Sei sulla pagina 1di 7

GRĂDINIŢA CU ORAR PRELUNGIT NR.

33
Constanţa, Str. Prelungirea Liliacului Nr. 12
Telefon 0341 44 00 33
gradinita33cta@yahoo.com

DISCIPLINǍ OPŢIONALǍ

Denumirea opţionalului: „Bucurie si culoare”

Tipul de opţional: Interdisciplinar

Domeniile implicate: DEC, DOS


Grupa Mare : Grupa”ZUM-ZUM”

Grădiniţa nr.33, Constanţa

Număr de ore: pe săptămânǎ: 1


Durata: Anul şcolar 2012 - 2013
Propunător: Prof. Adriana MEREUŢǍ ; Prof. Niculina CIUBOTǍRAŞU

Parteneri în desfăşurarea activităţilor : Pǎrinţi, Casa Corpului Didactic,


CJAR, Biblioteca Judeţeanǎ I.N. Roman, Palatul Copiilor Constanţa.

________________________________
Grupa Zum-Zum Pagina 1 din 7
Argument
Intr-o lume din ce în ce mai mecanizatǎ, cum este acum lumea în
care trǎim,este imperios necesar pentru toţi realizarea unei educaţii
estetice, cǎci ea poate sǎ aducǎ satisfacţii care sǎ contribuie la menţinerea
echilibrului interior, la salvgardarea în fiecare dinte noi a unui sistem de
valori dezinteresate ce apǎrǎ individul de nocivitatea unei vieţi trepidante,
prea adesea degradante prin mulţimea solicitǎrilor de ordin inferior pe care
le oferǎ şi chiar le impune tuturor.
A educa înseamnǎ a-i face pe copii sǎ-şi însuşeascǎ prin experienţǎ
un sistem de valori care sǎ le dea posibilitatea sǎ se integreze în mod
inteligent într-o lume aflatǎ în rapidǎ prefacere.
Activitaţile artistico-plastice au ca obiectiv dezvoltarea la copil a
gustului pentru frumos, a-l face sǎ aprecieze şi sǎ caute impresii care îi
îmbogǎţesc mintea,îi încǎlzesc inima şi îl fac sǎ simtǎ bucurii de ordin
superior, satisfacţii farǎ caracter material. Activitatea optionalǎ de educaţie
esteticǎ urmǎreşte sǎ atingǎ acest scop,înarmând copilul cu mijloace
tehnice care îi permit sǎ creeze el însuşi „opere” care sǎ rǎspundǎ
trebuinţei sale de exprimare.
Activităţile artistico-plastice au o influenţă benefică asupra formării
personalităţii copilului, nu numai în plan estetic,creativ, ci şi pe plan moral,
afectiv, intelectual, etc.
Expresie a inspiraţiei, a tehnicii şi a măiestriei personale, activităţile
artistico-plastice cer efort fizic, mişcări precise, o bună coordonare a
mişcărilor şi sincronizarea operaţiilor gândirii în vederea finalizării, îi oferă
copilului posibilitatea să cunoască în mod direct însuşirile materialelor
utilizate, să le denumească, să-şi fixeze în memorie forma şi culoarea lor,
să le cunoască funcţionalitatea .
„Desenul este un mod de exprimare ca şi limbajul şi dupǎ cum limba se
invaţǎ în şcoalǎ farǎ pretenţia de a transforma pe toţi copii în poeţi, tot astfel
copiii trebuie sǎ înveţe desenul fǎrǎ pretenţia de a deveni artişti
plastici”(Tudoran D.-„Educaţia esteticǎ a tineretului”- 1962)
Desenul, pictura, în special, sunt foarte îndrăgite de copii. Ei sunt atraşi
de culoare, de varietatea instrumentelor tehnice, îşi dovedesc
spontaneitatea, dând frâu liber imaginaţiei şi fanteziei. Starea de plăcere şi
de mulţumire pe care o creează copiilor frumosul, constituie un permanent
stimulent al activităţilor întregului organism.

________________________________
Grupa Zum-Zum Pagina 2 din 7
Având în vedere aceste motivaţii am optat, împreună cu părinţii, să
desfăşurăm la grupa mare un opţional intitulat „Bucurie şi culoare”,
structurat pe respectarea urmatoarelor criterii:
a) criterii educative: dezvoltarea capacitaţii de a observa, a
imaginaţiei,a posibilitǎţilor de expresie,a satǎpânirii de sine,a
disciplinei în muncǎ, a spiritului de colaborare;
b) criterii culturale:educarea bunului gust,înţelegerea şi respecterea
operelor de artǎ;
c) criterii practice:însuşirea unor tehnici de lucru, cunoaşterea
diferitelor materiale şi utilizarea acestora;
d) criterii de orientare:cunoaşterea potenţelor psihice ale copiilor cu
prilejul încercǎrilor lor de expresie;
e) criterii ce vizeazǎ o largǎ inţelegere umanǎ:educarea interesului
pentru manifestǎrile artistice ale altor copii, ale adulţilor.
Lucrǎrile copiilor vor fi valorificate, organizând expoziţii cu prilejul
diferitelor sărbători: „ Crăciun”, „8 Martie”, „Paşte”, “1 Iunie” sau acţiuni
precum „Dar din suflet de copil”, „Pentru tine mamă” sau „Creionul
fermecat”.

