Sei sulla pagina 1di 704

S²¼·½» ¹»²»®¿´

ïò Ô-¹·½¿ ³¿¬»³?¬·½¿ ç
ïòïò Ú±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç
ïòïòïò Ñ°»®¿½·±²»- »²¬®» °®±°±-·½·±²»- ´-¹·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïï
ïòïòîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïè
ïòîò ݱ²-¬®«½½·-² ¼» ¬¿¾´¿- ¼» ª»®¼¿¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îî
ïòîòïò Ñ°»®¿½·±²»- ½±² º-®³«´¿- ´-¹·½¿- § -«- °®±°·»¼¿¼»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îí
ïòîòîò Ì¿«¬±´±¹3¿- § º¿´¿½·¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îè
ïòîòíò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íï
ïòíò Ì®¿²-º±®³¿½·-² ¼» º-®³«´¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íï
ïòíòïò Ú±®³¿- ²±®³¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íì
ïòíòîò ݱ²-»½«»²½·¿- ´-¹·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íë
ïòíòíò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íé
ïòìò Û¨°®»-·±²»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íç
ïòìòïò Ô»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìî
ïòìòîò ײ¬»®°®»¬¿½·-² ¼» º-®³«´¿- »² ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìë
ïòìòíò Ú±®³¿ ²±®³¿´ °®»²»¨¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìé
ïòìòìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëð

îò Ì»±®3¿ ¼» ½±²¶«²¬±- ëî
îòïò ݱ²¶«²¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëî
îòïòïò Ú±®³¿- ¼» »¨°®»-¿® «² ½±²¶«²¬± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëî

îòîòíò Ò±½·-² ¼» °»®¬»²»²½·¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëí


îòîòìò ×¹«¿´¼¿¼ ¼» ½±²¶«²¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëí
îòîòëò ݱ²¶«²¬±- ª¿½3± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëì
îòîòêò ݱ²¶«²¬± «²·¬¿®·± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëì
îòîòéò ݱ²¶«²¬± «²·ª»®-¿´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëì
îòîòèò Í«¾½±²¶«²¬± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëì
îòîòçò ݱ²¶«²¬± ¼» °¿®¬»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëê
îòîòïðò ݱ²¶«²¬± °±¬»²½·¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëê
îòíò Ñ°»®¿½·±²»- ½±² ½±²¶«²¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëê
îòíòïò ˲·-² ¼» ½±²¶«²¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëê
îòíòîò Ю±°·»¼¿¼»- ¼» ´¿ «²·-² ¼» ½±²¶«²¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëé
îòíòíò ײ¬»®-»½½·-² ¼» ½±²¶«²¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëé
îòíòìò Ю±°·»¼¿¼»- ¼» ´¿ ·²¬»®-»½½·-² ½±²¶«²¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëè
îòíòëò Ü·º»®»²½·¿ ¼» ½±²¶«²¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëç

ï
SÒÜ×ÝÛ ÙÛÒÛÎßÔ î

îòíòêò ݱ³°´»³»²¬± ¼» «² ½±²¶«²¬± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êð


îòíòéò Ю±°·»¼¿¼»- ¼»´ ½±³°´»³»²¬± ¼» «² ½±²¶«²¬± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êï
îòíòèò Ü·º»®»²½·¿ -·³7¬®·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êî
îòíòçò Ý¿®¼·²¿´·¼¿¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êí
îòìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êë

íò Ò&³»®±- ®»¿´»- éê
íòïò Ò&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éê
íòîò Ò&³»®±- °®·³±- § ½±³°«»-¬±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éè
íòíò Ò&³»®±- »²¬»®±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éç
íòìò Ò&³»®±- ®¿½·±²¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èï
íòëò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èî
íòêò Ú®¿½½·±²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èí
íòéò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò èé
íòèò Ò&³»®±- ®»¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çï
íòçò ×¹«¿´¼¿¼»- § ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- ²«³7®·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò çì
íòïðò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðï
íòïïò Í3³¾±´± -«³¿¬±®·¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïðì
íòïîò Í3³¾±´± °®±¼«½¬± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïí
íòïíò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïë
íòïìò ײ¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïïé
íòïëò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîî
íòïêò Ú¿½¬±®·¿´ § º-®³«´¿ ¼»´ ¾·²±³·± ¼» Ò»©¬±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïîê
íòïéò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïíì
íòïèò Ю±¹®»-·±²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïíè
íòïçò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïëð

ìò Û¨°®»-·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿- ïëê


ìòïò Û¨°®»-·-² ²«³7®·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïëê
ìòîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïëè
ìòíò ᬻ²½·¿ ½±² »¨°±²»²¬» »²¬»®± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïêï
ìòìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïéð
ìòëò ᬻ²½·¿ ½±² »¨°±²»²¬» ®¿½·±²¿´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïéï
ìòêò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïèî
ìòéò ᬻ²½·¿ ¼» «² ²&³»®± °±-·¬·ª± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïèé
ìòèò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïçï
ìòçò Ó¿¹²·¬«¼»- ¼·®»½¬¿ » ·²ª»®-¿³»²¬» °®±°±®½·±²¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïçë
ìòïðò 鈴²»- § °®±°±®½·±²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïçê
ìòïðòïò Ю±°±®½·±²¿´·¼¿¼ ¼·®»½¬¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïçé
ìòïðòîò Ю±°±®½·±²¿´·¼¿¼ ·²ª»®-¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïçé
ìòïðòíò Ю±°±®½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îðí
ìòïïò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îðí
ìòïîò λ¹´¿ ¼» ¬®»- § °±®½»²¬¿¶»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îðé
ìòïîòïò λ¹´¿ ¼» ¬®»- -·³°´» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îðé
ìòïîòîò λ¹´¿ ¼» ¬®»- ½±³°«»-¬¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îðè
ìòïîòíò б®½»²¬¿¶»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îðç
ìòïíò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îïî
SÒÜ×ÝÛ ÙÛÒÛÎßÔ í

ëò б´·²±³·±- îïë

ëòîò Í«³¿ô ®»-¬¿ § °®±¼«½¬± ¼» °±´·²±³·±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îïé


ëòíò Ю±¼«¬±- ²±¬¿¾´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îïç
ëòìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îîî
ëòëò Ü·ª·-·-² ¼» °±´·²±³·±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îîì
ëòëòïò Ó7¬±¼± ²±®³¿´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îîì

ëòëòíò Ó7¬±¼± ¼» ر®²»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îîê

ëòëòëò Ì»±®»³¿ ¼»´ ®»-¬± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îîç


ëòêò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îíð
ëòéò Ó7¬±¼±- ¼» º¿½¬±®·¦¿½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îíê
ëòéòïò Ú¿½¬±® ½±³&² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îíê
ëòéòîò Ó7¬±¼± ¼» ·¼»²¬·¼¿¼»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îíé
ëòéòíò Ó7¬±¼± ¼»´ ¿-°¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îíé
ëòéòìò Ó7¬±¼± ¼» »ª¿´«¿½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îíè

ëòéòêò Ú¿½¬±®·¦¿½·-² ®»½3°®±½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îìð


ëòèò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îìð
ëòçò Ó?¨·³± ½±³&² ¼·ª·-±® § ³3²·³± ½±³&² ³«´¬·°´± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îìë
ëòçòïò Ü·ª·-·±²»- -«½»-·ª¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îìê
ëòçòîò б® º¿½¬±®·¦¿½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îìç
ëòïðò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îëð
ëòïïò Ú®¿½½·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îëî
ëòïîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îëì

êò Û½«¿½·±²»- § -·-¬»³¿- ¼» »½«¿½·±²»- îëè


êòïò Û½«¿½·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îëè
êòîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îêë
êòíò Í·-¬»³¿- ¼» »½«¿½·±²»- ´·²»¿´»- ¼» ¼±- »½«¿½·±²»- »² ¼±- ·²½-¹²·¬¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò îêç
êòìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îéí
êòëò Í·-¬»³¿- ¼» »½«¿½·±²»- ´·²»¿´»- ¼» ³?- ¼» î ª¿®·¿¾´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îéè
êòêò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îèï
êòéò Ú®¿½½·±²»- °¿®½·¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îèë
êòèò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îçð
êòçò Û½«¿½·±²»- ½«¿¼®?¬·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îçï
êòïðò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îçè
êòïïò Û½«¿½·-² -·³7¬®·½¿ ¼» ¬»®½»® § ½«¿®¬± ¹®¿¼±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íðî
êòïîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íðì
êòïíò Û½«¿½·±²»- ¼» ±®¼»² -«°»®·±® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íðë
êòïìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íðç
êòïëò Í·-¬»³¿- ¼» »½«¿½·±²»- ²± ´·²»¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íïî
êòïêò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íîé

éò Ü»-·¹«¿´¼¿¼»- » ·²»½«¿½·±²»- íëê


éòïò Ü»-·¹«¿´¼¿¼»- ½±² «²¿ ·²½-¹²·¬¿ § ¼» °®·³»® ¹®¿¼± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íëê
éòïòïò Ô¿ ®»½¬¿ ®»¿´ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íëê
éòïòîò Í»¹³»²¬±-ô ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- » ·²¬»®ª¿´±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íëê
éòïòíò Ñ°»®¿½·±²»- »²¬®» ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íëç
SÒÜ×ÝÛ ÙÛÒÛÎßÔ ì

éòïòìò Ê¿´±® ¿¾-±´«¬± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íëç


éòîò Ü»-·¹«¿´¼¿¼»- ¼» °®·³»® ¹®¿¼± ½±² «²¿ ·²½-¹²·¬¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íêî
éòíò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íêé
éòìò Ü»-·¹«¿´¼¿¼ ¼» -»¹«²¼± ¹®¿¼± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íéï
éòëò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íéë
éòêò Ü»-·¹«¿´¼¿¼»- ¼» ±®¼»² -«°»®·±® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íèí
éòéò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íèë

èò Ú«²½·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿- íèç


èòïò Ú«²½·±²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íèç
èòîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìðï
èòíò Ú«²½·-² ·²ª»®-¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìðç
èòìò п®·¼¿¼ ¼» «²¿ º«²½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìïî
èòëò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìïí
èòêò Ó±²±¬±²3¿ ¼» «²¿ º«²½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìïë
èòéò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìîð
èòèò Ñ°»®¿½·±²»- ½±² º«²½·±²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìîè
èòçò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìíï

èòïïò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ììî

çò Ú«²½·±²»- »¨°±²»²½·¿´»- § ´±¹¿®3¬³·½¿- ììì


çòïò Û¨°®»-·±²»- »¨°±²»²½·¿´»- § ´±¹¿®3¬³·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ììì
çòîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìëð
çòíò Û½«¿½·±²»- »¨°±²»²½·¿´»- § ´±¹¿®3¬³·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìëî
çòìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìëì
çòëò Ü»-·¹«¿´¼¿¼»- »¨°±²»²½·¿´»- § ´±¹¿®3¬³·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìëç
çòêò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìêî
çòéò Ú«²½·±²»- »¨°±²»²½·¿´»- § ´±¹¿®3¬³·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìêë
çòèò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìéí

ïðòÚ«²½·±²»- ¸·°»®¾-´·½¿- ìéë


ïðòïò Ú«²½·±²»- ¸·°»®¾-´·½¿- ¼·®»½¬¿- » ·²ª»®-¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìéë
ïðòïòïò Ú«²½·-² -»²± ¸·°»®¾-´·½± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìéè
ïðòïòîò Ú«²½·-² ½±-»²± ¸·°»®¾-´·½± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìéç
ïðòïòíò Ú«²½·-² ¬¿²¹»²¬» ¸·°»®¾-´·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìèð
ïðòïòìò Ú«²½·-² ½±¬¿²¹»²¬» ¸·°»®¾-´·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìèî
ïðòïòëò Ú«²½·-² -»½¿²¬» ¸·°»®¾-´·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìèí
ïðòïòêò Ú«²½·-² ½±-»½¿²¬» ¸·°»®¾-´·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìèí
ïðòîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìèì

ïïòÚ«²½·±²»- ¬®·¹±²±³7¬®·½¿- ìèé


ïïòïò ß²¹«´±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìèé
ïïòïòïò Ó»¼·½·-² ¼»´ ?²¹«´± »² ¹®¿¼±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìèè
ïïòïòîò Ó»¼·¼¿ ®¿¼·¿´ ¼»´ ?²¹«´± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìèè
ïïòîò Ý3®½«´± «²·¬¿®·± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìçð
ïïòíò Ú«²½·±²»- ¬®·¹±²±³7¬®·½¿- ¼» «² ?²¹«´± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìçí
ïïòìò ×¼»²¬·¼¿¼»- ¬®·¹±²±³7¬®·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëðè
ïïòëò Ú-®³«´¿- ¼» ¿¼·½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëïë
ïïòêò Ú-®³«´¿- ¼» ¿®½±- ¼±¾´»- § ³·¬¿¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëíð
SÒÜ×ÝÛ ÙÛÒÛÎßÔ ë

ïïòéò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëìð


ïïòèò Û½«¿½·±²»- ¬®·¹±²±³7¬®·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëìç
ïïòçò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëëë
ïïòïðòÜ»-·¹«¿´¼¿¼»- ¬®·¹±²±³7¬®·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëêð
ïïòïïòÌ¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëêî
ïïòïîòÚ«²½·±²»- ¬®·¹±²±³7¬®·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëêí
ïïòïîòïòÚ«²½·-² -»²± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëêì
ïïòïîòîòÚ«²½·-² ݱ-»²± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëéï
ïïòïîòíòÚ«²½·-² Ì¿²¹»²¬» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëéì
ïïòïîòìòÚ«²½·-² ݱ¬¿²¹»²¬» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëéê
ïïòïíòÌ¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëéè
ïïòïìòÛ¨°®»-·±²»- ¬®·¹±²±³»¬®·½¿- ·²ª»®-¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëèï
ïïòïëòÌ¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëèé
ïïòïêòÛ½«¿½·±²»- ¬®·¹±²±³7¬®·½¿- ·²ª»®-¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëèç
ïïòïéòÌ¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëçð
ïïòïèòÚ«²½·±²»- ¬®·¹±²±³7¬®·½¿- ·²ª»®-¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëçî
ïïòïèòïòÚ«²½·-² ¿®½± -»²± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëçí
ïïòïèòîòÚ«²½·-² ¿®½± ½±-»²± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëçê
ïïòïèòíòÚ«²½·-² ¿®½± ¬¿²¹»²¬» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëçé
ïïòïèòìòÚ«²½·-² ¿®½± ½±¬¿²¹»²¬» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëçç
ïïòïçòÌ¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êðð

ïîòÝ«®ª¿- ¼¿¼¿- ·³°´3½·¬¿³»²¬» êðí

ïîòîò Ý«®ª¿- ·³°´3½·¬¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êðì


ïîòíò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êðê

ïíòÝ«®ª¿- ¼¿¼¿- °¿®¿³7¬®·½¿³»²¬» êðé


ïíòïò Û½«¿½·±²»- °¿®¿³»¬®·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êðé
ïíòîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êðè
ïíòíò Ý«®ª¿- °¿®¿³7¬®·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êðç
ïíòìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êïî

ïìòÝ«®ª¿- ¼¿¼¿- »² ½±±®¼»²¿¼¿- °±´¿®»- êïì


ïìòïò Ì®¿²-º±®³¿½·±²»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êïì
ïìòîò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êïê

ïìòìò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êîï


ïìòëò ײ¬»®-»½½·-² ¼» ½«®ª¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êîí
ïìòêò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êîì

ïëòÒ&³»®±- ½±³°´»¶±- êîë

ïëòîò Ñ°»®¿½·±²»- ½±² ´±- ²&³»®±- ½±³°´»¶±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êíè


ïëòíò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êìé
ïëòìò ᬻ²½·¿ ¼» «² ²&³»®± ½±³°´»¶± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êêð
ïëòìòïò ᬻ²½·¿ ¼» ´¿ «²·¼¿¼ ·³¿¹·²¿®·¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êêð
ïëòìòîò ᬻ²½·¿½·-² ¼» «² ²&³»®± ½±³°´»¶± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êêï
ïëòìòíò Û¨¬®¿½½·-² ¼» ´¿ ®¿3¦ ½«¿¼®¿¼¿ ¼» «² ²&³»®± ½±³°´»¶± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êêî
ïëòëò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êêì
SÒÜ×ÝÛ ÙÛÒÛÎßÔ ê

ïëòêò Ú±®³¿ ¬®·¹±²±³7¬®·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êéé


ïëòêòïò Ú±®³¿ ¬®·¹±²±³7¬®·½¿ ¼» «² ²&³»®± ½±³°´»¶± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êéé
ïëòêòîò Ю±¼«½¬± ¼» ²&³»®±- ½±³°´»¶±- ¼¿¼±- »² º±®³¿ ¬®·¹±²±³7¬®·½¿ ò ò ò ò ò ò ò êèì
ïëòêòíò Ü·ª·-·-² ¼» ²&³»®±- ½±³°´»¶±- ¼¿¼±- »² º±®³¿ ¬®·¹±²±³7¬®·½¿ ò ò ò ò ò ò ò êèë
ïëòêòìò ᬻ²½·¿½·-² ¼» «² ²&³»®± ½±³°´»¶± ¼¿¼± »² º±®³¿ ¬®·¹±²±³7¬®·½¿ ò ò ò ò ò êèê
ïëòêòëò ο¼·½¿½·-² ¼» ²&³»®±- ½±³°´»¶±- ¼¿¼±- »² º±®³¿ ¬®·¹±²±³7¬®·½¿ ò ò ò ò ò ò êèè
ïëòêòêò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò êçë
ïëòéò Ú±®³¿ »¨°±²»²½·¿´ ¼» «² ²&³»®± ½±³°´»¶± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éðï
ïëòèò Ì¿®»¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò éðë
Ý¿°3¬«´± ï

Ô-¹·½¿ ³¿¬»³?¬·½¿

ïòïò Ú±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»-


Ô¿ ´-¹·½¿ ³¿¬»³?¬·½¿ -» ±½«°¿ ¼»´ ¿²?´·-·- ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- § ¼»³±-¬®¿½·±²»- ¼»´ ®¿¦±²ó
¿³·»²¬± ´-¹·½±ô °®±°±®½·±²¿ ·¼»¿- ½´¿®¿- § °®»½·-¿- -±¾®» ´¿ ²¿¬«®¿´»¦¿ ¼» ´¿ ½±²½´«-·-² ¼»¼«½¬·ª¿ô
¼»-¿®®±´´¿ »´ °»²-¿³·»²¬± º«²½·±²¿´ § ¸¿½» «²¿ ½±²¬®·¾«½·-² »-»²½·¿´ ¿´ ¼»-¿®®±´´± ¼»´ °»²-¿³·»²¬±

´-¹·½¿- § ´¿- ¬¿®»¿- º±®³¿´»-ô »² »´ ®»½±²±½·³·»²¬± ¼» ´¿- -»³»¶¿²¦¿- ¼» ´±- ¼·º»®»²¬»- º»²-³»²±-
´-¹·½±-ô »² ´¿ ¿°´·½¿½·-² ¼» ´¿- ´»§»- § ®»¹´¿- ´-¹·½¿- § »² ´¿ °®»¬»²-·-² ¼» ½´¿®·¼¿¼ô -»²½·´´»¦ §
»½±²±³3¿ »² ´¿ »¨°®»-·-² ´·²¹$3-¬·½¿ò

˲¿ ¼» ´¿- °®±°·»¼¿¼»- ¼» ´¿ º±®³¿ ¼» »¨°®»-·-² ³¿¬»³?¬·½¿ô »- ´¿ ¼» ®»°®»-»²¬¿® ´±- ±¾¶»¬±-ô


´¿- ·³?¹»²»- ³»²¬¿´»-ô ´±- ª3²½«´±- § ´¿- ®»´¿½·±²»- ³»¼·¿²¬» -3³¾±´±- ø-·¹²±-÷ô § ½±³¾·²¿®´±- »²¬®»
-3ò

Û- ¼»½·®å «²¿ ½±²-¬¿²¬» ¬·»²»ô »² ¬±¼± »´ ¼»-¿®®±´´± ¼» «²¿ ·²ª»-¬·¹¿½·-² ± »² ´¿ -±´«½·-² ¼» «²¿

˲¿ ª¿®·¿¾´» »- «² -·¹²± ¯«» ®»°®»-»²¬¿ ½«¿´¯«·»® »´»³»²¬± ¼» «² ¼±³·²·± ¾?-·½± °®»ª·¿³»²¬»
»-¬¿¾´»½·¼±ò

Û-¬± ¯«·»®» ¼»½·® ¯«» «²¿ ª¿®·¿¾´» -» °«»¼» -«-¬·¬«·® °±® »´ -·¹²± ¼» ½«¿´¯«·»® »´»³»²¬± ¼»´
¼±³·²·± ¾?-·½±ò Û²¬±²½»- -» ¸¿¾´¿ ¼» ´¿ -«-¬·¬«½·-² ¼» ´¿ ª¿®·¿¾´»ô ± ¼» ´¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¼» ´¿
ª¿®·¿¾´»ò

б® ¬7®³·²± »²¬»²¼»³±- ´¿- ½±²-¬¿²¬»-ô ´¿- ª¿®·¿¾´»- § -«- ½±³¾·²¿½·±²»- ³»¼·¿²¬» ´±- -·¹²±- ¼»
±°»®¿½·-² § ´±- -·¹²±- ¬7½²·½±-ò

Ô±- ¬7®³·²±- -±²ô °±® ¬¿²¬±ô ´¿- ¼»²±³·²¿½·±²»- ¼» ´±- ±¾¶»¬±- ³¿¬»³?¬·½±- ± ´¿- ½±³¾·²¿ó
½·±²»- ¼» -·¹²±- ¼±²¼» -» °®»-»²¬¿² ª¿®·¿¾´»-ô ½±²-¬¿²¬»- § -·¹²±- ¼» ±°»®¿½·±²»-ô § ¯«» ³»¼·¿²¬»
´¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- -» ±³·¬»² »² ´¿- ¼»-·¹²¿½·±²»- ¼» ´±- ±¾¶»¬±- ³¿¬»³?¬·½±-ò Û´ ±¾ó

ç
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïð

¼»-°«7- ¼» ´¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»-ô -» ½±²±½» ½±³± ª¿´±® ¼»´ ¬7®³·²±ò

Ô¿- °®±°±-·½·±²»- -±² »-¬®«½¬«®¿- ´·²¹$3-¬·½¿- ½«§± ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ »-ô ± ª»®¼¿¼»®± ± º¿´-±ò Ô¿
´-¹·½¿ ½´?-·½¿ô ¿ ¬®¿ª7- ¼» -«- ¿¨·±³¿- § °®·²½·°·±-ô ¸¿ ¸»½¸± ¿´¹«²¿- ½±²-·¼»®¿½·±²»- -±¾®» »´ ½±²ó
¬»²·¼± ¼» ª»®¼¿¼ ¼» «²¿ °®±°±-·½·-²ò Û´ °®·²½·°·± ¼» ´¿ ¾·ª¿´»²½·¿ »¨°®»-¿æ ̱¼¿ °®±°±-·½·-² ± »-
º¿´-¿ ± »- ª»®¼¿¼»®¿ò

Ü» »-¬» °®·²½·°·± -» °«»¼»² ¼»¼«½·® ¼±- ¬»±®»³¿-ò


ïò Û´ ¬»±®»³¿ ¼» ´¿ ¬»®½»®¿ °±-·¾·´·¼¿¼ »¨½´«·¼¿ô »¨°®»-¿æ
̱¼¿ °®±°±-·½·-² »- º¿´-¿ ± ª»®¼¿¼»®¿ò
îò Û´ ¬»±®»³¿ ¼» ´¿ ½±²¬®¿¼·½½·-² »¨½´«·¼¿ô »¨°®»-¿æ
Ò·²¹«²¿ °®±°±-·½·-² »- º¿´-¿ § ª»®¼¿¼»®¿ ¿´ ³·-³± ¬·»³°±ò

Û² ´¿- ±¾-»®ª¿½·±²»- °±-¬»®·±®»- ª»®»³±- ¯«» ´±- ¼±- ¬»±®»³¿-ô ½±²-·¼»®¿¼±- »² ½±²¶«²¬±ô »¨ó
°®»-¿² »¨¿½¬¿³»²¬» ´± ³·-³± ¯«» »´ °®·²½·°·± ¼» ´¿ ¾·ª¿´»²½·¿ò б® ½±²-·¹«·»²¬»ô -» °«»¼» °®±½»¼»®
¿ ´¿ ·²ª»®-¿å »- ¼»½·® ¼»¼«½·® »´ ¬»±®»³¿ ¼» ´¿ ¾·ª¿´»²½·¿ ¿ °¿®¬·® ¼»´ °®·²½·°·± ¼» ´¿ ¬»®½»®¿ °±-·¾·´ó
·¼¿¼ »¨½´«·¼¿ § ¼»´ °®·²½·°·± ¼» ´¿ ½±²¬®¿¼·½½·-² »¨½´«·¼¿ò

ß ½¿¼¿ °®±°±-·½·-² -» ´» ¸¿½» ½±®®»-°±²¼»® «² ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ô ± º¿´-± Ú ± ª»®¼¿¼»®± Êò Û- °±®


»-¬¿ ®¿¦-² ¯«» ¬¿³¾·7² -» ¸¿¾´¿ ¼» «²¿ ´-¹·½¿ ¾·ª¿´»²¬»ò Ô¿ ¿-·¹²¿½·-² ¼» ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ Ú ±
Ê ¼» «²¿ °®±°±-·½·-²ô ²± »- ¬¿² -»²½·´´± ¼» ¼»¬»®³·²¿®ò ß«²¯«» »² »´ °®·²½·°·± ¼» ´¿ ¾·ª¿´»²½·¿ -»
»¨°®»-¿ ½´¿®¿³»²¬» ¯«» «²¿ °®±°±-·½·-² »- º¿´-¿ ± ª»®¼¿¼»®¿ô ²± -» °«»¼» ¼»½·® ·²³»¼·¿¬¿³»²¬» -·
½¿¼¿ °®±°±-·½·-² »- º¿´-¿ ± ª»®¼¿¼»®¿ò Û² ³¿¬»³?¬·½¿- »¨·-¬»² ¿½¬«¿´³»²¬» ³«½¸¿- °®±°±-·½·±²»-
¯«» ¸¿-¬¿ »´ ³±³»²¬± ²± ¸¿² °±¼·¼± -»® ¼»³±-¬®¿¼¿-ô ½±²½»¾·¼¿ô ´¿ ¼»³±-¬®¿½·-²ô ½±³± «²¿
¿-»ª»®¿½·-² ¼» ´¿ ª»®¼¿¼ô ¿ ½±²¬·²«¿½·-² -» ¼¿² ¼±- »¶»³°´±- ¼» »-¬» ¬·°± ¼» °®±°±-·½·±²»-ò

Û¶»³°´± ïòï

²± -» ¸¿ °±¼·¼± ¼»³±-¬®¿® -· »- «²¿ °®±°±-·½·-² º¿´-¿ ± ª»®¼¿¼»®¿ò øÍ«°±-·½·-² ¼» Ù±´¼¾¿½¸÷ò

˲¿ »-¬®«½¬«®¿ ´·²¹$3-¬·½¿ ¯«» ½±²¬·»²» °±® ´± ³»²±- «²¿ ª¿®·¿¾´» ´·¾®»ô -» ½±²ª·»®¬» »² «²¿ °®±°±-·ó
½·-²ô ½«¿²¼± -» -«-¬·¬«§»² ¬±¼¿- ´¿- ª¿®·¿¾´»- °±® -3³¾±´±-ô ¯«» ¼»²±¬¿² ±¾¶»¬±- ¼»´ ¼±³·²·± ¾?-·½±ô
®»½·¾» »´ ²±³¾®» ¼» º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ò

Û¶»³°´± ïòî è õ ¨ äïî ½±² î ²± ®»°®»-»²¬¿ »ª·¼»²¬»³»²¬» ²·²¹«²¿ °®±°±-·½·-²ò Û-¬¿


-«½»-·-² ¼» -·¹²±- ²± »- ²· º¿´-¿ ²· ª»®¼¿¼»®¿ò Ó»¼·¿²¬» ´¿- -«-¬·¬«½·±²»- ¼» ´¿ ª¿®·¿¾´» ¨ °±¼»³±-
º±®³¿® °®±°±-·½·±²»- º¿´-¿- § ª»®¼¿¼»®¿-ò ß-3ô ½±² ´¿- -«-¬·¬«½·±²»- ðô ïô îô í ±¾¬»²»³±- -·»³ó
°®» °®±°±-·½·±²»- ª»®¼¿¼»®¿-ô § ½«¿´¯«·»® ±¬®¿ -«-¬·¬«½·-² ¼¿®? ´«¹¿® ¿ °®±°±-·½·±²»- º¿´-¿-ò Û²
»-¬» ½¿-±ô »²½±²¬®¿³±- «²¿ »¨°®»-·-² ´·²¹$3-¬·½¿ »-°»½·¿´ ¯«» ²± »- «²¿ °®±°±-·½·-²ô °»®± ¯«»ô -·²
»³¾¿®¹±ô -» ½±²ª·»®¬» »² «²¿ °®±°±-·½·-² ³»¼·¿²¬» ´¿ -«-¬·¬«½·-² ¼» ´¿ ª¿®·¿¾´»ò

ß ´¿- »¨°®»-·±²»- ³¿¬»³?¬·½¿- ¼» »-¬» ¬·°± -» ´¿- ¼»²±³·²¿ º±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»-ò Ô¿- ª¿®·¿¾´»-
»² ¬¿´»- »¨°®»-·±²»- -» ¼»²±³·²¿² ª¿®·¿¾´»- ´·¾®»-ò Ô¿- º±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»- -«®¹»² ½«¿²¼± »²¬®»
´±- ¬7®³·²±- ¯«» ½±²¬·»²»² ª¿®·¿¾´»- -» ½±´±½¿ «² ¼»¬»®³·²¿¼± -·¹²± ¼» ®»´¿½·-²ò Ü» º±®³¿ ¿²?´±¹¿
¿´ ½±²ª»²·± »-¬¿¾´»½·¼± °¿®¿ ´¿ ²±¬¿½·-² ¼» ¬7®³·²±-ô ¼»²±¬¿³±- «²¿ º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ ½±²
Ðø ï î ÷ò ̱¼±- ´±- »´»³»²¬±- ½«§±- -3³¾±´±- ½±²ª·»®¬»² «²¿ º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ »² «²¿
°®±°±-·½·-²ô ½±²-¬·¬«§»² »´ ½±²¶«²¬± -±´«½·-² ¼» »-¬¿ º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ò Û´ ½±²¶«²¬± -±´«½·-²
½±³°®»²¼» -±´¿³»²¬» ¿¯«»´´±- »´»³»²¬±- ¼»´ ¼±³·²·± ¾?-·½± ½«§±- -3³¾±´±- ½±²ª·»®¬»² «²¿ º±®³¿

º±®³¿ -·¹«·»²¬»æ ¿¯«»´´¿- º±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»- ¯«» ³»¼·¿²¬» «²¿ -«-¬·¬«½·-² °±® ´± ³»²±-ô -»
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïï

°«»¼»² ¬®¿²-º±®³¿® »² «²¿ °®±°±-·½·-² ª»®¼¿¼»®¿ô -» ¼»²±³·²¿² ·²¬»®°®»¬¿¾´»-ò ̱¼¿- ´¿- ¼»³?-
-» ¼»²±³·²¿² ²± ·²¬»®°®»¬¿¾´»-ò Û²¬®» ´¿- ·²¬»®°®»¬¿¾´»- -» ¼»-¬¿½¿² ´¿- º±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»- ¼»
ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ô ¯«» -±² ¿¯«»´´¿- ¯«» ¿´ ¸¿½»® ½«¿´¯«·»® -«-¬·¬«½·-² °±® ´±- »´»³»²¬±- ¼»´ ¼±³·²·±
¾?-·½± -» ½±²ª·»®¬»² »² «²¿ °®±°±-·½·-² ª»®¼¿¼»®¿ò

Û¶»³°´± ïòí ø õ ÷î ã î õ î õ î è î ò Û² ¬±¼¿ -«-¬·¬«½·-² ¼» ¨ » § °±® »´»³»²¬±-


¼»´ ¼±³·²·± ¾?-·½± -» ±¾¬·»²» «²¿ °®±°±-·½·-² ª»®¼¿¼»®¿ò Û-¬» »¶»³°´± »-ô °±® ¬¿²¬±ô «²¿ º±®³¿
°®±°±-·½·±²¿´ ¼» ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ »² »´ ½±²¶«²¬± ¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»-ò Û´ ½±²¶«²¬± -±´«½·-² »- »´
½±²¶«²¬± ¼» ¬±¼±- ´±- °¿®»- ø¨ô §÷ ¼±²¼» ¨ » § -±² »´»³»²¬±- ¼» «² ¼±³·²·± ¾?-·½±å ´«»¹±ô »² »-¬»
½¿-± ½±·²½·¼» ½±² »´ ½±²¶«²¬± ¾¿-» ¼» -±´«½·-²ò Û-¬» »¶»³°´± ¬®¿¬¿ »²¬±²½»- ¼» «²¿ ·¼»²¬·¼¿¼ò

Û¶»³°´± ïòì Í»¿ ø õ ÷î ã î


õ î
è î ò
ø õ ÷î î
õ î
Ê¿´±® ¼» ª»®¼¿¼
ð ð Ê
ç ç Ê
íê íê Ê
ç ë Ú
íêï ïçí Ú
Ô¿ °®»-»²¬» ¬¿¾´¿ ³«»-¬®¿ ¯«» ¿ °¿®¬·® ¼» »-¬¿ º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ -» °«»¼»² ±¾¬»²»® °®±°±-·ó
½·±²»- º¿´-¿- § ª»®¼¿¼»®¿-ò Û´ ½±²¶«²¬± -±´«½·-² »-ô «² -«¾½±²¶«²¬± °®±°·± ¼»´ ½±²¶«²¬± ¾¿-» ¼»
-±´«½·-²ò Û´ ½±²¶«²¬± -±´«½·-² ½±²-¬¿ô ¼» ´±- °¿®»- ±®¼»²¿¼±- ¼» »´»³»²¬±- ¼»´ ¼±³·²·± ¾?-·½±ò
Û-¬» »¶»³°´± ¬®¿¬¿ »²¬±²½»- ¼» «²¿ ²»«¬®¿´·¼¿¼ò
î
Û¶»³°´± ïòë ë õ ïð ã ð î ò Û² »´ ¼±³·²·± ¾?-·½± ²± ¸¿§ »´»³»²¬±- ¯«» -¿¬·-º¿¹¿²
»-¬¿ º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ô »- ¼»½·®ô ¬±¼¿ -«-¬·¬«½·-² ´¿ ½±²ª·»®¬» »² «²¿ °®±°±-·½·-² º¿´-¿ò Û-¬»
»¶»³°´± ¬®¿¬¿ °±® ½±²-·¹«·»²¬» ¼» «²¿ ½±²¬®¿¼·½½·-²ò

ïòïòïò Ñ°»®¿½·±²»- »²¬®» °®±°±-·½·±²»- ´-¹·½¿-


Û² »-¬¿ -»½½·-² ¬®¿¬¿®»³±- »¨½´«-·ª¿³»²¬» ´¿- °®±°±-·½·±²»- § ´¿- º±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»-ò
Ю·³»®¿³»²¬»ô ·²¬®±¼«½·®»³±- ¿´¹«²¿- ½±³¾·²¿½·±²»- ¼» °®±°±-·½·±²»-ô ³»¼·¿²¬» ´¿- ½«¿´»- ¿ -« ª»¦

½·±²¿´»- § ³?- ¬¿®¼» ´¿- º«²½·±²»- ª»®·¬¿¬·ª¿-ò Û² ¬±¼¿- ´¿- ±°»®¿½·±²»- ½±² °®±°±-·½·±²»- -»/¿´¿®»ó
³±- »´ °®±½»-± ¼» ¿¾-¬®¿½½·-² ½·®½«²-¬¿²½·¿ ó °®±°±-·½·±²»- ó ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ò

°»®± ²± ¿³¾¿- ¿´ ³·-³± ¬·»³°±ò

ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ò ß-3 ½«¿²¼± «²¿ °®±°±-·½·-² -» ½±²-·¼»®» ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ ¼·®»³±- ¯«» ¼·½¸¿
°®±°±-·½·-² ¬·»²» ª¿´±® ¼» ½»®¬»¦¿ ª»®¼¿¼»®± ± º¿´-±ò

Û¶»³°´± ïòê Ô¿- -·¹«·»²¬»- º®¿-»- -±² °®±°±-·½·±²»-æ


ó Ô¿ ¬·»®®¿ »- °´¿²¿ò
ó ëìé »- «² ²&³»®± °®·³±ò
ó Ô±- ²&³»®±- ·®®¿½·±²¿´»- -±² ½±³°´»¶±-ò
ó Ô±- ²&³»®±- ½±³°´»¶±- -±² «² -«¾½±²¶«²¬± ¼» ´±- ®»¿´»-ò
ó Ô¿ Û-½«»´¿ б´·¬7½²·½¿ ¼»´ Û¶»®½·¬± »- «² ·²-¬·¬«¬± ¼» »¼«½¿½·-² -«°»®·±®ò
ó Ò± »- ª»®¼¿¼»®± ¯«» í -»¿ «² »²¬»®± °¿® ± é «² °®·³±ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïî

ó î ã î °¿®¿ ¿´¹«²¿ î ò
ó îèçíðï õ ï »- «² ²&³»®± °®·³±ò
ó Í· «² ?®¾±´ ¬·»²» ² ª7®¬·½»-ô »²¬±²½»- ¬·»²» »¨¿½¬¿³»²¬» ² ó ï ¿®·-¬¿-ò

ó ̱¼± »²¬»®± °¿® ³¿§±® ¯«» ì »- ´¿ -«³¿ ¼» ¼±- ²&³»®±- °®·³±-ò


ó Ô¿- ³¿¬»³?¬·½¿- -±² ¼·ª»®¬·¼¿-ò
ó Ô±- ?®¾±´»- -±² ³?- ·²¬»®»-¿²¬»- ¯«» ´¿- ³¿¬®·½»-ò

Û¶»³°´± ïòé Ô¿- -·¹«·»²¬»- º®¿-»- ²± -±² °®±°±-·½·±²»-æ


ó bб®¯«7 »- ·³°±®¬¿²¬» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´á
ó íîíéèç »¨¬ îðë
ó bб®¯«7 »- ·³°±®¬¿²¬» ´¿ ·²¼«½½·-²á
ó ¨ ó § ã § ó ¨ò

Û- ·³°±®¬¿²¬» ¸¿½»® ²±¬¿® ¯«» »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» «²¿ °®±°±-·½·-² ²± »- ¬®¿¾¿¶± ²· °¿®¬»
¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¿¯«3 ¬®¿¬¿¼¿ô °±® ¬¿´ ®¿¦-² ¼·½¸±- ª¿´±®»- ´±- -«°±²¼®»³±- §¿ ¿-·¹²¿¼±-ò ̱¼¿- ´¿-
°®±°±-·½·±²»- ½±²-¬·¬«§»² «²¿ ½´¿-» ¯«»ô ¿ -« ª»¦ô -» ¼»-½±³°±²» »² ¼±- -«¾½´¿-»-ô »² ´¿ ½´¿-» ¼»
´¿- °®±°±-·½·±²»- ª»®¼¿¼»®¿- Ê § »² ´¿ ½´¿-» ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- º¿´-¿- Úò

Ô¿ ª»®¼¿¼ ± º¿´-»¼¿¼ ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- ²± °«»¼» -»® ¼»³±-¬®¿¼¿ ·²³»¼·¿¬¿³»²¬» »² ¬±¼±-


´±- ½¿-±-ô °»®±ô °¿®¿ ¬±¼¿ °®±°±-·½·-²ô ·²¼»°»²¼·»²¬»³»²¬» ¼» ¯«» ¿&² ²± ¸¿§¿ -·¼± ½±³°®±¾¿¼¿ ²·
®»º«¬¿¼¿ô -±´± ½¿¾» «²¿ ¼» ´¿- ¼±- °±-·¾·´·¼¿¼»-ô »- ª»®¼¿¼»®¿ Ê ± »- º¿´-¿ Úò Û´ °®±½»-± ¼» ²»¹¿½·-²
´± ¼»²±³·²¿³±- ±°»®¿½·-² ´-¹·½¿ ¼» «² ´«¹¿®ò Ô±- »²´¿½»- ¼» ¼±- °®±°±-·½·±²»-ô ½±³± ®»-«´¬¿¼± ¼»
´±- ½«¿´»- -» ±¾¬·»²» «²¿ °®±°±-·½·-² &²·½¿ -» ¼»²±³·²¿² ±°»®¿½·±²»- ´-¹·½¿- ¼» ¼±- ´«¹¿®»-ò

Ý«¿²¼± ¿ ½¿¼¿ ²ó«°´± ¼» °®±°±-·½·±²»- -» ´» ¸¿½» ½±®®»-°±²¼»® «²3ª±½¿³»²¬» «²¿ °®±°±-·½·-²ô »-¬¿
½±®®»-°±²¼»²½·¿ -» ¼»²±³·²¿ º«²½·-² °®±°±-·½·±²¿´ ¼» ²ó´«¹¿®»-ò

Í» »²¬·»²¼» °±® ²ó«°´±ô «² ½±²¶«²¬± ¼» ² »´»³»²¬±- ¼»°»²¼·»²¬»- ¼»´ ±®¼»²ô »² »-¬» ½¿-± °®±°±-·ó
½·±²»-ò Ü» ¬±¼¿- ´¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»-ô ´¿- ´´¿³¿¼¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- ½´?-·½¿- ¬·»²»²
«²¿ ¹®¿² ·³°±®¬¿²½·¿ °±® ´¿- ®¿¦±²»- -·¹«·»²¬»-æ
¿÷ °±®¯«» ´¿- ®»-¬¿²¬»- º«²½·±²»- -» °«»¼»² ®»°®»-»²¬¿® »² ¬7®³·²±- ¼» »-¬¿-ò
¾÷ °±®¯«» »² ´¿ ´-¹·½¿ º±®³¿´ ¬®¿¼·½·±²¿´ -» ¸¿² ¬®¿¬¿¼± »-°»½·¿´³»²¬» ´¿- ½·²½± -·¹«·»²¬»- º«²ó
½·±²»-æ
Ò±³¾®» ß®¹«³»²¬± Ú«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- Ò&³»®± ¼» ´«¹¿®»-
Ò»¹¿½·-² Ð Ò± Р˲±
ݱ²¶«²½·-² Ðô Ï Ð§Ï Ü±-
Ü·-§«²½·-² Ðô Ï Ð±Ï Ü±-
׳°´·½¿½·-² Í· Ðô »²¬±²½»- Ï Ü±-
Û¯«·ª¿´»²½·¿ Ðô Ï Ð »¨¿½¬¿³»²¬» ½«¿²¼± Ï Ü±-
Û² »-¬¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿ °®±°±-·½·-² ®»-«´¬¿²¬» ¼»°»²¼» -±ó
´¿³»²¬» ¼» ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´±- ¿®¹«³»²¬±- ½±®®»-°±²¼·»²¬»-ô § ²± ¼» -« ½±²¬»²·¼±ô § -»
¼»²±³·²¿² º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- »¨¬»²-·±²¿´»-ò ß¼»³?- ¼» ´¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- ½´?-·ó
½¿- »¨·-¬»² ±¬®¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- ¯«» -±² »¨¬»²-·±²¿´»-ò

Û² »´ ¬®¿²-½«®-± ¼» ´¿- ±¾-»®ª¿½·±²»- ¸»³±- ¸»½¸± ¿¾-¬®¿½½·-² ¼»´ ½±²¬»²·¼± ½±²½®»¬± ¼» ´¿-
°®±°±-·½·±²»- ± ¼» ´±- »²´¿½»- ¼» °®±°±-·½·±²»- §ô ¿´½¿²¦¿¼± ´¿- »¬¿°¿- ¼» ¿¾-¬®¿½½·-² ¼» ´¿- º«²ó
½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»-ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïí

®»¿´·¦¿³±- »´ °¿-± ¼» ¬®¿²-·½·-² ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- ¿ ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ô »²¬±²½»- ±¾¬»²»³±-
´¿- º«²½·±²»- ª»®·¬¿¬·ª¿- ½±®®»-°±²¼·»²¬»- ¿ ´¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»-ò

Ý«¿²¼± ¿ ½¿¼¿ ²ó«°´± ¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ -» ´» ¸¿½» ½±®®»-°±²¼»® «²3ª±½¿³»²¬» «² ª¿´±® ¼»


ª»®¼¿¼ô »²¬±²½»- »-¬¿ ½±®®»-°±²¼»²½·¿ ®»½·¾» »´ ²±³¾®» ¼» º«²½·-² ª»®·¬¿¬·ª¿ ¼» ² ´«¹¿®»-ò

Ô¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- § ´¿- º«²½·±²»- ª»®·¬¿¬·ª¿- °»®¬»²»½»² ¿ ¼·º»®»²¬»- ²·ª»´»- ¼» ¿¾ó
-¬®¿½½·-²ò б® »-¬» ³±¬·ª± »- ½±²ª»²·»²¬» ·²¬®±¼«½·® ±¬®±- -3³¾±´±- °¿®¿ ´¿- º«²½·±²»- ª»®·¬¿¬·ª¿-ò

½«²-¬¿²½·¿ ¯«» ¿ »´´¿ ½±®®»-°±²¼»ò Ý«¿²¼± ²»¹¿³±- «²¿ °®±°±-·½·-² Ðô »²¬±²½»- ±¾¬»²»³±- ±¬®¿
°®±°±-·½·-² æÐô »- ¼»½·®ô ´¿ ²»¹¿½·-² ¼» Ðò ß ¬®¿ª7- ¼» »-¬¿ ±°»®¿½·-² ±¾¬»²»³±- «²¿ °®±°±-·½·-²
½«§± ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ »- ½±²¬®¿®·± ¿´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» Ðò

²»¹¿½·-² ± ³»¼·¿²¬» ¿¼ª»®¾·±- ¼» ²»¹¿½·-²ò б® »¶»³°´±ô -» ¼·½» »² ´«¹¿® ¼» ²± ®»¹«´¿®ô ·®®»¹«´¿®ô
§ »² ´«¹¿® ¼» ²± «²ô -·³°´»³»²¬» ²·²¹&²ô »¬½ò ß´ º±®³«´¿® ½·»®¬¿- ²»¹¿½·±²»- °«»¼»² -«®¹·® ½±²
³«½¸¿ º¿½·´·¼¿¼ ¿´¹«²¿- ½±²º«-·±²»-ô ½«¿²¼± -·³°´»³»²¬» -» »¨°®»-¿ ´¿ ²»¹¿½·-² ³»¼·¿²¬» ¿²¬-²ó
·³±- ± ½±²¬®¿®·±-ò

б® »¶»³°´±ô ²»¹®± § ¾´¿²½±ô °»¯«»/± § ¹®¿²¼»ô °±-·¬·ª± § ²»¹¿¬·ª±ô ±®¼»² § ½¿±- -±²ô »² ½·»®¬±

²»¹¿½·-² ½±³± «²¿ º«²½·-² ª»®·¬¿¬·ª¿ô ¿«²¯«» ´¿ ¼»²±³·²¿½·-² ¼» ²»¹¿½·-² -» «¬·´·¦¿ ¬¿³¾·7² °¿®¿
´¿ º«²½·-² °®±°±-·½·±²¿´ æÐ § °¿®¿ ´¿ ±°»®¿½·-² ²»¹¿½·-²ò

-·¹«·»²¬»æ
Ð æÐ
Ê Ú
Ú Ê

Ô¿ ²»¹¿½·-² ½±®®»-°±²¼» ¿ ´¿ º«²½·-² °®±°±-·½·±²¿´ ¼» «² ´«¹¿® æ æÐ »- ª»®ó


¼¿¼»®¿ ½«¿²¼± ´¿ °®±°±-·½·-² Ð »- º¿´-¿ô § æÐ »- º¿´-¿ ½«¿²¼± ´¿ °®±°±-·½·-² Ð »- ª»®¼¿¼»®¿ò
Ó»¼·¿²¬» ´¿ ²»¹¿½·-² ¼» «²¿ °®±°±-·½·-² Ð -» ±¾¬·»²» «²¿ ²«»ª¿ °®±°±-·½·-² æÐ ½«§± ª¿´±® ¼»
ª»®¼¿¼ »- ±°«»-¬± ¿´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» Ðò

Û¶»³°´± ïòè Í»¿ Ð


Ô¿ ²»¹¿½·-² ¼» Ð »- ´¿ °®±°±-·½·-²æ
æÐ

Ü¿¼¿- ´¿- °®±°±-·½·±²»- Ðô Ï ½±²-·¼»®»³±- ´¿ ½±²-¬®«½½·-² ¼» °®±°±-·½·±²»- ¼» ´¿ º±®³¿ øÐ §


Ï÷ò

Û¶»³°´± ïòç Û² ´¿ ¾&-¯«»¼¿ ¼» «² °®±º»-±® ´¿ ÛÍÐÛ °«¾´·½¿ »´ -·¹«·»²¬» ¿ª·-±æ

Í» °®»-»²¬¿² ½«¿¬®± ½¿²¼·¼¿¬±- ßô Þô Ý § Ü ½±² ´¿- ½¿®¿½¬»®3-¬·½¿- -·¹«·»²¬»-æ


ßæ Ì·»²» ¿³¾¿- »-°»½·¿´·¼¿¼»- øÊ Ê÷
Þæ Í-´± ¬·»²» ´¿ »-°»½·¿´·¼¿¼ ¼» л¼¿¹±¹3¿ øÊ Ú÷
Ýæ Í-´± ¬·»²» ´¿ »-°»½·¿´·¼¿¼ ¼» _´¹»¾®¿ øÚ Ê÷
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïì

Üæ Í-´± ¬·»²» ´¿ »-°»½·¿´·¼¿¼ ¼» Ï«3³·½¿ øÚ Ú÷


ݱ³± °±¼»³±- ¼¿®²±- ½«»²¬¿ô °«»-¬± ¯«» ß ½«³°´·- ½±² ´±- ®»¯«·-·¬±-ô »²¬±²½»- ß »- »´ ¹¿²¿¼±®
¼»´ »³°´»±ò

Í» ¼»²±³·²¿ ½±²¶«²½·-² ± °®±¼«½¬± ´-¹·½± ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- Ð § Ïô ¼¿¼¿- »² »-¬» ±®¼»²ô ¿ ´¿


º«²½·-² ª»®·¬¿¬·ª¿ ¼» ¼±- ´«¹¿®»- ¯«» -» ±¾¬·»²» »²«²½·¿²¼± Ï ´«»¹± ¼» »²«²½·¿® Ðô «²·¼¿- ¿³¾¿-

Ð Ï ÐÂÏ
Ê Ê Ê
Ê Ú Ú
Ú Ê Ú
Ú Ú Ú
Û´ »²´¿½» ¼» °®±°±-·½·±²»- Ð Â Ï »- ª»®¼¿¼»®¿ ½«¿²¼± ¿³¾¿- °®±°±-·½·±²»- Ðô Ï -±² ª»®¼¿¼»®¿-ò

¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- °¿®½·¿´»-ô »¨·-¬»² »² ½±²¶«²¬±ò л®±ô ½«¿²¼± «²¿ ½±²¶«²½·-² ¬·»²» »´ ª¿´±® ¼»

¬¿³»²¬» «²¿ ½·®½«²-¬¿²½·¿ò Û² ´¿- »¨°´·½¿½·±²»- °±-¬»®·±®»-ô ½±²-·¼»®¿®»³±- »´ »²´¿½» ¼» ª¿®·¿-


°®±°±-·½·±²»- ½±³± «²¿ ½±²¶«²½·-² -· ¿°¿®»½» ´¿ »¨°®»-·-² §ñ± -«- -·²-²·³±-ò

Û¶»³°´± ïòïð Í»¿² ´¿- °®±°±-·½·±²»-æ


Ð
Ï
Ô¿ ½±²¶«²½·-² ¼» Ð § Ï »- ´¿ -·¹«·»²¬» °®±°±-·½·-²æ
ÐÂÏ
б® ´± ¬¿²¬± ´¿ °®±°±-·½·-² Ð Â Ï »- ª»®¼¿¼»®¿ò

Û-¬«¼·¿®»³±- ¿¸±®¿ °®±°±-·½·±²»- ¼» ´¿ º±®³¿ øÐ ± Ï÷ § ø± Ð ± Ï÷ò

Û¶»³°´± ïòïï ݱ²-·¼»®»³±- ¿¸±®¿ »´ -·¹«·»²¬» ¿ª·-±æ

Í» °®»-»²¬¿² ½«¿¬®± ½¿²¼·¼¿¬±- ßô Þô Ý § Ü ½±² ´¿- ½¿®¿½¬»®3-¬·½¿- -·¹«·»²¬»-æ


ßæ Ì·»²» ¿³¾¿- »-°»½·¿´·¼¿¼»- øÊ Ê÷
Þæ Í-´± ¬·»²» ´¿ »-°»½·¿´·¼¿¼ ¼» л¼¿¹±¹3¿ øÊ Ú÷
Ýæ Í-´± ¬·»²» ´¿ »-°»½·¿´·¼¿¼ ¼» ß´¹»¾®¿ øÚ Ê÷
Üæ Í-´± ¬·»²» ´¿ »-°»½·¿´·¼¿¼ ¼» Ï«3³·½¿ øÚ Ú÷
Û² »-¬» ½¿-± --´± Ü ²± °±¼®? -»® -»´»½½·±²¿¼±ò

·²¬»®³»¼·±-ò

·»²¬»æ
Ð Ï ÐÁÏ
Ê Ê Ê
Ê Ú Ê
Ú Ê Ê
Ú Ú Ú
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïë

¿²¬»®·±® Ð ± Ï »- ª»®¼¿¼»®¿ ½«¿²¼±ô ½±³± ³3²·³±ô «²¿ ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- »²´¿¦¿¼¿- »- ª»®¼¿¼»®¿ò

Û²¬±²½»-ô «² »²´¿½» ¼» °®±°±-·½·±²»- ¼» »-¬» ¬·°± ®»°®»-»²¬¿ «²¿ °®±°±-·½·-² ª»®¼¿¼»®¿ ½«¿²¼±
¬±¼¿- ´¿- °®±°±-·½·±²»- »²´¿¦¿¼¿- -±² ª»®¼¿¼»®¿-ò

Û¶»³°´± ïòïî ó î í ã ê - íõî ã ë


ó éë û ¼» ìë ³ »- ïíëñì ³ô - ííôéë ³ò

ß ½¿«-¿ ¼» ´¿ »¨¬»²-·±²¿´·¼¿¼ ¼» ´¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- ´¿- °®±°±-·½·±²»- »²´¿¦¿¼¿-


°«»¼»² ± ²±ô ¬»²»® ®»´¿½·±²»- ¼» ½±²¬»²·¼± »²¬®» -3ò Ô¿ ¿¾-¬®¿½½·-² ¸»½¸¿ ¼» ´¿- ®»´¿½·±²»- ¼»
½±²¬»²·¼± »²¬®» ´¿- °®±°±-·½·±²»- »²´¿¦¿¼¿- »- ²»½»-¿®·¿ °¿®¿ °±¼»® º«²¼¿³»²¬¿® ´¿ ®»´¿½·-² ´-¹·½¿ò

¹®¿² ·²¬»®7- ¿&² ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- °¿®½·¿´»-ò Û² ±¬®±- »²´¿½»- -» °®±½»¼»®?
¼» º±®³¿ -·³·´¿®ò

-·¹«·»²¬»æ
Ð Ï ÐÁÏ
Ê Ê Ê
Ê Ú Ê
Ú Ê Ê
Ú Ú Ú

½«¿²¼± «²¿ ¼» ´¿- ¼±- °®±°±-·½·±²»- »- ª»®¼¿¼»®¿ò Û- º¿´-± ½«¿²¼± ¿³¾¿- °®±°±-·½·±²»- -±² ª»®ó
¼¿¼»®¿- ± º¿´-¿-ò Ô¿ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ »- ·¹«¿´³»²¬» »¨¬»²-·±²¿´ò

Ý«¿²¼± »² »´ ´»²¹«¿¶» º¿³·´·¿® ½±®®·»²¬» -» ¸¿¾´¿ ¼» «²¿ ¼·-§«²½·-²ô -» ¸¿½» ®»º»®»²¬» ¿ ´¿

Û¶»³°´± ïòïí ó Ô¿ -«³¿ ¼» ´±- -·»¬» °®·³»®±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- »- ± °¿® ± ·³°¿®ò
ó ïçêç »- ± «² ²&³»®± °®·³± ± ¼·ª·-·¾´» °±® çò

-¬¿²½·¿- °±-·¾´»- »¨·-¬» »¨¿½¬¿³»²¬» «²¿ò п®¿ »ª·¬¿® ´¿- ½±²º«-·±²»- -» ¼»¾» «¬·´·¦¿®ô »² ¬¿´»- ½¿-±-ô

¼»½·® ¯«» ´¿- ¼±- ½·®½«²-¬¿²½·¿- »²´¿¦¿¼¿- »²¬®» -3 ²± °«»¼»² »¨·-¬·® »² ½±²¶«²¬±ò ݱ³± ³?¨·³±ô
»-¬± °«»¼» ®»º»®·®-» ¿ «²¿ ¼» »´´¿-ò

°±®¬¿²¬» °¿®¿ ´¿ ½±²½´«-·-² ´-¹·½¿ §ô ¿¼»³?-ô ²±- ³±¬·ª¿ ¿ ª»´¿® °±® ´¿ »¨¿½¬·¬«¼ ¼» ²«»-¬®¿-
º±®³«´¿½·±²»-ò

ß ½±²¬·²«¿½·-² º±®³«´¿®»³±-ô ³»¼·¿²¬» ´¿ ¼·-§«²½·-²ô ¿´¹«²±- ¬»±®»³¿- ·³°±®¬¿²¬»- ¼» ´¿


´-¹·½¿ ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»-ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïê

Ì»±®»³¿ ïòï ̱¼¿ °®±°±-·½·-² »- ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ò

Û-¬» ¬»±®»³¿ -» ¼»²±³·²¿ô ¬»±®»³¿ ¼»´ ¬»®½»®± »¨½´«·¼±ò Û-¬± °±¼»³±- ®»°®»-»²¬¿®´± ³»¼·¿²¬»
æ
½«¿´¯«·»® ¿®¹«³»²¬± Ðô -·»³°®» ±¾¬»²»³±- «²¿ °®±°±-·½·-² ª»®¼¿¼»®¿ò

Ì»±®»³¿ ïòî ̱¼¿ °®±°±-·½·-² »- ± ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ò

Û-¬» ¬»±®»³¿ -» ¼»²±³·²¿ô °®·²½·°·± ¼» ´¿ ¾·ª¿´»²½·¿ò Û-¬» °®·²½·°·± »¨°®»-¿ ¯«» »²¬®» «²¿
°®±°±-·½·-² § -« ²»¹¿½·-² ²± ¸¿§ «²¿ ¬»®½»®¿ °±-·¾·´·¼¿¼ô § ¯«» «²¿ °®±°±-·½·-² ²± °«»¼» -»®
-·³«´¬?²»¿³»²¬» ª»®¼¿¼»®¿ § º¿´-¿ò

Ю±°±-·½·±²»- ½±³± Ð Â Ï § Ð Á Ï ¯«» ®»-«´¬¿² ¼» ½±³¾·²¿® ±¬®¿- °®±°±-·½·±²»- ®»½·¾»² »´


²±³¾®» ¼» °®±°±-·½·±²»- ½±³°«»-¬¿-ò

Û- °±-·¾´» «²¿ °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ Ù ã ÙøÐï ô Ðî ô òòòô Ð ÷ -»¿ ª»®¼¿¼»®¿ -·² ·³°±®¬¿® ¯«7
¿-·¹²¿½·±²»- ¼» ª»®¼¿¼ -» ¸¿§¿² ¸»½¸± ¿ ´¿- °®±°±-·½·±²»- Ðï ô Ðî ô òòòô Ð ò

Û¶»³°´± ïòïì
«² »-¬«¼·¿²¬» °«»¼¿ ¬±³¿® ³¿¬»®·¿- ¼» ¿ª¿²½» ¼» °®·³»® ²·ª»´ô ¬·»²» ¯«» ¸¿¾»® ¿°®±¾¿¼± ³¿¬»®·¿-

ßæ ̱³¿ ¿ª¿²½»- § ¿°®±¾- ³¿¬»®·¿- ½±²½¿¬»²¿¼¿- øÊ Ê÷ò


Þæ ̱³¿ ¿ª¿²½»- § ²± ¿°®±¾- ³¿¬»®·¿- ½±²½¿¬»²¿¼¿- øÊ Ú÷ò
Ýæ Ò± ¬±³¿ ¿ª¿²½»- °»®± ¿°®±¾- ³¿¬»®·¿- ½±²½¿¬»²¿¼¿- øÚ Ê÷ò
Üæ Ò· ¬±³¿ ¿ª¿²½»- ²· ¿°®±¾- ³¿¬»®·¿- ½±²½¿¬»²¿¼¿- øÚ Ú÷ò

Í» ¼»²±³·²¿ ·³°´·½¿½·-² ± ½±²¼·½·±²¿´ ¿ ´¿ º«²½·-² ª»®·¬¿¬·ª¿ ¼» ¼±- ´«¹¿®»- ½«§±- ª¿´±®»- ¼»

Ð Ï ÐÿÏ
Ê Ê Ê
Ê Ú Ú
Ú Ê Ê
Ú Ú Ê

Ô¿ °®±°±-·½·-² Ð -» ¼»²±³·²¿ ¸·°-¬»-·- ± ¿²¬»½»¼»²¬» § ´¿ °®±°±-·½·-² Ïô ½±²½´«-·-² ± ½±²-»ó

½±²-·¼»®¿® »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿ ½±²½´«-·-² Ïò Û² ´¿- «´¬»®·±®»- »¨°´·½¿½·±²»-ô ¿´ »²´¿½» ¼» ª¿®·¿-

Û² »´ ´»²¹«¿¶» ±®¼·²¿®·±ô ´¿ ¸·°-¬»-·- § ´¿ ½±²½´«-·-² »² «²¿ °®±°±-·½·-² ·³°´·½¿½·-² »-¬?²


²±®³¿´³»²¬» ®»´¿½·±²¿¼¿-ô °»®± »² ´-¹·½¿ ²± -» ®»¯«·»®» ¯«» ´¿ ¸·°-¬»-·- § ´¿ ½±²½´«-·-² »² «²¿
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïé

Ì·»²»² ·²¬»®7- °¿®¬·½«´¿® ´¿- °®±°±-·½·±²»- ·³°´·½¿½·-² ª»®¼¿¼»®¿-ò Ô±- ¬»±®»³¿- ¼» ³¿¬»³?¬·ó
½¿- ½±² º®»½«»²½·¿ -» »¨°®»-¿² ½±³± °®±°±-·½·±²»- ·³°´·½¿½·-²ò ˲¿ ¼»³±-¬®¿½·-² ¼» «² ¬»±®»³¿

Í»¿² Ð ã ÐøÐï ô Ðî ô òòòô Ð ÷ § Ï ã ÏøÐï ô Ðî ô òòòô Ð ÷ °®±°±-·½·±²»- ½±³°«»-¬¿- § -«°-²¹¿-»


¯«» Ð ÿ Ï »- ª»®¼¿¼»®¿ò Í» -¿¾» ¯«» -· Ð »- º¿´-¿ô Ð ÿ Ï »- ª»®¼¿¼»®¿ô ²± ·³°±®¬¿²¼± -· Ï »-
ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ò б® ±¬®¿ °¿®¬»ô -· Ð »- ª»®¼¿¼»®¿ô Ï ¬¿³¾·7² ¼»¾» -»®´±ô °«»- »² ½¿-± ½±²¬®¿®·±
Ð ÿ Ï -»®3¿ º¿´-¿ò

Û¶»³°´± ïòïë Í»¿² ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»-æ


Ð æ ر§ »- íð ¼» Ú»¾®»®±ò
Ï æ Û²¬®» ë § ïë ¸¿§ ²&³»®±- °®·³±-ò
Ð ÿ Ï æ Í· ¸±§ »- íð ¼» º»¾®»®±ô »²¬±²½»- »²¬®» ë § ïë ¸¿§ ²&³»®±- °®·³±-ò
Û-¬¿ °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ »- ª»®¼¿¼»®¿ô §¿ ¯«» °±¼»³±- ¼»½·® ¯«» ¬±¼¿ ·³°´·½¿½·-²ô ½«§± °®·³»®
³·»³¾®± -»¿ º¿´-± ¬·»²» »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ Êô -·² ¬»²»® »² ½«»²¬¿ -· »´ °®·³»®± § »´ -»¹«²¼±
³·»³¾®±- ¬·»²»² ®»´¿½·-² ¼» ½±²¬»²·¼± ± ²±ò

Û¶»³°´± ïòïê

§ -« -»¹«²¼± ³·»³¾®± »- º¿´-±ò

Ѭ®¿ °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ ¼» ¹®¿² «¬·´·¼¿¼ »-

Ð -· § --´± -· Ï

Û-¬» »²«²½·¿¼± -» ·²¬»®°®»¬¿ ½±³±æ

øÍ· Ðô »²¬±²½»- Ï÷ § ø-· Ïô »²¬±²½»- Ð÷

Ü»¬»®³3²»-» »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿ °®·³»®¿ °®±°±-·½·-²ò Í«°-²¹¿-» ¯«» Ð § Ï -±² ¿³¾¿-


ª»®¼¿¼»®¿-ò Û²¬±²½»- ´¿- ¼±- °®±°±-·½·±²»- ·³°´·½¿½·-² ¼» ´¿ -»¹«²¼¿ -±² ª»®¼¿¼»®¿-ò Ç ½±³± ´¿

Ü¿¼± ¯«» ´¿ °®·³»®¿ -» ·²¬»®°®»¬¿ ½±³± ´¿ -»¹«²¼¿ô -» ½±²-·¼»®¿ ¯«» ´¿ °®·³»®¿ »- ª»®¼¿¼»®¿
½«¿²¼± ¿³¾¿- Ð § Ï ´± -±²ò Í· Ð § Ï -±² º¿´-¿-ô ²«»ª¿³»²¬» ´¿- ¼±- °®±°±-·½·±²»- ·³°´·½¿½·-²
¼» ´¿ -»¹«²¼¿ -±² ª»®¼¿¼»®¿-ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ô ´¿ -»¹«²¼¿ »- ª»®¼¿¼»®¿ò б® ´± ¬¿²¬±ô -· ¿³¾¿-
°®±°±-·½·±²»- Ð § Ï -±² º¿´-¿-ô -» ½±²-·¼»®¿ ¯«» ´¿ °®·³»®¿ »- ª»®¼¿¼»®¿ò

Í· Ð »- º¿´-¿ § Ï »- ª»®¼¿¼»®¿ô »²¬±²½»- ´¿ -»¹«²¼¿ °®±°±-·½·-² ·³°´·½¿½·-² »² ´¿ -»¹«²¼¿ »-

½±²-·¹«·»²¬»ô -» ½±²-·¼»®¿ ¯«» ´¿ °®·³»®¿ »- º¿´-¿ -· Ð »- º¿´-¿ § Ï »- ª»®¼¿¼»®¿ò Û-¬± ³±¬·ª¿ ´¿

Í» ¼»²±³·²¿ ·³°´·½¿½·-² ± ½±²¼·½·±²¿´ ¿ ´¿ º«²½·-² ª»®·¬¿¬·ª¿ ¼» ¼±- ´«¹¿®»- ½«§±- ª¿´±®»- ¼»

Ð Ï ÐüÏ
Ê Ê Ê
Ê Ú Ú
Ú Ê Ú
Ú Ú Ê
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïè

Ô¿ °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ øÍ· Ðô »²¬±²½»- Ï÷ § ø-· Ïô »²¬±²½»- Ð÷ô ¬¿³¾·7² °±¼»³±- »¨°®»-¿®´¿ »²
-3³¾±´±¹3¿ ´-¹·½¿ ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿

Ð ü Ï ã øÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷

Û¶»³°´± ïòïé Í»¿²


Ðæ Û´ ²&³»®± îðïí »- ¼·ª·-·¾´» °±® íò
Ïæ Ô¿ -«³¿ ¼» ´¿- ½·º®¿- ¾?-·½¿- ¼» îðïí »- ¼·ª·-·¾´» °±® íò
Ð ü Ïæ Û´ ²&³»®± îðïí »- ¼·ª·-·¾´» °±® í ½«¿²¼± ´¿ -«³¿- ¼» -«- ½·º®¿- ¾?-·½¿- »- ¼·ª·-·¾´» °±® íò
Û-¬¿ °®±°±-·½·-² »- ª»®¼¿¼»®¿ô §¿ ¯«» ¿³¾±- »²´¿½»- -±² ª»®¼¿¼»®±-ò

Û¶»³°´± ïòïè Í· Ð ÿ Ï »- «²¿ °®±°±-·½·-² ·³°´·½¿½·-²ô »²¬±²½»- ¼»²±³·²¿³±-æ


Ï ÿ Ð ®»½3°®±½¿ ¼» Ð ÿ Ïò
æÐ ÿ æÏ ·²ª»®-¿ ¼» Ð ÿ Ïò
æÏ ÿ æÐ ½±²¬®¿°±-·¬·ª¿ ¼» Ð ÿ Ïò

Û¶»³°´± ïòïç ׳°´·½¿½·-²æ Í· îîéî »- ¼·ª·-·¾´» °±® ìô »²¬±²½»- îîéî »- «² ²&³»®± °¿®ò
λ½3°®±½¿æ Í· îîéî »- «² ²&³»®± °¿®ô »²¬±²½»- îîéî »- ¼·ª·-·¾´» °±® ìò
ݱ²¬®¿°±-·¬·ª¿æ Í· îîéî ²± »- «² ²&³»®± °¿®ô »²¬±²½»- îîéî ²± »- ¼·ª·-·¾´» °±® ìò
ײª»®-¿æ Í· îîéî ²± »- ¼·ª·-·¾´» °±® ìô »²¬±²½»- îîéî ²± »- «² ²&³»®± °¿®ò

Û¶»³°´± ïòîð ׳°´·½¿½·-²æ Í· «² ¬®·?²¹«´± »- »¯«·´?¬»®±ô »²¬±²½»- »- ·---½»´»-ò


λ½3°®±½¿æ Í· «² ¬®·?²¹«´± »- ·---½»´»-ô »²¬±²½»- »- »¯«·´?¬»®±ò
ݱ²¬®¿°±-·¬·ª¿æ Í· «² ¬®·?²¹«´± ²± »- ·---½»´»-ô »²¬±²½»- ¬¿³°±½± »- »¯«·´?¬»®±ò
ײª»®-¿æ Í· «² ¬®·?²¹«´± ²± »- »¯«·´?¬»®±ô »²¬±²½»- ¬¿³°±½± »- ·---½»´»-ò

ïòïòîò Ì¿®»¿
ïò Í«°±²¹¿ ¯«» ô ô î ò λ°®»-»²¬» »² º±®³¿ -·³¾-´·½¿ ´±- »²«²½·¿¼±- ¼¿¼±- ¬±³¿²¼±æ

Ðæ ô Ïæ ô Îæ

¿÷ ø » ÷± å
¾÷ Ò± »- ½·»®¬± ¯«» ø » ÷å
½÷ ± ²± »- ª»®¼¿¼ ¯«» ø § ÷å
¼÷ øÒ± »- ª»®¼¿¼ ¯«» ø §ø ± ÷÷÷ ± ø § ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
îò Í»¿² Ðô Ïô Î ´¿- °®±°±-·½·±²»-æ

Ðæ Û-¬? ´´±ª·»²¼±ô Ïæ Û´ ͱ´ »-¬? ¾®·´´¿²¼±ô Îæ Ø¿§ ²«¾»- »² »´ ½·»´±ò

Ì®¿¼«¦½¿ ´¿ -·¹«·»²¬» ²±¬¿½·-² ´-¹·½¿ô «¬·´·¦¿²¼± Ðô Ïô Î § ½±²»½¬·ª±- ´-¹·½±-ò


¿÷ Û-¬? ´´±ª·»²¼± § »´ ͱ´ »-¬? ¾®·´´¿²¼±å
¾÷ Í· »-¬? ´´±ª·»²¼±ô »²¬±²½»- ¸¿§ ²«¾»- »² »´ ½·»´±å
½÷ Í· ²± »-¬? ´´±ª·»²¼±ô »²¬±²½»- »´ ͱ´ ²± »-¬? ¾®·´´¿²¼± § ¸¿§ ²«¾»- »² »´ ½·»´±å
¼÷ Û´ ͱ´ »-¬? ¾®·´´¿²¼± -· § --´± -· ²± »-¬? ´´±ª·»²¼±å
»÷ Í· ²± ¸¿§ ²«¾»- »² »´ ½·»´±ô »²¬±²½»- »´ ͱ´ »-¬? ¾®·´´¿²¼±ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ïç

íò Í»¿² Ðô Ïô Î ½±³± »² »´ »¶»®½·½·± ¿²¬»®·±®ò Ì®¿¼«¦½¿ ´± -·¹«·»²¬» ¿ ±®¿½·±²»- »² »-°¿/±´æ


¿÷ øÐ Â Ï÷ ÿ Îå ¾÷ øÐ ÿ Î÷ ÿ Ïå ½÷ æÐ ü øÏ Á Î÷å ¼÷ æøÐ ü øÏ Á Î÷÷å
»÷ æøÐ Á Ï÷  Îò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ ò
ìò Í»¿² æ ¬»²¹± «² ´±®± §

æøæ Á æøæ ÷÷ Â æøæ ÷

λ-°æ  øæ ÷æ ¬»²¹± «² ´±®± § ²± ¬»²¹± «² ¹¿¬±ò


ëò ß «² ¾´¿²½± -» ¸¿² »º»½¬«¿¼± ¬®»- ¬·®±-ò Í»¿ Ð
°±® »´
¿÷ Ðï Á Ðî Á Ðí å ¾÷ Ðï  Ðî  Ðí å ½÷ øæÐï Á æÐî ÷  Ðí á
bÝ«?´»- ¼» »-¬¿- ¬®»- °®±°±-·½·±²»- -±² ª»®¼¿¼»®¿- -· Ðí »- ª»®¼¿¼»®¿ § Ðï § Ðî ô º¿´-¿-á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
êò bÝ«?´»- ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- »¨°®»-·±²»- -±² °®±°±-·½·±²»-á Ю±°±®½·±²» ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼
¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»-æ
¿÷ î ã °¿®¿ ¬±¼¿ î å ¾÷ î ã °¿®¿ ¿´¹«²¿ î å ½÷ î ã å
î
¼÷ ã °¿®¿ »¨¿½¬¿³»²¬» «²¿ î å »÷ ã ·³°´·½¿ ã å
º÷ ã ·³°´·½¿ ã °¿®¿ ¬±¼¿ ô ô î ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
éò ݱ²-·¼»®» ´¿ º®¿-» ¿³¾·¹«¿ î ã î ·³°´·½¿ ã °¿®¿ ¬±¼± ô æ
¿÷ Ì®¿²-º±®³» »-¬¿ º®¿-» »² «²¿ °®±°±-·½·-² ²± ¿³¾·¹«¿ ½«§± ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ -»¿ ª»®¼¿¼»®±å
¾÷ Ì®¿²-º±®³» »-¬¿ º®¿-» »² «²¿ °®±°±-·½·-² ²± ¿³¾·¹«¿ ½«§± ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ -»¿ º¿´-±ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
èò Ú±®³«´» ª»®¾¿´³»²¬» ´¿- »¨°®»-·±²»- -·³¾-´·½¿- ½±²¬»²·¼¿- »² ´±- -·¹«·»²¬»- ´·¬»®¿´»-ô «¬·ó
´·¦¿²¼± ´¿- °®±°±-·½·±²»-æ

Ð æ ر§ »- ´«²»- Ï æ Û-¬? ´´±ª·»²¼± Î æ Ø¿½» ½¿´±®

¿÷ æÐ Â øÏ Á Î÷å ¾÷ æøÐ Á Ï÷  Îå ½÷ øÐ Â øÏ Á Î÷÷  øÎ Á øÏ Á Ð÷÷å


¼÷ øÐ Á øæÐ Â æøÏ Á Î÷÷÷  øÐ Á æøÎ Á Ï÷÷å »÷ æÐ ÿ øÏ Á Î÷å º ÷ æøÐ Á Ï÷ ü Îå
¹÷ øÐ Â øÏ Á Î÷÷ ÿ øÎ Á øÏ Á Ð÷÷å ¸÷ øÐ Á øæÐ Â æøÏ Á Î÷÷÷ ÿ øÐ Á æøÎ Á Ï÷÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ ò
çò Û² ´±- -·¹«·»²¬»- ´·¬»®¿´»-ô ®»°®»-»²¬» ½¿¼¿ °®±°±-·½·-² »² ´¿ º±®³¿ ¼» «²¿ °®±°±-·½·-²
½±²¼·½·±²¿´æ
¿÷ п®¿ ¬±¼± ²&³»®± î ô ¶ ¶ î -·»³°®» ¯«» ð îå
¾÷ -»¿ ·²¬»¹®¿¾´» »- ¯«» -»¿ ½±²¬·²«¿ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
ïðò Û²«²½·» ´¿ ®»½3°®±½¿ô ´¿ ·²ª»®-¿ § ´¿ ½±²¬®¿°±-·¬·ª¿ ¼» ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- ´·¬»®¿´»- ¼»´ »¶»®½·½·±
¿²¬»®·±®ò
λ-°æ ò
ïïò Ю±°±®½·±²» ´¿- ®»½3°®±½¿-ô ´¿- ·²ª»®-¿- § ´¿- ½±²¬®¿°±-·¬·ª¿- ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»-æ
¿÷ Í· -±§ ´·-¬± »²¬±²½»- -±§ ®·½±å ¾÷ Í· î ã »²¬±²½»- ã ð ± ã ïå
½÷ Í· î õ î ã ì »²¬±²½»- î õ ì ã èò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îð

í
ïîò ¿÷ Ó«»-¬®» ¯«» ã í í °¿®¿ ¬±¼¿ î å
¾÷ bЫ»¼» »²½±²¬®¿® ±¬®±- ½±²¬®¿»¶»³°´±-á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
ïíò ¿÷ Ó«»-¬®» ¯«» ã ï »- «² ½±²¬®¿»¶»³°´± ¼» ø õ ï÷î î
°¿®¿ ¬±¼¿ î å
¾÷ Û²½«»²¬®» ±¬®± ½±²¬®¿»¶»³°´±å
½÷ bЫ»¼» -»®ª·® ¼» ½±²¬®¿»¶»³°´± ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²± ²»¹¿¬·ª±á Û¨°´·¯«» -« ®»-°«»-¬¿ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò

¿÷ î ï »- °®·³± °¿®¿ ¬±¼¿ îå ¾÷ î õ í »- °®·³± °¿®¿ ¬±¼¿ î å


½÷ î õ »- °®·³± °¿®¿ ¬±¼± »²¬»®± ·³°¿® °±-·¬·ª± ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ïëò ¿÷ Ю±°±®½·±²» «² ½±²¬®¿»¶»³°´± °¿®¿æ ·³°´·½¿ î î
°¿®¿ ¬±¼¿ ô î ò Í«
®»-°«»-¬¿ ¼»¾» -»® «² °¿® ±®¼»²¿¼±å
¾÷ bÝ-³± ¼»¾» ®»-¬®·²¹·® » °¿®¿ ¯«» -»¿ ª»®¼¿¼»®¿ ´¿ °®±°±-·½·-² ¼» ´¿ °¿®¬» ¿÷á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
ïêò Û¨°®»-» »² º±®³¿ -·³¾-´·½¿ ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- »²«²½·¿¼±-ô -«°±²·»²¼± ¯«» ô ô î § ¯«»
Ðæ Ïæ Îæ æ
¿÷ Í· ô »²¬±²½»- å ¾÷ Í· ø » ÷ô »²¬±²½»- å
½÷ Í· ø » ÷ô »²¬±²½»- å
¼÷ Í· ²± »- ª»®¼¿¼ ¯«» ø » ÷ô »²¬±²½»- å
»÷ -· § --´± -· ø § ÷å
º ÷ Í· »- º¿´-± ¯«» ø § ø§¿ -»¿ ± ÷÷ô »²¬±²½»- ø ô »²¬±²½»- ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
ïéò bÝ«?´»- ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- Ðô Ïô Î ¼»¾»² -»® ª»®¼¿¼»®¿- § ½«?´»- º¿´-¿- °¿®¿ ¯«»
øæøæÐ Á Ð÷  Ï÷ ÿ Î
-»¿ ª»®¼¿¼»®¿á
λ-°æ ò
ïèò λ°®»-»²¬» -·³¾-´·½¿³»²¬» ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- °®±°±-·½·±²»- ½±²¼·½·±²¿´»- ¼¿¼¿- ¿ ½±²¬·²ó
«¿½·-²ò Û-½®·¾¿ -« ®»½3°®±½¿ô ·²ª»®-¿ § ½±²¬®¿°±-·¬·ª¿ ¬¿²¬± ½±² -3³¾±´±- ½±³± ½±² °¿´¿¾®¿-ò
Ü»¬»®³·²» ¬¿³¾·7² »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ °¿®¿ ´¿ °®±°±-·½·-² ½±²¼·½·±²¿´ô °¿®¿ -« ®»½3°®±½¿ô
·²ª»®-¿ § °¿®¿ -« ½±²¬®¿°±-·¬·ª¿æ
¿÷ Í· ì êô »²¬±²½»- ç ïîå ¾÷ Í· ì êô »²¬±²½»- ç ïîå
½÷ ¶ï¶ í -· í ï íå ¼÷ ¶ì¶ í -· í ì íò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
ïçò Ю±°±®½·±²» ´¿ ®»½3°®±½¿ô ·²ª»®-¿ § ½±²¬®¿°±-·¬·ª¿ ¼» ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·ó
½·±²»-æ
¿÷ Í· õ ã ï »²¬±²½»- î õ î ïå ¾÷ Í· î õ î ã ì »²¬±²½»- í õ í ã èò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
îðò ݱ²-·¼»®» ´¿ °®±°±-·½·-²æ -· ð »²¬±²½»- î ð °¿®¿ î æ
¿÷ Ю±°±®½·±²» ´¿ ®»½3°®±½¿ô ·²ª»®-¿ § ½±²¬®¿°±-·¬·ª¿ ¼» ´¿ °®±°±-·½·-²å
¾÷ bÝ«?´ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»- »- ª»®¼¿¼»®¿æ ´¿ °®±°±-·½·-² ±®·¹·²¿´ô ´¿ ®»½3°®±½¿ô
´¿ ·²ª»®-¿ ± ´¿ ½±²¬®¿°±-·¬·ª¿á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îï

îïò Ü»¬»®³·²» ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»- ½±³°«»-¬¿-æ


