Sei sulla pagina 1di 46

1.

000 KHGỞI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG Teckcombank


HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TIỀN TỆ SỐ DƯ TCB TÊN SP
NGUYEN THI MINH PHUOC 10/11/75 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI LOAN 11/4/48 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG ANH TUAN 1/6/79 VND 110,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VU BAO LOC 1/9/75 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM TUAN HUY 2/6/64 VND 1,028,622,222 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
MAI KHAC HUY 20/7/65 USD 3,132 TK 12T FLOATING LAI 6THANG USD
NGUYEN TIEN PHU 29/7/73 VND 783,824 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN GIA LAN 14/4/57 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE MY HANH 17/2/82 VND 51,818 TIET KIEM KKH VND
DO VAN CHUONG 5/10/68 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO THAI NGOC 22/3/59 XAU 2,007 TK 1T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI KIM CHI 11/9/71 XAU 200 TK 12T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN NGOC NGHIEM 15/6/78 VND 50,677,391 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN HUU LONG DUC 20/4/67 USD 13,182 TK 12T FLOATING LAI 3THANG USD
BUI THI MINH TAM 17/3/57 VND 10,997,611 TK 1T LAI CUOI KY VND
LE DINH CUONG 24/3/76 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DINH THI NHOI 5/10/58 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI TO NGA 12/9/56 XAU 100 TK 12T LAI CUOI KY XAU
LE THI NGOC HIEU 1/6/78 VND 1,002,702,778 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN PHAN MINH TRI 1/7/66 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN VAN HUU 23/5/69 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TA THI MINH PHUONG 20/5/52 VND 20,391,894 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI HONG 8/3/63 XAU 320 TK 6T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN CUU THINH 12/4/59 USD 15,171 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI BICH HANH 3/7/73 USD 2,700 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
LE THI PHUC 2/2/66 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DINH THI HONG LIEN 14/6/63 USD 1,800 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
TRAN THI CAM HUONG 27/6/76 VND 6,869,570 TK 6T LAI CUOI KY VND
HOANG THI XUAN NGOC 10/3/52 VND 10,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
HOANG VAN TOAN 27/9/60 VND 66,851,045 TK 3T LAI CUOI KY VND
PHAM TIEN DUNG 17/6/79 VND 11,243,937 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN VAN NGHI 3/4/55 VND 203,918,944 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN NHU UYEN 8/6/81 VND 47,192,191 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN MINH THU 24/7/61 VND 1,097,561 TK 13T LAI CUOI KY VND
DUONG DIEU HUE 22/3/83 VND 393,389 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN NGOC LAM 1/12/69 VND 105,826,924 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
BUI THI TUYET MINH 13/12/67 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI MINH NGOC 7/6/51 XAU 301 TK 6T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI THU TRANG USD 2,147 TK 6T LAI CUOI KY USD
LE DINH THO 12/2/70 VND 1,002,702,778 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LE THI NHU YEN 10/5/59 XAU 5,500 TK 2T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI ANH 20/2/73 USD 2,006 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN DUY HUNG 19/5/50 VND 460,000,000 TK FLOATING 36T/3T XO SO VND
PHAM THI ANH NGUYET 7/7/56 VND 150,000,000 TK FLOATING 36T/6T XO SO VND
VU BANG GIANG 12/8/47 XAU 800 TK 3T LAI CUOI KY XAU
PHAM THI THU TRANG 14/4/59 USD 100,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI KIM LOAN 22/5/56 VND 500,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN NGOC THONG 26/4/68 VND 20,029,957 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN NAM PHONG 1/12/48 USD 6,240 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI KIM PHUNG 19/8/47 XAU 2,000 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN QUANG TRUNG USD 1,200 TK 36T FLOATING LAI 2THANG USD
NGUYEN THI KIM OANH 8/5/71 VND 400,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LE THI BICH HUE 13/3/56 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI THIEN TRANG 28/8/77 VND 33,425,494 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN THI TUYET HUONG 1/6/75 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI ANH THO 19/8/67 VND 127,086,714 TK 12T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI MY LINH 1/4/65 EUR 7,794 TK 3T LAI CUOI KY EUR
TRINH KIM ANH 16/9/51 VND 129,964,074 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
PHAN MINH MINH TRI 25/4/74 VND 120,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN BINH HUNG 20/5/64 VND 1,500,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DINH THI HANH THUY 10/9/81 VND 897,223,814 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LAM THI BACH NHAN 19/12/60 VND 144,001 TIET KIEM KKH VND
LE THI MINH CHINH 19/1/79 VND 10,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
CHUONG TAI 10/10/81 VND 70,189,211 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LE THI HUONG 5/8/73 VND 142,739,372 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DUONG THI NHUNG 4/9/61 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TAT DUONG 16/4/67 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI ANH TU 5/12/76 XAU 2,403 TK 1T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI LE THUY 11/7/67 VND 110,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN NGOC LINH 5/10/80 VND 2,100,000,000 TK FLOATING 36T/6T XO SO VND
NGUYEN MINH CHANH 19/8/72 VND 159,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG VAN KIM 13/8/56 XAU 61 TK 3T LAI CUOI KY XAU
DAM CAM LAC 14/1/66 VND 26,934,493 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
HUA VI LINH 25/9/58 VND 1,500,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN CONG THANH 9/5/72 VND 20,200,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE BAO HUY 4/10/72 USD 600 TK 13T XO SO USD
TRAN THI THANH TRANG 15/10/71 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGO THI HUE 10/1/60 VND 56,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VAN DUNG 24/4/67 VND 303,256,506 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGO KIM BAO 2/5/56 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAN THANH TUNG 5/9/47 USD 9,000 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN TAN TRAO 9/1/66 VND 401,733,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
VU THI NHAM VND 5,370,316 TIET KIEM KKH VND
PHAN THI HONG LIEN 17/6/65 XAU 1,000 TK 1T LAI CUOI KY XAU
PHAM LONG DIEN 3/5/71 USD 11,975 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
HO NGOC LUAN 8/6/77 USD 8,072 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
AU HUNG 2/4/71 VND 600,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
BUI THI HUONG 27/8/62 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HO THANH XUAN 3/4/74 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LUU TAN LONG 1/1/55 VND 45,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LY THI KIM DIEM 14/7/74 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN HUU HUNG 10/2/59 VND 186,202,378 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN NGOC THUY 9/11/51 XAU 200 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI NGOC LAN 12/3/54 XAU 1,000 TK 3T XO SO XAU
PHAN THI NGOC ANH 27/11/73 USD 44,000 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
TO ANH NGUYET 6/1/58 VND 40,216,514 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN MINH CONG 9/10/66 VND 1,495,415,884 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
TRAN QUOC THAI 21/4/73 EUR 4,792 TIET KIEM KKH EUR
TRAN THI KIM KHANH 29/4/58 USD 200,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
TRAN THI NGOC HANH 10/9/70 VND 91,995,850 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THUC MAN 5/2/58 VND 7,758,654,544 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DOAN HUNG MINH 5/6/71 VND 300,810,833 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRUONG HONG LAM 11/8/73 XAU 200 TK 1T LAI CUOI KY XAU
PHAM THANH NHUNG 1/10/60 VND 1,220,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI MAI NGAN 15/8/53 USD 1,555 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
TRIEU CUNG THINH 2/2/49 VND 115,978,189 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VAN CHIEN BINH 27/10/75 VND 37,030,226 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THI THUY VAN 12/12/58 USD 63,253 TK FLOATING 36T/3T XO SO USD
PHAM THI YEN BINH 29/11/54 VND 375,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
PHAN NHU NGOC 28/9/63 XAU 11,042 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN CHIEN THANG 11/10/76 VND 44,584,506 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VO THI LOAN 8/10/57 VND 202,393,889 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN PHUONG HONG 25/8/75 XAU 1,000 TK 6T LAI CUOI KY XAU
DO QUANG TUE 12/10/68 VND 75,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HIEN 17/8/48 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
BUI THI KIM HOANG 9/4/58 VND 14,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HOANG THI CHI 9/1/70 XAU 250 TK 1T LAI CUOI KY XAU
VUONG MY PHUNG 17/1/73 USD 201 TK 1T LAI CUOI KY USD
TRINH XUAN AN 20/2/68 VND 251,353,215 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN THAI HOC 2/1/65 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
BUI RUY TAN 9/1/58 XAU 300 TK 1T LAI CUOI KY XAU
LE TRONG THANH 20/11/75 VND 290,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN DIEP VAN THOA VND 121,446,667 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI TAM 10/3/53 XAU 501 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN VAN KHANG 16/2/76 VND 10,000,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
TRINH VIET TAC 30/1/70 USD 61,459 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN THI BICH TRANG 24/9/70 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
NGUYEN THI TIEN 15/3/72 VND 45,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH KIM HOI 2/9/49 XAU 1,000 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN ANH THIEN THANH 22/8/87 XAU 200 TK 3T LAI CUOI KY XAU
PHAM THI LAN 27/7/79 VND 7,130,472 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NHAN TU HOA 17/7/61 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO THI THANH NGA 7/1/66 VND 15,866,155 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN TRON 4/7/88 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
BUI THI TO UYEN 7/10/63 VND 250,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
DUONG THI THUY DUONG 16/9/84 VND 29,188,948 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO THI XUYEN 20/5/67 VND 100,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
NG THI TUYET NHUNG 21/3/73 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TU HOA 10/10/77 VND 67,000,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
NGUYEN TUNG LAM 8/8/58 VND 48,345,244 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAN VAN DOAN 29/10/80 VND 110,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TON NU QUYNH NHU 14/12/83 XAU 51 TK 3T LAI CUOI KY XAU
MAI VAN KHUE 1/1/59 VND 151,808,333 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LUU THI HIEN 15/11/84 VND 104,212,376 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VU THI ANH NGUYET 23/6/59 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI LOC 6/6/68 VND 70,723,333 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NG THI HOAI THUONG 1/1/89 VND 38,059,022 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI NHU SUONG 15/6/79 VND 85,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM MINH VUONG 1/5/85 XAU 600 CCTG 3T LAI CUOI KY VANG XAU
NGUYEN THI LE DUNG 7/6/77 USD 25,100 TIET KIEM KKH USD
TRUONG THI THUY 12/10/79 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
NGUYEN VAN DAI 12/8/64 VND 504,054,167 TK 3TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI THU THAO 8/5/74 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DUONG THI LIEU 10/8/65 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
KHUC VAN MANH 11/10/89 VND 15,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VAN TUAN 2/4/69 VND 1,450,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HA THANH TUAN 19/11/88 VND 106,093,509 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG VI QUOC ANH 22/2/85 VND 40,782,678 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE MANH 12/7/69 VND 175,308,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO THI LY 2/10/58 VND 10,203,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DANG THI MY KIM 4/4/75 VND 154,216,667 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN QUOC KHANH 29/8/79 VND 100,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
HUYNH LARRY HUNG 29/11/52 VND 157,959,608 TIET KIEM KKH VND
LE THI HONG 2/1/85 XAU 170 TK 3T LAI CUOI KY XAU
HUYNH THI BICH HIEN 22/1/81 VND 24,202,809 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO THI NGUYET 15/10/56 USD 1,034 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
HOA PEC 13/9/61 XAU 1,000 TK 3T LAI CUOI KY XAU
PHAN NHU VAN 1/9/50 XAU 800 TK 3T LAI CUOI KY XAU
LE THO QUY TAM 15/2/75 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
THAN THI THANH BINH 2/2/75 VND 3,396,785 TK 1T LAI CUOI KY VND
DINH CHI DUC 25/6/67 VND 25,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THI THU THAO 15/2/69 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN DINH THAT 8/5/65 VND 160,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI NAM 29/9/74 VND 202,583,333 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN CAO NGUYEN 4/2/74 VND 505,083,333 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VAN SON 12/11/61 VND 50,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
HUYNH TRAN NGOC 12/3/61 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI NGOC LIEU 25/5/76 VND 200,540,556 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM NGOC UYEN HA 26/12/90 VND 45,465,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI MINH KHA 23/8/82 EUR 3,952 TK 6T LAI CUOI KY EUR
LAM VAN KIEM 17/9/63 VND 18,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRUONG THI TAM 2/2/69 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN VAN HOANH 1/1/29 VND 10,573,791 TK 3T LAI CUOI KY VND
LE MY LINH 30/6/78 VND 50,406,513 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN HUU TRUONG 20/9/75 VND 170,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN THI NHI 10/1/53 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN NGOC HUNG 13/10/64 VND 220,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH DUC DUNG 24/12/69 XAU 1,201 TK 1T LAI CUOI KY XAU
MACH MINH 7/1/66 VND 112,391,538 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DOAN THI THINH 25/12/43 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HA THI THANH MINH 29/11/60 VND 102,831,111 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HUYNH THI HOA 21/1/65 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THU THUY 22/12/66 VND 240,648,667 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TONG LE HIEN DIEU 16/4/88 VND 2,113,815 TK 3T LAI CUOI KY VND
NGUYEN HOANG NGUYEN 13/11/82 VND 25,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VU THI THUY 26/4/61 VND 43,918,459 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NG TRUONG TUAN DUYEN 12/11/77 USD 513 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
CAO THI THANH THAO 18/7/91 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THI THUY DUNG 6/4/82 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
PHAM TRUNG DUNG 14/9/61 XAU 500 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN DUC HIEN 3/12/82 XAU 150 TK 3T LAI CUOI KY XAU
CAO THI THAO 10/10/82 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
VINH THI ANH DAI 12/12/78 VND 348,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGUYEN THI HONG HOA 16/7/71 USD 38,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN QUOC VIET 2/5/64 USD 23,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGUSD
BUI HONG SON 19/1/82 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
LE VAN HOANG 30/8/62 VND 96,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DANG DINH NAM 30/1/74 VND 10,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
TRAN MINH HOANG 1/1/69 VND 181,860,980 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VU THUY TIEN 17/8/82 USD 24,138 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
TRAN HUNG DUNG 29/9/82 XAU 811 TK 3T LAI CUOI KY XAU
DOAN VAN KHOI 1/6/52 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO XUAN UY 6/9/73 VND 105,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN HOANG NHU 8/10/87 VND 20,391,894 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI NGA 1/2/66 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI XUAN MAI 4/1/75 VND 40,400,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI KIM NGOC 1/1/60 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HO THI THINH 6/9/85 VND 48,578,667 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
CAO THI HUE 30/4/70 XAU 6,104 TK 1T LAI CUOI KY XAU
LE VAN CONG 9/4/72 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN VIEM NHAT 13/9/55 USD 6,171 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
TRUONG LE MY NGOC 1/7/73 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI ANH THU 10/12/85 VND 105,278,664 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
NGUYEN THI TRANG 11/7/83 VND 41,163,316 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN HOANG YEN 24/6/85 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THANH 24/6/59 USD 2,800 TK 36T FLOATING LAI 12THANGUSD
TRAN THI THANH THANH 1/1/66 VND 1,080,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI LE 12/1/70 USD 1,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI MAI HOA 16/8/64 VND 2,067,822 TIET KIEM KKH VND
HOANG DAI NGHIA 10/7/56 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM THI LY 31/7/89 VND 6,189,573 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO DINH NGUNG 20/5/72 XAU 260 TK 1T LAI CUOI KY XAU
LE HONG VAN 10/11/79 VND 61,765,689 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DANG THI HOANG YEN 1/8/79 VND 25,258,333 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VU THI MINH 8/9/45 VND 48,848,698 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI KIM DAO 27/6/79 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN QUOC NAM 29/5/65 XAU 4,007 TK 1T LAI CUOI KY XAU
HO VAN HUNG 13/10/85 VND 40,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO NGOC CAM 16/11/75 XAU 601 TK 3T LAI CUOI KY XAU
VO THI BICH THUY 15/2/87 VND 50,542,751 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI TAM 27/3/69 USD 10,216 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
VO BON 2/12/76 VND 51,058,789 TK 3TUAN LAI CUOI KY VND
BUI HUU NGHIA 21/8/61 VND 160,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI BICH TRAM 14/6/82 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VU TRAN UYEN VAN 25/8/79 VND 38,500,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
LE NGOC KHANH 1/9/91 XAU 504 TK 6T LAI CUOI KY XAU
NGHIEM THI KIM LIEN 10/5/58 XAU 800 TK 12T LAI CUOI KY XAU
PHAN THI QUYEN 27/5/77 VND 164,586,571 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN MINH NGOAN 11/12/80 VND 23,887,519 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI HOA 11/12/57 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
TRAN THAO LINH 28/12/88 VND 9,441,513 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH TO GIA NGUYEN 28/10/88 VND 3,030,690 TK 1T LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI LAI 25/1/84 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
THAI THI TUYET NHUNG 28/8/87 VND 42,248,889 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
DUONG THI THANH NGA 5/4/68 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HONG DIEU 10/2/87 VND 1,500,000 TK 1T LAI CUOI KY VND
