Sei sulla pagina 1di 40
www.missionmpsc.com
www.missionmpsc.com
https://bit.ly/MPSCApp Click here
https://bit.ly/MPSCApp
Click here
‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

Mmby KS>m‘moS>r

‘mM© 2019 AZwH«$‘m{UH$m

Mmby KS>m‘moS>r ‘mM© 2019 AZwH«$‘m{UH$m 1 Xoe nmZ 1 Vo 11 2 ‘hmamï´> nmZ
1
1

Xoe

nmZ 1 Vo

11

2
2

‘hmamï´>

nmZ 12 Vo

13

3
3

Am§Vaamï´>r¶

nmZ 14 Vo 18

4
4

AW©

nmZ 19 Vo

21

5
5

H«$sS>m

nmZ 22 Vo 28

6
6

gm¶Ýg Am{U Q>o³Zmobm°Or

nmZ 29 Vo

32

7
7

ì¶{º$doY

nmZ 33

8
8

ZmoH$ar g§X^©

nmZ 34 Vo 36

‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

Xoe

370 ì¶m H$b‘mV AmajUmgmR>r XþéñVr

O å ‘ y - H $ m í ‘ r a ‘ Y r b AZwgy{MV OmVr, O‘mVtZm AmajUmMm bm^ XoʶmgmR>r 370 ì¶m H$b‘mV XþéñVr H$aUmam AܶmXoe H$mT>ʶmV ¶oUma Amho. ¶mgmR>r H|$Ðr¶ ‘§{Ì‘§S>imZo ‘§Owar {Xbr.

H|$Ðr¶ ‘§{Ì‘§S>imZo ‘§Owar {Xbr. 370 ì¶m H$b‘mVrb CnH$b‘ (1)‘ܶo XþéñVr
H|$Ðr¶ ‘§{Ì‘§S>imZo ‘§Owar {Xbr. 370 ì¶m H$b‘mVrb CnH$b‘ (1)‘ܶo XþéñVr

370 ì¶m H$b‘mVrb CnH$b‘ (1)‘ܶo XþéñVr H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶m‘wio

(1)‘ܶo XþéñVr H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶m‘wio Oå‘yH$mí‘ragmR>r Agboë¶m 77 ì¶m KQ>Zm

Oå‘yH$mí‘ragmR>r Agboë¶m 77 ì¶m

KQ>Zm XþéñVr 1995 d KQ>ZoVrb 103 XþéñVr ¶mÛmao amÁ¶KQ>ZoVrb ‘hÎdmÀ¶m

VaVwXr bmJy H$aʶmMm CÔoe gmܶ hmoUma Amho,’ Ago OoQ>br åhUmbo. ¶mgmR>r AܶmXoe Omar Ho$bm OmUma Amho, Ago Vo åhUmbo.

Hw§$^‘oim 2019 Mr {JZrO ~wH$ Am°’$ dëS>© aoH$m°S>©‘ܶo Zm|X

{JZrO ~wH$ Am°’$ dëS>© aoH$m°S>©‘ܶo Zm|X ñWmZr gdm©{YH$ JXu, EH$m gJù¶mV ‘moR>§

ñWmZr

gdm©{YH$

JXu,

aoH$m°S>©‘ܶo Zm|X ñWmZr gdm©{YH$ JXu, EH$m gJù¶mV ‘moR>§ ñdÀN>Vm A{^¶mZ Am{U

EH$m

gJù¶mV ‘moR>§ ñdÀN>Vm A{^¶mZ Am{U gJù¶mV ‘moR>m {MÌH$bm H$m¶©H«$‘ ¶mgh ¶§XmM§ à¶mJamO Hw§$^ ‘oim 2019 Zo {JZrO ~wH$ Am°’$ dëS>© aoH$m°S>©‘ܶo Zmd Zm|Xdb§ Amho.

28 ’o$~«wdmarbm Odinmg 503 eQ>b ~gog, bmoH$m§Zm AmUʶmgmR>r amO‘mJm©da YmdV hmoVr. EH$ ‘mM©bm ¶m

amO‘mJm©da YmdV hmoVr. EH$ ‘mM©bm ¶m 1 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
1
1

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

1 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

H$m¶©H«$‘mV AZoH$ bmoH$m§Zr hOoar bmdbr. Hw§$^À¶m ñdÀN>VogmR>r 10 hOma bmoH$m§Zr ¶moJXmZ {Xb§. gJù¶m§Zr EH$Ì Amnb§ H$V©ì¶ nma nmS>b§.

A‘oR>rV hmoUma AmYw{ZH$ EHo$-203 am¶’$btMr {Z{‘©Vr

A‘oR>rV EHo$-203 ¶m AmYw{ZH$ am¶’$btMr {Z{‘©Vr H$aʶmV ¶oUma Amho. A‘oR>rV ~§X nS>boë¶m eómó {Z{‘©VrÀ¶m H$maImݶmV a{e¶mÀ¶m

ghH$m¶m©Zo EHo$-203 ¶m AmYw{ZH$ am¶’$btMr {Z{‘©Vr H$aʶmV ¶oB©b Aer KmofUm H|$Ðr¶ g§ajU ‘§Ìr {Z‘©bm grVmam‘Z ¶m§Zr a{ddmar Ho$br.

EHo$-203 hr am¶’$b AmYrÀ¶m EHo$-47 am¶’$bMr gwYm[aV Amd¥Îmr Agob. ^maVr¶ OdmZm§gmR>r ¶m{R>H$mUr Vã~b gmS>ogmV bmI AmYw{ZH$ am¶’$btMr {Z{‘©Vr H$aʶmV ¶oB©b Ag§ g§ajU ‘§Ìr åhUmë¶m. ¶m am¶’$b “‘oH$ BZ B§{S>¶m’ H$m¶©H«$‘m A§VJ©V ~ZUma AmhoV. ¶m‘ܶo

Am°{S>©Z§g ’°$ŠQ´>r ~moS>© Odi ‘oOm°arQ>r eoAa 50.5 Q>¸o$ Va

Q>¸o$ eoAg© AgUma AmhoV. A°Q>mo‘°Q>rH$ Am{U go‘r A°Q>mo‘°Q>rH$ XmoÝhr ¶§ÌUm ¶m am¶’$b‘ܶo Amho.

XmoÝhr ¶§ÌUm ¶m am¶’$b‘ܶo Amho. a{e¶mH$S>o 49.5 H|$Ðr¶ ñdÀN>Vm nmhUrV
XmoÝhr ¶§ÌUm ¶m am¶’$b‘ܶo Amho. a{e¶mH$S>o 49.5 H|$Ðr¶ ñdÀN>Vm nmhUrV
XmoÝhr ¶§ÌUm ¶m am¶’$b‘ܶo Amho. a{e¶mH$S>o 49.5 H|$Ðr¶ ñdÀN>Vm nmhUrV
XmoÝhr ¶§ÌUm ¶m am¶’$b‘ܶo Amho. a{e¶mH$S>o 49.5 H|$Ðr¶ ñdÀN>Vm nmhUrV

a{e¶mH$S>o 49.5

H|$Ðr¶ ñdÀN>Vm nmhUrV bmJmonmR> {Vgè¶m dfu B§Xÿa eha àW‘

nmhUrV bmJmonmR> {Vgè¶m dfu B§Xÿa eha àW‘ H|$Ð gaH$maÀ¶m ñdÀN>Vm nmhUrV bmJmonmR>

H|$Ð gaH$maÀ¶m ñdÀN>Vm nmhUrV bmJmonmR> {Vgè¶m dfu B§Xÿabm n{hbm

H«$‘m§H$ {‘imbm Amho.

Xþgam H«$‘m§H$ N>ÎmrgJS>‘Yrb A§{~H$mnyabm, Va {Vgam

H$Zm©Q>H$‘Yrb åh¡gyabm

{‘imbm Amho.

Va {Vgam H$Zm©Q>H$‘Yrb åh¡gyabm {‘imbm Amho. ñdÀN> gd}jU nwañH$ma 2019 amï´>nVr am‘ZmW

ñdÀN> gd}jU nwañH$ma 2019 amï´>nVr am‘ZmW H$moqdX ¶m§Zr EH$m H$m¶©H«$‘mV

2
2

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

2 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

àXmZ Ho$bo. Zdr {X„r ‘hmnm{bH$m ^mJmg ñdÀN> bhmZ ehamMm nwañH$ma {‘imbm AgyZ CÎmamI§S>‘Yrb Jm¡Mabm CÎm‘ J§Jm ehamMm ‘mZ {‘imbm Amho. gdm©V ‘moR>o ñdÀN> eha åhUyZ Ah‘Xm~mXbm ‘mZ {‘imbm AgyZ am¶nya ho doJmZo dmT>Umao ‘w»¶ eha R>abo Amho.

ñdÀN> ‘ܶ‘ ehamMm ‘mZ C‚mZbm {‘imbm AgyZ doJmZo dmT>Umè¶m ‘ܶ‘ ehamV ‘Wwam-d¥§XmdZ ¶m§Zm Jm¡adʶmV Ambo Amho. Cƒ ‘mZm§{H$V eham§Zm ‘hmË‘m Jm§YtMm nwVim d gÝ‘mZ{MÝh XoʶmV Ambo Amho. ñdÀN> gd}jU 2019 ‘ܶo XoemÀ¶m gd© ehar ^mJmVrb ‘hmnm{bH$m d nm{bH$m§Zr ^mJ KoVbm hmoVm.am¶nya ho doJmZo dmT>Umao ‘w»¶ eha R>abo Amho. amï´>r¶ h[aV bdmXmMm ’$moŠgd°JZbm 500

amï´>r¶ h[aV bdmXmMm ’$moŠgd°JZbm 500 H$moQ>tMm X§S

O‘©ZMr H$ma CËnmXH$ H§$nZr ’$m°Šgd°JZbm (Volkswagen) ‘moR>m Y¸$m

~gbm Amho. amï´>r¶ h[aV bdmXmZo (EZOrQ>r)

R>moR>mdbm Amho. X§S>mMr hr a¸$‘ ¶o˶m XmoZ ‘{hݶmV ^aʶmMr VmH$sX EZOrQ>rZo ’$m°Šgd°JZbm {Xbr Amho. Amnë¶m H$ma‘ܶo ~oH$m¶Xm[a˶m Mrn goQ> bmdë¶màH$aUr EZOrQ>rZo H§$nZrbm X§S> Ho$bm Amho. ¶m CnH$aUm‘wio H$m~©Z CËgO©Z H$‘r hmoʶmEodOr

˶mÀ¶m AmH$S>odmarV ~Xb Ho$bm OmV hmoVm.

A¶moܶm dmXmV ‘ܶñW {Z¶wº$

H§$nZrbm 500 H$moQ>tMm X§S>

‘ܶñW {Z¶wº$ H§$nZrbm 500 H$moQ>tMm X§S> O‘rZ dmXmÀ¶m àH$aUmV gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo
‘ܶñW {Z¶wº$ H§$nZrbm 500 H$moQ>tMm X§S> O‘rZ dmXmÀ¶m àH$aUmV gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo
‘ܶñW {Z¶wº$ H§$nZrbm 500 H$moQ>tMm X§S> O‘rZ dmXmÀ¶m àH$aUmV gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo

O‘rZ

dmXmÀ¶m àH$aUmV gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo ‘ܶñWrgmR>r {VKm§Mr {Z¶wº$s Ho$br.

‘ܶñWrgmR>r {VKm§Mr {Z¶wº$s Ho$br. OÝ‘^y‘r-~m~ar ‘erX am‘ gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMo

OÝ‘^y‘r-~m~ar

‘erX

am‘

gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMo {Zd¥Îm ݶm¶mYre ’$H$sa ‘hå‘X B~«m{h‘ I{b’$C„m ¶m ‘ܶñW g{‘VrMo à‘wI AgyZ ˶mV d[að>

{Zd¥Îm ݶm¶mYre ’$H$sa ‘hå‘X B~«m{h‘ I{b’$C„m ¶m ‘ܶñW g{‘VrMo à‘wI AgyZ ˶mV d[að>
3
3

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

3 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

dH$sb lram‘ nm§My Am{U AmܶmpË‘H$ Jwê$ lr lr a{de§H$a ¶m§Mm g‘mdoe Amho.

{deof åhUOo ho {VKohr A¶moܶm dmXmÀ¶m à^mdjoÌm~mhoarb V{‘iZmSy>Mo AmhoV.

gaݶm¶mYre a§OZ JmoJmoB© ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbrb nmM ݶm¶mYrem§À¶m KQ>ZmnrR>mZo gm§{JVbo H$s, ¶m VrZ gXñ¶m§Zm AmUIr Hw$UmMr JaO dmQ>br Va ˶m§Zmhr ¶m nWH$mV g‘m{dï> H$aʶmV ¶oB©b. KQ>ZmnrR>mV ݶm. eaX ~mo~S>o, ݶm. YZ§O¶ M§ÐMyS>, ݶm. AemoH$ ^yfU, ݶm. Eg. E. ZPra ¶m§Mm g‘mdoe Amho.dmXmÀ¶m à^mdjoÌm~mhoarb V{‘iZmSy>Mo AmhoV. 2010 ‘ܶo Abmhm~mX Cƒ ݶm¶mb¶mZo {Xboë¶m

2010 ‘ܶo Abmhm~mX Cƒ ݶm¶mb¶mZo {Xboë¶m {ZH$mbmda 14 A{nbo gdm} ƒ ݶm¶mb¶mV XmIb AgyZ 2010 ‘Yrb {ZH$mbmV ݶm¶mb¶mZo A¶moܶoVrb 2.77 EH$a OmJm gwÞr dŠ’$ ‘§S>i, {Z‘m}hr AmImS>m, am‘ b„m ¶m§À¶mV gmaIr dmQy>Z XoʶmMm AmXoe {Xbm hmoVm.AemoH$ ^yfU, ݶm. Eg. E. ZPra ¶m§Mm g‘mdoe Amho. bmoH$g^m {ZdS>UwH$sMo doimnÌH$ Omhra H|$Ðr¶

bmoH$g^m {ZdS>UwH$sMo doimnÌH$ Omhra

H|$Ðr¶ {ZdS>UyH$ Am¶moJmZo {X„rVrb {dkmZ ^dZ ¶oWo 2019 À¶m bmoH$g^m {ZdS>UwH$sMo doimnÌH$ Omhra Ho$bo. ¶m {ZdS>UwH$sMm {ZH$mb 23 ‘o amoOr Omhra hmoUma Amho. ‘hmamï´>mV bmoH$g^oMr {ZdS>UyH$ Mma Q>ß߶m§‘ܶo hmoUma Amho. 11, 18, 23, 29 E{àb Am{U 6, 12,19 ‘o amoOr ‘VXmZ hmoUma Amho. gd© Q>ß߶m§Mr ‘V‘moOUr EH$Ì 23 ‘o amoOr hmoUma. 22 amÁ¶o Am{U H|$Ðem{gV àXoem§M§ ‘VXmZ EH$mM Q>ß߶mV hmoUma. bmoH$g^ogh {ZdS>UyH$ Am¶moJmZo Am§Y« àXoe, {g¸$s‘ {dYmZg^oÀ¶m {ZdS>UwH$m§Mrhr KmofUm Ho$br. ¶m XmoZ amÁ¶mV bmoH$g^ogmo~VM {dYmZg^ogmR>r ‘VXmZ KoVb§ OmB©b. gd© ‘VXmZ H|$Ðm§da VVP-T ¶§Ìo AgVrb. ¶m‘wio ‘VXmam§Zr Zm|Xdbob§ ‘V ˶m§Zr {Xboë¶m C‘oXdmambmM Job§ Amho ¶mMr ImÌr ‘VXmam§Zm H$aVm ¶oUma Amho, Ago Aamoam ¶m§Zr gm§{JVbo.