¿÷ Í· î õ î ã ìô »²¬±²½»- î õ ì ã èå ¾÷ Í· î õ î ã ëô »²¬±²½»- î õ ì ã èå
½÷ Í· î õ î ã ìô »²¬±²½»- î õ ì ã êå ¼÷ Í· î õ î ã ëô »²¬±²½»- î õ ì ã êå
»÷ Í· ´¿ ¬·»®®¿ »- °´¿²¿ô »²¬±²½»- Ê·½»²¬» ૨º«»®¬» º«» »´ °®·³»® °®»-·¼»²¬» ¼» Û½«¿¼±®å
º ÷ Í· ´¿ ¬·»®®¿ »- °´¿²¿ô »²¬±²½»- Í·¨¬± Ü«®?²óÞ¿´´»² »- °®»-·¼»²¬» ¼» Û½«¿¼±® »² »´ °»®·-¼±
çî ó çêå
¹÷ Í· Í·¨¬± Ü«®?²óÞ¿´´»² »- °®»-·¼»²¬» ¼» Û½«¿¼±® »² »´ °»®·-¼± çî ó çêô »²¬±²½»- ´¿ ¬·»®®¿
»- °´¿²¿å
¸÷ Í· Í·¨¬± Ü«®?²óÞ¿´´»² »- °®»-·¼»²¬» ¼» Û½«¿¼±® »² »´ °»®·-¼± çî ó çêô »²¬±²½»- î õ î ã
ìò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ ò
îîò Í«°-²¹¿-» ¯«» -¿¾»³±- ¯«» Ð ÿ Ï »- º¿´-±ò Ю±°±®½·±²» ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ °¿®¿æ
¿÷ Ð Â Ïå ¾÷ Ð Á Ïå ½÷ Ï ÿ Ðå ¼÷ Ð ÿ Ïå »÷ æÐ ÿ æÏå
º ÷ æÏ ÿ æÐå ¹÷ Ï Â æÐå ¸÷ Ð Â æÏå ·÷ Ð Á Ïå ¶÷ æøÐ ü Ï÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ å ·÷ å ¶÷ ò
îíò ˲ ´-¹·½± ´» ¼·¶± ¿ -« ¸·¶± Í· ²± ¬»®³·²¿- ¬« ½»²¿ô ¬» ·®?- ¼·®»½¬± ¿ ¼±®³·® § ²± ª»®?-
¬»´»ª·-·-²ò Ì»®³·²- -« ½»²¿ § º«» »²ª·¿¼± ¼·®»½¬¿³»²¬» ¿ ´¿ ½¿³¿ò Ü·-½&¬¿´±ò
λ-°æ ò
îìò ß ´¿ °®»¹«²¬¿ ¼» ½«?´ ¼» ¬®»- »-¬«¼·¿²¬»- »-¬«¼·¿¾¿ ´-¹·½¿ º«» ±¾¬»²·¼¿ «²¿ ®»-°«»-¬¿
½±®®»½¬¿æ -· ´¿ »-¬«¼·¿¾¿ »´ °®·³»®±ô ¬¿³¾·7² ´± ¸¿½3¿ »´ ¬»®½»®±ô °»®± ²± »®¿ ½·»®¬± ¯«» -· ´¿
»-¬«¼·¿¾¿ »´ -»¹«²¼± ´± ¸¿½3¿ ¿-3³·-³± »´ ¬»®½»®±ò bÏ«·7² »-¬«¼·¿¾¿ ´-¹·½¿á
λ-°æ ò
îëò Ô«·-ô Ý¿®´±-ô Ö±»ô Ú®»¼ ±½«°¿®±² »² ´¿ ±´·³°·¿¼¿ ¼» ³¿¬»³?¬·½¿- ´±- ½«¿¬®± °®·³»®±-
°«»-¬±-ò Ý«¿²¼± ´»- °®»¹«²¬¿®±² ¿½»®½¿ ¼» ´¿ ¼·-¬®·¾«½·-² ¼» ´±- °«»-¬±-ô ¼·»®±² ´¿- ¬®»-
-·¹«·»²¬»- ®»-°«»-¬¿-æ
¿÷ Ú®»¼ ó °®·³»®±ô Ý¿®´±- ó -»¹«²¼±å ¾÷ Ú®»¼ ó -»¹«²¼±ô Ô«·- ó ¬»®½»®±å
½÷ Ö±» ó -»¹«²¼±ô Ô«·- ó ½«¿®¬±ò

½·±²»- »®¿ ª»®¼¿¼»®¿á


λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
îêò Ü»¬»®³·²» ½«?´ ¼» ½«¿¬®± »-¬«¼·¿²¬»- ¼·± »´ »¨¿³»² -· -¿¾»³±- ¯«»æ
¿÷ Í· ´± ¼·± »´ °®·³»®±ô »´ -»¹«²¼± ¬¿³¾·7²å
¾÷ Í· ´± ¼·± »´ -»¹«²¼±ô »´ ¬»®½»®± ¬¿³¾·7² ± ¾·»² »´ °®·³»®± ²± ´± ¼·±å
½÷ Í· ²± ´± ¼·± »´ ½«¿®¬±ô ´± ¼·± »´ °®·³»®±ô °»®± »´ ¬»®½»®± ²±å
¼÷ Í· »´ ½«¿®¬± ´± ¼·±ô »´ °®·³»®± ¬¿³¾·7²ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
îéò п®¿ «²¿ »¨°»¼·½·-² ¼» ±½¸± °®»¬»²¼·»²¬»- ßô Þô Ýô Üô Ûô Úô Ùô Ø ¸¿§ ¯«» »´»¹·® -»·-
»-°»½·¿´·-¬¿-æ ¾·-´±¹±ô ¸·¼®-´±¹±ô -·²-°¬·½±ô ®¿¼·-¬¿ô ³»½?²·½± § ³7¼·½±ò Ô¿- º«²½·±²»- ¼»´
¾·-´±¹± °«»¼»² -»® ®»¿´·¦¿¼¿- °±® Û § Ùô ´¿- ¼»´ ¸·¼®-´±¹±ô Þ § Úò Ô¿- ¼»´ -·²-°¬·½±ô Ú § Ùô
´¿- ¼»´ ®¿¼·-¬¿ô Ý § Üô ´¿- ¼»´ ³»½?²·½±ô Ý § Øô ´¿- ¼»´ ³7¼·½±ô ß § Üò ß«²¯«» ¿´¹«²±- ¼» ´±-
°®»¬»²¼·»²¬»- ¬·»²»² ¼±- »-°»½·¿´·¼¿¼»-ô »² ´¿ »¨°»¼·½·-² ½¿¼¿ «²± °«»¼» ®»¿´·¦¿® --´± «²¿
º«²½·-²ò bÏ«·7² § »² ½¿´·¼¿¼ ¼» ¯«7 ¸¿ ¼» ·²½´«·®-» »² ´¿ »¨°»¼·½·-² -· Ú ²± °«»¼» ·® -·² Þô
Ü -·² Ø § -·² Ýô Ý ²± °«»¼» ·® -·³«´¬?²»¿³»²¬» ½±² Ùô § ß ²± °«»¼» ·® ¶«²¬± ½±² Þá
λ-°æ ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îî

ïòîò ݱ²-¬®«½½·-² ¼» ¬¿¾´¿- ¼» ª»®¼¿¼


Û´ »²«²½·¿¼± Ù ã Ð ÿ ÅøÏ Â Î÷ ÿ Ïà ·²½´«§» ¬®»- °®±°±-·½·±²»-æ Ðô Ï § Îô ½¿¼¿ «²¿ °«»¼»
-»® ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ ¼» ³¿²»®¿ ·²¼»°»²¼·»²¬»ò Û¨·-¬»² »² ¬±¬¿´ îí ã è ½±³¾·²¿½·±²»- °±-·¾´»- ¼»
´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ °¿®¿ Ðô Ï § Î § ´¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ °¿®¿ Ù ¼»¾»®? ¼¿® »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼»
Ù °¿®¿ ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- ½¿-±-ò

Í· «²¿ °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ Ù ½±²-¬¿ ¼» ² »²«²½·¿¼±-ô ¸¿¾®? î ½±³¾·²¿½·±²»- ¼» ª¿´±®»- ¼»

˲¿ ¬¿¾´¿ ¯«» ¼»-°´·»¹¿ ¬±¼±- ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» «²¿ º-®³«´¿ô °¿®¿ ¬±¼¿- ´¿- °±-·¾´»-
·²¬»®°®»¬¿½·±²»- ¯«» °«»¼¿ ¬»²»®ô -» ¼»²±³·²¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿ º-®³«´¿ò Û-¬¿ ¬¿¾´¿ °«»¼»
½±²-¬®«·®-» -·-¬»³?¬·½¿³»²¬» ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿æ
ïò Ô¿- °®·³»®¿- ² ½±´«³²¿- -» »²½¿¾»¦¿² ½±² ´¿- ª¿®·¿¾´»- °®±°±-·½·±²¿´»-å § -» ½±²-¬®«§»² ³?-
½±´«³²¿- °¿®¿ ´¿- ½±³¾·²¿½·±²»- °¿®½·¿´»- ¼» »²«²½·¿¼±- § -» ½«´³·²¿ ½±² »´ »²«²½·¿¼± ¼¿¼±ò
îò Þ¿¶± ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- °®·³»®¿- ² ½±´«³²¿-ô -» »²´·-¬¿² ´¿- î 󿼿- °±-·¾´»- ¼» ´±- ª¿´±®»- ¼»
ª»®¼¿¼ ¼» ´±- ½±³°±²»²¬»- ¼»´ »²«²½·¿¼± Ùò Ý¿¼¿
íò

Û¶»³°´± ïòîï Í»¿ Ù ã øÐ ÿ Ï÷ ÿ øæÐ Á Ï÷ô ½±²-¬®«·® ´¿ ½±®®»-°±²¼·»²¬» ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼æ


Ð Ï ÐÿÏ æÐÁÏ Ù
Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ê Ú
Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ú

Û¶»³°´± ïòîî Í»¿ Ù ã ÅøÐ ÿ Ï÷  æÏà ÿ æÐ÷ô ½±²-¬®«·® ´¿ ½±®®»-°±²¼·»²¬» ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼æ
Ð Ï ÐÿÏ øÐ ÿ Ï÷ Âæ Ï Ù
Ê Ê Ê Ú Ê
Ê Ú Ú Ú Ê
Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ú Ê

Û¶»³°´± ïòîí Í»¿ Ù ã ÅøÐ Á Ï÷  æÐà ÿ Ï÷ô ½±²-¬®«·® ´¿ ½±®®»-°±²¼·»²¬» ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼æ
Ð Ï ÐÁÏ øÐ Á Ï÷ Âæ Ð Ù
Ê Ê Ê Ú Ê
Ê Ú Ê Ú Ê
Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ú Ê

Û¶»³°´± ïòîì Í»¿ Ù ã øÐ ÿ Ï÷ ü øæÏ ÿ æÐ÷ô ½±²-¬®«·® ´¿ ½±®®»-°±²¼·»²¬» ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼æ


Ð Ï ÐÿÏ æÏÿæÐ Ù
Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ê
Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îí

Û¶»³°´± ïòîë Í»¿ Ù ã øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷Ãô ½±²-¬®«·® ´¿ ½±®®»-°±²¼·»²¬» ¬¿¾´¿


¼» ª»®¼¿¼æ
Ð Ï ÐüÏ ÐÿÏ ÏÿÐ øÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷ Ù
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ê Ú Ê
Ú Ê Ú Ê Ú Ú Ê
Ú Ú Ê Ê Ê Ê Ê

ïòîòïò Ñ°»®¿½·±²»- ½±² º-®³«´¿- ´-¹·½¿- § -«- °®±°·»¼¿¼»-


Û² »´ »-¬«¼·± ¼» ´¿- º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- ¸»³±- «¬·´·¦¿¼± ´¿- ª¿®·¿¾´»- Ðô Ïô Îô òòò °¿®¿
¼»-·¹²¿® ´¿- °®±°±-·½·±²»-ò Û-¬¿- ª¿®·¿¾´»- °±¼»³±- ·²¬»®°®»¬¿®´¿- ½±² »´»³»²¬±- ¼» «² ¼±³·²·±
¾?-·½±ô »- ¼»½·®ô ½±² °®±°±-·½·±²»-ò Í« ¼±³·²·± »-¬? º±®³¿¼± -±´¿³»²¬» °±® ¼±- »´»³»²¬±-ô ´±-
ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ Ê § Úò Ô¿- ½±²-¬¿²¬»- »² »-¬» ½¿-± ´¿- ½±²-¬·¬«§»² ´±- ½±²»½¬±®»- ´-¹·½±-ò Ó»¼·¿²¬»
»´ »²´¿½» ´·²»¿´ ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- ½±² ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ Ðô Ïô »¬½òô § ½±²»½¬±®»-ô ¿-3 ½±³± ³»¼·¿²¬»
´¿ ¿°´·½¿½·-² ¼» ´±- -·¹²±- ¬7½²·½±- ø°¿®7²¬»-·-÷ô °±¼»³±- º±®³¿® -»®·»- ¼» -·¹²±-ò

®»½«®-·ª±-æ
ï÷ Ô¿- ª¿®·¿¾´»- Ðô Ïô òòò -±² º-®³«´¿-ò
î÷ ¿÷ Í· Ð »- «²¿ º-®³«´¿ô »²¬±²½»- æÐ ¬¿³¾·7² »- «²¿ º-®³«´¿ò
¾÷ Í· Ð § Ï -±² º-®³«´¿- »²¬±²½»- Ð Á Ïô Ð Â Ïô Ð ÿ Ïô Ð ü Ï ¬¿³¾·7² -±² º-®³«´¿-ò
í÷ ˲¿ -»®·» ¼» -·¹²±- Ðô Ïô òòò »- «²¿ º-®³«´¿ -±´± ½«¿²¼± -» ¬®¿¬¿ ¼» ´±- ½¿-±- ï § îò

Û² ´¿ ®»°®»-»²¬¿½·-² -·³¾-´·½¿ -» ·²¬»®°®»¬¿² ´±- -·¹²±- æô Âô Áô ÿô üô ¯«» ®»½·¾»² »´ ²±³ó


¾®» ¼» ½±²»½¬±®»-ô ½±³± -·¹²±- ¼» º«²½·±²»- °®±°±-·½·±²¿´»- § ¬¿³¾·7² ½±³± -·¹²±- ¼» º«²½·±²»-
ª»®·¬¿¬·ª¿-ò ß ´±- ´·¬»®¿´»- ¬¿´»- ½±³± Ðô Ïô Îôòòò ¯«» -±² «-¿¼±- °¿®¿ ¼»²±¬¿® °®±°±-·½·±²»- -»
¼»²±³·²¿² º-®³«´¿- ¿¬-³·½¿- ± ?¬±³±-ò Ò± »- ¼·º3½·´ ®»½±²±½»® ¯«» »¨°®»-·±²»- ½±³± Ð ÿô Ð Á ²±
-±² º-®³«´¿-ò Ý«¿²¼± ²± »¨·-¬¿ ½±²º«-·-² -» -«°®·³»² ´±- °¿®7²¬»-·- ¿-·¹²¿²¼± ®¿²¹±- ¼»½®»½·»²¬»-
¿ ´±- ½±²»½¬±®»- °®±°±-·½·±²¿´»- ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿å üô ÿô Âô Áô æ ¼» ³¿²»®¿ ¯«» ¿´ ½±²»½¬±®

Û¶»³°´± ïòîê ï÷ Ð ÿ Ï Â Î ã Ð ÿ øÏ Â Î÷å


î÷ Ð ÿ Ï Â æÎ Á Í ã Ð ÿ Ï Â øæÎ Á Í÷ ã Ð ÿ ÅÏ Â øæÎ Á Í÷Ã

߸±®¿ ª¿³±- ¿ »-¬¿¾´»½»® «²¿ ®»´¿½·-² »²¬®» ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ § ´¿- º«²½·±²»- ª»®·¬¿¬·ª¿-
°±® «²¿ °¿®¬» § ´¿- »¨°®»-·±²»-ô °±® ±¬®¿ò Ô¿- ª¿®·¿¾´»- Ðô Ïô òòò ´¿- «¬·´·¦¿³±- ¿¸±®¿ ½±³± ª¿®·¿¾´»-
¼»´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ô § ¼» ·¹«¿´ º±®³¿ ´±- ½±²»½¬±®»- °®±°±-·½·±²¿´»- æô Âô Áô ÿô ü ½±³± -·¹²±- ¼»
´¿- º«²½·±²»- ª»®·¬¿¬·ª¿- ½´?-·½¿-ò

°¿®¿ ½¿¼¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- Ðô Ïô òòò ½±² ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ò Û² ´¿- »¨°®»-·±²»-

´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ô ¿´ ¸¿½»® ´¿- ¼·º»®»²¬»- ·²¬»®°®»¬¿½·±²»- ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»-ò

ݱ³°¿®¿²¼± ´¿- ¬¿¾´¿- ¼» ª»®¼¿¼ °±¼»³±- ¼»½·¼·® -· ¼±- º-®³«´¿- Ù § Ø ¬·»²»² ´¿ ³·-³¿ ¬¿¾´¿
¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ò ݱ² »-¬± ¬¿³¾·7² °±¼»³±- ³±-¬®¿® -· «²¿ º-®³«´¿ º±®³¿¼¿ ¿ °¿®¬·® ¼» Ù
§ Øô »- «²¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ò Ô¿ ·¹«¿´¼¿¼ ¼» ´¿- ¬¿¾´¿- ¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼
§ ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô -·² »³¾¿®¹±ô ²± -±² »¨¿½¬¿³»²¬» ´± ³·-³±ò Ô¿ ·¹«¿´¼¿¼
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îì

¼» ´¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ »- «²¿ ®»´¿½·-² »²¬®» ¼±- º-®³«´¿-å § ´¿ °®±°·»¼¿¼ ¼» -»® «²¿
·¼»²¬·¼¿¼ »- «²¿ °»½«´·¿®·¼¿¼ ¼» «²¿ º-®³«´¿ò Ý«¿²¼± ²±- ·²¬»®»-¿³±- °±® ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ¼» ´¿ ¬¿¾´¿
¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ô »²¬±²½»- ½±³°¿®¿³±- ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ¼±- º-®³«´¿- »² ¬±¼¿- ´¿-
-«-¬·¬«½·±²»- °±-·¾´»-ò Ý«¿²¼± ²±- ·²¬»®»-¿³±- °±® ´¿ ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ ¼» «²¿ º-®³«´¿ô ¯«»®»³±-
»-¬¿¾´»½»® -· »-¬¿ ¼»¬»®³·²¿¼¿ º-®³«´¿ ¬±³¿ô »² ½¿¼¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-²ô »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ Êò Û² »-¬»
½¿-±ô -» ¼»¬»®³·²¿ »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» «²¿ ²«»ª¿ º-®³«´¿ º±®³¿¼¿ ¿ °¿®¬·® ¼» ´¿- º-®³«´¿- Ù §
Ø »² ¬±¼¿- ´¿- -«-¬·¬«½·±²»- °±-·¾´»-ò Ü» ´¿- º-®³«´¿- ½±² ´¿- ³·-³¿- ¬¿¾´¿- ¼» ª»®¼¿¼ô Ù § Øô -»
°«»¼»² º±®³¿® -·»³°®» ·¼»²¬·¼¿¼»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô »- ¼»½·®ô º-®³«´¿- ¼» ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ò

Ì»±®»³¿ ïòí ˲¿ º-®³«´¿ ¼±¾´»³»²¬» ²»¹¿¼¿ ¬·»²» ´¿ ³·-³¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¯«» ´¿
½±®®»-°±²¼·»²¬» º-®³«´¿ ¼¿¼¿ô »- ¼»½·®å ææ Ð ã Ð »- «²¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
Ð æÐ ææ Ð
Ê Ú Ê
Ú Ê Ú

Ì»±®»³¿ ïòì п®¿ ´¿ ½±²¶«²½·-²ô ´¿ ¼·-¶«²½·-² § ´¿ »¯«·ª¿´»²½·¿ -» ½«³°´»² ´¿ ´»§ ½±²³«¬¿¬·ª¿


§ ´¿ ´»§ ¿-±½·¿¬·ª¿ ½±² ®»-°»½¬± ¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ¼» ´¿- ¬¿¾´¿- ¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ò п®¿ ´¿ ·³°´·½¿½·-²
²± -» ½«³°´» ²· ´¿ ´»§ ¿-±½·¿¬·ª¿ô ²· ´¿ ´»§ ½±²³«¬¿¬·ª¿ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
Ð Ï ÐÁÏ ÏÁÐ ÐÂÏ ÏÂÐ ÐüÏ ÏüÐ
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ê Ê Ú Ú Ú Ú
Ú Ê Ê Ê Ú Ú Ú Ú
Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ê Ê
Ü¿¼± ¯«» Ùï ã øÐ ü Ï÷ ü Î § Ùî ã Ð ü øÏ ü Î÷ô »²¬±²½»-
Ð Ï Î øÐ Á Ï÷ Á Î Ð Á øÏ Á Î÷ øÐ Â Ï÷  ΠР øÏ Â Î÷ Ùï Ùî
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ê Ê Ú Ú Ú Ú
Ê Ú Ê Ê Ê Ú Ú Ú Ú
Ê Ú Ú Ê Ê Ú Ú Ê Ê
Ú Ê Ê Ê Ê Ú Ú Ú Ú
Ú Ê Ú Ê Ê Ú Ú Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê Ú Ú Ê Ê
Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Û² ´-¹·½¿ ´¿- °®±°±-·½·±²»- ·¼7²¬·½¿³»²¬» ª»®¼¿¼»®¿- ± ¾·»² ·¼7²¬·½¿³»²¬» º¿´-¿- ¼»-»³°»/¿²


·³°±®¬¿²¬» °¿°»´ò Ô¿- °®±°±-·½·±²»- ·¼7²¬·½¿³»²¬» ª»®¼¿¼»®¿- -±² -·»³°®» ª»®¼¿¼»®¿- ·²¼»°»²¼·ó
»²¬» ¼» -· ´¿- °®±°±-·½·±²»- ¯«» ´¿- º±®³¿² -±² ª»®¼¿¼»®¿- ± º¿´-¿-ò

Ì»±®»³¿ ïòë п®¿ ´¿- °®±°±-·½·±²»- ·¼7²¬·½¿³»²¬» ª»®¼¿¼»®¿- » ·¼7²¬·½¿³»²¬» º¿´-¿-ô ½±² ¬±¼±
Ð -±² ½·»®¬¿- ´¿- -·¹«·»²¬»- º-®³«´¿-æ

Ð Á æÐ ã Êå Ð Á Ê ã Êå ÐÁÚãÐ

Ð Â æÐ ã Úå Ð Â Ê ã Ðå ÐÂÚã Ú
Ü»³±-¬®¿½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îë

Ð ÐÁæÏ ÐÁÊ ÐÁÚ ÐÂæÐ ÐÂÊ ÐÂÚ


Ê Ê Ê Ê Ú Ê Ú
Ú Ê Ê Ú Ú Ú Ú
Ì»±®»³¿ ïòê Ô¿- »¯«·ª¿´»²½·¿- -·¹«·»²¬»-
Ð ÿ Ï ã æÏ ÿ æÐå æÐ ÿ Ï ã æÏ ÿ Ð
Ð ÿ æÏ ã Ï ÿ æÐå æÐ ÿ æÏ ã Ï ÿ Ð
-±² ·¼»²¬·¼¿¼»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
Ð Ï ÐÿÏ æÏÿæÐ æÐÿÏ æÏÿÐ
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ê Ê
Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ú Ú

ÐÿæÏ ÏÿæÐ æÐÿæÏ ÏÿÐ


Ú Ú Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ú
Ê Ê Ê Ê
Ì»±®»³¿ ïòé Ô¿- »¯«·ª¿´»²½·¿- -·¹«·»²¬»-
æøÐ Á Ï÷ ã æÐ Â æÏå æøÐ Â Ï÷ ã æÐ Á æÏ
øÐ Á Ï÷  Рã Ðå øÐ Â Ï÷ Á Ð ã Ð
øÐ Á Ï÷ Â Ï ã Ïå øÐ Â Ï÷ Á Ï ã Ï
Ð ÿ Ï ã æÐ Á Ïå Ð ü Ï ã øÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷
-±² ·¼»²¬·¼¿¼»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
Ð Ï æøÐ Á Ï÷ æÐÂæÏ æøÐ Â Ï÷ æ Ð Áæ Ï øÐ Á Ï÷  РøÐ Â Ï÷ Á Ð
Ê Ê Ú Ú Ú Ú Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ê Ú Ú Ê Ê Ú Ú
Ú Ú Ê Ê Ê Ê Ú Ú

øÐ Á Ï÷Â Ï øÐ Â Ï÷ Á Ï ÐÿÏ æÐÁÏ ÐüÏ øÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷


Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ú Ú Ú
Ê Ê Ê Ê Ú Ú
Ú Ú Ê Ê Ê Ê
Ì»±®»³¿ ïòè Ô¿ ½±²¶«²½·-² »-ô ½±² ®»-°»½¬± ¿ ´¿ ¼·-¶«²½·-² »² ¿³¾±- ´¿¼±-ô ¼·-¬®·¾«¬·ª¿ §
ª·½»ª»®-¿ô »- ¼»½·®ô ¯«» ´¿- -·¹«·»²¬»- º-®³«´¿- -±² ·¼»²¬·¼¿¼»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´
Ð Â øÏ Á Î÷ ã øÐ Â Ï÷ Á øÐ Â Î÷å øÏ Á Î÷  Рã øÏ Â Ð÷ Á øÎ Â Ð÷
Ð Á øÏ Â Î÷ ã øÐ Á Ï÷  øÐ Á Î÷å øÏ Â Î÷ Á Ð ã øÏ Á Ð÷  øÎ Á Ð÷
Ü»³±-¬®¿½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îê

Ð Ï Î Ð Â øÏ Á Î÷ øÐ Â Ï÷ Á øÐ Â Î÷ øÏ Á Î÷  РøÏ Â Ð÷ Á øÎ Â Ð÷
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ú Ú Ú
Ú Ê Ê Ú Ú Ú Ú
Ú Ê Ú Ú Ú Ú Ú
Ú Ú Ê Ú Ú Ú Ú
Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú

Ð Á øÏ Â Î÷ øÐ Á Ï÷  øÐ Á Î÷ øÏ Â Î÷ Á Ð øÏ Á Ð÷  øÎ Á Ð÷
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ú
Ú Ú Ú Ú
Ú Ú Ú Ú

Ì»±®»³¿ ïòç ݱ²¶«²¬¿³»²¬» ½±² ´¿ ¼·-¬®·¾«¬·ª·¼¿¼ -» ½«³°´» ¯«» ´¿ ·³°´·½¿½·-²ô ½±² ®»-°»½¬±
¿ ´¿- ¼»³?- º«²½·±²»- ª»®·¬¿¬·ª¿-ô »- ¼·-¬®·¾«¬·ª¿ ¿ ´¿ ¼»®»½¸¿ô °»®± ²± ¼·-¬®·¾«¬·ª¿ ¿ ´¿ ·¦¯«·»®¼¿ô
»- ¼»½·®ô ¯«» ´¿- -·¹«·»²¬»- º-®³«´¿- -±² ¼» ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´

Ð ÿ øÏ Â Î÷ ã øÐ ÿ Ï÷  øÐ ÿ Î÷å Ð ÿ øÏ Á Î÷ ã øÐ ÿ Ï÷ Á øÐ ÿ Î÷

Ð ÿ øÏ ÿ Î÷ ã øÐ ÿ Ï÷ ÿ øÐ ÿ Î÷å Ð ÿ øÏ ü Î÷ ã øÐ ÿ Ï÷ ü øÐ ÿ Î÷
Ü»³±-¬®¿½·-²
Ð Ï Î Ð ÿ øÏ Â Î÷ øÐ ÿ Ï÷  øÐ ÿ Î÷ Ð ÿ øÏ Á Î÷ øÐ ÿ Ï÷ Á øÐ ÿ Î÷
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ú Ú Ê Ê
Ê Ú Ê Ú Ú Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ú Ú Ú
Ú Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ê Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ê Ê Ê Ê

Ð ÿ øÏ ÿ Î÷ øÐ ÿ Ï÷ ÿ øÐ ÿ Î÷ Ð ÿ øÏ ü Î÷ øÐ ÿ Ï÷ ü øÐ ÿ Î÷
Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ú
Ê Ê Ú Ú
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ê Ê
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îé

Ì»±®»³¿ ïòïð Í· ´¿ ½±²½´«-·-²ô -»¹«²¼± ³·»³¾®±ô ¼» «²¿ ·³°´·½¿½·-² »- ·¹«¿´³»²¬» «²¿ ·³°´·ó
½¿½·-²ô »²¬±²½»- ´¿- ¼±- °®»³·-¿- ø°®·³»®±- ³·»³¾®±-÷ô -» °«»¼»² «²·® º±®³¿²¼± «²¿ -±´¿ °®»³·-¿

Ð ÿ øÏ ÿ Î÷ ã øÐ Â Ï÷ ÿ Îå øÐ Â Ï÷ ü Î ã øÐ ÿ Î÷ Á øÏ ÿ Î÷

Ü»³±-¬®¿½·-²
Ð Ï Î Ð ÿ øÏ ÿ Î÷ øÐ Â Ï÷ ÿ Î øÐ Â Ï÷ ü Î øÐ ÿ Î÷ Á øÏ ÿ Î÷
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ú Ú Ú Ú
Ê Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ê Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ê Ê Ê Ê

Û¶»³°´± ïòîé ˬ·´·¦¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô ¼»³±-¬®¿® ¯«»æ

øÐ Â Ï÷ ü øÐ Á Ï÷ ã øÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷

ͱ´«½·-²

øÐ Â Ï÷ ü øÐ Á Ï÷ ã ÅøÐ Â Ï÷ ÿ øÐ Á Ï÷à  ÅøÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷Ã


ã ÅæøÐ Â Ï÷ Á øÐ Á Ï÷à  ÅøÐ Á Ï÷÷ ÿ øÐ Â Ï÷Ã
ã ÅøæÐ Á æÏ÷ Á øÐ Á Ï÷à  ÅøÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷Ã
ã øæÐ Á æÏ Á Ð Á Ï÷  ÅøÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷Ã
ã ÅøæÐ Á Ð÷ Á øæÏ Á Ï÷à  ÅøÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷Ã
ã øÊ Á Ê÷  ÅøÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷Ã
ã Ê Â ÅøÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷Ã
ã øÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷

Û¶»³°´± ïòîè ˬ·´·¦¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô ¼»³±-¬®¿® ¯«»æ

ÅøÐ ÿ Ï÷  æÐà ÿ æÏ ã Ï ÿ Ð

ͱ´«½·-²

ÅøÐ ÿ Ï÷  æÐà ÿ æÏ ã æÅøÐ ÿ Ï÷  æÐà Á æÏ


ã æÅøæÐ Á Ï÷  æÐà Á æÏ
ã æøæÐ÷ Á æÏ
ã Ð Á æÏ
ã ÏÿÐ

Û¶»³°´± ïòîç ˬ·´·¦¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô ¼»³±-¬®¿® ¯«»æ

ÅøÐ ÿ Ï÷  øÐ ÿ Î÷à ÿ øÏ ÿ Î÷ ã Ï ÿ øÐ Á Î÷
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îè

ͱ´«½·-²

ÅøÐ ÿ Ï÷  øÐ ÿ Î÷à ÿ øÏ ÿ Î÷ ã æÅøæÐ Á Ï÷  øæÐ Á Î÷à Á øæÏ Á Î÷


ã æøæÐ Á Ï÷ Á æøæÐ Á Î÷ Á øæÏ Á Î÷
ã øÐ Â æÏ÷ Á øÐ Â æÎ÷ Á æÏ Á Î
ã æÏ Á Î Á øÐ Â æÎ÷
ã æÏ Á ÅøÎ Á Ð÷  øÎ Á æÎ÷Ã
ã æÏ Á ÅøÎ Á Ð÷  ÊÃ
ã æÏ Á øÎ Á Ð÷
ã Ï ÿ øÐ Á Î÷

Û¶»³°´± ïòíð ˬ·´·¦¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô ¼»³±-¬®¿® ¯«»æ

ÅøÐ ÿ Ï÷ ÿ Îà ÿ ÅøÏ ÿ Ð÷ ÿ Îà ã øÐ Â æÏ÷ ÿ Î

ͱ´«½·-²

ÅøÐ ÿ Ï÷ ÿ Îà ÿ ÅøÏ ÿ Ð÷ ÿ Îà ã æÅæøæÐ Á Ï÷ Á Îà Á ÅæøæÏ Á Ð÷ Á ÎÃ


ã æÅøÐ Â æÏ÷ Á Îà Á ÅøÏ Â æÐ÷ Á ÎÃ
ã ÅæøÐ Â æÏ÷  æÎà Á ÅøÏ Â æÐ÷ Á ÎÃ
ã ÅøæÐ Á Ï÷  æÎà Á ÅøÏ Â æÐ÷ Á ÎÃ
ã ÅøæÐ Á Ï÷  øÏ Â æÐ÷ Á Îà  ÅæÎ Á øÏ Â æÐ÷ Á ÎÃ
ã ÅøæÐ Á Ï Á Ï÷  øæÐ Á Ï Á æÐ÷à Á Î Â Ê
ã ÅøæÐ Á Ï÷  øæÐ Á Ï÷à Á Î
ã øæÐ Á Ï÷ Á Î
ã æøÐ Â æÏ÷ Á Î
ã øÐ Â æÏ÷ ÿ Î

Û¶»³°´± ïòíï ˬ·´·¦¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô ¼»³±-¬®¿® ¯«»æ

ÅøÐ ÿ Ï÷ ÿ Ðà ÿ øÐ ÿ Ï÷ ã Ð ÿ Ï

ͱ´«½·-²

ÅøÐ ÿ Ï÷ ÿ Ðà ÿ øÐ ÿ Ï÷ ã æÅæøæÐ Á Ï÷ Á Ðà Á øæÐ Á Ï÷


ã æÅøÐ Â æÏ÷ Á Ðà Á øæÐ Á Ï÷
ã æÐ Á æÐ Á Ï
ã æÐ Á Ï
ã ÐÿÏ

ïòîòîò Ì¿«¬±´±¹3¿- § º¿´¿½·¿-

Í· «²¿ °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ »- -·»³°®» ª»®¼¿¼»®¿ ¾¿¶± ¬±¼¿- -«- ·²¬»®°®»¬¿½·±²»-ô ·²¼»°»²¼·»²ó

»- «²¿ ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß îç

Û- ¼»½·®ô ¿ «² »²«²½·¿¼± ¯«» »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ ¬±¼±- ´±- ª¿´±®»- °±-·¾´»- ¼» -«- ª¿®·¿¾´»-
°®±°±-·½·±²¿´»- -» ´» ¼»²±³·²¿ ¬¿«¬±´±¹3¿ò Ý«¿²¼± -» ½±³°®«»¾¿ ¯«» «²¿ »¯«·ª¿´»²½·¿ »- «²¿

º¿´-¿-ô °¿®¿ ½«¿´»-¯«·»® ª¿´±®»- ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- °®±°±-·½·±²¿´»-ò б® ¬¿²¬± ´±- ¼±- ´¿¼±- -±² --´±
¼·º»®»²¬»- ³¿²»®¿- ¼» °®±°±²»® »´ ³·-³± »²«²½·¿¼± § -» ¼·½» ¯«» -±² ´±¹·½¿³»²¬» »¯«·ª¿´»²¬»-ò

˲¿ º-®³«´¿ »- «²¿ º¿´¿½·¿ô -· æ »- «²¿ ¬¿«¬±´±¹3¿ò

Û¶»³°´± ïòíî ˬ·´·¦¿²¼± «²¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ô ¼»¬»®³·²¿® -· ´¿ º-®³«´¿

Ù ã øÐ ÿ Ï÷ ÿ øæÐ Á Ï÷

»- ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ͱ´«½·-²
Ð Ï ÐÿÏ æÐÁÏ øÐ ÿ Ï÷ ÿ øæ Ð Á Ï÷
Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ê
Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê
б® ´± ¬¿²¬± Ù -· »- ¬¿«¬±´±¹3¿ò

Û¶»³°´± ïòíí ˬ·´·¦¿²¼± «²¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ô ¼»¬»®³·²¿® -· ´¿ º-®³«´¿

Ù ã øÏ ÿ Ð÷ ÿ øÐ ÿ Ï÷

»- ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ͱ´«½·-²
Ð Ï ÏÿÐ ÐÿÏ øÏ ÿ Ð÷ ÿ øÐ ÿ Ï÷
Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ê Ú Ú
Ú Ê Ú Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê
б® ´± ¬¿²¬± Ù ²± »- ¬¿«¬±´±¹3¿ò

Û¶»³°´± ïòíì ˬ·´·¦¿²¼± «²¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ô ¼»¬»®³·²¿® -· ´¿ º-®³«´¿

Ù ã øÐ ÿ Ï÷ ü øæÏ ÿ æÐ÷

»- ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ͱ´«½·-²
Ð Ï ÐÿÏ æÏÿæÏ øÐ ÿ Ï÷ ü øæ Ï ÿ æ Ð÷
Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ê
Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê
б® ´± ¬¿²¬± Ù -· »- ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íð

Û¶»³°´± ïòíë ˬ·´·¦¿²¼± «²¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ô ¼»¬»®³·²¿® -· ´¿ º-®³«´¿

Ù ã øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷Ã

»- ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ͱ´«½·-²
Ð Ï ÐüÏ øÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷Ã
Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ú Ê
Ú Ê Ú Ú Ê
Ú Ú Ê Ê Ê
б® ´± ¬¿²¬± Ù -· »- ¬¿«¬±´±¹3¿ò

Û¶»³°´± ïòíê ˬ·´·¦¿²¼± «²¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ô ¼»¬»®³·²¿® -· ´¿ º-®³«´¿

Ù ã ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷à ÿ øÐ ÿ Î÷

»- ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ͱ´«½·-²
Ð Ï Î øÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð ÐÿÏ ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷à ÿ øÐ ÿ Î÷
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ú Ú Ê
Ê Ú Ê Ú Ê Ê
Ê Ú Ú Ê Ú Ê
Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ê Ú Ú Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ê Ê Ê
б® ´± ¬¿²¬± Ù -· »- ¬¿«¬±´±¹3¿ò

Û¶»³°´± ïòíé ˬ·´·¦¿²¼± «²¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ô ¼»¬»®³·²¿® -· ´¿ º-®³«´¿

Ù ã ÅÐ ÿ øÏ ÿ Î÷à ü ÅøÐ ÿ Ï÷ ÿ ÎÃ

»- ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ͱ´«½·-²
Ð Ï Î øÐ ÿ øÏ ÿ Î÷ øÐ ÿ Ï÷ ÿ Î ÅÐ ÿ øÏ ÿ Î÷à ü ÅøÐ ÿ Ï÷ ÿ ÎÃ
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ú Ú Ê
Ê Ú Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ê Ê Ê
Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ê Ú Ê Ú Ú
Ú Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ê Ú Ú
б® ´± ¬¿²¬± Ù ²± »- ¬¿«¬±´±¹3¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íï

ïòîòíò Ì¿®»¿
ïò ݱ²-¬®«§¿ ´¿ ¬¿¾´¿ ¼» ª»®¼¿¼ °¿®¿ ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»-æ
¿÷ øÐ ÿ Ï÷ ÿ ÅøÐ Á æ Ï÷ ÿ øÐ Â Ï÷Ãå ¾÷ ÅøÐ Á Ï÷  Îà ÿ øÐ Â æÏ÷å
½÷ ÅøÐ ü Ï÷ Á øÐ ÿ Î÷à ÿ øæÏ Â Ð÷Ãå ¼÷ Ð Á Ðå »÷ øÐ Á Ï÷ Á Îå
º ÷ øÐ Á Ð÷ Á Ðå ¹÷ Ð Á Ïå ¸÷ æøÐ ü Ï÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ ò
îò ˬ·´·¦¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô ¼»³±-¬®¿® ¯«»

Ð Á Ï ã øÐ Á Ï÷  æøÐ Â Ï÷

λ-°æ ò
íò ˬ·´·¦¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô ¼»³«»-¬®» ± ®»º«¬»æ
¿÷ Ð Á Ï ã øÐ Á Ï÷  æøÐ Â Ï÷å ¾÷ Ð Á øÏ ÿ Î÷ ã øÐ Á Ï÷ ÿ øÐ Á Î÷å
½÷ øÐ Á Ï÷ Á Î ã Ð Á øÏ Á Î÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò

¿÷ Ð Á øæÐ Â æÏ÷à Á øÐ Â æÏ÷å ¾÷ øÐ Â Ï÷ Á ÅøÎ Á Ð÷  æÏÃ


λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò

¿÷ øÎ Â Ï÷ Á øÐ Â æÏ Â Î÷ Á øæÐ Â æÏ Â Î÷å ¾÷ øÐ ÿ Ï÷  æøÎ ÿ Ï÷å


½÷ øæÐ Á Ï÷  æÏ Â ÅæøÎ Â Ï÷ ÿ ÐÃò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò

¿÷ øÐ Â Ï÷  øÎ Á æÍ÷  øÐ ÿ Í÷å ¾÷ øæÐ Á Ï÷  øæÐ ÿ Î÷  æÎå


½÷ øÐ Â Ï÷  øÐ ÿ Î÷  øÏ ÿ Í÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò

¿÷ øÐ Á Ï÷  æÏ Â øÐ ÿ Î÷å ¾÷ øÐ Â Ï÷  øÐ ÿ æÎ÷  øÏ ÿ æÎ÷å


½÷ øÐ ÿ æÏ÷ Â Ï Â øæÐ ÿ øÎ Á Í÷Ãò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò

¿÷ øÐ ÿ Í÷  øÐ Â Ï÷  ÅøÍ Â Î÷ ÿ æÌà  øÏ ÿ Î÷å


¾÷ æÐ Â øÏ ÿ Ð÷  ÅøæÏ Á Î÷ ÿ ÍÃå
½÷ øÐ Â æÏ÷  øÎ ÿ Ï÷  øÎ Á Í÷  ÅøÍ Á Ð÷ ÿ ÌÃò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò

¿÷ øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷Ãå ¾÷ ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷  Ðà ÿ Îå


½÷ ÅÐ ÿ øÏ Á Î÷à  øÏ ÿ æÎ÷  ÅøÍ ÿ æÎ÷  Ðà ÿ æÍò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò

ïòíò Ì®¿²-º±®³¿½·-² ¼» º-®³«´¿-


Ô¿ ·¹«¿´¼¿¼ ¼» ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ¼±- °®±°±-·½·±²»- ´¿ ¸»³±- ¼»³±-¬®¿¼± ¸¿-¬¿ ¿¸±®¿
«¬·´·¦¿²¼± ´¿- ¬¿¾´¿- ½±³°´»¬¿- ¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ò ݱ² -« ¿§«¼¿ °«¼·³±- ¼»½·¼·® -· «²¿ º-®³«´¿
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íî

¼¿¼¿ »- ± ²± «²¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ò

б® »-¬¿ ª3¿ ¸»³±- ½±²±½·¼± ³«³»®±-¿- º-®³«´¿- ½±² ´¿- ¬¿¾´¿- ¼» ª¿´±®»-ò Ѭ®¿- ·¼»²¬·¼¿¼»-ô
»- ¼»½·®å ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô ´¿- ±¾¬»²»³±- ¿ °¿®¬·® ¼» ´¿- º-®³«´¿- ¼¿¼¿- § ³»¼·ó
¿²¬» -«-¬·¬«½·±²»- ± ¬®¿²-º±®³¿½·±²»- »² º-®³«´¿- »¯«·ª¿´»²¬»-ò

Û² »-¬¿ -»½½·-² ª»®»³±- ½-³± ±¾¬»²»® »¯«·ª¿´»²½·¿- » ·³°´·½¿½·±²»- ´-¹·½¿- -·² «¬·´·¦¿® ¬¿¾´¿-

¼±- ®»¹´¿- &¬·´»-ô ¯«» -·² »³¾¿®¹± ¼»¾»² ³¿²»¶¿®-» ½±² ½«·¼¿¼±ò

Ì»±®»³¿ ïòïï Í· »² «²¿ º-®³«´¿ ¼» ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ô »- ¼»½·®ô »² «²¿ ·¼»²¬·¼¿¼ ¼» ´¿ ´-¹·½¿
°®±°±-·½·±²¿´ô -» -«-¬·¬«§» «²¿ ª¿®·¿¾´» °®±°±-·½·±²¿´ °±® «²¿ º-®³«´¿ ½«¿´¯«·»®¿ »² ¬±¼±- ´±- ´«ó
¹¿®»- ¼±²¼» -» °®»-»²¬¿ ´¿ º-®³«´¿ ½±®®»-°±²¼·»²¬»ô »²¬±²½»- -» ±¾¬·»²» ²«»ª¿³»²¬» «²¿ º-®³«´¿
¼» ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ò

Ì»±®»³¿ ïòïî Ý«¿²¼± »² «²¿ º-®³«´¿ Ù -» -«-¬·¬«§» «²¿ ½·»®¬¿ -«¾º-®³«´¿ ï °±® «²¿ º-®ó
³«´¿ î ô ¯«» ¬±³¿ ´±- ³·-³±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¯«» ï ô »²¬±²½»- ´¿ º-®³«´¿ ±¾¬»²·¼¿ Ú ¬·»²» ´±-
³·-³±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¯«» ´¿ º-®³«´¿ Ùò Ô¿ º-®³«´¿ Ùô «²¿ ª»¦ -«-¬·¬«·¼¿ ï ¼»¾» -«-¬·¬«·®-»
°±® î »² ¬±¼±- ´±- ´«¹¿®»- ¼±²¼» »-¬¿ -» °®»-»²¬¿ò

Û¶»³°´± ïòíè ݱ²-·¼»®»³±- ´¿ °®±°±-·½·-²

Ù ã ÅÐ Â øÐ ÿ Ï÷à ÿ Ï

¯«» »- «²¿ ¬¿«¬±´±¹3¿ò Í· ®»»³°´¿¦¿³±-ô ½¿¼¿ ª»¦ ¯«» ¿°¿®»½» Ðô °±® ´¿ °®±°±-·½·-²

Ùï ã Ï ÿ Î

±¾¬»²»³±- ´¿ ¬¿«¬±´±¹3¿
Ø ã ÅøÏ ÿ Î÷  øøÏ ÿ Î÷ ÿ Ï÷à ÿ Ï
Í· »² ½¿³¾·± ®»»³°´¿¦¿³±- Ïô ½¿¼¿ ª»¦ ¯«» ¿°¿®»½»ô °±® Ùï ô ±¾¬»²»³±- ´¿ ¬¿«¬±´±¹3¿

Ø ã ÅÐ Â øÐ ÿ øÏ ÿ Î÷÷à ÿ øÏ ÿ Î÷

Û¶»³°´± ïòíç ݱ²-·¼»®»³±- ´¿ °®±°±-·½·-²

Ù ã æÅøÐ ÿ Ï÷  øÐ ÿ Î÷à ÿ ÅÏ ÿ øÐ ÿ Î÷Ã

¯«» ²± »- «²¿ ¬¿«¬±´±¹3¿ò Ѿ¬»²»³±- °®±°±-·½·±²»- ´-¹·½¿³»²¬» »¯«·ª¿´»²¬»- -· ®»»³°´¿¦¿³±- Ð ÿ Ï


°±® -« »¯«·ª¿´»²½·¿ ´-¹·½¿ æÐ Á Ï ± -· ®»»³°´¿¦¿³±- «²¿ ± ´¿- ¼±- ª»½»- ¯«» ¿°¿®»½» Ð ÿ Î °±®
æÐ Á Îò б¼»³±- ¬¿³¾·7² ®»»³°´¿¦¿® øÐ ÿ Ï÷  øÐ ÿ Î÷ °±® Ð ÿ øÏ Â Î÷ò Ü» »-¬¿ ³¿²»®¿ Ù
»- ´-¹·½¿³»²¬» »¯«·ª¿´»²¬» ¿ ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»- »²¬®» ±¬®¿-æ

æÅøæÐ Á Ï÷  øÐ ÿ Î÷à ÿ ÅÏ ÿ øÐ ÿ Î÷Ã

æÅøÐ ÿ Ï÷  øæÐ Á Î÷à ÿ ÅÏ ÿ øÐ ÿ Î÷Ã


æÅøÐ ÿ øÏ Â Î÷à ÿ ÅÏ ÿ øæÐ Á Î÷Ã

˲¿ º-®³«´¿ Ù »- ª?´·¼¿ ± ½±²-¬·¬«§» «²¿ ¬¿«¬±´±¹3¿ô -· § --´± -· »- ª»®¼¿¼»®¿ ¾¿¶± ¬±¼¿- ´¿-
·²¬»®°®»¬¿½·±²»-ò Û² ½¿-± ½±²¬®¿®·± ´¿ º-®³«´¿ Ù »- ·²ª?´·¼¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íí

˲¿ º-®³«´¿ Ù -» ¼»²±³·²¿ ·²½±²-·-¬»²¬» ± ·²-¿¬·-º¿½¬·¾´»ô -· § --´± -· »- º¿´-¿ ¾¿¶± ¬±¼¿- ´¿-
·²¬»®°®»¬¿½·±²»-ò Û² ½¿-± ½±²¬®¿®·± ´¿ º-®³«´¿ Ù »- ½±²-·-¬»²¬» ± -¿¬·-º¿½¬·¾´»ò

ïò ˲¿ º-®³«´¿ »- ª?´·¼¿ô -· § --´± -· -« ²»¹¿½·-² »- ·²½±²-·-¬»²¬»ò


îò ˲¿ º-®³«´¿ »- ·²½±²-·-¬»²¬»ô -· § --´± -· -« ²»¹¿½·-² »- ª?´·¼¿ò
íò ˲¿ º-®³«´¿ »- ·²ª?´·¼¿ô -· § --´± -· ¸¿§ °±® ´± ³»²±- «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¾¿¶± ´¿ ½«¿´ ´¿
º-®³«´¿ »- º¿´-¿ò
ìò ˲¿ º-®³«´¿ »- ·²½±²-·-¬»²¬»ô -· § --´± -· ¸¿§ °±® ´± ³»²±- «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¾¿¶± ´¿ ½«¿´
´¿ º-®³«´¿ »- ª»®¼¿¼»®¿ò
ëò Í· «²¿ º-®³«´¿ »- ª?´·¼¿ô »²¬±²½»- »- ½±²-·-¬»²¬» °»®± ²± ª·½»ª»®-¿ò
êò Í· «²¿ º-®³«´¿ »- ·²½±²-·-¬»²¬»ô »²¬±²½»- »- ·²ª?´·¼¿ °»®± ²± ª·½»ª»®-¿ò

Û¶»³°´± ïòìð

ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷à ÿ øÐ ÿ Î÷

ͱ´«½·-²
Ð Ï Î øÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷ ÐÿÎ ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷à ÿ øÐ ÿ Î÷
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ú Ú Ê
Ê Ú Ê Ú Ê Ê
Ê Ú Ú Ê Ú Ê
Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ê Ú Ú Ê Ê
Ú Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ê Ê Ê
б® ´± ¬¿²¬± Ù »- «²¿ º-®³«´¿ ª?´·¼¿ò

Û¶»³°´± ïòìï

ÅøÐ ÿ øÏ ÿ Î÷à ü ÅøÐ ÿ Ï÷ ÿ ÎÃ

ͱ´«½·-²
Ð Ï Î øÐ ÿ øÏ ÿ Î÷ øÐ ÿ Ï÷ ÿ Î ÅøÐ ÿ øÏ ÿ Î÷à ü ÅøÐ ÿ Ï÷ ÿ ÎÃ
Ê Ê Ê Ê Ê Ê
Ê Ê Ú Ú Ú Ê
Ê Ú Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ê Ê Ê
Ú Ê Ê Ê Ê Ê
Ú Ê Ú Ê Ú Ú
Ú Ú Ê Ê Ê Ê
Ú Ú Ú Ê Ú Ú
б® ´± ¬¿²¬± Ù ²± »- «²¿ º-®³«´¿ ª?´·¼¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íì

ïòíòïò Ú±®³¿- ²±®³¿´»-


Û² ´-¹·½¿ ³¿¬»³?¬·½¿ »- ³«§ ·³°±®¬¿²¬» »´ °±¼»® ¬®¿²-º±®³¿® º-®³«´¿- ¼» «²¿ º±®³¿ ¿ ±¬®¿ô
»-°»½·¿´³»²¬» ¿ ´¿- ¼»²±³·²¿¼¿- º±®³¿- ²±®³¿´»-ò п®¿ ´±¹®¿® »-¬¿- ¬®¿²-º±®³¿½·±²»- ¼» º-®³«´¿-ô
-» «¬·´·¦¿ »´ ½±²½»°¬± ¼» »¯«·ª¿´»²½·¿- ¼» º-®³«´¿-ò

Ô¿- º-®³«´¿- Ù § Ø -±² »¯«·ª¿´»²¬»- -· ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» Ù § Ø -±² ´±- ³·-³±- ¾¿¶± ¬±¼¿-
´¿- ·²¬»®°®»¬¿½·±²»- ¼» »-¬¿- º-®³«´¿-ò

½·¿¼±- ¼»´ ´»²¹«¿¶»å °»®± ¬¿³°±½± ·²¬»²¬¿³±- ·²¬»®²¿®²±- »² »´ º¿-½·²¿²¬» ³«²¼± ¼» ´¿ ¼»¼«½½·-²
´-¹·½¿ -·² ¿²¬»- »-¬¿® -»¹«®±- ¼» ½±²±½»® § ½±³°®»²¼»® ¿´¹«²±- ½±²½»°¬±- »´»³»²¬¿´»-ò Ô¿- ¼±-
º±®³¿- ²±®³¿´»- ¯«» ²±- ·²¬»®»-¿ ±¾¬»²»® § ¯«» -±² «¬·´·¦¿¼¿- »² °®«»¾¿ ³»½?²·½¿ ¼» ¬»±®»³¿-ô
-±² ´¿ º±®³¿ ²±®³¿´ ½±²¶«²¬·ª¿ § ´¿ º±®³¿ ²±®³¿´ ¼·-¶«²¬·ª¿ò

˲¿ º-®³«´¿ Ù -» ¼·½» ¯«» »-¬? »² º±®³¿ ²±®³¿´ ½±²¶«²¬·ª¿ -· § --´± -· Ù ¬·»²» ´¿ º±®³¿

ã ï Â î î

¼±²¼» ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- º-®³«´¿- ïô îô òòòô ô -» »¨°®»-¿² ½±³± «²¿ ½±²¶«²½·-² ¼» ´·¬»®¿´»-ò

Û¶»³°´± ïòìî Û¨°®»-¿® ´¿ º-®³«´¿

Ù ã øÏ ÿ Ð÷ ÿ øÐ ÿ Ï÷

»² º±®³¿ ²±®³¿´ ½±²¶«²¬·ª¿ò


ͱ´«½·-²

øÏ ÿ Ð÷ ÿ øÐ ÿ Ï÷ ã æøÏ ÿ Ð÷ Á øÐ ÿ Ï÷
ã æøæÏ Á Ð÷ Á øÐ ÿ Ï÷
ã øÏ Â æÐ÷ Á øÐ ÿ Ï÷
ã ÅÏ Á øÐ ÿ Ï÷à  ÅæÐ Á øÐ ÿ Ï÷Ã

Û¶»³°´± ïòìí Û¨°®»-¿® ´¿ º-®³«´¿

Ù ã øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷Ã

»² º±®³¿ ²±®³¿´ ½±²¶«²¬·ª¿ò


ͱ´«½·-²

øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷à ã øÐ ü Ï÷ ü øÐ ü Ï÷
ã ÅøÐ ü Ï÷ ÿ øÐ ü Ï÷à  ÅøÐ ü Ï÷ ÿ øÐ ü Ï÷Ã

˲¿ º-®³«´¿ Ù -» ¼·½» ¯«» »-¬? »² º±®³¿ ²±®³¿´ ¼·-¶«²¬·ª¿ -· § --´± Ù -· ¬·»²» ´¿ º±®³¿

ã ï Á î î

¼±²¼» ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- º-®³«´¿- ïô îô òòòô ô -» »¨°®»-¿² ½±³± «²¿ ¼·-¶«²½·-² ¼» ´·¬»®¿´»-ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íë

Û¶»³°´± ïòìì Û¨°®»-¿® ´¿ º-®³«´¿

Ù ã øÏ ÿ Ð÷ ÿ øÐ ÿ Ï÷

»² º±®³¿ ²±®³¿´ ¼·-¶«²¬·ª¿ò


ͱ´«½·-²
øÏ ÿ Ð÷ ÿ øÐ ÿ Ï÷ ã æøÏ ÿ Ð÷ Á øÐ ÿ Ï÷

Û¶»³°´± ïòìë Û¨°®»-¿® ´¿ º-®³«´¿

Ù ã øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷Ã

»² º±®³¿ ²±®³¿´ ½±²¶«²¬·ª¿ò


ͱ´«½·-²

øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷à ã øÐ ü Ï÷ ü øÐ ü Ï÷
ã ÅøÐ ü Ï÷ ÿ øÐ ü Ï÷à  ÅøÐ ü Ï÷ ÿ øÐ ü Ï÷Ã
ã øÐ ü Ï÷ ÿ øÐ ü Ï÷
ã æøÐ ü Ï÷ Á øÐ ü Ï÷

˲ ¸»½¸± ¯«» »- ³«§ ·³°±®¬¿²¬» ¿²±¬¿®ô »- ¯«» ½«¿´¯«·»® º-®³«´¿ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´
°«»¼» -»® ¬®¿²-º±®³¿¼¿ ¿ «²¿ ¼» ´¿- º±®³¿- ²±®³¿´»-ô «¬·´·¦¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ò

ïòíòîò ݱ²-»½«»²½·¿- ´-¹·½¿-

Ü¿¼¿- ´¿- º-®³«´¿- ï ô î ô òòòô § «²¿ º-®³«´¿ Ùô Ù -» ¼»²±³·²¿ ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» ï ô


î ô òòòô -· § --´± -· °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ·²¬»®°®»¬¿½·-² »² ´¿ ½«¿´ ï Â î »- ª»®¼¿¼ô Ù
¬¿³¾·7² ´± »- ï ô î ô òòòô -» ¼»²±³·²¿² ¿¨·±³¿- ¼» Ùò

Ì»±®»³¿ ïòïí Ü¿¼¿- ´¿- º-®³«´¿- ï ô î ô òòòô § «²¿ º-®³«´¿ Ùô Ù »- «²¿ ½±²-»½«»²½·¿
´-¹·½¿ ¼» ï ô î ô òòòô -· § --´± -· ´¿ º-®³«´¿ ø ï  î ÷ ÿ »- ª?´·¼¿ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
÷ Í«°±²¹¿ ¯«» Ù »- «²¿ ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» Ùï ô Ùî ô òòòô Ù² ò Í»¿ × «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¿®ó
¾·¬®¿®·¿ò Í· Ùï ô Ùî ô òòòô Ù²
Ù »- ª»®¼¿¼»®± »² ×ò Û²¬±²½»- øÙï  Ùî Ù² ÷ ÿ Ù »- ª»®¼¿¼»®± »² ×ò б® ±¬®¿ °¿®¬»ô -·
Ùï ô Ùî ô òòòô Ù² -±² º¿´-±- »² ×ô »²¬±²½»- øÙï  Ùî Ù² ÷ ÿ Ù »- ª»®¼¿¼»®± »² ×ò ß-3ô ¼»ó
³±-¬®¿³±- ¯«» øÙï  Ùî Ù² ÷ ÿ Ù »- ª»®¼¿¼»®± ¾¿¶± ½«¿´¯«·»® ·²¬»®°®»¬¿½·-²ò Û-¬± »-ô
øÙï  Ùî Ù² ÷ ÿ Ù »- «²¿ º-®³«´¿ ª?´·¼¿ò
ø Í«°±²¹¿³±- ¯«» øÙï  Ùî Ù² ÷ ÿ Ù »- «²¿ º-®³«´¿ ª?´·¼¿ò п®¿ ½«¿´¯«·»® ·²¬»®°®»¬¿½·-²
×ô -· Ùï  Ùî Ù² »- ª»®¼¿¼»®± »² ×ô Ù ¼»¾» -»® ª»®¼¿¼»®± »² ×ò б® ½±²-·¹«·»²¬» Ù »- «²¿
½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» Ùï ô Ùî ô òòòô Ù² ò

Û¶»³°´± ïòìê Í»¿²


Ùï Ð Á øæÏ ÿ Î÷
Ùî æøÐ Á Í÷  æÎ
Ù Ï
Ю«»¾» -· Ù »- ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» ï § îò
ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íê

Ü»¾»³±- °®±¾¿® ¯«» ´¿ º-®³«´¿ ºÅÐ Á øæÏ ÿ Î÷à  ÅæøÐ Á Í÷  æÎù ÿ Ïô »- ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ô
¼»½·®æ

ºÅÐ Á øæÏ ÿ Î÷à  ÅæøÐ Á Í÷  æÎù ÿ Ï ã æºÅÐ Á øÏ Á Î÷à  ÅæÐ Á æÍ Â æÎù Á Ï


ã æÅøÐ Á Ï Á Î÷  øæÐ Á æÍ Â æÎ÷à Á Ï
ã øæÐ Â æÏ Â æÎ÷ Á øÐ Á Í Á Î÷ Á Ï
ã æøÐ Á Ï Á Î÷ Á øÐ Á Ï Á Î÷ Á Í
ã Ê

Ô± ½«¿´ ·²¼·½¿ ¯«» Ù »- ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» Ùï § Ùî ò

Û¶»³°´± ïòìé Í»¿²


Ùï Ð ÿ Ï÷
Ùî ÏÿÎ
Ùí æÎ
Ù æÎ
Ю«»¾» -· Ù »- ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» ï ô î § í ò
ͱ´«½·-²
Ü»¾»³±- °®±¾¿® ¯«» ´¿ º-®³«´¿ ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷  æÎà ÿ æÎô »- ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ô ¼»½·®æ

ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷  æÎà ÿ æÎ ã æÅøæÐ Á Ï÷  øæÏ Á Î÷  æÎà Á æÎ


ã æøæÐ Á Ï÷  æøæÏ Á Î÷ Á øÎ Á æÎ÷
ã Ê

Ô± ½«¿´ ·²¼·½¿ ¯«» Ù »- ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» Ùï ô Ùî § Ùí ò

Ì»±®»³¿ ïòïì Ü¿¼¿- ´¿- º-®³«´¿- ï ô î ô òòòô § «²¿ º-®³«´¿ Ùô Ù »- «²¿ ½±²-»½«»²½·¿
´-¹·½¿ ¼» ï ô î ô òòòô -· § --´± -· ´¿ º-®³«´¿ ï  î  »- ·²½±²-·-¬»²¬»ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
б® »´ ¬»±®»³¿ ¿²¬»®·±®ô Ù »- «²¿ ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» ï ô î ô òòòô -· § --´± -· ´¿ º-®³«´¿
øÙï  Ùî Ù² ÷ ÿ Ù »- ª?´·¼¿ò ß-3ô Ù »- «²¿ ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» ï ô î ô òòòô -· § --´±
-· ´¿ ²»¹¿½·-² ¼» øÙï  Ùî Ù² ÷ ÿ Ù »- ·²½±²-·-¬»²¬»

æÅøÙï  Ùî Ù² ÷ ÿ Ùà ã æÅæøÙï  Ùî Ù² ÷ Á ÙÃ
ã ææøÙï Â Ùî Ù² ÷ Â æÙ
ã øÙï Â Ùî Ù² ÷ Â æÙ
ã Ùï Â Ùî Ù² Â æÙ

б® ´± ¬¿²¬±ô ½±²½´«·³±- ¯«» »´ ¬»±®»³¿ »- ª»®¼¿¼»®±ò

Û¶»³°´± ïòìè Í»¿²


Ùï Ð Á øæÏ ÿ Î÷
Ùî æøÐ Á Í÷  æÎ
Ù Ï
Ю«»¾» -· Ù »- ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» ï § îò
ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íé

Ü»¾»³±- °®±¾¿® ¯«» ´¿ º-®³«´¿ ºÅÐ Á øæÏ ÿ Î÷à  ÅæøÐ Á Í÷  æÎù  æÏô »- ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ô
¼»½·®æ

ºÅÐ Á øæÏ ÿ Î÷à  ÅæøÐ Á Í÷  æÎù  æÏ ã ÅøÐ Á Ï Á Î÷  øæÐ Â æÍ Â æÎ÷à  æÏ


ã øÐ Á Ï Á Î÷  øæÐ Â æÏ Â æÎ÷  æÍ
ã øÐ Á Ï Á Î÷  æøÐ Á Ï Á Î÷  æÍ
ã Ú

Ô± ½«¿´ ·²¼·½¿ ¯«» Ù »- ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» Ùï § Ùî ò

Û¶»³°´± ïòìç Í»¿²


Ùï Ð ÿ Ï÷
Ùî ÏÿÎ
Ùî æÎ
Ù æÎ
Ю«»¾» -· Ù »- ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» ï ô î § í ò
ͱ´«½·-²
Ü»¾»³±- °®±¾¿® ¯«» ´¿ º-®³«´¿ ÅÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷  æÎà  Îô »- ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ô ¼»½·®æ

ÅÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷  æÎà  Πã øÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷  øæÎ Â Î÷
ã Ú

Ô± ½«¿´ ·²¼·½¿ ¯«» Ù »- ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿ ¼» Ùï ô Ùî § Ùí ò

ïòíòíò Ì¿®»¿
ïò Ü»¬»®³·²» ´¿ ª¿´·¼»¦ ± ·²½±²-·-¬»²½·¿ô ´«»¹± ¬®¿²-º±®³» ¿ «²¿ ¼» -«- º±®³¿- ²±®³¿´»- ´¿-
-·¹«·»²¬»- º-®³«´¿-ææ
¿÷ ÅÐ Á øæÐ Â æÏ÷à Á øÐ Â æÏ÷å
¾÷ øÐ Â Ï÷ Á ÅøÎ Á Ð÷  æÏÃå
½÷ øÎ Â Ï÷ Á øÐ Â æÏ Â Î÷ Á øæÐ Â æÏ Â Î÷å
¼÷ øæÐ Á Ï÷  æÏ Â ÅæøÎ Â Ï÷ ÿ ÐÃò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
îò Ü»¬»®³·²» ´¿ ª¿´·¼»¦ ± ·²½±²-·-¬»²½·¿ô ´«»¹± ¬®¿²-º±®³» ¿ «²¿ ¼» -«- º±®³¿- ²±®³¿´»- ´¿-
-·¹«·»²¬»- º-®³«´¿-æ
¿÷ øÐ Â Ï÷  øÎ Á æÍ÷  øÐ ÿ Í÷å
¾÷ øæÐ Á Ï÷  øæÐ ÿ Î÷  æÎå
½÷ øÐ Â Ï÷  øÐ ÿ Î÷  øÏ ÿ Í÷å
¼÷ øÐ Á Ï÷  æÏ Â øÐ ÿ Î÷å
»÷ øÐ Â Ï÷  øÐ ÿ æÎ÷  øÏ ÿ æÎ÷å
º ÷ ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Î÷  Ðà ÿ Îò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
íò Ü»¬»®³·²» ´¿ ª¿´·¼»¦ ± ·²½±²-·-¬»²½·¿ô ´«»¹± ¬®¿²-º±®³» ¿ «²¿ ¼» -«- º±®³¿- ²±®³¿´»- ´¿-
-·¹«·»²¬»- º-®³«´¿-æ
¿÷ øÐ ÿ æÏ÷ Â Ï Â ÅæÐ ÿ øÎ Á Í÷Ãå
¾÷ øÐ ÿ Í÷  øÐ Â Ï÷  ÅøÍ Â Î÷ ÿ æÌà  øÏ ÿ Î÷å
½÷ æÐ Â øÏ ÿ Ð÷  ÅøæÏ Á Î÷ ÿ ÍÃå
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íè

¼÷ øÐ Â æÏ÷  øÎ ÿ Ï÷  øÎ Á Í÷  ÅøÍ Á Ð÷ ÿ ÌÃå


»÷ øÐ ü Ï÷ ü ÅøÐ ÿ Ï÷  øÏ ÿ Ð÷Ãå
º ÷ ÅÐ ÿ øÏ Á Î÷à  øÏ ÿ æÎ÷  ÅøÍ ÿ æÎ÷  Ðà ÿ æÍò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
ìò Ü»½·® ½«¿´ ¼» ´±- -·¹«·»²¬»- »²«²½·¿¼±- -±² ½±²-»½«»²½·¿ ´-¹·½¿æ
¿÷

Ùï øÐ Á Ï÷ ÿ Î÷
Ùî ÍÂÌ
Ùí Ë ÿ æÔ
Ùì ÐÁË
Ùë ÍÿÔ
Ù Î

¾÷

Ùï øÐ ÿ Ï÷ ÿ Î
Ùî æÎ Á Í
Ùí æøÐ Â æÏ÷
Ùì øÍ Á Ì÷ ÿ Ë
Ù Ë

½÷

Ùï æøÐ Á Ï÷ ÿ øÎ Á Í÷
Ùî æøÐ Á Ï÷
Ùí æøÎ Á Í÷ Á øÌ Â Ë÷
Ù ÌÂË

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ëò Ô±- ¿´«³²±- -±² »-¬«¼·±-±- ± ´±- »-¬«¼·±-±- ®»°®«»¾¿²ò Í· ´±- »-¬«¼·±-±- ®»°®«»¾¿²ô »²ó
¬±²½»- ´±- ·²¬»´·¹»²¬»- -±² º»´·½»- ± ´±- ¿´«³²±- ²± -±² »-¬«¼·±-±-ò Ô±- ¿´«³²±- -±² »-¬«¼·±-±-
§ ´±- ·²¬»´·¹»²¬»- ²± -±² º»´·½»-ò Ò± »- ª»®¼¿¼ ¯«» ´±- ·²¬»´·¹»²¬»- -±² º»´·½»-ò Ô±- »-¬«¼·¿²¬»-
²± ®»°®«»¾¿²á
λ-°æ ò
êò Ö«»¹± º&¬¾±´ ± »-¬«¼·±ò Í· °¿-± »´ »¨¿³»² ²± »-¬«¼·±ò Í«½»¼» ¯«» ²± ª±§ ¿ ¶«¹¿® º&¬¾±´ò
Û² ½±²-»½«»²½·¿ ²± °¿-7 »´ »¨¿³»²ò
λ-°æ ò
éò Ô¿ ´-¹·½¿ »- º?½·´ò Í· »´ ?´¹»¾®¿ »- ¸»®³±-¿ô »²¬±²½»- ´¿ Ô-¹·½¿ ²± »- º?½·´ ± ´¿ Ó¿¬»³?¬·½¿
»- ´¿ ®»·²¿ ¼» ´¿- ½·»²½·¿-ò Û´ ß´¹»¾®¿ »- ¸»®³±-¿ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ô ´¿ Ó¿¬»³?¬·½¿ »- ´¿ ®»·²¿
¼» ´¿- ½·»²½·¿-ò
λ-°æ ò
èò ߧ»® ²± º«» ³·7®½±´»- ± ³¿/¿²¿ ²± »- ³¿®¬»-ò ر§ »- ¶«»ª»- § ¿§»® º«» ³·7®½±´»-ò ر§ »-
´«²»- -· § --´± -· ³¿/¿²¿ »- ³¿®¬»-ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ô ¸±§ »- ´«²»-ò
λ-°æ ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß íç

çò Ô«·- ¸¿®? «² ª·¿¶» ¿ Û«®±°¿ -· ´±¹®¿ ¬»®³·²¿® -« ½¿®®»®¿ò Ô«·- ¬»®³·²¿ -« ½¿®®»®¿ô § -·
¸¿½» «² ª·¿¶» ¿ Û«®±°¿ô »²¬±²½»- ²± ¿-·-¬» ¿ ²«»-¬®¿ ®»«²·-² ¿²«¿´ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ô Ô«·-
²± ¿-·-¬·®? ¿ ²«»-¬®¿ ®»«²·-² ¿²«¿´ò
λ-°æ ò
ïðò Í· º¿´¬¿² »¶»®½·½·±- ± »²½«»²¬®± °®»³·-¿-ô »²¬±²½»- ¿½¿¾± ´¿ ¬¿®»¿ò Í· »´ ´·¾®± »-¬? ½´¿®± § ²±
³» º¿´¬¿ ½®»¿¬·ª·¼¿¼ô »²¬±²½»- »²½«»²¬®± °®»³·-¿-ò Ò± ¿½¿¾± ´¿ ¬¿®»¿ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ ³»
º¿´¬¿ ½®»¿¬·ª·¼¿¼ ± »´ ´·¾®± ²± »-¬? ½´¿®±ò
λ-°æ ò
ïïò Í· ¹¿²¿³±- »´ ½¿³°»±²¿¬±ô ®»½·¾·³±- »´ °®»³·±ò Í· ¶«¹¿³±- § ¹¿²¿³±- »´ ½¿³°»±²¿¬±ô
®»½·¾·®»³±- »´ °®»³·±ò Ö«¹¿®»³±- § ¹¿²¿®»³±- »´ ½¿³°»±²¿¬±ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ô ®»½·¾·®»³±-
»´ °®»³·±ò
λ-°æ ò
ïîò λ°®«»¾± »´ »¨¿³»² ± -·¹± ³·- »-¬«¼·±-ò Í· ®»°®«»¾± »´ »¨¿³»²ô °»®¼»®7 ´¿ ¾»½¿ § ³» ·®7
¼» ´¿ ½·«¼¿¼ò Ò± °»®¼»®7 ´¿ ¾»½¿ ± ²± ³» ·®7 ¼» ´¿ ½·«¼¿¼ò Ô«»¹±ô -»¹«·®» »-¬«¼·¿²¼±ò
λ-°æ ò
ïíò Ô±- ¿ª·±²»- -±² ª»´±½»- ± ´¿- ¼·´·¹»²½·¿- ®»-°»¬¿² ´±- -»³?º±®±-ò Í· ´±- ¸±³¾®»- ª«»´¿² § ´¿-
¾·½·½´»¬¿- ²± ½±²¬¿³·²¿²ô »²¬±²½»- ²± »- ª»®¼¿¼ ¯«» ´¿- ¼·´·¹»²½·¿- ®»-°»¬¿² ´±- -»³?º±®±-ò
Ô±- ¸±³¾®»- ª«»´¿- § ´¿- ¾·½·½´»¬¿- ²± ½±²¬¿³·²¿²ò Û² ½±²½´«-·-²ô ´±- ¿ª·±²»- -±² ª»´±½»-ò
λ-°æ ò

ïòìò Û¨°®»-·±²»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-


Û´ ½?´½«´± °®±°±-·½·±²¿´ »- «²¿ ¬»±®3¿ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ô ½±³°´»¬¿ § ¿«¬-²±³¿ô °»®± ¬±¬¿´³»²¬» ·²¿¼»ó
½«¿¼¿ °¿®¿ ´¿ ³¿§±® °¿®¬» ¼» ´¿- ³¿¬»³?¬·½¿-ò Û´ °®±¾´»³¿ ®»-·¼» »² ¯«» »´ ½?´½«´± °®±°±-·½·±²¿´

ø ÷ ½±² 3²¼·½»-
»² ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ °¿®¿ ¬±¼¿ øð÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ô øï÷
»- ª»®¼¿¼»®¿ô øî÷
°®±°±-·½·±²¿´ -»®3¿ øð÷  øï÷  øî÷  ô °»®± ²± »- ¿½»°¬¿¾´» »² »´ ½?´½«´± °®±°±-·½·±²¿´ò

ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ °¿®¿ ¿´¹«²¿


·²¿½»°¬¿¼± øð÷ Á øï÷ Á øî÷ Á ò п®¿ ¼¿®´» ´¿ ª«»´¬¿ ¿ »-¬» °®±¾´»³¿ô ²»½»-·¬¿³±- ¼±- -3³¾±´±-

Û²¬±²½»- ²»½»-·¬¿³±- -¿¾»® ´¿- ®»¹´¿- °¿®¿ «¬·´·¦¿® ´±- ²«»ª±- -3³¾±´±- § ½±³¾·²¿®´±- ½±² ´±-
ª·»¶±-ò Û-¬» -·-¬»³¿ ¼» -3³¾±´±- § ®»¹´¿- -» ´´¿³¿ ½?´½«´± ¼» °®»¼·½¿¼±-ò Ô±- ²«»ª±- -3³¾±´±- ¯«»

Í«°±²¹¿³±- ¯«» º ø ÷ î ¹ »- «²¿ º¿³·´·¿ ½±² 3²¼·½»- »² «² ½±²¶«²¬± ¯«» °«»¼» -»


-» ´´¿³¿ »´ ¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±- ± «²·ª»®-± ¼» ·²¼·ª·¼«±-ò

¼»´ ½±²¶«²¬± ¾¿-» ¯«» -¿¬·-º¿½» ´¿ º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ ¼¿¼¿ò Û-¬¿ °®±°±-·½·-² »- «²¿ °®±°±-·½·-²
»¨·-¬»²½·¿´ò Ю±°±-·½·±²»- ½±² ´¿ º±®³«´¿½·-² «²¿ °¿®¬»ô ½¿-· ¬±¼±ô ´¿ ³¿§±®3¿ô ¿´¹«²±-ô »¬½òô -±²
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìð

¬¿³¾·7² °®±°±-·½·±²»- »¨·-¬»²½·¿´»-ò Ý«¿²¼± ¸¿¾´¿³±- ¼» °®±°±-·½·±²»- »¨·-¬»²½·¿´»-ô ²±- ®»º»®·ó

°¿®¬·½«´¿®·¼¿¼ò

§ ¹»²»®¿´·¦¿½·-² -±² ±°»®¿½·±²»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-ò

ﮬ·»²¼± ¼» ´¿- º±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»- ®»´¿½·±²¿¼¿- °®»ª·¿³»²¬» ½±² ´±- ±°»®¿¼±®»-ô ¬¿´»-

´-¹·½¿ ³¿¬»³?¬·½¿ -·¹²±- »-°»½·¿´»-ò

áçò Í· »´ -3³¾±´± çá -» »²½«»²¬®¿ ¿²¬» «²¿ º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ ø ÷ô »-¬± ¯«·»®» ¼»½·® ¯«» »¨·-¬»

°®±°±-·½·±²¿´ ø ÷ ç ø ÷

ç êç
»¨°®»-¿® ¯«» ²± »¨·-¬» ²·²¹&² »´»³»²¬± ¼»´ ½±²¶«²¬± º«²¼¿³»²¬¿´ ¯«» °±-»¿ ´¿ °®±°·»¼¿¼ ·²¼·½¿¼¿
»² ´¿ º±®³¿ °®±°±-·½·±²¿´ ø ÷ò

è è ø ÷ô »-¬± ¯«·»®»
ø ÷ »- ¿°´·½¿¾´» °¿®¿ ½¿¼¿ »´»³»²¬±
è

êè ø ÷ ²± »- ¿°´·½¿¾´» °¿®¿ ¬±¼±- ´±- »´»³»²¬±- ¼»´


¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±-ò

ª¿®·¿¾´»- ´·¾®»- °¿®¿ ½±²ª»®¬·®-» »² ª¿®·¿¾´»- ´·¹¿¼¿-ò п®¿ ½®»¿® »¨°®»-·±²»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·ó
½¿¼±- «¬·´·¦¿³±- ¿¼»³?- ¼» ´±- -3³¾±´±- °¿®¿ ´¿- ª¿®·¿¾´»- ¼» ·²¼·ª·¼«±-ô ½±²-¬¿²¬»- ¼» ·²¼·ª·¼«±-ô

Û² ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ ½±³°®±¾¿³±- »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» «²¿ »¨°®»-·-² ³»¼·¿²¬» ´¿ -«-¬·ó


¬«½·-² ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- ¼» ¼·½¸¿ »¨°®»-·-² °±® -«- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ô ¬»²·»²¼± »² ½«»²¬¿ ´¿- ¼·-°±-·ó
½·±²»- ½±®®»-°±²¼·»²¬»-ò Û´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» «²¿ »¨°®»-·-² ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ¼»°»²¼»

¬±³¿¼± ½±³± ¾¿-»ô ¿-3 ½±³± ¼» ´¿ -«-¬·¬«½·-² ± ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- °®»¼·½¿¬·ª¿-ò

ß ´¿ °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ è ø ÷ -» ´» ¿-·¹²¿² ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿ ³¿²»®¿ -·¹«·»²¬»æ


è ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®± -· ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ ¬±¼¿ »² å »² ½«¿´¯«·»® ±¬®± ½¿-± è ø ÷ »-
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìï

Ô¿ °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ ç ø ÷ ¬·»²» ´±- -·¹«·»²¬»- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼æ


ç ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®± -· ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ °¿®¿ ¿´ ³»²±- «²¿ »² å ç ø ÷ »- º¿´-± -· ø ÷
»- º¿´-¿ °¿®¿ ¬±¼¿ »²

ß²¿´·½»³±- ´¿ °®±°±-·½·-² è ø ÷ ¼» ³¿²»®¿ ³?- ¼»¬¿´´¿¼¿ò Ô¿ »¨°®»-·-² ø ÷ -» ´´¿³¿

³± -«¶»¬± Ù«¿§¿¯«·´ò Í· ´´¿³¿³±- ¿´ °®»¼·½¿¼± ´¿ ±®¿½·-² °±¼®3¿ »-½®·¾·®-» ½±³± øÙ«¿§¿¯«·´÷ò


Ý¿¼¿ -«¶»¬± ¼¿ «²¿ ±®¿½·-²ò

Û² ²«»-¬®¿ ´-¹·½¿ -·³¾-´·½¿ ¼¿® «² °®»¼·½¿¼± »- »-¬¿¾´»½»® «²¿ º«²½·-² ¯«» °®±¼«½» «²¿ °®±°±-·ó
½·-² -·»³°®» ¯«» ´» ¼»³±- «² »´»³»²¬± ¼»´ ¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±-ô »-¬± »-ô «²¿ º«²½·-² °®±°±-·½·±²¿´
ó ª¿´«¿¼¿ ½±² ¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±- ò Í»¹«·³±- ²«»-¬®¿ °®?½¬·½¿ «-«¿´ § ¼»²±¬¿³±- ¬¿´ º«²½·-²
°±® ø ÷ò Ô¿ ª¿®·¿¾´» »² ´¿ »¨°®»-·-² ø ÷ -» ´´¿³¿ ª¿®·¿¾´» ´·¾®» ¼»´ °®»¼·½¿¼±ò Û² ¬¿²¬±
ª¿®3¿ »² ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ø ÷ °«»¼»² ª¿®·¿®ò Û² ½±²¬®¿-¬»ô ´¿ °®±°±-·½·-² è ø ÷
ò Ô¿ ª¿®·¿¾´» »² è ø ÷ -»
èò ݱ³± è ø ÷

¼«½·® è Åè ø ÷à § ç Åç ø ÷à §¿ ¯«» -«- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ -±² ´±- ³·-³±- ¯«» ´±- ¼» è ø ÷ò

б¼»³±- ¬¿³¾·7² ½±²-·¼»®¿® °®»¼·½¿¼±- ¯«» -±² º«²½·±²»- ¼» ³?- ¼» «²¿ ª¿®·¿¾´»ô °±-·¾´»³»²¬»

