Sei sulla pagina 1di 5

Name: ______________________________

Initial English Test 5th grade (L1)


PARTEA I___________________________________________________________60 de puncte

1. Answer the following questions: (15 points)


1) What’s your name? ____________________________________________________________
2) How old are you? _____________________________________________________________
3) Where do you live? ____________________________________________________________
4) What’s your favourite season? Why? ______________________________________________
____________________________________________________________________________
5) Describe your best friend! _______________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Put the words in the correct order to form sentences: (10 points)
Ex.: is/ Tom/a book/reading/now – Tom is reading a book now.
1. watching/Jane/is/TV/at the moment - _______________________________________________
2. you / your homework/doing/are/?/today - ____________________________________________
3. not / I/listening/ am/ to music/now. - ________________________________________________
4. classroom/ We/ the/ not/ in/ may/ football/ play
______________________________________________________________________________
5. cage/ because/ You/ not/ open/ the/ bird/ the/ may/ will/ fly
______________________________________________________________________________

3. Write the Present Continuous of the verbs in brackets (5x2p=10p):


Example: My sister (watch) is watching TV.
a) The girl _________________________(write) the homework.
b) They __________________________(listen) to a new CD.
c) Tim and Mark ______________________ (play) together.
d) My sister ________________________ (watch) TV.
e) The children _______________________ (not/ play) football now.

4. Write the negative forms (5x2p=10p):


Example1.: I like dogs – I don’t like dogs
Example 2.: She lives here – She doesn’t live here.
a) They speak English - ________________________________
b) She plays the piano. - ________________________________
c) I help my friends. - __________________________________
d) I watch TV - _______________________________________
e) We eat chocolate - ___________________________________
5. Translate the following sentences (5x3p=15p):
a) My sister played tennis last week – ___________________________________________
b) The children are learning a new song - _________________________________________
c) Our classroom is very clean - ________________________________________________
d) I will go to church tomorrow - _______________________________________________
e) Tim always drinks coffee in the morning - ______________________________________

PARTEA II____________________________________________________________30 de puncte

Write a dialogue between two people (10 lines).


Choose an interesting topic of discussion.
+ 10 points for granted
_______________________________________________________________________________________________
Teacher: Luciana Secareanu
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total
acordat
pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)


1. Answer the questions:5 x 3p=10 points
 5 points for correct grammar structures and connectors
 5 points for the use of appropriate vocabulary
2. Put the words in the correct order to form sentences: (10 points)
1. Jane is watching TV at the moment.
2. Are you doing your homework today?
3. I am not listening to music now.
4. We may not play football in the classroom.
5. You may not open the cage because tha bird will fly.

3. Write the Present Continuous of the verbs in brackets (5x2p=10p):


a) is writing
b) is listening
c) are playing
d) is watching
e) aren’t playing

4. Write the negative forms (5x2p=10p):


a) don’t speak
b) doesn’t play
c) don’t help
d) don’t watch
e) don’t eat
5. Translate the following sentences (5x3p=15p):
a) Sora mea a jucat tenis saptamana trecuta.
b) Copiii invata un cantec nou.
c) Clasa noastra este foarte curata.
d) Voi merge la biserica maine.
e) Tim bea mereu cafea dimineata.

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Intelegere scris A1 - A2
 4 points for appropriately beginning and ending a conversation:
 2 points the beginning: Hello! Hi!
 2 points the ending: Good bye, bye-bye!
 6 points for correct grammar structures and connectors
 5 points for the use of appropriate vocabulary
 10 points for covering the aspects demanded by the task
 3 points for a balanced structure (greeting/introduction, content, conclusion)
 2 points for the general impression

_______________________________________________________________________________________________
Teacher: Luciana Secareanu
Matrice de specificaţii

C1: C2: C3 C4:


Competenţe Să extragă Reformularea unor Să Să scrie
corespunzătoare informaţii enunturi/rescrierea deducă relatări
nivelurilor generale şi unor cuvinte sensul simple ale
taxonomice specifice dintr-un conform cuvintelor unor
text citit în gând unor structuri din context si evenimente
Teme/ studiate sa formuleze trecute şi
Conţinuturi/ enunturi experienţe
Concepte-cheie/ personale
Unităţi tematice
Copilul şi lumea 30 p
înconjurătoare - (Partea II)
Dialogue
Verbul - timpuri 10 + 10+ 10=20 p
verbale: Present (Partea I, ex. 2, 3,
Simple & Continuous 4)
Traduceri.Gramatica: 15p
timpul trecut, viitor, (Partea I, ex. 5)
prezent.
Vocabular: obiecte, 15p
cuvinte familiare (Partea I, ex.1)
TOTAL 30 p 15 p 15p 30 p
Şcoala gimnazială „Dimitrie Negrutiu” Pogonesti

