Sei sulla pagina 1di 32

AI: 愛 itoshii{AI:amore}(ren’ai), 哀 awaremu(compatire/amare)-aware/sorrow(hiai), 曖 ambiguo(aimai)

AKU: 悪 warui{AKU:male}(akumu), 握 nigiru(afferrare)-nigiri(manico)(akushu)

AN: 安 yasui(economico)/calmo(fuan), 案 proposta-piano(annai), 暗 kurai(anki), 按 considerare…


(anma,anzuru)

ATSU: 圧 pressione(ketsuatsu,asshuku)

BA: 馬 uma(keiba), 婆 baba(vecchia)(rouba), 罵 nonoshiru(insultare)-nonoshiri(basei)

BAI: 買 kau(comprare), 売 uru(vendere), 倍 doppio/moltiplicare(baika), 培 tsuchikau


(coltivare/”coltivare”)(saibai)

BAKU: 爆 bomba(bakudan), 漠 vasto-vago(sabaku), 縛 shibaru(legare…,fasciare)(sokubaku)

BAN: 晩 sera-notte{BAN}, 番{BAN:turno/sorveglianza/n.}, 板 ita(asse,tavola)[+HAN](kokuban,kanpan), 盤


asse…-tavola/scacchiera/disco(kenban), 蛮 barbaro(banjin)

BATSU: 抜 nukeru-nuku-nukasu(battou), 罰 punizione{BATSU}{+BACHI}, 閥 clan-cricca(zaibatsu), 伐


abbattere(alberi)(bassai)

BEI: 米 kome(riso){BEI:America,beikokujin}

BEN: 便 tayori(notizia,informazione,corrispondenza){BEN:convenienza,utilità/escrementi; +BIN: servizio


postale/mezzi di trasporto}(benri), 勉 sforzo-esercizio(benkyou), 弁 valvola/petalo/discorso/dialetto(-ben)

BETSU: 別 wakareru{BETSU:distinzione,discriminazione/altro,separato,diverso/a
parte/speciale,particolare,eccezionale}(tokubetsu), 蔑 sagesumu(trattare qualcuno con disprezzo)(bubetsu)

BI: 美 utsukushii(bijin,bijutsukan), 備 sonaeru(premunirsi/avere in dotazione)-sonawaru(essere


provvisto…)(junbi), 微 kasuka/i minimi particolari(bishou,kenbikyou), 尾 o(coda), 眉 mayu(sopracciglia)

BIN: 瓶 bottiglia(kabin), 敏 prontezza/sensitive(binwan,kabinshou)

BO: 母 haha(fubo), 簿 registro(meibo), 暮 kurasu(vivere/trascorrere il tempo…)-kureru(oscurarsi per il


tramonto/finire,passare/mentre … passare il tempo), 募 tsunoru(reclutare…/aumentare
intensamente…)(boshuu), 慕 shitau(affezionarsi a qlcno)-shitawashii(tsuibo), 墓 haka(tomba)(boketsu)

BOKU: 墨 sumi(inchiostro)(suibokuga), 牧 maki(pascolo)(bokuchiku), 朴 semplicità(soboku)

BON: 盆{BON:vassoio/oBON}, 凡 ordinario-mediocre[+HAN](heibon)

BOTSU: 没 cestinare-discard/morto/sink-fall into(chinbotsu)

BOU: 亡 nai(morto)(shibou), 忘 wasureru(kenboushou), 望 nozomu(kibou,senbou), 忙 isogashii(tabou), 暴


abareru(agire con violenza)-abaku(svelare)[+BAKU](ranbou,bousou), 防 fusegu(shoubousha,bouei), 妨
samatageru(ostacolare…)(bougai) , 坊 sacerdote-ragazzo(bocchan), 帽 cappello(boushi), 棒 bastone{BOU},
肪 grasso-obeso(shibou), 房 fusa(ciuffo,cespo)-(casa)(danbou), 貿 scambio commercial(boueki), 乏
1
toboshii(scarso,insufficiente)(binbou), 冒 okasu(sfidare,rischiare/essere danneggiato-
affetto/profanare)(bouken), 膨 fukureru-fukuramu(gonfiarsi)(boudai), 謀 hakaru(tramare…)(inbou), 傍
katawara(hata-soba/con l’occasione-mentre)-oka-(boukan,bouchou), 貌 aspetto(gaibou), 剖
dissezionare(kaibou)

BU: 部{BU:parte/reparto,facoltà/club/volumi,copie}, 舞 mau(kabuki,butai), 武 arma-guerriero(buki), 侮


anadoru(disprezzare)(bubetsu), 撫 naderu(aibu)

BUN: 分 wakeru-wakareru-wakaru{BUN:parte…/situazione/posto,posizione…/denominatore/porzione;
+FUN: minuto}, 文 frase/scritto[+MON](bunpou), 聞 kiku-kikoeru(shinbun,shuubun)

BUTSU: 物 mono[+MOTSU,nimotsu](doubutsu), 仏 hotoke{bukkyou}

BYOU: 病 malattia(byouin), 秒 secondi{BYOU}, 猫 neko(aibyou), 描 egaku-kaku(tenbyou)

CHA: 茶{CHA:tè}[+SA,kissaten]

CHAKU: 着-gi-kiru-tsuku(arrivare )-tsukeru…{CHAKU:arrivo/capi}(touchaku), 嫡


legittimo(moglie,discendente)(chakushi)

CHI: 地{CHI:terra,suolo/=basho…}[+JI](chiiki), 池 ike(stagno…)(denchi), 知 shiru-shiraseru(muchi,chie,


shouchi), (智 sapienza), 置 oku(ichi,souchi), 遅 okureru-osoi(chikoku), 治 naoru-naosu-
osameru(governare)[+JI] (chiryou,seiji,touchi), 値 ne(prezzo)-atai(prezzo,valore)(kachikan), 恥 hajiru-
hajirau-hazukashii-haji(chibu), 致 itasu(fare)(icchi), 稚 giovane-immaturo(youchi,chisetsu), 痴
foolish(houkouonchi,guchi)

CHIKU: 築 kizuku(costruire,edificare)(kenchiku), 畜 bestiame(bokuchiku), 逐 ad uno ad uno-drive


away(chikuji), 蓄 takuwaeru(to store,to lay in stock)(chochiku)

CHIN: 賃 prezzo, 珍 mezurashii(chinpin), 沈 shizumu-shizumeru(chinbotsu), 鎮 shizumeru-


shizumaru(…)(chinseizai)

CHITSU: 秩 regolarità(chitsujo), 窒 ostruire-tappare(chissoku)

CHO: 貯 risparmi(chokin,chochiku), 著 arawasu(pubblicare qlco)-ichijirushii(considerevole)(chosakuka)

CHOKU: 直 tadachini(immediatamente/direttamente)-naosu-naoru{+JIKI, ex.shoujiki}(chokusetsu)

CHOU: 長 nagai{CHOU:”/=kashira/maggiore(musica)}, 町 machi{CHOU:comune}, 丁 strada-cont…[+TEI,


teinei], 徴 indicazioni-segni(shouchou,tokuchou), 鳥 tori(hakuchou), 朝 asa(choushoku), 調 shiraberu-
totonou-totonoeru{CHOU}(kuchou), 帳 notebook(denwachou), 張 haru(tendere…)(kinchou), 超 koeru-
kosu{CHOU+}, 頂 itadaku/cima-apice…(zecchou,choudai), 跳 haneru(balzare)-tobu(chouyaku), 聴
kiku(+)(choukaku), 眺 nagameru(1ex.choubou), 挑 idomu(sfidare)(chousen), 兆 kizasu(dare i primi segni)-
kizashi{CHOU:trilione}(zenchou), 彫 horu(scolpire)(choukoku,chouso), 潮 shio(marea/tendenza)(fuuchou),
蝶 farfalla(chouchou), 腸{CHOU: intestino}, 懲 koriru(imparare la lezione…)-korasu(fissare gli occhi su
qlcno)-korashimeru(castigare)(choubatsu), 嘲 azakeru(schernire,deridere)(choushou), 庁
ufficio(governativo)
2
CHUU: 中 naka{CHUU}[JUU]…, 仲 naka(relazione), 虫 mushi(gaichuu,konchuu), 昼 hiru(chuushoku), 注
sosogu(irrigare,annaffiare,…)-tsugu(mescere,versare){CHUU:nota}(chuumon,chuusha), 駐 risiedere-fare
tappa(chuusha), 柱 hashira(colonna)(denchuu), 忠 fedeltà(chuukoku), 衷 i sentimenti più intimi…, 宙 cielo-
mezz’aria(uchuu), 抽 estrazione(chuushutsu), 鋳 coniare-(fondere)(chuutetsu)

DA: 打 utsu(colpire…)=butsu(dagakki), 駄 burdensome(muda,dame), 妥 compromesso-adeguato(daketsu),


惰 pigrizia(damin), 堕 degenerare(daraku), 唾 tsuba(saliva)(daekisen)

DAI: 大 ookii-ooki(na)[+TAI], 第{DAI: n.ordinale}, 題{DAI:titolo,soggetto,tema,problema}(mondai), 台{DAI:


qualcosa su cui poggiare/c.veicoli/…}[+TAI, butai](gakufudai), 代 kawaru-kaeru-
yo(mondo,società,era,epoca,età){DAI: prezzo/epoca}(daishou)

DAKU: 諾 consenso(judaku), 濁 nigoru(diventare impuro/intorbidirsi/visiarzi/sonorizzarsi)-nigosu-


nigori(“)(odaku)

DAN: 男 otoko(dansei), 談 discussione(soudan), 段 gradino/grado(kaidan), 団 gruppo(gakudan), 暖


atatameru-atatamaru-atatakai(ondan,danro), 断 tatsu(tagliare/interrompere…)-kotowaru{DAN:decisione}
(handan,oudan’hodou,shadan), 弾 hazumu(rimbalzare-animarsi)-hiku(suonare)-tama(pallottola)(bakudan),
壇 podio

DATSU: 脱 nugu-nugeru(datsuishitsu), 奪 ubau(ryakudatsu)

DEI: 泥 doro(deisui)

DEKI: 溺 oboreru(annegare,affogare/essere dedito-preso da qlco)(dekishi)

DEN: 電 elettricità, 伝 tsutawaru-tsutaeru-tsutau{DEN…}(densetsu,densen), 殿


tono/dono/palazzo/sala[+TEN] (kyuuden,goTEN)

DO: 度 tabi{DO}(ichido), 怒 ikaru-okoru(doki), 努 tsutomeru(dedicarsi a/sforzarsi di)(doryoku), 奴 yatsu


(dorei)

DOKU: 読 yomu[+TOU](mokudoku), 独 hitori-single(dokushin,kodoku), 独{DOKU:veleno}/Germania

DON: 鈍 niburu-nibui(smussato/smorzato/lento/ottuso)(gudon), 貪 musaboru(bramare,abbandonarsi a


qlco)[+TAN](don’yoku)

DOU: 同 onaji, 道 michi(douro)[+TOU], 堂 sala(shokudou), 動 ugoku(undou,idou,doumyaku), 働


hataraku(roudou), 導 michibiku(shidou), 銅 bronzo{DOU:rame}(douzou), 童 warabe(bambino)(douwa,
douyou), 洞 hora(caverna)(doukutsu), 瞳 hitomi, 胴 vita/corpetto/cassa di risonanza/carrozzeria…

E: 絵 disegno[+KAI:kaiga](ukiyoe)

EI: 泳 oyogu(suiei), 英 inglese(eigo,eiyuu), 映 utsuru(riflettersi,rispecchiarsi/essere proiettato/ti


dona…/=omowareru,sembrare,apparire)-utsusu(eiga), 永 nagai(…)(eien,eikyuu), 鋭 surudoi(eikaku), 衛
difesa(goei,bouei,shuei), 栄 sakaeru-haeru(risplendere)(eiyou), 営 itonamu(occuparsi, to run a
business)(eigyouchuu), 影 kage(in’ei,eikyou,satsuei), 詠 yomu(recitare,comporre)

3
EKI: 駅{EKI:stazione}, 液 liquido-fluido(ekitai), 易 yasashii(facile[yasui/yasui],comprensibile)
(boueki)[+I:ex.an’i], 益 beneficio{EKI}[+YAKU](rieki), 疫 epidemico(ekibyou)

EN: 円{EN:yen/cerchio}(engai), 園 sono(giardino)(kouen), 遠 tooi(eien,enryo,ensei), 煙 kemuru-kemuri-


kemui(kin’en), 延 nobiru-nobasu-noberu(enchou), 炎 honoo(ien,enshou), 塩 shio(shokuen), 縁
fuchi(bordo)/{EN:relazione fra le persone…/destino/=ENgawa}, 演 performance(engi,ensou), 援
assistenza(ouendan), 宴 banchetto(enkai), 鉛 namari(piombo)(enpitsu), 沿 sou(costeggiare,fiancheggiare…,
“ni sotte”)(enro), 艶 tsuya(lucentezza/captivating…)(enbun), 怨 rancore(urami) (shien)

ETSU: 越 kosu-koeru, 閲 review-ispection(etsuranshitsu), 悦 essere compiaciuto(etsuraku), 謁 udienza

FU: 不 negative(fuan), 負 makeru-makasu(battere)-ou(portare qualcuno sulla


schiena/assumersi){FU:negativo/minus}(shoubu,futan), 付 tsuku-tsukeru(kifu,tenpu), 符 segno(kippu,onpu),
普 universale-generale(futsuu,fukyuu), 父 chichi(sofu,fubo), 夫 otto[+BU,joubu][+FUU,kufuu](fusai), 婦
lady(baishunfu), 布 nuno(saifu,fukin), 怖 kowai(kyoufu), 浮 uku-ukareru-ukabu-ukaberu(fudou), 敷- shiki-
shiku(stendere,ricoprire/installare qlco)(yashiki), 腐 kusaru-kusareru-kusarasu(funiku), 富
tomu(arricchirsi/abbondare)(fujisan,kokufu,houfu), 譜 spartito…(gakufudai), 膚 pelle-derma(hifu), 扶
help(fujo), 府 urban prefecture-govt office(seifu,bakufu)

FUKU: 服{FUKU:vestito/-dose,-riposo}(ifuku,seifuku,fukujuu,kokufuku), 福 fortuna-benedizione-(wealth-


assistenza)(shukufuku), 副 duplicato-doppio-vice-(fukushi), 復 restore/repeat(kaifuku,fukushuu,kukkyuu),
腹 hara(seppuku), 伏 fuseru-fusu, 幅 haba(larghezza), 覆 oou(coprire)-kutsugaeru(capovolgersi)-
kutsugaesu(fukumen)