Û¶»³°´± ïòëð ݱ² »-¬±- »¶»³°´±- »² ³»²¬» ª¿³±- ¿ ¼¿® «²¿ ¼»-½®·°½·-² ³?- ¼»¬¿´´¿¼¿ §
º±®³¿´ò Í»¿² ï ô î ô òòòô ½±²¶«²¬±- ²± ª¿½3±-ò ˲ °®»¼·½¿¼± ¼» ² ¿®¹«³»²¬±- -±¾®» ï ¨ î
¨ òòò ¨ »- «²¿ º«²½·-² ø ï î ÷ ½±² ¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±- ï ¨ î ¨ òòò ¨ § ´±-
ª¿´±®»- ¼» ´¿ º«²½·-² -±² °®±°±-·½·±²»-ò Ô¿- ª¿®·¿¾´»- ï ô î ô òòòô °¿®¿ ø ï î ÷ -±² ¬±¼¿-
ª¿®·¿¾´»- ´·¾®»- °¿®¿ »´ °®»¼·½¿¼± § ½¿¼¿ ª¿®3¿ »² -« ½±®®»-°±²¼·»²¬» ¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±- ò Û´
»-¬?
¼·-°±²·¾´» »² ½¿-± ¼» ¯«» ¯«»®¿³±- -«-¬·¬«·® «² ª¿´±® °¿®¬·½«´¿® ¼» ½¿¼¿ ª»¦ ¯«» ¿°¿®»¦½¿ ò
Í· -«-¬·¬«·³±- °±® «² ª¿´±®ô ¼·¹¿³±- ¯«» °±® »¶»³°´± -«-¬·¬«·³±- ï °±® ô »² ø ï î ÷
±¾¬»²»³±- »´ °®»¼·½¿¼± ø î ÷ ¯«» »- ´·¾®» »² ´¿- ®»-¬¿²¬»- ï ª¿®·¿¾´»- î ô òòòô °»®±
§¿ ²± ´± »- »² ï è ± ç ¿ «² °®»¼·½¿¼± ø ï î ÷ ±¾¬»²»³±-
«² °®»¼·½¿¼± è ø ï î ÷±ç ø ï î ÷ ½«§±- ª¿´±®»- ¼»°»²¼»² &²·½¿³»²¬» ¼» ´¿-
®»-¬¿²¬»- ï ô ¸¿½·»²¼± ¯«» -»¿ «²¿
ª¿®·¿¾´» ¿½±¬¿¼¿ °¿®¿ »´ °®»¼·½¿¼±ò ß´ ¿°´·½¿®
¯«» ¬±¼¿- ´¿- ª¿®·¿¾´»- »-¬7² ¿½±¬¿¼¿- § ±¾¬»²»³±- «²¿ °®±°±-·½·-² ½«§± ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ °«»¼»
¼»¬»®³·²¿®-» ¿°´·½¿²¼± ´¿- ®»¹´¿- °¿®¿ è § ç ô °¿®¿ ´±- ¼±³·²·±- ¼» ·²¼·ª·¼«±- ï ô î ô òòòô ò

Û¶»³°´± ïòëï ß²¬»®·±®³»²¬» ²±¬¿³±- ¯«» «² °®»¼·½¿¼± ¼» ¿®¹«³»²¬±- -» ¬®¿²-º±®³¿ »²


«² °®»¼·½¿¼± ¼» ø ï÷
ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼»°»²¼» ¼» ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- ®»-¬¿²¬»- ø ï÷ ª¿®·¿¾´»- ´·¾®»- § »²
°¿®¬·½«´¿® ²± ¼»°»²¼» ¼» ¯«7 ²±³¾®» »´·¶¿³±- °¿®¿ ´´¿³¿® ´¿ ª¿®·¿¾´» ¿½±¬¿¼¿ò Ü» »-¬¿ ³¿²»®¿ -·
ø ÷ »- °®»¼·½¿¼± ¼» «² ¿®¹«³»²¬± ½±² ¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±- ô »²¬±²½»- è ø ÷ô è ø ÷§
è ø ÷ ¬·»²»² ¬±¼¿- »´ ³·-³± ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ô »- ¼»½·® ø ÷ô »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ ¬±¼¿ »² §
º¿´-± »² ½«¿´¯«·»® ±¬®± ½¿-±ò Ü» ³¿²»®¿ -»³»¶¿²¬»ô -· ø ÷ »- «² °®»¼·½¿¼± ¼» ¼±- ¿®¹«³»²¬±-
½±² ¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±- § ô »²¬±²½»- ç ø ÷ô ç ø ÷ § ç ø ÷ ¼»-½®·¾»² ¬±¼¿- »´
³·-³± °®»¼·½¿¼± ¼» «² ¿®¹«³»²¬±ô ¿ -¿¾»®ô »´ °®»¼·½¿¼± ¯«» »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ «²¿ ¼¿¼¿ »²
-· § --´± -· ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ ¿´¹«²¿ »² ¯«» »- »´ ¼±³·²·± ¼» ´¿ -»¹«²¼¿ ª¿®·¿¾´»ò б®
±¬®± ´¿¼±ô »´ °®»¼·½¿¼± ç ø ÷ô ²± »- »´ ³·-³± ¯«» ´±- ¬®»- &´¬·³±-ò Ô¿ ¼·º»®»²½·¿ ½±²-·-¬» »²
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìî

Ѭ®¿ °®?½¬·½¿ ½±³&² »- ¼¿® «²¿ ¼»-½®·°½·-² ¼»´ ¼±³·²·± ¼» ·²¼·ª·¼«±- ¶«-¬± ¼»-°«7- ¼» ´¿ ª¿®·¿¾´»
è ø ÷
»-½®·¾· è î ø ÷ò Ü» ³¿²»®¿ -·³·´¿®ô ç î è î ø ÷
¬¿´ ¯«» °¿®¿ ¬±¼¿ »² Ðô ¬¿´ ¯«» °¿®¿ ¬±¼¿ »²

ïòìòïò Ô»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-


Ô¿- ·¼»¿- ¼» ¼»³±-¬®¿½·-² § ¼» ¬»±®»³¿ ¯«» -» ¼·-½«¬·- °¿®¿ »´ ½?´½«´± °®±°±-·½·±²¿´ô °«»¼»²
»¨¬»²¼»®-» ¿´ ?³¾·¬± ¼»´ ½?´½«´± ¼» °®»¼·½¿¼±-ò Ò± »- -±®°®»²¼»²¬» ¯«» ½±² ³?- »¨°®»-·±²»- °±-·ó
¾´»- ¬»²¹¿³±- ¬¿³¾·7² ³¿§±®»- ½±³°´·½¿½·±²»-ò ˲¿ ®»´¿½·-² ³±¼»®¿¼¿³»²¬» ½±³°´»¬¿ ¼» »-¬»
¬»³¿ °«»¼» º±®³¿® «²¿ °¿®¬» -«-¬¿²½·¿´ ¼» ±¬®± ´·¾®±ò Û² »-¬¿ -»½½·-² ²±- ´·³·¬¿®»³±- ¿ ¼·-½«¬·®

Û² »´ ½¿°3¬«´± ¿²¬»®·±® «¬·´·¦¿³±- ´¿ »¨°®»-·-² °®±°±-·½·-² ½±³°«»-¬¿ ¼» ³¿²»®¿ ·²º±®³¿´ °¿®¿


¼»-½®·¾·® °®±°±-·½·±²»- ½±²-¬®«·¼¿- ¿ °¿®¬·® ¼» °®±°±-·½·±²»- ³?- -·³°´»-ò

Ô¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ¯«» ²± -» °«»¼»² ±¾¬»²»® °±® ³»¼·± ¼» ´¿ -«-¬·¬«½·-² ¼»
´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô -±² °±® »¶»³°´±æ
ïò è ø ÷ÿ ø ÷
è ø ÷ ÿ ø ÷ °®«»¾¿ ¯«»ô -· ½¿¼¿ ·²¼·ª·¼«± ¼» «² ½±²¶«²¬± °±-»» «²¿ ¼»¬»®³·²¿¼¿
°®±°·»¼¿¼ ô »²¬±²½»- »¨·-¬» ¬¿³¾·7² «² ·²¼·ª·¼«± ¼»¬»®³·²¿¼± ¿ ¯«» °±-»» »-¬¿ °®±°·»¼¿¼ò
îò ø ÷ÿç ø ÷
ø ÷ ÿ ç ø ÷ °®«»¾¿ ¯«»ô -· «² ·²¼·ª·¼«± ¼»¬»®³·²¿¼± ¼» «² ½±²¶«²¬± ¼» ·²¼·ª·¼«±-
°±-»» «²¿ ¼»¬»®³·²¿¼¿ °®±°·»¼¿¼ ô »¨·-¬» »²¬±²½»-ô °±® ´± ³»²±- «² ·²¼·ª·¼«± ¿ ½±² »-¬¿
°®±°·»¼¿¼ò
̱¼¿ »¨°®»-·-² ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ ½±² ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ °«»¼» ½±²ª»®¬·®-» »² «²¿ »¨°®»-·-²
¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ½±² ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ô °»®± »´ ®»½3°®±½± »- º¿´-±ò

б¼®3¿³±- ·²¬»²¬¿® ±¾¬»²»®ô °±® ³»¼·± ¼» ´¿ --«-¬·¬«½·-² ¼» «²¿ »¨°®»-·-² ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·ó
½·±²¿´ -¿¬·-º¿½¬·¾´» -·² ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ô «²¿ »¨°®»-·-² ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ·¹«¿´³»²¬» -¿¬·-ó
º¿½¬·¾´»ô °»®± -·² ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ò б²¹¿³±- °±® »¶»³°´± »² ´¿ ²»«¬®¿´·¼¿¼ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´
Ð Â Ï °¿®¿ ´¿ ª¿®·¿¾´» °®±°±-·½·±²¿´

ã è Å ø ÷ Á æ ø ÷Ã

§ °¿®¿
ã ç Å ø ÷  æ ø ÷Ã
¼» »-¬¿ º±®³¿ ±¾¬»²»³±- ´¿ »¨°®»-·-²

è Å ø ÷ Á æ ø ÷à  ã ç Å ø ÷  æ ø ÷Ã

Û-¬¿ »¨°®»-·-² »- «²¿ ½±²¬®¿¼·½½·-²ò

ß´¹«²¿- »¯«·ª¿´»²½·¿- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-ô ¯«» »¨°®»-¿² ´¿ ®»´¿½·-² ¯«» -» »-¬¿¾´»½» »²¬®»
è § ç ®»½·¾»² »-°»½·¿´ ¿¬»²½·-²ò ˲¿ »¯«·ª¿´»²½·¿ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ¬·»²»
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìí

¬¿²¬¿ ª¿´·¼»¦ ¹»²»®¿´ ½±³± «²¿ »¯«·ª¿´»²½·¿ ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ô -· ½±·²½·¼»² »² ½¿¼¿ ½¿-±
´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ¿³¾±- ¬7®³·²±- »² ·¹«¿´»- -«-¬·¬«½·±²»- ¼» -«- ª¿®·¿¾´»-ò

Í» ±¾¬·»²» «²¿ °®±°±-·½·-² ª»®¼¿¼»®¿ »² ½¿¼¿ -«-¬·¬«½·-² ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- ¼»´ ¼±³·²·±ô ¿ °¿®¬·®
¼» «² ½±²¶«²¬± ²± ª¿½3± ¼¿¼±ô § »² ½¿¼¿ -«-¬·¬«½·-² ¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- ¼»´ °®»¼·½¿¼± Ðò Û-¬¿ »¨°®»ó
-·-² »- «²¿ º±®³¿ô »² ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ¼»´ ½±²±½·¼± ¬»±®»³¿ ¼»´ ¬»®½»® »¨½´«·¼± ¼» ´¿ ´-¹·½¿
°®±°±-·½·±²¿´ò

Ô¿- ·¼»²¬·¼¿¼»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ø´»§»-÷ -» °«»¼»² ±¾¬»²»® ¼» ´¿- ·¼»²¬·¼¿¼»- ´-¹·½¿-
°®±°±-·½·±²¿´»- -· ´¿- ª¿®·¿¾´»- -±² -«-¬·¬«·¼¿- °±® º±®³¿- °®±°±-·½·±²¿´»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-
»² ´¿- »¨°®»-·±²»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ ½±®®»-°±²¼·»²¬»ò

Û² ³«½¸±- ½¿-±- ²±- »²½±²¬®¿³±- ¯«» »-¬¿- »¨°®»-·±²»- ¬·»²»² ¯«» ª»® ½±² º±®³¿- °®±°±-·ó
½·±²¿´»-ô ¯«» -» ¸¿² ±¾¬»²·¼± ³»¼·¿²¬» ´¿ ½±³¾·²¿½·-² ¼» ¼±- ± ³?- °®±°±-·½·±²»- ½±³± ¼±- º±®³¿-
°®±°±-·½·±²¿´»-ò Ô¿ ¬®¿¼«½½·-² ¼» »¨°®»-·±²»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- »² »´ ´»²¹«¿¶» ½±³&² »-

½«¿²¼± -» °®»-»²¬¿²ô °±® »¶»³°´±ô ¼±- ± ³?- ±°»®¿¼±®»-ò

Ì»±®»³¿ ïòïë Ô¿- -·¹«·»²¬»- »¯«·ª¿´»²½·¿- -±² ª?´·¼¿-æ

è è ø ÷ãè è ø ÷ § ç ç ø ÷ãç ç ø ÷

Ü»³±-¬®¿½·-²
п®¿ ¼»³±-¬®¿® ¯«» ç ç ø ÷ãç ç ø ÷ »- «²¿ ¬¿«¬±´±¹3¿ô ¼»¾»³±- ®»ª·-¿® ¯«» »-¬¿
üô
²»½»-·¬¿³±- ®»ª·-¿® -±´¿³»²¬» ¯«» ç ç ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ °¿®¿ «² ¼±³·²·± ¼¿¼± -· § --´± -·
ç ç ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ °¿®¿ »-» ¼±³·²·±ò
Í«°±²¹¿³±- ¯«» ç ç ø ÷ ¬·»²» ª¿´±® ª»®¼¿¼»®±ò Û²¬±²½»- ç ø ð ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ °¿®¿
¿´¹«²¿ ð »² »´ «²·ª»®-±ô °±® ´± ¬¿²¬± ø ð ð ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ °¿®¿ ¿´¹«²¿ ð »² »´ ¼±³·²·±ò Ü» ¿¸3
¯«» ç ø ð ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ § °±® ´± ¬¿²¬± ç ç ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ò Ô¿ ·³°´·½¿½·-² »² ´¿ ±¬®¿
¼·®»½½·-² »- -·³·´¿®ò
Ó?- ¿&²ô ´¿- ¼±- °®±°±-·½·±²»- ç ç ø ÷§ç ç ø ÷ -±² ´-¹·½¿³»²¬» »¯«·ª¿´»²¬»- ¿ ´¿
°®±°±-·½·-² çø ÷ ø ÷ ¼±²¼» ø ÷ ª¿®3¿ -±¾®» ï ¨ î ô ½±² ï § î ´±- ¼±³·²·±- ¼»´ ¼·-½«®-±
¼» ´¿- ª¿®·¿¾´»- » ®»-°»½¬·ª¿³»²¬»ò

Ì»±®»³¿ ïòïê Û- ª?´·¼¿ ´¿ -·¹«·»²¬» ·¼»²¬·¼¿¼æ

ç ç ø ÷ãè ç ø ÷

Ü»³±-¬®¿½·-²
п®¿ °±¼»® ¼»³±-¬®¿® »-¬» ¬»±®»³¿ô ¿-«³·³±- ¯«» -· ´¿ °¿®¬» ·¦¯«·»®¼¿ ¼» »-¬¿ °®±°±-·½·-² »-
ª»®¼¿¼»®± »²¬±²½»- »¨·-¬» ð »² »´ ¼±³·²·± ¼» ¼·-½«®-± ¬¿´ ¯«» è ø ð ÷ »- ª»®¼¿¼»®± § ¿-3
ø ð ÷ »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ ¬±¼¿ §ò б® ´± ¬¿²¬±ô °¿®¿ ½¿¼¿ §ô ç ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®±å ¼» ¸»½¸±
´¿ ³·-³¿ ð -·®ª» °¿®¿ ½¿¼¿ §ò ݱ³± ç ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ ¬±¼¿ §ô »´ ´¿¼± ¼»®»½¸± ¼» ´¿
°®±°±-·½·-² ¬·»²» ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ª»®¼¿¼»®±ò Ü» »-¬¿ ³¿²»®¿ ´¿ °®±°±-·½·-² »- «²¿ ¬¿«¬±´±¹3¿ò
б® ±¬®¿ °¿®¬» »´ ®»½3°®±½± ¼» »-¬¿ °®±°±-·½·-²ô »- ¼»½·® è ç ø ÷ãç è ø ÷ ²± »- »²
¹»²»®¿´ ª»®¼¿¼»®±ò п®¿ »²º¿¬·¦¿® ´¿ ¼·º»®»²½·¿ô -«°±²¹¿³±- ¯«» » ª¿®3¿² -±¾®» «² ¼±³·²·±
¼» ¬®»- »´»³»²¬±-ô ¼·¹¿³±- ã º ¹ò Û´ °®»¼·½¿¼± ¼» î ¿®¹«³»²¬±- ø ÷ ¬·»²» ²«»ª» °±-·¾´»-
ª¿´±®»-å

ø ÷å ø ÷å ø ÷å ø ÷å ø ÷å ø ÷å ø ÷å ø ÷å ø ÷
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìì

Û²¬±²½»- ç è ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®± -· è
ø ð ÷ »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ ¿´¹«²¿ ð ò ݱ³± ð ¬·»²»
¯«» -»® ·¹«¿´ ¿ ô ± ª»³±- ¯«» ç è ÷ »- ª»®¼¿¼»®± -· § --´± -· ¬±¼¿- ´¿- °®±°±-·½·±²»- ¼»
ø
è ç ø ÷ -»®3¿ ª»®¼¿¼»®¿ -·»³°®»
¯«» ¿´ ³»²±- «²¿ °®±°±-·½·-² ¼» ½¿¼¿ ½±´«³²¿ -»¿ ª»®¼¿¼»®¿ò
б® »¶»³°´± -· ½±²-·¼»®¿³±- «² °®»¼·½¿¼± ø ÷ ½±² ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼
ø ÷ ø ÷ ø ÷ ø ÷ ø ÷ ø ÷ ø ÷ ø ÷ ø ÷

»²¬±²½»- è ç ø ÷ -»®? ª»®¼¿¼»®¿ »² ¬¿²¬± ¯«» ç è ø ÷ -»®? º¿´-¿ò п®¿ »-¬¿ »´»½½·-²
¼» °®»¼·½¿¼± ø ÷ô ç ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ °¿®¿ ¬±¼¿ °»®± ´¿ ¿¼»½«¿¼¿ ¼»°»²¼» ¼» ´¿ ô
²·²¹«²¿ &²·½¿ -·®ª» °¿®¿ ¬±¼¿ ò

Ì»±®»³¿ ïòïé Ô¿- ·¼»²¬·¼¿¼»- -·¹«·»²¬»- -±² ª?´·¼¿-æ

æè ø ÷ ã ç Åæ ø ÷Ãå æç ø ÷ ã è Åæ ø ÷Ãå

è ø ÷ ã æç Åæ ø ÷Ãå ç ø ÷ ã æè Åæ ø ÷Ã

Û¶»³°´± ïòëî Ô¿- ´»§»- ¼» ܻӱ®¹¿² °«»¼»² «¬·´·¦¿®-» ®»°»¬·¼¿³»²¬» °¿®¿ ²»¹¿® ½«¿´¯«·»®

æç è ç ç ø ÷
»- -«½»-·ª¿³»²¬» ´-¹·½¿ »¯«·ª¿´»²¬» ¿

è Åæè ç ç ø ÷Ãå è ç Åæç ç ø ÷Ãå

è ç è Åæç ø ÷Ãå è ç è è Åæ ø ÷Ãå

´»²¬» ¿ ´¿ °®±°±-·½·-² ¯«» -» ±¾¬·»²» ¿´ -«-¬·¬«·® ½¿¼¿ è °±® ç § ½¿¼¿ ç °±® è § ®»»³°´¿¦¿²¼± »´
³·-³± °®»¼·½¿¼± °±® -« ²»¹¿½·-²ò

Û¶»³°´± ïòëí Ô¿ ²»¹¿½·-² ¼»

è è ç ø ÷ »- ç ç è Åæø ÷Ã

ß°´·½¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ܻӱ®¹¿² ª»³±- ¯«» ´¿ ²»¹¿½·-² »- ´-¹·½¿³»²¬» »¯«·ª¿´»²¬» ¿

ç ç è Åø ÷ Á ø  ÷Ã

Û¶»³°´± ïòëì Ô¿ ²»¹¿½·-² ¼»


î î î î
è è ø ÿ ÷ »- ç ç Åæø ÿ ÷Ã

ß°´·½¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ܻӱ®¹¿² ª»³±- ¯«» ´¿ ²»¹¿½·-² »- ´-¹·½¿³»²¬» »¯«·ª¿´»²¬» ¿


î î
ç ç Åø ÷Âø ÷Ã
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìë

ïòìòîò ײ¬»®°®»¬¿½·-² ¼» º-®³«´¿- »² ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-


Û² ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² »- «²¿ ¿-·¹²¿½·-² ¼» ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¿ ?¬±³±-ò
Û² ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-ô °«»-¬± ¯«» ¸¿§ ª¿®·¿¾´»- ·²ª±´«½®¿¼¿-ô ¸¿§ ¯«» ¸¿½»® ³?- ¯«» »-±ò п®¿

½±-¿-ô »´ ¼±³·²·± § «²¿ ¿-·¹²¿½·-² ¿ ½±²-¬¿²¬»-ô -3³¾±´±- ¼» º«²½·-² § -3³¾±´±- ¼» °®»¼·½¿¼± ¯«»

»² ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-ò

˲¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¼» «²¿ º-®³«´¿ Ù »² ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-ô ½±²-·½¬» ¼» «² ¼±³·²·± Ü ²±


ª¿½3±ô § «²¿ ¿-·¹²¿½·-² ¼» ª¿´±®»- ¿ ½¿¼¿ ½±²-¬¿²¬»ô -3³¾±´±- ¼» º«²½·-²ô § -3³¾±´±- ¼» °®»¼·½¿¼±
¯«» ±½«®®» »² Ù ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿æ
ïò ß ½¿¼¿ ½±²-¬¿²¬» ¿-·¹²¿³±- «² »´»³»²¬± »² Üå
îò ß ½¿¼¿ -3³¾±´± ¼» º«²½·-² ¿-·¹²¿³±- «²¿ ¿°´·½¿½·-² ¼» ¿ Üô 㺠ï î î ¹
íò ß ½¿¼¿ -3³¾±´± ¼» °®»¼·½¿¼± ¿-·¹²¿³±- «²¿ ¿°´·½¿½·-² ¼» ¿º ¹ò

ß´¹«²¿- ª»½»- °¿®¿ »²º¿¬·¦¿® »´ ¼±³·²·± Üô ¸¿¾´¿®»³±- ¼» «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¼» ´¿ º-®³«´¿ -±¾®»
Üò Ý«¿²¼± »ª¿´«¿³±- »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» «²¿ º-®³«´¿ »² «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² -±¾®» »´ ¼±³·²·±
Üô è ç

-»® »ª¿´«¿¼¿ ¿ Ê ± Ú ¼» ¿½«»®¼± ¿ ´¿- -·¹«·»²¬»- ®»¹´¿-æ


ïò Í· ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- º-®³«´¿- Ø § Ù -±² »ª¿´«¿¼¿-ô »²¬±²½»- ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼
¼» ´¿- º-®³«´¿- æØô Ø Á Ùô Ø Â Ùô Ø ÿ Ùô Ø ü Ù -±² »ª¿´«¿¼¿- ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿æ

Ø Ù æØ ØÁÙ ØÂÙ ØÿÙ ØüÙ


Ê Ê Ú Ê Ê Ê Ê
Ê Ú Ú Ê Ú Ú Ú
Ú Ê Ê Ê Ú Ê Ú
Ú Ú Ê Ú Ú Ê Ê

îò è Ø »- »ª¿´«¿¼¿ ¿ Ê -· »´ ª¿´±® ª»®¼¿¼»®± ¼» Ø »- ª¿´«¿¼± ¿ Ê °¿®¿ ½¿¼¿ î Üô ¼» ±¬®¿


³¿²»®¿ »- »ª¿´«¿¼± ¿ Úò
íò ç Ø »- »ª¿´«¿¼± ¿ Ê -· »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» Ø »- Ê °¿®¿ °±® ´± ³»²±- «² î Üô ¼» ±¬®¿
³¿²»®¿ »- »ª¿´«¿¼¿ ¿ Úò
Í» °«»¼» ²±¬¿® º?½·´³»²¬» ¯«» ½«¿´¯«·»® º-®³«´¿ ½±²¬»²·»²¼± ª¿®·¿¾´»- ´·¾®»- ²± °«»¼» -»®
»ª¿´«¿¼¿ò Û² ¿¼»´¿²¬» ¿-«³·®»³±-ô §¿ -»¿ ¯«» ´¿- º-®³«´¿- ²± ½±²¬·»²»² ª¿®·¿¾´»- ´·¾®»- ± ¯«» ´¿-
ª¿®·¿¾´»- -±² ¬®¿¬¿¼¿- ½±³± ½±²-¬¿²¬»-ò

Û¶»³°´± ïòëë ݱ²-·¼»®» ´¿ º-®³«´¿ è ç ø ÷ô Ü ã ºï î¹

øï ï÷ ã å øï î÷ ã å øî ï÷ ã å øî î÷ ã

Í· ã ïô °±¼»³±- ª»® ¯«» ¸¿§ «² ¬¿´ ¯«» øï ÷ »- ª»®¼¿¼»®±ò Í· ã î ¸¿§ ¬¿³¾·7² «²


¼»²±³·²¿¼± î ¬¿´ ¯«» øî ÷ »- ª»®¼¿¼»®±ô °±® ½±²-·¹«·»²¬» »² ´¿- ·²¬»®°®»¬¿½·±²»- ¼» ¿®®·¾¿ô °¿®¿
½¿¼¿ »² Ü ¸¿§ «² ¬¿´ ¯«» ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®±ô »-¬± »- è ç ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®± »² »-¬¿
·²¬»®°®»¬¿½·-²ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìê

Û¶»³°´± ïòëê ݱ²-·¼»®» ´¿ º-®³«´¿ è Å ø ÷ ÿ ø ø ÷ ÷Ãò Ø¿§ «²¿ ½±²-¬¿²¬» ô «² -3³¾±´±


¼» º«²½·-² ¼» «² ´«¹¿®ô «² -3³¾±´± ¼» °®»¼·½¿¼± Ð ¼» «² ´«¹¿®ô § «² -3³¾±´± ¼» °®»¼·½¿¼± Ï ¼»
¼±- ´«¹¿®»-ò Ô¿ -·¹«·»²¬» »- «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ×ò ܱ³·²·± Ü ã ºï î¹ò
ß-·¹²¿½·-² °¿®¿ æ ã ïò
ß-·¹²¿½·-² °¿®¿ æ øï÷ ã îå øî÷ ã ïò
ß-·¹²¿½·±²»- °¿®¿ Ð § Ïæ

øï÷ ã å øî÷ ã å øï ï÷ ã å øï î÷ ã å øî ï÷ ã å øî î÷ ã
Í· ã ïô »²¬±²½»-
ø ÷ÿ ø ø ÷ ÷ã øï÷ ÿ ø øï÷ ÷ ã øï÷ ÿ øî ï÷ ã ÿ ã
Í· ã îô »²¬±²½»-
ø ÷ÿ ø ø ÷ ÷ã øî÷ ÿ ø øî÷ ÷ ã øî÷ ÿ øï ï÷ ã ÿ ã
Ы»-¬± ¯«» ø ÷ÿ ø ø ÷ ÷ »- ª»®¼¿¼»®± °¿®¿ ¬±¼±- ´±- ª¿´±®»- ¼» »² Üô ´¿ º-®³«´¿
è Å ø ÷ÿ ø ø ÷ ÷Ã
»- ª»®¼¿¼»®¿ ¾¿¶± ´¿- ·²¬»®°®»¬¿½·±²»- ×ò
Û¶»³°´± ïòëé Ûª¿´«¿® ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- º-®³«´¿- ¾¿¶± ´¿- ·²¬»®°®»¬¿ó
½·±²»- ¼¿¼¿- »² »´ »¶»³°´± ¿²¬»®·±®ò
ïò ç Å ø ø ÷÷  ø ø ÷÷Ãå
îò ç Å ø ÷ ø ÷Ãå
íò è ç Å ø ÷ ø ÷Ãò
п®¿ ï÷æ Í· ã ïô »²¬±²½»-
ø ø ÷÷ Â ø ø ÷÷ ã ø øï÷÷ Â øï øï÷÷ ã øî÷ Â øï øï÷÷ ã øî÷ Â øï î÷ ã Â ã
Í· ã îô »²¬±²½»-
ø ø ÷÷ Â ø ø ÷÷ ã ø øî÷÷ Â øî øï÷÷ ã øï÷ Â øî ï÷ ã Â ã
Ы»-¬± ¯«» ¸¿§ «² »´»³»²¬± »² »´ ¼±³·²·± Üô »-¬± »- ã ï ¬¿´ ¯«» ø ø ÷÷ ø ø ÷÷ »- ª»®¼¿¼»®±ô
»´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿ º-®³«´¿ ç Å ø ø ÷÷  ø ø ÷÷à »- ª»®¼¿¼»®¿ ¾¿¶± ´¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ×ò
п®¿ ¾÷æ Í· ã ïô »²¬±²½»-
ø ÷ ø ÷ã øï÷  øï ï÷ ã  ã
Í· ã îô »²¬±²½»-
ø ÷ ø ÷ã øî÷  øî ï÷ ã  ã
Ы»-¬± ¯«» ²± ¸¿§ »´»³»²¬± »² »´ ¼±³·²·± Ü ¬¿´ ¯«» ø ÷ ø ÷ -»¿ ª»®¼¿¼»®±ô ´¿ º-®³«´¿
ç Å ø ÷ ø ÷Ã
»- »ª¿´«¿¼¿ ¿ º¿´-¿ ¾¿¶± ´¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ×ò
п®¿ ½÷æ Í· ã ïô »²¬±²½»- ø ÷ ã øï÷ ã ò
б® ½±²-·¹«·»²¬» ø ÷  ø ÷ ã °¿®¿ ã ï » ã îò Ы»-¬± ¯«» »¨·-¬» «² ô ¯«» »- ã ïô ´¿
º-®³«´¿ ç Å ø ÷  ø ÷à »- º¿´-¿ô ´¿ º-®³«´¿ è ç Å ø ÷  ø ÷à »- º¿´-¿ ¾¿¶± ´¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìé

˲¿ º-®³«´¿ Ù »- ½±²-·-¬»²¬» ø-¿¬·-º¿½¬·¾´»÷ -· § --´± -· »¨·-¬» «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² × ¬¿´ ¯«» Ù »-
»ª¿´«¿¼¿ ª»®¼¿¼»®± »² ×ò Í· «²¿ º-®³«´¿ Ù »- ª»®¼¿¼»®¿ »² «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ×ô ¼»½·³±- ¯«» × »-
«² ³±¼»´± ¼» Ù » × -¿¬·-º¿½» ¿ Ùò

˲¿ º-®³«´¿ Ù »- ª?´·¼¿ -·ô § --´± -· ½¿¼¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¼» Ù -¿¬·-º¿½» ¿ Ùò

˲¿ º-®³«´¿ Ù »- ·²½±²-·-¬»²¬» ø·²-¿¬·-º¿½¬·¾´»÷ -· § --´± -·ô ²± »¨·-¬» «²¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¯«»
-¿¬·-º¿½» ¿ Ùò

Ô¿- ®»´¿½·±²»- »²¬®» ª¿´·¼»¦ ø·²½±²-·-¬»²½·¿÷ § ½±²-»½«»²½·¿- ´-¹·½¿-ô ½±³± -» ·²¼·½¿ »² ´¿ ´-¹·½¿
°®±°±-·½·±²¿´ô -±² ¬¿³¾·7² ª»®¼¿¼»®¿- °¿®¿ ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-ò Û² »º»½¬±ô ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿ó
¼±- °«»¼» -»® ½±²-·¼»®¿¼¿ ½±³± «²¿ »¨¬»²-·-² ¼» ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ò Ý«¿²¼± «²¿ º-®³«´¿ »²

º-®³«´¿ »² ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ò

Û¶»³°´± ïòëè
ïò è ø ÷  ç æ ø ÷ »- ·²½±²-·-¬»²¬»å
îò è ø ÷ÿç ø ÷ »- ª?´·¼±å
íò ø ÷ ÿ æç ø ÷ »- ½±²-·-¬»²¬»å
ìò è ø ÷ Á ç æ ø ÷ »- ª?´·¼±ò

´¿ º-®³«´¿ ¾¿¶± ¬±¼¿- ´¿- °±-·¾´»- ·²¬»®°®»¬¿½·±²»-ò

ïòìòíò Ú±®³¿ ²±®³¿´ °®»²»¨¿


Û² ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ ¸»³±- ·²¬®±¼«½·¼± ¼±- º±®³¿- ²±®³¿´»-ô ´¿ º±®³¿ ²±®³¿´ ½±²¶«²¬·ª¿
§ ´¿ º±®³¿ ²±®³¿´ ¼·-¶«²¬·ª¿ò Û² ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- ¸¿§ «²¿ º±®³¿ ²±®³¿´ ´´¿³¿¼¿ º±®³¿

°®±½»¼·³·»²¬±- ¼» °®«»¾¿ò

˲¿ º-®³«´¿ Ù »² ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±- -» ¼·½» ¯«» »- «²¿ º±®³¿ ²±®³¿´ Ю»²»¨¿ -· § --´± -·ô ´¿
º-®³«´¿ Ù »-¬? »² ´¿ º±®³¿
ø ï ï ÷ø î î ÷ ø ÷ø ÷
¼±²¼» ½¿¼¿ ø ÷ô ã ï î §¿ -»¿ è ± ç ô § Ó »- «²¿ º-®³«´¿ ¯«» ²± ½±²¬·»²» ½«¿²ó
ø ï ï ÷ø î î÷ø ÷
Ùò

Ü¿¼¿ «²¿ º-®³«´¿ Ùô ½±²-·¼»®¿®»³±- «² ³7¬±¼± ¼» ¬®¿²-º±®³¿®´¿ »² «²¿ º±®³¿ ²±®³¿´ Ю»²»¨¿ò
Û-¬± -» ´±¹®¿ °®·³»®± ½±²-·¼»®¿²¼± ¿´¹«²±- °¿-±- ¾?-·½±- ¼» º-®³«´¿- »¯«·ª¿´»²¬»- »² ´¿ ´-¹·½¿ ¼»
°®»¼·½¿¼±-ò λ½±®¼»³±- ¯«» ¼±- º-®³«´¿- Ù § Ø -±² »¯«·ª¿´»²¬»- -·ô § --´± -· ´±- ª¿´±®»- ¼» ª»®¼¿¼
¼» Ù § Ø -±² ´±- ³·-³±- ¾¿¶± ½¿¼¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-²ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìè

Ô±- °¿®»- ¾?-·½±- ¼» º-®³«´¿- »¯«·ª¿´»²¬»- ¼¿¼¿- »² ´¿ ´-¹·½¿ °®±°±-·½·±²¿´ -±² ¬±¼¿ª3¿ ª»®¼¿¼
°¿®¿ ´¿ ´-¹·½¿ ¼» °®»¼·½¿¼±-ô ¿¼·½·±²¿´³»²¬» ¸¿§ ±¬®±- °¿®»- ¼» º-®³«´¿- »¯«·ª¿´»²¬»- ½±²¬»²·»²¼±

¼» º-®³«´¿- »¯«·ª¿´»²¬»-ò

Í»¿ Ù «²¿ º-®³«´¿ ¯«» ½±²¬·»²» «²¿ ª¿®·¿¾´» ´·¾®» ô °¿®¿ »²º¿¬·¦¿® ¯«» ´¿ ª¿®·¿¾´» ´·¾®» »-¬? »²
Ùô ®»°®»-»²¬¿³±- Ù °±® ÙÅ Ãò Í»¿ Ø «²¿ º-®³«´¿ ¯«» ²± ½±²¬·»²» ª¿®·¿¾´» ô ¬»²»³±- ´±- -·¹«·»²¬»-
°¿®»- ¼» º-®³«´¿- »¯«·ª¿´»²¬»-ô ¼±²¼» Ï »- §¿ -»¿ è ± çæ
ïò ø ÷ Å ÃÁ ãø ÷ø Å Ã Á ÷å
îò ø ÷ Šàãø ÷ø Å Ã Â ÷å
íò æøè Å Ã÷ ã ç øæ Å Ã÷å
ìò æøç Å Ã÷ ã è øæ Å Ã÷ò
Ô¿- ´»§»- ï § î -±² ±¾ª·¿³»²¬» ª»®¼¿¼»®¿- °«»-¬± ¯«» Ø ²± ½±²¬·»²» ¨ô °±® ½±²-·¹«·»²¬»

°®±¾¿®ò Í»¿ × ½«¿´¯«·»® ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¿®¾·¬®¿®·¿ -±¾®» »´ ¼±³·²·± Üò

Í· æøè Å Ã÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ »² ×ô »²¬±²½»- è Å Ã


»´»³»²¬± »² Ü ¬¿´ ¯«» Ùżà »- º¿´-±ò Û-¬± »- æ Å Ã »- ª»®¼¿¼»®± »² ×ò б® ½±²-·¹«·»²¬»ô
ç øæ Å Ã÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ »² ×ò б® ±¬®¿ °¿®¬» -· æøè Å Ã÷ »- º¿´-¿ »² ×ô »²¬±²½»- è Å Ã »-
»² Üô »-¬± »- æ Å Ã
»- º¿´-± °¿®¿ ½¿¼¿ »´»³»²¬± »² Üô °±® ½±²-·¹«·»²¬»ô è øæ Å Ã÷ »- º¿´-¿ »² ×ò Ы»-¬± ¯«»
æøè Å Ã÷ § è øæ Å Ã÷ -·»³°®» ¿-«³» »´ ³·-³± ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ °¿®¿ ½¿¼¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-²
æøè Å Ã÷ ã ç øæ Å Ã÷ò ß-3 ´¿ ´»§ í »- °®±¾¿¼¿ » ·¹«¿´³»²¬»
°±¼»³±- °®±¾¿® ´¿ ´»§ ìò

Í«°±²¹¿³±- ¯«» Šç Å Ã -±² ¼±- º-®³«´¿- ¯«» ½±²¬·»²»² ô


ëò è Å ÃÂè Å Ããè ø ŠàŠÃ÷
êò ç Å ÃÁç Å Ããç ø Å ÃÁ Å Ã÷
è § »´ »¨·-¬»²½·¿´ çô °«»¼»² ¼·-¬®·¾«·®-» -±¾®»  § Áô

-±¾®» Á §  ®»-°»½¬·ª¿³»²¬»ò Û-¬± »-

è Å ÃÁè Å Ã êã è ø Å Ã Á Å Ã÷

ç Å ÃÂç Å Ã êã ç ø Å Ã Â Å Ã÷
п®¿ ½¿-±- ½±³± »-¬±- ¬»²»³±- ¯«» ¸¿½»® ¿´¹± »-°»½·¿´ò Ы»-¬± ¯«» ½¿¼¿ ª¿®·¿¾´» ´·¹¿¼¿ »²
«²¿ º-®³«´¿ °«»¼» -»® ½±²-·¼»®¿¼¿ ½±³± «²¿ ª¿®·¿¾´» ®»²±³¾®¿¾´»ô ½¿¼¿ ª¿®·¿¾´» °«»¼»
-»® ®»²±³¾®¿¼¿ ô § ´¿ º-®³«´¿ è Å Ã -» ¬®¿²-º±®³¿ »² è Å Ãò

Í«°±²¹¿³±- ¯«» »-½±¹»³±- ´¿ ª¿®·¿¾´» ¯«» ²± ¿°¿®»½» »² Å Ãò Û²¬±²½»-

è Å ÃÁè Å Ããè Å ÃÁè Å Ã ã è è ø Å Ã Á Å Ã÷

Í·³·´¿®³»²¬»ô ®»²±³¾®¿²¼± ¬±¼¿- ´¿- ¯«» ±½«®®»² »² ç Å Ã ½±³± ô °±¼»³±- ¬»²»®

ç Å ÃÂç Å Ããç Å ÃÂç Å Ã ã ç ç ø Å Ã Â Å Ã÷


ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ìç

·¦¯«·»®¼¿ ¼» ´¿ º-®³«´¿ò Û² ¹»²»®¿´ô ¬»²»³±-


éò ø ï ÷ Å ÃÁø î ÷ Å Ããø ï ÷ø î ÷ø Å Ã Á Å Ã÷
èò ø í ÷ Å ÃÂø ì ÷ Å Ããø í ÷ø ì ÷ø Å Ã Â Å Ã÷
¼±²¼» ïô îô í § ì -±² §¿ -»¿ è ± çô § ²± ¿°¿®»½» »² Å Ãò

Ò¿¬«®¿´³»²¬» -· ï ã î ã ç § í ã ì ã èô »²¬±²½»- ²± ¬»²»³±- ¯«» ®»²±³¾®¿® ´¿- »²


ø î ÷ Å Ã ± ø ì ÷ Å Ãò б¼»³±- «-¿® ´¿- ´»§»- ë § ê ¼·®»½¬¿³»²¬»ò Ë-¿²¼± ´¿- ´»§»- ¼» ´¿ ´-¹·½¿
°®±°±-·½·±²¿´ § ´¿- ´»§»- ï ó èô °±¼»³±- -·»³°®» ¬®¿²-º±®³¿® «²¿ º-®³«´¿ ¼¿¼¿ »² º±®³¿ ²±®³¿´
Ю»²»¨¿ò

Ô¿ -·¹«·»²¬» »- «²¿ ¹«3¿ ¼»´ °®±½»¼·³·»²¬± ¼» ¬®¿²-º±®³¿½·-²æ

ÐßÍÑ ïæ Ë-» ´¿- ´»§»-


ïò ü ãø ÿ ÷Âø ÿ ÷å
îò ÿ ãæ Á å
п®¿ »´·³·²¿® ´¿- ½±²»½¬·ª·¼¿¼»- ´-¹·½¿- ü § ÿò

ÐßÍÑ îæ λ°»¬·¼¿³»²¬» «-» ´¿- ´»§»-


íò æøæ ÷ ã å
ìò æø Á ÷ ã æ Â æ å
ëò æø Â ÷ ã æ Á æ å
êò æøè Å Ã÷ ã ç øæ Å Ã÷å
éò æøç Å Ã÷ ã è øæ Å Ã÷å
°¿®¿ ¬®¿»® ´±- -·¹²±- ¼» ²»¹¿½·-² ·²³»¼·¿¬¿³»²¬» ¿²¬»- ¼» ´±- ?¬±³±-ò

ÐßÍÑ íæ λ²±³¾®¿® ´¿- ª¿®·¿¾´»- ´·¹¿¼¿- -· »- ²»½»-¿®·±ò

ÐßÍÑ ìæ Ë-» ´¿- ´»§»-


èò ø ÷ Å ÃÁ ãø ÷ø Å Ã Á ÷å
çò ø ÷ Šàãø ÷ø Å Ã Â ÷å
ïðò è ŠàŠà ã è ø Å Ã Â Å Ã÷å
ïïò ç Å ÃÁç Å Ããç ø Å ÃÁ Å Ã÷å
ïîò ø ï ÷ Å ÃÁø î ÷ Å Ããø ï ÷ø î ÷ø Å Ã Á Å Ã÷å
ïíò ø í ÷ Å ÃÂø ì ÷ Å Ããø í ÷ø ì ÷ø Å Ã Â Å Ã÷

Ю»²»¨¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ëð

Û¶»³°´± ïòëç Ì®¿²-º±®³¿® ´¿ º-®³«´¿ è ø ÷ÿç ø ÷ »² º±®³¿ ²±®³¿´ °®»²»¨¿ò


ͱ´«½·-²

è ø ÷ÿç ø ÷ ã æè ø ÷Áç ø ÷
ã ç æ ø ÷Áç ø ÷
ã ç Åæ ø ÷ Á ø ÷Ã

Û¶»³°´± ïòêð Ì®¿²-º±®³¿® ´¿ º-®³«´¿ è è ºç Å ø ÷ ø ÷à ÿ ç ø ÷¹ »²


º±®³¿ ²±®³¿´ Ю»²»¨¿ò
ͱ´«½·-²

è è ºç Å ø ÷ ø ÷à ÿ ç ø ÷¹ ã è è ºæç Å ø ÷  ø ÷à Á ç ø ÷¹
ã è è ºè æÅ ø ÷  ø ÷à Á ç ø ÷¹
ã è è è ç ºæ ø ÷ Á æ ø ÷ Á ç ø ÷¹

ïòìòìò Ì¿®»¿
ïò Í»¿ ã ºï î í ì¹ »´ ½±²¶«²¬± «²·ª»®-¿´ò Ü»¬»®³·²» »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ½¿¼¿ »²«²½·¿¼±æ
¿÷ è æ õ í êå ¾÷ è æ î ïð èå ½÷ ç æ î ï ÿ õ î ã ðå
î
¼÷ ç æ î õ ã ïëò
λ-°æ ¿÷ Ú¿´-±å ¾÷ Ê»®¼¿¼»®±å ½÷ Ê»®¼¿¼»®±å ¼÷ Ú¿´-±ò
îò Ü»¬»®³·²» »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»-ô -·»²¼± Ò »´ «²·ª»®-±æ
¿÷ è ç øî ã ÷å ¾÷ ç è øî ã ÷å ½÷ è ç øî ã ÷å
¼÷ ç è øî ã ÷å »÷ è è Åæøî ã ÷Ãò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ ò
íò Ü»¬»®³·²» »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»-ô -·»²¼± Î »´ «²·ª»®-±æ
¿÷ è ç ø ã ï÷å ¾÷ è è Åø õ ÷î ã î õ î Ãå ½÷ ç ç ø î õ î õ ï ã î ÷å
¼÷ ç ç Åø õ î ã ì÷  øî ã î÷Ãò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
ìò Ü»¬»®³·²» »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»-ô -·»²¼± Î »´ «²·ª»®-±æ
¿÷ è î î
å ¾÷ ç î î ã å ½÷ è î îì ïî ã ïî å
î
¼÷ ç î õ î õ ï ðò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
ëò Ò»¹¿® ´±- -·¹«·»²¬»- »²«²½·¿¼±-æ
¿÷ ç ø ÷ ÿ è øæ ø ÷÷å ¾÷ ç øæ ø ÷÷ Á è ø ÷å ½÷ ç ç ø ø ÷ÿ ø ÷÷ò
λ-°æ ¿÷ ç ø ÷  ç ø ÷å ¾÷ è ø ÷  ç øæ ø ÷÷å ½÷ è ç ø ø ÷Âæ ø ÷÷ò

¿÷ è è Åø õ »- ·³°¿®÷ ÿ ø »- ·³°¿® Á »- ·³°¿®÷Ãå


¾÷ è ç ø õ ãëÿ ã ÷å ½÷ ç è ø  î ÷å
¼÷ è è ç ø ÿ õ ã ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
éò ߪ»®·¹«¿® »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ -·»²¼± Ë ã æ
¿÷ è î ø ðÿ í÷å ¾÷ ç î ø î ð ÿ ì ã í ÷å
î î
½÷ è î ç î ø õ ã ï÷å ¼÷ è î è î ø ÿî ïð÷ò
λ-°æ ¿÷ Ê»®¼¿¼»®±å ¾÷ Ê»®¼¿¼»®±å ½÷ Ú¿´-±å ¼÷ Ú¿´-±ò
ÝßÐSÌËÔÑ ïò ÔMÙ×Ýß ÓßÌÛÓ_Ì×Ýß ëï

èò ݱ²-·¼»®» »´ «²·ª»®-± Ë ¼» ¬±¼±- ´±- °®±º»-±®»- ¼» ½·»²½·¿- ¾?-·½¿-ò Í»¿ Ðø ÷ »´ °®»¼·½¿¼±

¿÷

¾÷

½÷ æç ø ÷ ã è Åæ ø ÷à °¿®¿ Ë § Ðø¨÷å
¼÷ Ø¿¹¿ ´± ³·-³± ½±² ç ø ÷ ã æè Åæ ø ÷Ãò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
çò Û-½®·¾¿ ´¿ ²»¹¿½·-² ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- º-®³«´¿-æ
¿÷ ç ø ÷ ÿ Åè è æ ø ÷ ÿ ç ø ÷Ãå
¾÷ è è ºæç ø ø ÷ ÷ ÿ Åç ø ø ÷ ÷ÿè Å ø ÷ ã ùå
½÷ è Å ø ÷ ÿ ø ÷à ÿ Åè ø ÷ÿè ø ÷Ãå
¼÷ è ç ø ÷ÿç ø ø ÷ ÷å
»÷ è è ø ÷ÿè ø ÷å
º ÷ è Åç è ø ÷ Á ø ÷à ÿ Åç è ø ÷ Á ø ø ÷÷Ã
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
ïðò ݱ²-·¼»®» ´¿ -·¹«·»²¬» ·²¬»®°®»¬¿½·-²æ ã ºï î¹ò
ß-·¹²¿½·±²»- ¿ ´¿- ½±²-¬¿²¬»- § æ ã ï § ã îò
ß-·¹²¿½·±²»- °¿®¿ ´¿ º«²½·-² æ øï÷ ã î § øî÷ ã ïò
ß-·¹²¿½·±²»- °¿®¿ »´ °®»¼·½¿¼± æ øï ï÷ ã å øï î÷ ã å øî ï÷ ã å øî î÷ ã ò
Ûª¿´&» »´ ª¿´±® ¼» ª»®¼¿¼ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- º-®³«´¿- »² ½¿¼¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-²æ
¿÷ ø ø ÷÷  ø ø ÷÷å ¾÷ è ç ø ÷å ½÷ è è Å ø ÷ ÿ ø ø ÷ ø ÷÷Ãò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ïïò Ü¿¼¿- ´¿- -·¹«·»²¬»- º-®³«´¿-ô ¸¿´´¿® ´¿ ½±®®»-°±²¼·»²¬» º±®³¿ ²±®³¿´ °®»²»¨¿æ
¿÷ è ç Å ø ÷ÿ ø ÷Ãå ¾÷ è è ºÅ ø ÷ ü ø ÷à ÿ ã ¹å
½÷ ç è ø ã ÷ ÿ Åè ø ÷ Á è æ ø ÷Ãò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ïîò Û-½®·¾¿ ´¿ ²»¹¿½·-² ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- º-®³«´¿-æ
¿÷ è Å ø ÷ ÿ ø ÷à ÿ Åè ø ÷ÿè ø ÷Ãå
¾÷ è ç ø ÷ÿç ø ø ÷ ÷å
½÷ è è ø ÷ÿè ø ÷å
¼÷ è Åç è ø ÷ Á ø ÷à ÿ Åç è ø ÷ Á ø ø ÷÷Ãå
»÷ è Å ø ÷ Á ø ÷à ÿ Å ø ÷ Á ø ÷Ãå
º÷ è ç ø ø ÷ ÷ÿç ø ø ø ÷÷ ø ÷÷å
¹÷ ç ø ÷ ÿ Åè è æ ø ÷ ÿ ç ø ÷Ãå
¸÷ è è ºæç ø ø ÷ ÷ ÿ Åç ø ø ÷ ÷ÿè Å ø ÷ ã ùò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ ò
Ý¿°3¬«´± î

Ì»±®3¿ ¼» ½±²¶«²¬±-

îòïò ݱ²¶«²¬±-
Ý¿-· ¬±¼±- ´±- ±¾¶»¬±- ³¿¬»³?¬·½±- -±² ¿²¬» ¬±¼± ½±²¶«²¬±-ô ·²¼»°»²¼·»²¬»³»²¬» ¼» ±¬®¿
°®±°·»¼¿¼ ¿¼·½·±²¿´ ¯«» °±-»¿²ò б® ½±²-·¹«·»²¬»ô ´¿ ¬»±®3¿ ¼» ´±- ½±²¶«²¬±- »-ô »² ½·»®¬± -»²¬·¼±ô
´¿ ¾¿-» -±¾®» ´¿ ½«¿´ -» ½±²-¬®«§» ¬±¼¿ ´¿ ³¿¬»³?¬·½¿ò ß °»-¿® ¼» »-¬±ô ´¿ ¬»±®3¿ ¼» ´±- ½±²¶«²¬±-ô
-» ¿°®»²¼»ô § -» «-¿ º?½·´³»²¬»ò

½±²¶«²¬±ò

Í» «-¿² ´»¬®¿- ³¿§&-½«´¿- ½±³± ô ô ô òòòô °¿®¿ ·²¼·½¿® ½±²¶«²¬±- § ´»¬®¿- ³·²&-½«´¿- ½±³±
ô ô ô òòòô °¿®¿ ·²¼·½¿® ³·»³¾®±- ± »´»³»²¬±- ¼» ´±- ½±²¶«²¬±-ò

Û¶»³°´± îòï ͱ² »¶»³°´±- ¼» ½±²¶«²¬±-ô ´±- -·¹«·»²¬»-æ


¿ò Ô¿- ´»¬®¿- ¼» ¿´º¿¾»¬±ò
¾ò Ô±- ²&³»®±- °¿®»-ò
½ò Ô±- ³·»³¾®±- ¼» «² »¯«·°± ¼» º&¬¾±´ò

ïò
îò п®¿ ½¿¼¿ «²± ¼» »-¬±- »´»³»²¬±- ²± ¸¿§ ±¬®¿ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ ¯«» ´¿ ¼» °»®¬»²»½»® ± ²± ¿´ ½±²¶«²¬±ò
íò п®¿ ½¿¼¿ °¿® ¼» »´»³»²¬±- ¿ ½±²-·¼»®¿® ²± ¸¿§ ±¬®¿ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ ¯«» ´¿ ¼» »-¬¿® º±®³¿¼± ± ²±
°±® »´»³»²¬±- ¼·-¬·²¬±-ò

îòïòïò Ú±®³¿- ¼» »¨°®»-¿® «² ½±²¶«²¬±

»¨¬»²-·-² § °±® ½±³°®»²-·-²ò

б® »¨¬»²-·-²
п®¿ »¨°®»-¿® ¯«» »´ ½±²¶«²¬± ½±²-¬¿ ¼» ´±- »´»³»²¬±- ô ô ô »-½®·¾·®»³±- ã º ¹ô ½±²
»´´± ¼¿³±- ´¿ »¨¬»²-·-² ¼»´ ½±²¶«²¬± ¿´ »²«²½·¿® ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- »´»³»²¬±- ¯«» ´± ½±³°±²»²ò Û-
¼»½·®ô -» ¼»½´¿®¿ ·²¼·ª·¼«¿´³»²¬» ¬±¼±- ´±- »´»³»²¬±- ¼»´ ½±²¶«²¬±ò

ëî
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ ëí

б® ½±³°®»²-·-²

«² ½®·¬»®·± ¯«» °»®³·¬¿ ®»½±²±½»® °¿®¿ ½¿¼¿ »²¬» ¿®¾·¬®¿®·±ô -· °»®¬»²»½» ± ²± ¿´ ½±²¶«²¬±ò Û- ¼»½·®ô
-» ¼»½´¿®¿ «²¿ °®±°·»¼¿¼ ¯«» ½¿®¿½¬»®·¦¿ ¿ ¬±¼±- ´±- »´»³»²¬±- ¼»´ ½±²¶«²¬±ò

߯«»´ ½±²¶«²¬± ¯«» ½±²-¬¿ ¼» ½·»®¬± ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- ¼·-¬·²¬±- ½«§± °®±½»-± ¼» ½±²¬»± ¬·»²»

Û¶»³°´± îòî Í»¿


㺠㠹

߯«»´ ½±²¶«²¬± ¯«» ½±²-¬¿ ¼» «² ²&³»®± ·²¼»¬»®³·²¿¼± ¼» »´»³»²¬±- ¼·-¬·²¬±-ô -» ¼»²±³·²¿ ½±²ó

Û¶»³°´± îòí Í»¿


㺠㠹

îòîòíò Ò±½·-² ¼» °»®¬»²»²½·¿


Í» ·²¼·½¿ »´ ¸»½¸± ¼» ¯«» »- «² »´»³»²¬± ¼»´ ½±²¶«²¬± »-½®·¾·»²¼± î § -» ·²¼·½¿ »´
¸»½¸± ¼» ¯«» ²± »- «² »´»³»²¬± ¼»´ ½±²¶«²¬± »-½®·¾·»²¼± î ò

Û¶»³°´± îòì Í»¿ ã ºï í ë é¹ò Û²¬±²½»- ï î ô íî °»®± î î ò

Û¶»³°´± îòë Í· ã º »- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ³»²±® ¯«» ì¹ô »- »´ ½±²¶«²¬± ºï î í¹ ¼»ó


-½®·¬± ¿²¬»®·±®³»²¬»ô »²´·-¬¿²¼± -«- »´»³»²¬±-ò
î
Û¶»³°´± îòê Í»¿ ã º »- «² ²&³»®± ®»¿´ § ã ï¹ô ¼¿¼± ¯«» »´ ½«¿¼®¿¼± ¼» «²
²&³»®± ®»¿´ »- -·»³°®» °±-·¬·ª±ò

îòîòìò ×¹«¿´¼¿¼ ¼» ½±²¶«²¬±-

Ô±- ½±²¶«²¬±- -±² ¬±¬¿´³»²¬» ¼»¬»®³·²¿¼±- ½«¿²¼± -» ½±²±½»² ¬±¼±- -«- ³·»³¾®±-ò ß-3 °«»-ô -»
¼·½» ¯«» ¼±- ½±²¶«²¬±- § -±² ·¹«¿´»- -· ¬·»²»² ´±- ³·-³±- »´»³»²¬±- § -» »-½®·¾» ã ò
î
Û¶»³°´± îòé Í· ã ºï î í¹ § 㺠»- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ § ïê¹ô »²¬±²½»- ã ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ ëì

îòîòëò ݱ²¶«²¬±- ª¿½3±

Ý«¿²¼± ´¿ ½±²¼·½·-² ·³°«»-¬¿ »- ½±²¬®¿¼·½¬±®·¿ô ²± »¨·-¬» ²·²¹&² »´»³»²¬± ¯«» ´¿ ½«³°´¿ô -» ¼·½»
ò

Û¶»³°´± îòè ͱ² ª¿½3±- ´±- ½±²¶«²¬±- -·¹«·»²¬»-æ ¬®·?²¹«´±- »¯«·´?¬»®±- ®»½¬?²¹«´±-å ²&³»®±-
°®·³±- °¿®»- ³¿§±®»- ¯«» îò

îòîòêò ݱ²¶«²¬± «²·¬¿®·±

˲ ½±²¶«²¬± ¯«» ¬·»²» «² &²·½± »´»³»²¬±ô -» ¼»²±³·²¿ ½±²¶«²¬± «²·¬¿®·±ò

Û¶»³°´± îòç Í»¿

㺠/ ¹

îòîòéò ݱ²¶«²¬± «²·ª»®-¿´

Û´ ½±²¶«²¬± ¯«» ½±²¬·»²» ¿ ¬±¼±- ´±- »´»³»²¬±- ¼» ±¬®±- ½±²¶«²¬±-ô -» ¼»²±³·²¿ ½±²¶«²¬± «²·ª»®-¿´
± ®»º»®»²½·¿´ò Í» ¼»²±¬¿ ½±² ´¿ ´»¬®¿ Ëò

Û¶»³°´± îòïð Í»¿


㺠²&³»®±-¹
Û-¬» »- «² ½±²¶«²¬± «²·ª»®-¿´ô °±®¯«» ½±²¬·»²» ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- ¼» ´±- ½±²¶«²¬±- ô ô ô ô òòòò

îòîòèò Í«¾½±²¶«²¬±

Í· ¬±¼±- ´±- »´»³»²¬±- ¼» -±² ¬¿³¾·7² »´»³»²¬±- ¼» ô »-¬± »- -· ½«¿²¼± î ô »²¬±²½»- î ô


¼»½·³±- ¯«» »- «² -«¾½±²¶«²¬± ¼» ± ¯«» »-¬? ½±²¬»²·¼± »² § -» »-½®·¾» ò Í· ²±
»- «² -«¾½±²¶«²¬± ¼» ô -» »-½®·¾» ò

Ô±- ½±²¶«²¬±- ß § Þ -±² ·¹«¿´»- -· § -±´¿³»²¬» -· Þ »-¬? ·²½´«·¼± »² ß § ß »-¬? ·²½´«·¼± »² Þò

Û´ ½±²¶«²¬± ª¿½3± -» ½±²-·¼»®¿ -«¾½±²¶«²¬± ¼» ¬±¼± ½±²¶«²¬±ò

Í· ß ²± »- -«¾½±²¶«²¬± ¼» Þô »²¬±²½»- ¸¿§ °±® ´± ³»²±- «² »´»³»²¬± ¼» ß ¯«» ²± °»®¬»²»½» ¿


Þò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ ëë

Í«¾½±²¶«²¬± °®±°·± » ·³°®±°·±

Í· § êã ô êã ô »´ ½±²¶«²¬± -» ¼»²±³·²¿ -«¾½±²¶«²¬± °®±°·± ¼»´ ½±²¶«²¬± ò Ô±-


-«¾½±²¶«²¬±- § ¼»´ ½±²¶«²¬± ®»½·¾»² »´ ²±³¾®» ¼» ·³°®±°·±-ò
Û- ¼»½·®ô ¼¿¼± ß Þô »²¬±²½»- »´ -«¾½±²¶«²¬± ß »- -«¾½±²¶«²¬± °®±°·± ¼»´ ½±²¶«²¬± Þô -· °±®
´± ³»²±- «² »´»³»²¬± ¼»´ ½±²¶«²¬± Þ ²± »- »´»³»²¬± ¼»´ ½±²¶«²¬± ßò л®± -· ¬±¼±- ´±- »´»³»²¬±-
¼» ß -±² ·¹«¿´»- ¿ ´±- »´»³»²¬±- ¼» Þô §¿ ²± »- «² -«¾½±²¶«²¬±ô »² »-¬» ½¿-± ´±- ½±²¶«²¬±- -±²
·¹«¿´»-ò
õ
Û¶»³°´± îòïï Í» ¬·»²» ¯«» ò ß¼»³?-ô -· ·²¼·½¿ »´ ½±²¶«²¬± ¼» ¬±¼±- ´±- ²&³»®±-
®¿½·±²¿´»-ô »²¬±²½»- ò
Û¶»³°´± îòïî Ü»¬»®³·²» -· ´¿ °®±°±-·½·-² î ã î î ë¹ »- ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ò
ͱ´«½·-²
Û- º¿´-¿ °«»- î î ½±³± »´»³»²¬±ô °»®± ²± ½±³± -«¾½±²¶«²¬±ò
Û¶»³°´± îòïí Í»¿ ã ºï î í ì ë ê¹ô ã ºî ì ë¹ô ã ºï î í ì ë¹ò Û²¬±²½»- ô
ô ò Í·² »³¾¿®¹± ô ô ò

Í· »- ½«¿´¯«·»® ½±²¶«²¬±ô »²¬±²½»- ò Û-¬± »-ô ½«¿´¯«·»® ½±²¶«²¬± »- -«¾½±²¶«²¬± ¼» -3


³·-³±ò
Í»¿ «² ½±²¶«²¬± § -»¿ ã º º ¹¹ô °±® ¬¿²¬±ô °«»-¬± ¯«» § º ¹ -±² »´»³»²¬±- ¼» ô
¬»²»³±- ¯«» î § º ¹ î ò Ü» »-¬± -» -·¹«» ¯«» º § ºº ò Í·² »³¾¿®¹±ô ²± »-
ª»®¼¿¼ ¯«» ò

Ü¿¼± ¯«» «²¿ ·³°´·½¿½·-² »- ª»®¼¿¼»®¿ -· ´¿ ¸·°-¬»-·- »- º¿´-¿ô -» -·¹«» ¯«» ò


Û¶»³°´± îòïì Ü¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±- ô ô ô ¼»³«»-¬®» ´¿- -·¹«·»²¬»- »¨°®»-·±²»-æ
ïò Í· ô ô »²¬±²½»- å
îò Í· ô ô »²¬±²½»- å
íò Í· ô ô »²¬±²½»- å
ìò Í· ô ô »²¬±²½»- ò
ͱ´«½·-²
Ю±½»¼»®»³±- ¿ ¼»³±-¬®¿® ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- ´·¬»®¿´»- ¼» º±®³¿ ³·²«½·±-¿æ
ïò Í»¿ î ò ݱ³± ô î ò Û²¬±²½»- ½±² ô î ò Ü» ¿¸3 ¯«» î »²¬±²½»-
î § ò
îò Í»¿ î ò »²¬±²½»- î ò »²¬±²½»- î ò Ü» ¿¸3 ¯«» ò ݱ³± ô
»¨·-¬» î ô ¼±²¼» î ò ݱ² ô î ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ô » î ô ½±² î ô ¼»
³±¼± ¯«» ò
íò Í· î ô »²¬±²½»- »²¬±²½»- î § »²¬±²½»- î ò Ü» ¿¸3 ¯«» ò ݱ³±
ô »¨·-¬» î ½±² î ò ß¼»³?-ô » î »²¬±²½»- î ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ô
» î ½±² î »²¬±²½»- ò
ìò ݱ³± ô ®»-«´¬¿ ¯«» ò Û²¬±²½»-ô »´ ®»-«´¬¿¼± -» ±¾¬·»²» ¼» í÷ò
Û¶»³°´± îòïë п®¿ ½«¿´¯«·»® ½±²¶«²¬± ô å -· êã ò
ͱ´«½·-²
Í· »´ °®·³»® ®»-«´¬¿¼± ²± »- ª»®¼¿¼»®±ô »²¬±²½»- ô ¼» ³±¼± ¯«» ¸¿§ «² »´»³»²¬± ¼»´
«²·ª»®-± ½±² ô °»®± î ò л®± »- ·³°±-·¾´»ò ß¼»³?-ô -· êã ô »²¬±²½»- ¸¿§ «²
»´»³»²¬± î § ô ¼» ³±¼± ¯«» ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ ëê

îòîòçò ݱ²¶«²¬± ¼» °¿®¬»-

̱¼± ½±²¶«²¬± ·²¬»¹®¿¼± °±® ´¿ ¬±¬¿´·¼¿¼ ¼» -«¾½±²¶«²¬±- ¯«» -» °«»¼» º±®³¿® ¿ °¿®¬·® ¼» «² ½±²ó
¶«²¬± ¼¿¼±ô -» ¼»²±³·²¿ ½±²¶«²¬± ¼» °¿®¬»- § -» ¼»²±¬¿ Ðøß÷ò

Û¶»³°´± îòïê ײ¼·¯«» ¬±¼±- ´±- -«¾½±²¶«²¬±- ¼»´ ½±²¶«²¬± ¼» ¬®»- »´»³»²¬±- º ¹ò
ͱ´«½·-²
Û´ ½±²¶«²¬± ¼» ¬®»- »´»³»²¬±- ¬·»²» ´±- -«¾½±²¶«²¬±- ·³°®±°·±- § º ¹ § ´±- -«¾½±²¶«²¬±-
°®±°·±-æ º ¹ô º ¹ô º ¹ô º ¹ô º ¹ô º ¹ò

îòîòïðò ݱ²¶«²¬± °±¬»²½·¿

Í· »- «² ½±²¶«²¬±ô »²¬±²½»- ¿´ ½±²¶«²¬± ¼» ¬±¼±- ´±- -«¾½±²¶«²¬±- ¼» -» ´» ´´¿³¿ ½±²¶«²¬±


°±¬»²½·¿ ¼» ò Ì·»²»² ´¿ ³·-³¿ ½±²²±¬¿½·-² ¼»´ ½±²²«²¬± ¼» ½±²¶«²¬±-ò

Û- ¼»½·®ô »´ ½±²¶«²¬± °±¬»²½·¿ »- »´ ²&³»®± ¼» -«¾½±²¶«²¬±- ¯«» -» °«»¼» º±®³¿® ½±² »´»³»²¬±-
¼»´ ½±²¶«²¬±ô ·²½´«§»²¼± »´ ª¿½3±ò Í» ½¿´½«´¿ ½±² ã î ô ¼±²¼» »- »´ ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- ¼»´

Û¶»³°´± îòïé ײ¼·¯«» »´ ²&³»®± ¼» -«¾½±²¶«²¬±- ± ½±²¶«²¬± °±¬»²½·¿ ¼»´ ½±²¶«²¬± º ¹ò


ͱ´«½·-²
߯«3 ã ìô °±® ½±²-·¹«·»²¬»
ã îì ã ïê

îòíò Ñ°»®¿½·±²»- ½±² ½±²¶«²¬±-


îòíòïò ˲·-² ¼» ½±²¶«²¬±-
Ó·»²¬®¿- ¯«» »² ¿®·¬³7¬·½¿ -» ®»¿´·¦¿ ±°»®¿½·±²»- ¼» -«³¿ô ®»-¬¿ § ³«´¬·°´·½¿½·-²ô »² »´ ½¿ó
-± ¼» ½±²¶«²¬±- -» ®»¿´·¦¿ ±°»®¿½·±²»- ¼» «²·-²ô ·²¬»®-»½½·-² § ¼·º»®»²½·¿ ¼» ½±²¶«²¬±-ô ½±² «²
½±³°±®¬¿³·»²¬± -·³·´¿® ¿´ ¼» ´¿ ¿®·¬³7¬·½¿ò

Í· §
°»®¬»²»½»² ¿ ±¿ § -» ·²¼·½¿ ½±³±

Š㺠î Á î ¹

Û- ¼»½·®ô ´¿ «²·-² ¼» ¼±- ½±²¶«²¬±- § »- »´ ½±²¶«²¬± º±®³¿¼± °±® ¬±¼±- ´±- »´»³»²¬±- ¯«»
°»®¬»²»½»² ¿´ ½±²¶«²¬± ô ¿´ ½±²¶«²¬± ± ¿ ¿³¾±- ½±²¶«²¬±-ò Û² ´¿ «²·-² ¼» ½±²¶«²¬±- ²± -»
®»°·¬»² ´±- »´»³»²¬±- ¯«» °»®¬»²»½»² ¿ ¿³¾±- ½±²¶«²¬±-ò

Ѿ-7®ª»-» ¯«» î Å -· î ± î ± °»®¬»²»½» ¿ ¿³¾±- ½±²¶«²¬±-ò

Û¶»³°´± îòïè Í»¿² ã º ¹§ 㺠¹ò Ы»-¬± ¯«» Å ½±²-¬¿ ¼» ¬±¼±- ´±-


»´»³»²¬±- ¯«» °»®¬»²»½»² ¬¿²¬± ¿ ½±³± ¿ ô »²¬±²½»- Å ã º ¹ò

Í» °«»¼» ·´«-¬®¿® ´¿ «²·-² ¼» ¼±- ½±²¶«²¬±- ½±² «² ¼·¿¹®¿³¿ ¼» Ê»²² ½±³± -·¹«»ò Í· § -±²
Å »- »´ ½±²¶«²¬± ¼» °«²¬±- »² ´¿ ®»¹·-² -±³¾®»¿¼¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ ëé

îòíòîò Ю±°·»¼¿¼»- ¼» ´¿ «²·-² ¼» ½±²¶«²¬±-

¾®¿·½¿-å ¿´¹«²¿- ¼» 7-¬¿- -» °¿®»½»² ¿ ´¿- °®±°·»¼¿¼»- ¿´¹»¾®¿·½¿- ¯«» -» -¿¬·-º¿½»² »² »´ -·-¬»³¿
¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»-ò

ß ½±²¬·²«¿½·-²ô ¼¿³±- ´¿- °®±°·»¼¿¼»- ³?- ·³°±®¬¿²¬»- -±¾®» ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» ½±²¶«²¬±-æ
ïò Ю±°·»¼¿¼ ½±²³«¬¿¬·ª¿æ Û- ¼»½·®ô »´ ±®¼»² ¼» ´±- ½±²¶«²¬±- ²± ¿´¬»®¿ ´¿ «²·-²ò
Å ã Å

îò Ю±°·»¼¿¼ ¿-±½·¿¬·ª¿æ Í· -±² ³?- ¼» ¼±- ½±²¶«²¬±- ´±- ¯«» -» «²»²ô °«»¼»² ¿-±½·¿®-» ¼»
³¿²»®¿ ´·¾®»ò
Åø Å ÷ ãø Å ÷Å
íò Ю±°·»¼¿¼ ¼» ·¼»³°±¬»²½·¿æ
Å ã
ìò Ю±°·»¼¿¼ ¼»´ ½±²¶«²¬± «²·ª»®-¿´æ
Å ã

ëò Ю±°·»¼¿¼ ¼»´ ½±²¶«²¬± ª¿½3±æ


ã

îòíòíò ײ¬»®-»½½·-² ¼» ½±²¶«²¬±-

Í· §
»´»³»²¬±- ¯«» °»®¬»²»½»² ¬¿²¬± ¿ ½±³± ¿ § -» ·²¼·½¿ ½±³±
Ä ãº î Â î ¹

Û- ¼»½·®ô ´¿ ·²¬»®-»½½·-² ¼» ¼±- ½±²¶«²¬±- § »- »´ ½±²¶«²¬± ¼» »´»³»²¬±- ½±³«²»- ¿ § ò Û-


°±-·¾´» ·´«-¬®¿® ´¿ ·²¬»®-»½½·-² ¼» ¼±- ½±²¶«²¬±- °±® »´ ¼·¿¹®¿³¿ ¼» Ê»²² ½±³± -·¹«»ò Í· § -±²
Ä »- »´ ½±²¶«²¬± ¼» °«²¬±- »² ´¿ ®»¹·-² -±³¾®»¿¼¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ ëè

Û¶»³°´± îòïç Í»¿² ã º ¹ô 㺠¹ § 㺠¹ò Ô±- »´»³»²¬±- ô


§ ô -±² ´±- &²·½±- ¯«» °»®¬»²»½»² ¿ § °±® ´± ½«¿´ Ä ã º ¹ò Ü» ·¹«¿´ ³¿²»®¿ô
Ä ã º ¹ò Ò± »¨·-¬»² »´»³»²¬±- ¯«» °»®¬»²»¦½¿² ¬¿²¬± ¿ ½±³± ¿ ô °±® ´± ½«¿´ Ä ã ò

îòíòìò Ю±°·»¼¿¼»- ¼» ´¿ ·²¬»®-»½½·-² ½±²¶«²¬±-


ß ½±²¬·²«¿½·-²ô ¼¿³±- ´¿- °®±°·»¼¿¼»- ³?- ·³°±®¬¿²¬»- -±¾®» ·²¬»®-»½½·-² ¼» ½±²¶«²¬±-æ
ïò Ю±°·»¼¿¼ ½±²³«¬¿¬·ª¿æ Û- ¼»½·®ô »´ ±®¼»² ¼» ´±- ½±²¶«²¬±- ²± ¿´¬»®¿ ´¿ ·²¬»®-»½½·-²ò
Ä ã Ä

îò Ю±°·»¼¿¼ ¿-±½·¿¬·ª¿æ Û- °±-·¾´» ½¿³¾·¿® »´ ±®¼»² ¼» ¿-±½·¿½·-² § ²± -» ¿´¬»®¿ »´ ®»-«´¬¿¼±ò


Äø Ä ÷ãø Ä ÷Ä

íò Ю±°·»¼¿¼ ¼·-¬®·¾«¬·ª¿æ
Äø Å ÷ãø Ä ÷ Å ø Ä ÷å

Åø Ä ÷ãø Å ÷Äø Å ÷
ìò Ю±°·»¼¿¼ ¼» ·¼»³°±¬»²½·¿æ
Ä ã
ëò Ю±°·»¼¿¼ ¼»´ ½±²¶«²¬± «²·ª»®-¿´æ
Ä ã

êò Ю±°·»¼¿¼ ¼»´ ½±²¶«²¬± ª¿½3±æ


ã
Û¶»³°´± îòîð Ю«»¾» ± ®»º«¬» ´¿- -·¹«·»²¬»- ®»´¿½·±²»- °¿®¿ ´±- ½±²¶«²¬±- ô æ
¿÷ ø Å ÷ ã ø ÷ Å ø ÷å ¾÷ ø Ä ÷ ã ø ÷ Ä ø ÷ò
ͱ´«½·-²
Í»¿ ã ºï î í¹ô ã ºï¹ô ã ºî¹ô »²¬±²½»-æ
¿÷ ºï î¹ î ø Å ÷ô °»®± ºï î¹ î ø ÷ Å ø ÷ò
¾÷ î ø Ä ÷ü Ä ü  ü î ø ÷ î ø ÷ ü î ø ÷Ä ø ÷ô
¼» ³±¼± ¯«» ø Ä ÷ ã ø ÷ Ä ø ÷ò
Û¶»³°´± îòîï Ü»³«»-¬®» ¯«»
Äø Å ÷ãø Ä ÷Åø Ä ÷
ͱ´«½·-²
Ü¿®»³±- «²¿ ¼»³±-¬®¿½·-² ¼» ¯«» ´±- ½±²¶«²¬±- -±² -«¾½±²¶«²¬±- «²± ¼»´ ±¬®±ò ݱ²-·¼»®»³±-
°®·³»®± î Ä ø Å ÷ò Û²¬±²½»- »-¬? »² ²»½»-¿®·¿³»²¬»ò
Ì¿³¾·7² »-¬? »² Å ò ß-3 ¯«»ô ± ¾·»² î ô »² ½«§± ½¿-± î Ä ô ± î ô »² ¬¿´ ½¿-±
î Ä ò Û² ½«¿´¯«·»®¿ ¼» ´±- ¼±- ½¿-±- ¬»²»³±- ¯«» î ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ò Û-¬± ³«»-¬®¿ ¯«»
Ä ø Å ÷ ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ò ݱ²-·¼»®»³±- ¿¸±®¿ î ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ò Û²¬±²½»- î Ä
± î Ä § ½±²-·¼»®¿³±- ´±- ¼±- ½¿-±- °±® -»°¿®¿¼±ò Í· î Ä ô »²¬±²½»- î § î ô
´«»¹± î Å § °±® ´± ¬¿²¬± î Ä ø Å ÷ò ß²?´±¹¿³»²¬» -· î Ä »²¬±²½»- î §
î ô °±® ´± ¬¿²¬± î Å § °±® »-± î Ä ø Å ÷ò ß-3ô »² ¿³¾±- ½¿-±-ô î Ä ø Å ÷ §
¸»³±- ¼»³±-¬®¿¼± ¯«» ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ Ä ø Å ÷ò ß½¿¾¿³±- ¼» ¼»³±-¬®¿® ´¿ ½±²¬»²½·-²
½±²¬®¿®·¿ô °±® ´± ¯«» ´±- ¼±- ½±²¶«²¬±- -±² ·¹«¿´»-ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ ëç

Û¶»³°´± îòîî Ю«7¾»²-» ± ®»º&¬»²-» ´¿- -·¹«·»²¬»- ®»´¿½·±²»-æ


ïò п®¿ ½±²¶«²¬±- ô ô ô Ä ã Ä ÷ ã ò
îò п®¿ ½±²¶«²¬±- ô ô ô Å ã Å ÷ ã ò
íò п®¿ ½±²¶«²¬±- ô ô ô Ä ã Ä ô Å ã Å ÷ ã ò
ͱ´«½·-²
ïò Í»¿ ã ºï î í¹ô ã ºï¹ô ã ºî¹ô ã ºí¹ò Û²¬±²½»- Ä ã Ä ã ô °»®± êã ò
îò п®¿ ã ºï î¹ô ã ºï¹ô ã ºî¹ô ã ô Å ã Å ô °»®± êã ò
íò î ÷ î Å ÷ î Å ò Í· î ô »²¬±²½»- ò Í· î ô »²¬±²½»-
î Ä ã Ä § î ò Û² ¿³¾±- ½¿-±-ô ò ß-3 ³·-³±ô î ÷ î Å ã Å ô
¼» ³±¼± ¯«» î ± î ò Í· î ô »²¬±²½»- î Ä ã Ä ò Û² ½«¿´¯«·»® ½¿-±ô î
§ ò Ü» ¿¸3 ¯«» ã ò

ß ¼±- ½±²¶«²¬±- ¯«» ²± ¬·»²»² »´»³»²¬±- ½±³«²»-ô -» ´»- ´´¿³¿ ½±²¶«²¬±- ¼·-¶«²¬±-ò

Ô¿- ±°»®¿½·±²»- «²·-² » ·²¬»®-»½½·-² °«»¼»² ¹»²»®¿´·¦¿®-» °¿®¿ ¬®»- ± ³?- ½±²¶«²¬±-ò ß-3 °«»-ô
ŠŠ㺠î Á î Á î ¹
Ä Ä ãº î  î Â î ¹
ô § ô ´¿ ®»¹·-²
ô § ò

Û² ¹»²»®¿´ô -· ïô îô òòòô -±² -«¾½±²¶«²¬±- ¼» ô »²¬±²½»- ïÅ îÅ Å -» ·²¼·½¿ ½±³±


ãï ô§ ïÄ î Ä Ä -» ·²¼·½¿ ãï ò

Í»¿ ã ºï î í ì ë é¹ô ã ºï í è ç¹ô ã ºï í ê è¹ò Û²¬±²½»- Ä Ä »- »´ ½±²¶«²¬± ¼»


»´»³»²¬±- ¯«» °»®¬»²»½»² ¿ ô § ò б® ¬¿²¬± Ä Ä ã ºï í¹ò

îòíòëò Ü·º»®»²½·¿ ¼» ½±²¶«²¬±-

Í· § ³»²±- »´ ½±²¶«²¬± ô »´ ½±²¶«²¬±


º±®³¿¼± °±® »´»³»²¬±- ¼»´ ½±²¶«²¬± ¯«» ²± -±² »´»³»²¬±- ¼»´ ½±²¶«²¬± § -» ·²¼·½¿
㺠î Â î ¹
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êð

Ô¿ ¼·º»®»²½·¿ ¬¿³¾·7² -» ¼»²±¬¿ ² ò


Û¶»³°´± îòîí Í»¿ 㺠¹§ 㺠¹ò Û²¬±²½»- 㺠¹§ 㺠¹ò
Í· § § -±² ´±- ½±²¶«²¬±- ¼» °«²¬±-
»² ´¿- ®»¹·±²»- -±³¾®»¿¼¿-ò

Û¶»³°´± îòîì п®¿ ½±²¶«²¬±- ½«¿´»-¯«·»®¿ ô § -» ½«³°´» ¯«»


