio Jan l. N. Baudouin de Courtenay - lio Teza. P. o. iz "Memorie della Accademia
Emilio Teza. Estr. daile "Memorie della Ac- 'Patavina di SS. LL. AA." Vol. 74. Padova
cademia Patavina di SS. LL. AA." Vol. 74. 1963, str. 33). Leta 1886 BAuDoUIN seveda ni
Padova 1963, p. 33). Nel 1886 il BAUDOUIN mogel predvidevati, da se boj o stavljenje, po-
non poteva di certo prevedere che la compo- pravki in tisk zavlekli za celih devet let in da
sizione, le correzioni e la stampa si sarebbe- bojo terjali skrajno naporno branje krtačnih
ro protratte per ben nove anni e avrebbero odtisov, ponovno preverjanje na terenu, itn.
richiesto snervanti lavori di controllo delle
bozze, sopralluoghi sui campo, ece.

Poiche BAuDouiN DE CouRTENAY, come si Ker BAUDOUIN DE CouRTENAY, kakor vemo,


sa, neila presentazione dei materiali folklo- ob predstavitvi folklornega gradiva iz Rezi-
rici dalla Resia, da Cirkno (tra le montagne je, s Cerkljanskega in iz zgornje doline Tera
del Goriziano) e dall'alta val del Torre non omenjenih zahtev ni izpolnil, je za odpravo
ottempero alia richiesta di cui sopra, cerco di pomanjkljivosti poskrbel vsaj deloma- slo-
provvedere a questa mancanza - benche solo vaški folklorist JIRI PoLivKA. V znameniti pri-
parzialmente - il folklorista slovacco Jn~.1 merjavni priročnik z začetka našega stoletja,
PoLivKA. Nel famoso vademecum compara- na kratko znan kot "BoLTE-PoLivKA" ali pre-
tivistico degli inizi del nostro secolo - noto prosto BP (Anmerkungen zu den KHM der
in breve come "BoLTE-PoLiVKA" o semplice- Briider Grimm. Leipzig 1913-1918) je nam-
mente BP (Anmerkungen zu den KHM der reč uvrstil vse ustrezno baudouinovsko gra-
Briider Grimm. Leipzig 1913-1918) egli inse- divo: za Rezijo gi. BP I 11.478, Il. 110.114.
ri tutto il materiale baudouiniano utile ai suoi 116.118. 398; za Cirkno BP I 77, II 90.217,
fabbisogni: per la Resia vedi BP I 11.478, II III 452; za Ter BP II 209, III 227.328.
110.114.116.118.398; per Cirkno BP I 77, II
90.217, III 452; per il Torre BP II 209, III
227.328.

Il BAuDOUIN non era certo digiuno di folk- Folklora BAUDOUINU ni bila španska vas. V
lore. In un tempo quando i professori dove- času, ki je od profesorjev terjal širša obzor-
vano spaziare su orizzonti assai vasti e quan- ja, ko v disciplinah kot so indoevropeistika,
do p. es. l'indoeuropeistica ele filologie sla- slavis tika, romanistika, germanistika idr. ni
va, romanza, germanica e altre non conosce- bilo posebnih razmejitev, se sploh ne gre ču­
vano divisioni o specializzazioni, non deve far diti, če je nosivec stolice za "primerjavno
meraviglia se il titolare di una cattedra di slovnico indoevropskih jezikov" oz. za "pri-
"grammatica comparata delle lingue indoeu- merjavno jezikoslovje in sanskrt" imel odprte
ropee" o di "linguistica comparata e sanscri- oči za marsikaj, kar bi strogo vzeto ne spa-

218
to" si interessava per fatti e problemi che non dalo v njegovo področje. Čuditi se moramo
rientravano direttamente neila sua sfera d'a- nečemu drugemu: odkar je oživelo zaniman-
zione. A ragione invece dobbiamo meravi- je za tega poljskega znanstvenika velikega for-
gliarci di qualcos'altro: da quando comincio mata, so njegovi poljski rojaki in občudovav­
a crescere l'interessamento per questo scien- ci od drugod zraven strokovnih lingvističnih
ziato polacco di grande levatura, i suoi com- vprašanj osvetljevali že vse mogoče (npr. nje-
patrioti e altri ammiratori si diedero da fare govo politično in versko prepričanje, svobo-
per chiarire oltre che questioni strettamente domiselstvo, publicistično aktivnost, pogle-
linguistiche anche tante altre cose (p. es. le de na rusko književnost in kaj vem kaj), ene-
sue convinzioni politiche e confessionali, la ga poglavja pa se menda nihče ni še lotil po-
sua posizione di libero pensatore, la sua atti- sebej: BAUDOUIN DE CouRTENAY in folklo-
vita di pubblicista, i suoi giudizi sulla lette- ristika.
ratura russa o che so io), ma nessuno anco-
ra, mi sembra, abbordo questo interessante
problema: BAuDOUIN DE CouRTENAY e il
folklore.

Oli interventi del BAuDoUIN nel cam po del 0 BAUDOUINOVIH ekskurzih V fo!k!oristiko
folklore sono documentati da un numero non govori lepo število enot njegove zelo obsež-
esiguo di unita della sua nutritissima biblio- ne bibliografije. Zaradi odnosa do folklore
grafia. Neila sua apertura verso il folklore egli bi ga mogli vsaj deloma primerjati z nekate-
potrebbe essere forse almeno in parte para- rimi pomembnimi sodobniki, ki so mu bili
gonato con alcuni celebri contemporanei, suoi učitelji ali kolegi, ki jih je srečal na svojih po-
maestri e colleghi, da lui incontrati lungo le teh ali ž njimi zdrževalle korespondenčne sti-
strade della sua vita oppure con lui solo in ke. Naj bojo omenjeni - razvrščeni po staro-
contatto epistolare. Ricordiamo - facendoli sti - vsaj I. I. SREZNEVSKIJ (1812-1880), F.
seguire secondo l'anno di nascita- almeno i MIKLOŠIČ (1813-1891), w. RADLOFF
seguenti: I. I. SREZNEVSKIJ (1812-1880), F. (1837-1918), v. JAGič(1838-1923), A. DEGU-
MIKLOŠIČ (1813-1891), w o RADLOFF BERNATIS(1840-1913), A. LESKIEN(1840-1916)
(1837-1918), V. JAmc(1838-1923), A. DEGu- in K. ŠTREKELJ (1859-1912). Pri zadnjem je še
BERNAns(1840-1913), A. LESKIEN(1840-1916) posebej mikavno to, da je morda prav BAu-
eK. ŠTREKELJ (1859-1912). Per quest'ultimo DOUIN DE CouRTENAY nekoliko soodgovoren za
va sottolineato che proprio il BAuDOUIN risul- njegovo znanstveno usmeritev in ljubezen do
ta fino a un certo punto corresponsabile del- ljudskega slovstva. V letu študijskega bivan-
la sua scelta scientifica e delle sue preoccu- ja med Slovenci 1872-73 je namreč komuni-
pazioni per la letteratura popolare. Infatti nel kativni docent ruske univerze, ki si je bil iz-
1872-73, durante il suo soggiorno di studi tra bral za svoj glavni stan Gorico, s časniškimi
gli sloveni, il giovane e affabile docente ve- vabili in napotki v "Soči" in z živo besedo
nuto dalla Russia, che aveva prescelto come pritegnil v tem mestu skupino gimnazijcev
suo quartier generale la citta di Gorizia, con (med njimi ŠTREKLJA!) in jih navdušil za za-
i suoi inviti divulgati sia tramite il periodico pisovanje folklornih tekstov v domačih va-
locale "Soča" che aviva voce, riusci ad atti- seh. Tako gradivo je BAUDOUIN seveda zbiral
rare un gruppo di ragazzi sloveni che frequen- za objavo; šele ko je spoznal , da tega ne bo
tavano il liceo e il ginnasio (fra di !oro lo utegnil, je leta 1903 izročil biblioteki peter-
ŠTREKELJ!) e convincerli a trascrivere testi burške Akademije znanosti, katere dopisni
folkloristici nei loro paesi nativi. Il BAuDOUIN član je bil, celotno omenjeno zbirko, skupaj
raccoglieva siffatti materiali col preciso inten- z lastnimi zapiski v raznih narečjih, večino­
to di pubblicarli; solo quando vide che non ma zahodnoslovenskih. (Tudi kar prihaja
ce l'avrebbe fatta, regalo alia biblioteca del- tokrat na dan - gradivo iz Nadiške doline -

219
1' Accademia delle Scienze di Pietroburgo, di je del te obsežne rokopisne zapuščine, ki je
cui era membro corrispondente, tutta la sud- prešla v arhiv Akademije znanosti ZSSR.)
detta raccolta e in pili le proprie trascrizioni
autografe in diversi dialetti, per la maggio-
ranza sloveni occidentali. (Anche quanto oggi
qui vede la luce - cioe il materiale della Val
Natisone - fa parte di questo ampio fondo
manoscritto, passato agli archivi dell' AN
SSSR.)

Infine il Nostro recensi qualche opera folk- BAUDOUIN je med drugim tudi ocenil nekaj
lorica di autori slavi meridionali (F. MIKLO- folklornih del južnoslovanskih avtorjev (F.
šič, G. KREK, V. BoGišic). Fece pure delle ri- MIKLOšič, G. KREK, V. Booišic). Na terenu je
cerche sui campo dei dialetti lituani in com- raziskovallitavska narečja v družbi z J. Ju-
pagnia di J. JUSZKIEWICS (JONAS JUšKA, SZKIEWICZEM (JONAS JušKA, 1815-1886), katere-
1815-1886) e con Jui collaboro nell'edizione mu je pomagal pri izdaji velike zbirke litav-
di una grande raccolta di canti popolari litua- skih ljudskih pesmi, ki jih je nabral Jonasov
ni messa insieme da ANTANAS JušKA mlajši brat ANTANAS JušKA (1819-1866). Ljud-
(1819-1866), fratello minore di Jonas. Inol- ske pesmi je zapisoval tudi sam, med Belo-
tre raccolse canti popolari bielorussi, e a Cra- rusi, in v Krakovu 1894 redigiral beloruske
covia nel 1894 si prest<'> a redigere alcune tra- zapise prijatelja A. ČERNYA (1864-1939), če­
scrizioni dell'amico A. ČERNY (1864-1939), škega pesnika in publicista. (Ker žal še nisem
poeta e pubblicista ceko. (Non essendomi an- imel v rokah nobene BAUOOUINOVE publikaci-
cora capitata tra le mani alcuna edizione di je te vrste, se moram seveda zdržati vsakršne
tal genere, debbo naturalmente astenermi da sodbe). In nazadnje ne gre pozabiti še neče­
qualsiasi giudizio). In ultimo non va dimen- sa: da je kar petnajst let (1886-1901) trajalo
ticata ancora una cosa: per ben quindici an- BAUDOUINovo sodelovanje - čeprav le nered-
ni (1886-1901) si protrasse la collaborazione no, občasno - pri reviji "Kryptadia. Recueil
- anche se irregolare e saltuaria - del BAu- des documents pour servira l'etude des tra-
DOUIN alia rivista "Kryptadia. Recueil des do- ditions populaires".
cuments pour servir a l'etude des traditions
populaires".

Come suo primo contributo dal folklore Kot svoj prvi prispevek z območja folklo-
degli sloveni della provincia di Udine, il BAu- re Slovencev videnske pokrajine nam je BAu-
DOUIN DE CouRTENAY ci diede un panorama DOUIN DE CouRTENAY dal pregled rezijanskega
della letteratura popolare resiana nello stu- ljudskega slovstva v študiji Rez 'ja i Rez 'jane
dio Rez'ja i Rez'}ane ("Slavjanskij sbornik" ("Slavjanskij sbornik" III, 1876). "Ta (pre-
III, 1876). "Questo (panorama) costituisce gled) pomeni zanimivo znanstveno novost ta-
una novita scientifica interessante sia per gli ko za slaviste kot za raziskovavce ljudske
slavisti che per i ricercatori della letteratura književnosti". To so besede profesorja I. l.
popolare". Cosi lo caratterizzo il professor SREZNEVSKEGA v poročilu za podelitev "uva-
1.1. SREZNEVSKIJ nel suo rapporto per l'asse- rovske" nagrade, ki jo je B. DE CouRTENAY
gnazione del premio Uvarov al BAUDOUIN DE prejel septembra 1876. In vendar je v pregle-
COURTENAY nel settembre 1876. du iz leta 1876 BAUDOUIN zagrešil temeljno
Tuttavia nel suddetto panorama della let- napako: da si je na podlagi svojih ne dovolj
teratura popolare resiana, finito di scrivere poglobljenih opazovanj, omejenih na 25 dni,
non dopo il mese di marzo 1876, il Baudouin upal izreči med drugim tile dve apodiktični
commise un errore fondamentale: di aver cioe trditvi: da so rezijanske pesmi večinoma
osato esprimere - in base alle sue osserva- "brez [določne] vsebine" (bezsoderžatel'ni)

220
zioni non abbastanza approfondite (non par lo in da tako pesmi kot pravljice ne pomenijo
di linguistica ma di folklore!), anche perche "nič posebnega" (ničego osobennago).
limitate a 25 giorni - fra l'altro questi due
giudizi apodittici: che le poesie dei Resiani so-
no in prevalenza "senza [uno specifico] con-
tenuto" (bezsoderžatel'ni) e che in ugual mo-
do come le !oro fiabe ''non rappresentano
nulla di speciale" (ne predstavljajut ničego
osobennago)!