FUN: 粉 kona=ko(farina,polvere)(kafun,funsai), 噴 fuku(eruttare,emettere,traboccare)(funka), 紛


magirawashii(indistinguibile,ambiguo)-magirasu(dissimulare)=magirawasu-magireru(col favore della…), 雰
atmosfera(fun’iki), 奮 furuu(to be in high spirits)(koufun), 憤 ikidooru(indignarsi)(fungai), 墳 tomba-
cumulo(kofun)

FUTSU: 払 harau(fusshoku), 沸 waku(bollire)-wakasu(futtou)

FUU: 風 kaze(vento){FUU:usi/stile/tendenza/modo/aria,aspetto}(fuurin), 封 sigillo-lettera(fuutou)

GA: 画 immagine{+KAKU:numero dei tratti}(eiga), 我 ware{GA:ostinato,egoista/ego}(gaman,kega), 賀


congratulazioni(nenga,kingashinnen), 芽 me(bocciolo,gemma)(kaga), 雅 miyabi(grazia-eleganza…)(yuuga),
瓦 kawara(tegola)(renga), 餓 starve(kiga)

GAI: 外 soto, 害 danno(saigai,songai,higai), 街 machi[+KAI]{GAI:quartiere}(gaitou,shoutengai), 涯


orizzonte-shore(shougai), 崖 gake(rupe,parete scoscesa)(kengai), 慨 forte emozione-sigh(fungai,gairyaku),
蓋 futa(coperchio)(engai), 骸 bone-corpse-(remains)(gaikotsu)

GAKU: 学 manabu(gakusei), 楽 tanoshii-tanoshimu{GAKU:musica, +RAKU:


confortevole,comodo/agiato/facile}(ongaku), 額 hitai(fronte){GAKU:ammontare/cornice}(gakubuchi), 岳
take(picco,montagna)(sangakubyou)

4
GAN: 丸 marui-maru(gan’yaku), 眼 manako{GAN:occhio critico}(sougankyou), 顔 kao(sengan), 岩
iwa(yougan), 岸 kishi(riva)(kaigan), 願 negau-negai{GAN:voto,preghiera}(kigan),含
fukumu(includere/tenere in bocca)-fukumeru(naigan), 頑 ostinato(ganbaru), 玩 giocare(gangu)

GE: 牙 kiba[+GA, shiga](zouge), *下

GEI: 芸 arte-tecnica-craft(geijutsu), 迎 mukaeru(kangei)

GEKI: 劇 teatro(gekijou,higeki), 撃 utsu(attaccare-assaltare/sparare)(sogekihei,kougeki,shuugeki), 激


hageshii(kangeki,gekirei,shigeki)

GEN: 元 moto(ex.genki)[+GAN](genki), 言 iu-(koto)(hatsugen), 限 kagiru-kagiri(genkai), 原


hara(pianura)/origine…(genryou,gen’in), 源 minamoto(dengen), 現 arawareru-arawasu{GEN:attuale}
(hyougen,genjutsu), 減 heru-herasu(kagen,genshou), 嫌 kirau-kirai-iya[+KEN](kigen), 玄 mistery(genkan),
厳 kibishii-ogosoka(solenne)[+GON] (genshin,genshuku), 弦 tsuru(corda)(gitaa no gen), 幻
maboroshi(genkaku,gensou)

GETSU: 月 tsuki{GETSU}{+GATSU}

GI: 義 giustizia-significato(seigi,kougi,gimu), 議 discussione(kaigi), 技 waza(tecnica,arte,abilità)(engi,gikou),


疑 utagau(dubitare/sospettare)(gimon), 偽 itsuwaru-nise(gimei), 擬 imitazione-mimica(mogi), 犠
sacrificio(giseisha), 儀 cerimonia-(cerimonie)(reigi), 欺 azamuku(ingannare,truffare/proprio come…)(sagi),
宜 yoroshii-yoroshiku(appropriato,good)(bengi), 戯 tawamureru(to be playful with…)(yuugi)

GIN: 銀{GIN:argento}(ginkou), 吟 ginjiru-ginzuru(recitare una poesia…)

GO: 後 nochi-ato-ushiro[+KOU,koukai]{GO=igo}(goGO,saigo), 午 mezzogiorno(GOgo), 語


kataru{GO:parola,vocabolo,lingua}, 互(o)tagai(gokaku), 誤 ayamaru(commettere un errore), 護 tutela(goei),
悟 satoru(kakugo), 娯 ricreazione (goraku), 呉=kureru(gofuku)

GOKU: 獄 prigione-carcere(jigoku)

GOU: 合 au(fit,suit,join,-a vicenda…)(tsugou,goukaku,gasshou),号{GOU:numero}(bangou), 剛 forza-


durezza(naijuugaigou), 豪 great…(gouka), 拷 tortura(1ex.goumon)

GU: 具{GU:strumento/ingredienti}(kigu), 愚 oroka{GU}(guchi)

GUN: 軍 militare(guntai), 群 muragaru-mureru-mure(gunshuu), 郡 distretto{GUN}

GUU: 偶 accidentally-couple-even number(guuzen), 遇 trattamento(kokuguu)

GYAKU: 逆 sakarau(andare contro)-sakasa{GYAKU:contrario}(gyakuten,gyakufuu), 虐 shiitageru(opprimere)


(akugyaku)

GYO: 漁 pesca[+RYOU,ryoushi]-(asaru:cercare da mangiare(animali)/cercare qua e là-rovistare)(gyokaku)

5
GYOU: 業 waza{GYOU:attività,industria,studio…}[+GOU](eigyouchuu), 凝 koru(dedicarsi/appassionarsi
completamente a qlco/elaborare con cura/dar problemi ai muscoli ex.indolenziti)(gyouko), 暁
akatsuki(alba/nel momento in cui sarà)(sougyou)

GYUU: 牛 ushi(gyuunyuu)

HA: 破 yaburu-yabureru(hakai,hahen,toppa), 波 nami(kanpa), 派 setta-scuola-fazione-gruppo-corrente


(ryuuha,haken), 把 afferrare{WA:c.per fasci}(haaku), 覇 supremazia(sekaiseiha)

HACHI: 鉢 ciotola-scodella/vaso(ex.di terracotta)/cranio(hachimaki)

HAI: 配 kubaru(shinpai), 背 somukeru(distogliere)-somuku(andare contro)-se(schiena/statura)(haishin), 敗


yabureru(essere sconfitto){HAI:sconfitte}(shippai,sekihai), 杯 sakazuki(bicchierino,coppetta,tazzina)
{HAI:c.tazze}(kanpai), 輩 compagno(senpai), 灰 cenere(haizara), 俳 attore-(haiyuu,haiku), 排
rigettare(haigasu,haijo,haiseki), 拝 ogamu(venerare,supplicare/vedere)(haiken,suuhai), 肺 polmoni(haizou),
廃 sutaru=sutameru(cadere in disuso)(gunbiteppai)

HAKU: 白 shiroi(bianco)[+BYAKU](hakushi), 泊 tomaru(personattare)-tomeru(ospitare qlcno){HAKU:c notti


in cui si resta}, 薄 usui(sottile,chiaro,rado)(hakumei), 迫 semaru(avvicinarsi,sollecitare)(kyouhakujou), 拍
battito[+HYOU, hyoushi](hakushu), 伯 chief/father’s elder brother…(hakushuku), 博
Dottore…(hakubutsukan)[+BAKU,tobaku], 舶 navale(senpaku), 剥 hagareru(staccarsi…)-
hageru(staccarsi…/sbiadire)-hagasu(staccare)(hakudatsu)

HAN: 反 soru(curvarsi,deformarsi)-sorasu{HAN:anti-}(hantai,hannou), 半 nakaba(metà…){HAN}(hantsuki),


飯 meshi(gohan), 犯 okasu(contravvenire/stuprare)(hanzai), 判 giudizio(-timbro-
sigillo/formato)(saiban,hihan), 伴 tomonau(farsi accompagnare da qlcno)[+BAN](douhan,bansou), 般
generale(ippan teki ni), 版 edizione(shuppan), 煩 wazurau(preoccuparsi di)-wazurawasu-
wazurawashii(seccante)(hanrou)[+BON,bonnou], 販 commercio(jidouhanbaiki), 繁 prospero-
fiorente(han’ei), 搬 trasportatore(unnpan), 範 esempio-modello(mohan,kihan)

HATSU: 達 tatsu(partire-lasciare)(shuppatsu,hattatsu), 髪 kami(capelli)(kinpatsu)

HEI: 平 taira-hira(heiwa,heikin), 閉 tojiru-(tomaru-tomeru)(heiten), 並 narabu-naraberu-nami(heiretsu), 兵


soldato(heishi), 柄 gara(pattern,design)-e(manico)(kahei,meigara), 併 awaseru(annettere)(gappei), 塀
recinto-muretto(ishibei), 餅 mochi(senbei), 弊 abuso…(inshu no hei), 陛 (sua)altezza(heika)

HEKI: 壁 kabe(jouheki), 癖 kuse(abitudine,vizio/peculiarità/piega dei capelli)(akuheki,touheki), 璧


sfera(kanpeki)

HEN: 変 kaeru-kaesu-kawaru-kaeru{HEN:strano/incidente,mutamento/(bemolle)}(henka,henkou), 辺
atari{kono HEN} , 片 kata(one-sided/=shimatsu)(hahen), 偏 katayoru(inclinare,deviare,scosarsi/
preconcetto){HEN:volte,riprese}(henken), 編 amu(lavorare a maglia/intrecciare/compilare-
>HEN)(hennentai,tanpei), 遍 amaneku(everywhere…)/(volte…)(fuhenteki,housouku)

HI: 非 neg.(hijou), 悲 kanashimu-kanashii(higeki,hisan,hiai), 否 ina(=iie,iya){HI:neg}(hitei), 皮 kawa(hifu), 飛


tobu-tobasu(hikouki), 疲 tsukareru(hirou), 比 kuraberu(hikaku,hirei), 被 koumoru(ricevere,subire)-
6
kaburu(higai), 費 tsuiyasu(consumare,sprecare)(shouhi), 批 critica(hihan,hihyougan), 披 esporre(hirou), 避
sakeru(evitare,tenersi alla larga)-yokeru(hinansho,touhi,hinin), 卑 iyashimu-iyashimeru(disprezzare)-
iyashii(volgare,ignobile/miserabile)(hiretsu,hikyou), 秘 himeru(tenere qlco in segreto)(himitsu), 扉
tobira(kaihi), 妃 principessa-regina(ouhi), 碑 monumento-stele-lapide(kinenhi), 肥 koeru(ingrassare/
fertile/diventare fine in qlco)-koyasu-koe(liquame,letame)(hiryou)

HIN: 品 shina(merci/qualità){HIN:distinto,raffinato/merce}(sakuhin), 貧
mazushii(povero…){+BIN,binbou}(hinmin), 浜 hama(spiaggia,riva)(kaihin), 頻 ripetutamente(hindo), 賓
ospite(+)(kokuhin)

HITSU: 必 kanarazu(hisshou), 筆 fude(enpitsu,zuihitsu), 泌 secrezione[+HI](bunpi-bunpitsu)

HO: 歩 aruku-ayumu(camminare,andare avanti)(oudan’hodou,shinpo), 保


tamotsu(mantenere,conservare)/garantire(hoken,hogo,hozon), 捕 tsukamaru-tsukamaeru-
toraeru(taiho,horyo,hosoku), 補 oginau(integrare,compensare)(hojo), 哺 allattamento(honyuu)

HOKU: 北 kita(hokkyoku)

HON: 本(moto:origine){HON:libro/c.cose lunghe e strette/questo,in questione/principale/autentico/vero,


ufficiale}, 飽 akiru-akasu(houshoku), 奔 affaccendarsi(honsou), 翻 hirugaesu(cambiare idea/…)-
hirugaeru(wave-flutter…)(hon’yaku)

HOU: 方 kata(-persona/lato,parte/modo,maniera/circa/-gata){HOU:direzione/ambito…/comparazione}
(ryouhou), 包 tsutsumu(avvolgere,incartare,confezionare)(housou,houkatsu), 放 hanasu-hanatsu-
hanareru-houru(eiseihousou,houki), 報 mukuiru(ricambiare/vendicarsi){HOU:informazione,notizia}
(tenkiyohou), 崩 kuzureru(crollare)-kuzusu(distruggere/cambiare i soldi)(houkai), 法
legge/metodo/ragione(kenpou,bunpou), 宝 takara(houseki), 豊 yutaka(ricco/abbondante)(houfu), 訪
otozureru-tazuneru(houmon), 抱 daku-kakaeru-idaku(kaihou,houyou), 褒 homeru(houbi), 奉
tatematsuru(offrire qlco in onore di qlcno…)(houshi jigyou), 泡 awa(suihou), 砲 cannone(hougeki), 芳
kanbashii(profumato/soddisfacente)(houkou), 蜂 hachi(ape)(hachimitsu), 峰
mine(picco,vetta,cima)(renpou), 倣 narau(imitare,seguire l’esempio di qlcno)(mohousha)

HYOU: 表 arawareru-arawasu-omote{HYOU:tabella}(hyougen,hyouri), 標 segnale(mokuhyou), 票


voto(ballottaggio)(kokumintouhyou), 評 valutare-commentare-criticare(hihyougan), 氷 koori(hyouzan), 漂
tadayou(galleggiare,fluttuare,trasparire(ex.sul viso),atmosfera…)(hyouryuusen,hyouryuusha)

I: 意{I=kimochi/idea,volere…/significato}(iken,imi,ishi,zuii), 以 da…(ijou), 医{I:medicina}(isha,iryou), 衣


koromo(ifuku,datsuishitsu,irui), 依 yoru(avvicinarsi a/radunarsi/fare un salto da/=kanari
fueru/appoggiarsi/dipendere da)(irai), 違 chigau-chigaeru(soui), 異 kotonaru(differire){I:insolito}, 移
utsuru(trasferirsi…,passare/attaccarsi/trascorrere del tempo/diffondersi…)-utsusu(idou), 位
kurai(posizione,grado,carica)(ichi,chii), 胃{I:stomaco}(ien), 囲 kakomu-kakou(fun’iki), 為(suru-tame)(koui),
委 yudaneru(=makaseru)/comitato(iin), 偉 erai(idai), 慰 nagusamu(sentirsi sereno)-nagusameru
(confortare)(jii), 椅 sedia(isu), 緯 i(latitudine)(ido), 維 fibra(sen’i), 遺 lasciare alle spalle[+YUI](ishi,isan,ikon,
irou), 威 autorità-influenza(ken’i,ikaku), 萎 naeru(intorpidirsi,indebolirsi,diventare moscio/appassire), 伊
Italia
7
IN: 引 hiku-hikeru(=owaru/imbarazzarsi)(sakuin), 員{IN:impiegato,membro}(kaishain), 院{IN:inst.,
jiin,taiin,nyuuin,byouin}, 飲 nomu(inryou,inshoku), 因 yoru(venire da/dipendere da)/causa(gen’in), 印
shirushi{IN:timbro,sigillo,bollo}(inshou,insatsu), 姻 matrimonio(kon’in), 隠 kakureru-kakusu[+ON](inmetsu),
陰 kageru(all’ombra,tramonta)-kage{IN:-negatività}(in’ei,inkyo,in’yu), 韻 rima(inbun), 淫 midara(indecente,
sensuale,osceno)(in’yoku), 咽 gola