DO HOANG LONG 15/10/88 VND 14,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
MAI NGOC THAO 11/10/76 VND 15,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN P QUYNH TRANG 3/11/86 VND 2,000,000 TK 3T LAI CUOI KY VND
NGUYEN HUU DUY 18/11/88 VND 4,000,000 TK 1T LAI CUOI KY VND
TRAN THU HA 2/6/68 VND 566,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN DOAN DUOC 16/8/78 VND 8,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM DINH THAI 12/1/81 VND 30,300,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI THANH HUONG 10/2/80 VND 120,324,333 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NG THI HUONG GIANG 9/10/80 XAU 500 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRINH THI YEN 20/1/81 VND 47,725,975 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI KIM HOANG 20/11/57 VND 180,000,000 TK 36T/2T FLOATING (K.MAI) VND
HNG DUONG QUYNH ANH 12/1/95 VND 5,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
VAN NHUAN PHAN 11/5/90 VND 21,761,677 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH THUY TIEN 21/7/86 VND 5,442,191 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO THI THANH HUONG 18/1/79 VND 12,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THI KIM 18/6/55 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI THUY LINH 4/3/87 VND 3,000,000 TK 1T LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI HIEN 1/1/84 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN DUY TAN 8/4/90 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VU THI XUAN THU 7/10/61 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
BUI QUANG KHANH 5/4/77 VND 250,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN TRAN VAN THU 2/1/91 VND 10,750,000 TK 3TUAN LAI CUOI KY VND
HUYNH THI KIM LOAN 16/2/77 VND 400,000,000 TK 36T/2T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN VAN THONG 17/6/42 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THUY 6/5/76 VND 500,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
DANG NGOC VANG 10/9/62 ACB 701 TK 1T LAI CUOI KY VANG ACB
LE THI THUY HANG 26/7/89 VND 11,918,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HUE 1/11/52 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DUONG THI MINH HUE 18/6/87 XAU 200 TK 1T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN XUAN DAN 20/10/72 VND 43,271,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG THI TRANG 2/11/75 USD 3,310 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN THI DINH 24/8/79 VND 317,340,242 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI NGOC HONG 11/10/84 VND 10,281,369 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAN THI THU HUONG 10/2/81 VND 108,747,509 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI THANH THAO 18/1/83 VND 180,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THANH TINH 20/10/57 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE KIM HUNG 18/11/85 USD 618 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
HO VAN VUI 10/9/58 XAU 3,500 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI ANH 15/5/81 VND 51,595,373 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGANH NGUYET HANG 21/4/86 XAU 1,000 TK 6T LAI CUOI KY XAU
HUYNH THI XUAN HUONG 15/4/84 VND 514,055,556 TK FLOATING 36T/3T XO SO VND
TRAN THI LE 20/3/60 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN MONG THANH 28/7/83 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN NGOC PHUONG 3/3/79 VND 35,760,944 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI PHUONG KIM 12/12/57 VND 90,000,000 TK 12T LAI THANG VND
LE THI THUY LAN 2/9/71 VND 49,713,952 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI KIM QUYEN 16/8/75 XAU 100 TK 3T LAI CUOI KY XAU
LE THI HONG THAM 1/9/72 VND 70,000,000 TK FLOATING 36T/3T XO SO VND
NGUYEN THI QUYNH TIEN 8/2/74 VND 147,067,495 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DIEU TU QUYEN 27/9/79 VND 504,065,644 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN NU TUONG VI 1/9/88 VND 75,277,083 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO VAN UT 1/1/84 VND 10,577,556 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
TRUONG MINH TRUNG 15/12/83 VND 10,577,556 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
LUU NAM 31/1/61 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI NHAN 20/5/54 VND 103,185,839 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DINH THI THAM 24/10/55 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN THI HONG 5/10/46 VND 529,210,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
TRAN NGOC BICH 9/5/67 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HOANG THANH TRUC 30/7/86 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI THAO LY 13/8/91 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
PHAN VAN CUONG 15/7/71 USD 5,092 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
LE THI NU 13/7/77 VND 211,772,626 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THE VU 14/10/67 VND 20,000,000 TK 6T LAI CUOI KY VND
PHAM MY HANH 10/6/72 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI XUAN HANG 1/11/84 VND 48,569,661 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
HUYNH THI NOI 13/4/64 USD 8,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG USD
TRAN THI MAI KHANH 21/2/77 VND 26,345,600 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN VAN HIEU 1/2/73 VND 1,022,945,045 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NG NGOC QUYNH THY 30/10/91 VND 21,160,222 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
HE QIURONG 31/10/81 VND 5,097,973 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG DUC TOAI 18/11/82 VND 7,081,375 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THANH HIEN 18/10/76 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VY VY 29/8/76 VND 251,351,389 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
VU THI THAI HANG 18/11/73 VND 26,773,674 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
THACH THI THUY TIEN 20/11/86 VND 230,946 TIET KIEM KKH VND
PHAM THANH BINH 30/11/83 VND 182,828,836 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN DANG HIEU 21/10/85 VND 28,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DINH MINH TRI 23/6/60 VND 90,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI QUYEN 5/8/52 XAU 1,003 TK 3T LAI CUOI KY XAU
DANG THANH PHUONG 1/3/68 VND 6,500,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LUONG VIET BINH 15/7/51 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN TRONG NGHIA 28/4/62 VND 114,534,597 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI MY HIEN 4/10/74 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
HUYNH HOANG VU 20/9/88 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DANG THI TUYET MAI 4/2/88 VND 20,572,444 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN TUONG VI 25/8/56 VND 825,319,950 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
NGO THI THANH TAM 19/5/82 VND 15,865,032 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
LE THI NHON 20/10/77 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
TRINH THI MY PHUC 1/7/83 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO THI THANH THUY 22/5/53 VND 101,308,889 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DANG TUYET HOA 15/11/71 VND 847,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DUONG THI NHI 10/2/64 USD 30,000 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
TRAN THI MY NU 1/4/64 VND 200,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN DUC TRONG 14/4/65 USD 35,367 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
HUA THI NGOC QUY 25/4/84 VND 52,916,327 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DO THI NHUNG 1/5/52 VND 800,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THI UT 2/4/87 VND 12,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THAI SON 8/5/45 VND 15,608,330,667 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VU THANH TAM 28/2/58 VND 905,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI THU THUY 3/3/55 VND 12,480,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
HUYNH THI TUYET 3/9/56 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN DOAN TRANG 11/7/74 VND 30,858,667 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRUONG THI HUY 15/10/85 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN HONG LAM 15/2/51 XAU 5,103 TK 1T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI THU SUONG 23/11/77 VND 80,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN VAN KIM 5/7/68 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HOA 14/9/75 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
BUI HOANG TAM 13/10/72 XAU 301 TK 3T LAI CUOI KY XAU
VU THI THANH HANG 6/3/62 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO DUC HUAN 27/11/59 VND 70,684,453 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN THI HOA HONG 18/12/74 VND 61,686,667 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM THI THANH HONG 27/9/80 VND 20,562,222 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THI GAM 3/3/82 VND 340,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM MINH CHAU 5/8/54 VND 110,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAN THANH DUNG 30/3/78 VND 50,000,000 TK FLOATING 36T/3T XO SO VND
PHAM HUU TUNG 10/11/84 VND 500,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
CAO THI HONG PHUC 27/7/89 VND 125,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VU DUC DUNG 2/12/59 XAU 1,402 TK 2T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN KHAC THAN 6/9/55 USD 10,000 TK FLOATING 36T/3T XO SO USD
LY THIEN 14/7/42 VND 30,858,667 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DUONG THI KIM ANH 21/10/67 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO THI KIM HOA 16/7/60 USD 1,900 TK 36T FLOATING LAI 6THANG USD
DANG THI NGOC CHAU 24/9/70 VND 32,915,911 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI THU THUY 7/2/83 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM HUU THANH KHIET 18/11/65 VND 51,431,111 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN TAN CHINH 10/6/52 USD 30,186 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
PHAM JEAN PAUL 11/9/51 VND 20,125,520 TIET KIEM KKH VND
PHAN THI NHUNG 16/2/62 VND 301,623,858 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LE VAN THUONG 27/7/68 VND 60,000,000 TK FLOATING 36T/3T XO SO VND
NGUYEN THI THUY HANG 29/7/88 VND 7,084,389 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THANH HUONG 2/6/64 VND 5,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM HONG AN 12/12/73 VND 15,768,984 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG VAN THE 11/12/56 USD 50,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN VAN TINH 14/5/80 VND 145,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI MAI THAO 5/12/81 VND 20,766,315 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGUYEN ANH BICH HANG 26/7/78 VND 70,700,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO THI DAC LOC 28/9/72 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VI THI GAM 15/12/72 VND 178,760,721 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI KIM PHUNG 5/8/69 VND 800,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NG THI TRANG NHUNG 5/6/86 VND 41,124,444 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VO HUY DUC 10/1/61 USD 3,800 TK 36T FLOATING LAI 6THANG USD
NGUYEN THI HANH LIEN 1/4/84 VND 93,510,705 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI KIM CHUONG 1/9/74 VND 10,675,731 TIET KIEM KKH VND
DO NGOC YEN 14/6/76 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM VAN DONG 14/12/64 VND 200,000,000 TK FLOATING 36T/12T XO SO VND
NG NGOC PHUONG THAO 3/1/85 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
NGUYEN THI LAN PHUONG 13/9/93 VND 10,320,510 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THANH VAN 4/1/87 VND 13,507,103 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM THI THANH THUY 23/7/64 VND 100,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN THANH BINH 26/11/87 VND 488,333,683 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THANH LAN 11/1/58 VND 500,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
VO THI NHAN 1/3/57 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGO CUONG 7/10/86 VND 25,452,586 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LUONG VAN TAI 30/10/69 VND 25,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO THI TRIEU 2/4/79 VND 35,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN THI BICH THUY 1/10/78 VND 500,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRINH THIEN KIM 8/1/90 VND 100,000,000 TK FLOATING 36T/12T XO SO VND
PHAM THI MY HANH 9/5/68 VND 20,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN TRONG BANG 6/11/60 VND 400,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
HUYNH THI HAT 1/1/69 VND 64,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN NGOC HIEU 2/10/89 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LUONG THE VINH 19/8/82 VND 400,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGO VAN NHU HAI 2/8/88 VND 13,368,044 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI KIM HANH 30/5/69 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGO HONG THACH 1/3/58 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN AN LANH 22/7/84 XAU 401 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI NAM 18/9/52 VND 850,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VAN NHAN 31/12/85 VND 59,679 TIET KIEM KKH VND
TRAN THI THU NGA 20/8/67 XAU 300 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN THANH UYEN 26/10/89 VND 10,100,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI KIM LOC 13/10/57 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HUYNH THI LE 26/10/65 VND 50,000,000 TK FLOATING 36T/6T XO SO VND
NGHOANG VAN ANH 15/9/89 VND 5,141,556 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN VAN LY 5/6/70 XAU 1,003 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN THI MINH YEN 11/12/84 VND 4,097,577 TK 1T LAI CUOI KY VND
LE THI THU NGUYET 18/8/80 VND 50,948,889 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
VAN THIEN VU 3/4/59 XAU 1,000 TK 36T LAI CUOI KY XAU
PHAM KIM CHUC 19/3/73 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI NGOC NHI 3/4/65 VND 87,432,889 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN VAN TRUC 12/6/83 VND 181,626,272 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
MAI THI KIM YEN 15/8/77 VND 160,432,444 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TA THI HONG DIEM 14/8/36 XAU 5,503 TK 1T LAI CUOI KY XAU
VU THI THUONG 6/2/85 VND 10,286,222 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN DUC KHA 20/8/78 VND 20,572,444 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LUONG THU HANG 17/6/66 USD 3,009 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
LAM TIEN DUC 20/8/58 VND 15,441,422 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HA 20/10/88 VND 6,559,983 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN SON CAO 1/2/65 VND 200,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN THI KIM HOANG 1/1/63 VND 1,011,522 TK 1T LAI CUOI KY VND
PHAM PHI CUONG 4/4/84 VND 81,047,111 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI HONG 19/4/57 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI MINH THANH 26/7/73 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO THI MY LOAN 28/2/78 VND 30,961,032 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI KIM PHUONG 25/1/86 XAU 1,400 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI KIM THANH 28/6/79 XAU 1,100 TK 2T LAI CUOI KY XAU
TRUONG THI NGOC NHI 30/8/78 VND 102,862,222 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NG THI PHUONG THAO 20/4/85 VND 10,186,389 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
BUI CONG PHAP 23/11/85 VND 5,099,517 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
P TRONG TRANG THANH 13/10/69 VND 10,054,129 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
HOANG THI MAN 20/6/63 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM AN VUONG QUOC 25/12/83 USD 1,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
THIEU THI PHUNG 28/3/85 VND 26,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HUU TINH 22/10/71 VND 305,870,084 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI LE HANG 8/12/84 VND 250,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
HUA VAN HUY 10/6/76 VND 534,600,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE HONG TRUOC 9/9/55 VND 1,006,109 TIET KIEM KKH VND
DO THANH BINH 2/1/65 VND 321,729,778 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
VO NGOC THUC ANH 21/12/82 VND 150,000,000 TK FLOATING 36T/6T XO SO VND
DUONG THI NGA 2/8/98 XAU 200 TK 3T XO SO XAU
HONG MONG TUYET DUNG 27/9/70 XAU 1,000 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN VU THANH NGA 12/2/87 VND 50,979,736 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI KIM NGOC 5/2/60 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG CONG CHINH 13/4/90 VND 35,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO NGOC MINH 30/9/92 VND 7,038,552 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN DINH SON 27/5/84 VND 15,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI SUONG 10/10/87 VND 10,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
VU BICH NGOC 12/7/56 USD 3,500 TK 36T FLOATING LAI 6THANG USD
DO THI TUYET MAI 18/5/60 VND 380,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
THAI THI BICH THUAN 8/10/70 VND 101,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DO BINH DINH 8/1/67 VND 743,860,833 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRINH THI LE 27/7/59 VND 51,108,806 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG ANH TUAN 1/8/77 VND 40,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
LE THI THU HUONG 10/7/90 VND 34,104 TIET KIEM KKH VND
LUU VAN THANH 27/12/61 VND 255,544,028 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DANG THI AN 24/3/54 VND 750,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO THI PHUONG 15/8/61 XAU 1,800 TK 1T LAI CUOI KY XAU
PHAM THI THU 20/2/62 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NG THUY DIEM QUYNH 4/12/91 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
CAO THI LAN PHUONG 26/6/91 VND 80,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI BICH LIEN 29/7/59 VND 100,813,027 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LE HAI SON 30/12/83 VND 70,700,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO NGOC XUAN 10/3/50 VND 110,297,306 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
DUONG THI KIM VAN 23/5/66 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN TRONG THANG 6/5/62 VND 151,219,540 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
HO THI MY LE 24/3/88 USD 100 TIET KIEM KKH USD
PHAM THI HONG NHUNG 9/2/90 VND 503,990 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN THI NGA 8/2/71 VND 20,200,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DANG NG MINH TRANG 20/4/91 VND 101,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THANH NHAN 29/1/65 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VAN KHUONG 29/7/78 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGUYEN VAN SUU 10/7/75 XAU 700 TK 1T LAI CUOI KY XAU
NGO PHAM ANH VU 3/1/82 XAU 2,000 TK 3T LAI CUOI KY XAU
DUONG THI HUYEN 14/11/85 VND 35,350,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG THI KIM NGAN 18/12/76 USD 3,009 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
PHAM NGUYEN THOI 15/2/76 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM THI CHI 30/11/50 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO THI HONG NGUYEN 21/2/81 VND 304,762,017 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM DINH BAO CHIEU 11/9/81 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
MAI THI MONG THU 1/6/81 VND 150,000,000 TK 36T/2T FLOATING (K.MAI) VND