Nel panorama in parola troviamo pero V pregledu, o katerem teče beseda, pa je


esemplarmente sunteggiata una serie di testi vseeno zgledno povzeta vrsta tekstov, ki so
che nell'originale e in traduzione tedesca usci- se kot celota pojavili- v izvirniku in v nem-
rono appena due decenni piu tardi. In fatto škem prevodu - šele dve desetletji pozneje
di comparazione non c'e molto da dire. Sui- (Materialy 1). Komparativnega dela skoraj-
le fiabe di animali ci viene suggerito che non da ni. Ob živalskih pravljicah beremo, da je
si puo ancora rispondere alia domanda quan- še odprto vprašanje, koliko rezijansko ljud-
to la narrativa resiana abbia in comune col sko pripovedništvo dolguje arioevropskemu
fondo arioeuropeo e quanto in particolare col fondu in posebej germanskemu živalskemu
"Tierepos" germanico. In nota al riassunto epu (Tierepos). V opombi k povzetku prav-
della fiaba n. 1 -Rez 'ja 1876, pp. 303-306 (te- ljice št. 1 - Rez 'ja 1876, str. 303-306 ( = Ma-
sto integrale: Materialy 1, § 1-27)- c'e un at- terialy 1, § 1-27)- najdemo mikavno opozo-
traente rinvio a una variante lituana che il rilo na litavsko varianto, ki jo je BAUDOUIN
BAUDOUIN aveva incontrato nell'appendice di srečal v prilogi k lingvističnemu delu (A.
un'opera linguistica (A. ScHLEICHER, Hand- ScHLEICHER, Handbuch der litauischen Spra-
buch der litauischen Sprache II. Praga 1857, che Il. Prag 1857, str. 143-4). Takih opomb
p. 143 s.). Sarebbe certo bello avere piu note bi si kajpada želeli več, vendar se BAuDOUI-
di tal genere, ma le comparazioni del BAu- NOVE folklorne primerjave ž njo hkrati začne­
DOUINpurtroppo cominciano e,finiscono qui. jo in končajo. Dodaj mo vsaj to, da gre za va-
Di passaggio potremmo aggiungere che ci tro- rianto GRIMMOVEŠt. 97 "Das Wasser des Le-
viamo al cospetto di una variante della fiaba bens" ( = AT 551: The sons on a quest for
n. 97 delle KHM dei fratelli GRIMM: "Das a wonderful remedy for their father). Zaradi
Wasser des Lebens" ( = AT n. 551: The sons nepopolnih ali dvoumnih podatkov s strani
on a quest for a wonderful remedy for their furlanske folkloristike (VmoNI 1933, D' ARoN-
father). Per via di certe informazioni incom- co 1955) bi to pravljico, ki je za mednarod-
plete dovute ai folkloristi friulani (VmoNI ni znanstveni obtok bila že leta 1915 pred-
1933, D'ARoNco 1955), la suddetta fiaba, im- stavljena kot "slovenska iz Rezije" (BP II
messa nella circolazione scientifica interna- 398), nepoučen, slab poznavavec jezikovnih
zionale come "slovena dalla Resia" gia nel razmer ob furlansko-slovenskem stičišču lah-
1915 (BP II 398), da chi non conosca hene ko štel za "furlansko" oz. "italijansko". To
le condizioni etnico-linguistiche nella zona di seveda drži le deloma, po geografski plati, ko-
contatto friulano-slovena potrebbe essere er- likor je bila pač zapisana v Furlaniji in v Ita-
roneamente considerata come "friulana" o liji; samo toliko in nič več!
"italiana". Cio e vero solo cum grano salis,
sotto l'aspetto geografico, per essere stata tra-
scritta in Friuli/ltalia, e nient'altro.

Ma d'altro canto siamo lieti di segnalare Resnici na ljubo smo tu danes dolžni opo-
anche un particolare che ci mostra un BAu- zoriti še na neko nadrobnost, ki nam kaže
DOUIN non statico, ma sempre pronto a cor- BAUDOUINA ne statičnega, pač pa zmerom pri-
reggersi. Se nel 1876 scrisse di non aver mai pravljenega, da sam sebe tudi korigira. Če je

221
sentito canzoni indecenti, dichiarandosi quasi npr. leta 1876 pisal, da ni nikoli slišal opolz-
pronto ad affermare che a Resia non ci so- kih pesmi in je bil skoraj pripravljen trditi,
no, in una delle sue visite alia valle negli an- da jih v Reziji ni, je imel na enem svojih obi-
ni 1890-93 ebbe occasione di sentire quanto skov v dolini v letih 1890-93 priložnost sliša-
pubblico come Folklore slave de la va/tee de ti to, kar je objavil v Folklore slave de la val-
Resia ("Kryptadia" vol. V, 1898, pp. lee de Resia ("Kryptadia" vol. V, 1898, str.
265-274). 265-274).

Mentre il quadro baudouiniano della let- Medtem ko je bila BAUDOUINOVA podoba


teratura popolare resiana del 1876 - com- rezijanske ljudske literature iz leta 1876- do-
pletato e allargato in base all'edizione defi- polnjena in razširjena v dokončni izdaji Ma-
nitiva dei Materialy 1895 - servi da falsari- terialov 1895 - za predlogo G. LoscHuu
ga a G. LoscHI (Resia. Paese abitanti par/a- (Resia. Paese, abitanti, par/ate. "Rivista geo-
te, in: "Rivista Geografica Italiana" 5, Fi- grafica italiana" 5, Firenze 1898, str. 286-298;
renze 1898, pp. 286-298; 2. ediz., autonoma, 2. samostojna izdaja, Udine 1898, str. 45-63)
Udine 1898, pp. 45-63) e per la parte dei rac- in za prozne pripovedi tudi R. VmoNuu (Pa-
conti in prosa anche a R. VmoNI (Favole, vole, fiabe e leggende della Val Resia. "Ce
fiabe e leggende della Val Resia, in "Ce fa- fastu?" 9, 1933; ponatisnjena v Resia. Nu-
stu?" 9, 1933; ristampato in "Resia", nume- mero Unico, SFF, Udine 1967, str. 59-66) pa
ro unico della SFF, Udine 1967, pp. 59-66), folklorni teksti iz gornje doline Tera, izdani
i testi folklorici dell' aJta valle del Torre, edi- leta 1904, niso imeli nobenega LoscHIJA, no-
ti nel 1904, non ebbero nessun LoscHI, nes- benega VmoNIJA, skratka nobene publicitete,
sun VmoNI, insomma nessuna pubblicita, se če izvzamemo tiste štiri med njimi, ki jih je
escludiamo quei quattro di essi che il BAu- BAUDOUIN sam uvrstil v brošuro 1.1. SREZNEV-
DOUIN inseri nell'opuscolo "Friul'skie Slavja- SKEGA "Friul'skie Slavjane".
ne" di l. l. SREZNEVSKIJ (1878).
1 due volumi dei Materiali per la dialetto- Prva dva zvezka Materialov za dialektolo-
logia e l'etnografia degli Slavi meridionali gijo in etnografijo Južnih Slovanov (1895 in
(1895 e 1904) hanno pero in comune una co- 1904) pa imata skupno pomembno stvar: na-
sa importante: un minuzioso, accuratissimo drobno, nadvse skrbno sestavljeno snovno
indice delle materie, dal quale ci si puo infor- kazalo, iz katerega se lahko poučimo o naj-
mare sugli argomenti piu disparati - abitazio- različnejšem: prebivališču, poljedelstvu, ana-
ne, agricoltura, anatomia, arte, caccia, eco- tomiji, umetnosti, lovu, gospodarstvu, igrah,
nomia, giochi, musica, poesia, religione, usi, glasbi, pesmih, veri, šegah itn. Avtor je bil
eccetera eccetera. L'autore ne andava fiero na to kazalo upravičeno ponosen (gi. Mate-
(v. Materialy Il, p. Il) eda ragione. rialy II, str. II).
Per quanto riguarda i materiali daile val- Po vsem tem pa je čas, da preidemo h gra-
li del Natisone, a differenza dei precedenti divu iz Nadiške doline, ki je za razloček od
essi sono quasi completamente di carattere prejšnjega skoraj docela folkloristično. Ker
folklorico. Siccome il !oro raccoglitore, nel se je njegov zbiravec takrat, ko ga je izro-
momento di cederli all'Accademia imperia- čil carski akademiji znanosti, odrekel
le delle scienze, rinuncio alia !oro pub- objavi, ki do nje prihaja šele čez več ko sto
blicazione che viene intrapresa a distanza di let, in ker je v teh sto letih tudi folkloristika,
oltre un secolo dalloro sorgere, e siccome in ki je postala akademska disciplina, močno na-
questo secolo anche il folklore ha fatto grandi predovala, se nam je zazdelo primerno nare-
progressi, assurgendo al grado di disciplina diti to, česar B. DE CouRTENAY sam sicer ni
accademica, si e creduto opportuno fare naredil, pa bi bilo vendarle dobro, če bi bil
quanto il BAUDOUIN DE CouRTENAY non aveva naredil. Po prastari navadi mora ta, ki pro-
fatto, ma sarebbe pur stato utile fare. In con- da konja, prepustiti kupcu tudi vajeti. Prav
formita a un vecchio uso (chi vende il caval- zato naših "konj"- nadiških tekstov- ne

222
lo e sempre tenuto a passare all'acquirente an- bomo spustili iz rok kot preproste "Sprach-
che la rispettiva briglia), invece di lasciare i proben", "jezikovne obrazce" ali kakorko-
nostri cavalli - questi testi - vagare liberi sui- li jih kdo želi imenovati, ampak jih bomo iz-
la prateria da semplici "Sprachproben", ročili, lepo folklorno obrzdane, "kupcem"-
"obrazcy jazyka" o come li si voglia chiama- bravcem, saj bo marsikdo od njih hvaležno
re, imbrigliamoli, forniamo ai lettori, linguisti sprejel tudi informacije folkloristične nara-
o non linguisti, ma forse volonterosi di sape- ve. In prav zato bodi tu dodano, kar je da-
re, qualche indicazione anche sotto l'angola- nes ta dan mogoče povedati o vsakem tesktu,
tura folklorica. Ed e proprio per questo che če jim sledimo po številkah od 1 do 32 (zadnji
qui viene aggiunto quanto oggi si puo dire su trije teksti niso folkloristični in zato nam jih
ciascuno, seguendo la numerazione da 1 a 32 ni treba komentirati).
(gli ultimi tre non sono folklorici e pertanto
li tralasciamo).
Nelle note ai singoli testi, che erano sprov- V opombah k posameznim besedilom, ki
visti di titolo (la maggioranza!), abbiamo pen- so bila brez naslova (velika večina!), smo ga
sato bene dario noi: o ricorrendo all'incipit dali mi, tako da: smo ga povzeli po začetku
(nei canti), oppure a una frase saliente offer- (v pesmih), ali da se nam je ponudil pomem-
ta dall'eventuale dialogo (con qualche adat- ben stavek iz morebitnega dialoga (tuintam
tamento della grafia originale), oppure a·un s prilagoditvijo izvirnega črkopisa), ali da
titolo riassuntivo capace di suggerire il con- smo si ga izmislili, tako da bi le malo naka-
tenuto. In quest' ultimo caso manca talora zal vsebino. V italijanščini in knjižni sloven-
la perfetta corrispondenza tra il tito lo propo- ščini se naslovi ne ujemajo zmerom dobesed-
sto in italiano e quello nello sloveno standard: no: ne da bi bili suženjsko prevedeni, recimo
si potni dire, allora, che le due versioni si in- rajši da se med sabo dopolnjujejo.
tegrano reciprocamente, piuttosto che costi-
tuire l'una la pedissequa traduzione dell'altra.

NOTE OPOMBE

l. Su vervali na orkula. Cfr. MAILL y n. l. Su vervali na orkula. Prim. MAILLY št.