IKI: 域 range-regione-area(chiiki,ryouiki)

IKU: 育 sodatsu-sodateru(kyouiku)

ITSU: 逸 soreru(=hazureru/deviare strada/andare fuori tema)-sorasu(distogliere,deviare,eludere,schivare)


(itsuwa)

JA: 邪 torto-male(jama), 蛇 hebi[+DA](jadoku)

JAKU: 弱 yowai(debole…/fragile/mediocre…){-JAKU: -scarsi}(jakuten), 寂 sabishii(solitario,desolato)-


sabireru-sabi[+SEKI]( seijaku)

JI: 事 koto(youji,jiko,jijitsu), 時 toki{-JI}(jikan), 字{JI:lettera,carattere,ideogramma,grafia,ortografia}(kanji),


寺 tera{-JI}(jiin), 次 tsugi-tsugu{JI-; -JI}(chikuji), 自 mizukara(se stesso/da sé, personalmente)[+SHI:
shizen](jibun), 持 motsu-moteru(shiji), 児 nascituro-infante(ikuji,koji), 似 niru(ruiji), 辞
yameru(dimettersi){JI:discorso} (jisho,jii,jiten,kenji), 示 shimesu(mostrare/segnare…)
[+SHI](keijiban,shiji,teishi), 慈 itsukushimu(voler bene…)(jiai), 侍 samurai, 磁 magnete(jishaku), 滋
nutriente(jimi,jiyou)

JIKU: 軸{JIKU:asse-perno/stelo/(pen)jiku/assi cartesiani}(kinoko no jiku)

JIN: 人 hito{JIN}{+NIN,ningen}, 尽 tsukiru(esaurirsi)-tsukusu-tsukasu(jinryoku), 尋


tazuneru(domandare)(jinmon), 刃 ha(taglio della lama)-yaiba(kyoujin), 迅 rapidità(jinsoku), 仁
umanità/benevolenza[+NI](jin’ai), 陣 accampamento-posizione/gruppo-corpo(honjin), 甚
hanahada(molto,considerevole...)-hanahadashii(jindai), 腎 rene(jinzou)

JITSU: 実 minoru-mi(frutto/contenuto/ingrediente){JITSU:verità,reale/sostanza/sincero}(jijitsu,genjitsu)

JO: 女 onna[+NYOU](josei), 助 tasukaru-tasukeru(joshu,hojo), 除 nozoku(togliere,escludere)[+JI]


(haijo,souji,kujo,sakujo), 序 premessa-sequenza(junjo,chitsujo), 徐 gradualmente(jojo ni), 叙 descrizione-
narrazione(jijo,jojutsu), 如 gotoki(ketsujo)

JOKU: 辱 hazukahimeru(kutsujoku)

JOU: 上 ue-agaru-ageru-noboru-nobori(ascesa/up-train going to…)-uwa-(ijou), 場 ba(luogo/situazione)


(gekijou), 情 nasake{JOU:sentimento…}(aijou,jijou), 乗 noru-noseru{JOU:potenza(matematica)}(jousha), 嬢
signorina(oJOUsan), 状 stato-forma di qualcosa-lettera(joukyou,joutai,genjou,hatashijou,shoujou), 城
shiro(jouheki,joukaku), 冗 superfluo(joudan), 丈 dake-(take)/altezza…(joubu), 常 tsune(solito/cosa
stabilita/ordinario)(hijou), 譲 yuzuru(cedere qlco)(kenjougo,jouto), 井 i(pozzo)/comunità…[+SEI]
(tenjou,yusei), 条 articolo/linea/clause(jouken,fujouri), 畳 tatami-tatamu(ripiegare)(ichi jou), 浄

8
clean(senjouki), 蒸 mureru-musu(cuocere al vapore)-murasu(far riposare ex.riso dopo la cottura)(suijouki),
錠 serratura-lucchetto/compressa(tejou), 剰 surplus(kajou)

JU: 受 ukeru-ukaru(juwaki), 授 sazukaru(ricevere,ottenere)-sazukeru(conferire)(jugyou), 寿 kotobuki(lunga


vita)(jumyou), 呪 norou(maledire)(jumon), 樹 alberi(kaju), 需 domanda(economica)(gunju), 儒 confuciano

JUKU: 塾{JUKU:doposcuola(privato)}, 熟 ureru(maturare)/(ex.frutto/persona)/…(soukuju,jukugo)

JUN: 順 ordine-volta-turno(junjo), 準 standard…(junbi,kijun), 純 genuino(tanjun,junsui), 旬


decade{SHUN:di stagione}(shojun,shunhazure), 巡 meguru(girare intorno/circondare/
tornare/circolare/disputa)(junkai), 潤 uruou(inumidirsi/trarre un profitto)-uruosu-urumu(offuscarsi/velarsi
di lacrime…)(junkatsuzai), 盾 tate(scudo)(jikomujun), 循 circolo-circolazione(akujunkan), 殉
martirio(junkyousha)

JUTSU: 術 arte-tecnica-metodo(bijutsukan,gijutsu), 述 noberu(esprimere qlco)(jojotsu,jukkai)

JUU: 住 sumu-sumai(juusho), 重 omoi-kasanaru-kasaneru{-JUU: ex. ni-jUU no:doppio}


[+CHOU,kichou,shinchou](taijuu,tajuu), 柔 yawarakai[+NYUU](judou,naijuugaigou), 従 shitagau-
shitageru(essere accompagnato)(fukujuu), 充 ateru(assegnare…)(juudenki), 縦 tate(verticale)(juusen), 銃
fucile(kenjuu), 汁 shiru(kajuu), 獣 kemono(animale,bestia,belva)(moujuu), 渋 shiburu(esitare)-
shibui(aspro)[+SHUU](juutai)

KA: 下 shita-shimo-oriru-orosu-kudasaru-sagaru{KA}{+GE}(chikatetsu), 火 hi(fuoco)(kaji,kakou), 花


hana(kabin), 化 bakeru (travestirsi/trasformarsi)[+KE:keshouhin](henka), 家 ie-uchi{-KA:casa,famiglia/
specialista, +-KE:famiglia}(kazoku), 科{KA:dipartimento,corso,sezione/reparto/materia/ famiglia animale o
vegetale}(kagaku), 歌 utau-uta(kashu), 夏 natsu, 荷 ni(carico,bagaglio/responsabilità), 貨
merce(kamotsu,kouka), 価 atai(nedan,valore)(kachikan,bukka), 果 hatasu-hateru-hate(kouka), 可
sufficiente(voto)/ammissibile(kanousei,kanen), 河 kawa(fiume)(unga), 仮 kari(provvisorio)(kana), 過 sugiru-
sugosu-ayamachi(kahansuu,kajou,kako), 加 kuwaeru-kuwawaru(zouka,tsuika,kagen,sanka,baika, ruika), 菓
(o)KA(shi), 暇 hima(kyuuka,yoka), 稼 kasegu(kadoujinkou), 華 hana(ex. hanabanashii)/splendore… (gouka),
嫁 totsugu(andare in sposa a qlcno)-yome, 佳 bellezza-buono…, 箇 c.per cose… (-KAgetsu), 架 kakaru-
kakeru(…mettersi addosso/sedersi/fare una telefonata/moltiplicare/to turn on a switch/iniziare/to pour
water…)(shoka), 禍 disgrazia, 苛 tormento(karetsu), 霞 kasumi, 蚊 ka(zanzara)(kaya->帳)

KAI: 会 au(incontrare…){KAI:riunione/ordine dei}(kaigi), 海 umi(taiga,kaikyou,kaitei), 界


{KAI:mondo,ambito,circolo}(sekai), 開 akeru-aku-hiraku(kaiten,kaitakusha), 階{KAI:piano(edificio)}(kaidan),
回 mawaru(girare/visitare diversi posti)-mawasu{KAI:volta,turno}(kaifuku,junkai,kaitou), 改 aratameru-
aratamaru(kaizou,kairyou,kaisei), 皆 mina/minna(kaikigesshoku), 解 tokeru-toku-tokasu(pettinare)
{KAI:soluzione,risposta}(kaiketsu,rikai,kaisan), 壊 kowareru-kowasu(hakai,houkai,kaimetsu), 械
strumento(kikai), 介 concern oneself with(kaihou,shoukai), 快 kokoroyoi(piacevole)(yukai), 怪
ayashimu(sospettare/meravigliarsi)-ayashii(sospetto,losco/incerto){KAI:enigma}[+KE,kega](youkai), 懐
natsuku(affezionarsi)-natsukashimu-natsukashii-futokoro(…)(jukkai), 悔 kuiru(pentirsi)-
kuyamu(pentirsi,rimpiangere)-kuyashii(seccante,mortificante)(koukai), 塊 katamari
(massa,blocco,pezzo,grumo/=mure/avere al massimo una certa natura-attitudine)(kinkai), 拐

9
rapimento(yuukai), 戒 imashimeru(ammonire)(keikai), 潰 tsubureru(to be smashed/to go
bankrupt…)/tsubusu(to smash/to waste)…

KAKU: 各 onono(ogni,ciasciuno), 覚 oboeru(ricordare,memorizzare/apprendere/=kanjiru)-samasu-


sameru(kakugo,choukaku…,sakkaku), 角 kado(angolo…,spigolo)-tsuno(corna,antenna){KAKU}
(sankaku,gokaku), 確 tashikameru-tashika(kakunin,kakujitsu,kakuritsu), 格 status(goukaku,kakkou), 較
contrasto-confronto(hikaku), 革 kawa(pelle)/become serious…(kakumei), 核 nucleo-nocciolo…(genshikaku),
閣 palazzo(statale)…(kakka), 隔 hedateru(lasciare uno spazio…)-hedatamu(distare)(kankaku), 拡
estendersi(kakudai,kakusan), 獲 cattura-acquisizione(gyokaku), 穫 raccolto(shuukaku), 嚇
intimidazione(ikaku), 郭 enclousure(joukaku,rinkaku)

KAN: 間 aida-ma{KAN}(jikan), 感 sensazione-sentimento-emozione-impressione(kansou), 完


completo(kanpeki,kansei,kanryou), 館 edificio(toshokan,bijutsukan), 簡 semplicità(kantan), 関 seki(posto di
controllo)-kakawaru(avere a che fare)(genkan,kansuru,kankei), 観{KAN: osservazione-aria-aspetto/punto di
vista}(kachikan,keikan,kanshi), 干 hosu(asciugare,stendere/prosciugare/scolarsi)-hiru(prosciugarsi), 缶
lattina(kankiri), 巻 maku{KAN:volume}(zenkan), 刊 pubblicazione(gekkan), 幹 miki(tronco/parte più
importante)(shinkansen), 換 kawaru-kaeru(koukan), 寒 samui(kanpa), 甘 amai-amaeru-
amayakasu(viziare)(kanmi), 漢 Cina(kanji), 韓 Corea(kankoku), 官 governatore-burocrate…(keikan), 管
kuda(tubo,condotto)(kyuusuikan), 乾 kawaku-kawakasu(kansouki), 慣 nareru-narasu(shuukan), 勧
susumeru(consigliare)(kankokujou), 患 wazumau(essere ammalato)(kanja), 陥 ochiiru(“cadere in qlco”)-
otoshiireru(far cadere qlcno in trappola)(kekkan), 緩 yurumu(allentarsi…/rallentare/diventare molle-
yurumeru-yurui(largo/moderato/molle/indulgente)=yuruyaka(kangezai,shikan), 貫 tsuranuku(attraversare
qualcosa…/raggiungere-realizzare)(ikkansei), 歓 gioia(kangei,kanki), 勘 intuito(kanchigai), 監
supervisionare(kanshi,kansatsu,kantoku), 鑑 kangamiru(alla luce,in considerazione)(kanshikigan), 敢
aete(osare/perfino/decisamente)(yuukan), 寛 tolleranza(kandai), 閑 tempo libero-svago(ankan), 環
loop(akujunkan,kankyou), 冠 kanmuri(oukan,taikanshiki), 喚 wameku(kanmon), 肝 kimo(fegato)(kanzou),
艦 nave da guerra(gunkan,sensuikan)

KATSU: 活 living(seikatsu), 割 wareru-waru-saku(concedere qulco a qualcu)(bunkatsu), 渇 kawaku(nodo ga


kawaku)(kokatsu), 滑 suberu(scivolare/essere bocciato)-nameraka(liscio/fluente)[+KOTSU](enktasu
ni,junkatsuzai), 轄 controllo-giurisdizione(shokatsu), 括 kukuru(legare…/impiccare)(houkatsu,kakko), 褐
bruno-marrone scuro(kasshoku)

KEI: 形 kata-katachi[+GYOU,ningyou](mukei), 計 hakaru(toKEI,toukei,yokei,keisan), 軽 karui(keiongaku), 型


kata(modello-forma/”norma”)(jintai no mokei), 刑 punizione-pena(shikei), 係 kakaru(dipendere)-
kakari(addetto)(kankei), 傾 katamuku(inclinarsi)-katamukeru(keikou,keisha,keiyou), 契 chigiru(keiyaku), 敬
uyamau(rispettare)(keigo,sonkei), 恵 megumu[+E,chie](onkei), 景 paesaggio-scena(keikan,KEshiki), 警
ammonire(keisatsu,keikai), 携 tazusaeru(portare con sé)-tazusawaru(prendere parte)(keitaidenwa), 掲
kakageru(esporre)(keijiban,keisai), 憩 ikou(riposarsi)(kyuukei), 継 tsugu(keizoku), 経 pass through-
longitudine(keiken,keizai)-tatsu, 憬(shoukei), 茎 kuki(stelo)

KEN: 見 miru-mieru-miseru(iken), 建 tatsu-tateru(kenchiku), 研 togu(affilare/lavare(il riso))(kenkyuu), 県


{KEN:prefettura}, 験 verificare-testare(shiken,kenma), 検 esaminare-investigare(kensa), 件{KEN:caso-