ø Å ÷ ãø ÷Åø ÷
ͱ´«½·-²
Í» ¬·»²» ¯«» ¼»³±-¬®¿® ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ¼» ¼±- ½±²¶«²¬±- ã -· § --´± -· -» ½«³°´» ¯«» §
ò
ï÷ Ê»¿³±- ¯«» ø Å ÷ ø ÷Åø ÷ -» ½«³°´»ò
Í»¿ «² »´»³»²¬± ½«¿´¯«·»®¿ ¼» ø Å ÷ ô »- ¼»½·® î ø Å ÷ § î - ø î - î ÷ §
î ò Ü»¾»² ¿²¿´·¦¿®-» °±® -»°¿®¿¼±- ¼±- ½¿-±- -»¹&² ´¿ ·²º»®»²½·¿ ¿ °¿®¬·® ¼» «²¿ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ò
Ý¿-± ïæ Ì»²»³±- ¯«» î § î ò Û²¬±²½»- î ô ¼» ´± ¯«» ®»-«´¬¿ ¿ -« ª»¦ ¯«»
îø ÷Åø ÷ò
Ý¿-± îæ Ì»²»³±- ¯«» î § î ò Û²¬±²½»- î ô ¼» ´± ¯«» ®»-«´¬¿ ¿ -« ª»¦ ¯«»
îø ÷Åø ÷ò Ü» î ø Å ÷ ÿ îø ÷Åø ÷ô ®»-«´¬¿ô -»¹&² ´¿ ·²º»®»²½·¿
¼» °¿®¿ ¬±¼±ô ´¿ ¬»-·- ï÷ò
î÷ Ê»¿³±- ¬¿³¾·7² ¯«» ø ÷Åø ÷ ø Å ÷ -» ½«³°´»ò
Í»¿ «² »´»³»²¬± ½«¿´¯«·»®¿ ¼» ø ÷Åø ÷ô »- ¼»½·®ô î ø ÷- îø ÷ò ߯«3
¬¿³¾·7² ¬·»²»² ¯«» ¿²¿´·¦¿®-» ¼±- ½¿-±- -»¹&² ´¿ ·²º»®»²½·¿ ¿ °¿®¬·® ¼» «²¿ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ò
Ý¿-± ïæ Ì»²»³±- ¯«» î ø ÷ò Û²¬±²½»- î § î ô ¼» ´± ½«¿´ ®»-«´¬¿ ¿ -« ª»¦ ¯«»
î ø Å ÷ § î ô »- ¼»½·®ô î ø Å ÷ ò
Ý¿-± îæ Ì»²»³±- ¯«» î ø ÷ò Û²¬±²½»- î § î ô ¼» ´± ½«¿´ ®»-«´¬¿ô ¼» ´¿ ³·-³¿
º±®³¿ô ¯«» î ø Å ÷ § î ô »- ¼»½·®ô î ø Å ÷ ò
Ü» î ø ÷Åø ÷ ÿ îø Å ÷
¯«» »´ ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼ »- ª»®¼¿¼»®¿ò

îòíòêò ݱ³°´»³»²¬± ¼» «² ½±²¶«²¬±

Í· »- «² ½±²¶«²¬± «²·ª»®-¿´ § ½±²¬·»²» ¿ ô »²¬±²½»- ¿ -» ´» ´´¿³¿ ½±³°´»³»²¬± ¼» §


-» ·²¼·½¿
㺠î î ¹
Û¶»³°´± îòîë Í»¿ 㺠»- «² ²&³»®± »²¬»®± § ì¹ò Û²¬±²½»- 㺠»- «² ²&³»®± »²¬»®± §
ì¹ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êï

Í·
Û¶»³°´± îòîê Ü»³±-¬®¿® ¯«» ø Å ÷ Ä ò
ͱ´«½·-²
ˬ·´·¦¿²¼± ´¿- ®»¹´¿- ¼»´ ?´¹»¾®¿ ¼» ½±²¶«²¬±-ô ±¾¬»²»³±- ´± -·¹«·»²¬»æ
ø Å ÷Ä ã Äø Å ÷ ã ø Ä ÷Åø Ä ÷
ã ø Ä ÷Åø Ä ÷ ã ø Ä ÷
ã ø Ä ÷ ã Ä
߸±®¿ »- ½´¿®± ¯«» Ä ô §¿ ¯«» î Ä ·³°´·½¿ ¯«» »-¬? »² ò

îòíòéò Ю±°·»¼¿¼»- ¼»´ ½±³°´»³»²¬± ¼» «² ½±²¶«²¬±


ß ½±²¬·²«¿½·-²ô ¼¿³±- ´¿- °®±°·»¼¿¼»- ³?- ·³°±®¬¿²¬»- -±¾®» »´ ½±³°´»³»²¬± ¼» «² ½±²¶«²¬±æ
ïò ø ÷ã å
îò Å ã å
íò Ä ã å
ìò ã å
ëò ã å
êò Å ã Ä å
éò Ä ã Å ò
Û¶»³°´± îòîé Ô¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»- -±² »¯«·ª¿´»²¬»- °¿®¿ ´±- ½±²¶«²¬±- ô æ
¿÷ å ¾÷ Å ã å ½÷ Ä ã å ¼÷ ò
ͱ´«½·-²
п®¿ °®±¾¿® »-¬» °®±¾´»³¿ô -» ¼»³«»-¬®¿ ¯«» ¿÷ ÷ ¾÷ô ¾÷ ÷ ½÷ô ½÷ ÷ ¼÷ § ¼÷ ÷ ¿÷ò
¿÷ ÷ ÷æ Í· ô -±² ½±²¶«²¬±- ½«¿´»-¯«·»®¿ô »²¬±²½»- Å ò п®¿ ´¿ ·²½´«-·-² ±°«»-¬¿ô -·
î Å ô »²¬±²½»- î ± î ô °»®± ½±³± ô »² ¿³¾±- ½¿-±- -» ¬·»²» î å ¼» ³±¼±
¯«» Å § ®»-«´¬¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ò
¾÷ ÷ ½÷æ Ü¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±- ô ô -·»³°®» -» ¬·»²» Ä ò п®¿ ´¿ ·²½´«-·-² ±°«»-¬¿ô -»¿
î ò Í· -» ¬·»²» Å ã ô î ÷ î Å ÷ î ÷ î Ä ô »²¬±²½»-
Ä § -» ½±²½´«§» ¯«» ã Ä ò
½÷ ÷ ¼÷æ î ÷ î ÷ î Ä ô °«»- Ä ò ݱ² Ä ã ô
î Ä ÷ î ÷ î ô ¼» ³±¼± ¯«» ò
¼÷ ÷ ¿÷æ б® &´¬·³±ô î ÷ î § ½±³± ô î ÷ î ò Û²¬±²½»-
î ÷ î § ò
Û¶»³°´± îòîè Ü»³«»-¬®» ´± -·¹«·»²¬»æ
¿÷ ø Å ÷ Ä å ¾÷ Ä Å ò
ͱ´«½·-²
¿÷ п®¿ ¼»³±-¬®¿® ¯«» ø Å Ä ô ½±²-·¼»®¿³±- «² »´»³»²¬± »² ø Å ò Û²¬±²½»-
î Å ò Û² °¿®¬·½«´¿®ô î ô °±® ´± ¯«» ¬»²»³±- ¯«» î ò ß²?´±¹¿³»²¬»ô î § °±® ´±
¬¿²¬± î ò Ü» ¿¯«3 ¬»²»³±- ¯«» î Ä ò Ø»³±- ¼»³±-¬®¿¼± ¯«» ø Å ·³°´·½¿ ¯«» î Ä
§ °±® ´± ¬¿²¬± ø Å Ä ò
¾÷ п®¿ ¼»³±-¬®¿® ´¿ ·²½´«-·-² ½±²¬®¿®·¿ Ä ø Å ô ½±²-·¼»®¿³±- »² Ä ò Û²¬±²½»-
î § °±® ´± ¬¿²¬± î ò Ì¿³¾·7² î § °±® ´± ¬¿²¬± î ò Ü¿¼± ¯«» î § î ô
½±²½´«·³±- ¯«» î Å ô »- ¼»½·®ô î ø Å ÷ò Û² ½±²-»½«»²½·¿ Ä ø Å ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êî

Û¶»³°´± îòîç ø Å ÷Ä Å ò
ͱ´«½·-²

ø Å ÷Ä Å ã ø Å ÷Ä Ä
ã øø Å ÷ Ä ÷ Ä
ã ø Å ÷Äø Ä ÷
ã ø Å ÷Äø Ä ÷
ã Åø Å ÷ Ä Ã Ä
ã Ä

îòíòèò Ü·º»®»²½·¿ -·³7¬®·½¿

Í· §
³»²¬±- ¯«» °»®¬»²»¦½¿² ¿ ± ô °»®± ²± ¿ ¿³¾±- § -» ·²¼·½¿ ½±³±

㺠î ø î  î ÷ Á ø î  î ÷¹

Û- ¼»½·®ô п®¿ ¼±- ½±²¶«²¬±- § ô ´¿ ¼·º»®»²½·¿ -·³7¬®·½¿ »- ´± ¯«» ¯«»¼¿ ¼» ¿³¾±- ½±²¶«²¬±-
¼»-°«7- ¼» »´·³·²¿® ´±- »´»³»²¬±- ¼» -« ·²¬»®-»½½·-²ò

Û¶»³°´± îòíð Í»¿ 㺠¹§ 㺠¹ò Û²¬±²½»- 㺠¹ò

Í· §
º?½·´ ª»® ¯«»
ãø ÷Åø ÷

Û¶»³°´± îòíï Í· ô ô -·ô § --´± -·ô Å ã ô § -±² ¼·-¶«²¬±-ò


ͱ´«½·-²
Í» ½±³·»²¦¿ ½±² ô ¼·-¶«²¬±-ò Í· î Å ô »²¬±²½»- î ± î ø± ¿³¾±-÷ò л®± ½±³±
§ -±² ¼·-¶«²¬±-ô î Ä ô ¼» ³±¼± ¯«» î ò б® ¬¿²¬±ô ½±³± î Å ·³°´·½¿ ¯«»
î ô ®»-«´¬¿ Å ò
п®¿ ´¿ ·²½´«-·-² ±°«»-¬¿ô -· î ô »²¬±²½»- î ± î ò øß«²¯«» î Ä ô ¯«» ²± -»
«¬·´·¦¿ ¿¯«3ò÷ Ü» ³±¼± ¯«» î Å ò б® ¬¿²¬±ô Å § ®»-«´¬¿ ¯«» ã Å ò
ß ´¿ ·²ª»®-¿ô -· Å ã § Ä ã ô -»¿ î Ä ò Û²¬±²½»-ô î § î ô ¼» ³±¼±
¯«» î Å ò Í·² »³¾¿®¹±ô î ô ´± ½«¿´ ½±²¬®¿¼·½» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ¼» ½±²¶«²¬±- ¼¿¼¿ò Û²
½±²-»½«»²½·¿ô § -±² ¼·-¶«²¬±-ò

Û¶»³°´± îòíî б® ´¿ ±¾-»®ª¿½·-² ¸»½¸¿ »² »´ »¶»³°´± ¿²¬»®·±®ô ®»-«´¬¿

㺠î Å î Ä ¹ãø Å ÷ ø Ä ÷ãø Å ÷Ä Ä
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êí

¼» ³±¼± ¯«»

ã ø Å ÷Äø Å ÷
ã ø Å ÷Åø Ä ÷
ã ø Å ÷Åø Ä ÷
ã ø Ä ÷Åø Å ÷
ã ø Ä ÷Åø Ä ÷
ã ø Ä ÷Å Ä ø Ä ÷Å
ã ø Å ÷Äø Å ÷ Ä ø Å ÷Äø Å ÷
ã Äø Å ÷ Ä ø Å ÷Ä
ã ø Å ÷Äø Å ÷
ã ø Å ÷Äø Å ÷
ã ø Å ÷Äø Ä ÷
ã
ã ø Å ÷Äø Å ÷
ã ø Å ÷Äø Ä ÷
ã

îòíòçò Ý¿®¼·²¿´·¼¿¼
Í«°-²¹¿-» ¿¸±®¿ ¯«» § ò Í» «-¿ º®»ó
½«»²¬»³»²¬» ´¿ º-®³«´¿ ¶ Å ¶ô °¿®¿ ´¿ ½¿®¼·²¿´·¼¿¼ ¼» ´¿ «²·-²ò Í· § -±² ¼·-¶«²¬±-ô »-¬± »-ô -·
Ä ã ô »²¬±²½»- ½¿¼¿ »´»³»²¬± ¼» Å ¿°¿®»½» »² ± »² °»®± ²± »² ¿³¾±-å °±® ´± ¬¿²¬±ô
¶ Å ¶ ã ¶ ¶ õ ¶ ¶ò Í· § Ä °»®¬»²»½»
¿ ¿³¾±- ½±²¶«²¬±- § ´¿ -«³¿ ¶ ¶ õ ¶ ¶ ·²½´«§» »´ ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- »² Ä ¼±- ª»½»-ò п®¿
½±®®»¹·® »-¬¿ ¼«°´·½¿½·-²ô -» ®»-¬¿®? ¶ Ä ¶ò б® ½±²-·¹«·»²¬»ô -» ¬·»²» »´ °®·²½·°·± ¼» ¿¼·½·-²æ Í·
§

¶ Å ¶ã¶ ¶õ¶ Ä ¶

Û-¬¿ -·¬«¿½·-² °¿®¿ ¬®»- ½±²¶«²¬±- »- ³?- ½±³°´·½¿¼¿ò Í» »¨°±²¼®? »´ °®·²½·°·± ¼» ¿¼·½·-² °¿®¿
¬®»- ½±²¶«²¬±-æ Í»¿² ô §

¶ Å Å ¶ ã ¶ ¶õ¶ ¶õ¶ Ä Ä Ä ¶õ¶ Ä Ä ¶

Û¶»³°´± îòíí ˲¿ ½±³°¿/3¿ ¼» ½±³°«¬¿½·-² ²»½»-·¬¿ ½±²¬®¿¬¿® ¿ îë °®±¹®¿³¿¼±®»- °¿®¿ ¬¿®ó
»¿- ¼» °®±¹®¿³¿½·-² ¼» -·-¬»³¿- § ¿ ìð °¿®¿ °®±¹®¿³¿½·-² ¼» ¿°´·½¿½·-²ò Ü» »-¬±- »³°´»¿¼±-ô -»
»-°»®¿ ¯«» ïð ®»¿´·½»² ¬¿®»¿- ¼» ¼±- ¬·°±-ò bÝ«?²¬±- °®±¹®¿³¿¼±®»- ¼»¾»®?² ½±²¬®¿¬¿®á
ͱ´«½·-²
»- »´ ²&³»®± ¼» °®±¹®¿³¿¼±®»- ¼» -·-¬»³¿ »³°´»¿¼±- § »´ ²&³»®± ¼» °®±¹®¿³¿¼±®»- ¼» ¿°´·ó
½¿½·±²»-ò Ì»²»³±- ¶ ¶ ã îëô ¶ ¶ ã ìð § ¶ Ä ¶ ã ïðò ß-3 °«»-ô »´ ²&³»®± ¯«» ¼»¾»³±- »³°´»¿®
»-
¶ Å ¶ 㶠¶õ¶ Ä ¶ ã îë õ ìð ïð ã îë

Û¶»³°´± îòíì Í» ¸¿½» «²¿ »²½«»-¬¿ ¼» ´±- ³»¼·±- ¼» ¬®¿²-°±®¬» «®¾¿²± ³?- ½±³«²»-ò ß ½¿¼¿
°»®-±²¿ -» ´» °®»¹«²¬¿ -· »´ ¾«- «®¾¿²±ô »´ ¬®±´»¾&- ± »´ ¿«¬±³-ª·´ »- »´ ³»¼·± ³?- «-¿¼± °¿®¿ ·® ¿´
¬®¿¾¿¶±ò Í» °»®³·¬» ³?- ¼» «²¿ ®»-°«»-¬¿ò Û´ ®»-«´¬¿¼± ¼» ´¿ »²½«»-¬¿ -» ¼¿ ¿ ½±²¬·²«¿½·-²æ
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êì

¿÷ íð °»®-±²¿- »-½±¹·»®±² »´ ¾«- «®¾¿²±å


¾÷ íë °»®-±²¿- »-½±¹·»®±² »´ ¬®±´»¾&-å
½÷ ïðð °»®-±²¿- »-½±¹·»®±² »´ ¿«¬±³-ª·´å
¼÷ ïë °»®-±²¿- »-½±¹·»®±² »´ ¾«- «®¾¿²± § »´ ¬®±´»¾&-å
»÷ ïë °»®-±²¿- »-½±¹·»®±² »´ ¾«- «®¾¿²± § »´ ¿«¬±³-ª·´å
º ÷ îð °»®-±²¿- »-½±¹·»®±² »´ ¾«- ¬®±´»¾&- § »´ ¿«¬±³-ª·´å
¹÷ ë °»®-±²¿- »-½±¹·»®±² ´±- ¬®»- ³»¼·±- ¼» ¬®¿²-°±®¬»ò
bÝ«?²¬¿- °»®-±²¿- ®»-°±²¼·»®±² ¿ ´¿ »²½«»-¬¿á
ͱ´«½·-²
Í»¿² ô § ´±- ½±²¶«²¬±- ¼» ´¿- °»®-±²¿- ¯«» »-½±¹·»®±² ¾«- «®¾¿²±ô ¬®±´»¾&- § ¿«¬±³-ª·´
®»-°»½¬·ª¿³»²¬»ò Í» -¿¾» ¯«» ¶ ¶ ã íðô ¶ ¶ ã íëô ¶ ¶ ã ïððô ¶ Ä ¶ ã ïëô ¶ Ä ¶ ã ïëô
¶ Ä ¶ ã îðô »²¬±²½»-

¶ Å Å ¶ ã øíð õ íë õ ïðð÷ øïë õ ïë õ îð÷ õ ë ã ïîð

Û¶»³°´± îòíë ˲¿ ½±³°¿/3¿ ¼» º»®¬·´·¦¿²¬»- ¿²«²½·¿ -« º»®¬·´·¦¿²¬» ÝÝ »² ´¿ ®»ª·-¬¿ Ù«3¿ò

¯«» îë °»®-±²¿- «-¿² ÝÝô îð °»®-±²¿- ´»»² Ù«3¿ § ë °»®-±²¿- ´»»² Ù«3¿ § ½±³°®¿² ÝÝæ
¿÷ bÝ«?²¬¿- °»®-±²¿- ²± ´»»² Ù«3¿á
¾÷ bÝ«?²¬¿- °»®-±²¿- ± ´»»² Ù«3¿ ± ½±³°®¿² ÝÝá
½÷ bÏ«7 °±®½»²¬¿¶» ¼» ´¿- °»®-±²¿- ¯«» ´»»² Ù«3¿ ½±³°®¿² ÝÝá
¼÷ bЫ»¼» ´¿ ½±³°¿/3¿ ½±²½´«·® ¯«» ¿²«²½·¿® »² Ù«3¿ ´» ·²½®»³»²¬¿®? ´¿- ª»²¬¿-á
ͱ´«½·-²
ß²¬»- ¼» ½±³»²¦¿® ¿ ®»-°±²¼»® ½«¿´¯«·»® °®»¹«²¬¿ ¼·¾«¶»³±- «² ¼·¿¹®¿³¿ ¼» Ê»²² °¿®¿ ±®¹¿²·¦¿®
§ ¿-3æ ã ½±²¶«²¬± ¼» °»®-±²¿- ¯«» ½±³°®¿² ÝÝ §
ã ½±²¶«²¬± ¼» °»®-±²¿- ¯«» ´»»² Ù«3¿ò Í· »- «² ½±²¶«²¬±ô »²¬±²½»- ø ÷ ·²¼·½¿ »´ ²&³»®± ¼»
»´»³»²¬±- ¯«» 7-¬» ½±²¬·»²»ò Û² ¬7®³·²±- ¼» »-¬¿ ²±¬¿½·-²ô ¬»²»³±- ¯«» ø ÷ ã îëô ø ÷ ã îðô
ø Ä ÷ ã ëô ø ÷ ã ïððò
ײ·½·¿´³»²¬» --´± ¬»²»³±- »´»³»²¬±- °¿®¿ «²¿ ®»¹·-² ¾?-·½¿ ¼»²±³·²¿¼¿ Ä ò ݱ´±½¿³±- ·²³»¼·ó
¿¬¿³»²¬» ë »² »-¬¿ ®»¹·-²ò ߸±®¿ »- ´¿ «²·-² ¼» ´±- ¼±- ½±²¶«²¬±- Ä § ò Ы»-¬± ¯«» »´
¼·-½± ¯«» ®»°®»-»²¬¿ ¿ ¬·»²» îë »´»³»²¬±- § ¸¿§ ë »´»³»²¬±- »² «²¿ °¿®¬»ô »²¬±²½»- ¼»¾» ¸¿¾»®
îð »´»³»²¬±- »² ´¿ ±¬®¿ò ß-3 ø Ä ÷ ã îðò Û² º±®³¿ -·³·´¿® ø ÷ ã îð ë ã ïëò
Ы»-¬± ¯«» ø ÷ ã ïðð § »- ´¿ «²·-² ¼» ½±²¶«²¬±- ¼·-¶«²¬±- Ä ô ô § Å ô
¬»²»³±-
ïðð ã ø ÷ ã îð õ ë õ ïë õ ø Å ÷
б¼»³±- ½±²½´«·® ¯«» ø Å ÷ ã ïðð ìð ã êðò
߸±®¿ ®»¹®»-»³±- ¿ ´¿- °®»¹«²¬¿-æ
¿÷ ø ÷ ã êð õ îð ã èðå
¾÷ ø Å ÷ ã îð õ ë õ ïë ã ìðå
½÷ Í· ë °»®-±²¿- ¼» ´¿- î𠯫» ´»»² Ù«3¿ ¬¿³¾·7² ½±³°®¿² ÝÝô ´¿ º®¿½½·-² ¼» ¿¯«»´´¿- »- ïì å
îë
¼÷ Ô¿ º®¿½½·-² ¼» ´¿ ³«»-¬®¿ ¼» ïðð ½±³°®¿¼±®»- ¼» º»®¬·´·¦¿²¬»- ¯«» ½±³°®¿² ÝÝ »- ïðð ã ïì ò
Ô±- ®»-«´¬¿¼±- ·²¼·½¿² ¯«» 7-¬¿ º®¿½½·-² ²± ½¿³¾·¿ °±® ¿²«²½·¿® »² Ù«3¿ò

Û¶»³°´± îòíê Û² «²¿ ½´¿-» ¼» ëð ¿´«³²±- ¼» °®·³»® ²·ª»´ ¼» «²·ª»®-·¼¿¼ô íð »-¬«¼·¿² ?´¹»ó
¾®¿ô îë ¿²¿´3¬·½¿ § ïð ?´¹»¾®¿ § ¿²¿´3¬·½¿ò bÝ«?²¬±- ¿´«³²±- »-¬«¼·¿² «²¿ ¼» ´¿- ¼±- ³¿¬»®·¿-á
ͱ´«½·-²
Í»¿ ´¿ ½´¿-» ¼» ëð ¿´«³²±-ô »´ -«¾½±²¶«²¬± ¼» ´±- ¯«» »-¬«¼·¿² ?´¹»¾®¿ § »´ ¼» ´±- ¯«»
»-¬«¼·¿² ¿²¿´3¬·½¿ò п®¿ ®»-°±²¼»® ¿ ´¿ °®»¹«²¬¿ô -» ²»½»-·¬¿ ¶ Å ¶
¼» ´¿- ®»¹·±²»- -» ±¾¬·»²»² ¼» ´¿ ·²º±®³¿½·-²æ ¶ ¶ ã íðô ¶ ¶ ã îëô ¶ Ä ¶ ã ïðò б® ¬¿²¬±ô
¶ Å ¶ ã ìë êã ¶ ¶ õ ¶ ¶ °«»- ¶ ¶ õ ¶ ¶ ½«»²¬¿ ¼±- ª»½»- ¿ ´±- ¿´«³²±- ¼» Ä ò п®¿ »ª·¬¿® »-¬¿
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êë

-±¾®» ½«»²¬¿ -» ®»-¬¿ ¶ Ä ¶ ¼» ¶ ¶ õ ¶ ¶ § -» ±¾¬·»²» ´¿ º-®³«´¿ ½±®®»½¬¿æ

¶ Å ¶ã¶ ¶õ¶ Ä ¶

îòìò Ì¿®»¿
ïò Í»¿ ã ºï î ì ¹ò λ-°±²¼¿ -· ´± -·¹«·»²¬» »- ª»®¼¿¼»®± ± º¿´-±æ
¿÷ î î å ¾÷ í î å ½÷ î å ¼÷ å »÷ î å º÷ î ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
îò Í»¿ ã º »- «² ²&³»®± ®»¿´ § ê¹ò λ-°±²¼¿ -· ´± -·¹«·»²¬» »- ª»®¼¿¼»®± ± º¿´-±æ
¿÷ í î å ¾÷ ê î å ½÷ ë î å ¼÷ è î å »÷ è î å º÷ í ì î ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
íò Û-½®·¾¿ »´ ½±²¶«²¬± »² ´¿ º±®³¿ º ø ÷¹ô ¼±²¼» ø ÷ »- «²¿ °®±°·»¼¿¼ ¯«» ´±- »´»³»²¬±-
¼»´ ½±²¶«²¬± ¬·»²»² »² ½±³&²æ
¿÷ ºî ì ê è ïð¹å ¾÷ º ¹å ½÷ ºï ì ç ïê îë íê¹å ¼÷ î ï ð ï î¹ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
ìò Ü¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±-

ã î ï ð ï î í ì ë¹ ã î ï í ë¹ ã ï ð í ì¹

¼»¬»®³·²» ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- ®»´¿½·±²»-æ


¿÷ Ä å ¾÷ Ä å ½÷ Å å ¼÷ Å å »÷ Ä å º÷ Ä ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
ëò Ü»³«»-¬®» ´± -·¹«·»²¬»æ
¿÷ Å å ¾÷ Ä å ½÷ ã å ¼÷ ã Ä å
»÷ ø ÷ å º ÷ Í· § ô »²¬±²½»- Å å
¹÷ Í· § ô »²¬±²½»- Å ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ ò
êò Í»¿ ã ºï î í ì ë¹ò bÝ«?´ ¼» ´±- -·¹«·»²¬»- ½±²¶«²¬±- »- ·¹«¿´ ¿ á
¿÷ ºì ï î í ë¹å ¾÷ ºî í ì¹å ½÷ ºï î í ì ë ê¹å
¼÷ º »- «² »²¬»®± § î îë¹å »÷ º »- «² »²¬»®± °±-·¬·ª± § ë¹å
º÷ º »- «² ²&³»®± ®¿½·±²¿´ °±-·¬·ª± § ë¹ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
éò bÝ«?´ ¼» ´±- -·¹«·»²¬»- ½±²¶«²¬±- »- ª¿½3±á
¿÷ º »- «² ²&³»®± ®»¿´ § î ï ã ð¹å ¾÷ º »- «² ²&³»®± ®»¿´ § î õ ï ã ð¹å
î
½÷ º »- «² ²&³»®± ®»¿´ § ã ç¹å ¼÷ º »- «² ²&³»®± ®»¿´ § ã î õ ï¹å
»÷ º »- «² ²&³»®± ®»¿´ § ã ï¹ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ ò
èò Í»¿ ã ºï î ë è ïï¹ò λ-°±²¼¿ -· ´± -·¹«·»²¬» »- ª»®¼¿¼»®± ± º¿´-±æ
¿÷ ºë ï å ¾÷ ºè ï¹ î å ½÷ ºï ê¹ å ¼÷ ºï è î ïï ë¹ å
»÷ å
º ÷ ºî å ¹÷ ºí¹ î å ¸÷ ïï î ë ï è ì¹ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êê

çò Í»¿ ã º »- «² »²¬»®± § î ïê¹ò λ-°±²¼¿ -· ´± -·¹«·»²¬» »- ª»®¼¿¼»®± ± º¿´-±æ


¿÷ ºð ï î í å ¾÷ å ½÷ í î ï å ¼÷ í î ï ð ï î í¹å
»÷ º »- «² »²¬»®± § ¶ ¶ ì ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ ò
ïðò Í»¿ ã ºï î í ïë¹æ
¿÷ bÝ«?²¬±- -«¾½±²¶«²¬±- ¼» ½±²¬·»²»² ¬±¼±- ´±- »²¬»®±- ·³°¿®»- ¼» á
¾÷ bÝ«?²¬±- -«¾½±²¶«²¬±- ¼» ½±²¬·»²»² »¨¿½¬¿³»²¬» ¬®»- »²¬»®±- ·³°¿®»-á
½÷ bÝ«?²¬±- -«¾½±²¶«²¬±- ¼» ¼» ±½¸± »´»³»²¬±- ½±²¬·»²»² »¨¿½¬¿³»²¬» ¬®»- »²¬»®±-
·³°¿®»-á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ïïò Í· ã ºï î¹ô »²½«»²¬®» ø ÷ò
λ-°æ ò
ïîò Ü»³«»-¬®» ¯«» ã -· § --´± -· § ò
λ-°æ ò
ïíò Ü¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±-

㺠¹ 㺠¹ 㺠¹

㺠¹ 㺠¹
Ѿ¬»²¹¿æ

¿÷ Å å ¸÷ å ±÷ å ª÷ Ä å
¾÷ Å å ·÷ Å å °÷ å ©÷ Å å
½÷ Ä å ¶÷ Å å ¯÷ Å å ¨÷ Å å
¼÷ Ä å µ÷ Ä å ®÷ Ä Ä å §÷ Ä å
»÷ å ´÷ Äø Å ÷å -÷ Ä å ¦÷ ò
º÷ å ³÷ å ¬÷ ø Å ÷Ä å
¹÷ å ²÷ å «÷ Å Å å

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ å ·÷ å ¶÷ å µ÷ å ´÷
å ³÷ å ²÷ å ±÷ å °÷ å ¯÷ å ®÷ å -÷ å ¬÷ å «÷ å ª÷ å ©÷ å ¨÷ å
§÷ å ¦÷ ò
ïìò Û² «²¿ »²½«»-¬¿ ¸»½¸¿ ¿ ïîð °»®-±²¿- -» »²½±²¬®- ¯«» ¿ éï °»®-±²¿- ´»- ¹«-¬¿ »-½«½¸¿®
³&-·½¿ ½´?-·½¿ô ¿ èð °»®-±²¿- ´»- ¹«-¬¿ »-½«½¸¿® ³&-·½¿ ²¿½·±²¿´ô § ¯«» ¿ ìî ¼» »´´¿- ´»-
¹«-¬¿¾¿ ¿³¾±- ¬·°±- ¼» ³&-·½¿æ
¿÷ bß ½«?²¬¿- °»®-±²¿-ô ¼» ´¿- »²½«»-¬¿¼¿-ô ´»- ¹«-¬¿ ´¿ ³&-·½¿ ½´?-·½¿ô °»®± ²± ´¿ ³&-·½¿
²¿½·±²¿´á
¾÷ ß ½«?²¬¿- °»®-±²¿- ²± ´»- ¹«-¬¿ ²·²¹«²¿ ¼» ´¿- ¼±-á
λ-°æ ¿÷ îç °»®-±²¿-å ¾÷ ïï °»®-±²¿-ò

ïëò Û² «² ¦±±´-¹·½± ¸¿§ èð ¿²·³¿´»- ¼» ïï ³»-»- ¼» ²¿½·¼±-ò ß ¬¿´ »¼¿¼ -» ´»- »²-»/¿² ¼±-
¿-°»½¬±-æ ¿³¾·»²¬¿½·-² § ¿ ½¿³¾·± ¼» ¿´·³»²¬¿½·-²ò Ø¿§ ìð ¿²·³¿´»- ¿³¾·»²¬?²¼±-»ô í𠽿³ó
¾·¿²¼± -« ¿´·³»²¬¿½·-² § îð ¿°®»²¼·»²¼± ¿³¾¿- ½±-¿-æ
¿÷ Ý«?²¬±- ¿²·³¿´»- -» ¿³¾·»²¬¿²ô °»®± ²± ½¿³¾·¿² -« ¿´·³»²¬¿½·-²á
¾÷ Ý«?²¬±- ½¿³¾·¿² -« ¿´·³»²¬¿½·±²ô -·² ½¿³¾·¿® -« ¿³¾·»²¬»á
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êé

½÷ Ý«?²¬±- ¿²·³¿´»- ½¿³¾·¿² -« ¿´·³»²¬¿½·-² ± -« ¿³¾·»²¬»á


λ-°æ ¿÷ îð ¿²·³¿´»- -» ¿³¾·»²¬¿² -·² ½¿³¾·¿® -« ¿´·³»²¬¿½·-²å ¾÷ ï𠽿³¾·¿² -«
¿´·³»²¬¿½·-² -·² ½¿³¾·¿® -« ¿³¾·»²¬¿½·-²å ½÷ ëð ¿²·³¿´»- ½¿³¾·¿² -« ¿´·³»²¬¿½·å±² ± -«
¿³¾·»²¬»ò

ïêò Û² «² ¹®«°± ¼» çð ¿´·³»²¬±-ô íê °®±¼«½¬±- ½±²¬·»²»² ¿¦&½¿®ô íî ¬·»²»² ?½·¼± ½3¬®·½± § íî


½±²-»®ª¿¼±®å ê °®±¼«½¬±- ½±²¬·»²»² ¿ ´¿ ª»¦ô ¿¦&½¿®ô ?½·¼± ½3¬®·½± § ½±²-»®ª¿¼±®å ïî ½±²¬·»²»²

½3¬®·½± § ½±²-»®ª¿¼±®æ
¿÷ bÝ«?²¬±- °®±¼«½¬±- ½±²¬·»²»² »¨½´«-·ª¿³»²¬» ?½·¼± ½3¬®·½±á
¾÷ bÝ«?²¬±- --´± ¿¦&½¿®á
½÷ bÝ«?²¬±- ½±²¬·»²»² --´± ½±²-»®ª¿¼±®á
¼÷ bÝ«?²¬±- ¼» ´±- °®±¼«½¬±- ½±²¬·»²»² ?½·¼± ½3¬®·½± § ½±²-»®ª¿¼±®ô °»®± ²± ¿¦&½¿®á
»÷ bÝ«?²¬±- °®±¼«½¬±- ²± ½±²¬·»²»² ²·²¹«²¿ ¼» ´¿- -«-¬¿²½·¿- ³»²½·±²¿¼¿-á
λ-°æ ¿÷ ïèå ¾÷ îðå ½÷ îðå ¼÷ îå »÷ ïìò

ïéò Û² «² ®»-¬¿«®¿²¬ ¼» çðð ½±³·¼¿- -»®ª·¼¿- ¼«®¿²¬» ½·»®¬± ¼3¿ ´¿¾±®¿´ -» ±¾¬«ª± ´¿ -·¹«·»²¬»
·²º±®³¿½·-²æ

îçð ·²½´«§»®±² ½¿®²» ¿-¿¼¿å


îïì ·²½´«§»®±² ¬·²¹¿ ¼» °±´´±

îð ·²½´«§»®±² ½¿®²» ¿-¿¼¿ § ¬·²¹¿å

¿÷
¾÷ bÝ«?²¬¿- ½±³·¼¿- ´´»ª¿®±² »¨½´«-·ª¿³»²¬» ½¿®²» ¿-¿¼¿á
½÷ bÝ«?²¬¿- ²± ´´»ª¿®±² ²·²¹«²± ¼» ´±- ¬®»-á
¼÷
λ-°æ ¿÷ ¾÷ îêð ¬·»²»² --´± ½¿®²» ¿-¿¼¿å ½÷ çê
½±³·¼¿- ´´»ª¿®±² ²·²¹«²± ¼» ´±- ¬®»-å ¼÷
°»®± ²± ¬·²¹¿ò

ïèò Û² «²¿ »²½«»-¬¿ ¿ ìð °»®-±²¿- -±¾®» -«- ¼»°±®¬»- ±´3³°·½±- °®»º»®·¼±-ô -» »²½±²¬®- ¯«»
¿ îð ´»- ¹«-¬¿ ´¿ ¹·³²¿-·¿ô ¿ îð ´¿ ²¿¬¿½·-² § ¿ ïî »´ ½·½´·-³±ò ß ë ¼» »-¬¿- °»®-±²¿- ´»-
¹«-¬¿² -·³«´¬?²»¿³»²¬» ´±- ¬®»- ¼»°±®¬»-ô ¿ è ´¿ ¹·³²¿--·¿ § ´¿ ²¿¬¿½·-²ô ¿ é ´¿ ¹·³²¿--·¿ §
»´ ½·½´·-³±ô § ¿ ê ´¿ ²¿¬¿½·-² § »´ ½·½´·-³±æ
¿÷ bß ½«?²¬¿- °»®-±²¿- ´»- ¹«-¬¿ ´¿ ²¿¬¿½·-² § »´ ½·½´·-³± °»®±ô ²± ´¿ ¹·³²¿--·¿á
¾÷ bß ½«?²¬¿- ´»- ¹«-¬¿ ´¿ ¹·³²¿--·¿ ± »´ ½·½´·-³±ô °»®± ²± ´¿ ²¿¬¿½·-²á
½÷ bß ½«?²¬¿- ´»- ¹«-¬¿ «²± ± ¼±- ¼» »-¬±- ¼»°±®¬»-ô °»®± ²± ´±- ¬®»- ½±²¶«²¬¿³»²¬»á
λ-°æ ¿÷ ïå ¾÷ ïêå ½÷ íïò

ïçò Í» ·²¬»®®±¹- ¿ íðð ¶-ª»²»- ¿½»®½¿ ¼» ´¿ ¿¼·½½·-² ¿´ ¬¿¾¿½±ô ¿´½±¸±´ô ¼®±¹¿- ± ¿´¹«²¿ ½±³ó
¾·²¿½·-² ¼» 7-¬¿-ò Í» »²½±²¬®- ¯«» ïîî ´± »®¿² ¿´ ¿´½±¸±´ô îïî ¿´ ¬¿¾¿½± § çé ¿ ´¿- ¼®±¹¿-ô êé
»®¿² ¿¼·½¬±- ¬¿²¬± ¿´ ¿´½±¸±´ ½±³± ¿´ ¬¿¾¿½±ô ëð ¿´ ¿´½±¸±´ § ¿ ´¿- ¼®±¹¿-ô ìì ¿´ ¬¿¾¿½± § ¿
´¿- ¼®±¹¿-ô § -±´¿³»²¬» é ´± »®¿² ¿ ´±- ¬®»- ¬·°±-æ
¿÷ bÝ«?²¬±- -±² ¿¼·½¬±- ¿´ ¿´½±¸±´ °»®± ²± ¿´ ¬¿¾¿½±á
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êè

¾÷ bÝ«?²¬±- -±² ¿¼·½¬±- ¿´ ¿´½±¸±´ § ´¿- ¼®±¹¿-ô °»®± ²± ¿´ ¬¿¾¿½±á


½÷ bÝ«?²¬±- -±² ¿¼·½¬±- ¿´ ¬¿¾¿½± ± ¿ ´¿- ¼®±¹¿-ô °»®± ²± ¿´ ¿´½±¸±´á
λ-°æ ¿÷ ïï ¶-ª»²»-å ¾÷ îì ¶-ª»²»-å ½÷ êì ¶-ª»²»-ò

îðò Û² «²¿ »²½«»-¬¿ ¿°´·½¿¼¿ ¿ îêð »-¬«¼·¿²¬»- ¼» °®»°¿®¿¬±®·¿ -» ±¾¬«ª·»®±² ´±- -·¹«·»²¬»-
¼¿¬±-æ
êì ¬±³¿² «² ½«®-± ¼» ³¿¬»³?¬·½¿-
çì ¬±³¿² «² ½«®-± ¼» ½±³°«¬¿½·-²
ëè ¬±³¿² «² ½«®-± ¼» ¿¼³·²·-¬®¿½·-²
îè ¬±³¿² ½«®-±- ¼» ³¿¬»³?¬·½¿- § ¿¼³·²·-¬®¿½·-²
îê ¬±³¿² ½«®-±- ¼» ³¿¬»³?¬·½¿- § ½±³°«¬¿½·-²
îî ¬±³¿² ½«®-±- ¼» ¿¼³·²·-¬®¿½·-² § ½±³°«¬¿½·-²
ïì ¬±³¿² ´±- ¬®»- ½«®-±-ò
¿÷ bÝ«?²¬±- ¼» ´±- »-¬«¼·¿²¬»- ¼» ´¿ »²½«»-¬¿ ²± ¬±³¿² ²·²¹«²± ¼» ´±- ¬®»- ½«®-±-á
¾÷ bÝ«?²¬±- ¼» ´±- »-¬«¼·¿²¬»- ¼» ´¿ »²½«»-¬¿ ¬±³¿² --´± »´ ½«®-± ¼» ½±³°«¬¿½·-²á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
îïò ˲¿ »²½«»-¬¿ ¿°´·½¿¼¿ ¿ ëð𠬻´»ª·¼»²¬»- °®±¼«½» ´¿ -·¹«·»²¬» ·²º±®³¿½·-²æ
îèë ª»² °®±¹®¿³¿- ½-³·½±-
ïçë ª»² °®±¹®¿³¿- ¼»°±®¬·ª±-
ïïë ª»² °®±¹®¿³¿- ½«´¬«®¿´»-
ìë ª»² °®±¹®¿³¿- ½-³·½±-
é𠪻² °®±¹®¿³¿- ¼»°±®¬·ª±-
ë𠪻² °®±¹®¿³¿- ½«´¬«®¿´»-
ëð ²± ª»² ²·²¹&² °®±¹®¿³¿ò
¿÷ bÝ«?²¬±- »²¬®»ª·-¬¿¼±- ª»² ´±- ¬®»- ¬·°±- ¼» °®±¹®¿³¿-á
¾÷ bÝ«?²¬±- »²¬®»ª·-¬¿¼±- ª»² --´± «²± ¼» ´±- ¬®»-á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
îîò bÝ«?²¼± »- ã á Û¨°´·¯«»ò
λ-°æ ò
îíò Í»¿²
ã ºï î í ç ïð¹ ã ºï î í ì ë¹ ã ºï î ì è¹
ã ºï î í ë é¹ ã ºî ì ê è¹
Ü»¬»®³·²» ´¿- ®»´¿½·±²»-æ

¿÷ ø Å ÷Ä å ¼÷ Ä å ¹÷ ø ÷ å
¾÷ Å ø Ä ÷å »÷ ø Å ÷ å ¸÷ ø ÷å
½÷ Å å º÷ Åø ÷å ·÷ ø Å ÷ ø Ä ÷ò

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ å ·÷ ò
îìò Û² ½¿¼¿ °¿®¬»ô »²½«»²¬®» »´ ½±²¶«²¬± ½±² »´ ³»²±® ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- °±-·¾´»ô ¯«»
½±²¬»²¹¿ ¿ ´±- ½±²¶«²¬±- ¼¿¼±- ½±³± -«¾½±²¶«²¬±-æ
¿÷ º ¹ º ¹ º ¹å ¾÷ ºï î¹ ºï í¹ å ½÷ ºï ¹ ºî ¹ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ êç

îëò Ü¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±-

ã ºï î í ì ë ê é è ç¹ ã ºï î ì ê è¹ ã ºî ì ë ç¹
î
㺠»- «² ²&³»®± »²¬»®± § ïê¹ ã ºé è¹
Ѿ¬»²¹¿æ

¿÷ å ¹÷ Ä å ³÷ Å Å å -÷ Å å
¾÷ å ¸÷ Ä å ²÷ Å Å å ¬÷ Ä å
½÷ å ·÷ å ±÷ Ä Ä å «÷ Ä ø Å ÷å
¼÷ å ¶÷ å °÷ Å å ª÷ ø Å ÷ Ä å
»÷ Å å µ÷ å ¯÷ Å å ©÷ Ä Ä å
º÷ Å å ´÷ å ®÷ Ä å ¨÷ Ä ø Å ÷ò

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ å ·÷ å ¶÷ å µ÷ å ´÷
å ³÷ å ²÷ å ±÷ å °÷ å ¯÷ å ®÷ å -÷ å ¬÷ å «÷ å ª÷ å ©÷ å ¨÷ ò
îêò Ü¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±-

㺠¹ 㺠¹ 㺠¹ 㺠¹

Ѿ¬»²¹¿æ

¿÷ å ¼÷ Ä å ¹÷ Ä å ¶÷ Ä å
¾÷ å »÷ å ¸÷ Å å µ÷ å
½÷ Å å º÷ å ·÷ Å å ´÷ ò

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ å ·÷ å ¶÷ å µ÷ å ´÷ ò
î
îéò Ü¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±- ã ô ã º »- «²¿ -±´«½·-² ¼» ï ã ð¹ô ã ï ì¹ò
Ѿ¬»²¹¿æ
¿÷ å ¾÷ å ½÷ Å å ¼÷ Ä ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
îèò Í«°±²¹¿ ¯«» § -±² -«¾½±²¶«²¬±- ¼» «² ½±²¶«²¬± «²·ª»®-¿´ ½±² ø ÷ ã ïððò Û²ó
½«»²¬®» »´ ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- »² ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- ®»¹·±²»- ¾?-·½¿- ¼»´ ¼·¿¹®¿³¿ ¼» Ê»²² -·æ
¿÷ ø ÷ ã ìð ø ÷ ã éð § ø Ä ÷ ã îðå
¾÷ ø ÷ ã íð ø ÷ ã êð § ø Å ÷ ã èëå
½÷ ø ÷ ã íë ø Ä ÷ ã ë § ø Å ÷ ã íîå
¼÷ ø ÷ ã îð ø ÷ ã íð § ø Å ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
îçò ˲¿ »²½«»-¬¿ ¼» ïòððð °»®-±²¿- ³¿§±®»- ¼» ìð ¿/±- ®»ª»´- ¯«» íïî º«³¿¾¿²ô è𠬻²3¿²
½?²½»® § êêð ²· º«³¿¾¿² ²· ¬»²3¿² ½?²½»®ò Ü·¾«¶» «² ¼·¿¹®¿³¿ ¼» Ê»²² °¿®¿ ®»-°±²¼»® »-¬¿-
°®»¹«²¬¿-æ
¿÷ bÝ«?²¬¿- °»®-±²¿- ¼» ´¿- »²½«»-¬¿¼¿- º«³¿¾¿² § ¬»²3¿² ½?²½»®áå
¾÷ bÏ«7 °±®½»²¬¿¶» ¼» º«³¿¼±®»- ¬»²3¿² ½?²½»®á
½÷ bЫ»¼» ´¿ »²½«»-¬¿ ·²¼·½¿® ¯«» º«³¿® °®±¼«½» ½?²½»®á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ éð

íðò ݱ²-·¼»®» ´±- -·¹«·»²¬»- ½±²¶«²¬±-æ

ã ºî ì ë é¹ ãº î § »- «² ½«¿¼®¿¼± °»®º»½¬±¹
î
ãº î § ã ì¹ ã ï î ð¹
bÝ«?´»- °¿®»- ¼» ½±²¶«²¬±- -±² ¼·-¶«²¬±-á
λ-°æ ò
íïò Í» ¼¿² ´±- ½±²¶«²¬±- ô § ò ݱ² ¿§«¼¿ ¼» ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» «²·-² » ·²¬»®-»½½·-²
»-½®·¾¿ «² ½±²¶«²¬± ¯«» ½±²-¬» ¼» ´±- »´»³»²¬±- °»®¬»²»½·»²¬»-æ
¿÷ ß ´±- ¬®»- ½±²¶«²¬±-å ¾÷ б® ´± ³»²±- ¿ ¼±- ¼» ¼·½¸±- ½±²¶«²¬±-å
½÷ б® ´± ³»²±- ¿ «² ½±²¶«²¬±ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
íîò Í«°±²¹¿ ¯«» § -±² -«¾½±²¶«²¬±- ¼» «² ½±²¶«²¬± «²·ª»®-¿´ ½±² ø ÷ ã ïððò Û²ó
½«»²¬®» »´ ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- »² ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- ®»¹·±²»- ¾?-·½¿- ¼»´ ¼·¿¹®¿³¿ ¼» Ê»²² -·æ
¿÷ ø ÷ ã ìð ø ÷ ã éð § ø Ä ÷ ã îðå
¾÷ ø ÷ ã íð ø ÷ ã êð § ø Å ÷ ã èëå
½÷ ø ÷ ã íë ø Ä ÷ ã ë § ø Å ÷ ã íîå
¼÷ ø ÷ ã îð ø ÷ ã íð § ø Å ÷ ã ìéò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
ííò Ü¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±-

ã î ï ð ï î í ì ë¹ ã î ï í ë¹ ã ï ð í ì¹

Ü»¬»®³·²» ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- ®»´¿½·±²»-æ


¿÷ Ä å ¾÷ Ä å ½÷ Ä å ¼÷ Ä å »÷ Å å º÷ Å ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
¶ Å ¶ ã ¶ ¶õ¶ Ä ¶ ¼¿¼±- ´±- ½±²¶«²¬±-æ
¿÷ ã ºï î í ì¹ ã ºî í ë ê è¹å
¾÷ 㺠¹ 㺠¹å
½÷ ã ºï î í ì¹ ã ºë ê é è ç¹å
¼÷ 㺠»- «² ²&³»®± »²¬»®± °±-·¬·ª± è¹å
㺠»- «² ²&³»®± »²¬»®± ¬¿´ ¯«» î ë¹å
»÷ 㺠¹ 㺠¹å
º÷ 㺠»- «² ²&³»®± »²¬»®± °±-·¬·ª± § î ïê¹ô
㺠»- «² ²&³»®± »²¬»®± ²»¹¿¬·ª± § î îë¹ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ ò
íëò Í· § -±² ½±²¶«²¬±- ¼·-¶«²¬±- ¬¿´»- ¯«» ¶ Å ¶ ã ¶ ¶ô b¯«7 -» °«»¼» ¼»½·® ¼» á
λ-°æ ò
íêò Ý¿´½«´» ´¿ ¼·º»®»²½·¿ -·³7¬®·½¿ -·æ
¿÷ ã ºï í ì ê ç¹ § ã ºï î í é¹å ¾÷ ã ºï í ì ê ç¹ § ã ºî ë¹å
½÷ ã ºï í ì ê ç¹ § ã ºí ê ç¹ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
íéò Ü»¬»®³·²» æ
¿÷ ã ºï í ë é¹ ã ºë ç ïï ïí¹å
¾÷ ã ï ð ï ì ê é ç ïï¹ ã ºî ì ê è ïð¹å
½÷ ã ºï î í ì¹ ã ºê è ïð ïî¹å
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ éï

¼÷ ã ºì ê è¹ ã ºî ì ê è ïð¹ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
íèò ˲¿ »²½«»-¬¿ ¼» îðð ±¾®»®¿- ³¿§±®»- ¼» íð ¿/±- ®»ª»´¿ ¯«» êð ¬·»²»² ¹®¿¼± °®»«²·ª»®-·¬¿®·±ô
è𠹿²¿² ³?- ¼» ü ìòððð ¿´ ¿/± § íð ¬·»²»² ¹®¿¼± °®»«²·ª»®-·¬¿®·± § ¹¿²¿² ³?- ¼» ü ìòððð ¿´
¿/±ò Ü·¾«¶» «² ¼·¿¹®¿³¿ ¼» Ê»²² °¿®¿ ®»-°±²¼»® »-¬¿- °®»¹«²¬¿-æ
¿÷ bÝ«?²¬¿- ³«¶»®»- ²· ¬·»²»² ¹®¿¼± °®»«²·ª»®-·¬¿®·± ²· ¹¿²¿² ³?- ¼» ü ìòððð ¿´ ¿/±á
¾÷ bÏ«7 °±®½»²¬¿¶» ¼» ´¿- ³«¶»®»- ¯«» ¬·»²»² ¹®¿¼± °®»«²·ª»®-·¬¿®·± ¹¿²¿² ³?- ¼» ü ìòððð
¿´ ¿/±á
½÷ ײ¼·½¿² ´±- ®»-«´¬¿¼±- ¼» ´¿ »²½«»-¬¿ ¯«» ´¿- ³«¶»®»- ½±² ¹®¿¼± °®»«²·ª»®-·¬¿®·± ¬·»²»²
³¿§±®»- °®±¾¿¾·´·¼¿¼»- ¼» ³»¶±®¿® -«- ·²¹®»-±-á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
íçò ˲¿ »²½«»-¬¿ ¼» ïòððð °»®-±²¿- ³¿§±®»- ¼» ìð ¿/±- ®»ª»´- ¯«» íïî º«³¿¾¿²ô è𠬻²3¿²
½?²½»® § êêð ²· º«³¿¾¿² ²· ¬»²3¿² ½?²½»®ò Ü·¾«¶» «² ¼·¿¹®¿³¿ ¼» Ê»²² °¿®¿ ®»-°±²¼»® »-¬¿-
°®»¹«²¬¿-æ
¿÷ bÝ«?²¬¿- °»®-±²¿- ¼» ´¿- »²½«»-¬¿¼¿- º«³¿¾¿² § ¬»²3¿² ½?²½»®á
¾÷ bÏ«7 °±®½»²¬¿¶» ¼» º«³¿¼±®»- ¬»²3¿² ½?²½»®á
½÷ bЫ»¼» ´¿ »²½«»-¬¿ ·²¼·½¿® ¯«» º«³¿® °®±¼«½» ½?²½»®á
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ìðò ݱ²-·¼»®» ´±- ½±²¶«²¬±-
î î î
ã ºø ÷î î ã ì¹å ã ºø ÷î õ í ã ç¹å ã ºø ÷î ãî ¹

Û²½«»²¬®» ´± -·¹«·»²¬»æ
¿÷ Ä å ¾÷ Ä å ½÷ Ä å ¼÷ Å ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
ìïò Ü»³«»-¬®» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°±-·½·±²»-ò Í«°-²¹¿-» «² «²·ª»®-± æ
¿÷ Í· ô ô »²¬±²½»- Ä Ä § Å Å å
¾÷ -·ô § --´± -·ô Ä ã å
½÷ -·ô § --´± -·ô Å ã ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ìîò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ø ÷ãø ÷Å »- ½·»®¬¿ ½«¿²¼± § --´± ½«¿²¼±
ò
λ-°æ ò
ìíò Ü»³«»-¬®» ´¿- ·¹«¿´¼¿¼»-æ

¿÷ ø ÷ã Å å ¼÷ ø ÷ Ä ã ø Ä ÷ ø Ä ÷å
¾÷ Åø ÷ ø Å ÷ å »÷ ø ÷Åø ÷ ã ø Å ÷ ø Ä ÷å
½÷ ø ÷ ã ø Å ÷å º÷ ø Å ÷ ø ÷Å ò

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º÷ ò
ììò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ ·²½´«-·-² »- ½·»®¬¿ ½«¿²¼± § --´± ½«¿²¼± Å ò
λ-°æ ò
ìëò Ü»¬»®³·²» »² ¯«7 ®¿¦-² ø ã ÷ -» »²½«»²¬®¿² ´±- ½±²¶«²¬±- » -·æ
¿÷ ã Åø ÷ ãø Å ÷ ø Å ÷å
¾÷ ãø Ä ÷ ãø ÷Äø ÷å
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ éî

½÷ ã ø Å ÷ ãø ÷Åø ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ìêò Í»¿²
î
㺠î î ê¹ ãº î ï ì¹ ãº î ì ã ð¹

bÜ» ¯«7 »´»³»²¬±- ½±²-¬¿² ´±- ½±²¶«²¬±-æ


¿÷ Å å ¾÷ Ä Ä å ½÷ Å Å å ¼÷ ø Ä ÷Åø Å ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
ìéò Ô±- ½±²¶«²¬±- § »-¬?² ½±³°«»-¬±-ô ®»-°»½¬·ª¿³»²¬»ô ¼» ´±- »´»³»²¬±- ã ì õ îô
ã í ô î ò Ø¿´´¿® Ä ò
λ-°æ ò
ìèò Í«°±²¹¿ ¯«» »´ ½±²¶«²¬± ½±²¬·»²» »´»³»²¬±-ô »´ ½±²¶«²¬± ô »´»³»²¬±- § ´¿ ·²¬»®ó
-»½½·-² Ä ô »´»³»²¬±-ò Ø¿´´¿® »´ ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- ¼» Ä ò
λ-°æ ò
ìçò Í»¿ ¯«» § ½¿¼¿ »´»³»²¬± ¼» »- «² ²&³»®± ³&´¬·°´± ¾·»² ¿ îô ± ¾·»² ¿ íô ± ¾·»² ¿ ëò
Ø¿´´¿® »´ ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- ¼»´ ½±²¶«²¬± -· »²¬®» »´´±- ¬»²»³±-æ éð ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿
îå êð ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ íå èð ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ ëå íî ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ êå íë ²&³»®±-
³&´¬·°´±- ¿ ïðå íè ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ ïëå îð ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ íðò
λ-°æ ò
ëðò ݱ²-·¼»®» ´±- -·¹«·»²¬»- ½±²¶«²¬±-æ

ã ºî ì ë é¹ ãº î § »- «² ½«¿¼®¿¼± °»®º»½¬±¹
î
ãº î § ã ì¹ ã ï î ð¹
bÝ«?´»- °¿®»- ¼» ½±²¶«²¬±- -±² ¼·-¶«²¬±-á
λ-°æ ò
ëïò Í» ¼¿² ´±- ½±²¶«²¬±- ô § ò ݱ² ¿§«¼¿ ¼» ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» «²·-² » ·²¬»®-»½½·-²
»-½®·¾¿ «² ½±²¶«²¬± ¯«» ½±²-¬» ¼» ´±- »´»³»²¬±- °»®¬»²»½·»²¬»-æ
¿÷ ß ´±- ¬®»- ½±²¶«²¬±-å ¾÷ б® ´± ³»²±- ¿ ¼±- ¼» ¼·½¸±- ½±²¶«²¬±-å
½÷ б® ´± ³»²±- ¿ «² ½±²¶«²¬±ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ëîò bÍ· Å ã Å ô ¼»¾»®? -»® ã á Û¨°´·¯«»ò
λ-°æ ò
ëíò bÍ· Ä ã Ä ô ¼»¾»®? -»® ã á Û¨°´·¯«»ò
λ-°æ ò
ëìò Ü»³±-¬®¿® ¯«»æ
¿÷ ø Å ÷ Ä ø Å ÷ Ä ø Å ÷ Ä ø Å ÷ ã å
¾÷ ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ ã å
½÷ Å ã ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
ëëò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿- ·¹«¿´¼¿¼»- Å ã § Ä ã -±² ½·»®¬¿- ½«¿²¼± § --´± ½«¿²¼±
ò
λ-°æ ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ éí

¯«» ²± ´± »-æ
¿÷ Í· Ä ã Ä ô »²¬±²½»- ã å ¾÷ Í· Å ã Å ô »²¬±²½»- ã å
½÷ Í· ã ô »²¬±²½»- ã å ¼÷ Í· ã ô »²¬±²½»- ã å
»÷ ø ÷Åø ÷ ã ø Å ÷ ø Å ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ ò

ëéò Ü»¬»®³·²» -· ´¿ ®»´¿½·-² »- ± ²± ½±®®»½¬¿æ


¿÷ ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ ã Åø Å ÷ Ä ø Å ÷Ã Ä Åø Ä ÷ Å Ãå
¾÷ Ä ø Å ÷ ã Å ø Ä ÷å
½÷ ø Ä Ä ÷ Å ã Åø Ä ÷ Å Ã Ä Åø Ä ÷ Å Ãå
¼÷ Å ø Å ÷ ã ø Å ÷ Ä ø Å ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
ëèò п®¿ ´±- ½±²¶«²¬±- ô ô ô § ³»¼·¿²¬» ¼·¿¹®¿³¿- ¼» Ê»²²ô ¿²¿´·½» ´¿ ª»®¿½·¼¿¼ ±
º¿´-»¼¿¼ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- ®»´¿½·±²»-æ
¿÷ Ä ÷ãø ÷Äø ÷å ¾÷ Äø ÷ãø Ä Ä ÷å
½÷ Å ÷ãø ÷Åø ÷å ¼÷ Åø ÷ãø Å Å ÷å
»÷ ø Å ÷ãø ÷Äø ÷å º÷ ø Ä ÷ãø ÷Åø ÷å
¹÷ ÷ãø ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ ò
ëçò Í»¿² § -«¾½±²¶«²¬±- ¬±³¿¼±- ¿´ ¿¦¿® ¼»´ ½±²¶«²¬± ò Ü»³«»-¬®» ´¿- ·¹«¿´¼¿¼»-æ
¿÷ ã Å å ¾÷ ø Ä ÷Åø Ä ÷ ã Å å ½÷ ø Å ÷Äø Å ÷ ã Å ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
êðò Í»¿ ô ò Ø¿´´¿® »´ ½±²¶«²¬± ª»®¼¿¼»®¿- § ½«?´»- º¿´-¿-ò п®¿ ´¿- º¿´-¿-ô

¿÷ Ä ø Å ÷ ã ø Ä ÷ Å °¿®¿ ¬±¼± ½±²¶«²¬± ô ô å


¾÷ Å Ä ·³°´·½¿ ¯«» ã å
½÷ ø ÷ Å ã °¿®¿ ¬±¼± ½±²¶«²¬± ô å
¼÷ Äø ÷ ã -·»³°®» ¯«» å
»÷ Ä ã Å °¿®¿ ¬±¼± ½±²¶«²¬± ô ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ ò
êïò Ø¿´´¿® ´±- -«¾½±²¶«²¬±- § ¼»´ ½±²¶«²¬± -· -» -¿¾» ¯«» °¿®¿ ¬±¼± ½±²¶«²¬±
»- ½·»®¬¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ Ä ã Å ò
λ-°æ ò
êîò Å ã »¯«·ª¿´» ¿ §¿ ò ×¹«¿´³»²¬»ô Ä ã »¯«·ª¿´» ¿ §
¿ ò Ü»³±-¬®¿® ¯«» ô »- »¯«·ª¿´»²¬» ¿ Ä ã § ¿ Å ã ò ×¹«¿´³»²¬»
ô »¯«·ª¿´» ¿ Ä ã § ¿ Å ã ò Û² °¿®¬·½«´¿®ô ®»-«´¬¿ -· § --´± -·
ø Ä ÷Åø Ä ÷ ã ± ø Å ÷Äø Å ÷ ã ò
λ-°æ ò
êíò Ü»³«»-¬®» ´¿- -·¹«·»²¬»- ®»´¿½·±²»-æ

¿÷ Í· ã § ã ô »²¬±²½»- ã å º ÷ Í· ô »²¬±²½»- Ä ã å
¾÷ Í· ã ô »²¬±²½»- Ä ã Ä å ¹÷ Í· ô »²¬±²½»- å
½÷ Í· ã ô »²¬±²½»- Å ã Å å ¸÷ Í· ô »²¬±²½»- ã å
¼÷ Í· ã ô »²¬±²½»- ã å ·÷ Í· Ä ã ô »²¬±²½»- ã ò
»÷ Í· ô »²¬±²½»- Å ã å
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ éì

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ å ·÷ ò
êìò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ø ÷ãø ÷Å »- ½·»®¬¿ ½«¿²¼± § --´± ½«¿²¼±
ò
λ-°æ ò
êëò п®¿ ½«¿´¯«·»® ½±²¶«²¬± ô b¯«7 »- áb¯«7 »- á
λ-°æ ò

¿÷ Å Å ø Ä Ä ÷å ½÷ ø ÷Åø Ä ÷å
¾÷ ø Ä ÷Åø Ä Ä Ä ÷Åø Ä ÷å ¼÷ Äø ÷ò

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
êéò Ü»³«»-¬®» ´¿- ·¹«¿´¼¿¼»-æ

¿÷ ø ÷ã Ä å ½÷ ø ÷Åø ÷ ã ø Å ÷ ø Ä ÷å
¾÷ ø ÷ ã ø Å ÷å ¼÷ ø ÷ Ä ã ø Ä ÷ ø Ä ÷ò

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
êèò Ü»³«»-¬®» ´± -·¹«·»²¬»æ
¿÷ Äø ÷ãø Ä Ä ÷å
¾÷ ø ÷Åø ÷å
½÷ ø Ä Ä ÷ ã Å Å å
¼÷ Ä § Å °¿®¿ ¬±¼± ½±²¶«²¬± ô å
»÷ Í· § ô »²¬±²½»- Ä å
º ÷ Í· § ô »²¬±²½»- Å å
¹÷ -· § --´± -· å
¸÷ -· § --´± -· Å ã ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ å ¸÷ ò
êçò Ü»³«»-¬®» ± ®»º«¬» ´± -·¹«·»²¬»æ
¿÷ Ä ã Ä ·³°´·½¿ ã å
¾÷ Å ã Å ·³°´·½¿ ã å
½÷ Ä ã Ä § Å ã Å ·³°´·½¿ ã å
¼÷ Å Ä ·³°´·½¿ ã å
»÷ ã ·³°´·½¿ ã
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ ò
éðò Ü»³«»-¬®» ¯«» »´ ½±³°´»³»²¬± ®»´¿¬·ª± ²± »- ½±²³«¬¿¬·ª±å »- ¼»½·®ô ã ²±
-·»³°®» »- ª»®¼¿¼»®±ò
λ-°æ ò
éïò Ü»³«»-¬®» ¯«» »´ ½±³°´»³»²¬± ®»´¿¬·ª± ²± »- ¿-±½·¿¬·ª±å »- ¼»½·®ô ø ÷ ã ø ÷
²± -·»³°®» »- ª»®¼¿¼»®±ò
λ-°æ ò
éîò Ü»³«»-¬®» ¯«» ø ÷ ø ÷ °¿®¿ ¬±¼± ½±²¶«²¬± ô ô ò
λ-°æ ò
ÝßÐSÌËÔÑ îò ÌÛÑÎSß ÜÛ ÝÑÒÖËÒÌÑÍ éë

éíò Ü»³«»-¬®» ´¿- ·²½´«-·±²»-æ


¿÷ Åø ÷ ø Å ÷ å ¾÷ ø Å ÷ ø ÷Å ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ò
éìò Í»¿² ´±- ½±²¶«²¬±-
î
㺠î î ê¹ ãº î ï ì¹ ãº î ì ã ð¹

bÜ» ¯«7 »´»³»²¬±- ½±²-¬¿² ´±- ½±²¶«²¬±-æ


¿÷ Å å ¾÷ Ä Ä å ½÷ Å Å å ¼÷ ø Ä ÷Åø Å ÷ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ ò
éëò Í«°±²¹¿ ¯«» »´ ½±²¶«²¬± ½±²¬·»²» »´»³»²¬±-ô »´ ½±²¶«²¬± ô »´»³»²¬±- § ´¿ ·²¬»®ó
-»½½·-² Ä ô »´»³»²¬±-ò Ø¿´´¿® »´ ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- ¼» Å ò
λ-°æ ò
éêò Í»¿ ¯«» § ½¿¼¿ »´»³»²¬± ¼» »- «² ²&³»®± ³&´¬·°´± ¾·»² ¿ îô ± ¾·»² ¿ íô ± ¾·»² ¿ ëò
Ø¿´´¿® »´ ²&³»®± ¼» »´»³»²¬±- ¼»´ ½±²¶«²¬± -· »²¬®» »´´±- ¬»²»³±-æ éð ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿
îå êð ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ íå èð ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ ëå íî ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ êå íë ²&³»®±-
³&´¬·°´±- ¿ ïðå íè ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ ïëå îð ²&³»®±- ³&´¬·°´±- ¿ íðò
λ-°æ ò
ééò Í»¿² § -«¾½±²¶«²¬±- ¬±³¿¼±- ¿´ ¿¦¿® ¼»´ ½±²¶«²¬± ò Ü»³«»-¬®» ´¿- ·¹«¿´¼¿¼»-æ
¿÷ ø Å ÷ Ä ø Å ÷ ã Å å ¾÷ ø Ä ÷ Å ø Ä ÷ ã Å å ½÷ ã Å ò
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ ò
éèò п®¿ ´±- ½±²¶«²¬±- ô ô ô § ³»¼·¿²¬» ¼·¿¹®¿³¿- ¼» Ê»²²ô ¿²¿´·½» ´¿ ª»®¿½·¼¿¼ ±
º¿´-»¼¿¼ ¼» ´¿- -·¹«·»²¬»- ®»´¿½·±²»-æ

¿÷ Ä ÷ãø ÷Äø ÷å »÷ Äø ÷ãø Ä Ä ÷å


¾÷ ø Å ÷ãø ÷Äø ÷å º÷ Åø ÷ãø Å Å ÷å
½÷ Å ÷ãø ÷Åø ÷å ¹÷ ÷ãø ò
¼÷ ø Ä ÷ãø ÷Åø ÷å

λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ å ¹÷ ò
Ý¿°3¬«´± í

Ò&³»®±- ®»¿´»-

íòïò Ò&³»®±- ²¿¬«®¿´»-


Ô±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- °«»¼»² ½±³°¿®¿®-» »²¬®» -3 § »² »-¬» ½¿-± »-¬? ½´¿®± ½«?´ ¼» ´±- ¼±-
²&³»®±- »- ³¿§±®ò ̱¼±- ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ¼·-°«»-¬±- »² »´ ±®¼»² ¼» ½®»½·³·»²¬± º±®³¿² «²¿
-»®·» ¼» ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô »- ¼»½·®æ ïô îô íô ìô òòòô »¬½ò ß ¬±¼± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ´» ½±®®»-°±²¼» -«
´«¹¿® »² ¼·½¸¿ -»®·»ò Û² ´± -«½»-·ª± ´¿ -»®·» ¼» ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- -» ¼»-·¹²¿®? ½±² ´¿ ´»¬®¿ ò

ß¼·½·±²¿® ¼±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- §


²&³»®± ô ò Û´ ²&³»®± ³»²½·±²¿¼± -» ¼»²±³·²¿ -«³¿ ¼» ´±- ²&³»®±- § å -» ¼»²±¬¿
½±² ã õ ô ³·»²¬®¿- ¯«» ´±- ²&³»®±- § -» ´´¿³¿² -«³¿²¼±-ò

п®¿ -«³¿® ª¿®·±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô »- ²»½»-¿®·± ¿¼·½·±²¿® ¿´ °®·²½·°·± ´±- ¼±- °®·³»®±-ô ´«»¹±
¿/¿¼·® ¿ ´¿ -«³¿ ±¾¬»²·¼¿ »´ -·¹«·»²¬» ²&³»®± ²¿¬«®¿´ô »¬½ò

Ó«´¬·°´·½¿® «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °±® ±¬®± ²&³»®± ²¿¬«®¿´


²¿¬«®¿´ ·¹«¿´ ¿ ô -· ã ï §å ¿ ´¿ -«³¿ ¼» ²&³»®±-ô ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- ½«¿´»- »- ô -·»³°®» ¯«»
ïò Û´ ½·¬¿¼± ²&³»®± -» ¼»²±³·²¿ °®±¼«½¬± ¼» ´±- ²&³»®±- § å -» ¼»²±¬¿ ½±³± ã ô
§ ´±- ²&³»®±- § -» ¼»²±³·²¿² º¿½¬±®»-ò

п®¿ ³«´¬·°´·½¿® ª¿®·±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô -» ¼»¾» ³«´¬·°´·½¿® ¿´ °®·²½·°·± ´±- ¼±- °®·³»®±-
²&³»®±-ô ´«»¹± ³«´¬·°´·½¿® »´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ±¾¬»²·¼± °±® »´ -·¹«·»²¬» ²&³»®± ²¿¬«®¿´ô »¬½ò

ß ½±²¬·²«¿½·-²ô ¼¿³±- ¿ ½±²±½»® ´¿- ´»§»- °®·²½·°¿´»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ´±- ²&³»®±-
²¿¬«®¿´»-æ
ïò õ ã õ ´»§ ½±²³«¬¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-²ò
îò ø õ ÷õ ã õø õ ÷ ´»§ ¿-±½·¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-²ò
íò ã ´»§ ½±²³«¬¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò
ìò ø ÷ ã ø ÷ ´»§ ¿-±½·¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò
ëò ø õ ÷ ã õ ´»§ ¼·-¬®·¾«¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-² ®»-°»½¬± ¿ ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò

éê
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ éé

Í· »´ ²&³»®± ª»½»-ô ¼±²¼» »- ²&³»®± ²¿¬«®¿´ -«°»®·±® ¿ ´¿


«²·¼¿¼ô »²¬±²½»- »´ °®±¼«½¬± -» ¼»²±³·²¿ ó7-·³¿ °±¬»²½·¿ ¼»´ ²&³»®± § -» ®»°ó
ª»½»-
®»-»²¬¿ °±® ã
ª»½»-
ï
ã ò

Ô¿- °®±°·»¼¿¼»- ¼» ´¿- °±¬»²½·¿-ô -±² ´¿- -·¹«·»²¬»-æ


õ
ïò ã ò
îò ø ÷ ã ò
íò ãø ÷ ò
Í«-¬®¿»® ¼» «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ±¬®± ²&³»®± ²¿¬«®¿´
¬¿´ô ¯«» -»¿ ã ò

Ò± -·»³°®» »¨·-¬» ¬¿´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ¯«» -» ½«³°´¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ¿²¬»®·±® °¿®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿
²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- § ò Í· ô ¬¿´ ²&³»®± »¨·-¬» § »- &²·½±ò Û-¬» -» ¼»²±³·²¿ ¼·º»®»²½·¿ ±
®»-¬± »²¬®» ´±- ²&³»®±- § å »´ ²&³»®± -» ´´¿³¿ ³·²«»²¼±ô § ô -«-¬®¿»²¼±ò

Ü·ª·¼·® «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °±® ±¬®± ²&³»®± ²¿¬«®¿´


ã ò

Ò± -·»³°®» »¨·-¬» ¬¿´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´


²¿¬«®¿´»- § ò Í· ¼·½¸± ²&³»®± »¨·-¬»ô »²¬±²½»- § -» ¼»²±³·²¿² ¼·ª·-±®»- ¼»´ ²&³»®± ò

ß°±§?²¼±-» »² ´¿- ´»§»- °®·²½·°¿´»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- § »²

ïò Í· »´ ²&³»®± »- «² ¼·ª·-±® ¼» ´±- ²&³»®±- § ô »²¬±²½»- -»®? »´ ¼·ª·-±® ¼» ´¿ -«³¿


õ ò
îò Í· »- «² ¼·ª·-±® ¼» ´±- ²&³»®±- § ô -·»²¼± ô »²¬±²½»- »´ ²&³»®± -»®? »´ ¼·ª·-±®
¼» ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ò
íò Í· ã ô »²¬±²½»- õ ã õ °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ò
ìò Í· ã ô »²¬±²½»- ã °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ¬¿´ô ¯«» -»¿ ò
ëò Í· ã ô »²¬±²½»- ã °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ò
êò Í· ã ô »²¬±²½»- °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ¯«» »- »´ ¼·ª·-±® ¼»´ ²&³»®± ò
Ê»¿³±- «² ²&³»®± ²«»ª±ô ¿ -¿¾»®ô »´ ²&³»®± ½»®±ò п®¿ ¼»-·¹²¿®´± -» »³°´»¿ »´ -3³¾±´± ðò Û´
½»®± ²± »- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ § -» ½±²-·¼»®¿ «² ²&³»®± °®»½»¼»²¬» ¿ ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò
Ô¿ -»®·» ¼» ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ¶«²¬± ½±² »´ ²&³»®± ½»®± ´´»ª¿ »´ ²±³¾®» ¼» -»®·» ²¿¬«®¿´ ¿³°´·¿¼¿ò

½«¿´»- ·²¬»®ª·»²» »´ ²&³»®± ½»®±æ


ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ éè

ïò ðõ ã õðã ò
îò ð õ ð ã ðò
íò ð ã ð ã ðò
ìò ð ð ã ðò
»- ´¿ «²·¼¿¼ô »- ¼»½·®ô ð ã ïò Ô¿
¼·ª·-·-² °±® ½»®± § ´¿ »´»ª¿½·-² ¼»´ ½»®± ¿ °±¬»²½·¿ ²«´¿ -±² ±°»®¿½·±²»- ²± ¼»¬»®³·²¿¼¿-ò

íòîò Ò&³»®±- °®·³±- § ½±³°«»-¬±-


Û´ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- -» ½±³°±²» ¼» ´¿ «²·¼¿¼ § ¼» ²&³»®±- °®·³±- § ½±³°«»-¬±-ò

˲ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ -«°»®·±® ¿ ´¿ «²·¼¿¼ -» ¼»²±³·²¿ °®·³±ô -· »- ¼·ª·-·¾´» -±´¿³»²¬» °±® -3


³·-³± § °±® ´¿ «²·¼¿¼ò ˲ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ -«°»®·±® ¿ ´¿ «²·¼¿¼ -» ´´¿³¿ ½±³°«»-¬±ô -· ¬·»²» °±®
´± ³»²±- «² ¼·ª·-±® ¼·-¬·²¬± ¼» ´¿ «²·¼¿¼ § ¼» -3 ³·-³±ò

̱¼± ²&³»®± ½±³°«»-¬± °«»¼» -»® »-½®·¬± »² º±®³¿ ¼» «² °®±¼«½¬± ¼» ²&³»®±- °®·³±-ò

Û¶»³°´± íòï Û´ ²&³»®± éïí -» ¼»-½±³°±²» »² îí íïò Û² »-¬» ½¿-± -«»´» ¼»½·®-» ¯«» »´ ²&³»®±
½±³°«»-¬± ° »-¬? ¼»-½±³°«»-¬± »² º¿½¬±®»- °®·³±-ò

Ý«¿²¼± «² ²&³»®± -» ¼»-½±³°±²» »² º¿½¬±®»- °®·³±-ô ¿´¹«²±- ¼» »-¬±- &´¬·³±- °«»¼»² »²½±²ó
¬®¿®-» »² ´¿ ¼»-½±³°±-·½·-² ª¿®·¿- ª»½»-ò Ì¿´ º¿½¬±® °®·³± -» »-½®·¾»ô »´»ª¿¼± ¿ «²¿ °±¬»²½·¿ ¯«»
³«»-¬®¿ ½«?²¬¿- ª»½»- 7´ ·²¬»®ª·»²» ½±³± º¿½¬±®ò

Û¶»³°´± íòî Û´ ²&³»®± îéðïïîë -» ¼»-½±³°±²» »² íî ëí éì ò

Ý«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °«»¼» -»® »-½®·¬± »² ´¿ º±®³¿

ã ï
ï
î
î µ
øíòï÷

¼±²¼» ï ô î ô òòòô -±² ¼·º»®»²¬»- ¼·ª·-±®»- °®·³±- ¼»´ ²&³»®± ô § ï ô î ô òòòô -»/¿´¿² ½«?²¬¿-
ª»½»- ¼·½¸±- ¼·ª·-±®»- -» ®»°·¬»² »² ´¿ ¼»-½±³°±-·½·-² ¼»´ ²&³»®± ò Ô¿ ¼»-½±³°±-·½·-² øï÷ ¼»
«² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ »² º¿½¬±®»- °®·³±- »- &²·½¿ô »- ¼»½·®ô ²± »¨·-¬»² ±¬®±- ²&³»®±- °®·³±- ¯«»
-»¿² ¼·ª·-±®»- ¼»´ ²&³»®± ô § ´¿- °±¬»²½·¿- ï ô î ô òòòô ²± °«»¼»² -«-¬·¬«·®-» °±® ±¬®¿- °±¬»²½·¿-ò

Í· ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ï § î -±² ¼·ª·-·¾´»- °±® «² ³·-³± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ô »-¬» &´¬·³± -»
¼»²±³·²¿ ¼·ª·-±® ½±³&² ¼» ´±- ²&³»®±- ï § î ò Û´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ³?¨·³± °±® »´ ¯«» -» ¼·ª·¼»²
ï § î ´´»ª¿ »´ ²±³¾®» ¼» ³?¨·³± ½±³&² ¼·ª·-±® øÓÝÜ÷ ¼» ¼·½¸±- ²&³»®±-ò Í· »´ ÓÝÜ ¼» ¼±-
²&³»®±- »- ·¹«¿´ ¿ ´¿ «²·¼¿¼ô -» ´´¿³¿² ®»½3°®±½¿³»²¬» °®·³±-ò

Í· ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ï § î -±² ®»½3°®±½¿³»²¬» °®·³±- § »´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ »- ¼·ª·-·¾´»


¬¿²¬± °±® ï ½±³± °±® î ô »²¬±²½»- -» ¼·ª·¼» °±® »´ °®±¼«½¬± ï î ò

Û¶»³°´± íòí Ü»¬»®³·²» »´ ³?¨·³± ½±³&² ¼·ª·-±® ¼» ´±- ²&³»®±- ëëïîë § ïêííëò
ͱ´«½·-²
ݱ³± ëëïîë ã íî ëí éî § ïêííë ã íí ë ïïî ô »²¬±²½»- »´ ÓÝÜ ã íî ëò

Í» ´´¿³¿ ³3²·³± ½±³&² ³&´¬·°´± øÓÝÓ÷ ¼» ¼±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ï § î «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´
³3²·³± ¯«» »- ¼·ª·-·¾´» °±® ï § °±® î ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ éç

Û¶»³°´± íòì Ü»¬»®³·²» »´ ³3²·³± ½±³&² ³&´¬·°´± ¼» ´±- ²&³»®±- ëëïîë § ïêííëò
ͱ´«½·-²
ݱ³± ëëïîë ãíî ëí éî § ïêííë ãíí ë ïïî ô »²¬±²½»-

ÓÝÓ ã íí ëí éî ïïî

Í·ô ½±³± ®»-«´¬¿¼± ¼» ´¿ ¼·ª·-·-² ¼» «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °±® ±¬®± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ô -» ±¾¬·»²»
»´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ¬¿´ ¯«» ã ô -» ¼·½» ¯«» -» ¼·ª·¼» °±® ò

Ü·ª·¼·® »²¬»®¿³»²¬» «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °±® ±¬®± ²&³»®± ²¿¬«®¿´


²&³»®±- § ã õ ô ½±² ´¿ °¿®¬·½«ó
´¿®·¼¿¼ ¼» ¯«» -¿¬·-º¿¹¿ ´¿ ½±²¼·½·-² ð ò Û´ ²&³»®± -» ¼»²±³·²¿ ½±½·»²¬» § »´ ²&³»®±
ô ®»-¬± ¼» ´¿ ¼·ª·-·-²ò Í· ã ðô -» ¼·½» ¯«» »´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ -» ¼·ª·¼» °±® »´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´
»¨¿½¬¿³»²¬»ò

Û¶»³°´± íòë Ü»¬»®³3²»-» »´ ÓÝÜøïïììå íêð÷ò


ͱ´«½·-²
ݱ³± ïïìì ã íêð í õ êìô »²¬±²½»- ÓÝÜøïïììå íêð÷ ã ÓÝÜøíêðå êì÷ò
ݱ³± íêð ã êì ë õ ìðô »²¬±²½»- ÓÝÜøíêðå êì÷ ã ÓÝÜøêìå ìð÷ò
ݱ³± êì ã ìð ï õ îìô »²¬±²½»- ÓÝÜøêìå ìð÷ ã ÓÝÜøìðå îì÷ò
ݱ³± ìð ã îì ï õ ïêô »²¬±²½»- ÓÝÜøìðå îì÷ ã ÓÝÜøîìå ïê÷ò
ݱ³± îì ã ïê ï õ èô »²¬±²½»- ÓÝÜøîìå ïê÷ ã ÓÝÜøïêå è÷ò
ݱ³± ïê ã è îô »²¬±²½»- ÓÝÜøïêå è÷ ã ÓÝÜøèå ð÷ ã èô »- ¼»½·®ô

ÓÝÜøïïììå íêð÷ ã è

˲¿ ª»¦ ¼»¬»®³·²¿¼± »´ ÓÝÜø å ÷ô ®»-«´¬¿ °±-·¾´» ¸¿´´¿® ¬¿³¾·7² »´ ³3²·³± ½±³&² ³&´¬·°´±
¼» »-¬±- ²&³»®±- ÓÝÓø å ÷ô ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿

ÓÝÓø å ÷ã
ÓÝÜø å ÷

Û¶»³°´± íòê Ü»¬»®³3²»-» »´ ÓÝÓøïïììå íêð÷ò


ͱ´«½·-²
ݱ³± »´ ÓÝÜøïïììå íêð÷ ã èô »²¬±²½»-
ïïìì íêð
ÓÝÓø å ÷ã ã ëïìèð
è

íòíò Ò&³»®±- »²¬»®±-


ß²¬»®·±®³»²¬» -»/¿´¿³±- ¯«» ´¿ -«-¬®¿½½·-² ²± »- -·»³°®» ®»¿´·¦¿¾´» ¼»²¬®± ¼»´ ½±²¶«²¬± ¼»
²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò б® »-¬¿ ®¿¦-² ¬»²»³±- ´¿ ²»½»-·¼¿¼ ¼» ¿³°´·¿® »´ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- ²¿¬«ó
®¿´»-ò

Û² »-¬» ¿²?´·-·-ô ·²¬®±¼«½·®»³±- ²«»ª±- ²&³»®±-ô ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ¼» -·¹²± ³»²±-ô »- ¼»½·®ô
²&³»®±- ¼»´ ¬·°± ô ¼±²¼» »- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ô § ´±- ´´¿³¿®»³±- ²&³»®±- »²¬»®±- ²»¹¿¬·ª±-ô
²±¬¿¼±- °±® ò

Ü·®»³±- ¯«» ¼±- ²&³»®±- »²¬»®±- ²»¹¿¬·ª±- § -±² ·¹«¿´»-ô -· -±² ·¹«¿´»- ´±- ²&³»®±-
§ ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èð

Û¨¿³·²»³±- «² ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±-ô ¯«» ·²½´«§» ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô »´ ½»®± § ¬±¼±-
´±- ²&³»®±- ²»¹¿¬·ª±-ò ݱ²ª»²¹¿³±- »² ½±²-·¼»®¿® ¯«» ¼±- ²&³»®±- ¼» ¼·½¸± ½±²¶«²¬± -±² ·¹«¿´»-ô
-· ¿³¾±- -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ·¹«¿´»-ô -· ¿³¾±- -±² ²&³»®±- »²¬»®±- ²»¹¿¬·ª±- ·¹«¿´»-ô ± -· ½¿¼¿
«²± ¼» »´´±- »- ½»®±ò

Í· ¿³¾±- ²&³»®±- ¯«» ¸¿² ¼» -»® ¿¼·½·±²¿¼±- ± ³«´¬·°´·½¿¼±- °»®¬»²»½»² ¿ «²¿ -»®·» ²¿¬«®¿´ ¿³°´·ó
¿¼¿ô »²¬±²½»-ô ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² °¿®¿ ¼·½¸±- ¼±- ²&³»®±- -» ¼»¬»®³·²¿²
¼» ·¹«¿´ º±®³¿ò

Í· «²± ¼» ´±- ²&³»®±- ± ¿³¾±- ²&³»®±-ô ¯«» ¼»¾»² -«³¿®-» ± ³«´¬·°´·½¿®-»ô -±² »²¬»®±- ²»¹¿ó
¬·ª±-ô ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² °¿®¿ »-¬±- ¼±- ²&³»®±- -» ®»¿´·¦¿² ¼» ´¿ -·¹«·»²¬»
³¿²»®¿æ
ïò ø ÷õø ÷ã ø õ ÷å
îò ø ÷õð ã ðõø ÷ã å

ø ÷ -·»³°®» ¯«»
íò ø ÷õ ã ½«¿²¼± å
ð -· ã

ìò ø ÷ ã ø ÷ã ø ÷å
ëò ø ÷ø ÷ã å
êò ø ÷ ðãð ø ÷ ã ðò

˲ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- ¯«» ·²½´«§» ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô »´ ½»®± § ¬±¼±- ´±- ²&³»®±-

¼»²±³·²¿ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- »²¬»®±- § -» ®»°®»-»²¬¿ °±® ô ³·»²¬®¿- ¯«» ´±- ²&³»®±- ³»²½·±²¿ó
¼±- ´´»ª¿² »´ ²±³¾®» ¼» ²&³»®±- »²¬»®±-ò

Ô¿- ´»§»- °®·²½·°¿´»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ´±- ²&³»®±- »²¬»®±- -±² ¿²?´±¹¿- ¿ ¿¯«»´´¿-
¯«» -» «-¿² °¿®¿ -«³¿® § ³«´¬·°´·½¿® ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò

п®¿ ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ´±- ²&³»®±- »²¬»®±- -» ·²¬®±¼«½»² ±°»®¿ó
½·±²»- ·²ª»®-¿-ô ´¿- ¼» -«-¬®¿½½·-² § ¼·ª·-·-²ô »¨½»°¬± ¼» ´¿ ¼·ª·-·-² °±® ½»®±ò Ô¿ ±°»®¿½·-² ¼»
-«-¬®¿½½·-² »- »² »-¬» ½¿-± -·»³°®» ®»¿´·¦¿¾´»ô § ´¿ ±°»®¿½·-² ¼» ¼·ª·-·-²ô ²± -·»³°®» »- °±-·¾´»ò Í·²
»³¾¿®¹±ô ¿´ ·¹«¿´ ¯«» °¿®¿ ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô ´±- ²&³»®±- »²¬»®±- -·»³°®» ¿¼³·¬»² ´¿ ¼·ª·-·-²
»²¬»®¿ò

Ü·ª·¼·® «² ²&³»®± »²¬»®± °±® «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´


»²¬»®±- § ¬¿´»-ô ¯«» -»¿ ª?´·¼¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ã õ ô ½±² ´¿ °¿®¬·½«´¿®·¼¿¼ ¼» ¯«» -¿¬·-º¿½»
´¿ ½±²¼·½·-² ð ò

ß ½±²¬·²«¿½·-² ¼¿³±- ¿´¹«²¿- °®±°·»¼¿¼»-æ


ïò Í»¿ «² ²&³»®± »²¬»®± ½«¿´¯«·»®¿ § -»¿ ô ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ò Û²¬±²½»-ô »¨·-¬» »´
&²·½± °¿® ¼» ²&³»®±- »²¬»®±- § ¯«» -¿¬·-º¿½» ´¿- ½±²¼·½·±²»- ã õ §ð ò
îò ̱¼± ²&³»®± °¿® °«»¼» »-½®·¾·®-» »² ´¿ º±®³¿ ã î ô ¼±²¼» »- ½·»®¬± ²&³»®± »²¬»®±ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èï

íò ̱¼± ²&³»®± ·³°¿® °«»¼» »-½®·¾·®-» »² ´¿ º±®³¿ ã î õ ïô ¼±²¼» »- ½·»®¬± ²&³»®±


»²¬»®±ò
ìò Ý«¿´¯«·»® ²&³»®± »²¬»®± ô ¯«» -» ¼·ª·¼» »¨¿½¬¿³»²¬» °±® ½·»®¬± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ô °«»¼»
-»® »-½®·¬± »² ´¿ º±®³¿ ã ô ¼±²¼» »- «² ²&³»®± »²¬»®±ò
ëò Ý«¿´¯«·»® ²&³»®± »²¬»®± ô ¯«» ²± -» ¼·ª·¼» »¨¿½¬¿³»²¬» °±® ½·»®¬± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ô
°«»¼» »-½®·¾·®-» »² ´¿ º±®³¿ ã õ ô ¼±²¼» »- «²± ¼» ´±- ²&³»®±- ïô îô òòòô ïô § »-
«² ²&³»®± »²¬»®±ò

íòìò Ò&³»®±- ®¿½·±²¿´»-


Ü» ¿½«»®¼± ½±² ´± »¨°«»-¬± ¿²¬»®·±®³»²¬»ô »² »´ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ²± -±² -·»³°®»
®»¿´·¦¿¾´»- ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» -«-¬®¿½½·-² § ¼·ª·-·-²ò Û- °±® »-¬¿ ®¿¦-² ¯«» -«®¹» ´¿ ²»½»-·¼¿¼ ¼»
·²¬®±¼«½·® ²&³»®±- ²«»ª±-ò

ײ¬®±¼«¦½¿³±- »² »-¬» ¿²?´·-·- ²&³»®±- ²«»ª±-æ º®¿½½·±²»- ½±² -·¹²± ³»²±-ô »- ¼»½·®ô ²&³»®±-
¼»´ ¬·°± ô ¼±²¼» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò Ô¿ º®¿½½·-² -» ¼»²±³·²¿ ±°«»-¬± ¼» ´¿
º®¿½½·-² ò

˲ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- ½±³°«»-¬± °±® ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- ¼»´ ¬·°± ô ¼±²¼» »- «² ²&³»®±
²¿¬«®¿´ §
³«´¬·°´·½¿½·-²ô ¯«» ¿½¿¾¿³±- ¼» ·²¬®±¼«½·®ô ®»½·¾» »´ ²±³¾®» ¼» ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»-
§ -» ®»°®»-»²¬¿ °±® ´¿ ´»¬®¿ å ´±- °®±°·±- ²&³»®±- -» ¼»²±³·²¿² ®¿½·±²¿´»-ò Í· »- «² ²&³»®±
²¿¬«®¿´ô »²¬±²½»- -» ´´¿³¿ ²&³»®± ®¿½·±²¿´ °±-·¬·ª± ± º®¿½½·-² °±-·¬·ª¿ò Í·ô »² ½¿³¾·±ô »- «²

²&³»®± ²»¹¿¬·ª±ô »´ ²&³»®± -» ¼»²±³·²¿ ²&³»®± ®¿½·±²¿´ ²»¹¿¬·ª± ± º®¿½½·-² ²»¹¿¬·ª¿ò

Û-¬? ½´¿®± ¯«» »´ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- »²¬»®±- »- «²¿ °¿®¬» ¼»´ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»-ò

п®¿ ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»- -» ·²¬®±¼«½»² ±°»®¿ó


½·±²»- ·²ª»®-¿-å ´¿- ¼» -«-¬®¿½½·-² § ¼·ª·-·-²ô § »² »-¬» ½¿-±ô ¿³¾¿- ±°»®¿½·±²»-ô ¿ »¨½»°½·-² ¼»
´¿ ¼·ª·-·-² ·´»¹3¬·³¿ °±® ½»®±ô -±² -·»³°®» ®»¿´·¦¿¾´»-ò Ô¿- ´»§»- °®·²½·°¿´»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·ó
½¿½·-² ¼» ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»- -±² ¿²?´±¹¿- ¿ ´¿- ´»§»- ½±®®»-°±²¼·»²¬»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-²
¼» ²&³»®±- »²¬»®±-ò

Í· «² ²&³»®± ®¿½·±²¿´ ª»½»-ô ïô »²¬±²½»- »´ °®±¼«½¬± -»


ª»½»-
ï
´´¿³¿ ó7-·³¿ °±¬»²½·¿ ¼»´ ²&³»®± § -» ®»°®»-»²¬¿ °±® ã ò

ß´ ·¹«¿´ ¯«» »² »´ ½¿-± ¼» ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô -±² ª?´·¼¿- ´¿- -·¹«·»²¬»- ´»§»- ¼» ´¿- °±¬»²½·¿-
¼» ´±- ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»-æ
õ
ïò ã å
îò ãø ÷ å
íò ø ÷ ã å

ìò ã ô -· êã ðå
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èî

ëò ã ô -· ô êã ðò

ð
ã ï °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ®¿½·±²¿´ ô -¿´ª± »´ ²&³»®± ½»®±ò

íòëò Ì¿®»¿

°
ç é ë ï ë ï øïð î÷øð í ï ë÷ õ ð ðç
¿÷ õ õ õ å ¹÷ å
ïê ïî ê î ê ì ð í øï ì ë ð í÷î
ë ï î î ï ì é
¾÷ õïõ îå ¸÷ õ å
ïï íí í ç í ë ïë
ï î°
½÷ øð é õ ï éë ð ë÷ å ï î ç íê
ð êîë ð í ·÷ ïìì õ ï å
í ï é ï ë î í ì îë
¼÷ õ õ å øî ë õ ð îë ð èéë÷ ð ïèéë
ë î ïð í ê ¶÷ å
ï í ï î ð ê í ë
»÷ õ õ å ï ðè ï ð ï
ë ì î í µ÷ ð ïå
ë é ï ì ï ð è
º÷ õì îõ å î
ïî ïè ê ç ï õ ð î ð ðï
´÷ ï ê ð ðì
ï ð ëî
ïï ï èí ï êé ïï î
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ êå ¹÷ å ¸÷ å
ìè ïï íê ïð êð ëðð ç
ì ïðð ìç
·÷ å ¶÷ å µ÷ å ´÷ ìððò
í îï ïðð

î ï é ï
ï ð éë ê é ì
¿÷ îë õð é î ïê ¼÷ é ð ê ë õ õ ï îë
í í ïê ë íê ç
ð ë
ë è ë í ï íî ç í
ð è ø ï î÷ õ ð í í ø é ðè÷ õ ø î÷
¾÷ é í îé ì ïì
î î »÷ ï õî
ð éë ð ë õ ð êîë øï õ ð ë÷ í í í
° î î õî
ë ø ð ë÷ í éë ð ðï ì ì ì
î ç é í ïî í
ïê í ï êõ
½÷ ì ð í ï õ î îë º÷ ì ëí é ë ë
îë ì î
õ ìë
î í ï íé
ë õ
ë ï õ íè î ì
ïé ï í íç ì
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º ÷ êðò
ïê ïðð ïï éð îë
ïî
íò Ü» ¼±- ½·½´·-¬¿- ¯«» ¬·»²»² ¯«» ¸¿½»® »´ ³·-³± ½¿³·²±ô «²± ¸¿ ¸»½¸± ´±- § »´ ±¬®± ´±-
ïí
ï
ò bÝ«?´ ¸¿ ®»½±®®·¼± ³¿§±® ½¿³·²±á
ïë

ìò ˲ ¿«¬±³-ª·´ ®»½±®®» ïêí µ³ »² í ¸±®¿-å ±¬®± ïðí µ³ »² î ¸±®¿-ô § «² ¬»®½»®± îéë µ³ »²


ì ¸±®¿-ò bÝ«?´ ¼» »´´±- ¬·»²» «²¿ ª»´±½·¼¿¼ °®±³»¼·± ³»²±®á
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èí

íòêò Ú®¿½½·±²»-
ß²¬»®·±®³»²¬» -»/¿´¿³±- ¯«» ´¿ ¼·ª·-·-² ²± »- -·»³°®» ®»¿´·¦¿¾´» ¼»²¬®± ¼»´ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±-
²¿¬«®¿´»-ò п®¿ ¯«» ´¿ ¼·ª·-·-² -»¿ -·»³°®» ®»¿´·¦¿¾´»ô ¸¿§ ¯«» ½±²-·¼»®¿® ²&³»®±- ²«»ª±-ô ´¿- º®¿½ó

ï
˲ ²&³»®± ·¹«¿´ ¿ ´¿ ó7-·³¿ °¿®¬» ¼»´ ²&³»®± «²± -» ¼»-·¹²¿ ô -·»²¼± «² ²&³»®± ²¿¬«ó
®¿´ ³¿§±® ¯«» ´¿ «²·¼¿¼ò Í· ´¿ °¿®¬» ¿¼«½·¼¿ -» ¬±³¿ ª»½»-ô »²¬±²½»- ´¿ ¼»-·¹²¿½·-² ¼»´ ²«»ª±
²&³»®± ±¾¬»²·¼± -»®? ô -·»²¼± «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ò ˲ ²&³»®± ¯«» -» ¼»¬»®³·²¿ -»¹&² »-¬¿
®»¹´¿ ½±² ¿§«¼¿ ¼» ¼±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- § ø ï÷ § ¯«» -» ²±¬¿ »² º±®³¿ ô -» ´´¿³¿ º®¿½½·-²
± ½±½·»²¬» ¼» ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- § ô § »² »-¬» ½¿-± -» ¼»²±³·²¿ ²«³»®¿¼±® ¼» »-¬¿ º®¿½½·-²
§ »´ ²&³»®± ô ¼»²±³·²¿¼±®ò

̱¼± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °«»¼» -»® ½±²-·¼»®¿¼± ½±³± «²¿ º®¿½½·-² ½«§± ¼»²±³·²¿¼±® »- ´¿ «²·¼¿¼ô
»- ¼»½·®ô ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °«»¼» »-½®·¾·®-» »² º±®³¿ ¼» «²¿ º®¿½½·-² ò
ï
ܱ- º®¿½½·±²»- § -» ¼·½» -±² ·¹«¿´»-ô -· »´ °®±¼«½¬± ¼»´ ²«³»®¿¼±® ¼» ´¿ °®·³»®¿ º®¿½½·-²
°±® »´ ¼»²±³·²¿¼±® ¼» ´¿ -»¹«²¼¿ »- ·¹«¿´ ¿´ °®±¼«½¬± ¼»´ ²«³»®¿¼±® ¼» ´¿ -»¹«²¼¿ º®¿½½·-² °±®
»´ ¼»²±³·²¿¼±® ¼» ´¿ °®·³»®¿ô »- ¼»½·®

ã ã

í ïî ïî í ì í
Û¶»³°´± íòé Ô±- º®¿½½·±²»- § -±² ·¹«¿´»-ô °±®¯«» ã ã ò
î è è î ì î
Í» ¼»²±³·²¿ -«³¿ ¼» ¼±- º®¿½½·±²»- «²¿ º®¿½½·-² ½«§± ²«³»®¿¼±® »- ·¹«¿´ ¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´±-
°®±¼«½¬±- ¼»´ ²«³»®¿¼±® ¼» ´¿ °®·³»®¿ º®¿½½·-² °±® »´ ¼»²±³·²¿¼±® ¼» ´¿ -»¹«²¼¿ § ¼»´ ²«³»®¿¼±®
¼» ´¿ -»¹«²¼¿ º®¿½½·-² °±® »´ ¼»²±³·²¿¼±® ¼» ´¿ °®·³»®¿ô ³·»²¬®¿- ¯«» »´ ¼»²±³·²¿¼±® »- ·¹«¿´ ¿´
°®±¼«½¬± ¼» ´±- ¼»²±³·²¿¼±®»- ¼» ¼·½¸¿- º®¿½½·±²»-ô »- ¼»½·®
õ
õ ã

î í
Û¶»³°´± íòè Ü¿¼¿- ´¿- º®¿½½·±²»- § ô »²¬±²½»-
í ì
î í î ìõí í èõç ïé
õ ã ã ã
í ì ïî ïî ïî
Í» ´´¿³¿ °®±¼«½¬± ¼» ¼±- º®¿½½·±²»-ô «²¿ º®¿½½·-² ½«§± ²«³»®¿¼±® »- ·¹«¿´ ¿´ °®±¼«½¬± ¼» ´±-
²«³»®¿¼±®»- ¼» »-¬¿- º®¿½½·±²»- § »´ ¼»²±³·²¿¼±®ô ¿´ °®±¼«½¬± ¼» ´±- ¼»²±³·²¿¼±®»-ô »- ¼»½·®

ë í
Û¶»³°´± íòç Ü¿¼¿- ´¿- º®¿½½·±²»- § ô »²¬±²½»-
î é
ë í ë í ïë
ã ã
î é î é ïì
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èì

Ü·ª·¼·® «²¿ º®¿½½·-² °±® ±¬®¿ º®¿½½·-²

ã ã

ß ¼·º»®»²½·¿ ¼» ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô ´¿ ¼·ª·-·-² °¿®¿ ´¿- º®¿½½·±²»- »- -·»³°®» ®»¿´·¦¿¾´»ò
é ì
Û¶»³°´± íòïð Ü¿¼¿- ´¿- º®¿½½·±²»- § ô »²¬±²½»-
ë í
é ì é í îï
ã ã
ë í ë ì îð

Í«-¬®¿»® ¼» «²¿ º®¿½½·-² ±¬®¿ º®¿½½·-² ¯«» ½«³°´¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼

ã ã

ë í
Û¶»³°´± íòïï Ü¿¼¿- ´¿- º®¿½½·±²»- § ô »²¬±²½»-
î é
ë í ë é í î íë ê îç
ã ã ã
î é ïì ïì ïì
ß´ ·¹«¿´ ¯«» »² »´ ½¿-± ¼» ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô ´¿ -«-¬®¿½½·-² ¼» ´¿- º®¿½½·±²»- ²± »- -·»³°®»
®»¿´·¦¿¾´»ò

Ô¿ º®¿½½·-² -» ¼»²±³·²¿ ·®®»¼«½·¾´»ô -· ´±- ²&³»®±- § -±² ®»½3°®±½¿³»²¬» °®·³±-ò

ß ½±²¬·²«¿½·-² ¼¿³±- ¿´¹«²¿- ´»§»- ¼» ´¿- º®¿½½·±²»-æ

ïò õ ã õ ´»§ ½±²³«¬¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-²ò

îò õ õ ã õ õ ´»§ ¿-±½·¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-²ò

íò ã ´»§ ½±²³«¬¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò

ìò ã ´»§ ¿-±½·¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò

ëò õ ã õ ´»§ ¼·-¬®·¾«¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-² ®»-°»½¬± ¿ ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò

êò Í· »´ ²«³»®¿¼±® § »´ ¼»²±³·²¿¼±® ¼» «²¿ º®¿½½·-² ¼¿¼¿ -» ³«´¬·°´·½¿² ± -» ¼·ª·¼»² °±® «²


³·-³± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ô -» ±¾¬»²¼®? «²¿ º®¿½½·-² ·¹«¿´ ¿ ´¿ ¼¿¼¿ ã ò

éò Í· »- «²¿ º®¿½½·-² ·®®»¼«½·¾´»ô ´¿ º®¿½½·-² -»®? ·¹«¿´ ¿ »´´¿ ½«¿²¼±ô § --´± ½«¿²¼±ô
ã § ã ô ¼±²¼» »- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èë

Û¶»³°´± íòïî
ï ï ê ï í î ï ï
í î ë ï õ õ
î í ë î î ë î í
ͱ´«½·-²
é é ë ïï í é ï ï
Ú ã õ õ
î í ê î î ë î í
îï ïì ë ïï ïë ïì íõî
ã õ
ê ê î ïð ê
é ë ïï ï ë
ã õ
ê ê î ïð ê
é ë ïï ë
ã õ
ê ê îð ê
íë íí õ ëð
ã
íê êð
íë èí
ã
íê êð
ïë íë ç èí
ã
ëìð
ëîë éìé
ã
ëìð
íé
ã
çð

ß ½±²¬·²«¿½·-² »¨¿³·²¿³±- ¿¯«»´´¿- º®¿½½·±²»- ô ½«§± ¼»²±³·²¿¼±® ã ïð ô ¼±²¼» »- «²


²&³»®± ²¿¬«®¿´ò

п®¿ ½¿¼¿ º®¿½½·-² ¼» »-¬» ¬·°± -» ¸¿ ¿¼±°¬¿¼± «²¿ º±®³¿ »-°»½·¿´ ¼» ®»°®»-»²¬¿½·-²æ -» »-½®·¾»
»´ ²«³»®¿¼±® ¼» ´¿ º®¿½½·-² §ô ¿´ ½±²¬¿®ô °±® »´ ´¿¼± ¼»®»½¸±ô ½·º®¿-ô -» -»°¿®¿² 7-¬¿- ½±² «²¿
½±³¿å -· »² »´ ²«³»®¿¼±® ¸¿§ ³»²±- ½·º®¿- ¯«» ô °±® »¶»³°´±ô ½·º®¿- ø ÷ô »²¬±²½»- -» »-½®·¾»
»´ ²«³»®¿¼±® § ¼»´¿²¬» ¼» ´¿ °®·³»®¿ ½·º®¿ ¼» 7-¬» -» °±²»² ½»®±-ô ´«»¹± -» °±²» ´¿ ½±³¿ §
¼»´¿²¬» ¼» 7-¬¿ -» °±²» «² ½»®± ³?-å »² ½¿³¾·±ô -· »² »´ ²«³»®¿¼±® ¸¿§ ½·º®¿-ô »²¬±²½»- -» »-½®·¾»
»´ ²«³»®¿¼±®ô ¼»´¿²¬» ¼» ´¿ °®·³»®¿ ½·º®¿ ¼» 7-¬» -» ³¿®½¿ «²¿ ½±³¿ § -» °±²» «² ½»®± ¼»´¿²¬» ¼»
´¿ ½±³¿ò
ëêéï çí ëìí
Û¶»³°´± íòïí Ô¿- ½·º®¿- ô ô °«»¼»² -»® »-½®·¬¿- ½±³±æ ëêôéïå ðôððçíå ðôëìíò
ïðð ïðððð ïððð
˲¿ º®¿½½·-² »-½®·¬¿ ¼» ´¿ º±®³¿ ð ô ï î í »-
«² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ô ð »- «² ²&³»®± °»®¬»²»½·»²¬» ¿ ´¿ -»®·» ²¿¬«®¿´ ¿³°´·¿¼¿ô ½«¿´¯«·»®¿ ¼» ï ô
î ô í ô òòòô ô «²± ¼» ´±- ²&³»®±- ðô ïô îô íô ìô ëô êô éô èô çò

»-½®·¾·® »² »´ ²«³»®¿¼±® «² ²&³»®± »²¬»®± ¯«» -» ±¾¬·»²»ô -· -» »´·³·²¿ ´¿ ½±³¿ ¼» ´¿ º®¿½½·-²


¼»½·³¿´ô § -» »-½®·¾» »² »´ ¼»²±³·²¿¼±® »´ ²&³»®± ïð ¿ «²¿ °±¬»²½·¿ ¯«» -»¿ ·¹«¿´ ¿ ´¿ ½¿²¬·¼¿¼
¼» ½·º®¿- ¯«» -» ¬·»²»² »² ´¿ º®¿½½·-² ¼»½·³¿´ ¬®¿- ´¿ ½±³¿ô ¼»-°«7- ¼» ´± ½«¿´ ´¿ º®¿½½·-² °«»¼» -»®
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èê

Û¶»³°´± íòïì

ðë ï ïç ï ð îë ï
ðî õ ðêõ
îë ð îë í ðë ð éë ð éë

ͱ´«½·-²

ï ï
î ï í ï ì ï í ï
Ú ã ë ï ï í õ õ í
î ì
ïç î ì
ë ë ì
ï í ï ï í ì
ã ì î õ õ
ë ïç ë í ë í
ï îð í ë í ç õ îð
ã î õ
ë ïç ïë ïë
ïç í î îç
ã î õ
ë ïç ïë ïë
í ì îç
ã õ
ë ïë ïë
í íí
ã
ë ïë
ç õ íí
ã
ïë
ìî
ã
ïë

¼» ½·º®¿- -» ®»°·¬»² ¿ °¿®¬·® ¼» ½·»®¬± ´«¹¿® ¬®¿- ´¿ ½±³¿ò

ðô ï î í òòòô ¼±²¼» ð »- «² ²&³»®± °»®¬»²»½·»²¬» ¿ ´¿ -»®·» ²¿¬«®¿´ ¿³°´·¿¼¿ô °¿®¿ ½«¿´¯«·»®


²&³»®± ²¿¬«®¿´ ô »² »´
êô éô èô çô ½±² ´¿ °¿®¬·½«´¿®·¼¿¼ ¼» ¯«» ± ¾·»² ð »- ¼·-¬·²¬± ¼» ½»®±ô ± ¾·»²ô -· ð »- ·¹«¿´ ¿ ½»®±ô
»¨·-¬» ¿´ ³»²±- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ¬¿´ô ¯«» »² »´
²&³»®±- ðô ïô îô íô ìô ëô êô éô èô çå »¨·-¬»² ¬¿´»- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- § ¯«» °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®±
²¿¬«®¿´ »- ª?´·¼¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ õ ã ô § »² »-¬» ½¿-± »´ ½±²¶«²¬± ±®¼»²¿¼± ¼» ½·º®¿- -»

°»®3±¼± ¯«» -» ®»°·¬·- ª¿®·¿- ª»½»-ô »- ¼»½·®ô ½«¿²¼± -» ¸¿½» ½´¿®± ½«?´ ²&³»®± »- »´ °»®3±¼± ¼» »-¬¿
º®¿½½·-²ò

Ý«¿´¯«·»® º®¿½½·-² ±®¼·²¿®·¿ °«»¼» -»® ®»°®»-»²¬¿¼¿ ¼» ³±¼± &²·½± »² º±®³¿ ¼» «²¿ º®¿½½·-²

¬¿¼¿ ¼» ³±¼± &²·½± »² º±®³¿ ¼» «²¿ º®¿½½·-² ±®¼·²¿®·¿ ò

Û¶»³°´± íòïë
îíò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èé

-«-¬®¿»® ¼»´ ²&³»®± ¯«» °®»½»¼» ¿´ -»¹«²¼± °»®3±¼± ±¬®± ²&³»®±ô ¯«» °®»½»¼» ¿´ °®·³»® °»®3±¼±ô
§ ®»°®»-»²¬¿® ¼·½¸¿ ¼·º»®»²½·¿ ½±³± »´ ²«³»®¿¼±®ô °±²·»²¼± »² »´ ¼»²±³·²¿¼±® ´¿ ½·º®¿ ç ¬¿²¬¿-
ª»½»-ô ½«¿²¬¿- ½·º®¿- ¸¿§ »² »´ °»®3±¼±ô § »-½®·¾·® ¼»-°«7- ¼» ´±- ²«»ª»- ¬¿²¬±- ½»®±-ô ½«¿²¬¿- ½·º®¿-
-» »²½«»²¬®¿² »²¬®» ´¿ ½±³¿ § »´ °®·³»® °»®3±¼±ò
Û¶»³°´± íòïê
ð ííí ï ðííí éë ïéé ð ïîëîë ï
õ ð îîî õ ð êêê õ
ð êêê ð ðîîî î ë ð éïëïë ð îëîë
ͱ´«½·-²
ï ï ïîë ï
í ï íð î ïéé ççð î î ï
Ú ã î ï õ éïë é õ õ îë
í ìë
éë ë ççð
ç í çç
ï çí î ïéé ïîì î î ï
ã õ õ õ çç
î î éë ë éðè ç í îë
çî î ïéé íï î î ï
ã õ õ õ çç
î éë ë ïéé ç í îë
çî ïéé îéç íëì ëð õ îçé
ã õ õ
éë ë ïëçí éë
çî ïéé éë íìé
ã õ õ
éë ë ïëçí éë
çî ïéé éë íìé
ã õ õ
éë ë ïëçí éë
çî ïë íìé
ã õ õ
éë ç éë
çî íéë õ ïðìï
ã õ
éë îîë
çî êêê
ã õ
éë îîë
îéê õ êêê
ã
îîë
íçð
ã
îîë
îê
ã
ïë

¼» ®»°®»-»²¬¿½·-² ¼» ½·»®¬¿ º®¿½½·-² ±®¼·²¿®·¿ ¾·»² ¼»¬»®³·²¿¼¿ò

íòéò Ì¿®»¿
ïò Ü»¬»®³·²» »´ ÓÝÜ § ³½³ ¼» ´±- ²&³»®±- -·¹«·»²¬»-æ
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èè

¿÷ ïíîðô çððô ïîêðå ¸÷ ïðïðô êðêðô ëêëêðô ïïïïðå


¾÷ ïéêððô îêìðô ëíçðô ïíèêå ·÷ îëíðô îðîìðô ëðêððå
½÷ ìëíêô êèìô ëïèìô ïéîèå ¶÷ ìèô îèðô éîðå
¼÷ ëìíðô íëêðô îêéðå µ÷ çðô íïëô îîëô ìðëô ìëðå
»÷ ïéðìô ïîéèðô îïíðô ççìå ´÷ çîìðô êìêèðô îééîðô ìêîððå
º÷ îîðíîðô éíììô êïîðå ³÷ èïô ëìðô ïêîô îìíå
¹÷ ìëíðô íêíðô ïîêðå ²÷ èìô ïèçô îïðô ïðëò

λ-°æ ¿÷ ÓÝÜ ã îî ë íô ³½³ ã îí ëî íî é ïïå


¾÷ ÓÝÜ ã î ïïô ³½³ ã îê ëî ïï íî éî å
½÷ ÓÝÜ ã îî íî ô ³½³ ã îê íì é ïçå
¼÷ ÓÝÜ ã î ëô ³½³ ã îí í ë ïèï èçå
»÷ ÓÝÜ ã î éïô ³½³ ã îí íî ë é éïå
º ÷ ÓÝÜ ã îí íî ïéô ³½³ ã îë íì ë ïéå
¹÷ ÓÝÜ ã î í ëô ³½³ ã îî íî ë ïëï ïïî éå
¸÷ ÓÝÜ ã î ë ïðïô ³½³ ã îì í ë é ïï ïðïå
·÷ ÓÝÜ ã î ë ïï îíô ³½³ ã îì ëî ïï îíå
¶÷ ÓÝÜ ã îí ô ³½³ ã îì íî ë éå
µ÷ ÓÝÜ ã íî ëô ³½³ ã î íì ëî éå
´÷ ÓÝÜ ã îí í ë é ïïô ³½³ ã îí íî ëî éî ïïå
³÷ ÓÝÜ ã íí ô ³½³ ã îî íë ëå
²÷ ÓÝÜ ã í éô ³½³ ã îî íí ë éò

ï í í ï ï ï
¿÷ ï õ ïë í õï å
î î î ë í î
ï ï ï ï í ë í ï í
¾÷ î õí å
ì î ì î î ì ì î î
ï î ï ì ï ï ï ï
½÷ õ î õï å
í í î í î í í î
í î ï í è ï ï ï ï ï
¼÷ õ î å
ì í î ì í í î ì í í
í ï ï í ï î ï í
»÷ õ õ å
î ì í î í í î î
î ï ï î ì ï ï ï ï
º÷ õ å
í î î í í î î î í
î ï ï ï ï ï ï í
¹÷ õ õ å
í ë í ïì í ë í ë
ï î ì ë ì ï î ï ï
¸÷ õ õ å
ì í í î í î ë í î
ï ë í ë ï í í
·÷ õ ï å
î í î ì ì î î
ì í ì í ë ï ï ï ï
¶÷ õ õ î å
í î í î î í ì í î
ï ï ï ï ï ï ì í
µ÷ õ õ å
ì î í î í î í ì
è í ï ï ï ï ì ï ë ï
´÷ õ õí å
í é ì í í ì í î í î
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ èç

ï ï ï ï î ï ì í
³÷ õ õ å
ì î î í í ì í î
í ï ì ï ï ï î ï ì ï í
²÷ õ å
î î í í î ë í ì í î î
í ï ï í í ï ì ï
±÷ õ î õ å
î ì î ì î î í î
î ë í î ï ï ì î ë
°÷ õï õ õ å
í î î í î í í í î
ë ï í è ë ë î ï ï
¯÷ õï å
ì ì è í í é í ë í
ê ë ï ë ë í ë ç ë ï î
®÷ õ å
ë î í î í î í î î ë í
ïë ì í ï î ë ì é ï
-÷ ì å
ì ïë ïê ì ë í í î î
ï ï í ë í ë é ç ï
¬÷ õ õ å
ì î î ì î î ì î ì
î ë í í í ë é ïë é ë
«÷ õ õ å
ë ì è ì ì è ì î î ì
ë ïì ï ï î ï ï ì ì ï
ª÷ õ õ å
î ë í ì ë í î ïí ë î
ïë ï ï ïê î î ï
©÷ õ õ õï å
è ë í ë ë í ïë
í ïë ì î ï ï ï ì ï í ì
¨÷ õ å
î î ë í í ë î í î ì í
è ë ë ï ï í ì ï ï
§÷ ï õ å
í î í î í î í ïî í
í è ë ì ï ï ï ï ï
¦÷ õë ì õï
è ë î í î ì ë í í
ì îí ìç ïêé ëí îç î
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º÷ å ¹÷ å
ë íî ëì éî îì éî îë
ïïç ï ïê ïç îðè îë êë èë
¸÷ å ·÷ å ¶÷ å µ÷ å ´÷ å ³÷ å ²÷ å ±÷ å
ïèð ìè ç éî îé ïè íî çê
íè ëë ïí ëèï ëé íîé ïí ïï
°÷ å ¯÷ å ®÷ å -÷ å ¬÷ å «÷ å ª÷ å ©÷ å
ç çê í îì ïê îð îð í
ê íë ìï
¨÷ å §÷ å ¦÷ ò
ë îïê ïê

ð ééé î õ ð ííí ð ïïï


¿÷ õ å
ï ð ïïï ð ðééé ê îë
ï ííí ð ðêê ð íðíðíð î ì
¾÷ õ å
ð ííí ë ïï
ï
í î
½÷ ð ðëìëì ð ì ð ï ëõ å
ë ç
ï
ë ð îë
øð ë ï÷ î ïðð í
¼÷ í
õ ð êêê
ê øð ï÷ î

ìò Ì®»- °»®-±²¿- ¼»-»¿² ®»°¿®¬·® ïèð ´·¾®±-ô îì𠶫¹«»¬»- § íê𠽸±½±´¿¬·²»-ô ®»-°»½¬·ª¿³»²¬»ô
»²¬®» «² ½·»®¬± ²&³»®± ¼» ²·/±-ô ¼» ¿´ ³±¼± ¯«» ½¿¼¿ «²± ®»½·¾¿ «² ²&³»®± »¨¿½¬± ¼» ´·¾®±-ô
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çð

»-¿ º±®³¿á

ëò Í» ¼»-»¿² ¿½±²¼·½·±²¿® ïèíð ´¿¬¿- ¼» ¿½»·¬» § ïïéð ´¿¬¿- ¼» ¸·»®¾¿ »² «² ½·»®¬± ²&³»®± ¼»
½¿¶±²»- ¯«» ½±²¬»²¹¿² »´ ³·-³± ²&³»®± ¼» ´¿¬¿-ô -·² ¯«» -±¾®» ²·²¹«²¿ § -·² ³»¦½´¿® ´¿-
´¿¬¿-ò bÝ«?´ -»®? »´ ³¿§±® ²&³»®± °±-·¾´» ¼» ´¿¬¿- ¯«» °«»¼¿² °±²»®-» »² ½¿¼¿ ½¿¶-²á

êò ˲ ¶¿®¼·²»®± ¼»-»¿ ½±´±½¿® éîð °´¿²¬¿- ¼» ª·±´»¬¿-ô îìð ¼» °»²-¿³·»²¬±-ô íêð ¼» ¶¿½·²¬±-
§ ìèð ¼» ³·±-·¬·- »² »´ ³»²±® ²&³»®± °±-·¾´» ¼» ½¿²¬»®±- ¯«» ½±²¬»²¹¿² »´ ³·-³± ²&³»®±
¼» °´¿²¬¿-ô -·² ³»¦½´¿® ´¿- ³·-³¿-ò bÏ«7 ½¿²¬·¼¿¼ ¼» °´¿²¬¿- ¼»¾» ½±²¬»²»® ½¿¼¿ ½¿²¬»®±á
bÝ«?²¬±- ½¿²¬»®±- ¸¿§á

éò bÝ«?´ »- »´ ³»²±® ²&³»®± °±-·¾´» ¯«» ¼·ª·¼·¼± °±® ïíîô ìëð § íìî ¼¿ »² ½¿¼¿ ½¿-± «² ®»-¬±
¼» ëá

èò Í» ¬·»²»² ïêð ½´ § ïêè ½´ ¼» »¨¬®¿½¬±- ¼·-¬·²¬±-ò Í» ¯«·»®»² »²ª¿-¿® »² »´ ³»²±® ²&³»®±


°±-·¾´» ¼» º®¿-½±- ·¹«¿´»- -·² ³»¦½´¿® ´±- »¨¬®¿½¬±-ò bÝ«?´ »- »´ ²&³»®± ¼» º®¿-½±- ¼» ½¿¼¿
½´¿-»á

çò Í» ¬·»²»² ¬®»- ½«¾±- ¼» èì ½³í ô îéð ½³í § ííð ½³í ò bÝ«?´ »- »´ ³¿§±® ª±´«³»² »² ½³í
¯«» ½¿¾» «² ²&³»®± »¨¿½¬± ¼» ª»½»- »² ½¿¼¿ «²± ¼» »´´±-á

ïðò Ý«¿¬®± ¾«¯«»- °¿®¬»² °¿®¿ »´ ³·-³± ¼»-¬·²±æ »´ °®·³»®±ô ½¿¼¿ ïð ¼3¿-å »´ -»¹«²¼±ô ½¿¼¿
èå »´ ¬»®½»®±ô ½¿¼¿ çô § »´ ½«¿®¬±ô ½¿¼¿ ïëò bÝ«?²¬±- ¼3¿- ¬®¿²-½«®®»² »²¬®» ¼±- -¿´·¼¿- -·ó
³«´¬?²»¿- ½±²-»½«¬·ª¿-á

ïïò ܱ- ®«»¼¿- ¼»²¬¿¼¿- -» »²¹®¿²¿² «²¿ -±¾®» ´¿ ±¬®¿å ´¿ °®·³»®¿ ¬·»²» ìè ¼·»²¬»- § ¬¿®¼¿
ì -»¹«²¼±- »² ½¿¼¿ ª«»´¬¿å ´¿ -»¹«²¼¿ ¬·»²» ïðì ¼·»²¬»-ò Í» ´¿- °±²» »² ³±ª·³·»²¬± § -»
°®»¹«²¬¿ ¿´ ½¿¾± ¼» ½«?²¬± ¬·»³°± -» »²½±²¬®¿®?² »² ´¿ ³·-³¿ °±-·½·-² ¯«» ¿´ ½±³»²¦¿®ò

ïîò ܱ- ´»¬®»®±- ´«³·²±-±- -» »²½·»²¼»² ½±² ·²¬»®³·¬»²½·¿- ¼» ìî -»¹«²¼±- § ëì -»¹«²¼±-ô ®»ó
-°»½¬·ª¿³»²¬»ò ß ´¿- î𠸱®¿- ïë ³·²«¬±- -» »²½·»²¼»² -·³«´¬?²»¿³»²¬»ò bß ¯«7 ¸±®¿ ª«»´ª»²
¿ »²½»²¼»®-» ¶«²¬±-á

ïíò Í» ¯«·»®» ¿´¿³¾®¿® «² ¬»®®»²± ¼» º±®³¿ ¬®¿°»¦±·¼¿´ ¬¿´ ¯«» -«- ´¿¼±- -±²ô ®»-°»½¬·ª¿³»²¬»ô
¼»æ íîð ³ô ïðì ³ô íçê ³ § èì ³ô ¼»-»¿²¼± ¯«» ´±- °±-¬»- ®»-«´¬»² »¯«·¼·-¬¿²¬»- § ¯«» »²
½¿¼¿ »-¯«·²¿ ¸¿§¿ «² °±-¬»ò bÝ«?´ »- ´¿ ³?¨·³¿ ¼·-¬¿²½·¿ ¿ ¯«» °«»¼»² ½±´±½¿®-» §ô »² ¬¿´
½¿-±ô ½«?²¬±- °±-¬»- -» ²»½»-·¬¿²á

î î ï ï î í ë ï
¿÷ ì í õ î õ ï å
ë ë ì ì í î î î
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çï

î
í î ï î ë ï
¾÷ í õï îë õ î å
î í í í í î
î ï í ï ï î ï
½÷ ï õï í õï ì å
í í î í ê í î
ï ë î í í
ì î í
õ ê
í ë
î ë
ë î
ï
¼÷ ï ë î î å
ë ë íî î ëë í
ïì ï ïí é ï î ï í
»÷ õî õë ì í î õë å
í í í î î ë ë î
îë í î ë ê ï í ï î
º÷ í õì í õ å
ê î í î ë î î î í
ì ïî ï ë ï í í ï î
¹÷ ì î ï õí ë å
ë ë î î í î î í í
íìç ëð íë è ïìé é çé êí ë
¸÷ õ õ å
êí ç ì ïï ïê ë ïç ë ì
í í î í í
ìï ïð îð í î ïðð
·÷ å
ì ìé ëí êï ëí î
õ èð ìõ
îë îë îð îð ë
îí îë
õë é
íí ïïé ïí ìî ê ïð ì
¶÷ õ ê å
îë ïðð ïð ë é ï êç
è õ
èð ïð
ï ï
µ÷ ïð ë
ìîðé ïêêï ïðç ïìçç îëëé è
íð ïî ê ïè íð í
ïëé ïïîí ìí ìì ïêî ïëé
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ å ½÷ å ¼÷ å »÷ å º÷ å ¹÷ ìå
ïðî ëî ê ë ë íê
íéí ï î ïì
¸÷ å ·÷ å ¶÷ å µ÷ ò
îè î íí ïï

íòèò Ò&³»®±- ®»¿´»-

§ -» ²±¬¿ ½±² ´¿ ´»¬®¿

²&³»®± ½»®±ò

²&³»®± ®»¿´ »- ± ¾·»² ®¿½·±²¿´ ± ¾·»² ·®®¿½·±²¿´ò

ܱ- ²&³»®±- ®»¿´»- °±-·¬·ª±- -±² ·¹«¿´»-ô -· ã °¿®¿ ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- °»®¬»²»½·»²¬»- ¿ «²¿
-»®·» ²¿¬«®¿´ ¿³°´·¿¼¿ò

Ü» ¼±- ²&³»®±- ®»¿´»- °±-·¬·ª±-ô »´ °®·³»®± »- ³¿§±® ¯«» »´ -»¹«²¼±ô -·»³°®» ¯«» ± ¾·»² ã ô
°»®± õï õï ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çî

ܱ- ²&³»®±- ®»¿´»- -» ´´¿³¿² ±°«»-¬±-ô -· ã °¿®¿ ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- °»®¬»²»½·»²¬»- ¿
«²¿ -»®·» ²¿¬«®¿´ ¿³°´·¿¼¿ò ܱ- ²&³»®±- ®»¿´»- ²»¹¿¬·ª±- -±² ·¹«¿´»-ô -· -±² ·¹«¿´»- ´±- ²&³»®±-
±°«»-¬±- ¼» »´´±-ò

Ü» ¼±- ²&³»®±- ²»¹¿¬·ª±- »´ ³¿§±® »- ¿¯«»´ ½«§± ²&³»®± ±°«»-¬± »- ³»²±®ò ˲ ²&³»®± °±-·ó
¬·ª± »- ³¿§±® ¯«» »´ ½»®± § ¯«» ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²»¹¿¬·ª±ò Û´ ²&³»®± ½»®± »- ³¿§±® ¯«» ½«¿´¯«·»®
²&³»®± ²»¹¿¬·ª±ò

Ô¿ -«³¿ ¼» «² ²&³»®± ®»¿´ ½±² »´ ²&³»®± ±°«»-¬±ô »- »´ ²&³»®± ½»®±ò

Û´ °®±¼«½¬± ¼» ¼±- ²&³»®±- ®»¿´»- ²»¹¿¬·ª±- »- ·¹«¿´ ¿´ °®±¼«½¬± ¼» ´±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±-ô ±°ó
«»-¬±- ¼» ´±- °®·³»®±-ò Û´ °®±¼«½¬± ¼» ¼±- ²&³»®±- ®»¿´»- ¼» -·¹²±- ¼·º»®»²¬»-ô »- ·¹«¿´ ¿´ ²&³»®±
²»¹¿¬·ª± ±°«»-¬± ¼»´ °®±¼«½¬± ¼» ´±- ²&³»®±-ò Û´ °®±¼«½¬± ¼» ¼±- ²&³»®±-ô «²± ¼» ´±- ½«¿´»- »-
½»®±ô »- ·¹«¿´ ¿ ½»®±ò

ß ½±²¬·²«¿½·-² -» ¼¿² ´¿- ´»§»- °®·²½·°¿´»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»-æ
ïò õ ã õ ´»§ ½±²³«¬¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-²ò
îò ø õ ÷õ ã õ ø õ ÷ ´»§ ¿-±½·¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-²ò
íò ã ´»§ ½±²³«¬¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò
ìò ø ÷ ã ø ÷ ´»§ ¿-±½·¿¬·ª¿ ¼» ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò
ëò ø õ ÷ ã õ ´»§ ¼·-¬®·¾«¬·ª¿ ¼» ´¿ ¿¼·½·-² ®»-°»½¬± ¿ ´¿ ³«´¬·°´·½¿½·-²ò
п®¿ ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»- -» ·²¬®±¼«½»² ±°»®¿½·±²»-

Í«-¬®¿»® ¼» «² ²&³»®± ®»¿´ ±¬®± ²&³»®± ®»¿´ ¬¿´ ¯«» ã ò

Ü·ª·¼·® «² ²&³»®± ®»¿´ °±® ±¬®± ²&³»®± ®»¿´


¬¿´ ¯«» ã ò

Û² »´ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±- ®»¿´»- ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» -«-¬®¿½½·-² § ¼·ª·-·-² -±² -·»³°®» ®»¿´·¦ó
¿¾´»-ô ¿ »¨½»°½·-² ¼» ´¿ ¼·ª·-·-² °±® ½»®±ò

Í· «² ²&³»®± ®»¿´ ª»½»-ô »- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ô ïô »²¬±²½»-


»´ °®±¼«½¬± ®»½·¾» »´ ²±³¾®» ¼» ó7-·³¿ °±¬»²½·¿ ¼»´ ²&³»®± § -» ²±¬¿ ò ß¼»³?-ô
ª»½»-
ï
ã ò

Ô¿- °®±°·»¼¿¼»- ¼» ´¿ °±¬»²½·¿ ¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»- -±² ¿²?´±¹¿- ¿ ´¿- ¼» ´¿ °±¬»²½·¿ ¼» ´±-
²&³»®±- ®¿½·±²¿´»-ò

Û² ®»´¿½·-² ½±² »´ ½±²½»°¬± ¼» °±¬»²½·¿ ¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»- -«®¹» ½±² º®»½«»²½·¿ «² °®±¾´»³¿
»² »´ ¯«» -» °·¼» ¸¿´´¿®ô °¿®¿ »´ ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ¼¿¼± § °¿®¿ »´ ²&³»®± ®»¿´ ¼¿¼± ²± ²»¹¿¬·ª± ô
±¬®± ²&³»®± ®»¿´ ²± ²»¹¿¬·ª± ¬¿´ô ¯«» ¬»²¹¿ ´«¹¿® ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ã ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çí

˲ ²&³»®± ²± ²»¹¿¬·ª± ¬¿´ô ¯«» ´¿ ó7-·³¿ °±¬»²½·¿ -«§¿ »- »´ ²&³»®± ¼¿¼± ô »- ¼»½·®ô ã° ô
-» ¼»²±³·²¿ ®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ ¼» ó7-·³± ¹®¿¼± ¼»´ ²&³»®± ²± ²»¹¿¬·ª± § -» ®»°®»-»²¬¿ °±® ã ² ò

Ì»±®»³¿ íòï п®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ § °¿®¿ ¬±¼± ²&³»®± ²± ²»¹¿¬·ª± »¨·-¬» «²¿
®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ ¼» ó7-·³± ¹®¿¼± ¼»´ ²&³»®± § »-¬¿ ®¿3¦ »- ´¿ &²·½¿ »² »´ ½±²¶«²¬± ¼» ²&³»®±-
²± ²»¹¿¬·ª±-ò

½·-²ô ´¿ ®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ ¼»´ ²&³»®± ð »- ½»®±ò

Í» ¼»²±³·²¿ ³¿¹²·¬«¼ ¿¾-±´«¬¿ ¼» «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ¿å »-¬» ³·-³± ²&³»®±ô -· ¿ »- °±-·¬·ª±å ½»®±ô
-· ¿ »- ½»®±å »´ ²&³»®± ±°«»-¬± ¼» ¿ô -· ¿ »- ²»¹¿¬·ª±ò Ô¿ ³¿¹²·¬«¼ ¿¾-±´«¬¿ ¼» «² ²&³»®± ®»¿´ ¿
-» ¼»-·¹²¿ ¶ ¶ô ²±¬¿¼¿
ð
¶ ¶ã ð ãð
ð

Ô¿ ³¿¹²·¬«¼ ¿¾-±´«¬¿ ¼» «² ²&³»®± ¬·»²» ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°·»¼¿¼»-æ


ï÷ Ô¿ ³¿¹²·¬«¼ ¿¾-±´«¬¿ ¼» «²¿ -«³¿ ¿´¹»¾®¿·½¿ »- ³»²±® ± ·¹«¿´ ¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´¿- ³¿¹²·¬«¼»-
¿¾-±´«¬¿- ¼» ´±- -«³¿²¼±-ô »- ¼»½·®
¶ õ ¶õ¶ ¶
î÷ Ô¿ ³¿¹²·¬«¼ ¿¾-±´«¬¿ ¼» ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ¼» ¼±- ²&³»®±- »- ³¿§±® ± ·¹«¿´ ¿ ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ¼» ´¿-
³¿¹²·¬«¼»- ¿¾-±´«¬¿- ¼»´ ³·²«»²¼± § »´ -«-¬®¿»²¼±ô »- ¼»½·®

¶ ¶

í÷
-«- ³¿¹²·¬«¼»- ¿¾-±´«¬¿-ô »- ¼»½·®

¶ ï î ¶ ã ¶ ï ¶¶ î ¶ ¶ ¶

ì÷ Ô¿ ³¿¹²·¬«¼ ¿¾-±´«¬¿ ¼»´ ½±½·»²¬» »- ·¹«¿´ ¿´ ½±½·»²¬» ¼» ´¿- ³¿¹²·¬«¼»- ¿¾-±´«¬¿- ¼»´ ¼·ª·ó
¼»²¼± § »´ ¼·ª·-±®ô »- ¼»½·®
¶ ¶
ã
¶ ¶

ª?´·¼¿ô °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ®»¿´ô ´¿ ·¹«¿´¼¿¼


°
î 㶠¶

Û¨¿³·²»³±- ´¿ ½«»-¬·-² ®»º»®»²¬» ¿ ´¿ »¨·-¬»²½·¿ ¼» ´¿ ®¿3¦ ¿´¹»¾®¿·½¿ ¼» «² ²&³»®± ®»¿´ò

Í»¿ ã ðô »²¬±²½»- °¿®¿ ¬±¼± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ »¨·-¬» «²¿ô § --´± «²¿ ®¿3¦ ¿´¹»¾®¿·½¿ ¼»
ó7-·³± ¹®¿¼±ô ¯«» »- »´ ²&³»®± ô ·¹«¿´ ¿ ½»®±ò Í«°±²¹¿ ¯«» »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª± § ô°«²
²&³»®± ²¿¬«®¿´ ·³°¿®ô ã î õ ïò Û² »-¬» ½¿-± »¨·-¬» «²¿ô § --´± «²¿ô ®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ô ï ã îµõï ô
¼» »-¬» ²&³»®± § ²± ¸¿§ ±¬®¿- ®¿3½»- ¿´¹»¾®¿·½¿- ®»¿´»- ¼» 7´ò Ü» »-¬» ³±¼±ô »¨·-¬» «²¿ -±´¿ ®¿3¦
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çì

¿´¹»¾®¿·½¿ ¼» ¹®¿¼± ·³°¿® ¼» «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ô ´¿ ®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ò

Í«°±²¹¿ ¯«» »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª± §° ô «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °¿®ô ã î ò Û² ° »-¬» ½¿-± »¨·-¬»
§ô ¿¼»³?-ô «²¿ -±´¿ ®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ô ï ã îµ ô § «²¿ ®¿3¦ ¿´¹»¾®¿·½¿ ®»¿´ô î ã îµ ô ¼»´ ²&³»®±
½·¬¿¼±ò°Ü» »-¬» ³±¼±ô
° »¨·-¬»² ¼±- ®¿3½»- ¿´¹»¾®¿·½¿- ®»¿´»- ¼» ¹®¿¼± °¿® ¼»´ ²&³»®± °±-·¬·ª± æ
ï ã
îµ
§ î ã îµ ò

Í»¿² ¿¸±®¿ô «² ²&³»®± ²»¹¿¬·ª± § ô «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ °¿®ô ã î ò б® ½«¿²¬± ½«¿´¯«·»®
²&³»®± ®»¿´ ¼·-¬·²¬± ¼» ½»®± ¿ ´¿ °±¬»²½·¿ °¿® »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ô § »´ ²&³»®± ð ¿ ¬±¼¿ °±¬»²½·¿
²¿¬«®¿´ »- ½»®±ô ²± »¨·-¬» ²·²¹&² ²&³»®± ®»¿´ ¬¿´ô ¯«» î -»¿ «² ²&³»®± ²»¹¿¬·ª±ò Û-¬± ¯«·»®»
¼»½·® ¯«» ²± »¨·-¬» ®¿3¦ ¿´¹»¾®¿·½¿ ®»¿´ ¼» ¹®¿¼± °¿® ¼» «² ²&³»®± ²»¹¿¬·ª±ò

Í«°±²¹¿ ¿¸±®¿ ¯«» »- «² ²&³»®± ²»¹¿¬·ª± § ô «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ·³°¿®ô ã î õ ïò Û²ó


¬±²½»- »¨·-¬» «² ²&³»®± ®»¿´ ²»¹¿¬·ª± ¬¿´ô ¯«» ã ò Û- ¼»½·®ô îµõï ¶ ¶ »- ´¿ ®¿3¦ ¿´¹»¾®¿·½¿
®»¿´ ¼»´ ²&³»®± ²»¹¿¬·ª± ò

п-»³±- ¿¸±®¿ ¿ ´¿ ·²¬»®°®»¬¿½·-² ¹»±³7¬®·½¿ ¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»-ò Í»¿ ¼¿¼¿ «²¿ ®»½¬¿ ¸±®ó
·¦±²¬¿´ò Û-¬¿ ¬·»²» ¼±- ¼·®»½½·±²»- ³«¬«¿³»²¬» ±°«»-¬¿-ò Ô´¿³¿®»³±- °±-·¬·ª¿ ´¿ ¼·®»½½·-² ¿ ´¿
¼»®»½¸¿ § ²»¹¿¬·ª¿ô ´¿ ¼·®»½½·-² ¿ ´¿ ·¦¯«·»®¼¿ò Ú·¶»³±- »² ´¿ ®»½¬¿ ½·»®¬± °«²¬± ð § ´´¿³7³±-´±
°«²¬± ¼» ®»º»®»²½·¿ò Û´ °«²¬± ð ¼·ª·¼» ´¿ ®»½¬¿ »² ¼±- °¿®¬»- ¼»²±³·²¿¼¿- ®¿§±-ò Û´ ®¿§± ¼·®·¹·¼±
¿ ´¿ ¼»®»½¸¿ -» ´´¿³¿®? °±-·¬·ª± § »´ ®¿§± ¼·®·¹·¼± ¿ ´¿ ·¦¯«·»®¼¿ô ²»¹¿¬·ª±ò Í»¿ ¼¿¼± «² -»¹³»²¬±ô
¬±³¿¼± °±® «²·¼¿¼ ¼» ´±²¹·¬«¼å »² »-¬±- ½¿-±- -» ¼·½» ¯«» -» ¸¿ ·²¬®±¼«½·¼± «²¿ »-½¿´¿ò

Í» ¼»²±³·²¿ ®»½¬¿ ²«³7®·½¿ ¿¯«»´´¿ »² ´¿ ¯«» -» ¸¿² »´»¹·¼± »´ °«²¬± ¼» ®»º»®»²½·¿ô ´¿ ¼·®»½½·-²
°±-·¬·ª¿ § -» ¸¿ ·²¬®±¼«½·¼± ´¿ »-½¿´¿ò

ß ¬±¼± °«²¬± ¼» ´¿ ®»½¬¿ ²«³7®·½¿ -» ´» °«»¼» °±²»® »² ½±®®»-°±²¼»²½·¿ «² ²&³»®± ®»¿´ô


®·¹·7²¼±-» °±® ´¿ -·¹«·»²¬» ®»¹´¿æ
ïò ß´ °«²¬± »´»¹·¼± ð ´» °±²¼®»³±- »² ½±®®»-°±²¼»²½·¿ »´ ²&³»®± ½»®±ò
îò ß ¬±¼± °«²¬± »² »´ ®¿§± °±-·¬·ª± ´» °±²¼®»³±- »² ½±®®»-°±²¼»²½·¿ »´ ²&³»®± °±-·¬·ª±
ô ¼±²¼» »- ´¿ ´±²¹·¬«¼ ¼»´ -»¹³»²¬± ð ò
íò ß ¬±¼± °«²¬± »² »´ ®¿§± ²»¹¿¬·ª± ´» °±²¼®»³±- »² ½±®®»-°±²¼»²½·¿ »´ ²&³»®± ²»¹¿¬·ª±
ô ¼±²¼» ¶ ¶ »- ´¿ ´±²¹·¬«¼ ¼»´ -»¹³»²¬± ð ò
Ü» »-¬» ³±¼±ô ¿ ½«¿´¯«·»® °«²¬± ¼» ´¿ ®»½¬¿ ²«³7®·½¿ô ½±² ´¿ »-½¿´¿ »´»¹·¼¿ô -» ´» ¸¿ °«»-¬± »²
½±®®»-°±²¼»²½·¿ «² &²·½± ²&³»®± ®»¿´ò

íòçò ×¹«¿´¼¿¼»- § ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- ²«³7®·½¿-

«-± ¼» ´¿ ½±³°¿®¿½·-² ¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»- ½±² »´ ²&³»®± ½»®±æ ¼±- ²&³»®±- ®»¿´»-ô § ô -±²
·¹«¿´»-ô -·ô § --´± -·ô ´¿ ¼·º»®»²½·¿ »²¬®» »´´±- »- ²«´¿ô »- ¼»½·®ô

ã ô ãð

»´ ²&³»®± »- ³¿§±® ¯«» »´ ²&³»®± ô -·ô § --´± -·ô ´¿ ¼·º»®»²½·¿ »- °±-·¬·ª¿ô »- ¼»½·®ô

ô ð
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çë

»´ ²&³»®± »- ·²º»®·±® ¿´ ²&³»®± ô -·ô § --´± -·ô ´¿ ¼·º»®»²½·¿ »- °±-·¬·ª¿ô ± -· ´¿ ¼·º»®»²½·¿


»- ²»¹¿¬·ª¿ô »- ¼»½·®ô

ô ð ô ð

Í· ¼±- ²&³»®±- »-¬?² «²·¼±- »²¬®» -3 ³»¼·¿²¬» »´ -·¹²± ¼» ·¹«¿´¼¿¼ -» ¼·½» ¯«» -» ¸¿ ¼¿¼± «²¿
·¹«¿´¼¿¼ ²«³7®·½¿ò Í·² »³¾¿®¹±ô ¼·½¸¿ ·¹«¿´¼¿¼ °«»¼» -»® ½·»®¬¿ § °«»¼» -»® ·²½·»®¬¿ò ß²?´±¹¿ó
³»²¬»ô -· ¼±- ²&³»®±- »-¬?² «²·¼±- ³»¼·¿²¬» ½«¿´¯«·»® -·¹²± ¼» ¼»-·¹«¿´¼¿¼ô -«»´» ¼»½·®-» ¯«»
ª·»²» ¼¿¼¿ «²¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ²«³7®·½¿ô ´¿ ½«¿´ °«»¼» -»® ½·»®¬¿ ± ·²½·»®¬¿ò

ß ½±²¬·²«¿½·-² -» ¼¿² ´¿- °®±°·»¼¿¼»- °®·²½·°¿´»- ¼» ´¿- ·¹«¿´¼¿¼»- § ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-æ

Ì»±®»³¿ íòî Í· ´±- ²&³»®±- ô § -±² ¬¿´»-ô ¯«» ã § ã ô »²¬±²½»- ã ò

Ì»±®»³¿ íòí Í· ´±- ²&³»®±- ô ô § -±² ¬¿´»-ô ¯«» ã § ã ô »²¬±²½»- õ ã õ ò

Ì»±®»³¿ íòì Í· ´±- ²&³»®±- ô ô § -±² ¬¿´»-ô ¯«» ã ô ã ô »²¬±²½»- ã ò

Ì»±®»³¿ íòë п®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ô § ´¿- ·¹«¿´¼¿¼»- ã § õ ã õ


-±² »¯«·ª¿´»²¬»-ô »- ¼»½·®ô ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ã °®»¼»¬»®³·²¿ ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼
õ ã õ ô §ô ª·½»ª»®-¿ô ¼» ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ õ ã õ -·¹«» ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼
ã ò

Ì»±®»³¿ íòê п®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- § °¿®¿ ¬±¼± ²&³»®± ®»¿´ ô ¼·-¬·²¬± ¼» ½»®±ô
´¿- ·¹«¿´¼¿¼»- ã § ã -±² »¯«·ª¿´»²¬»-ò

п®¿ ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- ²«³7®·½¿-ô ¬»²»³±- ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°·»¼¿¼»-æ

Ì»±®»³¿ íòé Í· ´±- ²&³»®±- ô § -±² ¬¿´»-ô ¯«» § ô »²¬±²½»- ò


Ü»³±-¬®¿½·-²
ݱ³± ãø ÷õø ÷ãø ÷õø ÷ò б® ½«¿²¬± ô ¬»²»³±- ðå °±® ½«¿²¬±
ô ¬»²»³±- ðô °»®± ´¿ -«³¿ ¼» ¼±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±- »- °±-·¬·ª¿ô °±® ´± ½«¿´ ðô
»- ¼»½·® ò

Ì»±®»³¿ íòè Í· ´±- ²&³»®±- ô ô § -±² ¬¿´»-ô ¯«» ô ô »²¬±²½»- õ õ ò


Ü»³±-¬®¿½·-²
ݱ³± ø õ ÷ ø õ ÷ ã ø ÷õø ÷ò б® ½«¿²¬± ô »´ ²&³»®± »- °±-·¬·ª±å °±®
½«¿²¬± ô »²¬±²½»- »- ¬¿³¾·7² «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ô ´¿ -«³¿ ¼» ¼±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±- »-
°±-·¬·ª¿ô °±® ´± ½«¿´ ø õ ÷ ø õ ÷ ðô »- ¼»½·®ô õ õ ò

Û-¬» ¬»±®»³¿ô ¿-»¹«®¿ ¯«» -· ¼±- ± ³¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- ¼»´ ³·-³± -»²¬·¼± -» °«»¼»² -«³¿®
³·»³¾®± ¿ ³·»³¾®±å ½±³± ®»-«´¬¿¼± -» ±¾¬»²¼®? «²¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¼»´ ³·-³± -»²¬·¼±ò

Ì»±®»³¿ íòç Í· ´±- ²&³»®±- ô ô § -±² ¬¿´»-ô ¯«» § ô »²¬±²½»- ò


Ü»³±-¬®¿½·-²
ݱ³± ø ÷ ø ÷ãø ÷õø ÷ò б® ½«¿²¬± ô »´ ²&³»®± »- °±-·¬·ª±å °±®
½«¿²¬± ô »²¬±²½»- »- ¬¿³¾·7² «² ²&³»®± °±-·¬·ª±å ´¿ -«³¿ ¼» ¼±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±- »-
°±-·¬·ª¿ô °±® ´± ½«¿´ ø ÷ ø ÷ ðô »- ¼»½·®ô ò

Û-¬» ¬»±®»³¿ô ¿-»¹«®¿ ¯«» ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- ¼» -»²¬·¼± ½±²¬®¿®·± -» °«»¼»² ®»-¬¿® ³·»³¾®±
¿ ³·»³¾®±å ½±³± ®»-«´¬¿¼± ±¾¬»²¼®»³±- «²¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¼»´ ³·-³± -»²¬·¼± ¯«» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼
³·²«»²¼±ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çê

Ì»±®»³¿ íòïð Í· ô ô § -±² ²&³»®±- °±-·¬·ª±- §ô ¿¼»³?-ô § ô »²¬±²½»- ò


Ü»³±-¬®¿½·-²
ݱ³± ã ø ÷õø ÷ ã ø ÷õø ÷ ã ø ÷õ ø ÷ò Ы»-¬±
¯«» ô »²¬±²½»- »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±å °±® ½«¿²¬± »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª± § ½±³±
»´ °®±¼«½¬± ¼» ²&³»®±- °±-·¬·ª±- »- °±-·¬·ª±ô »²¬±²½»- ø ÷ »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±å ¼» ³±¼±
¿²?´±¹± -» ¼»³«»-¬®¿ ¯«» ø ÷ »- ¬¿³¾·7² «² ²&³»®± °±-·¬·ª±å ´¿ -«³¿ ¼» ¼±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±-
»- °±-·¬·ª¿ô °±® ´± ½«¿´ ðô »- ¼»½·®ô ò

Û-¬» ¬»±®»³¿ô ¿-»¹«®¿ ¯«» -· ¼±- ± ³¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- ¼»´ ³·-³± -»²¬·¼± -» °«»¼»² ³«´¬·°´·½¿®
»²¬®» -· ³·»³¾®± ¿ ³·»³¾®± -· ¬±¼±- -«- ³·»³¾®±- -±² °±-·¬·ª±-å ½±³± ®»-«´¬¿¼± -» ±¾¬·»²» «²¿
¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¼»´ ³·-³± -»²¬·¼±ò

Ì»±®»³¿ íòïï п®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ô § ô ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- § õ


õ -±² »¯«·ª¿´»²¬»-ô »- ¼»½·®ô ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ °®»¼»¬»®³·²¿ ¯«» »- ª?´·¼¿ ´¿
¼»-·¹«¿´¼¿¼ õ õ ô §ô ª·½»ª»®-¿ô ¼» ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ õ õ -» ¼»-°®»²¼»
´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
Í»¿ ò Û²¬±²½»- ø õ ÷ ø õ ÷ ã ø ÷õø ÷ãø ÷ ðô »- ¼»½·®ô õ õ ò Í»¿
ø õ ÷ ø õ ÷ò Û²¬±²½»- ãø ÷õø ÷ ã ø õ ÷ ø õ ÷ ðô »- ¼»½·®ô ò

Ì»±®»³¿ íòïî п®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- § § °¿®¿ ¬±¼± ²&³»®± °±-·¬·ª± ô ´¿- ¼»ó
-·¹«¿´¼¿¼»- § -±² »¯«·ª¿´»²¬»-ô »- ¼»½·®ô -· ðô »²¬±²½»- -· ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
Í»¿ ô »²¬±²½»- ãø ÷ ò б® ½«¿²¬± § ø ÷ -±² ²&³»®±- °±-·¬·ª±-ô »´ °®±¼«½ó
¬± ¼» »´´±- »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ô »- ¼»½·®ô ðô ± ¾·»² ò Í»¿ ô »²¬±²½»-
ø ÷ ã ðò Í· »´ °®±¼«½¬± ¼» ¼±- ²&³»®±- »- °±-·¬·ª± § «²± ¼» »´´±- »- ¬¿³¾·7² °±-·¬·ª±ô
»²¬±²½»- -»®? °±-·¬·ª± »´ ±¬®± ²&³»®±ô »- ¼»½·®ô °±® ½«¿²¬± ðô ¬»²»³±- ðô »- ¼»½·®ô ò

Ì»±®»³¿ íòïí п®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- § § °¿®¿ ¬±¼± ²&³»®± ²»¹¿¬·ª± ô ´¿- ¼»ó
-·¹«¿´¼¿¼»- § -±² »¯«·ª¿´»²¬»-ô »- ¼»½·®ô -· ðô »²¬±²½»- -· ò

Ø¿-¬¿ ¿¸±®¿ -» ¸¿² «-¿¼± ´±- -·¹²±- ¼» ·¹«¿´¼¿¼ øã÷ § ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ®·¹«®±-¿ ø ± ¾·»²

®·¹«®±-¿-ò

˲¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ²«³7®·½¿ -» ½±²-·¼»®¿ ½·»®¬¿ °¿®¿ § °¿®¿ ã ô § »- ·²½·»®¬¿ --´± »²


»´ ½¿-± »² ¯«» ò
˲¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ²«³7®·½¿ -» ½±²-·¼»®¿ ½·»®¬¿ ¬¿²¬± °¿®¿ ½±³± °¿®¿ ã å -» ½±²-·¼»®¿
·²½·»®¬¿ --´± »² »´ ½¿-± ½«¿²¼± ò

п®¿ ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- ²± ®·¹«®±-¿- -±² ª?´·¼¿- ´¿- °®±°·»¼¿¼»- ¿²¬»®·±®»-ô -· -«-¬·¬«·³±- »²
»´´±- »´ -·¹²± ¼» ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ®·¹«®±-¿ °±® »´ -·¹²± ¼» ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ²± ®·¹«®±-¿ò

ô -·»³°®» ¯«» -»¿² ª?´·¼¿- ¿ ´¿ ª»¦ ¼±-


¼»-·¹«¿´¼¿¼»- § ô -· -±² ª?´·¼¿- ¿ ´¿ ª»¦ ¼±-
¼»-·¹«¿´¼¿¼»-å § ô ½«¿²¼± -±² ª?´·¼¿- ¿ ´¿
ª»¦ ¼±- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-æ § ô -·»³°®» ¯«» -»¿² ª?´·¼¿-
¿ ´¿ ª»¦ ¼±- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-æ § ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çé

Û¶»³°´± íòïé Ü»³±-¬®¿® ¯«» -· ðô ðô ðô »²¬±²½»-

õ õ õ õ

ͱ´«½·-²
ˬ·´·½»³±- ´¿- -·¹«·»²¬»- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-
ï ï ï
õ õ õ
î î î

ø»-¬¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- -±² ª?´·¼¿-ô °±®¯«» ¿ ´¿ ·¦¯«·»®¼¿ ¼» ½¿¼¿ «²¿ ¼» 7-¬¿- -» »²½«»²¬®¿² ´¿-
³»¼·¿- ¿®·¬³7¬·½¿- § ¿ ´¿ ¼»®»½¸¿ô ´¿- ³»¼·¿- ¹»±³7¬®·½¿- ¼» ´±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±-÷ò Í«³¿²¼±
»-¬¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-ô ¬7®³·²± ¿ ¬7®³·²±ô ±¾¬»²»³±- ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¯«» º«» ²»½»-¿®·± ¼»³±-¬®¿®ò

Û¶»³°´± íòïè Ü»³±-¬®¿® ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼


í í í
õ õ
î î
¼±²¼» ðô ðò
ͱ´«½·-²
Í«-¬·¬«§¿³±- »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ °±® «²¿ »¯«·ª¿´»²¬»æ
í í í
õ õ
ð
î î
Í¿½?²¼±´¿ ¼»´ °¿®7²¬»-·- § ®»¿¹®«°?²¼±´¿ °«»¼» »-½®·¾·®-» »² «²¿ º±®³¿ »¯«·ª¿´»²¬»æ
í
ø õ ÷ø ÷î ð
è
Ç¿ ¯«» ð§ ðô »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ »- »ª·¼»²¬» ½±² ´± ¯«» ¯«»¼¿ ¼»³±-¬®¿¼¿ ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿
¼»-·¹«¿´¼¿¼ ·²·½·¿´ »¯«·ª¿´»²¬» ¿ ´¿ °®·³»®¿ò

Û¶»³°´± íòïç Ü»³«»-¬®» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼


ï ï
ø õ ÷³ ø õ ÷²

°¿®¿ ðô ðô ðò
ͱ´«½·-²
Í· ã ð - ã ð ð§ ðò
»-¬? ½´¿®± ¯«» «²± ¼» »-¬±- ²&³»®±- ²± -«°»®¿ ¿´ ±¬®±ò б® »¶»³°´±ô -»¿ ð ò Û² »-¬» ½¿-±
ð ïô § §¿ ¯«» ô »²¬±²½»-

ð § ïõ ïõ

Ü» ´¿ &´¬·³¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ -» ¼»¼«½» ¯«»


ï ï
² ²
ïõ ïõ

Ô«»¹±ô §¿ ¯«»
ï ï
ïõ ï § ð
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çè

±¾¬»²»³±- ¯«»
ï ï
³ ²
ïõ ïõ
߸±®¿ -» °«»¼» »-½®·¾·® ¯«»
ï ï ï
³ ² ²
ïõ ïõ ïõ

¼» ¼±²¼» -» ¼»¼«½» ¯«»


ï ï
õ ³
õ ²

Ç¿ ¯«» ðô ¼» ´¿ &´¬·³¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ -» ¼»®·ª¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¯«» º«» °®±°«»-¬¿ °¿®¿ ´¿ ¼»ó
³±-¬®¿½·-²ò
Û¶»³°´± íòîð Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± »²¬»®± °±-·¬·ª± »- ª?´·¼¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼
ï ï ï ï
õ õ õ
ç îë øî õ ï÷î ì
ͱ´«½·-²
ß´ ¼»¼«½·® ¯«»
î ï ï
øî õ ï÷ î î î õî
-«-¬·¬«·³±- ´¿ -«³¿ ¼»´ °®·³»® ³·»³¾®± ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¿ ¼»³±-¬®¿® °±® «²¿ »¨°®»-·-² ³¿§±®
ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï
î
õ îõ õ õ õ õ
í ë øî õ ï÷î î î ì ì ê î î õî
Ò± ±¾-¬¿²¬»ô »-¬¿ &´¬·³¿ »¨°®»-·-² »- ·¹«¿´ ¿
ï ï ï ï ï
ã
î î î õî ì ì õì
§ »-ô »ª·¼»²¬»³»²¬»ô ³»²±® ¯«» ïì ò б® ½±²-·¹«·»²¬»ô ´¿ -«³¿
ï ï ï
õ õ õ
ç îë øî õ ï÷î
-»®? ³«½¸± ³»²±- ¼» ïì ò
Û¶»³°´± íòîï Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ï »- ª?´·¼¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼
ï ï ï °
ïõ ° õ ° õ õ ° î õï ï
î í
ͱ´«½·-²
п®¿ ´¿ ¼»³±-¬®¿½·-² ª¿³±- ¿ ®»¼«½·® ½¿¼¿ -«³¿²¼± ¼» ´¿ -«³¿ ¼»´ °®·³»® ³·»³¾®±æ
ï î °
° ° ° ãî õï ï
õ õï
б® »-±ô »´ °®·³»® ³·»³¾®± ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¿ ¼»³±-¬®¿® °«»¼» -»® ®»¼«½·¼±æ
ï ï ï ° ° ° °
ïõ ° õ ° õ õ ° îø î ï÷ õ îø í î÷õ
î í
° ° ° °
õî ï õî õï
°
Ç¿ ¯«» »´ -»¹«²¼± ³·»³¾®± ¼» ´¿ &´¬·³¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ »- °®»½·-¿³»²¬» ·¹«¿´ ¿ î õï îô »²¬±²½»-
´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¿ ¼»³±-¬®¿® »- ¶«-¬¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ çç

Û¶»³°´± íòîî Ü»³«»-¬®» ¯«» -· »- «² ²&³»®± »²¬»®± ³¿§±® ¯«» ïô »²¬±²½»-

õï
ÿ
î

ͱ´«½·-²
Ô± ¶«-¬± ¼» »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ª¿ ¿ ¼»¼«½·®-» ¼» ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ -·¹«·»²¬»ô ¯«» »- ·¹«¿´
¿ ´¿ °®·³»®¿æ
î
õï
ø ÿ÷î
î
Ó«´¬·°´·¯«»³±- »´ ²&³»®± ÿ ã ï î ø ï÷ °±® »´ ²&³»®± ÿ ã ø ï÷ ø õ ï÷ î ï
¼·-°±²·7²¼±´±- «²± ¼»¾¿¶± ¼»´ ±¬®±æ

ï î ø ï÷

ø ï÷ ø õ ï÷ î ï
ß´ ³«´¬·°´·½¿® ´±- ²&³»®±- ¼» ½¿¼¿ ½±´«³²¿ô ±¾¬»²¼®»³±- ¯«»

øï ÷ Åîø ï÷à Šø õ ï÷à Åø ï÷ îà ø ï÷

п®¿ ±¾¬»²»® ø ÿ÷î »- ²»½»-¿®·± ³«´¬·°´·½¿® ´±- ³·»³¾®±- ¼» »-¬» ®»²¹´-²ò ß°´·½¿²¼± ¿ ½¿¼¿ ³·»³¾®±
¼» »-¬» ®»²¹´-² «²¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¿²¬»®·±®³»²¬» »-¬«¼·¿¼¿ô ±¾¬»²»³±-
õ õï õï
ø õ ï÷ ã ãï î
î î
ݱ² ´¿ ½«¿´ »´ -·¹²± ¼» ¼»-·¹«¿´¼¿¼ -» ´±¹®¿ ¿¯«3 --´± ½«¿²¼± ã ã õ ïô »- ¼»½·®ô °¿®¿ ã õï î ò
Û² ±¬®¿- °¿´¿¾®¿-ô -±´¿³»²¬» °¿®¿ ´±- ·³°¿®»-ô § --´± °¿®¿ «² ³·»³¾®± ¼» ²«»-¬®± ®»²¹´-² ¼»
»-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ »- °±-·¾´» »´ -·¹²± ¼» ·¹«¿´¼¿¼ò б® »-¬±ô °¿®¿ ¬±¼±- ´±- °¿®7²¬»-·- § ½±®½¸»¬»-ô
½±² »¨½»°½·-² ¼» «²±ô -±² ª?´·¼¿- ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-
î
õï
Å ø õ ï÷Ã
î

Ы»-¬± ¯«» »² »´ ®»²¹´-² ¸¿§ ³·»³¾®±-ô ±¾¬»²»³±- ¯«»

õï
ø ÿ÷î
î

Û¶»³°´± íòîí Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ®»¿´ ï § ½«¿´¯«·»® ²&³»®± »²¬»®±
°±-·¬·ª± »- ª?´·¼¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼
øï õ ÷ ïõ
ͱ´«½·-²
Ô¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ °¿®¿ ã ï »-ô »ª·¼»²¬»³»²¬»ô ª?´·¼¿ò Í«°±²¹¿³±- ¯«» »- ª?´·¼¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼
øï õ ÷ ïõ § ¼»³±-¬®»³±- ¯«» ´± »- ¬¿³¾·7² ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ øï õ ÷ õï ï õ ø õ ï÷ ò
Ûº»½¬·ª¿³»²¬»
õï î
øï õ ÷ ã øï õ ÷ øï õ ÷ øï õ ÷øï õ ÷ ã ï õ ø õ ï÷ õ ï õ ø õ ï÷

Ü» ¬¿´ ³±¼±ô ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ·²·½·¿´ »- ¶«-¬¿ò


ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðð

Û¶»³°´± íòîì Ü»³«»-¬®» ¯«» -· »´ °®±¼«½¬± î ¼» ´±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±- »- ·¹«¿´ ¿ ïô -«


-«³¿ »- ³¿§±® ± ·¹«¿´ ¿ ô »- ¼»½·®ô -· ï î ã ïô ï ðô î ðô òòòô ðô »²¬±²½»-
ïõ îõ õ ò
ͱ´«½·-²
̱³»³±- ´¿ ¸·°-¬»-·- ¼» ´¿ ·²¼«½½·-² § ½«¿´»-¯«·»® ²&³»®±- °±-·¬·ª±- ï ô òòòô ô õï ô ¯«» -¿¬·-º¿½»²
´¿ ½±²¼·½·-² ï ï õï ã ïò Í· ½¿¼¿ «²± ¼» »-¬±- ²&³»®±- »- ·¹«¿´ ¿ ïô »²¬±²½»- ´¿ -«³¿
ï õ õ õ õï ã õ ïô °±® ®¿¦-² ¼» ¯«» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¼»³±-¬®¿¼¿ »- ª?´·¼¿ò
Í· ®»-«´¬¿ ¯«» »-¬± ²± »- ¿-3ô »²¬±²½»- »²¬®» »´´±- -» »²½±²¬®¿®? «² ²&³»®± ³¿§±® ¯«» ï § «² ²&³»®±
³¿²±® ¯«» ïò Í«°±²¹¿³±- ¯«» ï § õï ïò Û²¬±²½»- ¬»²»³±- ´¿ ·¹«¿´¼¿¼
ï ïø õï ÷ ï
»-¬± »- »´ °®±¼«½¬± ¼» ²&³»®±-ô ¿ ½¿«-¿ ¼» ¯«» »- ¿°´·½¿¾´» ´¿ ¸·°-¬»-·- ¼» ´¿ ·²¼«½½·-² §ô °±¼»³±-