35.1. Per il sotterfugio con gli stivali (qui ati- 35.1. Glede zvijače (tu netipične, komaj spoz-
pico, appena riconoscibile), vedi ancora navne) s škornji gl. še MAILLY, op. k št. 29,
MAILLY, commento al n. 29, p. 195. Per le str. 195. Glede nenavadne velikosti, ki jo lah-
proporzioni gigantesche che puo assumere ko prevzame Orkul, naj zadostuje opozorilo
l'Orcul bastera ricordare la credenza dei friu- na verovanje Furlanov, po katerem se odže-
lani, secondo la quale egli si disseta nell'Ison- ja v Soči, tako da stoji z eno nogo na Sv. Gori
zo poggiando un piede sui Monte Santo e !'al- in z drugo na Sabotinu. F. ERJAVEc (1883,
tro sui San Valentino. F. ERJAVEc (1883, p. str. 220), od koder to povzemam, navaja AL.
220), dal quale traggo la notizia, rimanda al- PENBURGA (Mythen und Sagen Tirols, str. 56
l' ALPENBURG (Mythen und Sagen Tirols, p. 56 in 58), ki ga ta hip žal nimam pri roki. -Ko
e 58) che in questo momento purtroppo non je ime tega mitičnega bitja prestopilo
hoa portata di mano.- Man mano che il no- furlansko-slovensko jezikovo mejo in se po-
me di questo essere mitico, una volta scaval- stopoma pomikalo proti vzhodu, so tudi fur-
cato il confine linguistico friulano-sloveno, lansko končnico -ul (Orkul) v novem okolju
si spostava verso Est, la desinenza friulana začeli zamenjavati z drugimi, slovenskemu
- Orkul- nel nuovo ambiente veniva sostitui- ušesu bolj sprejemljivimi: gl. Vuorek (Zemon
ta con altre, piu accette all'orecchio sloveno: pri Il. Bistrici: PoTEPAN 1872, 257); Orkljič
v. Vuorek (Zemon pri Il. Bistrici: PoTEPAN (Solkan, ERJAVEc 1883, str. 220). V prevodu

223
1872, 257); Orkljič (Solkan, ERJAVEC 1883, p. v knjižno slovenščino je izbira padla na obli-
220). Neila traduzione in sloveno letterario la ko, ki bi ji mogli reči "osrednja": Ork-
scelta e caduta su una forma che potremmo ljič iz Solkana.
dire "centrale": l'Orkljič di Salcano.

2. Škrabec - Škracec. Chi desiderasse no- 2. Škrabec - Škracec. Kdor bi želel natanč­
tizie filologiche e mitologiche piu dettagliate nejših filoloških in mitoloških podatkov o
sull'essere mitico che come "Shratel" e do- bajnem bitju, ki je kot "Shratel" dokumen-
cumentato gia nel Dictionarium quatuor lin- tirano že v MEGISERJEVEM Dictionarium qua-
guarum del MEGISER (1592) e come "fcratil" tuor linguarum (1592) in kot"lcratil"v ALA-
nel Vocabolario Italiano, e Schiauo di ALA- SIEVEM Vocabolario Italiano, e Schiauo
SlA DA SoMMARIPA (1607), le trovera neila let- (1607), jih najde navedene pri MAILLYU, v
teratura addotta presso MAILLY, in nota al n. op. k št. 26, str. 193-194.
26, pp. 193-194. Kar se tiče vsebine našega teksta pa je tre-
In quanto al contenuto del nostro testo bi- ba takoj povedati, da se tu sučemo po prav-
sogna pero precisare subito che ci muoviamo ljičnih tleh. Junaka zgodbe- škrat in proda-
interamente nel campo della fiaba. I due pi;o- javec masla (maslar) - sta vpletena v vrsto te-
tagonisti del racconto - il folletto e il vendi- kem, tako da sta del cikličnega prepira med
tore di burro - sono impegnati in una serie (zvitim) človekom in (neumnim) velikanom: _
di singole gare facenti parte di una contesa a. metati kamen (AT [ = AARNE-THOMPSON
ciclica tra l'uomo (furbo) e l'orco (stupido): 1961] št. 1062); b. zdrobiti kamen (AT št.
a. lancio della pietra (AARNE-THOMPSON 1961 1060); c. kričati (AT št. 1084); d. praskati
[d'ora in poi citato semplicemente AT] n. drug drugega z nohti (AT št. 1095). v_ zadnji
1062); b. spremere il presunto sasso (AT n. tekmi maslar zmaga samo po zaslugi žene, ki
1060); c. gridare (AT n. 1084); d. graffiarsi mu je prišla na pomoč. Ker pripovedovavci
l'un l'altro con le unghie (AT n. 1095). Nel- pogostoma preidejo v obsceno (posebno pri
l'ultima gara il "burraio" la spunta solo per tipu AT št. 1095), doslej objavljenih variant
merito della moglie venutagli in soccorso. ni dosti; eno je našel podpisani v Koprivi na
Poiche i narratori ben spesso straripano nel- Krasu leta 1959; shranjena je v Arhivu slo-
l'osceno (in particolare nel tipo AT n. 1095), venskih ljudskih pripovedi pri Inštitutu za
le varianti finora edite non sono molto fre- slov. narodopisje v Ljubljani.
quenti; chi scrive ne raccolse una a Kopriva
sul Cars o nel 1959; si conserva nel!' Archivio
dei racconti popolari sloveni presso !'Inštitut
za slovensko narodopisje ZRC SAZU a
Lubiana.

3. Krivapoeta, pi. Krivapoete. Su queste 3. Krivapoeta, pi. Krivapoete. O teh divjih


donne selvagge dai piedi rivolti all'indietro e ženah z nazaj obrnjenimi nogami - spomi-
che ricordano le "anguane" del vicinato la- njajo na "Anguane" iz ladinske soseščine­
dino, esiste ormai una ricca documentazione obstaja že bogata dokumentacija, ki jo dol-
dovuta ad autori sloveni e friulani a partire gujemo slovenskim in furlanskim avtorjem od
dal1884, quando lvANTRINKo,allora semina- leta 1884, ko je IvAN TRINKo, tedaj semeni-
rista a Udine, pubblico un primo contributo ščnik v Vidnu, objavil v literarnem glasilu
neila rivista letteraria "Ljubljanski zvon" (a. "Ljubljanski Zvon" (4, str. 229-232) svoj pri-
4, pp. 229-232). Per ulteriori dettagli biblio- spevek Krivjopete. Nadaljnje bibliografske
grafici si veda MAILL Y in no ta al n. 41, p. nadrobnosti glej pri MAILLYU op. k št. 41,
200; pero il richiamo a S. Leonardo/Podu- str. 200; vendar je pri omembi Sv. Lenarta

224
tana, presso cui si aprirebbe una grotta delle (Podutana), kjer naj bi Krivapete imele svo-
"Krivapete" va riferito, invece- secondo al- je bivališče, treba dodati, da gre pravzaprav
cune precisazioni da noi raccolte - alla chie- za cerkvico sv. Lenarta opata v Roncu (gi.
setta di S. Leonardo Abate a Rodda (si veda op. št. 8 k tekstu št. 3, str. 74). Tu moramo
la n. 8 al testo n. 3, p. 74). Dobbiamo solo le še podčrtati, da je kratko sporočilo, ki ga
ancora sottolineare il fatto che la breve noti- je v Špetru našel J. BAUDOUIN DE CouRTENAY,
zia trovata a San Pietro da J. BAuDOUIN DE deset let starejše od TRINKOVEGA, žal pa je
CouRTENAY ha un decennio di precedenza su ostalo neznano, ker je več ko sto let ležalo
quella di IvAN TRINKO, ma purtroppo rimase v arhivu ruske akademije znanosti.
sconosciuta perche sepolta per o!tre cento an- "Krivapete" iz Špetra (1873) imajo tu vlo-
ni in un archivio lontano. go, ki navadno pripada čarovnicam: da pri-
Le "Krivapete" da· San Pietro (1873) qui našajo točo. Glas zvonov požene prinašavke
hanno una funzione che di solito e riservata toče v beg, ki ga pripisujejo "lajanju psov"
alle streghe: portare cioe la grandine. Il suo- tega ali onega svetnika, patrona ustreznega
no delle campane mette in fuga le portatrici kraja ali cerkve.
della grandine ed e paragonato allatrare dei
cani del santo tal dei tali.

4. Duji moš. Il comportamento qui attri- 4. Duji moš. Obnašanje tukaj natančneje
buito all'"uomo selvaggio" (non meglio pre- opisanega "divjega moža" v ustnem izroči­
cisato), neila tradizione orale di altri luoghi lu drugih krajev včasih povezujejo tudi s ci-
si suole collegare anche con gli zingari oppu- gani ali pa z medvedom. (Ta zadnji ima v
re con l'orso. (Neila meteorologia popolare ljudskem vremenoslovju posebno vlogo, ka-
quest'ultimo ha un ruolo particolare, come kor dokazujejo verovanja, ki se nanašajo na
dimostrano le credenze relative ai suoi risve- njegovo prebujanje sredi zime: na svečnico
gli a meta inverno, il mattino della Candelo- zjutraj, ob začetku cvetenja dreua ipd.).
ra, al primo fiorire del corgnolo e sim.).

5. "Maša" [ = fascina di legna]. Di un ana- 5. "Maša" [ = butara drv]. O podobnem


logo equivoco ebbi occasione di sentire sui nesporazumu sem slišal na Krasu, mislim da
Carso, credo dalla bocca del mio narratore iz ust Toneta Mrcine (Kopriva, 18.49-1936):
Tone Mrcina (1849-1936) di Kopriva: in lstria v Istri so se možje večkrat spovedovali, da so
parecchi uomini si confessavano di aver ta- odrezali in prinesli domov "šibo". Spoved-
gliato e portato a casa una "šiba". Il confes- nik, doma iz kraja, kjer "šiba" pomeni toli-
sore, proveniente da una regione dove "šiba" ko kot "palica", se za to sprva niti ni zme-
equivale a ''bacchetta-bastone' ', dapprima nil, vse dokler ni zvedel, da "šiba" na nje-
non ci fece caso, ma poi venne a sapere che govem novem službenem mestu pomeni mla-
nel suo nuovo posto di servizio "šiba" vuol do drevo, vendar kar precejšnjih dimenzij in
dire "albero giovane", pero di dimensioni or- zato v stanju dati lepo količino drv.
mai discrete e quindi capace di fornire una
buona quantita di legna da ardere.

6. 6 preshitka černa zemja ... Il testo e sta- 6. 6 preshitka černa zemja ... Tekst je že
to gia pubblicato- per concessione di L.S.M. objavil - s privoljenjem L. SPINozzi-MONAI
- da B. ZuANELLA anche in facsimile su - tudi v faksimilu B. ZuANELLA v "Domu"
"Dom" 1986, n.l, p. 3. Qui siamo pero in do- 1986, št. 1, str. 3. Tu pa moramo dodatno
vere di fornire un nuovo commento. razložiti še to in ono.

225
Si tratta di due frammenti caratteristici di Gre za dva značilna odlomka pesmi, nek-
un canto a suo tempo diffuso tra i giovani che daj razširjene med mladeniči, ki so odhajali
partivano da casa per il servizio militare. L'in- od doma k vojakom. Negotovost, prežeče ne-
certezza, i pericoli incombenti - specie in tem- varnosti - posebno v času vojske - so na-
po di guerra- suggerivano Jo scambio di "let- rekovale zamenjavo "pisem" (tudi če izmi-
tere" (anche se fittizie, cioe non scritte ma šljenih, to je ne pisanih, ampak petih!) med
cantate!) tra figli e genitori. sinovi in starši.