H$aVm ¶oUma Amho, Ago Aamoam ¶m§Zr gm§{JVbo. 4 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
H$aVm ¶oUma Amho, Ago Aamoam ¶m§Zr gm§{JVbo. 4 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
H$aVm ¶oUma Amho, Ago Aamoam ¶m§Zr gm§{JVbo. 4 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
4
4

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

4 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

JwOamV‘ܶo gmnS>br 5000 dfª OwZr X’$Z^y‘r

JwOamV‘ܶo gmnS>br 5000 dfª OwZr X’$Z^y‘r gw‘mao 5200 df} OwZr X’$Z^y‘r JwOamVÀ¶m H$ÀN> n[agamV
JwOamV‘ܶo gmnS>br 5000 dfª OwZr X’$Z^y‘r gw‘mao 5200 df} OwZr X’$Z^y‘r JwOamVÀ¶m H$ÀN> n[agamV

gw‘mao 5200 df} OwZr X’$Z^y‘r JwOamVÀ¶m H$ÀN> n[agamV gmnS>br Amho.

hS>ßnm g§ñH¥$VrVrb T>mobmdram ¶m ehamnmgyZ hr X’$Z^y‘r 360 {H$‘r A§Vamda AgyZ ¶m{R>H$mUr EH$ ghm ’y$Q> bm§~rMm 5000 dfmªnyduMm ‘mZdr ‘¥VXohmMm gm§JmS>mhr gmnS>bm Amho.

JwOamV‘ܶo gmnS>boë¶m BVa gd© X’$Z^y‘r AY©M§ÐmH¥$Vr qH$dm dVw©imH$ma hmo˶m. hr X’$Z^y‘r ‘mÌ Am¶VmH¥$Vr Amho.¶m CËIZZmV ‘mZdr ‘¥VXohmÀ¶m gm§JmS>çm§{edm¶ àmʶm§Mohr gmnio gmnS>bo AmhoV. VgoM IS>o, ~m§JS>çm Am{U H$mhr AdOma§hr gmnS>br AmhoV. Ho$ai {dÚmnrR> Am{U H$ÀN> {dÚmnrR>mZo g§¶wº$nUo ho CËIZZ Ho$b§ Amho. ¶m CËIZZmV gmnS>Umè¶m gd© Jmoï>tMm g{dñVa Aä¶mg Ho$bm OmUma AgyZ ¶m n[agamV amhUmè¶m bmoH$m§À¶m gm‘m{OH$ Am{U gm§ñH¥${VH$ Am¶wî¶mMm emoY KoVbm OmUma Amho. Vg§M BWo amhUmè¶m bmoH$m§Mm hS>ßnmÀ¶m g§ñH¥$Vrer H$mhr g§~§Y hmoVm H$m hohr emoYb§ OmUma Amho.‘mZdr ‘¥VXohmMm gm§JmS>mhr gmnS>bm Amho. Jmoì¶mMo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha n[a©H$a ¶m§Mo {ZYZ

Jmoì¶mMo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha n[a©H$a ¶m§Mo {ZYZ

XoemMo ‘mOr g§ajU‘§Ìr Am{U Jmoì¶mMo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha n[a©H$a ¶m§Mr H$H©$amoJmer gwê$ Agbobr Pw§O a{ddmar g§nbr. XmoZmnm¡bm ¶oWrb {ZdmgñWmZr a{ddmar g§Ü¶mH$mir ˶m§Mo {ZYZ Pmbo. Vo 63 dfmªMo hmoVo. n[a©H$a df©^amnmgyZ ñdmXþqnS>mÀ¶m H$H©$amoJmZo AmOmar hmoVo.

ñdmXþqnS>mÀ¶m H$H©$amoJmZo AmOmar hmoVo. Jmoì¶mV 1990À¶m XeH$mn¶ªV H$m±J«og Am{U
ñdmXþqnS>mÀ¶m H$H©$amoJmZo AmOmar hmoVo. Jmoì¶mV 1990À¶m XeH$mn¶ªV H$m±J«og Am{U

Jmoì¶mV 1990À¶m XeH$mn¶ªV H$m±J«og Am{U ‘hmamï´>dmXr Jmo‘m§VH$ nj ho

H$aʶmg gwédmV

‘hmamï´>dmXr Jmo‘m§VH$ nj ho H$aʶmg gwédmV XmoZM ‘w»¶ nj hmoVo. ^mOnmZo hiyhiy ¶m amÁ¶mV àdoe 5

XmoZM ‘w»¶ nj hmoVo. ^mOnmZo hiyhiy ¶m amÁ¶mV àdoe

5
5

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

5 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

Ho$br. VoìhmnmgyZM ‘Zmoha n[a©H$a hm Jmodm ^mOnMm Moham hmoVm. ‘Zmoha n[a©H$a

1994

‘ܶo nUOr ‘VXma g§KmVyZ {dYmZg^oda {ZdSy>Z Ambo. OyZ Vo Zmoìh|~a

1999

Xaå¶mZ Vo {damoYr njZoVo hmoVo.

24 Am°ŠQ>mo~a 2000 amoOr Vo n{hë¶m§Xm ‘w»¶‘§Ìr Pmbo. ˶m doir 27 ’o$~«wdmar 2002 n¶ªV ˶m§Mo gaH$ma {Q>H$bo. Z§Va 5 OyZ 2002 amoOr Vo nwÝhm {ZdSy>Z Ambo d ‘w»¶‘§Ìr ~Zbo.

29 OmZodmar 2005 amoOr ˶m§Mo gaH$ma Mma Am‘Xmam§Zr amOrZm‘o {Xë¶mZo Aën‘VmV Ambo. Z§Va H$m±J«ogMo àVmnqgh amUo ‘w»¶‘§Ìr Pmbo. 2007 ‘ܶo n[a©H$a ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbrb ^mOnMm {XJ§~a H$m‘V ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbrb H$m±J«ogZo nam^d Ho$bm. 2012 ‘ܶo bmoH${à¶Voda Amê$T> hmoV n[a©H$a ¶m§Zr 21 OmJm qOH$ë¶m Z§Va Vo nwÝhm ‘w»¶‘§Ìr Pmbo. 2014 n¶ªV ˶m§Mr KmoS>Xm¡S> gwê$ hmoVr.amoOr Vo nwÝhm {ZdSy>Z Ambo d ‘w»¶‘§Ìr ~Zbo. à‘moX gmd§V Jmoì¶mMo Zdo ‘w»¶‘§Ìr Jmodm

Pmbo. 2014 n¶ªV ˶m§Mr KmoS>Xm¡S> gwê$ hmoVr. à‘moX gmd§V Jmoì¶mMo Zdo ‘w»¶‘§Ìr Jmodm

à‘moX gmd§V Jmoì¶mMo Zdo ‘w»¶‘§Ìr

Jmodm {dYmZg^m Aܶj à‘moX gmd§V ¶m§Zr Jmoì¶mÀ¶m ‘w»¶‘§{ÌnXmMr enW KoVbr. amÁ¶nmb ‘¥Xþbm {gÝhm ¶m§Zr amÌr 1 dmOyZ 45 {‘{ZQ>m§Zr gmd§V ¶m§Zm nX Am{U Jmon{Z¶VoMr enW {Xbr. à‘moX gmd§V ¶m§À¶mgmo~V ‘hmamï´>dmXr Jmo‘§VH$ njmMo gwXrZ T>dirH$a Am{U Jmodm ’$m°adS>© njmMo {dO¶ gaXogmB© ¶m§Zm Cn‘w»¶‘§{ÌnXmMr enW XoʶmV Ambr. à‘moX gmd§V ho Jmoì¶mVrb gm§Iir ‘VXma g§KmMo ^mOnmMo Am‘Xma AmhoV. S>m°. à‘moX gmd§V ¶m§Mm OÝ‘ 24 E{àb 1973 amoOr Pmbm. S>m°. à‘moX gmd§V ho ì¶dgm¶mZo Am¶wd}{XH$ S>m°ŠQ>a AmhoV.

gmd§V ho ì¶dgm¶mZo Am¶wd}{XH$ S>m°ŠQ>a AmhoV. 6 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
gmd§V ho ì¶dgm¶mZo Am¶wd}{XH$ S>m°ŠQ>a AmhoV. 6 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
gmd§V ho ì¶dgm¶mZo Am¶wd}{XH$ S>m°ŠQ>a AmhoV. 6 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
6
6

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

6 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

‘mOr ݶm¶‘yVu nr gr Kmof XoemMo n{hbo bmoH$nmb

H|$Ð gaH$maZo ‘mOr ݶm¶‘yVu {nZmH$s M§Ð Kmof ¶m§Mr XoemÀ¶m n{hë¶m bmoH$nmbnXr {Z¶wº$s Ho$br‘mOr ݶm¶‘yVu nr gr Kmof XoemMo n{hbo bmoH$nmb Amho. amï´>nVr am‘ZmW H$moqdX ¶m§Zr ‘§Jidmar

Amho.

amï´>nVr

am‘ZmW H$moqdX ¶m§Zr ‘§Jidmar ˶m§À¶m Zmdmbm ‘§Owar {Xbr Amho.

¶m§Zr ‘§Jidmar ˶m§À¶m Zmdmbm ‘§Owar {Xbr Amho. gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMo ‘mOr ݶm‘yVu Kmof ho

gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMo ‘mOr

ݶm‘yVu Kmof ho

‘mZdm{YH$ma àH$aUmVrb {deof VÁk AmhoV.

ݶm. {Xbrn ~r ^mogbo, ݶm. àXrnHw$‘ma ‘moh§Vr, ݶm. A{^bmfm Hw$‘mar, ݶm. AO¶Hw$‘ma {ÌnmR>r ho ݶm{¶H$ gXñ¶ AgVrb. ݶm{¶H$ gXñ¶m§~amo~a {XZoeHw$‘ma O¡Z, AM©Zm am‘gw§Xa‘, ‘h|Ðqgh Am{U S>m°. B§Ð{OVàgmX Jm¡V‘ ho BVa Mma gXñ¶hr AgVrb.

S>m°. B§Ð{OVàgmX Jm¡V‘ ho BVa Mma gXñ¶hr AgVrb. XoemMo n{hbo bmoH$nmb {Z¶wº$ H$aʶmV Ambobo ݶm. nr.
S>m°. B§Ð{OVàgmX Jm¡V‘ ho BVa Mma gXñ¶hr AgVrb. XoemMo n{hbo bmoH$nmb {Z¶wº$ H$aʶmV Ambobo ݶm. nr.

XoemMo n{hbo bmoH$nmb {Z¶wº$ H$aʶmV Ambobo ݶm. nr. gr. Kmof ho

gwàr‘ H$moQ>m©Mo ‘mOr ݶm¶mYre hmoVo. VgoM Am§Y« àXoe hm¶H$moQ>m©Mo Vo ‘w»¶

ݶm¶mYrehr am{hbo AmhoV. Vo amï´>r¶ ‘mZdm{YH$ma Am¶moJmMo gXñ¶hr AmhoV. bmoH$nmb {Z¶wº$sÀ¶m {ZdS> g{‘VrZo hr {Z¶wº$s Ho$br Amho. ¶m g{‘Vr‘ܶo n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr, ‘w»¶ ݶm¶mYre qH$dm ˶m§À¶mÛmao {Z¶wº$ ݶm¶mYre, {damoYr ZoVm, bmoH$g^m Aܶj Am{U EH$ {ZdS> gXñ¶ AgVmo. gwàr‘ H$moQ>m©V {damoYr ZoVm Zgë¶mZo Aem pñWVrV {damoYr njmÀ¶m Zo˶m§Zm {deof {Z‘§{ÌV gXñ¶ åhUyZ g‘m{dï> H$aʶmV ¶oUma hmoVo.

eoV‘Owar joÌmVrb amoOJmamV 40 Q>¸²$¶m§Zr KQ>

eoV‘OwarÀ¶m joÌmVrb amoOJmamV 2011- 12 ¶m dfmªnmgyZ gw‘mao 40 Q>¸²$¶m§Zr KQ> Pmbr AgyZ ¶m‘wio Joë¶m gmV dfmªV amoOJmamMr g§»¶m gw‘mao 3 H$moQ>tZr H$‘r Pmbr Amho. amï´>r¶ à{VXe© gd}jU H$m¶m©b¶mÀ¶m (EZEgEgAmo) 2017-18

à{VXe© gd}jU H$m¶m©b¶mÀ¶m (EZEgEgAmo) 2017-18 7 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
à{VXe© gd}jU H$m¶m©b¶mÀ¶m (EZEgEgAmo) 2017-18 7 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
7
7

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

7 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

¶m dfmªgmR>rÀ¶m (AÚmn Omhra Z Pmboë¶m) {n[aAm°{S>H$ bo~a ’$mog© gìŒho (nrEbE’$Eg) ¶m AhdmbmV, eoV‘OwarVyZ àm‘w»¶mZo CËnÞ {‘iUmè¶m J«m‘rU ^mJmVrb Kam§À¶m g§»¶oV 2011-12 nmgyZ 21 Q>¸²$¶m§nmgyZ 12.1 Q>¸²$¶m§n¶ªV, åhUOo 10 Q>¸²$¶m§Zr KQ> Pmbr Amho. åhUOoM eoV‘Owarda Adb§~yZ Agboë¶m Hw$Qw>§~m§À¶m g§»¶oV XrS> H$moQ>tZr KQ> hmoD$Z, Vr 360 Xebjdê$Z 21 Xebj BVH$s Pmbr Amho.

KQ> hmoD$Z, Vr 360 Xebjdê$Z 21 Xebj BVH$s Pmbr Amho. EZEgEgAmoÀ¶m AmH$S>odmarZwgma, J«m‘rU

EZEgEgAmoÀ¶m AmH$S>odmarZwgma, J«m‘rU eoV‘OwarÀ¶m joÌmV 2011-

AmH$S>odmarZwgma, J«m‘rU eoV‘OwarÀ¶m joÌmV 2011- 12 nmgyZ nwéfm§À¶m amoOJmamV 7.3 Q>¸²$¶m§Zr, Va

12 nmgyZ nwéfm§À¶m amoOJmamV 7.3 Q>¸²$¶m§Zr, Va ‘{hbm§À¶m

~m~VrV 3.3

Q>¸²$¶m§Zr KgaU Pmbr Amho. ¶mMmM AW©, ¶mnyduÀ¶m amoOJma gd}jUmZ§Va EHy$U amoOJmamMo 3.2 H$moQ>r én¶m§Zr ZwH$gmZ Pmbo AgyZ, J«m‘rU eoV‘OwarÀ¶m joÌmV 29.2 Q>¸²$¶m§Mr KQ> Pmbr Amho.