TANG TAN PHUONG 3/5/76 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGUYEN PHUOC DAI 11/7/82 VND 90,243,250 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
BUI THI NGA 3/7/64 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAN THI NGOC NHUNG 3/9/73 VND 506,458,333 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
BUI XUAN TUNG 3/12/60 VND 100,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGO DINH HUNG 1/1/78 VND 120,000,000 TK 36T/2T FLOATING (K.MAI) VND
PHAM THUY NGOC DUNG 3/8/85 USD 6,019 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
LE THI HONG NHUNG 11/1/72 USD 948 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN THI THANH THUY 11/1/85 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGTHI PHUONG THAO 29/4/84 VND 10,000,000 TK 3T LAI CUOI KY VND
LE THI MY TIEN 16/9/82 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
NGUYEN THI THUY AN 5/12/85 VND 50,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
DUONG THI KIM MINH 8/2/59 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LY THUY THUY LAN 23/5/77 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO THE LAC 15/8/85 XAU 150 TK 3T LAI CUOI KY XAU
VO THI NIEN 8/3/64 VND 40,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI NGOC DIEP 8/5/67 VND 200,540,556 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI KIEU CHINH 9/7/80 VND 200,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
PHAM VAN BINH 16/9/86 VND 350,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI MY HIEN 25/1/84 VND 16,209,422 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VU THI MY LE 24/11/73 VND 450,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
PHAM THI LE HOANG 17/1/63 VND 30,000,000 TK 36T/2T FLOATING (K.MAI) VND
TRAN MINH SAN 20/7/50 VND 50,645,833 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO THI BO 14/9/81 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VU THI KHOI 30/4/63 VND 250,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI ANH LINH 10/9/75 USD 500 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI BICH TAM 20/6/87 VND 19,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH ANH TAI 29/7/88 VND 35,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM HUU HAU 10/3/57 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
BUI THI THU DUNG 29/6/86 VND 141,687,778 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG MINH HUYNH 7/2/84 VND 136,500,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI KIM NGUYET 3/7/65 VND 500,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN KHANH MAI 13/4/84 USD 800 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN VAN NGUYEN 19/10/72 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LUU CONG VINH 7/1/72 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THANH CONG 2/2/85 VND 101,205,556 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI XUAN HAO 6/3/63 VND 330,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGTHUY KHANH LUAN 19/6/76 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGTHI TRUONG VAN 1/1/81 XAU 200 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN VAN TRUNG 20/6/58 VND 400,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LUU NGUYEN TUONG VY 25/3/91 VND 1,000,000 TK 1T LAI CUOI KY VND
VU THI CAI 18/11/39 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO NGOC KHOA 13/1/94 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRINH THI THANH THUY 17/11/88 VND 15,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAN NAM 1/12/68 XAU 1,100 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRINH QUY 10/12/64 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DOAN THAI DIEN 3/10/61 USD 3,500 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
TRUONG THANH NHAN 11/1/89 VND 200,540,556 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
DINH THI MIEN 10/9/36 VND 600,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN TAT TA 10/10/65 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI LAN HUONG 3/12/72 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI KIM THOA 26/12/59 USD 5,000 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
MAI HUU TRI 14/3/69 XAU 300 TK 3T LAI CUOI KY XAU
BUI QUOC VIET 15/9/81 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG PHI DUNG 17/4/69 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
BUI MINH TAM 25/12/79 USD 5,000 TIET KIEM KKH USD
NGO THI KIM HUNG 3/7/65 XAU 1,000 TK 1T LAI CUOI KY XAU
HUYNH KIM VANG 1/1/69 XAU 2,000 TK 1T LAI CUOI KY XAU
DOAN THI BICH HAO 6/12/70 VND 90,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THAI LAM 26/1/70 USD 4,500 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN CONG TRANH 25/11/75 XAU 200 TK 1T LAI CUOI KY XAU
DANG VAN AN 26/6/74 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VO HIEU NGHIA 24/7/69 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI TAI 15/12/54 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE KIM THANH 4/6/74 VND 80,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THE LE THUY 28/5/63 VND 212,036,263 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO THI THANH THAO 26/6/75 XAU 1,000 TK 6T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THUY THANH THI 13/12/91 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM HOANG ANH 4/11/89 USD 4,000 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN HUU DONG 3/12/57 VND 25,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG VAN HUU 20/2/57 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DUONG VAN SU 29/8/69 VND 395,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN VAN PHAN 5/5/74 VND 600,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NG VU THANH PHUONG 3/4/89 VND 15,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN VAN DUNG 4/9/68 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE PHUONG QUYEN 18/11/82 VND 27,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI THUY 22/1/54 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI THANH TAM 8/4/85 USD 900 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
PHAM THI HANG 15/6/64 VND 1,100,000,000 TIET KIEM KKH VND
LE DUC THINH 20/1/80 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG MINH NHUT 17/12/86 VND 300,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LE THI LOAN 30/6/70 XAU 661 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRAN DUC PHUC 10/6/68 XAU 1,013 TK 1T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN VAN 25/8/58 USD 12,000 TK 1T LAI CUOI KY USD
NGUYEN THAI AN 26/2/58 VND 10,000,000 TK 13T XO SO VND
TRAN THU THAO 21/3/81 USD 35,000 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN HAU GIANG 1/12/76 VND 101,897,778 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGUYEN THANH HAI 15/10/57 XAU 650 TK 3T XO SO XAU
TRUONG QUANG DUY 2/9/75 VND 115,503 TIET KIEM KKH VND
VO THI THANH AN 13/1/76 VND 511,933,316 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI LAN QUYNH 28/10/82 USD 2,204 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
PHAN NGOC THI CAM TU 1/11/72 VND 300,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
HO VIET LAP 16/6/60 VND 300,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN TRUNG TRUC 19/10/58 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI NGOC QUAN 6/5/79 VND 15,142,379 TK 12T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN VAN QUY 28/6/83 VND 50,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
TRAN TIEU THU 23/8/56 XAU 2,140 TK 3T XO SO XAU
NGUYEN LE MY DUC 1/1/80 VND 16,295,904 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN TRAM ANH 28/6/67 VND 176,722,786 TK 12T FLOATING LAI 3THANG VND
VUONG HOANG NAM 5/1/80 VND 212,235,636 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN HUU PHUOC 3/9/68 VND 90,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
HA THI XUAN LAN 15/5/52 VND 349,731,556 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI KIM VY 20/8/77 VND 250,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM KHIET BAO 13/6/80 VND 36,107,370 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM BA TRUC 26/2/65 VND 40,482,222 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN DUC DUNG 10/12/61 VND 80,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI CHIEN 16/8/51 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN TRI PHUONG 13/1/80 VND 10,688,047 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN NGOC ANH 10/5/68 VND 80,216,222 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRINH VAN THINH 21/3/50 XAU 801 TK 1T LAI CUOI KY XAU
DO THI THU VAN 31/1/69 VND 110,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DAO KIM OANH 16/5/83 VND 75,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM THANH LIEM 10/11/62 VND 1,000,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM THI HONG THANH 1/1/36 USD 4,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NG HOANG NGUYEN 4/3/64 VND 320,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI KHANH TRUNG 1/10/59 VND 54,276,332 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHI THI THU ANH 12/2/64 VND 16,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN ANH THU 12/3/79 VND 70,843,889 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN HUU PHU 1/1/49 XAU 200 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN TIEN VIET KHOI 8/2/76 VND 200,540,556 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN NGOC HUY 10/11/72 VND 100,813,027 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM THANH NGA 24/4/81 VND 54,289,816 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRIEU THI THANH LOAN 17/9/84 USD 2,114 TK 36T FLOATING LAI 2THANG USD
MAI VAN HUONG 10/3/72 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGUYEN VAN QUANG 15/6/48 XAU 1,600 TK 3T XO SO XAU
PHUONG AU DUC 25/11/79 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGO THI KIEU THANH 28/2/71 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
MAC NGOC CHAU 5/5/54 VND 506,027,778 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE VAN HIEP 10/6/47 VND 400,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM THI TAM 23/3/69 XAU 504 TK 6T LAI CUOI KY XAU
THAN TRONG THI THANH 19/3/72 VND 955,913,252 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VAN BUU TOAN 10/10/63 VND 2,500,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAN THIEN LONG 20/3/74 VND 446,369,551 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO VAN TY 20/8/77 USD 306 TK 6T LAI CUOI KY USD
KIEU VU CHINH 12/7/81 USD 600 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN MAU NGUYEN 29/1/82 VND 30,858,667 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN TIEP KHAC 1/5/60 XAU 401 TK 2T LAI CUOI KY XAU
TRAN THI MINH DUC 8/11/82 VND 1,009,900 TK 1T LAI CUOI KY VND
NGUYEN VAN QUANG 26/4/85 VND 300,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN VU XUAN TRUC 20/8/79 USD 1,732 TK 36T FLOATING LAI 6THANG USD
TRAN QUOC TOAN 16/6/58 USD 20,062 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN THI NGOC BICH 25/2/82 USD 201 TK 1T LAI CUOI KY USD
NGUYEN HONG HA 4/7/60 XAU 2,502 TK 1T LAI CUOI KY XAU
DO THI HUYEN TRANG 9/12/75 VND 21,253,167 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LUU YEN MI 24/8/84 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN DANG KHANH 12/9/59 XAU 2,150 TK 1T LAI CUOI KY XAU
PHAM PHU TUC 12/7/53 VND 63,547,769 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM HUNG 19/3/65 XAU 1,402 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGO THI THANH LUONG 2/11/73 VND 330,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI KIM 11/1/62 USD 2,142 TK 6T LAI CUOI KY USD
QUAN LOI BINH 23/12/69 XAU 501 TK 1T LAI CUOI KY XAU
DOAN THI THUC HIEN 13/10/75 VND 11,068,866 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VU QUOC LONG 3/1/63 USD 5,133 TK 36T FLOATING LAI 2THANG USD
VAN THI TO QUYEN 12/4/84 VND 1,364,923 TK 3T LAI CUOI KY VND
NGUYEN HUU MAN 23/10/69 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DANG THI THIEN HUONG 5/4/81 VND 52,005,920 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN TRONG DUY 3/10/83 VND 154,872,718 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
DAO XUAN THANG 8/12/74 VND 350,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DANG DINH TUAN 11/4/75 XAU 154 TK 3T LAI CUOI KY XAU
DINH THI THUC 26/11/58 USD 5,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG USD
TRAN BOI LINH 5/2/85 VND 88,330,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THU TRANG 23/10/72 USD 106 TIET KIEM KKH USD
DO THI HOANG OANH 22/6/65 VND 66,007,660 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO HUYNH PHUONG THU 16/2/85 VND 104,040 TIET KIEM KKH VND
LE NGOC CHI 24/9/57 VND 600,000,000 TK 3TUAN LAI CUOI KY VND
LE HOANG MINH 10/12/86 VND 112,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI KIEU MINH 24/3/75 VND 701,891,944 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
HO QUANG MINH 9/10/83 VND 55,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THACH THAO 6/6/81 VND 10,130,889 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HAN 15/5/57 VND 102,197,372 TK 1T LAI CUOI KY VND
DO THI QUYNH ANH 8/12/84 VND 12,913,519 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THE LONG 9/1/56 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI BICH PHUONG 17/3/73 VND 300,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN THI THU NGUYET 30/1/60 VND 68,746,815 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI HOANG DUNG 1/1/71 XAU 200 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRAN THE THINH 15/11/78 EUR 20,000 TK 3T LAI CUOI KY EUR
LE QUANG VINH 22/10/73 VND 1,010,855,021 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
CHUNG TRAN THE VINH 25/6/81 XAU 200 TK 3T XO SO XAU
VO THI NHU THAO 9/11/80 VND 50,602,778 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI BICH NGOC 20/8/84 VND 90,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH LUC 20/8/70 VND 46,933,517 TK 3T LAI CUOI KY VND
NGUYEN TUYET THANH 26/4/74 VND 108,070,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM VAN GIANG 1/1/68 VND 40,413,333 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM THI NHUN 8/1/57 USD 2,272 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
VO THI BICH TRAM 4/1/76 VND 121,054,234 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUA CHI HONG 13/11/77 VND 50,516,667 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM THI LE HIEN 19/10/99 VND 471,270,306 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
HUYNH HOA 22/12/42 VND 105,826,900 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN THANH SEN 27/8/54 XAU 1,000 TK 1T LAI CUOI KY XAU
THAI THI HANG 9/3/83 VND 13,959,851 TK 12T LAI CUOI KY VND
TRUONG THI TU 21/6/57 VND 22,417,511 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN THI HIEN 18/6/55 VND 40,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGTHI PHUONG KHANH 18/11/59 VND 61,164,869 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN THI HUONG 8/1/60 VND 40,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM HUU TUNG 2/7/68 USD 78,790 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
HOANG ANH TUAN 27/2/60 VND 330,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NG TRAN VAN THUY 18/6/87 VND 43,690,556 TK 12T LAI CUOI KY VND
PHAM THI HOA 2/2/59 XAU 371 TK 3T LAI CUOI KY XAU
LE HONG CAM 8/6/81 USD 3,019 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
PHAM DAC TRUONG 29/12/61 XAU 1,000 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN HOANG DIEP 8/9/72 VND 1,011,250,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN QUOC THAI 20/1/78 VND 202,411,111 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI NUOI 16/12/54 VND 1,465,739,780 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN THI KIM LOAN 24/1/53 VND 9,895,277 TK 12T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HOA 1/11/62 VND 238,065 TIET KIEM KKH VND
PHAN VAN BINH 15/9/81 VND 510,870,625 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI THANH BINH 8/10/75 VND 160,866,057 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
DINH THI YEN TRINH 10/12/50 USD 6,113 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI KIM LIEN 1/3/65 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE DO DUY THUC 28/4/72 XAU 101 TK 2T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN VAN PHU 25/12/81 VND 90,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI CAM NHINH 10/12/84 VND 5,097,835 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI MAI 2/5/81 VND 117,160,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH KIEM NGUYET 24/4/66 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGUYEN HUU AN 1/1/64 VND 5,550,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM HOANG TUAN ANH 29/9/76 VND 109,537,170 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN THI MAI TRAM 31/10/70 VND 25,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI NGUYET 20/4/72 XAU 500 TK 1T LAI CUOI KY XAU
HUYNH THI PHUONG 20/8/59 XAU 2,201 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRAN THI NGA 20/10/77 VND 181,463,448 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LE THI HOA 11/6/56 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN ANH DUNG 2/12/77 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
PHAN HUU TRUNG 15/6/82 VND 70,573,579 TK 3T LAI CUOI KY VND
BUI THI THU TRANG 25/1/83 XAU 21 TK 3T LAI CUOI KY XAU
VO THI THU DUNG 15/1/74 VND 504,065,134 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN CA 18/6/56 VND 11,000,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
NGUYEN THE LOI 20/11/57 XAU 1,200 TK 12T LAI CUOI KY XAU
DO THANH QUANG 25/7/72 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO KHANH TRANG 15/7/82 VND 50,602,778 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI HONG THAM 18/5/80 VND 9,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN QUANG HUNG 12/7/58 VND 150,000,000 TK 1T LAI CUOI KY VND
DANG TU HOANG 3/12/57 VND 140,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN HONG 15/4/66 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGO THANH NHAN 27/9/78 VND 50,677,391 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LUU XUAN THINH 18/4/81 VND 460,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAN THI HANH 10/7/67 VND 15,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO NGUYEN HAN 16/12/70 VND 138,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE VAN THAI 16/12/78 VND 358,589,861 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM THI DIEP 19/2/61 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM THUY OANH 26/1/84 VND 130,000,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
HO THI DONG 10/6/61 VND 1,002,702,778 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI THU THUY 6/6/71 VND 509,783,472 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VAN NGOC HOANG 7/7/75 XAU 50 TK 1T LAI CUOI KY XAU
VO THI KHANH VAN 16/8/73 VND 340,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DANG THI HUONG 6/5/69 XAU 500 TK 1T LAI CUOI KY XAU
PHAM THI BICH PHUONG 12/3/72 USD 14,136 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
HOANG DINH AN 1/12/74 USD 50,000 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
PHAM THI KIM THOA 11/7/70 XAU 250 TK 3T LAI CUOI KY XAU
LE NGUYET ANH THI 3/9/81 USD 733 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
HA THI THANH 1/1/82 VND 23,881,586 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE DUONG BAO NGOC 11/6/87 XAU 203 TK 3T LAI CUOI KY XAU
PHAM THUY THUY LOAN 14/6/76 VND 407,591,111 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
NGUYEN THI MINH CHAU 27/7/74 VND 260,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI THANH THAO 9/8/73 XAU 1,613 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRIEU ANH TUYET 5/5/78 VND 404,787,778 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI NHAN 8/4/82 VND 40,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