La prima parte del canto - il Jamento del Prvi del pesmi - sinovo tožbo - srečuje­
figlio - ricorre piu o meno simile neila poesia mo bolj ali manj podobno v slovenski ljud-
popolare slovena da altre regioni: dalla Sti- ski poeziji iz drugih pokrajin: s Štajerskega
ria (ŠTREKELJ n. 6890, VV. 3-6; ID., n. 7087, (ŠTREKELJ Št. 6890, Verzi 3-6; ID., Št. 7087, VV.
vv. 27-30), dal Carso (ID., n. 7077, vv. 9-12), 27-30), s Krasa (ID., št. 7077, vv. 9-12), z Go-
dal Goriziano (ID., n. 7079, vv. 11-14) e in riškega (ID., št. 7079, vv. 11-14) in posebno
particolare dalla zona montuosa di Tolmino iz tolminskih hribov (ID., št. 7080, vv. 36-39;
(ID., n. 7080, vv. 36-39; ID., n. 7081, vv. ID., št. 7081, vv. 17-21). Drugi del pesmi-
17-21). La seconda parte del canto -l'appren- materino skrb - najdemo skoraj enako v
sione della madre - si ritrova quasi identica dveh variantah iz Ihana na Gorenjskem
in due varianti da Ihan neila Carniola supe- (ŠTREKELJ Št. 7069, VV. 13-16; ID., Št. 7070,
riore (ŠTREKELJ n. 7069 vv. 13-16; ID., n. vv. 51-55). O času zapisa bi lahko rekli, da
7070, vv. 51-55). Riguardo al tempo della re- so variante iz drugih slovenskih pokrajin sko-
gistrazione si potrebbe dire che Je varianti da raj istočasne ali malo bolj pozne od tiste iz
altre regioni slovene sono quasi coeve o di po- Špetra, vendar je med njimi tudi kakšna sta-
co piu tarde di quella da S. Pietro/Špeter, ma rejša (npr. ŠTREKLJEv tekst št. 7080, obj. že
ve n'e anche qualcuna piu vecchia (p. es. il leta 1862). Kraška pesem št. 7077 vsebuje ra-
testo ŠTREKELJ n. 7080, pubblicato gia nel zen tega nadrobnost, ki nas prestavlja na za-
1862). Il canto carsolino n. 7077 contiene inol- četek 19. stoletja: v mislih imam aluzijo na
tre un particolare che ci fa risalire all'inizio vojske s Francozi, saj je omenjen "franco-
dell'Ottocento: ho in men te una allusione alJe ski ojstri meč". - Glede kraja morebitnega
guerre coi francesi, poiche si parla di una vojakovega konca je iz vseh drugih sloven-
"aguzza spada francese" (francoski ojstri skih variant jasno, da bi se iz teksta z bregov
meč). - In quanto alluogo della eventuale tra- Nadiže čudno besedilo "jel na poti, jel na ce-
gica fine del soldato, da tutte Je altre varian- sti" moralo glasiti pravilno "na polji".- V
ti slovene appare chiaro che nel testo dalJe rive uvodnem nagovoru zemlji, imenovani "pre-
del Natisone Ja strana dicitura "jel na poti sladka", nam ne more uiti očitno nasprotje
jel na cesti" dovrebbe suonare correttamen- s pridevkom "črna", ki se v slovenskem ljud-
te "na polji" (sui campo). -Neila al!ocuzio- skem pesništvu prikaže - če izključimo ka-
ne introduttiva alJa "terra" (zemlja), dichia- ko anakreontsko reminiscenco - samo ka-
rata "dolcissima", non puo sfuggirci un evi- dar se govori o smrti, pokopu ipd. Tudi za
dente contrasto con l'epiteto "nera" che, ta del zadevne pesmi nam dajejo nepričako­
escludendo qualsiasi reminiscenza anacreon- vano razlago druge slovenske variante, kjer
tica, neila poesia popolare slovena fa capoli- pa je namesto splošne "zemlje" rabljena be-
no solo quando si parla di morte, sepoltura seda dežela, sem in tja celo konkretizirana,
e sim. Anche per questo particolare del can- npr. štajerska, kranjska. Samo tako je lah-
to in causa la spiegazione ci vi ene inattesa da ko upravičena in dobro razumljiva hvala
altre varianti slovene, dove invece della ge- "zemlji" /rojstni deželi, ki je vzgojila in vi-
nerica "terra" e usata Ja parola "regione" dela rasti vojaka. - Končno tudi tu, kot se
(dežela), qua ela perfino concretizzata (p. es. pogosto dogaja pri tekstih v verzih, najdemo
štajerska = stiriana, kranjska = cragnolina). kak glas, ki ne pripada krajevnemu narečju
Soltanto cosi riesce giustificata e ben com- ali je vsaj nenavaden (npr. diete, morjenu).

226
prensibile la tode alia "terra" 1 regione na-
tia che ha allevato e visto crescere il soldato.
- Infine anche qui, come spesso accade nei te-
sti in versi, riscontriamo qualche voce non ap-
partenente o perlomeno non comune al dia-
letto locale (p. es. diete, morjenu).

7. Il morto trasportato al cimitero e le 7. Vdova se boji, da bi njen mož spet ne


preoccupazioni della vedova. Testo pubbli- oživel med prenosom na pokopališče. Tekst
cato una prima volta daM. MAnčETov in TK je prvič objavil M. MATičETOV v TK 1980,
1980, p. 84 sotto il titolo (errato!) "Ganite str. 84, pod (napačnim) naslovom "Ganite se
se doba". doba".

8. Il confessore fatto uscire di chiesa per 8. Spovedanka je vedela še za "nekaj", če­


un segreto che era lecito confidare solo all'a- sar pa ni smela povedati v cerkvi, ampak le
perto. Alia base di questo racconto aneddo- zunaj. Podlaga ti anekdotični pripovedi je ve-
tico sta una credenza che conobbi fin da bam- rovanje, ki sem ga poznal že kot otrok na
bino sui Carso. Trovare un nido per noi ra- Krasu. Najti gnezdo je bil za nas dogodek
gazzini era un avvenimento di primo ordine. prve vrste. Prepričali pa so nas, da bojo jajč­
Ci avevano pero convinto che, se qualcuno ka oz. ptički tistega gnezda postali plen kače,
avesse osato parlare della sua scoperta "sot- če bi se kdo drznil govoriti o odkritju "pod
to il tetto" - cioe in casa o in un qualsiasi edi- streho" -to je v hiši ali katerikoli drugi "su-
ficio coperto -,le uova o gli uccellini di quel- hoti" (stavbi). Da bi preprečili takšno nesre-
la nidiata sarebbero rimasti preda di un ser- čo, smo zelo pazili, da bi tisti starosvetni za-
pente. Per impedire una tragedia del genere, kon ne bil prekršen. Kakor kaže, v Nadiški
ci si guardava hene dal trasgredire quella an- dolini veljajo milejše posledice za nespošto-
tica legge, sacrosanta. Come si vede, neila val vanje govorjenja o gnezdu na prostem (ptič­
Natisone la mancata osservanza del divieto ja mati samo zapusti mladičke), ampak v bi-
di parlare di nidi al coperto com portava con- stvu z enakim izidom: ptički iz tistega gnez-
seguenze piu blande (il semplice abbandono da bojo neizprosno poginili.
dei piccoli da parte della loro madre), ma in
definitiva con uguale esito: quella nidiata sa-
rebbe andata inesorabilmente a male.
Anche il mio vecchio arnico E. MozETič, Tudi moj stari prijatelj E. MozETič, nek-
gia compagno di classe a Gorizia, ricorda di danji sošolec v Gorici, se spominja, da je sli-
aver sen tito narrare qualcosa del genere a Vi- šal pripovedovati nekaj podobnega v Višnje-
šnjevik nel Collio. Un sacerdote indusse un viku v Brdih. Duhovnik je izsilil od nekega
ragazzino a palesare un nido, dandogli la pa- dečka odkritje gnezda, ampak se je moral za-
rola che non l'avrebbe mai detto a nessuno. vezati, da tega ne bo nikoli nikomur pove-
Pero gia la domenica successiva critico dal dal. Naslednjo nedeljo pa je že grajal s priž-
pulpito certe strane credenze e superstizioni, nice nekatera čudna verovanja in vraže, ki v
esistenti nelluogo, come per esempio quella tem kraju obstajajo, kot npr. tisto o gnezdih.
dei nidi. Il ragazzino al quale era stato carpi- Dečku se je zdelo, da mu je bila vzeta skriv-
to il segreto, scatto su come una molla e a vo- nost, zato je poskočil ko vzmet in glasno, če­
ce alta, anche se piagnucolante, rinfaccio al prav mu je šlo na jok, poočital duhovniku:
prete: "Sej ste reku, da ne boste nobenmu po- "Sej ste reku, da ne boste nobenmu pove-
vedou!" (Avete pur promesso che non !'avre- dou!" In končno mi tudi mladi kolega J.
ste detto a nessuno!). Infine un mio giovane FrKFAK omenja, da okrog Hrušice v Brkinih

227
collega, J. FIKFAK, mi avverte che la sempli- še zmerom verujejo v škodljive posledice, če
ce credenza negli effetti del trasgredire il di- kdo prekrši zgoraj omenjeno prepoved, le da
vieto di cui sopra e conosciuta tuttora a Hru- ni sledu o anekdoti.
šica nei Br kini, pero senza alcuna traccia della V originalni zgodbi iz Špetra je neka logi-
barzelletta. Nel racconto originale da San Pie- stična nedoslednost. Spovednika, ki je že pri-
tro c'e qualche inconseguenza "logistica". Il šel skozi vrata, to je iz cerkve, ženska spod-
confessore venuto gia fuori dalla porta, uscito buja, naj le gre še naprej in naj se ne ustavi
cioe dalla chiesa, e ancora sollecitato a pro- "pod korom". Tu je rajši kot na "kor" -
cederc e non fermarsi "sotto il coro". Qui praviloma zmerom v cerkvi - brez dvoma
anziche al "coro", di regola sempre in chie- treba misliti na odprto, vendar pokrito veži-
sa, si deve senz'altro pensare al "portico" (nel co (po nadiško danes v Špetru imenovano
nadiško odierno di San Pietro chiamato "lu- "!upa", knjižnoslovensko "lopa"), ki stoji
pa", slov. letterario "lopa") antistante alle pred starimi podeželskimi cerkvicami.
vecchie chiesette di campagna neila zona.

9. Od lesice an od vuka. Nel titolo registra- 9. Od lesice an od vuka. V naslovu, ki ga


to daJ BAUDOUINDECOURTENAYmanca il ragnO je zapisal BAUDOUIN DE CouRTENAY, manjka
- pajiik - terzo protagonista di questa favola. tretji junak te pravljice, pajek. Če bi sodili
A voler giudicare dalla sentenza finale, si po- po zaključnem nauku, bi smeli sklepati, da
treb be supporre che il testo non sia del tutto tekst ni čisto ljudski, ampak le odmev ali ob-
popolare, ma piuttosto una eco o riproduzio- nova iz kakšnega šolskega berila (nemara celo
ne di un testo proveniente da qualche libro v italijanščini).
di letture didattiche (redatto magari in
italiano).

10. Di una gallina che fini per non fare piu 10. Gospodinja je hotela, da bi njena ko-
uova. Anche di questo testo si potrebbe ri- koš znesla tri jajca na dan. Tudi o tem bese-
petere quanto detto or ora, in margine a quel- dilu bi mogli ponoviti, kar je bilo pravkar re-
lo precedente. čeno v zvezi s prejšnjim.

11. Čeče ubile petelina. "Con un cattivo 11. Čeče ubile petelina. "Ob slabem začet­
inizio non avrai mai una buona fine". Pri- ku ne boš imel nikoli dobrega konca". Prva
ma pubblicazione: M. MATičETov, in TK objava: M. MATičETov, TK 1980, str. 84.
1980, p. 84. Če za tekste št. 9-12 še ne morem ugotovi-
Se per i testi n. 9- 12 non possiamo anco- ti bližnjega, direktnega vira, vsaj v tem konk-
ra identificare la fonte diretta piu vicina, in retnem primeru na srečo lahko navedemo pa-
questo caso concreto siamo fortunatamente ralelo, indirektno ampak zelo pomembno, ker
in grado di addurre almeno un parellelo, in- sega nič manj kot na začetek našega štetja.
diretto ma assai importante, perche risale Tako v antičnem grškem tekstu, ki ga je ob-
nientemeno che all'inizio dell'era volgare. In javil HALM, Alaroneiro'V wv1iro'V O"V'Vayoy'lj
un testo greco antico infatti, pubblicato da - Fabulae Aesopicae collectae. Leipzig 1901,
C. HALM, Alaroneiro11 f~-ir{}ro'V av11ayoy'lj - št. 110: Tv111j xal BsQanawm : dekle
Fabulae Aesopicae collectae. Lipsia 1901, n. ubijejo petelina zaradi njegovega prezgodn-
110: Tv111j xal BeQanawa' , le serve ucci- jega petja, ampak odtlej jih gospodinja
dono il gallo per via del suo cantare troppo začne zbujati še bolj zgodaj. V ezopovskem
precoce, ma da allora la padrona si mette a gradivu, ki ga je katalogiziral W. WIENERT
svegliarle ancora piu presto. Nel repertorio (Die Typen der griechisch-romischen Fabel.
es o pico catalogato da W. W IENERT (Die Ty-

228
pen der griechisch-romischen Fabel. Helsin- Helsinki 1925, FFC št. 56, str. 116), je naša
ki 1925, FFC n. 56, p. 116), quanto fa per zgodbica navedena kot pripovedni tip (Erzah-
il caso nostro si trova al tipo narrativo (Er- lungstyp) 279.
zahlungstyp) 279. Ob besedi "komplitek", rabljeni v sklep-
La parola "komplitek", usata neila senten- nem pregovoru, mi prihajajo na misel razne
za conclusiva, mi fa venire in mente varie for- oblike - danes že zastarele - glagola "kom-
me- ormai antiquate- del verbo "kompliti" pliti" (kompelt) s Krasa: v živem govoru npr.
(kompelt) dal Carso: per es. il detto "kom- reklo "komplena maša"; epigrafsko: a. "Jo-
plena maša"; neila documentazione epigra- seffa Pipan je komplila nje dolgo trplenje na
fica: a. "Joseffa Pipan je komplila nje dol- 3. dan novem bra 1863 ... " (pokopališče v
go trplenje na 3. dan novembra 1863 ... " (nel Kobjeglavi - M. MAnčETov, Primorski ljud-
cimitero di Kobjeglava- M. MATičETov, Pri- ski napisi. "Ljudski tednik"5/209. Trst,
morski ljudski napisi. "Ljudski tednik" 14.4.1950, str. 9); b. "Tukaj seje začela de-
51209. Trieste, 14.4.1950, pag. 9); b. "Tu- lat ta stanceja 1875, kompličik 1878 ... " (Sko-
kaj seje začela delat ta stanceja 1875, kom- po, Blažkova štirna - ID., ibid., 51245,
pličik 1878 ... " (Skopo, su di un pozzo in pie- 22.12.1950, str. 8). Nadiški "komplitek"
tra- ID., ibid., 51245,22.12.1950. Il "kom- (1873) in kraški "kompliček" (1878) sta po-
plitek" dalla valle del Natisone (1873) e il temtakem zahodnoslovenska dvojčka iz se-
"kompliček" carsolino (1878) sono pertan- demdesetih let prejšnjega stoletja.
to due gemelli sloveni occidentali dagli anni
settanta del secolo scorso.