^maVr¶ bîH$a AmVm {ed"YZwf' nobʶmg g‚m

^maVr¶ bîH$ambm bdH$aM ñdXoer ~ZmdQ>rÀ¶m YZwf Vmo’$m {‘iUma AmhoV. ¶m Vmo’$m§À¶m MmMʶm ¶eñdr Pmë¶mZ§Va 26 ‘mM© amoOr 6 YZwf Vmo’$m eÌyda AmJ AmoH$ʶmgmR>r g‚m hmoUma AmhoV. O~bnya ¶oWrb eómó {Z{‘©Vr H$maImݶmVyZ YZwf Vmo’$m ^maVr¶ bîH$amV àXmZ H$aʶmV ¶oUma AmhoV. gwédmVrbm 6 Vmo’$m bîH$ambm {‘iUma AgyZ, AmJm‘r H$mimV ¶m H$maImݶmVyZ 114 Vmo’$m§Mr {Z{‘©Vr H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶m Vmo’$m§Mo V§ÌkmZ ~mo’$mog© Vmo’$m§da AmYm[aV Amho. ¶m Vmo’$m§Mo dOZ 13 Q>Z AgyZ, EH$ Vmo’$ V¶ma H$aʶmgmR>r gw‘mao 13 H$moQ>r én¶o IM© Ambm Amho.

gw‘mao 13 H$moQ>r én¶o IM© Ambm Amho. 8 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
gw‘mao 13 H$moQ>r én¶o IM© Ambm Amho. 8 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
gw‘mao 13 H$moQ>r én¶o IM© Ambm Amho. 8 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
8
8

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

8 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

eº$sembr {MZwH$ ho{bH$m°ßQ>g© XoegodoV XmIb

eº$sembr {MZwH$ ho{bH$m°ßQ>g© XoegodoV XmIb A‘o[aH$Z ~ZmdQ>rMo CH-47F hr XoegodoV (I) {MZwH$

A‘o[aH$Z ~ZmdQ>rMo

CH-47F

hr

XoegodoV

(I)

{MZwH$

ho{bH$m°ßQ>g©

hmoUma

bT>mD$

XmIb

{MZwH$ ho{bH$m°ßQ>g© hmoUma bT>mD$ XmIb AmhoV. M§{XJS>À¶m EAµa ’$mog© ñQ>oeZdarb ~og

AmhoV. M§{XJS>À¶m EAµa ’$mog© ñQ>oeZdarb ~og [anoAa {S>nmoQ> (3-BRD) ¶oWo EH$m H$m¶©H«$‘mÛmao ¶m ho{bH$m°ßQ>g©Mo amï´>mn©U hmoUma Amho. ¶m ho{bH$m°ßQ>g©‘wio ^maVr¶ hdmB© XbmMr j‘Vm AmUIr dmT>Uma Amho.

{MZwH$À¶m ¶m amï´>mn©U H$m¶©H«$‘mgmR>r hdmB© Xb à‘wI EAa Mr’$ ‘me©b ~r. Eg. YZmoAm, doñQ>Z© EAa H$‘m§S>Mo EAa Am°{’$ga H$‘m§qS>J BZ Mr’$ (EAmogr- BZ-gr) EAa ‘me©b Ama. Zm§{~¶ma ho hOoar bmdUma AmhoV. n{hë¶m IonoVrb Mma {MZwH$ ho{bH$m°ßQ>g©Mo AmO amï´>n©U hmoUma Amho. hr Mma A°S>ìhmÝg S>~b amoQ>a ho{bH$m°ßQ>g© ^maVr¶ g¡Ý¶mbm à˶j bT>mB©À¶m doir Am{U BVa doir g¡Ý¶mÀ¶m nWH$m§Zm EH$m OmJodéZ Xþgè¶m OmJr dmhÿZ ZoʶmgmR>r Cn¶moJmV ¶oUma Amho. ¶m {d‘mZm§Mr n{hbr Ion M§XrJS>À¶m 3-BRD ¶oWo OmoS>UrgmR>r XmIb Pmbr Amho. A‘o[aHo$er Pmboë¶m H$amamZwgma hdmB© Xbmbm Aer 15 ho{bH$m°nQ>g© {‘iUma AmhoV.

hdmB© Xbmbm Aer 15 ho{bH$m°nQ>g© {‘iUma AmhoV. 9 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
hdmB© Xbmbm Aer 15 ho{bH$m°nQ>g© {‘iUma AmhoV. 9 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
9
9

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

9 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

^maVmMm A§VamimV "eº$s'‘mJ©!

hoa{Jar H$aUmè¶m CnJ«hmMm Zm¶ZmQ> H$aUmè¶m "E-g°Q>' ¶m CnJ«hZmeH$ jonUmómMr ^maVmZo ~wYdmar ¶eñdr MmMUr Ho$br. "{‘eZ eº$s' ¶m Img MmMUr ‘mo{h‘oÛmao Ad¿¶m VrZ {‘{ZQ>m§V g§ajU g§emoYZ Am{U {dH$mg g§ñWm (S>rAmaS>rAmo) Am{U ^maVr¶ A§Vami g§emoYZ g§ñWm (Bòmo) ¶m§À¶m g§emoYH$m§Zr ho ¶e {‘idbo, hr ew^dmVm© n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr Img g§XoemÛmao Xoedmgr¶m§Zm {Xbr. Agm namH«$‘ H$aUmam ^maV hm OJmVrb Mm¡Wm Xoe R>abm Amho. A‘o[aH$m, a{e¶m Am{U MrZZ§Va ho V§ÌkmZ dmnaUma ^maV hm OJmVrb Mm¡Wm Xoe R>abm Amho. "{‘eZ eº$s' Ag§ ¶m ‘mo{h‘obm Zmd XoʶmV Ambo Amho. A§VamimVrb eÌwamï´>mMm CnJ«h nmS>ʶmMo V§ÌkmZ a{e¶mZo {‘idë¶mMr Hw$UHw$U bmJë¶mZ§Va A‘o[aHo$Zo ‘o 1958 Vo Am°ŠQ>mo~a 1959 ¶m H$mbmdYrV "E-g°Q>' ‘mohr‘ am~dbr. ‘mÌ AZoH$ MmMʶm A¶eñdr R>aë¶mZ§Va 1980À¶m XeH$mV hr ‘mohr‘ A‘o[aHo$À¶m hdmB© XbmZo aÔ Ho$br. ˶mZ§Va H$mhr H$mimZo nwÝhm A‘o[aHo$Zo hr ‘mohr‘ gwê$ Ho$br Am{U 20 ’o$~«wdmar 2008bm A‘o[aHo$bm "E-g°Q>'Mr ¶eñdr MmMUr KoVm Ambr. 11 OmZodmar 2007 amoOr MrZZo Amnbm EH$ hdm‘mZ{df¶H$ CnJ«h "E-g°Q>'Ûmao nmSy>Z ¶m ‘mo{h‘oV AmKmS>r KoVbr hmoVr. MrZZo nmS>bobm CnJ«h hm n¥ÏdrÀ¶m Y«wdr¶ H$joV 865 {H$bmo‘rQ>ada hmoVm, Va ^maVmZo nmS>bobm CnJ«h hm

MrZZo nmS>bobm CnJ«h hm n¥ÏdrÀ¶m Y«wdr¶ H$joV 865 {H$bmo‘rQ>ada hmoVm, Va ^maVmZo nmS>bobm CnJ«h hm
MrZZo nmS>bobm CnJ«h hm n¥ÏdrÀ¶m Y«wdr¶ H$joV 865 {H$bmo‘rQ>ada hmoVm, Va ^maVmZo nmS>bobm CnJ«h hm
MrZZo nmS>bobm CnJ«h hm n¥ÏdrÀ¶m Y«wdr¶ H$joV 865 {H$bmo‘rQ>ada hmoVm, Va ^maVmZo nmS>bobm CnJ«h hm
10
10

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

10 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

300 {H$bmo‘rQ>ada hmoVm. MrZZo ¶m jonUmómMr ¶eñdr MmMUr 2005 Am{U 2006 ‘ܶohr Ho$br hmoVr. a{e¶mZo ‘mÌ Amnë¶m "E-g°Q>' jonUmómMr n{hbr A{YH¥$V MmMUr 18 Zmoìh|~a 2015 ‘ܶo Ho$br. ‘o 2016 ‘ܶo ˶m§Mr Xþgar MmMUrhr ¶eñdr Pmbr. AmVm ¶m loUrV ^maVmZo ñWmZ {‘idbo Amho.

Advertise

Here

Contact - 9579794143 Email- contact@missionmpsc.com

11
11

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

11 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

‘hmamï´>

amÁ¶mVrb "bmbnar' "EbEZOr'da YmdUma, 1 hOma H$moQ>tMr ~MV hmoUma

{S>Pob˦m

YmdUma, 1 hOma H$moQ>tMr ~MV hmoUma {S>PobÀ¶m dmT>˶m IMm©‘wio VmoQ>çmV Mmbboë¶m EgQ>r

dmT>˶m

hOma H$moQ>tMr ~MV hmoUma {S>PobÀ¶m dmT>˶m IMm©‘wio VmoQ>çmV Mmbboë¶m EgQ>r

IMm©‘wio VmoQ>çmV Mmbboë¶m EgQ>r ‘hm‘§S>imZo Am{W©H$ ZwH$gmZrda ‘mV H$aʶmgmR>r ‘hm‘§S>imÀ¶m 18 hOma ~gog "EbEZOr'da H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. ¶m {ZU©¶m‘wio ‘hm‘§S>imbm dfm©H$mR>r 1 hOma H$moQ>tMm ’$m¶Xm hmoB©b Ag§ amdVo ¶m§Zr gm§{JVb§.

¶mgmR>r n{hë¶m Q>ß߶mV 18 hOma EgQ>r ~gog‘ܶo Vm§{ÌH$ ~Xb H$amdo bmJUma AmhoV. ¶m ~XbmgmR>r EH$m ~gda {H$‘mZ 1 bmI 50 hOma én¶o IM© H$amdm bmJUma Amho. ¶m {ZUm©¶m‘wio n¶m©daUmMm èhmg Q>iUma AgyZ amÁ¶mVrb 18 hOma ~gog ‘ܶo {H$aH$moi Xþéñ˶m H$amì¶m bmJUma AmhoV Ago amdVo ¶m§Zr gm§{JVbo.’$m¶Xm hmoB©b Ag§ amdVo ¶m§Zr gm§{JVb§. "ñdÀN> gd}jU'‘ܶo ‘hmamï´>mbm

"ñdÀN> gd}jU'‘ܶo ‘hmamï´>mbm gdm©{YH$ nwañH$ma

"ñdÀN> gd}jU A{^¶mZ'‘ܶo ‘hmamï´>mZo gdm©{YH$ 45 nwañH$ma nQ>H$mdyZ XoemV Aìdb ñWmZ {‘i{dbo Amho. CËH¥$ï> H$m‘{Jar H$aUmè¶m amÁ¶m§À¶m ¶mXrV ‘hmamï´>mbm {Vgao ñWmZ {‘imbo. Zdr {X„rV ~wYdmar amï´>nVr am‘ZmW H$moqdX ¶m§À¶m hñVo ZJa{dH$mg {d^mJmÀ¶m àYmZ g{Md ‘Zrfm åh¡gH$a ¶m§Zr hm

{d^mJmÀ¶m àYmZ g{Md ‘Zrfm åh¡gH$a ¶m§Zr hm 12 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
12
12

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

12 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

nwañH$ma ñdrH$mabm. ‘hmamï´>mbm CËH¥$ï> (~oñQ> na’$m°{‘©J ñQ>oQ>) amÁ¶m§V {Vgè¶m H«$‘m§H$mMm nwañH$ma àXmZ H$aʶmV Ambm.

* n{hë¶m e§^am§V amÁ¶mVrb 24 ehao

{dkmZ ^dZmVrb g‘ma§^mV "ñdÀN> gìŒhojU-2019'Mo {ZH$mb Kmo{fV H$aʶmV Ambo.

¶m A{^¶mZmV gdaoËH¥$ï> H$m‘{Jar Ho$boë¶m n{hë¶m 100 eham§‘ܶo amÁ¶mVrb 24 ehao AmhoV. ¶m eham§‘ܶo Zdr ‘w§~B© (7), H$moëhmnya (16), ‘ram- ^mBªXa (27), M§Ðnya (29), dYm© (34), dgB©-{dama (36), nwUo (37), bmVya (38), gmVmam (45), qnnar-qMMdS> (52), CXJra (53), gmobmnya (54), ~meu (55), R>mUo (57), ZmJnya (57), Zm§XoS>-dmKmim (60), Zm{eH$ (67), A‘amdVr (74), OiJmd (76), H$ë¶mU-S>m|{~dbr (77), nZdob (86), AMbnya (89), ~rS> (94) d ¶dV‘mi (96) ¶m eham§Mm g‘mdoe Amho.

A‘amdVrV Xþ‘ui Am°ñQ´>o{b¶Z "eoH$mQ>µ¶m' nú¶mMr Zm|X

eoH$mQ>µ¶m (ãb±H$ qdJ ñQ>rëQ>) ¶m nú¶mer gmY嶩 gmYUmè¶m Am°ñQ´>o{b¶Z eoH$mQ>µ¶m ¶m Xþ‘ui nú¶mMr Zm|X A‘amdVr ¶oWo KoʶmV Ambr. A‘amdVr ¶oWrb dݶOrd d n¶m©daU g§ñWm "doŠg'Mo njr Aä¶mgH$ {ZZmX A^§J ¶m§Zm hm njr A‘amdVr ¶oWo AmT>iyZ Ambm."eoH$mQ>µ¶m' nú¶mMr Zm|X nú¶m§À¶m CnàOmVr, ˶m§À¶mVrb a§Jm§Mo ~Xb Am{U

nú¶m§À¶m CnàOmVr, ˶m§À¶mVrb a§Jm§Mo ~Xb Am{U doJionUmMm Joë¶m AZoH$ dfmªnmgyZ {ZZmX A^§J Aä¶mg H$aV AmhoV. 30 ‘mM© 2014 bm eoH$mQ>µ¶m àOmVrMo ‘mZoda H$mù¶m a§JmMm nÅ>m Agbobo njr ˶m§Zm {XgyZ Ambo. ¶m nú¶mÀ¶m ‘mZoda H$mù¶m a§JmMm {ngm§Mm nÅ>m {Xgë¶mnmgyZ ¶m àOmVrda gmV˶mZo bj R>odyZ hmoVmo. hr doJir àOmVr Agmdr Ago dmQ>V hmoVo, nU Am{e¶mVrb njr{df¶H$ nwñVH$mV ˶m~m~V ’$maer ‘m{hVr Zgë¶mZo AS>MU hmoVr.{ZZmX A^§J ¶m§Zm hm njr A‘amdVr ¶oWo AmT>iyZ Ambm. 13 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc

13
13

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

13 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

Am§VaamîQ´>r¶

20 n¡H$s 15 àXÿ{fV ehao ^maVmV

àXÿ{fV

20 eham§n¡H$s 15 ehao ^maVmV AgyZ JwéJ«m‘, Jm{P¶m~mX, ’$[aXm~mX, ZmoES>m Am{U {^dmS>r hr ehao n{hë¶m ghm àXÿ{fV eham§‘ܶo AmhoV. ¶m

OJ^amVrbhr ehao n{hë¶m ghm àXÿ{fV eham§‘ܶo AmhoV. ¶m gdm©{YH$ ¶mXrV {X„r 11ì¶m ñWmZr Amho. Va

gdm©{YH$

ghm àXÿ{fV eham§‘ܶo AmhoV. ¶m OJ^amVrb gdm©{YH$ ¶mXrV {X„r 11ì¶m ñWmZr Amho. Va amï´>r¶ amOYmZr
ghm àXÿ{fV eham§‘ܶo AmhoV. ¶m OJ^amVrb gdm©{YH$ ¶mXrV {X„r 11ì¶m ñWmZr Amho. Va amï´>r¶ amOYmZr

¶mXrV {X„r 11ì¶m ñWmZr Amho. Va

amï´>r¶ amOYmZr n[aga (EZgrAma) hm OJ^amVrb gdm©{YH$ àXÿ{fV {d^mJ R>abm Amho.