ï õ õ ï õ õï

Ы»-ô »²¬±²½»-

ï õ õ ï õ õ õï õï õ õ õï
ã õïõø ï÷øï õï ÷
õï
°±®¯«» ï ð§ï õï ðô ´± ¯«» »®¿ ²»½»-¿®·± ¼»³±-¬®¿®ò
î î
Û¶»³°´± íòîë Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ ã ïô »²¬±²½»-
° °
î õ î
ͱ´«½·-²
λ-±´«½·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ò ß²±¬»³±- «²¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ »ª·¼»²¬»æ ø ÷î ðô ± ¾·»²ô î
õ î
î ò
Ü» ¿¯«3 -» ¼»¼«½»æ
îø î õ î ÷ î
õî õ î
î
б® ½«¿²¬±
° õ î ã ïô ° »²¬±²½»- ¼» °´¿ &´¬·³¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¬»²»³±- ø õ ÷î îô ¼» ¼±²¼»
¶ õ îô »- ¼»½·®ô î õ îò
Û¶»³°´± íòîê Í»¿ õ ã îô ¼±²¼» § -±² ´±- ²&³»®±- ®»¿´»-ò Ü»³«»-¬®» ¯«» ì õ ì îò
ͱ´«½·-²
Ò±¬»³±- ¯«» -· «²± ¼» ´±- ²&³»®±- § »- ²»¹¿¬·ª± »²¬±²½»- ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ »- ½¿-· »ª·¼»²¬»ò б®
»¶»³°´±ô -»¿ ðò Û² »-¬» ½¿-± î § ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ì õ ì î »- ½±®®»½¬¿ô °±®¯«» ì ð §
ì
ïêò б® ´± ¬¿²¬±ô ½±²-·¼»®»³±- »² ´± °±-¬»®·±® ¯«» ð§ ðò
Ю·³»®¿ ®»-±´«½·-²æ Ç¿ ¯«» õ ã îô »²¬±²½»- ø õ ÷î ã ìò Ê¿´·7²¼±-» ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ »²¬®»
î
õ î
´¿ ³»¼·¿ ¿®·¬³7¬·½¿ § ´¿ ³»¼·¿ ¹»±³7¬®·½¿ ô ¬»²»³±- ì ã ø õ ÷î ã î õ î õ î
î
î î î î
îø õ ÷ô »- ¼»½·®ô î õ ò ß´ »´»ª¿® ¿´ ½«¿¼®¿¼± »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ø½±-¿ ¯«» »- ¶«-¬¿ °±®¯«»
»² ¿³¾±- ³·»³¾®±- -» ¸¿´´¿² ²&³»®±- °±-·¬·ª±-÷ ±¾¬»²¼®»³±- ì ø î õ î ÷î ò
ì
õ ì
ͱ¾®» ´¿ ¾¿-» ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ »²¬®» ´¿- ³»¼·¿- ¿®·¬³7¬·½¿- § ¹»±³7¬®·½¿ î î ò б® »-±
î
¬»²»³±-
ì ø î õ î ÷î ã ì õ ì õ î î î îø ì õ ì ÷
ì
¼» ¼±²¼» î õ ì ô ´± ¯«» »®¿ ²»½»-¿®·± ¼»³±-¬®¿®ò
Í»¹«²¼¿ ®»-±´«½·-²æ ݱ²-·¼»®»³±- ¼» ²«»ª± ¯«» ð § ðò Ç¿ ¯«» õ ã îô »²¬±²½»-
ø õ ÷ì ã ïêô ± ¾·»²
ø õ ÷ì ã ø î
õî õ î
÷ø î
õî õ î
÷ã ì
õ ì
õì ø î
õ î
÷õê î î
ã ïê
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðï

î î
Ы»-¬± ¯«» õ ãì î ô °«»¼» »¨°®»-¿®-» ´¿ &´¬·³¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¿-3æ
ì ì î î
õ ã ïê ïê õî
î î
Í· °±¼»³±- ¼»³±-¬®¿® ¯«» ïê ïê õî îô »²¬±²½»- ²«»-¬®¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¯«»¼¿®? ¼»³±-¬®¿¼¿ò
° õ
Û² ´¿- ½±²¼·½·±²»- ¼»´ °®±¾´»³¿ ¬»²»³±- ïò Ûº»½¬·ª¿³»²¬»ô ò Ç¿ ¯«» õ ã îô
° î
»²¬±²½»- ïô ¼» ¼±²¼» ïò
Ü» »-¿ ³¿²»®¿ô ²±- ¸¿½» º¿´¬¿ ¼»³±-¬®¿® ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ïê ïê õ î î î î ¿ ½±²¼·½·-² ¼» ¯«»
ïò
Ü»-·¹²»³±- ã ò Û² »-¬» ½¿-± »- ²»½»-¿®·± ¼»³±-¬®¿® ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ î è ã é ð ¿ ½±²¼·½·-²
¼» ¯«» ïò Ô¿- ®¿3½»- ¼»´ ¬®·²±³·± ¼» -»¹«²¼± ¹®¿¼± î è õ é -±²æ ï ã ïô î ã éò б® ´±
¬¿²¬±ô ´¿ &´¬·³¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ °«»¼» »-½®·¾·®-» ½±³±æ ø ï÷ø é÷ ðò
л®±ô °¿®¿ ï »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ »- »ª·¼»²¬»ò б® »-¬± ¸»³±- ±¾¬»²·¼± ïê ïê õ î î î îô ´±
¯«» »®¿ ²»½»-¿®·± ¼»³±-¬®¿®ò
Ì»®½»®¿ ®»-±´«½·-²æ Í»¿² ã ï õ ô ã ï ò Ç¿ ¯«» ¸»³±- -«°«»-¬± ³?- ¿®®·¾¿ ¯«» ð§ ðô
-» ¼»¼«½» ¯«» ï ïò б® »-¬± °±¼»³±- ¼»¼«½·® ¯«»

øï õ ÷ì ïõì øï ÷ì ï ì

Ü» ¬¿´ ³±¼±
ì ì
õ ã øï õ ÷ì õ øï ÷ì øï õ ì ÷ õ øï ì ÷ãî
õ ã îô »²¬±²½»-
õ î °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± »²¬»®± °±-·¬·ª± ò

íòïðò Ì¿®»¿
ïò Ü»³«»-¬®» ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-æ
í
¿÷ ø î õ î ÷ø ì õ ì ÷ ø í õ í ÷í å õ íõ í
õ õ
¹÷ å
¾÷ ø õ õ ÷î íø õ õ ÷ å î
õ îõ î í
½÷ ø õ õ ÷ø õ õ ÷ ç å ï ï ï ï ï ï
¸÷ õ õ ° õ° õ° å
¼÷ ø õ õ ÷î íø õ õ ÷ å
ì ì í í
»÷ ø õ õ ÷î íø î õ î õ î ÷å ·÷ õ õ å
î î
¶÷ õ î¶ ¶ò
º÷ õ õ õ õ å

îò Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ô ô ô »- ª?´·¼¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼æ


ì
¿÷ õ ìõ ìõ ì ì å ¾÷ î
õ îõ î õ õ ò

íò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ ³»¼·¿ ¿®·¬³7¬·½¿ ¼» ¼±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±- ²± »- ³»²±® ¯«» -« ³»¼·¿
¹»±³7¬®·½¿ô »- ¼»½·®
õ °
î
ìò Ü»³±-¬®¿® ¯«» -· õ õ ã ïô ¼±²¼» ðô ðô ðô »²¬±²½»-

øï ÷øï ÷øï ÷ è
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðî

ëò Ü»³±-¬®¿® ¯«» °¿®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ô §


î î î
õ õ õ õ

êò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· ô ô -±² ²&³»®±- °±-·¬·ª±- § ²± ·¹«¿´»- »²¬®» -3ô »²¬±²½»-


¿÷ ø õ õ ÷ø ï õ ï õ ï ÷ çå ¾÷ ø õ õ ÷ø î õ î õ î ÷ ç ò

éò Ü»³±-¬®¿® ¯«»
î î î
õ õ õí îø õ õ ÷

èò Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ ½«¿´¯«·»® » ®»¿´»- -» -¿¬·-º¿½» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼


î î
õî õí õî õê õí ð

çò Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ ½«¿´¯«·»® » ®»¿´»- -» -¿¬·-º¿½» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼


î î
õî õí õî õê õí ð

è ë î
ïðò Ü»³«»-¬®» ¯«» »´ °±´·²±³·± õ õï »- °±-·¬·ª± °¿®¿ ¬±¼±- ´±- ª¿´±®»- ®»¿´»- ¼» ò

ïïò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ ã ô ðô ðô »²¬±²½»-


î î î
í õ í í

ïîò Í»¿ «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ò Ü»³«»-¬®» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼


î
ï ï
ïõ ïõ
î

ïíò Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± »²¬»®± °±-·¬·ª± »- ª?´·¼¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼
ï ï ï
õ õ õ ï
õï õî í õî

ïìò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· î »- «² ²&³»®± »²¬»®± °±-·¬·ª±ô »²¬±²½»-


¿÷ ø ÿ÷î å ¾÷ ÿ î ïò

ïëò Ü»³«»-¬®» ¯«» »- ª?´·¼¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼

ø õ ÷ î ø õ ÷

п®¿ ½«¿´»-¯«·»® § °±-·¬·ª¿- § ½«¿´¯«·»® ²&³»®± »²¬»®± °±-·¬·ª± ò

ïêò Ü»³«»-¬®» ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-æ


ï ï ï
¿÷ ïõ ïõ ïõ ï ãï ðå
í í í
í
¾÷ õ õ ãï ðå
øï õ ÷øï õ ÷ øï õ ÷øï õ ÷ øï õ ÷øï õ ÷ ì
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðí

½÷ ë
õ õ ë ï ãï ðå
õ ëõ ëõ ëõ õ ëõ
ï ï ï í
¼÷ íø õ ÷
õ íø õ ÷
õ í ãï ðå
ø õ ÷ î
ï ïéê
»÷ õ õ õ õ õ õ õ ãï ðå
îé îé
í í í í
ï
º÷ õ õ õ õ õ õ ãï ðå
õî õí õ õ õ õ õ õ í
é
¹÷ ð õ õ î õ õ ãï ðå
îé
ï ï è
¸÷ î
õ î ï î ð ï î ï î î
ï ï ï î î î ø ï õ î ÷ø ï õ î ÷ ø ï õ î ÷î
î î
ï ï ï î î îå
î
·÷ ø õ ÷ ø õ ÷î ø õ ÷î ø î õ î î
÷ø î õ î î
÷ø î õ î î
÷ î å
¶÷ ø î õ î õ î ÷ø î õ î õ î ÷ õ ø íõ
í
÷ø í õ ÷ø í õ ÷
ðå
µ÷ ìõ ìõ ìõ î îõ î îõ î î í õ í õ í õ íõ íõ í å ¿ô ¾ô ½

âðò
´÷ éø õ õ ÷ î õ ç õ õ ãï ðå
î î î
³÷ î
õ î
õ î
ï îõî
õ î õ î ðå
õî õî õî õî õî
î î î
ø õ ÷ ø õ ÷ ø õ ÷ í
²÷ î î
õ î î
õ î î
ðå
ø õ ÷ õ ø õ ÷ õ ø õ ÷ õ ë
ï ï ï í î
±÷ õ õ õ îõ îãí ðå
ïõ ïõ ïõ î
ï ï ï ç
°÷ ø õ õ ÷ õ õ ðå
ø õ ÷î ø õ ÷î ø õ ÷î ì °
¯÷ øï î ÷øï î ÷ õ øï î ÷øï î
÷ õ øï î
÷øï î ÷ ì ç í õ õ ãï ðå
ï ï ° °
î
®÷ ø õ ÷ õ ø õ ÷ õ ðå
î ì
õ õ õ
-÷ õ õ õ õ ðå
õ õ õ
ç í
¬÷ îõï
õ î õ î õ õ ãï å
õï õï ïð ì
ï ï ï ï ï ï
«÷ õ õ õ õ ãï ðå
ïõ õ ïõ õ ïõ õ õî õî °î
õ
î õ øï
í î
ª÷ ÷î õ î õ øï ÷î õ î õ øï ÷î î å
î
©÷ î õ îõ î õ î îõ õ î ðå
°í ¶ ¶õ¶ ¶õ¶ ¶ õ õ
¨÷ õ ðå
í ° ° í
í í
§÷ ø õ ÷ø õ ÷ø õ ÷ õ í ðå
¦÷ õ õ ï ðò
õ ø õ ÷ø õ ÷ õ ø õ ÷ø õ õ ø õ ÷ø õ ÷

ïéò Ü»³«»-¬®» ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-æ


í
¿÷ ° õ° õ° õ õ ãï ðå
ï ï ï î
ï ø õ ÷øï ÷ ï
¾÷ î å
î øï õ î ÷øï õ î ÷ î
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðì

ï ï ï
½÷ ï ï ï ï ï ï ðå
ïõ
õ ïõ
õ ïõ
õ õ í
í
ï ï ï í ï
¼÷ ï ï ï ï ð å
õ õ î
ç
»÷ õ õ ðò
ìø õ õ ÷ ø õ ÷ø õ ÷ ø õ ÷ø õ ÷ ø õ ÷ø õ ÷

ïèò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- ½¿¬»¬±- ¼» «² ¬®·?²¹«´± ®»½¬?²¹«´± ²± »- ³¿§±® ¯«» ´¿ ¼·¿¹ó
±²¿´ ¼» «² ½«¿¼®¿¼± ½±²-¬®«·¼± -±¾®» ´¿ ¾¿-» ¼» ´¿ ¸·°±¬»²«-¿ò

ïçò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ½«¾±- ¼» ´±- ½¿¬»¬±- ¼» «² ¬®·?²¹«´± ®»½¬?²¹«´± »- ³»²±® ¯«»
»´ ½«¾± ¼» ´¿ ¸·°±¬»²«-¿ò

îðò Ü»³«»-¬®» ¯«» »´ ½«¿¼®¿¼± ¬·»²» ³¿§±® ?®»¿ ¯«» ½«¿´¯«·»® ®»½¬?²¹«´± ¼»´ ³·-³± °»®3³»¬®±ò

îïò Ü»³«»-¬®» ¯«» »´ ?®»¿ ¼» «² ¬®·?²¹«´± ¿®¾·¬®¿®·± ²± -«°»®¿ «² ½«¿®¬± ¼»´ ½«¿¼®¿¼± ¼» -«
³»¼·± °»®3³»¬®±ò

íòïïò Í3³¾±´± -«³¿¬±®·¿


Ô¿ ¿®·¬³7¬·½¿ «²·ª»®-¿´ § ´¿ Ì»±®3¿ ¼» ²&³»®±- °®»-½·²¼»² »² ½¿¼¿ ½±²¶«²¬± ¼» ´¿ ²¿¬«®¿´»¦¿
§ »´ ±®¼»² ¼» -«- »´»³»²¬±-ô ½±²-·¼»®¿²¼± ¬±¼±- ´±- ±¾¶»¬±- ½±³± »¯«·ª¿´»²¬»-ò Û´ ß²?´·-·- ½±³ó
¾·²¿¬±®·±ô °®»-½·²¼» ¬¿³¾·7² ¼» ´¿ ²¿¬«®¿´»¦¿ ¼» ´±- ±¾¶»¬±-ô °»®± ²± ¼»´ ±®¼»² §ô °±® ¬¿²¬±ô ²±
½±²-·¼»®¿ ¬±¼±- ´±- ±¾¶»¬±- ½±³± »¯«·ª¿´»²¬»-ô -·²± ¯«» ²»½»-·¬¿ ¼·-¬·²¹«·® »²¬®» -3 ´±- »´»³»²¬±-
¼» ½¿¼¿ ½±²¶«²¬±ô ¼»-·¹²?²¼±´±- °±® ´»¬®¿- ¼·-¬·²¬¿-ô ± ½±² ±¬®¿ ²±¬¿½·-² ¯«» ·³°·¼¿ ½±²º«²¼·®

¬®»- º«²¼¿³»²¬¿´»-ô »-¬«¼·¿²¼± ´±- ¼·ª»®-±- ³±¼±- ¼» ±®¼»²¿® ´±- »´»³»²¬±- ¼» «² ½±²¶«²¬±ô ± ¼»
¿¹®«°¿® 7-¬±-ô ± ¼» ½±±®¼·²¿® ¼±- ½±²¶«²¬±-ò

Ü«®¿²¬» ³«½¸± ¬·»³°± -» ¸¿ ½±²-·¼»®¿¼± ´¿ ݱ³¾·²¿¬±®·¿ ½±³°´»¬¿³»²¬» ¼»-´·¹¿¼¿ ¼» ´¿ ¿®ó


·¬³7¬·½¿å °»®± »´ ³±¼»®²± ³7¬±¼± ¼» »-¬¿¾´»½»® »´ ½±²½»°¬± ¼» ²&³»®±ô »- «²¿ ¼» ¬¿²¬¿- °®«»¾¿-
¼»´ °¿°»´ °®»°±²¼»®¿²¬» ¯«» ´¿ ²±½·-² ¼» ±®¼»² ¿¼¯«·»®» »² ´¿- ³?- ª¿®·¿¼¿- ¬»±®3¿- ³¿¬»³?¬·½¿-ô
¼» ³±¼± ½¿¼¿ ª»¦ ³?- ¿½»²¬«¿¼±ò

˲¿ -«½»-·-² »- «² ½±²¶«²¬± ±®¼»²¿¼± ¼» ²&³»®±- º±®³¿¼±- ¼» ¿½«»®¼± ½±² «²¿ ´»§ ¼¿¼¿ § -»
®»°®»-»²¬¿ °±® º ¹ô ¼±²¼» ª¿®·¿ ¼» ¸¿-¬¿ ò

ª»²¹¿³±- »² ½±²-·¼»®¿® ¯«» ¬±¼±- ´±- »´»³»²¬±- »-¬?² »²«³»®¿¼±- ¼» ½·»®¬¿ º±®³¿ § -» ´»- ¸¿²
¿¬®·¾«·¼± «²±- ²&³»®±- ¯«» ª¿®3¿² -»¹«·¼¿³»²¬» ¿ °¿®¬·® ¼»´ ²&³»®± ¸¿-¬¿ ¿´¹&² ò Ô±- »´»³»²ó
¬±- -» ¼»-·¹²¿®?² ³»¼·¿²¬» «²¿ ´»¬®¿ô ·²¼·½¿²¼± »´ ²&³»®±ò Û´ °®±°·± ²&³»®±ô »´ ½«¿´ -» ´´¿³¿®?
»² ¿¼»´¿²¬» 3²¼·½»ô °«»¼» ±½«°¿® »² ´¿ ¼»-·¹²¿½·-² «² ´«¹¿® ¿®¾·¬®¿®·±ò Û´ 3²¼·½» °«»¼» ¼·-°±²»®-»
¿´ ´¿¼± ¼» ´¿ ´»¬®¿ »²½»®®¿¼± »²¬®» °¿®7²¬»-·-ô ¿¾¿¶± ½»®½¿ ¼» ´¿ ´»¬®¿ô ¿®®·¾¿ ½»®½¿ ¼» ´¿ ´»¬®¿ô »¬½ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðë

Û-¬± ²± ¬·»²» ²·²¹«²¿ ·³°±®¬¿²½·¿ò ݱ² ³¿§±® º®»½«»²½·¿ ´± »-½®·¾·®»³±- ¿´ ´¿¼± ¼» ´¿ ´»¬®¿ô ¿¾¿¶±ô
¿ ´¿ ¼»®»½¸¿ò

˲¿ -«³¿ ¼» »´»³»²¬±- ô õï ô õî ô òòòô îô ïô -» ¼»-·¹²¿®? ³»¼·¿²¬» »´ -3³¾±´±


¼» ´¿ º±®³¿ -·¹«·»²¬»æ

õ õï õ õî õ õ î õ ï õ ã
ãï

Û´ 3²¼·½» »² »-¬¿ º-®³«´¿ -» ¼»²±³·²¿ 3²¼·½» ¼» ¿¼·½·-²ò Ò¿¼¿ ª¿®·¿®? -· ´± ¼»-·¹²¿³±- ½±²
½«¿´¯«·»® ±¬®¿ ´»¬®¿ò ß ª»½»-ô ¾¿¶± »´ -·¹²± ¼» ´¿ -«³¿ -» ·²¼·½¿®? ¼» ³¿²»®¿ »¨°´3½·¬¿ ¿¯«»´´¿
¬±¬¿´·¼¿¼ ¼» ´±- 3²¼·½»- -»¹&² ´±- ½«¿´»- -» ®»¿´·¦¿ ´¿ ¿¼·½·-²ò б® »¶»³°´±ô ´¿ -«³¿ »² ½±²-·¼»®¿½·-²
°±¼®3¿ -»® »-½®·¬¿ ¼» ´¿ º±®³¿ -·¹«·»²¬»æ

õ õï õ õî õ õ î õ ï õ ã ã
ãï ï

Ì»±®»³¿ íòïì п®¿ ¬±¼± °¿® ¼» »´»³»²¬±- ô ô ´¿ -«³¿ ¼» »-¬±- »´»³»²¬±- »- ·¹«¿´ ¿ ô
¼±²¼» § ¼»°»²¼»² ¼»´ 3²¼·½» ¼» ¿¼·½·-² ô »²¬±²½»-æ

ø ÷ã
ã ã ã

Ü»³±-¬®¿½·-²
п®¿ ¼»³±-¬®¿® ´¿ °®±°·»¼¿¼ô ¼»-¿®®±´´¿³±- »´ ³·»³¾®± ·¦¯«·»®¼± ¼» ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼æ

ø ÷ ã ø ÷õø õï õï ÷ õ õø ÷
ã
ã ø õ õï õ õ ÷ ø õ õï õ õ ÷

ã
ã ã

Ì»±®»³¿ íòïë Í· ¬±¼± »´»³»²¬± »- ·¹«¿´ ¿´ °®±¼«½¬± ¼»´ »´»³»²¬± § »´»³»²¬± ô ¼±²¼»
²± ¼»°»²¼» ¼»´ 3²¼·½» ¼» ¿¼·½·-² ô »²¬±²½»-æ

ã ã
ã ã ã

Ü»³±-¬®¿½·-²
Ü»-¿®®±´´¿²¼± »´ ³·»³¾®± ·¦¯«·»®¼±ô ±¾¬»²»³±-æ

ã õ õï õ õ
ã
ã ø õ õï õ õ ÷

ã
ã
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðê

Ì»±®»³¿ íòïê п®¿ ¬±¼± ²&³»®± ®»¿´ô »²¬±²½»-æ

ãø õ ï÷
ã

Ü»³±-¬®¿½·-²
б® »´ ¬»±®»³¿ ¿²¬»®·±®ô ¸¿½·»²¼± ã ï § ª¿®·¿²¼± ¼» 𠸿-¬¿ ô ¬»²»³±- ´± -·¹«·»²¬»æ

ã ð õ ï õ õ
ãð
ã õ õ õ õ
° ¬7®³·²±-
ã õ
ã ø õ ï÷

߸±®¿ ¾·»²ô -· ¸¿½»³±- ¯«» ª¿®3» ¼»-¼» ï ¸¿-¬¿ ô ±¾¬»²»³±- ´¿ -·¹«·»²¬» ·¼»²¬·¼¿¼æ

ã ï õ ï õ õ
ãï
ã õ õ õ
° ¬7®³·²±-
ã

ݱ³±
ã ø õ ï÷ ã ø ð õ ï÷ § ã ãø ï õ ï÷
ãð ãï

°±¼»³±- ½±²½´«·® ¯«»


ãø õ ï÷
ã

Ì»±®»³¿ íòïé п®¿ ¬±¼± ô »²¬±²½»-æ

ø ï÷ ã ï
ã

Ü»³±-¬®¿½·-²
п®¿ ¼»³±-¬®¿® »-¬¿ °®±°·»¼¿¼ô ¼»-¿®®±´´¿³±- »´ ³·»³¾®± ·¦¯«·»®¼± ¼» ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼æ

ø ï÷ ã ø ï÷ õø õï ÷õ õø ï î÷ õø ï÷
ã
ã ï

Û¶»³°´± íòîé Ü»¬»®³·²¿® -· ½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- ·¹«¿´¼¿¼»- -±² ª»®¼¿¼»®¿- ± º¿´-¿-æ
ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð çç
ì ì
¿÷ ã å ¾÷ î ã îððå ½÷ øî õ ÷ ã î õ å ¼÷ ø õ ï÷î ã î
ò
ãð ãï ãð ãð ãð ãï ãð
ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðé

ïðð ïðð ïðð


ì ì ì ì
¿÷ ãð õ ã ô Ê»®¼¿¼»®¿å
ãð ãï ãï
ïðð
¾÷ î ã øïðð ð õ ï÷ î ã ïðï î ã îðî êã îððô Ú¿´-¿å
ãð
ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð
½÷ øî õ ÷ ã îõ ã øïðð ð õ ï÷ î õ ã îðî õ êã î õ ô Ú¿´-¿å
ãð ãð ãð ãð ãð ãð
ïðð ïðð ïðð ïðð ïðð çç çç
¼÷ ø õ ï÷î ã ø î õ î õ ï÷ ã î
õî õ ï ã ïëïëð õ î
êã î
ô Ú¿´-¿ò
ãï ãï ãï ãï ãï ãï ãï

Û¶»³°´± íòîè Ûª¿´«¿® ´¿ -·¹«·»²¬» -«³¿æ

ã
ãï

ͱ´«½·-²
Ø?¹¿-» î ø ï÷î ã î ïæ

ãïæ ïî ðî ã î ï ï
ãîæ îî ïî ã î î ï
ãíæ íî îî ã î í ï
òò òò
ò ò
î
ã æ ø ï÷î ã î ï

î
î õ
Í«³¿²¼± ¿³¾±- ³·»³¾®±-ô ±¾¬»²»³±- ãî ô ¼» ¼±²¼» ã ò б® ´± ¬¿²¬±
î
ãï ãï

ø õ ï÷
ã
ãï
î

Û-¬» »¶»®½·½·± »- ·²¬»®»-¿²¬»ô §¿ ¯«» »´ °®±º»-±® Þ«¬¬»® ¼» Þ®¿«²-½¸©»·¹ ´± ¼·± ¿ ®»-±´ª»® ¿ -«-
¿´«³²±-ô »²¬®» ´±- ¯«» »-¬¿¾¿ Ý¿®´ Ú®·»¼®·½¸ Ù¿«-- øïééé ó ïèëë÷ô ¯«» »² ¿¯«»´ ³±³»²¬± ½±² ²«»ª»
¿/±- ¼» »¼¿¼ô ¸·¦± «² »¶»®½·½·± »-°»½·¿´ °¿®¿ ³¿²¬»²»®´±- ¬®¿²¯«·´±- ø½±³± »´ ½®»§-÷ò Þ«¬¬»® °«-±
´¿ ¬¿®»¿ ¼» -«³¿® ´±- ²&³»®±- ¼»´ ï ¸¿-¬¿ »´ ìðò Û-¬± »- «² ½¿-± »-°»½·¿´ ¼»´ °®±¾´»³¿ ¼» -«³¿®
´±- ²&³»®±- ¼»´ ï ¸¿-¬¿ ò Ô¿ ³¿§±®3¿ ¼» ´±- ¿´«³²±- ½¿´½«´¿®±²æ ï õ î ã íå í õ í ã êå ê õ ì ã ïðå
òòò »¬½ò л®± ²± ¿-3 Ù¿«--ò Û´ ±®¼»²- ´±- ²&³»®±- °±® °¿®»-æ ï õ ìðå î õ íçå òòòå îð õ îï § ±¾¬«ª± îð
°¿®»-ô ½«§¿ -«³¿ »² ½¿¼¿ ½¿-± ¼·± ìïò Í-´± ²»½»-·¬¿¾¿ ³«´¬·°´·½¿®´±-æ îð ¨ ìï ã èîðò
б¼»³±- -«°±²»® ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ¼»´ ï ¸¿-¬¿ »- -·»³°®»

ã ø õ ï÷
î
Û¶»³°´± íòîç Ûª¿´«¿® ´¿ -·¹«·»²¬» -«³¿æ

î
ã
ãï

ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðè

í
Ø?¹¿-» ø ï÷í ã í î
í õ ïæ

ãïæ ïí ðí ã í ïî í ïõï
ãîæ îí ïí ã í îî í îõï
ãíæ íí îí ã í íî í íõï
òò òò
ò ò
í
ã æ ø ï÷í ã í î
í õï

í î
Í«³¿²¼± ¿³¾±- ³·»³¾®±-ô ±¾¬»²»³±- ãí í õ ò б® »´ »¶»³°´± ¿²¬»®·±®ô ¬»²»³±-
ãï ãï

í î ø õ ï÷
¯«» ã í í õ ò λ¿´·¦¿²¼± ±°»®¿½·±²»- ¿¼»½«¿¼¿-ô ±¾¬»²»³±- »´ ®»-«´¬¿¼±
ãï
î
¾«-½¿¼±
î ø õ ï÷øî õ ï÷
ã
ê
ãï

Û¶»³°´± íòíð Ûª¿´«¿® ´¿ -·¹«·»²¬» -«³¿æ

í
ã
ãï

ͱ´«½·-²
Ø?¹¿-» ì ø ï÷ì ã ì í
ê î
õì ïæ

ãïæ ïì ðì ã ì ïí ê ïî õ ì ï ï
ãîæ îì ïì ã ì îí ê îî õ ì î ï
ãíæ íì îì ã ì íí ê íî õ ì í ï
òò òò
ò ò
ì
ã æ ø ï÷ì ã ì í
ê î
õì ï

ì í î
Í«³¿²¼± ¿³¾±- ³·»³¾®±-ô ±¾¬»²»³±- ã ì ê õì ò б® ´±- »¶»³°´±-
ãï ãï ãï

ì í
¿²¬»®·±®»-ô ¬»²»³±- ¯«» ãì ø õ ï÷øî õ ï÷ õ î ø õ ï÷ ò λ¿´·¦¿²¼± ±°»®¿½·±²»-
ãï
¿¼»½«¿¼¿-ô ±¾¬»²»³±- »´ ®»-«´¬¿¼± ¾«-½¿¼±
î
í ø õ ï÷î
ã
ì
ãï

Û¶»³°´± íòíï Ø¿´´¿® ´¿- -·¹«·»²¬»- -«³¿-æ


î
ø ÷
¿÷ èø ï÷å ¾÷ ø õ ÷î å ½÷ í
å ¼÷ õ å
ãï ãï ãï ãï

»÷ ø ï÷í å º÷ øî õ ï÷ø õ ê÷ò


ãï ãï
ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïðç

¿÷ Ü»-¿®®±´´¿³±- ´¿ -«³¿¬±®·¿æ

èø ï÷ ã è è
ãï ãï ãï
î
õ
ã è ø ï õ ï÷ è
î
ã ì ø ï÷
¾÷ Ü»-¿®®±´´¿³±- ´¿ -«³¿¬±®·¿æ

ø õ ÷î ã ø î î
õî õ î
÷
ãï ãï

î î î
ã õî õ ÷
ãï ãï ãï
î
î ø õ ï÷øî õ ï÷ õ î
ã õî õø ï õ ï÷
ê î
î í
ø õ î ÷ î ø î õ ê õ ê î÷
ã õ õ
í î ê
½÷ Ü»-¿®®±´´¿³±- ´¿ -«³¿¬±®·¿æ
î
ï î
í
ã í
ãï ãï
ïø õ ï÷øî õ ï÷
ã í ê
ø õ ï÷øî õ ï÷
ã
ê î
¼÷ Ü»-¿®®±´´¿³±- ´¿ -«³¿¬±®·¿æ
ø ÷ ø ÷
õ ã õ
ãï ãï ãï
î
õ
ã ø ï õ ï÷ õ
î
ø ÷Åø õ ÷ õ Ã
ã
î
»÷ Ü»-¿®®±´´¿³±- ´¿ -«³¿¬±®·¿æ

ø ï÷í ã ø í
í î
õí ï÷
ãï ãï

í î
ã í õí ï
ãï ãï ãï ãï
î
ø õ ï÷î í ø õ ï÷øî õ ï÷ í ø õ ï÷
ã õ
ì ê î
î
ø õ ï÷î í ø õ ï÷øî õ ï÷ í ø õ ï÷
ã õ
ì ê î
ø ÷ ø ï÷î
ã
ì
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïð

º ÷ Ü»-¿®®±´´¿³±- ´¿ -«³¿¬±®·¿æ

î
øî õ ï÷ø õ ê÷ ã øî õ é õ ê÷
ãï ãï

î
ã î õé õ ê
ãï ãï ãï
î ø õ ï÷øî õ ï÷ éø î õ ÷
ã õ õê
ê î
ì í õ îé î õ ëç
ã
ê
Û¶»³°´± íòíî Ø¿´´¿® ´¿ -«³¿æ

ì
ã
ø õ ï÷ø õ î÷
ãï

ͱ´«½·-²
ß°´·½¿²¼± º®¿½½·±²»- °¿®½·¿´»-ô ¼»-½±³°±²»³±- ´¿ -·¹«·»²¬» »¨°®»-·-²æ
ì
ã õ
ø õ ï÷ø õ î÷ õï õî

»´·³·²¿²¼± ¼»²±³·²¿¼±®»- § ®»-±´ª·»²¼± ´«»¹± »´ -·-¬»³¿ ¼» »½«¿½·±²»-ô ±¾¬»²»³±- ¯«» ãì§


ã ìò λ»³°´¿¦¿³±- »² ´¿ »½«¿½·-² ·²·½·¿´ § ¼»-¿®®±´´¿²¼±ô ±¾¬»²»³±-æ

ì ï ï
ã ì
ø õ ï÷ø õ î÷ õï õî
ãï ãï
ï ï ï ï ï ï ï ï
ã ì õ õ õ õ
î í í ì õï õï õî
ï ï
ã ì
î õî
î
ã
õî
Û¶»³°´± íòíí Ø¿´´¿® ´¿ -«³¿æ

ï
ã
øì í÷øì õ ï÷
ãï

ͱ´«½·-²
ß°´·½¿²¼± º®¿½½·±²»- °¿®½·¿´»-ô ¼»-½±³°±²»³±- ´¿ -·¹«·»²¬» »¨°®»-·-²æ
ï
ã õ
øì í÷øì õ ï÷ ì í ì õï
ï
»´·³·²¿²¼± ¼»²±³·²¿¼±®»- § ®»-±´ª·»²¼± ´«»¹± »´ -·-¬»³¿ ¼» »½«¿½·±²»-ô ±¾¬»²»³±- ¯«» ã ì §
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïï

ï
ã ì
ò λ»³°´¿¦¿³±- »² ´¿ »½«¿½·-² ·²·½·¿´ § ¼»-¿®®±´´¿²¼±ô ±¾¬»²»³±-æ

ï ï ï ï
ã
øì í÷øì õ ï÷ ì ì í ì õï
ãï ãï
ï ï ï ï ï ï ï ï ï
ã ï õ õ õ õ õ
ì ë ë ç ç ì é ì í ì í ì õï
ï ï
ã ï
ì ì õï
ã
ì õï
Û¶»³°´± íòíì Ø¿´´¿® ´¿ -«³¿æ
î
ã
øî ï÷øî õ ï÷
ãï

ͱ´«½·-²
Ü·ª·¼·³±- ´¿ º®¿½½·-² § ±¾¬»²»³±- ´¿ »¨°®»-·-²æ

ï ï
ã ïõ
ì øî ï÷øî õ ï÷
ãï ãï

Ø¿½»³±- ´¿ ¼»-½±³°±-·½·-² »² º®¿½½·±²»- °¿®½·¿´»-


ï
ã õ
øî ï÷øî õ ï÷ î ï î õï
ï ï
¼» ¼±²¼» ±¾¬»²»³±- ã î
§ ã î
ò λ»³°´¿¦¿³±- »-¬±- ª¿´±®»- »² ´¿ »½«¿½·-² ·²·½·¿´ô ±¾¬»ó
²·»²¼±

ï ï ï ï
ã õ
ì î î ï î õï
ãï
ï ï ï ï ï ï ï ï ï
ã õ ï õ õ õ õ
ì î í í ë î í î ï î ï î õï
ï ï ï
ã õ ï
ì î î õï
õï
ã
î î õï

Í«°±²¹¿³±- ¿¸±®¿ ¯«» ´±- »´»³»²¬±- »-¬?² ³¿®½¿¼±- ½±² ¼±- 3²¼·½»-ô ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- ½«¿´»-
ª¿®3¿ ·²¼»°»²¼·»²¬»³»²¬»ò ß½»°¬»³±- °¿®¿ »-¬±- »´»³»²¬±- «²¿ ¼»-·¹²¿½·-² ¹»²»®¿´ § -»¿ô °±®
»¶»³°´±ô å ò

Ì»±®»³¿ íòïè п®¿ ¬±¼± § ô »²¬±²½»-æ

ã î
ã ã ã ã
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïî

Ü»³±-¬®¿½·-²
Ü·-°±²¹¿³±- ´±- »´»³»²¬±- »² º±®³¿ ¼» «²¿ ¬¿¾´¿ ®»½¬¿²¹«´¿®

ø õï÷
ø õï÷ ø õï÷ø õï÷ ø õï÷
òò òò òò òò
ò ò ò ò
ø õï÷

Û-¬? ½´¿®± ¯«» ·²¼»°»²¼·»²¬»³»²¬» ¼»´ ±®¼»² »² ¯«» -» ®»¿´·¦¿ ´¿ -«³¿½·-²ô »´ ®»-«´¬¿¼± -»®? »´
³·-³±ò б® »´´±ô ¿´ ¬±³¿® »² ½±²-·¼»®¿½·-² ´¿ ¼»-·¹²¿½·-² ·²¬®±¼«½·¼¿ °¿®¿ ´¿ -«³¿ô ¬»²»³±-æ

ø õ ø õï÷ õ õ ÷õø ø õï÷ õ ø õï÷ø õï÷ õ õ ø õï÷ ÷õ


õø õ ø õï÷ õ õ ÷ ã

õ ø õï÷ õ õ
ã ã ã

ã
ã ã

б® ±¬®± ´¿¼±ô »-¬¿ ³·-³¿ -«³¿ »- ·¹«¿´ ¿ ´¿ -·¹«·»²¬» ·¼»²¬·¼¿¼æ

ø õ ø õï÷ õ õ ÷õø ø õï÷ õ ø õï÷ø õï÷ õ õ ø õï÷ ÷ õ


õø õ ø õï÷ õ õ ÷ ã

õ ø õï÷ õ õ
ã ã ã

ã
ã ã

б® ½±²-·¹«·»²¬»ô °±¼»³±- ½±²½´«·® ¯«»

ã
ã ã ã ã

Í· ½±²ª»²·³±- »² ®»¿´·¦¿® ´¿ ¿¼·½·-² -·»³°®» ¼» ³¿²»®¿ -«½»-·ª¿ -»¹&² ´±- 3²¼·½»- ¼» ´¿- -«³¿-

ã
ã ã ã ã

Û-¬» ¬»±®»³¿ ²±- ·²¼·½¿ ¯«» ¿´ -«³¿® -»¹&² ¼±- 3²¼·½»- -» °«»¼» ½¿³¾·¿® »´ ±®¼»² ¼» ´¿ ¿¼·½·-²ò

Ì»±®»³¿ íòïç Í· ã ô ¼±²¼» ²± ¼»°»²¼» ¼»´ 3²¼·½» ô »²¬±²½»-æ

ã î
ã ã ã ã

Ô¿ ¼»³±-¬®¿½·-² ¼» »-¬» ¬»±®»³¿ -» ´¿ °«»¼» ®»¿´·¦¿® ¼» º±®³¿ ¿²?´±¹¿ ¿ ´¿ ¼»´ ¿²¬»®·±®ò


ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïí

Û¶»³°´± íòíë Ø¿´´¿® ´¿ -·¹«·»²¬» -«³¿æ

ø õë ÷
ãï ãï

ͱ´«½·-²

ø õë ÷ ã õë
ãï ãï ãï ãï ãï
î
ëø õ ÷
ã õ
ãï
î
î
ëø õ ÷
ã õ ï
ãï
î ãï
î
õ ëø î õ ÷
ã õ
î î
øë õ õ ê÷
ã
î

íòïîò Í3³¾±´± °®±¼«½¬±


Û´ °®±¼«½¬± ¼» ´±- »´»³»²¬±- ô õï ô õî ô òòòô îô ïô -» ¼»-·¹²¿®? ³»¼·¿²¬» »´ -3³¾±´±
¼» ¬¿´ º±®³¿ ¯«»

õï õî î ï ã
ã

Ì»±®»³¿ íòîð п®¿ ¬±¼± -» ½«³°´» ¯«¿

ã
ã ã ã

Ü»³±-¬®¿½·-²
Ü»-¿®®±´´¿²¼± »´ ³·»³¾®± ·¦¯«·»®¼±ô ±¾¬»²»³±-æ

ã ø ÷ø ÷ø õï ÷ø õï ÷ø õî ÷ø õî ÷ ø ÷ø ÷
ã
ã ø õï õî ÷ø õï õî ÷

ã
ã ã

Ì»±®»³¿ íòîï Í· ã ô »²¬±²½»-

õï
ã
ã ã
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïì

Ü»³±-¬®¿½·-²
б® »´ ¬»±®»³¿ ¿²¬»®·±®ô ¸¿½·»²¼± ã ïå ¬»²»³±-

ã ø ð ð ÷ø ï ï ÷ø î î ÷ ø ÷
ãð
ã ø ð ÷ø ï ÷ø î÷ ø ÷
ã ø ÷ø ð ï î ÷
° º¿½¬±®»-

ã
ã

õï
ã
ã

ã ø ï ï ÷ø î î ÷ø í í ÷ ø ÷
ãï
ã ø ï ÷ø î ÷ø í÷ ø ÷
ã ø ÷ø ï î í ÷
° º¿½¬±®»-

ã
ãï

ݱ³±

õï ðõï ïõï
ø ÷ã ã § ø ÷ã ã
ãð ãð ãð ãï ãï ãï

°±¼»³±- ½±²½´«·® ¯«»


õï
ã
ã ã

Ì»±®»³¿ íòîî п®¿ ¬±¼± ô »²¬±²½»-æ

ã -· ½¿¼¿ ï êã ð
ï ï
ã

Ü»³±-¬®¿½·-²
¼»-¿®®±´´¿³±- »´ ³·»³¾®± ·¦¯«·»®¼± ¼» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼æ

õï õî ï
ã
ï ï õï î ï
ã

ã
ï
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïë

Û¶»³°´± íòíê Ø¿´´¿® ´±- -·¹«·»²¬»- °®±¼«½¬±-æ


¿÷ ïð å ¾÷ î ò
ãï ãï ãï
ͱ´«½·-²
¿÷ Ü»-¿®®±´´¿²¼± »´ °®±¼«½¬±ô ¬»²»³±-

ïð ã ïð ïðî ïðí ïð
ãï
ã ïðïõîõíõ õ
ï
ã ïð î ø õï÷

¾÷ Ü»-¿®®±´´¿²¼± »´ °®±¼«½¬±ô ¬»²»³±-

ï î í
î ã î î î î
ãï ãï ãï

ï î í
ã î î î î î
ãï

ï
ø õï÷
ã î î î

ãï

ï
ø õï÷
ã î î î
ãï ãï
ï î
ø õï÷
ã î î î îî îí î
ï î î
ø õï÷ õî õí õ õ
ã î î î
ï î ï î
ø õï÷ ø õï÷
ã î î îî
ã ï

íòïíò Ì¿®»¿
ïò Ü»-¿®®±´´» § ½¿´½«´»
í î î
ï
¿÷ õ å ¾÷ î ò
ãï ãï ãï ãï
íí
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ïìò
î

ï
îò Í· ã ø õ ï÷ø õ î÷ ¼»³«»-¬®» ¯«» ï ã ø õ ï÷ § ¼» ¿¯«3 ½¿´½«´» »´ ª¿´±® ¼»
í
ø õ ï÷ò
ãï
ï
λ-°æ ø õ ï÷ø õ î÷ò
í
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïê

íò Ý¿´½«´¿® ´¿- -«³¿¬±®·¿-æ


õï
¿÷ ø õ ï÷í å ¾÷ ø õ ï÷å ½÷ øï õ î ï
÷ò
ãï ãï ãï
ï ï
λ-°æ ¿÷ ø õ ï÷î ø õ î÷î ïå ¾÷ ø õ ï÷ø õ î÷å ½÷ õî õï
ò
ì ê

ìò Ü»³«»-¬®» ¯«»æ
ø ï÷ ï ìø õ ï÷ ï ø ï÷ ï
ã õ
øî õ ï÷øî õ í÷ í î õí
ãð

ëò Ü»³«»-¬®» § ½¿´½«´»æ
î
î
ø ï÷ ã øì ï÷
ãï ãï
î
λ-°æ î õ ò

êò Ý¿´½«´¿® ´¿- -«³¿¬±®·¿-æ


ì
õ îõï î õï õï
¿÷ ìõ
å ¾÷ îø
å ½÷ ´±¹ å
õ ï÷î
ãï ãï ãï
ï
¼÷ ´±¹ ï õ î
ò
õî
ãï
ø õ î÷ ï ø õ ï÷ îø õ ï÷
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ ï å ½÷ ´±¹ å ¼÷ ´±¹ ò
õï ø õ ï÷î ÿ õî

éò Ý¿´½«´¿® ° ° ì
ë õí ë î í ê ì
° õî
î
îë õ ë ê î
ãî

ï ï ï î î ï ï
λ-°æ ° ° øí ï÷ õ ò
è ë õí íî î î

ø õ ï÷ÿ ã ÿø õ ï÷ò б® ¬¿²¬±ô ø õ ï÷ÿ ã ï î í


ø õ ï÷ò Ý¿´½«´¿®æ
ï î î ï
õï
¿÷ ÿå ¾÷ ø î õ ï÷ ÿå ½÷ å ¼÷ ò
ø õ ï÷ÿ ø õ ï÷ÿ
ãï ãï ã õï ãð
ï ï ï
λ-°æ ¿÷ ø õ ï÷ÿ ïÿå ¾÷ ø õ ï÷ÿ å ½÷ å ¼÷ ï õ
ø õ ï÷ÿ øî ÷ÿ ÿ
ï
ò
ø ï÷ÿ

çò Ø¿´´¿® ´¿- -«³¿-æ


ï ï
¿÷ å ¾÷ ò
øí î÷øí õ ï÷ ø õ ï÷ø õ î÷ø õ í÷
ãï ãï

ïðò Ø¿´´¿® ´¿- -«³¿-æ


î ïîì
¿÷ èø ï÷å ¾÷ ø õ ÷î å ½÷ í
å ¼÷ øî í÷å
ãîð ãîð ãîð ãï
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïé

ëð
ï
»÷ ò
õï õî
ãð

ïïò Ø¿´´¿® ´¿- -«³¿-æ


¿÷ å ¾÷ øî ÷î ò
ãï ãï ãï ãï ãï

ë ë
ïîò Ü¿¼±- ï ã ïô î ã îô í ã íô ì ãé§ ë ã ìô »ª¿´&» øî í÷ § ø õ î÷î ò
ãï ãï

î
ï ï
ïíò Í»¿ ã ò Ü»³«7-¬®» ¯«» ø ÷î ã î
ò
ãï ãï ãï ãï

ïìò Ø¿´´¿® »´ ²&³»®± ¼» »-º»®¿- »² «² ¿°·´¿³·»²¬± -±¾®» «²¿ ¾¿-» ®»½¬¿²¹«´¿® ½«§±- ´¿¼±- ½±²ó
¬·»²»² ïë § îð »-º»®¿-ô -· »´ ¬±°» »- «²¿ ´3²»¿ò
λ-°æ ïèìðò

ïëò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ·³°¿®»- ¯«» -±² ³»²±®»- ¯«» ê §
¯«» ²± -±² ³&´¬·°´±- ¼» íô »- ê î ò

ïêò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®±¼«½¬±- »² °¿®»¶¿- ø¼·-¬·²¬¿-÷ ¼» ´±- °®·³»®±- ²&³»®±-
²¿¬«®¿´»- ·³°¿®»- »-
ï
ø ï÷øí î ï÷
ê
ïéò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®±¼«½¬±- ¼» ¬±¼¿- ´¿- °¿®»¶¿- ¼» ²&³»®±- ¼·-¬·²¬±- ¯«» -»
°«»¼»² -«³¿® ½±² ´±- °®·³»®±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- »-
ï î
ø ï÷øí õ î÷
îì

ïèò Û-º»®¿- ·¹«¿´»- -±² ¿°·´¿¼¿- »² º±®³¿ ¼» «²¿ °·®?³·¼» ¼» ¾¿-» ½«¿¼®¿¼¿ò Ø¿´´¿® »´ ²&³»®±
¼» »-º»®¿- »² «²¿ °·®?³·¼» ·²½±³°´»¬¿ ¯«» ¬·»²» ½¿°¿- -· ½¿¼¿ ´¿¼± ¼» ´¿ ¾¿-» ½±²¬·»²» î
»-º»®¿-ò
ï
λ-°æ øî õ ï÷øé õ ï÷ ò
ê

ïçò Ý¿´½«´¿® ´±- -·¹«·»²¬»- °®±¼«½¬±-æ


¿÷ îå ¾÷ ïð å ½÷ î å ¼÷ îõ õ
ò
ãïð ãîï ãïî ãïî ãï ãï ãï

íòïìò ײ¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿


ò bÝ-³± -» ¼»¾»²
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïè

-» »³°´»¿ô ¿ ³»²«¼±ô »´ ³7¬±¼± ¹»²»®¿´ ¼» ¼»³±-¬®¿½·-²ô »´ °®·²½·°·± ¼» ·²¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿


½±³°´»¬¿ò Û-¬» ³7¬±¼± »-¬? ¾¿-¿¼± »² ´±- ¿¨·±³¿- ¼» ´±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò

Û- «² ¸»½¸± ·²¬«·¬·ª¿³»²¬» ½´¿®± ¯«» -· »- «² ½±²¶«²¬± ²± ª¿½3± ¯«» --´± ½±²¬»²¹¿ »²¬»®±-
²± ²»¹¿¬·ª±-ô »²¬±²½»- ½±²¬»²¼®? «² »²¬»®± ³3²·³±ò Û-¬± »-ô ¸¿§ «² »²¬»®± »² ¬¿´ ¯«»
°¿®¿ ¬±¼± »²¬»®± ¼» ò Û-¬» ¸»½¸± ·²¬«·¬·ª¿³»²¬» »ª·¼»²¬» -» ´´¿³¿ °®·²½·°·± ¼» ¾«»²¿ ±®ó
¼»²¿½·-²ò ˬ·´·¦¿³±- »´ °®·²½·°·± ¼» ¾«»²¿ ±®¼»²¿½·-² °¿®¿ »¨°´·½¿® ´¿ ¼»³±-¬®¿½·-² °±® ·²¼«½½·-²ò

Í»¿ Ðø ÷ «²¿ »¨°®»-·-² ¯«» ¼»°»²¼» ¼» «² »²¬»®± ²± ²»¹¿¬·ª±ò Ü»-»¿³±- °±¼»® ¼»³±-¬®¿®
¯«» ´¿ »¨°®»-·-² Ðø ðò Ò± ±¾-¬¿²¬»ô --´± -» ¼¿² ´±- ¼±- -·¹«·»²¬»-
¸»½¸±-æ
·÷
··÷ Í·»³°®» ¯«» -»¿ «² »²¬»®± °±-·¬·ª± ¬¿´ ¯«» Ðø ï ÷ -»

º¿½»² ¬¿²¬± ·÷ ½±³± ··÷ô »²¬±²½»- Ðø î ²± ²»¹¿¬·ª±ò п®¿ ª»® °±®¯«7


»-¬¿ ½±²½´«-·-² ¿¾-±´«¬¿ ¼»¾»®? ¼»¼«½·®-» ¼» ·÷ § ··÷ô -«°-²¹¿-» ¯«» ¸¿§ ¿´¹«²±- »²¬»®±- °¿®¿
´±- ½«¿´»- Ðø ÷ »- º¿´-¿ò Í»¿ »´ ½±²¶«²¬± ¼» ¬±¼±- ´±- »²¬»®±- °¿®¿ ´±- ½«¿´»- Ðø ÷ »- º¿´-¿ò
Û-¬» ²± »- »´ ½±²¶«²¬± ª¿½3±ò б® »´ °®·²½·°·± ¼» ¾«»²¿ ±®¼»²¿½·-²ô ¸¿§ «² »²¬»®± ³3²·³± »² ò
Í»¿ »´ »²¬»®± ³3²·³± ¼» ò Û²¬±²½»- Ðø ðò
б® ¬¿²¬±ô ï »- «² »²¬»®± ²± ²»¹¿¬·ª± § ²± °«»¼» »-¬¿® »² ò б® ½±²-·¹«·»²¬»ô Ðø ï

л®± ¿¸±®¿ ·÷ ²±- ·²¼·½¿ ¯«» Ðø ÷ »-


¬¿²¬± ª»®¼¿¼»®¿ ½±³± º¿´-¿ò Û´ &²·½± »-½¿°» ¼» »-¬¿ ½±²¬®¿¼·½½·-² »- ¯«» ¼»¾» -»® »´ ½±²¶«²¬±
ª¿½3±ò б® ½±²-·¹«·»²¬» Ðø ò Ó«½¸¿- ª»½»- ¼»-»¿³±- -«-¬·¬«·® ·÷ § ··÷ °±®æ
·ù÷ Ø¿§ «² »²¬»®± ¬¿´ ¯«» Ðø
··ù÷ ï § Ðø ï ÷ò
Í» ¼»¼«½» »²¬±²½»-ô ½±² «² ®¿¦±²¿³·»²¬± ¿²?´±¹± ¿´ °®»-»²¬¿¼± ¿²¬»-ô ¯«» Ðø
¬±¼±- ´±- »²¬»®±- ò

Ѭ®± ¬·°± ¼» ¼»³±-¬®¿½·-² °±® ·²¼«½½·-² ø´´¿³¿¼± -»¹«²¼± °®·²½·°·± ¼» ·²¼«½½·-²÷ »- »´ -·¹«ó
·»²¬»ò Í«°-²¹¿-» ¯«»æ
Ô¿ »¨°®»-·-² Ðøð÷ »- ª»®¼¿¼»®¿å
Í·»³°®» ¯«» -»¿ «² »²¬»®± °±-·¬·ª± ¬¿´ ¯«» Ðøð÷ô Ðøï÷ô Ðøî÷ôòòòô Ðø ï÷ -»¿² ¬±¼¿- ª»®ó
¼¿¼»®¿-ô »²¬±²½»- Ðø ÷ ¬¿³¾·7² »- ª»®¼¿¼»®¿ò

Ðø ²± ²»¹¿¬·ª±ò п®¿ ª»® »-¬±ô -» ®»½«®®» ²«»ª¿³»²¬» ¿´ °®·²½·°·±


¼» ¾«»²¿ ±®¼»²¿½·-²ò Í· Ðø °¿®¿ ´±- ½«¿´»- Ðø ÷
»- º¿´-¿ò Í»¿ »´ ³3²·³± »²¬»®± °±-·¾´» ¬¿´ ¯«» °¿®¿ Ðø
ðò Û²¬±²½»- Ðøð÷ô Ðøï÷ô òòòô Ðø ï÷ -±² ª»®¼¿¼»®¿- ø°±®¯«» »- ³3²·³±÷ §ô »²

߸±®¿ ¬»²»³±- ´¿ ½±²¬®¿¼·½½·-² ¼» ¯«» Ðø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ § º¿´-¿ò Û-¬¿ ½±²¬®¿¼·½½·-² ·²¼·½¿


¯«» ²± °«»¼» ¸¿¾»® ª¿´±®»- ¼» °¿®¿ ´±- ½«¿´»- Ðø ÷ -»¿ º¿´-¿ò б® ¬¿²¬±ô Ðø
¬±¼¿ ð
-·¹«·»²¬»ò Í«°-²¹¿-» ¯«»æ
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïïç

-»¿ «² »²¬»®± ¬¿´ ¯«» § Ðø ÷ô Ðø õ ï÷ô Ðø õ î÷ô òòòô Ðø ï


¬±¼¿-ô »²¬±²½»- ¬¿³¾·7² Ðø
Í» ¼»-°®»²¼» »²¬±²½»- ¯«» Ðø
´± ¿²¬»- ³»²½·±²¿¼± ½±² »´ -·¹«·»²¬» ¬»±®»³¿ò

Ì»±®»³¿ íòîí Í»¿ Ðø²÷ «²¿ °®±°±-·½·-² ¯«» ½±²¬·»²» ¿ ´¿ ª¿®·¿¾´» ²ô ½«§± «²·ª»®-± »- »´
½±²¶«²¬± ¼» »²¬»®±- °±-·¬·ª±- § ¯«» ¬·»²» ´¿ °®±°·»¼¿¼ ¼» ¯«» Ðø²÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ ± º¿´-¿ô °»®± ²±
¿³¾¿- ¿´ ³·-³± ¬·»³°±ô °¿®¿ ½¿¼¿ î ò Í· Ðø²÷ -¿¬·-º¿½» ´¿- ¼±- ½±²¼·½·±²»-æ
·÷ Ðøï÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ô
··÷ Ðø ï÷ ÿ Ðøµ÷ è î ô »²¬±²½»-ô Ðø²÷ »- ª»®¼¿¼»®¿ è î ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
Í»¿ õ »´ ½±²¶«²¬± ¼» ¬±¼±- ´±- »²¬»®±- °±-·¬·ª±-ô °¿®¿ »´ ½«¿´ Ðø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿å »- ¼»½·®æ
õ
ãº î § ø ÷ »- ª»®¼¿¼»®¿¹
õ
Ü» ·÷ ±¾-»®ª¿³±- ¯«» ï î §ô ¼» ··÷ ±¾-»®ª¿³±- ¯«» ø ï÷ î õ ÿ î õ ò б® ´± ¬¿²¬± õ »-
õ
-¿¾»³±- ¯«» õ ò
õ
¼» »²¬»®±- °±-·¬·ª±- -¿¾»³±- ¯«» ò б®
õ
½±²-·¹«·»²¬»ô ã å »- ¼»½·®ô »´ ½±²¶«²¬± ¼» ¬±¼±- ´±- »²¬»®±- °±-·¬·ª±- °¿®¿ »´ ½«¿´ -» ½«³°´»
Ðø ÷ô »- »´ ½±²¶«²¬± ò

п®¿ ½±²½´«·®ô °±¼»³±- ¼»½·® ¯«» »´ °®·²½·°·± ¼» ·²¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿ ½±³°´»¬¿ -» »³°´»¿

²¿¬«®¿´»- ô -·²± --´± °¿®¿ -«°»®·±®»- ± ·¹«¿´»- ¿ ½·»®¬± ²&³»®± ²¿¬«®¿´ ò

Û¶»³°´± íòíé Ø¿½·»²¼± «-± ¼»´ ³7¬±¼± ¼» ·²¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿ ¼»³«»-¬®» ¯«»

ø õ ï÷øî õ ï÷
ïî õ îî õ íî õ õ î
ã
ê
ͱ´«½·-²
ï÷ ݱ³°®±¾¿³±- ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» ´¿ º-®³«´¿ ¼¿¼¿ °¿®¿ ã ïò »´ °®·³»® ³·»³¾®± »- ·¹«¿´ ¿ ´¿
ïøï õ ï÷øî ï õ ï÷
«²·¼¿¼ò Û´ -»¹«²¼± ³·»³¾®± ã ïò б® ´± ¬¿²¬±ô ´¿ º-®³«´¿ »- ¶«-¬¿ °¿®¿ ã ïò
ê
î÷ Í«°±²·»²¼± ¯«» ´¿ º-®³«´¿ ¼¿¼¿ ¬¿³¾·7² »- ¶«-¬¿ °¿®¿ ½·»®¬± ²&³»®± ø ï÷ô ¼»³±-¬®»³±-
¯«» °¿®¿ õ ï ¬·»²» ´«¹¿® ´¿ ³·-³¿ º-®³«´¿æ

ø õ ï÷Åø õ ï÷ õ ïÃÅîø õ ï÷ õ ïÃ
ïî õ îî õ íî õ õ î
õ ø õ ï÷î ã
ê
Ûº»½¬·ª¿³»²¬»
ø õ ï÷øî õ ï÷
ïî õ îî õ íî õ õ î
õ ø õ ï÷î ã õ ø õ ï÷î
ê
ø õ ï÷Å øî õ ï÷ õ êø õ ï÷Ã
ã
ê
ø õ ï÷øî î õ é õ ê÷
ã
ê
ø õ ï÷ø õ î÷øî õ í÷
ã
ê
ø õ ï÷Åø õ ï÷ õ ïÃÅîø õ ï÷ õ ïÃ
ã
ê
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîð

¯«» »- ´± ¯«» -» ¯«»®3¿ ¼»³±-¬®¿®ò б® ½±²-·¹«·»²¬»ô ¾¿-?²¼±²±- »² »´ ³7¬±¼± ¼» ·²¼«½½·-²


³¿¬»³?¬·½¿ô -¿½¿³±- ´¿ ½±²½´«-·-² ¼» ¯«» ´¿ º-®³«´¿ ¼¿¼¿ »- ½·»®¬¿ °¿®¿ ¬±¼± ²&³»®± ²¿¬«®¿´
ò

Û¶»³°´± íòíè Ü»³±-¬®¿® ¯«» -· »- «² ²&³»®± »²¬»®± °±-·¬·ª±ô ì õ ïë ï -» ¼·ª·¼» °±® çò


ͱ´«½·-²
Í· ã ïô »´ ²&³»®± ì õïë ï »- ·¹«¿´ ¿ ïèô »- ¼»½·®ô -» ¼·ª·¼» °±® çò Í«°±²¹¿³±- ¯«» ì õïë ï
-» ¼·ª·¼» °±® ç § -»¿ ã õ ïò Û²¬±²½»-
õï
ì õ ïëø õ ï÷ ï ã ìøì õ ïë ï÷ ìë õ ïè
ã ìøì õ ïë ï÷ çøë î÷

л®±ô -»¹&² ´¿ ¸·°-¬»-·- ¼» ·²¼«½½·-²ô ì õ ïë ï -» ¼·ª·¼» °±® çô ¿ ½¿«-¿ ¼» ¯«» »´ -»¹«²¼±


³·»³¾®±ô § ¶«²¬± ½±² 7-¬» »´ °®·³»® ³·»³¾®± ¼» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ -» ¼·ª·¼»² °±® çò

Û¶»³°´± íòíç Ü»³±-¬®¿® ¯«»ô -· § -±² ²&³»®±- °±-·¬·ª±- § ô °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²¿¬«®¿´
»- ª?´·¼¿ ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ò
ͱ´«½·-²
п¬¿ ã ï å ¿´ ³«´¬·°´·½¿® »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ °±®
»´ ²&³»®± °±-·¬·ª± ô ±¾¬»²»³±- õï ò °»®± »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª± ¼»¾·¼± ¿ ¯«» ô
»- ¼»½·®ô
õï õï

Û¶»³°´± íòìð Ê¿´·7²¼±²±- ¼»´ °®±½»-± ¼» ·²¼«½½·-²ô ¼»³«»-¬®» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼æ


ï ï ï ï
õ õ õ
ç îë øî õ ï÷î ì

ͱ´«½·-²
ï ï
п®¿ ã ï »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ¬·»²» ´¿ º±®³¿ ç ìô »- ¼»½·®ô »- ª?´·¼¿ò -«°±²¹¿³±- ¯«» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼
¿ ¼»³±-¬®¿® »- ª?´·¼¿ °¿®¿ ã æ
ï ï ï ï
õ õ õ
ç îë øî õ ï÷î ì

п®¿ ã õ ï »´ °®·³»® ³·»³¾®± »- ·¹«¿´ ¿

ï ï ï ï ï ï ï
õ õ õ î
ã õ õ õ î
õ
ç îë øî õ í÷ ç îë øî õ ï÷ øî õ í÷î

Í»¹&² ´¿ ¸·°-¬»-·- ¼» ·²¼«½½·-²ô ´¿ -«³¿ »²¬®» ´±- ½±®½¸»¬»- »- ³»²±® ¯«» ïì ô °±® »-±

ï ï ï ï ï
õ õ õ õ
ç îë øî õ í÷î ì øî õ í÷î

Û- ½´¿®±ô ¯«» ¼» ´¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ ±¾¬»²·¼¿ ¼» ²·²¹«²¿ ³¿²»®¿ -» °«»¼» ¼»¼«½·® ¯«» -« °®·³»®
³·»³¾®± »- ³»²±® ¯«» ïì ò ¼» ¬¿´ ³±¼±ô -»¹&² »´ ³7¬±¼± ¼» ·²¼«½½·-²ô ´¿ ¼»³±-¬®¿½·-² ¯«»¼¿ -·²
-±´«½·-²ò Í·² »³¾¿®¹±ô »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ -» ¼»³«»-¬®¿ º?½·´³»²¬» °±® ±¬®± ³7¬±¼±ò

¼» -«³¿²¼±-ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîï

Û¶»³°´± íòìï Ø¿´´¿® ´¿ -«³¿

ïõíõëõ õ øî ï÷

ͱ´«½·-²
Ü»-·¹²»³±- »-¬¿ -«³¿ ½±² ô »- ¼»½·®

ã ïõíõëõ õ øî ï÷

п®¿ ±¾¬»²»® «²¿ »¨°®»-·-² °¿®¿ ¯«» ²± ²»½»-·¬» ´¿ ¿¼·½·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ ¼» -«³¿²¼±-ô ½¿´½«´»³±-
¿´¹«²±- °®·³»®±- ª¿´±®»- ¼» »-¬¿ -«³¿æ

ï ãï î ã ïõí ãì í ã ïõíõë ã ç ì ã ï õ í õ ë õ é ã ïê

Ê»³±- ¯«» »-¬±- ª¿´±®»- -±² ´±- ½«¿¼®¿¼±- -»½»-·ª±- ¼» ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò »- ²¿¬«®¿´ -«°±²»® ¯«»
ã î ò п®¿ ¼»³±-¬®¿® ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» »-¬¿ ·¹«¿´¼¿¼ «¬·´·½»³±- »´ ³7¬±¼± ¼» ·²¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿ò
¬»²»³±-æ
ï÷ ï ã ï õ ïî ò б® ´± ¬¿²¬±ô ´¿ º-®³«´¿ »- ¶«-¬¿ °¿®¿ ã ïå
î÷ -«°±²·»²¼± ¯«» »´´¿ »- ¶«-¬¿ °¿®¿ ½·»®¬± ô ¼»³±-¬®»³±- ¯«» °¿®¿ õ ï ¬·»²» ´«¹¿® ´¿ º-®³«´¿
î
õï ã ø õ ï÷ ò Û² »º»½¬±

î
õï ã õ Åîø õ ï÷ ïà ã õ øî õ ï÷ ã ø õ ï÷î

¯«» »- ´± ¯«» -» ²»½»-·¬¿¾¿ ¼»³±-¬®¿®ò °±® ½±²-·¹«·»²¬»ô ¾¿-?²¼±²±- »² »´ ³7¬±¼± ¼» ·²¼«½½·-²


³¿¬»³?¬·½¿ -¿½¿³±- ´¿ ½±²½´«-·-² ¼» ¯«» ´¿ º-®³«´¿ ã î »- ¶«-¬¿ °¿®¿ ¬±¼± ²&³»®± ²¿¬«®¿´
§
ï õ í õ ë õ õ øî ï÷ ã î

Û¶»³°´± íòìî Û² «² °´¿²± ¸¿§ ¬®¿¦¿¼¿- ®»½¬¿- ¼» ´¿- ½«¿´»- ¼±- ²± -±² °¿®¿´»´¿- § ¬®»-
²± °¿-¿² °±® «² ³·-³± °«²¬±ò ¼»¬»®³·²¿® »²¬®» ½«?²¬¿- °¿®¬»- ¯«»¼¿ ¼·ª·¼·¼± »´ °´¿²± ½±² »-¬¿-
®»½¬¿-ò
ͱ´«½·-²
ß´ ¬®¿¦¿® ´±- ¼·¾«¶±- ®»¯«»®·¼±-ô °±¼»³±- ¿²±¬¿® ´¿ -·¹«·»²¬» ½±®®»´¿½·-² »²¬®» »´ ²&³»®± ¼»
®»½¬¿- ¯«» ®»&²»² ´¿- ½±²¼·½·±²»- ¼»´ °®±¾´»³¿ § »´ ²&³»®± ¼» °¿®¬»- »² ´¿- ¯«» »-¬¿- ®»½¬¿-
¼·ª·¼»² »´ °´¿²±æ
ï î í ì ë
î ì é ïï ïê
Û- º?½·´ ª»® ¯«» »² ½¿´·¼¿¼ ¼»´ ¬7®³·²± ¹»²»®¿´ ¼» ´¿ -«½»-·-² ½±²ª·»²» »³°´»¿® ´¿ »¨°®»-·-²

ø õ ï÷
ãïõ
î
Û-¬¿ º-®³«´¿ -» ½±³°®«»¾¿ º?½·´³»²¬» °¿¬¿ ´±- °®·³»®±- ª¿´±®»- ¼» ô -·² »³¾¿®¹±ô ¼» ¿¸3 ²±

½±³°´»³»²¬¿®·¿ ¿°´·½¿²¼± »´ ³7¬±¼± ¼» ·²¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿ò

ß´ °®»-½·²¼·® ¼» ´¿ -»´»½½·-² ®»½·7² »º»½¬«¿¼¿ô ¼»³±-¬®»³±- ¯«» ®»½¬¿- ø¼» ´¿- ½«¿´»- ¼±- ²±
-±² °¿®¿´»´¿- § ¬®»- ²± °¿-¿² °±® «² ³·-³± °«²¬±÷ ¼·ª·¼»² »´ °´¿²± »² °¿®¬»-ô ¼±²¼» -»
½¿´½«´¿ -»¹&² ´¿ º-®³«´¿ ¼¿¼¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîî

Û- »ª·¼»²¬» ¯«» ½«¿²¼± ã ïô ´¿ º-®³«´¿ ¹»²»®¿´ »- ª?´·¼¿ò ¿°´·½¿²¼± ´¿ ¸·°-¬»-·- ¼» ·²¼«½½·-²ô


»¨¿³·²»³±- ø õ ï÷ó7-·³¿ ®»½¬¿ ¯«» -¿¬·-º¿½» ´¿ ½±²¼·½·-² ¼»´ °®±¾´»³¿ò Û´·³·²¿²¼± ¼» 7-¬¿- ¿®¾·ó
ø õ ï÷
¬®¿®·¿³»²¬» ®»½¬¿-ô °±¼»³±- ¼»½·® ¯«» ¼·ª·¼»² »´ °´¿²± »² ïõ °¿®¬»-ò ¿¸±®¿ ¿¼·½·±²¿³±-
î
ø õ ï÷ó7-·³¿ ®»½¬¿ò ¼¿¼± ¯«» ²± »- °¿®¿´»´¿ ¿ ²·²¹«²¿ ¼» ´¿- ®»½¬¿- °®»½»¼»²¬»-ô ·²¬»®-»½¿®?ô °±®
½±²-·¹«·»²¬»ô ¬±¼¿- ´¿- ®»½¬¿-ò Ç¿ ¯«» ²± °¿-¿®? °±® ²·²¹«²± ¼» ´±- °«²¬±- ¼» ·²¬»®-»½½·-² ¼» ´¿-
®»½¬¿- °®»½»¼»²¬»-ô °¿-¿®? »²¬±²½»- °±® «² º®¿½³»²¬± õ ïô »² ´±- ¯«» §¿ º«» ¼·ª·¼·¼± »´ °´¿²±ô §
¼·ª·¼·®? »² ¼±- °¿®¬»- ½¿¼¿ «²± ¼» »-¬±- º®¿¹³»²¬±-ô »- ¼»½·®ô ®»-«´¬¿®?² ¿/¿¼·¼±- õ ï º®¿¹³»²¬±-ò
б® ½±²-·¹«·»²¬»ô »´ ²&³»®± ¬±¬¿´ ¼» º®¿¹³»²¬±- »² ´±- ½«¿´»- -» ¼·ª·¼» »´ °´¿²± õ ï ®»½¬¿- »-æ

ø õ ï÷ ø õ ï÷Åø õ ï÷ õ ïÃ
ïõ õ õïãïõ ã õï
î î

íòïëò Ì¿®»¿
ì í î
ïò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· î § ø ÷ã õê õ ïï õ ê ô ø ÷ »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ îìò

î î
îò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· ø ÷ ã ø õ ïì÷ õ ìçô ¼±²¼» »- «² ²&³»®± ·³°¿®ô »²¬±²½»- ø ÷ »-
¼·ª·-·¾´» °¿®¿ êìò

ø õ ï÷øî õ ï÷
íò Ü»³«»-¬®» ¯«» ïî õ îî õ íî õ õ î
ã ò
ê
î
ø õ ï÷
ìò Ü»³«»-¬®» ¯«» ïí õ îí õ íí õ õ í
ã ò
î

ëò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- ½«¾±- ¼» ¬®»- ²&³»®±- ®»¿´»- -«½»-·ª±- -» ¼·ª·¼» °±® çò

êò Ü»³«»-¬®» ¯«» ø ÷ ã íî õï
õ ìð êé »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ êìò

ì í î
éò Ü»³«»-¬®» ¯«» ø ÷ ã õê õ ïï õ ê »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ îìô ½±² ½«¿´¯«·»® î ò

ë í
èò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· î ô »²¬±²½»- ø ÷ ã ë õ ì »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ ïîðò

í
çò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· »- «² ²&³»®± ³«¬«¿³»²¬» °®·³± ½±² êô »²¬±²½»- ø ÷ã ï »-
¼·ª·-·¾´» °¿®¿ îìò

í î
ïðò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· î ô »²¬±²½»- ø ÷ ã î õí õ »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ êò

ì
ïïò bݱ² ¯«7 ª¿´±®»- ¼» î ´¿ »¨°®»-·-² ø ÷ ã õ ì »- «² ²&³»®± °®·³±á

î í
ïîò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· »- «² ²&³»®± °¿®ô »²¬±²½»- ø ÷ ã õ õ »- «² ²&³»®± »²¬»®±ò
ïî è îì
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîí

ïíò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· »- ½«¿´¯«·»® »²¬»®± °±-·¬·ª±ô »²¬±²½»- ïí ø í


õ î ÷ »- «² »²¬»®±ò

ï
ïìò Í· õï ãî õ ïô î ò Ü»³±-¬®¿® ¯«» õïãî ø ï õ ï÷ò

ïëò Í¿¾·»²¼± ¯«»


í í í í
ìã ã ï õ ã î õ ã ã õ
ï î í õï
²õï
í í
Ü»³«»-¬®» ¯«» ã í²õï ï ò

ïêò Í· ï ãð§ õï ã øï õ ÷ ô è î ô ¼»³«»-¬®» ¯«»


ï
ã Åï õ øï õ ÷ Ã êã ð

õì
ïéò Ü»³«»-¬®» ¯«» è î æ î ø õ ì÷î ò

ïèò Ü»³«»-¬®» ¯«» è î ô ïô ïæ øï õ ÷ ïõ ò

ïçò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´±- ²&³»®±- ¼» ´¿ º±®³¿ ã îî õï


ç î
õí î -±² ¼·ª·-·¾´»- °±® ëìò

îðò Ü»³±-¬®¿® ¯«» ã íì õî


õ ëî õï
»- ³&´¬·°´± ¼» ïìò

° °
ïô îô íô òòò ³»¼·¿²¬» ï ã î§ õï ã î ò ¼»³«»-¬®» ¯«»
î °¿®¿ ¬±¼± ò

îîò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· ð ã îô ï ã íô òòòô õï ãí î ïô »²¬±²½»- è ðô ã î õ ïò

îíò Ü»³«»-¬®» ¯«» ø õ ï÷ø õ î÷ ø õ ï÷ »- ¼·ª·-·¾´» °±® ò

îìò Ü»³«»-¬®» ¯«» ïí õ íí õ õ øî õ ï÷í ã ø õ ï÷î øî î


õ ì õ ï÷ô ðò

îëò Ü»³«»-¬®» ¯«» »´ °®±¼«½¬± øî õ ï÷ ²&³»®±- ®»¿´»- ²»¹¿¬·ª±- »- «² ²&³»®± ²»¹¿¬·ª±ò

îêò Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ îô ´¿ -«³¿ ¼» ´±- ?²¹«´±- ·²¬»®·±®»- ¼» «² °±´3¹±²± ®»¹«´¿® ¼»
´¿¼±- »- ø î÷ ò

ï õï
îéò Í»¿² ï ã ïðô î ã ìéô òòòô ã îí ï êð îô íò Ü»³«»-¬®» ¯«» ã îð õí ò

îèò Ü¿¼± ¯«» ð ã ïîô ï ã ïïôòòòô õî ã õï õê ô ðò Ü»³«»-¬®» ¯«» ã


é í õ ëø î÷ ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîì

îçò Í»¿² ï ã ðô î ã ïô òòòô õï ã ø õ ï ÷ô îò Ü»³±-¬®¿® ¯«»

ï ï ø ï÷
ã ÿ õ õ
îÿ íÿ ÿ

íðò Í»¿² ï ã ô î ã ô í ã ïí ø ï õ î î ÷ô ì ã ïí ø î õ î í ÷ô òòò ô î ô êã ò Ü»³«»-¬®»


¯«»
í ï
ã ï ã
õí í
ë ì
é í ë î
íïò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· î ô »²¬±²½»- ø ÷ ã õ õ õ õ »- «² ²&³»®± »²¬»®±ò
ïîð ïî îì ïî ë

íîò Ü»³«»-¬®» ¯«» °¿®¿ ¬±¼± î æ


ø õ ï÷
¿÷ ï õ î õ í õ õ ã å
î
ø õ ï÷ø õ î÷
¾÷ ï îõî íõ õ ø õ ï÷ ã å
í
ï ï ï ï
½÷ ï ï ï ã å
î í õï õï
¼÷ ï ì õ î é õ í ïð õ õ øí õ ï÷ ã ø õ ï÷î å
ï ï ï ï õî
»÷ ï ï ï ï ã å
ì ç ïê ø õ ï÷î î õî
º÷ ï ïÿ õ î îÿ õ õ ÿ ã ø õ ï÷ÿ ïå
ð ï î ï ï
¹÷ õ õ õ õ ãï å
ïÿ îÿ íÿ ÿ ÿ
î î î
ï î ø õ ï÷
¸÷ õ õ õ ã å
ï í í ë øî ï÷øî õ ï÷ îøî õ ï÷
ï î ø õ ï÷
·÷ õ õ õ ã å
ï í ë í ë é øî ï÷øî õ ï÷øî õ í÷ îøî õ ï÷øî õ í÷
ï ï ï ï ï ï
¶÷ õ õ õ ã å
ï î í î í ì ø õ ï÷ø õ î÷ î î ø õ ï÷ø õ î÷
ø õ ï÷ø õ î÷ø õ í÷
µ÷ ï î í õ î í ì õ õ ø õ ï÷ø õ î÷ ã å
ì
ø õ ï÷ø õ î÷øí õ ï÷
´÷ î ïî õ í îî õ õ ø õ ï÷ î ã å
ïî
ï ï ï ï ï
³÷ õ õ ã å
ï î í ì ø õ ï÷ø õ î÷ø õ í÷ í ê ø õ ï÷ø õ î÷ø õ í÷
õï
ï
²÷ ïõ õ îõ õ ã ô ¼±²¼» êã ïå
ï
éøïð õï ç ïð÷
±÷ é õ éé õ ééé õ õ ééé é ã å
èï
ï ï ï ï ï ï ï
°÷ ï õ õ õ ã õ õ å
î í ì î ï î õï î
ï ï ï í ï ï
¯÷ õ õ õ ã å
îî ï íî ï ø õ ï÷î ï ì îø õ ï÷ îø õ î÷
ï ï ï ï
®÷ õ õ õ õ ã å
ï ì ì é é ïð øí î÷øí õ ï÷ í õï
ï ï ï ï ï
-÷ õ õ õ õ ã å
ï ë ë ç ç ïí øì í÷øì õ ï÷ ì õï
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîë

ï ï ï
¬÷ õ õ õ ã å
ø õ ï÷ ø õ ï÷ø õ î÷ ø õ ï÷ø õ ÷ ø õ ÷
î
øì ï÷
«÷ ïî õ íî õ õ øî ï÷î õ å
í
ø ï÷ø õ ï÷
ª÷ ï îõî íõí ìõ õ ø ï÷ ã å
í
î
ø ï÷øí õ î÷
©÷ ï îî õ î íî õ í ì õ õø ï÷ î
ã ò
ïî

ííò Ü»³«»-¬®» ´¿- ·¼»²¬·¼¿¼»-æ


î í ø õ ï÷ õï õ õî
¿÷ õî õí õ õ ã ô ¼±²¼» êã ïå
øï ÷î
õï õí õé õî ï ø ï÷øî ï÷
¾÷ õ õ õ õ ã õ å
î ì è î î
õï
ï î ì î ï î
½÷ õ õ õ õ ² ã õ î²õï
ô ¼±²¼» ¶ ¶ êã ïå
ïõ ïõ î ïõ ì ïõ î ï ï
î ì î² ï î²
ï
¼÷ î
õ ì
õ è
õ õ î ² ã î²
ô ¼±²¼» ¶ ¶ êã ïå
ï ï ï ï ï ï
î î
ï ï ï î õî ï
»÷ õ õ ã î î
î ïò
ï

¿÷ ø ÷ ã êî ï »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ íëå


¾÷ ø ÷ ã ì õ ïë ï »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ çå
½÷ ø ÷ ã îë õí õ ë í õî »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ ïéå
¼÷ ø ÷ ã êî õ í õî õ í »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ ïïå
»÷ ø ÷ ã íî õî è ç »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ êìå
º÷ ø ÷ ã íí õî õ ë îí õï »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ ïçå
¹÷ ø ÷ ã î õë íì õ ëí õï »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ íéå
¸÷ ø ÷ ã é õî õ èî õï »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ ëéå
·÷ ø ÷ ã ïï õî õ ïîî õï »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ ïííå
¶÷ ø ÷ ã î õî í õ ë ì »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ îëå
µ÷ ø ÷ ã ëî õï õ î õì õ î õï »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ îíå
´÷ ø ÷ ã íî õî ëî íí õî îî »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ ïðëíå
ê
³÷ ø ÷ã õ í õ ê ì é í î »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ îìå
ë
é
²÷ ø ÷ã »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ éå
±÷ ø ÷ ã ïï õî õ ïîî õï »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ ïííå
°÷ ø ÷ ã í õ ø õ ï÷í õ ø õ î÷í »- ¼·ª·-·¾´» °¿®¿ çò

íëò Ü»³«7-¬®»-» ¯«»


î²
î· ï ï
øï õ ÷ã êã ï
ãï
ï
Ý«?´ »- »´ ª¿´±® ¼»´ °®±¼«½¬± ½«¿²¼± ã ïá

íêò ݱ³°®«»¾» ¯«» -· ï ô î ô òòòô § -±² ½±²¶«²¬±-ô »²¬±²½»-æ


¿÷ Ä ø ï Å î Å Å ÷ ã ø Ä ï ÷ Å ø Ä î ÷ Å Å ø Ä ÷å
¾÷ ø ï Ä î Ä Ä ÷ ã ï Å î Å Å
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîê

íéò Ü»³«»-¬®» ´¿- ¼»-·¹«¿´¼¿¼»-æ


¿÷ ÿ î ï ô -· îå
¾÷ î ÿ ô -· îå
î ø õ ï÷øî õ ï÷
½÷ ø ÿ÷ å
ê
î
î õï
¼÷ øî ÿ÷ å
î
ï î ï
»÷ õ õ õ õ ô -· ï ðô òòòô ðå
î í ï
î î î õ õ
õ õ
º÷ ô -· ô ô -±² ´±- ²&³»®±- »²¬»®±- °±-·¬·ª±- ¼·-¬·²¬±-å
õ õ
ï ï ï
¹÷ õ õ õ ïå
õï õî í õï
ï õ î õ õ °
¸÷ ²
ï î ô ¼±²¼» ïô îô òòòô -±² ²&³»®±- °±-·¬·ª±- ¿®¾·¬®¿®·±-å
ï
·÷ î ø õ ÷ ø õ ÷ ô õ ðô êã ô ïå
øî ÷ÿ ì
¶÷ ô ïå
ø ÿ÷î õï
²
µ÷ øî ÷ÿ îî ø ÿ÷î å
° °
² õï
´÷ ÿ å
î
ï í ë î ï ï
³÷ ° å
î ì ê î í õï
ï ï í ë øî ï÷
²÷ å
î î ì ê î
ï ï ï
±÷ ïõ õ õ õ å
î î í î ï
î
ï ï
°÷ ïõ ïõ å
î
í
¯÷ ïî õ îî õ íî õ õø ï÷î ïî õ îî õ íî õ õ î
ò
í

íèò Í»¿² ïô î ô òòòô ²&³»®±- °±-·¬·ª±- ¬±³¿¼±- ¿´ ¿¦¿®ô ½±² ´¿ °¿®¬·½«´¿®·¼¿¼ ¼» ¯«»
ï î ã ïò Ю±¾¿® ¯«» ï õ î õ õ ïò

íçò Ü»³±-¬®¿® ´¿ -·¹«·»²¬» ¼»-·¹«¿´¼¿¼æ


ï ï ï
î î î

ø õ ÷î î î
î
ãï ãï ãï

íòïêò Ú¿½¬±®·¿´ § º-®³«´¿ ¼»´ ¾·²±³·± ¼» Ò»©¬±²

Í»¿ î ÿ øº¿½¬±®·¿´ ¼» ÷ ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿æ


ÿãï î í
Û- ¼»½·®ô -· »- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ô »²¬±²½»- ÿ »- »´ °®±¼«½¬± ¼» ´±- °®·³»®±- ²&³»®±-
²¿¬«®¿´»-ò ß¼»³?-ô »- º?½·´ ª»® ¯«» ÿ ã ø ï÷ÿô °¿®¿ ½«¿´»-¯«·»®¿ î ò Ô±- º¿½¬±®·¿´»- ¿«ó
³»²¬¿² ½±²-·¼»®¿¾´»³»²¬» ¿ ³»¼·¼¿ ¯«» -» ·²½®»³»²¬¿ »´ ²&³»®±ò б® º±®¬«²¿ô ²± »- ¹»²»®¿´³»²¬»
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîé

²»½»-¿®·± ¼»-¿®®±´´¿® «² º¿½¬±®·¿´ °±® ½±³°´»¬±ô §¿ ¯«» ½«¿²¼± -» «¬·´·¦¿² -«»´»² °®»-»²¬¿®-» »²
¹®«°±-ô § »- °±-·¾´» »´·³·²¿®´±-ò Ô±- º¿½¬±®·¿´»- ¿´¹«²¿- ª»½»- ½±³°®»²¼»² ±°»®¿½·±²»- ¼» ¿¼·½·-² §
-«-¬®¿½½·-²ò Ý«¿²¼± ´±- ²&³»®±- »-¬?² ¼»²¬®± ¼»´ °¿®7²¬»-·- § »´ -·¹²± º¿½¬±®·¿´ º«»®¿ô »- ²»½»-¿®·±
½±³°´»¬¿® ´¿ ¿¼·½·-² ± -«-¬®¿½½·-² ¿²¬»- ¼» ¼»¬»®³·²¿® »´ º¿½¬±®·¿´ò

п®¿ ½¿´½«´¿® ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ¸¿§ «²¿ º-®³«´¿ ½-³±¼¿

ø õ ï÷
ïõîõíõ õ ã
î
п®¿ »´ °®±¼«½¬± ¼» ´±- °®·³»®±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ¬¿´ º-®³«´¿ ²± »¨·-¬»ô °»®± »-¬¿ ³¿¹²·¬«¼ô
¯«» -» »²½«»²¬®¿ ½±² º®»½«»²½·¿ »² »´ ¿²?´·-·- ½±³¾·²¿¬±®·± § ±¬®¿- °¿®¬»- ¼» ´¿ ³¿¬»³?¬·½¿ô ¬·»²»
«²¿ ¼»-·¹²¿½·-² »-°»½·¿´æ ÿ øº¿½¬±®·¿´ ¼»

ï î í ã ÿ

Û´ -·¹²± ¼» ¿¼³·®¿½·-² »-¬? »´»¹·¼±ô ¯«·¦?-ô °¿®¿ ´¿ ¼»-·¹²¿½·-² ¼»¾·¼± ¿´ ¸»½¸± ¼» ¯«» ·²½´«-± °¿®¿
ª¿´±®»- ½±³°¿®¿¬·ª¿³»²¬» °»¯«»/±- ¼» ô »´ ²&³»®± ÿ »- ³«§ ¹®¿²¼»å °¿®¿ ³±-¬®¿® ´± ®?°·¼± ¯«»
½®»½» ÿ ½±² »´ ¿«³»²¬± ¼» »-½®·¾¿³±- »-¬±- ²&³»®±- °¿®¿ ¼» ï ¿ ïðæ

ïÿ ã ï îÿ ã ï î ã î íÿ ã ï î í ã ê ìÿ ã íÿ ì ã îì å ëÿ ã ìÿ ë ã ïîð

êÿ ã ëÿ ê ã éîð éÿ ã êÿ é ã ëðìð èÿ ã éÿ è ã ìðíîð çÿ ã èÿ ç ã íêîèèð


ïðÿ ã çÿ ïð ã íêîèèðð
ÿ -» ¼»¼«½» ¯«» ´¿- º¿½¬±®·¿´»- ¼» ¼±- ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- ª»½·²±- § õï
»-¬?² ®»´¿½·±²¿¼¿- °±® ´¿ º-®³«´¿
ø õ ï÷ÿ ã ø õ ï÷ ÿ
Ò±¬»³±- ¯«» -· »² »-¬¿ ·¹«¿´¼¿¼ -» -«-¬·¬«§» ã ðô ±¾¬»²»³±- ïÿ ã ï ðÿô °±® »-± -» -«°±²»
ðÿ ã ïå »-¬» ¿½«»®¼± ®»-«´¬¿ º®»½«»²¬»³»²¬» ½-³±¼± »² ¼·-¬·²¬¿- º-®³«´¿- ¹»²»®¿´»-ò

Û¶»³°´± íòìí Ü»³«7-¬®»-» ´¿ º-®³«´¿ ø õ ï÷ÿ ÿã ÿò


ͱ´«½·-²
Ø¿¹¿³±- «-± ¼»´ ³7¬±¼± ¼» ·²¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿ò Ì»²»³±-æ
ïò °¿®¿ ã ïøï õ ï÷ÿ ïÿ ã ï ïÿô ¼» ¼±²¼» ï ã ïô °±® ´± ¬¿²¬±ô ´¿ º-®³«´¿ »- ¶«-¬¿å
îò -«°±²·»²¼± -« ª¿´·¼»¦ °¿®¿ ½·»®¬± ¼»³±-¬®»³±- ¯«» °¿®¿ õ ï ¬·»²» ´«¹¿® ´¿ º-®³«´¿
ø õ î÷ÿ ø õ ï÷ÿ ã ø õ ï÷ø õ ï÷ÿò Ûº»½¬·ª¿³»²¬»

ø õ î÷ÿ ø õ ï÷ÿ ã ø õ ï÷ø õ î÷ ÿ ø õ ï÷ ÿ


ã ø õ ï÷Åø õ î÷ ïà ÿ
ã ø õ ï÷ø õ ï÷ ÿ
ã ø õ ï÷ø õ ï÷ÿ

¯«» »- ´± ¯«» -» ¯«»®3¿ ¼»³±-¬®¿®ò б® ½±²-·¹«·»²¬»ô -¿½¿³±- ´¿ ½±²½´«-·-² ¼» ¯«» ´¿ º-®³«´¿ »-
¶«-¬¿ °¿®¿ ¬±¼± ²¿¬«®¿´ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîè

Û¶»³°´± íòìì Ø¿´´¿® ´¿ -«³¿

ï ïÿ õ î îÿ õ í íÿ õ õ ÿ

ͱ´«½·-²
λ»³°´¿½»³±- ½¿¼¿ -«³¿²¼± °±® ´¿ ¼·º»®»²½·¿ -»¹&² ´¿ º-®³«´¿

ø õ ï÷ÿ ÿã ÿ

±¾¬»²»³±-
øï õ ï÷ÿ ïÿ õ øî ï÷ÿ îÿ õ øí õ ï÷ÿ íÿ õ õ ø õ ï÷ÿ ÿ
ã îÿ ïÿ õ íÿ îÿ õ ìÿ íÿ õ õ ø õ ï÷ÿ ÿ ã ø õ ï÷ÿ ï
§¿ ¯«» ¬±¼±- ´±- -«³¿²¼±- »² »´ °®·³»® ³·»³¾®± ¼» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ô ¿ »¨½»°½·-² ¼»´ -»¹«²¼± § »´
°»²&´¬·³±ô -» -«°®·³»² ®»½3°®±½¿³»²¬»ò б® ½±²-·¹«·»²¬»

ï ïÿ õ î îÿ õ í íÿ õ õ ÿ ã ø õ ï÷ÿ ï

³·¿´»-ò Û-¬±- ¬·»²»² ´¿ ¼»-·¹²¿½·-² »-°»½·¿´ § -» ¸¿´´¿² °±® ´¿ º-®³«´¿

ÿ
ã
ÿø ÷ÿ

¼±²¼» -±² ²&³»®±- »²¬»®±- ²± ²»¹¿¬·ª±- § ô ²&³»®±- »²¬»®±- ²± ²»¹¿¬·ª±- ¯«» -¿¬·-º¿½»² ´¿
½±²¼·½·-² ð ò Í· »´ ²«³»®¿¼±® § ¼»²±³·²¿¼±® ¼» ´¿ º®¿½½·-² -» ®»¼«½»² »´·³·²¿²¼± ø ÷ÿô
±¾¬»²»³±- ´¿ º-®³«´¿
ø ï÷ ø õ ï÷
ã
ÿ
¯«» »- ½-³±¼¿ ¼» ¹«¿®¼¿® »² ´¿ ³»³±®·¿ § ½±² ½«§¿ ¿§«¼¿ »- ³?- º?½·´ ®»¿´·¦¿® ´±- ½?´½«´±-ò Û´
¼»²±³·²¿¼±® ¼» »-¬¿ º®¿½½·-² »-¬? º±®³¿¼± °±® »´ °®±¼«½¬± ¼» ¬±¼±- ´±- °®·³»®±- ²&³»®±- ²¿¬«ó
®¿´»- § »´ ²«³»®¿¼±®ô °±® »´ °®±¼«½¬± ¼» ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»- »-½®·¬±- »² »´ ±®¼»² ¼» ¼»½®»½·³·»²¬±ô
½±³»²¦¿²¼± ½±² »´ ²&³»®±
½±³± ²&³»®± ¼» ½±³¾·²¿½·±²»- ¼» »´»³»²¬±- ¬±³¿¼±- ¿ ò

Í»¿² ô î

ð ð
ã ÿ
ÿø ÷ÿ ð

îð
Û¶»³°´± íòìë Ý¿´½«´¿® ò
ê
ͱ´«½·-²
Ì»²»³±-
îð îðÿ îð ïç ïè ïé ïê ïë
ã ã ã íèéêð
ê êÿ ïìÿ ï î í ì ë ê
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïîç

»² °¿®¬·½«´¿®ô «²¿ º-®³«´¿ ³«§ ·³°±®¬¿²¬» ¼»´ ¾·²±³·± ¼» Ò»©¬±²

ï
ø õ ÷ ã õ õ õ õ õ
ð ï

ò Û-¬¿ º-®³«´¿ -«»´»


»-½®·¾·®-» ¾®»ª»³»²¬» ½±³±æ
ø õ ÷ ã
ãð

Ü» »-¬¿ º-®³«´¿ô »² °¿®¬·½«´¿®ô °¿®¿ ãî§ ã í ±¾¬»²»³±- ´¿- º-®³«´¿- ½±²±½·¼¿-æ

î î î
ø õ ÷î ã î
õ õ î
ã î
õî õ î
ð ï î

í í í í
ø õ ÷í ã í
õ î
õ î
õ í
ã í
õí î
õí î
õ í
ð ï î í

Ì»±®»³¿ íòîì п®¿ ¬±¼± ô î § î ô »²¬±²½»-

ø õ ÷ ã
ãð

Ü»³±-¬®¿½·-²
п®¿ ´¿ ¼»³±-¬®¿½·-² ¼» »-¬» ¬»±®»³¿ «¬·´·¦¿®»³±- »´ °®·²½·°·± ¼» ·²¼«½½·-² ³¿¬»³?¬·½¿
·÷ Ю±¾¿³±- ½«¿²¼± ã ïæ
ï
ï
ø õ ÷ï ã ï

ãð
ï ï ð ï ð ï
ã õ
ð ï
ã õ

··÷ Ý«¿²¼± ã æ
ø õ ÷ ã
ãð

Ý«¿²¼± ã õ ïæ
õï
ø õ ÷ ã ø õ ÷ø õ ÷

ã ø õ ÷
ãð

õï õï
ã õ
ãð ãð

øï÷ øî÷
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíð

Û- ²»½»-¿®·± °±¼»® »¨°®»-¿® »-¬¿- ¼±- -«³¿¬±®·¿- ½±³± «²¿ -±´¿ô °¿®¿ »-± -» ®»¯«·»®» ¯«» ¿³¾¿-
-«³¿¬±®·¿- ¬»²¹¿² »´ ³·-³± ´3³·¬»ò Û² øï÷ô ¸¿½»³±- ¯«» ã § »² øî÷ô ¸¿½»³±- ¯«» ã ïå
»²¬±²½»-æ
õï
õï õï õï
ø õ ÷ ã õ
ï
ãð ãï

øï÷ øî÷

õï ð õï õï ð õï
ã õ õ õ
ï
ãï ãï

õï ð õï ð õï
ã õ õ õ
ï
ãï

½±³±
õï
õ ã
ï
§ ¸¿½·»²¼± ¯«»

õï ð õï õï ð ð õï õï ð õï
ã § ã
ð õï

»²¬±²½»-

õï õï ð õï õï ð õï
ø õ ÷ ã õ õ
ãï

õï õï ð õï õï õï ð õï
ã õ õ
ð õï
ãï
õï
õï õï
ã
ãð
õï
õï ø õï÷
ã
ãð

¸¿½·»²¼± ã ô ±¾¬»²»³±-
õï
õï ø õï÷

ãð

Û¶»³°´± íòìê Û³°´»» »´ ¬»±®»³¿ ¼»´ ¾·²±³·± °¿®¿ ¼»³±-¬®¿® ¯«» -» ½«³°´»

í ã î
ãð

ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíï

Ø¿½·»²¼± í ã øï õ î÷ § ¼»-¿®®±´´¿²¼± »-¬» ¾·²±³·±ô ®»-«´¬¿

ð ð ï ï î î
øï õ î÷ ã ï î õ ï î õ ï î õ õ ï î
ð ï î

ã îð õ îï õ îî õ õ î
ð ï î

ã î
ãð

Û¶»³°´± íòìé bÜ» ½«?²¬¿- ³¿²»®¿- -» °«»¼» -»´»½½·±²¿® ¼» «² ¹®«°± ¼» îë °»®-±²¿-ô «²


½±³·¬7 º±®³¿¼± °±® ì °»®-±²¿-á
ͱ´«½·-²
Û² ª·®¬«¼ ¼» ¯«» «² ½±³·¬7 »- «² ¹®«°± ²± ±®¼»²¿¼± ¼» °»®-±²¿-ô ´¿ ®»-°«»-¬¿ »-

îë îëÿ
ã
ì ìÿøîë ì÷ÿ
ã ïîêëð

Û¶»³°´± íòìè bÜ» ½«?²¬¿- ³¿²»®¿- -» °«»¼» -»´»½½·±²¿® ¼» «² ¹®«°± ¼» ç ¸±³¾®»- § è ³«ó
¶»®»-ô «² ½±³·¬7 ¼» í ¸±³¾®»- § î ³«¶»®»-á
ͱ´«½·-²
ß´ ·¹«¿´ ¯«» »² »´ »¶»³°´± ¿²¬»®·±®ô -» °«»¼» ª»® ¯«» »- °±-·¾´» -»´»½½·±²¿® ´±- í ¸±³¾®»- ¼»
ç è
ã èì ³¿²»®¿- § ´¿- î ³«¶»®»- ¼» ã îè ³¿²»®¿-ò Û´ ½±³·¬7 °«»¼» º±®³¿®-» »² ¼±- °¿-±-
í î
-«½»-·ª±-æ »´»¹·® ¿ ´±- ¸±³¾®»- § ¼»-°«7- ¿ ´¿- ³«¶»®»-ò б® »´ °®·²½·°·± ¼» ³«´¬·°´·½¿½·-²ô »´ ²&³»®±
¬±¬¿´ ¼» ½±³·¬7- »- øèì÷øîè÷ ã îíëîò

ß ½±²¬·²«¿½·-² ¼»³±-¬®¿®»³±- ¿´¹«²¿- °®±°·»¼¿¼»- ¿´¹»¾®¿·½¿- ¼» ´±- ²&³»®±- ½±³¾·²¿¬±®·±-

Ì»±®»³¿ íòîë п®¿ ¬±¼± ô î ô ¼±²¼» ô »²¬±²½»-æ

Ü»³±-¬®¿½·-²
ﮬ·»²¼± ¼»´ ³·»³¾®± ¼»®»½¸±ô ¬»²»³±-

ÿ
ã
ø ÷ÿÅ ø ÷Ãÿ
ÿ
ã
ø ÷ÿø õ ÷ÿ
ÿ
ã
ÿø ÷ÿ

Ì»±®»³¿ íòîê п®¿ ¬±¼± ô î ô ¼±²¼» ô »²¬±²½»-æ

ï ï
ã õ
ï
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíî

Ü»³±-¬®¿½·-²
ﮬ·»²¼± ¼»´ ³·»³¾®± ¼»®»½¸±ô ¬»²»³±-

ï ï ø ï÷ÿ ø ï÷ÿ
õ ã õ
ï ø ï÷ÿø ÷ÿ ÿø ï÷ÿ
ø ï÷ÿ ø ÷ø ï÷ÿ
ã õ
ø ï÷ÿø ÷ÿ ÿø ÷ÿ
ø ï÷ÿ
ã
ÿø ÷ÿ
ÿ
ã
ÿø ÷ÿ

Ì»±®»³¿ íòîé п®¿ ¬±¼± ô î ô »²¬±²½»-æ

õï õ õ õï
õ õ õ ã
ð ï

Ü»³±-¬®¿½·-²
ﮬ·»²¼± ¼»´ ³·»³¾®± ¼»®»½¸±ô ¬»²»³±-

õ õï õ õ
ã õ
ï

õ õ ï õ ï
ã õ
ï ï î
õ ï õ î õ î
ã õ
î î í
õ õï õ õ ï õ î õ î
ã õ õ õ
ï î í
½±³±
õî õï õï
ã õ
ï ï ð
»²¬±²½»-
õ õï õ õ ï õî
ã õ õ õ
ï ï
õ õ ï õï õï
ã õ õ õ õ
ï ï ð
õ õ ï õï
ã õ õ õ õ
ï ï ð

Ì»±®»³¿ íòîè п®¿ ¬±¼± ô ô î ô »²¬±²½»-æ

ã
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíí

Ü»³±-¬®¿½·-²
ﮬ·»²¼± ¼»´ ³·»³¾®± ¼»®»½¸±ô ¬»²»³±-
ÿ ø ÷ÿ
ã
ÿø ÷ÿ ø ÷ÿø õ ÷ÿ
ÿ ÿ
ã
ÿø ÷ÿø ÷ÿ ÿ
ÿ ÿ
ã
ÿø ÷ÿ ÿø ÷ÿ

Ì»±®»³¿ íòîç п®¿ ¬±¼± î ô »²¬±²½»-æ

õ õ õ ãî
ð ï
Ü»³±-¬®¿½·-²
Í»¿ î ã øï õ ï÷ ô »²¬±²½»-

øï õ ï÷ ã ï ï
ãð

ð ð ï ï î î
ã ï ï õ ï ï õ ï ï õ õ ï ï
ð ï î

ã õ õ õ
ð ï
Ì»±®»³¿ íòíð п®¿ ¬±¼± ô ô î ô »²¬±²½»-æ
õ
ã õ õ õ
ð ï ï ð
Ü»³±-¬®¿½·-²
ݱ³± øï õ ÷ õ ã øï õ ÷ øï õ ÷ ò ß°´·½¿²¼± »´ ¬»±®»³¿ ¼»´ ¾·²±³·± ¿ ½¿¼¿ ³·»³¾®± ¼» ´¿
·¼»²¬·¼¿¼ô ®»-«´¬¿æ

õ õ õ õ õ õ
øï õ ÷ ã õ õ õ õ õ
ð ï õ

øï õ ÷ øï õ ÷ ã õ õ õ õ õ õ
ð ï ð ï
õ
п®¿ °®±¾¿® ´¿ °®±°±-·½·-²ô ¾¿-¬¿ ±¾-»®ª¿® ¯«» »² »´ °±´·²±³·±
¼»´ °®·³»® ³·»³¾®± § ¯«»

õ õ õ
ð ï ï ð
»² »´ °±´·²±³·± ¯«» -» ±¾¬·»²» ¿´ »º»½¬«¿® »´ °®±¼«½¬± ¼» ´±- ¼±- °±´·²±³·±- ¼»´
-»¹«²¼± ³·»³¾®±

õ õ õ õ õ õ
ð ï ð ï
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíì

ï
õ õ õ
ð ï ï ð
õ
õ õ õ ã
ð ï ï ð
õ
õ õ õ ã
ð ï ï ð

Ì»±®»³¿ íòíï п®¿ ¬±¼± ô ô î ô »²¬±²½»-æ

õ
ã õ õ õ
ð ð ï ï

Ü»³±-¬®¿½·-²
ݱ³± øï õ ï ÷ ã øï õ ÷ ô ³«´¬·°´·½¿²¼± ¿³¾±- ³·»³¾®±- °±® øï õ ÷ -» ±¾¬·»²»
ï
øï õ ÷ øï õ ÷ ã øï õ ÷ øï õ ÷
õ
ã øï õ ÷

ß°´·½¿²¼± »´ ¬»±®»³¿ ¼»´ ¾·²±³·± ¿ ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- ¬®»- º¿½¬±®»-


õ ï
øï õ ÷ øï õ ÷ § øï õ ÷

®»-«´¬¿

õ õ õ õ õ õ
øï õ ÷ ã õ õ õ õ õ
ð ï õ
ï
ã øï õ ÷ øï õ ÷

ã õ õ õ õ õ õ õ õ
ð ï ð ï

×¹«¿´¿²¼± ´±- ¬7®³·²±- ·²¼»°»²¼·»²¬»-ô »- ¼»½·®ô ´±- ¬7®³·²±- »² »´ ¯«» »´ »¨°±²»²¬» ¼» ´¿ ¨ »- ½»®±ô
-» ¬·»²» ¯«»

õ ï
ã õ õ õ
ð ð ï ï

ã õ õ õ
ð ð ï ï

íòïéò Ì¿®»¿
ïò Ø?´´»-» ´¿ -«³¿
ðÿ ï î ï
õ õ õ õ
ïÿ îÿ íÿ ÿ
ï
λ-°æ ï ÿ

îò Ü»¼«¦½¿ ´¿- º-®³«´¿- °¿®¿ ´¿- -«³¿-æ


ï ï ï
¿÷ ã õ õ õ å
ï í í ë øî ï÷øî õ ï÷
ï ï ï
¾÷ ã õ õ õ å
ï ì ì é øí î÷øí õ ï÷
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíë

ï ï ï
½÷ ã õ õ õ å
ï ë ë ç øì í÷øì õ ï÷
ï ï ï
¼÷ ã õ õ õ å
ï ê ê ïï øë ì÷øë õ ï÷
»÷ ã ïî îî õ íî ìî õ õ ø ï÷ ï î å
ï ï ï
º÷ ã õ õ õ
ï î î í ø õ ï÷

íò п®¿ ¬±¼± î ô »²¬±²½»-æ

õ õ ø ï÷ ãð
ð ï î

ìò Ü»¬»®³·²» ô -·
õï õí ð ïï ðïï ðïïò
¿÷ ã ïëø õ î÷å ¾÷ ã õ
õï
à ß à ß à ß
ì ë ê

ëò Ü»³±-¬®¿® ´¿- -·¹«·»²¬»- ·¼»²¬·¼¿¼»-æ


ï
¿÷ ã å
ï
õ õ ï
¾÷ ã ðå
ãð
ï î ï
½÷ ã õ õ õ å
ï ð
ï
¼÷ ã å
ð ïð ï ð ïð ï
à
õ ïßà ïß à ßà
ïß
õï ï ï
»÷ ð ïî ð ïð ï ã ï ð å
à ß à
õ ïßà ïß
õï ï
ï î î ï î ï
º÷ õï ã å
ï õï
î î î
¹÷ ã ø õ ï÷ ø õ ï÷ å
ï
õ
¸÷ ã å
î î î
õï õî õï
·÷ õ õ õ õ ã å
õï
õî
¶÷ õî õ ã ò
ï õï õï

êò λ¿´·½» «²¿ »´»½½·-² ¿°®±°·¿¼¿ °¿®¿ § »² »´ ¬»±®»³¿ ¼»´ ¾·²±³·± § ¼»®·ª» °¿®¿ ±¾¬»²»®
´¿ ·¼»²¬·¼¿¼ -·¹«·»²¬»æ
ï ï
øï õ ÷ ã
ãï
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíê

éò ß°´·¯«» »´ ®»-«´¬¿¼± ¼»´ °®±¾´»³¿ ¿²¬»®·±® °¿®¿ ¼»³±-¬®¿® ¯«»æ

ï
î ã
ãï

èò Ü»³±-¬®» ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼æ

õ î õï
ã
õï
ãð

ç
çò Û² »´ ¼»-¿®®±´´± íî î íï ò Ø¿´´¿®æ
¿÷ Û´ ¯«·²¬± ¬7®³·²±å ¾÷ Û´ ¬7®³·²± ¯«» ½±²¬·»²» ¿ ë å
½÷ Û´ ¬7®³·²± ·²¼»°»²¼·»²¬» ¼» ò
ç í ë ï ì ê é
λ-°æ ¿÷ å ¾÷ Ò± »¨·-¬» ¬¿´ ¬7®³·²±å ½÷ ïè ò
ì î í

î
ô »² øï õ ÷øï õ ÷î õï
ò
î õï î õï î õï
λ-°æ õ ò
ï î

ï
ïïò Í· -» »²½«»²¬®¿ »² »´ ¼»-¿®®±´´± ¼» õ
λ-°æ ô -±´± ¸¿§ -±´«½·-² -· »- °¿® ± ½»®±ò
î

î í î ï î
§ »² »´ ¼»-¿®®±´´± ¼» ø õ î õ î÷ -±² î §
ï î ï
í ø ï÷î ò

ïíò Û²½«»²¬®» »´ ª¿´±® ¼» ô -· ã ïðò


î
λ-°æ ã ëò

ï ïî
ïìò Û²½«»²¬®» »´ ¬7®³·²± ½»²¬®¿´ ¼» õ ò
ïî
λ-°æ ò
ê

ïëò Ø?´´»-» ´¿ ®»´¿½·-² ¯«» ¼»¾» »¨·-¬·® »²¬®» §


¼» ´«¹¿®»- í § õ î »² »´ ¼»-¿®®±´´± ¼» øï õ ÷î ô -»¿² ·¹«¿´»-ò
λ-°æ ãî ò

î
î î
ïêò Ü»³±-¬®¿® ãð ã ãð ò

ïéò Ü»³«»-¬®» ¯«»


ï
ï ï
ãî øî ï÷
ãð ãï
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíé

ïèò Ü»³«»-¬®» ¯«»


î î î î
ø õ î÷øî ï÷ÿ
õî õí õ õ ø õ ï÷ ã
ð ï î ÿø ï÷ÿ

øï õ ÷î ô »- ·¹«¿´ ¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´±-


î ï
øï õ ÷ ò

îðò Ü»³«»-¬®» ¯«»


ï
¿÷ ãð ø õ ï÷ ã øï õ ÷ Åï õ ø õ ï÷ Ãå

ï
¾÷ ãð øî õ ï÷ ë ãê øïð õ ê÷ò

îïò Ü»³«»-¬®» ¯«»

ï ï õ î õï
ã
õî ø õ ï÷ø õ î÷
ãð

ç
í
îîò Û² »´ ¼»-¿®®±´´± í î
° ò Ü»¬»®³·²»æ
é
¿÷ Û´ -7°¬·³± ¬7®³·²±å ¾÷ Û´ ¬7®³·²± ¯«» ½±²¬·»²» ¿ å ½÷ Ô¿ -«³¿ ¼» ´±- ½±»ó
ëêé ïìé
λ-°æ ¿÷ ïê å ¾÷ Ò± »¨·-¬»å ½÷ ïê ò

í ç
ïë
»² »´ ¼»-¿®®±´´± í ê ò
λ-°æ îèíôëò

îìò Û²½«»²¬®» »´ ¬7®³·²± ·²¼»°»²¼·»²¬» ¼» »² ´±- ¼»-¿®®±´´±-æ


ï í í ë î éðð
¿÷ î å ¾÷ õï ï
½÷ øî õ ï÷ ï õ ò
²
λ-°æ ¿÷ ø ï÷ÿøîøí÷ÿ ÷ÿ å ¾÷ ðå ½÷ îèðïò

ï
»² »´ ¼»-¿®®±´´± ¼»
ï
øï õ ÷ ï õ

øî ÷ÿ
λ-°æ ø ï÷ÿø õï÷ÿ ò

õï
îêò Ü»¬»®³·²» »´ ª¿´±® ¼» § ¼» »² »´ ¼»-¿®®±´´± øí õ î÷ïç -±²
·¹«¿´»-ò
λ-°æ ã ïïò

ì
»²æ
ë
¿÷ øï ÷øï õ ÷ å ¾÷ øï õ ÷øï ÷ ò
ï
λ-°æ ¿÷ ëå ¾÷ îì
ø ï÷ø î÷ø é÷ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíè

íòïèò Ю±¹®»-·±²»-

˲¿ -«½»-·-² -» ¼·½» ¯«» »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ -· ´¿ ¼·º»®»²½·¿ »²¬®» ½«¿´¯«·»® ¬7®³·²± § »´
¿²¬»®·±® »- ´¿ ³·-³¿ ¿ ´± ´¿®¹± ¼» ¬±¼¿ ´¿ -«½»-·-²ò Ô¿ ¼·º»®»²½·¿ ¿´¹»¾®¿·½¿ »²¬®» ½¿¼¿ ¬7®³·²± §
»´ ¿²¬»®·±® -» ¼»²±³·²¿ ¼·º»®»²½·¿ ½±³&²ô § -» ¼»²±¬¿ °±® ¼ò

Í· »- »´ °®·³»® ¬7®³·²± § »- ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ½±³&² ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô ´±- ¬7®³·²±-


-«½»-·ª±- ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ -±² ô õ ô õ î ô õ í ô òòò

Ì»±®»³¿ íòíî Ô¿ -«³¿ ¼» ² ¬7®³·²±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ ½±² °®·³»® ¬7®³·²± ¿ §
¼·º»®»²½·¿ ½±³&² ¼ »-¬? ¼¿¼± °±®

ã Åî õ ø ï÷ Ã
î
Ü»³±-¬®¿½·-²
Í· »- »´ °®·³»® ¬7®³·²± § »- ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ½±³&² ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô ´¿ -«½»-·-² »-

õ õî õí

Í· ´¿ -«½»-·-² ½±²-¬¿ ¼» ¬7®³·²±- § -· ¼»²±¬¿ »´ &´¬·³± ¬7®³·²±ô ã õ ø ï÷ ò Û´ °»²&´¬·³±


¬7®³·²± -»®? ô »´ ¿²¬»°»²&´¬·³± ¬7®³·²± -»®? î ô »¬½ò Í· ®»°®»-»²¬¿ ´¿ -«³¿ ¼» »-¬±-
¬7®³·²±-ô »²¬±²½»-

ã õø õ ÷õø õî ÷õ õø î ÷õø ÷õ

Í· »-½®·¾·³±- »-¬¿ °®±¹®»-·-² »² ±®¼»² ·²ª»®-±ô ´¿ -«³¿ »- ´¿ ³·-³¿ô ¼» ³±¼± ¯«»

ã õø ÷õø î ÷õ õø õî ÷õø õ ÷õ

Í«³¿²¼± ´±- ¼±- ª¿´±®»- ¼» ô ±¾¬»²»³±-

î ã ø õ ÷õø õ õ ÷õø õî õ î ÷õ õø õ õ ÷õø õ ÷


ã ø õ ÷õø õ ÷õø õ ÷õ õø õ ÷õø õ ÷õø õ ÷

б¼»³±- ±¾-»®ª¿® ¯«» ¸¿§ ¬7®³·²±- »² »´ ´¿¼± ¼»®»½¸± § ½¿¼¿ «²± »- ·¹«¿´ ¿ ø õ ÷ò Û²
½±²-»½«»²½·¿
î ã ø õ ÷ ÷ ãø õ ÷
î
Í«-¬·¬«§»²¼± »´ ª¿´±® ¼» ¼» ´¿ »½«¿½·-² ã õø ï÷ »² ´¿ »½«¿½·-² ¿²¬»®·±®ô ±¾¬»²»³±-

ã Å õ õø ï÷ Ã
î
ã Åî õ ø ï÷ Ã
î
Û¶»³°´± íòìç Ü¿¼¿ ´¿ -«½»-·-² îô çô ïêô îíô íðô òòòô ½¿´½«´¿®æ
¿÷ Û´ ª·¹7-·³± ¬»®½»® ¬7®³·²±å ¾÷ Û´ ²ó7-·³± ¬7®³·²±ò
ͱ´«½·-²
Ô¿ -«½»-·-² ¼¿¼¿ »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô °±®¯«»

ãç î ã ïê ç ã îí ïê ã íð îí ã é
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïíç

Û² ½±²-»½«»²½·¿ô ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ½±³&² »- ã éò Ì¿³¾·7² ã îò


¿÷ Ý«¿²¼± ã îíô ±¾¬»²»³±-
ã î õ øîí ï÷é ã ïëê
¾÷ ݱ³± ã õø ï÷ ô »²¬±²½»- »´ ó7-·³± ¬7®³·²± »-

ã îõø ï÷é ã é ë

Û¶»³°´± íòëð Ï«7 ¬7®³·²± ¼» ´¿ -«½»-·-² ëô ïìô îíô íîô òòòô »- îíçá
ͱ´«½·-²
ݱ³± ´¿ -«½»-·-² »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô ±¾¬»²»³±- ¯«» ã çô »²¬±²½»- ¼»

ã õø ï÷ ÷ îíç ã ë õ ø ï÷ç ÷ ã îé

б® ´± ¬¿²¬± îíç ½±®®»-°±²¼» ¿´ ¬7®³·²± îéò

Û¶»³°´± íòëï Ô¿ -«³¿ ¼» ¬®»- ²&³»®±- »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »- ïî § -« °®±¼«½¬± »- ìèò


Ü»¬»®³·²» ¬¿´»- ²&³»®±-ò
ͱ´«½·-²
ݱ²ª·»²» ¬±³¿® ô ô õ ½±³± ´±- ¬®»- ²&³»®±- »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô °«»- ¼» -« -«³¿
·¹«¿´ ¿ ïî -» ±¾¬·»²» ¼» ·²³»¼·¿¬± ¯«» ã ì § °±® ¬¿²¬± ¼» øì ÷ìøìõ ÷ ã ìèô -» ±¾¬·»²» ã îô
¿-3 ´±- ²&³»®±- -±² îô ìô ê § êô ìô îò

Û¶»³°´± íòëî Û´ &´¬·³± ¬7®³·²± ¼» ´¿ -«½»-·-² îðô ïèô ïêô òòòô »- ó ìò Ý¿´½«´» »´ ²&³»®± ¼»
¬7®³·²±- ¼» »-¬¿ -«½»-·-²ò
ͱ´«½·-²
ݱ³± »-¬¿ -«½»-·-² »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô ã î § ã îðô °±® ´± ¬¿²¬±

ì ã îð õ ø ï÷ø î÷ ÷ ã ïí

Ü» »-¬¿ ³¿²»®¿ °±¼»³±- ¼»½·® ¯«» ´¿ -«½»-·-² ¬·»²» ïí ¬7®³·²±-ò

Û¶»³°´± íòëí Í· ´±- ¬7®³·²±- ½«¿®¬± § ²±ª»²± ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ -±² ç § îé ®»ó
-°»½¬·ª¿³»²¬»ô »²½«»²¬®» »´ ª·¹7-·³± ±½¬¿ª± ¬7®³·²±ò
ͱ´«½·-²
ݱ³± »-¬±- ¬7®³·²±- °»®¬»²»½»² ¿ «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô »²¬±²½»- »´ ó7-·³± ¬7®³·²± »-¬¿
¼¿¼± °±® ã õ ø ï÷ ô ´± ½«¿´ ·²¼·½¿ ¯«» »´ ½«¿®¬± ¬7®³·²± »-¬? ¼¿¼± °±® õ í ã ç § »´
²±ª»²± ¬7®³·²± °±® õ è ã îéò λ-±´ª·»²¼± »-¬» -·-¬»³¿ô ±¾¬»²»³±- ¯«» ã ïè ë § ã çë ò Ü»
»-¬¿ ³¿²»®¿ °±¼»³±- ½¿´½«´¿® »´ ª·¹7-·³± ±½¬¿ª± ¬7®³·²± ¯«» »-¬? ¼¿¼± °±®
ç ïè ìéé
ã õ øîè ï÷ ã
ë ë ë
Û¶»³°´± íòëì Û´ ¬»®½»® ¬7®³·²± ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »- § »´ ¬7®³·²± ¼» ´«¹¿® îï
»- õ íê ô ½±² § ®»¿´»- ¼¿¼±-ô ²± ²«´±- ¿ ´¿ ª»¦ò ¼»¬»®³·²» ´¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò
ͱ´«½·-²
б® ¸·°-¬»-·- í ã ï õ î ã § î ã ï õ îð ã õ íê ¼» ¼±²¼» ®»-±´ª·»²¼± »´ -·-¬»³¿ °¿®¿
ï § -» ±¾¬·»²» ï ã ì § ã î °±® ¬¿²¬± ®»-«´¬¿ ãî õ ê ¯«» »- ´¿ °®±¹®»-·-²
¿®·¬³7¬·½¿ °»¼·¼¿ò

Û¶»³°´± íòëë Ü»¬»®³·²» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- ïðð °®·³»®±- ¬7®³·²±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô
½«§± ¬»®½»® ¬7®³·²± »- ì ª»½»- »´ °®·³»®± § -« -»¨¬± ¬7®³·²± »- ïéò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìð

ͱ´«½·-²
í ãì ï § ê ã ïé ½±²¼«½»² ¿ ®»-±´ª»® »´ -·-¬»³¿

ï õî ãì ï
ï õ ë ã ïé

¼» ¼±²¼» ï ãî§ ã íô °±® ¬¿²¬±

ïðð ã ëðÅì õ çç íà ã ïëðëð

Û¶»³°´± íòëê ܱ- ½«»®°±- ¯«» -» »²½«»²¬®¿² ¿ ´¿ ¼·-¬¿²½·¿ ¼» ïëí ³»¬®±- «²± ¼»´ ±¬®±ô -»
³«»ª»² ¿´ »²½«»²¬®± ³«¬«±ò Û´ °®·³»®± ®»½±®®» ïð ³»¬®±- °±® -»¹«²¼±ô § »´ -»¹«²¼± ®»½±®®·± í
³»¬®±- »² »´ °®·³»® -»¹«²¼±å »² ½¿¼¿ -»¹«²¼± -·¹«·»²¬» ®»½±®®» ë ³»¬®±- ³¿- ¯«» »² »´ ¿²¬»®·±®ò
Ü»-°«7- ¼» ½«?²¬±- -»¹«²¼±- ´±- ½«»®°± -» »²½«»²¬®¿²á
ͱ´«½·-²
Í«°±²¹¿³±- ¯«» »´ »²½«»²¬®± -» °®±¼«½» ¼»-°«7- ¼» -»¹«²¼±-ô »² ¬¿´ ½¿-± »´ °®·³»® ½«»®°±
®»½±®®·± «² ½¿³·²± ·¹«¿´ ¿ ïð ô »´ -»¹«²¼± ½«»®°± ®»½±®®·± «² ½¿³·²± ·¹«¿´ ¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´±-
¬»®³·²±- ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿æ

ã í õ øí õ ë÷ õ øí õ ë î÷ õ õ Åí õ ëø ï÷Ã

б® ´±- ¼¿¬±- ¼»´ °®±¾´»³¿


ë õï
ïð õ ã ïëí - ïð õ ã ïëí
î
λ-±´ª·»²¼± »-¬¿ »½«¿½·-² ½«¿¼®?¬·½¿ô ¸¿´´¿³±- ¯«» ã êò

Û¶»³°´± íòëé Ы»¼»² ´±- ²&³»®±- ¯«» »¨°®»-¿² ´¿- ´±²¹·¬«¼»- ¼» ´±- ´¿¼±- ¼» «² ¬®·¿²¹«´± §
-« °»®3³»¬®±ô º±®³¿® «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿á
ͱ´«½·-²
Í«°±²¹¿³±- ¯«» ´¿- ´±²¹·¬«¼»- ¼» ´±- ´¿¼±- º±®³¿² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô »² »-¬» ½¿-± -» ´±-
°«»¼» ¼»-·¹²¿® °±® ô õ ô õ î ô -·»²¼± -« °»®3³»¬®± ·¹«¿´ ¿ í õ í ò Ô¿ ¼·º»®»²½·¿ »²¬®» »´
°»®3³»¬®± § »´ ´¿¼± ³¿§±® »-
øí õ í ÷ ø õ î ÷ ã î õ
§ô °«»-¬± ¯«» î õ ô »´ °»®3³»¬®± ²± »- »´ ½«¿®¬± ¬7®³·²± ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò

Û¶»³°´± íòëè Û² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ -· ´±- ¬7®³·²±- ¼» ´«¹¿®»- ô § -±² ®»-°»½¬·ó
ª¿³»²¬»ô ô § ò Ü»³«»-¬®» ¯«»

ø ÷ õø ÷ õø ÷ ãð

ͱ´«½·-²
б® ¸·°-¬»-·- -» ¬·»²»²
ïõø ï÷ ã
ïõø ï÷ ã
ïõø ï÷ ã
¼» »-¬» -·-¬»³¿ ¼» »½«¿½·±²»-ô -» ±¾¬·»²»æ

ï ã ã ã
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìï

§ ¼» ¿¯«3
ã ïø ÷
ã ïø ÷
ã ïø ÷
Ó«´¬·°´·½¿²¼± ´¿ °®·³»®¿ »½«¿½·-² °±® ô ´¿ -»¹«²¼¿ °±® § ´¿ ¬»®½»®¿ °±® ô -» ¬·»²»

ø ÷ õø ÷ õø ÷ ãð

Û¶»³°´± íòëç Û²½«»²¬®» ´¿ -«³¿ ¼» ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- »²¬®» ïðð § ïðððô ¯«» -»¿² ¼·ª·-·¾´»-
°±® ïìò ͱ´«½·-²
Û´ °®·³»® ²&³»®± ¼»-°«7- ¼»´ ïððô ¼·ª·-·¾´» °±® ïì »- ïïîô ´«»¹± ï ã ïïî § ã ïìô »²¬±²½»-

ã ïïî õ ø ï÷ïì ïððð ÷ êì ìí

´«»¹± ã êì ½±² ´± ¯«»


êì ã íîÅî ïïî õ êí ïìà ã íëíçî

Û¶»³°´± íòêð Í· ´¿ -«³¿ ¼» ¬7®³·²±- ¼» «²¿ ±®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »- ¿ ´¿ -«³¿ ¼»


î
¬7®³·²±-ô ½±³± »- ¿ î ò Ü»³«»-¬®» ¯«»
î ï
ã
î ï
ͱ´«½·-²
ݱ³±
î
ã î

»²¬±²½»-
î
Åî ïõø ï÷ Ã
ã î
÷ ãî ï
Åî ïõø ï÷ Ã
°±® ´± ¬¿²¬±

ï õø ï÷
ã
ïõø ï÷
ïõø ï÷î ï
ã
ïõø ï÷î ï
î ï
ã
î ï
Û¶»³°´± íòêï Û² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ ½«§± °®·³»® ¬7®³·²± »- ô -· ´¿ -«³¿ ¼» ´±-
°®·³»®±- ¬7®³·²±- »- ½»®±ô ¼»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- -·¹«·»²¬»- ¬7®³·²±- »-

ø õ ÷
ï
ͱ´«½·-²
б® ¸·°-¬»-·- ¬»²»³±-

ã Åî õ ø ï÷ Ã ã ð êã ð ÷ î õø ï÷ ã ð
î
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìî

¼» ¼±²¼» ã ïî ô êã ïå °±® ±¬®¿ °¿®¬» ã õ ô »- ´¿ -«³¿ ¼» ´±- -·¹«·»²¬»- ¬7®³·²±-ô


¿¸±®¿ ½±³± ã ðô »²¬±²½»-

ã õ
õ î
ã î õø õ ï÷
î ï
ø õ ÷
ã
ï
Û¶»³°´± íòêî Í· ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ¬7®³·²±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »- § ´¿
-«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ¬7®³·²±- »- ò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- õ ¬7®³·²±- »-
ø õ ÷ò
ͱ´«½·-²
Ò±- ¼·½»² ¯«»
ã î Åî ï õ ø ï÷ Ã ã
ã î Åî ï õ ø ï÷ Ã ã
®»-±´ª·»²¼± 7-¬» -·-¬»³¿ ¼» »½«¿½·±²»-ô ±¾¬»²»³±-
îø õ ÷
ã
î
õø ï÷ø õ ÷
ï ã

°±® ¬¿²¬±
õ
õ ã Åî ï õø õ ï÷ Ã
î
§ ®»»³°´¿¦¿²¼± ´±- ª¿´±®»- ¼» ï §

õ ã ø õ ÷

Û¶»³°´± íòêí Û² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ -» ½±²±½» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ¬7®³·²±-
§ ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ¬7®³·²±-ò Ý¿´½«´¿® ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò
ͱ´«½·-²
Ü» ·²³»¼·¿¬±
ã î Åî ï õ ø ï÷ Ã
ã î Åî ï õ ø ï÷ Ã
¼» ¼±²¼»
î ã î ï õ ø ï÷
î ãî ïõ ø ï÷
-«³¿²¼± ³·»³¾®± ¿ ³·»³¾®± ®»-«´¬¿
îø ÷
îø ÷ã ø ÷ ÷ ã êã
ø ÷
Û¶»³°´± íòêì Í· ´±¹ ô ´±¹ ô ´±¹ »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô ¼»³«»-¬®» ¯«»
î
ãø ÷ µ

ͱ´«½·-²
ݱ³± ´±¹ ô ´±¹ ô ´±¹ »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô »²¬±²½»-

´±¹ ´±¹ ã ´±¹ ´±¹


ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìí

´´»ª¿²¼± ¿ ¾¿-» ïð -» ¬·»²»


î ´±¹ ´±¹ ´±¹
ã õ ÷ î ´±¹ ´±¹ ã ´±¹ ´±¹ õ ´±¹ ´±¹
´±¹ ´±¹ ´±¹
î î
´±¹ ã ´±¹ ø´±¹ õ ´±¹ ÷ ÷ ãø ÷ µ

Û¶»³°´± íòêë ˲¿ °»®-±²¿ ¼»¾» °¿¹¿® «²¿ ¼»«¼¿ ¼» ü íêðððð »² ì𠽫±¬¿- ¯«» º±®³¿² «²¿
°®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ ½«¿²¼± íð ¼» ´±- °¿¹±- »-¬?² ½«¾·»®¬±- ´¿ °»®-±²¿ º¿´´»½»ô ¼»¶¿²¼± ´¿ ¬»®½»®¿
°¿®¬» ¼» ´¿ ¼»«¼¿ -·² °¿¹¿®ò Ý¿´½«´» »´ ª¿´±® ¼»´ °®·³»® °¿¹±ò
ͱ´«½·-²
Í»¿² ï § »´ °®·³»® ¬7®³·²± § ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »² ½«»-¬·-²ô »²¬±²½»-

ìð ã îðÅî ï õ íç à ã íêðððð
î
íð ã ïëÅî ï õ îç à ã í íêðððð

¼» ¼±²¼» ®»-±´ª·»²¼± »´ -·-¬»³¿ ¼» »½«¿½·±²»-ô -» ±¾¬·»²» ã îðð § ï ã ëïððò

Í«°±²¹¿³±- ¯«» ïô ô õï -±² ¬®»- ¬7®³·²±- -«½»-·ª±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò Û²


¬¿´ ½¿-±ô °±® °®±°·»¼¿¼ ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¬»²¼®»³±-æ

ï õ õï
ï ã õï ÷ î ã ï õ õï ÷ ã
î

Í» ´´¿³¿ ³»¼·¿ ¿®·¬³7¬·½¿ ´¿ -»³·-«³¿ ¼» ¼±- ²&³»®±-å °±® ´± ¬¿²¬±ô ½«¿´¯«·»® ¬7®³·²± ¼» «²¿
°®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ ø»¨½»°¬± »´ °®·³»®±÷ »- ´¿ ³»¼·¿ ¿®·¬³7¬·½¿ ¼» ¼±- ¼» -«- ¬7®³·²±- ½±²¬·¹«±-ò

Û¶»³°´± íòêê ײ¬»®½¿´¿® é ³»¼·¿- ¿®·¬³7¬·½¿- »²¬®» ´±- ²«³»®±- è § îðò


ͱ´«½·-²

«²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿å »´ °®·³»® ¬7®³·²± ¼» »-¬¿ °®±¹®»-·-² »- »´ èô »´ ²±ª»²±ô »´ ²&³»®± îðò
Ì»²¼®»³±- ¯«»
ç ã ïõè ÷ îð ã è õ è ÷ ãïë
Ô¿ °®±¹®»-·-² ¾«-½¿¼¿ -»®?æ

èå ç ëå ïïå ïî ëå ïìå ïë ëå ïéå ïè ëå îð

Û¶»³°´± íòêé Ü¿¼¿ ´¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ íë ô òòòô í å î ô êã ðò Ý¿´½«´¿® -¿¾·»²¼±


¯«» »¨·-¬»² ïé ¬7®³·²±- »²¬®» ´±- »¨¬®»³±-ò
ͱ´«½·-²
Ü» ·²³»¼·¿¬± ï ã íë § ïç ã í ô »²¬±²½»-
ïç
íë õ ïè ã í ÷ ã
ç
°±® ¬¿²¬±
ïç
ã íë õ ø ï÷
ç
Û¶»³°´± íòêè Ø¿´´¿® ´¿ ®»´¿½·-² »²¬®» » ô ¼» ³¿²»®¿ ¯«» »´ ³»¼·± ¿®·¬³7¬·½± ¼» ´«¹¿® ô
»²¬®» § î ô -»¿ »´ ³·-³± ¯«» »´ ³»¼·± ¿®·¬³7¬·½± ¼» ´«¹¿® »²¬®» î » ò Ø¿¾·»²¼± ³»¼·±-
¿®·¬³7¬·½±- ·²¬»®°±´¿¼±- »² ½¿¼¿ ½¿-±ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìì

ͱ´«½·-²
п®¿ »´ °®·³»® ½¿-±æ
î
î ã õ ø õ ï÷ ï ÷ ï ã ÷ ã õ ï
õï
°¿®¿ »´ -»¹«²¼± ½¿-±
î
ã î õ ø õ ï÷ î ÷ î ã ÷ ãî õ î
õï
߸±®¿ °±® ¸·°-¬»-·- ã ¼» ¼±²¼»
î î
õ ãî õ ÷ ø õ ï÷ ã
õï õï

˲¿ -«½»-·-² ¼» ¬7®³·²±- »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ -· ´¿ ®¿¦-² ¼» ½¿¼¿ ¬7®³·²± ¿²¬»®·±® »-
-·»³°®» ´¿ ³·-³¿ò Û-¬¿ ®¿¦-² ½±²-¬¿²¬» -» ¼»²±³·²¿ ®¿¦-² ½±³&² ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò
Ý¿¼¿ ¬7®³·²± ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ -» ±¾¬·»²» ³«´¬·°´·½¿²¼± ¿´ ¿²¬»®·±® °±® ´¿ ®¿¦-²
½±³&²ò Í· »- »´ °®·³»® ¬7®³·²± § »- ´¿ ®¿¦-² ½±³&²ô ´±- ¬7®³·²±- -«½»-·ª±- ¼» ´¿ °®±¹®»-·-²
¹»±³7¬®·½¿ -±²
î í

Û² »-¬¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô ±¾-»®ª¿³±- ¯«» ´¿ °±¬»²½·¿ ¼» »² ½«¿´¯«·»® ¬7®³·²± »- ³»²±® »²


ï
«²± ¿ ´¿ ¿²¬»®·±®ò ß-3 ¯«»ô »´ ó7-·³± ¬7®³·²± »-¬? ¼¿¼± °±® ã
Ì»±®»³¿ íòíí Í· »- »´ °®·³»® ¬7®³·²± § ´¿ ®¿¦-² ½±³&² ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô
»²¬±²½»- ´¿ -«³¿ ¼» ó¬7®³·²±- ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ »-¬? ¼¿¼¿ °±®
øï ÷
ã êã ï
ï
Ü»³±-¬®¿½·-²
Ô±- ó¬7®³·²±- ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ ¼¿¼¿ -±²
î í î ï

б® ¬¿²¬±ô ´¿ -«³¿ ¼» »-¬±- ¬7®³·²±- »-


î í î ï
ã õ õ õ õ õ õ
Ó«´¬·°´·½¿³±- ¿³¾±- ´¿¼±- °±® ô § ±¾¬»²»³±-
î í ì ï
ã
Í«³¿²¼± »-¬¿- ¼±- »½«¿½·±²»-ô ¿¼ª»®¬·³±- ¯«» ¬±¼±- ´±- ¬7®³·²±- -» ½¿²½»´¿² »¨½»°¬± »´ °®·³»®
¬7®³·²± ¼» ´¿ °®·³»®¿ »½«¿½·-² § »´ &´¬·³± ¬7®³·²± ¼» ´¿ -»¹«²¼¿ »½«¿½·-²ô ´± ¯«» ®»-«´¬¿
øï ÷
ã ÷ øï ÷ ã øï ÷ ÷ ã
ï
Ó«´¬·°´·½¿²¼± »´ ²«³»®¿¼±® § »´ ¼»²±³·²¿¼±® ¼» ´¿ »½«¿½·-² °±® óïô ±¾¬»²»³±- ´¿ º-®³«´¿ ¿´¬»®ó
²
²¿¬·ª¿ ã ø ï ï÷ ò Û-¬¿ º-®³«´¿ °±® ´± ¹»²»®¿´ -» «-¿ ½«¿²¼± ïô ³·»²¬®¿- ¯«» ´¿ »½«¿½·-²
² ²
ã øïï ÷ »- ³?- &¬·´ ½«¿²¼± ïò Ô¿ º-®³«´¿ ã ø ï
ï÷
»- ª?´·¼¿ --´± ½«¿²¼± êã ïò Í·
ã ïô ´¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ -» ¬®¿²-º±®³¿ »² õ õ õ õ ½«§¿ -«³¿ »- ·¹«¿´ ¿ ò
¬7®³·²±-
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìë

Û¶»³°´± íòêç Û²½«»²¬®» »´ ¼7½·³± ¬»®½»® ¬7®³·²± ¼» ´¿ -«½»-·-² íô êô ïîô îìô òòò
ͱ´«½·-²
ݱ³± »-¬¿ -«½»-·-² »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô »²¬±²½»- ã îò б® ´± ¬¿²¬±ô »´ ¼7½·³± ¬»®½»®
¬7®³·²± -»®?
ã øí÷øî÷ïí ï ã ïîîèè
Û¶»³°´± íòéð Û²½«»²¬®» »´ ²ó7-·³± ¬7®³·²± ¼» ´¿ -«½»-·-² îç ô ïí ô ïî ô òòò
ͱ´«½·-²
ݱ³± ã íî ô °±® ´± ¬¿²¬± -» ¬®¿¬¿ ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ § »´ ó7-·³± ¬7®³·²± »-¬¿®? ¼¿¼±
°±®
ï î
î í ø ï÷ ï í
ã ã
ç î í î
Û¶»³°´± íòéï Û´ -»¹«²¼± § ¯«·²¬± ¬7®³·²± ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ -±² îì § èïô ®»-°»½ó
¬·ª¿³»²¬»ò Ü»¬»®³·²» ´¿ -«½»-·-² § »´ ¼7½·³± ¬7®³·²±ò
ͱ´«½·-²
Û´ -»¹«²¼± § ¯«·²¬± ¬7®³·²±- ¯«»¼¿² ¼»¬»®³·²¿¼±- °±® ã îì § ì ã èï ®»-°»½¬·ª¿³»²¬»ò
í
×¹«¿´¿²¼± »-¬¿- ¼±- »½«¿½·±²»-ô ±¾¬»²»³±- ¯«» ã î § ã ïêô °±® ´± ¬¿²¬± »´ ¬7®³·²± ¹»²7®·½± »-
ã øïê÷ øí î÷ ï ã íî í
í
î
§ »´ ¼7½·³± ¬7®³·²± »- ïçêèí
íî
ò
Û¶»³°´± íòéî Ü»¬»®³·²» ´¿ -«³¿ ¼»æ
ï í
¿÷ ã ° ÷å ¾÷ ã ø ï÷ ò
ãï
øë ïí ãî
ë
ͱ´«½·-²
¿÷ Ü»-¿®®±´´¿²¼± »´ -3³¾±´± ¼» -«³¿¬±®·¿ô ±¾¬»²»³±-
ï ï ï ï
ã ° ÷õ ° ÷î õ ° ÷í õ õ ° ÷
øë ïí øë ïí øë ïí øë ïí
ï
¼» ¼±²¼» °±¼»³±- ½¿´½«´¿® ã ë ° ïí
ô ´± ½«¿´ ·²¼·½¿ ¯«» -» ¬®¿¬¿ ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ §ô
¼» »-¬¿ ³¿²»®¿ °±¼»³±- »²½±²¬®¿® ´¿ -«³¿ °»¼·¼¿
°
øë ïí÷ ï
ã ° °
øì ïí÷øë ïí÷
¾÷ ݱ³±
ï
í í
ã ø ï÷ ø ï÷
ãï
ë ãï
ë
î í
í í í í í
ã õ õ õ ø ï÷
ë ë ë ë ë

í
°±¼»³±- »²½±²¬®¿® ¯«» ã ë ´± ½«¿´ ²±- ·²¼·½¿ ¯«» -» ¬®¿¬¿ ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ §
¼» »-¬¿ ³¿²»®¿ »²½±²¬®¿³±- »´ ª¿´±® ¼» ´¿ ·¼»²¬·¼¿¼ °»¼·¼¿æ
í í
ë ï ë í
ã õ
ïõ í ë
ë
° õï ° ï
ø ï÷ ø í÷ õ íø ë÷
ã ° ° °
ø ë÷ ø ë õ í÷
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìê

Û¶»³°´± íòéí Ô¿ -«³¿ ¼» ´±- ê °®·³»®±- ¬7®³·²±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ »- ç ª»½»-
´¿ -«³¿ ¼» ´±- ¬®»- °®·³»®±- ¬7®³·²±-ô ¼»¬»®³·²» -« ®¿¦-²ò ø ï êã ðô êã ï÷
ͱ´«½·-²
ݱ³±
ê í
ï ï
ê ãç í ÷ ï ãç ï ÷ ø í ï÷ø í õ ï÷ ã çø í ï÷
ï ï
½±³± êã ïô »²¬±²½»-
í
õïãç ÷ ãî
Û¶»³°´± íòéì Û´ °®±¼«½¬± ¼» ¬®»- ²&³»®±- »² °®°¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ »- îé § ´¿ -«³¿ ¼» -«-
®»½3°®±½±- »- íò Û²½«»²¬®» ¬¿´»- ²&³»®±-ò
ͱ´«½·-²
Û² »-¬» ½¿-± ½±²ª·»²» ¬±³¿® ô ô ½±³± ´±- ¬®»- ²&³»®±- »² °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô °±® ¬¿²¬±

ã îé ÷ ãí

´«»¹±
ï ï î
°
õ õ ãí ÷ è õïãð ÷ ãì ïë
í í í
§ ´±- ²&³»®±- -±²
ï °
° í í ì ïë
ì ïë
Û¶»³°´± íòéë Û² «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ -· ´±- ¬7®³·²±- ¼» ´«¹¿®»- ô § -±² ®»-°»½¬·ó
ª¿³»²¬»æ ô § ò Ü»³«»-¬®» ¯«»
ãï
ͱ´«½·-²
Í»¿ »´ °®·³»® ¬7®³·²± » ´¿ ®¿¦-² ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô ´«»¹±
ï ï ï
ã ã ã
¼» ¼±²¼» ±¾¬»²»³±-
ø ï÷ø ÷
ã
ø ï÷ø ÷
ã
ø ï÷ø ÷
ã

ãï
Û¶»³°´± íòéê Ý¿´½«´¿® ´¿ -«³¿
î î
õ õ õ
îõ õ î î
õ õ

ͱ´«½·-²
λ±®¼»²¿²¼± ´¿ -«³¿ô ±¾¬»²»³±-
ï ï ï ï ï ï
ã ïõ õ î
õ õ õïõ õ î
õ õ
ï õï ï õï
ï ï
ã ï õ ï
ï ï
õï õï
ï ï
ã õ
ø ï÷ ø ï÷
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìé

Û¶»³°´± íòéé Í· ô ô ô »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô ¼»³«»-¬®» ¯«»

ø ÷î õ ø ÷î õ ø ÷î ã ø ÷î

ͱ´«½·-²
ݱ³± ô ô ô »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô »²¬±²½»-
î
ã
ã ã ÷ î
ã
ã

߸±®¿

ø ÷î õ ø ÷î õ ø ÷î ã î îõî îõ î
õ î
î î î
î î
ã î õî õ õ î î î
î
ã õ î î
ã ø ÷î

Û¶»³°´± íòéè Û²½«»²¬®» ´¿ -«³¿ ¼» ¬7®³·²±- ¼» ´¿ -«½»-·-² ½«§± µó7-·³± ¬7®³·²± »-

ã øî õ ï÷î

ͱ´«½·-²
ݱ³±
õï
ã øî õ ï÷î ÷ î ã øî õ ï÷î
ãï ãï

¼» ¼±²¼» ®»-¬¿²¼± ³·»³¾®± ¿ ³·»³¾®± »-¬¿- -«³¿-ô -» ¬·»²»

õï
î ã øî õ ï÷î øî õ ï÷î
ãï ãï

»²¬±²½»-
ï
õï õï
ã øî õ ï÷î õ øî õ ï÷î øî õ ï÷î í î
ãï ãî
ï ï
õï õï õï
ã øî õ ï÷î õ øî õ ï÷î øî õ í÷î í î
ãï ãï
ï
õï õï
ã øî õ ï÷î õ ø î÷î ê
ãï
ï
õï õî
ã øî õ ï÷î î ê
ãï
ï
õï î ï
ã øî õ ï÷î è ê
î ï
õî õï
ã î î õî
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìè

Û¶»³°´± íòéç ˲ ª»²¬·´¿¼±® ¹·®¿ ¿ ïîðð ®»ª±´«½·±²»- °±® ³·²«¬± ø®°³÷ò Ü»-°«7- ¼» ¿°¿¹¿® »´
³±¬±® ¼»´ ª»²¬·´¿¼±®ô 7-¬» ¼·-³·²«§» ¹®¿¼«¿´³»²¬» -« ª»´±½·¼¿¼ ¼» ³¿²»®¿ ¯«» ½¿¼¿ -»¹«²¼± »º»½¬&¿
--´± çð û ¼» ´¿- ®»ª±´«½·±²»- ¼»´ -»¹«²¼± ¿²¬»®·±®ò bÝ«?²¬¿- ®»ª±´«½·±²»- »º»½¬«¿®? »´ ª»²¬·´¿¼±®
¼«®¿²¬» »´ °®·³»® ³·²«¬±ô ¼»-°«7- ¼» ¿°¿¹¿®´±á
ͱ´«½·-²
Ý«¿²¼± ¹·®¿ ¿ ïîðð ®°³ô »´ ª»²¬·´¿¼±® ¹·®¿®? ïîðð êð
± îð ®»ª±´«½·±²»- °±® -»¹«²¼±ò Û´ ²&³»®±
¼» ®»ª±´«½·±²»- °±® -»¹«²¼± °¿®¿ ´±- -»¹«²¼±- °±-¬»®·±®»- ¿ ¿°¿¹¿® »´ ª»²¬·´¿¼±®ô º±®³¿®?² «²¿
°®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ ¼±²¼» ï ã ïè § ã ð çå »²¬±²½»-ô

ïè ïèøð ç÷ ïèøð ç÷î ïèøð ç÷ ï

ݱ³± «² ³·²«¬± ¬·»²» êð -»¹«²¼±-ô »´ °®±¾´»³¿ -» ®»¼«½» ¿ »²½±²¬®¿® êð ô ´± ¯«» -» °«»¼» ´±¹®¿®
°±® ¿°´·½¿½·-² ¼» ´¿ º-®³«´¿ °¿®¿ ´¿ ±¾¬»²½·-² -» »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿æ

ïèøï ð çêð ÷ ïè
êð ã
ï ðç ðï
ã ïèð ®»ª±´«½·±²»-

Û¶»³°´± íòèð Ý«¿¬®± ²&³»®±- º±®³¿² «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ ¼»½®»½·»²¬»ò Í¿¾·»²¼± ¯«»
´¿ -«³¿ ¼» ´±- ¬7®³·²±- »¨¬®»³±- »- ·¹«¿´ ¿ îéô § ´¿ -«³¿ ¼» ´±- ¬7®³·²±- ³»¼·±-ô ·¹«¿´ ¿ ïèô
¸¿´´¿® -« °®±¹®»-·-²ò
ͱ´«½·-²
Ì»²»³±- »´ -·-¬»³¿
í
ïõ ï ã îé
î
ï õ ï ãç
Ü·ª·¼¿³±- ´¿ °®·³»®¿ »½«¿½·-² °±® ´¿ -»¹«²¼¿æ
î
ï õ
ãí

° °
λ-±´ª·»²¼± »-¬¿ »½«¿½·-² ½«¿¼®?¬·½¿ô ±¾¬»²¼®»³±- ã î íò ͱ´¿³»²¬» ã î í -¿¬·-º¿½»
´¿- ½±²¼·½·±²»- ¼»´ °®±¾´»³¿ ¼¿¼±ô °«»-¬± ¯«» ´¿ °®±¹®»-·-² ¼»¾» -»® ¼»½®»½·»²¬» §ô °±® »-± ¶ ¶ ïò
Û´ °®·³»® ¬7®³·²± ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ´± ¸¿´´¿³±- ¼» ´¿ ½±®®»´¿½·±²

îí í °
ïø õ ÷ãç ÷ ï ã øç õ ë í÷
î
Û¶»³°´± íòèï Ô¿ -«³¿ ¼» ¬®»- ²«³»®±- °±-·¬·ª±-ô ¯«» º±®³¿² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô »-
·¹«¿´ ¿ îïò Í· ¿ »-¬±- ²&³»®±- ´»- -«³¿³±- ®»-°»½¬·ª¿³»²¬» îô í § çô ´±- ²«»ª±- ²&³»®±- º±®³¿²
«²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò Ø¿´´¿® »-±- ²&³»®±-ò
ͱ´«½·-²
Í«°±²¹¿³±- ¯«» ô § -±² ´±- ²&³»®±- ¾«-½¿¼±-ò Û² ¬¿´ ½¿-± õ õ ã îïô §ô °«»-¬± ¯«» ´±-
²&³»®±- ô ô º±®³¿² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô ¬»²¼®»³±- ¯«» î ã õ ò б® ´¿- ½±²¼·½·±²»- ¼»´
°®±¾´»³¿ õ îô õ íô õ ç ½±³°±²»² «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô »- ¼»½·®ô ø õ í÷î ã ø õ î÷ø õ ç÷ò
Í» ±¾¬«ª± »´ -·-¬»³¿ ¼» »½«¿½·±²»-

õ õ ã îï
î ã õ
ø õ í÷î ã ø õ î÷ø õ ç÷

λ-±´ª·»²¼± »-¬» -·-¬»³¿ ¼» »½«¿½·±²»-ô ±¾¬»²»³±- ¯«» ´±- ²&³»®±- ¾«-½¿¼±- -±² íô é § ïïò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïìç

Û¶»³°´± íòèî Ý¿´½«´¿® ´±- ?²¹«´±- ¼» «² ½«¿¼®·´?¬»®± -¿¾·»²¼± ¯«» »-¬±- ?²¹«´±- »-¬?² »²
°®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ § ¯«» »´ ?²¹«´± ³¿§±® »- ç ª»½»- »´ -»¹«²¼±ò
ͱ´«½·-²
Í«°±²¹¿³±- ïô »²¬±²½»- ´±- ?²¹«´±- -±² ô ô î § í ¬¿´»- ¯«» î í
§
í
ç ã ô ¼» ¼±²¼» ã íò б® ±¬®¿ °¿®¬» ¼» ´¿ ¹»±³»¬®3¿ »´»³»²¬¿´ -¿¾»³±- ¯«»
î í
õ õ õ ã íêð ÷ õ í õ ç õ îé ã íêð ÷ ãç
ï
´«»¹± ´±- ?²¹«´±- ®»-«´¬¿² -»®æ ç ô îé ô èï § îìí ò Í· -» -«°±²» ïô ã í
§ ã îìí § ®»-«´¬¿²
´±- ³·-³±- ?²¹«´±-ò

Û¶»³°´± íòèí Û² «² ½«¿¼®¿¼± ¼» ´¿¼± -» ·²-½®·¾» ±¬®± ½«¿¼®¿¼± ½«§±- ª7®¬·½»- ¼·ª·¼»² ´±-
´¿¼±- ¼»´ °®·³»® ½«¿¼®¿¼± »² ´¿ ®¿¦-² ï æ ïò Û² »´ -»¹«²¼± ½«¿¼®¿¼± -» ·²-½®·¾» «² ¬»®½»® ½«¿¼®¿¼±
¯«» ¼·ª·¼» ¿ ´±- ´¿¼±- ¼»´ ¿²¬»®·±® »² ´¿ ³·-³¿ ®¿¦-² § ¿-3 -«½»-·ª¿³»²¬»ò Û²½±²¬®¿® ´¿ -«³¿ ¼»
´±- °»®3³»¬®±- § ?®»¿- ¼» ¼» »-¬±- ½«¿¼®¿¼±-ô ½«?´»- -±² »-¬¿- -«³¿- -· ÿ ïò
ͱ´«½·-²
л®3³»¬®±æ
° ° î ° ï
î î î
ï ãì î ãì í ãì ãì
î î î
° ï
° ° î ° ï
ï î
î î î î
ãì ïõ õ õ õ ãì °
î î î ï î
î

Í· ÿ ïô »²¬±²½»-
è
ã °
î î
ß®»¿æ
° î ° ì ° îø ï÷
î î î î î î î
ï ã î ã í ã ã
î î î
ï
î ï î
ã ï
ï î

-· ÿ ïô »²¬±²½»- ã î îò

Û¶»³°´± íòèì Í» ¼»¶¿ ½¿»® «²¿ °»´±¬¿ ¼» ¹±³¿ ¼»-¼» «²¿ ¿´¬«®¿ ô »² »´ °®·³»® ®»¾±¬» ´¿
°»´±¬¿ -«¾» ¸¿-¬¿ »´ ¬»®½·± ¼» ´¿ ¿´¬«®¿ ô »² »´ -»¹«²¼± ®»¾±¬» -«¾» ¸¿-¬¿ »´ ¬»®½·± ¼» ´¿ ²«»ª¿
¿´¬«®¿ § ¿-3 -«½»-·ª¿³»²¬»ò Ý¿´½«´» ´¿ ¼·-¬¿²½·¿ ¯«» ®»½±®®» ´¿ °»´±¬¿ ¿²¬»- ¼» ¼»¬»²»®-»ò
ͱ´«½·-²
Í» ¼»¾» ¬»²»® ¯«»
ï ï ï ï ï ï
ã õ õ õ õ
í í í í í í
î í
ï ï ï
ã ïõ õ õ õ
í í í
ï
Í» ¬®¿¬¿ ¼» «²¿ -»®·» ¹»±³7¬®·½¿ ¼» ®¿¦-² ã í
ï
ï í
ã ï
ã
ï í
î
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïëð

Í«°±²¹¿³±- ¯«» ô ô -±² ¬®»- ¬»®³·²±- ½±²-»½«¬·ª±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô ¼±²¼» »´
-«¾3²¼·½» »- «² ²«³»®± ²¿¬«®¿´ ½«¿´¯«·»®¿ ³¿§±® ¯«» ïò Û² ¬¿´ ½¿-± ¬»²¼®»³±-æ
õï
ã
ï

½¿¼¿ «²¿ ¼» »-¬¿- ®»´¿½·±²»- »- ·¹«¿´ ¿ ´¿ ®¿¦±² ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ò б® «²¿ °®±°·»¼¿¼ ¼» ´¿
°®±¹®»-·-² ¬»²¼®»³±-æ
î
ã ï õï

Û´ ²&³»®± ½«§± ½«¿¼®¿¼± »- ·¹«¿´ ¿´ °®±¼«½¬± ¼» ¼±- ²&³»®±- ¼¿¼±-ô -» ´´¿³¿ -« ³»¼·¿ ¹»±³7¬®·ó
½¿ò Û- ¼»½·®ô ¬±¼± ¬7®³·²± ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ »- ´¿ ³»¼·¿ ¹»±³7¬®·½¿ ¼» ¼±- ¬7®³·²±-
»¯«·¼·-¬¿²¬»- ¿ 7´ò

Û¶»³°´± íòèë ײ¬»®½¿´¿® »²¬®» ´±- ²&³»®±- î § ïìëè ½·²½± ³»¼·¿- ¹»±³7¬®·½¿-ò
ͱ´«½·-²
Ô¿ ½±²¼·½·±² ¼»´ °®±¾´»³¿ »-æ ¸¿´´¿® ½·²½± ²&³»®±- ¬¿´»- ¯«» ¶«²¬± ½±² ´±- ²&³»®±- ¼¿¼±- î §
ïìëè º±®³»² «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ ½«§± °®·³»® ¬7®³·²± -»¿ ï ã î § »´ -7°¬·³± ¬7®³·²± -»¿
é ã ïìëèò Ì»²¼®»³±- ¯«»

ê
°
ïìëè ã î ê éîç ã ê
ê
é ã ï ÷ ÷ ÷ ã éîç ã í

ͱ² °±-·¾´»- ¼±- °®±¹®»-·±²»-æ

î ê ïè ëì ïêî ìèê ïìëè ± î ê ïè ëì ïêî ìèê ïìëè

íòïçò Ì¿®»¿
ïò Í»¿ º ¹ «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »² ´¿ ¯«» ¬±¼±- -«- ¬7®³·²±- § -« ¼·º»®»²½·¿ -±²
¼·-¬·²¬±- ¼» ½»®±ò Ü»³«7-¬®»-» ¯«» -±² ª?´·¼¿- ´¿ ·¹«¿´¼¿¼»- -·¹«·»²¬»-æ
ïõ õï
¿÷ ã è îî å
î
¾÷ õ õï ã ï õ ãï î å
ï ï ï ï
½÷ ã å
õï ï õï
ãï
ï ï ï ï
¼÷ ã å
õï õî î ï î õï õî
ãï
ï ï ï ï
»÷ ã ò
õï õî õí í ï î í õï õî õí
ãï

îò Û² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ ½«§± °®·³»® ¬7®³·²± »- ì § »´ ±®¼»² ô íìò Í· ´¿ -«³¿ ¼» ´±-
°®·³»®±- ¬7®³·²±- »- îìéô ¼»¬»®³·²» § ´¿ ¼·º»®»²½·¿ ò
λ-°æ ïí § ëî ò

íò Í«³¿® ïç ¬7®³·²±- ¼» ´¿ -«½»-·-² íì ô îí ô é


ïî ôòòò
λ-°æ ðò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïëï

ï íç
ìò ײ¬»®°±´¿® ç ³»¼·±- ¿®·¬³7¬·½±- »²¬®» ì
§ ì
ò
í
λ-°æ ì
ô éì ô ïï
ì
ô ïëì
ô ïç
ì
ô îí
ì
ô îé
ì
ô íï
ì
ô íë
ì
ò

°
ëò Í«³¿® îë ¬7®³·²±- ¼» ´¿ -«½»-·-² °í ô °ì ô ëôòòò
° ë ë
λ-°æ ïë ëò

êò Ô¿ -«³¿ ¼» ì ²&³»®±- »²¬»®±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »- îì § -« °®±¼«½¬± »- çìëò


Ø¿´´¿® ´±- ²&³»®±-ò
λ-°æ íô ëô é § çò

éò Û²½±²¬®¿® ´¿ -«³¿ ¼» ¬±¼±- ´±- ²&³»®±- »²¬®» ïì § èì ·²½´«-·ª» »¨¬®¿§»²¼± ´±- ³&´¬·°´±-
¼» íò
λ-°æ ïïëîò

èò Ü¿¼±- ¬®»- ²&³»®±- »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ ½±² ¼·º»®»²½·¿ ô î å -» -¿¾» ¯«» «²± ¼»
»´´±- »- ³&´¬·°´± ¼» ò Ü»³±-¬®¿® ¯«» »´ °®±¼«½¬± ¼» »´´±- »- ¼·ª·-·¾´» °±® ê í ò

çò Í· ô ô »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ § ø ÷ ã õ »² ¯«» æ ÿ »- «²¿ º«²½·-²


½±² êã ðò Ü»³«»-¬®» ¯«» ø ÷ô ø ÷ô ø ÷ ¬¿³¾·7² »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò

ïðò Û² ´¿ »½«¿½·-² ì øí õ ì÷ í
õø õ ï÷î ã ð ¼»¬»®³·²» ¬¿´ ¯«» -«- ®¿3½»- »-¬7² »²
°®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò
λ-°æ ã îò

ïïò Í· ´¿ -«³¿ ¼» ¬7®³·²±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »- ·¹«¿´ ¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´±- -·¹«·»²¬»-
¬7®³·²±- § ¬¿³¾·7² ¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´±- -·¹«·»²¬»- ¬7®³·²±-ô »²¬±²½»- ¼»³«»-¬®» ¯«»

ï ï ï ï
ø õ ÷ ãø õ ÷

ïîò Ô¿ -«³¿ ¼» ½·²½± ¬7®³·²±- »² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »- îð § »´ °®±¼«½¬± »²¬®» »´ ³¿§±®
§ »´ ³»²±® »- óîðò bÝ«?´»- -±² ´±- ¬7®³·²±-áò
λ-°æ óîô ïô ìô éô ïð ± ¾·»² ïðô éô ìô ïô óîò

ïíò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» «² ²&³»®± ·³°¿® ¼» ¬7®³·²±- ½±²-»½«¬·ª±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-²
¿®·¬³7¬·½¿ »- ·¹«¿´ ¿´ ¬7®³·²± ½»²¬®¿´ ³«´¬·°´·½¿¼± °±® »´ ²&³»®± ¼» ¬7®³·²±-ò

ïìò ˲¿ -«½»-·-² ï ô î ô òòòô -¿¬·-º¿½» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ãï ã í î õ î ò Ü»³«»-¬®» ¯«» ´¿


-«½»-·-² »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ § »²½«»²¬®» «²¿ »¨°®»-·-² °¿®¿ »² ¬7®³·²±- ¼»
&²·½¿³»²¬»ò
λ-°æ ãê ïò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïëî

ïëò Í· »² «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ¬7®³·²±- »- ·¹«¿´ ¿ ´¿ -«³¿ ¼»
´±- °®·³»®±- ¬7®³·²±-ô ¼»³±-¬®¿® ¯«» ´¿ -«³¿ ¼» ´±- õ ¬7®³·²±- »- ²«´¿ò

ïêò Û² «² ¬®·?²¹«´± ®»½¬?²¹«´± ´±- ´¿¼±- »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò Ü»³±-¬®¿® ¯«» ´¿
¼·º»®»²½·¿ ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² »- ·¹«¿´ ¿´ ®¿¼·± ¼» ´¿ ½·®½«²º»®»²½·¿ ·²-½®·¬¿ ¿´ ¬®·?²¹«´±ò

ïéò Ô¿ -«³¿ ¼» ¬®»- ²&³»®±- »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ »- ç § ´¿ -«³¿ ¼» -«- ®»½3°®±½±- »- ²«´¿ò
Ü»¬»®³·²» ´¿ -«³¿°¼» ´±- îð °®·³»®±- ¬7®³·²±- ¼» »-¬¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò
λ-°æ íð î ïé í ò

ïèò ˲¿ °»®-±²¿ ½±²¬®¿» «²¿ ¼»«¼¿ ¯«» ¼»¾» °¿¹¿® »² ¬®»- ¿/±- »² ½«±¬¿- ³»²-«¿´»- ¯«» -»

¸¿ °¿¹¿¼± ´¿ ³·¬¿¼ ¼» ´¿ ¼»«¼¿ § ´¿ °®·³»®¿ ½«±¬¿ ¼»´ ¬»®½»® ¿/± »- ¼» ü ïîîðððò Ü»¬»®³·²»

λ-°æ ü íìëêðððò

ïçò Ü»³«7-¬®»-» ¯«» -· ´±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±- ô ô -±² ¬7®³·²±- ½±²-»½«¬·ª±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-²
¿®·¬³7¬·½¿ô ´±- ²&³»®±-
ï ï ï
° ° ° ° ° °
õ õ õ
¬¿³¾·7² -±² ¬7®³·²±- ½±²-»½«¬·ª±- ¼» ´¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò

îðò Ü»³«7-¬®»-» ¯«» -· ´±- ²&³»®±- °±-·¬·ª±- ïô îô òòòô -±² ´±- ¬7®³·²±- ½±²-»½«¬·ª±- ¼»
«²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô »²¬±²½»-æ
ï ï ï ï
° ° õ° ° õ õ° ° ã° °
ïõ î îõ í ïõ ï õ

îïò Í»¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ¬7®³·²±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò Ü»³«7-¬®»-» ¯«»æ
¿÷ õí ã í õî í õï õ å ¾÷ í ã íø î ÷ò