NGUYEN THI MINH NGUYET 6/4/60 XAU 900 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRAN NG LONG GIANG 15/4/81 VND 10,813,669 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO NGOC THUC 20/12/69 VND 200,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN XUAN HUNG 4/12/72 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM TRUONG AN 8/1/58 VND 900,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DOAN CU 5/2/65 VND 66,807,289 TK 3T LAI CUOI KY VND
NGUYEN THANH HOAI 14/7/59 VND 50,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
DANG THI HONG DANH 21/5/80 XAU 902 TK 1T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI VIET THUY 11/8/84 VND 12,000,000 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN THI LOAN 8/8/48 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRINH THI BICH HUYEN 20/11/70 VND 683,128,464 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE VAN VIET 20/6/69 VND 536,032,166 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
DOAN NGOC PHUOC 4/1/77 VND 11,138,251 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI THU THAO 23/8/76 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
TRAN NGOC QUANG 20/8/84 VND 53,769,524 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LUONG THI THUY HOA 19/8/59 VND 40,646,830 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN NGOC BICH 10/10/34 XAU 800 TK 12T LAI CUOI KY XAU
LE VAN ANH 17/9/75 VND 220,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM BE TAM 15/2/77 VND 30,310,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE BICH NGUYET 5/7/60 VND 55,562,138 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VU THI THANH HUYEN 4/1/62 XAU 2,010 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI BE BA 6/5/83 VND 20,200,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI NGA 3/2/78 VND 35,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHUNG THI NGOC LOAN 12/3/79 VND 103,797,039 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
LE NGOC SON 12/10/78 VND 303,256,506 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM VAN LOC 9/11/64 VND 208,459,578 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN HA THAO NGUYEN 29/4/84 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAN THI PHUONG THAO 7/11/82 VND 6,227,823 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
LE THI KIM ANH 11/5/81 EUR 300 TK 1T LAI CUOI KY EUR
LY HUE AN 10/3/83 VND 199,674 TIET KIEM KKH VND
HA TUAN KHANH 26/3/79 VND 27,500,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN HAI YEN 25/12/80 USD 2,026 TK 36T FLOATING LAI 2THANG USD
NGUYEN DUC PHO 10/1/81 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN PHAM DUY LINH 22/7/80 VND 50,500,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG CAN 1/2/47 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THUY VAN 20/2/87 VND 7,355,232 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VAN VIET 10/9/68 VND 51,419,841 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI SEN 20/9/63 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN VAN TINH 15/12/76 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRIEU THI LY 15/8/80 VND 60,812,870 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGO NGUYEN DUNG 7/6/77 USD 910 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI THIET 20/11/80 VND 302,439,080 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
VUONG THI NGOC DUNG 1/1/79 VND 12,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
KHUU HONG PHUONG 21/1/83 VND 15,421,667 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LAM THI THU THUY 12/4/63 VND 125,575,879 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO THI HONG HA 24/12/62 XAU 302 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN THI THU HA 9/10/70 XAU 9,500 TK 3T LAI CUOI KY XAU
KANESAKI KEISUKE 12/4/33 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
BUI THI XUAN HUE 25/12/53 USD 31,813 TK 12T FLOATING LAI THANG USD
TRAN TRONG NGHIA 17/7/80 VND 100,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
BUI QUANG HUY 10/1/81 VND 15,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LUONG THI NGOC LAN 19/1/80 VND 23,277,278 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI MY TIEN 9/10/76 VND 101,897,778 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
PHAM HUU PHAT 20/2/87 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH NGOC DIEP 18/9/88 XAU 500 TK 1T LAI CUOI KY XAU
PHAN THANH DIEU 16/4/86 VND 10,286,222 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VU THI HONG VAN 29/12/61 VND 33,447,879 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
BUI QUANG HANH 2/1/63 USD 18,196 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
BUI QUANG TIN 5/3/66 USD 20,527 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
DANG THANH LONG 25/7/60 VND 40,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DIEP THANH TUNG 31/12/76 VND 188,707,227 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DO TRAN LAN PHUONG 2/9/83 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN VAN CANH 4/4/62 VND 339,009,764 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THIEN 25/3/85 VND 35,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN THI TUYET MAI 12/4/68 VND 100,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI HIEN 31/1/34 VND 101,162,500 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI THU 28/8/81 VND 42,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VAN THONG 10/4/59 VND 68,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DAO THI KHAM 14/8/56 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI ANH MINH 15/7/61 USD 1,201 TK 6T LAI CUOI KY USD
TRAN NGOC GIAO 22/6/62 VND 1,500,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
DANG THI HONG LIEN 1/8/65 VND 780,078,444 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
CHUNG THI THUY TIEN 10/1/59 USD 19,000 TK FLOATING 36T/3T XO SO USD
NGUYEN HONG KHIET 10/2/83 VND 26,773,674 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN NGOC NINH 10/7/55 VND 21,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN SINH HA 15/2/68 VND 110,000,000 TK 36T/3T FLOATING (K.MAI) VND
NGUYEN THI THU 25/5/61 USD 15,533 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN VAN GIANG 26/8/73 USD 13,148 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
LE THI THUY 11/2/58 XAU 300 TK 3T LAI CUOI KY XAU
PHAM NGOC HA 4/2/60 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN TIEN DUNG 12/12/85 XAU 538 TK 3T LAI CUOI KY XAU
PHAM THI NGOC ANH 2/10/70 VND 50,996,575 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LAI THI THUY NHU 21/8/87 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI MINH TAM 30/7/73 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI NGA 23/3/66 USD 10,063 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
PHAN XUAN HOA 9/8/68 XAU 415 TK 3T LAI CUOI KY XAU
DO THI PHUONG 1/2/54 VND 270,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THANH HOANG 1/6/78 VND 60,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN ANH VUONG 31/1/83 VND 50,602,861 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VO THI TU MY 10/6/72 VND 909,008,616 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO THAI TU 17/8/70 VND 20,054,056 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI THUY NGA 1/1/77 VND 20,974,306 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN VAN MINH 22/5/47 USD 5,040 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
NGUYEN THI HOA 20/8/69 VND 600,000,000 TK FLOATING 36T/3T XO SO VND
NGUYEN KIM PHUONG 26/4/66 XAU 3,000 TK 3T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN THI THUY HANG 1/7/67 VND 53,110,988 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM THI THANH THAO 10/9/79 VND 7,082,933 TIET KIEM KKH VND
TRAN MINH TUAN 1/11/79 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DINH THI THAO QUYNH 4/2/86 VND 16,054,304 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
PHAM THI HONG NHUNG 14/6/84 VND 21,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO THI HUYEN MY 12/9/78 VND 130,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO THI BONG 13/3/54 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI BAY 14/5/82 USD 5,215 TK 12T FLOATING LAI THANG USD
PHAN THUY THUONG 12/12/82 XAU 203 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN MAI HUONG 16/1/65 XAU 441 TK 1T LAI CUOI KY XAU
BUI THI PHUONG THAO 19/11/70 VND 24,547,015 TK 12T FLOATING LAI 6THANG VND
TRAN THI THU THUY 22/9/67 VND 101,205,556 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI THU VAN 17/5/54 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI THUY 15/4/79 VND 10,286,222 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HO THI LUY 7/2/73 VND 601,621,667 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN CHANH 22/1/63 VND 400,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI LIEU 11/4/80 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM THI LY 23/9/70 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI KIM CUC 9/10/72 VND 180,000,000 TK 36T/2T FLOATING (K.MAI) VND
PHAM HOANG NGOC UYEN 13/1/83 VND 17,793,180 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
MAI THI HOA 27/3/52 VND 200,000,000 TK 6T LAI THANG VND
NGUYEN THI THUY LAN 2/4/87 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VUONG DUC DUNG 1/5/67 USD 2,057 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI NGOC 18/11/84 VND 31,673,979 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI THUY TRANG 9/7/72 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI THANH THU 31/1/70 VND 25,474,444 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
DOAN THI DA THANH 8/10/57 USD 505 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
TRAN DINH HAO 14/7/68 VND 30,347,169 TK 12T FLOATING LAI 3THANG VND
TRINH THI KIM NGAN 28/5/89 VND 14,704 TIET KIEM KKH VND
TRAN VAN TAM 20/10/56 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VAN MINH 3/11/66 USD 1,020 TK 36T FLOATING LAI 6THANG USD
HOANG XUAN LAN 4/10/54 VND 100,000,000 TK 12T LAI QUY VND
TRAN NGOC TU 1/5/61 XAU 5,000 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRAN THI KIM LOAN 9/4/57 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI HOANG MINH 2/12/87 USD 227 TIET KIEM KKH USD
QUACH DINH DIEN 2/12/51 VND 100,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM THI SAU 2/8/61 VND 40,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM MINH TRI 24/11/69 VND 1,400,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN TAN CANH 7/5/72 VND 22,017,501 TK 12T FLOATING LAI 6THANG VND
NGTHI GIANG THANH 21/1/72 VND 27,138,166 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI HOA 14/11/57 XAU 1,001 TK 1T LAI CUOI KY XAU
LUU ANH DUNG 31/3/62 VND 400,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE DONG 16/10/44 VND 300,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HO THI THANH TRUC 26/8/83 VND 35,000,000 TK 1T LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI LIEN 22/12/71 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN VIET TRUNG 12/1/58 VND 160,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LUONG VAN TU 23/8/81 VND 80,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH NGUYEN BA HUY 18/3/75 VND 500,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM THI LINH 10/12/72 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DANG THI TUYET MAI 2/2/61 VND 131,567,222 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN HUYNH HAI 10/5/77 VND 690,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THUY QUYNH 16/6/83 USD 2,000 TK 36T FLOATING LAI 6THANG USD
NGUYEN VAN THANH 17/5/78 VND 125,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
DUONG THANH KHIEM 12/12/76 VND 60,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
VO THI NGOC LINH 28/10/66 VND 71,395,205 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG THI PHUC 9/9/75 XAU 5,364 TK 3T LAI CUOI KY XAU
LE VAN HUNG 1/1/76 VND 27,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGTHAO HIEN NHUNG 11/5/79 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM TAN LAP 1/1/76 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI 12THANGVND
DOAN THI NGOC LOAN 14/2/69 XAU 200 TK 3T LAI CUOI KY XAU
LE BAO QUOC 26/9/77 VND 400,000,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
HOANG VAN LUONG 1/11/82 VND 70,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
MAI THI THU DUNG 17/9/70 USD 1,030 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NG DOAN MINH KHUE 8/6/92 VND 1,203,372 TK 6T LAI CUOI KY VND
NGUYEN HUU PHU 5/12/77 VND 354,219,444 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRUONG THI CAM TU 9/10/84 VND 60,162,167 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAN THI THIEN THANH 10/6/83 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI MY HANG 10/11/86 VND 10,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM MINH DUC 27/6/85 VND 20,780,157 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG THI HONG NHUNG 18/8/84 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN THI NGOC THUY 19/3/71 VND 30,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DANG THI TUYET LOAN 2/10/67 VND 130,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
CAO THI THUY TRANG 9/7/84 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN QUANG 12/5/49 VND 300,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN VAN CONG 28/3/67 VND 161,790,745 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGO THI ANH HONG 8/5/78 VND 202,411,111 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NHU THI THANH VAN 22/11/66 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LE THI NHUONG 12/1/64 VND 350,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TANG VINH THANH 11/1/90 XAU 1,500 TK 12T LAI CUOI KY XAU
TA THI LAN 29/5/57 VND 1,000,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TU NGOC PHUONG 10/11/85 VND 20,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGO TRONG THAN 28/12/73 VND 20,391,338 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI BICH THUY 6/12/88 VND 23,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HUYNH THANH TUAN 11/2/63 VND 101,085,502 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN MINH TRI 30/9/62 VND 100,000,000 TK 12T LAI QUY VND
LE THI HONG PHU 15/12/80 XAU 20 TK 1T LAI CUOI KY XAU
NGUYEN CHANH TAM 15/2/73 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
VU THI DOAN TRANG 16/1/70 XAU 1,200 TK 3T LAI CUOI KY XAU
TRAN THI ANH DAO 31/1/84 USD 4,074 TIET KIEM KKH USD
NGUYEN THI NHI 10/11/82 VND 7,796,775 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM NGOC OANH 7/6/64 VND 115,582,943 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DINH THI MINH TAM 30/10/71 USD 3,248 TK 12T LAI CUOI KY USD
LUU KIM CHI 18/2/86 VND 4,133,855 TK 3T LAI CUOI KY VND
TA NGOC QUANG 21/10/54 VND 80,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HO HAI YEN 7/1/87 XAU 721 TK 1T LAI CUOI KY XAU
LE THI THU THAO 18/10/66 VND 2,000,000,000 TK 12T LAI QUY VND
TRAN THI HIEN TAI 12/12/36 USD 10,114 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN THI THU THAO 9/9/79 VND 150,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
BUI MAI TRINH 5/7/90 VND 30,361,667 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN DUC NGUYEN 20/2/78 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
CAO THI THUY HONG 2/5/86 VND 404,342,008 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
KIEU THI NGOC DAO 2/12/71 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGO THI NHAT LE 10/3/75 VND 20,443,522 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HO THI DUNG SAM 7/1/78 VND 6,327,760 TK 12T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN THI THUY LINH 23/10/76 XAU 180 TK 3T LAI CUOI KY XAU
DONG NGOC BAO QUYEN 3/8/73 VND 50,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
MAI THI BICH HONG 26/10/78 VND 60,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN VAN HAU 23/5/69 VND 100,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
PHAM THANH SON 21/11/74 XAU 500 TK 6T XO SO XAU
DNG TRAN THANH THAO 24/1/69 XAU 601 TK 3T LAI CUOI KY XAU
DANG THANH QUOC BINH 17/9/65 VND 35,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HUA THI PHUONG LAN 15/10/53 VND 200,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
VO THI HUYEN VAN 28/4/85 VND 61,175,683 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI MY HANH 10/2/68 USD 400 TK 3T LAI CUOI KY USD
TRAN THI CHAU KHANH 14/4/80 VND 5,143,111 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HUYNH VAN DUNG 9/9/64 VND 202,050,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
THAI THI LE HANG 1/8/71 VND 200,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN THI TU UYEN 21/9/72 VND 500,000,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
NGUYEN MANH DOT 7/5/55 VND 1,500,000,000 TK 2TUAN LAI CUOI KY VND
TRAN DOAN DUY 25/3/83 VND 128,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
LIEU VINH TUONG 16/2/86 VND 150,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DUONG LE QUYEN 13/8/64 USD 2,022 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
DOAN HONG MINH 9/1/67 USD 2,259 TK 36T FLOATING LAI 2THANG USD
NGUYEN XUAN NAM 24/4/83 VND 200,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HOANG THI DUAN 2/5/77 VND 11,119,766 TK 36T FLOATING LAI 6THANG VND
NG THI PHUONG THANH 22/2/83 VND 21,762,478 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGUYEN THI PHUONG KHANH 18/12/80 VND 1,085,539 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN THI LINH 5/4/82 VND 21,376,763 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VU THI THUY 1/6/82 VND 1,019,362 TK 1T LAI CUOI KY VND
CAO NG HOAI THUONG 25/3/86 USD 3,800 TK 36T FLOATING LAI 2THANG USD
DINH VAN CHAU TUAN 18/5/67 VND 2,200,000,000 TK FLOATING 36T/3T XO SO VND
NGTHI THANH PHUONG 11/11/73 VND 20,780,723 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
TRAN THI DIEU 20/7/80 VND 211,136,700 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
TIET MIEU TRANG 8/3/82 VND 28,875,009 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
DO TRAN DIEM THUY 1/11/68 USD 4,550 TK 36T FLOATING LAI THANG USD
TRAN KY LY 13/6/70 VND 1,010,855,021 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
NGUYEN THI NGOC HAN 28/8/83 XAU 401 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRINH THI THUY 11/12/79 VND 10,287,006 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
PHAM THI MY KIM 7/7/70 VND 1,016,047,186 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
LE TUAN KHANH 30/8/76 VND 236,689,068 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
NGO QUANG THUAN 15/8/39 XAU 2,000 TK 3T LAI CUOI KY XAU
VU DUY CUONG 23/7/77 VND 1,082,184 TIET KIEM KKH VND
DUONG DINH MUOI 19/1/66 XAU 1,003 TK 1T LAI CUOI KY XAU
TRUONG VAN PHUC 1/10/74 VND 108,666,343 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
TRAN MANH HUNG 10/3/84 VND 175,000,000 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
VUONG NGOC AN 30/6/57 USD 10,000 TK 36T FLOATING LAI 3THANG USD
NGUYEN NGOC BAO 17/4/88 VND 300,000,000 TK 3TUAN LAI CUOI KY VND
DINH THI KIM ANH 15/3/85 VND 5,694,600 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
LE THI NGOC THUY 3/9/74 VND 50,978,347 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
HUYNH THI THUY VAN 14/12/68 VND 32,500,000 TK 36T FLOATING LAI 2THANG VND
TRAN VAN PHU 27/12/51 VND 16,065,968 TIET KIEM KKH VND
NGUYEN THI THE 22/10/73 VND 30,000,000 TK FLOATING 36T/12T XO SO VND
BUI UYEN KHANH 25/4/83 VND 1,012,256 TIET KIEM KKH VND
TRAN THI THUY 10/6/73 VND 373,767,451 TK FLOATING 36T/3T XO SO VND
TRUONG THI TO NHU 9/6/70 VND 20,206,667 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DO VAN THIEU 7/8/63 VND 61,330,567 TK 36T FLOATING LAI THANG VND
DUONG VAN CHIEN 9/4/83 VND 800,000,000 TK 1TUAN LAI CUOI KY VND
PHAM VAN QUAN 28/8/80 VND 44,107,817 TK 36T FLOATING LAI 3THANG VND
HÀNG Teckcombank
ĐỊA CHỈ MOBILE
495B1 THOAI NGOC HAU P.PHU THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909601624
57 CHAN HUNG P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903372183
103/6 16 P.BINH HUNG HOA Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0903390304