Znrg Am¾o¶ Am{e¶m ¶m n¶m©daUmÀ¶m joÌmV H$m¶©aV Agboë¶m g§KQ>ZoÀ¶m ghH$m¶m©Zo V¶ma H$aʶmV Amboë¶m Am¶Š¶yEAa EAa pìhÁ¶wAb 2018 dëS>© EAa ¹$m{bQ>r [anmoQ>©‘ܶo hr ~m~ CKS> Pmbr Amho. gdm©{YH$ àXÿ{fV 20 eham§‘ܶo nm{H$ñVmZ Am{U ~m§JbmXoemVrb 3 eham§Mmhr g‘mdoe Amho. ¶m AhdmbmZo gyú‘Yy{bH$Um§À¶m (nrE‘2.5) gamgar à‘mUmda àH$me Q>mH$bm Amho. J«rZnrg g§ñWoZo OJmVrb VrZ hOma eham§Mo gd}jU Ho$bo Amho. {’$Zb±S>, Am°ñQ´>o{b¶m, ñdrS>Z, BñQ>mo{Z¶m, AmBgb±S> ho Xoe gdmªV H$‘r àXÿfU H$arV AmhoV. gdmªV àXÿ{fV ehao dmVmdaUmVrb gyú‘Yy{bH$Um§Mo gamgar à‘mU (nrE‘ 2.5) (‘m¶H«$moJ«°‘ Š¶w{~H$ ‘rQ>a‘ܶo) JwéJ«m‘ -(^maV) 135.8 Jm{P¶m~mX (^maV)135.2 ’¡$gbm~mX (nm{H$ñVmZ) - 130.4 ’$[aXm~mX (^maV) -129.1 {^dmS>r (^maV) -125.4

- 130.4 ’$[aXm~mX (^maV) -129.1 {^dmS>r (^maV) -125.4 14 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
- 130.4 ’$[aXm~mX (^maV) -129.1 {^dmS>r (^maV) -125.4 14 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
14
14

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

14 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

Woaogm ‘o ¶m§Zm nwÝhm Y¸$m, ~«op½PQ> H$amamdarb ‘VXmZmV Xþgè¶m§Xm nam^d

¶wamonr¶ g§KmVyZ ~mhoa nS>ʶmÀ¶m à{H«$¶o~m~VÀ¶m ~«op½PQ> g‘Pmo˶mda {~«Q>ZÀ¶m à{V{ZYrJ¥hmV ‘VXmZ Pmbo. hm H$ama à{V{ZYr J¥hmZo nwÝhm EH$Xm ’o$Q>mibm Amho. ~«op½PQ> H$amamda {~«{Q>e nmb©‘|Q>‘ܶo n§VàYmZ Woaogm Xþgè¶m§Xm hmXam ~gbm AgyZ 391 {déÕ 242 ‘Vm§Zr hm àñVmd ’o$Q>miʶmV Ambm Amho. {~«Q>ZÀ¶m OZVoZo 2016 ‘ܶo ~«op½PQ>À¶m ~mOyZo {ZgQ>Vm H$m¡b {Xë¶mZ§Va n§VàYmZnXr {damO‘mZ Pmboë¶m Woaogm ¶m§Zr XmoZ df} ¶wamonr¶ ‘hmg§Kmer dmQ>mKr Ho$ë¶m.

˶mg§X^m©Vrb ~«op½PQ> H$amamda ‘§Jidmar {~«{Q>e nmb©‘|Q>À¶m hmD$g Am°’$ H$m°‘Ýg‘ܶo ‘VXmZ Pmbo. 391 {déÕ 242 ‘Vm§Zr hm àñVmd ’o$Q>miʶmV Ambm Amho. ¶§Xm Woaogm ‘o ¶m§Zm 149 ‘Vm§Zr nam^dmMm gm‘Zm H$amdm bmJbm.XmoZ df} ¶wamonr¶ ‘hmg§Kmer dmQ>mKr Ho$ë¶m. ~moB§J 737 ‘°Šgda ^maVmVhr ~§Xr B{W¶mo{n¶mV ~moB§J

‘o ¶m§Zm 149 ‘Vm§Zr nam^dmMm gm‘Zm H$amdm bmJbm. ~moB§J 737 ‘°Šgda ^maVmVhr ~§Xr B{W¶mo{n¶mV ~moB§J
‘o ¶m§Zm 149 ‘Vm§Zr nam^dmMm gm‘Zm H$amdm bmJbm. ~moB§J 737 ‘°Šgda ^maVmVhr ~§Xr B{W¶mo{n¶mV ~moB§J

~moB§J 737 ‘°Šgda ^maVmVhr ~§Xr

B{W¶mo{n¶mV ~moB§J 737 ‘°Šg {d‘mZ H$mogië¶mZ§Va VrZM {Xdgm§V ^maVmZohr ¶m {d‘mZmda ~§Xr KmVbr Amho. a{ddmar B{W¶mo{n¶Z EAabmBÝgMo ~moB§J 737 ‘°Šg ho {d‘mZ amOYmZr 'Am{Xg A~m~m' Odi H$mogib§. ¶m XþK©Q>ZoV 157 OUm§Mm OmJrM ‘¥Ë¶y Pmbm.

¶m XþK©Q>ZoV 157 OUm§Mm OmJrM ‘¥Ë¶y Pmbm. 15 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
¶m XþK©Q>ZoV 157 OUm§Mm OmJrM ‘¥Ë¶y Pmbm. 15 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
¶m XþK©Q>ZoV 157 OUm§Mm OmJrM ‘¥Ë¶y Pmbm. 15 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
15
15

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

15 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

¶m {d‘mZmV H$mhr Vm§{ÌH$ {~KmS> Agë¶m‘wio ZoXab±S>,B§½b§S> Am{U VwH$s©Zo ¶m {d‘mZm§À¶m dmnamda AmYrM ~§Xr KmVbr Amho

^maVm{edm¶ Am{e¶mVrb qgJmnya ,‘bo{e¶m Am{U Amo‘mZ ¶m Xoem§Zrhr ¶m {d‘mZmda nyU©nUo ~§Xr KmVbr Amho. MrZ Am{U B§S>moZo{e¶mZo KaJwVr E¶abmBÝgbm ¶m {d‘mZmMm dmna Z H$aʶmMm g„m {Xbm Amho. gdm©{YH$ 737 ‘°Šg {d‘mZ ñnmBgOoQ> EAabmBÝgH$S>o AmhoV. nU ZmJ[aH$m§Mr gwajm gdm©V ‘hÎdmMr Agë¶mM§ Omhra H$aV ˶m§Zrhr ¶m {d‘mZm§Mm dmna ~§X Ho$bm Amho.VwH$s©Zo ¶m {d‘mZm§À¶m dmnamda AmYrM ~§Xr KmVbr Amho ‘gyX APada ’«$mÝgMo Am{W©H$ {Z~ªY nwbdm‘m

‘gyX APada ’«$mÝgMo Am{W©H$ {Z~ªY

nwbdm‘m hëë¶mg O~m~Xma Agboë¶m O¡e E ‘hå‘X ¶m g§KQ>ZoMm åhmoaŠ¶m XheVdmXr ‘gyX APa ¶mbm OmJ{VH$ XheVdmXr Kmo{fV H$aʶmV g§¶wº$ amï´> gwajm n[afXoV An¶e Ambo Agbo Var ’«$mÝgZo ˶mÀ¶m Am{W©H$ ZmS>µ¶m AmdiʶmÀ¶m {XeoZo nmD$b Q>mH$ʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. ’«$mÝgZo ‘gyXda Am{W©H$ {Z~ªY bmJy Ho$bo AmhoV. ’«$mÝg‘Yrb ‘gyX APaÀ¶m ‘mb‘Îmm Am{U ~±H$ImVr Oá H$aʶmMm {ZU©¶ KoʶmV Ambm Amho. ‘gyXbm Am§Vaamï´>r¶ XheVdmXr Omhra H$amdo, ¶mgmR>r ’«$mÝgZo nwT>mH$ma KoVbm hmoVm. ’«$mÝg, A‘o[aH$m Am{U {~«Q>ZZo ‘gyX{damoYmVbm R>amd AmUbm hmoVm. MrZZo ZH$mam{YH$ma dmnê$Z Vmo amoIbm. ‘mÌ AmVm ’«$mÝgZo Am{W©H$ {Z©~Ym§Mm ‘mJ© A‘bmV AmUë¶mZo A‘o[aH$m Am{U {~«Q>ZZohr Oa ‘gyXda Am{W©H$ {Z~ªY AmUbo. ‘gyX APabm Am§Vaamï´>r¶ XheVdmXr Omhra H$amdo hr ‘mJUr ^maVmÀ¶m dVrZo 2009‘ܶo n{hë¶m§Xm H$aʶmV Ambr hmoVr.

dVrZo 2009‘ܶo n{hë¶m§Xm H$aʶmV Ambr hmoVr. 16 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
dVrZo 2009‘ܶo n{hë¶m§Xm H$aʶmV Ambr hmoVr. 16 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
dVrZo 2009‘ܶo n{hë¶m§Xm H$aʶmV Ambr hmoVr. 16 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
dVrZo 2009‘ܶo n{hë¶m§Xm H$aʶmV Ambr hmoVr. 16 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
dVrZo 2009‘ܶo n{hë¶m§Xm H$aʶmV Ambr hmoVr. 16 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
16
16

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

16 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

‘{eXrdarb Jmoir~mamÀ¶m KQ>ZoZ§Va ݶyPrb§S>‘ܶo ñd¶§M{bV am¶’$ëgda ~§Xr

ݶyPrb§S>À¶m ¼mB©ñQ>MM© ¶oWrb ‘{eXrda Pmboë¶m Jmoir~mamÀ¶m KQ>ZoV 49 bmoH$m§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm hmoVm. ˶mZ§Va ¶m XoemV eóm§da ~§Xr KmbʶmMr ‘mJUr hmoV hmoVr. ˶mZwgma, n§VàYmZ OoqgS>m AS>©Z ¶m§Zr go‘r Am°Q>mo‘°{Q>H$ am¶’$btÀ¶m {dH«$sda ~§XrMr KmofUm Ho$br Amho.

AS>©Z ¶m§Zr åhQ>bo H$s, Amåhr gd© go‘r Am°Q>mo‘°{Q>H$ am¶’$b, Cƒ j‘VoÀ¶m ‘°J{PÝg Am{U ˶m§À¶m nmQ²g©da à{V~§Y KmbV AmhmoV. Á¶m‘wio H$moUVohr h˶ma A{YH$ OmñV KmVH$ ~Zdbo OmD$ Z¶o.am¶’$btÀ¶m {dH«$sda ~§XrMr KmofUm Ho$br Amho. jonUmó^oXr ¶§ÌUo‘ܶo A‘o[aHo$Mo nwT>o nmD$b

H$moUVohr h˶ma A{YH$ OmñV KmVH$ ~Zdbo OmD$ Z¶o. jonUmó^oXr ¶§ÌUo‘ܶo A‘o[aHo$Mo nwT>o nmD$b

jonUmó^oXr ¶§ÌUo‘ܶo A‘o[aHo$Mo nwT>o nmD$b

A‘o[aHo$Zo jonUmó^oXr ¶§ÌUm AmUIr gwg‚m H$aVmZm, {ZYm©[aV bú¶ jonUmó EH$mM doir XmoZ jonUmóm§À¶m ‘XVrZo ^oXbo. jonUmó hëë¶mbm amoIVmZm A{YH$ AMyH$VoZo bú¶^oX H$aʶmgmR>r hr ¶§ÌUm {dH${gV H$aʶmV Ambr AgyZ, ¶m‘ܶo n{hë¶m§XmM EH$m jonUmómbm bú¶ H$aʶmgmR>r XmoZ 'B§Q>agoßQ>a' dmnaʶmV Ambo AmhoV. hr MmMUr ¶eñdr Pmë¶mMo A‘o[aHo$À¶m A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo. /lili ¶m MmMUr‘ܶo ‘me©b ~oQ>m§dê$Z MmMUr‘Yrb jonUmó S>mJʶmV Ambo hmoVo, Va X{jU H°${b’$mo{Z©¶mVyZ hr jonUmó^oXr jonUmóo S>mJʶmV Ambr. 'hëë¶m'gmR>r ¶oUmao jonUmó dmVmdaUmÀ¶m H$jo‘ܶo ¶oVmM, n{hë¶m jonUmómZo Vo Zï> Ho$bo. Va, Xþgè¶m jonUmó^oXr jonUmómZo Cd©[aV ^mJmbmhr bú¶ Ho$bo. 'hr ¶§ÌUm A{Ve¶ AMyH$nUo H$m‘ H$aV AgyZ, hëë¶mMm YmoH$m doirM Zï> H$aʶmgmR>r ¶§ÌUm A{YH$ ‘O~yV Pmbr Amho,' Ago A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo.

A{YH$ ‘O~yV Pmbr Amho,' Ago A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo. 17 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
A{YH$ ‘O~yV Pmbr Amho,' Ago A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo. 17 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
A{YH$ ‘O~yV Pmbr Amho,' Ago A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo. 17 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
17
17

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

17 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

Mm§Ð¶mZ 2 ‘mo{h‘ogmR>r ^maV g‚m, Zmgmgmo~V g§¶wº$ ‘mo{h‘

^maVmÀ¶m Mm§Ð¶mZ 1 ‘mo{h‘oÀ¶m ¶emZ§Va

AmVm

^maVr¶ emókm§Zr Mm§Ð¶mZ - 2 ¶m

‘mo{h‘oda bj H|${ÐV Ho$bo Amho. ¶m Mm§Ð¶mZ

 
bj H|${ÐV Ho$bo Amho. ¶m Mm§Ð¶mZ   ‘mo{h‘o‘ܶo A‘o[aHo$Mr AdH$me g§emoYZ g§ñWm

‘mo{h‘o‘ܶo A‘o[aHo$Mr AdH$me g§emoYZ g§ñWm Zmgm XoIrb gh^mJr hmoV Amho. ZmgmMr M§ÐmMo narjU H$aUmar XmoZ boPa CnH$aU§ ^maVr¶ Mm§Ð¶mZ d Bóm¶br ~oaoerQ> ¶m§À¶m ‘mܶ‘mVyZ M§Ðmda nmR>dʶmV ¶oUma Amho. ¶m CnH$aUm§Zm boPa [aâboŠQ>g© Ago åhQ>bo OmVo.

¶m CnH$aUm§Zm boPa [aâboŠQ>g© Ago åhQ>bo OmVo. ^maVmMo Mm§Ð¶mZ 2 d Bóm¶br ~oaoerQ> E{àb 11 amoOr
¶m CnH$aUm§Zm boPa [aâboŠQ>g© Ago åhQ>bo OmVo. ^maVmMo Mm§Ð¶mZ 2 d Bóm¶br ~oaoerQ> E{àb 11 amoOr

^maVmMo Mm§Ð¶mZ 2 d Bóm¶br ~oaoerQ> E{àb 11 amoOr M§Ðmda XmIb

hmoUma AmhoV. Mm§Ð¶mZ ZmgmÀ¶m CnH$aUmbm M§Ðmn¶ªV KoD$Z OmUma Amho. Zmgm d Bómo ¶m§À¶m ¶m g§¶wº$ ‘mo{h‘o‘wio n¥Ïdr d M§Ð ¶m§À¶mVrb A§Va A˶§V AMyH$nUo ‘moOʶmg ‘XV {‘iUma Amho.