12. D lupo e l'asino. Se fosse davvero po- 12. Volk in osel. Če bi bila ta zgodbica res
polare (cfr. quanto scritto sopra, in nota al ljudska (prim. zgoraj op. k tekstu št. 9), bi
testo n. 9), questa sarebbe una variante della bila varianta pravljice AT št. 47B ali AT št.
fiaba AT n. 47B oppure AT n. 122A. 122A.

13. Pijmo vino, wode ne ... Tra simili can- 13. Pijmo vino, wOde ne ... Med podobni-
ti "bacchici" sloveni che si sogliono cantare mi slovenskimi "bakhovskimi" pesmimi, ki
in compagnie allegre, ve n'e uno raccolto fin se navadno pojejo v veselih druščinah, je bi-
dalla prima meta del secolo scorso in Stiria la ena zapisana že v prvi polovici preteklega
(ŠTREKELJ, n. 5933). A quella variante segui- stoletja na štajerskem (ŠTREKELJ, št. 5933).
rono parecchie al tre, dove almeno i primi due Ti varianti so sledile mnoge druge, pri kate-
versi concordano coll'inizio del nostro canto rih se vsaj prva dva verza ujemata z začetkom
(ID., n. 5932, 6024 e 6025). Oltre che dalla naše pesmi (ID., št. 5932, 6024 in 6025). Zra-
Stiria vi figurano varianti dalla Carniola su- ven Štajerskega so tu še variante z Gorenj-
periore, dalla Carniola Bianca e perfino dal skega, iz Bele Krajine in celo iz "kajkavske"
vicinato "kajkavo" in Croazia (ID., n. 6026 soseščine na Hrvaškem (ID., št. 6026 [Pite,
[Pite, braco, vince] e 6027). braco, vince] in 6027).

Siamo pero in grado di addurre anche al- Tokrat pa lahko navedemo tudi nekaj va-
cone varianti dalla Benecia: GoRENščAK-ŠKuR riant iz Benečije: GoRENščAK-ŠKUR str. 16 (iz
p. 16 (da Mersino/Marsin), OREL n. 45 (da Marsina/Mersino), OREL št. 45 (iz Hlodi-
Clodici/Hlodič), D' ARoNco-MATičETov n. 45 čev/Clodici), D'ARoNco-MATičETOV št. 45 (z
(da Vedronza/Njivica) e MERKUn. 242, 3. Njivice/Vedronza) in MERKU št. 242, 3. kiti-
strofa (da Trinco/Trinko) en. 480 (con me- ca (iz Trinkov/Trinco) in št. 480 (z melodi-
lodia, da Monteaparta/Veškorša). jo, iz Veškorše/Monteaperta).

229
14. Una benedizione per il bestiame: "Pi- 14. Blagoslov za živino: "Pituš opcajtuš je-
tuš opcajtuš jestuš opcajduš wratninuš otro- stuš opcajduš wratninuš otrobus!" S. DE RA-
bus!" In "Mondo Ladino" (Bollettino del- CHEWILTZ je v "Mondo Ladino" (Bollettino
l'Istituto Culturale Ladino. Vigo di Fassa, dell'Istituto Culturale Ladino. Vigo di Fas-
vol. IX, 1985, n. 3-4, p. 98) S. DERACHEWILTZ sa, vol. IX, 1985, št. 3-4, str. 98) navedel kot
segnala come esempio di un Iinguaggio extra primer jezika extra canonem tirolsko reklo
canonem il detto proverbiale tirolese "Mi- "Mischtus isch Krischtus" (dobesedno: Gnoj
schtus isch Krischtus" (alia Iettera: Mist ist je Kristus, se pravi: gnoj je božji), skovano
Kristus, cioe il Ietame e divino), coniato sui- po klišeju cerkvene latinščine. Morda gre za
lo stampo del Iatino di chiesa. Si tratta forse ostanek anekdotične pripovedi ali za welleri-
del resto di un racconto aneddotico o di un zem, ki mu je odpadel drugi del ("je rekel
wellerismo amputato della seconda parte XY", "je rekel tisti, ki" ... ali kaj podobne-
("disse XY", "disse colui che" ... o qualco- ga). Tudi pretveza, zunanja priložnost za ra-
sa del genere). Anche il pretesto, l'occasione bo formul ni dosti drugačna: slabo obdelo-
esterna per l'impiego della formula non e vanje polj, zanemarjenih in nepognojenih, oz.
molto differente: la cattiva coltivazione dei neredno oskrbovanje živine, ki morda osta-
campi, trascurati e Iasciati senza concime, ri- ja pogosto lačna in žejna. Samo z nadaljnji-
spettivamente l'irregolarita nell'accudire al mi analogijami pa bomo mogli priti do na-
bestiame, forse costretto a rimanere spesso af- tančnejših pojasnil.
famato e assetato. Solo ulteriori analogie po-
tranno pero darci dei ragguagli pili precisi.

15. Pratiche contro la grandine egli stre- 15. Kako se v vasi Kuosta branijo pred to-
goni a Costa. Prima pubblicazione: M. MA- čo in "štrjoni". Prva objava: M. MATičETov
TičETovin TK 1980, pp. 85-86: "De na pride v TK 1980, str. 85-86; "De na pride tliča".
tliča". Si tratta di superstizioni Iargamente Gre za praznoverja, na široko razširjena tu-
diffuse anche fuori dalla zona di raccolta bau- di zunaj krajev, koder je zapisoval BAu-
douiniana. Per il Friuli cfr. OsTERMANN- no urN. Za Furlanijo prim. OsTERMANN-
Vmossr, p. 46. Vmossr, str. 46.

16. Sprovvisto di campanello, un tale che 16. Ker ni imel zvonca, je strežnik pri po-
serviva la messa, durante l'elevazione si ar- vzdigovanju žvižgal.
rangio fischiando.

17. Come un servo risparmio i soldi avuti 17. Kako je hlapec gnal kravo k juncu.
dal padrone per pagare la monta taurina.

18.1llupo = compare Giovanni. Accanto 18. Volk = boter Žwan. Poleg tega pa v
a questo compaiono pero anche la volpe, la zgodbi nastopajo tudi še lisica, zajec, čevljar,
lepre, un calzolaio, il corvo e altri. vran in drugi.
Sotto lo stesso numero troviamo qui con- Tu so pod isto številko kontaminirane raz-
taminate diverse fiabe che stanno insieme pili lične pravljice, ki se držijo skupaj predvsem
che altro perche hanno in comune alcuni dei zato, ker imajo skupne nekatere glavne ju-
principali protagonisti. Qualche volta abbia- nake. Včasih imamo opraviti samo z zarod-
mo da fare solo con fiabe in stato embriona- ki, z osnutki pravljic, katerih identiteto je tež-
Ie, abbozzi la cui identita e difficile a ricono- ko spoznati: so kot neke vrste napoved, ka-
scersi: sono come una specie di preannuncio teri potlej ne sledi to, kar bi pričakovali. Kar
al quale poi non segue cio che ci si aspette- se tiče nekaterih nepopolnosti ali nelogično-

230
rebbe. A proposito di certe incompletezze o sti pripovedi, bi rekel, da jih je treba pripi-
illogicita dei racconti, direi che sono da ascri- sati poglavitni, če ne edini skrbi lingvista: priti
versi alia principale se non unica preoccupa- do tekstov, ki bi bili čim popolnejši po filo-
zione dellinguista di ottenere dei testi viepiu loški plati. Zaradi tega je včasih pomanjklji-
corretti dal punto di vista filologico. Di con- vo razumevanje vsebine prineslo s sabo ne-
seguenza qualche volta la mancata compren- gotovosti in celo napake, ki bi jih bili infor-
sione del contenuto ha portato con se incer- matorji brez odlašanja popravili, če bi jih bil
tezze e perfino errori che gli informatori - se kdo vprašal, medtem ko so popravki po več
richiesti - avrebbero potuto correggere pron- ko sto letih praktično skoraj nemogoči.
tamente, mentre a distanza di oltre un seco-
lo ogni correzione in pratica ci riesce quasi
impossibile.

Credo tuttavia di essere riuscito a indivi- Mislim, da se mi je posrečilo ugotoviti pri-


duare la successione dei racconti che qui elen- povedi v zapovrstju, kakor jih tu naštevam:
co: a. AT n. 15 (la volpe ruba il miele reci- a. AT št. 15 (lisica se izdaja za botro, v re-
tando la parte di madrina); i presunti "figlioc- snici krade med); domnevna "krščenca" se
ci" si chiamano "Srednjac" e "Postarg6un- imenujeta "Srednjac" in "Postarg6unjak".
jak". Cfr. MATičETOv, Zverinice n. 18; uno Prim. MAn čETo v, Zverin ice št. 18; eden iz-
dei "figliocci" ha nome "Posttganik"; MER- med "krščencev" ima tam ime "Posttganik";
KUn. 417 (da Prossenicco/Prosnid). - b. La MERKU št. 417 (iz Prosnida/Prosenicco). b.
volpe, illupo e la lepre pernottano insieme. Lisica, volk in zajec prenočujejo skupaj. Po
Stando a una prova organizzata dalla volpe, preskušnji, ki jo je organizirala lisica, naj bi
a mangiare il miele sarebbe stata la lepre, che bil med pojedel zajec, vendar ta pravočasno
fa in tempo a fuggire. Cfr. MATičETov, Zve- zbeži. Prim. MATičETov, Zverinice št. 31. - c.
rinice n. 31. - c. AT n. 41: pero illupo, anzi- AT št. 41: volk, namesto da bi šel v shrambo
che in una dispensa per sbafare, va dal cal- jest in pit na upanje, odide k čevljarju Gor-
zolaio Gornič per procurarsi un paio di sti- niču, da bi si preskrbel par škornjev.- d. AT
vali. - d. AT n. 3. La vol pe si nasconde neila št. 3: lisica se skrije v nečke ("vintulo") in
madia ("vintula") e ne esce bianca di fari- pride ven bela od moke. - e. AT št. 4: "Bol-
na. - e. AT n. 4: "Il malato porta il san o". ni zdravega nese". - f. AT št. 34B: Luna v
- f. AT n. 34B: la luna nel pozzo, ten tati vo vodnjaku, poskus posrebati vodo; prim. MA-
di lappare !'acqua; Cfr. MATičETov. Zverini- TičETOv, Zverin ice št. 32. - g. AT št. 2C: ven-
ce n. 32. - g. AT n. 2C: qui pero non si salta dar tu ni skakanja čez ogenj, ampak čez prio-
oltre il fuoco, ma oltre un ceppo d'albero ap- stren drevesni čok in volk se natakne nanj.
puntito e illupo vi si infigge. - h. AT n. 225: - h. AT št. 225; ko lisica "leti" proti zemlji
la volpe "volando" verso terra (cfr. Zverini- (prim. Zverin ice št. 34), vidi štor, ga ima za
ce n. 34) vede un ceppo, lo prende per un uo- divjega moža in mu zakriči: "Var se, duj mož
mo selvaggio e gli grida: "Var se, duj mož - ki sada mrtu boš!".
- ki sada mrtu boš!" (Attenzione, uomo sel-
vatico, or ora morirai).

Illupo e chiamato (tabuisticamente?) Bo- Volk se imenuje (tabuistično?) Boter Žwan.


ter Žwan = Compare Giovanni. Non possia- Ne morem zamolčati italijanskega imena
mo passare sotto silenzio il nome italiano "barbagianni" (iz slovarja F. PALAZZI bi se
"barbagianni" (dal dizionario di F. PALAZ- zdelo, da je ta roparska nočna ptica dobila
ZI potreb be sembrare che questo uccello not- ime po "neke vrste bradi", ki jo ima pod
turno di rapina abbia preso il nome da ''una kljunom) in furlanskega "barbezuan" (Nuo-
specie di barba" che ha sotto il becco) e quello vo PIRONA: gufo reale - brez komentarja). V
friulano "barbezuan" (gufo reale, nel Nuo- neki rezijanski pravljici iz Bile/S. Giorgio

231
voPIRONAsenza commento). In una fiaba re- (MAnčETov, Zverinice št. 54) je Barbažwank
siana da Bila/S. Giorgio (MATičETov. Zveri- ime mačku.
nice n. 54) Barbažwank e il nome di un gatto.