947/66 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903821730
374C BINH DONG P15 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0903900826
270 VUON LAI P. PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0913638454
32 SAO MAI P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907177771
2B PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903647360
13A NGUYEN PHUC NGUYEN 167 P.10 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0909098048
17 DONG SON P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01697840122
6/6 PHAM VAN HAI P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903974956
8/7 NUI THANH P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0979668839
83 DHT40 KHU PHO 6 P TAN HUNG THUAN Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0903662416
9D BEN CAT P7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908205700
2BIS BEN CAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919399363
83/25/18 7 X.XUAN THOI THUONG Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Minh 0913779039
348 TAN TIEN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903923285
100/7 HONG LAC P11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908737606
250/33 BAU CAT P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903636669
P.304 DUY TAN 110B P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903965530
270/70 PHAN DINH PHUNG P1 Quan Phu Nhuan TP.Ho Chi Minh 0908193987
50H KP 01 THANH MY LOI Quan 2 TP.Ho Chi Minh 0903928041
36/22 LY THUONG KIET P8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908599922
P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913806555
304/5 TRUONG CHINH P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0915397909
204 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918170840
55/107A/57 (SO CU 126/3) THANH MY P. 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Mi 0938356783
1/1 MY HUE XA TRUNG CHANH Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Minh 0913775809
133/1 PHU HOA P8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933905718
766B/51 LAC LONG QUAN P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913800088
595/210A CACH MANG THANG TAM P.15 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903981512
622/38 CONG HOA P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909447505
4.06, LO F C/C BAU CAT 2 VUON LAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi M 0988609878
H2A QUANG TRUNG 145 P.10 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0908450390
C114 NGUYEN VAN QUA P. Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0907195503
14K2 TT TRAN HUNG DAO P DONG NHAN Quan Hai Ba Trung Thu Do 0903659437
37 SO 11 KHU DINH CU BINH HUNG X.BINH HUNG Huyen Binh Chanh T 0918121496
85C NGHIA HUNG P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01682096615
16A/9 MAU THAN . Thanh pho Can Tho TP Can Tho 0913140451
28/1F NGUYEN ANH THU X.BA DIEM Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Minh 0913845571
445 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918008840
1203 LO M BAU CAT 2 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903672672
285/36/7A1 CACH MANG THANG TAM P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 01696901695
25/5 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989108072
17 PHAN SAO NAM P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903933512
163 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903843969
160/13 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906976410
879 AU CO P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0908428935
30 BEN CAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903370523
18 BEN CAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903690306
216 HOANG DIEU 2 P.LINH CHIEU Quan Thu Duc TP.Ho Chi Minh 0902120181
14/40 HEM C7 HOANG HOA THAM P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908137962
316 VINH VIEN P. 4 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903759963
104 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903700786
BAU CAT 2 P.111 LAU 1 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908222892
911/32/6 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909924886
322/2/4B LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908031155
134G ONG ICH KHIEM P.5 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0903907973
212/1 THOAI NGOC HAU P.PHU THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909450322
83/8 QUOC LO 13(CU) P.HIEP BINH PHUOC Quan Thu Duc TP.Ho Chi 0906000886
9 DUONG SO 57 P.THAO DIEN Quan 2 TP.Ho Chi Minh 0912139011
468 LAC LONG QUAN P.5 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0984698042
1007/7A LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908454235
55/107/27 THANH MY P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903003138
69 TAI THIET P11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918333774
199 PHO CO DIEU P.06 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0918380381
309/5 SU VAN HANH P.9 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0918061210
E39 NGUYEN OANH P.17 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0908408104
55/107A/47 THANH MY P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913774030
333/80 TRAN BINH TRONG P4 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0903981308
270B/27/22/5 LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918760344
193-195 LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908683833
166/20A PHAM PHU THU P.4 Quan 6 TP.Ho Chi Minh 0909625028
359 TUNG THIEN VUONG P.12 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0903721111
205/31A LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903305051
234 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903804931
2344 PHAM THE HIEN P.6 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0908210129
90 NAM CHAU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01216790916
159 LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903811921
16/18/4 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989672027
97C/4 THU KHOA HUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903665876
20/D36 3/2 P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903805443
39/5 HOANG DU KHUONG P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903926255
2H PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903685316
611/38 DIEN BIEN PHU F1 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0903850067
145/12/64 NGUYEN THIEN THUAT P1 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0908979897
93/2/7B BINH THOI P.14 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0913903883
177 LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903708669
147/36/9 TAN KY TAN QUI P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Mi 0918065956
481/7 TRUONG CHINH P14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903729870
985/65 LAC LONG QUAN 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918299277
1781 PHAM THE HIEN P.6 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0908166926
130/37 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908198165
449/57 TRUONG CHINH P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938860679
137/38 AU DUONG LAN P.2 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0903731127
46/20 CU XA LU GIA P.15 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0903626001
90/74 CMT8 P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 090708209
63 THANH THAI P.14 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908460809
740/4 SU VAN HANH P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903827947
612 LE HONG PHONG P10 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0934000148
78/18 AN DUONG VUONG P9 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0958809228
303 TAN CHAU P8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908264477
76 PHAN SAO NAM P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907715184
37 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0939202305
149/29 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913717777
55/107A/6 THANH MY P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908270093
205-207-209 LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909122132
547 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918304012
270B LY THUONG KIET P.14 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 01218618640
196BIS/3 TRAN QUANG KHAI PTD . Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0903822376
54/1/6 BACH DANG P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913888899
11/2 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903902936
55 TAN XUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913716886
40/85 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903351759
161/14 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909220669
1950B/12 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0958622585
409 LO F BAU CAT 2 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902363242
581/4/23 BA HAT P.8 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903332744
61/13/12 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903686302
538/22 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908838134
6/6 PHAM VAN HAI P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903618491
86/10 NGUYEN THAI SON P.3 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0903805208
17A VAN COI P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903882789
256/9F ( SO MOI 958/25) LAC LONG QUAN PHUONG 8 Quan Tan Binh T 0903808414
17 PHO QUANG P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909231067
79/3 LE TRONG TAN P.SON KY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0918041581
161 NGUYEN LO TRACH P.TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 01222923411
164/28 ( NAY LA 21) TAN XUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 098956590
947/26/14 CMT8 P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909881969
9/5 CHU DONG TU P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902828196
127/44/8 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983775731
33/1 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01696538948
266/10/9 LE TRONG TAN P.TAY THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0936179369
49/5 SO 1 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01264264106
256/8/30/5A LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983056071
236D LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01685655660
69 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0914799797
65/11 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909264400
14/18/4 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906489734
21/7 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903608266
95/32 CACH MANG P. TAN THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0903060563
32 C1 P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918451651
4 LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908533886
D144A 4 - KP 4 P.LONG BINH Thanh pho Bien Hoa Tinh Dong Nai 0937025088
393 LE VAN SY P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938780268
15 THANH MY P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903843106
15 TAN XUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01662724833
33 DONG HO P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907452789
161/13 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908858939
242/33 BUI VIEN P.PHAM NGU LAO Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0938839343
KE A8/12A 1 XA VINH LOC Huyen Binh Chanh TP.Ho Chi Minh 0169310267
133/27P NGO DUC KE P.12 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0903633467
224/41D PHAN DINH PHUNG P.1 Quan Phu Nhuan TP.Ho Chi Minh 0906695519
D13 VUON LAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01219938038
118 CMT8 P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01687812514
53/24 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903887439
42/22J UNG VAN KHIEM P.25 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0933639279
1007/59/10 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937454770
1900C/15 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909955705
2/142/12 THIEN PHUOC P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0979717861
40/1 TAN PHUOC P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983295559
66A/1 KHU PHO 2 P.TAN HOA Thanh pho Bien Hoa Tinh Dong Nai 0944258028
10B CUU LONG P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903399894
7/13/3 KHAI TRI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0972358936
88/24/11 PHAN SAO NAM P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907085989
1B/35 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937760496
204/73/65 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906692434
410 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908669320
144/6 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918256689
40F LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01229601517
947/29 CACH MANG THANG 8 P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0932734764
37A TAN THO P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0982631671
502 CACH MANG THANG 8 P.04 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903705194
40 KHU PHO 6 SO 4 P.6 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0989666633
2068 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918656867
741/35 HUONG LO 2 P.BINH TRI DONG A Quan Binh Tan TP.Ho Chi Min 0903387210
2.5 CHUNG CU QUAN SU DOI CUNG P.9 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 01222908118
107 DC 11 P.SON KY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0944406005
13/30 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01228939862
8/2 QUANG TRUNG P.14 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 01223678622
40 NUI THANH P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937300868
56 NGUYEN MINH HOANG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918723701
256/9/2L LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0987482307
118/21 PHAN HUY ICH P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09333207678
A6/22L2 1 X.VINH LOC A Huyen Binh Chanh TP.Ho Chi Minh 0918616346
123/54 AN TON P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0936432908
40/51 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0947969359
1011 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903363060
55/107A/48 THANH MY P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909942282
222 DUY TAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01656606639
115 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0949455778
321-323 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908326255
47/6/2 TRUONG CHINH P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0982808057
702 CHUNG CU BAT CAT 2 LO M VUON LAN P10 Quan Tan Binh TP.Ho 0935226659
78/4 QUANG TRUNG P.10 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0903068358
TK53/13B BEN CHUONG DUONG P.CAU KHO Quan 1 TP.Ho Chi Minh 01265390090
138/22 NGHIA PHAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01286540970
985/16 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0939741731
12/35/8 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906835700
56 BANH VAN TRAN P.07 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909300024
451 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908477975
466 NGUYEN TRAI F.8 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0903619890
25/15 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903740446
1403 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918484948
28/5 CMT8 P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01224624080
30/0/01 LO B DUONG DUC HIEN TAY THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi 0905474186
1014/29/9 DUONG CACH MANG THANG 8 P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi 0908060432
153/51 TAN THO F8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908105489
317/38 CMT8 F 14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918344955
10/7 LE PHAT DAT F 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918538929
5A BA GIA F 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908375246
F2/21A VINH LOC Huyen Binh Chanh TP.Ho Chi Minh 0909998780
2/28 TAN LAP P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908170301
P.301 LO A1B C/C 3 BUI MINH TRUC P.7 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0976401507
14 DANG LO F7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909511514
13/120 TRAN VAN HOANG P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0982752599
485/13/8E QUANG TRUNG P.10 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0918028965
173/38 PHAM PHU THU 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937768885
43/37 DONG HO P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918392287
2/4/51/6 LE THUC HOACH P. PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi M 907776360
569 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903846939
958/54/18 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908296622
149/44 TRINH DINH TRONG PHU TRUNG Quan Tan Phu TP.Ho Chi Min 0989678266
44 LU GIA 15 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0986526938
115 NGUYEN BA TONG 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0932699655
92/20 TRAN MAI NINH P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01226968853
3 BA GIA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0978406749
476/6 LE VAN SY F 14 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 06197779565
56/7 THU KHOA HUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903683133
22/17/4 NGHIA PHAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0904625649
60/13 PHAN HUY ICH P. .12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 01286267595
221/18 VUON LAI P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0937001590
888/67/32C LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919636578
198/7A/17 BINH THOI P.14 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0913766770
737/16 CMT8 P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907637006
2225 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01219875438
290 PHU HOA P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0988985303
15D/3 HT23 19 KP2 P.HIEP THANH Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0933541921
105/42B P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0986800184
2/27 BUI THE MY P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908223196
1099 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909977115
468 HUONG LO 2 P.BINH TRI DONG Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0989620352
59/25 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909047042
911/12 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01643316808
42/10 HUYNH THIEN LOC P.HOA THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Min 0932609099
141 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903751280
8 TRAN MAI NINH P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0988804948
246/28 DONG DEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0932450780
360 BEN CHUONG DUONG P. CAU KHO Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0909501345
176 CONG QUYNH P. PHAM NGU LAO Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0979587285
96 CONG CHUA NGOC HAN P.13 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0908697692
415A CHUNG CU HIEP BINH CHANH P.HIEP BINH CHANH Quan Thu Du 0974655288
33/1 TRUNG LANG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919855347
144/4 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906644550
985/69 LAC LONG QUAN P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913763187
BINH TAY AN PHU Huyen Hon Quan Tinh Binh Phuoc 0918595112