10
faccenda-questione}(jiken,jouken), 険 kewashii(ripido/rigido,severo)(kiken,hoken), 券{KEN:biglietto…}, 犬
inu(banken), 剣 tsurugi{KEN}(kendou), 堅 katai(ex.come il legno)(kenjitsu), 賢 kashikoi(furbo,perspicace)
(kenja), 健 sukoyaka(in buona salute)(kenkou,kenboushou), 兼 kaneru(combinare, essere oltre le proprie
possibilità), 権 diritto-potere[+GON](kenri,ken’i), 拳 kobushi(pugno)(kuuken), 謙 comportarsi
umilmente(kenjougo, kenson), 圏 zona-area-sfera(hokkyokuken), 憲 costituzione-legge(kenpou), 肩
kata(spalla), 献 offrire-donare-dedicare[+KON:c.tazza di sake/KONdate](kenketsu,kouken,kenji), 鍵
kagi(kenban), 顕(appear-evident-clear)(kenbikyou), 懸 sospeso…(kakeru/kakaru…)(kengai,isshoukenmei),
軒 noki(grondaia,tettoia/KEN: c.casa), 遣 tsukau(inviare)-tsukawasu(haken)

KETSU: 決 kimaru-kimeru{KETSU:votazione}(kaiketsu,kettei), 結 musubu-yuu-yuwaeru(kekkon), 欠


kakeru(rompersi/mancare)-kaku(shukketsu,ketsujo,kekkan,ketten), 血 chi(shukketsu), 穴 ana(boketsu), 潔
isagiyoi (coraggioso,retto)(seiketsu,kouketsu), 傑 outstanding(kessaku)

KI: 気{KI:spirito,mente…/atmosfera…}(kibun,kuuki), 汽 vapore(kisha), 期{KI:periodo-termine/stadio}(gakki),


紀 chronicle…(seiki), 伎 abilità(kabuki), 帰 kaeru(kitaku), 起 okiru-okoru-okosu(kigen), 器 utsuwa(kigu), 記
shirusu(prendere nota…)(kioku,anki,kisha,kinenhi), 喜 yorokobu(kanki), 希 speranza(kibou), 季
stagioni(kisetsu), 機 hata(telaio){KI:occasione,opportunità}(kikai,kigen), 危 ayabumu(preoccuparsi
di/dubitare di)=ayaui-abunai(kiken), 規 standard-regola(kisoku,kihan), 企 kuwadateru(progettare)-
takuramu(kigyou), 寄 yoru(avvicinarsi)-yoseru/collect(kifu,kizou), 基 motoi(base,fondamento,”ni moto
dzuite”)(kijun,kiso), 祈 inoru(kinen), 貴 toutobu(dare importanza)-toutoi(prezioso,nobile,sacro)
(kichou,aniki), 輝 kagayaku(kouki), 忌 imu(detestare)-imawashii{KI:lutto}(kinki,nenki), 奇 originale-
bizzarro(kiseki), 軌 solco-percorso-modello…(enkidou), 揮 brandire-swing…(shikisha,hakki), 騎
equestre…(kishi), 旗 chronicle/periodo,hata(bandiera)(kokki), 棄 abbandonare/gettare via…(houki), 既
sude+ni(già,ormai)(kaikigesshoku), 飢 ueru(to starve…)(kiga), 鬼 oni (kyuuketsuki), 綺 beautiful(kirei)

KICHI: 吉{KICHI:good luck}[+KITSU]

KIN: 近 chikai(saikin), 金 kane(metallo/soldi){KIN:oro}[+GON,ougon], 禁 proibito-divieto(kinshi,kin’en,kinki),


筋 suji(nervo, muscolo,tendine-legamento)(kinniku), 勤 tsutomeru-tsutome-tsutomaru(essere
capace)(shukkin), 均 media-piano-uniforme(heikin,kinkou,kinsei), 緊 teso(kinchou), 僅
wazuka(poco…)(kinshousa), 謹 tsutsushinde(rispettosamente)(kingashinnen), 菌 fungo-batteri-
microorganismo(baikin), 巾 asciugamano…(fukin,zoukin)

KITSU: 喫 consume(kissanten)

KO: 古 furui-furu(usato)(chuuko), 個 individual(kojinteki)-c.articoli/pezzi piccoli[+KA], 庫 magazzino


(shako,souko), 戸 to(porta){KO:c.case}(monko), 呼 yobu(kokyuu), 固 katai-katamaru-katameru(gyouko),
雇 yatou(assumere,noleggiare)(koyou keiyaku), 枯 karesu-karasu(kokatsu), 己 onore(se stessi)[+KI](jiko), 孤
orfano-solitudine(koji,kodoku), 故 yue(motivo…){KO-:il defunto…}(jiko,kokyou,koshou), 誇 hokoru(essere
orgoglioso)(kodai ni iu), 顧 kaerimiru(voltarsi indietro/tenere conto di/ricordare)(kaiko), 弧 arco(di cerchio)
(enko,kakko)

11
KOKU: 国 kuni, 黒 kuroi(kokuban), 刻 kizamu(tritare,tagliuzzare/scolpire/toki
o…/”imprimere…”)(chikoku,shinkoku), 告 tsugeru(annunciare, informare)(chuukoku,koukoku,kankokujou,
kokuso), 克 overcome(kokufuku), 酷 duro-crudele(zankoku,kokuguu), 穀 cereali-grani(kokumotsu,kokusou)

KON: 今 ima(kondo), 根 ne(radice,ceppo/origine/di natura…){KON:perseveranza,konki}(konjou), 混 majiru-


mazeru-komu(konzatsu,konketsu), 困 komaru(konnan), 婚 matrimonio(kekkon,kon’in), 魂 tamashii
(konpaku), 恨 uramu-urameshii(ikon), 昆 insetto(konchuu), 紺 blu scuro(noukon), 懇 nengoro
(cordiale/intimo)(kondan), 痕 ato(macchia,segno…)(konseki)

KOTSU: 骨 hone(kossetsu,gaikotsu)

KOU: 公 ooyake(pubblico,ufficiale)(kouen,kouritsu,koukyou), 口 kuchi[+KU, kuchou)(kakou), 工


craft(kougyou)[+KU:kufuu,saiku], 光 hikari(nikkou,keikoutou), 広 hiroi-hirogaru-hirogeru-
hiromeru(koukoku), 好 suki-konomu-konomi{KOU:buono}(kakkou), 高 takai-takameru, 幸
saiwai/sachi/shiawase{KOU}(kouun,koufun), 行 iku-yuku-okonau{+GYOU:riga}(kuukou,ryokou,ginkou,koui),
交 mazaru-majiru-mazeru(koukan,koushou), 向 muku-mukeru-mukau-mukou(keikou), 考 kangaeru(saikou),
降 oriru-orosu-furu(kousan), 香 kaoru(kousui), 校 scuola(gakkou,kousha), 講 lezione(kougi), 港
minato(kuukou), 航 navigazione(kouro,tokousha), 候 clima(kikou), 康 sano-salutare(kenkou), 効 kiku(fare
effetto){KOU}(kouka), 荒 areru-arasu-arai(kouya), 洪 inondazione(kouzui), 抗 resistenza-
opposizione(teikou), 慌 awateru(precipitarsi,agitarsi)-awatadashii(indaffarato,affrettato,teso)(kyoukou),
興 okoru(fiorire)-okosu(far fiorire/riportare alle condizioni originarie)/interesse{KYOU,kyoumi}(koufun), 鋼
hagane(koutetsu), 硬 katai(kouka), 鉱 minerale(tankou), 紅 beni-kurenai(kouyou), 功 gesta-successo-
merito[+KU,kudoku](seikou), 攻 semeru(attaccare,assalire)(kougeki), 構 kamau-kamaeru(kousei,kekkou),
厚 atsui(cordiale/thick)-atsukamashii(sfacciato)(noukou,onkou,juukou), 絞 shimeru(strangolare)-shimaru-
shiboru(torcere,strizzare,spremere/diminuire…/”far fuoriuscire”)(kousatsu,koushukei), 控
hikaeru(annotare/astenersi…), 仰 aogu(guardare in su…)-oose(indicazione)[+GYOU](shinkou), 肯
consenso(koutei), 更 sara(ni, ancora di più)-fukeru(…inoltrato)-fukasu(to sit up late)(henkou), 脅
obiyakasu(mettere in pericolo,minacciare)-odokasu(minacciare/spaventare)=odosu(kyouhakujou), 喉
nodo(inkou), 皇 imperatore[+OU,tennou](koutei), 后 kisaki(regina)(oukouheika), 孝 pietà filiale
(oyakoukou), 綱 tsuna(kouyou), 甲{KOU:corazza/dorso}[+KAN,kanpan](kame no kou,kouotsu)-voce
acuta(kandakai), 恒 costante-sempre(koujou,koukyuu), 衡 equilibrio(kinkou), 巧
takumi(destrezza,scaltrezza)(gikou), 耕 tagayasu(coltivare-arare-dissodare…)(noukou), 郊 periferia(kougai),
項 clausola-“oggetto”-comma(jikou,koumoku), 稿 manoscritto(genkou), 拘 detenzione(kouchisho), 坑 pit-
hole(koudou), 貢 mitsugu (pagare il proprio tributo/dare un aiuto finanziario a qlcno…)(kouken)

KYAKU: 客{KYAKU: ospite/cliente}, 脚 ashi(gambe…)(kaikyaku)

KYO: 居 iru{+I}(inkyo,izakaya), 去 saru[+KO](kyonen,kako), 巨 gigantesco(kyodai), 許 yurusu(menkyo), 挙


agaru(to become prosperous)-ageru(to raise…/to give an example)(senkyo), 拒 kobamu(rifiutare qlco)
(kyozetsu,kyoshokushou), 距 lunga distanza(kyori), 拠 basato su(shouko), 虚 vacuità-vano(munashii)/(alla
sprovvista…)/falsità(kyozou)

KYOKU: 曲 magaru-mageru{KYOKU:brano musicale}, 局{KYOKU:ufficio}, 極 kiwameru(portare all’estremo)-


kiwamaru{KYOKU:estremità,stremo/polo}[+GOKU](hokkyoku,kyokutan,gokuraku)
12
KYOU: 強 tsuyoi{-KYOU:un po’ più}[+GOU,goutou](benkyou), 教 oshieru(kyouiku), 供
tomo(accompany,ex.kodomo)-sonaeru(offrire qlco){KU}(teikyo), 京 capitale, 橋 hashi(ponte)(hodoukyou),
兄 ani(kyoudai), 胸 mune(kyoutsuu), 協 cooperazione(kyouryoku), 況 condizione(joukyou), 競
kisou(competere)-seru(kyousou)[+KEI:keiba], 恐 osoreru-osoroshii(kyoufu,kyoukou), 共
tomo(insieme)(koukyou), 境 sakai(confine)(kokkyou,kankyou), 響 hibiku(eikyou), 鏡
kagami(kenbikyou,sougankyou), 叫 sakebu (zekkyou), 狂 kuruu(impazzire)-
kuruoshii(pazzamente){KYOU:fanatico}(nekkyou), 驚 odoroku-odorokasu(kyoutan), 怯 obieru-
hirumu(intimorirsi)(hikyou), 郷 luogo nativo(kokyou,kyoushuu), 峡 gola-burrone(kaikyou), 凶 bad luck-evil-
disaster(kyouaku,kyoujin…), 矯 tameru(migliorare qlcno…)(kyousei), 挟 hasamaru(essere
incastrato,impigliato)-hasamu

KYUU: 球 tama(kikyuu), 休 yasumu(kyuukei), 急 isogu{KYUU:rapidità/subitaneità/urgenza/emergenza


/ripidezza}(kyuukou,kyuuryuu), 吸 suu(kokyuu,kyuushuu), 救 sukuu(kyuusai), 泣 naku(kankyuu), 久
hisashii(eikyuu), 級 classe-grado-rango{KYUU}, 求 motomeru(ricercare-desiderare)(tankyuu), 給
salario/grant(kyuuryou,kyuusuikan), 旧 vecchio-ex(fukkyuu), 丘 oka(sakyuu), 及
oyobu(raggiungere,estendersi…)-oyobasu(esercitare…)-oyobi(e)(fukyuu,sokyuu), 弓 yumi(kyuudou), 宮
miya(palazzo…){KYU:segno zodiacale}[+KU][+GUU,jinguu](kyuuden), 朽 kuchiru(marcire,andare in
rovina)(roukyuu), 窮 kiwamaru(kyuukutsu), 嗅 annusare-fiutare(kyuukaku)

KU: 区{KU:distretto}(chiku), 苦 kurushimu-kurushimeru-kurushii-nigai(kurou,kunou), 駆 kakeru(galoppare)-


karu(sospingere)-karareru(essere trascinati dai propri sentimenti)(kushi,kujo)

KUN: 訓 lettura kun-allenamento(kunren), 君 kimi{-KUN}(kunrin), 勲 merito…(kunshou)

KUTSU: 掘 horu(hakkutsu), 屈 kagamu(piegarsi)-kagameru(rikutsu,taikutsu,kutsujoku,kyuukutsu,


kusshinsei), 窟 caverna(doukutsu)

KUU: 空 sora/aku-munashii{KUU:aria/vuoto}(kuukou,kuuken)

MA: 磨 migaku(kenma), 魔 ma(jama), 摩 sasuru(fregare,carezzare,massaggiare)(anma,masatsu), 麻


asa(canapa-lino, masui:anestesia)

MAI: 毎-goto(ogni…){MAI-}, 妹 imouto(shimai), 枚 c. fogli di carta{MAI}, 埋 umeru(seppellire/colmare)-


umaru-umoreru=uzumoreru(maizou), 昧 dark-foolish(aimai)

MAKU: 幕 sipario-atto{+BAKU,bafuku}(kaimaku), 膜 membrana-pellicola-strato superficiale(nenmaku)

MAN: 満 michiru/mitasu(riempire/appagare)(manzoku,mangetsu), 漫 comics/loose(manga), 慢 leisurely-


sluggish-cronico(gaman)

MATSU: 末 sue{MATSU}(shuumatsu), 抹 rub(massatsu,masshou)

MEI: 名 na(nome)(yuumei), 命 inochi(vita)/destino[+MYOU](unmei,kakumei,jumyou,meirei), 明 akari-


akeru(albeggiare)-akarui-akiraka-akuru(seguente)(setsumei), 鳴 naku-naru-narasu(raimei), 迷
mayou(meiro), 盟 alleanza(doumei,renmei), 銘 iscrizione/motto(kanmei,meiki,meigara)

13
MEN: 面 omote-tsura(menseki,mendou), 免 manukareru(sottrarsi,essere esente)(menkyo), 綿 wata(=MEN,
cotone), 麺 noodles(raamen)

METSU: 滅 horobiru-horobosu(kaimetsu,inmetsu)

MI: 未 non ancora(mirai), 味 aji-ajiau(imi,kyoumi,shumi), 魅 fascino(miryoku)

MIN: 民 tami(=jinmin), 眠 nemuru-nemui(suimin,fumin,toumin,saimin)

MITSU: 密 hisoka(himitsu), 蜜 mitsu(nettare,miele)(hachimitsu)