19. Ankratje bio an ribic ... Si tratta di una 19. Ankrat je bio an noic ... Smo pred
fiaba che, pur piena di particolari enigmatici pravljico, ki je sicer polna skrivnostnih na-
(forse incompresi gia dall'ignoto informato- drobnosti (morda jih že neznani pravljičar in
re o dal raccoglitore) non puo nascondere la zbiravec nista več razumela), vendar ne
sua somiglianza col famoso racconto apuleia- more prikriti podobnosti z znamenito APULE·
no di Amore e Psiche. Uno spoglio delle mille JEvo pravljico "Amor in Psihe". Pregled ti-
e pili varianti da ognidove, messe insieme dal soč in več variant od vsepovsod, ki jih je zbral
folklorista svedese J.-0. SwAHN(The Tale of švedski folklorist J .-0 .SwAHN (The Tale of
Cupid and Psyche, Lund 1955) edi altre quat- Cupid and Psyche. Lund 1955) in drugih šti-
trocento varianti greche aggiunte alle prece- risto grških variant, ki jih je Swahnovim do-
denti mille dal folklorista greco G. MEGAS dal grški folklorist G. MEGAS (Das Miirchen
(Das Miirchen von Amor und Psyche in der von Amor und Psyche in der griechischen
griechischen Volksiiberlieferung. Atene 1971) Volksiiberlieferung. Atene 1971), bi nam ver-
potrebbe probabilmente dirci pili di preciso jetno moglo natančneje pokazati, katero me-
quale posto assegnare alia nostra variante nel sto pritiče naši varianti v evropskem okviru.
quadro europeo. Almeno per ora credo sia Vsaj za zdaj mislim, da je dovoljeno uvrstiti
lecito inserirla tra le varianti di AT n. 425A jo med variante AT št. 425A "Pošast ali ži-
"Il mostro o l'animale sposo". La variante valski ženin". Varianta iz Barnasa nas na prvi
da Vernasso/Barnas ci colpisce a prima vi- pogled preseneti z nenavadnim zapletom, ki
sta con la sua insolita trama che certo biso- ga bo seveda treba skrbno analizirati. Mar-
gnera analizzare per filo e per puntino. Pa- sikateri motiv se mi zdi zakrnel; da bi razu-
recchi motivi mi sembrano atrofizzati e per meli njegovo bistvo, bi potrebovali kakšno
capirne la ragion d'essere ci vorra qualche pa- paralelo - naj bo od blizu ali od daleč - le
rallelo - vidno o lontano - pili chiaro. Cosi bolj jasno. Tako npr. se mi ne posreči razlo-
per esempio non riesco a inquadrare "l'ar- žiti "steklene omare", kamor se hodijo mla-
madio di vetro" dove i giovanotti andavano deniči brit(?); čuden je tudi način, kako neu-
per radersi (?); curioso e anche il modo co- mnež pride v jamo, to se pravi v podzemelj-
me lo sciocco perviene neila jama-grotta, cioe sko kraljestvo (teče za skorjo kruha, ki mu
nel regno sotterraneo (corre dietro a una ero- jo je vrgel oče), in mogli bi še nadaljevati, pa
sta di pane gettatagli dal padre); e potrem- naj bo zadosti. Kratka, ampak učinkovita je
mo continuare, ma basti. Breve ma efficace sklepna formula: "hlebec vina in bokal
la chi usa con la "pagnotta di vino e il bocca- kruha".
le di pane".

L'inizio della variante da Barnas coincide Začetek variante iz Barnasa se ujema s ti-
con quello della variante resiana registrata a stim iz rezijanske variante, ki je bila zapisa-
Graz (MATičETOV 1970, 13); in tutte e due un na v Gradcu (MAnčETov 1970, 13); v obeh se
povero pescatore riesce a pescare qualcosa: ubogemu ribiču posreči nekaj ujeti: ribo (Re-
un pesce (Resia) o un granchio (Barnas). Poi zija) ali raka (Barnas). Potlej seveda obe
certo le due fiabe seguono ognuna la propria pravljici gresta vsaka svojo pot, tako da re-
strada e quella resiana appartiene addirittu- zijanska pripada kar drugemu podtipu: 425E.
ra a un altro sottotipo: 425E. Chi invece vo- Kdor pa bi si hotel potešiti radovednost, ka-
Jesse togliersi la curiosita di come suona una ko se glasi ena izmed bolj ali manj normal-
delle varianti pili o meno normali, veda il n. nih variant, naj pogleda št. 3 iz zbirke prav-
3 della raccolta di fiabe fassane di Huoo DE ljic, ki jih je v dolini Fassa zapisal na začet­
Rossi. ku našega stoletja Huoo DE Rossi (1984).

232
20. Quello che tagliando il ramo sui quale 20. Tisti, ki je sekal vejo in padel z dreve-
sedeva cadde dall'albero. Neila tipografia del sa. Tiskarna Avstrijskega Lloyda v Trstu je
Lloyd austriaco a Trieste fu stampato nel leta 1857 natisnila knjižico- 72 strani- na-
1857 un libretto di 72 pagine intitolato Mei- slovljeno Meister Nasr-eddins Schwiinke und
ster Nasr-eddins Schwiinke und Riiuber und Riiuber und Richter. Gre za zvest prevod iz
Richter. Si tratta di una fedele traduzione dal turščine, delo W. CAMERLOHERJA in W. PRE-
turco, per opera di W. CAMERLOHER e W. LOGA, članov Orientalističnega društva iz
PRELOG, soci della Societa orientalistica di Istanbula. Šaljiva zgodba št. 49 predstavlja
Costantinopoli. Il racconto scherzoso n. 49 lepo varianto pravljice, ki jo je BAUDOUIN DE
costituisce una bella variante del racconto udi- CouRTENAY slišal v Barnasu. Nemški kompa-
to a Vernasso/Barnas dal BAuDouiN DE CouR- rativist R. KoHLER se je v prvem letniku re-
TENAY. Il comparativista tedesco R. KoHLER vije "Orient und Occident" (1862) ustavil s
neila prima annata del periodico "Orient und posebnim zanimanjem prav ob ti številki in
Occident" (1862), si soffermo con particola- potlej ponovno govoril o nji tudi drugod, ta-
re interesse proprio su questo numero e poi ko da ji je dodal vrsto evropskih paralel (Ga-
ne parlo ripetutamente anche altrove, addu- skonja, Severna Francija, Litva, Sedmogra-
cendo una serie di paralleli europei (Guasco- ško) in zunajevropskih (do Indije, med dru-
gna, Francia del Nord, Lituania, Siebenbiir- gim pri Tamilih). Junak indijske pripovedi,
gen) ed extraeuropei (fino all'India, fra !'al- Dandaka, menih-berač, je v situacijah, zelo
tro presso i tamili). Il protagonista di un rac- podobnih našemu neimenovanemu junaku,
couto indiano, Dandaka, monaco questuan- prav do konca, do epizode, kjer "mrtvi" re-
te, si trova in situazioni molto simili al no- če svojim pogrebcem (pravzaprav ga nosijo
stro innominato eroe, fino in fondo, cioe fi- k sežigu), ko so prišli do križišča in bili neo-
no all'episodio dove, ai compagni che lo tra- dločni, ali naj bi šli levo ali desno: "Ko sem
sportano per fargli i funerali (bruciarlo), giun- bil živ, sem imel navado iti zmerom levo!"
ti a un bivio e indecisi se imboccare la sini- (Prim. R. KoHLER, Kleinere Schriften zur
stra o la destra, il "morto" dice: "Quand'e- Miirchenjorschung, ed. J. BoLTE, Weimar
ro vi vo, so levo andare sem pre a sinistra!" 1898, str. 51, 505-6 in še posebno 486-490).
(Cfr. R. KoHLER, Kleinere Schriften zur Miir-
chenjorschung, ed J. BoLTE, Weimar 1898,
pp. 51, 505-6, ma specialmente 486-490).

21. Puobič sem se oženu ... Neila raccolta 21. Pu o bič sem se oženu ... V ŠTREKLJEV!
ŠTREKELJ (senza prendere in considerazione il zbirki (ne da bi upoštevali št. 1009, kjer bi
n. 1009 dove eventualmente si potrebbe tro- morebiti lahko našli podobnost v zadnjih treh
vare una analogia negli ultimi tre versi- "Še verzih - "Še rad bi ležal le sam") sta dve
rad bi ležal le sam") ci sono due varianti di- direktni varianti te pesmi z naslovom "Želi
rette di questo canto, col titolo "Želi si ženi- si ženine smrti": št. 8482 iz Kobarida in št.
ne smrti": n. 8482 da Caporetto/Kobarid, e 8483 iz Levpe pri Kanalu. Varianta iz Levpe
n. 8483 da Levpa vicino a Canale d'lson- je kontaminirana in prvi trije verzi so del dru-
zo/Kanal. La variante da Levpa e contami- ge pesmi; za primerjavo razpolagamo zato-
nata e i primi tre versi fanno parte di un al- rej samo z devetimi verzi (4-12). Varianta iz
tro canto; per il raffronto disponiamo quin- Kobarida ima 16 verzov, medtem ko jih ima
di di soli nove versi (4-12). La variante da Ko- tista iz Petjaga dvajset, to je eno kitico več
barid ha sedici versi, mentre quella da Pet- ("Tamne su mi stazice"); število dvajset ver-
jag ne ha venti, cioe una strofa di piu ("Ta- zov dobimo iz primerne oz. celo potrebne de-
mne su mi stazice"); il numero di venti versi litve začetne kitice na štiri verze rajši ko na
si ottiene dalla divisione, credo opportuna o dva, tako da se polstišja osamosvojijo, kot
meglio necessaria, della strofa iniziale in quat- je sicer ravnal že sam BAUDOUIN DE COURTENAY

233
tro versi anziche in due, rendendo quindi au- v nadaljevanju pesmi od verza "Ku bi biu jest
tonami gli emistichi, come del resto procedet- buožac vecteu". Sklep: naša varianta iz Be-
te gia lo SteSSO BAUDOUIN DE COURTENAY neila nečije je najpopolnejša.
continuazione del canto, dal verso "Ku bi biu
jest buožac vedeu" fino in fondo. Conchiu-
dendo, la nostra variante dalla Benecia e la
pili completa.
Mi piace sottolineare il termine "guod" Rad bi podčrtal besedo "guod" (wsaki
(wsakr guod nuj wsaki dan; a Kobarid: vsa- guod nuj wsaki dan; v Kobaridu: vsako ne-
ko nedeljo, vsaki dan) nel vecchio significa- deljo, vsaki dan) v starem pomenu
to di "festivita". "praznik".

22. Moj oča n moja mati ... ŠTREKELJ ha un 22. Moj oča n moja mati ... ŠTREKELJ ima
gruppo di canti analoghi (n. 1404-1409) dei skupino podobnih pesmi (št. 1404-1409), od
quali due raccolti gia negli anni trenta e qua- katerih sta bili dve zapisani že v tridesetih in
ranta del secolo scorso in Stiria, mentre gli štiridesetih letih preteklega stoletja na Štajer-
altri provengono dall'area slovena occiden- skem, medtem ko druge izhajajo z zahodne-
tale (Gorjansko, Vrtojba, Kamno ob Soči). ga slovenskega ozemlja (Gorjansko, Vrtojba,
La maggior somiglianza con la nostra varian- Kamno ob Soči). Največjo podobnost z na-
te da Petjag si riscontra nel n. 1406 da Vrtoj- šo varianto iz Petjaga kaže št. 1406 iz Vrtaj-
ba, pili precisamente nei primi dieci versi (i be, in sicer v prvih desetih verzih (naslednji
successivi prendono una strada differente, grejo drugačno pot, kar je morda sad konta-
forse frutto di una contaminazione). In nota minacije). V op. št. 1404 beremo, da sta na
al n. 1404 si legge che in margine al mano- robu k originalnemu rokopisu ST. VRAzA do-
scritto originale di ST. VRAz sono aggiunti fra dana med drugim tale dva verza: "Ali ja pa
l'altro questi due versi: "Ali ja pa nečem me- nečem mešnik bit, -da nemrem spati sam".
šnik bit,- da nemrem spati sam". E evidente Očitna je podobnost z verzi 5-7 pesmi iz
la somiglianza coi versi 5-7 del canto da Petjaga.
Petjag.

23. Prešmenterne babe, kakuo su garde ... 23. Prešmenterne babe, kakuo su garde.. ..
Gia pubblicato daM. MATičETovin TK 1980, Objavil že M. MATičETov v TK 1980, str. 87.
p. 87. Ne glede na naključno ujemanje z začet­
A parte la coincidenza casuale con l'inci- kom pesmi ŠTREKELJ št. 2446 (Prešmentrane .
pit del canto ŠTREKELJ n. 2446 (Prešmentra- babe, kako ste grde!),. se za benečansko pe-
ne babe, kako ste grde!), il canto beneciano sem najdejo podobnosti v poglavju "Obre-
trova dei riscontri nel capitolo intitolato kovanje ljubečih" (ŠTREKELJ, št. 3841-3860),
"Obrekovanje ljubečih" (ŠTREKELJ n. 3841 kjer beremo med drugim: Prešmerane babe,
-3860), dove leggiamo fra l'altro: Prešmera- 1 kak lažejo vse (ID., št. 3855, iz Kobarida)
ne babe,/kak lažejo vse (ID., n. 3855, da Ko- ali: Ti šmencane babe 1 pa vaše leže (ID., št.
barid) oppure: Ti šmencane babe/pa vaše le- 3856, s Kranjskega) ali: Bom babo dobil 1 in
že (ID., n. 3856, dalla Carinzia), oppure: ji gobec zavil (ID., št. 3860, s Kranjskega).
Bom babo dobil/in ji gobec zavil (ID., n. Glede metrike in razdelitve kitice na štiri verze
3860, dalla Carniola). Per la questione me- primerjaj opombo k tekstu št. 21.
trica e la soluzione da noi adottata valga
quanto detto per il testo numero 21.

