Sei sulla pagina 1di 1
MINISTERUL EDUCATIE! NATIONALE CABINET SECRETAR DE STAT edd Z JB Jos09. 249 citre Inspectoratele Scolare Judeteane/ Inspectoratul Scolar al Municipiulul Bucuresti In atenfia:Doamnei/ Domnulu Inspector Scolar Generat In anul scolar 2019 - 2020, Ninsterul Educate! Nationale va continua derularea Programului national de protect socials "Bani de liceu", conform lessatel in vigoare. ‘Actele normative care, reglementeaz desfigurarea acestul program sunt. Hotirérea CGuvernulul nr. 1488/2004," Hotararea Guvernului nr.712/2018 pentru modificarea_at.2 al Hotirérii Guvernutui nr. 1488/2004 $1 din ONEC nr. 4839/2004 privind criterilespecifice 51 ‘metodologia de acordare a sprijnulut in cadrut Programului national de protectie socials "Bani dde leu”. cu modifica ¢ completirileulteriaar. Mention ed. prin Hotirivea Guvernulul nr.712/2018 s-a modifcat cuantumul sprjinului financiar de la 150 lei, a 250 le lunar, incepsnd cu anal colar 2018-2019 Calendarul de desfisurare a Programului national de protect socialé "Bani de liceu", ‘conform anexel 3 ta OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru medificarea $1 completarea Ordinulul minstrlut eductei si cercetAfl 4839/2004 privind criterile specifice si metodologia de ordare a sprijnulis fnanciar in cadrul Progrmului national de protectie social "Bani de Uiceu”, este urmatoral + Depunerea cererior pentru Programul rational de protect socials septembrie - 25 septembrie; + Efectuarea anchetelor sociale i evaluarea eligibilitpi cererilor depuse - 26 septembrie - 15, ‘octombrie; CCentralizarea ceerilor, prin intermediul portalulut dedicat -25 septembre - 16 octombrie; ‘Afigarea pe internet atstel benefciarilor - 17 octombrie; Depunerea contestailor- 1B octombrie -21 octombrie; Rezolvarea contestatillr - 22 octombrie -25 octombrie. Actele normative care reglementeazs desfigurarea acestul program se glsesc pe site-ul rrinisterul in categoria Programe nationale, adresa:higi/www.edu.ro/bank-de-liceu ‘Avand In vedere c& affyaree listei beneficiarlor trebuie facut V7 octombrie, ‘VA rugim, ca pnd in data de 15.10.2019, si finalizatiintroducerea si verificarea datelor in ‘plicafia “Bani de tceu". {La Finaizarea introducer datelor, se va transmite cBtre minister o adres din care si rela finalfzarea si corectitudinea datelorintroduse in aplicatia "Bani de liceu”. ‘Adresa va fi stamplata si sermnatd de cStre Inspectorul General si presedintele comisei Bani de iceu” dela nivelu nspectoratul “Transmiterea adrese se va face la numérul de fax 021/310.42.18 st cltre adesele de email Gherghiceanu, mihaela@edu gov sau Istrate mihaelageds.gov-0. ani de Uiceu" — 15, SSECRETAR DE STAT, Ttocmit, ‘Minacla GHERGHICEANU