18
18

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

18 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

AW©

{Vgè¶m {V‘mhrÀ¶m OrS>rnr XamV ZrMm§H$s KgaU

Mmby Am{W©H$ dfm©À¶m

Mmby Am{W©H$ dfm©À¶m

{Vgè¶m {V‘mhrV XoemMm OrS>rnr Xa Kgê$Z 6.6

{Vgè¶m {V‘mhrV XoemMm OrS>rnr Xa Kgê$Z 6.6 Q>¸o$ Pmbm Amho. Joë¶m nmM {V‘mht‘Yrb ho

Q>¸o$ Pmbm Amho. Joë¶m nmM {V‘mht‘Yrb ho ZrMm§H$s à‘mU Amho. n{hë¶m {V‘mhrV {dH$mgXa 8.2 Q>¸o$, Xþgè¶m {V‘mhrV 7.1 Q>¸o$ hmoVm.

Xoem§VJ©V Am{U naXoer ‘mJUr KQ>ë¶mZo {dH$mg XamV KgaU Pmbr Amho. ‘mÌ ¶mMm n[aUm‘ AW©ì¶dñWoda Pmbobm Zmhr. ^maVr¶ AW©ì¶dñWm MrZr AW©ì¶dñWonojm doJmZo nwT>o OmV Amho. {Vgè¶m {V‘mhrVbm MrZMm OrS>rnr 6.4 Q>¸o$ Amho. CËnmXZ joÌmV ^maVmMr H$m‘{Jar IynM Mm§Jbr Amho. OJmVë¶m ghmì¶m gdm©V ‘moR>çm Am°Q>mo ‘°Ý¶w’°$ŠMaaÀ¶m énmV ^maVmZo ñdV:Mr AmoiI {Z‘m©U Ho$br Amho. ñ‘mQ>©’$moÝgÀ¶m CËnmXZmVhr ^maVmMm {dñVma dmT>V Amho. A{YH¥$V AmH$S>odmarZwgma, 2018-19 À¶m Am°ŠQ>mo~a-{S>g|~a ¶m {V‘mhrV XoemMm OrS>rnr Xa (2011-12 ¶m Am{W©H$ dfm©À¶m pñWa qH$‘Vtda AmYm[aV) 35 bmI H$moQ>r én¶o AgʶmMm A§XmO Amho. Am{W©H$ df© 2017-18 ‘ܶo ¶m {V‘mhrV ho CËnÞ 32.85 bmI H$moQ>r én¶o hmoV§.

¶m {V‘mhrV ho CËnÞ 32.85 bmI H$moQ>r én¶o hmoV§. 19 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
¶m {V‘mhrV ho CËnÞ 32.85 bmI H$moQ>r én¶o hmoV§. 19 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
19
19

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

19 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

¶w{Z¶Z ~±Ho$H$Sy>Z ì¶mOXam§V H$nmV

gmd©O{ZH$ joÌmVrb ¶w{Z¶Z ~±Ho$Zo 'E‘grEbAma'da AmYm[aV ì¶mOXamV 01.0 Q>¸²$¶m§Mr KQ> Ho$ë¶mMr ZwH$VrM KmofUm Ho$br. hr KQ> {d{dY H$mbmdYtÀ¶m H$Omªda Agë¶mMohr ~±Ho$V’}$ ñnï> H$aʶmV Ambo. ZdrZ Xam§À¶m A§‘b~OmdUrbm EH$ ‘mM©nmgyZM gwédmV Pmbr Amho. ˶m‘wio EH$ dfm©À¶m H$Om©darb ì¶mOXa 8.70 Q>¸²$¶m§dê$Z 8.60 Q>¸²$¶m§da Ambm Amho.

Q>¸²$¶m§dê$Z 8.60 Q>¸²$¶m§da Ambm Amho. gÚ n[apñWVrV gd© àH$maÀ¶m H$Omªdarb ì¶mOXa 0.10
Q>¸²$¶m§dê$Z 8.60 Q>¸²$¶m§da Ambm Amho. gÚ n[apñWVrV gd© àH$maÀ¶m H$Omªdarb ì¶mOXa 0.10
gÚ n[apñWVrV gd© àH$maÀ¶m H$Omªdarb ì¶mOXa 0.10 Q>¸²$¶m§Zr

gÚ n[apñWVrV gd© àH$maÀ¶m H$Omªdarb ì¶mOXa 0.10 Q>¸²$¶m§Zr

KQ>{dʶmV Ambm

Amho. ghm ‘{hZo H$mbmdYrÀ¶m H$Om©darb ì¶mOXa 8.50

Q>¸o$ Am{U XmoZ dfmªgmR>rÀ¶m H$Om©darb ì¶mOXa 8.70 Q>¸o$ H$aʶmV Ambm Amho

{dXoer H$Omª‘ܶo 45 Q>¸o$ KQ

^maVr¶ CÚmoJm§Zr {dXoer ~±H$m§H$Sy>Z KoVboë¶m H$Omª‘ܶo OmZodmarV 45 Q>¸²$¶m§Zr KQ> Pmbr Amho. [aPìh© ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mZo à{gÕ Ho$boë¶m AmH$S>odmarVyZ hr ~m~ ñnï> Pmbr Amho.

Mmby dfm©À¶m n{hë¶m ‘{hݶmV ^maVr¶ CÚmoOH$m§Zr {dXoemVyZ KoVboë¶m H$OmªMm AmH$S>m 2.42 AãO A‘o[aH$s S>m°ban¶ªV gr{‘V am{hbm. Joë¶m dfuÀ¶m VwbZoV ¶mV 45 Q>¸²$¶m§Mr KQ> {XgyZ Ambr. OmZodmar 2018‘ܶo ^maVr¶ CÚmoJm§Zr {dXoem§VyZ 5.40 AãO A‘o[aH$s S>m°baMo H$O© KoVbo hmoVo. ‘mÌ 2018 d 2019À¶m OmZodmar‘ܶo ^m§S>db C^maUrgmR>r {dXoer amo»¶m§Mm Cn¶moJ H$aʶmV Ambm Zmhr. {dXoem§VyZ H$O© Koʶm‘ܶo B§{S>¶Z Am°Bb H$m°nm}aoeZ, ^maV noQ´>mo{b¶‘ H$m°nm}aoeZ Am{U qhXþñWmZ noQ´>mo{b¶‘ H$m°nm}aoeZ ¶m H§$nݶm AmKmS>rda AmhoV.

H$m°nm}aoeZ ¶m H§$nݶm AmKmS>rda AmhoV. 20 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
H$m°nm}aoeZ ¶m H§$nݶm AmKmS>rda AmhoV. 20 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
H$m°nm}aoeZ ¶m H§$nݶm AmKmS>rda AmhoV. 20 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
20
20

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

20 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

~mOmamV bdH$aM ¶oUma 20 én¶m§Mo ZmUo

~mOmamV bdH$aM ¶oUma 20 én¶m§Mo ZmUo n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr àW‘M 20 én¶m§À¶m ZmʶmMo AZmdaU Ho$bo.

n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr àW‘M 20 én¶m§À¶m ZmʶmMo AZmdaU Ho$bo. ¶m{edm¶ EH$, XmoZ, nmM Am{U Xhm én¶m§À¶m Zì¶m Zmʶm§Mohr AZmdaU H$aʶmV Ambo. {Xì¶m§Jm§Zm ghOnUo AmoiIVm ¶oB©b Aer ¶m Zmʶm§Mr aMZm Ho$bobr Amho. ¶m Zmʶm§Mm AmH$ma 27 {‘.‘r. Agob. 20 én¶m§À¶m ZmʶmÀ¶m H$S>m§da H$moUVohr {MÝh Zgob. ZmʶmMo ~mhoarb dVw©i 65 Q>¸o$ Vm§~o, 15 Q>¸o$ OñV Am{U 20 Q>¸o$ {ZHo$b ¶m YmVy§Mo Agob, Va AmVrb dVw©imV 75 Q>¸o$ Vm§~o, 20 Q>¸o$ OñV Am{U 5 Q>¸o$ {ZHo$b Agob.

www.facebook.com/MissionMPSCsite/
www.facebook.com/MissionMPSCsite/
21
21

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

21 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

H«$sS>m

~w{Õ~inQy> gå‘oX eoQ>obm "Am§Vaamï´>r¶ ‘mñQ>a Zm°‘©'

‘mñH$mo (a{e¶m) ¶oWo a{e¶Z ~w{Õ~i g§KQ>ZoZo Am¶mo{OV Ho$boë¶m EoamoâbmoQ> ~w{Õ~i ‘hmoËgdmÀ¶m "~' JQ>m‘ܶo H$moëhmnyaÀ¶m gå‘oX eoQ>oZo ZD$ n¡H$s ghm JwU {‘idyZ ghmdo ñWmZ nQ>H$mdbo d ‘hÎdmMm Am§Vaamï´>r¶ ‘mñQ>a Zm°‘© àmá Ho$bm Amho. ˶mM~amo~a gå‘oXZo Am§Vaamï´>r¶ ‘mñQ>a ~ZʶmgmR>r Amdí¶H$ 2400 Am§Vaamï´>r¶ JwUm§H$ZmMm ‘hÎdmMm Q>ßnmhr nma Ho$bm Agë¶mMo Jwédmar ¶oWo gm§JʶmV Ambo.

EamoâbmoQ>-a{e¶Z EAabmBÝgZo Am¶mo{OV Ho$boë¶m EamoâbmoQ> Iwë¶m ~w{Õ~i ‘hmoËgdmVrb "~' JQ>m§‘ܶo gå‘oXbm JwUm§H$mZwgma ñnY}V 53do ‘mZm§H$Z {‘imbo hmoVo. EHy$U ZD$ ’o$è¶m§Ü¶o ñdrg brJ nÕVrZo Pmboë¶m ¶m ñnY}V gå‘oXZo VrZ Am§Vaamï´>r¶ J«±S>‘mñQ>a, VrZ Am§Vaamï´>r¶ ‘mñQ>a, EH$ Am§Vaamï´>r¶ ‘{hbm ‘mñQ>a d EH$ H±$S>rS>oS> ‘mñQ>a {déÕ bTy>Z ZD$ n¡H$s ghm JwU {‘i{dʶmMr ZoÌXrnH$ CËH¥$ï> H$m‘{Jar Ho$br.nma Ho$bm Agë¶mMo Jwédmar ¶oWo gm§JʶmV Ambo. ZmJnya‘Yrb am¡ZH$ gmYdmZrZo ‘m°ñH$mo ¶oWo gwê$

ZmJnya‘Yrb am¡ZH$ gmYdmZrZo ‘m°ñH$mo ¶oWo gwê$ Agboë¶m EamoâbmoQ> Am§Vamï´>r¶ ~w{Õ~i ñnY«oV n{hbm J«±S>‘mñQ>a Zm°‘© àmá Ho$bm Amho. am¡ZH$Zo ¶m ñnY}V 9 n¡H$s 4.5 JwU àmá Ho$bo. ¶m ñnY}Z§Va ˶mMo JwUm§H$Z 2475 Pmbo Amho.{‘i{dʶmMr ZoÌXrnH$ CËH¥$ï> H$m‘{Jar Ho$br. 22 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc

Ho$bo. ¶m ñnY}Z§Va ˶mMo JwUm§H$Z 2475 Pmbo Amho. 22 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
Ho$bo. ¶m ñnY}Z§Va ˶mMo JwUm§H$Z 2475 Pmbo Amho. 22 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
22
22

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

22 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

‘mH$amZ MfH$ ~m°pŠg§J ñnYm© : ^maVmbm EH$ gwdU©, nmM am¡ß¶ nXHo

BamU ¶oWo Pmboë¶m ‘mH$amZ MfH$ ~m°pŠg§J ñnY}V amï´>r¶ {dOo˶m XrnH$ qgJZo (49 {H$bmo) gwdU©nXH$ nQ>H$mdʶmMr {H$‘¶m gmYbr. ¶m ñnY}V ^maVmZo EH$ gwdU© VgoM nmM am¡ß¶nXH$m§Mr H$‘mB© Ho$br. XrnH$Zo A§{V‘ ’o$arV Om’$a Zmgoar ¶mMo AmìhmZ g§nwï>mV AmUbo. nr. b{bV àgmX (52 {H$bmo), amï´>Hw$b ñnY}Vrb am¡ß¶nXH$ {dOoVm ‘Zrf H$m¡{eH$ (60 {H$bmo), Xþ¶m} YZ qgJ (69 {H$bmo), g§OrV (91 {H$bmo) Am{U amï´>Hw$b ñnY}Vrb am¡ß¶nXH$ {dOoVm gVre Hw$‘ma (91 {H$bmodarb) ¶m§Zm gdm}Îm‘ H$m‘{Jar H$aʶmV An¶e Amë¶mZo am¡ß¶nXH$mdaM g‘mYmZ ‘mZmdo bmJbo. VËnydu, amo{hV Q>moH$mg (64 {H$bmo) Am{U ‘ZOrV qgJ nm§Kb (75 {H$bmo) ¶m§Zr ¶m ñnY}V H$m§ñ¶nXH$ àmá Ho$bo hmoVo.

{H$bmo) ¶m§Zr ¶m ñnY}V H$m§ñ¶nXH$ àmá Ho$bo hmoVo. 2022À¶m "E{e¶mS>'‘ܶo {H«$Ho$Q>Mo

2022À¶m "E{e¶mS>'‘ܶo {H«$Ho$Q>Mo nwZamJ‘Z

h±JPmoD$ (MrZ) ¶oWo 2022 ‘ܶo hmoUmè¶m Am{e¶mB© H«$sS>m ñnY}V {H«$Ho$Q>Mo nwZamJ‘Z hmoB©b, Aer ‘m{hVr Am{e¶mB© Am°{bpånH$ n[afXoZo a{ddmar {Xbr Amho. Am{e¶mB© Am°{bpånH$ n[afXoÀ¶m gd©gmYmaU g^oV hm {ZU©¶ KoʶmV Ambm. ""2022À¶m h±JPmoD$ Am{e¶mB© H«$sS>m ñnY}gmR>r {Z{üV H$aʶmV Amboë¶m H«$sS>m àH$mam§‘ܶo {H«$Ho$Q>Mm g‘mdoe H$aʶmV Ambm Amho,'' Aer ‘m{hVr Am{e¶mB© Am°{bpånH$ n[afXoMo Cnmܶj aUYra qgJ ¶m§Zr {Xbr. {H«$Ho$Q>Mm AmJm‘r Am{e¶mB© H«$sS>m ñnY}V g‘mdoe {Z{üV ‘mZbm OmV hmoVm. AmVmn¶ªV 2010À¶m

g‘mdoe {Z{üV ‘mZbm OmV hmoVm. AmVmn¶ªV 2010À¶m 23 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
g‘mdoe {Z{üV ‘mZbm OmV hmoVm. AmVmn¶ªV 2010À¶m 23 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
23
23

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

23 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

½dm§JPmoD$ Am{U 2014À¶m BÝMm°Z "E{e¶mS>'‘ܶo {H«$Ho$Q>Mm g‘mdoe H$aʶmV Ambm hmoVm. ‘mÌ 2018À¶m OH$mVm© "E{e¶mS>'‘ܶo {H«$Ho$Q>bm dJiʶmV Ambo hmoVo. 1998 ‘ܶo Pmboë¶m amï´>Hw$b H«$sS>m ñnY}V {H«$Ho$Q>Mm g‘mdoe H$aʶmV Ambm hmoVm. ˶m doir ^maVmZo Amnbm Xþ涑 g§K ¹$mbmbånya ¶oWo nmR>dbm hmoVm. em°Z nmobm°H$À¶m ZoV¥ËdmImbrb X{jU Am{’«$Ho$Zo gwdU©nXH$ Am{U ñQ>rìh dm° ¶mÀ¶m ZoV¥ËdmImbr Am°ñQ´>o{b¶mZo am¡ß¶nXH$ qOH$bo hmoVo.

am°Oa ’o$S>aaMo e§^amd§ {dOoVonX

qOH$bo hmoVo. am°Oa ’o$S>aaMo e§^amd§ {dOoVonX Q>o{ZgMm AZ{^{fº$ g‘«mQ> åhUyZ AmoiI Agboë¶m

Q>o{ZgMm AZ{^{fº$ g‘«mQ> åhUyZ AmoiI Agboë¶m am°Oa ’o$S>aaZo Amnë¶m {eanoMmV ‘mZmMm Vwam Imodbm Amho. H$mhr {Xdgm§nydu Xþ~B© EQ>rnr Q>o{Zg ñnY}V am°Oa ’o$S>aaZo ñQ>o’°$Zmo pËgpËgnmgbm 6-4, 6-4 Ag§ nam^yV H$aV Amnë¶m H$ma{H$XuVb§ e§^amd§

6-4, 6-4 Ag§ nam^yV H$aV Amnë¶m H$ma{H$XuVb§ e§^amd§ {dOoVonX nQ>H$mdb§. 20 doim J«±S>ñb°‘ ñnY}Mr

{dOoVonX nQ>H$mdb§.

