Sei sulla pagina 1di 10

Anul V - SEMESTRUL I - An universitar 2019-2020

ORAR
SERIA A SERIA B
Ziua Ora Ziua Ora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7:30 7:30

9:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; 9:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu;
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu;
Toxicologie curs, stagiu) Toxicologie curs, stagiu)
L 11:30 L 11:30
U U
N 13:30 N 13:30 Chirurg

MM
I I Endocrinologie - stagiu ie
pediatri
15:30 Medicina Medicina 15:30 ca
muncii muncii
17:30 17:30
Discipline optionale Discipline optionale
7:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; 7:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu;
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu;
9:30 Toxicologie curs, stagiu) 9:30 Toxicologie curs, stagiu)
Pediatrie

M M Chirurgie pediatrica
11:30 Pediatrie - stagiu 11:30 Pediatrie - stagiu
A A - stagiu
R R
Ț 13:30 Ț 13:30
Pediatrie - curs (amf. Pediatrie mare) Chirurgie pediatrica (curs) - amf. Pediatrie mic
I I
15:30 15:30
Endocrinologie - curs Endocrinologie - curs (amf Medicale II)
17:30 17:30

7:30 7:30

Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu;
9:30 9:30
M Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; M Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu;
I Toxicologie curs, stagiu) I Toxicologie curs, stagiu)
E 11:30 E 11:30
R R
M Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; M Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu;
I Toxicologie curs, stagiu) I Toxicologie curs, stagiu)
E E
R R
C 13:30 C 13:30
U Endocrinologie - stagiu U Pediatrie - curs (amf. Pediatrie mare)
R 15:30 Medicina R 15:30
Medicina
I I Endocrinologie - stagiu
muncii muncii
17:30 17:30
Medicina muncii - curs, amf. Recuperare Mare
7:30 7:30
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu;
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu;
9:30 Toxicologie curs, stagiu) 9:30 Toxicologie curs, stagiu)

11:30 11:30
J Pediatrie stagiu J Chirurgie pediatrica -
Pediatrie - stagiu
O O stagiu
I 13:30 I 13:30
Endocrinologie - stagiu Pediatrie stagiu
15:30 15:30

17:30 17:30
Discipline optionale Discipline optionale
7:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; 7:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu;
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu;
9:30 Toxicologie curs, stagiu) 9:30 Toxicologie curs, stagiu)
Pediatri Pediatrie
V Pediatrie - V Pediatrie - stagiu
I 11:30 e - I 11:30
stagiu
N stagiu N
Pediatrie - stagiu
E 13:30 E 13:30
R R
I 15:30 I 15:30

17:30 17:30
Anul V - SEMESTRUL I - An universitar 2019-2020
ORAR
SERIA C SERIA D
Ziua Ora Ziua Ora Ziua Ora
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
7:30 7:30 7:30

Pediatrie
Pneumologi
9:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; 9:30 9:30
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; e
Toxicologie curs, stagiu)
L 11:30 L 11:30 L 11:30
ORL - curs (amf ORL)
U U U
N 13:30 N 13:30 N 13:30
I Endocrinologie - curs, amf. Medicale II I Oftalmologie - stagiu ORL -stagiu I
15:30 15:30 15:30
Endocrinologie - stagiu Oftalmologie - curs, amf. Medicale III
17:30 17:30 17:30
Discipline optionale Discipline optionale
7:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; 7:30 7:30
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu;

Pediatrie

Pediatrie
Toxicologie curs, stagiu) Pneumologi
9:30 Ped 9:30 9:30
e Neurochir
iatr
M 11:30 ie - Pediatrie - stagiu M 11:30 M 11:30
A sta A Pediatrie - curs (Pediatrie mic) A
R R R
Ț 13:30 giu
Med. Med. Ț 13:30 Neuro Ț 13:30
I muncii muncii I chirurgie I
15:30 Endocrinolo 15:30 15:30
ORL -stagiu
gie - stagiu
17:30 Med. Med. 17:30 17:30
ORL -stagiu
muncii muncii
7:30 7:30 Pediatri 7:30
e

Pediatrie
9:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; 9:30 Pediatri 9:30
M Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; M Pediatrie - stagiu M
e
I Toxicologie curs, stagiu) I I
E 11:30 E 11:30 E 11:30
Pneumologie - curs (amf Pneumologie)
R R R
M Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; M M
I Toxicologie curs, stagiu) I I
E E Pneumologie - curs (amf Pneumologie) E
R R OR R
C 13:30 C 13:30 L C 13:30
U Pediatrie - curs, amf. Pediatrie mic U Oftalmologie - stagiu U
-sta