MO: 模 imitazione(mogi,mohan,mohousha,jintai no mokei)

MOKU: 木 ki(albero/legno)[+BOKU,bokutou](mokuzai,zaimoku), 目 me(moumoku), 黙 damaru(mokudoku)

MON: 門 cancello/ingresso{MON}(senmon), 問 tou(domandare)(shitsumon,houmon), 紋 stemma-


emblema-blasone(shimon), *文

MOU: 毛 ke(capelli/pelo,piumaggio/lana)(youmou), 猛 feroce(mouretsu,moujuu), 盲 cieco(moumoku), 耗


decremento(shinshinmoujaku)[+KOU], 妄 delusion-reckless[+BOU](mousou), 蒙 ignoranza(keimou), 網
ami(rete…)(gyomou)

MU: 無 nai(opposto di aru)[BU], 夢 yume(akumu), 務 tsutomeru(gimu), 霧 kiri(nebbia)(noumu), 矛


hoko(picca,alabarda,armi)(jikomujun)

MYAKU: 脈 pulsazione(doumyaku,joumyaku)

MYOU: 妙 insolito…{MYOU}

NAI: 内 uchi(dentro/…/home){NAI}

NAN: 南 minami, 難 muzukashii-katai(duro, ex.metallo,pietra)(konnan,hinansho)

NEI: 寧 better(teinei)

NEN: 年 toshi(anno/età){NEN:”,”,anno scolastico}(nenrei), 念 idea-sentimento-voglia(kinenhi,kinen), 燃


moeru-moyosu=mosu(nenryou,kanen), 粘 nebaru(essere appiccicoso/persistere)(nensei,nenmaku)

NETSU: 熱 atsui{NETSU:febbre}(nekkyou)

NI: 尼 ama(monaca,suora/insulto per una donna)(nisou)

NICHI: 日 hi(giorno/sole/Giappone/…){NICHI}[+JITSU]

NIKU: 肉{NIKU:carne}

NIN: 任 makaseru=makasu{NIN:responsabilità,compito}(sekinin), 認 mitomeru(kakunin), 忍 shinobu-


shinobaseru(ninja), 妊 gravidanza(hinin,ninshin)

14
NOU: 能 capacità/teatro nou(nouryoku,kanousei), 脳 cervello{NOU}(zunou), 悩 nayamu-
nayamasu(kunou.bonnou), 農 agricoltura(nouka,nougyou), 濃 koi(scuro,itenso,denso(noukou,noumu), 納
osameru-osamaru(nouzei,NATtoku)

NYOU: 尿 urina{NYOU}

NYUU: 入 hairu-ireru-ire-ru, 乳 chichi(latte,mammella)(gyuunyuu)

O: 汚 yogosu-yogoreru-kitanai-kegasu-kegareru-kegawarashii(osui,odaku)

OKU: 憶 ricordo(kioku,okusoku), 臆 timidezza-codardigia-(supposizione)(okubyou), 屋-


ya(negozio/suff.disprezzo per professione/suff.su tendenza,carattere/ex.heya,OKUjou,koya)

ON: 音 oto(ongaku), 温 atatamaru-atatameru-atatakasu-atatakai(ondan), 恩 obbligo-debito di gratitudine-


beneficio{ON}(onkei), 穏 odayaka(tranquillo,sereno)(heion)

OTSU: 乙 secondo/spiritoso-arguto-elegante-squisito(kouotsu)

OU: 王{OUsama:re}, 押 osu-osaeru(tenere fermo/”afferrrare”/prenotare)(oushuu), 応


kotaeru(contraccambiare)(hannou,ouendan), 央 centro-mezzo(chuuou), 横 yoko
(larghezza/orizzontale/lato,fianco/deviazione/storto,obliquo…)(oudanhodou), 奥 oku(fondo,interno,parte
più profonda…), 黄 ki(iro, giallo)[+KOU](ougon), 欧 Europa(oushuu), 殴 naguru(ousatsu), 凹{OU:concavo},
往 viaggio-going…(uOUsaOU)

RA: 裸 hadaka(ratai)

RAI: 来 kuru(mirai), 頼 tanomu-tanomoshii-tayoru(irai), 雷 kaminari(raimei,raiu)

RAKU: 落 ochiru-otosu(rakka), 絡 karamu(intrecciarsi/riguardare qlco)=karamaru(renraku), 酪


caseario(rakunou)

RAN: 乱 midareru-midasu{RAN:rivolta}(ranbou), 覧 vedere(goRAN), 卵 tamago, 濫 overflow(hanRAN), 欄


colonna(giornale...)

REI: 例 tatoeru{REI:esempio/usanza…}, 礼 l’etichetta/saluto/ringraziamente/cerimonia(shitsurei,oREI), 冷


hieru-hiyasu-hiyakasu-sameru-samasu-tsumetai(reizouko), 齢 età(nenrei), 令 ordini(meirei), 零
zero/kobosu-koboreru(to overflow){REI}, 励 hagemu(lavorare duramente)-hagemasu(incoraggiare)(gekirei,
shoureikin), 麗 uruwashii(=utsukushii/=yoi/ grazioso)(kirei), 霊 spiriti-anima(yuurei), 鈴
suzu(campanella,sonaglio)[+RIN, fuurin], 隷 schiavo(dorei)

REKI: 歴 pasaggio del tempo-curriculum(rekishi,rirekisho), 暦 koyomi(calendario)

REN: 恋 koi-koishii(ren’ai), 練 pratica…(renshuu,kunren), 連 tsuranaru(mettersi in fila…)-tsuraneru-


tsureru(accompagnare,portare){REN:gruppo/serie}(renraku,renzoku), 煉 refine metal(renga), 錬 raffinare-
temprare…(renkinjutsu)

RETSU: 列{RETSU:fila}, 裂 sakeru(strapparsi)-saku(bunretsu), 劣 otoru(essere inferiore-peggiore)(hiretsu),


烈 forte-“ardente”(kyouretsu,karetsu,mouretsu)
15
RI: 理 logica(rikai,rikutsu,shuuri,rinri,riron,seiri,shori), 利 beneficio(benri), 裏 ura(hyouri), 離 hanareru-
hanasu(kyori), 履 haku(vestire da sotto)(rirekisho), 痢 diarrea(geri)

RIKU: 陸 terraferma(tairiku)

輪 wa(cerchio){ruote/fiori}(sharin), 林 hayashi(foresta)(shinrin), 隣 tonari(rinjin), 倫 etica(rinri), 臨


nozomu(stare di fronte a qlco/to deal with, to attend a function)(kunrin)

RITSU: 立 tatsu-tateru(kouritsu,shirutsu), 率 hikiiru(guidare,condurre,comandare){RITSU:tasso,


percentuale}(kakuritsu), 律 regolamento… (jouritsu,jiritsu,kiritsu,onritsu)

RO: 路-ji(strada)(douro,kouro), 炉 caminetto-forno(danro), 露 tsuyu(rugiada)/expose[+ROU](toro,bakuro)

ROKU: 録 registrazione(touroku)

RON: 論 teoria-opinione-saggio-discussione(riron)

ROU: 老 oiru(invecchiare)-fukeru(roujin,roukyuu), 労 fatica-labour(kurou,hirou), 廊 corridoio(rouka), 郎


son...(yarou), 朗 hogaraka(allegro)(meirou), 漏 moru(passare attraverso,perdere(acqua))-moreru-
morasu(irou), 浪 wandering(rounin), 狼 ookami

RUI: 涙 namida(kanrui,sairui gasu), 類 tagui(specie,tipo/cosa equivalente)(shurui,irui), 累 trouble-


accumulate…(ruika)

RYAKU: 略 abbreviazione(RYAKUsu,gairyaku,sakuryaku)

RYO: 旅 tabi(ryokou), 慮 prudenza…(enryo), 虜 prigioniero(horyo)

RYOKU: 力 chikara(nouryoku), 緑 midori(shinryoku)

RYOU: 料 tariffa-materiali(muryou,shiryou,nenryou), 量 hakaru{RYOU:quantità,totale}(taryou,suiryou), 両


entrambi(ryouhou), 了 complete-finish(kanryou,shuuyou), 良 yoi(ii)(kairyou), 涼 suzushii-suzumu{RYOU},
療 curare(iryou), 寮 dormitorio(ryousha), 僚 collega(douryou), 領 giurisdizione-campo…(ryouiki), 猟
caccia(shuryou), 糧 kate(nutrimento-cibo)(shokuryou)

RYUU: 流 nagareru-nagasu{RYUU:scuola/modo di fare/categoria}(kyuuryuu,ryuuha), 留 tomaru-


tomeru(ryuugaku,RUsu), 龍 tatsu(drago){RYUU}, 隆 sporgere-prosperità(ryuusei)

SA: 左 hidari(sayuu), 差 sasu(alzare/allungare le braccia/ombrello){SA:differenza,disparità/resto


(matematico), 査 investigazione(kensa), 砂 suna(sabaku,sakyuu), 佐 assistenza(chuusa,shousa), 鎖
kusari(sakoku), 詐 falso-frode(sagi,sashu), 唆 sosonokasu(sobillare,istigare)(kyousa,shisa)

SAI: 最 mottomo(saigo), 再 futatabi(saikou), 才 età-anno{SAI}(tensai,shunsai), 祭 matsuru-


matsuri(bunkasai), 済 sumu(finire/cavarsela/=sumasu/->sumanai)-sumasu(finire/regolare il
conto/arrangiarsi.giungere a un accomodamento,regolare in via amichevole…){-
ZUMI:saldato,sistemato,venduto,controllato}(keiZAI,kyuusai), 細 hosoi-komakai(saiku,shousai), 菜
na(ortaggi,verdura,vegetali)(yasai), 採 toru(adottare,estrarre)(bassai), 妻 tsuma(fusai), 債 debito(kousai),

16
際 kiwa (orlo-fianco/momento-punto)(kokusai,jissai), 災 wazawai(saigai), 彩 irodoru(colorare)(yusai), 催
moyoosu(tenere,organizzare…)(kaisai,saimin,saisoku,sairui gasu), 裁 sabaku(saiban), 砕
kudakeru(frantumarsi)-kudaku(sminuzzare)(funsai), 栽 coltura(saibai), 載 noru(stare sopra/essere riportato
sul)-noseru(mettere sopra/pubblicare)(keisai), 斎 purificazione

SAKU: 作 tsukuru{SAKU:opera,lavoro/raccolto}[+SA,dousa](sakuhin,sakusen), 昨{SAKU-:ieri,sakujitsu}, 策


schema-piano-provvedimento(sakuin,sakuryaku), 削 kezuru(grattare,raschiare/cancellare,ridurre)(sakujo),
索 corda-(cercare)(sakuin), 錯 confusione(sakkaku), 搾 shiboru(squeeze)(assaku kuuki), 柵
staccionata{SAKU}

SAN: 山 yama{-SAN}(fujisan,hyouzan), 算 calcolo(keisan), 賛 approvazione(sansei), 産


umu(partorire,deporre le uova){SAN:parto/produzione/ricchezza}(sanchi,tousan), 参 mairu(kousan,sanka),
散 chiru-chirasu-chirakaru-chirakasu(kaisan,kakusan), 惨 majime(miserabile)-disastro-crudele{ZAN}(hisan),
酸 sui(acido,aspro){SAN:acido}(isan)

SATSU: 冊 copia-volume-tomo, 札 fuda (targa/carta da gioco){SATSU:banconota}, 殺 korosu(uccidere)


(satsujin), 察 esaminare(kansatsu), 刷 suru(stampare)(insatsu), 撮 toru(scattare una fotografia)(satsuei), 擦
sureru(sfregarsi…)-kosuru=suru(masatsu)

SE: 世 yo(mondo,società/vita/epoca)[+SEI,seiki](sekai), 施 hodokosu(fare qualcosa…/donate


/applicare)[+SHI,shijutsu]

SEI: 生 ikiru-ikasu-umareru-umare-naru(fare frutto)-haeru-nama(crudo,fresco…/dal


vivo/immaturo)…[+SHOU,shougai](seikatsu,gakusei), 正 tadashii{+SHOU-:in punto;shousei}(kaisei),性
{SEI:natura/sesso/genere}{SHOU:”inclinazione”}(josei,aiSHOU), 成 naru-nasu(kansei,sansei,seiseki), 青
aoi(seishun), 晴 hareru-hare, 静 shizuka-shizumaru-shizumeru(seijaku,chinseizai)[+JOU,joumyaku], 声
koe(basei), 星 hoshi(wakusei,eiseihousou), 姓 cognome{SEI}, 西 nishi, 盛 moru(ammuchciare)-
sakan(ryuusei), 清 kiyoi(chiaro,puro,limpido(seisou,seiketsu), 整 totonoreru(mettere in ordine)-
totonou(ben proporzionato) (kinsei,seiri), 製 made in(seisaku), 勢 ikioi(vigoroso)(kisei,oozei), 精 spirito-
energico-sperma[+SHOU](seishin), 斉 all’unisono(issei ni), 制 sistema(seifuku,seido,yokusei), 政 governo-
politica(seiji,seifu), 誓 chikau (seiyaku), 婿 muko(genero/sposo), 逝 yuku-iku(morire)(kyuusei), 請
chiedere(+)-(ukeru)…(shinsei), 聖 sacro/santo(seisho), 牲 animale sacrificale…(giseisha), 征
subjugate…(ensei,seifuku), *情

SEKI: 石 ishi(houseki)[+SHAKU,jishaku], 赤 akai(sekigaisen), 席{SEKI:posto a sedere/(luogo)}, 積


tsumoru(accumularsi…)-tsumu(“/caricare su)(menseki), 績 exploits(seiseki), 昔 mukashi(sekijitsu), 籍
iscriversi-stato di famiglia(kokuseki), 責 semeru(sekinin), 跡 ato(kiseki), 惜 oshimu(aver caro qlco)-
oshii(prezioso)(sekihai), 戚 grieve(shinseki), 析 dividere-analizzare(bunseki), 斥 rigettare(haiseki), 隻
{SEKI:c.imbarcazioni}

SEN: 店 mise(kissaten), 先 saki(sentaku,sengan,sentou,senzai), 船 fune(senpaku), 線{SEN:linea…/track}, 洗


arau(lavare/esaminare,investigare)(sentaku), 泉 izumi(onsen), 戦 tatakau-ikusa(=sen)(sensou), 選
erabu(sentaku,senkyo), 専 moppara(esclusivamente)(senmon), 浅 asai(poco profondo/superficiale)
(sengaku), 染 somaru-someru-shimiru(impregnare/irritare qlco/commuoversi...)-shimi(macchia-

