Sei sulla pagina 1di 14

When the error F1 has occurred

No Checked –15V in VT60-3FF PCB Checked 100V in T1 Transformer No Yes Yes Replace
No
Checked –15V in
VT60-3FF PCB
Checked 100V in
T1 Transformer
No
Yes
Yes
Replace
Replace
SYSTEM-
VT60-3FF
LF30 PCB
PCB
Check Fuse 100V
Replace T1
Transformer

Chó ý:

1/. Th¸o J79 trªn ANALOG-LF30, J73 trªn SYSTEM-LF30, kiÓm tra ®iÖn ¸p ra trªn PS1 cña VT60-3FF. 2/. KiÓm tra d©y dÉn, cã thÓ bÞ ch¹m vá ë b¶n lÒ xoay m¶ng System.

When the error F2 has occurred

Abnormal Checked MG-RS Replace MG-RS Normal VC+ abnormal Checked VC+, VC- on Analog LF-30 Checked
Abnormal
Checked
MG-RS
Replace MG-RS
Normal
VC+ abnormal
Checked
VC+, VC- on
Analog LF-30
Checked D55 and
IC PC2,
Adjusment VP1
about 2.8V
VC+ abnormal
Checked D54 and
IC PC1,
Adjusment VP2
about 2.8V

Chó ý:

- Check VC+; VC- (ANALOG-LF30, page 23/27)

- Check VP1, VP2: 2.8V/ t¬ng ®¬ng 280VDC trªn VC+, VC- vµ VC0 VP: 5.6V/ t¬ng ®¬ng 560VDC trªn VC+ vµ VC- Adjust VP1 by VR15; VP2 by VR16 (ANALOG-LF30, page 9/27) - Check power supply: 380V; AIN-1,2 on T1 transformer

When the error F3 has occurred Abnormal Reset Replace NEXSC NEXSC Normal Abnormal System LF-30
When the error F3 has occurred
Abnormal
Reset
Replace NEXSC
NEXSC
Normal
Abnormal
System LF-30
Checked RmA,
RkV
Replace System
LF-30
Normal
Replace Analog
Analog LF-30
Checked PKV,
TKV, RMA, TMA,
IFV
Abnormal
LF-30(Check
IGBT gate wave
form)
Normal
Replace HT
If phenomenon
changed
cable
Replace HT cable
Is defective
Then checked
If phenomenon
not changed
changed
If phenomenon not changed changed If phenomenon changed Replace X-ray Tube Then checked If phenomenon
If phenomenon
not changed
changed
If phenomenon
changed
Replace X-ray
Tube
Then checked
If phenomenon
not changed
changed
Replace HT
Transformer
If phenomenon not changed changed Replace HT Transformer Replace X-ray Tube Is defective Chó ý: 1/.SYSTEM-LF30

Replace X-ray Tube Is defective

Chó ý:

1/.SYSTEM-LF30

Gi¸ trÞ chuyÓn ®æi tõ Digital -> Analog

- RkV (CP9): §Æt kV chôp 100kV: 5.00V

VR11

- RmA (CP10): §Æt mA chôp 200mA: 1V

VR10

- FVR (CP11): 5V/5A

- FkV (CP8): §Æt kV chôp 80kV: 4.00V

- FVF (CP4): §Æt dßng chiÕu 3.15A: 3.15V

- LMT (CP5): 5V/5A

2/. ANALOG-LF30

- IFL: CP38 dßng ®èt tãc lín: sau khi bËt m¸y 2A

- IFV CP44 : dßng ®èt tãc chung, khi Ready t¬ng ®¬ng gi¸ trÞ FVR

- Check Waveform CL,CO (Page 33 – Service manual) 3/. Cable, X-ray tube

When the error F4 has occurred

Abnormal Replace Reset NEXSC NEXSC Normal Abnormal Checked RKV on System LF-30 Replace System LF-30
Abnormal
Replace
Reset
NEXSC
NEXSC
Normal
Abnormal
Checked RKV on
System LF-30
Replace
System LF-30
Normal
Replace
Analog LF-30

1/. ANALOG-LF30

Gi¸ trÞ chuyÓn ®æi tõ Digital -> Analog - G¹t SW3-8, chän mode PKV (Page 3-70, Installation manual)

- PkV (CP6): §Æt kV chôp 150kV: 7.50V (Page 3/27 Circuit) NÕu > 7.85V xuÊt hiÖn F4

F5 ( TKV Under):

- Khi GÆp lçi F5 cã ta kiÓm tra theo c¸c bíc:

Cã KiÓm tra cÇu ch× 600 FH 100 ( t¹i khèi Inverter xem cã bÞ
KiÓm tra cÇu ch× 600
FH 100 ( t¹i khèi
Inverter xem cã bÞ ®øt
kh«ng
KiÓm tra Tô cã n¹p
b×nh th−êng kh«ng?
IGBT bÞ háng
IGBT bÞ háng
(1)
(1)

Khi thay IGBT chó y *

Cã Cã
kh«ng kh«ng KiÓm tra r¬ le MG RS cã lµm viÖc kh«ng, c¸c §iÖn trë
kh«ng
kh«ng
KiÓm tra r¬ le MG RS cã
lµm viÖc kh«ng, c¸c §iÖn
trë gi¶m xung ®· §c ng¾n
m¹ch ch−a?
kh«ng
R¬ le MG D ®· lµm viÖc
ch−a?§iÖn trë x¶ tô
RC+/RC- cã bt kh«ng?