234
24. Una donna senza figli chiede a un pre- 24. Žena brez otrok gre po blagoslov h go-
te la benedizione e dopo un anno fa un figlio. spodu in čez leto dni rodi sinčka.

25. Una mocca gravida "intorno aS. Gia- 25. Krava breja "okoli sv. Jakoba". Ob-
como". Pubblicata da M. MATI čETo v in TK javil M. MATičETov v TK 1980, str. 85:
1980, p. 85: "Okuole svetega Jakopa". "Okuole svetega Jak opa".

26. Ta stara je bUna ... Neila raccolta ŠTRE- 26. Ta stara je buna ... V ŠTREKLJEv! zbir-
KELJ, nonostante il capitolo ''Posmehulje ki, kljub poglavju "Posmehulje starim že-
starim ženam" (n. 7604-7616) mancano pa- nam" (št. 7604-7616), ne najdemo direktnih
ralleli diretti. Si sono trovati invece piu tar- paralel. Našli pa so jih pozneje: v Malini!Fo-
di: a Forame d' Attimis/Malina nel 1932 da rame d' Attimis leta 1932 R. STECCATI (gl.
R. Steccati (v. STECCATI-BUDAL 1933, p. 35), STEccATI-BuDAL 1933, str. 35); na Krasu kak-
sui Carso qualche anno prima della guerra da šno leto pred vojsko M. MATičETov (neob-
M. MATičETov (ms. inedito, n. 65), nel 1946 javljena št. 65); leta 1946 med gradivom, ki
tra i materiali pervenuti alia SFF di Udine nel- je bilo poslano na SFF (Furlansko filološko
la sua inchiesta (v. D'ARoNco-MATičETov n. društvo) v Vidnu na vprašalnico (gl.
46: udita dall'informatrice in un'osteria a D' ARoNco-MAnčETov št. 46: informator ka jo
Tarcento). je slišala v neki gostilni v Čenti).

27. Gonalce [ = Indovinelli]: l. Peza: bi- 27. Gonalce [ = Uganke]: l. Peza: tehtni-
lancia. - 2. Kapus: cappuccio. - 3. Tarin: spi- ca.- 2. Kapus: zelje.- 3. Tarin: trn.- 4. Te-
na. - 4. Tete: vitello. Pubblicato daM. MA- le. Objavil M. MATičETov, TK 1980, str. 86.
nčETov. TK 1980, p. 86. Cfr. ERJAVEC 1883, Prim. ERJAVEc 1883, str. 326. - 5. Arbida:
p. 326. - 5. Arbida: rovo. Pubblicato daM. robida. Objavil M. MATičETov, TK 1980, str.
MATičETov in TK 1980, p. 86. - 6. Karta [in] 86. - 6. Karta [in] tinta: papir in črnilo. Ob-
tinta: La carta e l'inchiostro. Pubblicato da javil M. MATičETov, TK 1980, str. 86. Prim.
M. MAnčETov in TK 1980, p. 86. Cfr. D' ARoNco-MATičETOV, tekst št. 4 iz Te-
D' ARoNco.MAnčETov, testo n. 4, da Pradie- ra/Pradielis.
lis/Ter. 7."Žnidar šiva prez jlgle ..."Da ne bi me-
7. "Žnidar šiva prez jlgte... " Per non cam- njali BAUDOUINOVEGA številčenja in ugovarja-
biare la numerazione del BAuDoUIN DE CouR- li njegovim poročevavcem, ki so predstavili
TENAY e non contraddire ai suoi informatori ta tekst kot uganko (kar pa ni!), sem menil,
che presentarono questo testo come indovi- da je bolje pustiti vse tako, kot je v izvirni-
nello (ma che non lo el), ho creduto meglio ku. To besedilo v resnici spada med formu-
lasciar stare tutto come nell'originale. In real- le, ki bi jih s ŠTREKLJEM lahko imenovali
ta il testo rientra tra le formule che con lo "Narobe svet" št. 7763, ali "Smešno vreme"
ŠTREKELJ potremmo chiamare "Narobe svet" št. 7824-7832, ali "Kadar sonce sije in dež
(Mondo alia rovescia, n. 7763), oppure "Sme- gre" št. 7818-7923. Naštete formule prihaja-
šno vreme" (Tempo ridicolo, n. 7824-7832), jo s celotnega ozemlja, kjer prebivajo Sloven-
oppure "Kadar sonce sije in dež gre" (Quan- ci: od štajerskega (VRAz v tridesetih letih
do splende il sole e sta piovendo, n. preteklega stoletja) do Koroškega, od Kranj-
7818-7823). Dette formule provengono da tut- skega in Bele Krajine do zahodne Slovenije
ta !'area abitata dagli sloveni: dalla Stiria (Vipava, Kobarid). Tudi vprašalnica SFF
(VRAz negli anni 30 dello scorso secolo) alia 1946 prinaša en tekst (gl. D' ARoNco-
Carinzia, alia Carniola - anche quella Bian- MAnčETov št. 21 iz Podutane/S. Leonardo).
ca - e fino alia Slovenia occidentale (Vipava,

235
Kobarid). Anche l'inchiesta della SFF 1946
frutto un testo (v. D' ARoNco.MAnčETov
n. 21, da S. Leonardo/Podutana).
"Quando splende il soJe e piove contem- "Kadar sije sonce in hkrati dežuje, ljud-
poraneamente, il popolo dice The Devi/ is stvo pravi 'Hudič pretepa svojo staro mater'
beating his grandmother (var. wife), ma l'al- (var.: ženo), ampak mitološka aluzija je ne-
lusione mitologica e oscura ... " Cosi ARcHER jasna ... " Tako ARcHER TAYLOR v knjigi The
TAYLOR nel suo libro The Proverb (1931). Proverb (1931). Idejo, ki jo je dal ameriški
L'idea lanciata dal floklorista americano, di folklorist, da bi razčistili,kar je tu nejasne-
chiarire cioe quanto v'e di oscuro in propo- ga, je pograbil finski folklorist MATTI Kuusi
sito, colta dal folklorista finlandese MATTI in tako omogočil izdajo obsežne monograf-
Kuusi, porto all'edizione di un poderoso stu- ske študije: Regen bei Sonnenschein. Zur
dio monografico: Regen bei Sonnenschein. Weltgeschichte einer Redensart (Helsinki
Zur Weltgeschichte einer Redensart (Helsin- 1957, št. 171 v seriji FFC). Nalašč smo hote-
ki 1957, n. 171 neila serie FFC dell'Accade- li opozoriti, kakšni prepadi in hkrati kako ši-
mia di scienze finnica). Apposta abbiamo vo- roka obzorja se odpirajo raziskovavcem, ki
luto avvertire quali abissi e insieme quali Jar- so obdarjeni s pogumom in vztrajnostjo.
ghi orizzonti si aprono ai ricercatori dotati di
coraggio e perseveranza.

28. lndovinelli: l. Kosa, osla, 6sunjak: Pal- 28. Uganke: l. Kosa, osla, 6sunjak. Prim.
ce, cote, portacote. Cfr. ERJAVEc 1883, p. ERJAVEc 1883, str. 331. - 2. Je dno ... Nera-
331.- 2. Je dno ... Incomprensibile. - 3. Fur- zumljivo. - 3. Furnazja: opekarska peč. Na
nazja: Fornace. Sull'altopiano carsico, sopra kraški planoti nad Trstom kroži uganka, ki
Trieste, circola un indovinello che- non aven- jo navajam na pamet, ker nimam pri roki pi-
do a portata di mano una fonte scritta - cito sanih virov: Mimje-mamje, polna rit kam-
a memoria: Mimje-mamje, polna rit kamn- nje. Prvi del uganke se glasi tudi "Himje-
je. La prima parte dell'indovinello suona an- hamje''. Odgovor: to so rdeče šipkove jago-
che "Himje-hamje". Risposta: sono le bac- de, zrele pozno jeseni, za katere - rastlino
che rosse, mature in tardo autunno, della rosa in sad - je izmenoma v rabi drugotno ime
canina, per la quale - pianta e frutto promi- "himje-hamje" namesto "srbevka", "sara-
scuamente - in alcuni villaggi ad ovest di Trie- bitka", "srboritka" ipd., znano drugod med
ste e invalso il nome secondario di "himje- zahodnimi Slovenci.
hamje" al posto di "srbevka", "sarabitka",
"srboritka" e sim. in uso altrove tra gli slo-
veni occidentali.

29. Indovinelli: [1] La quercia e Je ghian- 29. Uganke: [l.) Dob in želod. - [2.] l. Ji-
de. - [2) l. Jiz{k - zobe: La lingua e i denti. z/k- zobe.

30. "Se sieje ušnica ... " Brevi informazio- 30. "Se sieje ušnica ... " Nekaj podatkov o
ni sui prodotti dei campi, sull'agricoltura e poljskih pridelkih, obdelovanju zemlje ipd.
sim.

31. "Boj o še pii wodo?" Spiegazione del- 31. "Boj o še pii wodo?" Pojasnila o "oni-
l'uso di dare del "!oro" (lei), del "voi" e del kanju", "vikanju" in "tikanju".
"tu".

236
32. [Jubezen]. Prima pubblicazione: M. 32. [Jubezen ]. Prva objava: M. MAnčE-.
MATičETov in TK 1980, p. 87. Tov, TK 1980, str. 87.
Siamo di fronte a due canti distinti, ma riu- Pred nami sta dve pesmi, združeni v eno
niti in uno per via del tema centrale: amore: zaradi osrednje teme: jubezen = ljubezen:
A. Jubezen je bila, jubezen še bo ... Se le A. Jubezen je bila, jubezen še bO ... Če je
cinque varianti della raccolta ŠTREKELJ (n. pet variant iz ŠTREKLJEVE zbirke (št.
4718-4722) sono distribuite un po' su tutto il 4718-4722) razdeljenih v malem po vsem slo-
territorio di lingua slavena (Stiria, Carinzia, venskem jezikovnem prostoru (Štajersko, Ko-
Carniola, Litorale), ora vi si aggiunge una roško, Kranjsko, Primorsko), se jim zdaj pri-
dalla Benecia. Il poeta roman ti co sloven o F. družuje še ena iz Benečije. Slovenski pesnik
PREšEREN, ammiratore della poesia popolare, FRANCE PREšEREN, občudovavec ljudske poe-
prepose questo canto come motto al ciclo del- zije, je postavil to pesem kot motto svojemu
le sue Gazele, pubblicate nell"'Illyrisches ciklusu Gazele, obj. prvič v "Illyrisches
Blatt", appendice straordinaria n. 28 della Blatt", izredna priloga št. 28 "Laibacher Zei-
"Laibacher Zeitung", 1833. tung", 1833.
B. Presneta jubezen, takuo je slatka... Que- B. Presneta jubezen, taku o je slatkli ... To
sta nuova variante si deve collocare accanto novo varianto moramo primakniti k edini do-
all'unica rappresentante finora nota, raccol- slej znani predstavnici, zapisani ob koncu
ta sui finire del secolo scorso a Kobarid prejšnjega stoletja v Kobaridu (ŠTREKELJ št.
(ŠTREKELJ n. 4518). 4518).
Sotto l'aspetto formale neila trascrizione Po formalni plati bi v BAUODUINOVEM zapi-
del BAuDOUIN DE CouRTENA v avremmo quattro su imeli štiri enajsterce. Ker pa gre za dve pe-
endecasillabi. Trattandosi pero di due canti smi, ki se v slovenski prozodiji imenujeta "šti-
che neila prosodia slavena vengono chiama- rivrstičnice", ne bi bilo narobe, če bi jih pre-
ti "štirivrstičnice", non sarebbe fuori posto pisali kot kitice s štirimi verzi po 6 + 5 in 6
trascriverle come strofe di quattro versi !'u- + 5 zlogov.
na, rispettivamente di 6 + 5 e 6 + 5 sillabe.

