Sei sulla pagina 1di 2

Siren Sorento

Saint Seiya Seiji Yokoyama

Andante Expresivo

 
Flute  44                 

p            
       
        
6

Fl.

                           
           
3


9

Fl.

mp

      
                             
15

Fl.

                         
          
20

Fl.   

           
Presto Agitato
     
         43   
26

Fl. 3
3
3
mf 3
3

                    
31

             
Fl.
     3

              
        
           
38

Fl.
3

             
          
            
45

Fl.
   3
3
            

53                         
Fl.

Andante Expresivo    
3

              
3

               
 44        
63

Fl. 3

        
         
                             
71


Fl.
3

                 
                
77

Fl.
  
     
accel.

         
            
  
80

Fl.

p

                        

88

 
3
Fl.
     


              
97

Fl.

Rit.