KiÓm tra tÝn hiÖu J203

(2) Analog LF 30 háng (4)
(2)
Analog LF 30 háng
(4)
Cã KiÓm tra tÝn hiÖu J203 (2) Analog LF 30 háng (4) KiÓm tra tÝn hiÖu

KiÓm tra tÝn hiÖu J201

(3)
(3)
KiÓm tra d¹ng sãng më cho IGBT: CP16(AD), CP17 (BC) trªn Analog LF 30
KiÓm tra d¹ng sãng më cho
IGBT: CP16(AD), CP17 (BC)
trªn Analog LF 30
kh«ng Installation manual page 4-20
kh«ng
Installation manual
page 4-20

Cã thÓ ®iÒu chØnh ®é réng xung BC vµ AD( 10 micro s) b»ng VR12

Thay khèi IGBT vµ Gate driver

KiÓm tra d¹ng sãng cña Gate Driver 96 ( Theo c¸c b−íc trong installation manual
KiÓm tra d¹ng sãng cña Gate
Driver 96 ( Theo c¸c b−íc trong
installation manual page 4-25)
B×nh th−êng
bÊt th−êng G¹t S2-5, S3-8 (Nexsc), do CP23 trªn Analog LF 30 (5V/5A) Háng SYSTEM
bÊt th−êng
G¹t S2-5, S3-8 (Nexsc), do CP23
trªn Analog LF 30 (5V/5A)
Háng SYSTEM LF 30 PCB
B×nh th−êng
G¹t S2-2 (ng¾t dßng ph¶n håi) trªn
m¶ng Analog LF 30
F5 vÉn kh«ng mÊt KiÓm tra r¬ le K2 trªn m¶ng DETECTOR 96 bÊt th−êng
F5 vÉn kh«ng mÊt
KiÓm tra r¬ le K2 trªn
m¶ng DETECTOR 96
bÊt th−êng
B×nh th−êng
BÊt th−êng

Thay r¬ re K2 trªn m¶ng DETECTOR 96 PCB

bÊt th−êng kiÓm tra d¹ng sãng cña m¹ch ®èt tãc (Service manual page 33 to
bÊt th−êng
kiÓm tra d¹ng sãng cña m¹ch
®èt tãc (Service manual page
33 to page 39)
Háng Analog LF 30 PCB

B×nh th− êng êng

bÊt th−êng KiÓm tra d¹ng sãng KV = / KV – ( Installation manual PhÇn
bÊt th−êng
KiÓm tra d¹ng sãng KV = /
KV – ( Installation manual
PhÇn 4.14.3 (page 4-28)
K.Tra LD1 trªn m¶ng
Analog LF 30 sang?
Kh«ng

Cã KiÓm tra SystemLF 30 PCB,Nexsc PCB
Cã KiÓm tra SystemLF 30 PCB,Nexsc PCB
Cã KiÓm tra SystemLF 30 PCB,Nexsc PCB
Cã KiÓm tra SystemLF 30 PCB,Nexsc PCB
Cã KiÓm tra SystemLF 30 PCB,Nexsc PCB
Cã KiÓm tra SystemLF 30 PCB,Nexsc PCB

KiÓm tra SystemLF 30 PCB,Nexsc PCB

KiÓm tra SystemLF 30 PCB,Nexsc PCB
BÊt th−êng
BÊt th−êng

Háng Analog LF 30 PCB

Dïng Secondary Volmeter ( alkor meter) kiÓm tra c¸p cao thÕ
Dïng Secondary Volmeter (
alkor meter) kiÓm tra c¸p cao
thÕ
HiÖn t − îng kh«ng thay ®æi NÕu hiÖn t − îng thay ®æi, C¸p

HiÖn tîng kh«ng thay ®æi

NÕu hiÖn t − îng thay ®æi, C¸p cao thÕ háng

NÕu hiÖn tîng thay ®æi, C¸p cao thÕ háng

HiÖn t − îng kh«ng thay ®æi NÕu hiÖn t − îng thay ®æi, C¸p cao
HiÖn t − îng kh«ng thay ®æi NÕu hiÖn t − îng thay ®æi, C¸p cao
HiÖn t − îng kh«ng thay ®æi NÕu hiÖn t − îng thay ®æi, C¸p cao
HiÖn t − îng kh«ng thay ®æi NÕu hiÖn t − îng thay ®æi, C¸p cao

Thay c¸p cao thÕ

Thay Bãng X Quang Bãng X Quang bÞ háng NÕu hiÖn t−îng thay ®æi HiÖn
Thay Bãng X Quang
Bãng X Quang bÞ háng
NÕu hiÖn t−îng thay
®æi
HiÖn t−îng kh«ng thay ®æi

Thay thïng cao thÕ

F6 (Stater break). - Khi mÊt nguån cho phÇn khëi ®éng (cÇu ch× F50, F 125 trªn T1 bÞ ®øt, connector JS2 bÞ láng)

F7 ( Line voltage over).