îîò ݱ³°®«7¾»-» ± ®»º&¬»-» ´¿ -·¹«·»²¬» ¿-»ª»®¿½·-²æ -· ï ô î ô í ô ì ô »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬ó


ïô îô íô ì ô ¬¿³¾·7² »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò

îíò Í· »´ ½±-¬± ¼» «² ¿«¬±³-ª·´ -«º®» «²¿ ¼»°®»½·¿½·-² ¿²«¿´ ¼» ïî ûô b½«?´ -»®? -« ª¿´±® ¼»ó
-°«7- ¼» ë ¿/±-ô -· »´ °®»½·± ±®·¹·²¿´ ¼»´ ³·-³± »®¿ ¼» èêðð ¼-´¿®»-á øÍ«¹»®»²½·¿æ Û´ ª¿´±® ¿´
¬7®³·²± ¼» ½¿¼¿ ¿/± »- èè û ¼»´ ª¿´±® ¿´ ¬7®³·²± ¿²¬»®·±®ò÷

³»²¬»ô ´¿- ¸±®³·¹¿- ¼«°´·½¿² -« ª»´±½·¼¿¼ ¼» ¼»-°´¿¦¿³·»²¬± °±® ½¿¼¿ ïð Ý ¼» ¿«³»²¬± »²


´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ò Í· «²¿ ¸±®³·¹¿ -» ¼»-°´¿¦¿ ¿ «²¿ ª»´±½·¼¿¼ ¼» êð ½³ñ³·² ½«¿²¼± ´¿ ¬»³ó
°»®¿¬«®¿ ¿³¾·»²¬» »- ïð Ýô b½«?´ -»®? ´¿ ª»´±½·¼¿¼ ¼» ¼»-°´¿¦¿³·»²¬± ¿ ìð Ýáô b¿ ëð Ýá
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïëí

îëò Í» ½±²-·¼»®¿ ¯«» «²¿ »-¬®»´´¿ ¼» ³¿¹²·¬«¼ ê »³·¬» «²¿ «²·¼¿¼ ¼» ´«¦ô ³·»²¬®¿- ¯«» «²¿
»-¬®»´´¿ ¼» ³¿¹²·¬«¼ ë »³·¬·®? îòë ª»½»- ´¿ ´«¦ ¼» «²¿ »-¬®»´´¿ ¼» ³¿¹²·¬«¼ êô § «²¿ »-¬®»´´¿
¼» ³¿¹²·¬«¼ ì »³·¬·®? îòë ª»½»- ´¿ ´«¦ ¼» «²¿ »-¬®»´´¿ ¼» ³¿¹²·¬«¼ ëô § ¿-3 -«½»-·ª¿³»²¬»ò
bÝ«?²¬¿- «²·¼¿¼»- ¼» ´«¦ »³·¬·®? «²¿ »-¬®»´´¿ ¼» ³¿¹²·¬«¼ îá bÇ «²¿ »-¬®»´´¿ ¼» ³¿¹²·¬«¼ íá

îêò Ô¿ °±¾´¿½·-² ³«²¼·¿´ »² ïçéð -» »-¬·³- »² íòé ¨ ïðç ¸¿¾·¬¿²¬»-ò Ô¿ ¬¿-¿ ¼» ½®»½·³·»²ó
¬± ¿²«¿´ ¿°®±¨·³¿¼¿ »- î ûò Í«°±²·»²¼± ¯«» ´¿ ¬¿-¿ -» ³¿²¬»²¼®? ½±²-¬¿²¬»ô »-¬3³»-» ´¿
°±¾´¿½·-² ³«²¼·¿´ »² ´±- ¿/±- ïççð § îðððò

îéò Í· ½¿¼¿ ½±²»¶¿ ¼¿ ¿ ´«¦ ¬®»- ½±²»¶·¬±-ô b½«?²¬±- ½±²»¶±- ¼» ´¿ ±½¬¿ª¿ ¹»²»®¿½·-² -»®?² ¼»ó
-½»²¼·»²¬»- ¼» «²¿ ½±²»¶¿ »² ´¿ °®·³»®¿ ¹»²»®¿½·-²á

îèò ˲¿ °»´±¬¿ ¼» ¸«´» ¯«» ½¿» ¼»-¼» «²¿ ¿´¬«®¿ ¼» í ³»¬®±- -·»³°®» ®»¾±¬¿®? «² ¬»®½·± ¼» ´¿
¼·-¬¿²½·¿ ¼» ´¿ ½«¿´ ½¿§- °®»ª·¿ ¿´ ®»¾±¬»ò ¼»¬»®³3²»-» ´¿ ¿´¬«®¿ ¿´½¿²¦¿¼¿ »² »´ ¯«·²¬± ®»¾±¬»ò

îçò Û´ °»´¼¿/± ·²º»®·±® ¼» «²¿ »-½¿´»®¿ ¼» ïè °»´¼¿/±- ³·¼» ìë ½³ò Ô¿ ´±²¹·¬«¼ ¼» ½¿¼¿ °»´ó
¼¿/± »- ïòê ½³ò ³?- ½±®¬± ¯«» »´ ¿²¬»®·±®ô »² »´ -»²¬·¼± ¿-½»²¼»²¬»ò ݱ² ¿§«¼¿ ¼» ´¿- ¬»½´¿-
¼» -«³¿²¼± ½±²-¬¿²¬» ± ½±²-¬¿²¬» ¿«¬±³?¬·½¿ ¼» «²¿ ½¿´½«´¿¼±®¿ »´»½¬®-²·½¿ ³¿²«¿´ô ¼»-¿®ó
®-´´»-» «²¿ ¬¿¾´¿ ¯«» ³«»-¬®» ´¿ ´±²¹·¬«¼ ¼» ¬±¼±- ´±- °»´¼¿/±-ò

íðò ˲ ³»¼·± ¼» ½«´¬·ª± -» -·»³¾®¿ ½±² ¾¿½¬»®·¿-ò Í· »´ ²&³»®± ¼» ¾¿½¬»®·¿- -» ¼«°´·½¿ ½¿¼¿
î ¸±®¿-ô ±¾¬7²¹¿-» »´ ²&³»®± ¼» ¾¿½¬»®·¿- »¨·-¬»²¬»- »² »´ ½«´¬·ª± ¼»-°«7- ¼» îì ¸±®¿-ò

íïò Û² ïéçïô Þ»²¶¿³·² Ú®¿²µ´·² ¼±²- ìððð ¼-´¿®»- °¿®¿ -»® »³°´»¿¼±- »² °®7-¬¿³±- ¿ ¿®¬»-¿²±-
½¿-¿¼±- ¯«» ²»½»-·¬¿¾¿² ¿§«¼¿ »½±²-³·½¿ò Ü«®¿²¬» ïðð ¿/±-ô »-¬» ¼·²»®± »-¬«ª± -±³»¬·¼± ¿
«² ·²¬»®7- ½±³°«»-¬± ¼» ë ê û ¿²«¿´ò Ý¿´½&´»-» »´ ª¿´±® ¿°®±¨·³¿¼± ¼»´ º±²¼± »² ïèçïò

íîò Í»¿ ´¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ³·»³¾®±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò Ü»³«7-¬®»-»
¯«»
ø í î ÷ãø î ÷î

ííò Ü»³«7-¬®»-» ¯«» ´¿ -«½»-·-² º ¹ ¼» ²&³»®±- ¼·º»®»²¬»- ¼» ½»®± »- «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»ó
±³7¬®·½¿ -· § --´± -· ½±² ½¿¼¿ í
î î î î î î
ø ï õ î õ õ ï ÷ø î õ í õ õ ÷ãø ï î õ î í õ õ ï ÷î

½·±²»- °±® ì § »´ ¼»´ ³»¼·± °±® ëô ´¿ -»®·» »-¬? »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ò Ø¿´´¿® ´±- ²&³»®±-ò

íëò Ø¿´´¿® «²¿ °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ ½«§± °®·³»® ¬7®³·²± »- ïô § ¬¿´ ¯«» ´±- ¬7®³·²±- ¼» ´«¹¿®»-
îô ïð § íì -» »²½«»²¬®¿² »² °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò

íêò Í· ï ô îï ô ï
»-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ô ¼»³±-¬®¿® ¯«» ô ô »-¬?² »² °®±¹®»-·-²
¹»±³7¬®·½¿ò
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïëì

íéò Í· »- »´ °®±¼«½¬± ¼» ²&³»®±- »² °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ô -« -«³¿ § ´¿ -«³¿ ¼» -«-


®»½3°®±½±-ô ¼»³«»-¬®» ¯«»
î
ã

íèò Í»¿ ô ø êã ð÷ô «² ²&³»®± ¼¿¼±ò Û²½±²¬®¿® ´±- ²&³»®±- ô ô -¿¾·»²¼± ¯«» ô ô »-¬?²
»² °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿å ô õ ô »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¿®·¬³7¬·½¿ § õ ô õ ô »-¬?² »²
°®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò

íçò Í· »´ ³»¼·± ¿®·¬³7¬·½± »²¬®» § »- »´ ¼±¾´» ¯«» »´ ³»¼·± ¹»±³7¬®·½± »²¬®» § ô ¼»³«»-¬®»
¯«» ° °
îõ í î í
ã ° - ã °
î í îõ í
ìðò Û² «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ ¼» ë ¬7®³·²±-ô ´¿ ®¿¦-² »- ´¿ ½«¿®¬¿ °¿®¬» ¼»´ °®·³»® ¬7®³·²±
§ ´¿ -«³¿ ¼» ´±- ¼±- °®·³»®±- ¬7®³·²±- »- îìò Ø¿´´¿® ¬¿´»- ¬7®³·²±-ò
λ-°æ èô ïêô íîô êìô ïîè ± ¾·»² óïîô íêô óïðèô íîìô óçéîò

ìïò Ô¿ -«³¿ ¼» ´±- °®·³»®±- ½·²½± ¬7®³·²±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ »- ìîîô § ´¿ -«³¿ ¼»
´±- ¬7®³·²±- -»¹«²¼± ¿´ -»¨¬± »- êííò Ü»¬»®³·²» ´¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò
λ-°æ íîô ìèô éîô ïðè ïêîò

ìîò Ü·ª·¼·® »´ ²&³»®± îîï »² ¬®»- °¿®¬»- ¯«» º±®³»² «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ ¼» ³±¼± ¯«»
»´ ¬»®½»® ²&³»®± -±¾®»°¿-» ¿´ °®·³»®± ïíêò
λ-°æ ïéô ëïô ïëíò

ìíò Í· ô ô »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ § ø ÷ ã »² ¯«» æ ÿ »- «²¿ º«²½·-²ò


Ü»³«»-¬®» ¯«» ø ÷ô ø ÷ô ø ÷ ¬¿³¾·7² »-¬?² »² °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò

ììò Ô¿ -«³¿ ¼» ²&³»®±- ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ ¼» ®¿¦-² î »- ïëíí § »´ &´¬·³± ¬7®ó
³·²± »- éêèò Ü»¬»®³·²» ´±- ²&³»®±- ¬ ´«»¹± ½¿´½«´» ´¿ -«³¿ ¼» ïð °®·³»®±- ¬7®³·²±- ¼» ´¿
°®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò
λ-°æ ã çô ï ã íô ïð ã íðêçò

ìëò Í· ½¿¼¿ ¬7®³·²± ¼» «²¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ -» ®»-¬¿ ¼»´ ¬7®³·²± -·¹«·»²¬»ô ¼»³«»-¬®»
¯«» ´¿- ¼·º»®»²½·¿- -«½»-·ª¿- º±®³¿² ±¬®¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ ½±² ´¿ ³·-³¿ ®¿¦-² ¯«» ´¿
°®·³»®¿ °®±¹®»-·-² ¹»±³7¬®·½¿ò

ìêò Í· ï ã ðô î ã ïô òòòô ã ïî ø ï î ÷å ¼»³«»-¬®» ¯«»


ï
î ï
ã ï
í î

ìéò Ü»³«»-¬®» ¯«»ô -· î ï ã õ ôî î ã õ ïô î í ã ï õ îô òòò »²¬±²½»-


ï ï
í ã ï õ îõ
î î
ÝßÐSÌËÔÑ íò ÒFÓÛÎÑÍ ÎÛßÔÛÍ ïëë

ìèò Í· Í »- ´¿ -«³¿ ¼»

ìçò Í· ï ô î ô òòòô -±² ´¿- -«³¿- ¼» ´¿- -»®·»- ¹»±³7¬®·½¿- ¼» °®·³»®±- ¬7®³·²±- ïô îô òòòô
®»-°»½¬·ª¿³»²¬» § ¼» ®¿¦±²»- ïî ô ïí ô òòòô õï
ï
®»-°»½¬·ª¿³»²¬»ò Ü»³«»-¬®» ¯«»

ï
ï õ î õ õ ã ø õ ï÷
î
Ý¿°3¬«´± ì

Û¨°®»-·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿-

ìòïò Û¨°®»-·-² ²«³7®·½¿


ݱ² ¿§«¼¿ ¼» ´±- ²&³»®±-ô ´±- -·¹²±- ¼» ±°»®¿½·±²»- § ¼»´ °¿®7²¬»-·- -» ½±³°±²»² ¼·º»®»²¬»-
»¨°®»-·±²»- ²«³7®·½¿-ò

Í· »² «²¿ »¨°®»-·-² ²«³7®·½¿ -» °«»¼»² ®»¿´·¦¿® ¬±¼¿- ´¿- ±°»®¿½·±²»- ·²¼·½¿¼¿- »² »´´¿ô »´ ²&³»®±
®»¿´ô ±¾¬»²·¼± ½±³± ®»-«´¬¿¼± ¼» ´¿- ±°»®¿½·±²»- ½«³°´·¼¿-ô -» ¼»²±³·²¿ ª¿´±® ²«³7®·½± ¼» ´¿
»¨°®»-·-² ²«³7®·½¿ ¼¿¼¿ò
Û² ´«¹¿® ¼» ´¿- »¨°®»-·±²»- ²«³7®·½¿- ®»-«´¬¿ ¿ ³»²«¼±ô ³?- ½-³±¼± ¿²¿´·¦¿® ´¿- »¨°®»-·±²»-ô

¼»²±³·²¿ »¨°®»-·-² ³¿¬»³?¬·½¿ò

Ô¿ »¨°®»-·-² ³¿¬»³?¬·½¿ »² ´¿ ½«¿´ ½±² ´±- ²&³»®±- § ´¿- ´»¬®¿- -» ®»¿´·¦¿² ±°»®¿½·±²»- ¼» ¿¼·ó
½·-²ô -«-¬®¿½½·-²ô ³«´¬·°´·½¿½·-²ô ¼·ª·-·-²ô »´»ª¿½·-² ¿ °±¬»²½·¿ ²¿¬«®¿´ § »¨¬®¿½½·-² ¼» «²¿ ®¿3¦
¿®·¬³7¬·½¿ô ®»½·¾» »´ ²±³¾®» ¼» »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ò

˲¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ -» ´´¿³¿ ®¿½·±²¿´ô -· °¿®¬·½·°¿² »² »´´¿ --´± ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¼» ¿¼·½·-²ô
³«´¬·°´·½¿½·-²ô -«-¬®¿½½·-²ô ¼·ª·-·-² § »´»ª¿½·-² ¿ °±¬»²½·¿ ²¿¬«®¿´ò ˲¿ »¨°®»-·-² ®¿½·±²¿´ -» ´´¿³¿
»²¬»®¿ ®»-°»½¬± ¼» ´¿ ´»¬®¿ ¼¿¼¿ô -· ²± ½±²¬·»²» ´¿ ±°»®¿½·-² ¼» ¼·ª·-·-² °±® ´¿ ´»¬®¿ ¼¿¼¿ ± °±® «²¿

Ô¿ »¨°®»-·-² ®¿½·±²¿´ º®¿½½·±²¿®·¿ ®»-°»½¬± ¼» «²¿ ´»¬®¿ ¼¿¼¿ »- «²¿ »¨°®»-·-² ®¿½·±²¿´ ¯«»

˲¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ -» ¼»²±³·²¿ ·®®¿½·±²¿´ô -· »² »´´¿ -» °®»ª7 ´¿ ±°»®¿½·-² ¼» »¨¬®¿½½·-² ¼»


«²¿ ®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ ®»-°»½¬± ¼» ´¿- ´»¬®¿- ¯«» ´¿ ·²¬»¹®¿²ò
Í»¿² ¼¿¼¿- ¼±- »¨°®»-·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿- ¯«» -» ¼»²±¬¿² ½±² ´¿- ´»¬®¿- §
»´´¿- ´¿- ±°»®¿½·±²»- ¿®·¬³7¬·½¿-ò

ß¼·½·±²¿® ¼±- »¨°®»-·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿- §


õ ô ¼»²±³·²¿¼¿ -«³¿ ¼» ´¿- »¨°®»-·±²»- § ò

ïëê
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïëé

Û¶»³°´± ìòï Í»¿² ãî § ã í õ ô »²¬±²½»-


õ ã øî ÷õø í ÷
ã í ì õ

Ó«´¬·°´·½¿® ¼±- »¨°®»-·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿- §


¼»²±³·²¿¼¿ °®±¼«½¬± ¼» ´¿- »¨°®»-·±²»- § ò
Û¶»³°´± ìòî Ü¿¼¿- ãë í § ã í õî ë ô »²¬±²½»-
ã øë í ÷ø í õ î ë ÷
î î
ã ïë õ ïð îë õç ê õ ïë
î î
ã ïë õ ïç îë õ ïë ê
Í· ¸¿§ ²»½»-·¼¿¼ ¼» ¿¼·½·±²¿® ª¿®·¿- »¨°®»-·±²»- ¿´¹»¾®¿·½¿-ô -» -«³¿² °®·³»®¿³»²¬» ´¿- ¼±-
°®·³»®¿- »¨°®»-·±²»- § ´«»¹± ¿ ´¿ -«³¿ ±¾¬»²·¼¿ -» ´» ¿¼·½·±²¿ ´¿ ¬»®½»®¿ »¨°®»-·-²ô »¬½ò Ü» ³±¼±

³·-³¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ ·²¬»®ª·»²» ½±³± º¿½¬±® ª»½»- ø ïô î ÷ô -» »-½®·¾» »²


´«¹¿® ¼»´ °®±¼«½¬± ò
ª»½»-

Í«-¬®¿»® ¼» «²¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ ±¬®¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿


´¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ ô ´´¿³¿¼¿ ¼·º»®»²½·¿ ¼» ´¿- »¨°®»-·±²»- § ò
Û¶»³°´± ìòí Í»¿² ãç õì õ § ãë õí õ ô »²¬±²½»-
ã øç õ ì õ ÷ øë õ í õ ÷
ã ì õ õî

Ü·ª·¼·® «²¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ °±® ±¬®¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿


»¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ ô ¼»²±³·²¿¼¿ ½±½·»²¬» ¼» ´¿ ¼·ª·-·-² ¼» ´¿ »¨°®»-·-² °±® ´¿ »¨°®»-·-²
ò
Û¶»³°´± ìòì Í»¿² ã î õ § ãî î ô »²¬±²½»-
î õ
ã
î î
Û¶»³°´± ìòë
ï
í ï ë í ï
î î î ì î í

ͱ´«½·-²
ï

í ï ï ï ï í
ï ï
ã ï î ë ì î ï
î î í
ï
ï ï ë
ì í ï ï
ã ï î
î
ï
ê í ê

ï ï ë ì
ã é ë
ê í
ê ê
°
ã °
í
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïëè

Û¶»³°´± ìòê

í
é
î è °
ì ï
ì ïð ê
î ï í
í î î í

ͱ´«½·-²

ï í
í è î ì ì ê î
ã é î ïð í
î í

ïé
í î ì í
ì
ã îë ïé
ê î

ï
ïé ï î
í
í î ì ì
ã îë ïé
ê î

ï ïé ï
í
íî ì ì è

ã îë ïé
ê î
ï ïé ï í
íî ì ìè è
ã îë ïé
ê ïê
ï ï íé
í î î ì è
ã ïëï
ìè
°
ì
ïè íé
ã °
ìè ïëï

Ô¿ -«-¬·¬«½·-² ¼» «²¿ »¨°®»-·-² ¿²¿´3¬·½¿ °±® ±¬®¿ ·¼7²¬·½¿³»²¬» ·¹«¿´ ¿ »´´¿ »² ½·»®¬± ½±²¶«²¬±ô
´´»ª¿ »´ ²±³¾®» ¼» ¬®¿²-º±®³¿½·-² ·¼7²¬·½¿ »² »-¬» ½±²¶«²¬± ¼» ´¿ »¨°®»-·-² ¼¿¼¿ò

ß´ ®»¿´·¦¿® ¬®¿²-º±®³¿½·±²»- ·¼7²¬·½¿- ¼» «²¿ »¨°®»-·-² »- °±-·¾´» ´¿ ª¿®·¿½·-² ¼» -« ¼±³·²·±ò

Ô¿ ª¿®·¿½·-² ¼»´ ¼±³·²·± ¼» ´¿ »¨°®»-·-² »- ¬¿³¾·7² °±-·¾´» ½±³± ®»-«´¬¿¼± ¼» ½·»®¬¿- ±¬®¿-
¬®¿²-º±®³¿½·±²»-ô °±® ´± ¯«»ô ¼»-°«7- ¼» »º»½¬«¿® ´¿ ¬®¿²-º±®³¿½·-² ¼» ´¿ »¨°®»-·-² ¼¿¼¿ô -·»³°®»
¸¿§ ¯«» -¿¾»® ®»-°±²¼»® ¿ ´¿ °®»¹«²¬¿ »² ¯«7 ½±²¶«²¬± »´´¿ »- ·¼7²¬·½¿ ¿ ´¿ ±¾¬»²·¼¿ò

˲¿ »¨°®»-·-² ¿´¹»¾®¿·½¿ ´´»ª¿ »´ ²±³¾®» ¼» ®¿½·±²¿´ -· »´´¿ --´± ½±²¬·»²» ±°»®¿½·±²»- ¼» -«³¿®ô
³«´¬·°´·½¿®ô ®»-¬¿®ô ¼·ª·¼·® § »´»ª¿½·-² ¿ «²¿ °±¬»²½·¿ »²¬»®¿ò

ìòîò Ì¿®»¿

î
ï î ï ø í÷î õ ïî
¿÷ îõí õî
õ îõì õí
õ îõë õê
å
î
î î î
¾÷ õ õ ò
÷ø ÷ ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷

í í í
îò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ õ ã ðô »²¬±²½»- õ õ ãí ò
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïëç

íò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ õ ã ðô ¼±²¼» êã ðô êã ðô êã ðô »²¬±²½»-

õ õ õ õ ãç

î ì î ì î î ì
ë ì ïî õ õ
¿÷ í
å ¼÷ ì õ è î õ ïë
å ¹÷ ê ê
å
ï
ê
õ õ îõï ì ì
î õé õê î
î î
õ î
¾÷ íõ îõ õï
å »÷ å ¸÷ å
í ìõí î ê õ
ì î ì î
õ î ë õë í î í ì
ïð î õ ïêç
½÷ êõè
å º÷ ìõí îõî
å ·÷ ò
î õ ê õ ïí

ì î î
ë õì õï ï ì
λ-°æ ¿÷ îõ õï
å ¾÷ å ½÷ î
å ¼÷ å
õï î íõì î õë
î î
î õí ë í ï
»÷ å º÷ å ¹÷ ò
í î í îõî î î

ï ï î ì í è é
¿÷ å
ï ïõ î ïõ ì
ïõ ïõ è
ï ï î ì è ïê
¾÷ õ
õ õ õ õ å
ï ïõ î
ïõ ïõ ì ïõ è ï õ ïê
ï ï ï ï ï
½÷ õ õ õ õ å
ø õ ï÷ ø õ ï÷ø õ î÷ ø õ î÷ø õ í÷ ø õ í÷ø õ ì÷ ø õ ì÷ø õ ë÷
î î í
õ ï ï î
¼÷ î
õ í î
õ í î ì
å
ï õ ï õ õ õï ï
»÷ õ õ å
õ õ
ï ï
õ î
õ õ î î
º÷ ïõ å
ï ï î
õ
ï ï ï
¹÷ õ õ å
ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷
õ õ õ
¸÷ õ õ å
ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷
í í
ïõ øï õ ÷
·÷ î î î î
ïõ å
õ õ
ï ï
õ
è í ì î ì î ï
è í ï
¶÷ îõî î î
õ å
õî î õî î ì î ø î õ î î÷ ì îø î î î ÷
ø ÷ø ÷ø ÷
µ÷ õ õ õ å
õ õ õ ø õ ÷ø õ ÷ø õ ÷
í í í í í í
õ õ
´÷ î îõ î îõ î î
å
ø î î í
÷ õø î î í
÷ õø î î í
÷
³÷ í í í
å
ø ÷ õø ÷ õø ÷
²÷ õ õ å
ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêð

î î î
÷ø ø ÷ ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷
±÷ õ õ ò
ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷ ø ÷ø ÷
ïê ïë ë íî
λ-°æ ¿÷ ïê
å ¾÷ å ¼÷ î
å »÷ î å
íî
å ½÷
ï ï ø õ ë÷ ï
ø õ õ ÷î ï î ì
º÷ å ¹÷ ðå ¸÷ ðå ·÷ å ¶÷ è
å µ÷ ðå ´÷ õ õ å
î õ ïê è
î î î î
³÷ ø õ ÷ø õ ÷ø õ ÷å ²÷ õ õ å ±÷ ò

êò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· ô ô î ô ¼» ´¿ ·¹«¿´¼¿¼

ø ÷î õ ø ÷î õ ø ÷î ã ø õ î ÷î õ ø õ î ÷î õ ø õ î ÷î

-» ¼»¼«½» ¯«» ã ã ò

éò Ü»³«»-¬®» ¯«» ½±² î ôø ï÷ø í÷ø ì÷ø ê÷ õ ïð »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ò

èò Û²½«»²¬®» »´ ³»²±® ª¿´±® ¼» ´¿ »¨°®»-·-² ø ï÷ø í÷ø ì÷ø ê÷ õ ïðò

çò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ õ ã ðô
ë ë ë í í í î î î
õ õ õ õ õ õ
ã
ë í î

ïðò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ õ ã ðô


é é é ë ë ë î î î
õ õ õ õ õ õ
ã
é ë î

ïïò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ õ ãï§ õ õ ã ðô »²¬±²½»-

î î î

î
õ î
õ î
ãï

ïîò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ õ ã ðô ¼±²¼» êã ô êã ô êã ô »²¬±²½»-

õ õ ãð
ø ÷î ø ÷î ø ÷î

ïíò Ü»³«»-¬®» ¯«» -· õ õ ã ðô »²¬±²½»-


í í í ì ì ì
ë î î ë î î ë î î ø õ õ ÷ø õ õ ÷
ø õ ÷õ ø õ ÷õ ø õ ÷ã
î

° ° ° °
° õ î
¿÷ ° ° ° ° õ° ° õ å
õ õ
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêï
° °
õîõ î ì õî î ì
¾÷ ° õ ° å
õî î ì õîõ î ì
° ° ï ï
ï ï
õ õ îø õ ÷ ï ° õ°
½÷ ° ï
å
°
õ
° ° ï ° ° ï
õ õ
° õ °
î î
¼÷ ° ï ° ï å
õ õ
õ
î î
ï ° ï ° î î
í í î î
»÷ è ïè õ å
î í
° î °
õ î
º÷ õ° õ õ å
îõ
ï ï ï ë î
î î î ê í
¹÷ ï ï ï ë å
ê í í ê

î í î
î ï î î
ï î ï î
¸÷ í í å

í
°
í
°
í
·÷ í
õ ì ì å
î î
í ° í
¶÷ ° õ ï ° õï å
ïõ ï î
ï
ì ç î
µ÷ ° ° ï ï å
õ° ê õ°ê õç î
° í
î

õ î î î î ì î î
´÷ ° ° î
å
î î õ î î
ë ï
°
ê
íø ÷ ê ê
³÷ î ï ï ï ï å
í õ ê î î õ î
î
ï ï
î í °
ì
é

²÷ í ë å
í ë
ì ê

ï ï
õ ï
±÷ îõ î î ï
ò
õî ï ï
î î õ õ

ìòíò ᬻ²½·¿ ½±² »¨°±²»²¬» »²¬»®±

¿ °±¬»²½·¿ ½±² »¨°±²»²¬» ²»¹¿¬·ª±ò

Í»¿² «² ²&³»®± ®»¿´ ½«¿´¯«·»®¿ § ô ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ò Û²¬±²½»-ô -» ¼»²±³·²¿ °±¬»²½·¿
¼»´ ²&³»®± ½±² »¨°±²»²¬» ²¿¬«®¿´ ô «² ²&³»®± ¯«» -» »-½®·¾» »² ´¿ º±®³¿ § ¯«» -» ¼»¬»®³·²¿
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêî

½±³± ã ô -· î§ ã ô -· ã ïò Í· »- «² ²&³»®± ½«¿´¯«·»®¿ ®»¿´ ¼·-¬·²¬± ¼»


ª»½»-
½»®±ò Í» ¼»²±³·²¿ °±¬»²½·¿ ²«´¿ ¼» »-¬» ²&³»®± ´¿ «²·¼¿¼ô »- ¼»½·® ð ã ï °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®±
®»¿´ ¼·-¬·²¬± ¼» ½»®±ò

ðð -» ½±²-·¼»®¿ -·² -»²¬·¼±ò

Í»¿ «² ²&³»®± ®»¿´ ½«¿´¯«·»®¿ ¼·-¬·²¬± ¼» ½»®± § ô ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ²¿¬«®¿´ò Í» ´´¿³¿ °±¬»²½·¿
¼»´ ²&³»®± ½±² »¨°±²»²¬» ²»¹¿¬·ª±ô »´ ²&³»®± ã ï² °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ®»¿´ ô ¼·-¬·²¬±
¼» ½»®±ô § °¿®¿ ¬±¼± ²&³»®± »²¬»®± ²»¹¿¬·ª±ò

ð -» ½±²-·¼»®¿ -·²
-»²¬·¼±ò

ß-3 °«»-ô ´¿ °±¬»²½·¿ ²¿¬«®¿´ -» ¼»¬»®³·²¿ °¿®¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ®»¿´ô ³·»²¬®¿- ¯«» ´¿ °±¬»²½·¿

Í·

Í»¿ «² ²&³»®± ®»¿´ ½«¿´¯«·»®¿ ¼·-¬·²¬± ¼» ½»®± § ô ½«¿´¯«·»® ²&³»®± »²¬»®±å »²¬±²½»-ô °±®
²&³»®± -» »²¬·»²¼» ¿¯«»´ ²&³»®± ¯«» -» ¼»¬»®³·²¿ ½±³± ã ô -· ã ïå ã ô -·
ª»½»-
»- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ îå ã ïô -· ã ðå ã ï® ô -· »- «² ²&³»®± »²¬»®± ²»¹¿¬·ª±ò Û²
»-¬» ½¿-± »´ ²&³»®± -» ¼»²±³·²¿ °±¬»²½·¿ ½±² »¨°±²»²¬» »²¬»®±ô »´ ²&³»®± »- ´¿ ¾¿-» ¼» ´¿
°±¬»²½·¿ô »´ ²&³»®± ô »´ »¨°±²»²¬» ¼» ´¿ °±¬»²½·¿ò
Ô¿ °±¬»²½·¿ °¿® ¼» «² ²&³»®± °±-·¬·ª± ± ²»¹¿¬·ª± »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±å ´¿ °±¬»²½·¿ ·³°¿® ¼»
«² ²&³»®± °±-·¬·ª± »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ô ´¿ °±¬»²½·¿ ·³°¿® ¼» «² ²&³»®± ²»¹¿¬·ª± »- «² ²&³»®±
²»¹¿¬·ª±ò

Í»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ¼·-¬·²¬±- ¼» ½»®±ô § -»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±-


»²¬»®±-ô »²¬±²½»- -» ½«³°´»² ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°·»¼¿¼»-æ
Ì»±®»³¿ ìòï Í»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ¼·-¬·²¬±- ¼» ½»®±ô § -»¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®±
»²¬»®±ô »²¬±²½»-æ

ø ÷ ã
Ü»³±-¬®¿½·-²
Ô¿ ª¿´·¼»¦ ¼» »-¬¿ °®±°·»¼¿¼ °¿®¿ ²¿¬«®¿´ ø ã ô î ÷ -» ¼»¼«½» ¼» ´¿- ´»§»- °®·²½·°¿´»- ¼»
¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ²&³»®±- ®»¿´»-æ

ø ÷ ã ø ÷
ã ø ÷ ø ÷ ø ÷
ª»½»-
ã
ª»½»- ª»½»-
ã
ã
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêí

Í»¿ ã ðô
ø ÷ ã ø ÷ð
ã ï
ã ï ï
ð ð
ã
ã
»- ¼»½·®ô
ø ÷ ã
Í«°±²¹¿³±- ¯«» ã ô§
²»¹¿¬·ª±
ø ÷ ã ø ÷
ï
ã
ø ÷
ï
ã
ï ï
ã
ã
ã
Ì»±®»³¿ ìòî Í»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ¼·-¬·²¬±- ¼» ½»®±ô § -»¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®±
»²¬»®±ô »²¬±²½»-æ
ã

Ì»±®»³¿ ìòí Í»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ¼·-¬·²¬±- ¼» ½»®±ô § -»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿
²&³»®±- »²¬»®±-ô »²¬±²½»-æ
ã õ
Ü»³±-¬®¿½·-²

Ý¿-± ïò ã ô ã æ ½«¿²¼± ã ô ã ô ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» »-¬¿ °®±°·»¼¿¼ô -» ¼»-°®»²¼» ¼» ´¿- ´»§»-


°®·²½·°¿´»- ¼» ¿¼·½·-² § ³«´¬·°´·½¿½·-² ¼» ´±- ²&³»®±- ®»¿´»-æ
ã
ã ø ÷ ø ÷
ª»½»- ª»½»-
ã
õ ª»½»-
õ
ã
õ
ã
Ý¿-± îò ã ô ã æ -»¿ ã ô ã ô ¼±²¼» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-å »²¬±²½»-ô °±®

ï
ã

ã
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêì

Í«°±²¹¿³±- ¯«» ô »²¬±²½»-

ã
ã
õø ÷
ã
õ
ã
Í»¿ ã

ã ï
ð
ã
õø ÷
ã
õ
ã
Í»¿ ô »²¬±²½»-ô
ï
ã ï
²

ï
ã
ï
ã
ø ÷
ã
õ
ã
õø ÷
ã
õ
ã
Ý¿-± íò ã ô ã æ -«°±²¹¿³±- ¯«» ã ô ã ô ¼±²¼» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò
Û-¬» ½¿-± »- ¿²?´±¹± ¿´ ½¿-± »² ¯«» ã ô ã ò
Ý¿-± ìò ã ô ã ô ô î æ -»¿ ã ô ã ô ¼±²¼» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ô
»²¬±²½»-ô
ã
ï ï
ã
ï
ã õ
ø õ ÷
ã
ã
ø ÷õø ÷
ã
õ
ã
Ý¿-± ëò î ô ã ðæ -»¿ µ «² ²&³»®± »²¬»®± ½«¿´¯«·»®¿ § -»¿ ã ðô »²¬±²½»-ô
ã ï
ã
õð
ã
õ
ã
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêë

Ý¿-± êò ã ðô î æ -«°±²¹¿³±- ¯«» ã𧠻- «² ²&³»®± »²¬»®± ½«¿´¯«·»®¿ô »²¬±²½»-ô

ã ï
ã
ðõ
ã
õ
ã

Ì»±®»³¿ ìòì Í»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®»¿´»- ¼·-¬·²¬±- ¼» ½»®±ô § -»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿
²&³»®±- »²¬»®±-ô »²¬±²½»-æ
ã

Ü»³±-¬®¿½·-²
п®¿ ¼»³±-¬®¿® »-¬¿ °®±°·»¼¿¼ ½±² § ²¿¬«®¿´»- ø ã ô ã ô î ô î ÷ô »¨¿³·²»³±-
¬®»- ½¿-±-æ
Ý¿-± ïò Í· ô »²¬±²½»- ã õ ô ¼±²¼» î æ

æ ã æ
ã
ø ÷ø ÷

ã ª»½»- ª»½»-
ø ÷
ª»½»-
ã
ã
ã

Ý¿-± îò Í· ã ô »²¬±²½»-

æ ã æ
ã
ø ÷

ã ª»½»-
ø ÷
ª»½»-
ã ï
ð
ã ïò б® ´± ¬¿²¬±ô

æ ã æ
ð
ã
ã
ã
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêê

Ý¿-± íò Í· ô »²¬±²½»- ã õ ô ¼±²¼» î æ

æ ã æ
ã
ø ÷
ª»½»-
ã
ø ÷ø ÷
ª»½»- ª»½»-
ï
ã
ø ÷
ª»½»-
ã
ø ÷
ã
ã
ã

Ý¿¾» -»/¿´¿® ¯«» »² »-¬» ½¿-± ²± »- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ò

Ì»±®»³¿ ìòë Í»¿ ½«¿´¯«·»® ²&³»®± ®»¿´ ¼·-¬·²¬± ¼» ½»®±ô § -»¿² § ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±-
»²¬»®±-ô »²¬±²½»-æ
ø ÷ ã
Ü»³±-¬®¿½·-²
ݱ² »´ ±¾¶»¬± ¼» ¼»³±-¬®¿® »-¬¿ °®±°·»¼¿¼ô »¨¿³·²»³±- ´±- -»·- ½¿-±- °±-·¾´»-æ Ý¿-± ïò Í«°±²¹ó
¿³±- ¯«» ã ô ã ô ¼±²¼» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-æ

ø ÷ ã ø ÷
ã ø ÷ ø ÷ ø ÷ ø ÷
ª»½»-
ã ø ÷ ø ÷
ª»½»- ª»½»-
ª»½»-
ã
ª»½»-
ã
ã

Ý¿-± îò Í«°±²¹¿³±- ¯«» ã ô ã ô ¼±²¼» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò Û²¬±²½»-æ

ø ÷ ã ø ÷
ï
ã
ø ÷
ï
ã
ã
ø ÷
ã
ã
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêé

Ý¿-± íò Í«°±²¹¿³±- ¯«» ã ô ã ô ¼±²¼» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò Ô¿ ª¿´·¼»¦ ¼» »-¬¿


°®±°·»¼¿¼ -» ¼»³«»-¬®¿ ·¹«¿´ ¯«» »² »´ ½¿-± ¼» ã ô ã ò
Ý¿-± ìò Í«°±²¹¿³±- ¯«» ã ô ã ô ¼±²¼» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò Û²¬±²½»-æ

ø ÷ ã ø ÷
ï
ã
ø ÷
ï
ã ï
²³

ï
ã ï
ã
ø ÷ø ÷
ã
ã

Ý¿-± ëò Í«°±²¹¿³±- ¯«» »- «² ²&³»®± »²¬»®± ½«¿´¯«·»®¿ § ã ðô »²¬±²½»-æ

ø ÷ ã ø ÷ð
ã ï
ã ð
ð
ã
ã

Ý¿-± êò Í«°±²¹¿³±- ¯«» ã𧠻- «² ²&³»®± »²¬»®± ½«¿´¯«·»®¿ô »²¬±²½»-æ

ø ÷ ã ø ð÷
ã ï
ã ï
ã ð
ã ð
ã

б® ½±²-·¹«·»²¬»ô ´¿ °®±°·»¼¿¼ ¯«»¼¿ ¼»³±-¬®¿¼¿ò

Û¶»³°´± ìòé
è î è
ï ï ï ïî
îéïð ë íïî õ íè ìï í î
ç î íî
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêè

ͱ´«½·-²

ã îéïð ë çè íïî õ îî íïê íè æ ìï íîì


ã ííð ë íîè õ îî íîì ìï íîì
ííð ë íîè õ îî íîì
ã
ìï íîì
íîì íê ë íì õ îî
ã
ìï íîì
ê
í ë íì õ îî
ã
ìï
éîç ìðë õ ì
ã
ìï
íîè
ã
ìï
ã è

Û¶»³°´± ìòè

ø î÷ ø í÷ïé ø í÷ïê
çé ïë
ͱ´«½·-²

î íïé íïê
ã
çé ïë
øî í ï÷íïê
ã
øíî ÷é í ë
øê ï÷íïê
ã
íïì í ë
íïê ë
ã
íïë ë
ã í

Û¶»³°´± ìòç

èøìî ÷ì íí îéî õ çð êí ìé øíî ÷î


îìøêî ÷ì øîì ÷î õ ïììøîí ÷ì øçî ÷î ìî

ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïêç

îí øîì ÷ì íí øíí ÷î õ íî ë î íí îí øîî ÷é íì


ã
í îí øíî îî ÷ì îè õ íî îì îïî øíì ÷î îì
î î í í õ íî ë î íí îí îïì íì
í ïê í ê
ã
í îí íè îè îè õ íî îì îïî íè îì
î í õ íç ë îïè
ïç ç
ã
îïç íç õ íïð îîð
îïè íç øî õ ë÷
ã
î íç øï õ í î÷
ïç

é
ã
ïì
ï
ã
î
í
Û¶»³°´± ìòïð Ý¿´½«´» »´ ª±´«³»² ¼» «² ½«¾± ¼» ¿®·-¬¿ ì ³»¬®±-ò
ͱ´«½·-²
í
Û´ ª±´«³»² ¼» «² ½«¾± ¼» ¿®·-¬¿ »- ã í ò Ì»²»³±- ¯«» ã ì ³ô °±® ´± ¬¿²¬±ô »´ ª±´«³»²
¼»´ ½«¾± »-
í
ã
í
í
ã
ì
îé í
ã
êì
Û¶»³°´± ìòïï Û-½®·¾¿ ½±² «²¿ »½«¿½·-² Ô¿ ¬»®½»®¿ ´»§ ¼» Õ»°´»® ¯«» »²«²½·¿æ Û´ ½«¿¼®¿¼±
¼»´ °»®·-¼± ¼» ®»ª±´«½·-² ¼» «² °´¿²»¬¿ ¿´®»¼»¼±® ¼»´ ͱ´ »- °®±°±®½·±²¿´ ¿´ ½«¾± ¼»´ -»³·»¶» ³¿§±®
¼» ´¿ -®¾·¬¿ ¼»´ °´¿²»¬¿ò
ͱ´«½·-²
Í· »- »´ °»®·±¼± § »´ -»³·»¶» ³¿§±®ô »²¬±²½»-
î í
ã

¼±²¼» »- «²¿ ½±²-¬¿²¬» ¼» °®±°±®½·±²¿´·¼¿¼ò

Û¶»³°´± ìòïî Ô¿ ª»´±½·¼¿¼ ¼» ´«¦ »- ã î çç ïðïð ½³


-»¹ ò Ý¿´½«´» ´¿ ¼·-¬¿²½·¿ ®»½±®®·¼¿ °±® ´¿

ͱ´«½·-²
Û² «² ¼3¿ ¸¿§ îì ¸±®¿-ô »² «²¿ ¸±®¿ êð ³·²«¬±- § »² «² ³·²«¬± êð -»¹«²¼±-ò б® ´± ¬¿²¬±ô »² «²
¼3¿ ¸¿§ ã øîì÷øêð÷øêð÷ ã èêìðð -»¹«²¼±-ô »- ¼»½·®ô ã è êìðð ïðì -»¹«²¼±-ò
Ô¿ ¼·-¬¿²½·¿ -» ½¿´½«´¿ ½±² ´¿ º-®³«´¿ ã ò Û² »-¬» »¶»®½·½·±ô

½³
ã î çç ïðïð øè êì ïðì -»¹÷
-»¹

½±² ´± ¯«»ô

ã îë èííê ïðïì ½³
ã î ëèííê ïðïë ½³
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéð

Û¶»³°´± ìòïí Û´ ²&³»®± ¼» ߪ±¹¿¼®± ê ðîî ïðîí ô »- »´ ²&³»®± ¼» ³±´7½«´¿- ½±²¬»²·¼¿- »²


«² ³±´ò Í· «² ³±´ ¼» î ¬·»²» ïè ¹®ô ½¿´½«´» ´¿ ³¿-¿ ¼» «²¿ ³±´7½«´¿ ¼» ¿¹«¿ò
ͱ´«½·-²
Ô¿ ³¿-¿ ¼» «²¿ ³±´7½«´¿ ¼» ¿¹«¿ »-
ïè
ã ¹®
ê ðîî ïðîí
ïè
ã ïð îí ¹®
ê ðîî
ã î çèç ïð îí ¹®

ìòìò Ì¿®»¿

ï ï ë í ï ï
ì ï ï î î ì î è
¿÷ ï
å
î ï î ë ï
è í î îë
ï í
ð ì ï õ øï î÷î ï ø î÷
¾÷ î
õ îø ð ï÷î ì
ï
å
ð ë ï î
î î ï
í î ï ë é ï
½÷ í é ø í÷ å
ë í î í î
ê î
î ï ï ê í î
¼÷ í ì õ õ å
í ïî í ë ì í
ï
ì
»÷ îø ð ï÷ õ øï ð ë÷î ð ïå
ð è ï î
° ì í î í
ï î ë
º÷ î î øð ï÷î å
î í î
ì î
è ìî íí îéî õ çð êí ìé íî
¹÷ ì î ì î ò
îì øêî ÷ øîì ÷ õ ïìì øîí ÷ øçî ÷ ìî

ê î î î ï ï î
¿÷ ïð õ ëí îëì îí îí ëïí ìî ë ë
î ïðë å
ï î î ï ë î ï ê ï ï ì
¾÷ ç î ïèî î î
íî í í
ê î ì íî å
î ë î î ç î î í î ï
½÷ í
õ ê ç ç ì ç
õ í
ø í÷ ë í í
å
ê í ï
í í í è î í
ì õï õ ë î ø î÷ õ ì
¼÷ î ïå
ï íø ì ï
î
ø î÷ í÷î õ ø î÷ í
ø ï÷ î ïõ î
ï í ï î ë ï ï ï
»÷ ø í÷ ø ï÷ ï î õ ë ê ï ë ò

ð îî ï ë õ ð ï ð ì ð î ï ð ëî
¿÷ å î
øï ð ê÷ ð ðî ð ïîë
¾÷ å
øð ê ð ë÷î
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéï

î
ð è ð é î øð ë ï÷î
½÷ ð ë ø ð í÷î å º ÷ î õ õ ë ø ð ï÷å
ð èõï î ð ç ï ð ë
øï ð ë÷î ð îë õ ð éë í
¼÷ ð íå
ð ë øï ð îë÷ øð ë ð ï ï ëë÷î
øð ë ð ê÷ ð ï ¹÷ ò
»÷ å ð éë ï
øð ë ï÷î

ìòëò ᬻ²½·¿ ½±² »¨°±²»²¬» ®¿½·±²¿´

Í»¿ «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ § ô «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ò Û²¬±²½»- »´ ²&³»®± °±-·¬·ª± ¬¿´ô


° ¯«» ã
´´»ª¿ »´ ²±³¾®» ¼» ®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ ¼» ó7-·³± ¹®¿¼± ¼»´ ²&³»®± § -» ¼»-·¹²¿ ã ² ò

»- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±
°
²
»- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´
÷ °
²
»- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±
°
ø² ÷ ã
п®¿ ¬±¼± ²&³»®± °±-·¬·ª± »¨·-¬» «²¿ô § --´± «²¿ô ®¿3¦ ¿®·¬³7¬·½¿ ¼» ²ó7-·³± ¹®¿¼±ò

Í»¿ «² ²&³»®± °±-·¬·ª± § ã ô «² ²&³»®± ®¿½·±²¿´ô ½±² ´¿ °¿®¬·½«´¿®·¼¿¼ ¼» ¯«» »- «² ²&³»®±


°̄
²¿¬«®¿´ ³¿§±® ¯«» ½»®±ò Û´ ²&³»®± °±-·¬·ª± ° ¬¿´ô°̄¯«» ã ´´»ª¿ »´ ²±³¾®» ¼» ó7-·³¿ °±¬»²½·¿
¼»´ ²&³»®± § -» ¼»²±¬¿ ã ô »- ¼»½·® ¯ ã ò
Í«°±²¹¿³±- ¯«» § -±² ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- °±-·¬·ª±- § ô ô ½«¿´»-¯«·»®¿ ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»-ò
λ-«´¬¿² ª?´·¼¿- ´¿- -·¹«·»²¬»- °®±°·»¼¿¼»-ô ´´¿³¿¼¿- °®±°·»¼¿¼»- ¼» ´¿- °±¬»²½·¿- ½±² »¨°±²»²¬»-
®¿½·±²¿´»-ò
Ì»±®»³¿ ìòê ß´ »´»ª¿® ¿ °±¬»²½·¿ «² °®±¼«½¬±ô -» °«»¼» »´»ª¿® ¿ »-¿ °±¬»²½·¿ ½¿¼¿ «²± ¼» ´±-
º¿½¬±®»- § ³«´¬·°´·½¿® ´±- ®»-«´¬¿¼±- ±¾¬»²·¼±-æ
ø ÷ ã
Ü»³±-¬®¿½·-²
Í»¿ ã ¼±²¼» »- «² ²&³»®± ²¿¬«®¿´ô »²¬±²½»-æ
°
¯
ø ÷¯ ã ø ÷
ã ø ÷
ã
°̄ °̄
ã
° °
ã ¯ ¯

° °
ã ¯ ¯
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéî

ß-3 °«»-ô øø ÷ ÷ ã ø ÷ ô »-¬¿ ·¹«¿´¼¿¼ »- »¯«·ª¿´»²¬» ¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ø ÷ ã ò

Ì»±®»³¿ ìòé Í· -» »´»ª¿ ¿ °±¬»²½·¿ «²¿ º®¿½½·-²ô -» °«»¼»² »´»ª¿® ¿ »-¬¿ °±¬»²½·¿ »´ ²«³»®¿¼±®
§ »´ ¼»²±³·²¿¼±® ¼» ´¿ º®¿½½·-² °±® -»°¿®¿¼± § ¼·ª·¼·® »´ °®·³»® ®»-«´¬¿¼± °±® »´ -»¹«²¼±æ

Ì»±®»³¿ ìòè ß´ ³«´¬·°´·½¿® °±¬»²½·¿- ¼» ¾¿-»- ·¹«¿´»- -» -«³¿² ´±- »¨°±²»²¬»-æ


õ
ã

Ü»³±-¬®¿½·-² ° ³
Í«°±²¹¿³±- ¯«» ã ô ã ò Û²¬±²½»- ã ¯ ² ò б® ¬¿²¬±

° ³ ° ³
¯ ² ã ¯ ²

° ³
ã ¯ ²

°̄ °
²
ã
ã ø ÷ ø ÷
ã
õ
ã
²°̄ õ
ã
°²õ³¯
ã ²¯

ß-3 °«»-ô ¬±³¿²¼± »² ½±²-·¼»®¿½·-² ¯«»


õ
ã õ

õ õ
¬»²»³±- ø ÷ ãø ÷ ô »-¬¿ ·¹«¿´¼¿¼ »- »¯«·ª¿´»²¬» ¿ ´¿ ·¹«¿´¼¿¼ ã ò

Ì»±®»³¿ ìòç ß´ ¼·ª·¼·® °±¬»²½·¿- ¼» ¾¿-»- ·¹«¿´»- -» ®»-¬¿² ´±- »¨°±²»²¬»-æ

Ì»±®»³¿ ìòïð Í· -» »´»ª¿ ¿ °±¬»²½·¿ «²¿ °±¬»²½·¿ô ´±- »¨°±²»²¬»- -» ³«´¬·°´·½¿²æ

ø ÷ ã

Ü»³±-¬®¿½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéí

³
° ²
Í«°±²¹¿³±- ¯«» ã ô ã ô »²¬±²½»- ø ÷ ã ¯ ò б® ¬¿²¬±

³ ³
° ² ° ²
¯ ã ¯

°
²
ã ¯

°
ã ¯

°
ã ¯

°
ã ¯

°̄
ã
ã ø ÷
ã
°
°²
ã
°³
ã ¯²

ß-3 °«»-ô øø ÷÷ ãø ÷ ô ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» »-¬¿ ·¹«¿´¼¿¼ °®»¼»¬»®³·²¿ ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼»´ ¬»±®»³¿ò

Ì»±®»³¿ ìòïï Í«°±²¹¿³±- ¯«» ¿ »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª±ô ã «² ²&³»®± ®¿½·±²¿´ô ³·»²¬®¿-


¯«» § -±² ²&³»®±- ²¿¬«®¿´»-ò Û² »-¬» ½¿-±
° °²
¯ ã ¯²

Ü»³±-¬®¿½·-²
б® ¬¿²¬±
° °
¯ ã ¯

¯
ã ø ÷

ã ø ÷
ã
°
¯²
ã
°²
ã ¯²

° °²
ß-3 °«»-ô ¯ ã ¯² ô ¼» ¼±²¼» °®»½·-¿³»²¬» °®±ª·»²» ´¿ ª¿´·¼»¦ ¼» »-¬¿ °®±°·»¼¿¼ò

п®¿ ´¿- ®¿3½»- ¿®·¬³7¬·½¿-ô ´¿- °®±°·»¼¿¼»- ¼»³±-¬®¿¼¿- ¿²¬»®·±®³»²¬» -» »¨°®»-¿² ¼» ´¿ -·¹«ó
·»²¬» ³¿²»®¿æ
ï÷ ß´ »¨¬®¿»® ´¿ ®¿3¦ ¼» «² °®±¼«½¬± -» °«»¼» »¨¬®¿»® ´¿ ®¿3¦ ¼» ·¹«¿´ »¨°±²»²¬» ¼» ½¿¼¿ º¿½¬±® §
³«´¬·°´·½¿® ´±- ®»-«´¬¿¼±- ±¾¬»²·¼±-ô »- ¼»½·®
°
² ° °²
ã ²
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéì

î÷ п®¿ »¨¬®¿»® ´¿ ®¿3¦ ¼» «²¿ º®¿½½·-²ô -» °«»¼» »¨¬®¿»® ´¿ ®¿3¦ô ¼» ·¹«¿´ »¨°±²»²¬»ô ¼»´ ²«³»®¿¼±®
§ ¼»²±³·²¿¼±® °±® -»°¿®¿¼± § ¼·ª·¼·® »´ °®·³»® ®»-«´¬¿¼± °¿®¿ »´ -»¹«²¼±ô »- ¼»½·®
°
²
²
ã ° ²

° ° °
²³
í÷ ² ³
ã õ å
°
² °
²³
ì÷ ° ã
³
å
ë÷ ß´ »´»ª¿® ¿ °±¬»²½·¿ «²¿ ®¿3¦ -» °«»¼» »´»ª¿® ¿ »-¿ °±¬»²½·¿ »´ ²&³»®± -«¾®¿¼·½¿´ -·² ª¿®·¿®
»´ 3²¼·½» ¼» ´¿ ®¿3¦ò ß¼»³?- ¿´ »¨¬®¿»® ´¿ ®¿3¦ ¼» «²¿ °±¬»²½·¿ -» °«»¼» ¼·ª·¼·® »´ »¨°±²»²¬» ¼»´
®¿¼·½¿²¼± °±® »´ 3²¼·½» ¼» ´¿ ®¿3¦ô -· »-¿ ¼·ª·-·-² -» ½«³°´» »²¬»®¿³»²¬»ô »- ¼»½·®
° ° ³
²
ã ² ã ²

ê÷ ß´ »¨¬®¿»® ´¿ ®¿3¦ ¼» «²¿ ®¿3¦ -» °«»¼» »¨¬®¿»® ´¿ ®¿3¦ ¼» ¹®¿¼± ·¹«¿´ ¿´ °®±¼«½¬± ¼» ´±- 3²¼·½»-
¼» ´¿- ¼±- ®¿3½»-ô °»®³¿²»½·»²¼± »´ ®»-«´¬¿¼± -·² ª¿®·¿½·-²ô »- ¼»½·®

³ °
² ²³
°
ã

é÷ Û´ 3²¼·½» ¼» ´¿ ®¿3¦ § »´ »¨°±²»²¬» ¼»´ ®¿¼·½¿²¼± -» °«»¼»² ¼·ª·¼·® °±® -« º¿½¬±® ½±³&²ô »-
¼»½·® ° °
²³
ã ²
Í» ¼»²±³·²¿ ®¿¼·½¿´ ¼±¾´»ô ¿ «²¿ »¨°®»-·-² ¼» ´¿ º±®³¿
°

̱¼± ®¿¼·½¿´ ¼±¾´» -» °«»¼» ¼»-½±³°±²»® »² ´¿ -«³¿ ± ¼·º»®»²½·¿ ¼» ¼±- ®¿¼·½¿´»- -·³°´»-ò Û²
¹»²»®¿´æ
° ° °
ã
Ü» ¼±²¼» -» ¼»¼«½» ¯«»
° ° °
õ ã õ ø×÷
° ° °
ã ø××÷
п®¿ ½¿´½«´¿® § ô °®±½»¼»³±- ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿æ

ï÷ Í«³¿²¼± ø×÷ õ ø××÷æ


° ° °
î ã õ õ
Û´»ª¿²¼± ¿´ ½«¿¼®¿¼±æ
° ° ° °
ì ã õ õî õ õ
° °
î õî î õ î
ã ã
ì î
°
¸¿½·»²¼± ã î ô »²¬±²½»-
õ
ã
î
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéë

î÷ λ-¬¿²¼± ø×÷ ó ø××÷æ


° ° °
î ã õ
Û´»ª¿²¼± ¿´ ½«¿¼®¿¼±æ
° ° ° °
ì ã õ î õ õ
° °
î î î î
ã ã
ì î
°
¸¿½·»²¼± ã î ô »²¬±²½»-
ã
î
Í«-¬·¬«§»²¼± ´±- ª¿´±®»- ¼» § »² ø×÷ § ø××÷æ
° õ
õ ã î
õ î
° õ
õ ã î õ î

î
Û- ¼»½·® ¯«»ô °¿®¿ ¬®¿²-º±®³¿® ®¿3½»- ¼±¾´»-ô »² ®¿3½»- -·³°´»-ô ¼»¾» -»® «² ²&³»®±
½«¿¼®¿¼± °»®º»½¬±ò99
˲ ®¿¼·½¿´ ¼» ´¿ º±®³¿
° ° °
õ õ õ
-» °«»¼» ¼»-½±³°±²»® »² ®¿¼·½¿´»- -·³°´»- ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿æ
Í»¿
° ° ° ° ° °
õ õ õ ã õ õ
»´ ±¾¶»¬·ª± »- ½¿´½«´¿® ô § »² º«²½·ù±² ¼» ´±- ª¿´±®»- ½±²±½·¼±- ô ô § ò Í» °®±½»¼»
»´»ª¿²¼± ¿´ ½«¿¼®¿¼± ´¿ »¨°®»-·-²

° ° ° î
° ° ° î
õ õ õ ã õ õ

° ° ° ° ° °
õ õ õ ã õ õ õî õî õî

õ õ ã øï÷
° °
î ã øî÷
° °
î ã øí÷
° °
î ã øì÷

¯«» »- «² -·-¬»³¿ ¼» ½«¿¬®± »½«¿½·±²»- ½±² ¬®»- ·²½-¹²·¬¿-ò λ-±´ª·»²¼± »² »´ -·-¬»³¿ ½±²º±®³¿¼±
°±® ´¿- »½«¿½·±²»- øî÷ô øí÷ § øì÷ -» ±¾¬·»²» ô § ò Ô¿ »½«¿½·-² øï÷ »- ´¿ »½«¿½·-² ¼» ½±³°®±¾¿½·-²
¼» ´±- ª¿´±®»- ±¾¬»²·¼±-ò

˲ ®¿¼·½¿´ ¼» ´¿ º±®³¿
° ° °
õ
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéê

»² »-¬» ½¿-±ô ´±- ®¿¼·½¿´»- -·³°´»- ¼»¾»² ´´»ª¿® ¿´¹&² -·¹²± ²»¹¿¬·ª±æ
Í»¿
° ° ° ° ° °
õ ã õ
Û´»ª¿³±- ¿´ ½«¿¼®¿¼± ´¿ »¨°®»-·-²
° ° ° î
° ° ° î
õ ã õ
° ° ° ° ° °
õ ã õ õ õî î î

õ õ ã øï÷
° °
î ã øî÷
° °
î ã øí÷
° °
î ã øì÷

¯«» »- «² -·-¬»³¿ ¼» ½«¿¬®± »½«¿½·±²»- ½±² ¬®»- ·²½-¹²·¬¿-ò λ-±´ª·»²¼± »² »´ -·-¬»³¿ ½±²º±®³¿¼±
°±® ´¿- »½«¿½·±²»- øî÷ô øí÷ § øì÷ -» ±¾¬·»²» ô § ò Ô¿ »½«¿½·-² øï÷ »- ´¿ »½«¿½·-² ¼» ½±³°®±¾¿½·-²
¼» ´±- ª¿´±®»- ±¾¬»²·¼±-ò

Û´ ®¿¼·½¿´ ¼» ´¿ º±®³¿
í °

-» °«»¼» ¼»-½±³°±²»® »² ®¿¼·½¿´»- -·³°´»-ô ¼» ´¿ -·¹«·»²¬» ³¿²»®¿æ


í
°
ï÷ õ æ
Ø¿½·»²¼±
í ° °
õ ã õ
»´»ª¿²¼± ¿´ ½«¾±
° í
í ° í
õ ãø õ ÷

° í î° ° î ° í
õ ã õí õí ø ÷ õø ÷
í ° °
ã õí õí î õ

·¹«¿´¿²¼± ´¿- °¿®¬»- ®¿½·±²¿´»- » ·®®¿½·±²¿´»-


í
ã õí øï÷
° ° °
ãí î õ øî÷

λ-¬¿²¼± øï÷ ó øî÷ § ±®¼»²¿²¼±


° í° ° î ° í
ã õí î õí ø ÷ ø ÷
° í
ã ø ÷

»¨¬®¿§»²¼± ´¿ ®¿3¦ ½&¾·½¿ ¯«»¼¿ ¼»³±-¬®¿¼± ¯«»


í ° °
õ ã õ
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéé

¼±²¼»ô ½±²±½·¼±- ´±- ª¿´±®»- ¼» § -» ¼»¾» ½¿´½«´¿® » »² º«²½·-² ¼» ´±- ¿²¬»®·±®»-ò


í
°
î÷ æ
ݱ³± °
í °
õ ã õ øï÷
í
° °
ã øî÷
Ó«´¬·°´·½¿²¼± øï÷ § øî÷
í
° ° ° °
ø õ ÷ø ÷ãø õ ÷ø ÷
í î î
ã
°
í
¸¿½·»²¼± ã î -» ¬»²¼®?
î î
ã ÷ ã øí÷
Ü» øï÷ -» -¿¾» ¯«»
í
ã õí
-«-¬·¬«§»²¼± »´ ª¿´±® ¼»
í î í
ã õí ø ÷ãì í øì÷
¼» ¼±²¼» °±® ¬¿²¬»±-ô -» »²½«»²¬®¿ »´ ª¿´±® ¼» ¯«» -«-¬·¬«§»²¼± »² øí÷ ¼¿ »´ ª¿´±® ¼» ò

Û¶»³°´± ìòïì

î í ° °
í î õ ê õ ïëð
í î
ͱ´«½·-²

î í ° °
ã íî îî õ ê õ îë ê
í î
° ° ° °
ã ê êõ êõë ê
°
ã ê ê
Û¶»³°´± ìòïë
° ° °
î ë ìè õ í ìð ïî î ïë îé
ͱ´«½·-²

° ° °
ã î îð í õ ê ïð ïî î ìë í
° ° °
ã ì ë í õ ê îð í ê ë í
° ° °
ã ì ë í õ ïî ë í ê ë í
°
ã ïð ë í
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéè

Û¶»³°´± ìòïê

í ë ï °
ïë ï ðì ë õê ë ð ðî õ íðð
ë ç ïè
ͱ´«½·-²

îê í ëð ï ï °
ã ïë õê ë õ íðð
îë ë ç ïè ëð
ï° í ë° ï ï ï ï °
ã ïë îê îõê ë õ ïð í
ë ë í í î ë î
° ° ï ï °
ã í îê îõî õ ïð í
î î
° ° ° ï° °
ã í îê îõ î î õ ïð í
î
° ï° °
ã í îê î õ ïð í
î
Û¶»³°´± ìòïé

í ï ï í î °
í
íð õí õ ë ïìì
ïî î í
ͱ´«½·-²

ï í é í î °í
ã íð õ õ ë îí ïè
ïî î í
í ï é í î °í
ã íð õ õ ïð ïè
ïî î í
°
ï é íî ° í
ã íð õ ° õ ïð ïè
í ï î íí

ïî
° °
êð õ é í è õ îð í îïê
ã °
î í ïî
°í
°
í
êð õ é îí õ îð êí
ã °
î í ïî
êð õ ïì õ ïîð
ã °
î í ïî
çé
ã °í
ïî
Û¶»³°´± ìòïè
ï ï ï ï ï ï ë î ë
îî íî æ ìê æ ì î æ î í í í î ê ì í æ íê

ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïéç

ï ï
îî íî ï ï ï ë
ã ï æ æ ï ï î æ í
ë
ê
ìê î îí íí î ìí ê

ï ï
îî íî ï ï ï ë
ã ï æ æ ì æ í
ê
îí î î ïí í ïí î î í
ë
ê

ï ï
ï ï îí íí ï
ã îê íî æ ïí ë
î î ê íê
ï ï ï
ã îê íî æ ïé ï
î ê íî
ï ï ïé ï
ã îê íî î ê íî
ã îí í
ã îì

Û¶»³°´± ìòïç
î
ï é
ï ï í ë ï ì
í î î í æ í ì î ê æ
èêì

ͱ´«½·-²

î
ï é
ï ï ï ì
ã ï ï æ í ë æ
íî îí íì îê èêì
î
í ë ï é
íì îê ï ì
ã ï ï æ
íî îí îé íî
î
í ë é î
íì îê ï é
ã ï ï æ í ë
íî îí íì îì
î
ï ï é í ë
ã íì îî í ïì î ïì
ï ï í ë
ã í ïì î é í ïì î ïì
î ï
ã íé îî

Û¶»³°´± ìòîð
ï
ë ì ë ë ï ï ë
ï
í î ë í î ì ïê æ îé ë í îë í î æ î ì

ͱ´«½·-²
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïèð

ï
ï ë
ë ì ë ï îë í î
ã í ë î
î í ì ïê æ ë ï
îé ë í îì
ï
ï ë
ë ì ë ë ëî í î
ã í ë î
î í ì ïê îé ë í
ï
îì
ï
ë ì ë ë ï ë
í î ë í î ì ïê îé ë í ëî í î
ã ï
îì
ï ì ï ì í ï î ï
í î ë ïë î ì î ë í ë ë í ë ë í ïð
ã ï
î îð
ê
ã íë ë î
ï
ã í ë íð

ß ½±²¬·²«¿½·-² »-¬«¼·¿®»³±- ´¿- °®±°·»¼¿¼»- °®·²½·°¿´»- ¼»´ ¬·°± ¼» ¼»-·¹«¿´¼¿¼»- °¿®¿ ´¿ °±ó
¬»²½·¿ ½±² »¨°±²»²¬» ®¿½·±²¿´æ

Ì»±®»³¿ ìòïî Í«°±²¹¿³±- ¯«» ï § ã »- ²&³»®± ®¿½·±²¿´ °±-·¬·ª± ðô ðò


Û²¬±²½»-ô ïò
Ü»³±-¬®¿½·-²
° °̄
¯ ã ã

Ô¿- ½±²¼·½·±²»- ï§ ï -±² »¯«·ª¿´»²¬»-ô ¯«·»®» ¼»½·®ô ¼» ´¿ ½±²¼·½·-² ï -» ¼»-°®»²¼»


°
¯«» ïô ³¿-ô »² »-¬» ½¿-±ô ¯ ï ô »- ¼»½·®ô ø ÷ ï ô ¼» ´± ½«¿´ô -»¹&² ´¿ ³·-³¿
°®±°·»¼¿¼ô ®»-«´¬¿ ¯«» ïò

Ì»±®»³¿ ìòïí Í»¿ ð ô§ ã «² ²&³»®± ®¿½·±²¿´ °±-·¬·ª± ðô ðò Û²¬±²½»-ô


ïò

Ì»±®»³¿ ìòïì Í«°±²¹¿³±- ¯«» ï § ô -±² ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»- ¬¿´»- ¯«» ò Û²¬±²½»-ô
ò
Ü»³±-¬®¿½·-²
б® ½«¿²¬± »- «² ²&³»®± ®¿½·±²¿´ °±-·¬·ª±ô »²¬±²½»-ô ½±²º±®³¿ ¿ ´¿ °®±°·»¼¿¼ ïô ïò
ß´ ³«´¬·°´·½¿® »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ °±® »´ ²&³»®± °±-·¬·ª± ô ±¾¬»²»³±- ø ÷ ò Ü» ¿¯«3 ¯«»
ô »- ¼»½·® »-¬¿ °®±°·»¼¿¼ ¯«»¼¿ ¼»³±-¬®¿¼¿ò

Ì»±®»³¿ ìòïë Í«°±²¹¿³±- ¯«» ð ïô § -»¿² § ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»- ¬¿´»-ô ¯«» ò


Û²¬±²½»-ô ò

Ô¿ ±°»®¿½·-² ·²ª»®-¿ ¿ ´¿ °±¬»²½·¿½·-² -» ¼»²±³·²¿ ®¿¼·½¿½·-²å ³»¼·¿²¬» »-¬¿ ±°»®¿½·-²ô -·


»-¬?² ¼¿¼±- ´¿ °±¬»²½·¿ § -« »¨°±²»²¬»ô -» ¾«-½¿ ´¿ ¾¿-» ¼» ´¿ °±¬»²½·¿ò Ô¿ ±°»®¿½·-² ¼» ®¿¼·½¿½·-²
°
å ¿¼»³?-ô -±¾®» »-¬» -·¹²± -» »-½®·¾» »´ 3²¼·½» ¼» ´¿ ®¿3¦
§ --´± »² »´ ½¿-± ¼» ´¿ ®¿3¦ ½«¿¼®¿¼¿ »´ 3²¼·½» ¼» ®¿3¦ò

Û¨¬®¿»® ´¿ ®¿3¦ ó7-·³¿ ¼»´ ²&³»®± ° ¬¿´ô ¯«» ¼»-°«7- ¼» »´»ª¿® ¿


´¿ °±¬»²½·¿ ±¾¬»²»³±- »´ ³·-³± ²&³»®± ô »- ¼»½·® ² ã ô -· ã ò
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïèï
°
Û¶»³°´± ìòîï Ü»³«»-¬®» ¯«» î »- ·®®¿½·±²¿´ò
ͱ´«½·-²
Í· î § î ã îô »²¬±²½»- ²± »- ®¿½·±²¿´ò Ô¿ °®±°·»¼¿¼ ¼» -»® ·®®¿½·±²¿´ »- «² ¬·°± ¼» °®±°·»¼¿¼
° ®¿½·±²¿´
¶«²¬± ½±² î ã î ½±²¼«½» ¿ «²¿ ½±²¬®¿¼·½½·-²ò Ü»³±-¬®»³±- ¯«» î »- ·®®¿½·±²¿´ °±® ½±²¬®¿¼·½½·-²ò
Í«°±²¹¿³±- ¯«» î ô î ã î §
ã ¼±²¼» î § êã ðò λ¼«½·»²¼± ´¿ º®¿½½·-² ½«¿²¬± -»¿ ²»½»-¿®·± °±¼»³±- -«°±²»® ¯«»
î
î
§ ²± ¬·»²»² º¿½¬±®»- ½±³«²»-ò Û² °¿®¬·½«´¿® § ²± °«»¼»² -»® ¿³¾±- °¿®»-ò ݱ³± î ã ã î
î î î
¬»²»³±- ã î § °±® ´± ¬¿²¬± »- °¿®ò Û-¬± ·³°´·½¿ ¯«» »- °¿®ò Û²¬±²½»- ã î °¿®¿ ¿´¹&²
î ò Ô«»¹± øî ÷î ã î î § °±® ´± ¬¿²¬± î ã î î ò ß-3 î § -±² ¬¿³¾·7² °¿®»-ò л®±° »²¬±²½»- §
-±² ¿³¾±- °¿®»- ½±²¬®¿¼·½·»²¼± ´± ¯«» ·²·½·¿´³»²¬» -» »-¬¿¾´»½·-ò б® ´± ¬¿²¬± î »- ·®®¿½·±²¿´ò
° °
Û¶»³°´± ìòîî Ü»³«»-¬®» ¯«» í õ î »- «² ²&³»®± ·®®¿½·±²¿´ò
ͱ´«½·-² ° ° ° °
Í«°±²¹¿ ¯«» í õ î î ô »²¬±²½»- í õ î ã °í ï °î »- »´ ½±½·»²¬» ¼» ¼±- ²&³»®±- ®¿½·±²¿´»-ô
° ° ° ° ° °
¼» ¼±²¼» »´ ²&³»®± î ã ø íõ î÷ î ø í î÷ î ô ´± ¯«» ½±²¬®¿¼·½» ´¿ ²¿¬«®¿´»¦¿ ·®®¿½·±²¿´ ¼» îò
° °
б® ´± ¬¿²¬±ô ´¿ -«°±-·½·-² »- º¿´-¿ § »´ ²&³»®± í õ î »- ·®®¿½·±²¿´ò

Û¶»³°´± ìòîí
-·¹«¿´¼¿¼
î î î
í õ í ø õ ÷í
ͱ´«½·-²
Ü»²±¬»³±- õ ½±² § »¨¿³·²»³±- ´¿- º®¿½½·±²»- § ò б® ½«¿²¬± õ ã ïô »²¬±²½»- ð ïô
ð ïò Ü» ¿¯«3 ¯«»
ï
ï í
í
ï ï

»- ¼»½·® î
ï î ï í
í
ï ï

б® ½±²-·¹«·»²¬»
î
î í
í
§

î
î í
í
õ õ

¼» ¼±²¼»ô ¬»²·»²¼± »² ½«»²¬¿ ¯«» õ ãï


î
î í
í
õ ï

Ì»²·»²¼± »² ½«»²¬¿ ¯«» ½ »- «² ²&³»®± °±-·¬·ª± § ³«´¬·°´·½¿²¼± »-¬¿ ¼»-·¹«¿´¼¿¼ °±® ½îñíô ½±²ó

î î î
í õ í í
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïèî

Ô¿ ®¿3¦ ¼» 3²¼·½» °¿® ¼» «² ²&³»®± °±-·¬·ª± ¬·»²» ¼±- ª¿´±®»- ®»¿´»- ·²ª»®-¿-ò Ô¿ ®¿3¦ ¼» 3²¼·½»
·³°¿® ¬·»²» »´ ³·-³± -·¹²± ¯«» »´ ²&³»®± -«¾®¿¼·½¿´ò Ô¿ ®¿3¦ ¼» 3²¼·½» °¿® ¼» «² ²&³»®± ²»¹¿¬·ª±
²± »- «² ²&³»®± ®»¿´ò Ì¿´»- ®¿3½»- -» ¼»²±³·²¿² ²&³»®±- ·³¿¹·²¿®·±-ò

Û´ ª¿´±® ²± ²»¹¿¬·ª± ¼» ´¿ ®¿3¦ ¼» 3²¼·½» °¿® ¼» «² ²&³»®± ²± ²»¹¿¬·ª± -» ¼»²±³·²¿ ª¿´±® ¿®·¬³7¬·½±
¼» ´¿ ®¿3¦ò
Ý«¿²¼± ¸¿§ ¯«» ½¿´½«´¿® ¿°®±¨·³¿¼¿³»²¬» ´¿ ³¿¹²·¬«¼ ²«³7®·½¿ ¼» «²¿ º®¿½½·-²ô ¯«» ½±²¬·»²»
»² »´ ¼»²±³·²¿¼±® «² ®¿¼·½¿´ô º®»½«»²¬»³»²¬» -» ¸¿½» ²»½»-¿®·± ¼·ª·¼·® °±® «² ²&³»®± ¼» ³«½¸¿-
½·º®¿-ô ´± ¯«» »- ·²½-³±¼±ò Í·² »³¾¿®¹±ô ´¿ º®¿½½·-² ¼¿¼¿ -» °«»¼» ¬®¿²-º±®³¿® ¼» ³¿²»®¿ ¯«» »´
¼»²±³·²¿¼±® -» ½±²ª·»®¬¿ »² «² ²&³»®± ®¿½·±²¿´ò Û-¬¿ ¬®¿²-º±®³¿½·-² -» ¼»²±³·²¿ô ®¿½·±²¿´·¦¿½·-²
¼» ¼»²±³·²¿¼±®»-ò

Ú®»½«»²¬»³»²¬» ´±- ®¿¼·½¿´»- ¿°¿®»²¬¿² -»® ²± -»³»¶¿²¬»-å -·² »³¾¿®¹±ô ¼»-°«7- ¼» ®»¼«½·®´±- ¿
´¿ º±®³¿ »´»³»²¬¿´ -» °«»¼» ¼»-½«¾®·® -« -»³»¶¿²¦¿ò Ô±- ®¿¼·½¿´»- -»³»¶¿²¬»- -» ®»¼«½»² ¼»´ ³·-³±
³±¼± ¯«» ´±- ³±²±³·±- ®¿½·±²¿´»- -»³»¶¿²¬»-ò

ß´ -«³¿® ± ®»-¬¿® ®¿¼·½¿´»- -» ®»´¿½·±²¿² »²¬®» -3 ½±² »´ -·¹²± ³?- ± ³»²±- § -» ®»¼«½»² ¿
®¿¼·½¿´»- -»³»¶¿²¬»-ô -· 7-¬±- »¨·-¬»²ò

ß´ ³«´¬·°´·½¿® § ¼·ª·¼·® °±´·²±³·±- ·®®¿½·±²¿´»- -» «¬·´·¦¿² ´¿- ³·-³¿- ®»¹´¿- ¯«» ¿´ ³«´¬·°´·½¿®
§ ¼·ª·¼·® °±´·²±³·±- ®¿½·±²¿´»-ò
Û¶»³°´± ìòîì
ç îî ï
° õ ° ° °
ë é éõ ë éõ ë
ͱ´«½·-²
° ° ° °
ç ëõ é îî é ë é ë
ã ° ° õ ° ° ° ° ° °
ë é ëõ é éõ ë é ë éõ ë é ë
° ° ° °
ç ëõ é îî é ë é ë
ã õ
îë é ìç ë é ë
° ° ° °
ç ëõ é îî é ë é ë
ã õ
ïè
° ° ìì° ° î
ëõ é é ë é ë
ã õ
î° î° ° î°
ëõ éõé ë éõ ë
ã
î
ã ê

ìòêò Ì¿®»¿

° î ° î ì
° ì ì
° ì
¿÷ ïè ì ïé å ¾÷ ëì î í å ½÷ ìè î é å ¼÷ î ïï í ò
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïèí

° ° ° ° ° ° °
¿÷ î ë ìèõí ìð ïî î ïë îéå ¾÷ î í ð ïîëõ ì ð ððïêå ½÷ ì
ð ðððï ë ð ðððíîò

ï ë
° ° ï ï
°
¿÷ í îé ê
îé ð ï éë õ î í
å ¾÷ íð í ïî
õ í ïî í î
í
õ ë í ïììå
° ° °
í
°
½÷ ê î ïë í õ îðò

° ° ° ° °
¿÷ î îëî ïéë ïïî êí îè å
° ° ° ° °
¾÷ ° ïî î °îé í °ìè õ î éë
° õ í ïðèå
½÷ ïéê î îéë õ ïëèì èçïå
° í ë ï ° °
¼÷ ïë ï ðì ë ë ç õ ê ïè ë ð ðî íðð ò

°
ëò Û¨°®»-¿® ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- ½±½·»²¬»-ô »² ´¿ º±®³¿ õ æ
° °
ïõ î íõì í
¿÷ ° å »÷ ° å
í î ° î î õ °í
î í ê ï ê
¾÷ ° å º÷ ° îå
ì
° õ ê ° ° ïõ ê
ê í îõ í ° í ° ° ì
½÷ ° ° å è ï î êõ í
è î îõï ¹÷ ° ë å
° ° ° ° ç èõï
î ê èõí î í î ° ° ° ° ° °
¼÷ ° ° ° ° å îõ ëõ í î ë í
îõ êõ í î í ¸÷ ° ° î ò
íõ ë

° ° ° °
¿÷ ïî õ ïìð èõ îè õ ïï î íð é î êå

° ° ° °
¾÷ î íõ çõë í íø í õ î÷ õ ì õ î íå

°
½÷ ïõî ïõî ïõî ïõ õî ïõî í õ î îå
° ° ° °
¼÷ ï î ëê õ ìð î íì õ îê î õ îí õ íé î å
° ° °
õ õ î î
»÷ ° å ° °
õ î õ î
°
î õî î ï
º÷ å
°
îõî î î õî õî ì õî í î ï
° ° °
ç ì î õ î í õ î î õ ïî õ è î
¹÷ ° ° ° å
ïë ïð î õ ïí õ ì ïð ïï î ïð
ÝßÐSÌËÔÑ ìò ÛÈÐÎÛÍ×ÑÒÛÍ ßÔÙÛÞÎß×ÝßÍ ïèì

° ° °
¸÷ ïð õ î ê õ î ïð õ î ïëå
° ° °
·÷ îì õ ì ïë õ ì îï õ î íëå
° ° °
¶÷ õí õìõì õì í õî í å
° ° °
µ÷ ïì õ î ïð î ïì î íëå
í °
´÷ é õ ë îå
í °
³÷ ëì íð íå
í ° °
²÷ ïì ë õ ïè íå
°
ìî î ç í ïð ìî î ç í îì
±÷ ° å
ìî î ç í îì ê
ï ï ï
°÷ í ° õ í ° õ í ° ° å
éõë î îê õ ïë í ç í õ ïï î
ì ° ° °
¯÷ íõ é ïí é ë éå

®÷ õë õí î õ î õ î õ î õ å

° °
-÷ êõ êõ êõ õ êõì îõé îå
° ° °
ï ï ï í ëõ î í
¬÷ ° ° ° õ° ° ° õ° ° ° õ ° ò
îõ í ë í õ ë °î ëõ î í° î ê
λ-°æ ¿÷ ðå ¾÷ îå ½÷ ï õ îå ¼÷ éå »÷ îî å º ÷ ïå ¹÷ íå
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
¸÷ îõ° í õ ëå ·÷° î í õ ° ëõ ° éå ¶÷ î õ
° õ í å µ÷ îõ ë éå
´÷ ï õ îå ³÷ í íå ²÷ í õ ëå ±÷ ìî î ç í îì ìå °÷ ïå ¯÷ îå
°
° î
®÷ î å -÷ íå ¬÷ ò
î

éò Ì®¿²-º±®³¿® ¿ ®¿¼·½¿´»- -·³°´»- ´¿ »¨°®»-·-²æ


¿÷ ë îõî ê î é íå
¾÷ é õ ïê õ ì õ î îï õ íç î õ ëê õ çî íîå
½÷ ë îõ îì î ïì ëå
ï ï
¼÷ õ î å
î ì
»÷ õ õ õ øî õ î õ ÷ õ õ øî õ î õ ÷ò
° ° ° ° ê ë ì õï
λ-°æ ¿÷ í õïõ î íå ¾÷ é õ ïí ì õ í õ èå ½÷ î