17
chiazza)(densen), 鮮 azayaka(chiaro,vivido)(shinsen), 占 uranau-shimeru(prendersi una
posizione)(senseijutsu,dokusen), 栓 tappo{SEN}(sennuki), 宣 annuncio(senkyoushi,sengensho), 薦
susumeru(raccomandare)(suisen), 銭 zeni(soldi){SEN:1 centesimo di yen}, 潜 moguru(immergersi/infilarsi
sotto qualcosa/clandestinità)-hisomu(tenersi nascosto)(sensuikan,sennyuu), 繊 delicato-fine(sen’i), 煎
arrostire…(senbei), 旋 giro in tondo(senpuu), 羨 urayamu-urayamashii(1ex.senbou), 扇 ougi(ventaglio)
(senpuuki), 仙 eremita(sennin), 腺 ghiandola(daekisen)

SETSU: 切 kiru-kireru-kire(pezzo,fetta/taglio di stoffa/…)…(shinsetsu), 説


toku(spiegare/predicare,raccomandare){SETSU:parere,teoria}(setsumei,densetsu,settoku), 折 oru(piegare)-
oreru-ori(momento,occasione)(kossetsu), 設 moukeru(organizzare…/istituire)(settei), 接
tsugu(congiungere)(chokusetsu,sesshoku), 雪 yuki(sekkei), 節 fushi(articolazione,intonazione)
{SETSU:…occasione}(kisetsu), 窃 stealth-segretamente(settou), 拙 tsutanai(maldestro/inesperto)(chisetsu)

SHA: 写 utsusu(fotografare/copiare/riprodurre)-utsuru(shashin), 社 compagnia-associazione-


santurario(shakai,kaisha,jinja), 者 mono(persona)(isha), 車 kuruma(densha), 舎 cottage-
mansion…(kousha,ryousha), 捨 suteru, 射 iru(scoccare una freccia/colpire un bersaglio)(chuusha), 斜
naname(obliquo)(keisha), 謝 ayamaru(scusarsi)(kansha), 遮 saegiru(bloccare,interrompere)(shadan), 赦
perdono-pietà(yousha)

SHAKU: 借 kariru(shakkin), 釈 spiegazione(shakumei), 酌 kumu(servire sake…), 尺 ca.30,3cm

SHI: 止 tomaru-tomeru-yamu-yameru-yosu(tachirikinshi), 史 storia(rekishi), 思 omou(shisou), 始 hajimeru,


使 tsukau(tenshi,kushi), 仕 tsukaeru(servire qlcno;SHIgoto), 視 look at(kanshi), 誌 documenti(zasshi), 資
risorse(shiryou), 姿 sugata(youshi), 士 gentiluomo/ persona…(shinshi,kishi), 私
watashi/watakushi/privato(shiritsu,shien), 子 ko(figlio/cucciolo)(youSU), 姉 ane(shimai), 師
maestro(shishou,senkyoushi), 氏 uji(cognome,nascita){SHI:lui}(shimei), 司 direttore(joushi), 詩{SHI:poesia},
詞 parte del discorso{SHI:testo musicale}(fukushi), 紙 kami(carta)(hakushi), 歯 ha(denti)(shizui), 死
shinu{SHI}, 試 test(shiken,shiai), 指 sasu(indicare)-yubi(shidou,shiji,shikisha,shimon, shiteki), 刺
sasaru(conficcarsi)-sasu(shigeki,fuushi), 支 sasaeru(sostenere)(shihara,shiji), 枝 eda(ramo)(shiyou), 市
ichi(mercato,fiera){SHI:città,comune}, 脂 abura(grasso)(shibou), 飼 kau(tenere/allevare animali)(shiiku), 肢
arti-membra(kashi), 志 kokorozasu(prefiggersi,aspirare,dedicarsi)-
kokorozashi(aspirazione/gentilezza)/volontà…(ishi,shisou), 旨 mune(intenzione/principio)(honshi), 弛
tarumu[+CHI](shikan-chikan), 至 itaru(arrivare-giungere), 矢 ya(freccia), 紫 murasaki, 嗣 erede-successore,
祉 sussidio, 雌 mesu=me(femmina<-per animali), 賜 tamawaru(to be given,to be granted,to be honored
with)

SHIKI: 式 cerimonia/stile/formula{SHIKI}, 識 discernimento(kanshikigan), 織 oru(tessere)[+SHOKU](soshiki)

SHIN: 真 ma-makoto{SHIN:verità}(shinjitsu,shashin), 心 kokoro(shinzou), 神 kami[+JIN,jinguu)(shintou), 身


mi(corpo/se stesso/posizione sociale/+ni naru:”nei panni di”/parte commestibile)(shinchou), 森
mori(shinrin), 深 fukai(shinkoku), 新 atarashii-arata{SHIN-:nuovo-,neo-}(shinbun,shinsetsu), 辛-dzurai-
karai-tsurai(shinku), 信 sincerità-fiducia-credenza(shinjiru,shinkou), 診 miru(shinsatsushitsu), 進 susumu-
susumeru(shinpo), 紳 gentiluomo(shinshi), 親 oya-shitashii(caro,intimo/di persona){SHIN-:filo-}(shinseki),
寝 neru-nekasu(shinshitsu), 伸 nobiru-nobasu-noberu(kusshinsei), 申 mousu(shinsei), 慎
18
tsutsushimu(essere discreto,prudente)(shinchou), 振 furu(agitare)-furuu-fureru-furi-buri(shindou), 震
furueru-furuu(jishin), 津 TSU(porto…, ex.tsunami), 侵 okasu(invadere,usurpare)(shinnyuu), 針 hari(shishin),
審 giudicare-esaminare(shinsa), 娠 incinta(ninshin), 浸 hitaru(immergersi/”immergersi”)-hitasu(shinshoku),
芯{SHIN: quello al centro di qualcosa(ex.mina della matita…/nocciolo…)}

SHITSU: 室 stanza-camera(kyoshitsu), 質 qualità(shitsumon,busshitsu), 失 ushinau(shippai,shitsurei), 湿


shimeru(inumidirsi…)-shimesu(shikke), 叱 shikaru, 疾 rapidità(shissou)

SHO: 所 tokoro(juusho), 書 kaku{SHO}(toshokan,shoka), 暑 atsui(clima)(ensho), 初 someru(to begin to)-


hajime-hajimete-hatsu(primo)(saisho,shojun), 署 ufficio(pubblico)(keisatsusho), 処 provvedimento(shori),
緒 o(=himo){SHO, ex. issho/+CHO:inizio}, 庶 commoner…(shomin), 諸 diversi-vari-(shokoku)

SHOKU: 色 iro(colore,tinta…/carnagione/espressione,aspetto/tipo,genere/eros …)[+SHIKI:


ex.keshiki](genshoku), 食 taberu-kuu(inshoku), 植 uwaru(essere piantato)-ueru(piantare-
seminare/vaccinare)(shokubutsu), 職 posto di lavoro(shuushoku), 飾 kazaru(soushoku), 触 sawaru-fureru
(sesshoku), 拭 fuku(asciugare strofinando)-nuguu(asciugarsi,tergere)(fusshoku), 殖
fueru(proliferare,moltiplicarsi,propagarsi)-fuyasu(seishokuki)

SHOU: 小 chiisai-chiisa(na){SHOU}[ko:quasi/piccolo], 少 sukunai-sukoshi(genshou), 消 kieru-


kesu(shoubousha,shouhi), 焼 yakeru-yaku(nenshou), 勝 katsu(vincere)-masaru(essere superiore
a)(hisshou,shoubu), 笑 warau-emu(bishou), 賞 premio-ricompensa(shouhin,kunshou), 紹
introdurre(shoukai), 招 maneku(shoutai), 証 certificato(shouko), 章 capitolo-sezione-distintivo(inshou), 照
teru-terasu-tereru(sentirsi imbarazzato di fronte a qlcnu)(taishou), 傷 kizu-itamu-itameru(juushou), 症
sintomi(enshou,shoujou), 詳 kuwashii(shousai), 省 habuku(omettere)-kaerimiru(essere
introspettivo)/ministero [+SEI,jisei](monbushou), 床 toko(letto)-yuka(pavimento), 召 mesu(shoushuu), 承
uketamawaru(=kiku/sapere/accettare,ricevere)(shouchi), 焦 kogeru(bruciarsi)-kogasu-
kogareru(desiderare)-aseru(avere fretta)(shouten), 唱 tonaeru(sostenere qlco/dire a voce)(gasshou), 憧
akogareru(shoukei), 商 akinau(commerciare)(shoutengai), 昇 noboru(rise up, ex.nel lavoro)(shoushin), 将
generale-leader(shougi), 粧 cosmetici(keshouhin), 称 appellativo denominazione-label(aishuu), 晶 cristallo
(ekishou), 渉 porto(intenso come luogo di scambio e di relazione)(koushou), 沼 numa(stagno,
palude,acquitrinio)(shoutaku), 障 sawaru(offendere i sentimenti di qualcuno-hurt…)(koshou), 肖
somiglianza(shouzou), 鐘 kane(campana), 奨 incoraggiamento(shoureikin), 祥 aupiscio…(hasshou,fushouji),
償 tsugunau(compensare,risarcire,espirare)(daishou), 匠 artigiano(shishou), 礁 scogliera-scoglio(…)-
barriera corallina, 硝 nitrato(chimica), 抄 estratto(da libro/i) *正 , *象

SHU: 手 te(mano…){-SHU: a helper}(akushu,joshu), 主 nushi(shugi), sake(umeshu), 取 toru(prendere…)


(sashu), 守 mamoru-mori(custode/babysitter)[+SU:rusu](shuei), 種 tane(seme…){SHU:tipo,specie}(shurui),
趣 omomuki(contenuto-significato-senso-valore/aspetto-aria/sapore-fascino-eleganza)(shumi), 殊
koto(particolare,speciale,+ni)(tokushu), 狩 karu->kari(caccia)(shuryou), 珠 perla-gemma(shinju), 朱
vermiglio

SHUKU: 宿 yado(geshuku), 祝 iwau(shukujitsu,shukufuku), 縮 chidjimu(accorciarsi)-chidjireru(incresparsi)


(asshuku), 淑 shitoyaka(graceful)(shukujo), 粛 solemn-quietly(genshuku), 叔 zio/a…(hakushuku)

19
SHUN: 春 haru(primavera/giovinezza/desiderio sessuale)(seishun), 瞬 matataku(batter d’occhio/luccicare)
(shunan), 俊 genio(shunsai)

SHUTSU: 出-de(durare a lungo…)-deru(uscire/NI DERU:partecipare…)-dasu…(shuppatsu,shukketsu)

SHUU: 集 atsumeru-atsumaru{-SHUU}(shoushuu), 終 owari-owaru-oeru(portare a termine)(shuuryou), 習


narau(fukushuu,shuukan,renshuu), 週 settimana(shuumatsu), 周 mawari(enshuu), 州{SHUU:
Stato}(oushuu), 舟 fune, 宗 religione-setta(shuukyou), 衆 le masse(gunshuu), 臭 kusai(…)-niou(…)(akushuu),
秋 aki, 収 osameru(ottenere/mettere fine)-osamaru(essere messo a posto…)(kyuushuu,shuukaku,oushuu),
修 osameru(approfondire…/correggere)-osamaru(shuuri), 襲 osou(shuugeki), 就 tsuku(prendere un
incarico,mettersi)-tsukeru(shuushoku), 秀 hiideru(eccellere/spiccare nettamente)(shuusai), 愁
ureeru(piangere,deplorare)-urei(tristezza)(aishuu,kyoushuu), 醜 minikui(bassezza)(shuubun), 囚
catturato(shuujin)

SO: 祖{SO:antenato…}(sofu), 組 kumu(incrociare le…/organizzare/formare un gruppo)-kumi(classe,gruppo)


(soshiki), 疎 utomu(trattare freddamente qualcuno)-utoi(non essere al corrente)(sogai), 粗
arai(approssimativo,grezzo)(soaku), 素 elementare…[+SU](soboku,sozai), 礎 ishizue(fondamenta)(kiso), 狙
nerau(mirare a, puntare…)(sogekihei), 訴 uttaeru(rivolgersi a, denunciare/ricorrere alla/lamentarsi di
qlco)(kokuso), 阻 habamu(impedire,ostacolare)(soshi), 遡 sakanoboru(risalire un fiume/risalire a)(sokyuu),
塑 modellare(creta-scultura-plastica…)(chouso)

SOKU: 速 hayai(jisoku), 足 ashi-tariru-tasu{SOKU:c.paia}(manzoku), 息 iki(chissoku,tansoku), 束


taba(ciuffo,mazzo,fascio)(yakusoku,sokubaku), 則 regola(kisoku), 測 hakaru(okusoku), 側 gawa(sokumen),
即 subito(sokuji,sokubutsuteki), 促 unagasu(sollecitare)(saisoku,sokushin), 捉 toraeru(“afferrare”)(hosoku),
塞 fusagaru(ostruirsi…/occupato…(ex.stanza d’albergo,telefono,adesso/chiudersi,rimarginarsi)-
fusagu(tappare/ostruire,affollare,ingombrare,occupare/abbattuto-giù di morale)[+SAI]

SON: 損 sokonau(danneggiare)=sokoneru{SON:perdita,svantaggio}(songai), 村 mura(sonsan), 孫


mago(nipote di nonno)(shison), 尊 toutobu(rispettare)-tattobu(dar valore)-toutoi(sonkei), 遜 modestia-
umiltà(kenson)

SOTSU: 卒 laurearsi(sotsugyou)

SOU: 相 ai-(insieme/recriprocamente){SOU:aspetto…}(soudan,soui), 想 idea(kansou,mousou,shisou), 争


araosu(sensou, kyousou), 送 okuru(eiseihousou), 早 hayai[+SAts,sassoku](sougyou), 走
hashiru(bousou,honsou), 燥 asciugare(/hashagu)(kansouki), 捜 sagasu(cose), 奏 kanaderu(suonare uno
strumento)(ensou,bansou,suisougaku), 装 yosoou(abbigliarsi/far finta di)(housou,souchi,soushoku,tosou),
操 ayatsuru(maneggiare)-misao(fedeltà coniugale/costanza)(shisou,teisou), 挿 sasu(inserire qlco in
qlco)(sounyuu), 葬 houmuru(seppellire…)(soushiki), 掃 haku(spazzare)(seisou,souji), 騒 sawagu-
sawagashii(souon), 遭 au(to meet,to encounter(undesirable nuance))(sounan), 痩
yaseru(dimagrire/…)(soushin), 双 futa(paio)(sougankyou), 倉 kura(souko), 槽 serbatoio(suisou), 僧
monaco-bonzo(nisou), 層 strato/ceto(kousoukenchiku), 荘 villa(bessou), 巣
su(nido,tana,covo)(ransou,seisou), 壮 virile-prospero…(sounen), 創(tsukuru)originare-produzione(sousaku),
総{SOU-:totale/ex.souridaijin}(soukei), 霜 shimo(gelo,brina)