Amnë¶m H$ma{H$XuVb§ e§^amd§ {dOoVonX nQ>H$mdb§. 20 doim J«±S>ñb°‘ ñnY}Mr {dOoVonX§ qOH$Umè¶m

20 doim J«±S>ñb°‘ ñnY}Mr {dOoVonX§ qOH$Umè¶m 37 dfu¶ ’o$S>aaZo A‘o[aHo$À¶m

{O‘r H$m°Zg©Z§Va 100 {dOoVonX§ qOH$Umam Q>o{ZgnQy> åhUyZ ’o$S>aaZo Q>o{ZgÀ¶m

B{VhmgmV Amnbm R>gm C‘Q>{dbm Amho. H$m°Zg©À¶m Im˶mV 109 {dOoVonX§

AmhoV. pËgpËgnmg{déÕM Am°ñQ´>o{b¶Z AmonZ‘ܶo ’o$S>aabm Mm¡Ï¶m ’o$arV nam^d ñdrH$mamdm bmJbm hmoVm.

‘hmamï´> lr : gwZrV OmYdMm OoVonXmMm fQ>H$ma; A‘bm ~«åhMmar "{‘g ‘hmamï´>'

‘hmJUnVrÀ¶m gmjrZo {Q>Q>dmù¶mV Pmboë¶m ‘hmamï´> lr amÁ¶ AqOŠ¶nX earagm¡ð>d ñnY}V gwZrV OmYdZo gbJ ghmì¶m§Xm {dOoVonX nQ>H$mdbo. ¶mV "{‘g ‘w§~B©' ‘§{Oar ^mdgmaZo Amnë¶m nriXma earagm¡ð>dmMm ZOmam gmXa

^mdgmaZo Amnë¶m nriXma earagm¡ð>dmMm ZOmam gmXa 24 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
24
24

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

24 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

H$arV {’$OrH$ ñnmoQ>©g² àH$mamV "{‘g ‘hmamï´>'Mo OoVonX nQ>H$mdbo. Va ‘w§~B©À¶m A‘bm ~«åhMmarZo ‘{hbm§À¶m earagm¡ð>d ñnY}V O~aXñV H$m‘{Jar H$aV "{‘g ‘hmamï´>'Mm ‘mZ {‘i{dbm. nwê$fm§À¶m {’$OrH$ ñnmoQ>©g² àH$mamV ‘w§~B©MmM amohZ H$X‘ gag R>abm. ‘hmamï´> lr 2019 Mo {ZH$mb - ‘hmamï´> lr 2019 - gwZrV OmYd (‘w§~B©) Cn{dOoVm- gmJa ‘mir (R>mUo) àJVrH$maH$ IoimSy> - A{Zb {~bmdm ( ‘w§~B©) gm§{KH$ {dOoVonX - ‘w§~B© (97 JwU) Cn{dOoVonX - ‘w§~B© CnZJa (66), V¥Vr¶ H«$‘m§H$ - R>mUo (61)

ICC T20 Ranking : ‘amR>‘moir ñ‘¥Vr TOP 5 ‘ܶo

^maVmMr gbm‘rdra ñ‘¥Vr ‘mZYZm {hZo B§½b§S>{déÕÀ¶m Q‰>oÝQ>r-20 ‘m{bHo$V emZXma H$m‘{Jar H$aV Am¶grgr ‘{hbm§À¶m Q‰>oÝQ>r-20 H«$‘dmarV H$maH$sXuVrb gdm}ƒ {Vgè¶m ñWmZr Pon KoVbr Amho.T20 Ranking : ‘amR>‘moir ñ‘¥Vr TOP 5 ‘ܶo Jmob§XmOm§‘ܶo amYm ¶mXd {hZo nmMì¶m ñWmZr ‘Ob

Jmob§XmOm§‘ܶo amYm ¶mXd {hZo nmMì¶m ñWmZr ‘Ob ‘mabr Amho. EH$Vm {~íV {hZo 56do ñWmZ àmá Ho$bo Amho. AZwOm nmQ>rb {hZo 35ì¶m H«$‘m§H$mdê$Z 31ì¶m ñWmZr Pon KoVbr Amho. B§½b§S>À¶m S°>{Z¶b d°Q> {hZohr H$maH$sXuVrb gdm}Îm‘ 17do ñWmZ àmá Ho$bo Amho. d°Q> {hZo ¶m ‘m{bHo$V 123 Ymdm ’$Q>H$mdë¶m. Q>°‘r ã¶y‘m±Q> Am{U H$U©Yma hrXa ZmBQ> ¶m§Zrhr AZwH«$‘o 26do Am{U 33do ñWmZ {‘idbo Amho.

¶m§Zrhr AZwH«$‘o 26do Am{U 33do ñWmZ {‘idbo Amho. 25 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
¶m§Zrhr AZwH«$‘o 26do Am{U 33do ñWmZ {‘idbo Amho. 25 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
25
25

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

25 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

2020 ‘ܶo {’$’$m A§S>a-17 ‘{hbm ’w$Q>~m°b dëS>©H$n ñnYm© ^maVmV

‘{hbm ’w$Q>~m°b dëS>©H$n ñnYm© ^maVmV 2020 ‘ܶo {’$’$m A§S>a-17 ‘{hbm

2020 ‘ܶo {’$’$m A§S>a-17 ‘{hbm ’w$Q>~m°b dëS>©H$n ñnYm© ^maVmV hmoUma Amho. {‘¶m‘r‘ܶo Pmboë¶m {’$’$mÀ¶m ~¡R>H$sV hm {ZU©¶ KoʶmV Ambm. ¶mAmYr

^maVmZo nwéfm§À¶m {’$’$m A§S>a-17 ’w$Q>~m°b

dëS>©H$n ñnY}Mo ¶eñdr Am¶moOZ Ho$bo hmoVo.

^maVmV ‘{hbm§Mr A§S>a-17 ’w$Q>~m°b dëS>©H$n ñnYm© hmoV

Agë¶mZo ’w$Q>~m°bÀ¶m

OmJ{VH$ ZH$memda ^maVr¶ ‘{hbm ’w$Q>~m°b g§Kmbm N>mn C‘Q>dʶmMr g§Yr Amho.

ñnoZÀ¶m ‘{hbm ’w$Q>~m°b g§KmZo JV A§S>a-17 dëS>©H$n ñnY}Mo {dOoVonX {‘idbo hmoVo. 2018 gmbr Cé½do‘ܶo Pmboë¶m dëS>©H$n ñnY}V ñnoZÀ¶m g§KmZo ‘opŠgH$moÀ¶m ‘{hbm g§KmMm nam^d H$éZ OoVonX {‘idbo hmoVo. ˶mdoir ݶyPrb§S> Am{U H°$ZS>mMm g§K AZwH«$‘o {Vgè¶m Am{U Mm¡Ï¶m ñWmZmda am{hbm hmoVm.

AZwH«$‘o {Vgè¶m Am{U Mm¡Ï¶m ñWmZmda am{hbm hmoVm. {dœ{dH«$‘r H$m‘{Jargh ‘Zy ^mHo$a-gm¡a^ Mm¡Yar

{dœ{dH«$‘r H$m‘{Jargh ‘Zy ^mHo$a-gm¡a^ Mm¡Yar OmoS>rbm gwdU©nXH$

Zdr {X„rV nma nS>boë¶m Zo‘~mOr {dœMfH$mZ§Va gwdU©nXH$mMr H$‘mB© Ho$boë¶m ‘Zy ^mHo$a-gm¡a^ Mm¡Yar OmoS>rZo nwÝhm EH$Xm YS>mHo$~mO H$m‘{JarMr Zm|X Ho$br Amho. MrZ V¡noB©V gwé Agboë¶m 12 ì¶m Am{e¶mB© EAaJZ M°pån¶Zern

gwé Agboë¶m 12 ì¶m Am{e¶mB© EAaJZ M°pån¶Zern 26 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
gwé Agboë¶m 12 ì¶m Am{e¶mB© EAaJZ M°pån¶Zern 26 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
26
26

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

26 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

ñnY}V ‘Zy-gm¡a^ OmoS>rZo gwdU©nXH$ nQ>H$mdb§ Amho. 10 ‘r. EAa {nñVwb àH$mamV {dœ{dH«$‘r H$m‘{Jar H$aV XmoÝhr IoimSy§>Zr ^maVmÀ¶m {eanoMmV ‘mZmMm Vwam amodbm Amho. nmÌVm ’o$arV ^maVr¶ OmoS>rZo 784 JwUm§Mr H$‘mB© H$aV, a{e¶mÀ¶m OmoS>rMm {dH«$‘ ‘moS>rV H$mT>bm. H$mhr {Xdgm§nydu Pmboë¶m ¶wamo{n¶Z M°pån¶Zern ñnY}V a{e¶mÀ¶m pìhQ>°brZm Am{U AmQ>}‘ OmoS>rZo 484.8 JwU H$‘mdbo hmoVo. AmOÀ¶m ñnY}V H$mo[a¶Z OmoS>rbm am¡ß¶ Va MrZ V¡noB© OmoS>rbm H$m§ñ¶ nXH$mda g‘mYmZ ‘mZmd§ bmJb§.

Am{e¶mB© Zo‘~mOr ñnYm© : ^maVr¶ Zo‘~mOm§Zm EH$ gwdU© Am{U XmoZ am¡ß¶

V¡noB©‘Yrb VmAmo¶wAmZ ¶oWo gwê$ Agboë¶m Am{e¶mB© EAaJZ AqOŠ¶nX ñnY}À¶m Xþgè¶m {Xder ^maVr¶ Zo‘~mOm§Zr EH$ gwdU© Am{U XmoZ am¡ß¶nXH$m§Mr H$‘mB© Ho$br. adr Hw$‘ma Am{U B©bmìho{Zb ìhmbm[aìhmZ OmoS>rZo 10 ‘rQ>a EAa am¶’$b {‘l gm§{KH$ àH$mamV am¡ß¶nXH$ {‘idbo. nmÌVm ’o$arV adr Am{U B©bmìho{Zb ¶m§Zr 837.1 JwUm§gh AmKmS>r {‘idbr hmoVr. H$mo[a¶mZo 499.6 JwUm§gh gwdU©nXH$ {‘idbo, ^maVr¶ OmoS>rÀ¶m Im˶mda 498.4 JwU O‘m hmoVo. Mm¶ZrO V¡noB©À¶m OmoS>rbm H$m§ñ¶nXH$ {‘imbo. XrnH$ Hw$‘ma Am{U Anydu M§S>obm ¶m Xþgè¶m ^maVr¶ OmoS>rbm Mm¡Ï¶m ñWmZmda g‘mYmZ ‘mZmdo bmJbo. ñnY}À¶m n{hë¶m {Xder gm¡a^ Mm¡Yar Am{U ‘Zy ^mH$a OmoS>rZo 10 ‘rQ>a EAa {nñVyb {‘l gm§{KH$ àH$mamV gwdU©nXH$ qOH$bo hmoVo. ¶mMà‘mUo {dO¶dra {gYy Am{U B©em qgJ OmoS>rZo H${Zð> JQ>mV gwdU©nXH$ nQ>H$mdbo.

OmoS>rZo H${Zð> JQ>mV gwdU©nXH$ nQ>H$mdbo. 27 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
OmoS>rZo H${Zð> JQ>mV gwdU©nXH$ nQ>H$mdbo. 27 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
OmoS>rZo H${Zð> JQ>mV gwdU©nXH$ nQ>H$mdbo. 27 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
OmoS>rZo H${Zð> JQ>mV gwdU©nXH$ nQ>H$mdbo. 27 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
27
27

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

27 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

gmoëgOma Pmbo ‘±MoñQ>a ¶wZm¶Q>oS> ’w$Q>~m°b Šb~Mo Zdo ‘°ZoOa

‘±MoñQ>a ¶wZm¶Q>oS> hm g§K ’w$Q>~m°b Šb~ B{VhmgmVrb gdm©V Zm‘m§H$sV g§Km§n¡H$s EH$ åhUyZ AmoiIbm OmVmo. Amobo JwÞa gmoëgOma ‘±MoñQ>a ¶wZm¶Q>oS> ’w$Q>~m°b g§KmMo Zdo ì¶dñWmnH$ Pmbo AmhoV. ¶mAmYr Vo Zm°d} Z°eZb ’w$Q>~m°b g§KmMo ‘°ZoOa åhUyZ H$m¶©aV hmoVo. 48 dfu¶ Amobo JwÞa gmoëgOma 1996 Vo 2007 Xaå¶mZ B§p½be {à{‘Aa brJ‘ܶo ‘±MoñQ>a ¶wZm¶Q>oS> Šb~Mm IoimSy> åhUyZ IoiV hmoVo. ¶m g§KmH$Sy>Z IoiVmZm ˶m§Zr 235 gm‘ݶm§V 91 Jmob ‘mabo AmhoV. AmO 11 dfm©Z§Va nwÝhm EH$Xm Vo

‘±MoñQ>a ¶wZm¶Q>oS> Šb~‘ܶo naVbo AmhoV.

