Sei sulla pagina 1di 2

Stayin' Alive 1

Bee Gees
Rock Beat 104 Barry Gibb / Robbin Gibb
Maurice Gibb

b bbb c · · · · ·
===========================
l& l l l l =l

% b
bb b î ä ÇÇj Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç
öÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ Ò { ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ öÇ ÇÇöÇ ÇÇö ÇöÇ ÇÇö öÇ öÇ öÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇö l öÇÇ öÇÇ ÇÇÇö ä ÇÇj Ç ÇÇÇ ä
Fm7 E Fm

l& b
=========================== öÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ Çj
öÇ =l
Voz

Eb Bb
Fm7
Ç Ç Ç Ç Ç
b b b ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇö ÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇÇö ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÈÏ . ÈÏ JÏÈ ä È ÏÈ ÈÏ JÏÈ Å Ç
Fm 7

b È È È öÇ
===========================
l& öÇ Çö l ÇÇö öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ Çö l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÏ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =Çk
öÇ l

b b b b ÈÏ ÏÈ ÏÈ ÈÏ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ JÏÈ ä ÏÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ Å Ç ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ JÏÈÈ Å Ç ÏÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ä
l& ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ
=========================== l È È È È Çk öÇ È È È È Çk öÇ l È È È È È È È È È =l

b b b ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏ ÈÏ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇöÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ öÇÇÇ ÇÇj ä Ç ÇÇöÇ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇj ä È
Ï È
Ï Ï
È Ï
È È
Ï ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç
Fm7

b Ç
l È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ öÇ Çö öÇ ÇÇö ÇöÇ=
È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ öÇ l öÇ ö
Ç öÇ ö
Ç È È È È È È
Ï È
Ï ÏÈ ÇÇö l
===========================
l&

Eb Eb
b b b ÇÇ öÇÇÇ öö
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇj ä öÇÇÇ ÇÇööÇÇÇ ÇÇööÇÇj ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä ÇÇj ä ÇÇj ä ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇööÇÇÇ ÇÇj ä ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇÇööÇÇj ä JÏÈÈ ä JÏÈÈ ä ÇÇj ä ÇÇj ä
Fm
b Ç
ö ö
Ç Ç Ç Ç È ö
Ç ö
Ç Ç ö
Ç Ç È ö
Ç ö
Ç
l&
=========================== l È l l È =l

Eb
b b b ÈÈÏ ÈÏ ÈÏ ÈÈÏ úÈ . . ÈÏ Ç
Fm Fm Cm7
b ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ú
È Ï
È Ï
È
ÈÈ ÈÈ l w Ç î
l ÈÈ ÈÈ l úÇ
To C

===========================
l& =l
2

bb b b Ç Ç Ç
Ç
ÇÇ öÇÇ öÇ
7 7
1. Fm 2. Fm
· î Î ö · ·
===========================
l& l Ó{ l =l

B b7
bb b b ä JÏÈ öÇÇÇ ÇÇöÇ Ï.ÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇÇ ä JÏÈ ÇÇÇö ÇÇÇö Ï.ÈÈ ÏÈ ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇÇ Î . ÇÇj ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Fm ÇÇ Î î
7

È È È ö Ç È È È Ç
ö ö
Ç Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö ö
Ç öÇ Ç
ö l öÇ
l& ll
===========================
È È l È È l =l

B b7
b bbb · ä JÏÈÈ öÇÇÇ öÇÇÇ ÈÈÏ. ÏÈÈ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇÇ Î . ÇÇj
ö
Ç
ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Ç öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ î
ö Î ÈÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈÈ
===========================
l& l È È È ö l l È ÈÈ È = È l

bb b b w Þ
ÏÈÈ Ï.ÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÈÏ
Fm7 Fm7 Coda
· ·
D.S. al Coda

l& l È È
=========================== È È È ll l =l

B b7
bb b b ä JÏÈ ÇÇÇö ÇÇöÇ Ï.ÈÈ ÏÈ öÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ä JÏÈ ÇÇÇö ÇÇÇö Ï.ÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ Î . ÇÇj ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ FmÇ
7

Ò { ÈÈ È ÈÈ öÇ l ÈÈ
===========================
l& È ÈÈ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l ÇöÇ Î î =l

B b7

b bbb · ä JÏÈÈ ÇÇÇö ÇÇÇö Ï.ÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ Î . ÇÇj ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
öÇ Çö öÇ öÇ Çö Çö Çö = öÇ l
===========================
l& l È È l

b b b Ç Î ä JÏÈ ÏÈÈ ÈÏ ÈÏ ÈÈÏ w


Fm7
w ú
È ÈÏ ÇÇ ÇÇ
b ÇöÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ Ï
ÈÈ ÈÈ ÈÈÈÏ öÇ öÇ=Ó{
È
===========================
l& È l l
Repeat and F.O.