20
SUI: 水 mizu(kousui), 酔 you(ubriacarsi…)(masui), 睡 insonnolito(suimin), 吹 fuku(soffiare)(suisougaku), 遂
togeru(compiere)(kansui), 炊 taku(cuocere ex.riso)(suihanki), 粋 iki(eleganza e sensibilità ){SUI:il
meglio,/eleganza e sensibilità}(junsui), 推 osu(leggere nel cuore di qlcu/qlco/raccomandare,appoggiare,
proporre)(suisen,suiryou,suiri), 衰 otoroeru(indebolirsi,affievolirsi)(suijaku), 垂 tareru(ciondolare,pendere,
chinare/gocciolare/dare… a qlcno)-tarasu(suichaku)

SUN: 寸 3cm/lunghezza[+ZUN]

SUU: 数 kazu{SUU:”/SUU-:alcuni,qualche}(suuji,kahansuu), 崇 venerare-adorare(suuhai), 枢 perno-


cardine(chuusuu)

TA: 多 ooi(tabun,taryou,tabou), 他 hoka={TA}(tanin), 汰 selezione…(ex.shizen touta:selezione naturale)

TAI: 対[TAI:nei confronti di/proporzione,rapporto/(parità]/VS)(hantai,zettai), 態 atteggiamento(taido,


joutai), 体 karada, 隊 squadra-gruppo(guntai), 太 futoi-futoru(taiyou), 待 matsu(shoutai), 退
shirizoku(indietreggiare/ritirarsi)-shirizokeru-doku-dokeru(tettai,taiin,taikutsu), 貸
kasu(prestare/affittare)(taiyo), 替 kawaru-kaeru, 耐 taeru, 帯 obiru(portare addosso)-
obi(obi/fascia)(keitaidenwa), 滞 todokooru(essere in arretrato/indietro)(juutai), 逮 arrestare(taiho), 怠
okotaru(essere svogliato/negligente)-namakeru(oziare…, assentarsi da), 胎 utero-grembo(jutai), 戴
incoronato…-ricevere(ex.choudai,taikanshiki)

TAKU: 宅 casa(oTAKU,kitaku), 濯 lavanderia(sentaku), 卓 scrivania(shokutaku), 択 scelta(sentaku), 託


affidare(shintaku), 沢 sawa(shoutaku), 拓 bonifica(kaitakusha)

TAN: 単 semplice-singolo(kantan,tanjun), 短 mijikai(tanki), 探 saguru-sagasu(koto)(tankyuu,tantei), 担


katsugu(portare sulle spalle)-ninau(to bear)(futan), 端 hashi(bordo,orlo,margine,lato della
strada)(kyokutan), 誕 natività(tanjoubi), 炭 sumi(carbone)(tankou), 嘆 nageku(affligersi)-
nagekawashii(deplorevole)(tansoku), 淡 awai(pallido,debole,sottile/leggero-tenue-delicato-
effimero)(reitan), 鍛 kitaeru(esercitare-addestrare/forgiare-temprare)(tanren), 旦 spuntare del
giorno(ittan), 丹 ni(rossastro)(…)(tannen)

TATSU: 達 arrivare a/portare a termine[-TACHI](hattatsu)

TEI: 停 halt-stopping(teishi), 定 sadamaru-sadameru-sadame(kettei), 低 hikui(saitei), 底 soko(kaitei), 程


hodo(teido), 庭 niwa(katei), 提 sageru(portare con sé)(teikyo), 諦 akirameru(arrendersi), 邸
yashiki(residenza,mansion)(kantei), 訂 revisione(kaitei), 貞 fedele-cast(teisou), 堤 tsutsumi(argine)
(chikutei), 廷 corte(tribunale), 帝 imperatore-imperatrice(koutei), 呈 esibire(teishi), 偵 spiare(tantei), 抵
opporsi-fare resistenza(teikou)

TEKI: 的 mato{TEKI:->agg.NA}, 適 adeguato(tekitou), 敵 kataki/TEKI, 滴 shizuku(goccia)-


shitataru(gocciolare)(suiteki), 摘 tsumu(cogliere,tagliare,sradicare)(shiteki), 笛 fue

TEN: 天{TEN:cielo…/Dio…}(tenshi), 店 mise(shoutengai), 点 punto-virgola/punteggio{TEN}(ketten,tenbyou),


転 korogaru=korogeru(-aru)-korogasu-korobu(jitensha), 典 scrittura/classico/cerimonia/code(ex.jiten), 添
sou(stare insieme con qlcno)-soeru(allegare)(tenpu), 貼 haru(attacare,appiccicare,affiggere)[+CHOU]
(tenpu), 展 svolgersi-exhibit(hatten,shinten)
21
TETSU: 鉄{TESTU:ferro}(chikatetsu), 徹 penetrating-pervade-clear-sit up all night(tetsuya), 哲
filosofia(tetsugaku), 撤 ritirata(tettai,gunbiteppai)

TO: 土 tsuchi[+DO,ryoudo](tochi), 途 percorso-viaggio(tochuu), 都 miyako[+TSU,tsugou](kyouto), 徒


gruppo-banda…(seito), 渡 wataru-watasu(consegnare)(tokousha,jouto), 吐 haku(vomitare,sputare
qlco)(toro), 塗 nuru(pitturare,spalmare)(tosou), 賭 kakeru(scommettere/mettere in gioco)(tobaku)

TOKU: 特 speciale(tokuchou,tokubetsu,tokushu), 得 eru-uru{TOKU:profitto}(settoku), 徳 virtù(doutoku,


kudoku), 匿 nascondere(tokumei), 督 supervisione-spronare(kantoku), 篤 gentile…-seria…(tokkou)

TON: 豚 buta

TOTSU: 突 tsuku(totsuzen,toppa), 凸 convesso{TOTSU}

TOU: 冬 fuyu(toumin), 凍 kooru-kogoeru(reitou), 灯 hi(luce,bagliore)(gaitou,keikoutou), 東 higashi


(toukyou), 島 shima(hantou), 刀 katana(battou,bokutou), 頭 atama-kashira{TOU:c.animali
grandi}[+ZU,zunou,zutsuu](sentou), 当 ataru-ateru(touzen,tekitou), 等 hitoshii(essere uguale){TOU:classe-
grado/eccetera->NADO(joutou), 答 kotaeru(kaitou), 登 noboru[+TO](touroku,tozan), 逃 nigeru-nigasu-
nogasu-nogareru(toubousha,touhi), 投 nageru(lanciare)(touseki,kokumintouhyou), 盗
nusumu(goutou,settou,touheki), 倒 taoreru-taosu(tousan,mendou), 到 itaru(arrivare)(touchaku), 踏 fumu-
fumaeru(butou), 闘 tatakau(sentou), 討 utsu(attaccare-vendicare)(touron), 統 suberu(controllare,
supervisionare)(touchi,toukei,dentou), 悼 itamu(addolorarsi)(aitou), 透 suku(avere un’apertura/trasparire)-
sukasu(lasciare uno spazio/guardare attraverso)-sukeru(essere trasparente/essere visibile
attraverso)(toumei), 党 partito(politico), 塔 torre{TOU}, 筒 tsutsu(tubo,cilindro)(fuutou), 糖
zucchero(satou), 棟 mune(colmo del tetto)/TOU(c.edifici,reparto…)(byoutou), 騰 rise(futtou), 陶
ceramica(tougei)

TSUI: 追 ou(inseguire/scacciare/condurre)(tsuika,tsuibo), 墜 crash-fall down(tsuiraku), 椎


vertebra(tsuikotsu)

TSUU: 通 tooru-toori-doori-kayou{TSUU:esperto conoscitore}(futsuu,tsuuyaku), 痛 itamu-itameru-


itai(zutsuu)

U: 雨 ame(raiu), 宇{1ex.uchuu}

UN: 運 hakobu(trasportare/procedere/portare avanti){UN:fortuna,sorte}(undou,kouun,unmei), 雲


kumo(an’un)

UTSU: 欝 malinconia(yuuutsu)

WA: 話 hanasu(denwa,douwa), 和 yawaragu-yawarageru-nagomu-nagoyaka{WA:


pace/armonia/Giappone}(heiwa,wafuu)

WAI: 賄 makanau(coprire le spese,mantenere,fornire/preparare in anticipo i pasti, 賄賂<-(RO-


>tangente):bustarella)

WAKU: 惑 madou(wakusei)
22
WAN: 腕 ude(binwan), 湾 golfo-baia(kouwan), 椀 ciotola{WAN}

YA: 夜 yoru-yo(kon’ya), 野 no(campo)(heiya,yasai,bun’ya,kouya,yarou), 冶 fondere(metalli)(yakin)

YAKU: 薬 kusuri(yakkyoku), 約 circa/promessa(yakusoku,keiyaku,seiyaku), 役 incarico/ruolo


(shiyakusho,yaku ni tatsu), 訳 wake(hon’yaku,tsuuyaku), 躍 odoru(saltare,balzare)(chouyaku)

YO: 予 precedentemente(yokan,tenkiyohou), 与 ataeru(taiyo), 余 amaru(avanzare){YO:più di,oltre}-


amasu(yoyuu,yoka,yokei), 預 azukaru-azukeru(yokin), 誉 homare(onore,fama)(meiyo)

YOKU: 欲 hossuru(volere)-hoshii{YOKU:desiderio,avarizia}(shokuyoku,don’yoku), 浴 abiru-


abiseru(kaisuiyoku), 翌{YOKU-:il successivo}(yokujitu), 抑 osaeru(trattenere)(yokusei), 翼 tsubasa, 沃
fertile(yokudo)

YOU: 用 mochiiru(usare/adottare){YOU:impiego,incarico,commissione/uso}(youji), 要 iru(essere


necessario)/kaname(punto principale)(juuyou,kouyou), 洋 oceano/stile occidentale(kaiyou,youfuku), 様
sama/zama…{YOU:modo…/simile}(yousu), 陽 sole/positiva(carica)(taiyou), 曜 giorno della settimana(youbi),
葉 ha(foglia)(kouyou,shiyou), 幼 osanai(piccolo,giovane,infantile)(youchi), 妖 ayashii(ammaliante…)(youkai),
養 yashinau (allevare,curarsi,coltivare)(eiyou,jiyou), 容 forma/contenitore(yousha,youshi), 溶 tokeru-
tokasu-toku(yougan), 腰 koshi(youtsuu), 羊 hitsuji(youmou), 踊 odoru(buyou), 揚 agaru(sorgere)-ageru(to
lift/to try)(keiyou), 謡 utau-utai(canti)… (douyou), 擁 abbraccio-protezione-possesso(houyou,yougo)

YU: 湯 acqua calda-bagno pubblico-sorgente termale{YU}, 油 abura(olio)(yusai), 輸 trasporto…(un’yu), 愉


piacere(yukai), 癒 ieru-iyasu(curare/alleviare,soddisfare la…->dissetarsi,sfamarsi)(chiyu,kaiyu), 諭
satosu(convincere,ammonire)(setsuyu), 喩 metafora(in’yu)

YUI: 唯 solo-unico(yuiitsu)

YUU: 有 aru(yuumei), 由 yoshi(motivo)[+YU/+YUI](riyuu), 友 tomo(amico)(yuujin), 遊 asobu(yuuenchi), 優


sugureru-yasashii{YUU:ottimo(voto)}(yuuga,haiyuu), 郵 posta(yuubin,〒), 右 migi(sayuu), 誘
sasou(yuukai), 勇 isamu(entusiasmarsi)-isamashii(coraggioso,esaltante)(yuuki), 裕 abbondanza di(yoyuu),
融 dissolve-melt(yuugou), 憂 ureeru(inquietarsi)-urei(preoccupazione)(yuuutsu), 悠 lungo tempo-quieto-
leisurely(yuukyuu), 雄 osu=o(maschio<-per animali)(eiyuu), 幽 isolare-confinare(yuurei), 湧
waku(scaturire…/pullulare)

ZA: 座 suwaru(sedersi){ZA:=seki/posizione/riunione/teatro/costellazione}(seiza)

ZAI: 剤 dose(ex.preparato medicinale)(senzai), 材 legname/materiale(mokuzai,zaimoku), 財


beni[+SAI,saifu](zaibatsu), 在 aru(to live, to be)(sonzai), 罪 tsumi(hanzai)

ZAN: 残 nokoru-nokosu(zannen), 暫 shibaraku(zanji)

ZATSU: 雑 miscellanea[+ZOU,zoukin](zasshi,konzatsu)

ZE: 是 giusto(ZEHI)

ZEI: 税 tassa(nouzei)
23
ZEN: 全 mattaku-subete{ZEN}, 前 mae{ZEN:precedente,ex}, 然 sort of
things(guuzen,shizen,zenZEN,touzen,totsuzen), 善 yoi{ZEN: bene}(kaizen), 繕 tsukurou(riparare-
rammendare/curare il proprio aspetto/…)(shuuzen)

ZETSU: 絶 taeru(estinguersi)-tayasu(sterminare)-tatsu(porre fine)… (zecchou,kyozetsu,zekkyou), 舌


shita(lingua)(dokuzetsu)

ZOKU: 続 tsudzuku-tudzukeru(renzoku,keizoku), 族 famiglia-tribù(kazoku), 俗 comune-


ordinario/volgare(fuuzoku), 賊 ladro-bandito/ribelle(kaizoku), 属 affiliato-dipendente-genere(kinzoku)

ZON: 存 esistere[+SON, ex.sonzai](goZONji,hozon)

ZOU: 像{ZOU:statua/immagine/ritratto}(douzou,kyozou,shouzou), 象 elefante{+SHOU:”immagine”-


fenomeno}(inshou,shouchou), 増 fueru-fuyasu-masu(zouka), 造 tsukuru(…)(kaizou), 贈 okuru[+SOU](kizou),
憎 nikumu-nikui(aizou), 蔵 storehouse(reizouko,maizou), 臓 interiora(shinzou)

ZU: 図{ZU:disegno,schema,mappa…/=zama}[+TO, toshokan](chizu)

ZUI: 随 seguire(“shitagau…”)(zuihitsu,zuii), 髄 midollo-essenza…(shinzui,shizui)

24
御: O/GO/(ON/GYO)

〇 *零

一(壱): ICHI, ito(tsu)

二(弐): NI, futa(tsu)

三(参): SAN, mit(tsu)

四: SHI/YON, yot(tsu)

五(伍): GO, itsu(tsu

六: ROKU, mu(tsu)

七: SHICHI, nana(tsu)

八: HACHI, yot(tsu)

九:KYUU/KU, kokono(tsu)

十(拾): JUU, too

(20*廿* 弐拾)

百: HYAKU

千: SEN, (chi)

万(萬): MAN

億:OKU (cento milioni)

兆:CHOU (trilione)

