Sei sulla pagina 1di 3
CERINTE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN III EXPERTIZA CONTABIL SOCIETATEA ALFA SRL + Forma de organizare: societate cu raspundere limitatd (SRL) + Numir asociati: 2 persoane fizice * Administrator: Domnul lonescu = Obiect deactivitate principal: constructii * Capital social subscris si varsat: © Asociat 1: 1.000 lei; © Asociat 2: 2.000 lei, + Sediul social: Bucuresti + Infiingare: octombrie 2015 La 31.12.2018 societatea Alfaa inregistrat urmitoarele elemente: Venituri din prestiri servicii de constructii 2.000.000 lei; Venituri din vanzarea unui autoturism 12.000 lei; Venituri din dividende de la o persoani juridicd romana 100.000 lei; Venituri din vanzarea marfurilor 1.000.000 lei; Venituri din comisioane 150.000 lei; Cheltuieli privind alte materiale consumabile 1.500.000 lei; Cheltuieli salariale 200.000 lei; Cheltuieli privind marfurile 750.000 lei; Cheltuieli de protocol 20.000 lei; Cheltuieli cu ajutoarele de inmormantare 50,000 lei; Cheltuieli cu materiile prime 1.200.000 lei; Cheltuieli de sponsorizare 13.000 lei citre 0 Asociatie care este inregistrat’ in Registrul entitatilor pentru care se acorda deduceri fiscale; Cheltuieli din reevaluarea unui utilaj 1.800 lei; Conturi la banci in lei 2.000.000 lei; ‘Numerar in casierie 20.000 lei; Avansuri de trezorerie acordate administratorului 900.000 lei. inluna decembrie 2018 societatea Alfaa inregistrat: TVA de recuperat, sold initial debitor contul 424 la inceput de luni, 10,000 lei TVA deductibila, RD contul 4426 - 1.000.000 lei; TVA colectata, RC contul 4427 ~ 900.000 lei in tuna iunie 2019 Directia Generali Antifrauda Fiscala (D.G.A.F.)din cadrul ANAF efectueazi un control la societatea Alfa SRL, societate de constructii, ca urmare a neconcordantelor la declaratia 394 din 2018 pe care aceasta le avea cu furnizorii si cu clienti. Inspectorii antifrauda descoperi facturi de achizitie din perioada decembrie 2018 in valoare totali de 1.000.000 lei plus TVA 190,000 lei cu care s-au achizitionat materiale de a construcfii si pe pentru care existii suspiciunea ca le-ar fi completat chiar domnul lonescu, administratorul societatii — acestia considera achizitiile ca fiind fictive. Materialele de constructii achizitionate in baza facturilor in cauzi au fost inregistrate in contabilitate pe contul 3028 “Alte materiale consumabile” cu sum de 1.000.000 lei (folosind metoda inventarului permanent) si s-a dedus TVA aferent in valoare de 190,000 lei. Concomitent cu achizitiile s-au inregistrat si consumurile de alte materiale consumabile (pe bazi de bonuri de consum), cheltuielile astfel generate fiind considerate deductibile la calculul rezultatului fiscal. Tndata de 28.06.2019 D.G.A.F. depune plingere penala impotriva societaqii AlfaSRL sia administratorului Tonescu, pentru sivarsirea infractiunii de evaziune fiscali, estimand un prejudiciu de 190.000 lei reprezendand TVA si 160.000 lei reprezentand impozit pe profit. Tnspectorii antifrauda sesizeaza eventuale nereguli si la intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si fi notificd pe asociagii societaqii Alfa SRL. Avind declaratiile scrise a 2 (doi) angajati, asociatii so. Alfa SRL depun plingere penala in data de 04.07.2019 impotriva administratorului acesteia lonescu pentru savarsirea infractiunii de delapidare. Conform declaratiilor celor 2 (doi) angajati, administratorul Tonescu ar fi furat din firma 900.000 lei, in luna decembrie 2018, folosind facturi de achizitie fictive pentru materiale de contructii. in plingerea penal asociatii socictitii mai mentioneazi ci situatiile financiare anuale la 31.12.2018 nu au fost aprobate de catre ei si cu toate acestea au fost depuse la ANAF de catre administratorul Ionescu — totusi anexate la situatiile financiare exist o hotarare AGA deaprobare a situatiilor financiare