City, d Norway national football ’w$Q>~m°b g§Km§Mo ‘°ZoOa åhUyZ H$m‘ Ho$bo

’w$Q>~m°b g§Km§Mo ‘°ZoOa åhUyZ H$m‘ Ho$bo ¶mAmYr ˶m§Zr Molde, Cardiff Amho. g°’$ MfH$
’w$Q>~m°b g§Km§Mo ‘°ZoOa åhUyZ H$m‘ Ho$bo ¶mAmYr ˶m§Zr Molde, Cardiff Amho. g°’$ MfH$
’w$Q>~m°b g§Km§Mo ‘°ZoOa åhUyZ H$m‘ Ho$bo ¶mAmYr ˶m§Zr Molde, Cardiff Amho. g°’$ MfH$

¶mAmYr ˶m§Zr Molde, Cardiff

åhUyZ H$m‘ Ho$bo ¶mAmYr ˶m§Zr Molde, Cardiff Amho. g°’$ MfH$ ’w$Q>~m°b ñnYm© :

Amho.

g°’$ MfH$ ’w$Q>~m°b ñnYm© : "g°’$'‘ܶo {dO¶r "n§M'!

"g°’$' ‘{hbm AqOŠ¶nX ’w$Q>~m°b ñnY}V ^maVr¶ ‘{hbm§Zr gbJ nmMì¶m§Xm H$‘mb {dOoVonXmda {e¸$m‘moV©~ Ho$bo. A§{V‘ gm‘ݶmV ^maVmZo Zonmibm 3-1 Ago nam^yV Ho$bo. "g°’$' ñnY}‘ܶo gbJ 23 gm‘Zo Anam{OV amhʶmMm {dH«$‘ Ho$bm. ^maVr¶ ‘{hbm§n¡H$s Xm{b‘m {N>ã~a Am{U J«og S>m§J‘oB Am{U A§Oy V‘m§J ¶m§Zr à˶oH$s EH$ Jmob H$arV g§KmÀ¶m {dO¶mV ‘mobmMo ¶moJXmZ {Xbo.

28
28

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

28 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

gm¶Ýg Am{U Q>o³Zmobm°Or

"ñnog EŠg'Mo ¶mZ AdH$me ñWmZH$mda

ImgJr

AdH$me H§$nZrZo 24 Vmgm§‘ܶo

XmoZ doim B{Vhmg aMbm Amho.

'ñnogImgJr AdH$me H§$nZrZo 24 Vmgm§‘ܶo XmoZ doim B{Vhmg aMbm Amho. EŠg' ¶m

EŠg'

¶m

XmoZ doim B{Vhmg aMbm Amho. 'ñnog EŠg' ¶m Am§Vaamï´>r¶ AdH$me ñWmZH$mbm ¶eñdrnUo ho ¶mZ

Am§Vaamï´>r¶ AdH$me ñWmZH$mbm ¶eñdrnUo ho ¶mZ OmoS>bo Jobo

AgyZ, AdH$me ñWmZH$mVrb A§Vamidram§Zr ¶m ¶mZm‘ܶo àdoe H$ê$Z nmhUr Ho$br. AmVm H$mhr ‘{hݶm§‘ܶo XmoZ A§Vamidram§gh Hw$nr AdH$memV Ponmdob, Ago gm§JʶmV Ambo.

A§Vamidram§Zm Am§Vaamï´>r¶ A§Vami ñWmZH$mn¶ªV KoD$Z OmUmè¶m 'S´°>JZ' ¶m 'ñnog-EŠg'À¶m N>moQ>oImZr ¶mZmMr ¶eñdr MmMUr nma nS>br. gwédmVrbm A§Vamidra Zgboë¶m ho ¶mZmZo EH$ {Xdg AJmoXa CÈ>mU Ho$bo hmoVo. Am§Vaamï´>r¶ AdH$me ñWmZH$m‘ܶo VrZ A§Vamidra AgyZ, ¶mZ AdH$me

ñWmZH$mbm OmoS>VmM XmoZ Vmgm§Zr ˶m§Zr AmV àdoe H$aV

OmoS>VmM XmoZ Vmgm§Zr ˶m§Zr AmV àdoe H$aV nmhUr Ho$br. 'AdH$me ‘mo{h‘m§‘Yrb Zdr {nT>r
OmoS>VmM XmoZ Vmgm§Zr ˶m§Zr AmV àdoe H$aV nmhUr Ho$br. 'AdH$me ‘mo{h‘m§‘Yrb Zdr {nT>r

nmhUr Ho$br.

'AdH$me ‘mo{h‘m§‘Yrb Zdr {nT>r 'S´°>JZ'À¶m énmZo H$m¶©aV Pmbr Amho.

‘§Jimda àmMrZ H$mir nmUr Agë¶mMo ^yJ^©emór¶ nwamdo

‘§JimÀ¶m n¥ð>^mJmda àmMrZ H$mimV EH$‘oH$m§er OmoS>Umar nmʶmMr Vir hmoVr. ˶mVrb nmM Vù¶m§‘ܶo Ordg¥ï>rg Amdí¶H$ Agbobr I{ZOohr hmoVr ho {gÕ H$aUmao ^yJ^©emór¶ nwamdo {‘imbo Agë¶mMo d¡km{ZH$m§Zr åhQ>bo Amho.

29
29

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

29 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

ZoXab±S>g‘Yrb CÌo»V {dÚmnrR>mÀ¶m g§emoYH$m§Zr åhQ>bo Amho H$s, AmVmÀ¶m H$mimV ‘§JimMr n¥ð>^y‘r H$moaS>r dmQ>V Agbr Var VoWo nydu nmUr hmoVo ¶mÀ¶m IwUm gmnS>ë¶m AmhoV.Joë¶m dfu ¶wamonr¶ AdH$me g§ñWoÀ¶m ‘mg© EŠñàog ‘mo{h‘oV ‘§JimÀ¶m X{jU Y«wdmda nmʶmMm gmR>m

Joë¶m dfu ¶wamonr¶ AdH$me g§ñWoÀ¶m ‘mg© EŠñàog ‘mo{h‘oV ‘§JimÀ¶m X{jU Y«wdmda nmʶmMm gmR>m gmnS>bm hmoVm. OZ©b Am°’$ {OAmo{’${OH$b argM©- ßb°ZoQ>g ¶m {Z¶VH$m{bH$mV à{gÕ H$aʶmV Amboë¶m g§emoYZmZwgma àmMrZ H$mimV ‘§Jimda AmVmÀ¶m àmê$nm§Zr A§XmO Ho$ë¶mnojm OmñV à‘mUmV nmUr hmoVo. gmS>oVrZ AãO dfmªnydu VoWo Virhr hmoVr, ˶m§Mm d ‘hmgmJamMm g§~§Y hmoVm. ‘§Jimdarb nmM {ddamV Ordg¥ï>rgmR>r Cn¶wº$ AgUmè¶m H$m~aoZoQ> d {g{bHo$Q>gma»¶m I{ZOm§Mo nwamdo {‘imbo AmhoV.

Ho$ßba Xþ{~©UrZo emoYboë¶m n{hë¶m ~môµ¶J«hmda {e¸$m‘moV©~

emoYboë¶m n{hë¶m ~môµ¶J«hmda {e¸$m‘moV©~ Xhm dfmªnydu gmoS>ʶmV Amboë¶m ZmgmÀ¶m Ho$ßba
emoYboë¶m n{hë¶m ~môµ¶J«hmda {e¸$m‘moV©~ Xhm dfmªnydu gmoS>ʶmV Amboë¶m ZmgmÀ¶m Ho$ßba
emoYboë¶m n{hë¶m ~môµ¶J«hmda {e¸$m‘moV©~ Xhm dfmªnydu gmoS>ʶmV Amboë¶m ZmgmÀ¶m Ho$ßba

Xhm dfmªnydu gmoS>ʶmV Amboë¶m ZmgmÀ¶m Ho$ßba Xþ~uUrZo emoYbobm n{hbm g§^mì¶ ~môµ¶J«h hm AmVm IamoIa ~môµ¶J«h R>abm Amho Ago d¡km{ZH$m§Zr åhQ>bo Amho.emoYboë¶m n{hë¶m ~môµ¶J«hmda {e¸$m‘moV©~ ¶m ~môµ¶J«hmMo Zmd Ho$ßba 1658 ~r AgyZ Vmo Vá Jwê$

R>abm Amho Ago d¡km{ZH$m§Zr åhQ>bo Amho. ¶m ~môµ¶J«hmMo Zmd Ho$ßba 1658 ~r AgyZ Vmo Vá Jwê$

¶m ~môµ¶J«hmMo Zmd Ho$ßba 1658 ~r

AgyZ Vmo Vá Jwê$ J«hmgmaIm Amho.

Vmo

˶mÀ¶m ‘mV¥Vmè¶m^modVr 3.85 {XdgmV

EH$ àX{jUm nyU© H$aVmo, Ago A‘o[aHo$Vrb hdmB© {dÚmnrR>mÀ¶m g§emoYH$m§Zr gm§{JVbo. ‘mV¥Vmè¶mMm ì¶mg n¥Ïdrdê$Z gy¶© nmhVmZm AgVmo ˶mÀ¶m gmR> nQ> OmñV Amho. Ho$ßba Xþ~uUrZo AZoH$ g§^mì¶ ~môµ¶J«hm§Mm emoY bmdbm hmoVm. hr Xþ~uU 2009 ‘ܶo gmoS>ʶmV Ambr hmoVr. ˶mV g§H«$‘U nÕVrZo J«hm§Mm emoY KoʶmV Ambm. Ho$ßba Xþ~uUrZo 2011 ‘ܶo Ho$ßba 1658 ~r hm g§^mì¶ ~môµ¶J«h emoYyZ

‘ܶo Ho$ßba 1658 ~r hm g§^mì¶ ~môµ¶J«h emoYyZ 30 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
30
30

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

30 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

H$mT>bm hmoVm Vmo IS>H$mi Amho.

Ho$ßba 1659 hm Vmam gy¶m©nojm OmñV dñVw‘mZmMm d VrZ nQ>tZr

Ho$ßba 1659 hm Vmam

gy¶m©nojm OmñV dñVw‘mZmMm d VrZ nQ>tZr

 

‘moR>m Amho. Ho$ßba 1659 ~r hm J«h ˶mÀ¶m Vmè¶mnmgyZ H$‘r A§VamdaÀ¶m

H$joVyZ {’$aVmo. Vmo Vmè¶mÀ¶m ì¶mgmÀ¶m XþßnQ> A§Vamdê$Z {’$aV Agë¶mZo Vmè¶m^modVrMm Vmo gdm©V OdiMm J«h Amho. Ho$ßba 1658 ~r hm Ho$ßba Xþ~uUrZo emoYbobm n{hbm g§^mì¶ ~môµ¶J«h

* Vmo IamoIa ~môµ¶J«h Agë¶mMo Vmè¶mÀ¶m Üd{ZbhatÀ¶m Aä¶mgmVyZ {ZînÞ

* Vmè¶m^modVr 3.85 {XdgmV EH$ àX{jUm

M§ÐmÀ¶m àH$m{eV ~mOyda nmʶmMo aoUy

ZmgmÀ¶m ë¶wZa aoH$ZgmÝg Am°{~©Q>a (EbAmaAmo) ¶m AdH$me¶mZmÀ¶m ‘XVrZo d¡km{ZH$m§Zr M§Ðmda àH$m{eV ^mJmV nmʶmMo aoUy emoYbo AmhoV. AmJm‘r Mm§Ð ‘mo{h‘m§gmR>r nmUr CnbãY H$aʶmgmR>r ¶m g§emoYZmMm Cn¶moJ hmoD$ eHo$b, Agm Xmdm H$aʶmV Ambm Amho.

ë¶wZa aoH$ZgmÝg Am°{~©Q>a ¶m AdH$me¶mZmda bmdboë¶m bm¶‘Z Aë’$m ‘°qnJ àmoOoŠQ> ¶m CnH$aUmZo M§Ðmdarb n¥ð>^mJmdarb nmʶmÀ¶m H$Um§Mm Wa {Q>nbm AgyZ VoWo {Xdgmhr nmʶmMo ApñVËd Amho Agm ˶mMm AW© Agë¶mMo "{OAmo{’${OH$b argM© boQ>g©' ¶m {Z¶VH$m{bH$mV à{gÕ Pmboë¶m emoY{Z~§YmV åhQ>bo Amho. M§Ðmdarb nmUr ho B§YZ V¶ma H$aʶmgmR>r qH$dm àmaUm§nmgyZ ~Mmd H$aVmZm Am¡pîUH$ ì¶dñWmnZmgmR>rhr dmnabo OmD$ eH$bo. n¥Ïdrdê$Z M§Ðmda AZoH$ KQ>H$ nmR>dmdo bmJVmV, ˶m§Mr g§»¶m ¶m‘wi H$‘r hmoD$ eH$Vo. ˶m‘wio AmJm‘r Mm§Ð ‘mo{h‘m {H$’$m¶Vera hmoVrb Ago h|{S´>Šg ¶m§Mo åhUUo Amho.

hmoVrb Ago h|{S´>Šg ¶m§Mo åhUUo Amho. 31 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
hmoVrb Ago h|{S´>Šg ¶m§Mo åhUUo Amho. 31 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
hmoVrb Ago h|{S´>Šg ¶m§Mo åhUUo Amho. 31 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
hmoVrb Ago h|{S´>Šg ¶m§Mo åhUUo Amho. 31 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
31
31

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

31 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

‘hmgmJamV gmV hOma gyú‘ Ordm§À¶m àOmVtMm emoY

àem§V, A°Q>bm§{Q>H$ d qhXr ‘hmgmJamV gyú‘ Ordm§À¶m EHy$U gmV hOma ZdrZ àOmVr gmnS>ë¶m AgyZ ˶m‘wio O¡d{d{dYVoMo Amnbo kmZ A{YH$ {dñVmaUma Amho.‘hmgmJamV gmV hOma gyú‘ Ordm§À¶m àOmVtMm emoY hm±JH$m±J ¶w{Zìh{g©Q>r Am°’$ gm¶Ýg A±S>

˶m‘wio O¡d{d{dYVoMo Amnbo kmZ A{YH$ {dñVmaUma Amho. hm±JH$m±J ¶w{Zìh{g©Q>r Am°’$ gm¶Ýg A±S>

hm±JH$m±J ¶w{Zìh{g©Q>r Am°’$ gm¶Ýg A±S> Q>oŠZm°bm°Or ¶m g§ñWoÀ¶m

d¡km{ZH$m§Zr ¶m gyú‘ Ordm§Mm emoY KoVbm

g§ñWoÀ¶m d¡km{ZH$m§Zr ¶m gyú‘ Ordm§Mm emoY KoVbm AgyZ ˶mV A°{gS>mo~°ŠQ>o[a¶m ¶m Z¡g{J©H$

AgyZ ˶mV A°{gS>mo~°ŠQ>o[a¶m ¶m

Z¡g{J©H$ gyú‘ OrdmMm g‘mdoe Amho. hm gyú‘ Ord gmJar AgyZ ˶mV n{hë¶m§Xm {H«$ñna hr OZwH$ g§nmXZ àUmbr Z¡g{J©H$ nmVirda {XgyZ Ambr hmoVr.A°{gS>mo~°ŠQ>o[a¶m hm ZdrZ àH$maM gmJar gyú‘ Ord AgyZ Vmo ’$m¶bm ¶m àdJm©V ‘moS>Uma Amho. OZ©b ZoMa H$å¶w{ZHo$eÝg‘ܶo ho g§emoYZ à{gÕ Pmbo AgyZ OJmV Ho$di 35000 gyú‘ gmJar Ord 80 gmJar OrdmUy Agë¶mMm Xmdm ImoQ>m R>abm Amho. Vmo ‘mVrVhr AgVmo ˶mMm Cn¶moJ à{VO¡{dHo$ d H$H©$amoJ{damoYr Am¡fYo V¶ma H$aʶmgmR>r dmnaVmV H$maU ˶mV {d{eï> àH$maMr OZwHo$ AgVmV. ¶m àOmVt‘wio amoJm§da ZdrZ CnMma nÕVr {dH${gV H$aUo eŠ¶ hmoUma AgyZ gmJar àOmVrV Z¡g{J©H$ OZwH$ g§nmXZ à{H«$¶m åhUOo {H«$ñnaMm Adb§~ hmoV AgVmo.

g§nmXZ à{H«$¶m åhUOo {H«$ñnaMm Adb§~ hmoV AgVmo. BÝgwbrZ V¶ma H$aUmè¶m O¡dH¥${Ì‘ ñdmXþqnS>mMr

BÝgwbrZ V¶ma H$aUmè¶m O¡dH¥${Ì‘ ñdmXþqnS>mMr {Z{‘©Vr

BÝgwbrZ V¶ma H$aUmè¶m O¡dH¥${Ì‘ ñdmXþqnS>mMr {Z{‘©Vr ¶m g§emoYH$m§Zr Ho$br AgyZ ˶mMo à˶mamonU H$aUohr eŠ¶ Amho. Ýgw{bZ dmnaVm ¶oV Zmhr. Aem é½Um§Zm BÝgw{bZMo B§OoŠeZ ¿¶mdo bmJVo. J§^ra n[apñWVr AgUmè¶m é½Um§Zm ñdmXþqnS>mMo à˶mamonU H$aʶmMr doi ¶oVo. ‘mÌ H¥${Ì‘ ñdmXþqnS> earamZo Z ñdrH$maë¶mg ˶mMo H$mhr Xþîn[aUm‘ hmoV Agë¶mMo g‘moa Ambo Amho.