25
顎 ago(mascella), 藍 ai(indaco), 嵐 arashi, 汗 ase, 宛 ate(addressed to), 扱 atsukau, 僕 boku, 誰 dare, 丼
don/donburi, 餌 esa=w, 襟 eri(colletto), 袋 fukuro, 麓 fumoto(piedi della montagna), 歯 ha, 羽
hane(penne,piume/ali)-WA(c.uccelli), 肌 hada, 箱 hako, 鼻 hana, 祓 harai, 腫 hareru(gonfiarsi,tumefarsi)-
harasu (“,”,infiammata(ex.gola){SHU}, 畑 hatake, 旗 hata(bandiera), 鳩 hato, 匹 HIKI(c. piccoli animali), 爺
hiji(gomito), 姫 hime, 紐 himo(corda/determinate condizioni/magnaccio), 膝 hiza(ginocchio), 穂 ho(spiga),
帆 ho(vela), 綻 hokorobiru(scucirsi/cominciare a sbocciare/riguardo l’espressione del volto…),頬
hoo(guancia), 堀 hori(fosso), 茨 ibara(rovo,spina), 芋 imo(patata), 稲(riso…){TOU}, 猪 inoshishi, 炒
itameru(friggere)-iru (abbrustolire), 株 kabu, KAGO(cesto…), 掛 kakaru, 柿 cachi(cachi), 貝 kai(conchiglia),
垣 kaki(recinto), KAMA(pentola), KAMA(forno,fornace), KAMA(falce,falcetto), 鴨 kamo(anatra
selvatica/fesso), 亀 kame(tartaruga), 殻 kara(guscio/”guscio”), KARASU, 彼 kare{HI}, KARU(potare/rasare
un animale/tagliare i capelli), 傘 kasa, 潟 kata (laguna,spiaggia-riva durante la bassa marea,baia),
KATSU(e,anche,inoltre), 川 kawa (fiume), 蹴 keru, 桁 keta(trave/cifra…), 菊 kiku(crisantemo), 絹 kinu (seta),
KOMA(pezzo degli shougi), 込 KOMU-KOMERU, 唇 kuchibiru, 頃 KORO, 首 KUBI, 鯨 kujira, 熊 kuma, 曇
kumoru, 栗 kuri, 繰 kuru(avvolgere,aggomitolare/voltare la pagina), 草 kusa, 串 kushi (spiedo,spiedino), 靴
kutsu, 屑 kuzu(rifiuto…,avanzi,ritagli), 這 hau(strisciare,andare a carponi), 惹 hikitsukeru, 庵
iori(eremo){AN}, 糸 ito{SHI}, 窓 mado, 枕 makura, 豆 mame, 升 masu (misurino), 股 mata(inforcatura delle
gambe…/biforcazione), 松 matsu, 繭 mayu, 耳 mimi, 岬 misaki (promontorio,capo), 溝 mizo
(fossato/scalanatura/incrinatura){KOU}, 戻 modoru-modosu, 藻 mo(alga), 喪 mo (lutto), 桃 momo, 詣
mouderu (andare a pregare), 娘 musume, 鍋 nabe, 苗 nae(piantina da trapiantare), 梨 nashi, 舐 nameru-
naburu, 縄 nawa, 謎 nazo, 煮 nieru (essere cotto)-niyasu-niru(cuocere), 濁 nigoru (diventare impuro…)-
nigosu (inquinare/essere poco chiaro, evasivo)-niru, 虹 niji, 鶏 niwatori (gallina,gallo,pollo){KEI}, 濡 nureru,
縫 nuu(cucire-rammendare-suturare/”passare nello spazio tra le cose”), 沖 oki(alto mare), 怒 okoru, 赴
omomuku(andare,procedere…),斧 ono (ascia,accetta,scure,mannaia), 弟 otouto, 俺 ore, 卸 orosu (vendere
all’ingrosso), 粒 tsubu(chiccho,granello), 冴 saeru (essere chiaro-nitido-vivace-
limpido/freddissimo/esperto/sveglio di mente), 坂 saka, 桜 sakura, 咲 saku, 皿 sara, 捧 sasageru, 瀬
se(guado,secca,rapida), 猿 saru, 爽 sawayaka (fresco,rinfrescante,eloquente), 狭 semai, 柴 shiba
(erba,prato), 茂 shigeru(diventare folto/lussureggiante), 締 shimeru(stringere-allacciare)-shimaru, 袖 sode
(manica/dietro le quinte/cassetti della scrivania), 澄 sumu(diventare limpido)-sumasu{CHOU}, 酢 su(aceto),
鹿 shika, 尻 shiri(sedere/fondo/ultimo), 杉 sugi(cipresso), SUKI(=sukima/hima/attento..), 据 sueru, 隅 sumi
(angolo), 裾 suso (orlo,margine,strascico/piedi di una montagna), 座 suwaru-sueru, 雀 suzume (passero),
田 ta (risaia), 竹 take, 滝 taki, 薪 takigi(legna da ardere), 玉 tama(sfera,palla), 棚 tana (scaffale,armadio…),
谷 tani, 俵 tawara(sacco di paglia), 届 todoku (arrivare)-todokeru(notificare/recapitare)-todoke(denuncia…),
咎 togameru, TOMURAU(piangere per un lutto/esprimere condoglianze),戸 to(porta stile giapponese,
ex.ido), 虎 tora, 峠 touge (valico/fase critica), 窪 tsubomi, 爪 tsume(unghia/…), TSUKA(tumulo), 漬 tsukeru
(inumidire,sommergere)-tsukaru, 詰 tsumaru-tsumeru(riemprie…)-tsumu, 机 tsukue, 紡 tsumugu (filare),
鶴 tsuru, TSURU(pescare), 吊 tsuru, 伺 ukagau, 頷 unazuku, 畝 une (solco), 浦
ura(baia,ansa,cala,insenatura), USU(mortaio,macina), 恭 uyauyashii (pieno di rispetto), 渦
uzu(vortice/situazione turbolenta){KA}, 闇 yami, 柳 YANAGI(salice,vimini), 宵 yoi (serata), 呼 yobu, 揺
YOMIGAERU, YURERU-YURU-YURAGU=YURERU-YUSURU=YUSUBURU=YUSABURU, 夕 YUU(BE), 脇
WAKI(fianco-ascella/lato-fianco), 若 WAKAI, 枠 waku(quadro/limite)

26
亜: A ―meanings―Asia, rank next, come after, -ous

挨:AI―meanings―push open,挨拶【あいさつ】(n,vs) greeting, salutation, (P)

賠:BAI ―meanings―compensation, indemnify

媒:BAI―meanings―mediator, go-between

陪:BAI ―meanings―obeisance,follow,accompany,attend on

吠:BAI―meanings―bark,howl,cry―kun-yomi―ほえ(る)

黴:BAI ―meanings―mold,mildew―kun-yomi―かび、か(びる)

梅:BAI―meanings―ume(prugna)

撲:BOKU―meanings―slap,strike,hit,beat,tell.speak,suMOU

勃:BOTSU ―meanings―suddenness,rise

某:BOU―meanings―so-and-so,one,a certain,that person

芒:BOU―meanings―pampas grass,beard (grain)

陳:CHIN ―meanings―exhibit, state, relate, explain

朕:CHIN ―meanings―majestic plural,imperial we

捗:CHOKU ―meanings―make progress

勅:CHOKU ―meanings―imperial order

媛:EN―meanings―beautiful woman,princess, 才媛【さいえん】 (n) literary woman, talented woman

附:FU―meanings―affixed,attach,refer to,append

該:GAI―meanings―above-stated, the said, that specific

劾:GAI ―meanings―censure,criminal investigation

舷:GEN ―meanings―gunwale…

棋:GI―meanings―chess piece,Japanese chess,shougi

魄:HAKU―meanings―soul,spirit, konpaku

頒:HAN―meanings―distribute,disseminate,partition,understand

氾:HAN ―meanings―spread out,wide,氾濫【はんらん】(n,vs) overflowing, flood, (P)

畔:HAN ―meanings―paddy-ridge,levee

27
汎:HAN―meanings―pan-esteso-estensivo

斑:HAN ―meanings―spot,blemish,speck,patches

班:HAN ―meanings―squad,corps,unit,group

幣:HEI―meanings―cash

罷:HI―meanings―quit,stop,leave,withdraw,go

舗:HO ―meanings―shop,store,舗装【ほそう】 (n) pavement, road surface, (P)

邦:HOU ―meanings―home country, country, Japan

胞:HOU―meanings―placenta,sac,sheath

憑:HYOU ―meanings―depend,rely,evidence,proof,according to,possess,haunt(shinpyousei)

彙:I―meanings―same kind, 語彙【ごい】(n) vocabulary, glossary, (P)

尉:I―meanings―military officer,jailer,old man,rank

璽:JI ―meanings―emperor's seal

醸:JOU ―meanings―brew,cause,【かも(す) 】 (v5s) to brew, to cause, to give rise to, to distill

壌:JOU ―meanings―lot,earth,soil

准:JUN―meanings―quasi-semi-associate

遵:JUN―meanings―abide by,follow,obey,learn

寡:KA ―meanings―widow,minority,few

闊:KAKU―meanings―wide

款:KAN―meanings―goodwill,article,section,friendship,collusion

堪:KAN ―meanings―withstand,endure,support,resist―kun-yomi―た(える)

稽:KEI―meanings―think,consider,quarrel,稽古【けいこ】(n) practice, practise, training, study, (P)

慶: KEI―meanings―jubilation, congratulate, rejoice, be happy

岐:KI―meanings―branch off,fork in road,scene,arena.theater

幾:KI ― -iku(nan-…=how-…/tanto/poco)

墾:KON ―meanings―ground-breaking,open up farmland

晃:KOU―meanings―clear

28
勾:KOU ―meanings―be bent,slope,capture

孔:KOU―meanings―cavity…

梗:KOU―meanings―for the most part,close up,梗塞【こうそく】(n) stoppage, tightness, block,


infarction

侯:KOU ―meanings―marquis,lord,daimyo

腔:KOU―meanings―body cavity

惧:KU ―meanings―fear,be afraid of,dread

薫 KUN ―meanings―fragrant,be scented,smoke(cigs) ―kun-yomi―kaoru(…)

却:KYAKU ―meanings―instead, on the contrary, rather, KAETTE

享:KYOU ―meanings―receive,enjoy

糾:KYUU ―meanings―twist,ask,investigate,verify

冥:MEI―meanings―dark

捻:NEN―meanings―twirl,twist,play with

畏:ON:I, KUN: (osoreru), kashikomarimashita!―meanings―fear, majestic, graciously, be apprehensive

旺:OU ―meanings―flourishing,successful,beautiful,vigorous

翁:OU ―meanings―venerable old man

羅:RA ―meanings―gauze,thin silk,Rome

辣:RATSU ―meanings―bitter

吏:RI―meanings―officer,an official

璃:RI ―meanings―glassy,lapis lazuli

詈:RI―meanings―ridicule

呂:RO ―meanings―spine,backbone…

楼: ROU―meanings―watchtower,lookout,high building

弄:ROU: ―meanings―play with,tamper,trifle with, moteasobu

瑠:RU ―meanings―lapis lazuli…

慄:RITSU―meanings―fear

29
蝋:ROU―meanings―cera 蝋燭【ろうそく】(n) (uk) candle, (P)

塁:RUI―meanings―bases,fort,rampart,walls,base(ball)

侶 RYO ―meanings―companion,follower

陵: RYOU―meanings―mausoleum,imperial tomb, MISASAGI

亮:RYOU―meanings―clear,help

瞭:RYOU―meanings―clear

硫:RYUU ―meanings―sulphur (硫黄【いおう】(n) sulfur (S), sulphur, (P))

沙:SA―meanings―sand,御無沙汰【ごぶさた】(n,vs) not writing or contacting for a while, (P)

宰:SAI―meanings―superintend,manager,rule

脊:SEKI―meanings―stature,height

桟:SAN ―meanings―scaffold,cleat,frame,jetty,bolt (door)

拶 SATSU ―meanings―be imminent

醒:SEI―meanings―awake,be disillusioned,sober up

詮:SEN ―meanings―discussion,methods called for,selection,result

遷:SEN: ―meanings―transition,move,change

箋:SEN ―meanings―paper,label,letter,composition

摂: SETSU―meanings―vicarious,surrogate,act in addition to

爵 SHAKU: ―meanings―baron,peerage,court rank

諮:SHI―meanings―consult with

摯:SHI ―meanings―gift,seriousness

審: SHIN―meanings―hearing, judge, trial

眞:SHIN―meanings―makoto(…)

執:SHITSU,【とる】(v5r) to take (trouble), to attend (to business), to command (army), (P) ,manovrare

usando le mani

嫉:SHITSU ―meanings―jealous,envy

嘱:SHOKU―meanings―entrust, request, send a message

30
尚:SHOU―meanings―esteem, furthermore,still,yet

掌:SHOU―meanings―manipulate, rule, administer,conduct,palm of hand

羞:SHUU―meanings―feel ashamed

措:SO―meanings―set aside,give up,suspend,discontinue,lay aside,except

曽:SOU―meanings―formerly,once,before,ever,never,ex-

踪:SOU ―meanings―remains,clue,footprint

曹:SOU ―meanings―cadet,friend

須:SU―meanings―ought,by all means,necessarily

帥:SUI ―meanings―commander,leading troops,governor

泰:TAI ―meanings―peaceful,calm,peace,easy,Thailand

胆:TAN―meanings―gall bladder, courage, pluck, nerve

逓:TEI―meanings―relay,in turn,sending

艇:TEI ―meanings―rowboat,small boat

亭:TEI―meanings―pavilion,restaurant,mansion,arbor,cottage,vaudeville,music hall,stage name

迭:TETSU―meanings―transfer,alternation, 更迭【こうてつ】(n) change, shake-up, reshuffle, exchanging


places, (P)

屯:TON ―meanings―barracks,police station,camp

頓:TON ―meanings―suddenly,immediately,in a hurry…

妬:TO ―meanings―jealous,envy

斗:TOU ―meanings―Big Dipper,10 sho (vol),sake dipper

謄:TOU―meanings―mimeograph,copy

痘:TOU―meanings―pox,smallpox

祷:TOU ―meanings―pray

淘:TOU―meanings―select

套:TOU―meanings―hackneyed, 外套【がいとう】(n) overcoat, greatcoat, cloak, wrap

迂:U―meanings―roundabout way

31
庸:YOU ―meanings―commonplace,ordinary,employment

瘍 YOU―meanings―boil,carbuncle

猶:YUU ―meanings―furthermore,still,yet

挫:ZA―meanings―crush,break,sprain,discourage, 捻挫【ねんざ】storta, distorsione

漸:ZEN―meanings―gradually advancing,finally

32