semnat de toyi asociat Cele dou dosare penale se conexeaza. Se incepe urmatirea penal impotriva domnului lonescu iar procurorul de caz isi extinde cercetarile avand ca suspiciune si savargirea infractiunilor de fals gi uz de fals. Procurorul dispune efectuarca unci expertize contabile. ANAF si societatea Alfa SRL s-au. constituit pari civile in temeiul Art, 20 din Codul de proceduri penal Conform vectorului fiscal, in anul 2018, societatea Alfa SRL era plititoare de TVA lunar si impozit pe profit. Se va considera ca expertul contabil judiciar desemnat s& efectueze expertiza contabild este stagiarul care intoemeste caietul de practic. Domnul Ionescu isi desemneaza expert consilier pe expertul contabil Popescu dar care nu este aprobat de citre procurorul de caz. Ceringe: Lintocmiti balanya la 31.12.2018, situayile financiare anuale la 31.12.2018, registrul de ia 101 la anul 2018, jumalul pentru vanziri la luna decembrie 2018, juralul pentru cumparari la luna decembrie 2018, Decontul de TVA (declaratia 300) la luna decembrie 2018 — si reflecte situaia prezentata initial. 2.Enunjagi 5 (cinci) posibile obiective al expertizei contabile in cauz’. 3.Clasificati expertiza contabild in functie de toate criteriile. Aritati sunt clasificate expertizele contabile. 4.Prezentati conditia principala pentru ca, in calitate expert contabil, si puteti efectua expertiza in cauzi. Formulati raspunsul fotosind baz’ legal S.Precizati dacd considerati ca a procedat corect procurorul cénd I-a respins pe domnul lopescu ca expert consilier al domnului lonescu, Argumentati rispunsul folosind baza legal. 6.Mengionati specializarea expertizei contabile in cauz, Aratati in ce act normativ sunt enumerate specializarile expertizei contabile in cauzi. 7.Prezentati procedura de numire si contractare a dumneavoastra ca expert contabil in cauzi. Aratati reglementarea legala si intocmiti documentele necesare. 8.Prezentati etapele pe care trebuie sf le urmati ca expert contabil dupa ce afi fost numit sa efectuati expertiza contabili. 9.Efectuati expertiza contabila in cauza. ce reglementare 10.intocmiti raportul de expertiz’ contabila in cauzi, 11.Prezentati procedura pe care trebuie s-o urmati ca expert contabil dupa finalizarea raportului de expertiza contabili. De semenea aritati ce obligatii aveti 12.Stagiarié pot intoemi orice registru si/sau document conform reglemantarilor pe care-I considera necesar si util in efectuarea caietului de practi NOTA: In rezolvarea caictului folositi rationamentul profesional, justifiednd in mod corespunzator alegerea Facuta in situatiile in care considerati ca existd tratamente alternative sau informatii lipsi sau necorelate. Fiecare stagiar va adduga elementele necesare pentru a putea intocmi balanfa si situatiile financiare la 31.12.2018. Condit jenerale de promovabilitate: © Simpla existenta a caietului de practica nu garanteaza promovabilitatea stagiarului. @ Stagiarul trebuie sa intocmeasca corect caietul de practica. @ Stagiarul trebuie sf f4cd dovada claborarii propriului caietul de practica. In acest sens, trebuie sa cunoasca in detaliu continutul caietului si sa faca o prezentare coerenta si legata a modului in care a raspuns cerintelor. Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de practica documentele, registrele, declaratiile si informatiile care sa ateste raspunsurile la cerinte. © Stagiarul trebuie sa stie sa raspunda la intrebarile care ise adreseaza in legatura cu caietul de practica dar si cu Expertiza contabila in general. @ Caietul va fi prezentat in dosar de plastic cu o referentiere riguroasa a rezolvarilor. Se va printa, pe cat posibil, fata-verso. Nu se accepta partie incluse in caiet si care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar (de exemplu, cazurile de preluare a informatiilor din alte surse de tip "eopy-paste”).