394/20 AU CO P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902999342
170/131/33 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909654574
24/17/12 23 KHU PHO 4 P.HIEP BINH CHANH Quan Thu Duc TP.Ho Chi 01236089637
109/1 DUY TAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0904582971
100/2 THIEN PHUOC P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938330416
14/18/4 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938194675
13/110 TRAN VAN HOANG P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908120181
198/8A/9 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937722353
186/46 VUON LAI P.TAN THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0983098346
368/754 CACH MANG THANG TAM P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 090813509
766/19 CACH MANG THANG 8 P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909678560
1 PHONG 106 NGHIA PHAT P 6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01286660100
407 KHANH HOI P 3 Quan 4 TP.Ho Chi Minh 0937238618
130 AU CO P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0948846699
92 B BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989604141
42 BIS P.6, L.1 LY TU TRONG P.BEN NGHE Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0902813712
176/22/15 PHU THO HOA P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Mi 0936718019
1/44 TAN THANH P.HOA THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 01286496028
1A/21 LY THUONG KIET P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 016677231784
158/250 PHAM VAN HAI P 3 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908986891
713 LY THUONG KIET P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902665673
04 HOANG DIEU 28 KHU XUAN THANH TX. Long Khanh Tinh Dong Nai 01226150502
129 PHAM VAN HAI P.3 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913666426
40 VAN COI P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903776303
62/4G QUANG TRUNG P.10 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0908402078
102/7 BAU CAT 2 P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913172648
20 PHU HOA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989710688
02 LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0904717498
34 DONG HO P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918761311
322 LE VAN SY P.14 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0906332206
35A TU CUONG P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903832626
2314 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906777748
189/40 CMT8 P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01267896685
32/4 KHU PHO 2 P.TAN THOI NHAT Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0937051118
D 32 VUON LAN P 10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09095202363
118 DONG HO P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903919107
373/206 LY THUONG KIET P 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01663444795
98/39 NAM CHAU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0904909149
702/79 DIEN BIEN PHU P 10 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0984282722
911/32/30 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989369490
911/62 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933109272
59/408/Y4 PHAN HUY BICH P.12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0922294379
152 BANH VAN TRAN P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0916760579
841 CMT8 P 6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909665636
41/4A CHANH 2 X.TAN XUAN Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Minh 0955696957
79 23 KP 3 P. TAN QUY Quan 7 TP.Ho Chi Minh 0908279284
229/20/32 LK 4-5 P BINH HUNG HOA B Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 01293167585
8/20 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907819793
18 TAN PHUOC P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903967174
28 PHAN SAO NAM P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908642632
06 THANH MY P 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0973900923
42 DANG LO P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937829470
106 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937223623
172/460 TRAN PHU P.9 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0908664519
251 LO B CU XA THANH DA P 27 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0908627028
30 NGUYEN DINH KHAI P 4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902418008
4 TRAN TRIEU LUAT P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908110811
07 LONG HUNG P.07 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918765443
15/9 DANG LO P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01688102623
3B LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01226969495
147/28 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919171136
3/38/15 THANH THAI P 14 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908819877
36 HONG LAC P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903829537
282 BAC HAI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0932728671
49/8/1/2 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0977281456
302D LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903967799
33/1 TRUNG LANG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903386899
10 AN TON P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918573086
97C/9 THU KHOA HUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909069472
487/13 KENH TAN HOA P.HOA THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 01222551961
75C QUANG TRUNG P.10 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0902811182
46/26/28 NGUYEN HUU DAT P TAY THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Mi 0908870295
371/80 P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908773100
25/9 PHAN VAN HON P TAN THOI NHAT Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0938967443
141 BANH VAN TRAN 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906345817
A153 TINH LO 15 KHU PHO 2 P.DONG HUNG THIEN Quan 12 TP.Ho Ch 0989598485
852 TO 25 TRAN CAO VAN X.BAU HAM 2 Huyen Thong Nhat Tinh Dong 0985704652
270B24/22/5 LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903749620
27 Y LAN P.HIEP TAN Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0908512275
33/1 TRUNG LANG P12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903179489
8/15/4 TU HAI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909128601
149/20 BANH VAN TRAN P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938102310
98 DAT THANH P6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903106010
95/33/6A KHU PHO 2 P AN LAC Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0946491455
47 LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0925092044
59 TAN XUAN P 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908053582
95/47 HO NGOC CAN P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909262147
69 HONG LAC P 10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0972270226
687/60/1 LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01684479452
175/6 LY THUONG KIET P 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01227028598
737/72 LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908108252
2/68 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909960768
CHUNG CU 35 TRAN TRIEU LUAT P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908180650
4/47 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903938667
44 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0987896589
80/6 VO THANH TRANG P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01666843347
47/24 KHU PHO 2 P TAN PHU Quan 9 TP.Ho Chi Minh 0978484878
179 (LAU9) NGUYEN CU TRINH P. NGUYEN CU TRINH Quan 1 TP.Ho C 0903933497
911/32/7 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903816183
52 DUY TAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903870891
60/4 TRAN MAI NINH P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902741950
9B SO 17 P5 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0935085311
NGUYEN VAN QUA P 12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983808519
101 BAU CAT P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909292546
87/22/9B NGUYEN THAI SON P.4 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0907018041
35/16 DAI NGHIA P.6 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0914948768
469 TAN KY TAN QUY P.16 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938234858
870/54/3 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913104992
629/6H CMT8 P15 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0932917446
109/8 33 P.12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 01224185532
985/56 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01284597762
134 SON HUNG P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0984160063
177/29 SO 12 P.BINH HUNG HOA Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 09066571146
11 DONG SON P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01665089234
32/3 PHAN SAO NAM P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918188769
112/14 TAN XUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937896789
29 LE MINH XUAN P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937582370
L 16/K300 CONG HOA P12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913909203
68/19 NGUYEN BA TONG P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903005759
86/27/20 TRUONG CHINH P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903927198
181/5A HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908389297
11/10 NGUYEN HONG DAO P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903736859
2/18 TAN LAP P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0916958897
688/2/12 HUONG LO 2 P.BINH TRI DONG A Quan Binh Tan TP.Ho Chi M 0906388716
76 DONG DEN P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908407772
11/10 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919225226
1B/7 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933919030
22/1 DANG LO P.07 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903969429
307 LO A CHUNG CU HUNG VUONG P.11 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0903999587
86/1 HEM LE LAI P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01685052235
28 BA GIA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919454640
373/1/78 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903883615
04 QUANG TRUNG P.1 TP Vung Tau Tinh Ba Ria-VT 0903819398
34/5/14 CONG LO P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983544311
464 A HUONG LO 2 GIA BE X.TRUNG LAP HA Huyen Cu Chi TP.Ho Chi 01226676996
197/27 NGUYEN THI NHO P 2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907737775
123/2A HUYNH THIEN LOC P HOA THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Mi 0909449884
38 PHAM CU LUONG P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919696944
95 THANH MY P8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903059767
17 VAN CHUNG P 13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0978240278
13/17/4 NGHIA PHAT P 6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0974116500
110/5 CA VAN THINH P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909788668
C7/20B/1 7 3 X. VINH LOC B Huyen Binh Chanh TP.Ho Chi Minh 01677397769
155 TAN TIEN P 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937077832
124 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909045927
30/10/3 NGUYEN DU P7 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0902040832
15 TAN XUAN P 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937276217
133/6 NGUYEN DUC THUAN P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01684876748
150/6 NI SU HUYNH LIEN P 10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0934022490
3/9 NGUYEN VAN SANG P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0976232323
61/16 DAT THANH P6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903379717
1007/66 LAC LONG QUAN P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906702413
443/21E LE VAN SY P12 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0908822134
294/67 XO VIET NGHE TINH P 21 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0932717957
49/8/23 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933646786
30 TAN LAP P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908147840
210 TRUONG CONG DINH P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908040490
2/82B DAT THANH P 6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918713579
577 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01225169971
1B/6 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0935729448
38 DANG LO P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0832674394
1017/71 LAC LONG QUAN P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908275527
71/53 KP 10 P. BINH HUNG HOA A Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0906676009
19 LE PHAT DAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909436709
1485 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903837018
204/73/45 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909332263
50/2A CMT8 P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906715475
P 308 CHUNG CU BAU CAT 2 BAU CAT P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi 0938922172
15/8/2 DAI NGHIA P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933833651
74/42 BACH DANG P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933322610
34 14D P.BINH HUNG HOA B Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 01284671817
21 PHUNG HUNG P.13 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0985359989
133/47A PHU HOA P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907841233
152 NGUYEN THI NHO P.15 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0979227528
73/4 TRUONG SON P.15 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903056025
142/5 LE THUC HOACH P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Min 0972441646
VINH HUNG X.PHU LOC Thanh pho Hue Tinh TT Hue 0958373459
14/15 TRAN MAI NINH P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908048495
24/266A LE HOANG PHAI 41 P.17 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0908250365
339 PHU THO HOA P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0908611516
45 SO 1 P 10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918290336
2/61C DAT THANH P6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903662992
212B/ D 95 C NGUYEN TRAI P NGUYEN CU TRINH Quan 1 TP.Ho Chi 0909171901
143/15 DIEN BIEN PHU P.25 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 01699388335
5/18 CHU DONG TU P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0986425878
K18/K300 CONG HOA P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01289033786
189/46/3 CACH MANG THANG 8 P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938217295
22/17 NGHIA HOA P6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918016795
552/2B AU CO P10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0957746572
76/15 LE VAN PHAN P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0908069676
266B2 HEM LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09336244939
35 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908442425
39 HUYNH TINH CUA P12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0917156795
962 TU CUONG P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01666192359
962 TU CUONG P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937881132
189/52 CACH MANG THANG 8 P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983992883
4 DONG HO P8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937930488
663 LY THUONG KIET P11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0932088810
116/37 THIEN PHUOC P 9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906362797
999B/22/13 AU CO P.PHU TRUNG Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0982121633
31/8 CHAN HUNG P 6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909291196
560A HUONG LO 2 P 10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0934255067
175 LY THUONG KIET P 6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0949133304
05 THU KHOA HUAN P8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0934115338
44 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908205093
MY LOI X.NHON MY Huyen Ke Sach Tinh Soc Trang 0909639764
85 BANH VAN TRAN P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01228039044
18/20 BUI THE MY P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909075657
7 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909651508
174 THANH THAI P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0983767169
TA 22 P AN THOI Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0908758789
198/76 DUONG SO 8 P BINH HUNG HOA Quan Binh Tan TP.Ho Chi Min 01216272609
18/89 DO NHUAN P SON KY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0973414881
409 LO L CC BAU CAT 2 HONG LAC P 10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Min 0988693350
2/7A, KP 2 P. TAN MAI Thanh pho Bien Hoa Tinh Dong Nai 0989353520
2/33 PHAM VAN BACH P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0987873279
BINH PHONG XA THAI BINH Huyen Chau Thanh Tinh Tay Ninh 0984835013
85 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0935164787
249/120/22 TAN KY TAN QUY P TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi 0984099945
85 BANH VAN TRAN P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909494922
1007/59/6 LAC LONG QUAN P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909073758
958/10/13/2 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903716433
1797 LAC LONG QUAN P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989029758
1007/54 LAC LONG QUAN P11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0988288958
21/17/4 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01223779865
1527 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903858911
1052/13/3A LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933871014
80/18/4 HUYNH VAN NGHE P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01215532519
390/121 NGUYEN DINH CHIEU P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909269617
73 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908540633
127/83 LE THUC HOACH P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Mi 0909779192
400 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0978830871
400 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0939060300
34/3 CU XA LU GIA P.15 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0913717696
47/475 THONG NHAT P.16 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0973424865
130/17 NGHIA PHAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0973726513
266 DONG DEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01697779878
10/2 TAN HOA X. TAN HIEP Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Minh 0903996204
373/79/13 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0979685451
49 GO CAM DEM P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909208177
198/38 SO 8 P.BINH HUNG HOA Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0986504263
58 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907936030
15/3 DO NHUAN P.SON KY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0937468588
58/16 TAN TRANG P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908764366
113/16 NAM CHAU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909111279
453/109/7 LE VAN KHUONG P.HIEP THANH Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0933157956
84 LE MINH XUAN P 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908566375
29 DANG LO P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909789791
66/ 7 I TAI THIET P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908126867
42/10 KP 6 P. TAN THOI NHAT Quan 12 TP.Ho Chi Minh 09888804383