Nr. Obiective de referinţă Activităţi de învăţare


crt.
Să se familiarizeze cu elemente ale
- identificarea culorilor din mediul înconjurător
limbajului plastic în mediulprin asocierea celor din cercul cromatic;
înconjurător - observarea amestecurilor şi tonurilor şi a unor
perspective cromatice din natură(tonalitate,
1.
calitatea culorilor,intensitate);
- descrierea formelor din mediul înconjurător;
- observarea unor opere de artă pentru a le
transpune în compoziţii plastice proprii
Să recunoască elemente de limbaj - recunoaşterea diferitelor efecte expresive ale
2. plastic şi materiale de lucru – culorii(contraste cromatice şi de alb negru);

3. Să foloseasca corect tehnici - formare de deprinderi în utilizarea


cunoscute de aplicare a culorilor pe instrumentelor de lucru;
suprafeţe diverse şi un limbaj plastic - însuşirea unui vocabular adecvat (Culori calde
adecvat culori reci, şablon, amprentă, suprapunere,
decolorare, stropire, tonuri, culori primare,
compoziţii)

________________________________
Grupa Zum-Zum Pagina 3 din 7
- să utilizeze drept suport pânză, hârtie, sticlă
faianţă
- însuşirea folosirii amestecurilor dintre culori, a
tonurilor şi a nuanţelor cromatice;
- imprimarea vopselei pe pânză;
- fuzionare în masă şi la margine ;
Să se familiarizeze cu noi tehnici şi - desen după şablon
4.
materiale de lucru - dactilopictură
- tehnica suflării cu paiul
- tehnica aei îmbibate cu culoare;
- desenul cu stearină
- tehnica decolorării etc.
Să recunoască diferite efecte - aplicarea în situaţii noi atehnicilor de lucru
expresive ale culorii(contraste învăţate, pentru realizarea unor compoziţii
5.
cromatice şi de alb negru), tonuri, şi originale
nuanţe
Să compună spaţiul plastic prin - realizarea unor compoziţii plastice în care să
folosirea elementelor de limbaj folosească elemente reale sau fantastice în
6.
plastic viziune proprie

Să valorifice lucrările proprii - realizarea unor expoziţii


7.
- participarea la concursuri de artă plastică

CONŢINUTURI

TEMA SUBTEMA OBIECTIVE OPERATIONALE DATA


Sa denumeasca marerialele aflate pe masa
Elementele de lucru;
plastice: Ploaia Sa realizeze puncte plasate diferit in Oct.
punctul spatiul plastic;

Stropi de curcubeu Să obtină puncte colorate prin stropire


forţată;
Să compună spaţiul plastic din linii sau
Felicitare pentru segmente drepte, curbe, frânte, groase,
Linia prietenul meu subţiri, întrerupte, continue;
Sa realizeze o modularea a liniei in spatiul
plastic;
Sǎ foloseasca cantitatea de apa necesara
Pata de Frunza in fluidizarea culorilor;
culoare Sǎ aplice pete de culoare, cu pensule de
grosimi diferite,în spaţiul plastic;
Covor de frunze Să realizeze compoziţii plastice libere Nov.
________________________________
Grupa Zum-Zum Pagina 4 din 7
folosind elemente de limbaj studiate
(punctul, linia,);
Să observe culori în mediul înconjurător;
Sa cunosca cele trei culori primare: rosu,
galben, albastru;
Culorile
Mozaic Să dispună aleatoriu pete de culoare pe
primare
Tricolorul suprafaţa de lucru;
Sǎ combine cele trei culori pentru a obţine
alte culori cunoscute de ei;
Să asocieze culorile calde cu senzaţia de
căldură (foc, raze de soare, zile
Culorile
Soarele călduroase);
calde
Să redea puncte, pete şi linii în culori
calde:roşu,portocaliu, galben;
Copacul toamna Să realizeze o compoziţie armonioasǎ
îmbinând culorile calde;
Portretul prietenului Să realizeze o compoziţie folosind Dec.
meu dominanta roşu;
Observarea amestecurilor şi tonurilor din
Vizită la Muzeul de Artă natură şi opere de artă pentru a le
transpune în compoziţii plastice proprii
(tonalitate, intensitate) ;
Să asocieze culorile reci cu senzaţia de
rece, frig (răcoarea nopţilor, răceala
Culorile
Marea cu valuri gheţarilor );
reci
să compună tema pe spaţiul dat
folosind culorile rec;
Să sesizeze diferenţa dintre culorile calde
Coperta pentru album şi cele reci;
Să umple cu culoare (culori calde, reci)
figuri geometrice arbitrar constituite ;
Să compună spaţiul plastic folosind Ian.
Ninge tehnica picturii cu vârful degetelor
(dactilopictură);
Flori uscate- imortele Să realizeze o compoziţie folosind tehnica
picturii pe suport umed ;