POSCRITTO PRIPIS

Occorrerii certo allargare e approfondire Če sem zgoraj (str. 215 sl.) skušal opozo-
l'indagine sui rapporti tra l. BAuDOUIN DE riti tako častivce našega avtorja kakor folk-
CouRTENAYe il folklore, che sopra (p. 215 s.) lorne delavce na pomen razmerja l.
cercai di suggerire all'attenzione degli ammi- BAUDOUIN DE COURTENAY in folklora, bo treba
ratori del Nostra e degli studiosi di letteratu- zadevne raziskave seveda razširiti in poglo-
ra orale. Sotto tale aspetto sara proficua biti. Po občutku bi dejal, da bo glede tega po-
anzitutto una attenta lettura dell'epistolario sebej uspešna bera od branja tako
baudouiniano e dei suoi scritti sloveni. A mo' baudouinovske korespondence kakor njego-
di esempio va/ga -fra fanti- un passo mol- vih slovenskih spisov. Kot zgled poglejmo -
to caratteristico: "lo intendo, con l'aiuto del- izmed mnogih -samo en zgovoren odstavek:
l'Accademia di scienze di Pietroburgo, "Jaz imam namen, pri pomoči petrograjske
pubblicare una raccolta comp/eta di prodat- akademije znanstev, izdati polno zbirko slo-
ti della letteratura popolare slavena ... " (SN venskih ljudstveno slovstvenih stvari} ... "(SN
5190. Maribor, 6.8.1872, p. 3). Qui ci vor- 5/90. Maribor, 6.8.1872, str. 3). Izjava bi te-
rebbe un lungo commento, al quale pero non rjala dolg komentar, ki pa ga tu ni mogoče
epossibile provvedere cosi su due piedi. No- stresti iz rokava kar mimogrede. Vseeno ne
teremo solo che il BAuDOUINaveva scritto cio smemo prezreti, da je BAUDOUIN to napisal,
mentre si stava preparando a raccogliere i suoi ko se je intenzivno pripravljal k nabiranju
celebri Materialy ... svojih znamenitih Materialov ...

237
ABBREVIAZIONI 1 KRATICE IN OKRAJŠA VE

AT = AARNE-THOMPSON = The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography, Hel-


sinki 1961 ( = FFC n. 184).
BuoAL = Andrej Buda! (pseud. S.S.), Beneškoslovenske narodne pesmi (raccolta di 1 zbrala
sta jih J. Gorenščak - J. Škur). "Luč. Poljudnoznanstveni zbornik" 8, Trst 1932, 11-28.
D' ARoNco 1955 = Gianfranco D' Aronco, Le jiabe di magia del Friuli. "Folklore" 9, fasc. 3-4,
Napoli 1954/55, 22-47.
D' ARoNco-MATičErov = Gianfranco D' Aron co - Milko Matičetov, Folklorna anketa v Furla-
niji: odgovori slovenskih šolarjev. (Enquete folklorique au Frioul en 1946: n!ponses des eco-
liers slovenes). "Slovenski etnograf" 3-4, Ljubljana 1951, 297-330.
DE Rossi = Hugo de Rossi, Fiabe e leggende della Val di Fassa. A eura di Ulrike Kindl. Isti-
tut Cultural Ladin (Vigo di Fassa 1984).

ERJAVEc 1883 = Fran Erjavec, Iz potne torbe. "Letopis Matice Slovenske 1882-1883", Ljub-
ljana 1883.

FFC = "Folklore Fellows Communications". Helsinki, 1910 sq.


MAILLY = Anton von Mailly, Leggende del Friuli ede/le Alpi Giulie, pubblicate con la colla-
borazione di Johannes Bolte. Edizione critica a eura di Milko Matičetov. Editrice Goriziana,
Gorizia 1986.
MAnčEmv 1970 = Slovenska ljudska pravljica. "Slovenske ljudske pripovedi". Ilustrirala Anč­
ka Gošnik-Godec, spremno besedo napisal Milko Matičetov, zbrala in uredila Kristina Bren-
kova (Ljubljana 1985).
MAnčErov 1980 = Sto let stari jolklorni zapisi iz nadiških dolin. "Trinkov koledar 1980" (TK),
82-88.
MERKO = Pavle Merku, Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji, zbrano v letih 1965-1974, 1 Le
tradizioni popo/ari degli Sloveni in Italia, raccolte negli anni 1965-1974, Trst-Trieste 1976.
OREL = Slovenske narodne pesmi iz Benečije. Nabral in harmonizira! Rihard Orel, Ljubljana
1921.
OsrERMANN-Vmossi = Valentino Ostermann, La vita in Friuli. Seconda ediz., riordinata, rive-
duta e annotata da Giuseppe Vidossi, Udine 1940.
PoTEPAN = J. Potepan, Odgovori na pitanje družtva za jugos/. poviest. i starine. "Arkiv za
povjestnicu jugoslavensku" 11, Zagreb 1872.
SN = "Slovenski narod", Maribor.
SrEccAn = Renata Steccati, Canti popo/ari sloveni in Friuli. "Rivista di letterature slave", Ro-
ma 1932, fasc. 5-6. - Riprodotto da 1 Ponatisnjena v: A. Buda! (pseud. Ivo Dren), Še nekaj
beneškoslovenskih narodnih pesmi. "Luč" 9, Trst 1933, 28-40.
ŠTREKELJ = Karel Štrekelj, Slovenske narodne pesmi, Ljubljana 1895-1923.
TK = "Trinkov koledar", Čedad-Gorica.
TRINKO = Ivan Trinko, Divje žene ali Krivjopete. "Ljubljanski zvon" 4, 1884, 229.

Milko Matičetov

238
INDICI
KAZALA
TESTI*- TEKSTI*

Riproduzione, Commento
trascrizione folklorico
e versioni
Posnetek, Folklorni
prepis in komentar
prevodi

pagg./str. pag./str.
l. Su vervali na 6rkula 62-65 223
2. Šknibec-Šknicec ... 66-73 224
3. Krivapreta, pi. Krivaprete 74-75 224
4. Duji moš 76-77 225
5. "Maša" [ = fascina di legna]
"Maša"[= butara drv] 78-79 225
6. 6 presi<itka černa zemja. o o 80-81 225
7. Il morto trasportato al cimitero e le preoccupa-
zioni della vedova
Vdova se boji, da bi njen mož spet ne oživel
med prenosom na pokopališče 82-85 227
8. Il confessore fatto uscire di chiesa per un segre-
to che era lecito confidare solo all'aperto
Spovedanka je vedela še za "nekaj", česar pa
ni smela povedati v cerkvi, ampak le zunaj 86-89 227
9. Od lesice an od vuka 90-93 228
10. Di una gallina che fini per non fare pili uova
Gospodinja je hotela, da bi njena kokoš
znesla tri jajca na dan 94-95 228
11. Čeče ubile petelina 96-99 228
12. Il !upo e l'asino
Volk in osel 100-103 229
13. Pijmo vino, w6de ne ... 104-105 229
14. Una benedizione per il bestiame: "Pituš op-
cajtuš jest uš opcajduš wratninuš otr6bus!"
Blagoslov za živino: "P{tuš opcajtuš jestuš op-
cdjduš wratnfnuš otr6bus!" 106-109 230
15. Pratiche con tro la grandine e gli stregoni a

* Diamo quest'elenco coni rispettivi rinvii interni, rammentando che i titoli sono stati per la gran parte
da noi assegnati secondo i cri te ri es posti alia p. 223.
* V tem seznamu so navedene ustrezne strani tekstov; naslove zanje smo večinoma dali sami po kriteri-
jih, razloženih na str. 223.

240
Costa
Kako se v vasi Kuosta branijo pred točo in
"štrjoni" 110-111 230
16. Sprovvisto di campanello, un tale che serviva
la messa, durante l'elevazione si arrangio
fischiando
Ker ni imel zvonca, je strežnik pri povzdigo-
vanju žvižgal 112-115 230
17. Come un servo risparmio i soldi avuti dal
padrone per pagare la monta taurina
Kako je hlapec gnal kravo k juncu 116-117 230
18. Illupo = compare Giovanni
Volk = boter Žwan 118-135 230
19. Ankrat je biu an ribic ... 136-163 232
20. Quello che tagliando il ramo sui quale sedeva
cadde dall'albero
Tisti, ki je sekal vejo in padel z drevesa 164-167 233
21. Puobič sem se oženu ... 168-171 233
22. Moj oča n moja mati... 172-173 234
23. Prešmenterne babe, kakuo su garde ... 174-175 234
24. Una donna senza figli chiede a un prete la be-
nedizione e dopo un anno fa un figlio
Žena brez otrok gre po blagoslov h gospodu
in čez leto dni rodi sinčka 176-177 235
25. Una mucca gravida "intorno a S. Giacomo"
Krava breja "okoli sv. Jakoba" 178-179 235
26. Ta stara je bUna ... 180-181 235
27. A za gona!co [indovinelli = uganke] 182-187 235
28. lndovinelli
Uganke 188-189 236
29. Indovinelli
Uganke 190-193 236
30. "Se sieje iišnica ... " 194-199 236
31. "Bojo še pii wodo?" 200-201 236
32. [Jubezen]
A. Jubezen je bila, jubezen še bo ...
B. Presneta jubezen, takuo je slatkL. 202-203 237
33. Oče naš ... 204-205
34. Češčena s Marija ... 206-207
35. Viera 208-211

241
CONTENUTO
Premessa 5

INTRODUZIONE
BAUDOUIN DE COURTENAY
La vita e la personalita 11
Il pensiero linguistico 16
La dialettologia 22
BAUDOUIN ED 1 TESTI NEL DIALETTO SLOVENO
DEL NA TISO NE (NAD/ŠKO)
Baudouin fra gli Sloveni occidentali 25
Destinazione dei testi in nadiško 31
Descrizione del corpus 35
CRITERI IS PIRATORI DEL PRE SENTE LAVORO
Considerazioni preliminari 42
Dati estrapolati daile pubblicazioni dialettologiche di Baudouin 45
Dati inerenti alia ricerca dialettologica da noi compiuta 48
A VVERTENZE SULLA PUBBLICAZIONE DEl TESTI 53
Simboli fonetici usati 54
Segni diacritici relativi ai tratti soprasegmentali 56
Abbreviazioni bibliografiche 57
TESTI 59-211

COMMENTO FOLKLORICO (Milko Matičetov)

IN MARGINE AD ALCUNI DOCUMENTI DI FOLKLORE


RACCOLTI OLTRE UN SECOLO FA NELLA VAL NATISONE 215
NOTE 223
POSCRITTO 237
Abbreviazioni 238
ELENCO DEl TESTI 240

242
VSEBINA
Predgovor 5

UVOD
BAUDOUIN DE COURTENAY
Življenje in osebnost 11
J ezikoslovni nauk 16
Dialektologija 22
BAUDOUINOVA BESEDILA V NADIŠKEM NAREČJU
Baudouin med zahodnimi Slovenci 25
Usoda nadiških besedil 31
Opis korpusa 35
VODILNI KRITERIJI PRI NAŠEM DELU
Začetne misli 42
Podatki, povzeti iz Baudouinovih dialektoloških publikacij 45
Podatki o naši dialektološki raziskavi 48
PRIPOMBE K OBJAVI BESEDIL 53
Uporabljeni fonetični simboli 54
Diakritični znaki v zvezi s suprasegmentalnimi pojavi 56
Kratice 57
TEKSTI 59-211

FOLKLORNI KOMENTAR (Milko Matičetov)

OB ZBIRKI VEČ KO STO LET STARIH FOLKLORNIH


PRI ČEVANJ IZ NADIŠKE DOLINE 215
OPOMBE 223
PRIPIS 237
Kratice in okrajšave 238
PREGLED TEKSTOV 240

243
JAN BAUDOUIN DE COURTENAY
MATERIALI
per la dialettologia e l'etnografia za južnoslovansko dialektologijo
slava meridionale in etnografijo
IV
Testi popolari Ljudska besedila
in prosa e in versi v prozi in verzih
raccolti in Val Natisone zbrana v Nadiških dolinah
nel 1873 letll 1873
Inediti Pripravila
pubblicati a eura di za prvo objavo
LILIANA SPINOZZI MONA!
con commento folklorico di folklorni komentar prispeval
MILKO MATIČETOV

Edito da Založilo
EDITORIALE STAMPA TRIESTINA SpA © ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA, d.d.
Tri este Trst
Direttore editoriale Glavni urednik
Marko Kravos
In collaborazione con V sodelovanju s
Centro Studi študijskim centrom
<<Nediža>>
S. Pietro al Natisone Špeter Slovenov

Traduzioni in sloveno Prevodi v slovenščino

premessa e introduzione predgovor in uvod


Lučka Abram
commento folklorico folklorni komentar
Vida Matičetova

Copertina Platnico oblikoval


Enrico Halupca
Composizione Stavek
Fotocomposizione Moderna (UD)
Stampa Tisk
GRAFICA GORIZIANA
Gorizia Gorica

TRIESTE TRST
1988

CDV 1 UDK

398.2 = 863
8.03 = 863 = 50
800.87 : 001.5 = 863 50 (086.2)
FINITO DI STAMPARE
NELL'OTTOBRE 1988
DOTIS KANO
MESECA OKTOBRA 1988
1
1 • Ji~ ·~ ?44 ~~;,
g~~·~ L. ~ ·~/ •

~~ i(.JI c:r+~t1A.-ek - ~