H$mhr Xþîn[aUm‘ hmoV Agë¶mMo g‘moa Ambo Amho. 32 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
32
32

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

32 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

ì¶{º$doY

gmobmnya {dÚmnrR>mbm nwʶûcmoH$ A{hë¶m~mB© hmoiH$am§Mo Zmd

gmobmnya {dÚmnrR>mMm AIoa Zm‘{dñVma Pmbm AgyZ {dÚmnrR>mbm A{hë¶m~mB© hmoiH$am§Mo Zmd Xoʶmda {e¸$m‘moV©~ Pmbo Amho. ‘§Ìr‘§S>imÀ¶m ~¡R>H$sV hm

{ZU©¶ KoʶmV Ambm.

~¡R>H$sV hm {ZU©¶ KoʶmV Ambm. gmobmnya {dÚmnrR>mMo Zmd AmVm "nwʶûcmoH$
~¡R>H$sV hm {ZU©¶ KoʶmV Ambm. gmobmnya {dÚmnrR>mMo Zmd AmVm "nwʶûcmoH$

gmobmnya {dÚmnrR>mMo Zmd AmVm "nwʶûcmoH$ A{hë¶m~mB©

hmoiH$a gmobmnya {dÚmnrR>, gmobmnya'Ago H$aʶmV Ambo Amho.

‘mÌ, ˶m‘wio

{dÚmnrR>mbm J«m‘X¡dV {gÕoœa ‘hmamO ¶m§Mo Zmd XoʶmMm {df¶ ‘mJo nS>bm Amho.

‘mOr nmobrg ‘hmg§MmbH$ XÎmm nS>gbJrH$a CnbmoH$m¶wº$nXr

amÁ¶mMo ‘mOr nmobrg ‘hmg§MmbH$ XÎmm nS>gbJrH$a ¶m§Mr CnbmoH$m¶wº$nXr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. ¶m{df¶r amÁ¶ gaH$maZo nmR>{dboë¶m àñVmdmda amÁ¶nmb gr. {dÚmgmJa amd ¶m§Zr {e¸$m‘moV©~ Ho$bo. amÁ¶mMr H$m¶Xm-gwì¶dñWm gm§^mië¶mZ§Va AmVm bmoH$godH$m§{damoYmVrb ^«ï>mMma VgoM Aݶ VH«$matÀ¶m àH$aUm§À¶m gwZmdUrMr ‘hÎdmMr O~m~Xmar ˶m§À¶mda gmon{dʶmV Ambr Amho. ‘w§~B©Mo nmobrg Am¶wº$nX ^yf{H$ë¶mZ§Va XÎmm nS>gbJrH$a ¶m§Zr 1 Owb¡ 2018 amoOr amÁ¶mMo nmobrg ‘hmg§MmbH$ åhUyZ nX^ma ñH$sH$mabm hmoVm. 30 Am°JñQ> amoOr {Zd¥Îm hmoUma AgVmZmM ˶m§Zm amÁ¶-H|$Ð gaH$maÀ¶m {e’$maerdê$Z VrZ-VrZ ‘{hݶm§Mr XmoZXm ‘wXVdmT> XoʶmV Ambr.

VrZ-VrZ ‘{hݶm§Mr XmoZXm ‘wXVdmT> XoʶmV Ambr. 33 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc
33
33

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

33 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com
   

ZmoH$ar g§X^©

     
   
     
 

MPSC ‘m’©$V ‘hmamï´>

 

(RRC) ^maVr¶ aoëdoV "J«wn-D' nXm§À¶m 1,03,769 OmJm

^maVr¶ aoëdoV "J«wn- D' nXm§À¶m 1,03,769 OmJm nXmMo Zmd : {d{dY e¡j{UH$ AhVm© : 10 dr

nXmMo Zmd : {d{dY e¡j{UH$ AhVm© : 10 dr CÎmrU© qH$dm ITI. J¥n d¶mMr AQ>: 01 Owb¡ 2019 amoOr 18 Vo 33 df} SC/ST:05 df} gyQ>, OBC: 03 df} gyQ> ZmoH$ar {R>H$mU: g§nyU© ^maV Fee: Iwbm àdJ©: 500/ AO© nmohMʶmMr eodQ>Mr VmarI: 12 E{àb 2019

https://wcr.rly-rect-appn.in/rrbgroupd2019/

A{^¶m§{ÌH$s godm g§¶wº$ nyd© narjm 2019

EHy$U OmJm :- 1161 nXmMo Zmd: ‘hmamï´> A{^¶m§{ÌH$s godm g§¶wº$ nyd© narjm 2019 e¡j{UH$ AhVm© :- 1) ñWmn˶ A{^¶m§{ÌH$s nXdr. [B.E (Civil

and Water Management/ Civil and Environmental/ Structural/ Construction Engineering / Technology)]

nXdr. [B.E (Civil and Water Management/ Civil and Environmental/ Structural/ Construction Engineering / Technology)]
 
 

2) {dÚwV A{^¶m§{ÌH$s nXdr.

 

[B.E (Electrical and Power Engineering/

(SBI) ^maVr¶ ñQ>oQ> ~±Ho$V 2000 OmJm§gmR>r ^aVr

nXmMo Zmd: - nXmMo Zmd: àmo~oeZar Am°{’$ga (PO) e¡j{UH$ nmÌVm:-H$moU˶mhr emIoVrb nXdr. (Oo C‘oXdma nXdrÀ¶m A§{V‘ df© / go‘oñQ>a‘ܶo AmhoV Vo XoIrb AO© H$ê$ eH$VmV) d¶mMr AQ>: 01 E{àb 2019 amoOr 21 Vo 30 df} SC/ST:05 df} gyQ>, OBC: 03 df} gy

Vo XoIrb AO© H$ê$ eH$VmV) d¶mMr AQ>: 01 E{àb 2019 amoOr 21 Vo 30 df} SC/ST:

Electronics and Power Engineering/ Power System Engineering/ Electrical and Electronics Engineering)]

d¶mMr AQ>:- 01 Am°JñQ> 2019 amoOr 19 Vo 38 df}, ‘mJmgdJu¶: 05 df} gyQ> Fee:- Iwbm àdJ©: 374/- ‘mJmgdJu¶:

274/-

nyd© narjm: 23 OyZ 2019 ‘w»¶ narjm: 24 Zmoìh|~a 2019

 

Fee:- General/EWS/OBC: 750/-

SC/ST/

PWD: 125/- Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

   
 

22 E{àb 2019

narjm H|$Ð: Am¡a§Jm~mX, ‘w§~B©, nwUo ZmJnya. Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

23 E{àb 2019

 
34
34

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

www.missionmpsc.com

IDBI ~±Ho$V A{gñQ>§Q> ‘°ZoOaÀ¶m

500 OmJm§gmR>r ^aVr

A{gñQ>§Q> ‘°ZoOaÀ¶m 500 OmJm§gmR>r ^aVr nXmMo Zmd: - A{gñQ>§Q> ‘°ZoOa e¡j{UH$

nXmMo Zmd: - A{gñQ>§Q> ‘°ZoOa e¡j{UH$ nmÌVm:-60% JwUm§gh nXdrYa (SC/ ST/PWD: 55% JwU) d¶mMr AQ>: 01 ‘mM© 2019 amoOr 21 Vo 28 df} SC/ST:05 df} gyQ>, OBC:03 df} gyQ

Fee:-

General/OBC: 700/-

SC/ST/PWD:

150/-

Online MmMUr narjm: 17 ‘o 2019

Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

15 E{àb 2019

(NPCIL) ݶypŠb¶a nmda H$m°nm} aoeZ Am°’$ B§{S>¶m {b. ‘ܶo

OmJm§gmR>r ^aVr

200

Am°’$ B§{S>¶m {b. ‘ܶo OmJm§gmR>r ^aVr 200 nXmMo Zmd: - EpŠPŠ¶w{Q>d Q´>oZr e¡j{UH$

nXmMo Zmd: - EpŠPŠ¶w{Q>d Q´>oZr

e¡j{UH$ nmÌVm:- (i) 60% JwUm§gh g§~§{YV

emIoV/{df¶mV

BE/B.Tech/B Sc (Engg.)/M.

Tech

(ii) G-TE 2017/G-TE 2018/G-TE 2019

d¶mMr AQ>: 23 E{àb 2019 amoOr 26 dfmªn¶ªV SC/ST: 05 df} gyQ>, OBC: 03 df} gyQ>

Fee:- General/OBC: 500/- SC/ST/PWD: Nill

Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

23 E{àb 2019

https://npcilcareers.co.in

(ITBP) B§S>mo-{V~oQ>Z ~m°S>©a nmobrg XbmV 496 OmJm§gmR>r ^aVr

~m°S>©a nmobrg XbmV 496 OmJm§gmR>r ^aVr nXmMo Zmd: - 1 gwna ñnoe{bñQ> ‘o{S>H$b

nXmMo Zmd: -

1 gwna ñnoe{bñQ> ‘o{S>H$b Am°{’$ga 04

2 ñnoe{bñQ> ‘o{S>H$b Am°{’$ga 175

3 ‘o{S>H$b Am°{’$ga 317

e¡j{UH$ nmÌVm:- nX H«$.1: (i) MBBS, nXì¶wÎma nXdr/ {S>ßbmo‘m, DM²/ M.Ch (ii) g§~§{YV AZw^d nX H«$.2: (i) nXì¶wÎma nXdr/{S>ßbmo‘m (ii) g§~§{YV AZw^d nX H«$.3: ‘o{S>{gZÀ¶m bmon°{WH$ {gñQ>‘Mr d¡ÚH$s¶ nmÌVm d¶mMr AQ>: 01 ‘o 2019 amoOr, SC/ST:05 df} gyQ>, OBC: 03 df} gyQ> nX H«$.1: 50 dfmªn¶ªV nX H«$.2: 40 dfmªn¶ªV nX H«$.3: 30 dfmªn¶ªV

Fee:-

General/OBC:

400/

SC/

ST/‘{hbm/‘mOr g¡{ZH$:’$s Zmhr

Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

01 ‘o 2019

http://recruitment.itbpolice.nic.in/

35
35

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

35 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

(ESIC) H$‘©Mmar amÁ¶ {d‘m ‘hm‘§S>imV 1934 OmJm

nXmMo Zmd: -

1 ñQ>oZmoJ«m’$a 162 25

2 Cƒ {d^mJ {b{nH$ 1772

- 1 ñQ>oZmoJ«m’$a 162 25 2 Cƒ {d^mJ {b{nH$ 1772 e¡j{UH$ nmÌVm:- nX H«$.1 : (

e¡j{UH$ nmÌVm:- nX H«$.1 : (i) 12dr CÎmrU© (ii) B§J«Or/qhXr ñQ>oZmoJ«m’$s 80 e.à.{‘ nX H«$.2: nXdrYa qH$dm g‘Vwë¶

d¶mMr AQ>: 15 E{àb 2019 amoOr 18 Vo 27 df} SC/ST:05 df} gyQ>, OBC: 03 df} gyQ>

Fee:-

General/OBC:

500/-

SC/ST/

An§J/‘{hbm/‘mOr g¡{ZH$: 250/-

Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

15 E{àb 2019

(Syndicate Bank) qg{S>Ho$Q>

~±Ho$V 129 OmJm§gmR>r ^aVr

Bank) qg{S>Ho$Q> ~±Ho$V 129 OmJm§gmR>r ^aVr nXmMo Zmd: - {d{dY OmJm e¡j{UH$ nmÌVm:- gm§p»¶H$s/J{UV

nXmMo Zmd: - {d{dY OmJm e¡j{UH$ nmÌVm:- gm§p»¶H$s/J{UV nXdr, 60% JwUm§gh nXdrYa d¶mMr AQ>: 01 ’o$~«wdmar 2019 amoOr, SC/ ST:05 df} gyQ>, OBC:03 df} gyQ>

Fee:-

General/OBC:

600/-

SC/ST/

An§J/‘{hbm/100/-

Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

18 E{àb 2019

(FSS-I) ^maVr¶ AÞ gwajm Am{U ‘mZH$ àm{YH$UmV 275 OmJm§gmR>r ^aVr

AÞ gwajm Am{U ‘mZH$ àm{YH$UmV 275 OmJm§gmR>r ^aVr nXmMo Zmd: - {d{dY OmJm e¡j{UH$ nmÌVm:- 12dr

nXmMo Zmd: - {d{dY OmJm e¡j{UH$ nmÌVm:- 12dr CÎmrU©, nXdrYa, ‘mñQ>g© nXdr d¶mMr AQ>: 25 E{àb 2019 amoOr,18 Vo 35 df} SC/ST:05 df} gyQ>, OBC: 03 df} gyQ>

Fee:-

General/OBC:

1000-

SC/ST/

An§J/‘{hbm/‘mOr g¡{ZH$: 250/-

Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

25 E{àb 2019

(CB Dehu Road) Xohÿ amoS>

H°$ÝQ>moZ‘|Q> ~moS>m©V {d{dY nXm§Mr ^aVr

nXmMo Zmd: - ñQ>oZmoJ«m’$a: 01 OmJm Á¶w{ZAa B§{O{ZAa: 01 OmJm b°~ Q>o{ŠZ{eAZ: 01 OmJm EŠg-ao Q>o{ŠZ{eAZ: 01 OmJm g~ Amoìhagra: 01 OmJm e¡j{UH$ nmÌVm:- nXdrYa, B.Sc d¶mMr AQ>: 20 E{àb 2019 amoOr 18 Vo 25 df}. Online AO© H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI:

20 E{àb 2019

36
36

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

36 ‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com
telegram.me/missionmpsc
telegram.me/missionmpsc
‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com

‘mM© - 2019

https://telegram.me/missionmpsc

www.missionmpsc.com

‘mM© - 2019 https://telegram.me/missionmpsc www.missionmpsc.com