Test iniţial Limba engleză


Clasa a V-a
Testul iniţial (predictiv) are în vedere verificarea nivelului de pregatire al elevilor (se anexeaza o
copie a acestui test). Prin acest test s-au verificat concepte operationale precum: timp verbal, ordinea
cuvintelor (Word Order)

Au fost totodata verificate cunostintele gramaticale ale elevilor prin cererea elevilor, la anumite
puncte, de a alege formele corecte ale verbelor în contexte diferite, prin indicarea elevilor de a pune verbe
la timpul Present Continuous/Present Simple, sau de a redacta forma negative a unui verb..

Testul a vizat de asemenea si capacitatea de exprimare liberă în scris a elevilor prin cerinţa de a
elabora propozitii pornind de la anumite întrebări date şi de a redacta un dialog.

Obiective operaţionale

O1 - să ofere informaţii despre sine despre activităţi şi evenimente;


O2 - să recunoască noţiunile/structurile gramaticale învăţate şi să le aplice corect;
O3 – să utilizeze corect timpurile verbale învăţate;
O4 – să folosească corect formele verbale;
O5 - să redacteze un dialog.
Descriptori de performanţă :
INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE
1-4 5-6 7-8 9-10
x Nu oferă informaţii  Oferă foarte puţine  Oferă paţial informaţii  Oferă integral informaţii
clare despre sine; informaţii clare despre sine; clare despre sine; clare despre sine;
x Nu recunoaşte  Recunoaşte foarte puţin din  Recunoaşte partial din  Recunoaşte integral
noţiunile/structurile noţiunile/structurile noţiunile/structurile noţiunile/structurile
gramaticale învăţate; gramaticale învăţate; gramaticale învăţate; gramaticale învăţate;
 Utilizează foarte puţin  Utilizează parţial corect  Utilizează corect
x Nu utilizează corect corect verbele la timpurile timpurile verbale timpurile verbale învăţate
timpurile verbale învăţate; învăţate  Utilizează corect forma
învăţate ;  Recunoaste foarte puţin  Utilizează parţial corect negative a verbelor;
x Nu recunoa;te forma forma negative a verbelor; Formele nrgative;  Reuşeşte integral să
negative a unui verb;  Reuşeşte foarte puţin să  Reuşeşte parţial să formulize enunţuri logice
x Nu reuşeşte să formulize enunţuri logice formulize enunţuri  Redacteaza o scrisosare
formulize enunţuri  Redactează cateva logice integral şi corect .
logice ; cuvinte/propoziţii dintr-un  Redactează parţial un
x Nu reuşeşte să dialog. dialog
redacteze un dialog

Rezultate obţinute:
NOTA 1-4 5-6 7-8 9-10
NR.ELEVI 12 2 1 1
CALIFICATIV INSUFICIENT SUFICIENT BINE FOARTE BINE
PROCENTE
 S-au observat lacune in folosirea timpurilor verbale, elevii nestiind cum sa le formeze si cand sa
le foloseasca.

 S-a observat de asemenea ca unii elevii probleme la formularea enunţurilor/propozitiile în limba


Engleza si la redactarea unor paragrafe.

În ceea ce priveste limba cele mai multe dificultati sau greseli intampinate sunt:

 Vocabular destul de redus la unii copii


 Nerecunoasterea unor cuvinte/sintagme din limba Engleza
 Imposibilitatea exprimării logice în limba engleză
 Necunoasterea folosirii unor reguli de conjugare a verbelor in limba Engleza ( de exemplu
folosirea auxiliarului TO BE in formarea Presentului continuu), sau folosirea verbului auxiliar
TO DO la formarea negativului la Present Simple.

Astfel, in urma rezultatelor partial nemultumitoare, se vor lua următoarele măsuri:

 Elaborarea unor tabele cu timpurile verbale


 Elaborarea de texte spre imbunatatirea vocabularului
 Elaborarea de exercitii pe diferite teme
 Sporirea orelor in care elevii sa practice scrierea
 Exersarea unor dialoguri si redactarea lor

28.09.2018 Profesor Secareanu Luciana