Sei sulla pagina 1di 2

Gran Sassu me

versione per coro maschile


Versi: Filippo Crudele
Musica: Carlo Mantini
Andante cantabile 
Marzo 2011

   legato      
Tenori I            
   
     

   legato
Da qui - ju ma - re scì na - tu be - ju, te scì_ar za - tu, toc - chi ju ce - lu.

  

Tenori II               
     

Da qui - ju ma - re scì na - tu be - ju, te scì_ar za - tu, toc - chi ju ce - lu.

                
      
legato
Baritoni       
 legato
Da qui - ju ma - re scì na - tu be - ju, te scì_ar za - tu, toc - chi ju ce - lu.

                     
Bassi
          
Da qui - ju ma - re scì na - tu be - ju, te scì_ar za - tu, toc - chi ju ce - lu.

                
     
5 cresc.
        

   
Tu scì ca - ru, te sa - jo_'n ca - pu, ve - do ju ma - re_e pu - re ju la - gu.

                
cresc.
          

   
Tu scì ca - ru, te sa - jo_'n ca - pu, ve - do ju ma - re_e pu - re ju la - gu.

            
        
     
cresc.

 
Tu scì ca - ru, te sa - jo_'n ca - pu, ve - do ju ma - re_e pu - re ju la - gu.

              
      
cresc.

           
Tu scì ca - ru, te sa - jo_'n ca - pu, ve - do ju ma - re_e pu - re ju la - gu.

           

      
     
9 ben articolato

 
  ben articolato  
Gran Sas - su me te vo - jio bbe', fam me sa - li', fam - me ve - de'.



  
            
    
   
     
Gran Sas - su me te vo - jio bbe', fam me sa - li', fam - me ve - de'.

      

 
Oh Oh

        
Oh Oh
           
                   
1, 2. 3.


13

    
Gran Sas - su me tu me vo' bbe', quan - te bel - lez - ze me fa ve -de'! fa ve -de'!

                
                      

     
Gran Sas - su me tu me vo' bbe', quan - te bel - lez - ze me fa ve -de'! fa ve -de'!

    
Oh Oh Oh Oh

              



Oh Oh Oh Oh

     
 
         
Più lento

      
 
18 espressivo rall.
cresc.

      
 espressivo  
Gran Sas - su me tu me vo' bbe', quan - te bel - lez - ze me fa ve - de'!

     
                
cresc. rall.

     
  
         
Gran Sas - su me tu me vo' bbe', quan - te bel - lez - ze me fa ve - de'!
         
           
espressivo cresc. rall.

 espressivo 
Gran Sas - su me tu me vo' bbe', quan - te bel - lez - ze me fa ve - de'!

           
            
 
cresc. rall.

  
Gran Sas - su me tu me vo' bbe', quan - te bel - lez - ze me fa ve - de'!
I
Da quiju mare scì natu beju,
te scì arzatu, tocchi ju celu.
Tu scì caru, te sajo 'n capu,
vedo ju mare e pure ju lagu.

Gran Sassu me te vojio bbe',


famme sali', famme vede'.
Gran Sassu me tu me vo' bbe',
quante bellezze me fa vede'!

II
Tu scì gagliardu, forte e gentile,
scì ju Gran Sassu, re de ju Parcu.
La Majella te sse remira,
femmona bella e cara amica.

Gran Sassu me te vojio bbe', […]

III
Tu scì eternu e immacolatu,
co' la Laga te scì sposatu.
Co' 'nu itu tocco ju celu,
ju Terminillu e ju Velinu.

Gran Sassu me te vojio bbe', […]

Finale:
Gran Sassu me tu me vo' bbe',
quante bellezze me fa vede'! 2

Potrebbero piacerti anche