32 N LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909082148
04 LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0936043240
17 BA GIA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908058868
96 HONG LAC P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903825008
185/24 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0976850115
373/95/4 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907771491
373/1/78 LY THUONG KIET P 9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0986560547
C/C LO J 004 BAU CAT 2 NI SU HUYNH LIEN P 10 Quan Tan Binh TP.Ho 0909502363
342/122 LY THUONG KIET P 14 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 01685080059
45/55 DUONG SO 20 QUANG TRUNG P.7 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0903604264
78/6 TAN SON NHI P.16 Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0949768614
42/16/4 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0944462145
29/12/26 DUONG SO 8 KHU PHO 16 P.BINH HUNG HOA A Quan Binh Ta 0948800180
80A PHUOC HOA X.MONG THO B Huyen Chau Thanh Tinh Kien Giang 0919336628
147/7 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01679525636
328 HIEN VUONG P.PHU THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0977205517
160/13 HONG LAC P 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0978382482
49 SO 7 P 10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918260964
61 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902018079
13/43/10 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903914243
256/8/2 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909378400
20 B PHU HOA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913166479
107 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01253915358
62/40 SAO MAI P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908639103
35/8 NGUYEN NGOC LOC P.14 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903778969
28/3/4 C7 HOANG HOA THAM P 13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0935524228
349/174 LE DAI HANH P.13 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0908366138
256/8/2 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907587477
201B-N01 C/C K26 DUONG QUANG HAM P.7 Quan Go Vap TP.Ho Chi M 01233698816
1025/25 B CACH MANG THANG 8 P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0904276683
8 DAN TRI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908090065
123/6 LY THUONG KIET P 9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919050159
PHU THUAN XA PHU MY HUNG Huyen Cu Chi TP.Ho Chi Minh 0916519197
81/4 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908183380
1E/36 HEM 2504 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903601685
49/2 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01222909332
30/10 TAN TRANG P 9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01688742181
985/88/4 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0935030395
552 LY THUONG KIET P.7 Quan 9 TP.Ho Chi Minh 0903831876
1017/21A LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01885957076
10/15 LE PHAT DAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907442299
144/42A HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933939983
424 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0922897008
46/8 DUONG VAN DUONG P.TAN QUI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0918837369
316/7 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937533069
67 THANH MY P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918198092
766B/40 LAC LONG QUAN P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0986386897
85 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938081954
32 A SO 7 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0914112774
230/18/38 TRUONG CHINH P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0984599122
673A LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933779912
205/16A TAN LAP P8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01258160664
B40/44 P. DONG HUNG THUAN Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0933020141
17 SO 9,KDC PHU MY P.PHU MY Quan 7 TP.Ho Chi Minh 0903817827
11/10 NGUYEN HONG DAO P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909739995
25/7 BAU BANG P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0917666063
94 SON HUNG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909141311
1B/30 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919889402
37/11P NGUYEN VAN LUONG P16 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0938008044
B24/59 24 2 X. VINH LOC B Huyen Binh Chanh TP.Ho Chi Minh 0903752944
53/6D NAM LAN XA BA DIEM Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Minh 0913118796
79 NGUYEN PHUC CHU P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918201184
96/23 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908295275
24 DUY TAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907727090
89 PHAM VAN HAI P.3 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909959598
36/21 TRAN PHU P.XUAN AN TX. Long Khanh Tinh Dong Nai 0937994251
462 LY THUONG KIET P 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937693863
5/20/5C LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913719010
296A AN DUONG VUONG P.4 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0907348611
4/16/4 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983222516
72 NGUYEN BA TONG P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0975553696
15/52/27 CAU XEO P. TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0908057579
450 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938145703
373/152/36/1B LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983309202
157 LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918736270
141 THANH MY P 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01223027086
7/6/2 DAN TRI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937614031
230/9 VO THANH TRANG P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0972869669
141/14/20 339 P.PHUOCLONG B Quan 9 TP.Ho Chi Minh 0985869485
140/D20 LAC LONG QUAN P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989708079
74/9 NGUYEN VAN QUA P.DONG HUNG THUAN Quan 12 TP.Ho Chi Mi 0918387004
1617A/4 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918339038
164/14A TAN XUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903713412
12/2 PHAM VAN HAI P.3 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903632402
107B/422 TRAN HUNG DAO P.6 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0913100397
188/66 TAN KY TAN QUY P SON KY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 091382485
1072 HIEP NHAT P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903828254
131/9 TO HIEN THANH P13 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908243344
87B THU KHOA HUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908273536
509/3BIS/4B LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908237333
11 BAU CAT 7 P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903815380
48 THONG NHAT P.TAN THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0913626205
72 BUI HUU NGHIA P.7 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0918295929
83 DHT 40 KP 6 P.TAN HUNG THUAN Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0983225189
19/29/7 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909278035
16 TAN TIEN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909258026
L48 CX PHU LAM A P.12 Quan 6 TP.Ho Chi Minh 0918427705
358/28D CMT8 P.10 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0908007117
158 NGUYEN THAI SON P.3 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0987175679
88/9A NGUYEN THI NHO P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903600179
98/94/62 THANG LONG P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903739771
116/141 THIEN PHUOC P.09 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913667227
202 X.LONG HUNG B Huyen Lap Vo Tinh Dong Thap 0988664849
TAN HA P.LOC TIEN Thi xa Bao Loc Tinh Lam Dong 0903030034
698 NGUYEN KIEM P.4 Quan Phu Nhuan TP.Ho Chi Minh 0903656465
CTY MAY VIET TIEN - 7 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi M 0903957921
241 CMT8 P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989184707
1B/11 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919171128
232 LY THUONG KIET P9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903643073
77 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908434597
1129/12/16 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908948409
02A SO 1 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903649256
11/30 THOAI NGOC HAU P.HOA THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0903785418
36/24 NGUYEN HIEN P.4 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0903688973
B13/K300 CONG HOA P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909221011
412A/108 NGUYEN TRI PHUONG P.4 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908625999
2293B HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0984133300
105/24 LE SAT P.TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0933450933
69 TAN TIEN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913115882
52 BEN CAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983571480
110B DUYTAN 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903740732
36/39A NGUYEN BA TONG PHUONG 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983984837
313 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909599303
5 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903867699
116/49 TO HIEN THANH P15 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0918656575
140 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909522994
45 BAU CAT 9 P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903832434
106/21/18 PHAN VAN HAN P.17 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0936353693
41/7 SAO MAI P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989180409
163/26/54 TO HIEN THANH P.3 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903741401
404/76 NGUYEN DINH CHIEU P.4 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0903826070
2G BA GIA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908459845
4/84 PHAN HUY ICH P.12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0918326735
18 CHU DONG TU P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918121816
189/1 CONG QUYNH P.NGUYEN CU TRINH Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0918881072
117 PHAN DINH PHUNG P.TAN THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0989988832
1007/77/1 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908350395
116/137 THIEN PHUOC P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906084898
27D2 CHU VAN AN P.26 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0989050853
246 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909646506
179/7/1 LE DINH THAM P.TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909919461
73A QUANG TRUNG P.12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0908191919
B112/5 BACH DANG P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938437668
27 F AU CO P.14 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0908569731
8 KHU PHO 2 38 P.TAN MAI Thanh pho Bien Hoa Tinh Dong Nai 0918339787
200 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903885656
16 KP7 3B 152 P.BINH HUNG HOA A Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0984625571
276D SO 25 P.18 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908578680
1/43 DIEN CAO THE P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909897770
1170 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908919338
12B LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908978796
389/44 HOANG VAN THU P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913741581
313 LO L BAU CAT II P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907326464
13/9 PHAM VAN HAI P.3 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903728949
112/8 NGUYEN THAI SON P.3 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0989011894
373/30 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918669974
187/3 5A KP21 P.BINH HUNG HOA A Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0903832933
50 C12 P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903615722
1146(410CU) LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903155727
2/6 THIEN PHUOC P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907500609
18B.119 HUYNH VAN CHINH P.19 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909581432
41 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909711365
110 HUONG LO 2 P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989018600
34 DUY TAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903717878
20 PHU HOA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913908396
136/57 VAN KIEP P.3 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0908489495
47/7 DIEN BIEN PHU P.15 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0904108022
111/8/22 VUON LAI P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 01227614010
26/10/2 CHI LINH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913679786
372/62 DIEN BIEN PHU P.17 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0937244695
65 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908318045
8A DO THUA LUONG TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0907165047
13/118/7 TRAN VAN HOANG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909647979
36 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0979180222
24 DUONG CONG NU P Huyen Cau Ngang Tinh Tra Vinh 0983035520
387/30 PHAN VAN TRI P.2 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0909229273
219 SU VAN HANH P.9 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908686554
A44. NGUYEN THAI SON P.3 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0908203699
56 KHAI TRI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902400358
32/12P2 PHAM VAN CHIEU P.14 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0902816054
4 NGHIA PHAT P7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01228941851
14/13/28 THAN NHAN TRUNG P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907693555
1007/65 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937761522
17 DC5 P. SON KY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0906660637
22/6 CAN GIUOC P.11 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0918333556
58/14 TAN TRANG P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908223144
26F/9 LE QUOC HUNG P.12 Quan 4 TP.Ho Chi Minh 0903881816
236/3D NGUYEN THAI BINH P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918410972
206 VO THANH TRANG P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938770033
185 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902013604
13/15/4 TU HAI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938637150
2/3 BC2 P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908242271
SN 130/30A HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908148453
181/48 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903743299
13P/C3 NGOC PHU P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903888358
547 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909672123
19 PHU HOA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908855461
12 LE MINH XUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902921329
1052/3 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903502224
39/7 HOANG BAT DAT P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0987213313
163/1B QUOC LO 22 XA TRUNG CHANH Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Mi 0977979498
403 NGUYEN NGHIEM P. NGUYEN NGHIEM Thanh pho Quang Ngai Tin 0933093336
40/100 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903003940
157/E7 TO HIEN THANH P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0937434113
125 HOANG HOA THAM P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902400355
74/31B DONG DEN P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918880443
31 VAN COI P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907229590
357/4 CACH MANG THANG TAM P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 082461965
126/9 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989042872
814 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909464244
260/4/3 NGUYEN THAI BINH P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0957376887
137/19 LAC LONG QUAN P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983783787
256/25/8 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908447979
101/11 NGUYEN BA TONG P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909905190
55/9C LE DUC THO P.13 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0913164210
3C LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903394050
20(25/7/2) DAI NGHIA P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907800788
62 NHIEU TU P.7 Quan Phu Nhuan TP.Ho Chi Minh 0903516997
X.TAN XUAN Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Minh 0907906629
1B/7 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918121761
112 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908255548
304 LY THUONG KIET P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907442707
66/31 PHAN SAO NAM P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0904938649
21/15 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983353120
1043 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0978370045
133/11 PHU HOA P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903708055
19/22 CMT8 P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908241772
306 BAU CAT P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918706441
64 NI SU HUYNH LIEN 3P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01689096352
B9/70 LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918144570
281 LY THUONG KIET P.15 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0984884281
130/20-22 PHAM VAN HAI P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909383389
IIIB3 CC CUU LONG NO TRANG LONG . Quan Binh Thanh TP.Ho Chi M 0918768816
657/3 HUONG LO 3 P.BINH HUNG HOA Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0908255476
11 DO CONG TUONG P.TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909312162
36A HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909728724
28 PHAN SAO NAM P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918418833
177/1A GO DAU P.TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909172629
123/15 LIEN TINH 5 P.5 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0938175607
1007/53 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937575675
532 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903812533
07 HOANG KE VIEM P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989999605
97/8 PHU DONG THIEN VUONG PHUONG 11 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0909971427
128/25 NGUYEN LAM P.3 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0908285946
338/1/6 NGUYEN XI P.13 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0977791177
254/6( SO MOI 922/12) CMT8 P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913748566
26/6 NGUYEN BA TONG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0939736435
36/1 P. BA NGOI Thi xa Cam Ranh Tinh Khanh Hoa 0983081903
TRUONG NIEN XA. HAM NINH Huyen Quang Ninh Tinh Quang Binh 0907880562
261 TAN PHUOC P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906829500
46/25 TRAN QUANG DIEU P.14 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0903161662
01 THANG LONG P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918171775
221/9 CACH MANG THANG 8 P. 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937698198
248/14/20 NGUYEN THAI BINH P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0974967616
522 LY THUONG KIET P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907730617