Pediatrie

Pediatrie
R 15:30 R 15:30 giu R 15:30
I Medicina Muncii - curs, amf. Recuperare mare I I
17:30 17:30 17:30
Neurochirurgie - curs, S2-S5, amf. Sp. Nr. 3
7:30 7:30 7:30

Pneumologie
Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu;

Pneumol

Pediatrie

Pediatrie
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu; Pediatri

ogie
9:30 Toxicologie curs, stagiu) 9:30 9:30
e

11:30 11:30 11:30

Pedia
Neuro

trie
J Pediatrie - J J
chirurgie
O stagiu O O
I 13:30 I 13:30 Neuro I 13:30
Med. Med. chirurgie
15:30 muncii muncii 15:30 15:30
crinol

crinol
crinol
Endo

Endo
Endo
ogie

ogie
ogie

17:30 17:30 17:30


Discipline optionale Discipline optionale
7:30 Medicina interna (Gastroenterologie curs, stagiu; 7:30 7:30
Nefrologie curs, stagiu; Diabetologie curs, stagiu;

Pediatrie
Toxicologie curs, stagiu) Pediatrie - Pneumologi
9:30 9:30 9:30
Pediatri stagiu e
V e- Pediatrie - stagiu V V
11:30 stagiu 11:30 11:30

Pediatrie
I I I
Pediatri Ped
N N N
e - iatr
E E E
Pediat
rie

13:30 stagiu ie - 13:30 13:30


R sta R R
I 15:30 giu I 15:30 I 15:30

17:30 17:30 17:30


L I - An universitar 2019-2020
ORAR
SERIA E
51 52 53 54 55 56 57 Ped 58 59 60 61
iatr
ie -
sta

Pedia
Pediatrie - stagiu giu

Pediatrie - curs, amf. Pediatrie mare

Neurologie - curs, amf. Recuperare mare

Pediatri
Neurologie - stagiu
e

Discipline optionale

Pediatrie

Pediatrie
Neurologie -
stagiu

Puericultura - curs, amf Pediatrie mare


Oftalmologie - Puericultura

Pediatrie
stagiu
Pue

Pueric
ricu
OR
ltur
L Puericu
a
-sta ltura
giu
Pediatrie

Neurolo Pediatri Neurolo Pediatrie


gie e gie

ORL - curs (amf. ORL)


ORL - curs (amf. ORL)

Pediatrie
ORL -stagiu

ORL -stagiu

Pediatrie
ORL -stagiu Oftalmologie - stagiu

Neurologie - curs, amf. Recuperare mare


Puericu
ltura Neurologie - stagiu

Discipline optionale
Puericu
Pediatrie

ltura Ne

Pediatrie
Neurolo uro
gie logi
e
Oftalmologie - curs, amf. Medicale I
5th Year - 1st Semester - Academic year 2019-2020 5eme Annee - 1er Semest
SCHEDULE EMPLOI DU TE
A SERIES B SERIES SERIE A
Day Hour Day Hour Jour Heure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7
7:30 Ped 7:30 7:30
iatr Pediatry - Chirurgie

Pediatry
Pediatrie - TP

Pediatry
y PL Pneumo Pediat
9:30 TP 9:30 Infant 9:30
logy
care
M M
11:30 11:30 Pneumology - lecture (amf L 11:30
O O
Internal Medicine Pneumology) U
N N Medecine interne (Diabete,
(Gastroenterology, N
D 13:30 D 13:30 13:30 Nephrologie, Digestif,
Nephrology,Diabetes, D
A A Toxicologie)
Toxicology) I
Y 15:30 Y 15:30 15:30
ENT - PL
17:30 17:30 17:30
Optional Disciplines Optional Disciplines Matieres a option
7:30 Occupa Occupa 7:30 Infant 7:30 Endocri

