Sei sulla pagina 1di 4

Môi trường thật

Tên điều khoản

Point user terms

Thanh toán de app

Điều khoản sử dụng app

App privacy policy

Order de smartphone

Điều khoản sử dụng &mall

Môi trường test external

Point user terms


Thanh toán de app
Điều khoản sử dụng app
App privacy policy
Order de smartphone
Điều khoản sử dụng &mall

Môi trường test internal (dev)

Point user terms


Thanh toán de app
Điều khoản sử dụng app
App privacy policy
Order de smartphone
Điều khoản sử dụng &mall
URL hiện tại

https://mitsui-shopping-park-app2.mitsuifudosan.co.jp/static/aboutapp/point-term/terms.html

https://mitsui-shopping-park-app2.mitsuifudosan.co.jp/static/aboutapp/app-payment/terms.html

https://mitsui-shopping-park-app2.mitsuifudosan.co.jp/static/aboutapp/term/terms.html

https://mitsui-shopping-park-app2.mitsuifudosan.co.jp/static/aboutapp/policy/policy.html

https://mitsui-shopping-park-app2.mitsuifudosan.co.jp/static/aboutapp/food_court/terms.html

https://mitsui-shopping-park.com/ec/sp/terms

URL
https://app-external-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/point-term/terms.html
https://app-external-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/app-payment/terms.html
https://app-external-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/term/terms.html
https://app-external-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/policy/policy.html
https://app-external-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/food_court/terms.html
https://www2.test-mitsui-shopping-park.com/ec/sp/terms

URL
https://app-internal-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/point-term/terms.html
https://app-internal-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/app-payment/terms.html
https://app-internal-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/term/terms.html
https://app-internal-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/policy/policy.html
https://app-internal-stg.msp.iridgeapp.com/static/aboutapp/food_court/terms.html
https://test-mitsui-shopping-park.com/ec/sp/terms
URL của quản lý CMS

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/point-term/terms.html

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/app-payment/terms.html

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/term/terms.html

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/policy/policy.html

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/food_court/terms.html

Không phải đối tượng


Android iOS
const.swift (định nghĩa)
Consts.java SimpleWebViewController.swift
SettingOtherActivity.java (xử lý edit/load)
Consts.java const.swift (định nghĩa)
SettingOtherActivity.java SimpleWebViewController.swift
CreditCardAgreementActivity.java (xử lý edit/load)
const.swift (định nghĩa)
Consts.java SimpleWebViewController.swift
SettingOtherActivity.java (xử lý edit/load)
const.swift (định nghĩa)
Consts.java SimpleWebViewController.swift
SettingOtherActivity.java (xử lý edit/load)
Consts.java const.swift (định nghĩa)
SettingOtherActivity.java SimpleWebViewController.swift
TabFacilityFoodCourtFragment.java (xử lý edit/load)
const.swift (định nghĩa)
Consts.java SimpleWebViewController.swift
SettingOtherActivity.java (xử lý edit/load)