- KiÓm tra ®iÖn ¸p t¹i CP55 – CP GND ( 5V/100V) = ?

- KiÓm tra ®iÖn ¸p gi÷a R203 vµ R204 = ? ( 6,08V) - §iÖn ¸p chuÈn

- KiÓm tra ®iÖn ¸p gi÷a R195 vµ R194 = ? ( 3,5V) - §iÖn ¸p chuÈn.

- Xem ®iÖn ¸p t¹i CP 55 cã n»m trong kho¶ng cho phÐp kh«ng?(tõ 3,5V tíi 6,1 V).

- NÕu ®iÖn ¸p CP55 › 6,08V: §iÒu chØnh gi¶m ®iÖn ¸p nguån t¹i biÕn thÕ T1 vµ

T2

- NÕu ®iÖn ¸p CP55 ‹ 3,5V: §iÒu chØnh t¨ng ®iÖn ¸p nguån t¹i biÕn thÕ T1 vµ T2.

- §iÖn ¸p 3 pha vµo: mÊt 1 pha b¸o lçi F7( TTYT Thêng TÝn)

When the error : H.V.T not connected ( The connection status between a high voltage transformer is abnomal ) “ F8 “ :

HV Trans not connected Check Fuse Abnormal 600FH-100 Normal Check primary capacitors charged Normal Check
HV Trans not connected
Check Fuse
Abnormal
600FH-100
Normal
Check primary
capacitors charged
Normal
Check
Abnormal
MGRS
Normal
Check MG-D &
Abnormal
RC+/RC-
Check CP16(B/C)
& CP17(A/D) on
Abnormal
Analog-LF30

IGBT damaged Replace IGBT

Normal

on Abnormal Analog-LF30 IGBT damaged Replace IGBT Normal Check signal of J203 Check signal of J201

Check signal

of J203

Check signal of

J201

Replace Analog-

LF30

Normal Abnormal Check waveform of Gate Driver-96 Check FVR Check 5V/5A at CP23 on Analog-
Normal
Abnormal
Check waveform
of Gate Driver-96
Check FVR
Check 5V/5A at
CP23 on Analog-
Abnormal
SW2-2:OFF on
Analog-LF30
Abnormal
Error occurs ?
Yes
Yes
Check cycle &
pulse width of
heating
Abnormal
Normal
Check
KV+/KV-
Abnormal

Replace IGBT in the block including. ( Ref.Installation manual 4.23)

Replace SYSTEM-

LF30

Abnormal

manual 4.23) Replace SYSTEM- LF30 Abnormal Check K2 on mA Detector-96 Replace K2 on mA Detector-96

Check K2 on mA Detector-96

Replace K2 on mA Detector-96

Replace Analog-

LF30

Is TOV lit while nothing is input to TOV detection

circuit(LD1)?

No
No

Yes

Replace HT Cable Not changed Replace X- Ray Tube Not changed Replace HT Transformer
Replace HT
Cable
Not changed
Replace X-
Ray Tube
Not changed
Replace HT
Transformer

Yes

Replace

Analog_LF30

No

Replace X- Ray Tube Not changed Replace HT Transformer Yes Replace Analog_LF30 No Exchange SYSTEM-LF30 &

Exchange SYSTEM-LF30 & Nexsc

* When the error : The Radio over current ( Radiographic tube current is more than set value + 200mA ) “ F9 “ :

Radiographic over current Reset Nexsc Abnormal PCB Normal Check FVR Abnormal Installation manual (3.6)
Radiographic over current
Reset Nexsc
Abnormal
PCB
Normal
Check FVR
Abnormal
Installation manual
(3.6)

Replace Nexsc PCB

Check

Feedback

Installation manual

NormalCheck Feedback Installation manual Check mA Detector- 96 Normal

Check

mA Detector-

96

NormalCheck Feedback Installation manual Normal Check mA Detector- 96

Check HT

Transformer

Replace

Analog-

LF30

Abnormal

Check HT Transformer Replace Analog- LF30 Abnormal Replace mA Detector-96 Replace HT Transforme

Replace mA

Detector-96

Replace mA Detector-96 Replace HT Transforme

Replace HT

Transforme

Abnormal

Transformer Replace Analog- LF30 Abnormal Replace mA Detector-96 Replace HT Transforme Abnormal Abnormal

Abnormal

Transformer Replace Analog- LF30 Abnormal Replace mA Detector-96 Replace HT Transforme Abnormal Abnormal

* When the error : The Fluoroscopic over current (The Fluoroscopic tube current is more than 10mA ) “ F10 “ :

Fluroscopic over current Check Abnormal AMA(CP76), FOC on Analog- Normal Check Pulse Fluo Circuit(FULTR) on
Fluroscopic over current
Check
Abnormal
AMA(CP76),
FOC on Analog-
Normal
Check Pulse Fluo
Circuit(FULTR)
on SYSTEM-
Abnormal

Replace Analog-

LF30

Replace

SYSTEM-LF30