Pediatry
tional tional care nologie
medicin medicin Pneumo
9:30 Pediatrics - lecture, amph 9:30 9:30
e e logy Chirurgie pediatrique - cours
T Pediatrie mare T
(lecture (lecture
U 11:30 U 11:30 Ophtalmology - Infant M 11:30
Internal
, Medicine ,
E E PL care A Medecine interne (Diabete,
(Gastroenterology,
Spitalul Spitalul
S S R Nephrologie, Digestif,
13:30 Nephrology,Diabetes,
de de 13:30 13:30
D D ENT - lecture D Toxicologie)
Toxicology) Recupe
Recupe
A A I
Y 15:30 Occupational
rare medicine (lecture,
rare
Y 15:30 15:30 Endocri
Spitalul de Recuperare
amfiteat amfiteat nologie
amfiteatrul
rul mare) rul Ophtalmology - lecture (amf.
17:30 Endocrinology
mare) - mare) 17:30 Medicale III) 17:30 Endocrinolo
PL gie
Ped
Pedi

Pedi
7:30 7:30 7:30
iatr Pediatrie -
Pediatry TP Chirurgie Pediat
y TP
Pedi

W 9:30 TP W 9:30 9:30


Pediatry - PL M
E E
E
D 11:30 D 11:30 Pediatry - lecture (amf. Pediatrie 11:30
R
N Internal Medicine N Mare) C Medecine interne (Diabete,
W W
M
E E
E
D D Pediatry - lecture (amf. Pediatrie R
N Internal Medicine N Mare) C Medecine interne (Diabete,
E (Gastroenterology, E
R

Pedi
S 13:30 S 13:30 13:30 Nephrologie, Digestif,
Nephrology,Diabetes, E
D D Toxicologie)
Toxicology) D
A 15:30 A 15:30 Infant Ophtalmology - 15:30
care I
Y Y PL
17:30 17:30 17:30

7:30 Occupa Occupa Pediatry 7:30 7:30

Pedia
t
tional tional TP

Pediatry

Pediatry
Pneumo
9:30 medicin medicin 9:30 9:30

Pedia
T e Pediatry - TP e T logy Pediatrie - TP

t
H (lecture (lecture H
11:30 11:30 J 11:30
U , Internal Medicine
, U
E Medecine interne (Diabete,
R Spitalul(Gastroenterology,
Spitalul R
U Nephrologie, Digestif,
S 13:30 de Nephrology,Diabetes,
de S 13:30 Infant care - lecture (Amf D 13:30 Toxicologie)
D Recupe Toxicology)Recupe D Pediatrie mare) I
A 15:30 rare rare A 15:30 15:30 Endocrinologie - cours (amf.
Endocrinology - ENT - PL
Y amfiteat amfiteat Y
PL Medicale II)
rul rul
17:30 mare) mare) 17:30 17:30
Optional Disciplines Optional Disciplines Matieres a option
7:30 7:30 7:30

Pediatry
Endocrinology - Lecture (sala Pediatrie cours - amf
disciplina) Pneumo Pediatrie mic
9:30 9:30 9:30
logy V
F Internal Medicine F E
R 11:30 R 11:30 N 11:30 Medecine interne (Diabete,
(Gastroenterology,
I I D Nephrologie, Digestif,
Nephrology,Diabetes,
D 13:30 D 13:30 R 13:30 Toxicologie)
Toxicology)
A A E
Y 15:30 Y 15:30 D 15:30
I
17:30 17:30 17:30
5eme Annee - 1er Semestre - 2019-2020
EMPLOI DU TEMPS
SERIE B
Jour Heure
8 9 10 11 12 13 14
7:30

9:30 Pediatrie - TP

L 11:30

ORL

Pediat
U
N Neuro -
13:30

ORL
D st
I
15:30 Ophtalmolo
gie TP
17:30
Matieres a option
7:30

ORL
9:30

ORL
M 11:30 Neurologie - cours (amf. Sp.
A 3)
R
D 13:30 Neuroc Neuro -
hir
I st
15:30
Neuro -
stagiu
17:30

7:30
ORL

9:30 Neuroc
ORL

M hir
E
R 11:30 Pediatrie - cours (amf.
C Pediatrie mic)
M
E
R Pediatrie - cours (amf.
C Pediatrie mic)
R 13:30 Neurochirurgie curs - Sp nr 3
E (S2--S5)
D 15:30
I Neuro -
st
17:30 Neuro -
st
7:30

9:30 Neuroc
hir
J 11:30 Neurologie - cour (amf. Sp.
E 3)
U
13:30

Neuro - st NChir
Neuro -

ORL
D
I st
15:30 Ophtalmologie
TP
17:30
Matieres a option
7:30

9:30
V Pediatrie - TP
E
N 11:30 ORL - cours (Amf.
D Recuperare mic)
R 13:30
Neurolo

E
gie

Pedia
D

t
15:30
I
17:30