Oameni de zăpadă Să redea contrastul cald-rece;

Crenguţa de brad Să realizeze o compoziţie decorativă


folosind :punctul ,linia modulata, pata de
culoare, culorile calde si reci;
Să obţină tonuri de albastru prin Feb.
Tonuri de
Iarna pe ulţǎ combinarea culorii cu alb şi negru în
culoare
diferite proporţii(pânză);
Nonculori Iarna Să realizeze o compoziţie cu alb, negru (şi
________________________________
Grupa Zum-Zum Pagina 5 din 7
gri);
Tehnici Fularul păpuşii Să aplice tehnica desenului decorativ cu
de lucru ajutorul pieptenelui;
Să se familiarizeze cu tehnica picturii cu
Mărţişoare ştampile din burete şi cartofi ;
Să obţină efecte plastice prin combinarea
culorilor;
Să aplice corect tehnica folosirii aţei Mart
Dar pentru mama îmbibate cu culoare;
Să realizeze o compoziţie originală
(tehnica picturii cu firul de aţă);
Să obţină efecte plastice prin folosirea
tehnicii tratării formelor spontane prin
Jucǎrii decupare;
Să elaboreze creaţii individuale cu tema
dată ;
Să aplice culoarea pe suprafeţe date cu
Vaza cu flori ghemotocul de hârtie (tehnica folosirii
hârtiei mototolite)
Să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru
Vine primăvara! învăţate, pentru realizarea unor compoziţii
originale;
Să aplice culoarea pe suprafeţe libere cu Aprilie
pensula;
Copacul inflorit Să obţină efecte plastice (forme)prin
dirijarea jetului de aer (tehnica suflării cu
paiul);
Jocul culorilor Să obţină efecte plastice prin combinarea
culorilor şi tehnica fuzionării în masă;
Ouă încondeiate Să realizeze o compoziţie decorativă
utilizând tehnica desenului cu stearină
Să aplice culoarea pe suprafeţe libere cu 4.
Flori de primăvară pensula;
Să obţină efecte plastice prin tehnica
şabloanelor aplicate prin folosirea sitei;
Vietati din Marea Neagra Să aplice corect tehnica decolorării pentru Mai
realizarea unei compozitii originale
Nuanţe Flori şi fluturi Să aplice tehnica picturii prin suprapunere
Să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru
Pamantul copiilor învăţate;
Compoziţii
Să realizeze o compoziţie prin îmbinarea
colajului cu pictura;
Câmp cu iarbă Să obţină efecte plastice folosind nuanţe
de verde(pictură pe faianţă) ;
Expoziţie Să realizeze compoziţii plastice utilizând Iunie
1 IUNIE Prietenie tehnica picturii cu palma;
________________________________
Grupa Zum-Zum Pagina 6 din 7
Să compună în mod original şi personal
Evaluare Tablou pentru camera spaţiul plastic aplicând tehnicile de lucru
mea învăţate;

Modalităţi de evaluare
 Expoziţii permanente în grădiniţă;
 Expoziţii la Biblioteca Judeţeană;
 Participare la concursuri de artă plastică;
 Expoziţii cu prilejul diferitelor sărbători: „Crăciunul Eco”, „Ecomărţişorul”,
„8 Martie”, „Paşte”, “1 Iunie” ;
 Participarea cu lucrări la acţiuni precum „Dar din suflet de copil”;
 Realizarea unui album cu lucrǎri care să ilustreze diferite tehnici de lucru;
 Utilizarea lucrǎrilor cu valoare artisticǎ în acţiunea de strângere de fonduri
pentru activitǎţile sociale.

Bibliografie

 Maria, Cristea, Metodica predării educaţiei plastice în învăţământul primar


şi preşcolar, Ed. Corint, Bucuresti, 2009;
 Dumitru, Gherghina & Colab., Metodica activităţilor instructiv educative în
învăţământul (pre)primar, vol.II, Ed. Didactica Nova, Craiova, 2008;
 Sue, Nicholson; Deri, Robins, Cartea micului artist, Ed.Teora, 2007;
 Ion, Şuşală, Culoarea cea de toate zilele, Ed. Albatros, Iaşi, 1992
 http://www.citatesimaxime.ro/autor_john-olsen.htm

________________________________
Grupa Zum-Zum Pagina 7 din 7