207 AU CO P.5 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0983455036
51 DUONG 47 THAO DIEN Quan 2 TP.Ho Chi Minh 0908609628
17/8/20 TRAN VAN ON P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 01228003216
554 LE THUC HOACH P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0903980385
911/32/5/17 LAC LONG QUAN 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938388348
43 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937923292
18/3/4 TAN TRANG P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918163945
44/19 VUON LAI P.TAN THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909960096
51 16B P.BINH HUNG HOA A Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0909288928
108/4 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903107950
26 4 TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0903378119
110 LO F CU XA BAU CAT 2 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989168687
1017/6/50 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0979460723
32 PHU HOA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907802022
90/3 TRUOC TRUONG MAM NON 10 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Min 0907124093
154 NGHIA PHAT P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909552245
34 TAN THO P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903714128
958/54/18/18 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918981098
1129/24 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908382277
153A XO VIET NGHE TINH P. 17 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0909967677
72/50 NGUYEN HONG DAO P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909230959
48 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0932198772
1007/77/8 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01686256437
120 TAN TRANG P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918388159
911/39 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903786540
98/94/79A THANG LONG P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918050562
266/13/10 PHU THO HOA P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Mi 0983317998
25/19 CONG QUYNH P.NGUYEN CU TRINH Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0908565981
463B/70A CMT8 P.13 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0938835563
33 SO 7 CU XA BINH THOI P.8 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0909080588
222/12 VO THANH TRANG P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908424779
P320 NGHIA PHAT SO 1 P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902420909
13 SO 13 P.4 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0909094248
86/12 DONG DEN P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902972611
17B/4E LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983932119
52 CONG LO P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0936157106
24 LO C NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0979787008
52 LY THUONG KIET 354/15C P.14 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0903373339
1516A HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09081888929
248/14/20 NGUYEN THAI BINH P. 12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0987809698
487/23/8D HUYNH TAN PHAT P.TAN THUAN DONG Quan 7 TP.Ho Chi M 0916249496
167 NGUYEN BA TONG P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0983863986
7B/2 KP. NHI DONG,TT.DI AN Huyen Di An Tinh Binh Duong 0907412814
380/29 LE TRONG TAN P.TAY THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0988890515
1007/83A LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903055903
888/67/42A 37 LAC LONG QUAN 8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0979681130
80 HUYNH THIEN LOC P.HOA THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0937697788
1068/1A AU CO P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903708028
94 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908396750
142 NGUYEN BA TONG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908121940
345/32 TAN KY TAN QUY P.TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0902817687
8/15/4 TU HAI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0988388762
170/55 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909152661
75 TAN XUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938001545
373/65/32 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0916680868
42A TON THAT THUYET P.15 Quan 4 TP.Ho Chi Minh 0989770489
21/16 TRUONG SON P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938257077
4 LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913929488
4 LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908534155
108 AN SUONG P.0 Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0958773424
5/20 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903662947
783/56 CACH MANG THANG 8 P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909495085
5C BA GIA P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 001684092519
408 BAU CAT 2 P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908134409
79 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903024433
55/107A/34 THANH MY P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908334775
XA. GIAO XUAN Huyen Giao Thuy Tinh Nam Dinh 0908300207
260/47 KP5 NGUYEN VAN QUA P.DONG HUNG THUAN Quan 12 TP.Ho 0903856878
B9/70 LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0963144570
16/18/4 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0986127618
985/36 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903773759
130 NGUYEN HAU P.TAN THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0938261333
84/7 NGUYEN BA TONG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907905276
3/1 MY HUE XA TRUNG CHANH Huyen Hoc Mon TP.Ho Chi Minh 0938100283
2006A HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0987554923
98/7/13A KHU PHO 2 P.TAN THOI HIEP Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0903716927
41 NGUYEN VAN SANG P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0913821531
28 SAO MAI P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918555505
634/19 CONG HOA P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0916272735
99/13 NGUYEN CUU DAM P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Mi 0903194749
686/72/33 CMT8 P.11 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0937079355
27/9 PHAN SAO NAM P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0958930710
449/23/14 P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909327455
62/11/13 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903630196
37Q LONG HUNG P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908309820
233 CHANH HUNG P.4 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0919038941
7/37/8 QUANG KHAI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989112965
P20 - 31/35 HUYNH THIEN LOC P.TRUONG THANH Quan Tan Phu TP.H 0918559110
27/26B HAU GIANG P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908410702
466/23 TAN KY TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909317629
745/23 LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918769646
82/24 15 P.BINH HUNG HOA Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 01653472632
19E KY DONG P.9 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0983136013
322/7 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933402065
373/152/23 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0936156670
520B/20 NGUYEN TRI PHUONG P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908725117
96A LY PHUC MAN P.BINH THUAN Quan 7 TP.Ho Chi Minh 0932464539
417 LO G C/C BAU CAT 2 VUON LAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Mi 0938750707
2151B HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937692616
11C KP.11 16 P.BINH HUNG HOA A Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0989300242
4.18 LO H DONG DIEU P.4 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0913775321
26/34 TAN THANH P. TAN THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0933192254
2A LONG HUNG P. 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907313168
12B/3 TAN KY P. TAN QUY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0932029129
806/1/2E NGUYEN TRAI P.14 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0938641909
25/1 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01689519168
110 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0985401542
407/21 SU VAN HANH NOI DAI P.12 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908167139
133/50 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0974377418
118/143 PHAN HUY ICH P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909138285
78/9 BA VAN P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913151551
208 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903140185
12/25/6 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0936068994
3/79 TO 158 PHAN HUY ICH P.12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0903056458
947/12/3 LAC LONG QUAN P. 11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0986347820
73/6/2 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902565406
99/19 NGUYEN CUU DAM P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Mi 0902660437
20/33/8 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913141466
674 CMT8 P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01232303139
282/74 BUI HUU NGHIA P.02 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0933121622
60/119 LY CHINH THANG P.8 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0937629296
16 DONG SON P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913740116
444 NGUYEN DUY P.10 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0903640022
40/1 TRAN VAN QUANG P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903697493
198/1A1 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907230459
129/4B PHAN TAY HO P.7 Quan Phu Nhuan TP.Ho Chi Minh 0908166101
115 NGUYEN BA TONG P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913742416
131 HO BA KIEN P.15 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0913630868
10/20/5 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09866699728
S360/5A BEN VAN DON P.1 Quan 4 TP.Ho Chi Minh 0908514212
1003 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903660883
401/29 TRAN HUNG DAO P.6 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0908344197
581/20/16 TRUONG CHINH P.TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi M 0918308548
12/7/10 B4 CONG HOA P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0932570066
463B/68B CACH MANG THANG TAM P. 13 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0918766779
229/17 BUI DINH TUY P.24 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0983257452
318 PHAM VAN HAI P.5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909450870
717/1A LY THUONG KIET P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908870868
9 AP BAC P.10 Thanh pho My Tho Tinh Tien Giang 0906628008
57 PHU HOA P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902427574
P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907291958
5 X.LONG SON Huyen Can Duoc Tinh Long An 0908855048
130/3/12 NI SU HUYNH LIEN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918451800
1327 THOAI NGOC HAU P.HOA THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0909599533
149/33C5 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908670123
173/2 NGUYEN ANH THU X.TRUNG CHANH Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0862533781
58A LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909512133
1643 HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903325958
149/4 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908403133
319 BAU CAT 1 P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908001551
PHONG 414 PHU HOA 316 PHU HOA P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Min 0913944523
7/3B QUANG TRUNG P.8 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0909493976
52/15/4 HUYNH VAN NGHE P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906357983
68/461R PHAN HUY ICH P.12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0918417626
B32 NGUYEN THAI BINH P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906692448
160 LE THIET P.PHU THO HOA Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0908386236
G19 KP CHO HOANG HOA THAM P. 13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0977235987
132/9/14 LE MINH XUAN P. 7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903835950
2006A HONG LAC 44A P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0923565763
1292 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903139989
49/8/6/1 LAC LONG QUAN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938284566
51/88 CHU VAN AN P.12 Quan Binh Thanh TP.Ho Chi Minh 0986749496
762 BINH TRUONG P.BINH KHANH Huyen Can Gio TP.Ho Chi Minh 0962856012
60/13 PHAN HUY ICH P.12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 01222297021
7 NGUYEN MINH HOANG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908002093
96/23 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09030226347
81/1/5 NGHIA HOA P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0938754228
239/67/170 TRAN VAN DANG P.11 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0908556431
198/3A3/4 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903314327
173/1 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933157137
30 THU KHOA HUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937696033
454 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903255672
101028 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937760464
116/67/6 THIEN PHUOC P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0984971869
21 DAN TRI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908599586
73/170/3 LAC LONG QUAN P.09 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989368992
137 NGO GIA TU P.2 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0918460970
270B LY THUONG KIET P.14 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0986756925
98/111/73 THANG LONG 5 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902412632
219A LE LAM P. PHU THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0932758994
320/35C DAT MOI BINH TRI DONG Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0988367870
59A BA HOM P.13 Quan 6 TP.Ho Chi Minh 0903819220
48/38 P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918710005
105/20/9B CAO THANG P.17 Quan Phu Nhuan TP.Ho Chi Minh 0908810394
55/54/63 THANH MY P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0986693825
270B LY THUONG KIET BUU DIEN P.14 Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908145116
752/94 LAC LONG QUAN P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989010419
48 CONG CHUA NGOC HAN P.13 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0938686262
350/5A1 HOANG VAN THU P.4 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908666841
88 TAI THIET P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908701807
210 TRUONG CONG DINH P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09181883887
07 DONG DA P.2 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0934035235
1102 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0985889300
34/5A BAU CAT 2 P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909382203
30/17 TU HAI P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0976269135
C11 NI SU HUYNH LIEN P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0124992762
204/73/67A LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0975599455
71/53 KHU PHO 10 P. BINH HUNG HOA A Quan Binh Tan TP.Ho Chi Min 0938131522
133/34B 3B 2 XA VINH LOC A Huyen Binh Chanh TP.Ho Chi Minh 0909808214
364 TRINH DINH TRONG P.HOA THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 01668665017
28 DONG DEN P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933192884
110 BANH VAN TRAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0933621787
1017/20 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918143806
1821 PHAM THE HIEN P.6 Quan 8 TP.Ho Chi Minh 0907441609
SO 1 PHONG 106 NGHIA PHAT P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0919873344
112/17/23 NGUYEN THAI SON P.3 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0913723477
198/3A3/4 LAC LONG QUAN P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908754448
21 TRINH DINH TRONG P.5 Quan 11 TP.Ho Chi Minh 0906498349
145/2/2 CONG LO P.15 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902540673
958/26/15 LAC LONG QUAN P.08 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989987794
159/4 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903738604
304/2/8B TAN KY TAN QUY P.SON KY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0985301169
351/9B LE VAN SY P. 13 Quan 3 TP.Ho Chi Minh 0932727559
130/17 LE CONG PHEP P.ANLAC Quan Binh Tan TP.Ho Chi Minh 0919380483
14/6A VAN CHUNG P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0946965468
226/1E HAM TU P.5 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0918884448
158/210 PHAM VAN HAI P.3 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913918798
373/152/60 LY THUONG KIET P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0913881590
197/65 THOAI NGOC HAU P.PHU THANH Quan Tan Phu TP.Ho Chi Min 0908445564
KHU PHO 5 P.DONG HUNG THUAN Quan 12 TP.Ho Chi Minh 01229633438
373/1/56 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0937935585
70/50/6 PHAN HUY ICH P.12 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0988533511
1019B HONG LAC P.10 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0907246012
26/40 NGUYEN MINH HOANG P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0988535175
22 TAN THO P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0989570559
97/19 TRAN LUC P.12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903903035
160/12 BUI THI XUAN P.PHAM NGU LAO Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0908832143
16 DONG SON P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01267166200
106C DO NGOC THACH P.14 Quan 5 TP.Ho Chi Minh 0918059228
30/8 GO DAU TAN SON NHI Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0908059220
37 TAN PHUOC P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0902686970
13/4 HUNG HOA P.06 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918048472
KM 1930 QL1A XA LONG HIEP Huyen Ben Luc Tinh Long An 0907408189
113 LY THUONG KIET 07 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903346060
75/23 KHU PHO 1 HT 45 P.HIEP THANH Quan 12 TP.Ho Chi Minh 0974775454
140 HONG LAC P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903392692
5 LUONG HUU KHANH PHAM NGU LAO Quan 1 TP.Ho Chi Minh 0908680913
1055 LAC LONG QUAN P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0903129090
132/9/18 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918518126
35/5 DONG NAI . Quan 10 TP.Ho Chi Minh 0908908628
10/9 THONG NHAT P.13 Quan Go Vap TP.Ho Chi Minh 0908133808
73 PHU HOA P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0932665012
20/7 TRUNG LANG 12 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0906789407
133/33 B1 P.13 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09818380189
465 LY THUONG KIET P.9 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 01669031257
221/14C CMT8 P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 09139608778
03 DONG HO P.8 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909493409
314 LO B KCN TAN BINH P.SON KY Quan Tan Phu TP.Ho Chi Minh 0979892504
71 BAU CAT 1 P.14 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0909022899
4B116 4 PHAM VAN HAI Huyen Binh Chanh TP.Ho Chi Minh 0909080865
81/13 PHAM PHU THU P.11 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0918488855
132/9/27 LE MINH XUAN P.7 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0908753915
29/39/9 DAT THANH P.6 Quan Tan Binh TP.Ho Chi Minh 0988213886